Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2015-05-12 Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo."

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum Vår referens Maher Akob Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte STK Sammanfattning Rörelsen Gatans Röst & Ansikte ansöker om bidrag för 2015 om totalt kr. Rörelsen Gatans Röst & Ansikte är en ideell förening som sedan 2004 bedriver verksamhet utifrån ungdomars delaktighet. Föreningens syfte är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med konstruktiv sysselsättning för de unga i Malmö som vanligtvis inte deltar i föreningsaktiviteter. Under 2013 erhöll föreningen kr och under kr i bidrag från Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte om verksamhetsbidrag för 2015 på kr att avslå reviderad ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte om verksamhetsbidrag på kr att med syfte att under perioden stödja verksamheten och med finansiering ur Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2015 anvisa rörelsen Gatans Röst & Ansikte ett bidrag på totalt kr. att lägga från rörelsen Gatans Röst & Ansikte inkommen Verksamhetsberättelse 2014 respektive Verksamhetsplan 2015 till handlingarna att anmoda Rörelsen Gatans Röst & Ansikte att senast inkomma till Kommunstyrelsen med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2015 Beslutsunderlag Ansökan från Rörelsen Gatans röst & Ansikte Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsberättelse 2014 G-Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte Förtydligande av kostnadsbilden - RGRA-3 Omarbetad kostnadsbudget för RGRAs verksamhetsår 2015 ( ) BRÅ kostnadsuppföljning jan - dec Stadgar RGRA SIGNERAD

2 2 (6) Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund Med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden har Rörelsen Gatans Röst & Ansikte, RGRA, under ett antal år kunnat bedriva mötesverksamhet i olika stadsdelar i Malmö. Med anledning av att finansieringen avslutades inför 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bevilja föreningen ekonomiskt bidrag för att bedriva verksamheten under 2013 och 2014 med respektive kr. För verksamhetsåret 2015 har RGRA inkommit med en ansökan till Kommunstyrelsen om verksamhetsbidrag motsvarande tkr. Föreningen har tillsammans med bidragsansökan inlämnat en verksamhetsberättelse för 2014 samt en verksamhetsplan för RGRA:s syfte RGRA:s syfte är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med konstruktiv sysselsättning för de unga i Malmö som vanligtvis inte deltar i föreningsaktiviteter. Genom att integrera kulturliv, samhällsfrågor och individstöd når RGRA barn och unga som annars kan riskera att falla mellan stolarna. RGRA vill dels främja möten mellan barn och unga från Malmös alla stadsdelar och dels öka ungas delaktighet i samhället. Delaktigheten i skapandeprocessen leder till att ungdomarnas identitet och självkänsla stärks. Målgrupp Målgruppen är barn och unga i åldrarna 7-22 år. Verksamheten har i nuläget ca 115 aktiva ungdomar. Ungdomarna kommer framför allt från Rosengård, Fosie och Södra innerstaden. Majoriteten av ungdomarna är unga killar men verksamheten har ambitionen att utöka verksamheten i med specifika aktiviteter för att locka fler tjejer. Sedan november 2014 har en tjejgrupp fått undervisning inom musikproduktion och sångcoachning. Syftet med tjejgruppen är att aktivera fler tjejer i det egna skapandet. Verksamhets innehåll RGRA:s ambition är att sätta ungdomars delaktighet i centrum. Ungdomarna får bl.a. vara med och planera aktiviteter och sitta med i styrelsen. RGRA arbetar utifrån en modell med tre områden; samhällsfrågor, kulturliv och individstöd. Utifrån principen om alla likas värde arbetar RGRA med ett uttalat demokratiskt perspektiv. RGRA har valt att ha verksamhet i de områden som avspeglar verksamhetens syfte, att ge ungdomar möjlighet att delta i aktiviteter som ungdomarna annars inte hade haft ekonomisk möjlighet till. Ett pedagogiskt verktyg som RGRA arbetar med är kultur. Ungdomarna arbetar med olika uttryckssätt och metoder för att föra fram sina budskap; exempelvis att skriva låttexter och sätta upp radioprogram. RGRA erbjuder en mötesplats där ungdomarna kan träffa vuxna. Genom att skapa en relation och ett förtroende för ungdomarna kan personalen arbeta med stöttning och vägledning. Verksamheten har även ungdomspedagoger som stöttar ungdomarna med bl.a. jobbsökande. Personal och resurser Verksamheten har 11 anställda; en verksamhetsansvarig och en ekonom är heltidsanställda medan resten är deltidsanställda. Vid årsskiftet 2013/2014 bestod RGRA av en förhållandevis stor personalstyrka. Anledningen till den stora personalstyrkan var att ett antal aktiva ungdomar hade anställts under hösten 2013 som ungdomskoordinatorer. På samma gång hade flera vuxna an-

3 ställts vilket gjorde personalfrågan till ett allt större ansvarsområde. De två första månaderna under 2014 präglades RGRA av ekonomisk osäkerhet som resulterade i att flera medarbetare sa upp sig. Dessutom fanns ett missnöje bland ungdomarna kring en orättvis fördelning av ungdomstjänsterna och vilka ungdomar som fick en anställning. RGRA befann sig vid skiljevägen att bestämma vilken riktning verksamheten ska ta. Verksamheten vill komma ifrån den politiska agendan, som RGRA har förknippats med, och istället fokusera på det förebyggande arbetet med ungdomar. I slutet av mars hade RGRA tre anställda. Mot bakgrund av meningsskiljaktigheter som uppstått fattades ett beslut att temporärt stänga ner verksamheten. Under den perioden då verksamheten var stängd tillsattes två nya tjänster; en verksamhetssamordnare och en ekonomiansvarig, syfte att diskutera RGRA:s framtid och vilken riktning verksamheten ska ta. I maj månad 2014 öppnade verksamheten igen. 3 (6) Verksamhet och budget 2015 Verksamhet RGRA har inlett ett samarbete med bl.a. institutionen för kultur, språk och media på Malmö Högskola, som innebär att RGRA dels kommer att vara delaktiga i utformningen av vissa kurser inom programmet och dels ta emot studenter från utbildningen. En viktig del i RGRA:s kärnverksamhet är musik, som både ett kreativt och pedagogiskt verktyg. Ungdomarna har möjlighet att kostnadsfritt boka studiotider för att bl.a. producera musik. Med studiocoachning ges ungdomarna en möjlighet att ventilera känslor och uttryck. RGRA har noterat att intresset för språkundervisningen i skolan har ökat i samband med textskrivandet bland RGRA:s besökare. Med anledning av det bedriver RGRA en skrivarverkstad där ungdomarna lär sig teknik i textuppbyggnad för att författa låttexter. RGRA lyfter fram ungdomsarbetslösheten som ett problem, där tröskeln från att vara arbetsslös till att vara arbetsför är hög. Genom RGRA erbjuds ungdomarna CV-verkstad och förberedelser inför arbetsintervjuer. Vidare hjälper ledarna ungdomarna att hitta motivationen inom sig själva i syfte att skapa positiva känslor kring jobbsökande. Initiativet om studiecoachning och motiverande kom från ungdomarna, som uttryckte ett behov av motivation för studier. Personalen på RGRA hjälper ungdomarna med matematik, svenska, engelska och i uppsatsskrivande. Budget 2015 Kostnadsbudget för RGRA:s verksamhetsår 2015 ( ) Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial Bokföringskonsult/Revisor/skatt/Bank Resor Medlemskap i externa organisationer Övrigt Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Kommentarer till budgetposterna Personalkostnader Budgeten för 2015 är beräknad att täcka kostnaden för 11 anställda; en verksamhetsansvarig och en ekonomiansvarig på 100 %, en administrativ assistent på 80 %. I budgeten ingår även kostnader för att anställa ännu en administrativ assistent på 80 %. Vidare täcker personalkostnaderna

4 utgifter för 9 ungdomscoacher. Under 2014 hade RGRA 7 anställda. Anledningen till att RGRA har 11 anställda beror på att verksamheten har som regel att minst två anställda måste vara i tjänst samtidigt. I personalkostnader ingår personalomkostnadspålägg. 4 (6) Lokalkostnader RGRA samarbetar med Stena Fastigheter och MKB. MKBs lokal i Rosengård vattenskadades och som kompensation kommer RGRA att erhålla 5-månaders gratis hyra. I lokalkostnaderna ingår RGRA JR som är tänkt att komma igång hösten I posten lokalkostnader finns kostnader för att införskaffa ett låsbart skåp för att bl.a. förvara datorer men även uppfräschning av lokalen på Ahlmansgatan. Hyreskontrakten sträcker sig till och med Bokföringskonsult/Revisor/Skatt/Bank En extern revisor och konsult anlitas för att hantera bokföring. Verksamheten har möjlighet att ta hjälp av föreningsrevisor som är avgiftsfri men styrelsen har valt att anlita en auktoriserad revisor med motiveringen att det handlar om stora medel. Utöver denna kostnad tillkommer bank, betalkort och skatt. Verksamheten var 2014 skyldigt att återbetala kr till skatteverket, i vilket man har budgeterat för Övrigt I övriga posten ingår medlemströjor, polistillstånd, webbhotell, mötesfika och städartiklar. Bedömning 2014 firade RGRA 10 år som ungdomsorganisation i Malmö. Ungdomar från hela Malmö har kunnat besöka RGRA och få sin röst hörd. RGRA har till en början haft media som huvudfokus men har kommit att tillgodose ungdomarnas behov. Ungdomarna har tillsammans med personalen planerat olika projekt och evenemang och varit med i hela planeringsprocessen. Delaktighetsprincipen är en av värdegrunderna i RGRA:s arbete med ungdomarna och personalen ser en tydlig utveckling i ungdomarnas självkänsla. Många av Malmös ungdomar ges möjlighet att delta i organiserade fritidsaktiviteter som de annars inte kunnat. Ett av utredningsdirektiven inom ramen för socialt hållbart Malmö handlar om att utarbeta en förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn och ungdomar. Även utredningsdirektivet som handlar om att utveckla former för samverkan kring social hållbarhet mellan Malmö stads förvaltningar och representanter från civilsamhället har en väsentlig betydelse. I utredningsdirektivet lyfts att civilsamhället i flera avseenden erbjuder insatser som kan komplettera de offentliga samt att civilsamhället möjliggör mobiliseringen av frivilliga krafter. I Kommunfullmäktigemål I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur finns ett uppdrag till Kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder utreda mötesplatsernas organisatoriska tillhörighet, i syfte att skapa en likvärdig tillgång för stadens invånare och för att bättre hantera föreningar som har verksamheter som spänner över alla stadsområden. RGRA har ansökt om ett bidrag för 2015 om tkr. Efter dialog med stadskontoret har RGRA reviderat sin budget för verksamheten Den reviderade budgeten beaktar en delfinansiering genom tidigare beviljat bidrag från Kommunstyrelsens trygghet och säkerhetsutskott. Revideringen av budget medför också en revidering av det sökta bidragsbeloppet till RGRA har för 2015 erhållit ett bidrag på 230 tkr genom beslut av Kommunstyrelsens trygghet och säkerhetsutskott. Tillsammans med fem andra föreningar ingår RGRA i ett nätverk som uppbär stöd från trygghets och säkerhetsutskott, som en del av samverkansöverenskommelsen

5 mellan Malmö stad och Polisen. Av dessa medel avsätts kr för finansiering av RGRAs verksamhet medan resterande kr avsätts för kostnader för aktiviteter för ungdomar (fotbollsturneringar, utflykter etc.). 5 (6) Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial Bokföringskonsult/Revisor/skatt/Bank Resor Medlemskap i externa organisationer Övrigt Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Stadskontorets bedömning är att RGRAs verksamhet inte långsiktigt kan upprätthållas enbart genom finansiering av Malmö stad. Bedömningen är att det också är svårt för RGRA att hitta långsiktig finansiering för en verksamhet med höga fasta kostnader för anställda, lokaler etc. I förlängningen krävs det att RGRA undersöker hur verksamheten kan bedrivas i en form som medför lägre kostnader och därmed ökade möjligheter till en långsiktighet i finansieringen. RGRA:s verksamhetssamordnare uttrycker tydligt att verksamheten inte kan bedrivas utifrån ett antal deltidsanställningar, utan måste utformas på ett sätt som garanterar en långsiktighet. Verksamhetsansvarig får löpande förfrågningar om att föreläsa om verksamheten, i vilket verksamheten tittar över att börja fakturera i syfte att hitta en mer långsiktig finansiering. Stadskontoret har i tidigare kontakter med RGRA i samband med bidragsgivning framför att RGRA bör söka annan finansiering än från Malmö stad för att få en långsiktighet i verksamheten. Det har i detta sammanhang föreslagits att RGRA ska avsätta personella resurser för detta. Med anledning av den ekonomiska osäkerheten och missnöjet bland personalen har RGRA dock inte kunnat mobilisera sig för att söka medel från annat håll. Stadskontoret har med anledning av nu inkommen bidragsansökan åter fört en dialog med RGRA kring verksamhetens långsiktiga finansiering, inkluderat verksamhetens bemanning som både består av vuxna och ungdomar. RGRA efterfrågar tydligare samverkansformer med Malmö stad i syfte att exempelvis inte inkomma med en ansökan i ett sent skede, vilket RGRA har lyft upp som en aspekt i samverkan med Malmö stad. RGRA vill också upprätthålla en kontinuerlig kontakt med en kontaktperson på Stadskontoret som följer utveckling och svårigheter verksamheten stöter på. Ett av de viktigaste målen som RGRA förhåller sig till är ungdomars delaktighet på riktigt som innebär att ungdomar anställs för att arbeta med ungdomar. Det har dock visat sig medföra komplikationer att anställa ungdomar från verksamheten i verksamheten fanns ett missnöje bland ungdomar kring en orättvis fördelning av ungdomstjänsterna. För att förebygga att verksamheten präglas av missnöje bland både personal och ungdomar vidhåller Stadskontoret att RGRA bör fokusera på långsiktiga mål och vilken riktning verksamheten ska ta. Med stöd av ovanstående förordar Stadskontoret att Kommunstyrelsen för 2015 beviljar RGRA ett kompletterande bidrag med kr enligt nedstående budget. Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial kr kr kr

6 Bokföringskonsult/Revisor/skatt/Bank Resor Medlemskap i externa organisationer Övrigt Totalt kr kr kr kr kr 6 (6) Stadskontoret har haft en positiv dialog med representanter från RGRA under hela utredningsprocessen. Stadskontoret har på så sätt kommit fram till ovanstående förslag till bidragsnivå för 2015, vilken också diskuterats med RGRA. RGRA ser vissa svårigheter med att utifrån budgeten förhålla sig till föreslagna aktiviteter för 2015 men är samtidigt medvetna om att verksamheten inte enbart kan förlita sig på kommunala medel, vilket även påpekats vid föregående ansökningstillfällen. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

7 file:///c:/users/piakan/platina/platina.malmo.se/nytt%20dokument(327426)_tmp.html Sida 1 av Från: Per-Erik Ebbeståhl Till: Stadskontoret Postlista Ärende: Fwd: Bidragsansökan- RGRA 2015 Datum: :01:02 Hälsningar! Per-Erik Ebbeståhl Vidarebefordrat brev: Från: Susan Acevedo Datum: 14 mars :54:06 CET Till: Ämne: Bidragsansökan- RGRA 2015 Hej Härmed erhåller ni RGRA:s bidragsansökan för För att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet ansöker vi nu om ett verksamhetsbidrag med kr. Fullständig redogörelse för RGRA:s tilltänkta verksamheter under 2015 hittar ni i det bifogade dokumentet Verksamhetsplan Här finns även en budget över hur pengarna är tänkta att spenderas, med kommentarer till de olika budgetposterna. Föregående års bidrag har används enligt verksamhetsberättelsen 2014, vänligen se bifogad fil. Bifogat detta mail finns även en kortfilm om RGRA som våra ungdomar själva har gjort. Vi beklagar att ansökan inkommit så sent, detta beror på omständigheter såsom begränsad personalstyrka och omorganisation. Susan Acevedo Verksamhetschef

8 file:///c:/users/piakan/platina/platina.malmo.se/nytt%20dokument(327426)_tmp.html Sida 2 av RGRA - Rörelsen Gatans Röst & Ansikte Ahlmansgatan 13, Malmö org. nr

9 BRÅ Januari Beviljad totalsumma BRÅ Förbrukningsmaterial 59 SWAG-möte 226 Ungdomsmöte 90 Ungdomsrådsmöte 153 Telefon 145 Teknisk utrustning 99 Lön Lön Lön Summa BRÅ under januari Utgående summa januari Februari Ingående summa Summa BRÅ under februari 0 Utgående summa februari Mars Ingående summa Lön Lön Summa BRÅ under mars Utgående summa mars April Ingående summa Teknisk utrustning 99 Lön 880 Summa BRÅ under april 979 Utgående summa april Maj Ingående summa Lön ungdomspedagogik Summa BRÅ under maj Utgående summa maj Juni Ingående summa Lön ungdomspedagogik Grillning med ungdomar, praktikanter 340 Drivmedel hyrbilar utflykt 280 Drivmedel hyrbilar utflykt 228 Hyrbilar utflykt Skånetrafiken-kort, resor/utflykter 1 000

10 Sound system utrustning utomhusevent Fotboll, utomhusevent 158 Polistillstånd, använda offentlig plats 700 Grillkväll utomhus, mat och picknick-grejer 354 Skrivmaterial till praktikanter och ungdomar 172 Musikutrustning, gitarrsträng 99 Grillkväll med ugdomar 20 Sändningsavgift radio (MNR) Summa BRÅ under juni Utgående summa juni Juli Ingående summa Biobesök med praktikanter/ungdomar 630 Sound system utrustning utomhusevent 637 Aktivitet med ungdomar 100 Lön/arvoden ungdomspedagogik Sound system transport utomhusevent 398 Posters, reklam för event 513 Fika/snacks till praktikanter, personal, aktiva 244 Utflykt, badbiljetter 200 Material till praktikanter och ungdomar, skrivprojekt 388 Fika/snacks till praktikanter, personal, aktiva 184 Transport i samband med event 59 Utrustning mediaprojekt (kamera), samarbete undgomar Utflykt, drivmedel 301 Utflykt, parkering 10 Summa BRÅ under juli Utgående summa juli Augusti Ingående summa T-shirtar med RGRA-tryck, samband med 10-årsjub Fika till sommarpraktikanter 214 Lön ungdomspedagogik Mat till personal, artister och ungdomar 10-årsjub Pris till vinnare rap battle (tävling) 10-årsjub 500 Mat/snacks/fika, artister, ungdomar 10-årsjub 664 Pris till vinnare rap battle (tävling) 10-årsjub Transport av utrustning i samband med 10-årsjub 59 Pokal till vinnare av rap battle 10-årsjub 417 Skånetrafiken, resekostnad i samband med event 105 Konfetti till scenen, 10-årsjub 400 Fika/snacks till sommarpraktikanter 53 Filmkväll, mat till ungdomar 480 Transport av utrustning i samband med event 87 Fotbollsgolf med praktikanter och ungdomar Fika/snacks till sommarpraktikanter 80 Bio, aktivitet med praktikanter 420

11 Summa BRÅ under augusti Utgående summa augusti September 2014 Ingående summa Lön ungdomspedagogik Arvoden 10-årsjub Film/dokumentation 10-årsjub Sommarworkshop Posters/flyers 10-årsjub Summa BRÅ under september Utgående summa september Oktober 2014 Ingående summa Resekostnader för ungdomar, skrivarverkstad 520 Resekostnad i samband med ungdomsaktvitet 59 Material, Playground (ungdomsevent) Material, 10-årjubileum (firande med ungdomar) Lön ungdomspedagogik DJ 10-årsjubileum (firande med ungdomar) Summa BRÅ under oktober Utgående summa oktober November 2014 Ingående summa Lön ungdomspedagogik Fika i samband med ungdomsradiosändning 50 Utrustning till musikproduktion med ungdomar 699 Karriärdag för ungdomar med middag 489 Karriärdag för ungdomar med fikamys 260 Arbetsmässa och planeringsmöte 232 Karriärdag med ungdomar, resekostnad 169 Fika med ungdomar 70 Summa BRÅ under november Utgående summa november December 2014 Ingående summa Fika med ungdomar 227 Fika med ungdomar 96 Utflykt julavslutning, fika Lön ungdomspedagogik Inträde utflykt julavslutning Resekostnad utflykt julavslutning Resekostnad, busskort, ungdomsaktiviteter 320 Åkband julavslutning 263 Fika med ungdomar 127 Rap event med ungdomar, resekostnad 238 Rap event med ungdomar, utrustning 80

12 Hiphop workshop med ungdomar Filmkväll med ungdomar, fika 69 Summa BRÅ under december Utgående summa december

13 Förtydligande av kostnadsbilden avseende vår ansökan om finansiering RGRA Rörelsen Gatans Röst och Ansikte Verksamhetsåret 2015

14 Kostnadsbudget för RGRA:s verksamhetsår 2015 Period: Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial Bokföringskonsult/Revisor/Skatt/Bank Resor Medlemskap externa organisationer Övrigt TOTALSUMMA

15 RGRA Kostnader exklusive personal LOKALKOSTNADER Hyra Stena hyra MV MKB hyra RG Summa hyra El E-on MV (en månads uppsägningstid) E-on RG E.on JR Summa el Internet och telefon Bredband MV Bredband perspektiv RG Telefoner Summa internet och telefon Försäkring och larm Larm MV Larm RG TH Företagsförs (inkl JR) Summa försäkring och larm Nödvändiga reparationer och investeringar Låsbyte RG Flyttfirma, vattenskada Ahlmansgatan 13, upprustning inkl pärmskåp Von Rosens väg 36, upprustning Två nya bärbara datorer Summa nödvändiga reparationer och investeringar SUMMA LOKALKOSTNADER KONTORSMATERIAL/PYSSEL Material till skrivare, administration samt operativ verksamhet Övrigt kontorsmaterial, pärmar etc till admin. samt operartiv verksamhet Trycksaker, fås genom studieförbund 0 Skrivarverkstad och pyssel, tjejgrupp SUMMA KONTORSMATERIAL OCH PYSSEL

16 BOKFÖRINGSKONSULT/SKATT/BANK Skatt, extra inbetalning Revisor Bokslut verksamhetsåret Bokföringskonsult Bokföringsprogram Bankavgifter SUMMA BOKFÖRINGSKONSUL/SKATT/BANK RESOR Buss/Taxi - tung utrustning inkl skrivarverkstad (Lindängen) Resor inrikes, medverkan/nätverkande SUMMA RESOR MEDLEMSKAP/EXTERNA ORGANISATIONER IDEA, inklusive arbetsgivarutbildningar Medlemskap i Malmöbaserade föreningar 500 SUMMA MEDLEMSKAP ÖVRIGT Medlems-tröjor/merchandise Polistillstånd allmän plats Webbhotell Lagliga programlicenser Mötesfika/Städartiklar SUMMA ÖVRIGT TOTALSUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL. PERSONAL * Övriga beviljade medel: BRÅ: kr

17 Kommentarer till budgetposterna Lokalkostnader Vi samarbetar med Stena och MKB, vilka ger oss förmånliga hyrespriser. Vi har en pågående diskussion med Stena om att få gratis hyra för en tredje lokal på Ahlmansgatan för att driva RGRA Junior. Inräknat i posten för lokalkostnader finns även kostnader för att införskaffa ett låsbart och brandsäkert skåp för att förvara bokföringspärmar och laptops. Här finns även inräknat nyanskaffande av två nya laptops och nya möbler, samt även reparationer och målning/uppfräshning av lokalen på Ahlmansgatan. (Vi har i beaktande att våra hyreslokaler har kontrakt till och med 2016 och därför kommer medel att behöva sökas för att täcka hela kostnaden för dessa kontrakt igen framöver.) Kontorsmaterial I denna budgetpost har vi dels tagit med klassiskt kontorsmaterial till administrationen, men även materialkostnad till ungdomsverksamheten, såsom material till skrivarverkstaden. Bokföringskonsult/skatt/Bank Vi tar hjälp av en extern konsult för att vår bokföring ska bli korrekt och för att vi behöver hjälp med löneadministration etc. Konsulten debiterar oss per timme och vi gör vad vi kan för att hushålla med dessa timmar. Till detta kommer en relativt stor kostnad som avser skatt för 2013 års verksamhet och som ska vara betald i mars. Även kostnader för bank och betalkort är medräknade här. Resor I denna budgetpost har vi dels tagit med tågresor inrikes för att kunna åka på konferenser och nätverka med andra liknande organisationer i Sverige. Men vi har också tagit med kostnad för t ex taxi eller hyrbil då vi har behov av detta när vi ska ha med oss ljudutrustning när vi är ute på events. Vi har också tagit med resekostnader för utflykter med ungdomar. Utöver detta. har Skrivarverkstaden ett jojo-kort som fylls på med 500 kr/månad eftersom barnen hämtas i Lindängen av sin ledare. Vi motiverar kostnaden med att vi ser även Lindängen som ett område med behov. Vi har inte någon lokal i Lindängen i dagsläget, men genom att stå för resekostnaden för dessa barn/ungdomar kan vi ändå göra något för denna del av Malmö. Dessa ungdomar har inte egna busskort idag och har inte möjlighet att delta i Skrivarverkstaden om de inte får hjälp med resekostnaden. Medlemskap - externa organisationer RGRA värdesätter att vara medlem i en handfull liknande organisationer. Utöver detta är en stor del av kostnaden vårt medlemskap i IDEA. IDEA är vår arbetsgivarorganisation som vi behöver ha att vända oss till för att vara en så bra arbetsgivare som möjligt, inte minst med tanke på att vi anställer unga medarbetare som vi har ett arbetsgivaransvar för. I kostnaden har vi räknat med två kurstillfällen under året. Övrigt Under posten övrigt har vi lagt kostnader för merchandise, såsom T-shirtar med RGRA-tryck, Polistillstånd för att arrangera evenemang på allmän plats, samt även kostnader för webbhotell/mail, lagliga Microsoft Officelicenser och kostnader för städartiklar till lokalerna. I posten ingår även en mindre summa avsatt till fika vid events. Vi har beräknat att vi kommer att ha dels interna föreningsmöten, men även nätverksmöten hos oss med andra organisationer, samt även bjuda ungdomar på fika vid valda tillfällen. Vi har märkt att det ofta är svårt att ta med kostnad för fika/mat när man söker bidrag för t ex kulturevenemang, men samtidigt vill vi kunna bjuda på kaffe/kaka/frukt, t ex om vi har en konferens.

18

19 Kommentarer till budgetposterna Antal anställda Fler på deltid i stället för ett fåtal på heltid Budgeten är beräknad att täcka kostnaden för 14 anställda, de flesta på deltid med en omfattning som är rimlig vid sidan om studier exempelvis. Vi värnar om kontakten med ungdomsdeltagarena i verksamheten och behöver ungdomscoacher som deltagarna kan identifiera sig med. Att vi har så många anställda beror på att vi värnar om kvaliteten i verksamheten och det är viktigt att ha ett schema då flera anställda jobbar samtidigt i lokalen. Samtliga tjänster är utformade med specifika arbetsområden och arbetsuppgifter. Säsongsbetonad arbetstopp Extra behov under sommaren Under sommaren kommer vi ha väldigt mycket verksamhet igång och det gör att behovet av personal ökar, detta drar också upp antalet anställda eftersom vi tillämpar kortare visstidsanställningar, för att täcka verksamhetens behov. Under december varvar vi ner inför jul, ökat fokus på summering och planering och personalbehovet i den operativa verksamheten minskar. Könsfördelning Vi strävar efter jämställdhet i vår personalsammansättning Antalet kvinnor är 4 st. Antalet män är 10 st. De två positioner som kan beskrivas som ledande befattningar innehas av kvinnor. Verksamhetens behov av mångfald inom kompetenser Vi kompletterar varandra För att se till att RGRA är och förblir en verksamhet av och för ungdomar behöver personalen bestå av både unga medarbetare och mer erfaren personal. För att säkerställa tydlighet och struktur i verksamheten behövs det dock erfaren, kompetent och utbildad personal som bär det yttersta ansvaret. Dock är det av största vikt att även ungdomar utgör en del av personalen, framför allt för att värna om kontakten med ungdomarna. Dels är det viktigt för oss att sträva efter ett högt deltagarantal i våra aktiviteter. Men det är också viktigt att ungdomarna ska kunna identifiera sig med personalen för att skapa förutsättningar för tillit och förtroende. Detta är avgörande för att RGRA ska nå ett av de viktigaste målen ungdomars delaktighet på riktigt. Ideellt aktiva Vi är en levande förening RGRA har under året ca 20 ideellt aktiva ungdomar samt 15 praktikanter som är "kostnadsfri arbetskraft". Dessa behövs för att få verksamheten att fungera. Kostnader - Vi investerar i en välmående personalgrupp med långsiktig hållbarhet Personalkostnaderna innehåller förutom lönerna även kostnader såsom arbetsgivaravgift, semesterersättning, pensionskostnad, obligatoriska försäkringar mm. RGRA får bidrag för vissa anställdas lönekostnader ifrån Arbetsförmedlingen samt Fritidsförvaltningen, detta är inräknat i kostnaden för de anställda som detta gäller. Vi eftersträvar en stabil grund för vår organisation och vårt mål är att rekrytera och behålla personal som vill stanna hos oss på sikt och växa i sina roller.

20 Omarbetad kostnadsbudget för RGRA:s verksamhetsår 2015 Period: Före Efter Mellanskillnad Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial Bokföringskonsult/Skatt/Bank Resor Medlemskap externa organisationer Övrigt TOTALSUMMA Kommentarer Personalkostnader Totalsiffran är reducerad genom att kr finansieras genom "BRÅ" Samt att en befintlig tjänst som idag kostar kr plockas bort. Beräknad besparing Ursprunglig siffra Uppdaterad siffra Inbesparad mellanskillnad Lokalkostnader Totalsiffran är reducerad genom att kostnader för "RGRA JR" plockats bort med kr. Kostnader för bredband är justerad för en siffra som råkade bli fel. Kostnder för telefoner är reducerad med kr Kostnad för upprustning av Rosengårdslokalen är struken med kr Beräknad besparing Ursprunglig siffra Uppdaterad siffra Inbesparad mellanskillnad Kontorsmaterial Totalsiffran är reducerad genom att kostnad för skrivarverkstad, pyssel och tjejgrupp finansieras genom "BRÅ" med kr Beräknad besparing Ursprunglig siffra Uppdaterad siffra Inbesparad mellanskillnad Resor Totalsiffan är reducerad genom att buss/taxi vid event (med utrustning) finansieras via "BRÅ", kr. Beräknad besparing Ursprunglig siffra Uppdaterad siffra Inbesparad mellanskillnad 5 000

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013

Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Budgetförslag verksamhetsåret 2012-2013 Här följer en förklarande text kring budgetförslaget inför UF Linköpings verksamhetsår 12/13. Intäkter Föregående års resultat: Är en preliminär beräkning av detta

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att avslå ansökan. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-30 Vår referens Sigrid Saveljeff Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan Radio 123 GYVF-2014-2725 Sammanfattning Romska

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK

Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK 2016-11-16 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag för anordnande av kvällsfotboll år 2017, Sundbybergs IK Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 november

Läs mer

Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling

Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling Är du intresserad av ungas samhällsengagemang, att skapa mötesplatser, frågor som rör civilsamhället, antirasism och mångfald? Ansök då om att göra din praktik

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Kulturplats Lagret på Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, kl Kvällsfika på Apelgårds Fritidsgård!

Kulturplats Lagret på Kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15b, kl Kvällsfika på Apelgårds Fritidsgård! Malmös Ungas stormöte En träff för alla som vill veta mer om hur du kan resa utomlands typ gratis! Eller om du kanske vill veta mer om nått annat som har med Malmös Unga att göra. Kulturplats Lagret på

Läs mer

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2014-2015 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 40 år den 16 oktober 2014 MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI

Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) FRI SIGNERAD Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-10 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Demal.Zetterman@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsbidrag utanför ordinarie bidragssystem

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. för. Föreningen Maskroskraft. År 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för Föreningen Maskroskraft År 2014 1. Fakta om året som gått Medlemmar: Antalet betalande medlemmar 52 Antalet ej betalande (sponsrade) medlemmar, 50 Medlemsavgifter Vuxna: 150 kr

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön,

1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, 1 Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013

Kompletterande beskrivning av planerade utvecklingsinsatser i Spånga-Tensta 2013 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-05-06 Handläggare: Eva-Britt Leander Telefon: 08-508 03 000 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Kompletterande beskrivning

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Föreningsbidrag sammanställning av inkomna ansökningar

Föreningsbidrag sammanställning av inkomna ansökningar Föreningsbidrag 2016 - sammanställning av inkomna ansökningar Nedan presenteras samtliga föreningar som har ansökt om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2016. Först listas de 22 föreningar som föreslås

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000

Budget 2013. Administration Trycksaker 1000 Postkostnader 1000 Försäkring 1000 Kontorsmaterial 2000 Revision/Ekonomi 1000 Total Administration 6000 Budget 2013 Kostnader Information & Utbildning Skolinformatörsutbildning 8000 Skolinformationsomkostnader 4000 Representation och övrig utbildning 1500 Total Information & Utbildning 13500 Arrangemang

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr

Rambudget 2015-2016. förklaring och motivering av budgetposter. Intäkter 2015-2016. Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr Rambudget 2015-2016 förklaring och motivering av budgetposter Intäkter 2015-2016 Organisationsbidrag MUCF totalt 2016 1 290 000 kr - Myndigheten för Ungdom och Civilsamhällsfrågor är vår största bidragsgivare.

Läs mer

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen

Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef finansiell styrning tillika biträdande avdelningschef vid ekonomiavdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst

22 550(+nattv.) 9 600 4 500 2 500 5 950 Ej spec summa. Ingen ansökan inkommen. 100 000 21 000 Ja, ej spec summa Ja, ej spec summa, 50% tjänst Förslag till fördelning av föreningsbidrag år 2011, IFO/Omvårdnadsförvaltningen Sn Nykterhets- och Beslut 2010 Ansökan Förslag 1 övriga sociala 2011 Fördelning av hela budget föreningar (objektnr) RIA

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer