Rapport 2014:6 ISSN Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus"

Transkript

1 Rapport 2014:6 ISSN Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

2 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram (inlaga)

3 Förord Förord I nästan ett år har Västsvenska Handelskammaren samarbetat med Åmåls kommun. Jag har under året träffat företagare, tjänstemän och politiker som unisont beskrivit Åmål som en fantastisk plats att bo på. Det är lätt att förstå varför. Men det finns också utmaningar. Utflyttningen är en dessa. Risken för utflyttning ökar dramatiskt om pendlingsmöjligheterna är dåliga och vid utflyttning minskar de kommunala skatteintäkterna med mindre pengar till skola, äldreomsorg, vägunderhåll och fritidsanläggningar som följd. Det innebär att kommunen blir mindre attraktiv och det blir svårare för näringslivet att rekrytera rätt kompetens. Kommunen och företagen måste samarbeta för att möta utmaningar. Samarbetet underlättas av att alla vill samma sak att Åmål även i framtiden ska vara en fantastisk plats att bo på. företagare, politiker och kommunanställda tjänstemän. Vi har även genomfört enkätundersökningar, en till de kommunanställda och en till näringslivet. Den här rapporten innehåller slutsatser och en summering av det vi gjort. Handelskammarens mål har varit att genom dialog bidra till ökad förståelse för det lokala näringslivet och i förlängningen till ett företagsklimat som ger näringslivet förutsättningar att skapa tillväxt, arbetstillfällen och resurser till välfärden. Faktorer som gör en kommun attraktiv. Men det finns även andra viktiga faktorer. Som att tillhöra en stor arbetsmarknadsregion och att kunna erbjuda invånarna, nya som gamla, attraktiva boenden. Hur man når dit måste den fortsatta dialogen också handla om. En förutsättning för ett fungerande samarbete är att man pratar med varandra. Handelskammarens huvudsakliga insats har varit att få igång en dialog mellan Lars Segelod Regionchef Västsvenska Handelskammaren 3

4 4

5 Innehåll Innehåll Förord 3 Tjänstemännens syn på sin roll och på företagsklimatet enkät 7 Summering från dialogmöten 9 Nulägesanalys 15 Rekommendationer 21 Appendix: Enkätsvar från företagare 22 5

6 6

7 Tjänstemännens syn på sin roll och på företagsklimatet Tjänstemännens syn på sin roll och på företagsklimatet enkät De kommunala tjänstemännen är nyckelpersoner för företagsklimatet. Hur de ser på sin myndighetsroll och på näringslivet har stor betydelse för företagsklimatet. Men gruppen kommer sällan till tals i de undersökningar som görs. Västsvenska Handelskammaren lät därför samtliga chefer inom Åmåls kommun samt alla tjänstemän som har regelbunden kontakt med näringslivet besvara en enkät med frågor som: Anser sig målgruppen kunna påverka företagsklimatet? Vilka faktorer anser målgruppen vara viktiga för företagsklimatet? Tycker de att företagsklimatet är viktigt? Upplever de sig förstå näringslivets utmaningar och förstår näringslivet deras? Hur upplever de att samarbetet med näringslivet och med politikerna fungerar? Resultatet från undersökningen redovisades under våren 2014 för kommunens politiker, tjänstemän samt för en grupp företagare i samband med dialogmöten. De viktigaste slutsatserna var: Alltför många tjänstemän och chefer (2 av 3) anser sig sakna möjlighet att påverka företagsklimatet. I själva verket är de flesta av dem nyckelpersoner med mycket stor inverkan. Att få fler av dem att känna och inse det är viktigt och var ett av målen med dialogmötena. Tjänstemännen tycker att det är viktigt med ett bra företagsklimat. Samtidigt svarar de att servicenivån till företagen idag inte är tillräckligt god. Det innebär att det finns goda förutsättningar till förbättringar. Om svaren varit de omvända att företagsklimatet inte är viktigt och att servicenivån är tillräckligt god idag så hade förutsättningarna för förbättringar varit betydligt sämre. Det finns en relativ samsyn mellan tjänstemännen och Åmåls företagare om vilka faktorer som är viktiga för företagsklimatet, t.ex. rangordnar båda grupperna bemötandet högst. Tjänstemännen tycker att samarbetet med politikerna fungerar bra. Detta bekräftades även under dialogmötena. Ett bra internt samarbete ger bättre förutsättningar för en effektiv förvaltning och är därför viktigt för näringslivet och invånarna. Lika positivt är att tjänstemännen i mycket stor utsträckning svarar att de är stolta över att jobbar för Åmåls kommun. 7

8 8

9 Summering från dialogmöten Summering från dialogmöten Under Handelskammarens ledning har det genomförts sammanlagt nio dialogmöten 1. Sex möten mellan företagare och kommunala tjänstemän, samt tre möten mellan företagare och lokalpolitiker. Agendan bestod huvudsakligen av en punkt, att deltagarna berättade om sina utmaningar kopplat till sin verksamhet eller till sitt uppdrag. Syftet var att öka kunskapen och förståelsen för varandra. Det är viktigt att näringslivet förstås vilka utmaningar kommunen brottas med, att skatteintäkterna är vikande, att skolorna börjar bli överfulla, att det vore lagbrott från kommunen att ignorera vad detaljplanen säger, att lagen om offentlig upphandling säger att, etc. Men det är förstås lika viktigt att kommunens tjänstemän och politiker förstår näringslivets utmaningar. I denna summering från dialogmötena ligger störst fokus på de utmaningar som företagarna berättat om. Syftet är att det ska hjälpa kommunen att ytterligare förbättra företagsklimatet. Några konkreta åtgärdsförslag presenteras men det sätts också fingret på upplevda problem där näringslivet inte sitter på lösningen. Politik och kommunens organisation Mer synliga politiker och tjänstemän önskas Åmåls företagare vill att fler politiker och tjänstemän är synliga ute bland företagen. Utöver kommunalrådet är de flesta politikerna anonyma för företagarna. Det är viktigt att politiker, tjänstemän och företagare pratar med varandra och diskuterar hur man tillsammans kan utveckla Åmål, alla vill Åmåls bästa företagare, 33 tjänstemän och chefer samt 8 politiker har deltagit på minst ett dialogmöte. Samarbetet inom kommunen mellan tjänstemän och politiker förefaller fungera väl. Det visade Handelskammarens attitydundersökning och det framfördes även under dialogmötena. Det är bra ur näringslivets perspektiv då det ger en mer effektiv förvaltning. Involvera näringslivet tidigt i planprocesserna Näringslivet vill involveras tidigt i planprocesserna. Bättre planer, bättre förankring och minskad risk för överklaganden är några vinster om man hittar fungerande former för detta. Åmåls planingenjör har inget emot detta. Hon bjöd med öppna armar in näringslivet till tidig dialog. Kom in och berätta vad ni vill löd uppmaningen. Nu är det upp till näringslivet att ta denna utsträckta arm. Våga ge råd! Även från miljöförvaltningen kom en uppmaning till företagen att ta kontakt tidigare än vad som är fallet idag. Av dialogmötena att döma finns en försiktighet/ rädsla inom miljöförvaltningen för att hamna i en jävsituation genom att först ge råd och sedan fatta beslut i samma fråga. Frågan är hur befogad denna rädsla är, både förvaltningslagen och livsmedelslagen säger t.ex. att rådgivning ingår i myndighetsuppdraget. Göran Goldkuhl, professor vid Linköpings universitet som forskar på temat myndighetsutövning och service har sin uppfattning klar. Han anser att kommuntjänstemän generellt är alltför rädda för rådgivning och drar en parallell till betygsättning som också är myndighetsutövning. Han konstaterar att han själv aldrig skulle komma på tanken att underkänna en elev vars formuleringar vid en tentamen var exakta kopior av det han sagt under en föreläsning. 9

10 Summering från dialogmöten Följ upp näringslivsprogrammets handlingsplaner Handelskammaren har i flera kommuner stött på ett generellt missnöje med kommunernas visioner och handlingsplaner som rör näringslivet. Något sådant missnöje tycks inte finnas i Åmål. Den vision och det näringslivsprogram som tagits fram är bra enligt de företagare som diskuterade frågan under ett dialogmöte. Även handlingsplanerna som följer av näringslivsprogrammet är bra men uppföljningen måste kommuniceras. Det görs inte idag. Vem ansvarar för uppföljningen, politikerna, tjänstemännen eller rent av näringslivet? Klargör och säkerställ att uppföljningen kommuniceras till näringslivet och inom kommunen. Satsa på nya eller befintliga företag? Ska kommunen satsa på att locka hit nya företag eller i första hand satsa på de befintliga företagen? Frågan har dykt upp vid några dialogmöten. Att locka hit nya företag är svårt, men de företag som visar intresse för Åmål måste få bästa möjliga service. Både Linköping och Vårgårda har i detta sammanhang lyfts fram som bra förebilder bl.a. genom att låta det intresserade företaget vid ett och samma tillfällen träffa företrädare för samtliga förvaltningar så att så många frågor som möjligt kan få svar. Vad gäller de befintliga företagen så bör kommunen i dialog med dem ställa den klassiska frågan vad krävs för att ni ska anställa en till? Det bör ge kommunen en god bild av behoven. Utbildning och samverkan mellan skola och näringsliv Åmål har bra skolor, från förskolan upp till gymnasieskolan. Det är företagarna, politikerna och tjänstemännen överens om. Ökat söktryck till gymnasieskolan samt det faktum att åmåleleverna klarar sig bra i t.ex. Pisaundersökningen är uttryck för detta. Handelskammarens färska rapport Betyg A eller F - så klarar sig Västsvenska skolor i ett nationellt perspektiv bekräftar att skolorna i Åmål är bra och att de dessutom har blivit mycket bättre sedan Samordna med Säffle och matcha mot arbetsmarknaden Från näringslivet ser man dock några problem. Ett gäller den bristande samordningen mellan skolorna i Åmål och Säffle. Vissa yrkesinriktade utbildningar ges i båda kommunerna trots att det inte speglar arbetsmarknadens behov. Kort sagt riskerar ungdomarna att utbildas till arbetslöshet. Kommunerna måste samordna sina utbildningar och bli mycket bättre på att matcha utbildningarna efter näringslivets behov. Detta gäller även vuxenutbildning. Fråga företagen vilka behov de har och erbjud utbildningar därefter. Att exempelvis massutbilda truckförare utan att veta om näringslivet har behov av truckförare är inte bra vare sig för berörda elever, kommunens ekonomi, eller det lokala näringslivet. Öka teknikintresset och uppdatera bilden av industrin Teknikcollege är mycket viktigt för många av företagen i Åmål. Många jobb finns inom industrin vilket ungdomarna måste få kunskap om. Tyvärr utgör bilden av industrin ett hinder. Många ungdomar har en föråldrad bild av industrijobb, vilket industrin själv har huvudansvaret för. Att tidigt försöka väcka teknikintresset hos elever är ändå en gemensam utmaning för industriföretagen och skolorna. Alla kan inte jobba inom industrin eller bli ingenjörer men faktum är att 10

11 Summering från dialogmöten framtidsutsikterna vad gäller möjligheten att få jobb i Åmål och i övriga landet, är mycket goda för den som är tekniskt skolad. Ma- och no-lärare är viktiga för att öka intresset för teknik och naturvetenskap. Tyvärr utbildas alldeles för få lärare inom dessa ämnen och Åmål har i likhet med många andra kommuner börjat få problem att rekrytera dessa lärarkategorier. Ett alternativ som diskuterats var att låta lärare som är behöriga i andra ämnen vidareutbilda sig till att även få behörighet i ma och no. Åmål skulle tillsammans med andra kommuner kunna köpa denna vidareutbildning från Universitetet i Karlstad. Åmål har för närvarande även problem att rekrytera SFI-lärare. Stärk samarbetet mellan skola och näringsliv Det är viktigt eller till och med mycket viktigt att det lokala näringslivet och kommunens skolor samarbetar. Det svarar 80 procent av företagarna i Handelskammarens enkätundersökning. Samtidigt är det bara 40 procent av företagen som under det senaste året haft någon form av samarbete (prao, besök, praktik, exjobb m.m.) med skolorna. I första hand är det de mindre företagen som inte samverkat med skolorna men det finns även stora företag som inte gjort det. Alla företag kan inte ta emot praktikanter etc. men Handelskammaren anser att fler företag än idag borde samarbeta med skolorna. Det ger eleverna kunskap och erfarenhet och företagen får en chans att presentera sig och sin bransch för framtida anställda eller kanske kunder. Det är framför allt industriföretagen som anser att samarbetet med skolorna fungerar bra. Särskilt lyfter de fram samarbetet med Teknikcollege. Handelsföretagen är generellt lite mindre nöjda och exemplifierar med att gymnasieskolans handelsprogram förlägger studiebesöken till Torp i Uddevalla och Ullared när de lika gärna kunde förläggas till Åmål. Upphandling Offentlig upphandling engagerar både företagare och många kommunala tjänstemän. De sistnämnda upplever en onödig byråkrati vid inköp av smågrejer och osäkerhet på vad de själva får och inte får göra. Får t.ex. förskolechefen köpa in nya glödlampor eller måste alla inköp ske centralt och hos den leverantör som Dalslands kommunalförbund har ramavtal med? Lokala företag missgynnas En uppfattning är att det lokala näringslivet missgynnas av offentlig upphandling. De stora kontrakten går till någon stor leverantör på riksplanet istället för till de lokala företagen. Chansen att skapa arbetstillfällen i Åmål missas därmed. Att gynna det lokala näringslivet är inte tillåtet men kommunen överväger att vid vissa upphandlingar ställa t.ex. miljökrav gällande transporter som i praktiken är till fördel för regionala leverantörer. Ett önskemål som framförts från företagarhåll är att kommunen inte ska genomföra flera större upphandlingar inom samma område parallellt då det upplevs gynna stora aktörer. I de fall behoven styr är det dock svårt för kommunen att påverka och planera alla större upphandlingar. Det har också framförts synpunkten att Teknik och fritidsförvaltningen sedan den slogs samman med Säffle gör en oproportionerlig stor andel av sina inköp 11

12 Summering från dialogmöten i Säffle. Kommunen bör ta reda på hur det förhåller sig och eventuellt åtgärda problemet eller avfärda myten. Offentlig upphandling upplevs ofta som snårig och regelstyrd av samtliga inblandade, och inte bara i Åmål utan i alla kommuner och myndigheter. Överklagandena är många och kostsamma. Skattebetalarna vill ha högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris. Byråkratin och administrationen ska vara minimal men insynen god. Upphandlardagen i Göteborg 5 mars erbjuder bra möjligheter för såväl upphandlare som leverantörer att lära sig mer om offentlig upphandling och är också ett utmärkt tillfälle att träffa andra som jobbar med frågan. Information och kommunikation Kommunen måste bli mycket bättre på att informera och kommunicera. Det är en återkommande synpunkt från näringslivet där man också får medhåll från kommunen. Det kan vara en gata som plötsligt är uppgrävd framför butiken eller ett tillståndsärende där man upplever sig få vänta för länge på besked. Samtidigt vill företagarna inte drunkna i information utan helst endast få den som berör just dem. Detta en stor utmaning för kommunen. Det är också viktigt att kommunen berättar när man gjort något bra. Den utökade tågtrafiken är ett exempel där kommunens hårda ansträngningar gett resultat. Få förefaller dock känna till kommunens insats. Vi är bra på att leverera och på att berätta om det. Så löd en av förklaringarna som Trosas kommunchef gav på frågan varför de enligt samstämmiga undersökningar har ett bra företagsklimat. Rätt information till rätt företagare en stor utmaning Idag ges information rutinmässigt till de lokala näringslivsorganisationerna. Det är bra men det finns en risk att företag som inte är medlem i någon organisation blir utan information. I Handelskammarens enkät svarar drygt 50 procent att de inte är medlem i någon av de lokala näringslivsorganisationerna (25 procent om enmansbolagen exkluderas). Endast en tredjedel upplever att det finns en naturlig mötesplats för informationsutbyte mellan kommun och näringsliv så även om Tillväxtenhetens nyhetsbrev når väldigt många företagare så finns det alldeles uppenbart ett behov att se över informationsutbytet. Någon quickfix finns inte men ett första steg kan vara att effektivisera den interna kommunikationen i kommunen. Förvaltningarna måste bättre känna till varandras planer än vad som är fallet idag. En gata som grävs upp för ett planlagt VA-jobb ska inte behöva grävas upp igen några veckor senare för nedläggning av fiber. Trosa och mer närliggande Essunga får gott betyg i Svenskt Näringslivs rankning vad gäller information till företag. Åmåls kommun bör ta reda på hur dessa kommuner jobbar. Bra att kommunen satsar på IT-infrastruktur Den satsning som kommunen planerar på ett stadsnät välkomnas av näringslivet. En satsning på IT-infrastruktur är bra för företagen som blir alltmer IT-beroende och det stärker även Åmål som bostadsort 12

13 Summering från dialogmöten genom ökade möjligheten till distansarbete. Även ur ett patientperspektiv är satsningen välkommen då hemsjukvården inom en snar framtid till stor del förväntas vara IT-baserad. Driv och kommunicera gemensamma intressen tillsammans Kommunen och näringslivet har många gånger gemensamma intressen. Båda parter är dock överens om att man är dåliga på att kommunicera detta. I frågor av betydelse för Åmåls utveckling vore det en styrka om kommun och näringslivsrepresentanter kunde agera tillsammans och uppvisa enighet. Ansvaret för detta ligger förstås lika mycket på näringslivet som på kommunen. Näringslivet efterfrågar mod från politiker och tjänstemän. Ett sätt att främja detta är att tydligt uttala näringslivets stöd när politiker eller tjänstemän tar ställning i en fråga av relevans för näringslivet och/ eller Åmåls utveckling. Satsa på centrum och turism Centrum engagerar. Alla vill ha ett levande centrum med folk och butiker. Den stora utmaningen för handlarna är att inte tappa kunder till stora köpcentrum i närliggande kommuner. För att möta utmaningen har kommunen bland annat anställt en centrumutvecklare. I Åmål ska handeln koncentreras till centrum och kommunen har sagt nej till planerna på ett köpcentrum utanför stadskärnan. Kommunens satsningar och planer för centrum får stöd av centrumhandlarna. Dock vill handlarna naturligtvis att alla (kommunen, näringslivet och invånarna) i större utsträckning (upp) handlar lokalt. Åmål är mer än ICA och Systembolaget paketera turismen bättre Läget och miljön är kanske Åmåls främsta tillgångar. Näringslivet anser att kommunen måste dra ännu större nytta av detta än idag och därmed satsa mer på turism och på besöksnäringen. Som exempel har nämnts att turistbyrån var stängd stora delar av sommaren 2014 och att faciliteterna för båtgästerna inte fungerade optimalt. Turismen måste paketeras bättre och de gäster som kommer till kommunen måste fås att spendera pengar på fler ställen än ICA och Systembolaget. Kan centrum erbjuda något annat än bara handel som även kan bidra till att öka dagsturismen, exempelvis spännande lekplatser för barn eller utställningar? Det är också önskvärt att gästerna, oavsett om de är turister eller kunder/leverantörer till ett företag, har en bra kvällsöppen restaurang att gå till. Så är det inte idag enligt företagarna, samtidigt som de förstås förstår att det inte är kommunens uppgift att driva restaurang. Vill kommunen se en ökad satsning på turism och är då kommunens detaljplaner anpassade för en sådan satsning? Näringslivets roll för företagsklimatet Kommunen lyssnar, det är möjligt att påverka men man måste engagera sig - sade en företagare under ett dialogmöte. Företagens egna initiativ och engagemang är viktiga för företagsklimatet. Ramböll konstaterar i en rapport från våren 2014 att kommuner där näringslivet engagerar sig utöver det man egentligen kan kräva av dem har ofta ett väldigt gott samarbetsklimat och de presterar bra i olika mätningar om företagsklimatet. I Åmål finns det många engagerade företagare men 13

14 Summering från dialogmöten såväl dialogmötena som Handelskammarens enkätundersökning visar på en önskan att fler företagare ska engagera sig. I enkäten är det bara en av tre företagare som svarar att företagen är bra på att hjälpa varandra genom att t.ex. köpa tjänster/varor och nätverka. Bankerna lånar inte ut pengar och lokaltidningen tenderar att sprida en alltför negativ bild av kommunen, är två upplevda problem som tagits upp av näringslivsrepresentanter vid flera dialogmöten. Det har också framförts en önskan om att företagen ska bli bättre på att hjälpa varandra vid rekrytering av nyckelpersoner utifrån. Dessa försvåras ibland av när nyckelpersonens sambo/make/maka måste få ett jobb. Kan företagen hjälpa varandra med detta? Bilden av Åmål Åmål är en fantastisk bostadsort enligt samtliga som deltagit i dialogmötena, och som även bor där. Vänern, trevligt centrum, bluesfestivalen, bra skolor, stort utbud av fritidsaktiviteter, Karlstad och Göteborg relativt nära, etc.. Det enda negativa som sagts om Åmål ur ett invånarperspektiv är den begränsade arbetsmarknaden. Trots detta så upplevs bilden av Åmål utanför kommunen vara ganska negativ. Politiker, företagare och kommunala tjänstemän har samtliga betonat hur viktigt det är att alla talar väl om Åmål. När något inte fungerar bra måste det självklart påtalas. Är man som företagare genuint missnöjd med kommunen så erbjuder Svenskt Näringslivs årliga enkät en möjlighet att uttrycka detta. Men det är ännu viktigare att kritiken framförs direkt till kommunen som då ges möjlighet att förbättra och förklara sig. Kommunens viktigaste ambassadörer är invånarna, men även kommunens marknadsföring spelar roll. Marknadsföringen har upplevts som spretig där varje företeelse försökt marknadsföra sig själv men kommunen arbetar just nu med att ta ett samlat grepp. SCB:s medborgarundersökning där Åmål senast deltog 2012 visar att invånarna i Åmål i större utsträckning än riksgenomsnittet skulle rekommendera sin kommun till andra Attraktiva bomiljöer (främst Måkeberg) har nämnts åtskilliga gånger under dialogmötena som ett sätt att stärka Åmål och att locka nya invånare. Inte minst utflyttade Åmålbor som nu har eller ska bilda familj torde lockas av attraktiva bostäder och en attraktiv livsmiljö. 14

15 Nulägesanalys Nulägesanalys Statistik Med statistik går det att visa det mesta, som att Åmål står inför tuffa utmaningar. En titt på sex variabler som Handelskammaren brukar använda för att mäta styrkan hos en arbetsmarknadsregion sätter fingret på några av utmaningarna. Flera närliggande kommuner har ännu större utmaningar. Åmåls relativa närhet till ett växande Karlstad är en stor fördel. Åmål tillhör Karlstads arbetsmarknadsregion. Även det attraktiva läget vid vattnet och den potential det innebär för boende och turism är en konkurrensmässig fördel för Åmål. Minskande befolkning hade Sverige en befolkningsökning på 2,4 procent. Under samma period minskade befolkningen i Åmål med 0,5 procent. Faktum är att kommunen haft en sjunkande befolkningsmängd sedan 60-talet. Befolkningstillväxten är en indikator på en regions attraktivitet. Det kan finnas olika skäl till att man väljer att flytta, men en vanlig orsak är att karriärmöjligheterna är starkt begränsade på vissa platser. En stark befolkningstillväxt är positivt, även om det också finns negativa konsekvenser, såsom trängsel och bostadsbrist. Låg medianinkomst Medianinkomsten i Åmål är 13 procent lägre än genomsnittet för Västra Götaland och för riket. En hög lön samvarierar ofta med ett kvalificerat arbetsinnehåll. Det kommer alltid att finnas behov av mindre kvalificerat arbetsinnehåll men sårbarheten ökar och risken att de jobben försvinner är större. Låg andel högskoleutbildade 15 procent av Åmåls invånare i åldrarna har minst tre års högskoleutbildning. Riksgenomsnittet och snittet för Västra Götaland är 25 procent. Vi tror att fler personer med högskoleutbildning är en framgångsfaktor, men inser samtidigt att för vissa arbeten är det en annan kompetens som krävs. Låg förvärvsfrekvens I Åmål förvärvsarbetar ca 75 procent av befolkningen år. Riksgenomsnittet är cirka 77 procent. Samtidigt dras förvärvsfrekvensen ner i högskoleoch universitetsorter. Då Åmål inte faller inom den kategorin eller har någon uttalad studietradition hade en ännu högre förvärvsfrekvens varit bra. Lågt nyföretagande Nyföretagandet per 1000 invånare är lägre i Åmål än riksgenomsnittet. 7,3 nya företag i Åmål att jämföra med riksgenomsnittets 11,5 och 11,3 för Västra Götaland. Högt nyföretagande ser vi som positivt för en region. Samtidigt är det viktigt att de företag som startas också överlever och har förmåga att växa och sysselsätta allt fler personer. Ett högt nyföretagande bör alltså gå hand i hand med en hög överlevnadsfrekvens för de nystartade företagen, något som de nämnda siffrorna inte tar i beaktande. Demografi 26 procent av befolkningen i Åmål är över 65 år. Motsvarande siffra i riket är 19 procent. Det är generellt positivt med en stor andel invånarna under 65 år. Många är därmed i arbetsför ålder, vilket innebär en lättare försörjningsbörda. Att ha en stor andel över 65 år behöver dock inte vara odelat negativt. 15

16 Nulägesanalys Enkät till företagare Som en del i nulägesanalysen skickade Handelskammaren i mitten av oktober ut en enkät till 246 företagare i Åmåls kommun. Urvalet gjordes tillsammans med kommunen. Frågorna handlade bland annat om synen på konjunkturen, om rekryteringsbehoven, om samverkan med kommunen och om synen på samarbetet mellan företagen. Svarsfrekvensen var 53 procent (131 svar). Här redovisas det som Handelskammaren bedömer som det mest intressanta. Kapitlet avslutas med ytterligare information om respondenterna (storlek på företag etc.). Sista i rapporten återfinns alla fritextsvar på enkätfrågan Vad tycker du att kommunen ska göra för att ytterligare förbättra företagsklimatet? Avvaktande syn på konjunkturen Konjunkturen står och stampar för företagen i Åmål. På frågan hur de bedömer konjunkturläget på kort sikt (3 månader) blir det sammanvägda svaret varken positivt eller negativt. På längre sikt (12 månader) gör företagarna en mer positiv bedömning av konjunkturläget men i jämförelse med hur närmare 200 västsvenska företagare (inklusive 50 från Fyrbodal) svarar i Handelskammarens konjunkturbarometer så är företagarna i Åmål något dystrare i sin bedömning. Branschtillhörighet är en av flera faktorer som kan påverka konjunkturbedömningen. 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 40% 30% 20% 10% Mycket negativt Bedömning av konjunkturläget på kort sikt (3 mån): Negativt Varken positivt eller negativt Positivt Bedömning av konjunkturläget på lång sikt (12 mån): Mycket positivt 0% Mycket negativt Negativt Varken negativt eller positivt Positivt Mycket positivt Åmål Fyrbodal Västsverige 16

17 Nulägesanalys 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hur många anställda tror du att ditt företag har om 12 månader? Fler än idag Lika många som idag Färre än idag Vill/kan ej uppskatta Företagens rekryteringsbehov Den något avvaktande bedömningen av konjunkturen återspeglas också i uppskattningen av antalet anställda inom företaget om ett år. Tio procent av företagen tror att de kommer att vara fler anställda om 12 månader än vad som är fallet idag. Lika många tror att de kommer att vara färre. Övriga bedömer att de kommer att vara lika många som idag. Enkäten ger dock inget svar på hur många anställda som kommer att tillkomma eller försvinna från företagen. Både bland företagen planerar att nyanställa och bland dem som planerar att minska antalet anställda återfinns såväl stora som små företag. Det går därför inte att säga något generellt om det är i de små eller stora företagen som nyanställningarna kommer att ske. Bland företagen som planerar att nyanställa och/eller att ersätta befintlig personal svarar man gymnasieutbildning som den mest sannolika utbildningsnivån man söker, närmast följd av universitet/högskola med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Väldigt få företag tror sig behöva anställa nya medarbetare med någon annan högskoleutbildning än teknisk/naturvetenskaplig. Det belyser att den privata arbetsmarknaden för denna stora grupp akademiker är begränsad. Noterbart dock att kommunen sannolikt behöver anställa akademiker, inte minst lärare men då främst inom matematik och naturorienterade ämnen. Alla jobb är välkomna men som statistikavsnittet visade är det önskvärt med en ökande andel kvalificerade jobb. 17

18 Nulägesanalys Samarbete med skolan Färre än hälften av företagen har under det senaste året haft någon form av samarbete med kommunen. Med samarbete avses t.ex. examensjobb, prao, praktik eller att man tagit emot studiebesök. Ju större företag desto större sannolikhet att de har samarbetet med kommunen, men det finns även stora och medelstora företag som inte samarbetat med skolorna. Samtidigt svarar 80 procent av företagarna att det är viktigt med denna typ av samarbete. Även de som inte samarbetat med skolorna tycker att det är viktigt att så sker. Förutsättningar för ett utökat utbyte mellan skola och näringsliv är därmed goda. 50% 40% 30% 20% 10% Kommunens service till företagen är tillräckligt god 2 av 3 nöjda, 1 av 10 missnöjd om kontakten med kommunen Drygt hälften av respondenterna hade i sin roll som företagare haft kontakt med kommunen de senaste 12 månaderna. Två tredjedelar av dessa var nöjda eller mycket nöjda med kommunen vid dessa kontakter. 25 procent var varken nöjda eller missnöjda och återstående ca tio procenten var inte nöjda. Storleken på företaget tycks inte spela någon större roll för huruvida man var nöjd eller inte. 0% 1 Instämmer inte alls 2 3 Har haft kontakt 4 Har ej haft kontakt 5 Instämmer helt 18

19 Nulägesanalys 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Instämmer inte alls Jag upplever att samarbetet mellan kommunen och dess näringsliv fungerar bra. 2 Har haft kontakt 3 4 Har ej haft kontakt 5 Instämmer helt Om synen på kommunens servicegrad och samarbete med näringslivet Samarbetet mellan en kommun och dess näringsliv kan alltid bli bättre, även i Åmål. Enkäten visar att de företagare som under det senaste året haft kontakt med kommunen ger mycket högre betyg på samarbetet än vad företagarna som inte haft kontakt med kommunen gör. Samma mönster visar frågan om kommunens service till företagen. De företagare som haft kontakt med kommunen instämmer i mycket högre grad än de som inte haft kontakt i påståendet att kommunens service till företagen är tillräckligt god. Samtidigt visar svaren att även de som haft kontakt med kommunen anser att det finns förbättringsmöjligheter. Det här visar återigen hur viktigt det är att man träffas eller på annat sätt har kontakt. Det skapar förtroende. 50% 40% Vi företagare i Åmål är bra på att hjälpa varandra (köpa tjänster/varor, nätverka, tipsa,..). Att hitta vägar för informationsutbyte är också viktigt. Många företagare (ca 70 procent av respondenterna) anser att det saknas en plats eller ett forum för utbyte av information mellan näringslivet och kommunen. Svårigheten för kommunen att nå ut med rätt information till rätt företagare diskuterades även under dialogmötena. 30% 20% 10% 0% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt Företagarna måste bli bättre på att hjälpa varandra Företagarna själva har ett stort ansvar för företagsklimatet. Enkätsvaren visar att företagarna i Åmål inte är helt nöjda med hur detta samarbete fungerar idag. Ämnet diskuterades även under några dialogmöten, läs avrapporteringen därifrån. 19

20 Nulägesanalys Vilka har svarat på enkäten? Enkäten skickades ut till 246 företagare i mitten av oktober. 131 svar kom in. 85 procent av företagarna som svarade representerade företag med 1-9 anställda. Detta speglar urvalsgruppen väl. Antal anställda Urval Antal svar Svarsfrekvens % % % % % % Totalt % Av de svarande uppgav 20 att de var medlemmar i Industriföreningen, 21 att de var medlemmar i Åmål Handel och 26 att de var medlemmar i Företagarna Åmål. Övriga var inte medlem i någon av organisationerna eller ville inte uppge. 20

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Individuell lön i praktiken

Individuell lön i praktiken Individuell lön i praktiken Hur kan vi gå vidare med att utveckla den individuella lönesättningen så att den i större utsträckning kan bidra till goda arbetsresultat? De flesta av våra centrala kollektivavtal

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer