1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG"

Transkript

1 1

2 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. NTF är också samordnare av trafiksäkerhetsarbetet mellan den ideella och den offentliga sektorn. NTF består av 23 länsförbund, varav NTF Kronoberg är ett. Nollvisionen, Riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken, är ledstjärna för NTFs verksamhet. Det innebär att trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att förändra trafiksystemet så att människor inte dödas eller skadas allvarligt. Utgångspunkten är de svagaste trafikanternas behov barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade, fotgängare och cyklister. Människans fysiska och psykiska förutsättningar ska vara dimensionerande. En av Nollvisionens grundförutsättningar är att ansvaret i vägtrafiken delas mellan trafikanterna och de som påverkar vägtransportsystemets säkerhet (politiker, myndigheter, biltillverkare m.fl.). Genom medlemsorganisationerna sprider NTF information och utbildning till en stor del av Sveriges befolkning. Den breda förankringen hos allmänheten genom de olika organisationerna ger NTF en möjlighet att utöva påtryckning på beslutsfattare inom näringslivet och den offentliga sektorn och skapa opinion för en ökad säkerhet i trafiken. NTFs verksamhetsidé: NTFs mål är att skapa opinion för rätten till en trygg och säker trafik där ingen accepterar att någon dödas eller skadas allvarligt. NTF skall öka både människors vilja att ställa krav och deras förmåga att själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF skall medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. 2. ORGANISATION NTF Kronobergs verksamhet leds av en styrelse som väljs vid årsmötet. Det praktiska trafiksäkerhetsarbetet samordnas av anställd personal vid kansliet i Växjö under ledning av en verksamhetsledare. Kansliet har utöver verksamhetsledaren haft tre anställda, (varav 1 nyanställd ), 2 på heltid och 1 till 87 %. För att skapa nära samarbetsformer med medlemmar, företag, kommuner och myndigheter finns en NTF-grupp i varje kommun. Dessutom finns ett Äldreråd som är aktivt och ett Yrkesförarråd som under 2007 omorganiserats.

3 3 Styrelsen Styrelsen för NTF Kronoberg har sedan årsmötet 2007 haft följande utseende: Bo Lind Ordförande Anne-Marie Medin Vice Ordförande Bengt Swahn Sekreterare Tanja Huovinen Ledamot Eva Pettersson-Lindberg Ledamot Lennart Nilsson Ledamot Lars-Erik Nilsson Ledamot Fredrik Andersson Ledamot Ingemar Nilsson Ledamot De tre förstnämnda har utgjort arbetsutskott. Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen under Revisorer Raine Svensson, auktoriserad revisor, RS revision Ove Magnusson Revisorssuppleanter Roland Barkow Bertil Wiborg Valberedning Berne Strömqvist Svante Dehlin Sixten Lagerbielke (sammankallande) Kansli Kansliet finns i lokaler på Kungsgatan 115 i Växjö. NTF Kronoberg har under 2007 haft följande personal anställd: Bo Rönnebring Verksamhetsledare Ann-Marie Carlsson Kanslist/projektledare Deltid 87 % Mari Hartvigsdotter Projektledare Fredrik Persson Projektledare Fr.o.m Härutöver har personal inom medlemsorganisationerna anlitats för att utföra arbetsuppgifter för förbundets räkning.

4 4 3. VERKSAMHET Verksamheten under 2007 har bedrivits inom sju prioriterade områden. Trafikmiljö Bilbälte Konsumentupplysning Trafiknykterhet Barn och Äldre Yrkestrafiken Regional samling Inom varje område har ett antal projekt genomförts som presenteras nedan. Basverksamhet Medlemsorganisationerna (MO) Vid tre tillfällen har MO utbildats i handhavande av voltbil och krocksläde och hastighetsmätning med laser. I utbildningen ingick även allmän trafiksäkerhetsinformation samt information om NTF:s organisation. Medlemsblad har sänts ut i juni och december. 150 exemplar vid varje tillfälle. Stöd har också utgått till MO med bland annat informationsmaterial inom aktuella TSområden samt med reflexer och mörkerinformation. NTF-grupper Samtliga 8 NTF-grupper har haft 1-5 möten. Ett uppstartsmöte har hållits med gruppledarna för information om verksamheten under året. Nytt TS-material har utdelats till samtliga grupper. NTF-grupper har varit delaktiga i följande projekt: Trafikmiljö NTF Konsument Ökad bilbältesanvändning Tillståndsmätningar av cykel- moped- hjälmanvändning Tillståndsmätningar av bilbälte och bilbälte tung trafik Hastighetsmätning yrkestrafik Dessutom har NTF-grupperna haft egna aktiviteter i varje kommun, t ex vid allmänna trafiksäkerhetsdagar och riktad mörkerinformation. Även egen opinionsbildning gentemot kommuner och Vägverket har förekommit. Protokoll och aktivitetsbeskrivningar har sänts till kansliet.

5 5 Äldreråd (ÄR) Äldrerådet har under 2007 i huvudsak arbetat med det nationella projektet Ökad säkerhet för äldre fotgängare vid obevakat övergångsställe. Äldrerådet deltog delvis i de två utbildningarna under våren och i hastighetsmätningarna. Väghållarna delgavs resultaten och Äldrerådet kontaktade dem sedan för kommentarer. Under året har Äldrerådet spridit trafiksäkerhetsinformation vid pensionärsträffar. Äldrerådet har under året haft 5 protokollförda möten. Äldrerådet har också deltagit i Växjö kommuns Trafiksäkerhetsråds möte. Yrkesförarråd (YFR) I november 2007 inbjöds 5 fackliga organisationer, myndigheter, samtliga kommuner och arbetgivarorg till ett informationsmöte angående ett återuppbyggande av NTF Kronobergs yrkesförarråd. Det nybildade yrkesförarrådet har sitt första möte i januari Nationella projekt NTF Konsument Konsumentupplysning sker kontinuerligt på NTFs kansli via telefon och vid besök. Spridning av information angående NTF Konsument har skett vid samtliga aktiviteter. NTF Kronoberg har haft 1 planeringsmöte med MO. NTF Kronoberg har genomfört den nationella undersökningen av Busscharterföretagen i länets samtliga 8 kommuner. Resultatet är redovisat på förbundets hemsida. Ett stickprov är genomfört hos ett företag inom en lokal marknadsöversikt. NTF konsuments utställning, Valet är ditt, har varit uppställd 2 veckor på Ljungby bibliotek, 2 veckor på kommunkontoret i Alvesta samt 2 veckor på Bilprovningen i Växjö. Vid dessa tillfällen har även broschyrer delats ut. Konsumentbroschyren har också spridits med hjälp av våra NTF-grupper vid olika aktiviteter i länets 8 kommuner. Hemsidan uppdateras kontinuerligt och används också för redovisning av mätresultat och undersökningar. Annonspluggar har sänts till media i länet. NTF Kronoberg har medverkat vid Växjö kommuns Miljöfordonsmässa med information om barns säkerhet i bil. NTF Kronoberg har medverkat, tillsammans med en föreläsare från Folksam forskning, vid en utbildningsdag för personal inom barnhälsovården i länet. Där informerades om Säkra barn i bil, ett nytt material framtaget av NTF och Folksam forskning. Samtliga BVC-mottagningar i länet har fått materialet bestående av en DVD-film och 2 åldersanpassade info.blad. I samverkan med MHF har NTF Kronoberg deltagit med demonstration av alkolås vid Trafiknykterhetens dag. NTF Kronoberg och NTF-grupperna har bl.a. deltagit vid följande aktiviteter: Bengt Swahn, NTF-gruppen i Ljungby, har deltagit med trafiksäkerhetsinformation i Ljungby närradio 15 minuter per vecka i 40 veckor under året. Dessutom har han haft en trafikruta i tidningen Smålänningen varje vecka.

6 6 Information har spridits på trafiksäkerhetsdagar hos PRO och SPF i länet Information om cykelsäkerhet i skolor bl.a. i Växjö och Ljungby Älmhult och Växjö har samarbetat med Korpen i projekt Cykla till- och från jobbet NTF-gruppen i Älmhult har medverkat med information vid cykelhjälmsutdelning till förstaklassare i Älmhults kommun. NTF Kronoberg har stöttat reflexkampanjer med ca reflexer. Bl.a. vid 4 st. Tomtesmyg, där NTF-grupperna medverkat, samt SKBR:s skolaktiviteter NTF Kronoberg är representerade i Livsstil Kronoberg, ett samverkansorgan mellan olika myndigheter och organisationer. Livsstil Kronoberg är organiserat i tre olika grupper: Ledningsgrupp, beredningsgrupp och samrådsgruppen där NTF Kronoberg ingår tillsammans med 14 andra myndigheter/organisationer och föreningar. Ökad bältesanvändning Vid ett möte med NTF-gruppledarna informerades de om årets aktiviteter. NTF Kronoberg har haft möte och telefonkontakt med chefen för trafikpolisen i Kronobergs län. Ett samarbete med trafikpolisen resulterade i att representanter från NTF-grupperna var med vid polisens bältesövervakning under insatsvecka 8 och spred information om bilbältesanvändande och säkerhet i bilen. NTF-grupperna deltog vid tre tillfällen: 19/2 - Markaryds kommun - Markaryd, Strömsnäsbruk 23/2 - Tingsryds kommun - Tingsryd 24/2 - Uppvidinge kommun - Alstermo, Lenhovda, Åseda I Alvesta kommun spreds information på publika platser och NTF-gruppledaren deltog och informerade om bälte på ett möte i en handikappsorganisation. Bältesmätningar är utförda vår och höst i länets 8 kommuner. 6 av dessa kommuner är med i den nationella sammanställningen. 3 av de 6 kommunerna, Lessebo, Växjö och Älmhult har varit med och gjort mätningar sedan hösten 2002, Ljungby, Markaryd och Tingsryd har varit med sedan våren Mätningarna har skett på samma plats i huvudorten i kommunerna och kan på så vis jämföras år från år. Mätningarna utförs med genusperspektiv och visar att kvinnor i betydligt högre grad än män använder bilbältet. Dessa mätningar sammanställs också nationellt, det är den största undersökningen av bilbältesanvändning som görs i Sverige. Mätresultaten har sänts med pressmeddelande till media och har även redovisats på NTF Kronobergs hemsida. Resultatet har sänts till respektive kommuner, polis i respektive kommun och Trafikpolischefen i länet. NTF-grupperna, som delvis består av MO, har utfört mätningarna och spridit information om bälte på publika platser och PRO:s och SPF:s sammankomster. Informationen har spridits genom broschyrer och samtal. Vid 11 tillfällen har också voltbil och krocksläde nyttjats. Projekt 2007 Tillsammans med NTF:s centrala kansli har NTF Kronoberg granskat de dödsolyckor som inträffat under 2007 för att analysera om såväl upphovet till olyckan som dess konsekvens kan bero på brister i systemutformningen.

7 7 NTF:s centrala kansli har ansvarat för en månatlig sammanställning av dödsolyckorna i landet med hjälp av underlag från STRADA och eventuell komplettering från NTF-förbunden, Polisen, Räddningstjänsten eller Vägverket etc. Sammanställningarna har gjorts nationellt och fördelade på län och innehåller faktauppgifter som ligger till grund för bedömningen om systemutformaransvaret. En gång per månad har NTF Kronoberg deltagit i telefonmöte med NTF centralt och de andra NTF-förbunden. Dessa telefonmöten har verkat för att lyfta de aktuella dödsolyckorna och komma fram till gemensamma vinklingar av pressmeddelanden. I samband med utskicken av pressmeddelanden har vi också lagt in information på förbundets hemsida. På hemsidan finns också en länskarta där kors markerar var dödsolyckorna i Kronobergs län har skett. Där finns också en kort beskrivning av olyckorna, uppgifter om eventuella systembrister och vilken sorts systembrist. Kartan har uppdaterats en gång per månad då vi samtidigt informerat media om situationen. Under 2007 hade Kronobergs län 18 dödsolyckor med 20 döda. Av dessa 20 omkomna var 17 män och 3 kvinnor. Av de 3 kvinnorna var 2 passagerare i personbil och 1 cyklist. Hälften av olyckorna inträffade i Uppvidinge kommun. Trafikmiljö NTF Kronoberg fortsätter att stödja opinionsgrupper, både gamla och nya, i deras arbete för en säkrare trafikmiljö. Under året har vi arbetat med 12 grupper, varav 3 är egna, utförda av NTF-grupper. Torne samhällsförening Hastigheten genom Torne samhälle upplevs vara alldeles för hög. Mätningar som utfördes av NTF Kronoberg visade att så var fallet. Högsta uppmätta hastighet var 103 km/tim. Hastighetsbegränsningen under vinterhalvåret är 50 km/tim, under sommarhalvåret 30 km/tim. Vägen genom samhället är smal, trånga passager gör att det inte finns så mycket plats att gå eller cykla på vid möte med lastbil eller annat större fordon. Samhällsförening önskar att väghållaren, Alvesta kommun, gör en ny gång- och cykelväg, avsmalning på strategiska platser samt en del andra åtgärder som gör att bilister håller ner farten när de kör igenom samhället. NTF Kronoberg har i en skrivelse till kommunen stöttat samhällsföreningen i dess krav på en lugnare trafikmiljö. Alvesta kommun och Vägverket ska inleda en dialog ang. sänkning av hastighet samt göra en beräkning på hur många som kan tänkas använda en ny g/c-väg. Skruv Sockenrådet i Skruv ansåg att hastigheterna vid infarterna till samhället var alldeles för höga. Detta visade sig stämma när NTF Kronoberg utförde mätningar. Medelhastigheten var betydligt över den tillåtna, den högsta hastigheten mättes till 117 km/tim på 50-sträcka. Sockenrådet har under flera år jobbat för en sänkning av hastigheten. NTF Kronoberg har med sina mätningar och skrivelser till Vägverket stöttat sockenrådet i deras krav på en betydligt lugnare trafikmiljö vid infarterna till samhället. Vägverket har under hösten 2007 startat arbetet med att bygga farthinder vid infarterna till Skruv.

8 8 Ingelstad Torsjövägen i Ingelstad har under en längre period haft genomfartsförbud, då den smala och rikligt trafikerade villagatan inte ansågs klara av den stora mängd fordon som dagligen passerar. Hastigheten var för hög, trånga passager gör att det inte finns plats för gång- och cykeltrafikanter om två fordon möts. Bygderådet tyckte dock att förbudet gjorde att trafiken ökade på Gamla Växjövägen, därför borde förbudet tas bort på Torsjövägen. Av 25 fastighetsägare längs gatan, önskade 24 att förbudet ska kvarstå. Även Växjö Kommuns tekniska förvaltning ansåg detta. De ansåg att Gamla vägen är mer lämpad att klara av den trafikökning som blev. NTF Kronoberg har i en skrivelse till tekniska nämnden i Växjö stöttat de boende längs Torsjövägen och överklagat beslutet om att öppna vägen för genomfartstrafik. 25:an NTF Kronoberg har stöttat aktionsgruppen för viltstängsel längs väg 25, från Ljungby och västerut. Längs denna väg har det under många år varit ett flertal viltolyckor, allvarligt skadade och döda. Aktionsgruppen har med pengar de erhållit, satt upp ca 100 m stängsel och deras förhoppning är att Vägverket ska sätta upp viltstängsel på resterande del av vägen. Skrivelser till myndigheter, Vägverket, departement mm har stöttats av NTF Kronoberg. Åseda De hastighetsmätningar som NTF utförde på Åsedas västra infart, visade att hastigheten var alldeles för hög. En skrivelse sändes från opinionsgruppen, (de boende), till kommunen för att få till stånd en lugnare trafiksituation. Som stöd bifogades mätresultaten. Gatan har därefter gjorts smalare, g/c väg har byggts och hastigheten har satts till 30 km/tim. Det återstående arbetet, asfaltering, har utförts under Älmhult Föräldrarföreningen på Gemöskolan har i skrivelse till Älmhults kommun önskemål om att barnens skolväg ska bli betydligt säkrare. NTF Kronoberg har i en skrivelse till kommunen föreslagit förbättringar. I väntan på att dessa förbättringar ska göras, föreslås det sänkning av hastigheten i osäkrade korsningar samt på de platser där g/c- vägen inte kan separeras. Hastighetssänkningar har gjorts i ett bostadsområde och i avvaktan på att detta ska utvärderas får sannolikt övriga stadsdelar vänta på denna utvärdering. Älmhult NTF-gruppen i Älmhult vill att hastigheten på Hallandsviadukten sänks från 70 km/tim till 50 km/tim. av trafiksäkerhetsskäl. På båda sidor om vägen finns det enkelriktade g/c-vägar som används av många gång- och cykeltrafikanter. Öhr Föräldrar till barn i samhället Öhr, ca två mil norr om Växjö, har skrivit ett öppet brev till bl.a. skol- och barnomsorgsnämnden, Växjö kommun, om den svåra situation deras barn har på sin väg till och från skolbussen. Hämtplats för flera barn har ändrats till det sämre. I stället för att bli hämtade strax utanför tomtgränsen, hämtas de nu bakom kyrkan i Öhr. Då ska barnen gå en sträcka på ca 800 m längs en väg som är 6 m. bred, utan vägren. Om två fordon möts samtidigt som ett barn passerar, finns ingen plats för barnet mer än i diket. Tilläggas kan att bussen kör samma väg som barnet går till och från ny på/avstigningsplats. Barnen ska därefter korsa riksväg 30, med en mycket begränsad siktsträcka norrut, mindre än 100 m. Hastigheten på rv 30 där vägen ska korsas är satt till 70 km/tim.

9 9 De mätningar som NTF Kronoberg utfört vid flera tillfällen, vid de tider som barnen passerar, visar att hastigheten på många fordon är mer än 70 km/tim. Den tunga trafiken var de som bröt mest mot hastighetsbestämmelserna. Detta innebär en mycket stor fara för ett barn som ska korsa vägen. Det tar ca 7-8 sekunder för barnet att korsa vägen, samma tid som för ett fordon som kommer norrifrån att komma fram till korsningen från det att den observerats. Reaktionssträcka och bromssträcka = stoppsträcka, är i dessa farter mycket lång. För en personbil i 70 km/tim ca. 65 m, i 90 km/tim ca. 107 m. För tunga fordon är stoppsträckan avsevärt mycket längre. NTF har haft möte med föräldrar till barn vars skolväg har blivit så mycket farligare. I ett möte med ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden, lovade denne att se över beslutet och lämna besked till föräldrarna. Svaret blev att det inte bör fattas ett nytt beslut. NTF Kronoberg kommer att driva ärendet vidare. Åby Hastigheten i samhället Åby, längst med genomfartsgatan, är satt till 50 km/tim. Hastighetmätningarna som utfördes av NTF Kronoberg visade att hastigheten stundtals var alldeles för hög. Mätningarna har lämnats till kontaktperson samt till polisen och kommunen. Rydet, Rottne Skolvägen mellan Rydet och Rottne samhälle är mycket besvärlig. Vägen är smal och hastigheten, som är satt till 50 km/tim, överskrids ofta. Mätningar med radar, som NTF Kronoberg utförde, visade att medelhastigheten var 66 km/tim. Där barn korsar vägen är det dessutom en kurva som gör att sikten skymd. Föräldrarnas önskemål är en g/c-väg mellan Rydet och Rottne. Representant från Vägverket har tillsammans med NTF inspekterat vägen. VV skall se vad som kan göras åt problemet. Växjö På Segerstadsvägen i Växjö är högsta tillåtna hastighet 30km/tim. Denna hastighet överskrids alltför ofta. Det har de mätningar som NTF utfört visat. Resultatet av mätningarna har lämnats till representant för de boende, till polis och Växjö kommun. Efter NTF:s mätningar har polisen gjort hastighetskontroll på vägen. Hastigheten har enl. boende minskat avsevärt efter detta. Bussar, som parkerats längs gatan, har försvårat problemet vid in- och utfarter. Detta problem är nu borta p.g.a. parkeringsförbud. Lammhult På Järnvägsgatan i Lammhult, där hastigheten är 30 km/tim, kör alltför många alldeles för fort. Mätningar visade att boende längs gatan har all anledning att klaga på de höga hastigheterna. Högsta hastighet mättes till 98 km/tim. 85 % av fordon körde 46 km eller långsammare och medelhastigheten låg på 35 km/tim. Mätresultaten har lämnats till representant för de boende samt till polis och Växjö kommun. Lenhovda På in- och utfarten norrut till/från Lenhovda (Oskarshamnsvägen) anser de boende att hastigheten är alldeles för hög. Efter samtal och möte med representant för de boende har mätningar utförts av NTF under v. 51 och 52. Denna mätning visar att ett mycket stort antal fordon kör alldeles för fort. Högsta hastighet på denna 50-sträcka mättes till 190 km/tim. Resultatet har sänts till opinionsgruppen, polisen, vägverket. Representanter från kommunstyrelsen har blivit informerade om mätresultatet vid ett möte med NTF Kronoberg NTF Kronoberg deltar även i de kommunala trafiksäkerhetsråden i Växjö och Tingsryd samt Ljungby kommuns samverkansgrupp.

10 10 Yrkestrafik NTF Kronoberg har under ca. 3 veckor, med hjälp av Motormännen, mätt hastighet och bältesanvändning på timmer- och flistransporter i länet. Mätningarna har gjorts på 90- och 50- sträckor med över 100 observationer på respektive sträcka. Mätningarna har sammanställts och överlämnats till Träfrakt Götaland AB, som ska använda detta i sitt trafiksäkerhetsprojekt Skogskvalitet på väg. Ökad säkerhet för Äldre fotgängare vid obevakat övergångsställe Samtliga pensionärsorganisationer i länet inbjöds 2006 via trafikombuden att delta i kartläggning och flödesmätning av obevakade övergångsställen i respektive kommuner. Kommunerna informerades också om projektet och fick lämna förslag på obevakade övergångsställen som anses farliga. 19 flödesmätningar utfördes av pensionärsföreningar i länet. Efter sammanställning och beräkningar plockade Äldrerådet ut 12 övergångsställen för hastighetmätning våren Två personer från de pensionärsföreningar som utfört flödesmätningarna vid de utvalda övergångsställena bjöds in till en utbildning i grundläggande trafiksäkerhet och handhavande av laser. Utbildningen hölls vid 2 tillfällen, 14 och 20mars, och hade totalt 13 deltagare. Utbildningen innehöll både en teoridel och praktiska övningar. En enkätutvärdering gav utbildningen väl godkänt betyg. Hastighetsmätningar har utförts vid 11 obevakade övergångsställen: Alvesta kommun - 1 i Alvesta & 1 i Vislanda Lessebo kommun - 1 i Lessebo Ljungby kommun - 2 i Ljungby Tingsryd kommun - 1 i Väckelsång Uppvidinge kommun - 1 i Lenhovda Växjö kommun - 1 i Ingelstad & 1 i Växjö Älmhult kommun - 3 i Älmhult Resultaten är redovisade för respektive kommun/väghållare och en dialog med väghållarna har förts av Äldrerådet. Väghållares kommentarer har redovisats separat tillsammans med ifylld mall till central handläggare. Projektet har presenterats på förbundets hemsida. Under senhösten sändes utvärderingsenkät 2 ut till kursdeltagarna. Enkäten är sammanställd och redovisad och även denna gång fick vi mycket gott betyg.

11 11 Övriga projekt Vägverket Don t drink & drive DDD I tio av länets gymnasieskolor har NTF Kronoberg visat filmen Länge Leve Livet för ca elever i åk. 2. På varje skola har ett antal lärare utbildats för att efter film och föreläsning kunna hålla i efterarbete på minst en lektionstimme. Målet är att, under de år projektet genomförs, nå minst 50 % av länets ungdomar med budskapet: 1. Kör aldrig berusad 2. Åk aldrig med förare som är berusad 3. Hindra andra att köra alkoholpåverkade I detta projekt arbetar vi ihop med MHF som ansvarar för visning av filmen. Regional samling. NTF Kronoberg har sökt upp ett antal idrottsföreningar för att förmå dessa att avge en avsiktsförklaring. Målet var att minst fem föreningar skulle lämna en deklaration över vad just deras förening tänkte bidra med, utifrån sina förutsättningar, för att nå trafiksäkerhetsmålet Områden som ska behandlas i avsiktsförklaringarna är i första hand trafiknykterhet, bilbälte och hastighet. Varje aktör utgår från sina förutsättningar vid lämnandet av avsikter. En avsiktsförklaring ska ge svar på följande frågor; Vad ska göras? Hur ska det göras? När ska det göras? Vem är ansvarig? Hur ska avsikten följas upp? BTK Frej, Växjö Pingis, Dänningelanda BTK, Tingsryds AIF samt Växjö Motorsällskap har lämnat en avsiktsförklaring. Även Länsförsäkring Kronoberg har för avsikt att lämna en under första kvartalet Aktörsmätningar NTF Kronoberg har mätt hastighet och bilbältesanvändning hos sex aktörer vid två tillfällen under 2007 (vår, höst). Mätningarna utfördes på 50- och 90-sträckor. Innan mätningar gjordes fördes en dialog med aktörerna, detta för att redogöra vad som skulle ske, hur redovisningen gick till samt hur de kan använda detta resultat i sitt trafiksäkerhetsarbete. Även facket deltog vid mötet med några aktörer. Efter mätningarna sammanställdes resultaten och redovisades för aktörerna, en gång efter vårens mätningar samt en gång efter höstmätningarna. Redovisningen visar tid, plats, hastighet och bältesobservation på det mätta fordonet. Registreringsnummer eller annan uppgift som gör att arbetsgivaren kan identifiera bil och förare lämnas ej. Detta för att arbetsgivare inte ska kunna använda NTF:s uppgifter till att avskeda personal. Brunskogsgruppen AB, Connex (Veolia),Växjö Taxi, Alvesta kommun, Ljungby kommun samt Tingsryds kommun är de aktörer som mätts. Dessa har tidigare lämnat avsiktsförklaringar och under 2007 har vi kontrollerat om dessa avsikter följts.

12 12 Tingsryds kommun Bilbälte NTF Kronoberg har gjort en riktad insats till kommunanställda i 1 kommun; Tingsryd. För att öka användandet av bilbälte har samtliga kommunanställda i denna kommun erhållit en skrivelse undertecknad av kommunstyrelsens ordförande och/eller kommunchefen samt verksamhetsledaren på NTF Kronoberg. Där har vi informerat om vikten av att använda bilbältet. De har även erhållit en broschyr med information om säkerhet i bilen så skyddar du dig och ditt barn. På detta sätt har vi nått ut till kommunanställda. Under 2008 ska vi medverka, vid 2 offentliga arrangemang i Tingsryds kommun, med voltbil och krocksläde där man rent praktiskt fått känna på att bilbältet kan vara det som avgör om du överlever eller inte vid en trafikolycka. Om bältesanvändningen i just Tingsryd har ökat kan vi se vid mätning som vår NTF-grupp kommer att genomföra under våren Växjö Kommun Den goda resan - ett trafikprojekt som startade våren Bakom projektet står Växjö kommun genom tekniska förvaltningen, Vägverket Region Sydöst, Landstinget Kronoberg och Polismyndigheten i Kronobergs län. Målet med projektet är att skapa en säker trafikmiljö för alla trafikanter. NTF Kronobergs uppgift i Den goda resan har varit att åt Växjö kommun utföra mätningar. De mätningar som utförts är: Cykel- och mopedhjälmsanvändning, bältesanvändning i personbilar, hastighetsmätning av personbilar, lastbilar och bussar. Smålandslänens Åkeriförening Mätning av bältesanvändning i tunga yrkesfordon har vid ett tillfälle utförts på två platser i länet, E4:an vid Ljungby samt Norrleden i Växjö. Länsförsäkring Kronoberg Utöver det stöd vi har haft vad gäller voltbil och krocksläde har Länsförsäkring Kronoberg bidragit ekonomiskt till Vägverkets projekt Don t Drink and Drive. Bilsport & MC specialförsäkring Bilsport & MC specialförsäkring har bidragit ekonomiskt till VV:s projekt Don t Drink & Drive. Folksam Auto Folksam Auto bidrar med stöd i form av service och reparationer av voltbil. De har också under 2007 byggt en ny voltbil till NTF Kronoberg som ersatt den gamla. Lambertssons Lambertssons bidrar med stöd i form av service och reparationer av krocksläde.

13 Uppföljning Uppföljning av projekten har skett kontinuerligt och avcheckning har gjorts vid arbetsplatsträffar varje månad. Samtliga nationella projekt är redovisade vid halv- och helår i NTFs projektdatabas. Utvärdering har gjorts och pågår för vissa projekt. En utvärdering av all verksamhet inom organisationen är gjord av NTF:s centrala kansli. 3.2 Samverkan NTF Kronoberg har under året samarbetat med: Kommunerna NTF Kronoberg har ingått i kommunernas samverkansgrupper, där övergripande trafiksäkerhetsfrågor har dryftats. Växjö kommun har köpt uppdrag av NTF Kronoberg, bl.a. tillståndsmätningar av bilbältesanvändning, användning av cykel- och mopedhjälm vid 3 tillfällen samt hastighetmätningar av bilar och mopeder. I alla NTF-grupper finns en representant från respektive kommun. Vägverket Vägverket Region Sydöst har under året beställt projekt inom trafiksäkerhetsområdet, vilka har redovisats i projektsammanställningen. Polisen Samarbete har ägt rum i kommunernas samverkans- och NTF-grupper samt i andra projektgrupper. Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg bidrar ekonomiskt till upprätthållandet av NTF Kronobergs basverksamhet. I detta ingår t.ex. att NTF Kronoberg ansvarar för service, kontroll av och information om babyskydd som hyrs ut av lasaretten i Ljungby och Växjö. Övriga Samarbete har skett med ett flertal andra intressenter som bl.a. Länsförsäkring Kronoberg, Folksam Auto AB, Sveriges Åkeriföretag Småland-Öland och Träfrakt Götaland AB, Davidssons Bil AB, Bilsport & MC specialförsäkringar samt Lambertssons. 4. Ekonomisk redovisning Styrelsen hänvisar till årsredovisning/förvaltningsberättelse 2007.

14 14 5. Avslutning Vi ser vårt arbete som en viktig del i förverkligandet av nollvisionen. Vår ambition är att ingen människa skall dödas eller skadas svårt i trafiken. Vi hoppas och tror att vi under året har bedrivit vårt trafiksäkerhetsarbete på ett sådant sätt att länsinnevånarna i oss har funnit en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. Avslutningsvis vill vi tacka alla våra medlemsorganisationer för det arbete ni lagt ner för säkrare trafik inom era kommuner och i er verksamhet och för det intresse, engagemang och stöd ni visat under år Vi vill även tacka våra samarbetspartners, myndigheter, organisationer, verk och kommuner för det stöd ni gett oss i vårt gemensamma trafiksäkerhetsarbete. Växjö den 29 januari 2008 Bo Lind Bo Lind Ordförande Bo Rönnebring Bo Rönnebring Verksamhetsledare Anne-Marie Medin Anne-Marie Medin Vice ordförande Bengt Swahn Bengt Swahn Sekreterare Lennart Nilsson Lennart Nilsson Tanja Houvinen Tanja Huovinen Eva Pettersson-Lindberg Eva Pettersson-Lindberg Fredrik Andersson Fredrik Andersson Ingemar Nilsson Ingemar Nilsson Lars-Erik Nilsson Lars-Erik Nilsson

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG

1. INLEDNING 2. ORGANISATION NTF KRONOBERG 2 1. INLEDNING NTF KRONOBERG Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är en folkrörelseförankrad paraplyorganisation som utgör en gemensam plattform för det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7.

Innehållsförteckning. Sid. Övergripande mål 1. Organisation 2. Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3. Mål 2008 4. Personal 7. Innehållsförteckning Övergripande mål 1 Organisation 2 Finansiering, olycksstatistik, utskott och råd 3 Mål 2008 4 Personal 7 Avslutning 8 Sid Verksamhetsplan 2008 NTF Väst är ett av 23 NTF-förbund i

Läs mer

Nationella hastighetsprojektet 2001

Nationella hastighetsprojektet 2001 Nationella hastighetsprojektet 1 Förbättrad hastighetsanpassning genom medlemsorganisationerna i Stockholms län Helena Hartzell Notat Bakgrund Hastigheten är den enskilda faktor som har störst betydelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2013. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

ABCDE. Trafikveckan 2006. 24-28 april. Rinkeby och Spånga-Tensta. och Medborgarkontor. Sid 1 (19) 2006-06-05. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

ABCDE. Trafikveckan 2006. 24-28 april. Rinkeby och Spånga-Tensta. och Medborgarkontor. Sid 1 (19) 2006-06-05. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kansli och Medborgarkontor Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Sid 1 (19) 2006-06-05 Trafikveckan 2006 24-28 april Rinkeby och Spånga-Tensta Säker cykel 2006 1 1 Alla fotografier, om inget annat anges,

Läs mer

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län

2006-03-10 Vägverket 1. Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 1 Kraftsamling för ökad trafiksäkerhet i Stockholms län Vägverket 2 Etappmålet En säker trafik Antalet döda och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade i

Läs mer

BAKGRUND ORGANISATION. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007.

BAKGRUND ORGANISATION. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007. Styrelsen får härmed avge förbundets verksamhetsberättelse för år 2007. BAKGRUND Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation som arbetar för rätten till en

Läs mer

Så här gjorde Falun Borlänge

Så här gjorde Falun Borlänge Nya hastighetsgränser i tätort: Så här gjorde Falun Borlänge Ett samarbetsprojekt med Rätt hastighet för en attraktiv kommun Idéskrift Rätt hastighet för en attraktiv kommun Flera kommuner genomför hastighetsöversyner.

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

9 av 13 dödsfall i Skåne hade kunnat undvikas.

9 av 13 dödsfall i Skåne hade kunnat undvikas. 13 personer har omkommit i trafikolyckor i Skåne under 2007. 9 av 13 dödsfall i Skåne hade kunnat undvikas. Högst 270 döda det är Riksdagens mål för vägtrafiken 2007, tio år efter beslutet om Nollvisionen.

Läs mer

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS

TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING I DALSJÖFORS HÖSTEN 2013 BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET (BRÅ) STADSDEL ÖSTER TRYGGHETSVANDRINGAR - SDF ÖSTER För att klara s prioritering gällande säkerhet och trygghet för

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Mikael Norman Tekniska förvaltningen Heidi Jaakola Tekniska förvaltningen

Mikael Norman Tekniska förvaltningen Heidi Jaakola Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen 2011-09-12 Plats och tid Högskolecentrum Arboga klockan 18.00-20.00. Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug Tekniska nämnden, Bo Axelsson Tekniska nämnden, Ola Eriksson Ersättare

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015

ÅRSREDOVISNING. Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Informationsdag för cyklister i Gävle, april 2015 1 Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF Verksamhetsidé... 4 Styrelse... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

Yrkestrafik och hastighet

Yrkestrafik och hastighet Yrkestrafik och hastighet Ett projekt om yrkestrafikens hastighet Kjell Cronvall November 2005 Rapport 09 Förord Hastigheten är den variabel som är starkast olycks- och skaderelaterad inom vägtransportsystemet.

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE

VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE VERKSAMHETSPLAN 2010 NTF BLEKINGE 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund/Nuläge NTF Blekinge har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i trafiksäkerhetsarbetet, samt planera, leda, utveckla

Läs mer

Upprop och anmälningar om förhinder

Upprop och anmälningar om förhinder 1(18) Kf 37 Kf 37 Upprop och anmälningar om förhinder 2(18) Kf 38 Kf 38 Kungörelse av fullmäktigesammanträdet Kungörelse av fullmäktigesammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 1 mars 2013. Kungörelsen

Läs mer

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006

Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland 2006 Hastighetsmätningar vid övergångsställen i Halland Halmstad Växjövägen 8/8 kl.-7. Riktning: Mot centrum 8 8 7 - - - - - - - -7 7-7 7-8 MC Antal mätningar: Medelhastighet: Medianhastighet: 7,% höll laglig

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI

Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder. Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Internationell utblick trafiksäkerhetsarbete och åtgärder Anna Vadeby och Åsa Forsman, VTI Bakgrund Underlag för den översyn av mål och indikatorer som görs 2015/2016. Syfte Att inventera andra länders

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister

Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Utvärdering av väjningsplikt för bilister mot cyklister Skyltfondsprojekt TRV 2013/13966 Eskilstuna kommun 2015 01 27 Förord Eskilstuna kommun framlade i sin ansökan till skyltfonden att de vill testa

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013

På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013 På G i NTF Sörmland-Östergötland rapport till styrelsen augusti 2013 NATIONELLA PROJEKT Projekten blev klara i april i stället för som planerat i dec-jan. Men tidsplanerna justerades inte, så tolv månaders

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

1(6) Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente. Styrdokument

1(6) Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente. Styrdokument 1(6) Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådets reglemente Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Reglemente Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-01-28 12 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

NTF 5 6 7 1. 9 2. 10 3 NTF 11 4. NTF 12 5. NTF

NTF 5 6 7 1. 9 2. 10 3 NTF 11 4. NTF 12 5. NTF 2 Innehåll Förord... 5 Olycksstatistik... 6 Sammanfattning... 7 1. Detta är NTF Stockholms län... 9 2. Organisation och personal... 10 3 NTF Stockholms läns medlemmar... 11 4. NTF Stockholms läns råd...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS OCH PERSONALUTSKOTT. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS OCH PERSONALUTSKOTT. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset LULEÅ KOMMUN KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen 2013 02 19 Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETS OCH PERSONALUTSKOTT Tid Måndag den 25 februari 2013, kl 08.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Villaägarna Södra Halland Organisationsnummer 849202-4933 Antagen av styrelsen den 2014-03-20 Behandlad på årsmötet den 2014-03-20 Innehåll 1.Inledning 3 2.Villaägarna Södra

Läs mer

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras?

Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? KALIX KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Information till Dig som är intresserad att sätta ut blomlådor Låt gatan blomma! Du har anmält intresse av att ställa ut blomlådor på Din gata för att minska

Läs mer

Hallands Arkivförbunds verksamhetsberättelse 2012

Hallands Arkivförbunds verksamhetsberättelse 2012 Hallands Arkivförbunds Årsmöte 2013-04-23 - Bilaga 1 Hallands Arkivförbunds verksamhetsberättelse 2012 En nöjd ordförande för Folkrörelsernas arkiv i södra Halland Jan-Olof Johansson framför de ca 400

Läs mer

Disposition 2013-02-25. Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv

Disposition 2013-02-25. Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv Etappmålsarbetet för trafiksäkerhet ur ett nationellt och regionalt perspektiv Disposition Om Nollvisionen Etappmål Tillståndsmål Regionala utmaningar Uppdatering av tillståndmål 2 2013-02-25 1 Vägsäkerhet:

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008

Ett forskningsprojekt finansierat av Vägverkets Skyltfond EK50A 2003:6008 Luleå 2005-04-14 PM Slutrapportering av forskningsprojektet Tessins väg, Malmö ett exempel på hur barn medverkar i processen om gatumiljöns förnyelse och i utvärderingen av effekten av ombyggnaden Ett

Läs mer

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 8 december 2015

Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 8 december 2015 Pensionärsrådet Protokoll nr 11 2015 Sida 1 (8) 2015-12-08 Protokoll fört vid pensionärsrådets sammanträde den 8 december 2015 Förvaltningen, plan 9, Besöksrum 1. Kl. 10.00 12.00 Närvarande Rolf Lindquist

Läs mer

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar

18.13 KORSNINGAR. VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 Korsningar VU 94S-2 18 Mötesfri landsväg och motortrafikled 37 (59) 18.13 KORSNINGAR Korsningar bör placeras i övergångssträckor. Plankorsningar bör normalt utformas som typ C eventuellt med förskjutning eller som

Läs mer

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp

Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp RAPPORT 2012 VERSION 1.0 Korttidseffekter av skyltsystem - SeeMe vid övergångsstället på Landskronavägen i Häljarp Hassan Baghdarusefi 2012 II Innehållsförteckning Sammanfattning... V 1. Inledning... 1

Läs mer

Bältesstudie utvalda områden

Bältesstudie utvalda områden Bältesstudie utvalda områden Resultat av bältesstudie på 28 platser i 16 områden med olika demografisk karaktär. Lotta Frejd November 2001 2001 Rapport 5 1 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning...

Läs mer

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001

Resor i Sverige. VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002. Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 VTI notat 46 2002 VTI notat 46-2002 Resor i Sverige Redovisning av resultat från TSU92- åren 1995 2001 Författare Susanne Gustafsson och Hans Thulin FoU-enhet Transportsäkerhet och vägutformning Projektnummer

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se

Polisens trafiksäkerhetsarbete. www.polisen.se Polisens trafiksäkerhetsarbete www.polisen.se Den folder du har i din hand är en sammanfattning av strategin och handlingsplanen för Polisens trafiksäkerhetsarbete som började att gälla våren 2006. Strategin

Läs mer

Rastplats Skuleberget vid E4

Rastplats Skuleberget vid E4 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rastplats Skuleberget vid E4 Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan, 2015-09-15 Projektnummer: 142420 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186,

Läs mer

UTBILDNINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER KRING TRAFIKSÄKERHET FRÅN NTF

UTBILDNINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH ANDRA TJÄNSTER KRING TRAFIKSÄKERHET FRÅN NTF Skola 1. Utbildning av personal i grundoch gymnasieskola Trafikundervisning i skolan förekommer idag i begränsad omfattning. I de lägre årskurserna kan den finnas kvar om än sparsamt. NTF kan påvisa för

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16

Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen 2006-05-16 1(6) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 5/2006 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen Tid LS kl 09.00 12.30 Plats Föreläsningssalen, Sigfridsområdet Närvarande ledamöter

Läs mer

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket

Ekonomismart. ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2. Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Ekonomismart ett regionalt samarbetsprojekt Projektår 2 Sparbanksstiftelsen Kronan, Folkuniversitetet, Finansinspektionen och Konsumentverket Sida 1 av 7 Samarbetsavtalet Detta avtal reglerar samarbetsparternas

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007

Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Verksamhetsinriktning för perioden 2006-2007 Fastställd av NTFs kongress den 16 april 2005 Verksamhetsinriktningen är uppdelad i tre delar: Inledande kommentarer. med NTFs verksamhetsidé och grundläggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Byastämma i Vittskövle, Sockenstugan 2012-11-22

Byastämma i Vittskövle, Sockenstugan 2012-11-22 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Byastämma 2012 Fredrik Lager Byastämma i Vittskövle, Sockenstugan 2012-11-22 Närvarande Politiker: Sven Nilsson och Heléne Fritzon Tjänstemän: Bobby Bengtsson, C4 Stadsnät, Nina

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen för rehabilitering i Södertälje Styrelsen 2016-03-18 Tid och plats: fredagen den 18 mars 2016, kl. 08:30 12:00 Ängsgatan 1 Ledamöter: Anne-Marie Larsson (M), Stockholms läns landsting Rose-Marie Jacobsson

Läs mer

LAG: ROTTNE 1, ÅSEDA, VÄXJÖ 3 OCH LENHOVDA / HERRÅKRA. KONTAKTPERSON: Stig Kanbåge, tel. 0474-510 09, mobil 070-851 17 58.

LAG: ROTTNE 1, ÅSEDA, VÄXJÖ 3 OCH LENHOVDA / HERRÅKRA. KONTAKTPERSON: Stig Kanbåge, tel. 0474-510 09, mobil 070-851 17 58. SPF Kronobergsdistrikt Sida 1(6) NORRA GRUPPEN LAG: ROTTNE 1, ÅSEDA, VÄXJÖ 3 OCH LENHOVDA / HERRÅKRA KONTAKTPERSON: Stig Kanbåge, tel. 0474-510 09, mobil 070-851 17 58. LENHOVDA --- VÄXJÖ 3 ROTTNE 1 ---

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Representation... 5 Årsmötet i Sandviken...

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Dialogmöte. Alstermo 2014 06 02

Dialogmöte. Alstermo 2014 06 02 2014-06-24 Dialogmöte Alstermo 2014 06 02 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 23 SEPTEMBER 2013.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 23 SEPTEMBER 2013. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 23 SEPTEMBER 2013. Datum: 2013-09-23 Tid: 19.00 20.30 Plats: Folkets Hus Deltagare: 15 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2015 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Tyringe Byalag. Årsmöte

Tyringe Byalag. Årsmöte 1 Tyringe Byalag Årsmöte 2016 2 TYRINGE BYALAG ÅRSMÖTESHANDLINGAR 1 Fastställande av närvaroförteckningen/röstlängden 2 Val av ordförande för stämmoförhandlingarna. 3 Val av mötessekreterare för stämmoförhandlingarna

Läs mer

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010

X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 1 X-MaTs populärversion av slutrapporten 2010 X-MaTs i korta drag... 4 X-MaTs w siffror... 6 X-MaTs mål och framtid... 8 X-MaTs inventerar länet...16 Målgrupp

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006

NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Skåne NTF Skånes Verksamhetsplan 2006 Innehållsförteckning Sida 1. Förord 3 2. Inledning: 2.1 Verksamhetsidé 4 2.2 Mål och inriktning 4 3. Organisation 3.1 Styrelsen 5 3.2 Media 5 3.3 Medlemmar 6 3.4 Råd

Läs mer

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Resultat av observationer 1999-2002 Per-Åke Tjärnberg Juni 2002 2002 Rapport 0201 Förord Våld mot huvudet till följd av cykelolyckor är vanligt och dessutom ofta allvarligt.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERBOTTENS LÄNS LÄKAREFÖRENING (VLF) 2015-02-20 2016-02-25 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Anna Agrell 1:a vice ordförande Maria Thorén Örnberg

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet

Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rullskidbana i Sveg - ökad trafiksäkerhet Rapport av NTF Jämtlands län för Vägverket Region mitt 1 Innehållsförteckning Sida 1 Sida 2 Sida 4 Sida 5 Sida 7 Sida 8 Sida 10 Bakgrund Före rullskidbanan åkning

Läs mer