1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning. Svenska kulturfondens övergripande mål är:"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN

2 1 Inledning Uppdraget. Svenska kulturfonden grundades 1908 och består idag av ca 480 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfondens kapital ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS). Avkastningen utdelas av Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland, vars förtroendeorgan tillsätts av Svenska folkpartiet i Finland (SFP). I verksamheten använder stiftelsen benämningen Svenska kulturfonden. Utdelningen av bidrag sker i enlighet med de olika fondernas testamentsvillkor och övriga bestämmelser. Svenska kulturfondens övergripande mål är: att stödja och stärka det svenska språket och verksamheter som berikar och utvecklar det svenska i Finland. att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet inom kultur och utbildning. att stödja finlandssvensk samhörighet och identitet. att stödja det svenska språkets samhällsbärande ställning i Finland. Målgrupper är såväl professionella aktörer som amatörer och gräsrötter på den finlandssvenska kultur- och utbildningsarenan. Regionöverskridande insatser som syftar till att bygga upp finlandssvenska nätverk och därigenom skapa en starkare sammanhållning mellan finlandssvenskar uppmärksammas särskilt. Kulturfondens medvetna strävan är att vara en öppen, trovärdig och professionell aktör nationellt. Kulturfonden kommunicerar och agerar även internationellt, något som är viktigt för en liten nation likaväl som för en minoritet. Språksamarbete. Fonden vill verka för att öka förståelsen för värdet av att leva i ett land med två nationalspråk. Inkluderande verksamhet som syftar till att stärka samarbetet mellan svensk- och finskspråkiga i landet prioriteras. Initiativet kan komma från någondera språkgruppen. Stipendier och bidrag. Privatpersoner, fria arbetsgrupper och organisationer kan ansöka om bidrag för enskilda projekt. Organisationer kan också söka bidrag för fortlöpande verksamhet. Professionella kulturarbetare och konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium. Kanslipersonalen hjälper till att utveckla projektidéer och tar också initiativ till projekt. Huvuddelen av stipendierna och bidragen lediganslås årligen i november och delas ut följande vår. Vissa understöd kan sökas fritt under året. Fonden har dessutom möjlighet att behandla ansökningar för enstaka större projekt, som bereds i samråd med fondens personal. Investeringar. Kulturfonden kan i vissa enstaka fall finansiera fastighetsprojekt av allmännyttig karaktär via Fonden för kultur- och utbildningsinvesteringar. Pris. Kulturfonden delar ut ett antal pris i samband med de årliga utdelningsfesterna. Fredrika Runeberg-stipendiet för samhällsmoderlig insats delas ut tillsammans med Marthaförbundet, Svenska Folkskolans Vänner och Svenska kvinnoförbundet. Dessutom premieras förtjänta lärare i språkbadsenheter och svensklärare i finska skolor genom pris som utdelas i samarbete med OKKA-stiftelsen. Fondsamarbete. Svenska kulturfonden samarbetar med många andra finlandssvenska fonder, föreningar och stiftelser kring viktiga finlandssvenska frågor. Bland gemensamma stödordningar finns Svenska studiefonden som är ett samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Läromedel stöds i betydande utsträckning genom en gemensam satsning tillsammans med Svenska Folkskolans Vänner, Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse och Utbildningsstyrelsen. Stöd till journaliststuderande för obligatorisk arbetspraktik erbjuds i samarbete med Konstsamfundet. Kulturfonden fortsätter sitt samarbete med en rad finska fonder, bland dem Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Alfred Kordelinin säätiö och Koneen säätiö. Fonden samarbetar också med en rad europeiska fonder och är medlem i centralorganisationen European Foundation Centre. Etik. Fonden följer god stiftelsepraxis i enlighet med de principer som Delegationen för stiftelser och fonder uppgjort (www.saatiopalvelu.fi). Fonden betonar öppenhet och tydlighet och satsar på klara anvisningar och bedömningsprinciper, 2

3 ett lättillgängligt ansökningssystem och en öppen kommunikation. Jämställdhet i förvaltningen är också en självklar utgångspunkt i arbetet. Kommunikationsstrategi. En utgångspunkt för Kulturfondens hela verksamhet är öppenhet och transparens. De anställda för en kontinuerlig dialog med aktörer inom kultur och utbildning. Det stora antalet förtroendevalda i fondens fem förtroendeorgan garanterar en god förankring i det svenska och tvåspråkiga Finland. Efter varje styrelsemöte ges pressinformation om beslut som kan vara av allmänt intresse. Centrala i kommunikationsstrategin är fondens webbplats och Facebook-sida. På webbsidan finns verksamhetsplaner och -berättelser och via den når man fondens ansökningssystem. Dessutom presenteras där aktualiteter och listor på alla mottagare i den årliga utdelningen. Information om stödformerna finns också i tryckt form. Fondens webbaserade ansökningssystem möjliggör kommunikation med de sökande under processens gång och ansökningssystemet utvecklas kontinuerligt utgående från användarnas önskemål. Fonden beställer och publicerar utredningar om relevanta frågor och arrangerar seminarier och konferenser för organisationer och aktörer inom kultur och utbildning. Det gångna året presenteras i en årsbok. Artiklar som ger en insyn i verksamheten publiceras också i Medborgarbladet. 2 Kulturfondens strategiarbete Hösten 2012 inledde Svenska kulturfonden ett omfattande strategiarbete. Tanken är att förtroendevalda och tjänstemän tillsammans skapar en gemensam vision och en solid grund för framtida verksamhet. Avsikten är att analysera och utveckla arbetsprocesserna inom fonden och att utveckla kommunikationsstrategi. Processen drivs av en mindre arbetsgrupp, men samtliga tjänstemän deltar med sin sakkunskap. En styrgrupp bestående av medlemmar ur fondens styrelse och delegation utvecklar riktlinjer och följer upp strategiarbetet. Styrgruppen leds av fondens styrelseordförande. Konsult Janne Marniemi från Ramboll Management Consulting står för den externa sakkunskapen i arbetet med strategiprocessen. 3 Svenska kulturfondens handlingslinjer 3.1 Det svenska språket Det svenska språket är utgångspunkten för all den verksamhet som Svenska kulturfonden har i uppdrag att stödja. Kulturfonden vill bidra till att svenskan är ett levande språk som används på alla områden i livet. Fonden har beredskap att sammankalla till diskussioner kring aktuella frågor som gäller det svenska språket och att initiera utredningar som ger underlag för diskussioner och beslut. Svensk service. Strukturförändringarna inom kommunsektorn aktualiserar frågan om hur man tryggar svensk service i framtiden. Kulturfonden har beredskap ett stödja utredningar och projekt som tar fram strategier som säkerställer den svenska servicen. Intressebevakning. Kulturfonden stöder satsningar och verksamhet som främjar och bevakar den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen. Läromedel på svenska. Ett brett och kvalitativt högtstående läromedelsutbud är en förutsättning för god utbildning på svenska. Språkstimulans. Kulturfonden kommer att följa upp det fortbildningsprogram för daghemspersonal som genomfördes på fyra orter under Programmet baserade sig på fondens Språkstrategi för dagvården. Daghem och skolor kan ansöka om stöd för språkstödjande projekt. Resestipendier för journalister. För yrkesverksamma journalister erbjuds s.k. språkbadsstipendier som ger en möjlighet att arbeta på en tidningsredaktion i Sverige under 1-3 månader. På samma sätt kan rikssvenska journalister arbeta på en finlandssvensk redaktion. Unga journalister kan ansöka om stipendium för att utöka sina kunskaper om de nordiska länderna. 3

4 Svenska för finskspråkiga. Merparten av stödet för svenskan i finska skolor kanaliseras till nätverket Svenska nu (se som stöder svensklärarna genom att erbjuda eleverna olika slags evenemang på svenska i de finska skolorna. Kulturfonden ordnar årligen i samarbete med svensklärarna en uppsatstävling för finskspråkiga abiturienter. Första priset är studierätt vid Åbo Akademi under ett år och ett stipendium som täcker boendekostnaderna och andra priset är en resa till ett nordiskt land. Under 2013 pågår ett fortbildningsprojekt för svensklärare i de finska yrkeshögskolorna. Praktisk svenska vid finska handels- och vårdutbildningar stöds genom Zilliacuska fonden. En utvidgning av stödet planeras för andra utbildningar, i första hand för polis och räddningspersonal. Svensklärare i finska skolor kan få resestipendium enligt samma kriterier som lärarna i de svenska skolorna. Språkbad. Språkbadsdaghem och språkbadsklasser i finska skolor kan få stöd för projektverksamhet. De kan också ansöka om stöd för Kultur i skolan och Kultur på dagis. Kulturfondens satsning på språkbadsverksamheten utvärderas under år Samförstånd mellan olika språkgrupper. Kulturfonden stöder projekt som ökar samförstånd mellan finsk- och svenskspråkiga, t.ex. i skolor, föreningar och körer. Likaså stöds projekt som skapar språkförståelse i Norden. Integration. Kulturfonden medverkar i ett brett upplagt treårigt projekt som skapar nya modeller för språkundervisning och integration av invandrare. Projektet koordineras av Arbets- och näringsministeriet. Inom ramen för projektet utreds utbudet av utbildning i svenska för invandrare. 3.2 Konst och kultur Svenska kulturfonden vill verka för ett brett och tillgängligt utbud av kulturyttringar på svenska i Finland. Ett rikt konst- och kulturliv kräver satsningar på både amatörer och professionella. En högklassig utbildning ger professionella konstnärer möjlighet till framgång både på den nationella och på den internationella konstscenen. Mångsidiga kontakter till de nordiska länderna berikar den språkliga miljön och kulturutbudet. Föreningar och organisationer verksamma inom konst och kultur är betydande aktörer i skapandet av en finlandssvensk identitet och Kulturfonden vill stödja och utveckla deras verksamhetsmöjligheter. Traditioner och kulturmiljöer har stor betydelse för den finlandssvenska identiteten. En levande kulturmiljö förutsätter balans mellan bevarande och utveckling. Arbetsstipendier och projektbidrag. Arbetsstipendier ger professionella konstnärer, kulturarbetare och kulturjournalister en möjlighet till fördjupning och utveckling. Projektbidrag kan sökas av såväl organisationer, fria arbetsgrupper som privatpersoner. Tvärkonstnärliga och regionöverskridande projekt uppmuntras. Kulturfonden inbjuder konstnärer och kulturarbetare till gemensamma träffar för att diskutera kulturpolitiskt angelägna frågor. Barn och unga. Verksamhet för barn och unga prioriteras inom hela konst- och kultursektorn. De uppskattade stödordningarna Kultur i skolan, Kultur på dagis, Kultur på eftis och Kulturbonus fortsätter. Möjligheten att stödja familjedagvården på liknande sätt utreds. Konstnärsgrupper som besöker skolor och daghem kan ansöka om projektbidrag. Projektet Stormvind (Myrsky), som med konstens medel ska förebygga marginalisering bland unga, stöds fortsättningsvis i samarbete med andra fonder. Den populära Kulturkarnevalen stöds varje år. Fortbildning. Framstående konst- och kulturutövare kan få stipendier för högklassig internationell utbildning. Den sökande ska kontakta kansliet på förhand för att diskutera studierna och finansieringen. Konstnärer som avslutat sin egentliga utbildning kan ansöka om lärlingsstipendier för att förkovra sig under ledning av en etablerad konstnär. Kulturarbetare, konstnärer och journalister kan under året söka understöd för kortare studieresor i kompetenshöjande syfte. Litteratur. Biblioteken har en viktig kulturbärande funktion. Genom stödordningen Kultur på bibban uppmuntras folkbiblioteken att ordna mångsidigt kulturprogram på svenska. Författarbesök i skolor stöds bl.a. genom Läscentrum. Den finlandssvenska bokkatalogen utges årligen i samarbete med Föreningen Konstsamfundet. Essätävlingen med Hans Ruins namn fortsätter vart tredje år och den femte tävlingen avgörs i juni Kulturfonden deltar i finansieringen av ett flerårigt litteraturexportprojekt som genomförs av Informationscentralen för Finlands litteratur FILI. En flerårig specialsatsning på lättlästa bearbetningar av modern finlandssvensk litteratur fortsätter under året. 4

5 Journalistik. Tidskrifter med kulturinnehåll kan ansöka om bidrag i november. Finlandssvenska journalister kan ansöka om resebidrag för kompetenshöjande studieresor och utlandsvistelser. I samarbete med Föreningen Konstsamfundet fortsätter Kulturfonden att stödja journalist- och fotografstuderandes obligatoriska praktik vid tidningsredaktioner. Likaså i samarbete med Konstsamfundet beviljar Kulturfonden journalister från Finland och Sverige stöd för fortbildning och språkbad på tidningsredaktioner i Sverige respektive Finland. Scenkonst. Institutionsteatrar kan få stöd för projekt och specialsatsningar. Fria dans- och teatergrupper kan även ansöka om verksamhetsbidrag. Kulturfonden fortsätter stödja turnéverksamhet och intressanta samarbetsprojekt med fria teatergrupper. En utredning av teatrarnas verksamhetsförutsättningar utförs under året. Musik. Projektet Musik och Talang samlar rytmmusikens aktörer och bistår dem med intressebevakning, branschstöd och fortbildning. En utredning som kartlägger det finlandssvenska körfältet är under arbete. Den finlandssvenska instrumentfonden lånar ut instrument till speciellt begåvade unga musiker. Kulturfonden deltar också i Suomen Kulttuurirahastos nationella instrumentbank med kvalitetsinstrument för våra främsta musiker. Visuell konst. Kulturfonden stöder via Stiftelsen Pro Artibus den finlandssvenska visuella konsten. Den pedagogiska verksamheten är ett tyngdpunktsområde som fortsättningsvis kommer att utvecklas. Ett specialprojekt för illustratörer, Bilder för barn, påbörjades 2011 och fortsätter till år Konstrundan, som har blivit en etablerad del av konstutbudet i Svenskfinland, fortsätter. Film, tv och radio. Kulturfonden stöder finlandssvensk film-, tv- och radioproduktion. Vi vill gärna betona konsumenternas delaktighet och produktionernas tillgänglighet; en slags digital allemansrätt. Utöver manus- och planeringsstöd beviljas även produktionsstöd, som gör det lättare att få annan finansiering. Fonden stöder gärna aktörer utanför de stora mediehusen. Yle Fem:s ställning som den finlandssvenska kanalen beaktas i filmstödet. Kulturfondens stöd till Min morgon i Yle fem fortlöper till år Lokala tv-satsningar kan stödjas. Artist in Residence-verksamheten på olika håll i Svenskfinland stöds fortsättningsvis. Kulturfonden understöder också finlandssvenska konstnärers vistelse i Villa Karo i Benin, vid konstnärskolonin i Grez-sur-Loing i Frankrike och i Finlandshuset i S:t Petersburg. Kulturarv. I Svenskfinland finns många intressanta kulturmiljöer som huvudsakligen är statens, kommunens eller privata ägares ansvar. Fonden kan ge mindre bidrag för projekt med en bred finansiering, huvudsakligen för egenfinansieringsandelar i EU-projekt. Ett pilotprojekt inom museernas publikarbete påbörjades år 2011 med Stundars och Sagalund som huvudmän. Projektet avslutas Kulturfonden kan även stödja andra projekt som utvecklar det finlandssvenska kulturarvet. En särskild satsning för Postbacken i Borgå inleddes 2012 och fortsätter Digitalt kulturarv. Digitaliseringen av de omfattande materialsamlingar som finns i arkiv och museer är en nationell fråga. För att stödja de finlandssvenska minnesorganisationerna i detta omfattande arbete utvecklas specialprojekt i samråd med andra aktörer. Stöd beviljas inte för enskilda digitaliseringsprojekt. Kulturevenemang. Det rika utbudet av festivaler, hembygdsdagar och andra kulturevenemang uppmuntras fortsättningsvis. Kulturfonden kan stödja både beprövade och nya koncept. En uppföljning av festivalutredningen från år 2009 blir klar under året, denna gång med fokus på festivalernas publik. Aktörerna inbjuds till ett gemensamt seminarium. Kultur och hälsa. Konst och kultur har betydelse för människans välmående i alla åldrar. Projektet Livsglädje har tillkommit för att ge äldre personer regelbundna möjligheter att musicera tillsammans, med rörelse och lyrik som kompletterande inslag. Genom stödordningen Kultur i vården stöds småskaliga kultursatsningar inom social- och hälsovårdssektorn. Kulturutbyte. Kulturfonden stöder både enskilda konstnärer, grupper och institutioner som reser till andra länder för att förkovra sig och presentera sina verk. Enskilda konstnärer och grupper kan ansöka om resestipendium. Kulturfonden stöder turnéverksamhet och ser gärna att grupper och institutioner bjuder in högklassiga koreografer, regissörer eller annan extern kompetens. Kulturexport. Kulturfonden har sammanställt information om nationella exportstöd inom konst och kultur. Fonden har beredskap att stödja projekt som erhåller nationell finansiering. 3.3 Utbildning Svenska kulturfonden är starkt engagerad i den svenska utbildningen. Hög kvalitet i utbildningen är en förutsättning för svenskan som ett levande språk och för en livskraftig svensk identitet och verksamhet. Kulturfonden stöder projekt inom hela utbildningsområdet från småbarnsfostran till högskole- och universitetsutbildning. Initiativ som är avsedda att utveckla utbildningen över region- och språkgränser prioriteras. 5

6 Stat och kommun har ansvar för och upprätthåller största delen av utbildningen. Om statligt eller kommunalt stöd står till buds ska denna möjlighet alltid utnyttjas i första hand. Fonden har beredskap att sammankalla till diskussioner kring aktuella frågor som gäller utbildningen och att initiera utredningar som ger underlag för diskussioner och beslut. Starka svenska enheter. Kulturfonden stöder initiativ som har som mål att skapa starka svenska enheter. Aktuella frågor är konsolideringen inom andra stadiet, yrkeshögskolorna och fria bildningen. Kulturfonden välkomnar ansökningar som görs gemensamt av två eller flera kommuner med utgångspunkt i projektet Studentexamen på lika villkor. Kartläggningar av den svenska skolan. Omfattande information om den grundläggande utbildningen samlas vart tredje år i OECD:s PISA-utredning. Svenska kulturfonden har liksom år 2003 och 2009 finansierat en heltäckande svenskt utredning 2012 som färdigställs Kulturfondens utredning om samverkan mellan lärarutbildningen och skolan med sikte på elevens bästa kommer att ligga som grund för insatser under verksamhetsåret. Utredningen om de svenskspråkiga elevernas resultat i studentexamen kommer att presenteras på ett seminarium En utredning med fokus på språket i den svenska utbildningen planeras under verksamhetsåret. Rekrytering. Kulturfonden har beredskap att stödja insatser för att förbättra rekryteringen både inom dagvård och utbildning. Läget inom dagvården är problematiskt på vissa orter på grund av brist på både närvårdare och barnträdgårdslärare. Kulturfonden fortsätter att stödja rekryteringen av lärarstuderande, bl.a. genom stipendier för studiebesök på Pedagogiska fakulteten för gymnasister och genom fältpraktik- och auskultantstipendier för lärarstuderande. Lärarfortbildning och kompetensutveckling. Kulturfonden deltar i en svenskspråkig sektion som Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt för att utreda behoven inom lärarfortbildningen. Resultatet kommer att ge en grund för planering av fondens insatser En förutsättning för stöd till fortbildningsarrangörer är att ansökan baserar sig på en behovskartläggning. Lärare kan söka stöd för behörighetsgivande fortbildning i november. Lärare kan också när som helst under året ansöka om resestipendium för kompetenshöjande kurser och konferenser, förutsatt att arbetsgivaren deltar i kostnaderna (se anvisningarna). Läromedel. Ett brett och högtklassigt läromedelsutbud är en förutsättning för god utbildning på svenska. Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls Stiftelse för studieunderstöd beviljar i samråd författarstöd och produktionsstöd. Stöden gäller grundläggande utbildning, andra stadiet och yrkeshögskolor. En läromedelsutredning som fondgruppen beställt 2012 presenteras på ett seminarium under Kulturfonden kan i särskilda fall stödja läromedel avsedda för universitetsstudier. Kulturfonden stöder också satsningar på e-lärande, bl.a. projektet Vetamix som är ett samarbete med YLE och Utbildningsstyrelsen. Språköar. Daghemmen och skolorna på de s.k. språköarna har hög prioritet. Kulturfonden stöder tillsammans med andra fonder och stiftelser såväl projekt inom undervisningen som olika fastighetsprojekt med syfte att stärka samverkan mellan dagvård och undervisning på svenska. För tillfället förs diskussioner med representanter för Svenska skolan i Lahtis. Språkstimulans. Kulturfondens kommer att följa upp det fortbildningsprogram för daghemspersonal som genomfördes på fyra orter under Programmet baserade sig på fondens Språkstrategi för dagvården. Daghem och skolor kan ansöka om stöd för egna språkstödjande och språkstimulerande projekt. Ett samarbetsprojekt gällande skolbibliotek planeras. En fortbildning som fokuserar på finlandssvensk gemenskap och delaktighet planeras. Fortbildningen riktar sig till lärare inom hela utbildningskedjan från dagvård till universitet. Kulturpaket och Kulturbonus för daghem, skolor och eftisar. Kulturpaketen ger daghem, skolor och eftisar, även språkbadsenheter, möjlighet att engagera kulturarbetare i fostran och undervisningen. De som aktivt har använt kulturpaket kan ansöka om Kulturbonus och ta del av professionella kultur- och konstevenemang utanför daghemmet eller skolan. Under året inbjuds både pedagoger och engagerade kulturarbetare samt övriga intresserade till träffar för erfarenhetsutbyte och inspiration. Kolumntävling. En utvärdering av Kulturfondens kolumntävling för elever i gymnasiet och yrkesutbildningen som arrangerades för första gången 2012 ligger som grund för kolumntävlingen Naturvetenskaper. Kulturfonden stöder Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik genom ett flerårigt stöd för att utveckla undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Kulturfonden kommer att sammankalla olika aktörer på området för att diskutera behov och åtgärder. Studier, utbyte och praktik. Kulturfonden erbjuder gymnasister årligen två ettåriga elevplatser i allmänundervisningen och två tvååriga IB-platser vid Scandinavian School of Brussels i Belgien. Gymnasister kan också söka stipendium för tvååriga IB-studier vid Red Cross United World College. Kulturfonden beviljar stipendier för praktik vid ett antal internationella organisationer och finländska kulturinstitut (se kapitel 3.8). 6

7 Svenska studiefonden som upprätthålls av Kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse, Föreningen Konstsamfundet och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd beviljar högskolestuderande stipendier för studier och praktik, främst utomlands, men också i hemlandet (se Studiefonden beviljar också stipendiemedel till yrkesläroanstalter på andra stadiet och folkhögskolor. Nytt för 2013 är att också gymnasier kan ansöka om stöd. Förhandlingar pågår om ett samarbete mellan Studiefonden och Svenska Folkskolans Vänner. Studieresor. Skolklasser eller grupper av studerande kan i november ansöka om bidrag för studieresor som har en klar anknytning till undervisningen och/eller är en del av ett utbyte mellan skolor. För årskurserna 7-9 i den grundläggande utbildningen prioriteras Norden och Östersjöområdet och för gymnasiet och yrkesutbildningen övriga Europa (se anvisningarna!). Verkstäder för unga. Kulturfonden stöder projekt och verksamheter för ungdomar som avbryter sina studier eller blir utan studieplats. Personal inom denna sektor kan också ansöka om resestipendium. Svenska för finskspråkiga. I kapitel 3.1 Det svenska språket beskrivs en rad projekt och satsningar som berör utbildningssektorn, t.ex. nätverket Svenska nu, uppsatstävlingen för finskspråkiga abiturienter och bidrag för undervisning i praktisk svenska i finskspråkiga skolor. Svensklärare i finska skolor kan också ansöka om resestipendium. Språkbad. Språkbadsdaghem och språkbadsklasser i finska skolor kan få stöd för projektverksamhet. De kan också fortlöpande ansöka om stöd för Kultur i skolan och Kultur på dagis. Språkbadslärare kan också ansöka om resestipendium. Kulturfondens satsning på språkbadsverksamheten utvärderas under år Möten över språkgränsen. Samarbete mellan svenska och finska skolors elever och lärare stöds. Kulturfonden prioriterar gymnasiesamarbete, t.ex. om kurser görs tillgängliga för elever i svenska respektive finska gymnasier genom gemensamt kursutbud. Internationell spetsutbildning. Framstående konst- och kulturutövare kan beviljas stipendier för studier vid spetsenheter inom internationell utbildning. Den sökande ska kontakta kansliet på förhand för att diskutera studierna och finansieringen. Integration. Kulturfonden medverkar i ett brett upplagt treårigt projekt som skapar nya modeller för språkundervisning och integration av invandrare. Projektet koordineras av arbets- och näringsministeriet. Inom ramen för projektet utreds utbudet av kutbildning i svenska för invandrare. Forskning. Kulturfonden stöder studier för doktorsexamen och olika forskningsprojekt. Ansökningarna ska gälla humaniora, pedagogik och samhällsvetenskaper eller naturvetenskaper och medicin (t.ex. Carin och Gustaf Arppes fond, Carl Cedercreutz stipendiefond, Arvid och Greta Olins fond). Alla ansökningar för forskningsändamål bedöms utgående från forskningsplanens kvalitet. Stöd för forskning i humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik förutsätter att forskningen har en relevans för det svenska i Finland. Ett doktorandstipendium uppgår till Kulturfonden utreder förutsättningarna för en ny stödform för pedagoger som forskar utgående från sin egen undervisning. Ett omfattande samarbete mellan ett stort antal finländska fonder och stiftelser inleddes 2010 genom Stiftelsernas post doc-pool (www.postdocpooli.fi) som kommer att verka också Syftet är att nydisputerade doktorer kan söka finansiering för forskningsarbete utomlands. Fondsamarbetet utökades 2012 med en ny stödordning, den s.k. professorspoolen. Avsikten är att professorer kan söka stöd för att kunna frigöra sig från administrationsuppdrag och ägna sig helt åt forskning under ett år. 7

8 3.4 Förenings- och organisationslivet Svenska kulturfonden vill bidra till ett dynamiskt finlandssvenskt förenings- och organisationsliv. Fonden stöder både basverksamhet och projekt och uppmuntrar till samarbete mellan den tredje sektorn och den offentliga sektorn. Fonden beviljar gärna stöd för olika slags allfinlandssvenska evenemang. Särskilt välkomnas satsningar som innebär en förnyelse inom föreningsverksamheten och engagerar nya föreningsaktiva. För återväxtens skull är det speciellt viktigt att barn och ungdomar deltar i föreningslivet. Fonden stöder gärna projekt som syftar till att aktivera unga på olika håll i samhället liksom projekt som aktiverar invandrare i förenings- och frivilligverksamhet. Ungdomar kan också själva ansöka om särskilda ungdomsaktiveringsstipendier. Förbundspaket. Några av centralförbunden får utöver sina verksamhetsbidrag ett extra bidrag för att delas ut till sina medlemsföreningar. Lokalföreningarna ansöker därmed inte om bidrag från fonden utan direkt från sitt centralförbund. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf. (SAMS) ansvarar i sin helhet för utdelningen av medel till det sociala fältet, medan Finlands Svenska Idrott ansvarar för utdelningen av medel till sport och idrott. Därtill fördelas förbundspaket år 2013 av Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Finlands svenska Marthaförbund, Pohjola-Norden och Svenska pensionärsförbundet. Möjligheten att introducera förbundspaket för ytterligare föreningar och centralförbund utreds under året. Organisationskonferens. Den årliga organisationskonferensen i Tammerfors utgör ett viktigt forum för de finlandssvenska centralförbunden. Arrangörer är Svenska kulturfonden och Svenska studiecentralen. Årets program handlar bl.a. om ledarskap och riktar sig även till förbundens förtroendevalda. Kulturhuset. Kulturhuset Ab erbjuder finlandssvenska organisationer och föreningar skräddarsydda webbplatser för att stärka föreningarnas verksamhetsförutsättningar. Servicen inkluderar bl.a. händelsekalender, medlemsregister och bokföringsprogram. Finlands svenska 4H, Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, Finlands svenska hembygdsförbund, Finlands Svenska Idrott, Finlands svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Scouter, Finlands svenska sång- och musikförbund, Förbundet Hem och Skola, Nylands svenska ungdomsförbund, Svenska pensionärsförbundet, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Ålands Ungdomsförbund och Åbolands Ungdomsförbund erhåller fortsättningsvis ett årligt specialbidrag som möjliggör gratis webb- och e-posttjänster för dem och deras medlemsföreningar. Föreningsfestival. Föreningsfestivalen har utvecklats till en stor manifestation av föreningsaktivitet och engagerar föreningsaktiva i alla åldrar. Nästa föreningsfestival arrangeras hösten 2013 i Vasa. Föreningshus. Svenskspråkiga föreningar kan ansöka om renoveringsstöd för klart avgränsade arbetsmoment som kräver insats av yrkesmän. Ett renoveringsbidrag förutsätter att föreningshuset tillhör föreningen och att projektets investerings- och anskaffningskostnader finansieras på annat sätt. 3.5 Internationell verksamhet Kulturfonden verkar internationellt inom kultur, utbildning och minoritetsspråkssamarbete. Huvudsakligen sker detta via stöd till samarbetsprojekt mellan finlandssvenska och utländska aktörer som ger nya impulser och kunskap men också via en del egna projekt med internationell anknytning. Projekt som skapar samförstånd och språkförståelse i Norden prioriteras högt. Minoritetsspråk. Kulturfonden stöder gärna projekt som förutom finlandssvenska aktörer involverar olika europeiska språkliga minoriteter och deras språkstrategier. Under 2013 står Kulturfonden igen värd för ett internationellt minoritetsspråksseminarium i Bryssel. Kulturutbyte. Kulturfonden stöder både enskilda konstnärer, grupper och institutioner som reser till andra länder för att förkovra sig och presentera sina verk. Enskilda konstnärer och grupper kan ansöka om resestipendium. Kulturfonden stöder turnéverksamhet och ser gärna att grupper och institutioner bjuder in högklassiga koreografer, regissörer eller 8

9 annan extern kompetens. Kulturexport. Kulturfonden har sammanställt information om nationella exportstöd inom konst och kultur. Fonden har beredskap att stödja projekt som erhåller nationell finansiering. Residensvistelser. Konstnärer, arbetsgrupper med olika sammansättning samt kuratorer kan ansöka om bidrag för Artist in Residence-vistelser. AiR-verksamhet på olika orter i Svenskfinland understöds också. Kulturfonden erbjuder dessutom finlandssvenska konstnärer halvåriga vistelsestipendier vid konstnärskolonin i Grez-sur-Loing i Frankrike och i Finlandshuset i St Petersburg i Ryssland. Studieresor. Lärare, konstnärer, journalister och kulturarbetare kan när som helst under året ansöka om resestipendium för kortare kompetenshöjande resor utomlands. Skolklasser eller grupper av studerande kan i november ansöka om bidrag för studieresor som har en klar anknytning till undervisningen och/eller är en del av ett utbyte mellan skolor. För årskurserna 7 9 i den grundläggande utbildningen prioriteras Norden och Östersjöområdet och för gymnasier och yrkesutbildningen övriga Europa. (Se anvisningarna) Utlandsstudier. Kulturfonden erbjuder gymnasister årligen två ettåriga elevplatser i allmänundervisningen och två tvååriga IB-platser vid Scandinavian School of Brussels i Belgien. Gymnasister kan också söka stipendium för tvååriga IBstudier vid Red Cross United World College. Högskole- och universitetsstuderande kan via Svenska studiefonden (www.studiefonden.fi) i februari ansöka om stöd för utlandsstudier eller utlandspraktik som räknas tillgodo inom studierna. Framstående konst- och kulturutövare kan få stipendier för studier vid spetsenheter inom internationell utbildning. Den sökande ska kontakta kansliet på förhand för att diskutera studierna och finansieringen. Tillsammans med andra finländska fonder stöder Kulturfonden doktorers forskningsarbete utomlands. Mer information finns på Praktikplatser utomlands. Kulturfonden erbjuder finlandssvenska studerande ettåriga praktikplatser vid ett flertal finländska kultur- och vetenskapsinstitut och andra internationella organisationer i världen. Praktikplatserna erbjuds studerande och nyutexaminerade inom en rad olika studieinriktningar och lediganslås i mars och september. Under året görs en kartläggning av tidigare praktikanter och en utvärdering av praktikens betydelse för den professionella och personliga utvecklingen. Ett alumnsamarbete påbörjas. Kulturfonden har för närvarande praktikplatser vid följande organisationer: Finlands kultur och vetenskapsinstitut i Berlin, Köpenhamn, London, Oslo, Paris, Stockholm och Tokyo Nordiska ministerrådets informationskontor i St. Petersburg Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom Kommunförbundets kontor i Bryssel Reykjavik Arts Festival, Island Estlandssvenska Aibolands museum i Haapsal, Estland Diskussioner med eventuella nya samarbetspartner förs under året. Kulturfonden stöder också Kulturfonden stöder också projektet Liberal praktik som erbjuder praktikantplatser vid politiska intresseorganisationer Berlin, Bryssel, London och Washington. Europeiskt fondsamarbete. Kulturfonden samarbetar med en rad andra fonder runtom i Europa och är medlem i centralorganisationen European Foundation Centre. Kulturfonden ingår i en informell europeisk fondallians som samarbetar kring i synnerhet ungdoms- och demokratiprojekt. Kulturfonden samarbetar gärna med finskspråkiga fonder i internationella projekt. EU-projekt. För att säkerställa finlandssvensk medverkan i EU-projekt kan Kulturfonden bidra till egenfinansieringsandelen i projekt som ligger nära fondens syften. 9

10 4 Organisation och administration Delegationen Styrelsen Sakkunniga Nylands svenska kulturfond (Direktion + ombudsman) Åbolands svenska kulturfond (Direktion + ombudsman) Österbottens svenska kulturfond (Direktion + ombudsman) Svenska kulturfondens kansli Direktör Administration Kultur och utbildning Projektberedning Styrelse, delegation och regionala direktioner. Svenska kulturfondens verksamhet leds av de förtroendevalda i styrelsen och delegationen. Styrelsen företräder fonden och beslutar om användandet av fondens avkastning. Delegationen beslutar om verksamhetens riktlinjer och budgeten. Den centrala utdelningen behandlas av både styrelsen och delegationen. Den regionala förankringen säkerställs genom att en viss del av medlen delas ut via de regionala fonderna i Nyland, Åboland/Åland och Österbotten med egna direktioner som behandlar de regionala ansökningarna och gör ett förslag till utdelning inom respektive fond. De regionala fondernas administration och kontakten till aktörerna sköts av regionombudsmännen med kanslier i Nyland (Ekenäs), Åboland (Pargas) och Österbotten (Vasa). Alla ansökningar riktas till Svenska kulturfonden, oberoende av vilket förtroendeorgan som fattar de slutliga besluten. Administration. Fondens centralkansli finns i Helsingfors. Den administrativa personalen sköter ekonomi-, personal-, kommunikations- och datafrågor. Kultur- och utbildningsombudsmännen bereder ansökningar och utvecklar projekt inom sina respektive verksamhetsområden. Ombudsmännen inom projektberedningen bistår vid utveckling av större projekt och arbetar för att stimulera regionöverskridande verksamhet. Kulturproducenten arrangerar konferenser, seminarier och utdelningsfester. Den internationella ombudsmannen sköter internationella kontakter och projekt. Behandling av ansökningar. Svenska kulturfonden tar årligen emot ca ansökningar. Alla ansökningar som lämnas in under den ordinarie ansökningstiden i november genomgår en omfattande granskning. Ansökningarna bereds av kansliets tjänstemän i samråd med utomstående sakkunniga. Därefter behandlas förslagen både i styrelsen och i delegationen. I urvalsprocessen deltar förutom de 54 förtroendevalda också drygt 30 utomstående sakkunniga, som byts regelbundet. Utvärdering. Effekterna av fondens verksamhet utvärderas årligen med hjälp av bidragsredovisningar, diskussioner med bidragstagare och andra aktörer och genom extern utvärdering. Större samarbetsprojekt utvärderas och under projektets gång förs regelbundna diskussioner med respektive aktör. Organisationskonferensen, branschspecifika möten och seminarier utgör även viktiga utvärderingstillfällen. Under en planeringskonferens i augusti förbereder kanslipersonalen och de förtroendevalda följande års verksamhet. 10

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning

Vår vision. Vårt uppdrag. Inledning Verksamhetsplan 2016 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi.

Information om fondens organisation och förvaltning finns på adressen www.kulturfonden.fi. Verksamhetsplan 2015 1 Vår vision På svenska. I Finland. Svenska kulturfonden vill, som en fond på nordisk toppnivå, skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt och tillgång till högklassig

Läs mer

Innehåll. Bilaga: Ansökningsanvisningar

Innehåll. Bilaga: Ansökningsanvisningar Verksamhetsplan 2011 Innehåll 1 Inledning... 2 Svenska kulturfondens handlingslinjer... 2.1 Det svenska språket... 2.2 Konst och kultur... 2.3 Utbildning... 2.4 Förenings- och organisationslivet... 2.5

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Föreningsmedlemmarna i centrum

Föreningsmedlemmarna i centrum Föreningsmedlemmarna i centrum Verksamhetsplan 2014 Godkänd av höstmötet 13.11.2013 2 Innehållsförteckning: sidan Allmänt 3 Medlemsverksamhet och medlemsvärvning 3 Resor 4 Utbildning och seminarier 5 Projekt

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Mål och strategier. för Åbo Akademi

Mål och strategier. för Åbo Akademi Mål och strategier för Åbo Akademi 2010 2019 Åbo Akademi Finlands Svenska Universitet Innehåll Mission...4 Vision...4 Tre hörnstenar...5 Framstående forskning...7 Utbildning på hög nivå...9 Ett universitet

Läs mer

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007

Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Öppna universitetens nationella seminarium, 4-5.10.2007 Välkomna till Åbo för att möta kolleger från andra universitet och fundera på det öppna universitetets framtid! Tina Engblom Fortbildningscentralens

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F Verksamhetsplan för år 2013 Inledning Åbolands Ungdomsförbund är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 32 medlemsföreningar och ca 12 000 personmedlemmar.

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1

Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 Välkomna till Öppna universitetet vid Åbo Akademi och Öppna yrkeshögskolan vid Yrkeshögskolan Novia 20.1.2012 1 CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia CLL 20.1.2012 2 CLL:s

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013//

UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// UTVÄRDERINGSRAPPORT/FÖR/KONSTRUNDAN/2013// Sammanställdav: Konstrundansarrangör ProjektkoordinatorAnnaNöjd/Åbolandshantverkrf 0405042188 konstrundan.aboland@gmail.com Konstrundan/2013/ Konstrundan arrangerades

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i.

Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur och det samhälle vi lever i. Verksamhetsplan 1(5) Vision STR-T är ett riksförbund för alla tornedalingar, lantalaiset m.fl. Värdegrund STR-T hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vi är öppna för utveckling av språk, kultur

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport

Projektet Skriv Till 2007-2008. Mellanrapport Projektet Skriv Till 2007-2008 Mellanrapport Utgivare: Svenska hörselförbundet rf Utgivet: På förbundsmötet 25.04.2008 Finns även att hämtas från www.horsel.fi/skrivtill Skriv Till 2007 Skriv Till startade

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

Fonder att söka bidrag ifrån:

Fonder att söka bidrag ifrån: Fonder att söka bidrag ifrån: Allmänna arvsfonden http://www.arvsfonden.se/ Ger stöd till ideella föreningar och organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn och unga.

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen

MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen MARTHAFÖRBUNDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 MARTHAFÖRBUNDETS VISION är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen Finlands svenska Marthaförbund rf har en aktiv och mångsidig

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Verksamhetsplan år 2015

Verksamhetsplan år 2015 medlemskommunernas verktyg för samarbete med sakkunniga i utbildningsenheter, hos myndigheter, i organisationer och med finansiärer i uppgiften att utveckla svenska tjänster 1. Allmänt 1.1. Vision och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2011

Verksamhetsplan och budget 2011 Verksamhetsplan och budget 2011 Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f. I N N E H Å L L: 1. Ungdomsföreningsrörelsen 2. Information 3. Teater 4. Utveckling och projekt 5. Administration 1 1. Ungdomsföreningsrörelsen

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla

INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN. Internationella färdigheter för alla INTERNATIONALISERING PÅ HEMMAPLAN Internationella färdigheter för alla Innehåll Varför internationalisering på hemmaplan?...3 Internationalisering på hemmaplan utmanar att reflektera över värden och attityder...

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet

Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelser och stipendier för filmare verksamma i Stockholm: Holger och Thyra Lauritzens Stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av anslag främja

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Anelma Lammi och Ekaterina Protassova, Institutionen för moderna språk vid Helsingfors universitet Institutet för Ryssland och Östeuropa

Anelma Lammi och Ekaterina Protassova, Institutionen för moderna språk vid Helsingfors universitet Institutet för Ryssland och Östeuropa Utredningen Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina (Undersökning om ryskspråkiga i Finland som användare och producenter av kulturtjänster) Anelma Lammi och Ekaterina Protassova,

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2014-03-26 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra kultur- och bildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt

Skapande skola. i Malmö stad. Grundskoleförvaltningen www.malmo.se. bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt bild: Malmö Stadsteater / Anna Hellerstedt Skapande skola i Malmö stad bild: Pedagogisk Inspiration Malmö / Ina Alm bild: Malmö Stadsteater bild: Pedagog Malmö / Chris Munsey bild: Malmö Stadsteater bild:

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer