Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning För räkenskapsåret 2010"

Transkript

1 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

2 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av eget kapital, koncernen 21 Kassaflödesanalyser, koncernen 22 Resultaträkningar, moderbolaget 23 Rapport över totalresultatet, moderbolaget 23 Balansräkningar, moderbolaget 24 Förändring av eget kapital, moderbolaget 26 Kassaflödesanalyser, moderbolaget 27 Noter till de finansiella rapporterna 28 Förslag till behandling av förlust 58 Revisionsberättelse 59 Nyckeltalsdefinitioner 60 Flerårsöversikt 61 Bolagsstyrningsrapport 62 Hemtex butiker 68 Information om årsstämma 69 Kalendarium Årsstämma 12 april 2011 Rapport första kvartalet 3 maj 2011 Rapport andra kvartalet 16 augusti 2011 Rapport tredje kvartalet 8 november 2011 Bokslutskommuniké Februari 2012 Vill du läsa mer om Hemtex verksamhet? Gå in på under avsnittet Investor Relations. Där hittar du en komplett årsredovisning med verksamhets presentation samt annan viktig finansiell information om Hemtex. Hemtex på en minut Hemtex är en ledande detaljhandelskedja inom hemtextil med totalt 179 butiker i december 2010, varav 142 i Sverige, 33 i Finland, två i Danmark och två i Estland. Av butikerna var 159 ägda av Hemtex koncernen och 20 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Hemtex produktområden är Sova, Bada, Äta och Umgås. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgick under kalenderåret 2010 till Mkr, exklusive mervärdesskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick under samma period till totalt Mkr. Hemtex är sedan den 6 oktober 2005 noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan.

3 2010 i korthet Alla uppgifter avser räkenskapsåret 1 januari ember Jämförelser sker, om inte annat anges, med det förkortade räkenskapsåret 1 maj ember Hemtexkoncernens nettoomsättning uppgick till 1 080,8 (916,8) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 232,7 ( 148,0) Mkr. Kostnader av engångskaraktär belastade rörelseresultatet med 39,2 (109,7) Mkr, varav kostnader för avvecklingen av verksamheten i Danmark och Norge uppgick till 30,7 Mkr. Årets resultat blev en förlust på 255,5 ( 121,3) Mkr och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 6,22 ( 3,04) kronor. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 132,4 (37,8) Mkr. Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 (50,9) procent. Under året genomfördes och togs beslut om cirka 160 Mkr i resultatförbättrande åtgärder. Sammanlagt 35 butiker stängdes, varav fem franchisebutiker. Samtliga koncernbutiker i Norge avvecklades och i Danmark stängdes alla koncernbutiker utom en. I Sverige och Finland stängdes sju respektive sex butiker. Avtalen med franchise butikerna i Polen avslutades. Delar av Hemtex nya koncept och identitet lanserades i Sverige och Finland. Tre av butikerna i Sverige har utformats till pilot butiker, varav två i Stockholm och en i Göteborg. Resterande butiker har genomgått en mindre omfattande uppgradering. Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret Nyckeltal månader 2010 Nettoomsättning, Mkr 916, ,8 Nettoomsättningstillväxt, % 9,4 16,6 Bruttovinstmarginal, % 50,9 53,1 Rörelseresultat, Mkr 148,0 232,7 Rörelsemarginal, % 16,1 21,5 Årets resultat, Mkr 121,3 255,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 36,4 48,0 Avkastning på eget kapital, % 48,8 96,4 Soliditet, % 49,7 22,2 Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,2 1,2 Resultat per aktie före utspädning, kr 3,04 6,22 Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,04 6,22 Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr 0,95 3,22 Eget kapital per aktie, kr 9,55 3,37 Utdelning per aktie, kr Totalt antal butiker Varav ägda av koncernen Antal årsanställda

4 2

5 Vd har ordet VD har ordet Förändring, förstärkning och förnyelse 2010 blev ett år av besvikelse för Hemtex. Såväl utfall som utveckling av försäljning och lönsamhet blev sämre än förväntat. Samtidigt var det ett händelserikt år i verksamheten där en rad betydande insatser gjordes för att förnya och förstärka Hemtex kunderbjudande. Under året har vi exempelvis: Lanserat delar av Hemtex nya koncept och identitet i Sverige och Finland. Tre av butikerna har utformats till pilotbutiker och resterande har genomgått en mindre omfattande uppgradering. Introducerat vår nya hemsida och kundklubben Studio Hemtex. Därmed har vi en funktionell webbshop som erbjuder hela vårt produktsortiment och en modern kundklubb som i högre utsträckning bygger på lojalitet och attraktiva klubberbjudanden. Inlett arbetet med sortimentsförnyelsen. Flera nyheter i form av nya funktioner, nya material och nya materialkombinationer har lanserats. Även en koncentration av sortimentet har genomförts med fokus på en ökad andel basvaror. Sortimentsförnyelsen kommer i huvudsak vara färdigställd till våren 2011 och i samband med det lanseras nya produktområden såsom Resa och Baby. De åtgärder vi vidtagit för att vända den negativa utvecklingen har dock inte varit tillräckliga. Under året beslutade vi oss därför för att genomföra det största besparingsprogrammet i bolagets historia. Sammantaget har beslut tagits om resultatförbättrande åtgärder 2011 med cirka 160 Mkr jämfört med verksamhetsåret Jag vill särskilt lyfta fram följande tre åtgärder: Vi har inlett avvecklingen av vår närvaro på de förlusttyngda marknaderna Danmark, Norge och Polen samt beslutat att halvera butiksbeståndet i Finland. I Norge och Polen har samtliga butiker avvecklats och i Danmark återstår endast en franchisebutik. I Finland har sex butiker stängts under året och neddragningen av butiksbeståndet fortsätter under Vi har förändrat organisationen i butiksledet, regionerna och på huvudkontoret. Samtidigt har vi inrättat nya specialisttjänster för Visual Merchandisers. Tillsammans med den nyligen förändrade marknadsföringsstrategin, i vilken butikerna får en viktigare och aktivare roll, förstärks organisationens inriktning mot butiksdrift och försäljning. Vi byter logistikpartner och har även förändrat varuförsörjningssystemet. Det innebär att butikslagret nu är helt efterfrågestyrt och att kapitalbindningen minskar. Varulagret består idag av moderna basvaror samt aktuella säsongsvaror och sortimentet med den gamla identiteten har under året helt fasats ut. Var och en av dessa åtgärder har varit viktiga och riktiga beslut som ger en effektivare styrning av och bestående kostnadsminskningar i koncernen. Den fortsatt svaga försäljningsutvecklingen innebar dock att vi i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet meddelade att Hemtex bröt mot lånevillkoren och behövde genomföra en nyemission. Styrelsen i Hemtex beslutade därför att genomföra en företrädes emission uppgående till cirka 325 Mkr för bolagets nuvarande aktieägare. En extra bolagsstämma den 17 mars 2011 godkände styrelsen beslut. Därmed kommer den finansiella stabiliteten i koncernen att stärkas och det innebär även att vi kan säkerställa genomförandet av det pågående förnyelsearbetet. Det återstår ett fortsatt hårt arbete för att nå våra målsättningar med förnyelsen av Hemtex. Framför allt behöver kundtrafiken och konverteringsgraden öka samtidigt som den positiva utvecklingen med ökade snittköp under 2010 fortsätter. Förändring, förstärkning och förnyelse står därmed i centrum även under Erik Gumabon, vd och koncernchef 3

6 Hemtex aktie är sedan den 6 oktober 2005 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. Aktien handlas under namnet HEMX och ingår i indexet för sällanköpsvaror och -tjänster, SX25 Consumer Discretionary. Hemtexaktien Världens aktiebörser fortsatte att stiga under Indexet OMXS, som visar utvecklingen för Stockholmbörsen som helhet, steg med 21,4 procent under året. Hemtex aktiekurs sjönk med 45,3 procent under samma period. Högsta betalkurs 28,90 kronor noterades den 22 mars och lägsta betalkurs 14,15 kronor noterades den 20 december. Vid utgången av verksamhetsåret noterades aktien till 14,45 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde om 593 (1 084) Mkr. Aktiekapital Den ember 2010 uppgick aktiekapitalet i Hemtex AB till 102,7 Mkr fördelat på aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 kronor. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nyemission under 2011 Styrelsen i Hemtex beslutade den 14 februari 2011 om en nyemission om cirka 325 Mkr, med företräde för bolagets aktieägare. En extra bolagsstämma den 17 mars 2011 godkände styrelsens beslut. Teckningskursen fastställdes till 6 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 329 Mkr. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 136, 9 Mkr till högst 239,6 Mkr, genom nyteckning av högst aktier. Två av de största aktieägarna i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen. Teckning av nya aktier sker 25 mars 8 april Aktieägarstruktur ember 2010 i förhållande till storleken på innehav. Antal aktier Antal ägare % av alla ägare Antal aktier % av aktiekapitalet , , , , , , , , , ,3 Totalt , ,0 ember 2010 uppdelat på nationalitet och ägartyp. Fördelning av ägare Andel av kapital och röster, % Utländska ägare 8,4 Svenska ägare 91,6 Varav Juridiska personer 86,4 Privatpersoner 5,2 Aktieägarförhållanden Den ember 2010 hade Hemtex AB aktieägare. Förhållanden nedan avser läget vid denna tidpunkt enligt ägarförteckning förd av Euroclear Sweden. Ägare Totalt antal aktier Andel av röster och kapital, % Hakon Invest AB ,5 Investment AB Promotion ,5 ABG Sundal Collier Norge Asa ,1 Trollhassel AB ,3 KDTC ,1 SIX SIS AG, W8IMY ,0 EFG Private Bank S.A., W8IMY ,8 Skandinaviska Enskilda Banken S.A., NQI ,6 Pernini Invest AB ,5 Andra AP-Fonden ,3 Övriga ägare ,3 Totalt ,0 4

7 hemtexaktien Ägarstruktur Hemtex hade aktieägare den ember De flesta av aktieägarna, stycken, ägde aktier eller färre. Hemtex tio största ägare kontrollerade vid årsskiftet cirka 92 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Huvudägaren Hakon Invest hade vid årsskiftet 68,5 procent av aktierna vilket var oförändrat jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Hemtex AB är sedan den 30 juni 2009 ett dotterbolag till Hakon Invest AB. Aktiesparprogram Vid årsstämman den 12 april 2010 beslutades om att införa ett kombinerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram riktat till den verkställande direktören och ledande befattningshavare, totalt tolv personer. För mer information om detta program se not 4. Utdelningspolitik Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka procent av årets resultat efter skatt för koncernen. Tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av, eventuella framtida utdelningar kommer bland annat vara beroende av bolagets resultat, expansions- och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt. För verksamhetsåret 2010 föreslås att ingen utdelning lämnas. Personer med insynsställning Handel med aktier i ett bolag där en person har insynsställning kallas för insynshandel. Hemtex ledning, styrelse och revisorer samt vissa andra befattningshavare anses ha insynsställning i Hemtex. En länk till fullständig förteckning över personer med insynsställning finns under Investor Relations på Aktiemarknadsinformation Hemtex information till aktiemarknaden ska präglas av öppenhet, korrekthet, relevans och snabbhet. Hemtex prioriterar bolagets aktiemarknadsinformation via webben och kvartalsrapporteringen framför att producera en omfattande tryckt årsredovisning. Den tryckta årsredovisningen är därför enklare till sin form och innehållet Hemtexaktiens utveckling Hemtexaktiens omsättning Kr Aktien OMX Stockholm_PI Källa: NASDAQ OMX Omsatt antal aktier 1000-tal Källa: NASDAQ OMX 5

8 hemtexaktien begränsas till de formella delarna. På finns en webbaserad årsredovisning som även inkluderar en verksamhetspresentation. Hemtex pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar finns under Investor Relations. På webbplatsen finns även ytterligare information om bolaget, den finansiella utvecklingen, aktien och vilka analytiker som följer Hemtex. På webbplatsen finns det också möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar och aktiens stängningskurs. Pris för bästa delårsrapport Efter två hedersomnämnanden i rad 2009 och 2008 tilldelades Hemtex under 2010 priset för bästa delårsrapport bland samtliga noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm och NGM-börsen i Aktiespararnas och Kantons årliga tävling. Motiveringen löd: Bolaget följer upp förra årets hedersomnämnande med en totalseger inom området för delårsrapportering genom att presentera en både stilmässigt och läsarvänligt välutformad delårsrapport med relevant innehåll. Aktiekapitalets utveckling Datum Transaktion Ökning av antalet aktier Totalt antal aktier Ökning av aktiekapitalet, kr Totalt aktiekapital, kr Bolagets bildande Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Split 40: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Information enligt dessa faktarutor uppdateras under Investor Relations på inför samtliga delårsrapporter. 6

9 7

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Hemtex AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge års redovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari ember Jämförelsesiffror avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj ember 2009 om inget annat anges. Allmänt om verksamheten Hemtex är en ledande detaljhandelskedja inom hemtextil med totalt 179 butiker per den ember 2010, varav 142 i Sverige, 33 i Finland, två i Estland och två i Danmark. Av kedjans butiker är 159 ägda av koncernen och 20 av franchise tagare. Den sista december 2010 fanns 19 franchisebutiker i Sverige och en i Danmark. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Sortimentet är indelat i fyra produktområden: Sova, Bada, Äta och Umgås. Samtliga produktområden kompletteras med icke-textila hemaccessoarer. Butikerna i kedjan har två driftsformer: egenägda butiker respektive franchise. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer med utrymme för lokalt affärs mannaskap. Hemtex AB är moderbolag i koncernen. Moderbolaget driver koncernens butiker i Sverige, svarar för konceptutveckling, marknadsföring, affärsstyrning, controlling och varuförsörjning till samtliga butiker inom kedjan. I Hemtexkoncernen ingår förutom moderbolaget hemtex AB även de helägda dotterbolagen Hemtex Oy (Finland), Hemtex A/S (Danmark), Hemtex AS (Norge), Hemtex (Shanghai) Co. Ltd samt Hemtex Trading Inc. Hemtex bedriver verksamhet i Estland genom en filial. Koncernen har även ett representationskontor i Bangladesh. Hemtex AB är sedan juni 2009 ett dotterbolag till Hakon Invest AB ( ). Hemtexaktien och ägarförhållanden Aktiekapitalet i Hemtex AB uppgick den ember 2010 till 102,7 Mkr fördelat på aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 kronor. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Det finns ett aktieslag och det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämma eller bolagsstämma. Det finns ingen bestämmelse i Hemtex bolagsordning som begränsar rätten att överlåta aktier. Hemtex AB har inte ingått något avtal som kan komma att påverkas av ett eventuellt uppköpserbjudande. Hemtex AB är ett nordiskt Small Cap-företag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Största ägare vid utgången räkenskapsåret var Hakon Invest AB med 68,5 procent av aktierna och Investment AB Promotion med 12,5 procent av aktierna. Ingen annan aktieägare innehar, direkt eller indirekt, mer än tio procent av aktierna i Hemtex AB. Styrelsen samt eventuella styrelsesuppleanter utses på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Det finns inga bestämmelser i Hemtex bolagsordning om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Väsentliga händelser Finansiering och rörelsekapital Hemtex bröt under 2010 mot bankernas lånevillkor vad gäller nettoomsättning och rörelseresultat. Styrelsen beslutade därför att föreslå en extra bolagsstämma i syfte att godkänna en nyemission under första kvartalet I samband med presentationen av bokslutskommunikén för 2010 offentliggjordes att styrelsen beslutat att nyemissionen ska uppgå till ca 325 Mkr med företrädesrätt för Hemtex befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i bolaget. Hakon Invest och Bomax har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar ca 74 procent av nyemissionen. De fullständiga villkoren för nyemissionen samt teckningskurs fastställdes den 15 mars Styrelsens nyemissionsbeslut godkändes av extra bolagsstämma den 17 mars Hemtex ingick i juni 2010 ett ramavtal med Swedbank Sjuhärad AB och Svenska Handelsbanken AB. Enligt ramavtalet åtar sig bankerna på sedvanliga villkor att ge Hemtex krediter och kreditlöften om totalt 380 Mkr. Som säkerhet för 8

11 förvaltningsberättelse samtliga sina förpliktelser mot bankerna har Hemtex lämnat företagsinteckning om 300 Mkr samt pantsatt aktierna i Hemtex A/S och Hemtex AS. I ett brev till bankerna den 1 februari 2011 meddelade Hemtex att bolaget under 2010 brutit mot vissa åtaganden (s.k. covenants) i ramavtalet avseende nettoomsättning, rörelseresultat och soliditet. Bankerna har i ett brev till Hemtex den 11 februari 2011 meddelat att de för närvarande inte kommer att vidta några åtgärder med anledning av detta. I brevet medgav även bankerna en förlängning av ramavtalet till och med den 30 april 2011 (istället för som tidigare den 31 mars 2011) samt bekräftade sina avsikter att ingå ett nytt kreditavtal med Hemtex så snart nyemission i bolaget genomförts på av bankerna ansedda lämpliga villkor. Enligt Hemtex uppfattning är bolagets befintliga rörelsekapital inte tillräckligt för de aktuella behoven under de närmaste tolv månaderna. Föreliggande nyemission förväntas inbringa cirka 325 Mkr före kostnader för nyemissionen. Hemtex uppskattning är att bolaget kommer att kunna uppnå behovet av rörelsekapital för de närmaste tolv månaderna genom nya kreditavtal med bankerna, nuvarande likviditet och kassaflöde och den förestående nyemissionen. Marknaden Enligt undersökningsföretaget GfK Sverige minskade hemtextilmarknaden med 6 procent under året. Analysen visade också att det var färre hushåll som handlade hemtextil under året och dessutom till en totalt sett lägre summa. Den totala marknaden uppgick till Mkr under Etableringar och förvärv Under verksamhetsåret öppnades två nya butiker, båda i Sverige. Butikerna etablerades i Bromma och Uppsala. Två franchisebutiker i Eskilstuna förvärvades. Rationaliseringar Under verksamhetsåret har Hemtex sett över butiksbeståndet i samtliga länder och beslutat att avveckla verksamheterna i Danmark, Norge och Polen samt halvera antalet butiker i Finland. Kostnader för avvecklingen i Danmark och Norge belastar räkenskapsårets resultat med 30,7 Mkr. Hemtex har under verksamhetsåret stängt sammanlagt 35 butiker, varav fem franchisebutiker. Riskfaktorer Hemtex verksamhet är förenad med risker av olika karaktär. Risker relaterade till marknadssituationen innefattar bland annat konjunkturpåverkan, förändring i mode och trender, väder och säsongsvariationer samt konkurrenter. Risker relaterade till den operativa verksamheten innefattar bland annat ökade produktions- och distributionskostnader, leverantörsrisker, lagerrisk, uppsägning av väsentliga avtal, risker relaterade till förvärv och avyttringar samt till distributionscentralen och informationssystem. De finansiella riskerna innefattar bland annat risker relaterade till refinansieringsrisk, ogynnsamma kapitaloch kreditmarknadsvillkor, valuta-, ränte- och kreditrisker. Risker bedöms även föreligga vid värdering av goodwill. För goodwill är antaganden om framtid, tillväxt, lönsamhet samt finansiering viktiga parametrar. Dessa parametrar är även viktiga för bedömning av going concern. För att begränsa riskerna finns det ändamålsenliga policies och riktlinjer samt processer och kontroller inom verksamheten. Finansiella risker Styrelsen har i finanspolicy för Hemtexkoncernen fastställt olika ramar och vilka risker som får tas. Riskhanteringen syftar till att identifiera, kvantifiera och reducera alternativt eliminera risker. Koncernens finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finansiella risker ska hanteras och definierar den riskexponering med vilken verksamheten ska bedrivas. Huvudinriktningen är att efterstäva en låg riskprofil. Finanspolicyn identifierar de risker som finns avseende valutahantering, kapitalförsörjning samt likviditetshantering. För vidare information om finansiella risker och riskpolicies, se not 29. 9

12 förvaltningsberättelse Marknadsrelaterade risker Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Hemtex produkter påverkas, liksom all detaljhandel, av det allmänna konjunkturläget. Konsumtionsmönstren påverkas av ett antal allmänna faktorer utanför Hemtex kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter med mera. En mer gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster positivt. En försämring i konjunkturen får i allmänhet motsatt effekt. Hemtex har verksamhet i Sverige, Finland och Estland samt i Danmark genom den kvarvarande franchisebutiken. En minskande BNP och minskande privatkonsumtion på Hemtex marknader kan få betydande negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Moderisker Efterfrågan på heminredning och hemtextil påverkas idag mer än förut av modetrender i likhet med konfektionsbranschen. Hemtex är därför beroende av konsumenternas preferenser beträffande design, kvalitet och priser på varorna i Hemtex butiker. En missbedömning av kundernas preferenser kan medföra att efterfrågan på Hemtex produkter sjunker vilket i sin tur kan få betydande negativ inverkan på bolagets försäljning. Väder och säsongsvariationer Vädret påverkar försäljningen av hemtextil. En mild höst och vinter påverkar normalt försäljningen negativt och en kall och regnig sommar bidrar normalt till högre försäljningssiffror. Extremt väder kan få stora konsekvenser för bolagets försäljning. Försäljningen av hemtextil varierar även med årstiderna. Generellt sett är försäljningen som högst under höst och vinter där december traditionellt har varit den bästa månaden. Konkurrenter Marknaden för Hemtex produkter och tjänster är konkurrensutsatt och det finns flera olika konkurrenter på de lokala marknaderna. Hemtex strategi innefattar att förbättra den redan starka positionen på marknaden och därigenom förbereda bolaget på en hårdnande konkurrens. Även om Hemtex tappat marknadsandelar på den svenska marknaden under de senaste åren är koncernens position fortsatt stark. Operationella risker Produktions- och distributionskostnader En stor del av de produkter som Hemtex säljer tillverkas i länder med lägre kostnads- och lönenivå än i Sverige. Detta medför att Hemtex kan sälja sina produkter till ett lägre pris än vad som vore möjligt om tillverkningen skedde i Sverige. Utvecklingen i de länder som tillverkningen är lokaliserad till är dock i många fall snabb och det finns inga garantier för hur länge det förhållandevis låga kostnadsläget kommer att bestå i de aktuella länderna. Hemtex arbetar med sourcing och med att kontinuerligt se över kostnadsläget för att möjliggöra lägsta möjliga pris ut till kund. Hemtex söker aktivt nya, och utvärderar hela tiden befintliga, leverantörer och inköpsmarknader med avseende på bland annat pris, kvalitet, efterlevnad av uppförandekoden och leveranstider. Genom att allt fler varor köps direkt från tillverkarna kan inköpspriserna sänkas och därigenom stärka Hemtex marginaler. Hemtex har också större möjlighet att kontrollera och påverka fabrikerna än när inköpen går via mellanhänder. Inköpsarbetet har som mål att öka andelen varor som köps direkt från producent. Under 2010 köptes cirka 80 procent av leveransvärdet in utan mellanhänder. Leverantörsrisker med mera Hemtex har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal leverantörer som producerar bolagets varor. Att varorna levereras i tid är mycket viktigt för Hemtex. Förlust av en eller flera leverantörer samt försenade eller uteblivna leveranser skulle kunna inverka negativt på bolagets verksamhet. Vissa av bolagets produkter tillverkas i utvecklingsländer. Den arbetsmiljö och de villkor som gäller vid produktionen skiljer sig från de förhållanden som råder i de länder där Hemtex produkter säljs. Hemtex har upprättat en uppförandekod som tydliggör leverantörernas ansvar och reglerar relationen mellan Hemtex och leverantören. 10

13 förvaltningsberättelse Hemtex genomför systematiska kontroller av arbetsförhållanden och miljöarbetet hos leverantörerna. Inköpskontoren, i Dhaka i Bangladesh och i Shanghai i Kina, fungerar som nav för både inköps- och inspektionsarbetet, vilka är nära sammankopplade. Hemtex genomför kontrollerna i egen regi samt köper kontroller av externa, certifierade företag som SGS och ITS. Under 2010 har arbetet med att kontrollera leverantörer fortsatt och handlingsplaner har tagits fram för de leverantörer som inte godkänts. Hemtex uppförandekod är en viktig parameter i utvärderingen av leverantörerna. Lagerrisk Hemtex har dels en koncerngemensam distributionscentral (centrallager) och dels lager i de enskilda butikerna. Lagerrisk innebär en risk för att inkurans uppstår om varulagret inte blir sålt till ett värde överstigande anskaffningsvärde. Uppsägning av avtal Hemtex har ingått hyresavtal, inköpsavtal och franchiseavtal som tillsammans är viktiga för Hemtex verksamhet. Styrelsen och ledningen i Hemtex bedömer dock att inget enskilt avtal eller liknande förhållande i anslutning till verksamheten är av avgörande betydelse för koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Avtalen kan sägas upp med viss uppsägningstid. Förvärv och avyttringar Hemtex har genom åren gjort ett antal förvärv av bolag och rörelser. Tillväxt genom förvärv utgör en risk på grund av svårigheter att integrera verksamheter, medarbetare och produkter. Under räkenskapsåret 2010 har två franchisebutiker förvärvats. Distributionscentral Merparten av de varor som säljs i Hemtex butiker passerar genom bolagets distributionscentral som för närvarande ligger i Göteborg. Från och med andra kvartalet 2011 kommer distributionscentralen att vara lokaliserad i Jönköping. Under den tid då omlokaliseringen av distributionscentralen sker finns det en risk att bolagets varor inte når butikerna inom planerad tid. Om dessa förhållanden inte kan åtgärdas snabbt och kostnadseffektivt kan det skada verksamheten. Försäkringar finns för egendom och produktionsavbrott, men det finns inte några garantier för att sådana belopp är tillräckliga eller kan återvinnas helt. Informationssystem Hemtex är beroende av informationssystem för att styra varuflödet från inköp till försäljning i butik samt för att sammanställa operativ och statistisk information. Varje längre avbrott eller bristande funktionalitet i informationssystemen kan medföra att viktig information går förlorad eller att åtgärder blir försenade, framför allt om problem uppstår under högsäsong, till exempel under julhandeln. Kommentarer till resultaträkningen Nettoomsättning Nettoomsättningen i koncernen utgörs av försäljning till konsument via egna butiker och grossistförsäljning till franchisebutiker inom Hemtexkedjan. Under räkenskapsåret uppgick nettoomsättningen till 1 080,8 (916,8) Mkr. Av koncernens nettoomsättning svarade verksamheten i Sverige för 863,1 (687,6) Mkr, Finland för 147,7 (138,2) Mkr, verksamheten i Danmark för 36,4 (46,6) Mkr, verksamheten i Norge för 27,3 (39,2) Mkr och verksamheten i Estland för 6,3 (5,2) Mkr i omsättning. Övriga rörelseintäkter uppgick till 11,8 (7,9) Mkr och består främst av franchiseavgifter och bonus från leverantörer och samarbetspartners. Under kalenderåret 2010 minskade nettoomsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) på samtliga marknader med 15,8 procent till (1 344) Mkr jämfört med kalenderåret Resultat Koncernens bruttovinst (nettoomsättning minus kostnader för sålda varor) uppgick under kalenderåret till 574,2 (466,5) Mkr. Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 (50,9) procent. För att minska valutarisken säkrar Hemtex en betydande andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. I enlighet med koncernens finanspolicy ska minst 65 procent av kontrakterade flöden säkras. Förändringen av värdet på utestående terminskontrakt, vid tillämpning 11

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i KappAhl AB (publ) Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till.

Årsredovisning 2012. Allt som rör bilen. Och lite till. Årsredovisning 2012 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Bolagsstyrningsrapport 6 Rapport över totalresultat för koncernen 9 Rapport över finansiell ställning för koncernen

Läs mer

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget

Innehåll. Rapport över för ändringar i eget Innehåll MQ i korthet 4 året i korthet 5 VD-ord 6 mål och strategi 8 Historik 10 Verksamheten 12 Värdekedjan 16 Det här får en kundmedlem på MQ 21 Hållbar utveckling 22 Medarbetare 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer