Verksamhetsplan för 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för 2014/2015"

Transkript

1 BoLaget i Kalmar Förening för Gemensamhetsboende Verksamhetsplan för 2014/2015 Allmänt Bakgrund I Sverige intresserar sig allt fler för en form av bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter gruppens egna uppfattningar och idéer om sitt boende. Idén har sin grund i att försöka få till stånd ett bra socialt boende och tekniskt genomtänkta bostäder genom vad man kallar boende- och byggemenskap. I Karlskrona har de varit speciellt framgångsrika att arbeta efter detta koncept i sin seniorhusförening och kunnat realisera två slags gemenskapsboenden för seniorer. De anser sig fått till stånd ett för alla funktionellt boende med eget ansvarstagande, oberoende och gemenskap så länge man lever och detta till överkomlig månadskostnad. I Kalmar bildades under 2013 en arbetsgrupp för byggemskap med syfte att ta reda på vad vi skulle kunna göra i Kalmar inom detta område. En informationsträff anordnades tillsammans med Kalmarhem den 30 januari 2014 där Karlskrona Seniorhusförening, Karlskronahem och en representant för SABO informerade om hur man skulle kunna göra för att skapa sitt framtidsboende genom byggemskap. Som en följd av informationsträffen startades studiecirklar i samverkan med Vuxenskolan. Cirkeln med omkring 40 deltagare hade titeln Boende- och Byggemenskap. Syftena med studiecirkeln var att ge möjlighet för deltagarna att fördjupa sig i vad Byggemenskap och Boendegemenskap kan innebära, lära känna nya människor, som man kanske kommer att dela boendegemenskap med, samt bilda en ideell förening för boende- och byggemenskap. Den 19 mars var det dags att bilda den ideella föreningen BoLaget i Kalmar Förening för Gemensamhetsboende som skall verka för att fastigheter byggs med en gemenskap, trygghet och stimulans i boendet som är väsentligt större än vad ett mer traditionellt boende kan erbjuda. Föreningens vision och ändamål Enligt den antagna stadgan har den ideella föreningen till ändamål att initiera tillkomst av boendemöjligheter inom Kalmar kommun, som stödjer och utvecklar livskvaliteten för personer som är i eller närmar sig andra halvan av livet. Det yttersta syftet är att få till stånd ett balanserat system av samverkande kommunala, privata och kooperativa anpassade bostadsalternativ, som baserar sig på boende- och byggemenskap så att de boende skall kunna känna trygghet, delaktighet och meningsfullhet i sitt boende. Föreningen ska utnyttja sina medlemmars kompetens och engagemang för att uppfylla föreningens ändamål. Medlemmarna skall gemensamt kunna uppträda gentemot olika parter med sakkunskap så att föreningens synpunkter i olika sammanhang är representativa och tas på allvar. Innebörden i Boendegemenskap har formulerats av föreningens medlemmar och förkortat kan denna utryckas som att med grannar få vara nära till skratt, kunna umgås med alla - ung som gammal, vit som färgad - med allas trevnad för ögonen att med grannar kunna dela glädje och sorg, känna stöd och få hjälp inte behöva vara ensam att kunna känna sund livskvalitet i att både att ha sitt eget men möjlighet att också leva ihop med andra hela livet ut, men kräver att man har tolerans, humor, är lyhörd för andra samt har en stark vilja till gemenskap. För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet att läggas upp i huvudsak enligt de sju steg som finns redovisat i Ingela Blombergs och Kerstin Kärnekulls bok Bygga se-

2 niorboende tillsammans en handbok (Svensk Byggtjänst 2013). De sju stegen återges schematiskt i nedanstående tabell. Starta och bli en grupp Utveckla boendeidén Besluta om kostnadsnivå Hitta samarbetspartners Delta i planeringen Förbered inflyttning Flytta och bo Hitta intresserade Enas om inriktning Bilda förening Skaffa fler medlemmar Skriv ett program för hur gruppen vill bo Diskutera ekonomi och lägg fast ramar Välj upplåtelseform Besluta om att dra igång projekt Val av form för genomförande och samarbetspartner/byggherre Turordning för lägenhetsval Samordning av medlemmarnas synpunkter gentemot byggherren Eventuella medlemsinsatser Godkännande av upphandling Förberedelser inför inflyttning Turlista och fördelning av lägenheter Inflyttning Regelbundna möten om boendefrågor Samla lärdomar inför framtiden Aktiviteterna under 2014/2015 koncentreras kring att skaffa fler medlemmar, hitta samarbetspartners, utveckla boendeidéer, utreda möjliga kostnadsnivåer och utvärdera olika fastighetsalternativ. Föreningens medlemmar kommer att engageras i olika arbetsgrupper för att aktivt kunna bidra till detta. Målet för 2014 är att kunna initiera åtminstone ett byggprojekt. Huvudaktiviteter för verksamheten 2014 Rekrytering av nya medlemmar Medlemsantalet i föreningen uppskattar vi idag ligger omkring femtio, vilket väsentligen behöver ökas under 2014 och ett inte helt orealistiskt mål är att vi borde kunna komma upp i ett medlemsantal av omkring ett hundra detta år. En idealisk storlek på en fastighet anpassad för gemensamhetsboende bör enligt vad vi kommit fram till ligga på omkring ett tjugofemtal lägenheter vilket motsvarar ett medlemsantal på mellan 35 till 45. Målet att komma upp i ett medlemsantal på omkring ett hundra skulle därmed i bästa fall kunna bilda underlag för att kunna börja planera för minst två fastigheter med gemensamhetsboende. En annan viktig aspekt vad gäller medlemsrekrytering är att se till medlemmars samlade kompetens och engagemang. Genom utbildning och rekrytering av nyckelkompetenser för olika områden skapas möjligheter att i olika sammanhang kunna uppträda gentemot olika parter med stor sakkunskap, vilket är en förutsättning för att tas på allvar. För att öka såväl antalet medlemmar som föreningens samlade kompetens krävs en rad åtgärder i form av information riktad till såväl medlemmar som till andra målgrupper som vi anser bör vara intresserade av vårt boendekoncept. Planerade informationsåtgärder och utbildningsinsatser utgör - Öppna informationsmöten, se bifogad mötesplan

3 - Egen hemsida, se bifogad informationspolicy - Artiklar i media, se bifogad informationspolicy - Studiecirklar, se bifogade utbildningsplan Därtill kommer en speciell rekryteringsgrupp att tillsättas. Informationsaktiviteterna koordineras av en informationsgrupp med Hans Gillberg, informationsansvarig, som samordnare. Utbildningsinsatserna sköts av en utbildningsgrupp med Elisabeth Berggren, utbildningsansvarig, som samordnare. Upprättande av kontakter med kommunen, fastighetsbolag och byggare För att kunna skapa boendemöjligheter utformade enligt föreningens koncept behöver kontaktnät skapas med såväl kommunen, fastighetsbolag och byggare och vårt budskap kommunicerat till dessa. Inledande möten med politiker och tjänstemän och inom samhällsbyggnads- och omsorgsnämnden kommer att planeras och genomföras under året för att informera om föreningens verksamhet och identifiera gemensamma intresseområden. Även vad gäller fastighetsbolag och byggare genomförs denna typ av möten. Kommunen, intressanta samarbetspartners bland fastighetsbolag och byggare inbjuds även till föreningsmöten för att där få möjlighet att presentera sin verksamhet och samtidigt ge sin syn på hur ett samarbete med föreningen skulle kunna utvecklas. Med intresserade parter upprättas därefter avsiktförklaringar vad avser framtida samarbete. En arbetsgrupp för detta slag av nätverksuppbyggnad inrättas med förenings ordförande Bo Carlsson som samordnare. Medlemmar med byggnadsteknisk och förvaltningskompetens bör ingå i gruppen Inventering av förutsättningarna för att skapa boendemöjligheter med boende- och byggemenskap i Kalmar kommun För att utveckla föreningens kompetens och kunskaper om hur man kan realisera olika former för gemensamhetsboende inrättas en rad arbetsgrupper efterhand som behov uppstår. Varje arbetsgrupp bör bestå av minst tre personer och ha som samordnare en styrelseledamot eller styrelsesuppleant. Följande arbetsgrupper har identifierats som angelägna att få igång under första halvan av Arbetsgrupp för boendekultur - Identifiering av goda exempel från existerande eller planerade gemensamhetsboenden. Samordnare för denna grupp kommer att vara Elisabeth Berggren. Arbetsgrupp för inventering av utbudet av bostäder och identifiering av lämpliga objekt eller tomtområden där uppförande av fastigheter med boende- och byggemenskap kan ske. Föreningsmedlemmar som kommer att ingå i denna grupp är förnärvarande Håkan Ackesjö och Stefan Karlsson. En samordnare för gruppen kommer senare att utses. Gruppen kommer att kunna utnyttja den kontaktperson som Kalmar kommun utsett för föreningens räkning, nämligen Per-Olof Johansson, planarkitekt. Arbetsgrupp för kartläggning av medlemmarnas boende idéer Utförande av enkäter. Samordnare för denna grupp är Ulla Gillberg. Övriga medlemmar utgörs av Willy Olsson och Åsa Sjöholm. En kartläggande enkät bland vårens studiecirkeldeltagare har redan utförts. Arbetsgrupp för boendeekonomi och boendejuridik. En samordnare för denna grupp kommer senare att utses. Arbetsgrupp för miljöanpassat boende. Samordnare för denna grupp kommer att vara Bo Carlsson. Initiering av pilotprojekt

4 Målet för föreningen bör vara att kunna initiera åtminstone ett projekt för att förverkliga byggandet av en fastighet enligt principen för boende och byggemenskap. När lämpligt fastighetsbolag/byggherre med intresse för att genomföra ett pilotprojekt kunnat identifieras bildas en projektgrupp inom föreningen. Projektgruppens uppgift blir att starta och organisera processen att förverkliga detta mål. Bilagor Mötesplan Medlemsmöten i form av öppna informationsträffar, som också vänder sig till ännu inte medlemmar, kommer att hållas: Program 12 maj 2014 Information från kommunen och av Kalmarhem, Diskussion och fastställande av verksamhetsplan 15 september 2014 Information av byggare, rapportering från arbetsgrupper 13 oktober 2014 Information från kommunen, rapportering från arbetsgrupper 10 november 2014 Information från vad som händer i andra kommuner i Kalmar län, rapportering från arbetsgrupper 15 december 2014 Liten julafton 26 januari 2015 Att fastläggas senare 16 mars 2015 Årsmöte 4 maj 2015 Att fastläggas senare Medlemsmötena hålls om inte annat anges mellan kl och i Hantverksföreningens lokaler, Kaggensgatan 3, Kalmar Informations/kommunikationspolicy Intern kommunikation Medlemmarna i föreningen ska få information via gruppmail om styrelsens arbete i form av protokoll och annan information Verksamhetsplan och andra dokument, som tas fram av styrelsen Arbetsgruppernas resultat efter samråd med styrelsen Extern kommunikation Presentationsmaterial om föreningens inriktning och mål tas fram i samråd med styrelsen för dialog med kommunen, fastighetsägare/förvaltare, byggare, m.fl. Media bearbetas via pressmeddelanden, artiklar, m.m.; personkontakter med journalister och redaktioner etableras En webbsida med information om föreningen startas och byggs upp under första verksamhetsåret. Webbplatsens information riktas till intresserade personer, som behöver få information för att eventuellt bli medlem. fastighetsägare, förvaltare, byggare, m-fl. media

5 medlemmar som vill kunna hämta hem dokument, m.m. Utbildningsplan Tidigare framtagen och genomförd studiecirkel kommer att erbjudas nya medlemmar under hösten Cirkeln genomförs i samverkan med Vuxenskolan. Föreningens utbildningsaktiviteter sköts av en utbildningsgrupp med Elisabeth Berggren som ansvarig inför styrelsen Budget för 2014 INTÄKTER Medlemsavgifter (50 medlemmar à 250 kr) SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Bankavgifter Hemsida Bokföringsprogram Kontorsmaterial ( ersättning till styrelsen med 300 kr var) Utgifter i samband med möten Ersättning för inköp av material till arbetsgrupperna Reseersättningar till gäster Övrigt SUMMA KOSTNADER NETTO kr kr 400 kr 500 kr 1200 kr 2100 kr 3000 kr 1000 kr 2000 kr 1300 kr kr 0 kr Kalmar Bo Carlsson, ordf. Åsa Sjöholm, v. ordf. Ulla Gillberg, sekr. Ingrid Hallberg, kassör Hans Gillberg, inf. ansv. Elisabeth Berggren, utb. ansv. Willy Olsson, ledamot

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer