Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår!"

Transkript

1 Nya upplagor av Libers grundböcker arbete pågår! Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant DE STORA REVIDERINGARNA

2 Forskningen går framåt, kursmål förändras, samhället utvecklas. Följ utvecklingen med de stora revideringarna! Inför höstterminen 2015 kommer nästan alla Libers största grundböcker i nya moderna upplagor. Böcker som blivit omtyckta klassiker och har stöttat lärares undervisning och studenters lärande i årtionden. Samhället är föränderligt och företeelser som digitalisering och globalisering påverkar oss mer än någonsin tidigare. Detta kräver nya perspektiv på klassiska teorier. Studenternas kunskap bör följa samhällets behov och det är viktigt att litteraturen främjar den utvecklingen. Därför uppdateras dessa böcker för nästa generations ekonomer! Författarna lägger stor kraft på detta arbete. De utgår ifrån den senaste forskningen och tar hänsyn till både lärares och studenters synpunkter. På Liber prioriterar vi alla steg i produktionsprocessen högst i arbetet med böckerna. Utifrån nytänkande kring hur pedagogiska läromedel stöttar studenternas lärprocess har inlagor, omslag, modeller och färgval etc. gjorts om. Textredaktörer i världsklass har genomarbetat textstoffet. Det är med stor glädje vi kan presentera resultaten, några med elabb men alla modernt utvecklade och anpassade för en utbildning i framkant. Vill du veta mer? Vi vill höra ifrån dig! Helga Laurin och Pontus Fryk Helga Laurin Förläggare juridik och redovisning Tel: Pontus Fryk Förläggare ekonomi Tel: Hitta fler juridikböcker och beställ utvärderingsexemplar på

3 Passar boken din kurs? Läs smakprov och beställ utvärderingsexemplar! Speglar senaste forskningsläget Ger häftiga perspektiv på allt väsentligt om ledarskap från det grundläggande till det utmanande sid Uppl Ledarskapsboken Sten Jönsson, Lars Strannegård (red.) Starka och tydliga ledare sätts på piedestaler och hyllas som samtidens hjältar. Ledarskap utmålas som något som brustit, framhålls som en konkurrensfördel eller presenteras som något som måste utövas bättre. Bristande ledarskap är problemet. Bättre ledarskap är lösningen. Men vad ledarskap är för något råder det ingen enighet kring. Det finns ingen forskningsfront där spjutspetskunskapen ligger prydligt samlad. Istället består ledarskapets forskningsfront av en mängd olika begreppsliga traditioner, teoretiska idékomplex och metodmässiga variationer. Forskningsfronten påminner mer om ett kalejdoskop än en rak linje. Beroende på hur man vrider på frågorna framträder olika mönster som alla innehåller fragment av varandra, men som långt ifrån ger samma bild. I DENNA ANDRA UPPLAGA har i huvudsak de befintliga texterna uppdaterats för att spegla det rådande forskningsläget. I Ledarskapsboken ger framträdande forskare en mångfacetterad bild av ledare och ledarskapsbegreppet. Bokens redaktörer Redaktörer är Sten Jönsson, professor emeritus vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, och Lars Strannegård, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Så här hjälper den här boken till En rikt nyanserad beskrivning av ledarskap som berör alla perspektiv En unik sammansättning av framstående författare med oerhört bred erfarenhet En spännande blandning av klassisk teori och mindre uppmärksammade perspektiv Boken kan läsas från pärm till pärm eller så väljs de kapitel ut som passar aktuell kurs Läs mer om boken och bläddra i smakprov på

4 Kommer till HT-15 Vill du se ett förhandskorrektur? Kontakta förläggaren Pontus Fryk! Omfattande uppdateringar! Klassisk lärobok med finess och senaste forskningen sid Uppl Organisation och organisering Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre Organisation och organisering är en genomgång av organisationsteorin från de tidigaste försöken att organisera merkantil verksamhet under antiken och medeltiden till dagens kunskapsbaserade arbete. Boken presenterar teoretiska perspektiv på organisationer kronologiskt och refererar skandinavisk organisationsteori. Boken illustrerar genomgående teoretiska resonemang med exempel från såväl svenska som internationella företag och organisationer. DEN FJÄRDE UPPLAGAN har uppdaterats genomgående och ett flertal exempel från näringsliv och förvaltning har bytts ut och nya referenser och avsnitt har tillkommit. Organisation och organisering har nyligen publicerats i dansk översättning (2014) och i en omarbetad norsk upplaga (2014). Boken är grundläggande och lämpar sig väl för introduktionskurser. Ulla Eriksson-Zetterquist är professor vid GRI, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Thomas Kalling är professor och chef för Institutet för Ekonomisk Forskning vid Lunds universitet. Alexander Styhre är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Så här hjälper den här boken till Ger en fullödig redogörelse för organisationsteorin från början till idag Läsaren får både de klassiska teorierna och samtida perspektiv En kronologisk struktur som stödjer studenterna i sitt lärande Tydlig koppling till samhälle och näringsliv Skandinavisk organisationsteori ges stort utrymme Hitta fler ekonomiböcker och beställ utvärderingsexemplar på

5 Du använder väl den senaste upplagan? Beställ utvärderingsexemplar via liber.se! Förnyad och aktualiserad! En kombination av levande klassiker och det senaste inom forskningen, uppdaterad med nya praktikfall sid Uppl Organisationsteori Struktur Kultur Processer Lars Lindkvist, Jørgen Frode Bakka, Egil Fivelsdal Här är en riktig klassiker i organisationsteori, i ny, omarbetad upplaga. Den ger en aktuell översikt av fackområdet såsom det framstår idag. Efter mer än 25 år som lärobok ses den som en klassiker i organisationsteori som används på olika universitetsnivåer i skilda ämnen och utbildningar. Den är organiserad efter tre huvudteman: struktur, kultur och processer. Boken fokuserar mindre på system och mer på mänskligt beteende och organisationens mänskliga resurser. Författarna har lagt stor vikt vid att teorin ska underbyggas med aktuella praktikfall och korta exempel hämtade från svensk och övrig skandinavisk forskning. DEN SJÄTTE UPPLAGAN är reviderad och aktualiserad på många punkter, och täcker in några av de mest aktuella områdena inom forskning och praxis. Tonvikten ligger som tidigare på klassiska teorier, men nu täcker boken även in några av de nyaste områdena i forskning och praxis. Alla kapitel är omarbetade med nya referenser, några mer omfattande än andra. Lars Lindkvist är professor i Företagsekonomi, Organisation och Ledarskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. Han är adjungerad professor vid Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn. Jørgen Frode Bakka var lektor vid Institut for ledelse, politik og filosofi och Egil Fivelsdal är professor emeritus i organisationssociologi, båda vid Copenhagen Business School (CBS) i Köpenhamn. Författarna använder tre olika perspektiv: Strukturperspektivet behandlar de stabila mönstren i organisationen. Kulturperspektivet understryker betydelsen av "laganda", normer och värderingar. Processperspektivet pekar på spänningar, osäkerhet, rörelser och förändringar i organisationer. Läs mer om boken och bläddra i smakprov på

6 Vill du se ett förhandskorrektur? Kontakta förläggaren Pontus Fryk! Kommer till HT-15 Täcker hela första kursen! Omtyckt klassiker i efterlängtad revidering sid Uppl Finansiering Niclas Andrén, Tore Eriksson, Sigurd Hansson Boken behandlar alla för företaget centrala finansieringsbeslut. Huvudfokus ligger på finansieringen av företagets verksamhet och behandlar såväl mer praktiska aspekter relaterade till användningen av olika finansieringsformer som dess för- och nackdelar. Andra finansieringsbeslut som avhandlas är företagets förvaltning av likvida medel, hantering av finansiella risker, särskilt ränte- och växelkursrisker, kreditbedömning, skattefrågor, finansiering av ägarskiften med mera. DEN NYA FJÄRDE UPPLAGAN har genomgått en omfattande uppdatering och viss omarbetning. Hela innehållet har uppdaterats för att återspegla det rådande forskningsläget, förändringar i lagstiftning och beskattning, samhällsutvecklingen och den ekonomiska verklighet som möter studenterna. Texten har genomgående moderniserats och dessutom har figurer ritats om och boken har fått en ny tilltalade form. Anknytningen till finansiell teori fördjupats. Vi har dock försökt behålla bokens karaktär av att vara en introduktion till finansiellt beslutsfattande i alla typer av företag, såväl stora som små, privata som börsnoterade, aktiebolag som enskild firma och handelsbolag. Niclas Andrén, Tore Eriksson och Sigurd Hansson är alla verksamma vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Så här hjälper den här boken till Det här är den ultimata grundboken i finansiering en omfattande men lättillgänglig presentation av allt som behövs på grundnivå Boken är väl anpassad till svenska förhållanden både vad gäller innehåll och pedagogiskt upplägg Det här är en omtyckt klassiker som har genomgått betydande uppdateringar för att motsvara dagens förhållanden såväl forskningsmässigt som i praktiken Här finns tydliga kopplingar till samhälle och näringsliv Studenter ges stora möjligheter att diskutera och öva tack vare diskussionsfrågor, övningsuppgifter och praktikfall Hitta fler ekonomiböcker och beställ utvärderingsexemplar på

7 Kommer till HT-15 Vill du se ett förhandskorrektur? Kontakta förläggaren Pontus Fryk! Uppdaterat innehåll och moderniserad layout! Återspeglar den komplicerade ekonomiska verklighet som studenterna ska lära sig hantera. Faktabok sid Uppl Övningsbok sid Uppl Lösningar sid Uppl Företagsekonomi 100 Per-Hugo Skärvad, Jan Olsson Detta är en grundläggande lärobok i företagsekonomi som presenterar företagsekonomins kärna. Boken ger en heltäckande introduktion till ämnesområdet och presenterar företagsekonomins delar och sammanhang. Den är teoretiskt väl förankrad, praktiskt relevant och uppbyggd med utgångspunkt i moderna pedagogiska metoder avseende aktiv reflekterande inlärning. I DEN NYA 17:E UPPLAGAN har samtliga delar utvecklats, framför allt marknadsförings- och organisationskapitlen som har utvidgats och kapitlet om investeringskalkylering som fått en helt ny pedagogiskt utformning. Även nya exempel och referenser har tillkommit. Övningsboken följer faktabokens indelning. Den innehåller ett stort antal uppgifter av varierande typ: instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter, räkneuppgifter/tillämpningsuppgifter och uppgifter som integrerar teori och praktik. Lösningar innehåller utförliga lösningsförslag till tillämpningsuppgifterna i övningsboken. Per-Hugo Skärvad är docent i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk forskning vid Lunds universitet. Jan Olsson är universitetslektor vid Linköpings universitet. Så här hjälper den här boken till Innehåller allt väsentligt om ämnet företagsekonomi Traditionella teorier blandas med nya rön Stark koppling till empiri och samhällsutveckling Pedagogiskt upplägg med en väl genomtänkt struktur, många exempel, grafiska illustrationer och hänvisningar till vidare läsning Stora möjligheter att studera och testa sina kunskaper tack vare alla övningsuppgifter Läs mer om boken och bläddra i smakprov på

8 Den nya ekonomistyrningen, bok med elabb Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén Den nya ekonomistyrningen är ett omtycktläromedelspaket med faktabok, övningsbok, elabb och hemsida. Fokus ligger på grunderna inom ekonomistyrning med en utförlig behandling av utvecklingen inom området under senare år. Idén är att behandla de eviga frågorna och den senaste utvecklingen i ett sammanhang. Boken definierar ekonomistyrning i Sverige här finns allt från de traditionella teorierna och metoderna till de tre allra senaste inom området! Paketet har i sin nya upplaga genomgått en modernisering som tar lärandet in i nästa årtionde! VIKTIGASTE NYHETERNA I 5:E UPPLAGAN: Kundinriktad ekonomistyrning Hållbar utveckling (faktabok + hemsida) Ekonomistyrning av projekt u Kundinriktad ekonomistyrning Kundinriktning är allt viktigare i de flesta företag. Trots det fokuserar ekonomistyrningen till största del interna förhållanden med särskilt fokus på planering av, beslut om och uppföljning av kostnader. I den nya upplagan har moderna inslag med direkt fokus på företagets relation till sina kunder tillkommit. u Hållbar utveckling Hållbar utveckling påverkar företaget i många avseenden, inklusive ekonomistyrningen. I flera av bokens kapitel har inslag om hållbar utveckling lyfts in. Störst utrymme får det i blocket om prestationsmätning. Med utgångspunkt i det ramverk som Global Reporting Initia- tive (GRI) har tagit fram behandlas såväl finansiella som icke-finansiella prestationsmått knutna till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ett extra kapitel om hållbar utveckling uppdateras löpande på liber.se/dne. u Ekonomistyrning av projekt Blocket om ekonomistyrning av projekt har kompletterats med avsnitt som behandlar agila projekt och resultatvärdemetoden. Agila projekt är mer flexibla projekt med ständiga avstämningar mot beställarens eller kundens önskemål genom hela projektet, snarare än det traditionella projektets mer fasta planering. Resultatvärdemetoden är en metod som i samlad analys fokuserar tre centrala projekt-dimensioner tid, kostnader och kvalitet. Faktaboken behandlar ingående de tre nya områdena liksom alla traditionella inslag som budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering och så vidare. Övningsboken innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt sant eller falskt -frågor till faktabokens olika kapitel. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag. Med bokens övningswebb elabbet kan kunskaper tränas genom interaktiva kunskapsfrågor och verklighetstrogna ekonomiska simuleringar, som även kan fungera som kunskapstester inför tentamen. Här övar, prövar och testar studenterna sina kunskaper på egen hand från boken och föreläsningarna. I den nya upplagan har designen och strukturen på elabbet uppdaterats. På bokens hemsida liber.se/dne finns ytterligare material för övningar, praktikfall som kan användas i undervisningen m.m. material en del reserverat för lärare (t.ex. OH-bilder till hela boken), annat öppet även för studenter på kurser där boken används. Hemsidan kommer, när upplaga 5 finns tillgänglig, att uppdateras löpande med case och fallstudier av olika slag, vilka lärare som använder boken i sin undervisning har fri tillgång till. På hemsidan kommer det också att finnas en svenskengelsk ordlista. Christian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomi-styrning, vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan. Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nu som vd på Precio. Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid Uppsala universitet. Hitta fler ekonomiböcker och beställ utvärderingsexemplar på

9 Vill du se ett förhandskorrektur? Kontakta förläggaren Pontus Fryk! Kommer till HT-15 Omarbetat och moderniserat! Med tre helt nya och högaktuella teman! Den nya ekonomistyrningen, bok med elabb sid Uppl Övningsbok med lösningar sid Uppl Observera att de olika böckerna köps separat! Komplett paket med böcker + elabb + hemsida = hjälper studenterna att lyckas! Extra kapitel om hållbar utveckling uppdateras löpande på liber.se/dne Extramaterial på hemsidan liber.se/dne! Så här hjälper den här boken till Ett gediget och allomfattande läromedelspaket med faktabok, övningsbok, elabb och hemsida som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området Den nya upplagan är genomarbetad och moderniserad till morgondagens krav då den även genomsyras av kundinriktad ekonomistyrning, hållbar utveckling och ekonomistyrning av projekt Ger en mängd möjligheter att studera teorier och metoder, träna på centrala moment och testa sina kunskaper Stödjer både studenten i sitt lärande och läraren i sin undervisning Läs mer om paketet Den nya ekonomistyrningen på

10 Sveriges mest använda bok i affärsredovisning! Kommer till VT-16 Vill du påverka innehållet till nästa upplaga? Kontakta förläggaren Helga Laurin! Den nya affärsredovisningen Faktabok med elabb sid Uppl Övningsbok sid Uppl Lösningar sid Uppl Observera att de olika böckerna köps separat! Den nya affärsredovisningen, bok med elabb Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed Den nya affärsredovisningen är ett komplett utbildningspaket som vägleder och inspirerar genom hela lärprocessen. Paketet består av fyra delar: en faktabok, en övningsbok, en lösningsbok samt det webbaserade studiestödet elabbet där studenterna efter varje kapitel kan testa sina kunskaper. Sedan mer än 25 år tillbaka har Den nya affärsredovisningen etablerat sin position som läromedelsklassiker på redovisningsområdet. Boken behandlar extern redovisning, ekonomisk planering och kontroll ur ett redovisningsperspektiv. Budgetering, löpande redovisning, årsbokslut och räkenskapsanalys belyses. Författarna ger en generell introduktion till hur redovisningsfrågor behandlas för alla former av företag i Sverige, det principiella och allmängiltiga utgör basen för bokens innehåll. Särskilt utrymme ägnas den internationella norm- och regelutvecklingen. Den alltigenom dominerande kontoplanen i både privat och offentlig verksamhet för redovisning i Sverige BAS-planen används genomgående för att också betona bokens praktiska relevans. urevidering PÅGÅR! Bokpaketet genomgår just nu ett större revideringsarbete. Vi vill ytterligare finslipa innehållet för att på bästa sätt möta lärare och studenters behov. Kontakta gärna förläggare Helga Laurin med dina synpunkter om boken! Per Arvidson är lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och konsult i Blueberryhill Management Consulting. Thomas Carrington är lärare och forskare inom redovisning och revision vid Uppsala universitet. Gustav Johed är lärare och forskare vid Stockholms universitet. Han undervisar främst i externredovisning och forskar om redovisningens roll i bolagsstyrning. Så här hjälper den här boken till Pedagogiskt upplägg som underlättar inlärningen med faktarutor, figurer, verklighetsanknutna fallstudier och övningsuppgifter Hjälper studenten att utveckla de färdigheter som behövs i en framtida yrkesroll Djupgående teorietiska block och tydliga exemplifieringar Kostnadsfri digital komponent och bokföringsprogram ingår Hitta fler ekonomiböcker och beställ utvärderingsexemplar på

11 Kommer till HT sid Uppl Handbok i kvalitativa metoder Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) Hjälper studenterna att bli bäst på kvalitativa metoder! Här delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder. Med utgångspunkt i konkreta exempel hämtade från sitt egna och andra forskares arbete diskuterar författarna de specifika utmaningar och möjligheter som användningen av kvalitativa metoder erbjuder, samt ger förslag på vad som kan vara viktigt att tänka på när man förbereder, genomför och rapporterar en kvalitativ studie. ANDRA UPPLAGAN har uppdaterats i enlighet med den senaste forskningen och samhällsutvecklingen de senaste åren. Dessutom har två helt nya kapitel tillkommit ett om videoobservationer och ett om att intervjua barn. Bokens redaktörer Göran Ahrne är professor i sociologi vid Stockholms universitet och verksam vid SCORE i Stockholm. Peter Svensson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund. Kommer ca vecka sid Uppl Projektledning Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson Bokens fokus är ledning av det enskilda projektet, men projektet sätts även in i ett större sammanhang i förhållande till den organisation eller det företag där projektet befinner sig, och i förhållande till andra projekt som det enskilda projektet kan hänga ihop med. Med hjälp av exempel beskrivs planering av projekt med avseende på tid, funktion och ekonomi; ledning och styrning av projekt samt överlämning och avslut av projekt. DENNA ANDRA UPPLAGA har reviderats utifrån den återkoppling författarna fått av undervisande lärare via enkäter och intervjuer. Boken har fått en ny struktur och har kompletterats med nya exempel och ny forskning inom området. Anette Hallin arbetar som universitetslektor i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola. Tina Karrbom Gustavsson arbetar som universitetslektor på Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad vid KTH sid Uppl Marknadsföring kort och gott Anders Parment Marknadsföring kort och gott ger dig en kortfattad och insiktsfull överblick av marknadsföringsområdet, Fyller ett tomrum mellan de stora grundläggande böckerna och den praxisnära litteraturen! utan att du behöver en tusen-sidig introduktionsbok, som är sprängfylld med case och instuderingsfrågor. Du lär dig alla centrala begrepp och modeller som gör dig delaktig i marknadsförarens språk och tänkesätt till exempel segmentering, marknadskommunikation och konsumentbeteende. De grundläggande teorierna behandlas och nya, utmanande perspektiv presenteras. DENNA ANDRA UPPLAGA är uppdaterad med nya exempel och aktuell forskning och anpassad till marknadsföringslandskapet Anders Parment, ek.dr, är lärare och forskare vid Stockholm Business School, Stockholms universitet. Han har skrivit ett tjugotal böcker och ett tiotal artiklar om olika aspekter av marknadsföring. Vill du se förhandskorrektur av böckerna innan de kommit ut? Kontakta förläggarna!

12 BÄTTRE SÖKFUNKTION PERSONLIG RÅDGIVNING BESTÄLL UTVÄRDERINGSEXEMPLAR TRÄFFA OSS PÅ EVENTS DELA LISTOR MED KOLLEGOR BLÄDDRA I SMAKPROV PRENUMERERA PÅ NYHETER NYA LIBER.SE GÖR DET LÄTTARE ATT HITTA RÄTT KURSLITTERATUR Det finns ett stort utbud av böcker men vilken bok stöttar dina kursmål bäst? Vilken bok hjälper just dina studenter att lyckas med sina studier? För att göra det enklare att leta och välja, har vi förbättrat liber.se LIBER KUNDSERVICE Stockholm Tel: Fax: /02 E-post: BAKOM VARJE BETYDELSEFULL BOK STÅR EN BETYDELSEFULL FÖRFATTARE

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Företagsekonomi och nationalekonomi

Företagsekonomi och nationalekonomi Företagsekonomi och nationalekonomi Nytt för din litteraturlista 2011 Ro att förändra Logga in på studentlitteratur.se och beställ ditt eget utvärderingsexemplar Hör gärna av dig Vi hjälper alltid till

Läs mer

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning tionsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. www.sanomautbildning.se/projektledning Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling

Läs mer

Metod- och vetenskapsteori

Metod- och vetenskapsteori Metod- och vetenskapsteori Litteratur 2011 för högskola och universitet Läs om vårens alla nyheter! Beställ utvärderingsexemplar! Läs mer om elabbet Förnya din kurslista! Mats Alvesson författare till

Läs mer

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET

Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Modernt utvecklad litteratur för en utbildning i framkant NY OCH AKTUELL LITTERATUR FÖR JURIDISKA KURSER OCH PROGRAMMET Från vänster: Eva Törning och Maria Albanson Många juriststudenter kommer i sitt

Läs mer

Bokföring & redovisning

Bokföring & redovisning FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 2014 Bokföring & redovisning ekonomistyrning företagsekonomi & analys juridik & skatt lon excel för ekonomer Utbildning på dina

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagsekonomi Kandidatuppsats, 15hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag En flerfallstudie

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Bedömargruppens yttrande

Bedömargruppens yttrande Utvecklingsavdelningen 1 (25) Dnr 2014:448/140 Bedömargruppens yttrande Rektorsprogrammet 1 har i sin nuvarande form bedrivits sedan hösten 2009 då dåvarande Myndigheten för skolutveckling fick regeringsuppdraget

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter?

Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? Företagsekonomiska institutionen Saknar Redovisningsekonomer från Handelshögskolan i Göteborg några kunskaper och färdigheter? - med avseende på de krav som ställs på dem i deras yrkesroll Magisteruppsats

Läs mer

Riksrevisionen. effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare. En studie av effektivitetsrevisioner 2003-2007

Riksrevisionen. effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare. En studie av effektivitetsrevisioner 2003-2007 Företagsekonomiska institutionen AKADEMIN FÖR EKONOMISTYRNING I STATEN Riksrevisionen effektivitetens, rättssäkerhetens och demokratins väktare En studie av effektivitetsrevisioner 2003-2007 Akademirapport

Läs mer

Att bli coachad ger en kick!

Att bli coachad ger en kick! Institutionen för Service Management Magisteruppsats 10 poäng Våren 2005 Att bli coachad ger en kick! en studie av fenomenet och trenden coaching Författare: Jenny Nilsson Julian Sykes Handledare: Carl

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer