Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning För räkenskapsåret 2010"

Transkript

1 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

2 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av eget kapital, koncernen 21 Kassaflödesanalyser, koncernen 22 Resultaträkningar, moderbolaget 23 Rapport över totalresultatet, moderbolaget 23 Balansräkningar, moderbolaget 24 Förändring av eget kapital, moderbolaget 26 Kassaflödesanalyser, moderbolaget 27 Noter till de finansiella rapporterna 28 Förslag till behandling av förlust 58 Revisionsberättelse 59 Nyckeltalsdefinitioner 60 Flerårsöversikt 61 Bolagsstyrningsrapport 62 Hemtex butiker 68 Information om årsstämma 69 Kalendarium Årsstämma 12 april 2011 Rapport första kvartalet 3 maj 2011 Rapport andra kvartalet 16 augusti 2011 Rapport tredje kvartalet 8 november 2011 Bokslutskommuniké Februari 2012 Vill du läsa mer om Hemtex verksamhet? Gå in på under avsnittet Investor Relations. Där hittar du en komplett årsredovisning med verksamhets presentation samt annan viktig finansiell information om Hemtex. Hemtex på en minut Hemtex är en ledande detaljhandelskedja inom hemtextil med totalt 179 butiker i december 2010, varav 142 i Sverige, 33 i Finland, två i Danmark och två i Estland. Av butikerna var 159 ägda av Hemtex koncernen och 20 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Hemtex produktområden är Sova, Bada, Äta och Umgås. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgick under kalenderåret 2010 till Mkr, exklusive mervärdesskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick under samma period till totalt Mkr. Hemtex är sedan den 6 oktober 2005 noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan.

3 2010 i korthet Alla uppgifter avser räkenskapsåret 1 januari ember Jämförelser sker, om inte annat anges, med det förkortade räkenskapsåret 1 maj ember Hemtexkoncernens nettoomsättning uppgick till 1 080,8 (916,8) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 232,7 ( 148,0) Mkr. Kostnader av engångskaraktär belastade rörelseresultatet med 39,2 (109,7) Mkr, varav kostnader för avvecklingen av verksamheten i Danmark och Norge uppgick till 30,7 Mkr. Årets resultat blev en förlust på 255,5 ( 121,3) Mkr och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 6,22 ( 3,04) kronor. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 132,4 (37,8) Mkr. Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 (50,9) procent. Under året genomfördes och togs beslut om cirka 160 Mkr i resultatförbättrande åtgärder. Sammanlagt 35 butiker stängdes, varav fem franchisebutiker. Samtliga koncernbutiker i Norge avvecklades och i Danmark stängdes alla koncernbutiker utom en. I Sverige och Finland stängdes sju respektive sex butiker. Avtalen med franchise butikerna i Polen avslutades. Delar av Hemtex nya koncept och identitet lanserades i Sverige och Finland. Tre av butikerna i Sverige har utformats till pilot butiker, varav två i Stockholm och en i Göteborg. Resterande butiker har genomgått en mindre omfattande uppgradering. Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret Nyckeltal månader 2010 Nettoomsättning, Mkr 916, ,8 Nettoomsättningstillväxt, % 9,4 16,6 Bruttovinstmarginal, % 50,9 53,1 Rörelseresultat, Mkr 148,0 232,7 Rörelsemarginal, % 16,1 21,5 Årets resultat, Mkr 121,3 255,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 36,4 48,0 Avkastning på eget kapital, % 48,8 96,4 Soliditet, % 49,7 22,2 Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,2 1,2 Resultat per aktie före utspädning, kr 3,04 6,22 Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,04 6,22 Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr 0,95 3,22 Eget kapital per aktie, kr 9,55 3,37 Utdelning per aktie, kr Totalt antal butiker Varav ägda av koncernen Antal årsanställda

4 2

5 Vd har ordet VD har ordet Förändring, förstärkning och förnyelse 2010 blev ett år av besvikelse för Hemtex. Såväl utfall som utveckling av försäljning och lönsamhet blev sämre än förväntat. Samtidigt var det ett händelserikt år i verksamheten där en rad betydande insatser gjordes för att förnya och förstärka Hemtex kunderbjudande. Under året har vi exempelvis: Lanserat delar av Hemtex nya koncept och identitet i Sverige och Finland. Tre av butikerna har utformats till pilotbutiker och resterande har genomgått en mindre omfattande uppgradering. Introducerat vår nya hemsida och kundklubben Studio Hemtex. Därmed har vi en funktionell webbshop som erbjuder hela vårt produktsortiment och en modern kundklubb som i högre utsträckning bygger på lojalitet och attraktiva klubberbjudanden. Inlett arbetet med sortimentsförnyelsen. Flera nyheter i form av nya funktioner, nya material och nya materialkombinationer har lanserats. Även en koncentration av sortimentet har genomförts med fokus på en ökad andel basvaror. Sortimentsförnyelsen kommer i huvudsak vara färdigställd till våren 2011 och i samband med det lanseras nya produktområden såsom Resa och Baby. De åtgärder vi vidtagit för att vända den negativa utvecklingen har dock inte varit tillräckliga. Under året beslutade vi oss därför för att genomföra det största besparingsprogrammet i bolagets historia. Sammantaget har beslut tagits om resultatförbättrande åtgärder 2011 med cirka 160 Mkr jämfört med verksamhetsåret Jag vill särskilt lyfta fram följande tre åtgärder: Vi har inlett avvecklingen av vår närvaro på de förlusttyngda marknaderna Danmark, Norge och Polen samt beslutat att halvera butiksbeståndet i Finland. I Norge och Polen har samtliga butiker avvecklats och i Danmark återstår endast en franchisebutik. I Finland har sex butiker stängts under året och neddragningen av butiksbeståndet fortsätter under Vi har förändrat organisationen i butiksledet, regionerna och på huvudkontoret. Samtidigt har vi inrättat nya specialisttjänster för Visual Merchandisers. Tillsammans med den nyligen förändrade marknadsföringsstrategin, i vilken butikerna får en viktigare och aktivare roll, förstärks organisationens inriktning mot butiksdrift och försäljning. Vi byter logistikpartner och har även förändrat varuförsörjningssystemet. Det innebär att butikslagret nu är helt efterfrågestyrt och att kapitalbindningen minskar. Varulagret består idag av moderna basvaror samt aktuella säsongsvaror och sortimentet med den gamla identiteten har under året helt fasats ut. Var och en av dessa åtgärder har varit viktiga och riktiga beslut som ger en effektivare styrning av och bestående kostnadsminskningar i koncernen. Den fortsatt svaga försäljningsutvecklingen innebar dock att vi i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet meddelade att Hemtex bröt mot lånevillkoren och behövde genomföra en nyemission. Styrelsen i Hemtex beslutade därför att genomföra en företrädes emission uppgående till cirka 325 Mkr för bolagets nuvarande aktieägare. En extra bolagsstämma den 17 mars 2011 godkände styrelsen beslut. Därmed kommer den finansiella stabiliteten i koncernen att stärkas och det innebär även att vi kan säkerställa genomförandet av det pågående förnyelsearbetet. Det återstår ett fortsatt hårt arbete för att nå våra målsättningar med förnyelsen av Hemtex. Framför allt behöver kundtrafiken och konverteringsgraden öka samtidigt som den positiva utvecklingen med ökade snittköp under 2010 fortsätter. Förändring, förstärkning och förnyelse står därmed i centrum även under Erik Gumabon, vd och koncernchef 3

6 Hemtex aktie är sedan den 6 oktober 2005 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. Aktien handlas under namnet HEMX och ingår i indexet för sällanköpsvaror och -tjänster, SX25 Consumer Discretionary. Hemtexaktien Världens aktiebörser fortsatte att stiga under Indexet OMXS, som visar utvecklingen för Stockholmbörsen som helhet, steg med 21,4 procent under året. Hemtex aktiekurs sjönk med 45,3 procent under samma period. Högsta betalkurs 28,90 kronor noterades den 22 mars och lägsta betalkurs 14,15 kronor noterades den 20 december. Vid utgången av verksamhetsåret noterades aktien till 14,45 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde om 593 (1 084) Mkr. Aktiekapital Den ember 2010 uppgick aktiekapitalet i Hemtex AB till 102,7 Mkr fördelat på aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 kronor. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nyemission under 2011 Styrelsen i Hemtex beslutade den 14 februari 2011 om en nyemission om cirka 325 Mkr, med företräde för bolagets aktieägare. En extra bolagsstämma den 17 mars 2011 godkände styrelsens beslut. Teckningskursen fastställdes till 6 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 329 Mkr. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 136, 9 Mkr till högst 239,6 Mkr, genom nyteckning av högst aktier. Två av de största aktieägarna i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen. Teckning av nya aktier sker 25 mars 8 april Aktieägarstruktur ember 2010 i förhållande till storleken på innehav. Antal aktier Antal ägare % av alla ägare Antal aktier % av aktiekapitalet , , , , , , , , , ,3 Totalt , ,0 ember 2010 uppdelat på nationalitet och ägartyp. Fördelning av ägare Andel av kapital och röster, % Utländska ägare 8,4 Svenska ägare 91,6 Varav Juridiska personer 86,4 Privatpersoner 5,2 Aktieägarförhållanden Den ember 2010 hade Hemtex AB aktieägare. Förhållanden nedan avser läget vid denna tidpunkt enligt ägarförteckning förd av Euroclear Sweden. Ägare Totalt antal aktier Andel av röster och kapital, % Hakon Invest AB ,5 Investment AB Promotion ,5 ABG Sundal Collier Norge Asa ,1 Trollhassel AB ,3 KDTC ,1 SIX SIS AG, W8IMY ,0 EFG Private Bank S.A., W8IMY ,8 Skandinaviska Enskilda Banken S.A., NQI ,6 Pernini Invest AB ,5 Andra AP-Fonden ,3 Övriga ägare ,3 Totalt ,0 4

7 hemtexaktien Ägarstruktur Hemtex hade aktieägare den ember De flesta av aktieägarna, stycken, ägde aktier eller färre. Hemtex tio största ägare kontrollerade vid årsskiftet cirka 92 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Huvudägaren Hakon Invest hade vid årsskiftet 68,5 procent av aktierna vilket var oförändrat jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Hemtex AB är sedan den 30 juni 2009 ett dotterbolag till Hakon Invest AB. Aktiesparprogram Vid årsstämman den 12 april 2010 beslutades om att införa ett kombinerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram riktat till den verkställande direktören och ledande befattningshavare, totalt tolv personer. För mer information om detta program se not 4. Utdelningspolitik Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka procent av årets resultat efter skatt för koncernen. Tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av, eventuella framtida utdelningar kommer bland annat vara beroende av bolagets resultat, expansions- och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt. För verksamhetsåret 2010 föreslås att ingen utdelning lämnas. Personer med insynsställning Handel med aktier i ett bolag där en person har insynsställning kallas för insynshandel. Hemtex ledning, styrelse och revisorer samt vissa andra befattningshavare anses ha insynsställning i Hemtex. En länk till fullständig förteckning över personer med insynsställning finns under Investor Relations på Aktiemarknadsinformation Hemtex information till aktiemarknaden ska präglas av öppenhet, korrekthet, relevans och snabbhet. Hemtex prioriterar bolagets aktiemarknadsinformation via webben och kvartalsrapporteringen framför att producera en omfattande tryckt årsredovisning. Den tryckta årsredovisningen är därför enklare till sin form och innehållet Hemtexaktiens utveckling Hemtexaktiens omsättning Kr Aktien OMX Stockholm_PI Källa: NASDAQ OMX Omsatt antal aktier 1000-tal Källa: NASDAQ OMX 5

8 hemtexaktien begränsas till de formella delarna. På finns en webbaserad årsredovisning som även inkluderar en verksamhetspresentation. Hemtex pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar finns under Investor Relations. På webbplatsen finns även ytterligare information om bolaget, den finansiella utvecklingen, aktien och vilka analytiker som följer Hemtex. På webbplatsen finns det också möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar och aktiens stängningskurs. Pris för bästa delårsrapport Efter två hedersomnämnanden i rad 2009 och 2008 tilldelades Hemtex under 2010 priset för bästa delårsrapport bland samtliga noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm och NGM-börsen i Aktiespararnas och Kantons årliga tävling. Motiveringen löd: Bolaget följer upp förra årets hedersomnämnande med en totalseger inom området för delårsrapportering genom att presentera en både stilmässigt och läsarvänligt välutformad delårsrapport med relevant innehåll. Aktiekapitalets utveckling Datum Transaktion Ökning av antalet aktier Totalt antal aktier Ökning av aktiekapitalet, kr Totalt aktiekapital, kr Bolagets bildande Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Split 40: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Information enligt dessa faktarutor uppdateras under Investor Relations på inför samtliga delårsrapporter. 6

9 7

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Hemtex AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge års redovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari ember Jämförelsesiffror avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj ember 2009 om inget annat anges. Allmänt om verksamheten Hemtex är en ledande detaljhandelskedja inom hemtextil med totalt 179 butiker per den ember 2010, varav 142 i Sverige, 33 i Finland, två i Estland och två i Danmark. Av kedjans butiker är 159 ägda av koncernen och 20 av franchise tagare. Den sista december 2010 fanns 19 franchisebutiker i Sverige och en i Danmark. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Sortimentet är indelat i fyra produktområden: Sova, Bada, Äta och Umgås. Samtliga produktområden kompletteras med icke-textila hemaccessoarer. Butikerna i kedjan har två driftsformer: egenägda butiker respektive franchise. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer med utrymme för lokalt affärs mannaskap. Hemtex AB är moderbolag i koncernen. Moderbolaget driver koncernens butiker i Sverige, svarar för konceptutveckling, marknadsföring, affärsstyrning, controlling och varuförsörjning till samtliga butiker inom kedjan. I Hemtexkoncernen ingår förutom moderbolaget hemtex AB även de helägda dotterbolagen Hemtex Oy (Finland), Hemtex A/S (Danmark), Hemtex AS (Norge), Hemtex (Shanghai) Co. Ltd samt Hemtex Trading Inc. Hemtex bedriver verksamhet i Estland genom en filial. Koncernen har även ett representationskontor i Bangladesh. Hemtex AB är sedan juni 2009 ett dotterbolag till Hakon Invest AB ( ). Hemtexaktien och ägarförhållanden Aktiekapitalet i Hemtex AB uppgick den ember 2010 till 102,7 Mkr fördelat på aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 kronor. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Det finns ett aktieslag och det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämma eller bolagsstämma. Det finns ingen bestämmelse i Hemtex bolagsordning som begränsar rätten att överlåta aktier. Hemtex AB har inte ingått något avtal som kan komma att påverkas av ett eventuellt uppköpserbjudande. Hemtex AB är ett nordiskt Small Cap-företag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Största ägare vid utgången räkenskapsåret var Hakon Invest AB med 68,5 procent av aktierna och Investment AB Promotion med 12,5 procent av aktierna. Ingen annan aktieägare innehar, direkt eller indirekt, mer än tio procent av aktierna i Hemtex AB. Styrelsen samt eventuella styrelsesuppleanter utses på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Det finns inga bestämmelser i Hemtex bolagsordning om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Väsentliga händelser Finansiering och rörelsekapital Hemtex bröt under 2010 mot bankernas lånevillkor vad gäller nettoomsättning och rörelseresultat. Styrelsen beslutade därför att föreslå en extra bolagsstämma i syfte att godkänna en nyemission under första kvartalet I samband med presentationen av bokslutskommunikén för 2010 offentliggjordes att styrelsen beslutat att nyemissionen ska uppgå till ca 325 Mkr med företrädesrätt för Hemtex befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i bolaget. Hakon Invest och Bomax har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar ca 74 procent av nyemissionen. De fullständiga villkoren för nyemissionen samt teckningskurs fastställdes den 15 mars Styrelsens nyemissionsbeslut godkändes av extra bolagsstämma den 17 mars Hemtex ingick i juni 2010 ett ramavtal med Swedbank Sjuhärad AB och Svenska Handelsbanken AB. Enligt ramavtalet åtar sig bankerna på sedvanliga villkor att ge Hemtex krediter och kreditlöften om totalt 380 Mkr. Som säkerhet för 8

11 förvaltningsberättelse samtliga sina förpliktelser mot bankerna har Hemtex lämnat företagsinteckning om 300 Mkr samt pantsatt aktierna i Hemtex A/S och Hemtex AS. I ett brev till bankerna den 1 februari 2011 meddelade Hemtex att bolaget under 2010 brutit mot vissa åtaganden (s.k. covenants) i ramavtalet avseende nettoomsättning, rörelseresultat och soliditet. Bankerna har i ett brev till Hemtex den 11 februari 2011 meddelat att de för närvarande inte kommer att vidta några åtgärder med anledning av detta. I brevet medgav även bankerna en förlängning av ramavtalet till och med den 30 april 2011 (istället för som tidigare den 31 mars 2011) samt bekräftade sina avsikter att ingå ett nytt kreditavtal med Hemtex så snart nyemission i bolaget genomförts på av bankerna ansedda lämpliga villkor. Enligt Hemtex uppfattning är bolagets befintliga rörelsekapital inte tillräckligt för de aktuella behoven under de närmaste tolv månaderna. Föreliggande nyemission förväntas inbringa cirka 325 Mkr före kostnader för nyemissionen. Hemtex uppskattning är att bolaget kommer att kunna uppnå behovet av rörelsekapital för de närmaste tolv månaderna genom nya kreditavtal med bankerna, nuvarande likviditet och kassaflöde och den förestående nyemissionen. Marknaden Enligt undersökningsföretaget GfK Sverige minskade hemtextilmarknaden med 6 procent under året. Analysen visade också att det var färre hushåll som handlade hemtextil under året och dessutom till en totalt sett lägre summa. Den totala marknaden uppgick till Mkr under Etableringar och förvärv Under verksamhetsåret öppnades två nya butiker, båda i Sverige. Butikerna etablerades i Bromma och Uppsala. Två franchisebutiker i Eskilstuna förvärvades. Rationaliseringar Under verksamhetsåret har Hemtex sett över butiksbeståndet i samtliga länder och beslutat att avveckla verksamheterna i Danmark, Norge och Polen samt halvera antalet butiker i Finland. Kostnader för avvecklingen i Danmark och Norge belastar räkenskapsårets resultat med 30,7 Mkr. Hemtex har under verksamhetsåret stängt sammanlagt 35 butiker, varav fem franchisebutiker. Riskfaktorer Hemtex verksamhet är förenad med risker av olika karaktär. Risker relaterade till marknadssituationen innefattar bland annat konjunkturpåverkan, förändring i mode och trender, väder och säsongsvariationer samt konkurrenter. Risker relaterade till den operativa verksamheten innefattar bland annat ökade produktions- och distributionskostnader, leverantörsrisker, lagerrisk, uppsägning av väsentliga avtal, risker relaterade till förvärv och avyttringar samt till distributionscentralen och informationssystem. De finansiella riskerna innefattar bland annat risker relaterade till refinansieringsrisk, ogynnsamma kapitaloch kreditmarknadsvillkor, valuta-, ränte- och kreditrisker. Risker bedöms även föreligga vid värdering av goodwill. För goodwill är antaganden om framtid, tillväxt, lönsamhet samt finansiering viktiga parametrar. Dessa parametrar är även viktiga för bedömning av going concern. För att begränsa riskerna finns det ändamålsenliga policies och riktlinjer samt processer och kontroller inom verksamheten. Finansiella risker Styrelsen har i finanspolicy för Hemtexkoncernen fastställt olika ramar och vilka risker som får tas. Riskhanteringen syftar till att identifiera, kvantifiera och reducera alternativt eliminera risker. Koncernens finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finansiella risker ska hanteras och definierar den riskexponering med vilken verksamheten ska bedrivas. Huvudinriktningen är att efterstäva en låg riskprofil. Finanspolicyn identifierar de risker som finns avseende valutahantering, kapitalförsörjning samt likviditetshantering. För vidare information om finansiella risker och riskpolicies, se not 29. 9

12 förvaltningsberättelse Marknadsrelaterade risker Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Hemtex produkter påverkas, liksom all detaljhandel, av det allmänna konjunkturläget. Konsumtionsmönstren påverkas av ett antal allmänna faktorer utanför Hemtex kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter med mera. En mer gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster positivt. En försämring i konjunkturen får i allmänhet motsatt effekt. Hemtex har verksamhet i Sverige, Finland och Estland samt i Danmark genom den kvarvarande franchisebutiken. En minskande BNP och minskande privatkonsumtion på Hemtex marknader kan få betydande negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Moderisker Efterfrågan på heminredning och hemtextil påverkas idag mer än förut av modetrender i likhet med konfektionsbranschen. Hemtex är därför beroende av konsumenternas preferenser beträffande design, kvalitet och priser på varorna i Hemtex butiker. En missbedömning av kundernas preferenser kan medföra att efterfrågan på Hemtex produkter sjunker vilket i sin tur kan få betydande negativ inverkan på bolagets försäljning. Väder och säsongsvariationer Vädret påverkar försäljningen av hemtextil. En mild höst och vinter påverkar normalt försäljningen negativt och en kall och regnig sommar bidrar normalt till högre försäljningssiffror. Extremt väder kan få stora konsekvenser för bolagets försäljning. Försäljningen av hemtextil varierar även med årstiderna. Generellt sett är försäljningen som högst under höst och vinter där december traditionellt har varit den bästa månaden. Konkurrenter Marknaden för Hemtex produkter och tjänster är konkurrensutsatt och det finns flera olika konkurrenter på de lokala marknaderna. Hemtex strategi innefattar att förbättra den redan starka positionen på marknaden och därigenom förbereda bolaget på en hårdnande konkurrens. Även om Hemtex tappat marknadsandelar på den svenska marknaden under de senaste åren är koncernens position fortsatt stark. Operationella risker Produktions- och distributionskostnader En stor del av de produkter som Hemtex säljer tillverkas i länder med lägre kostnads- och lönenivå än i Sverige. Detta medför att Hemtex kan sälja sina produkter till ett lägre pris än vad som vore möjligt om tillverkningen skedde i Sverige. Utvecklingen i de länder som tillverkningen är lokaliserad till är dock i många fall snabb och det finns inga garantier för hur länge det förhållandevis låga kostnadsläget kommer att bestå i de aktuella länderna. Hemtex arbetar med sourcing och med att kontinuerligt se över kostnadsläget för att möjliggöra lägsta möjliga pris ut till kund. Hemtex söker aktivt nya, och utvärderar hela tiden befintliga, leverantörer och inköpsmarknader med avseende på bland annat pris, kvalitet, efterlevnad av uppförandekoden och leveranstider. Genom att allt fler varor köps direkt från tillverkarna kan inköpspriserna sänkas och därigenom stärka Hemtex marginaler. Hemtex har också större möjlighet att kontrollera och påverka fabrikerna än när inköpen går via mellanhänder. Inköpsarbetet har som mål att öka andelen varor som köps direkt från producent. Under 2010 köptes cirka 80 procent av leveransvärdet in utan mellanhänder. Leverantörsrisker med mera Hemtex har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal leverantörer som producerar bolagets varor. Att varorna levereras i tid är mycket viktigt för Hemtex. Förlust av en eller flera leverantörer samt försenade eller uteblivna leveranser skulle kunna inverka negativt på bolagets verksamhet. Vissa av bolagets produkter tillverkas i utvecklingsländer. Den arbetsmiljö och de villkor som gäller vid produktionen skiljer sig från de förhållanden som råder i de länder där Hemtex produkter säljs. Hemtex har upprättat en uppförandekod som tydliggör leverantörernas ansvar och reglerar relationen mellan Hemtex och leverantören. 10

13 förvaltningsberättelse Hemtex genomför systematiska kontroller av arbetsförhållanden och miljöarbetet hos leverantörerna. Inköpskontoren, i Dhaka i Bangladesh och i Shanghai i Kina, fungerar som nav för både inköps- och inspektionsarbetet, vilka är nära sammankopplade. Hemtex genomför kontrollerna i egen regi samt köper kontroller av externa, certifierade företag som SGS och ITS. Under 2010 har arbetet med att kontrollera leverantörer fortsatt och handlingsplaner har tagits fram för de leverantörer som inte godkänts. Hemtex uppförandekod är en viktig parameter i utvärderingen av leverantörerna. Lagerrisk Hemtex har dels en koncerngemensam distributionscentral (centrallager) och dels lager i de enskilda butikerna. Lagerrisk innebär en risk för att inkurans uppstår om varulagret inte blir sålt till ett värde överstigande anskaffningsvärde. Uppsägning av avtal Hemtex har ingått hyresavtal, inköpsavtal och franchiseavtal som tillsammans är viktiga för Hemtex verksamhet. Styrelsen och ledningen i Hemtex bedömer dock att inget enskilt avtal eller liknande förhållande i anslutning till verksamheten är av avgörande betydelse för koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Avtalen kan sägas upp med viss uppsägningstid. Förvärv och avyttringar Hemtex har genom åren gjort ett antal förvärv av bolag och rörelser. Tillväxt genom förvärv utgör en risk på grund av svårigheter att integrera verksamheter, medarbetare och produkter. Under räkenskapsåret 2010 har två franchisebutiker förvärvats. Distributionscentral Merparten av de varor som säljs i Hemtex butiker passerar genom bolagets distributionscentral som för närvarande ligger i Göteborg. Från och med andra kvartalet 2011 kommer distributionscentralen att vara lokaliserad i Jönköping. Under den tid då omlokaliseringen av distributionscentralen sker finns det en risk att bolagets varor inte når butikerna inom planerad tid. Om dessa förhållanden inte kan åtgärdas snabbt och kostnadseffektivt kan det skada verksamheten. Försäkringar finns för egendom och produktionsavbrott, men det finns inte några garantier för att sådana belopp är tillräckliga eller kan återvinnas helt. Informationssystem Hemtex är beroende av informationssystem för att styra varuflödet från inköp till försäljning i butik samt för att sammanställa operativ och statistisk information. Varje längre avbrott eller bristande funktionalitet i informationssystemen kan medföra att viktig information går förlorad eller att åtgärder blir försenade, framför allt om problem uppstår under högsäsong, till exempel under julhandeln. Kommentarer till resultaträkningen Nettoomsättning Nettoomsättningen i koncernen utgörs av försäljning till konsument via egna butiker och grossistförsäljning till franchisebutiker inom Hemtexkedjan. Under räkenskapsåret uppgick nettoomsättningen till 1 080,8 (916,8) Mkr. Av koncernens nettoomsättning svarade verksamheten i Sverige för 863,1 (687,6) Mkr, Finland för 147,7 (138,2) Mkr, verksamheten i Danmark för 36,4 (46,6) Mkr, verksamheten i Norge för 27,3 (39,2) Mkr och verksamheten i Estland för 6,3 (5,2) Mkr i omsättning. Övriga rörelseintäkter uppgick till 11,8 (7,9) Mkr och består främst av franchiseavgifter och bonus från leverantörer och samarbetspartners. Under kalenderåret 2010 minskade nettoomsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) på samtliga marknader med 15,8 procent till (1 344) Mkr jämfört med kalenderåret Resultat Koncernens bruttovinst (nettoomsättning minus kostnader för sålda varor) uppgick under kalenderåret till 574,2 (466,5) Mkr. Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 (50,9) procent. För att minska valutarisken säkrar Hemtex en betydande andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. I enlighet med koncernens finanspolicy ska minst 65 procent av kontrakterade flöden säkras. Förändringen av värdet på utestående terminskontrakt, vid tillämpning 11

14 förvaltningsberättelse av IAS 39, påverkade bruttovinsten under räkenskapsåret negativt med 2,9 (3,6) Mkr. Rörelsens kostnader, exklusive handelsvaror och avoch nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, uppgick till 773,6 (541,8) Mkr, varav 30,7 Mkr avser avvecklingskostnader i Danmark och Norge. Kostnaderna har i all väsentlighet tagits under den period då verksamhet bedrivits. Kostnadsandelen av försäljningen uppgick till 71,6 (59,1) procent. Verksamhetsårets resultat har belastats med kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna uppgår till 39,2 (109,7) Mkr och avser avvecklingskostnader i Danmark och Norge, avvecklingskostnader i Finland och kostnader för personella förändringar i ledningen. Engångseffekter Mkr maj dec 2009 jan dec 2010 Avveckling Danmark och Norge 30,7 Avvecklingskostnader Finland 6,0 Kostnader personella förändringar 13,9 2,5 Nedskrivning goodwill 36,9 Nedskrivning lager 16,5 Förändring avskrivningstid 12,7 Omställningskostnader 29,7 Totalt 109,7 39,2 Avskrivningarna av materiella och immateriella anläggningstillgångar fördelas på hyresrätter med 5,3 (3,9) Mkr och övriga avskrivningar med 39,7 (39,7) Mkr. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till 232,7 ( 148,0) Mkr, vilket innebär att rörelsemarginalen uppgick till 21,5 ( 16,1) procent. Rörelseresultat exklusive avvecklingskostnader för verksamheter i Danmark och Norge uppgick till 202,0 ( 148,0) Mkr. Samtliga marknader redovisade ett negativt rörelseresultat under verksamhetsåret. Resultatet före skatt för koncernen uppgick till 239,9 ( 151,6) Mkr, vilket gav en vinstmarginal på 22,2 ( 16,5) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 255,5 ( 121,3) Mkr. Under verksamhetsåret var avkastningen på eget kapital 96,4 ( 48,8) procent. Avkastningen på operativt kapital uppgick till 56,0 ( 40,1) procent. Kommentarer till balansräkningen Goodwill Under december har samtliga goodwillvärden i koncernen prövats med avseende på nedskrivningsbehov. Prövningen har skett utifrån nyttjandevärdet och bygger på prognostiserade framtida kassaflöden. Någon nedskrivning har inte gjorts under räkenskapsåret Hemtexkoncernens totala goodwill redovisas i koncernbalansräkningen den ember 2010 till 247,2 (246,0) Mkr. Varulager Den ember 2010 uppgick varulagervärdet till 183,1 (220,9) Mkr. Av det totala varulagret utgjorde grossistlagret 77,6 (69,7) Mkr. Varulagret per butik inom koncernen uppgick vid utgången av december 2010 till i genomsnitt 0,7 (0,8) Mkr. Varulagrets omsättningshastighet uppgick till 3,1 (2,2) per sista december Finansiell ställning Likvida medel uppgick till 53,1 (85,7) Mkr per den ember Nettoskulden, det vill säga räntebärande skulder minus likvida medel, ökade med 133,2 Mkr under de senaste tolv månaderna och uppgick den ember 2010 till 216,5 (83,3) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 156,6 (21,3) procent per den ember Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 22,2 procent, jämfört med 49,7 procent vid motsvarande tidpunkt föregående år. Hemtexkoncernens totala kreditramar, inklusive remburs- och valutaterminslimiter, uppgick den ember 2010 till 335 Mkr jämfört med 336 Mkr den ember Av de totala kreditfaciliteterna hade 327 Mkr utnyttjats vid verksamhetsårets utgång, jämfört med 185 Mkr den ember Det samlade värdet på inköpsorder för vilka valutaterminskontrakt tecknats uppgick till 3,4 (5,0) MUSD den sista december Värdet på dessa utestående valutaterminskontrakt uppgick till 1,6 (1,3) Mkr på balansdagen. 12

15 förvaltningsberättelse Kommentarer till kassaflödesanalysen Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten under kalenderåret uppgick till 116,5 (46,8) Mkr. Försämringen förklaras främst av lägre försäljning. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 132,4 (37,8) Mkr. Koncernens kassapåverkande nettoinvesteringar uppgick under kalenderåret till 15,9 ( 9,0) Mkr. Av investeringarna hänför sig 2,3 (0,0) Mkr till förvärv av butiker och 3,4 (3,3) Mkr till investeringar i nyetablering och ombyggnation samt 10,2 (5,7) Mkr till övriga investeringar. Personal Antal årsanställda i koncernen uppgick under verksamhetsåret till 719 (768) personer. Koncernens egna butiker har under verksamhetsåret minskat från 189 till 159 enheter, vilket motsvarar en minskning på 15,9 procent. Fördelningen av de anställda är 5 (7) procent män och 95 (93) procent kvinnor. Cirka 87 (89) procent arbetar i butiksorganisationen och 13 (11) procent på centrala funktioner såsom inköp, logistik, marknadsföring och administration. Hemtex jämställdhetsplan omarbetas kontinuerligt och ska prägla arbetet inom många områden. Policyn innehåller exempelvis att löneskillnader grundade på kön ej får förekomma, att arbetsförhållanden ska anpassas för både kvinnor och män och att utbildnings- och utvecklingsmöjligheter ska vara likvärdiga. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Hemtex bygger på att alla medarbetare inom koncernen erbjuds sunda, trygga och trivsamma arbetsplatser samt att alla chefer är utbildade inom området. Utbildning i arbetsmiljö och säkerhet genomförs därför kontinuerligt för att fånga upp nya medarbetare i organisationen. Inom Hemtex är det ett krav att alla butikschefer får denna utbildning. Arbetsmiljöronder och efterföljande handlingsplaner genomförs årligen för att ständigt förbättra miljö och trivsel i Hemtex verksamhet. För att säkerställa en effektiv krishantering finns en omfattande krishanteringsplan. Planen belyser potentiella händelser som skulle kunna inträffa samt hur dessa ska hanteras. En central krishanteringsgrupp samt krisstödsrepresentanter i butiksledet har utsetts och utbildats. Krisgruppen träffas regelbundet för att utveckla krishanteringsarbetet och säkerställa att organisationen är förberedd om en oförutsedd händelse, som risk för skada hos enskilda medarbetare eller företaget som helhet, skulle inträffa. Hemtex AB har kollektivavtal med Tjänstemannaförbundet Unionen och Handelsanställdas förbund. Arbete för en hållbar utveckling För första gången publicerar Hemtex en hållbarhetsrapport. Rapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig under våren på Den omfattar koncernens arbete under 2010 och behandlar aspekter kring miljö, etik, kvalitet, socialt ansvar och medarbetare. Hemtex köper in samtliga textilier och andra produkter från cirka 120 leverantörer i ett 15-tal länder. Eftersom Hemtex inte har direkt kontroll över produktionen har koncernen, för att kunna försäkra sig om att produkterna är tillverkade under goda arbetsförhållanden och på rätt sätt, utarbetat riktlinjer för leverantörerna i en uppförandekod (Code of Conduct). Uppförandekoden bygger bland annat på FN:s barnkonvention och de konventioner som FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor, ILO, ställt upp för arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Uppförandekoden tar upp frågor som diskriminering, barnarbete, arbetstid, lön, arbetsförhållanden, rätten att bilda och vara med i fackföreningar samt miljökrav. Under de senaste tre åren har Hemtex genomfört drygt 200 inspektioner för att kontrollera att uppförandekoden följs. Samtliga Hemtex leverantörer har skrivit under ett ramavtal med leverans-, kvalitets-, miljö och etiska krav samt krav på upphovsrättsskydd. Till ramavtalet finns inköpsinstruktioner, Hemtex Purchasing Instructions, kopplade. Miljökrav i tillverkningen Hemtex verksamhet har störst påverkan på miljön i samband med tillverkning och transporter. Därför tar Hemtex miljöarbete bland annat sikte på att minska användningen av farliga kemikalier vid tillverkning, genom arbete med kemikaliestopplista och gränsvärden för vissa kemikalier. 13

16 förvaltningsberättelse Kemikaliestopplistan ingår i Hemtex generalavtal som skrivs på av alla leverantörer innan inköp sker från dem. I samband med att Hemtex uppdaterade uppförandekoden med miljökrav och striktare kemikaliekrav 2008 genomfördes ett seminarium kring miljö med leverantörerna i Shanghai och Dhaka. Miljökraven i Hemtex uppförandekod omfattar krav på rening av luft- och vattenutsläpp, certifikat från myndigheter, förteckning och säkerhetsdatablad för alla kemikalier samt krav på kemikaliehantering och avfall. Hemtex har strikta kemikaliekrav gällande alla produkter och gör regelbundet kemikalietester hos leverantörerna. Under 2010 gjordes sammanlagt 430 kemikalietester på 99 produkter. Miljökrav på transporterna För logistiktjänster anlitas leverantörer som strävar efter att bli ledande inom miljömässigt hållbara transport- och logistiklösningar. Infrakterna av Hemtex varor sker till övervägande delen med båt och till mycket liten del med flyg. Rutiner för när flygfrakt får användas har utarbetats och endast en marginell andel av Hemtex transporter sker med flyg. Systematiska kontroller av leverantörer Hemtex genomför systematiska kontroller av arbetsförhållanden och miljöarbetet hos leverantörerna genom egna inspektioner. Inköpskontoren i Dhaka i Bangladesh och i Shanghai i Kina fungerar som nav för både inköpsoch inspektionsarbetet, vilka är nära sammankopplade. Genom inhemsk personal, med expertkunskap om textilproduktion i just det landet, kommer Hemtex närmare leverantörerna och produktionen på huvudmarknaderna. Daglig kontakt och kommunikation underlättar arbetet med att informera, utbilda och följa upp uppförandekoden och miljö- och kemikaliekraven. En konsolidering genomförs av koncernens leverantörsbas där fokus läggs på de långsiktigt viktiga leverantörerna och inköpsmarknaderna. Genom att koncentrera inköpen till färre leverantörer blir kontrollerna ännu effektivare. Den första inspektionen hos en leverantör är alltid föranmäld, men därefter görs både föranmälda och oanmälda inspektioner. I första hand inspekteras de leverantörer som Hemtex placerat ordrar hos, men i vissa fall inspekteras även leverantörers underleverantörer. Engagemang för bättre bomullsproduktion Textilproduktion kräver mycket vatten och kemikalier. Därför finns risk för miljöförstöring och vattenbrist i de länder där produktionen sker. Det finns även risk att textilarbetarna tar skada om inte lämplig skyddsutrustning används vid hantering av farliga kemikalier. Om bomullsodlingen ska ha en hållbar framtid, måste dagens odlingsmetoder förändras. Hemtex är sedan 2007 medlemmar i Better Cotton Initiative (BCI), ett långsiktigt initiativ som syftar till att förbättra den storskaliga och konventionellt odlade bomullen. Både Världsnaturfonden, textilkedjor som bland annat Hemtex, bomullsbönder och bomullshandlare är medlemmar i BCI. Den första bomullen som odlats enligt BCI:s principer skördades i slutet av 2010 och användningen av pesticider, konstgödsel och konstbevattning har kunnat reduceras väsentligt trots bibehållen produktion. Cirka bönder är med i BCI idag och projekten täcker hektar. Målet 2012 är att samarbeta med bönder och producera miljoner ton bomull. Läs mer om BCI på Styrelsens arbete under verksamhetsåret 2010 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket inkluderar fastställande av företagets strategi. Styrelsen har också till uppgift att utse verkställande direktör. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan, som är ägnad att säkerställa styrelsens behov av information. I övrigt följer styrelsen och den verkställande direktören den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet. Utvärdering av styrelsens arbete har skett såväl inom styrelsen i sin helhet som i enskilda samtal. Hemtex valberedning har i relevanta delar för sitt arbete fått ta del av sammanställningen av utvärderingen. På årsstämman 2010 bemyndigades styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier över börs för att kunna genomföra överlåtelser av Matchningsaktier och Prestationsaktier under Aktieprogram 2010 samt för täckande av vissa kostnader förenade med Aktieprogram Under året har inga egna aktier förvärvats eller överlåtits. Per den ember 2010 hade varken Hemtex AB eller något bolag i koncernen innehav av aktier i Hemtex AB. Hemtex AB har endast ett aktieslag där alla aktier har lika röstvärde. 14

17 förvaltningsberättelse För mer utförlig information avseende styrelsens genomförda möten, valberedningens arbete, ersättningsutskott samt revisionsutskott hänvisas till Bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapport Separat bolagsstyrningsrapport har avlämnats och är infogad på sid i denna handling. Bolagsstyrningsrapporten återfinns även på bolagets hemsida. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade den 12 april 2010 om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Beskrivning av de principer som använts under räkenskapsåret finns i not 4. Styrelsens förslag till årsstämman den 12 april 2011 avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenteras nedan. Styrelsen för Hemtex AB (publ), org. nr ( Hemtex ) föreslår att årsstämman den 12 april 2011 beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Nedanstående riktlinjer behandlar löner och andra ersättningar för bolagets ledning inklusive den verkställande direktören och koncernchefen, nedan kallade ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2011 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs därefter. Ersättningsutskott Styrelsens ledamöter utser bland ledamöterna ett ersättningsutskott för varje verksamhetsår. Ersättningsutskottet har till uppgift att bland annat: (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen; (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar till bolagets ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Grundläggande principer Ersättningar till ledande befattningshavare inom Hemtex är baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Olika ersättningskomponenter är i varierande grad lämpade att återspegla dessa principer. Därför används en blandning av flera komponenter för att återspegla ersättningsprinciperna på ett balanserat sätt. Ledande befattningshavares totala ersättningar består av fast lön, rörliga komponenter i form av årliga rörliga ersättningar och långsiktiga rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. Tillsammans utgör dessa komponenter ett integrerat ersättningspaket. För varje räkenskapsår beskrivs detaljerna i den totala ersättningen till ledande befattningshavare i årsredovisningen för det aktuella räkenskapsåret, inklusive tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar, som ännu inte har förfallit till betalning. Förhållandet mellan fast och rörlig lön samt sambandet mellan prestation och ersättning Den fasta lönen är fastställd med utgångspunkt att den ska vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt de ledande befattningshavarnas årliga prestation. Prestationen återspeglas speciellt i de rörliga komponenterna, både vad gäller den årliga och den långsiktiga rörliga lönedelen. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning är relaterad till uppfyllelse av budget och mål för bolagets resultatnivå. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga fyra månadslöner för verkställande direktör och ekonomichef respektive två månadslöner för övriga medlemmar i bolagets ledning. Förhållandet mellan fast och rörlig lön ska återspegla styrelsens bedömning av en rimlig balans mellan fasta och rörliga ersättningsdelar och gällande marknadspraxis för högre chefer. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Fast lön och/eller avgångsvederlag ska dock inte utgå om den tidigare anställde under period där sådan ersättning ska utgå, återgår eller tillträder ny anställning. Skulle sådan ersättning ändå utgå föreligger återbetalningsskyldighet för den tidigare anställde. 15

18 förvaltningsberättelse Huvudsakliga villkor för långsiktiga incitamentsprogram Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta ledande befattningshavare i bolaget som har en påverkan på bolagets resultat och ställning. Ett incitamentsprogram ska bidra till en långsiktig värdetillväxt i Hemtex och att medarbetare och aktieägare får ett gemensamt intresse av en positiv värdeutveckling av aktien. Styrelsen kommer på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska förelås bolagsstämman eller inte. Beslut om incitamentsprogram ska fattas på bolagsstämman. Inför årsstämman 2011 har styrelsen inte föreslagit något incitamentsprogram. Tidigare beslutade incitamentsprogram Aktieprogram 2010 Vid stämman den 12 april 2010 beslutades om att införa ett kombinerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram (Aktieprogram 2010) riktat till den verkställande direktören och ledande befattningshavare. Programmet omfattar totalt 12 personer. Aktieprogram 2010 innebär, i korthet, att deltagarna aktivt under maj 2010 köper aktier i bolaget över NASDAQ OMX Stockholm (Sparaktier), och behåller dessa under minst en treårsperiod (intjänandeperioden). Under förutsättning att deltagare fortfarande är anställd och fortfarande innehar sina Sparaktier vid intjänandeperiodens utgång kan deltagaren för varje innehavd Sparaktie vederlagsfritt erhålla en aktie i Hemtex (Matchningsaktie) och maximalt ytterligare tre aktier i Hemtex (Prestationsaktier). Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att Hemtex uppnått vissa prestationskrav och att bolagets soliditet, enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012, inte under stiger 25 procent. Aktieprogrammet omfattar högst sammanlagt Sparaktier, Matchningsaktier och Prestationsaktier. Det totala antalet Matchnings- och Prestationsaktier kan som högst uppgå till Kostnaden för Aktieprogram 2010 beräknas enligt IFRS 2 uppgå till 2,3 Mkr och de sociala avgifterna till 1,0 Mkr. Totalt beräknas kostnaden uppgå till 3,3 Mkr inklusive sociala avgifter. Kostnaden för aktieprogrammet beräknat enligt IFRS 2 periodiseras linjärt över de tre åren, justerat för förändringar i förväntad intjäning av Matchnings- och Prestationsaktier. De sociala avgifterna omvärderas löpande med hänsyn till börskursen. Under maj 2010 köpte samtliga deltagare i Aktieprogram 2010 aktier i Hemtex AB. Verkställande direktören köpte Sparaktier och övriga ledande befattningshavare köpte totalt Sparaktier. Antal butiker per marknad april april april april Sverige Finland Danmark Norge Estland Summa butiker i koncernen Franchisebutiker i Sverige Franchisebutiker i Polen Franchisebutiker i Danmark Summa butiker i kedjan

19 förvaltningsberättelse Incitamentsprogram beslutade årsstämman i Hemtex om inrättande av ett incitamentsprogram för ledningsgruppen i Hemtex, varigenom bolagets ledande befattningshavare erbjöds en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner med en rätt att förvärva aktier i Hemtex. Totalt förvärvade sju av bolagets då ledande befattningshavare, inom ramen för programmet, teckningsoptioner till marknadspris samt personaloptioner vederlagsfritt. Rätten att utnyttja personaloptionerna har förutsatt en viss ökning av resultatet per aktie i Hemtex under räkenskapsåren 2007/2008 till 2009/2010. Detta mål har inte uppnåtts och några personaloptioner har följaktligen inte kunnat utnyttjas. Eftersom teckningskursen för aktie som tecknas med stöd av teckningsoption vida översteg aktuell betalkurs för en Hemtex aktie, innebar det att några teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet inte kom att utnyttjas. Pension Pensionsförmåner ska vara konkurrenskraftiga i respektive hemland. För de ledande befattningshavare som i sina anställningsavtal har avtalat om pensionsförmån utöver ITP utgår en kompletterande pensionspremie. Denna premie uppgår till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen för verkställande direktören samt till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen för övriga ledande befattningshavare, som har denna förmån i sitt avtal. Rörlig ersättning ska således inte vara pensionsgrundande. Pensionsåldern är normalt 65 år men kan variera i enskilda fall. Majoritetskrav Årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Information om beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning Två personer från företagsledningen avslutade sina anställningar på Hemtex under 2010 och uppbär lön i tolv respektive femton månader. Kostnaden för detta är i sin helhet kostnadsförd under räkenskapsåret Ingen kostnad för detta belastar räkenskapsåret Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Styrelsen i Hemtex AB beslutade den 15 februari 2011 om att genomföra en nyemission om ca 325 Mkr med företrädesrätt för Hemtex befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i bolaget. Hakon Invest och Bomax har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar ca 74 procent av nyemissionen. De fullständiga villkoren för nyemissionen samt teckningskurs fastställdes och kommunicerades i ett pressmeddelande den 15 mars. Under januari och februari 2011 har Hemtex stängt tre butiker. I Sverige stängdes butiken Caroli i Malmö och en franchisebutik i Hudiksvall. I Danmark stängdes koncernbutiken i Ballerup. Andra förmåner Den grundläggande regeln är att andra förmåner, till exempel förmånsbil och läkarvårdsplaner, ska vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Avvikelser från riktlinjerna Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Under 2010 har styrelsen inte avvikit från antagna riktlinjer. Koncernens framtida utveckling Under 2011 står lönsamhet i fokus och omställningsarbetet mot nya Hemtex konkretiseras ytterligare. Utgångspunkten är att utveckla Hemtex på lönsamma marknader och avveckla närvaron på olönsamma marknader. Hemtex kommer därför att kraftsamla kring den svenska marknaden. Under våren och sommaren avslutas sortimentsförnyelsen bland annat genom att lansering sker av de två nya produktområdena Baby och Resa. 17

20 Totalresultaträkningar, koncernen 1 januari ember Koncernen Tkr Not 2009 * 2010 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat 7, Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Totalresultat för året Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Icke bestämmande inflytande Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Icke bestämmande inflytande Resultat per aktie före utspädning, kr 11 3,04 6,22 Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,04 6,22 Antal utestående aktier på balansdagen Genomsnittligt antal utestående aktier Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning * Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj ember 2009.

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) torsdagen den 10 april 2014 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 1 (6) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Styrelsens förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram 2012 Dagordningen punkt 13 Fullständigt förslag Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning 2008/2009

Årsredovisning 2008/2009 avsnitt Årsredovisning 2008/2009 Innehåll 2008/2009 i korthet 1 VD har ordet 2 Hemtex-aktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkningar 17 Balansräkningar 18 Förändring av eget kapital 20 Kassaflödesanalyser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) tisdagen den 21 april 2015 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15)

Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Beslut om långsiktigt prestationsrelaterat aktieincitamentsprogram ( Prestationsrelaterat Aktieprogram 2015 ) (punkt 15) Styrelsen föreslår följande beslut. Beslöts att inrätta Prestationsrelaterat Aktieprogram

Läs mer

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1

Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget ), saknar idag ett aktierelaterat incitamentsprogram. 1 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner och personaloptioner i Hemtex AB (publ) 2007/2010 Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056 ( Bolaget

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer