GPL iappstore om fri programvara i Apples Appstore.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GPL iappstore om fri programvara i Apples Appstore."

Transkript

1 GPL iappstore om fri programvara i Apples Appstore. Examensarbete i juridik Juridiska fakulteten, Stockholms universitet Jan Casserstedt VT 2011

2 Innehåll 1 Introduktion 1 2 GNU General Public Licence, GPL Vad är GPL? Terminologi Rättigheter och skyldigheter i GPL De fyra friheterna Copyleft Två sorters plikter GPL:s avtalsmodell Kortfattad historisk överblick Hur skiljer sig GPL från andra fria licenser? Vad är en fri licens? Exempel på fria licenser GPL och svensk lagstiftning Lagreglering Upphovsrätt Avtalsrätt Ansvarsfrågor GPL:s lagliga status Lagval Upphovsrättsliga frågor Avtalsrättslig giltighet Ansvarsfrågor Villkor i Appstore Apples Appstore Historik Kritik Användarvillkoren i Appstore Allmänt om villkoren Villkorens struktur i

3 4.2.3 Användningsregler och licensavtal Giltighet enligt gällande rätt Avtalsrättsliga frågor Upphovsrättsliga frågor Ansvarsfrågor GPL i Appstore Överträdelser av GPL Exempel: VLC iappstore Kompatibilitet mellan villkoren Allmänna utgångspunkter Vad för slags förfogande utgör Appstore? Vilka skyldigheter enligt GPL aktualiseras? Partsställning Är Appstores villkor kompatibla med GPL? Ansvarsfrågor Skisserad lösning på problemet Slutord och sammanfattning 57 Appendices 59 A Villkor för Mac Appstore och Appstore, utdrag 60 B GNU General Public License, version 2 70 Källförteckning 78 ii

4 Sammanfattning Problematiken som behandlas i detta examensarbete rör frågan om avtalsmässig förenlighet mellan de licensvillkor som uppställs i mjukvarulicensen GNU General Public Licence (GPL) och villkoren i Apples Appstore. För att besvara denna fråga har utretts huruvida GPL och Appstorevillkoren är förenliga med svensk lagstiftning, främst ur ett upphovsrättsligt, avtalsrättsligt och köprättsligt perspektiv. I den mån licensen och villkoren är förenliga med lagreglering på området har det slutligen prövats i vilken mån det är möjligt att tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddad mjukvara licensierad med GPL i Appstore. En kort skisserad lösning på problematiken utförs också. Det har i största möjliga mån eftersträvats att sätta frågeställningen i sitt rätta tekniska och idémässiga sammanhang, varför har infogats ett flertal avsnitt som försöker sätta företeelsen fri programvara i sin rätta kontext.

5 Kapitel 1 Introduktion Appen, som kan beskrivas som enklare sorts programvara med färre funktioner än traditionella datorprogram, är en av 2010-talets viktigaste företeelser. Inget tyder på att framtiden ser annorlunda ut. Telefoner med touchskärmar och möjlighet till Internetuppkoppling har förändrat landskapet inom datorvärlden på ett sätt som ingen kunnat förutse, och dagens telefoner närmar sig mer och mer datorer vad gäller funktionalitet och användningsområde. Det företag som mer än andra förknippas med denna utveckling är Apple som med sin Iphone har ritat om kartan för vad en telefon faktiskt innebär. Iphone var i betydande mån orsak till appens popularisering. Appen används på bussen på väg hem från arbetet för att läsa tidningen eller spela ett enkelt spel. Appen förknippas i motsats till programmet med modernitet och framåtanda. Appen är främst innehåll, och fungerar i stor utsträckning som ett filter mellan den nästintill oändliga mängd innehåll online och användarens mobiltelefon. Intimt förknippat med appen som företeelse är Appstore, den virtuella affären där man köper och laddar ner appar till sin mobila enhet. Denna innehåller tusentals program som är speciellt anpassade till hårdvaran och dess användning. En annorlunda företeelse, okänd för de flesta, är däremot rörelsen bakom den fria programvaran. Detta är en hackergemenskap där användare skapar sina egna datorprogram, där programvaran är fritt tillgänglig och fri att modifiera och ge till andra. Denna rörelse som helhet finansieras inte av någon och har inga formella ledare. Den är främst till för andra likasinnade användare. Den programvara som skapas i detta sociala sammanhang är av mycket olika slag, ser ut på många sätt och har många funktioner. Men den grundläggande drivkraften i denna rörelse är att skapa högkvalitativ programvara som på ett ändamålsenligt vis uppfyller denna gemenskaps krav, samt att resultatet av denna strävan görs tillgänglig för så stort antal andra användare som möjligt. 1

6 KAPITEL 1. INTRODUKTION 2 Går det att förena dessa två världar? Å ena sidan till stor del kommersiell och proprietär programvara som distribueras i centraliserade kanaler och å andra sidan en närmast anarkistisk ordning där program ständigt förändras och sprids mellan användarna. I detta examensarbete i juridik skall behandlas en liten men dock viktig del i denna problematik. När nu Appstore och liknande distributionskanaler blir viktigare och viktigare, till vilken grad är villkoren för användande och publicering av programvara förenliga med lagstiftning och licenser på området? Den fråga som står i centrum är om mjukvarulicensen GNU General Public Licence (GPL) är förenlig med de villkor Apple ställer upp för sin Appstore, samt till vilken grad detta förfarande är tillåtet enligt svensk lag. Den lagliga prövningen kommer att göras ur flera olika perspektiv, av vilka den avtalsrättsliga och upphovsrättsliga är mest central. Arbetet består av tre delar: en som beskriver GPL och ställer denna i relation till svensk lagstiftning, en som beskriver villkoren i Appstore och relaterar dessa till svensk lagstiftning och slutligen en sista som förenar de två föregående delarna och försöker problematisera frågeställningen och besvara frågan om GPL går att förena med Appstore-villkoren. Till slut skall en kort skissering av möjliga lösningar på problemet göras. Jag har strävat efter att i största möjliga utsträckning försöka sätta den teoretiska bakgrunden i rätt sammanhang för att åskådliggöra problematiken. Ett problem är att tekniska termer till stor del är av avgörande betydelse för en korrekt förståelse av ämnet. I största möjliga mån har mitt mål varit att dessa termer förklaras tillsammans med sitt underliggande tekniska innehåll. Arbetet har i stor utsträckning sin innehållsmässiga grund i tolkningen av mjukvarulicensen GPL och villkoren till Appstore. Dessa båda återfinns i arbetets appendix. Licens m.m. Detta examensarbete (förutom appendices) publiceras under licensen cc bysa 2.5, vilket bl.a. innebär att användande av texten eller del av denna till vilket ändamål som helst är tillåtet, om uppgift om författaren anges samt att villkoren i licensen inte ändras. För närmare detaljer och den exakta omfattningen av denna licensiering hänvisas till org/licenses/by-sa/2.5/se/legalcode. Texten är satt med L A TEX, ett fritt typsättningssystem.

7 Kapitel 2 GNU General Public Licence, GPL I detta kapitel kommer innehållet i den andra versionen av GPL att behandlas. Avsnittet inleds med en översiktlig genomgång av det relevanta innehållet i licensens materiella bestämmelser, vilket följs av en kortfattad historik om GPL och om utvecklingen på och 90-talen som ledde fram till att GPL fick ett betydande inflytande. Kapitlet avslutas med en kortfattad överblick av andra fria licenser. 2.1 Vad är GPL? GPL är en fri mjukvarulicens. Detta innebär att upphovsmannen medger användaren eller mottagaren av programvaran en betydande frihet att modifiera och distribuera denna, vilket kompletteras med ett krav på att den bakomliggande källkoden alltid måste tillgängliggöras. Detta är dock inte unikt för GPL, utan dessa företeelser återfinns i de flesta andra fria mjukvarulicenserna det som skiljer GPL från andra fria licenser är den s.k. copyleft-klausulen i GPL. Copyleft är en lek med termen copyright 1 och innebär att om andra kopierar, modifierar eller inkorporerar programmet i ett nytt program, så måste det nya verket, det s.k. derivativa verket, licensieras på samma sätt som förlagan. Detta innebär att det derivativa verkets upphovsman är förpliktigad att licensiera detta verk med samma licens som det ursprungliga verket. Den första versionen av GPL publicerades på 1980-talets slut och fick sin mest spridda utformning i den andra versionen som låg färdig En tredje version av licensen har också utarbetats, men används fortfarande i mindre 1 Vilket inte har riktigt samma innebörd som upphovsrätt, jfr: Jaeger m. fl., 2005, s

8 KAPITEL 2. GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, GPL 2.1. Vad är GPL? 4 utsträckning än den andra versionen. 2 Visst motstånd mot den tredje versionen av GPL finns också, i synnerhet bland Linux-utvecklarna. 3 En variant av GPL är Lesser GNU General Public Licence (LGPL) som introducerades i samband med den andra versionen av GPL. 4 LGPL behandlas vidare i avsnitt nedan. GPL är intimt förknippad med begreppet fri programvara vilket ofta kontrasteras mot den besläktade företeelsen open source software ( programvara med öppen källkod ). I sak finns det få skillnader mellan begreppen. Open source-rörelsen fokuserar tydligare på den decentraliserade utvecklingsmodell som är förknippad med open source, vilket medför snabbare utveckling och mindre felaktig kod. 5 Detta i motsats till det andra lägret som i huvudsak poängterar rättighetsfrågor i ett socialt och moraliskt sammanhang. Free Software Foundation (FSF) och Open Source Initiative (OSI) är två organisationer som förknippas med fri programvara respektive open source. Skillnaden mellan de två lägrens syften och mål beskrivs slagkraftigt av Richard Stallman, en förgrundsgestalt på området och starkt förknippad med begreppet fri programvara: Open source is a developmental methodology; free software is a social movement. For the Open Source movement, non-free is a suboptimal solution. For the Free Software movement, non-free software is a social problem and free software is the solution. 6 Vilken ståndpunkt man själv väljer att företräda är närmast en politisk eller moralisk fråga som till stor del faller utanför detta arbetes ram. Av rörelsen bakom fri programvara placeras i vilket fall problemet i en intressant rättighetskontext, vilket åtminstone jag uppfattar som tilltalande då frågeställningen förs vidare till en allmän diskurs om informationsfrihet. GPL är inte avsedd att upphäva eller ersätta lagen (1960:729) om upphovsrätt (URL) utan fungerar som en kompletterande ordning som fyller ut URL. Detta betyder i praktiken att det inte är URL som i första hand reglerar förfogandet över programvara licensierad med GPL, utan att upphovsmannen medger ett till betydande del utvidgat förfogande inom ramen för vad som tillåts enligt GPL. Giltigheten av GPL är dock beroende av reglering i flera lagar, och GPL samspelar därmed med flera viktiga områden förutom upphovsrätten: avtalsrätt, skadeståndsrätt och till viss del konsumenträtt. GPL förknippas ofta inte utan anledning med programvaran Linux (den s.k. Linux-kärnan) och operativsystemet GNU/Linux. 7 Linux-kärnans främs- 2 Blackduck Open Source Resource Center, Bottomley m. fl., Wikipedia, 2011b. 5 Denna utvecklingsmodell beskrivs ingående i Raymond, Stallman, 2002d, s Denna terminologiska distinktion kommer att göras genomgående i det följande. För närmare diskussion om Linux och GNU/Linux se avsnitt 2.4.

9 KAPITEL 2. GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, GPL 2.1. Vad är GPL? 5 ta egenskaper är att den är säker, stabil, fritt modifierbar och tillhandahållen utan kostnad. Samtliga dessa fördelar med Linux är intimt sambundna med GPL. Programvaran har fått sin främsta användning på servrar men är också vanlig i routrar och andra inbyggda system. Numera är Linux också vanligt i mobiltelefoner i form av Googles operativsystem Android Terminologi Den andra versionen av GPL använder genomgående begreppen distribute och copy för att beteckna vad som i URL betecknas tillgängliggöra för allmänheten respektive framställa exemplar. 9 Eftersom rättigheterna enligt GPL bygger på bestämmelserna i URL skall dessa termer förstås i denna upphovsrättsliga bemärkelse. 10 Begreppet distribuera kommer i det följande att beteckna upphovsrättsligt tillgängliggörande i vidare bemärkelse. Anledningen till detta är att den distinktion som görs i 2 3 st. URL mellan olika former av tillgängliggörande här är av underordnad betydelse. 11 Det främsta syftet med att licensiera programvara med GPL är att den skall få så stor spridning som möjligt. I det följande kommer termerna GPL-program och GPL-programvara att användas som samlingsbegrepp för ett program licensierat med den andra versionen av GPL, jfr avsnitt När GPL citeras rör det sig om den andra versionen om inte annat stadgas. Ett annat begrepp som kommer att användas är foss. Detta sammanfattande begrepp utläses free and open source software (d.v.s. fri och öppen programvara) och betecknar programvara som är licensierad med en fri eller öppen licens, se avsnitt 2.5. Begreppet proprietär programvara har en speciell betydelse i foss-sammanhang. Med detta skall förstås programvara som inte licensieras med en fri eller öppen licens. 12 För tekniska termer såsom källkod och kompilering hänvisas till exkursavsnittet här under. Exkurs: om källkod och binär kod Datorer är i grund och botten väldigt simpla maskiner som egentligen bara har en funktion: växla mellan på och av. Dock gör en dator detta väldigt fort. En processor med klockhastigheten 1 GHz kan växla på detta sätt en 8 Kroah-Hartman, Jfr 2 1 st. URL. 10 Detta har förändrats i den tredje versionen av GPL där istället begreppet convey används, vilket har en bestämd innebörd och är beroende av den nationella upphovsrättslagstiftningens definition av tillgängliggörande, se: Smith, I URL räknas i 2 3 st. upp fyra fall när ett verk görs tillgängligt för allmänheten: överföring till allmänheten, offentligt framförande av verket, offentligt framförande av exemplar av verket samt rätten att sprida exemplar till allmänheten. 12 Priset har i detta sammanhang ingen betydelse, eftersom programvara som tillhandahålls utan kostnad (s.k. freeware) ofta inte medger den omfattande förfoganderätt som foss-licenser medger.

10 KAPITEL 2. GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, GPL 2.2. Rättigheter och skyldigheter i GPL 6 miljon gånger i sekunden. Detta innebär att människans instruktioner till datorn källkoden måste omvandlas till en form som datorn kan läsa binärkod. Begreppet binärkod syftar på dess binära uppbyggnad, 1 eller 0, på eller av. Denna omvandling kallas för kompilering. Genom att ändra i källkoden kan man som användare rätta till fel och lägga till funktioner. Källkodens innehåll är möjligt att tillgodogöra sig för en människa, den är skriven i en klar logiskt renodlad form. Även om man inte är programmerare så kan man med lite god vilja lista ut hur programmet är uppbyggt. Den maskinläsbara koden är obegriplig för oss människor eftersom den endast består av instruktioner för processorns arbete. För att visa hur skillnaden mellan källkod och binärkod ter sig skall detta exemplifieras med ett kort program som räknar ut avståndet mellan två punkter: 13 float distance (p0, p1) struct point p0, p1; { float xdist = p1.x - p0.x; float ydist = p1.y - p0.y; return sqrt (xdist * xdist + ydist * ydist); } Den exekverbara koden till ovanstående program ser ut så här: Det här är betydligt svårare att förstå sig på, trots att det i detta fall rör sig om ett begränsat avsnitt kod. Ett verkligt program kan bestå av hundratals eller snarare tusentals sidor kod. Det torde vara uppenbart att det i praktiken är omöjligt att ändra ett mer omfattande program utan tillgång till källkoden. Användaren är hänvisad till att skriva externa tillägg till programmet (plugins) eller till att be eller kräva att upphovsrättshavaren implementerar funktionen eller rättar felet. Det finns en fundamental skillnad mellan källkod och körbar kod, och den har stor betydelse i praktiken. 2.2 Rättigheter och skyldigheter i GPL GPL är utformad av FSF vars främsta mål är att arbeta för att ge datoranvändare de s.k. fyra friheterna. Dessa är friheten att använda (frihet 0), 14 granska och förändra (frihet 1), distribuera (frihet 2) samt att förbättra eller utöka programmet (frihet 3). 15 GPL är utvecklat med det dubbla syftet att dels ge användaren dessa friheter, dels att förhindra att andras frihet att göra detsamma begränsas. Denna andra beståndsdel i GPL kallas vanligen copyleft och behandlas utförligare i avsnitt Kodexemplen är citerade ur Stallman, 2002e, s Traditionellt börjar uppräkningen med Stallman, 2002a, s. 41.

11 KAPITEL 2. GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, GPL 2.2. Rättigheter och skyldigheter i GPL 7 Innehållet i de fyra friheterna bygger till stor del på varandra. Användande framstår som den viktigaste rättigheten, utan vilken de övriga friheterna förefaller tämligen betydelselösa. Trots detta behandlas i GPL själva användadet endast i förbigående, vilket kan tyckas paradoxalt. För att friheten att förändra verket skall ha någon praktisk betydelse förutsätts frihet att sprida både kopia och derivativt verk vidare. Friheten att förändra verket förutsätter en frihet att granska verket, vilket i sin tur förutsätter tillgång till källkoden De fyra friheterna I det följande skall FSF:s fyra friheter kort beskrivas, samt illustreras hur dessa rättigheter tillgodoses genom mjukvarulicensen GPL. Användande, frihet 0 Användande behandlas oväntat kortfattat i GPL, vilket har medfört den i många läger felaktiga slutsatsen att användande överhuvudtaget inte är reglerat i GPL. Istället tycks det synsätt som bäst går att förena med GPL:s syfte och mål vara att användande visst regleras i GPL. Dessa två ståndpunkter skall kort beskrivas. Frågan om användande behandlas i art. 0, 2 st. GPL: Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted Detta innebär alltså inte att användande får begränsas av den part som omfattas av bestämmelserna i GPL,utan attanvändande av GPL-programvara inte begränsas av de övriga bestämmelserna i licensen. Det är detta som avses i det citerade stycket ovan. Användande ligger utanför licensens ändamål som till stor del kretsar kring att begränsa förfogande över verket i annat fall än vad som medges i licensen. Användande är enligt detta synsätt inte oreglerat, utan obegränsat, och som en följd av detta otillåtet att begränsa med hjälp av vidarelicensiering. En annan åsikt i denna fråga är att användande överhuvudtaget inte är reglerat av GPL, vilket innebär att frågan om användande skall avgöras i enlighet med bestämmelserna i den nationella upphovsrättslagstiftningen, vilket för svenskt vidkommande är URL. 16.I26g 1st.URL medges rätt för den som förvärvat rätt att använda ett datorprogram [att]... göra sådana ändringar i programmet som är nödvändiga för att han skall kunna använda programmet för dess avsedda ändamål 16 Jaeger m. fl., 2005, s. 38f.

12 KAPITEL 2. GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, GPL 2.2. Rättigheter och skyldigheter i GPL 8 Detta stycke medger rätt att göra förändringar för att kunna använda programmet för dess avsedda ändamål. Även om användande inte uttryckligen tillåts får detta anses underförstått. Eftersom GPL-program fritt får spridas har användaren förvärvat rätt att använda programmet så fort hon förfogar över det, givet att programmet är offentliggjort på sedvanligt sätt, 8 URL. Eftersom man även med stöd av URL har rätt att använda ett GPLprogram leder dessa båda synsätt till samma resultat, åtminstone ur användarens synvinkel. De båda alternativen har dock olika konsekvenser för frågan om GPL:s giltighet. Om användande räknas till ett av GPL reglerat område innebär begränsning av användande att licensen skall upphöra att reglera förfogandet. 17 Detta innebär att förfogande istället skall regleras av den betydligt mer restriktiva URL. Denna distinktion får alltså betydelse om en part som omfattas av GPL söker begränsa rätten för andra att använda programvaran, då detta innebär att denna parts agerande medför att GPL inte längre skall tillämpas. Om man istället anser användande oreglerat av GPL står det var distributör fritt att begränsa mottagarens rätt att använda programvaran. Det är enligt min mening en bättre bedömning av rättsläget att användande anses vara reglerat av GPL, vilket innebär att begränsning av detta leder till brott mot GPL och ogiltighet av denna. Att en mjukvarulicens med det uttalade syftet att bereda så stor frihet som möjligt inte reglerar användande tycks märkligt. Med hänsyn till GPL:s uttalade syfte att bereda användarna betydande frihet att förfoga över datorprogram tycks det rimma illa med licensens syfte att användande inte alls skulle regleras i GPL. Det bör dock medges att detta uttrycks otydligt i licenstexten och att det absolut skulle ha inkluderats i art. 4 som behandlar ogiltighet av licensen. Granskning och förändring, frihet 1 Programvara i foss-världen är i ständig förändring. Det normala i detta sammanhang är att dessa verk omarbetas eller inkluderas i andra verk. Friheten att granska källkoden och förändra den genom att rätta fel eller utöka funktionaliteten framstår som oerhört grundläggande i hela rörelsen. För att faktiskt ha möjlighet att förändra programvarans uppbyggnad krävs tillgång till källkoden. GPL har ett flertal bestämmelser om och på vilket sätt källkoden skall tillhandahållas. 18 Detta är ett grundläggande krav, och det faktum att källkoden tillhandahålls är en förutsättning för vidare förfogande över verket. I detta sammanhang bör konstateras att det redan med stöd av URL är tillåtet att göra vissa ändringar som har med programmets funktionalitet att göra. Denna upphovsrättsliga särreglering för datorprogram återfinns i 26 g 17 GNU General Public Licence (GPL), art Ibid., Jfr art. 1, 3.

13 KAPITEL 2. GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, GPL 2.2. Rättigheter och skyldigheter i GPL 9 och 26 h URL. Förfogandet över det upphovsrättsskyddade verket enligt GPL är dock betydligt mer omfattande än vad URL medger. 19 Vilket skall närmare utredas i kapitel 3 samspelar GPL till stor del med upphovsrättslagstiftningens bestämmelser. Distribuering, frihet 2 Ett vanligt syfte med att licensiera programvara med en foss-licens är att det skall få så stor spridning som möjligt. Det normala syftet med upphovsrätt är att genom en betydande ensamrätt att förfoga över det skyddade verket skydda upphovsrättsskyddade verk från andras förfogande. Licensiering med GPL ställer denna upphovsrättsliga grundtanke på huvudet, genom att tillåta allt det som ensamrätten normalt begränsar samtidigt som upphovsrätten framstår som en grundläggande förutsättning för detta. Den tredje friheten bygger i stor utsträckning på friheten att granska och förändra verket, som i och med tillåtelsen att sprida detta vidare framstår som betydligt mer omfattande än om endast privata modifikationer tilläts. GPL medger en fullständig frihet att sprida exemplar av GPL-programmet vidare. 20 Det finns ingen begränsning av möjligheten att ta betalt för distribution eller garantiförbindelse i samband med distribution av GPL-programmen. 21 Det finns idag flera företag som mot en avgift säljer GPL-program som finns tillgängliga för nedladdning utan kostnad, exempelvis Red Hat. Det enda undantaget till detta är vid det fall då GPL stadgar att källkoden skall tillhandahållas, eftersom man i detta fall endast får ta betalt för den faktiska kostnaden för att uppfylla detta. 22 Detta kan till exempel aktualiseras när en router säljs med medföljande GPL-programvara, utan att källkoden medföljer eller görs tillgänglig för nedladdning online. Syftet med denna specialregel är att upphovsmannen inte skall kunna komma ifrån sin skyldighet att tillhandahålla källkoden genom att kräva orimlig ersättning för detta. Ett annat krav i GPL som aktualiseras i detta sammanhang är att användaren får ta del av innehållet i den licens under vilken programvaran distribueras. I GPL:s modell krävs det härvid att de enskilda källkodsavsnitten förses med uppgift om licensiering och ansvarsfriskrivning. 23 Det huvudsakliga syftet med att licensens innehåll görs känt för mottagaren av programvaran är att denna part skall känna till sina rättigheter, men även att göra ansvarsfriskrivningen i GPL känd. Detta skyddar främst upphovsmannen från skadeståndsanspråk, men även mottagaren av programvaran som därigenom får möjlighet att vidta egna åtgärder för att minska sin riskexponering. 19 GNU General Public Licence (GPL), art2,1st. 20 Ibid., art. 1, Ibid., art. 1, 3 st. 22 Ibid., art. 3b. 23 Ibid., art. 1-2.

14 KAPITEL 2. GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, GPL 2.2. Rättigheter och skyldigheter i GPL 10 Förbättring, frihet 3 Friheten att förbättra programvara är betydligt mer omfattande än en frihet att enbart förändra. En förbättring medför oftast en betydande omarbetning av verket, eller att detta inkluderas i ett helt annat verk. Upphovsmannens verk kan härigenom totalt förlora sin särart. GPL-program får fritt förändras, modifieras eller inkluderas i andra datorprogram. Denna grundläggande och vidsträckta frihet har en betydande begränsning i GPL i och med att licensen kräver att resultatet av detta förfogande licensieras vidare med GPL den s.k. copyleft-effekten vilket kommer att diskuteras mer ingående i avsnitt Denna frihet påminner till stor del om den första friheten, men tanken i detta fall är snarare att programvara eller del av programvara fritt får användas i ett helt annat program. Detta till skillnad från den första friheten som främst syftar till att modifiera ett redan existerande program. Man får enligt art. 2 GPL modifiera hela eller en del av programmet och därigenom skapa ett verk som baserar sig på GPL-programmet, ett derivativt verk. Ett sådant derivativt verk uppstår även om man kombinerar GPL-kod med annan kod. Rätten att modifiera programmet är obegränsad, betydligt mer omfattande än vad som medges av URL. Vissa formkrav såsom t.ex. uppgift om att programvaran modifierats skall dock beaktas Copyleft Grundtanken bakom den rättsliga figuren copyleft är att GPL-programvara fritt får modifieras och spridas, men endast om det derivativa verket licensieras på samma sätt som den ursprungliga kopian. Syftet med detta är att skydda GPL-programvaran från att vidarelicensieras i en licens som inte medger samma förfoganderätt över verket. Upphovsmannen publicerar sitt verk med medföljande källkod endast under förutsättning att GPL följs. foss-licenser utan copyleft medger att källkoden modifieras och sedan vidarelicensieras under en licens där vidare distribution eller modifiering av denna variant av programvaran förbjuds. GPL är utformad med det explicita syftet att förhindra sådant förfarande. Copyleft-klausulen i GPL återfinns i art. 2.b GPL och lyder i sina relevanta delar: You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. 24 Jfr GNU General Public Licence (GPL), art.2a,2c.

15 KAPITEL 2. GNU GENERAL PUBLIC LICENCE, GPL 2.2. Rättigheter och skyldigheter i GPL 11 Termen Program som används här definieras i art. 0, 1 st. som: This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The Program, below, refers to any such program or work, and a work based on the Program means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. Copyleft är en av huvudpunkterna i GPL och det som särskiljer den från andra fria licenser. Copyleft beskrivs av Jaeger m. fl., 2005, s. 59 som placerad i licensens hjärta och det som ger licensen dess speciella karaktär: Man kann Ziffer 2 GPL mit gutem Recht als die Kernregelung, als das Herz der Lizenz bezeichnen. Wie jede andere freie Software- Lizenz erlaubt die GPL, modifizierte Versionen der Software zu herstellen. Was ihren besonderen Charakter ausmacht, ist das Copyleft. Copyleft inträder alltså när GPL-programvara vidaredistribueras. Det är i detta sammanhang tillräckligt att endast en liten del av programkoden är licensierad med GPL för att resten av programkoden även den måste licensieras med GPL. Det derivativa verket som uppstår när GPL-programvara modifieras eller inkorporeras i ett annat skall behandlas på samma sätt som ett program som ursprungligen licensierades med GPL. Av kritiker till företeelsen kallas denna copyleft ofta för en viral effekt då GPL så att säga smittar av sig. På samma sätt brukar GPL:s förespråkare kalla företeelsen för en vaccinerande effekt, då den skyddar GPL-programvara från proprietär vidarelicensiering. Ett ursprungligt program och ett derivativt verk jämställs alltså i GPL. Detta är ett problematiskt område vad gäller GPL och rent språkligt är GPL inte klar på denna punkt. 25 Det finns ett flertal viktiga och högst problematiska fall, bl.a. kärnmoduler, programbibliotek och mjukvaruverktyg. 26 Svårigheten i dessa fall är att avgöra vilket förfogande som medför att copyleft inträder. Kärnmoduler, till exempel, är programvara som används tillsammans med Linux-kärnan för att ge stöd åt viss hårdvara. Det har varit en mycket omdiskuterad fråga huruvida inkluderande av sådan programvara i Linux-kärnan medför att dessa måste licensieras med GPL. Den konsensus som numera råder på området är att dessa fritt kan inkluderas utan att copyleft inträder, vilket får till följd att företag i större utsträckning än förut 25 Exempelvis den tillkrånglade definitionen av work based on the Program som samtidigt betyder derivativt verk och ursprungligt verk. 26 Detta diskuteras utförligt i Jaeger m. fl., 2005, s

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt

En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Tillämpade Studier, 20 poäng, VT 2005 En analys av tillämpligheten samt anpassning till svensk rätt Författare: Stellan Björnesjö och Karl Jonsson Handledare: Kristoffer Schollin Examinator: Ulf Petrusson

Läs mer

Något om fri programvara och öppen källkod nya licenstyper för datorprogram

Något om fri programvara och öppen källkod nya licenstyper för datorprogram 380 M. Pawlo Något om fri programvara och öppen källkod nya licenstyper för datorprogram Av jur. kand. Mikael Pawlo 1 1. Bakgrund En ny typ av datorprogramlicenser börjar bli mycket vanligt förekommande

Läs mer

FOSS Aspekter på fri programvara och öppen källkod i en fri marknadsekonomi

FOSS Aspekter på fri programvara och öppen källkod i en fri marknadsekonomi FOSS Aspekter på fri programvara och öppen källkod i en fri marknadsekonomi Magisteruppsats, 10 poäng, i informatik Framlagd: Januari, 2005 Författare: Claes Jönsson Per Böckman Handledare: Hans Lundin

Läs mer

1 Definitioner och avgränsningar

1 Definitioner och avgränsningar PM 1 (23) Öppen programvara Enligt kommittédirektiven ska utredaren överväga för- och nackdelar för olika verksamheter i offentlig förvaltning med att använda öppen programvara samt lämna förslag om användningen

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

En guide om upphovsrätt och licenser

En guide om upphovsrätt och licenser En guide om upphovsrätt och licenser Mathias Klang En guide om upphovsrätt och licenser på nätet. Version 1.0 2008 Mathias Klang 2008 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Immaterialrättsliga skydd vid publicering av webbsidor i Internet

Immaterialrättsliga skydd vid publicering av webbsidor i Internet JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marcus Clarén Immaterialrättsliga skydd vid publicering av webbsidor i Internet Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Immaterialrätt, IT-rätt Termin

Läs mer

Om rätten till idéer

Om rätten till idéer Innehåll Överföringsprinciper 2 Överföring i andra hand 10 En not om upphovsrätten 16 Avtal på internet 20 Fallstudier 37 Framtidsutsikter 45 Gåvor är goda men stöld är ett ont som ger döden i gengäld.

Läs mer

Datorprogram i upphovsrätten

Datorprogram i upphovsrätten JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Marcus Svensson Datorprogram i upphovsrätten LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Lotta Maunsbach Termin:

Läs mer

Mathias Klang. Copyright Copyleft. En guide om upphovsrätt och licenser på nätet

Mathias Klang. Copyright Copyleft. En guide om upphovsrätt och licenser på nätet Mathias Klang Copyright Copyleft En guide om upphovsrätt och licenser på nätet Copyright copyleft.se:s Internetguide, nr 6 Version 4.0 2010 Mathias Klang 2008 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Bild. Upphandling av IT. - inlåsningseffekter och möjligheter. Uppdragsforskningsrapport 2013:2

Bild. Upphandling av IT. - inlåsningseffekter och möjligheter. Uppdragsforskningsrapport 2013:2 Bild Upphandling av IT - inlåsningseffekter och möjligheter Uppdragsforskningsrapport 2013:2 En rapport skriven av Richard Wessman på uppdrag av Konkurrensverket Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport

Läs mer

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5

1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 1 INFORMATIONSSAMHÄLLETS JURIDIK... 3 1.1 NYA MEDIER OCH NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.2 PROBLEMOMRÅDEN OCH PÅGÅENDE ARBETE... 3 2 AVTALSRÄTT... 5 2.1 ALLMÄNT OM AVTALSRÄTTEN OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET...

Läs mer

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Av doktoranden DANIEL WESTMAN Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster

Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster Drivkrafterna bakom skapandet av IT-baserade mediedistributionstjänster A R V I D C E D E R G R E N o c h M A R K U S A N J O U - L A G E R S T R Ö M Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 Drivkrafterna

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Upphovsrätt i en. En översikt av problem och debatter om upphovsrätt, digitalisering och arbetets organisation. Helena Norman

Upphovsrätt i en. En översikt av problem och debatter om upphovsrätt, digitalisering och arbetets organisation. Helena Norman Upphovsrätt i en förände rlig jo u rnalist ik En översikt av problem och debatter om upphovsrätt, digitalisering och arbetets organisation Helena Norman Copyright: Sim(o) och författaren 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Hotline: den fria informationens paradis eller den globala stadens skumma kvarter?

Hotline: den fria informationens paradis eller den globala stadens skumma kvarter? Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier Biblioteks- och informationsvetenskap Hotline: den fria informationens paradis eller den globala stadens skumma kvarter? Mattias Axén Kandidatuppsats, 10

Läs mer

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet

Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Juridiska institutionen Höstterminen 2012 Examensarbete i civilrätt, särskilt immaterialrätt 30 högskolepoäng Upphovsrättens förhållande till länkning på Internet Författare: Erik Sjulander Handledare:

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer C-UPPSATS 2009:241 Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer - med fokus på bokföringsbrott och huvudsaksrekvisitet Kristin Blomqvist Sara Silverhall Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis

Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Henrik Jönsson Underförsäkring - lagstiftning och försäkringspraxis Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson Försäkringsrätt VT-2000 INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Från telegram till e-handel

Från telegram till e-handel Från telegram till e-handel En komparativ studie av 1924 års lag Andreas Bålfors Andreas Bålfors HT 2009 Examensarbete, 30 hp Juris kandidat-programmet, 270 hp Förord Inledningsvis vill jag mycket kort

Läs mer