Rådhuset, Simrishamn, kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00"

Transkript

1 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf Anders Johnsson ( 61) Kommunledningskontoret , kl Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Einar Nilsson Ordförande Christer Akej Justerande Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf Anders Johnsson ( 61) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Einar Nilsson

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Beslutande: Anders Johnsson (M) Pia Ingvarsson (S) Christer Akej (M), ordförande Göran Persson (S) Gudrun Schyman (FI) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Persson (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Jan-Olof Kjellgren (SD) Siv Bildtsen (MP) Christer Grankvist (S) Fredric Strömberg (FP), Håkan Rosenkvist (M) Lena Ivarsson (FI) Birgitta Englander (S) Margareta Nilsson (C) Kristina Åhberg (M), tjänstgör för Mats Hagelin (M) Gunilla Aastrup-Persson (ÖP) Else-Beth Rolf (S) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Anders Åkerberg (S) Kristina Rosenkvist (M) Iréne Stenvatten (FI), tjänstgör för Charlotte Rydell (FI) Lisa Kvarnbäck (MP) Kerstin Thorén (S) Ingegerd Bergfors (FP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP) Ingemar Nilsson (M), Inga Olsson (M), tjänstgör för Ingemar Nilsson (M), Paul Frogner-Kockum (KD) Mats Carlsson (C) Göran Thorén (S) Nils Åke Borg (ÖP) Margareta Hagstad (V), tjänstgör för Anders Arenhag (V) Kjell Dahlberg (M) Solvig Borg (S) Ingrid Popovics (M) Jacques Öhlund (FI) Lennart Månsson (S) Sven Olsson (M), tjänstgör för Martin Dahlberg (M)

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Håkan Erlandsson (C) Ulla Nilsson (M), tjänstgör för Per-Eric Persson (M) Anita Olsson (S) Jeanette Svensson (ÖP) Eddie Diab (M), Bo Håkansson (M), tjänstgör för Eddie Diab (M), Thomas Hansson (MP) Rolf Hansson (S) Övriga närvarande: Inga Olsson (M) Lars Ragnarsson (M) Bo Håkansson (M) Jarl Kemnefeldt (M) Mats Bengtsson (C) Anders Turesson (C) Michael von Gersdorff (KD) Jan-Erik Persson (S) Eva Holmberg (S) Jan Vokoun (S) Per Andersson (S) Christl Bengtsson (S) Anders Thorsson (S) Laura Ilabaca (V) Roland Thord (MP) Christer Vigren (ÖP) Stig Söderberg (ÖP) Gert Svensson (ÖP) Einar Nilsson, administrativ ledare, sekreterare

4 Sammanträdesprotokoll Sida () 55 Dnr Ändring av kommunfullmäktiges dagordning Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutar att som extraärenden på dagordningen som punkterna 29 f, g och h ta upp följande avsägelser: Johannes Mårtensson (SD) ledamot i kommunfullmäktige Jenny Ahlner (MP) ersättare i kultur- och fritidsnämnden Solvig Borg (S) ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Ordföranden påpekar också att ytterligare ett ärende har tillkommit till dagordningen genom en tilläggskungörelse. Ärendet om barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer att behandlas som ärende 31.

5 Sammanträdesprotokoll Sida () 56 Dnr 2012/184 Kommunfullmäktiges frågestund Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Inför dagens sammanträde har följande skriftliga fråga lämnats in. Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas. 1. Siv Bildtsén (MP) Kan ombyggnaden av Sankt Olofs skola färdigställas så att förskolebarnen kan börja i skolbyggnaden vid terminsstarten hösten 2012? Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (M) som besvarar frågan.

6 () 57 Dnr 2012/100 Medborgarförslag om att en cykelväg mellan Sankt Olof och Rörum iordningställs Ärendebeskrivning Birger Ehnberg och Johnna Hansson har väckt ett medborgarförslag om att det byggs en cykelväg mellan Sankt Olof och Rörum. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Birger Ehnberg och Johnna Hansson KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av Anders Johnsson (M) Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Samhällsbyggnadsnämnden kan bjuda in förslagsställarna för att redovisa sitt medborgarförslag vid nämndens sammanträde. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Birger Ehnberg och Johnna Hansson (information) Kommunfullmäktige

7 () 58 Dnr 2012/128 Medborgarförslag om att kommunen ger medborgarna möjlighet att betala sina kommunala räkningar med e-faktura Ärendebeskrivning Mats Petri har väckt ett medborgarförslag om att kommunen ska ge medborgarna möjlighet att betala sina kommunala räkningar med e-faktura. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Mats Petri KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av Anders Johnsson (M) Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen kan bjuda in förslagsställaren för att redovisa sitt medborgarförslag vid nämndens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Mats Petri (information) Kommunfullmäktige

8 () 59 Dnr 2012/183 Interpellation från Lisa Kvarnbäck (MP) om en vision för en bättre skola Ärendebeskrivning Lisa Kvarnbäck (MP) har i interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande den 15 maj 2012 ställt frågor om en vision för en bättre skola. Beslutsunderlag Lisa Kvarnbäcks interpellation KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Interpellationen får framställas. Barn- och utbildningsnämndens ordförande kommer att besvara interpellationen vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Lisa Kvarnbäck Margareta Nilsson

9 () 60 Dnr 2012/110 Svar på interpellation från Gudrun Schyman (FI) om arbetsmarknadsfrågor Ärendebeskrivning Gudrun Schyman (FI) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande den 19 mars 2012 ställt frågor om hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor som rör ungdomsarbetslösheten, beredskapen inför kommande pensionsavgångar inom kommunen, deltidsarbetslösheten och ett jämställt bemötande av de kvinnor som har funktionsnedsättningar och är arbetslösa. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2012, 45, beslutat att interpellationen får framställas. Kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (M) har lämnat skriftligt svar på interpellationen. Överläggningar Interpellationen och interpellationssvaret debatteras under interpellationsdebatten. Beslutsunderlag Gudrun Schymans interpellation Kommunfullmäktiges beslut , 45. Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande, KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Den framställda interpellationen anses därmed besvarad. Beslutet expedieras till: Gudrun Schyman Anders Johnsson

10 () 61 Dnr 2011/8 Detaljplan för Herden 4 och 5 i Simrishamn Ärendebeskrivning Simrishamns Bostäder AB har begärt planmedgivande för ändring till byggrättsområde och reglering av område inom kvartersmark för fastigheten Herden 4 i Simrishamn. Fastigheten är belägen i nordvästra delen av kvarteret vid Prästgatan, Stora Rådmansgatan och Östergatan. Fastigheten gränsar till fastigheten Herden 5. Gällande detaljplan från 1938 anger kvartersmark för bostads- och affärsändamål, mark för uthusändamål innanför byggrättsområde samt mark som inte får bebyggas mot nordöst. Området omfattas av tomtindelning för staden Simrishamn från 1874 som anger att det ska vara två tomter i den nordvästra delen av kvarteret, nuvarande Herden 4 och 5. Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn från 1975 beskriver hörnhuset mot Stora Rådmansgatan och Östergatan inom Herden 5 som en värdefull byggnad. Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster från 1985 anger att takytor mot gator inte får förses med nya takkupor och takfönster. I framställningen från Simrishamns Bostäder AB anhålls om en ny bostadstomt inom den nordöstra delen av fastigheten och om område för transformatorstation inne i kvarteret samt fastighetsreglering. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området, som är bebyggt med en byggnad för transformatorstation och som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas, kan prövas för ett enbostadshus och en bostadstomt. Byggrättsområde för en ny transformatorstation samt reglering av bebyggelsemiljön ingår också i prövningen. Både fastigheten Herden 4 och fastigheten Herden 5 behöver ingå i planområdet. forts.

11 () 61 forts Dnr 2011/8 Befintlig fastighetsgräns mellan Herden 4 och Herden 5 går genom uthusbyggnad. Tomtindelningen behöver upphävas så att reglering av fastighetsgräns och avstyckning av fastighet för ny bostadstomt kan genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 179, om planmedgivande och om godkännande för samråd. Planprövning sker genom normalt planförfarande. Planhandlingar för samråd har upprättats. Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd Planavtal har upprättats och undertecknats av sökanden Samrådsredogörelse för inkomna yttranden har sammanställts. Utställningshandlingar har upprättats. Kommunstyrelsen beslutade , 176, att godkänna detaljplanen för utställning. Förslag till detaljplan har varit föremål för utställning Utlåtande för inkomna yttranden efter utställning har upprättats. Riskanalys avseende strålning och brandrisk, ny transformatorstation, har tagits fram, Antagandehandlingar har upprättats. forts.

12 () 61 forts Dnr 2011/8 Beslutsunderlag Detaljplan - stadsplan för Simrishamn, Fastighetsplan - tomtindelning för Simrishamn från Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn, Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, Begäran om planmedgivande från Simrishamns Bostäder AB, daterad Detaljplan samrådshandlingar upprättade Förvaltningens tjänsteredogörelse, Samrådsredogörelse och övriga utställningshandlingar daterade Kommunstyrelsens beslut, , 176. Riskanalys, ny nätstation, Herden 4, Rejlers ingenjörer AB, Detaljplan antagandehandlingar upprättade Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 189. Kommunstyrelsens beslut , 145. Jäv Håkan Erlandsson (C) deltar ej i behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. I hans ställe tjänstgör Mats Bengtsson (C). Till att justera denna paragraf utses Anders Johnsson (M). KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Anta förslaget till detaljplan för Herden 4 och 5 i Simrishamn. Beslutet expedieras till: Simrishamns Bostäder AB Joakim Knut Retziaff Samhällsbyggnadsförvaltningen

13 () 62 Dnr 2011/273 Arbetsordning för kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Den nu gällande arbetsordningen antogs ursprungligen av kommunfullmäktige den 16 december 1991, 60, och har senast reviderats den 30 maj 2011, 45. Kommunfullmäktiges presidium har efter samråd med representanter för samtliga partier i fullmäktige gjort en översyn av arbetsordningen för kommunfullmäktige och redovisat ett förslag till ny arbetsordning. Översynen har gjorts i samarbete med kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har därefter gjort en omarbetning av förslaget med anledning av de synpunkter som framförts vid kommunstyrelsen behandling av ärendet (Ks 202/2011). En ytterligare granskning av förslaget har gjorts med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting i cirkulär 11:45 redovisat ett underlag för arbetsordning för fullmäktige. Kommunledningskontorets omarbetade förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige är daterat De ändringar som gjorts i förhållande till presidiets ursprungliga förslag har markerats med kursiv fetstil. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget, dock med den ändringen att ordet redan i sista stycket under 10 tas bort. K ommunfullmäktige har den 27 februari 2012, 14, återremitterat förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige till fullmäktiges presidium för förnyat övervägande och förslag som därefter bereds av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges presidium har övervägt de synpunkter som framfördes av Anders Arenhag (V) och Irene Stenvatten (FI) vid kommunfullmäktiges diskussion i ärendet. Presidiet har gjort vissa justeringar i förslaget som nu överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, (slutförslag ). forts.

14 () 62 forts Dnr 2011/273 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, Förslag till arbetsordning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 310. Kommunstyrelsens beslut , 202. Kommunledningskontorets skrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 396. Kommunledningskontorets skrivelse, Reviderat förslag till arbetsordning, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 48. Kommunstyrelsens beslut , 52. Kommunfullmäktiges beslut , 14. Skrivelse från kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 195. Kommunstyrelsens beslut , 151. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, daterat , med den redaktionella ändringen att orden och frågor stryks i 12, sista stycket. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige ledamöter och ersättare Kommunledningskontoret (administrative ledaren)

15 () 63 Dnr 2011/296 Fullmäktigeberedningen för medborgardialog Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt den 27 februari 2012, 15, att tillsätta en fullmäktigeberedning med syfte att komma med förslag på hur en konstruktiv och kreativ medborgardialog kan utformas. Beredningen ska överväga alternativ till de tidigare byamötena, hemsidans funktioner vad gäller dialog och se över sociala medier som verktyg för kontinuerlig kommunikation. Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat sammansättningen och arbetsformerna för denna fullmäktigeberedning med utgångspunkt från Arbetsformer för fullmäktigeberedningar som antagits av kommunfullmäktige den 29 september 2008, 134. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktigeberedningen för medborgardialog ska bestå av fem ledamöter (3 från majoriteten och 2 från oppositionen), varav en sammankallande, vilka utses av kommunfullmäktige. Ersättare ska inte utses. Fullmäktigeberedningen ska redovisa sitt slutförslag senast före sommaren Fullmäktigeberedningen bestämmer själv sina arbetsformer och behovet av administrativt stöd utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat. Kommunstyrelsen har föreslagit att den av presidiet föreslagna fullmäktigeberedningen godkänns och att en budget på maximalt kronor ska användas av kommunfullmäktiges budget för sammanträdesarvoden m.m. Några extra medel utöver dessa ska ej utgå. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 15. Skrivelse från kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 153. Kommunstyrelsens beslut , 121. Yrkande Gudrun Schyman (FI) yrkar att varje parti i kommunfullmäktige ska erbjudas att ha en representant vardera i beredningen som därmed kan ha 10 representanter, att budgeten ska vara kronor för år 2012 och att ett anslag för år 2013 ska prövas i budget forts.

16 () 63 forts Dnr 2011/296 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Gudrun Schymans yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Gudrun Schymans yrkande. Med 35 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 12 Nej-röster för Gudrun Schymans yrkande, samt är två ledamöter frånvarande utan ersättare, beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1, 63. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Godkänna den av kommunfullmäktiges presidium föreslagna fullmäktigeberedningen. Fullmäktigeberedningen för medborgardialog ska därmed bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, vilka utses av kommunfullmäktige. Ersättare ska inte utses. Fullmäktigeberedningen ska redovisa sitt slutförslag senast före sommaren Fullmäktigeberedningen bestämmer själv sina arbetsformer och behovet av administrativt stöd utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat. En budget på maximalt kronor ska användas av kommunfullmäktiges budget för sammanträdesarvoden m.m. Några extra medel utöver dessa ska ej utgå. Beslutet expedieras till: Fullmäktigeberedningen för medborgardialog Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 () 64 Dnr 2010/253 Upprättande av kostpolicy Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i beslut uppdragit åt barn-och utbildningsnämnden att ta fram en kostpolicy i kommunen. Detta arbete är ännu inte avslutat. Kommunstyrelsen har därefter, , 4, gett samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda kostverksamheten. Uppdraget beskrivs bland annat med texten: Utredningen ska omfatta kostenhetens samlade verksamhet och organisation, även vad avser frågor om ekologisk mat, närproducerad mat och kostpolicy. Barn- och utbildningsnämnden har med anledning av kommunstyrelsens beslut 4/2012 framfört önskemål om att friställas från kommunfullmäktiges beslut , 90. Barn- och utbildningsnämnden ämnar överlämna material som finns kring kostpolicyn till samhällsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen noterar att uppdraget att ta fram en kostpolicy grundas på ett medborgarförslag om utveckling av kommunens kostverksamhet (dnr 2010/77). Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut , 20. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 125. Kommunstyrelsens beslut , 105. forts.

18 () 64 forts Dnr 2010/253 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en kostpolicy. Uppdraget fullföljs istället enligt kommunstyrelsens beslut 4/2012. Barn- och utbildningsnämnden ska överlämna material runt framtagande av kostpolicyn, inklusive underlag för utveckling av kommunens kostverksamhet, till samhällsbyggnadschefen. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

19 () 65 Dnr 2011/395 Avtal om nyttjande av lokalerna i Teaterbiografen Grand i Simrishamn Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har tidigare redovisat ett förslag till avtal med AV-Kompaniet gällande köp av tid m.m. i Grand-biografens lokaler. I syfte att säkerställa tillgången till lämpliga lokaler för olika typer av arrangemang i kommunal och/eller förenings- /studieförbundsregi köper kultur- och fritidsnämnden mot ersättning under tiden fram till rätten att nyttja lokaler på Grand. Vissa revideringar i 4, 10 och 11 i avtalsförslaget gjordes av kommunstyrelsens utskott och kultur- och fritidsförvaltningen redovisade ett reviderat avtalsförslag utifrån utskottets diskussioner. Det reviderade avtalsförslaget godkändes och undertecknades av AV-Kompaniet. Kommunfullmäktige godkände avtalet , 110. Diskussioner har efter detta uppstått om partsviljan när avtalet skrevs och diskussionerna ledde fram till att kultur- och fritidsnämnden den 11 februari 2011, 21, beslutade att betala ut kronor + moms per månad till AV-kompaniet för föreningars fria tillgång till möteslokaler på Grand. Detta skulle inte gälla stora salongen. Avtalet med Grand var därefter uppe till beslut i kommunfullmäktige , i samband med taxor och avgifter. Taxefrågan för lokaler i Grand återremitterades till kultur- och fritidsnämnden för klarläggande med hänsyn till tidigare tecknat avtal med AVkompaniet. Kultur och fritidsnämnden har genom beslut , 65, föreslagit kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att besluta att omförhandla avtalet med AVkompaniet. Frågan om omförhandling av avtalet har återigen varit upp till beslut i kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2011, 132, då nämnden beslutade att avvakta vidare diskussioner med AV-kompaniet till dess att kommunstyrelsen behandlat kultur-och fritidsnämndens beslut från den 18 maj 2011, 65. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt avtalsförslag med AV-kompaniet i enlighet med framtaget utkast till tilläggsavtal. Avtalet fastställs därefter av kommunfullmäktige. forts.

20 () 65 forts Dnr 2011/395

21 () 65 forts Dnr 2011/395 Ett nytt avtalsförslag har tagits fram och kultur- och fritidsnämnden ställde sig bakom detsamma genom beslut , 10. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt avtal med AV-kompaniet vilket ersätter tidigare avtal. Beslutsunderlag Kommunfullmäktigs beslut , 23. Kultur och fritidsnämndens beslut , 50, jämte bilagor. Kultur och fritidsnämndens beslut , 65, jämte frågebrev till kommunjuristen. Kultur och fritidsnämndens beslut , 132. Utkast tilläggsavtal med AV-kompaniet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 521. Förslag till avtal med AV-kompaniet. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 124. Jämförelse mellan tidigare och nytt avtalsförslag. Kommunstyrelsens beslut , 104. Yrkande Gudrun Schyman (FI) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur avtal kan träffas så att salong och loger i Grand ska vara tillgängliga för föreningar enligt kommunens taxa för kommunala lokaler. Propositionsordning återremiss Ordföranden ställer proposition på Gudrun Schymans återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet och att ärendet därmed ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. forts.

22 () 65 forts Dnr 2011/395 Omröstning återremiss Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja för avgörande i dag. Nej för återremiss. Med 38 Ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag mot 9 Nej-röster för Gudrun Schymans återremissyrkande, samt är 2 ledamöter frånvarande utan ersättare, beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Se omröstningsbilaga 1, 65. Propositionsordning avtalsförslaget Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Förslaget till nytt avtal med AV-kompaniet vilket ersätter tidigare avtal godkänns. Uppdra åt kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Aastrup Persson och kultur- och fritidschef Gunilla Janlert att på komunnens vägnar underteckna avtalet. Reservationer Gudrun Schyman (FI), Lena Ivarsson (FI), Iréne Stenvatten (FI), Margareta Hagstad (V) och Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden

23 () 66 Dnr 2012/106 Ny placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde den 29 september 2008, 139, en ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen. Policyn reglerar hanteringen av dessa medel. Då pensionsmedlen är avsedda för att delfinansiera pensionsutbetalningar ingår även nivån på de årliga uttagen för perioden till och med år En översyn har gjorts av policyn, bland annat för att det behövs fastställande av nivån på de årliga uttagen för perioden Simrishamn samarbetar med sju andra kommuner i dessa frågor. Berörda kommuner har lämnat uppdraget att utarbeta ett förslag till ny policy till Agenta Advisors AB. Förslaget till policy grundas på en ALM-analys (Asset-Liabilty- Modelling). En sådan analys innebär att avsedda tillgångar matchas mot det åtagande som ska finansieras. Åtagandet har beräknats utifrån en långtidsprognos (40 år) upprättad av KPA. Kommunledningskontoret har redovisat förslag till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltning. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunledningskontorets jämte bilagor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 151. Kommunstyrelsens beslut , 119. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltning. Upphäva den av kommunfullmäktige den 29 september 2008, 139, fastställda placeringspolicyn. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (chefsekonomen)

24 () 67 Dnr 2012/157 Uppsägning av nyttjanderättsavtal för civilförsvarsanläggning på fastigheten Listarum 1:48 Ärendebeskrivning När kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål uppfördes på fastigheten Listarum 1:48, Tomelilla kommun, tecknades ett nyttjanderättsavtal med markägaren. Av avtalet framgår kommunens rätt att utnyttja en avgränsad del av fastigheten för civilförsvarsändamål. Ägaren till Listarum 1:48, Roland Persson, säger upp avtalet i förtid samt önskar överta anläggnignen. Därmed skall kommunen inte behöva avlägsna anläggningen den 31 september Avtalet tecknades och avsåg nyttjanderätt under tiden t.o.m (25 år). Fortifikationsverket ansökte om att i förtid frånträda nyttjanderättsavtalet. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen avstår nyttjanderätten till del av Listarum 1:48 fr.o.m , och att kommunen försäljer till ägaren av Listarum 1:48 kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål till ett pris av 1 krona. I köpebrevet ska framgå att alla rättigheter och skyldigheter för anläggningen övergår till ägaren av Listarum 1:48. Beslutsunderlag Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 42. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 218. Kommunstyrelsens beslut , 164. forts.

25 () 67 forts Dnr 2012/157 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Simrishamns kommun avstår nyttjanderätten till del av Listarum 1:48 fr.o.m Simrishamns kommun försäljer kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål till ägaren av Listarum 1:48 till ett pris av 1 krona. I köpehandlingarna ska framgå att alla rättigheter och skyldigheter för anläggningen övergår till ägaren av Listarum 1:48. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att fullfölja försäljningen. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden

26 () 68 Dnr 2012/163 Organisation av Marint centrum i Simrishamn - bildande av Ideell förening Marint centrum Ärendebeskrivning Marint centrum har bedrivit verksamhet i dess nuvarande form c:a 1,5 år. Verksamheten ska värna Östersjöns miljö samt skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Organisatorisk är i dag att Marint centrum är en enhet underställd kommunstyrelsen med kommunstyrelsens arbetsutskott som ledningsgrupp. Fastigheten som Marint centrum är beläget i ägs av Simrishamns Industrifastighetsbolag, SIFAB, ett helägt kommunalt AB. Det medför i dagsläget att Simrishamns kommun ansvarar för kostnader för outhyrda lokaler. Utöver den kommunala finansieringen lämnar Region Skåne driftbidrag i ett 3-årsbeslut från Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt har även lämnat bidrag främst kopplat till tillväxt och innovation. EU-medel från Tillväxtverket har under tre år från 2010 delfinansierat projekt Baltic Sea R&D. Marint centrum föreslår att det bildas en ideell förening för Marint centrum i Simrishamn. Initialt är Simrishamns kommun och Region Skåne identifierade som bildare. Fler intressenter diskuteras och erbjuds bli medlemmar, exempelvis universitet/högskolor, forskningsinstitut och näringsliv. Syftet och inriktningen för Ideell förening Marint centrum är Marint centrum är en plats dör entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjön. Marint centrum föreslår att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att besluta att tillsammans med bland annat Region Skåne bilda Ideell förening Marint centrum. Beslutsunderlag Skrivelse från Marint centrum Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 197. Kommunstyrelsens beslut , 153. forts.

27 () 68 forts Dnr 2012/163 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige fattar principbeslut om att tillsammans med bland andra Region Skåne bilda Ideell förening Marint centrum enligt förslaget. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (kommundirektören och verksamhetschefen Marint centrum) Kommunstyrelsens arbetsutskott

28 () 69 Dnr 2012/93 Årsredovisning för år 2011 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) Ärendebeskrivning Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstsförbund har godkänt årsredovisningen för år 2011 och överlämnat den till medlemskommunerna. Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna samt godkänner årsredovisningen i enlighet med revisionsberättelsen Beslutsunderlag Direktionens för Sydöstra Skånes Räddningstjänstsförbund beslut , jämte årsredovisning för år Skrivelse från revisorerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, , jämte revisionsberättelse. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 152. Kommunstyrelsens beslut , 120. Jäv Vid kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet i är följande ledamöter jäviga enligt KL 5 20a och deltar därför inte: Karl-Erik Olsson (S), Håkan Rosenkvist (M), Pia Ingvarsson (S) och Mats Carlsson (C). Ersättare sätts inte in för de jäviga ledamöterna KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret Beslutet expedieras till: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer