1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN

2 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfondens kapital ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Avkastningen utdelas av Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland, vars förtroendeorgan tillsätts av Svenska folkpartiet i Finland (SFP). I verksamheten använder stiftelsen benämningen Svenska kulturfonden. Utdelningen av bidrag sker i enlighet med de olika fondernas testamentsvillkor och övriga bestämmelser. Svenska kulturfondens övergripande mål är: att stödja och stärka det svenska språket och verksamheter som berikar och utvecklar det svenska i Finland. att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet inom kultur och utbildning. att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet. att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland. Målgrupper är såväl professionella aktörer som amatörer och gräsrötter på den finlandssvenska kultur- och utbildningsarenan. Regionöverskridande insatser som syftar till att bygga upp finlandssvenska nätverk och därigenom skapa en starkare sammanhållning mellan finlandssvenskar uppmärksammas särskilt. Kulturfondens medvetna strävan är att vara en öppen, trovärdig och professionell aktör nationellt. Kulturfonden kommunicerar och agerar även internationellt, något som är viktigt för en liten nation likaväl som för en minoritet. Språksamarbete. Fonden vill verka för att öka förståelsen för värdet av att leva i ett land med två nationalspråk. Inkluderande verksamhet som syftar till att stärka samarbetet mellan svensk- och finskspråkiga i landet prioriteras. Initiativet kan komma från någondera språkgruppen. Stipendier och bidrag. Privatpersoner, fria arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om bidrag för enskilda projekt. Organisationer kan också söka bidrag för fortlöpande verksamhet. Professionella kulturarbetare och konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium. Kanslipersonalen hjälper till att utveckla projektidéer och tar också initiativ till projekt. Huvuddelen av stipendierna och bidragen lediganslås årligen i november och delas ut följande vår. Vissa understöd kan sökas fritt under året. Fonden har dessutom möjlighet att behandla ansökningar för enstaka större projekt, som bereds i samråd med fondens personal. Investeringar. Kulturfonden kan i vissa enstaka fall finansiera fastighetsprojekt av allmännyttig karaktär via Fonden för kultur- och utbildningsinvesteringar. Pris. Kulturfonden delar ut ett antal pris i samband med de årliga utdelningsfesterna. Fredrika Runeberg-stipendiet för samhällsmoderlig insats delas ut tillsammans med Marthaförbundet, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kvinnoförbundet. Dessutom premieras förtjänta lärare i språkbadsenheter och svensklärare i finska skolor genom pris som utdelas i samarbete med OKKA-stiftelsen. Fondsamarbete. Svenska kulturfonden samarbetar med många andra finlandssvenska fonder, föreningar och stiftelser kring viktiga finlandssvenska frågor. Bland gemensamma stödordningar finns Svenska studiefonden som är ett samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Läromedel stöds i betydande utsträckning genom en gemensam satsning tillsammans med Svenska Folkskolans Vänner, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse och Utbildningsstyrelsen. Stöd till journaliststuderande för obligatorisk arbetspraktik erbjuds i samarbete med Konstsamfundet. Kulturfonden fortsätter sitt samarbete med en rad finska fonder, bland dem Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Alfred Kordelinin säätiö och Koneen säätiö. Fonden samarbetar också med en rad europeiska fonder och är medlem i centralorganisationen European Foundation Centre. Etik. Fonden följer god stiftelsepraxis i enlighet med de principer som Delegationen för stiftelser och fonder uppgjort (www.saatiopalvelu.fi). Fonden betonar öppenhet och tydlighet och satsar på klara anvisningar och bedömningsprinciper, 2

3 ett lättillgängligt ansökningssystem och en öppen kommunikation. Jämställdhet i förvaltningen är också en självklar utgångspunkt i arbetet. Kommunikationsstrategi. En utgångspunkt för Kulturfondens hela verksamhet är öppenhet och transparens. De anställda för en kontinuerlig dialog med aktörer inom kultur och utbildning. Det stora antalet förtroendevalda i fondens fem förtroendeorgan garanterar en god förankring i det svenska och tvåspråkiga Finland. Efter varje styrelsemöte ges pressinformation om beslut som kan vara av allmänt intresse. Centrala i kommunikationsstrategin är fondens webbplats och Facebook-sida. På webbsidan finns verksamhetsplaner och -berättelser och via den når man fondens ansökningssystem. Dessutom presenteras där aktualiteter och listor på alla mottagare i den årliga utdelningen. Information om stödformerna finns också i tryckt form. Fondens webbaserade ansökningssystem möjliggör kommunikation med de sökande under processens gång och ansökningssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från användarnas önskemål. Fonden beställer och publicerar utredningar om relevanta frågor och arrangerar seminarier och konferenser för organisationer och aktörer inom kultur och utbildning. Det gångna året presenteras i en årsbok. Artiklar som ger en insyn i verksamheten publiceras också i Medborgarbladet. 2 Kulturfondens strategiarbete Hösten 2012 inledde Svenska kulturfonden ett omfattande strategiarbete. Tanken är att förtroendevalda och tjänstemän tillsammans skapar en gemensam vision och en solid grund för framtida verksamhet. Avsikten är att analysera och utveckla arbetsprocesserna inom fonden och att utveckla kommunikationsstrategi. Processen drivs av en mindre arbetsgrupp, men samtliga tjänstemän deltar med sin sakkunskap. En styrgrupp bestående av medlemmar ur fondens styrelse och delegation utvecklar riktlinjer och följer upp strategiarbetet. Styrgruppen leds av fondens styrelseordförande. Konsult Janne Marniemi från Ramboll Management Consulting står för den externa sakkunskapen i arbetet med strategiprocessen. 3 Svenska kulturfondens handlingslinjer 3.1 Det svenska språket Det svenska språket är utgångspunkten för all den verksamhet som Svenska kulturfonden har i uppdrag att stödja. Kulturfonden vill bidra till att svenskan är ett levande språk som används på alla områden i livet. Fonden har beredskap att sammankalla till diskussioner kring aktuella frågor som gäller det svenska språket och att initiera utredningar som ger underlag för diskussioner och beslut. Svensk service. Strukturförändringarna inom kommunsektorn aktualiserar frågan om hur man tryggar svensk service i framtiden. Kulturfonden har beredskap ett stödja utredningar och projekt som tar fram strategier som säkerställer den svenska servicen. Intressebevakning. Kulturfonden stöder satsningar och verksamhet som främjar och bevakar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen. Läromedel på svenska. Ett brett och kvalitativt högtstående läromedelsutbud är en förutsättning för god utbildning på svenska. Språkstimulans. Kulturfonden kommer att följa upp det fortbildningsprogram för daghemspersonal som genomfördes på fyra orter under Programmet baserade sig på fondens Språkstrategi för dagvården. Daghem och skolor kan ansöka om stöd för språkstödjande projekt. Resestipendier för journalister. För yrkesverksamma journalister erbjuds s.k. språkbadsstipendier som ger en möjlighet att arbeta på en tidningsredaktion i Sverige under 1-3 månader. På samma sätt kan rikssvenska journalister arbeta på en finlandssvensk redaktion. Unga journalister kan ansöka om stipendium för att utöka sina kunskaper om de nordiska länderna. 3

4 Svenska för finskspråkiga. Merparten av stödet för svenskan i finska skolor kanaliseras till nätverket Svenska nu (se som stöder svensklärarna genom att erbjuda eleverna olika slags evenemang på svenska i de finska skolorna. Kulturfonden ordnar årligen i samarbete med svensklärarna en uppsatstävling för finskspråkiga abiturienter. Första priset är studierätt vid Åbo Akademi under ett år och ett stipendium som täcker boendekostnaderna och andra priset är en resa till ett nordiskt land. Under 2013 pågår ett fortbildningsprojekt för svensklärare i de finska yrkeshögskolorna. Praktisk svenska vid finska handels- och vårdutbildningar stöds genom Zilliacuska fonden. En utvidgning av stödet planeras för andra utbildningar, i första hand för polis och räddningspersonal. Svensklärare i finska skolor kan få resestipendium enligt samma kriterier som lärarna i de svenska skolorna. Språkbad. Språkbadsdaghem och språkbadsklasser i finska skolor kan få stöd för projektverksamhet. De kan också ansöka om stöd för Kultur i skolan och Kultur på dagis. Kulturfondens satsning på språkbadsverksamheten utvärderas under år Samförstånd mellan olika språkgrupper. Kulturfonden stöder projekt som ökar samförstånd mellan finsk- och svenskspråkiga, t.ex. i skolor, föreningar och körer. Likaså stöds projekt som skapar språkförståelse i Norden. Integration. Kulturfonden medverkar i ett brett upplagt treårigt projekt som skapar nya modeller för språkundervisning och integration av invandrare. Projektet koordineras av Arbets- och näringsministeriet. Inom ramen för projektet utreds utbudet av utbildning i svenska för invandrare. 3.2 Konst och kultur Svenska kulturfonden vill verka för ett brett och tillgängligt utbud av kulturyttringar på svenska i Finland. Ett rikt konst- och kulturliv kräver satsningar på både amatörer och professionella. En högklassig utbildning ger professionella konstnärer möjlighet till framgång både på den nationella och på den internationella konstscenen. Mångsidiga kontakter till de nordiska länderna berikar den språkliga miljön och kulturutbudet. Föreningar och organisationer verksamma inom konst och kultur är betydande aktörer i skapandet av en finlandssvensk identitet och Kulturfonden vill stödja och utveckla deras verksamhetsmöjligheter. Traditioner och kulturmiljöer har stor betydelse för den finlandssvenska identiteten. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling. Arbetsstipendier och projektbidrag. Arbetsstipendier ger professionella konstnärer, kulturarbetare och kulturjournalister en möjlighet till fördjupning och utveckling. Projektbidrag kan sökas av såväl organisationer, fria arbetsgrupper som privatpersoner. Tvärkonstnärliga och regionöverskridande projekt uppmuntras. Kulturfonden inbjuder konstnärer och kulturarbetare till gemensamma träffar för att diskutera kulturpolitiskt angelägna frågor. Barn och unga. Verksamhet för barn och unga prioriteras inom hela konst- och kultursektorn. De uppskattade stödordningarna Kultur i skolan, Kultur på dagis, Kultur på eftis och Kulturbonus fortsätter. Möjligheten att stödja familjedagvården på liknande sätt utreds. Konstnärsgrupper som besöker skolor och daghem kan ansöka om projektbidrag. Projektet Stormvind (Myrsky), som med konstens medel ska förebygga marginalisering bland unga, stöds fortsättningsvis i samarbete med andra fonder. Den populära Kulturkarnevalen stöds varje år. Fortbildning. Framstående konst- och kulturutövare kan få stipendier för högklassig internationell utbildning. Den sökande ska kontakta kansliet på förhand för att diskutera studierna och finansieringen. Konstnärer som avslutat sin egentliga utbildning kan ansöka om lärlingsstipendier för att förkovra sig under ledning av en etablerad konstnär. Kulturarbetare, konstnärer och journalister kan under året söka understöd för kortare studieresor i kompetenshöjande syfte. Litteratur. Biblioteken har en viktig kulturbärande funktion. Genom stödordningen Kultur på bibban uppmuntras folkbiblioteken att ordna mångsidigt kulturprogram på svenska. Författarbesök i skolor stöds bl.a. genom Läscentrum. Den finlandssvenska bokkatalogen utges årligen i samarbete med Föreningen Konstsamfundet. Essätävlingen med Hans Ruins namn fortsätter vart tredje år och den femte tävlingen avgörs i juni Kulturfonden deltar i finansieringen av ett flerårigt litteraturexportprojekt som genomförs av Informationscentralen för Finlands litteratur FILI. En flerårig specialsatsning på lättlästa bearbetningar av modern finlandssvensk litteratur fortsätter under året. 4

5 Journalistik. Tidskrifter med kulturinnehåll kan ansöka om bidrag i november. Finlandssvenska journalister kan ansöka om resebidrag för kompetenshöjande studieresor och utlandsvistelser. I samarbete med Föreningen Konstsamfundet fortsätter Kulturfonden att stödja journalist- och fotografstuderandes obligatoriska praktik vid tidningsredaktioner. Likaså i samarbete med Konstsamfundet beviljar Kulturfonden journalister från Finland och Sverige stöd för fortbildning och språkbad på tidningsredaktioner i Sverige respektive Finland. Scenkonst. Institutionsteatrar kan få stöd för projekt och specialsatsningar. Fria dans- och teatergrupper kan även ansöka om verksamhetsbidrag. Kulturfonden fortsätter stödja turnéverksamhet och intressanta samarbetsprojekt med fria teatergrupper. En utredning av teatrarnas verksamhetsförutsättningar utförs under året. Musik. Projektet Musik och Talang samlar rytmmusikens aktörer och bistår dem med intressebevakning, branschstöd och fortbildning. En utredning som kartlägger det finlandssvenska körfältet är under arbete. Den finlandssvenska instrumentfonden lånar ut instrument till speciellt begåvade unga musiker. Kulturfonden deltar också i Suomen Kulttuurirahastos nationella instrumentbank med kvalitetsinstrument för våra främsta musiker. Visuell konst. Kulturfonden stöder via Stiftelsen Pro Artibus den finlandssvenska visuella konsten. Den pedagogiska verksamheten är ett tyngdpunktsområde som fortsättningsvis kommer att utvecklas. Ett specialprojekt för illustratörer, Bilder för barn, påbörjades 2011 och fortsätter till år Konstrundan, som har blivit en etablerad del av konstutbudet i Svenskfinland, fortsätter. Film, tv och radio. Kulturfonden stöder finlandssvensk film-, tv- och radioproduktion. Vi vill gärna betona konsumenternas delaktighet och produktionernas tillgänglighet; en slags digital allemansrätt. Utöver manus- och planeringsstöd beviljas även produktionsstöd, som gör det lättare att få annan finansiering. Fonden stöder gärna aktörer utanför de stora mediehusen. Yle Fem:s ställning som den finlandssvenska kanalen beaktas i filmstödet. Kulturfondens stöd till Min morgon i Yle fem fortlöper till år Lokala tv-satsningar kan stödjas. Artist in Residence-verksamheten på olika håll i Svenskfinland stöds fortsättningsvis. Kulturfonden understöder också finlandssvenska konstnärers vistelse i Villa Karo i Benin, vid konstnärskolonin i Grez-sur-Loing i Frankrike och i Finlandshuset i S:t Petersburg. Kulturarv. I Svenskfinland finns många intressanta kulturmiljöer som huvudsakligen är statens, kommunens eller privata ägares ansvar. Fonden kan ge mindre bidrag för projekt med en bred finansiering, huvudsakligen för egenfinansieringsandelar i EU-projekt. Ett pilotprojekt inom museernas publikarbete påbörjades år 2011 med Stundars och Sagalund som huvudmän. Projektet avslutas Kulturfonden kan även stödja andra projekt som utvecklar det finlandssvenska kulturarvet. En särskild satsning för Postbacken i Borgå inleddes 2012 och fortsätter Digitalt kulturarv. Digitaliseringen av de omfattande materialsamlingar som finns i arkiv och museer är en nationell fråga. För att stödja de finlandssvenska minnesorganisationerna i detta omfattande arbete utvecklas specialprojekt i samråd med andra aktörer. Stöd beviljas inte för enskilda digitaliseringsprojekt. Kulturevenemang. Det rika utbudet av festivaler, hembygdsdagar och andra kulturevenemang uppmuntras fortsättningsvis. Kulturfonden kan stödja både beprövade och nya koncept. En uppföljning av festivalutredningen från år 2009 blir klar under året, denna gång med fokus på festivalernas publik. Aktörerna inbjuds till ett gemensamt seminarium. Kultur och hälsa. Konst och kultur har betydelse för människans välmående i alla åldrar. Projektet Livsglädje har tillkommit för att ge äldre personer regelbundna möjligheter att musicera tillsammans, med rörelse och lyrik som kompletterande inslag. Genom stödordningen Kultur i vården stöds småskaliga kultursatsningar inom social- och hälsovårdssektorn. Kulturutbyte. Kulturfonden stöder både enskilda konstnärer, grupper och institutioner som reser till andra länder för att förkovra sig och presentera sina verk. Enskilda konstnärer och grupper kan ansöka om resestipendium. Kulturfonden stöder turnéverksamhet och ser gärna att grupper och institutioner bjuder in högklassiga koreografer, regissörer eller annan extern kompetens. Kulturexport. Kulturfonden har sammanställt information om nationella exportstöd inom konst och kultur. Fonden har beredskap att stödja projekt som erhåller nationell finansiering. 3.3 Utbildning Svenska kulturfonden är starkt engagerad i den svenska utbildningen. Hög kvalitet i utbildningen är en förutsättning för svenskan som ett levande språk och för en livskraftig svensk identitet och verksamhet. Kulturfonden stöder projekt inom hela utbildningsområdet från småbarnsfostran till högskole- och universitetsutbildning. Initiativ som är avsedda att utveckla utbildningen över region- och språkgränser prioriteras. 5

6 Stat och kommun har ansvar för och upprätthåller största delen av utbildningen. Om statligt eller kommunalt stöd står till buds ska denna möjlighet alltid utnyttjas i första hand. Fonden har beredskap att sammankalla till diskussioner kring aktuella frågor som gäller utbildningen och att initiera utredningar som ger underlag för diskussioner och beslut. Starka svenska enheter. Kulturfonden stöder initiativ som har som mål att skapa starka svenska enheter. Aktuella frågor är konsolideringen inom andra stadiet, yrkeshögskolorna och fria bildningen. Kulturfonden välkomnar ansökningar som görs gemensamt av två eller flera kommuner med utgångspunkt i projektet Studentexamen på lika villkor. Kartläggningar av den svenska skolan. Omfattande information om den grundläggande utbildningen samlas vart tredje år i OECD:s PISA-utredning. Svenska kulturfonden har liksom år 2003 och 2009 finansierat en heltäckande svenskt utredning 2012 som färdigställs Kulturfondens utredning om samverkan mellan lärarutbildningen och skolan med sikte på elevens bästa kommer att ligga som grund för insatser under verksamhetsåret. Utredningen om de svenskspråkiga elevernas resultat i studentexamen kommer att presenteras på ett seminarium En utredning med fokus på språket i den svenska utbildningen planeras under verksamhetsåret. Rekrytering. Kulturfonden har beredskap att stödja insatser för att förbättra rekryteringen både inom dagvård och utbildning. Läget inom dagvården är problematiskt på vissa orter på grund av brist på både närvårdare och barnträdgårdslärare. Kulturfonden fortsätter att stödja rekryteringen av lärarstuderande, bl.a. genom stipendier för studiebesök på Pedagogiska fakulteten för gymnasister och genom fältpraktik- och auskultantstipendier för lärarstuderande. Lärarfortbildning och kompetensutveckling. Kulturfonden deltar i en svenskspråkig sektion som Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt för att utreda behoven inom lärarfortbildningen. Resultatet kommer att ge en grund för planering av fondens insatser En förutsättning för stöd till fortbildningsarrangörer är att ansökan baserar sig på en behovskartläggning. Lärare kan söka stöd för behörighetsgivande fortbildning i november. Lärare kan också när som helst under året ansöka om resestipendium för kompetenshöjande kurser och konferenser, förutsatt att arbetsgivaren deltar i kostnaderna (se anvisningarna). Läromedel. Ett brett och högtklassigt läromedelsutbud är en förutsättning för god utbildning på svenska. Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls Stiftelse för studieunderstöd beviljar i samråd författarstöd och produktionsstöd. Stöden gäller grundläggande utbildning, andra stadiet och yrkeshögskolor. En läromedelsutredning som fondgruppen beställt 2012 presenteras på ett seminarium under Kulturfonden kan i särskilda fall stödja läromedel avsedda för universitetsstudier. Kulturfonden stöder också satsningar på e-lärande, bl.a. projektet Vetamix som är ett samarbete med YLE och Utbildningsstyrelsen. Språköar. Daghemmen och skolorna på de s.k. språköarna har hög prioritet. Kulturfonden stöder tillsammans med andra fonder och stiftelser såväl projekt inom undervisningen som olika fastighetsprojekt med syfte att stärka samverkan mellan dagvård och undervisning på svenska. För tillfället förs diskussioner med representanter för Svenska skolan i Lahtis. Språkstimulans. Kulturfondens kommer att följa upp det fortbildningsprogram för daghemspersonal som genomfördes på fyra orter under Programmet baserade sig på fondens Språkstrategi för dagvården. Daghem och skolor kan ansöka om stöd för egna språkstödjande och språkstimulerande projekt. Ett samarbetsprojekt gällande skolbibliotek planeras. En fortbildning som fokuserar på finlandssvensk gemenskap och delaktighet planeras. Fortbildningen riktar sig till lärare inom hela utbildningskedjan från dagvård till universitet. Kulturpaket och Kulturbonus för daghem, skolor och eftisar. Kulturpaketen ger daghem, skolor och eftisar, även språkbadsenheter, möjlighet att engagera kulturarbetare i fostran och undervisningen. De som aktivt har använt kulturpaket kan ansöka om Kulturbonus och ta del av professionella kultur- och konstevenemang utanför daghemmet eller skolan. Under året inbjuds både pedagoger och engagerade kulturarbetare samt övriga intresserade till träffar för erfarenhetsutbyte och inspiration. Kolumntävling. En utvärdering av Kulturfondens kolumntävling för elever i gymnasiet och yrkesutbildningen som arrangerades för första gången 2012 ligger som grund för kolumntävlingen Naturvetenskaper. Kulturfonden stöder Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik genom ett flerårigt stöd för att utveckla undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Kulturfonden kommer att sammankalla olika aktörer på området för att diskutera behov och åtgärder. Studier, utbyte och praktik. Kulturfonden erbjuder gymnasister årligen två ettåriga elevplatser i allmänundervisningen och två tvååriga IB-platser vid Scandinavian School of Brussels i Belgien. Gymnasister kan också söka stipendium för tvååriga IB-studier vid Red Cross United World College. Kulturfonden beviljar stipendier för praktik vid ett antal internationella organisationer och finländska kulturinstitut (se kapitel 3.8). 6

7 Svenska studiefonden som upprätthålls av Kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd beviljar högskolestuderande stipendier för studier och praktik, främst utomlands, men också i hemlandet (se Studiefonden beviljar också stipendiemedel till yrkesläroanstalter på andra stadiet och folkhögskolor. Nytt för 2013 är att också gymnasier kan ansöka om stöd. Förhandlingar pågår om ett samarbete mellan Studiefonden och Svenska Folkskolans Vänner. Studieresor. Skolklasser eller grupper av studerande kan i november ansöka om bidrag för studieresor som har en klar anknytning till undervisningen och/eller är en del av ett utbyte mellan skolor. För årskurserna 7-9 i den grundläggande utbildningen prioriteras Norden och Östersjöområdet och för gymnasiet och yrkesutbildningen övriga Europa (se anvisningarna!). Verkstäder för unga. Kulturfonden stöder projekt och verksamheter för ungdomar som avbryter sina studier eller blir utan studieplats. Personal inom denna sektor kan också ansöka om resestipendium. Svenska för finskspråkiga. I kapitel 3.1 Det svenska språket beskrivs en rad projekt och satsningar som berör utbildningssektorn, t.ex. nätverket Svenska nu, uppsatstävlingen för finskspråkiga abiturienter och bidrag för undervisning i praktisk svenska i finskspråkiga skolor. Svensklärare i finska skolor kan också ansöka om resestipendium. Språkbad. Språkbadsdaghem och språkbadsklasser i finska skolor kan få stöd för projektverksamhet. De kan också fortlöpande ansöka om stöd för Kultur i skolan och Kultur på dagis. Språkbadslärare kan också ansöka om resestipendium. Kulturfondens satsning på språkbadsverksamheten utvärderas under år Möten över språkgränsen. Samarbete mellan svenska och finska skolors elever och lärare stöds. Kulturfonden prioriterar gymnasiesamarbete, t.ex. om kurser görs tillgängliga för elever i svenska respektive finska gymnasier genom gemensamt kursutbud. Internationell spetsutbildning. Framstående konst- och kulturutövare kan beviljas stipendier för studier vid spetsenheter inom internationell utbildning. Den sökande ska kontakta kansliet på förhand för att diskutera studierna och finansieringen. Integration. Kulturfonden medverkar i ett brett upplagt treårigt projekt som skapar nya modeller för språkundervisning och integration av invandrare. Projektet koordineras av arbets- och näringsministeriet. Inom ramen för projektet utreds utbudet av kutbildning i svenska för invandrare. Forskning. Kulturfonden stöder studier för doktorsexamen och olika forskningsprojekt. Ansökningarna ska gälla humaniora, pedagogik och samhällsvetenskaper eller naturvetenskaper och medicin (t.ex. Carin och Gustaf Arppes fond, Carl Cedercreutz stipendiefond, Arvid och Greta Olins fond). Alla ansökningar för forskningsändamål bedöms utgående från forskningsplanens kvalitet. Stöd för forskning i humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik förutsätter att forskningen har en relevans för det svenska i Finland. Ett doktorandstipendium uppgår till Kulturfonden utreder förutsättningarna för en ny stödform för pedagoger som forskar utgående från sin egen undervisning. Ett omfattande samarbete mellan ett stort antal finländska fonder och stiftelser inleddes 2010 genom Stiftelsernas post doc-pool (www.postdocpooli.fi) som kommer att verka också Syftet är att nydisputerade doktorer kan söka finansiering för forskningsarbete utomlands. Fondsamarbetet utökades 2012 med en ny stödordning, den s.k. professorspoolen. Avsikten är att professorer kan söka stöd för att kunna frigöra sig från administrationsuppdrag och ägna sig helt åt forskning under ett år. 7

8 3.4 Förenings- och organisationslivet Svenska kulturfonden vill bidra till ett dynamiskt finlandssvenskt förenings- och organisationsliv. Fonden stöder både basverksamhet och projekt och uppmuntrar till samarbete mellan den tredje sektorn och den offentliga sektorn. Fonden beviljar gärna stöd för olika slags allfinlandssvenska evenemang. Särskilt välkomnas satsningar som innebär en förnyelse inom föreningsverksamheten och engagerar nya föreningsaktiva. För återväxtens skull är det speciellt viktigt att barn och ungdomar deltar i föreningslivet. Fonden stöder gärna projekt som syftar till att aktivera unga på olika håll i samhället liksom projekt som aktiverar invandrare i förenings- och frivilligverksamhet. Ungdomar kan också själva ansöka om särskilda ungdomsaktiveringsstipendier. Förbundspaket. Några av centralförbunden får utöver sina verksamhetsbidrag ett extra bidrag för att delas ut till sina medlemsföreningar. Lokalföreningarna ansöker därmed inte om bidrag från fonden utan direkt från sitt centralförbund. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. (SAMS) ansvarar i sin helhet för utdelningen av medel till det sociala fältet, medan Finlands Svenska Idrott ansvarar för utdelningen av medel till sport och idrott. Därtill fördelas förbundspaket år 2013 av Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands svenska Marthaförbund, Pohjola-Norden och Svenska pensionärsförbundet. Möjligheten att introducera förbundspaket för ytterligare föreningar och centralförbund utreds under året. Organisationskonferens. Den årliga organisationskonferensen i Tammerfors utgör ett viktigt forum för de finlandssvenska centralförbunden. Arrangörer är Svenska kulturfonden och Svenska studiecentralen. Årets program handlar bl.a. om ledarskap och riktar sig även till förbundens förtroendevalda. Kulturhuset. Kulturhuset Ab erbjuder finlandssvenska organisationer och föreningar skräddarsydda webbplatser för att stärka föreningarnas verksamhetsförutsättningar. Servicen inkluderar bl.a. händelsekalender, medlemsregister och bokföringsprogram. Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, Finlands svenska hembygdsförbund, Finlands Svenska Idrott, Finlands svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Scouter, Finlands svenska sång- och musikförbund, Förbundet Hem och Skola, Nylands svenska ungdomsförbund, Svenska pensionärsförbundet, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Ålands Ungdomsförbund och Åbolands Ungdomsförbund erhåller fortsättningsvis ett årligt specialbidrag som möjliggör gratis webb- och e-posttjänster för dem och deras medlemsföreningar. Föreningsfestival. Föreningsfestivalen har utvecklats till en stor manifestation av föreningsaktivitet och engagerar föreningsaktiva i alla åldrar. Nästa föreningsfestival arrangeras hösten 2013 i Vasa. Föreningshus. Svenskspråkiga föreningar kan ansöka om renoveringsstöd för klart avgränsade arbetsmoment som kräver insats av yrkesmän. Ett renoveringsbidrag förutsätter att föreningshuset tillhör föreningen och att projektets investerings- och anskaffningskostnader finansieras på annat sätt. 3.5 Internationell verksamhet Kulturfonden verkar internationellt inom kultur, utbildning och minoritetsspråkssamarbete. Huvudsakligen sker detta via stöd till samarbetsprojekt mellan finlandssvenska och utländska aktörer som ger nya impulser och kunskap men också via en del egna projekt med internationell anknytning. Projekt som skapar samförstånd och språkförståelse i Norden prioriteras högt. Minoritetsspråk. Kulturfonden stöder gärna projekt som förutom finlandssvenska aktörer involverar olika europeiska språkliga minoriteter och deras språkstrategier. Under 2013 står Kulturfonden igen värd för ett internationellt minoritetsspråksseminarium i Bryssel. Kulturutbyte. Kulturfonden stöder både enskilda konstnärer, grupper och institutioner som reser till andra länder för att förkovra sig och presentera sina verk. Enskilda konstnärer och grupper kan ansöka om resestipendium. Kulturfonden stöder turnéverksamhet och ser gärna att grupper och institutioner bjuder in högklassiga koreografer, regissörer eller 8

9 annan extern kompetens. Kulturexport. Kulturfonden har sammanställt information om nationella exportstöd inom konst och kultur. Fonden har beredskap att stödja projekt som erhåller nationell finansiering. Residensvistelser. Konstnärer, arbetsgrupper med olika sammansättning samt kuratorer kan ansöka om bidrag för Artist in Residence-vistelser. AiR-verksamhet på olika orter i Svenskfinland understöds också. Kulturfonden erbjuder dessutom finlandssvenska konstnärer halvåriga vistelsestipendier vid konstnärskolonin i Grez-sur-Loing i Frankrike och i Finlandshuset i St Petersburg i Ryssland. Studieresor. Lärare, konstnärer, journalister och kulturarbetare kan när som helst under året ansöka om resestipendium för kortare kompetenshöjande resor utomlands. Skolklasser eller grupper av studerande kan i november ansöka om bidrag för studieresor som har en klar anknytning till undervisningen och/eller är en del av ett utbyte mellan skolor. För årskurserna 7 9 i den grundläggande utbildningen prioriteras Norden och Östersjöområdet och för gymnasier och yrkesutbildningen övriga Europa. (Se anvisningarna) Utlandsstudier. Kulturfonden erbjuder gymnasister årligen två ettåriga elevplatser i allmänundervisningen och två tvååriga IB-platser vid Scandinavian School of Brussels i Belgien. Gymnasister kan också söka stipendium för tvååriga IBstudier vid Red Cross United World College. Högskole- och universitetsstuderande kan via Svenska studiefonden (www.studiefonden.fi) i februari ansöka om stöd för utlandsstudier eller utlandspraktik som räknas tillgodo inom studierna. Framstående konst- och kulturutövare kan få stipendier för studier vid spetsenheter inom internationell utbildning. Den sökande ska kontakta kansliet på förhand för att diskutera studierna och finansieringen. Tillsammans med andra finländska fonder stöder Kulturfonden doktorers forskningsarbete utomlands. Mer information finns på Praktikplatser utomlands. Kulturfonden erbjuder finlandssvenska studerande ettåriga praktikplatser vid ett flertal finländska kultur- och vetenskapsinstitut och andra internationella organisationer i världen. Praktikplatserna erbjuds studerande och nyutexaminerade inom en rad olika studieinriktningar och lediganslås i mars och september. Under året görs en kartläggning av tidigare praktikanter och en utvärdering av praktikens betydelse för den professionella och personliga utvecklingen. Ett alumnsamarbete påbörjas. Kulturfonden har för närvarande praktikplatser vid följande organisationer: Finlands kultur och vetenskapsinstitut i Berlin, Köpenhamn, London, Oslo, Paris, Stockholm och Tokyo Nordiska ministerrådets informationskontor i St. Petersburg Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom Kommunförbundets kontor i Bryssel Reykjavik Arts Festival, Island Estlandssvenska Aibolands museum i Haapsal, Estland Diskussioner med eventuella nya samarbetspartner förs under året. Kulturfonden stöder också Kulturfonden stöder också projektet Liberal praktik som erbjuder praktikantplatser vid politiska intresseorganisationer Berlin, Bryssel, London och Washington. Europeiskt fondsamarbete. Kulturfonden samarbetar med en rad andra fonder runtom i Europa och är medlem i centralorganisationen European Foundation Centre. Kulturfonden ingår i en informell europeisk fondallians som samarbetar kring i synnerhet ungdoms- och demokratiprojekt. Kulturfonden samarbetar gärna med finskspråkiga fonder i internationella projekt. EU-projekt. För att säkerställa finlandssvensk medverkan i EU-projekt kan Kulturfonden bidra till egenfinansieringsandelen i projekt som ligger nära fondens syften. 9

10 4 Organisation och administration Delegationen Styrelsen Sakkunniga Nylands svenska kulturfond (Direktion + ombudsman) Åbolands svenska kulturfond (Direktion + ombudsman) Österbottens svenska kulturfond (Direktion + ombudsman) Svenska kulturfondens kansli Direktör Administration Kultur och utbildning Projektberedning Styrelse, delegation och regionala direktioner. Svenska kulturfondens verksamhet leds av de förtroendevalda i styrelsen och delegationen. Styrelsen företräder fonden och beslutar om användandet av fondens avkastning. Delegationen beslutar om verksamhetens riktlinjer och budgeten. Den centrala utdelningen behandlas av både styrelsen och delegationen. Den regionala förankringen säkerställs genom att en viss del av medlen delas ut via de regionala fonderna i Nyland, Åboland/Åland och Österbotten med egna direktioner som behandlar de regionala ansökningarna och gör ett förslag till utdelning inom respektive fond. De regionala fondernas administration och kontakten till aktörerna sköts av regionombudsmännen med kanslier i Nyland (Ekenäs), Åboland (Pargas) och Österbotten (Vasa). Alla ansökningar riktas till Svenska kulturfonden, oberoende av vilket förtroendeorgan som fattar de slutliga besluten. Administration. Fondens centralkansli finns i Helsingfors. Den administrativa personalen sköter ekonomi-, personal-, kommunikations- och datafrågor. Kultur- och utbildningsombudsmännen bereder ansökningar och utvecklar projekt inom sina respektive verksamhetsområden. Ombudsmännen inom projektberedningen bistår vid utveckling av större projekt och arbetar för att stimulera regionöverskridande verksamhet. Kulturproducenten arrangerar konferenser, seminarier och utdelningsfester. Den internationella ombudsmannen sköter internationella kontakter och projekt. Behandling av ansökningar. Svenska kulturfonden tar årligen emot ca ansökningar. Alla ansökningar som lämnas in under den ordinarie ansökningstiden i november genomgår en omfattande granskning. Ansökningarna bereds av kansliets tjänstemän i samråd med utomstående sakkunniga. Därefter behandlas förslagen både i styrelsen och i delegationen. I urvalsprocessen deltar förutom de 54 förtroendevalda också drygt 30 utomstående sakkunniga, som byts regelbundet. Utvärdering. Effekterna av fondens verksamhet utvärderas årligen med hjälp av bidragsredovisningar, diskussioner med bidragstagare och andra aktörer och genom extern utvärdering. Större samarbetsprojekt utvärderas och under projektets gång förs regelbundna diskussioner med respektive aktör. Organisationskonferensen, branschspecifika möten och seminarier utgör även viktiga utvärderingstillfällen. Under en planeringskonferens i augusti förbereder kanslipersonalen och de förtroendevalda följande års verksamhet. 10

Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2014

Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2014 Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2014 Vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång

Läs mer

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning Verksamhetsplan 2016 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Innehåll. Bilaga: Ansökningsanvisningar

Innehåll. Bilaga: Ansökningsanvisningar Verksamhetsplan 2011 Innehåll 1 Inledning... 2 Svenska kulturfondens handlingslinjer... 2.1 Det svenska språket... 2.2 Konst och kultur... 2.3 Utbildning... 2.4 Förenings- och organisationslivet... 2.5

Läs mer

Bidrag ur specialfonder kan även utlysas andra tider under året. Se www.kulturfonden.fi för aktuella ansökningstider.

Bidrag ur specialfonder kan även utlysas andra tider under året. Se www.kulturfonden.fi för aktuella ansökningstider. Bilaga till Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2015 Ansökningsanvisningar från A till Ö Svenska kulturfondens ansökningstid Den allmänna ansökningstiden är 1 30.11.2014. Ansökan görs på nätet i vårt

Läs mer

I våra stadgar och i donationsbrevet från 1908 kan du läsa mera om Kulturfondens ändamål och beslutsfattande.

I våra stadgar och i donationsbrevet från 1908 kan du läsa mera om Kulturfondens ändamål och beslutsfattande. 1 På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig och mångsidig utbildning och

Läs mer

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning Verksamhetsplan 2017 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Ansökningsanvisningar från A till Ö OBSERVERA! Andra stadiets utbildning Anskaffningar

Ansökningsanvisningar från A till Ö OBSERVERA! Andra stadiets utbildning Anskaffningar Ansökningsanvisningar från A till Ö Svenska kulturfondens huvudsakliga ansökningstid är november, 1-30.11. Då är det aktuellt att ansöka om bidrag och stipendier för privatpersoner, arbetsgrupper och samfund.

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information

Årsmöte Stadgeenligt årsmöte Årsmöte genomförs 800 SAMS 800. Producera handledning - stöd personal + styrelse fördela arb information Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ÅR 2018 VERKSAMHETSPLAN BUDGET MÅL DELMÅL Aktivitet = Vad görs Uppföljning = Mäta resultat Utveckla förening Styrelsearbete Styrelsemöten, styrelseutbildning 2x styrelseutbildning

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland

STRATEGI För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland STRATEGI 2007 2017 För hållbara och livskraftiga lösningar inom det sociala området i Svenskfinland Innehåll 1 Mission...2 2 Vision...2 3 Strategiska verksamhetslinjer 2007-2017...3 3.1 Delta i utvecklandet

Läs mer

Utbildningspolitiskt ställningstagande

Utbildningspolitiskt ställningstagande Utbildningspolitiskt ställningstagande 2007 Mera än en skola Svenskan i Finland är ett nationalspråk och bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. En kvalitativt

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja

Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program. Överdirektör Riitta Kaivosoja Samarbete, nätverk, tillgänglighet och åtkomlighet inom museipolitiska program Överdirektör Riitta Kaivosoja 10.2.2016 Varför ett museipolitiskt program? Vi behöver en gemensam vision om museiverksamheten

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland 1. Inledning 1.1 I många av världens länder är befolkningen två- eller flerspråkig. I Finland talas flera språk. Nationalspråken är svenska och finska. 1.2 Vår

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor

att fastställa medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 250 kronor Medlemsavgifter Förslag till avgifter 2016 Styrelsen föreslår stämman att fastställa de anslutna hembygdsföreningarnas medlemsavgifter till SHF till 13 kronor per medlem i de till de regionala hembygdsförbunden

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Torgmötet

Torgmötet Torgmötet 12.10.2010 ÅA-styrelsen ansvarar för akademins långsiktiga utveckling som organisation Genom en strategi beskriver styrelsen hur den vill utveckla verksamheten Förändra för att bli lika bra eller

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe

romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Brochyrer 2002:7swe Delegationen för romska ärenden Delegationen för romska ärenden (officiellt delegationen för zigenarärenden) har till uppgift att främja den romska befolkningens

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM

Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM Stöd och säkerhet VAR INTE ENSAM 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN 1.1. Regioninstruktörens uppdrag 1.2. Personlig kontakt 1.3. Regioninstruktörerna fungerar parvis 1.4. Regioninstruktörens uppgift

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN

UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN UPPROP FÖR DEN FRIA SCENKONSTEN DEN FRIA SCENKONSTEN ÄR HOTAD Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena för dialog och fördjupade samtal som kan bidra

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Välkommen till. ksp!

Välkommen till. ksp! Välkommen till ksp! Föreningen för kommunal statistik och planering (ksp) är en intresse- och yrkesförening för dig som arbetar med underlag för strategisk planering av olika slag inom det kommunala området.

Läs mer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer

Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Stadsstyrelsen Allmänna principer för bidrag till föreningar och andra aktörer Anvisningarna är i kraft fr.o.m. 1.1.2017 Innehåll 1 Allmänna principer... 3 2 Bidragsformer och ansökning... 3 2.1 Allmänt

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning 23.2.2015 Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning Førsteamanuensis Anne Fyhn: Hur identifiera matematiskt tänkande i arbetet inom hantverksämnen? Exempel från hur matematiklärare

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och

Vad, hur. varför. Svenska litteratursällskapet i Finland. och Vad, hur och varför Svenska litteratursällskapet i Finland Vi är på väg I din hand ligger den vägkarta eller strategi som ska hjälpa Svenska litteratursällskapet att förverkliga föreningens syfte. Syftet,

Läs mer

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17

HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 1 HANDLINGSPLAN SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2016/17 Organisation kring Skapande skola Skolledning och Kultur på kommunen fastställer tillsammans riktlinjer för skapande skola. Arbetet är förankrat hos rektorerna

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

De Grönas språkpolitiska linjedragning Godkänt på delegationens möte 3.10.2010

De Grönas språkpolitiska linjedragning Godkänt på delegationens möte 3.10.2010 De Grönas språkpolitiska linjedragning Godkänt på delegationens möte 3.10.2010 Innehåll 1 Språkliga rättigheter...1 2 Nationalspråk...2 2.1 Definition...2 2.2 Ställning...2 2.3 Svenskan...2 3 Övriga i

Läs mer

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015

Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan för Gullspångs kommun 2010-2015 Barn- och ungdomskulturplan Gullspångs kommun Gullspångs kommun har reviderat sin barn- och ungdomskulturplan och den nya planen sträcker sig

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland

Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland Stadgar för Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland och dess hemort är Helsingfors.

Läs mer

Stöd beviljade 5.11.2014

Stöd beviljade 5.11.2014 Stöd beviljade 5.11.2014 Tilläggsfinansiering på för gymnasieprogrammet - 1 000 000 Kulturfondens strategiska program för gymnasiet utlystes första gången i november 2013 och följande gång i april 2014.

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Handlingsplan Skapande skola 15-16

Handlingsplan Skapande skola 15-16 Handlingsplan Skapande skola 15-16 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad

Verksamhetsplan Finskt förvaltningsområde. Antaget av kommunstyrelsen. Mariestad Verksamhetsplan 2017 Finskt förvaltningsområde Antaget av kommunstyrelsen Mariestad 2016-11-28 Datum: Dnr: Sida: 2 (7) Verksamhetsplan och budget 2017 Bakgrund Mariestads kommun ingår i förvaltningsområdet

Läs mer

Information om KULTURTRAPPAN

Information om KULTURTRAPPAN Information om KULTURTRAPPAN Gävles kulturgaranti Bakgrund Vilka är vi? Gävle kommun 2015-09-08 2 Gävle kommun 2015-09-08 3 Information om Kulturtrappan Ninni berättar om bakgrunden till Kulturtrappan,

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Syftet med den här guiden är att presentera praxis

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper

Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper Språkliga rättigheter inom övriga språkgrupper I grundlagens 17 stadgas även om andra språkgruppers rättigheter att utveckla sitt språk och sin kultur. I paragrafen nämns förutom nationalspråken särskilt

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer