Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2015-05-12 Vår referens. Maher Akob Planeringssekreterare Maher.Akob@malmo."

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum Vår referens Maher Akob Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte STK Sammanfattning Rörelsen Gatans Röst & Ansikte ansöker om bidrag för 2015 om totalt kr. Rörelsen Gatans Röst & Ansikte är en ideell förening som sedan 2004 bedriver verksamhet utifrån ungdomars delaktighet. Föreningens syfte är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med konstruktiv sysselsättning för de unga i Malmö som vanligtvis inte deltar i föreningsaktiviteter. Under 2013 erhöll föreningen kr och under kr i bidrag från Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte om verksamhetsbidrag för 2015 på kr att avslå reviderad ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte om verksamhetsbidrag på kr att med syfte att under perioden stödja verksamheten och med finansiering ur Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar 2015 anvisa rörelsen Gatans Röst & Ansikte ett bidrag på totalt kr. att lägga från rörelsen Gatans Röst & Ansikte inkommen Verksamhetsberättelse 2014 respektive Verksamhetsplan 2015 till handlingarna att anmoda Rörelsen Gatans Röst & Ansikte att senast inkomma till Kommunstyrelsen med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2015 Beslutsunderlag Ansökan från Rörelsen Gatans röst & Ansikte Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsberättelse 2014 G-Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte Förtydligande av kostnadsbilden - RGRA-3 Omarbetad kostnadsbudget för RGRAs verksamhetsår 2015 ( ) BRÅ kostnadsuppföljning jan - dec Stadgar RGRA SIGNERAD

2 2 (6) Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund Med hjälp av medel från Allmänna Arvsfonden har Rörelsen Gatans Röst & Ansikte, RGRA, under ett antal år kunnat bedriva mötesverksamhet i olika stadsdelar i Malmö. Med anledning av att finansieringen avslutades inför 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bevilja föreningen ekonomiskt bidrag för att bedriva verksamheten under 2013 och 2014 med respektive kr. För verksamhetsåret 2015 har RGRA inkommit med en ansökan till Kommunstyrelsen om verksamhetsbidrag motsvarande tkr. Föreningen har tillsammans med bidragsansökan inlämnat en verksamhetsberättelse för 2014 samt en verksamhetsplan för RGRA:s syfte RGRA:s syfte är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med konstruktiv sysselsättning för de unga i Malmö som vanligtvis inte deltar i föreningsaktiviteter. Genom att integrera kulturliv, samhällsfrågor och individstöd når RGRA barn och unga som annars kan riskera att falla mellan stolarna. RGRA vill dels främja möten mellan barn och unga från Malmös alla stadsdelar och dels öka ungas delaktighet i samhället. Delaktigheten i skapandeprocessen leder till att ungdomarnas identitet och självkänsla stärks. Målgrupp Målgruppen är barn och unga i åldrarna 7-22 år. Verksamheten har i nuläget ca 115 aktiva ungdomar. Ungdomarna kommer framför allt från Rosengård, Fosie och Södra innerstaden. Majoriteten av ungdomarna är unga killar men verksamheten har ambitionen att utöka verksamheten i med specifika aktiviteter för att locka fler tjejer. Sedan november 2014 har en tjejgrupp fått undervisning inom musikproduktion och sångcoachning. Syftet med tjejgruppen är att aktivera fler tjejer i det egna skapandet. Verksamhets innehåll RGRA:s ambition är att sätta ungdomars delaktighet i centrum. Ungdomarna får bl.a. vara med och planera aktiviteter och sitta med i styrelsen. RGRA arbetar utifrån en modell med tre områden; samhällsfrågor, kulturliv och individstöd. Utifrån principen om alla likas värde arbetar RGRA med ett uttalat demokratiskt perspektiv. RGRA har valt att ha verksamhet i de områden som avspeglar verksamhetens syfte, att ge ungdomar möjlighet att delta i aktiviteter som ungdomarna annars inte hade haft ekonomisk möjlighet till. Ett pedagogiskt verktyg som RGRA arbetar med är kultur. Ungdomarna arbetar med olika uttryckssätt och metoder för att föra fram sina budskap; exempelvis att skriva låttexter och sätta upp radioprogram. RGRA erbjuder en mötesplats där ungdomarna kan träffa vuxna. Genom att skapa en relation och ett förtroende för ungdomarna kan personalen arbeta med stöttning och vägledning. Verksamheten har även ungdomspedagoger som stöttar ungdomarna med bl.a. jobbsökande. Personal och resurser Verksamheten har 11 anställda; en verksamhetsansvarig och en ekonom är heltidsanställda medan resten är deltidsanställda. Vid årsskiftet 2013/2014 bestod RGRA av en förhållandevis stor personalstyrka. Anledningen till den stora personalstyrkan var att ett antal aktiva ungdomar hade anställts under hösten 2013 som ungdomskoordinatorer. På samma gång hade flera vuxna an-

3 ställts vilket gjorde personalfrågan till ett allt större ansvarsområde. De två första månaderna under 2014 präglades RGRA av ekonomisk osäkerhet som resulterade i att flera medarbetare sa upp sig. Dessutom fanns ett missnöje bland ungdomarna kring en orättvis fördelning av ungdomstjänsterna och vilka ungdomar som fick en anställning. RGRA befann sig vid skiljevägen att bestämma vilken riktning verksamheten ska ta. Verksamheten vill komma ifrån den politiska agendan, som RGRA har förknippats med, och istället fokusera på det förebyggande arbetet med ungdomar. I slutet av mars hade RGRA tre anställda. Mot bakgrund av meningsskiljaktigheter som uppstått fattades ett beslut att temporärt stänga ner verksamheten. Under den perioden då verksamheten var stängd tillsattes två nya tjänster; en verksamhetssamordnare och en ekonomiansvarig, syfte att diskutera RGRA:s framtid och vilken riktning verksamheten ska ta. I maj månad 2014 öppnade verksamheten igen. 3 (6) Verksamhet och budget 2015 Verksamhet RGRA har inlett ett samarbete med bl.a. institutionen för kultur, språk och media på Malmö Högskola, som innebär att RGRA dels kommer att vara delaktiga i utformningen av vissa kurser inom programmet och dels ta emot studenter från utbildningen. En viktig del i RGRA:s kärnverksamhet är musik, som både ett kreativt och pedagogiskt verktyg. Ungdomarna har möjlighet att kostnadsfritt boka studiotider för att bl.a. producera musik. Med studiocoachning ges ungdomarna en möjlighet att ventilera känslor och uttryck. RGRA har noterat att intresset för språkundervisningen i skolan har ökat i samband med textskrivandet bland RGRA:s besökare. Med anledning av det bedriver RGRA en skrivarverkstad där ungdomarna lär sig teknik i textuppbyggnad för att författa låttexter. RGRA lyfter fram ungdomsarbetslösheten som ett problem, där tröskeln från att vara arbetsslös till att vara arbetsför är hög. Genom RGRA erbjuds ungdomarna CV-verkstad och förberedelser inför arbetsintervjuer. Vidare hjälper ledarna ungdomarna att hitta motivationen inom sig själva i syfte att skapa positiva känslor kring jobbsökande. Initiativet om studiecoachning och motiverande kom från ungdomarna, som uttryckte ett behov av motivation för studier. Personalen på RGRA hjälper ungdomarna med matematik, svenska, engelska och i uppsatsskrivande. Budget 2015 Kostnadsbudget för RGRA:s verksamhetsår 2015 ( ) Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial Bokföringskonsult/Revisor/skatt/Bank Resor Medlemskap i externa organisationer Övrigt Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Kommentarer till budgetposterna Personalkostnader Budgeten för 2015 är beräknad att täcka kostnaden för 11 anställda; en verksamhetsansvarig och en ekonomiansvarig på 100 %, en administrativ assistent på 80 %. I budgeten ingår även kostnader för att anställa ännu en administrativ assistent på 80 %. Vidare täcker personalkostnaderna

4 utgifter för 9 ungdomscoacher. Under 2014 hade RGRA 7 anställda. Anledningen till att RGRA har 11 anställda beror på att verksamheten har som regel att minst två anställda måste vara i tjänst samtidigt. I personalkostnader ingår personalomkostnadspålägg. 4 (6) Lokalkostnader RGRA samarbetar med Stena Fastigheter och MKB. MKBs lokal i Rosengård vattenskadades och som kompensation kommer RGRA att erhålla 5-månaders gratis hyra. I lokalkostnaderna ingår RGRA JR som är tänkt att komma igång hösten I posten lokalkostnader finns kostnader för att införskaffa ett låsbart skåp för att bl.a. förvara datorer men även uppfräschning av lokalen på Ahlmansgatan. Hyreskontrakten sträcker sig till och med Bokföringskonsult/Revisor/Skatt/Bank En extern revisor och konsult anlitas för att hantera bokföring. Verksamheten har möjlighet att ta hjälp av föreningsrevisor som är avgiftsfri men styrelsen har valt att anlita en auktoriserad revisor med motiveringen att det handlar om stora medel. Utöver denna kostnad tillkommer bank, betalkort och skatt. Verksamheten var 2014 skyldigt att återbetala kr till skatteverket, i vilket man har budgeterat för Övrigt I övriga posten ingår medlemströjor, polistillstånd, webbhotell, mötesfika och städartiklar. Bedömning 2014 firade RGRA 10 år som ungdomsorganisation i Malmö. Ungdomar från hela Malmö har kunnat besöka RGRA och få sin röst hörd. RGRA har till en början haft media som huvudfokus men har kommit att tillgodose ungdomarnas behov. Ungdomarna har tillsammans med personalen planerat olika projekt och evenemang och varit med i hela planeringsprocessen. Delaktighetsprincipen är en av värdegrunderna i RGRA:s arbete med ungdomarna och personalen ser en tydlig utveckling i ungdomarnas självkänsla. Många av Malmös ungdomar ges möjlighet att delta i organiserade fritidsaktiviteter som de annars inte kunnat. Ett av utredningsdirektiven inom ramen för socialt hållbart Malmö handlar om att utarbeta en förvaltningsövergripande handlingsplan för att minska den ekonomiska utsattheten bland barn och ungdomar. Även utredningsdirektivet som handlar om att utveckla former för samverkan kring social hållbarhet mellan Malmö stads förvaltningar och representanter från civilsamhället har en väsentlig betydelse. I utredningsdirektivet lyfts att civilsamhället i flera avseenden erbjuder insatser som kan komplettera de offentliga samt att civilsamhället möjliggör mobiliseringen av frivilliga krafter. I Kommunfullmäktigemål I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur finns ett uppdrag till Kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder utreda mötesplatsernas organisatoriska tillhörighet, i syfte att skapa en likvärdig tillgång för stadens invånare och för att bättre hantera föreningar som har verksamheter som spänner över alla stadsområden. RGRA har ansökt om ett bidrag för 2015 om tkr. Efter dialog med stadskontoret har RGRA reviderat sin budget för verksamheten Den reviderade budgeten beaktar en delfinansiering genom tidigare beviljat bidrag från Kommunstyrelsens trygghet och säkerhetsutskott. Revideringen av budget medför också en revidering av det sökta bidragsbeloppet till RGRA har för 2015 erhållit ett bidrag på 230 tkr genom beslut av Kommunstyrelsens trygghet och säkerhetsutskott. Tillsammans med fem andra föreningar ingår RGRA i ett nätverk som uppbär stöd från trygghets och säkerhetsutskott, som en del av samverkansöverenskommelsen

5 mellan Malmö stad och Polisen. Av dessa medel avsätts kr för finansiering av RGRAs verksamhet medan resterande kr avsätts för kostnader för aktiviteter för ungdomar (fotbollsturneringar, utflykter etc.). 5 (6) Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial Bokföringskonsult/Revisor/skatt/Bank Resor Medlemskap i externa organisationer Övrigt Totalt kr kr kr kr kr kr kr kr Stadskontorets bedömning är att RGRAs verksamhet inte långsiktigt kan upprätthållas enbart genom finansiering av Malmö stad. Bedömningen är att det också är svårt för RGRA att hitta långsiktig finansiering för en verksamhet med höga fasta kostnader för anställda, lokaler etc. I förlängningen krävs det att RGRA undersöker hur verksamheten kan bedrivas i en form som medför lägre kostnader och därmed ökade möjligheter till en långsiktighet i finansieringen. RGRA:s verksamhetssamordnare uttrycker tydligt att verksamheten inte kan bedrivas utifrån ett antal deltidsanställningar, utan måste utformas på ett sätt som garanterar en långsiktighet. Verksamhetsansvarig får löpande förfrågningar om att föreläsa om verksamheten, i vilket verksamheten tittar över att börja fakturera i syfte att hitta en mer långsiktig finansiering. Stadskontoret har i tidigare kontakter med RGRA i samband med bidragsgivning framför att RGRA bör söka annan finansiering än från Malmö stad för att få en långsiktighet i verksamheten. Det har i detta sammanhang föreslagits att RGRA ska avsätta personella resurser för detta. Med anledning av den ekonomiska osäkerheten och missnöjet bland personalen har RGRA dock inte kunnat mobilisera sig för att söka medel från annat håll. Stadskontoret har med anledning av nu inkommen bidragsansökan åter fört en dialog med RGRA kring verksamhetens långsiktiga finansiering, inkluderat verksamhetens bemanning som både består av vuxna och ungdomar. RGRA efterfrågar tydligare samverkansformer med Malmö stad i syfte att exempelvis inte inkomma med en ansökan i ett sent skede, vilket RGRA har lyft upp som en aspekt i samverkan med Malmö stad. RGRA vill också upprätthålla en kontinuerlig kontakt med en kontaktperson på Stadskontoret som följer utveckling och svårigheter verksamheten stöter på. Ett av de viktigaste målen som RGRA förhåller sig till är ungdomars delaktighet på riktigt som innebär att ungdomar anställs för att arbeta med ungdomar. Det har dock visat sig medföra komplikationer att anställa ungdomar från verksamheten i verksamheten fanns ett missnöje bland ungdomar kring en orättvis fördelning av ungdomstjänsterna. För att förebygga att verksamheten präglas av missnöje bland både personal och ungdomar vidhåller Stadskontoret att RGRA bör fokusera på långsiktiga mål och vilken riktning verksamheten ska ta. Med stöd av ovanstående förordar Stadskontoret att Kommunstyrelsen för 2015 beviljar RGRA ett kompletterande bidrag med kr enligt nedstående budget. Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial kr kr kr

6 Bokföringskonsult/Revisor/skatt/Bank Resor Medlemskap i externa organisationer Övrigt Totalt kr kr kr kr kr 6 (6) Stadskontoret har haft en positiv dialog med representanter från RGRA under hela utredningsprocessen. Stadskontoret har på så sätt kommit fram till ovanstående förslag till bidragsnivå för 2015, vilken också diskuterats med RGRA. RGRA ser vissa svårigheter med att utifrån budgeten förhålla sig till föreslagna aktiviteter för 2015 men är samtidigt medvetna om att verksamheten inte enbart kan förlita sig på kommunala medel, vilket även påpekats vid föregående ansökningstillfällen. Ansvariga Birgitta Vilén-Johansso Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

7 file:///c:/users/piakan/platina/platina.malmo.se/nytt%20dokument(327426)_tmp.html Sida 1 av Från: Per-Erik Ebbeståhl Till: Stadskontoret Postlista Ärende: Fwd: Bidragsansökan- RGRA 2015 Datum: :01:02 Hälsningar! Per-Erik Ebbeståhl Vidarebefordrat brev: Från: Susan Acevedo Datum: 14 mars :54:06 CET Till: Ämne: Bidragsansökan- RGRA 2015 Hej Härmed erhåller ni RGRA:s bidragsansökan för För att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet ansöker vi nu om ett verksamhetsbidrag med kr. Fullständig redogörelse för RGRA:s tilltänkta verksamheter under 2015 hittar ni i det bifogade dokumentet Verksamhetsplan Här finns även en budget över hur pengarna är tänkta att spenderas, med kommentarer till de olika budgetposterna. Föregående års bidrag har används enligt verksamhetsberättelsen 2014, vänligen se bifogad fil. Bifogat detta mail finns även en kortfilm om RGRA som våra ungdomar själva har gjort. Vi beklagar att ansökan inkommit så sent, detta beror på omständigheter såsom begränsad personalstyrka och omorganisation. Susan Acevedo Verksamhetschef

8 file:///c:/users/piakan/platina/platina.malmo.se/nytt%20dokument(327426)_tmp.html Sida 2 av RGRA - Rörelsen Gatans Röst & Ansikte Ahlmansgatan 13, Malmö org. nr

9 BRÅ Januari Beviljad totalsumma BRÅ Förbrukningsmaterial 59 SWAG-möte 226 Ungdomsmöte 90 Ungdomsrådsmöte 153 Telefon 145 Teknisk utrustning 99 Lön Lön Lön Summa BRÅ under januari Utgående summa januari Februari Ingående summa Summa BRÅ under februari 0 Utgående summa februari Mars Ingående summa Lön Lön Summa BRÅ under mars Utgående summa mars April Ingående summa Teknisk utrustning 99 Lön 880 Summa BRÅ under april 979 Utgående summa april Maj Ingående summa Lön ungdomspedagogik Summa BRÅ under maj Utgående summa maj Juni Ingående summa Lön ungdomspedagogik Grillning med ungdomar, praktikanter 340 Drivmedel hyrbilar utflykt 280 Drivmedel hyrbilar utflykt 228 Hyrbilar utflykt Skånetrafiken-kort, resor/utflykter 1 000

10 Sound system utrustning utomhusevent Fotboll, utomhusevent 158 Polistillstånd, använda offentlig plats 700 Grillkväll utomhus, mat och picknick-grejer 354 Skrivmaterial till praktikanter och ungdomar 172 Musikutrustning, gitarrsträng 99 Grillkväll med ugdomar 20 Sändningsavgift radio (MNR) Summa BRÅ under juni Utgående summa juni Juli Ingående summa Biobesök med praktikanter/ungdomar 630 Sound system utrustning utomhusevent 637 Aktivitet med ungdomar 100 Lön/arvoden ungdomspedagogik Sound system transport utomhusevent 398 Posters, reklam för event 513 Fika/snacks till praktikanter, personal, aktiva 244 Utflykt, badbiljetter 200 Material till praktikanter och ungdomar, skrivprojekt 388 Fika/snacks till praktikanter, personal, aktiva 184 Transport i samband med event 59 Utrustning mediaprojekt (kamera), samarbete undgomar Utflykt, drivmedel 301 Utflykt, parkering 10 Summa BRÅ under juli Utgående summa juli Augusti Ingående summa T-shirtar med RGRA-tryck, samband med 10-årsjub Fika till sommarpraktikanter 214 Lön ungdomspedagogik Mat till personal, artister och ungdomar 10-årsjub Pris till vinnare rap battle (tävling) 10-årsjub 500 Mat/snacks/fika, artister, ungdomar 10-årsjub 664 Pris till vinnare rap battle (tävling) 10-årsjub Transport av utrustning i samband med 10-årsjub 59 Pokal till vinnare av rap battle 10-årsjub 417 Skånetrafiken, resekostnad i samband med event 105 Konfetti till scenen, 10-årsjub 400 Fika/snacks till sommarpraktikanter 53 Filmkväll, mat till ungdomar 480 Transport av utrustning i samband med event 87 Fotbollsgolf med praktikanter och ungdomar Fika/snacks till sommarpraktikanter 80 Bio, aktivitet med praktikanter 420

11 Summa BRÅ under augusti Utgående summa augusti September 2014 Ingående summa Lön ungdomspedagogik Arvoden 10-årsjub Film/dokumentation 10-årsjub Sommarworkshop Posters/flyers 10-årsjub Summa BRÅ under september Utgående summa september Oktober 2014 Ingående summa Resekostnader för ungdomar, skrivarverkstad 520 Resekostnad i samband med ungdomsaktvitet 59 Material, Playground (ungdomsevent) Material, 10-årjubileum (firande med ungdomar) Lön ungdomspedagogik DJ 10-årsjubileum (firande med ungdomar) Summa BRÅ under oktober Utgående summa oktober November 2014 Ingående summa Lön ungdomspedagogik Fika i samband med ungdomsradiosändning 50 Utrustning till musikproduktion med ungdomar 699 Karriärdag för ungdomar med middag 489 Karriärdag för ungdomar med fikamys 260 Arbetsmässa och planeringsmöte 232 Karriärdag med ungdomar, resekostnad 169 Fika med ungdomar 70 Summa BRÅ under november Utgående summa november December 2014 Ingående summa Fika med ungdomar 227 Fika med ungdomar 96 Utflykt julavslutning, fika Lön ungdomspedagogik Inträde utflykt julavslutning Resekostnad utflykt julavslutning Resekostnad, busskort, ungdomsaktiviteter 320 Åkband julavslutning 263 Fika med ungdomar 127 Rap event med ungdomar, resekostnad 238 Rap event med ungdomar, utrustning 80

12 Hiphop workshop med ungdomar Filmkväll med ungdomar, fika 69 Summa BRÅ under december Utgående summa december

13 Förtydligande av kostnadsbilden avseende vår ansökan om finansiering RGRA Rörelsen Gatans Röst och Ansikte Verksamhetsåret 2015

14 Kostnadsbudget för RGRA:s verksamhetsår 2015 Period: Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial Bokföringskonsult/Revisor/Skatt/Bank Resor Medlemskap externa organisationer Övrigt TOTALSUMMA

15 RGRA Kostnader exklusive personal LOKALKOSTNADER Hyra Stena hyra MV MKB hyra RG Summa hyra El E-on MV (en månads uppsägningstid) E-on RG E.on JR Summa el Internet och telefon Bredband MV Bredband perspektiv RG Telefoner Summa internet och telefon Försäkring och larm Larm MV Larm RG TH Företagsförs (inkl JR) Summa försäkring och larm Nödvändiga reparationer och investeringar Låsbyte RG Flyttfirma, vattenskada Ahlmansgatan 13, upprustning inkl pärmskåp Von Rosens väg 36, upprustning Två nya bärbara datorer Summa nödvändiga reparationer och investeringar SUMMA LOKALKOSTNADER KONTORSMATERIAL/PYSSEL Material till skrivare, administration samt operativ verksamhet Övrigt kontorsmaterial, pärmar etc till admin. samt operartiv verksamhet Trycksaker, fås genom studieförbund 0 Skrivarverkstad och pyssel, tjejgrupp SUMMA KONTORSMATERIAL OCH PYSSEL

16 BOKFÖRINGSKONSULT/SKATT/BANK Skatt, extra inbetalning Revisor Bokslut verksamhetsåret Bokföringskonsult Bokföringsprogram Bankavgifter SUMMA BOKFÖRINGSKONSUL/SKATT/BANK RESOR Buss/Taxi - tung utrustning inkl skrivarverkstad (Lindängen) Resor inrikes, medverkan/nätverkande SUMMA RESOR MEDLEMSKAP/EXTERNA ORGANISATIONER IDEA, inklusive arbetsgivarutbildningar Medlemskap i Malmöbaserade föreningar 500 SUMMA MEDLEMSKAP ÖVRIGT Medlems-tröjor/merchandise Polistillstånd allmän plats Webbhotell Lagliga programlicenser Mötesfika/Städartiklar SUMMA ÖVRIGT TOTALSUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER EXKL. PERSONAL * Övriga beviljade medel: BRÅ: kr

17 Kommentarer till budgetposterna Lokalkostnader Vi samarbetar med Stena och MKB, vilka ger oss förmånliga hyrespriser. Vi har en pågående diskussion med Stena om att få gratis hyra för en tredje lokal på Ahlmansgatan för att driva RGRA Junior. Inräknat i posten för lokalkostnader finns även kostnader för att införskaffa ett låsbart och brandsäkert skåp för att förvara bokföringspärmar och laptops. Här finns även inräknat nyanskaffande av två nya laptops och nya möbler, samt även reparationer och målning/uppfräshning av lokalen på Ahlmansgatan. (Vi har i beaktande att våra hyreslokaler har kontrakt till och med 2016 och därför kommer medel att behöva sökas för att täcka hela kostnaden för dessa kontrakt igen framöver.) Kontorsmaterial I denna budgetpost har vi dels tagit med klassiskt kontorsmaterial till administrationen, men även materialkostnad till ungdomsverksamheten, såsom material till skrivarverkstaden. Bokföringskonsult/skatt/Bank Vi tar hjälp av en extern konsult för att vår bokföring ska bli korrekt och för att vi behöver hjälp med löneadministration etc. Konsulten debiterar oss per timme och vi gör vad vi kan för att hushålla med dessa timmar. Till detta kommer en relativt stor kostnad som avser skatt för 2013 års verksamhet och som ska vara betald i mars. Även kostnader för bank och betalkort är medräknade här. Resor I denna budgetpost har vi dels tagit med tågresor inrikes för att kunna åka på konferenser och nätverka med andra liknande organisationer i Sverige. Men vi har också tagit med kostnad för t ex taxi eller hyrbil då vi har behov av detta när vi ska ha med oss ljudutrustning när vi är ute på events. Vi har också tagit med resekostnader för utflykter med ungdomar. Utöver detta. har Skrivarverkstaden ett jojo-kort som fylls på med 500 kr/månad eftersom barnen hämtas i Lindängen av sin ledare. Vi motiverar kostnaden med att vi ser även Lindängen som ett område med behov. Vi har inte någon lokal i Lindängen i dagsläget, men genom att stå för resekostnaden för dessa barn/ungdomar kan vi ändå göra något för denna del av Malmö. Dessa ungdomar har inte egna busskort idag och har inte möjlighet att delta i Skrivarverkstaden om de inte får hjälp med resekostnaden. Medlemskap - externa organisationer RGRA värdesätter att vara medlem i en handfull liknande organisationer. Utöver detta är en stor del av kostnaden vårt medlemskap i IDEA. IDEA är vår arbetsgivarorganisation som vi behöver ha att vända oss till för att vara en så bra arbetsgivare som möjligt, inte minst med tanke på att vi anställer unga medarbetare som vi har ett arbetsgivaransvar för. I kostnaden har vi räknat med två kurstillfällen under året. Övrigt Under posten övrigt har vi lagt kostnader för merchandise, såsom T-shirtar med RGRA-tryck, Polistillstånd för att arrangera evenemang på allmän plats, samt även kostnader för webbhotell/mail, lagliga Microsoft Officelicenser och kostnader för städartiklar till lokalerna. I posten ingår även en mindre summa avsatt till fika vid events. Vi har beräknat att vi kommer att ha dels interna föreningsmöten, men även nätverksmöten hos oss med andra organisationer, samt även bjuda ungdomar på fika vid valda tillfällen. Vi har märkt att det ofta är svårt att ta med kostnad för fika/mat när man söker bidrag för t ex kulturevenemang, men samtidigt vill vi kunna bjuda på kaffe/kaka/frukt, t ex om vi har en konferens.

18

19 Kommentarer till budgetposterna Antal anställda Fler på deltid i stället för ett fåtal på heltid Budgeten är beräknad att täcka kostnaden för 14 anställda, de flesta på deltid med en omfattning som är rimlig vid sidan om studier exempelvis. Vi värnar om kontakten med ungdomsdeltagarena i verksamheten och behöver ungdomscoacher som deltagarna kan identifiera sig med. Att vi har så många anställda beror på att vi värnar om kvaliteten i verksamheten och det är viktigt att ha ett schema då flera anställda jobbar samtidigt i lokalen. Samtliga tjänster är utformade med specifika arbetsområden och arbetsuppgifter. Säsongsbetonad arbetstopp Extra behov under sommaren Under sommaren kommer vi ha väldigt mycket verksamhet igång och det gör att behovet av personal ökar, detta drar också upp antalet anställda eftersom vi tillämpar kortare visstidsanställningar, för att täcka verksamhetens behov. Under december varvar vi ner inför jul, ökat fokus på summering och planering och personalbehovet i den operativa verksamheten minskar. Könsfördelning Vi strävar efter jämställdhet i vår personalsammansättning Antalet kvinnor är 4 st. Antalet män är 10 st. De två positioner som kan beskrivas som ledande befattningar innehas av kvinnor. Verksamhetens behov av mångfald inom kompetenser Vi kompletterar varandra För att se till att RGRA är och förblir en verksamhet av och för ungdomar behöver personalen bestå av både unga medarbetare och mer erfaren personal. För att säkerställa tydlighet och struktur i verksamheten behövs det dock erfaren, kompetent och utbildad personal som bär det yttersta ansvaret. Dock är det av största vikt att även ungdomar utgör en del av personalen, framför allt för att värna om kontakten med ungdomarna. Dels är det viktigt för oss att sträva efter ett högt deltagarantal i våra aktiviteter. Men det är också viktigt att ungdomarna ska kunna identifiera sig med personalen för att skapa förutsättningar för tillit och förtroende. Detta är avgörande för att RGRA ska nå ett av de viktigaste målen ungdomars delaktighet på riktigt. Ideellt aktiva Vi är en levande förening RGRA har under året ca 20 ideellt aktiva ungdomar samt 15 praktikanter som är "kostnadsfri arbetskraft". Dessa behövs för att få verksamheten att fungera. Kostnader - Vi investerar i en välmående personalgrupp med långsiktig hållbarhet Personalkostnaderna innehåller förutom lönerna även kostnader såsom arbetsgivaravgift, semesterersättning, pensionskostnad, obligatoriska försäkringar mm. RGRA får bidrag för vissa anställdas lönekostnader ifrån Arbetsförmedlingen samt Fritidsförvaltningen, detta är inräknat i kostnaden för de anställda som detta gäller. Vi eftersträvar en stabil grund för vår organisation och vårt mål är att rekrytera och behålla personal som vill stanna hos oss på sikt och växa i sina roller.

20 Omarbetad kostnadsbudget för RGRA:s verksamhetsår 2015 Period: Före Efter Mellanskillnad Personalkostnader Lokalkostnader Kontorsmaterial Bokföringskonsult/Skatt/Bank Resor Medlemskap externa organisationer Övrigt TOTALSUMMA Kommentarer Personalkostnader Totalsiffran är reducerad genom att kr finansieras genom "BRÅ" Samt att en befintlig tjänst som idag kostar kr plockas bort. Beräknad besparing Ursprunglig siffra Uppdaterad siffra Inbesparad mellanskillnad Lokalkostnader Totalsiffran är reducerad genom att kostnader för "RGRA JR" plockats bort med kr. Kostnader för bredband är justerad för en siffra som råkade bli fel. Kostnder för telefoner är reducerad med kr Kostnad för upprustning av Rosengårdslokalen är struken med kr Beräknad besparing Ursprunglig siffra Uppdaterad siffra Inbesparad mellanskillnad Kontorsmaterial Totalsiffran är reducerad genom att kostnad för skrivarverkstad, pyssel och tjejgrupp finansieras genom "BRÅ" med kr Beräknad besparing Ursprunglig siffra Uppdaterad siffra Inbesparad mellanskillnad Resor Totalsiffan är reducerad genom att buss/taxi vid event (med utrustning) finansieras via "BRÅ", kr. Beräknad besparing Ursprunglig siffra Uppdaterad siffra Inbesparad mellanskillnad 5 000

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5

Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010: 5 Vad hände sedan? En utvärdering av statsbidragen för kvinnors organisering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer