Rådhuset, Simrishamn, kl ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00"

Transkript

1 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl , Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf Anders Johnsson ( 61) Kommunledningskontoret , kl Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Einar Nilsson Ordförande Christer Akej Justerande Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf Anders Johnsson ( 61) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Einar Nilsson

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Beslutande: Anders Johnsson (M) Pia Ingvarsson (S) Christer Akej (M), ordförande Göran Persson (S) Gudrun Schyman (FI) Carl-Göran Svensson (C) Stefan Lamme (M) Christer Persson (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Monica Jägholt-Gripp (M) Jan-Olof Kjellgren (SD) Siv Bildtsen (MP) Christer Grankvist (S) Fredric Strömberg (FP), Håkan Rosenkvist (M) Lena Ivarsson (FI) Birgitta Englander (S) Margareta Nilsson (C) Kristina Åhberg (M), tjänstgör för Mats Hagelin (M) Gunilla Aastrup-Persson (ÖP) Else-Beth Rolf (S) Karin Fellström-Arnoldsson (M) Anders Åkerberg (S) Kristina Rosenkvist (M) Iréne Stenvatten (FI), tjänstgör för Charlotte Rydell (FI) Lisa Kvarnbäck (MP) Kerstin Thorén (S) Ingegerd Bergfors (FP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP) Ingemar Nilsson (M), Inga Olsson (M), tjänstgör för Ingemar Nilsson (M), Paul Frogner-Kockum (KD) Mats Carlsson (C) Göran Thorén (S) Nils Åke Borg (ÖP) Margareta Hagstad (V), tjänstgör för Anders Arenhag (V) Kjell Dahlberg (M) Solvig Borg (S) Ingrid Popovics (M) Jacques Öhlund (FI) Lennart Månsson (S) Sven Olsson (M), tjänstgör för Martin Dahlberg (M)

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Håkan Erlandsson (C) Ulla Nilsson (M), tjänstgör för Per-Eric Persson (M) Anita Olsson (S) Jeanette Svensson (ÖP) Eddie Diab (M), Bo Håkansson (M), tjänstgör för Eddie Diab (M), Thomas Hansson (MP) Rolf Hansson (S) Övriga närvarande: Inga Olsson (M) Lars Ragnarsson (M) Bo Håkansson (M) Jarl Kemnefeldt (M) Mats Bengtsson (C) Anders Turesson (C) Michael von Gersdorff (KD) Jan-Erik Persson (S) Eva Holmberg (S) Jan Vokoun (S) Per Andersson (S) Christl Bengtsson (S) Anders Thorsson (S) Laura Ilabaca (V) Roland Thord (MP) Christer Vigren (ÖP) Stig Söderberg (ÖP) Gert Svensson (ÖP) Einar Nilsson, administrativ ledare, sekreterare

4 Sammanträdesprotokoll Sida () 55 Dnr Ändring av kommunfullmäktiges dagordning Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutar att som extraärenden på dagordningen som punkterna 29 f, g och h ta upp följande avsägelser: Johannes Mårtensson (SD) ledamot i kommunfullmäktige Jenny Ahlner (MP) ersättare i kultur- och fritidsnämnden Solvig Borg (S) ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Ordföranden påpekar också att ytterligare ett ärende har tillkommit till dagordningen genom en tilläggskungörelse. Ärendet om barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer att behandlas som ärende 31.

5 Sammanträdesprotokoll Sida () 56 Dnr 2012/184 Kommunfullmäktiges frågestund Kommunfullmäktige har den 21 december 1998 beslutat att permanent införa frågestund i kommunfullmäktige. Inför dagens sammanträde har följande skriftliga fråga lämnats in. Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas. 1. Siv Bildtsén (MP) Kan ombyggnaden av Sankt Olofs skola färdigställas så att förskolebarnen kan börja i skolbyggnaden vid terminsstarten hösten 2012? Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (M) som besvarar frågan.

6 () 57 Dnr 2012/100 Medborgarförslag om att en cykelväg mellan Sankt Olof och Rörum iordningställs Ärendebeskrivning Birger Ehnberg och Johnna Hansson har väckt ett medborgarförslag om att det byggs en cykelväg mellan Sankt Olof och Rörum. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Birger Ehnberg och Johnna Hansson KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av Anders Johnsson (M) Medborgarförslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. Samhällsbyggnadsnämnden kan bjuda in förslagsställarna för att redovisa sitt medborgarförslag vid nämndens sammanträde. Samhällsbyggnadsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden Birger Ehnberg och Johnna Hansson (information) Kommunfullmäktige

7 () 58 Dnr 2012/128 Medborgarförslag om att kommunen ger medborgarna möjlighet att betala sina kommunala räkningar med e-faktura Ärendebeskrivning Mats Petri har väckt ett medborgarförslag om att kommunen ska ge medborgarna möjlighet att betala sina kommunala räkningar med e-faktura. Kommunfullmäktige har den 29 september 2008, 140, beslutat att hanteringen av medborgarförslagen ska förenklas genom att kommunfullmäktige för varje enskilt medborgarförslag, och utan föregående beredning, ska ta ställning till om ärendet ska avgöras av fullmäktige själv eller om fullmäktige ska överlåta ärendet till kommunstyrelsen eller en annan berörd nämnd. Beslutsunderlag Medborgarförslag från Mats Petri KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT på förslag av Anders Johnsson (M) Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen kan bjuda in förslagsställaren för att redovisa sitt medborgarförslag vid nämndens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Mats Petri (information) Kommunfullmäktige

8 () 59 Dnr 2012/183 Interpellation från Lisa Kvarnbäck (MP) om en vision för en bättre skola Ärendebeskrivning Lisa Kvarnbäck (MP) har i interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande den 15 maj 2012 ställt frågor om en vision för en bättre skola. Beslutsunderlag Lisa Kvarnbäcks interpellation KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Interpellationen får framställas. Barn- och utbildningsnämndens ordförande kommer att besvara interpellationen vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Lisa Kvarnbäck Margareta Nilsson

9 () 60 Dnr 2012/110 Svar på interpellation från Gudrun Schyman (FI) om arbetsmarknadsfrågor Ärendebeskrivning Gudrun Schyman (FI) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande den 19 mars 2012 ställt frågor om hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsfrågor som rör ungdomsarbetslösheten, beredskapen inför kommande pensionsavgångar inom kommunen, deltidsarbetslösheten och ett jämställt bemötande av de kvinnor som har funktionsnedsättningar och är arbetslösa. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 23 april 2012, 45, beslutat att interpellationen får framställas. Kommunstyrelsens ordförande Anders Johnsson (M) har lämnat skriftligt svar på interpellationen. Överläggningar Interpellationen och interpellationssvaret debatteras under interpellationsdebatten. Beslutsunderlag Gudrun Schymans interpellation Kommunfullmäktiges beslut , 45. Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande, KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Den framställda interpellationen anses därmed besvarad. Beslutet expedieras till: Gudrun Schyman Anders Johnsson

10 () 61 Dnr 2011/8 Detaljplan för Herden 4 och 5 i Simrishamn Ärendebeskrivning Simrishamns Bostäder AB har begärt planmedgivande för ändring till byggrättsområde och reglering av område inom kvartersmark för fastigheten Herden 4 i Simrishamn. Fastigheten är belägen i nordvästra delen av kvarteret vid Prästgatan, Stora Rådmansgatan och Östergatan. Fastigheten gränsar till fastigheten Herden 5. Gällande detaljplan från 1938 anger kvartersmark för bostads- och affärsändamål, mark för uthusändamål innanför byggrättsområde samt mark som inte får bebyggas mot nordöst. Området omfattas av tomtindelning för staden Simrishamn från 1874 som anger att det ska vara två tomter i den nordvästra delen av kvarteret, nuvarande Herden 4 och 5. Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn från 1975 beskriver hörnhuset mot Stora Rådmansgatan och Östergatan inom Herden 5 som en värdefull byggnad. Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster från 1985 anger att takytor mot gator inte får förses med nya takkupor och takfönster. I framställningen från Simrishamns Bostäder AB anhålls om en ny bostadstomt inom den nordöstra delen av fastigheten och om område för transformatorstation inne i kvarteret samt fastighetsreglering. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att området, som är bebyggt med en byggnad för transformatorstation och som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas, kan prövas för ett enbostadshus och en bostadstomt. Byggrättsområde för en ny transformatorstation samt reglering av bebyggelsemiljön ingår också i prövningen. Både fastigheten Herden 4 och fastigheten Herden 5 behöver ingå i planområdet. forts.

11 () 61 forts Dnr 2011/8 Befintlig fastighetsgräns mellan Herden 4 och Herden 5 går genom uthusbyggnad. Tomtindelningen behöver upphävas så att reglering av fastighetsgräns och avstyckning av fastighet för ny bostadstomt kan genomföras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 179, om planmedgivande och om godkännande för samråd. Planprövning sker genom normalt planförfarande. Planhandlingar för samråd har upprättats. Förslag till detaljplan har varit föremål för samråd Planavtal har upprättats och undertecknats av sökanden Samrådsredogörelse för inkomna yttranden har sammanställts. Utställningshandlingar har upprättats. Kommunstyrelsen beslutade , 176, att godkänna detaljplanen för utställning. Förslag till detaljplan har varit föremål för utställning Utlåtande för inkomna yttranden efter utställning har upprättats. Riskanalys avseende strålning och brandrisk, ny transformatorstation, har tagits fram, Antagandehandlingar har upprättats. forts.

12 () 61 forts Dnr 2011/8 Beslutsunderlag Detaljplan - stadsplan för Simrishamn, Fastighetsplan - tomtindelning för Simrishamn från Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn, Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster, Begäran om planmedgivande från Simrishamns Bostäder AB, daterad Detaljplan samrådshandlingar upprättade Förvaltningens tjänsteredogörelse, Samrådsredogörelse och övriga utställningshandlingar daterade Kommunstyrelsens beslut, , 176. Riskanalys, ny nätstation, Herden 4, Rejlers ingenjörer AB, Detaljplan antagandehandlingar upprättade Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 189. Kommunstyrelsens beslut , 145. Jäv Håkan Erlandsson (C) deltar ej i behandling och beslut i ärendet på grund av jäv. I hans ställe tjänstgör Mats Bengtsson (C). Till att justera denna paragraf utses Anders Johnsson (M). KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Anta förslaget till detaljplan för Herden 4 och 5 i Simrishamn. Beslutet expedieras till: Simrishamns Bostäder AB Joakim Knut Retziaff Samhällsbyggnadsförvaltningen

13 () 62 Dnr 2011/273 Arbetsordning för kommunfullmäktige Ärendebeskrivning Den nu gällande arbetsordningen antogs ursprungligen av kommunfullmäktige den 16 december 1991, 60, och har senast reviderats den 30 maj 2011, 45. Kommunfullmäktiges presidium har efter samråd med representanter för samtliga partier i fullmäktige gjort en översyn av arbetsordningen för kommunfullmäktige och redovisat ett förslag till ny arbetsordning. Översynen har gjorts i samarbete med kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har därefter gjort en omarbetning av förslaget med anledning av de synpunkter som framförts vid kommunstyrelsen behandling av ärendet (Ks 202/2011). En ytterligare granskning av förslaget har gjorts med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting i cirkulär 11:45 redovisat ett underlag för arbetsordning för fullmäktige. Kommunledningskontorets omarbetade förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige är daterat De ändringar som gjorts i förhållande till presidiets ursprungliga förslag har markerats med kursiv fetstil. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget, dock med den ändringen att ordet redan i sista stycket under 10 tas bort. K ommunfullmäktige har den 27 februari 2012, 14, återremitterat förslaget till arbetsordning för kommunfullmäktige till fullmäktiges presidium för förnyat övervägande och förslag som därefter bereds av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges presidium har övervägt de synpunkter som framfördes av Anders Arenhag (V) och Irene Stenvatten (FI) vid kommunfullmäktiges diskussion i ärendet. Presidiet har gjort vissa justeringar i förslaget som nu överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, (slutförslag ). forts.

14 () 62 forts Dnr 2011/273 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges presidiums skrivelse, Förslag till arbetsordning. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 310. Kommunstyrelsens beslut , 202. Kommunledningskontorets skrivelse, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 396. Kommunledningskontorets skrivelse, Reviderat förslag till arbetsordning, Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 48. Kommunstyrelsens beslut , 52. Kommunfullmäktiges beslut , 14. Skrivelse från kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 195. Kommunstyrelsens beslut , 151. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar förslaget till ny arbetsordning för kommunfullmäktige, daterat , med den redaktionella ändringen att orden och frågor stryks i 12, sista stycket. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige ledamöter och ersättare Kommunledningskontoret (administrative ledaren)

15 () 63 Dnr 2011/296 Fullmäktigeberedningen för medborgardialog Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslöt den 27 februari 2012, 15, att tillsätta en fullmäktigeberedning med syfte att komma med förslag på hur en konstruktiv och kreativ medborgardialog kan utformas. Beredningen ska överväga alternativ till de tidigare byamötena, hemsidans funktioner vad gäller dialog och se över sociala medier som verktyg för kontinuerlig kommunikation. Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat sammansättningen och arbetsformerna för denna fullmäktigeberedning med utgångspunkt från Arbetsformer för fullmäktigeberedningar som antagits av kommunfullmäktige den 29 september 2008, 134. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att fullmäktigeberedningen för medborgardialog ska bestå av fem ledamöter (3 från majoriteten och 2 från oppositionen), varav en sammankallande, vilka utses av kommunfullmäktige. Ersättare ska inte utses. Fullmäktigeberedningen ska redovisa sitt slutförslag senast före sommaren Fullmäktigeberedningen bestämmer själv sina arbetsformer och behovet av administrativt stöd utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat. Kommunstyrelsen har föreslagit att den av presidiet föreslagna fullmäktigeberedningen godkänns och att en budget på maximalt kronor ska användas av kommunfullmäktiges budget för sammanträdesarvoden m.m. Några extra medel utöver dessa ska ej utgå. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , 15. Skrivelse från kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 153. Kommunstyrelsens beslut , 121. Yrkande Gudrun Schyman (FI) yrkar att varje parti i kommunfullmäktige ska erbjudas att ha en representant vardera i beredningen som därmed kan ha 10 representanter, att budgeten ska vara kronor för år 2012 och att ett anslag för år 2013 ska prövas i budget forts.

16 () 63 forts Dnr 2011/296 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Gudrun Schymans yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja för kommunstyrelsens förslag. Nej för Gudrun Schymans yrkande. Med 35 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 12 Nej-röster för Gudrun Schymans yrkande, samt är två ledamöter frånvarande utan ersättare, beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Se omröstningsbilaga 1, 63. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Godkänna den av kommunfullmäktiges presidium föreslagna fullmäktigeberedningen. Fullmäktigeberedningen för medborgardialog ska därmed bestå av fem ledamöter, varav en sammankallande, vilka utses av kommunfullmäktige. Ersättare ska inte utses. Fullmäktigeberedningen ska redovisa sitt slutförslag senast före sommaren Fullmäktigeberedningen bestämmer själv sina arbetsformer och behovet av administrativt stöd utifrån det uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat. En budget på maximalt kronor ska användas av kommunfullmäktiges budget för sammanträdesarvoden m.m. Några extra medel utöver dessa ska ej utgå. Beslutet expedieras till: Fullmäktigeberedningen för medborgardialog Kommunstyrelsens arbetsutskott

17 () 64 Dnr 2010/253 Upprättande av kostpolicy Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i beslut uppdragit åt barn-och utbildningsnämnden att ta fram en kostpolicy i kommunen. Detta arbete är ännu inte avslutat. Kommunstyrelsen har därefter, , 4, gett samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda kostverksamheten. Uppdraget beskrivs bland annat med texten: Utredningen ska omfatta kostenhetens samlade verksamhet och organisation, även vad avser frågor om ekologisk mat, närproducerad mat och kostpolicy. Barn- och utbildningsnämnden har med anledning av kommunstyrelsens beslut 4/2012 framfört önskemål om att friställas från kommunfullmäktiges beslut , 90. Barn- och utbildningsnämnden ämnar överlämna material som finns kring kostpolicyn till samhällsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen noterar att uppdraget att ta fram en kostpolicy grundas på ett medborgarförslag om utveckling av kommunens kostverksamhet (dnr 2010/77). Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut Kommunstyrelsens beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut , 20. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 125. Kommunstyrelsens beslut , 105. forts.

18 () 64 forts Dnr 2010/253 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige beslutar att återkalla uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att ta fram en kostpolicy. Uppdraget fullföljs istället enligt kommunstyrelsens beslut 4/2012. Barn- och utbildningsnämnden ska överlämna material runt framtagande av kostpolicyn, inklusive underlag för utveckling av kommunens kostverksamhet, till samhällsbyggnadschefen. Beslutet expedieras till: Barn- och utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

19 () 65 Dnr 2011/395 Avtal om nyttjande av lokalerna i Teaterbiografen Grand i Simrishamn Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har tidigare redovisat ett förslag till avtal med AV-Kompaniet gällande köp av tid m.m. i Grand-biografens lokaler. I syfte att säkerställa tillgången till lämpliga lokaler för olika typer av arrangemang i kommunal och/eller förenings- /studieförbundsregi köper kultur- och fritidsnämnden mot ersättning under tiden fram till rätten att nyttja lokaler på Grand. Vissa revideringar i 4, 10 och 11 i avtalsförslaget gjordes av kommunstyrelsens utskott och kultur- och fritidsförvaltningen redovisade ett reviderat avtalsförslag utifrån utskottets diskussioner. Det reviderade avtalsförslaget godkändes och undertecknades av AV-Kompaniet. Kommunfullmäktige godkände avtalet , 110. Diskussioner har efter detta uppstått om partsviljan när avtalet skrevs och diskussionerna ledde fram till att kultur- och fritidsnämnden den 11 februari 2011, 21, beslutade att betala ut kronor + moms per månad till AV-kompaniet för föreningars fria tillgång till möteslokaler på Grand. Detta skulle inte gälla stora salongen. Avtalet med Grand var därefter uppe till beslut i kommunfullmäktige , i samband med taxor och avgifter. Taxefrågan för lokaler i Grand återremitterades till kultur- och fritidsnämnden för klarläggande med hänsyn till tidigare tecknat avtal med AVkompaniet. Kultur och fritidsnämnden har genom beslut , 65, föreslagit kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att besluta att omförhandla avtalet med AVkompaniet. Frågan om omförhandling av avtalet har återigen varit upp till beslut i kultur- och fritidsnämnden den 10 november 2011, 132, då nämnden beslutade att avvakta vidare diskussioner med AV-kompaniet till dess att kommunstyrelsen behandlat kultur-och fritidsnämndens beslut från den 18 maj 2011, 65. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt avtalsförslag med AV-kompaniet i enlighet med framtaget utkast till tilläggsavtal. Avtalet fastställs därefter av kommunfullmäktige. forts.

20 () 65 forts Dnr 2011/395

21 () 65 forts Dnr 2011/395 Ett nytt avtalsförslag har tagits fram och kultur- och fritidsnämnden ställde sig bakom detsamma genom beslut , 10. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslaget till nytt avtal med AV-kompaniet vilket ersätter tidigare avtal. Beslutsunderlag Kommunfullmäktigs beslut , 23. Kultur och fritidsnämndens beslut , 50, jämte bilagor. Kultur och fritidsnämndens beslut , 65, jämte frågebrev till kommunjuristen. Kultur och fritidsnämndens beslut , 132. Utkast tilläggsavtal med AV-kompaniet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 521. Förslag till avtal med AV-kompaniet. Kultur- och fritidsnämndens beslut , 10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 124. Jämförelse mellan tidigare och nytt avtalsförslag. Kommunstyrelsens beslut , 104. Yrkande Gudrun Schyman (FI) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda hur avtal kan träffas så att salong och loger i Grand ska vara tillgängliga för föreningar enligt kommunens taxa för kommunala lokaler. Propositionsordning återremiss Ordföranden ställer proposition på Gudrun Schymans återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå återremissyrkandet och att ärendet därmed ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning begärs. forts.

22 () 65 forts Dnr 2011/395 Omröstning återremiss Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ja för avgörande i dag. Nej för återremiss. Med 38 Ja-röster för att ärendet ska avgöras i dag mot 9 Nej-röster för Gudrun Schymans återremissyrkande, samt är 2 ledamöter frånvarande utan ersättare, beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Se omröstningsbilaga 1, 65. Propositionsordning avtalsförslaget Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Förslaget till nytt avtal med AV-kompaniet vilket ersätter tidigare avtal godkänns. Uppdra åt kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Aastrup Persson och kultur- och fritidschef Gunilla Janlert att på komunnens vägnar underteckna avtalet. Reservationer Gudrun Schyman (FI), Lena Ivarsson (FI), Iréne Stenvatten (FI), Margareta Hagstad (V) och Jacques Öhlund (FI) reserverar sig mot beslutet. Beslutet expedieras till: Kultur- och fritidsnämnden

23 () 66 Dnr 2012/106 Ny placeringspolicy för pensionsmedelsförvaltningen Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde den 29 september 2008, 139, en ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen. Policyn reglerar hanteringen av dessa medel. Då pensionsmedlen är avsedda för att delfinansiera pensionsutbetalningar ingår även nivån på de årliga uttagen för perioden till och med år En översyn har gjorts av policyn, bland annat för att det behövs fastställande av nivån på de årliga uttagen för perioden Simrishamn samarbetar med sju andra kommuner i dessa frågor. Berörda kommuner har lämnat uppdraget att utarbeta ett förslag till ny policy till Agenta Advisors AB. Förslaget till policy grundas på en ALM-analys (Asset-Liabilty- Modelling). En sådan analys innebär att avsedda tillgångar matchas mot det åtagande som ska finansieras. Åtagandet har beräknats utifrån en långtidsprognos (40 år) upprättad av KPA. Kommunledningskontoret har redovisat förslag till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltning. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunledningskontorets jämte bilagor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 151. Kommunstyrelsens beslut , 119. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till ny placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltning. Upphäva den av kommunfullmäktige den 29 september 2008, 139, fastställda placeringspolicyn. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (chefsekonomen)

24 () 67 Dnr 2012/157 Uppsägning av nyttjanderättsavtal för civilförsvarsanläggning på fastigheten Listarum 1:48 Ärendebeskrivning När kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål uppfördes på fastigheten Listarum 1:48, Tomelilla kommun, tecknades ett nyttjanderättsavtal med markägaren. Av avtalet framgår kommunens rätt att utnyttja en avgränsad del av fastigheten för civilförsvarsändamål. Ägaren till Listarum 1:48, Roland Persson, säger upp avtalet i förtid samt önskar överta anläggnignen. Därmed skall kommunen inte behöva avlägsna anläggningen den 31 september Avtalet tecknades och avsåg nyttjanderätt under tiden t.o.m (25 år). Fortifikationsverket ansökte om att i förtid frånträda nyttjanderättsavtalet. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunen avstår nyttjanderätten till del av Listarum 1:48 fr.o.m , och att kommunen försäljer till ägaren av Listarum 1:48 kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål till ett pris av 1 krona. I köpebrevet ska framgå att alla rättigheter och skyldigheter för anläggningen övergår till ägaren av Listarum 1:48. Beslutsunderlag Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsnämndens beslut , 42. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 218. Kommunstyrelsens beslut , 164. forts.

25 () 67 forts Dnr 2012/157 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Simrishamns kommun avstår nyttjanderätten till del av Listarum 1:48 fr.o.m Simrishamns kommun försäljer kommunens ledningscentral för civilförsvarsändamål till ägaren av Listarum 1:48 till ett pris av 1 krona. I köpehandlingarna ska framgå att alla rättigheter och skyldigheter för anläggningen övergår till ägaren av Listarum 1:48. Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att fullfölja försäljningen. Beslutet expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden

26 () 68 Dnr 2012/163 Organisation av Marint centrum i Simrishamn - bildande av Ideell förening Marint centrum Ärendebeskrivning Marint centrum har bedrivit verksamhet i dess nuvarande form c:a 1,5 år. Verksamheten ska värna Östersjöns miljö samt skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Organisatorisk är i dag att Marint centrum är en enhet underställd kommunstyrelsen med kommunstyrelsens arbetsutskott som ledningsgrupp. Fastigheten som Marint centrum är beläget i ägs av Simrishamns Industrifastighetsbolag, SIFAB, ett helägt kommunalt AB. Det medför i dagsläget att Simrishamns kommun ansvarar för kostnader för outhyrda lokaler. Utöver den kommunala finansieringen lämnar Region Skåne driftbidrag i ett 3-årsbeslut från Sparbanken Syds stiftelse för tillväxt har även lämnat bidrag främst kopplat till tillväxt och innovation. EU-medel från Tillväxtverket har under tre år från 2010 delfinansierat projekt Baltic Sea R&D. Marint centrum föreslår att det bildas en ideell förening för Marint centrum i Simrishamn. Initialt är Simrishamns kommun och Region Skåne identifierade som bildare. Fler intressenter diskuteras och erbjuds bli medlemmar, exempelvis universitet/högskolor, forskningsinstitut och näringsliv. Syftet och inriktningen för Ideell förening Marint centrum är Marint centrum är en plats dör entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjön. Marint centrum föreslår att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att besluta att tillsammans med bland annat Region Skåne bilda Ideell förening Marint centrum. Beslutsunderlag Skrivelse från Marint centrum Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 197. Kommunstyrelsens beslut , 153. forts.

27 () 68 forts Dnr 2012/163 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige fattar principbeslut om att tillsammans med bland andra Region Skåne bilda Ideell förening Marint centrum enligt förslaget. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret (kommundirektören och verksamhetschefen Marint centrum) Kommunstyrelsens arbetsutskott

28 () 69 Dnr 2012/93 Årsredovisning för år 2011 för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) Ärendebeskrivning Direktionen för Sydöstra Skånes Räddningstjänstsförbund har godkänt årsredovisningen för år 2011 och överlämnat den till medlemskommunerna. Revisorerna i förbundet tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna samt godkänner årsredovisningen i enlighet med revisionsberättelsen Beslutsunderlag Direktionens för Sydöstra Skånes Räddningstjänstsförbund beslut , jämte årsredovisning för år Skrivelse från revisorerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, , jämte revisionsberättelse. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , 152. Kommunstyrelsens beslut , 120. Jäv Vid kommunfullmäktiges behandling och beslut i ärendet i är följande ledamöter jäviga enligt KL 5 20a och deltar därför inte: Karl-Erik Olsson (S), Håkan Rosenkvist (M), Pia Ingvarsson (S) och Mats Carlsson (C). Ersättare sätts inte in för de jäviga ledamöterna KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret Beslutet expedieras till: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2010-12-20 1 (44) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-20.35, 20.50-21.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, kl ,

Rådhuset, kl , 1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset, kl. 17.00 17.30, 21.30 21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-01-26 1 (14) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-18.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, stora salen, kl

Rådhuset, stora salen, kl 1 1 Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 16.00-16.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2011-08-29 1 (37) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-21.10, 21.30-23.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00 21.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Håkan Erlandsson Else-Beth Rolf 75-83,

Läs mer

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07-

Else-Beth Rolf och Carl-Göran Svensson. Martin Fransson. Christer Akej 14-07- 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset, kl 18.00 20.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl

Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl , ajournering kl samt kl 1 1 Plats och tid Skeppet, Varvsgatan 4, Simrishamn, kl 20.00-21.20, ajournering kl 20.30-20.45 samt kl 21.10-21.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 april 2010, kl 08.30.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Sida 2011-01-12 1 (6) Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-01-12 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-11.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2011-08-15 1 (11) Plats och tid 2011-05-20, kl. 08.00 17.00, Lilla salen, kommunhuset Simrishamn samt Ystad-Österlenregionens Miljöförbund i Tomelilla Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 20 maj 2009, kl 08.00. OBS

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00

Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 11.00-12.00 Beslutande Karl-Erik Olsson (S) ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Anders Johnsson (M) Christer Akej

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-08-25 1 (14) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl 18.00-21.35. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Anders Johnsson och Else-Beth Rolf

Rådhuset, Simrishamn, kl 18.00-21.35. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3. Anders Johnsson och Else-Beth Rolf 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl 18.00-21.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sida (6)

Sida (6) 2008-04-09 1 (6) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Ingela Bröndel (kd) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-14.20, 15.25-16.55

Rådhuset, kl. 13.00-14.20, 15.25-16.55 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sida 2012-05-09 1 (2) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-14.20, 15.25-16.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn. Klockan 17.30 20.45 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge Nilsson (c) Christer Vigren (öp),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (6) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Torsdagen den 22 november 2007, kl 08.00

Läs mer

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl

Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 2009-11-26 1(15) Plats och tid Rådhusets lilla sessionssal, Simrishamn, kl 17.00-18.50 Beslutande Karin Fellström-Arnoldsson (M) Göran Thorén (S) Margreth Bengtsson (C) Gerd Lundin (S) Inga Olsson (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningskontoret, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningskontoret, kl 2006-01-25 1 (6) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 19.00 20.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Manfred Koch Lennart Månsson (s) Lars Ragnarsson (m) tjänstgör

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Kommunledningskontoret 1 (5) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 15 september 2010, kl 08.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu)

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 16 februari 2011, kl 08.00-12.00. OBS tiden 13.00-17.30

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.00 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer