Rådhuset, Simrishamn, kl ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00"

Transkript

1 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf Anders Johnsson ( 61) Kommunledningskontoret , kl Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Einar Nilsson Ordförande Christer Akej Justerande Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf Anders Johnsson ( 61) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Einar Nilsson

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Beslutande: Anders Johnsson (M) Pia Ingvarsson (S) Christer Akej (M), ordförande Göran Persson (S) Gudrun Schyman (FI) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Persson (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Jan-Olof Kjellgren (SD) Siv Bildtsen (MP) Christer Grankvist (S) Fredric Strömberg (FP), Håkan Rosenkvist (M) Lena Ivarsson (FI) Birgitta Englander (S) Margareta Nilsson (C) Kristina Åhberg (M), tjänstgör för Mats Hagelin (M) Gunilla Aastrup-Persson (ÖP) Else-Beth Rolf (S) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Anders Åkerberg (S) Kristina Rosenkvist (M) Iréne Stenvatten (FI), tjänstgör för Charlotte Rydell (FI) Lisa Kvarnbäck (MP) Kerstin Thorén (S) Ingegerd Bergfors (FP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP) Ingemar Nilsson (M), Inga Olsson (M), tjänstgör för Ingemar Nilsson (M), Paul Frogner-Kockum (KD) Mats Carlsson (C) Göran Thorén (S) Nils Åke Borg (ÖP) Margareta Hagstad (V), tjänstgör för Anders Arenhag (V) Kjell Dahlberg (M) Solvig Borg (S) Ingrid Popovics (M) Jacques Öhlund (FI) Lennart Månsson (S) Sven Olsson (M), tjänstgör för Martin Dahlberg (M)

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Håkan Erlandsson (C) Ulla Nilsson (M), tjänstgör för Per-Eric Persson (M) Anita Olsson (S) Jeanette Svensson (ÖP) Eddie Diab (M), Bo Håkansson (M), tjänstgör för Eddie Diab (M), Thomas Hansson (MP) Rolf Hansson (S) Övriga närvarande: Inga Olsson (M) Lars Ragnarsson (M) Bo Håkansson (M) Jarl Kemnefeldt (M) Mats Bengtsson (C) Anders Turesson (C) Michael von Gersdorff (KD) Jan-Erik Persson (S) Eva Holmberg (S) Jan Vokoun (S) Per Andersson (S) Christl Bengtsson (S) Anders Thorsson (S) Laura Ilabaca (V) Roland Thord (MP) Christer Vigren (ÖP) Stig Söderberg (ÖP) Gert Svensson (ÖP) Einar Nilsson, administrativ ledare, sekreterare

4 Sammanträdesprotokoll Sida () 55 Dnr Ändring av kommunfullmäktiges dagordning Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutar att som extraärenden på dagordningen som punkterna 29 f, g och h ta upp följande avsägelser: Johannes Mårtensson (SD) ledamot i kommunfullmäktige Jenny Ahlner (MP) ersättare i kultur- och fritidsnämnden Solvig Borg (S) ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Ordföranden påpekar också att ytterligare ett ärende har tillkommit till dagordningen genom en tilläggskungörelse. Ärendet om barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer att behandlas som ärende 31.

5 Sammanträdesprotokoll Sida () 56 Dnr 2012/184 Kommunfullmäktiges frågestund Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Inför dagens sammanträde har följande skriftliga fråga lämnats in. Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas. 1. Siv Bildtsén (MP) Kan ombyggnaden av Sankt Olofs skola färdigställas så att förskolebarnen kan börja i skolbyggnaden vid terminsstarten hösten 2012? Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (M) som besvarar frågan.

6 () 57 Dnr 2012/100 Medborgarförslag om att en cykelväg mellan Sankt Olof och Rörum iordningställs Ärendebeskrivning Birger Ehnberg och Johnna Hansson har väckt ett medborgarförslag om att det byggs en cykelväg mellan Sankt Olof och Rörum. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Birger Ehnberg och Johnna Hansson KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av Anders Johnsson (M) Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Samhällsbyggnadsnämnden kan bjuda in förslagsställarna för att redovisa sitt medborgarförslag vid nämndens sammanträde. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Birger Ehnberg och Johnna Hansson (information) Kommunfullmäktige

7 () 58 Dnr 2012/128 Medborgarförslag om att kommunen ger medborgarna möjlighet att betala sina kommunala räkningar med e-faktura Ärendebeskrivning Mats Petri har väckt ett medborgarförslag om att kommunen ska ge medborgarna möjlighet att betala sina kommunala räkningar med e-faktura. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Mats Petri KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av Anders Johnsson (M) Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen kan bjuda in förslagsställaren för att redovisa sitt medborgarförslag vid nämndens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Mats Petri (information) Kommunfullmäktige

8 () 59 Dnr 2012/183 Interpellation från Lisa Kvarnbäck (MP) om en vision för en bättre skola Ärendebeskrivning Lisa Kvarnbäck (MP) har i interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande den 15 maj 2012 ställt frågor om en vision för en bättre skola. Beslutsunderlag Lisa Kvarnbäcks interpellation KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Interpellationen får framställas. Barn- och utbildningsnämndens ordförande kommer att besvara interpellationen vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Lisa Kvarnbäck Margareta Nilsson

9 () 60 Dnr 2012/110 Svar på interpellation från Gudrun Schyman (FI) om arbetsmarknadsfrågor Ärendebeskrivning Gudrun Schyman (FI) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande den 19 mars 2012 ställt frågor om hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor som rör ungdomsarbetslösheten, beredskapen inför kommande pensionsavgångar inom kommunen, deltidsarbetslösheten och ett jämställt bemötande av de kvinnor som har funktionsnedsättningar och är arbetslösa. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2012, 45, beslutat att interpellationen får framställas. Kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (M) har lämnat skriftligt svar på interpellationen. Överläggningar Interpellationen och interpellationssvaret debatteras under interpellationsdebatten. Beslutsunderlag Gudrun Schymans interpellation Kommunfullmäktiges beslut , 45. Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande, KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Den framställda interpellationen anses därmed besvarad. Beslutet expedieras till: Gudrun Schyman Anders Johnsson

10 () 61 Dnr 2011/8 Detaljplan för Herden 4 och 5 i Simrishamn Ärendebeskrivning Simrishamns Bostäder AB har begärt planmedgivande för ändring till byggrättsområde och reglering av område inom kvartersmark för fastigheten Herden 4 i Simrishamn. Fastigheten är belägen i nordvästra delen av kvarteret vid Prästgatan, Stora Rådmansgatan och Östergatan. Fastigheten gränsar till fastigheten Herden 5. Gällande detaljplan från 1938 anger kvartersmark för bostads- och affärsändamål, mark för uthusändamål innanför byggrättsområde samt mark som inte får bebyggas mot nordöst. Området omfattas av tomtindelning för staden Simrishamn från 1874 som anger att det ska vara två tomter i den nordvästra delen av kvarteret, nuvarande Herden 4 och 5. Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn från 1975 beskriver hörnhuset mot Stora Rådmansgatan och Östergatan inom Herden 5 som en värdefull byggnad. Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster från 1985 anger att takytor mot gator inte får förses med nya takkupor och takfönster. I framställningen från Simrishamns Bostäder AB anhålls om en ny bostadstomt inom den nordöstra delen av fastigheten och om område för transformatorstation inne i kvarteret samt fastighetsreglering. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området, som är bebyggt med en byggnad för transformatorstation och som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas, kan prövas för ett enbostadshus och en bostadstomt. Byggrättsområde för en ny transformatorstation samt reglering av bebyggelsemiljön ingår också i prövningen. Både fastigheten Herden 4 och fastigheten Herden 5 behöver ingå i planområdet. forts.

11 () 61 forts Dnr 2011/8 Befintlig fastighetsgräns mellan Herden 4 och Herden 5 går genom uthusbyggnad. Tomtindelningen behöver upphävas så att reglering av fastighetsgräns och avstyckning av fastighet för ny bostadstomt kan genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 179, om planmedgivande och om godkännande för samråd. Planprövning sker genom normalt planförfarande. Planhandlingar för samråd har upprättats. Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd Planavtal har upprättats och undertecknats av sökanden Samrådsredogörelse för inkomna yttranden har sammanställts. Utställningshandlingar har upprättats. Kommunstyrelsen beslutade , 176, att godkänna detaljplanen för utställning. Förslag till detaljplan har varit föremål för utställning Utlåtande för inkomna yttranden efter utställning har upprättats. Riskanalys avseende strålning och brandrisk, ny transformatorstation, har tagits fram, Antagandehandlingar har upprättats. forts.

12 () 61 forts Dnr 2011/8 Beslutsunderlag Detaljplan - stadsplan för Simrishamn, Fastighetsplan - tomtindelning för Simrishamn från Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn, Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, Begäran om planmedgivande från Simrishamns Bostäder AB, daterad Detaljplan samrådshandlingar upprättade Förvaltningens tjänsteredogörelse, Samrådsredogörelse och övriga utställningshandlingar daterade Kommunstyrelsens beslut, , 176. Riskanalys, ny nätstation, Herden 4, Rejlers ingenjörer AB, Detaljplan antagandehandlingar upprättade Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 189. Kommunstyrelsens beslut , 145. Jäv Håkan Erlandsson (C) deltar ej i behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. I hans ställe tjänstgör Mats Bengtsson (C). Till att justera denna paragraf utses Anders Johnsson (M). KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Anta förslaget till detaljplan för Herden 4 och 5 i Simrishamn. Beslutet expedieras till: Simrishamns Bostäder AB Joakim Knut Retziaff Samhällsbyggnadsförvaltningen

13 () 62 Dnr 2011/273 Arbetsordning för kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Den nu gällande arbetsordningen antogs ursprungligen av kommunfullmäktige den 16 december 1991, 60, och har senast reviderats den 30 maj 2011, 45. Kommunfullmäktiges presidium har efter samråd med representanter för samtliga partier i fullmäktige gjort en översyn av arbetsordningen för kommunfullmäktige och redovisat ett förslag till ny arbetsordning. Översynen har gjorts i samarbete med kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har därefter gjort en omarbetning av förslaget med anledning av de synpunkter som framförts vid kommunstyrelsen behandling av ärendet (Ks 202/2011). En ytterligare granskning av förslaget har gjorts med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting i cirkulär 11:45 redovisat ett underlag för arbetsordning för fullmäktige. Kommunledningskontorets omarbetade förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige är daterat De ändringar som gjorts i förhållande till presidiets ursprungliga förslag har markerats med kursiv fetstil. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget, dock med den ändringen att ordet redan i sista stycket under 10 tas bort. K ommunfullmäktige har den 27 februari 2012, 14, återremitterat förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige till fullmäktiges presidium för förnyat övervägande och förslag som därefter bereds av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges presidium har övervägt de synpunkter som framfördes av Anders Arenhag (V) och Irene Stenvatten (FI) vid kommunfullmäktiges diskussion i ärendet. Presidiet har gjort vissa justeringar i förslaget som nu överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, (slutförslag ). forts.

14 () 62 forts Dnr 2011/273 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, Förslag till arbetsordning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 310. Kommunstyrelsens beslut , 202. Kommunledningskontorets skrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 396. Kommunledningskontorets skrivelse, Reviderat förslag till arbetsordning, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 48. Kommunstyrelsens beslut , 52. Kommunfullmäktiges beslut , 14. Skrivelse från kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 195. Kommunstyrelsens beslut , 151. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, daterat , med den redaktionella ändringen att orden och frågor stryks i 12, sista stycket. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige ledamöter och ersättare Kommunledningskontoret (administrative ledaren)

15 () 63 Dnr 2011/296 Fullmäktigeberedningen för medborgardialog Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt den 27 februari 2012, 15, att tillsätta en fullmäktigeberedning med syfte att komma med förslag på hur en konstruktiv och kreativ medborgardialog kan utformas. Beredningen ska överväga alternativ till de tidigare byamötena, hemsidans funktioner vad gäller dialog och se över sociala medier som verktyg för kontinuerlig kommunikation. Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat sammansättningen och arbetsformerna för denna fullmäktigeberedning med utgångspunkt från Arbetsformer för fullmäktigeberedningar som antagits av kommunfullmäktige den 29 september 2008, 134. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktigeberedningen för medborgardialog ska bestå av fem ledamöter (3 från majoriteten och 2 från oppositionen), varav en sammankallande, vilka utses av kommunfullmäktige. Ersättare ska inte utses. Fullmäktigeberedningen ska redovisa sitt slutförslag senast före sommaren Fullmäktigeberedningen bestämmer själv sina arbetsformer och behovet av administrativt stöd utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat. Kommunstyrelsen har föreslagit att den av presidiet föreslagna fullmäktigeberedningen godkänns och att en budget på maximalt kronor ska användas av kommunfullmäktiges budget för sammanträdesarvoden m.m. Några extra medel utöver dessa ska ej utgå. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 15. Skrivelse från kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 153. Kommunstyrelsens beslut , 121. Yrkande Gudrun Schyman (FI) yrkar att varje parti i kommunfullmäktige ska erbjudas att ha en representant vardera i beredningen som därmed kan ha 10 representanter, att budgeten ska vara kronor för år 2012 och att ett anslag för år 2013 ska prövas i budget forts.

16 () 63 forts Dnr 2011/296 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Gudrun Schymans yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Gudrun Schymans yrkande. Med 35 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 12 Nej-röster för Gudrun Schymans yrkande, samt är två ledamöter frånvarande utan ersättare, beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1, 63. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Godkänna den av kommunfullmäktiges presidium föreslagna fullmäktigeberedningen. Fullmäktigeberedningen för medborgardialog ska därmed bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, vilka utses av kommunfullmäktige. Ersättare ska inte utses. Fullmäktigeberedningen ska redovisa sitt slutförslag senast före sommaren Fullmäktigeberedningen bestämmer själv sina arbetsformer och behovet av administrativt stöd utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat. En budget på maximalt kronor ska användas av kommunfullmäktiges budget för sammanträdesarvoden m.m. Några extra medel utöver dessa ska ej utgå. Beslutet expedieras till: Fullmäktigeberedningen för medborgardialog Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 () 64 Dnr 2010/253 Upprättande av kostpolicy Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i beslut uppdragit åt barn-och utbildningsnämnden att ta fram en kostpolicy i kommunen. Detta arbete är ännu inte avslutat. Kommunstyrelsen har därefter, , 4, gett samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda kostverksamheten. Uppdraget beskrivs bland annat med texten: Utredningen ska omfatta kostenhetens samlade verksamhet och organisation, även vad avser frågor om ekologisk mat, närproducerad mat och kostpolicy. Barn- och utbildningsnämnden har med anledning av kommunstyrelsens beslut 4/2012 framfört önskemål om att friställas från kommunfullmäktiges beslut , 90. Barn- och utbildningsnämnden ämnar överlämna material som finns kring kostpolicyn till samhällsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen noterar att uppdraget att ta fram en kostpolicy grundas på ett medborgarförslag om utveckling av kommunens kostverksamhet (dnr 2010/77). Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut , 20. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 125. Kommunstyrelsens beslut , 105. forts.

18 () 64 forts Dnr 2010/253 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en kostpolicy. Uppdraget fullföljs istället enligt kommunstyrelsens beslut 4/2012. Barn- och utbildningsnämnden ska överlämna material runt framtagande av kostpolicyn, inklusive underlag för utveckling av kommunens kostverksamhet, till samhällsbyggnadschefen. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

19 () 65 Dnr 2011/395 Avtal om nyttjande av lokalerna i Teaterbiografen Grand i Simrishamn Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har tidigare redovisat ett förslag till avtal med AV-Kompaniet gällande köp av tid m.m. i Grand-biografens lokaler. I syfte att säkerställa tillgången till lämpliga lokaler för olika typer av arrangemang i kommunal och/eller förenings- /studieförbundsregi köper kultur- och fritidsnämnden mot ersättning under tiden fram till rätten att nyttja lokaler på Grand. Vissa revideringar i 4, 10 och 11 i avtalsförslaget gjordes av kommunstyrelsens utskott och kultur- och fritidsförvaltningen redovisade ett reviderat avtalsförslag utifrån utskottets diskussioner. Det reviderade avtalsförslaget godkändes och undertecknades av AV-Kompaniet. Kommunfullmäktige godkände avtalet , 110. Diskussioner har efter detta uppstått om partsviljan när avtalet skrevs och diskussionerna ledde fram till att kultur- och fritidsnämnden den 11 februari 2011, 21, beslutade att betala ut kronor + moms per månad till AV-kompaniet för föreningars fria tillgång till möteslokaler på Grand. Detta skulle inte gälla stora salongen. Avtalet med Grand var därefter uppe till beslut i kommunfullmäktige , i samband med taxor och avgifter. Taxefrågan för lokaler i Grand återremitterades till kultur- och fritidsnämnden för klarläggande med hänsyn till tidigare tecknat avtal med AVkompaniet. Kultur och fritidsnämnden har genom beslut , 65, föreslagit kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att besluta att omförhandla avtalet med AVkompaniet. Frågan om omförhandling av avtalet har återigen varit upp till beslut i kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2011, 132, då nämnden beslutade att avvakta vidare diskussioner med AV-kompaniet till dess att kommunstyrelsen behandlat kultur-och fritidsnämndens beslut från den 18 maj 2011, 65. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt avtalsförslag med AV-kompaniet i enlighet med framtaget utkast till tilläggsavtal. Avtalet fastställs därefter av kommunfullmäktige. forts.

20 () 65 forts Dnr 2011/395

21 () 65 forts Dnr 2011/395 Ett nytt avtalsförslag har tagits fram och kultur- och fritidsnämnden ställde sig bakom detsamma genom beslut , 10. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt avtal med AV-kompaniet vilket ersätter tidigare avtal. Beslutsunderlag Kommunfullmäktigs beslut , 23. Kultur och fritidsnämndens beslut , 50, jämte bilagor. Kultur och fritidsnämndens beslut , 65, jämte frågebrev till kommunjuristen. Kultur och fritidsnämndens beslut , 132. Utkast tilläggsavtal med AV-kompaniet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 521. Förslag till avtal med AV-kompaniet. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 124. Jämförelse mellan tidigare och nytt avtalsförslag. Kommunstyrelsens beslut , 104. Yrkande Gudrun Schyman (FI) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur avtal kan träffas så att salong och loger i Grand ska vara tillgängliga för föreningar enligt kommunens taxa för kommunala lokaler. Propositionsordning återremiss Ordföranden ställer proposition på Gudrun Schymans återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet och att ärendet därmed ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. forts.

22 () 65 forts Dnr 2011/395 Omröstning återremiss Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja för avgörande i dag. Nej för återremiss. Med 38 Ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag mot 9 Nej-röster för Gudrun Schymans återremissyrkande, samt är 2 ledamöter frånvarande utan ersättare, beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Se omröstningsbilaga 1, 65. Propositionsordning avtalsförslaget Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Förslaget till nytt avtal med AV-kompaniet vilket ersätter tidigare avtal godkänns. Uppdra åt kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Aastrup Persson och kultur- och fritidschef Gunilla Janlert att på komunnens vägnar underteckna avtalet. Reservationer Gudrun Schyman (FI), Lena Ivarsson (FI), Iréne Stenvatten (FI), Margareta Hagstad (V) och Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden

23 () 66 Dnr 2012/106 Ny placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde den 29 september 2008, 139, en ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen. Policyn reglerar hanteringen av dessa medel. Då pensionsmedlen är avsedda för att delfinansiera pensionsutbetalningar ingår även nivån på de årliga uttagen för perioden till och med år En översyn har gjorts av policyn, bland annat för att det behövs fastställande av nivån på de årliga uttagen för perioden Simrishamn samarbetar med sju andra kommuner i dessa frågor. Berörda kommuner har lämnat uppdraget att utarbeta ett förslag till ny policy till Agenta Advisors AB. Förslaget till policy grundas på en ALM-analys (Asset-Liabilty- Modelling). En sådan analys innebär att avsedda tillgångar matchas mot det åtagande som ska finansieras. Åtagandet har beräknats utifrån en långtidsprognos (40 år) upprättad av KPA. Kommunledningskontoret har redovisat förslag till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltning. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunledningskontorets jämte bilagor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 151. Kommunstyrelsens beslut , 119. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltning. Upphäva den av kommunfullmäktige den 29 september 2008, 139, fastställda placeringspolicyn. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (chefsekonomen)

24 () 67 Dnr 2012/157 Uppsägning av nyttjanderättsavtal för civilförsvarsanläggning på fastigheten Listarum 1:48 Ärendebeskrivning När kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål uppfördes på fastigheten Listarum 1:48, Tomelilla kommun, tecknades ett nyttjanderättsavtal med markägaren. Av avtalet framgår kommunens rätt att utnyttja en avgränsad del av fastigheten för civilförsvarsändamål. Ägaren till Listarum 1:48, Roland Persson, säger upp avtalet i förtid samt önskar överta anläggnignen. Därmed skall kommunen inte behöva avlägsna anläggningen den 31 september Avtalet tecknades och avsåg nyttjanderätt under tiden t.o.m (25 år). Fortifikationsverket ansökte om att i förtid frånträda nyttjanderättsavtalet. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen avstår nyttjanderätten till del av Listarum 1:48 fr.o.m , och att kommunen försäljer till ägaren av Listarum 1:48 kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål till ett pris av 1 krona. I köpebrevet ska framgå att alla rättigheter och skyldigheter för anläggningen övergår till ägaren av Listarum 1:48. Beslutsunderlag Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 42. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 218. Kommunstyrelsens beslut , 164. forts.

25 () 67 forts Dnr 2012/157 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Simrishamns kommun avstår nyttjanderätten till del av Listarum 1:48 fr.o.m Simrishamns kommun försäljer kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål till ägaren av Listarum 1:48 till ett pris av 1 krona. I köpehandlingarna ska framgå att alla rättigheter och skyldigheter för anläggningen övergår till ägaren av Listarum 1:48. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att fullfölja försäljningen. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden

26 () 68 Dnr 2012/163 Organisation av Marint centrum i Simrishamn - bildande av Ideell förening Marint centrum Ärendebeskrivning Marint centrum har bedrivit verksamhet i dess nuvarande form c:a 1,5 år. Verksamheten ska värna Östersjöns miljö samt skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Organisatorisk är i dag att Marint centrum är en enhet underställd kommunstyrelsen med kommunstyrelsens arbetsutskott som ledningsgrupp. Fastigheten som Marint centrum är beläget i ägs av Simrishamns Industrifastighetsbolag, SIFAB, ett helägt kommunalt AB. Det medför i dagsläget att Simrishamns kommun ansvarar för kostnader för outhyrda lokaler. Utöver den kommunala finansieringen lämnar Region Skåne driftbidrag i ett 3-årsbeslut från Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt har även lämnat bidrag främst kopplat till tillväxt och innovation. EU-medel från Tillväxtverket har under tre år från 2010 delfinansierat projekt Baltic Sea R&D. Marint centrum föreslår att det bildas en ideell förening för Marint centrum i Simrishamn. Initialt är Simrishamns kommun och Region Skåne identifierade som bildare. Fler intressenter diskuteras och erbjuds bli medlemmar, exempelvis universitet/högskolor, forskningsinstitut och näringsliv. Syftet och inriktningen för Ideell förening Marint centrum är Marint centrum är en plats dör entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjön. Marint centrum föreslår att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att besluta att tillsammans med bland annat Region Skåne bilda Ideell förening Marint centrum. Beslutsunderlag Skrivelse från Marint centrum Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 197. Kommunstyrelsens beslut , 153. forts.

27 () 68 forts Dnr 2012/163 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige fattar principbeslut om att tillsammans med bland andra Region Skåne bilda Ideell förening Marint centrum enligt förslaget. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (kommundirektören och verksamhetschefen Marint centrum) Kommunstyrelsens arbetsutskott

28 () 69 Dnr 2012/93 Årsredovisning för år 2011 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) Ärendebeskrivning Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstsförbund har godkänt årsredovisningen för år 2011 och överlämnat den till medlemskommunerna. Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna samt godkänner årsredovisningen i enlighet med revisionsberättelsen Beslutsunderlag Direktionens för Sydöstra Skånes Räddningstjänstsförbund beslut , jämte årsredovisning för år Skrivelse från revisorerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, , jämte revisionsberättelse. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 152. Kommunstyrelsens beslut , 120. Jäv Vid kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet i är följande ledamöter jäviga enligt KL 5 20a och deltar därför inte: Karl-Erik Olsson (S), Håkan Rosenkvist (M), Pia Ingvarsson (S) och Mats Carlsson (C). Ersättare sätts inte in för de jäviga ledamöterna KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret Beslutet expedieras till: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07-

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07- 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset, kl 18.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15

Carina Persson. Karl-Erik Olsson 2015-10-15 1 1 Plats och tid Rådhuset,, kl 13.00-15.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Christer

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Tisdagen den 24 juni 2008, kl 08.00 (OBS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 17 november 2010, kl 08.30.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-12-14 1 (45) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 14 mars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Måndagen den 14 januari 2008, kl 08.30

Läs mer

Sida 2011-01-13 1 (17)

Sida 2011-01-13 1 (17) 2011-01-13 1 (17) Plats och tid Valfisken, BUN:s sammanträdesrum, Simrishamn, kl 17.00-20.00 (ajournering kl 17.55-19.00) Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Martin Dahlberg (M) Ulf Jönsson (M) tjänstgör

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Tid och plats Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Onsdagen den 24 oktober 2007, kl 13.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB)

Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) KALLELSE www.simrishamn.se Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (UB) Tid och plats: Onsdagen den 13 december

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer