Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning För räkenskapsåret 2010"

Transkript

1 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

2 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av eget kapital, koncernen 21 Kassaflödesanalyser, koncernen 22 Resultaträkningar, moderbolaget 23 Rapport över totalresultatet, moderbolaget 23 Balansräkningar, moderbolaget 24 Förändring av eget kapital, moderbolaget 26 Kassaflödesanalyser, moderbolaget 27 Noter till de finansiella rapporterna 28 Förslag till behandling av förlust 58 Revisionsberättelse 59 Nyckeltalsdefinitioner 60 Flerårsöversikt 61 Bolagsstyrningsrapport 62 Hemtex butiker 68 Information om årsstämma 69 Kalendarium Årsstämma 12 april 2011 Rapport första kvartalet 3 maj 2011 Rapport andra kvartalet 16 augusti 2011 Rapport tredje kvartalet 8 november 2011 Bokslutskommuniké Februari 2012 Vill du läsa mer om Hemtex verksamhet? Gå in på under avsnittet Investor Relations. Där hittar du en komplett årsredovisning med verksamhets presentation samt annan viktig finansiell information om Hemtex. Hemtex på en minut Hemtex är en ledande detaljhandelskedja inom hemtextil med totalt 179 butiker i december 2010, varav 142 i Sverige, 33 i Finland, två i Danmark och två i Estland. Av butikerna var 159 ägda av Hemtex koncernen och 20 av franchiseföretag. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Hemtex produktområden är Sova, Bada, Äta och Umgås. Omsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) uppgick under kalenderåret 2010 till Mkr, exklusive mervärdesskatt. Hemtexkoncernens omsättning uppgick under samma period till totalt Mkr. Hemtex är sedan den 6 oktober 2005 noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan.

3 2010 i korthet Alla uppgifter avser räkenskapsåret 1 januari ember Jämförelser sker, om inte annat anges, med det förkortade räkenskapsåret 1 maj ember Hemtexkoncernens nettoomsättning uppgick till 1 080,8 (916,8) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 232,7 ( 148,0) Mkr. Kostnader av engångskaraktär belastade rörelseresultatet med 39,2 (109,7) Mkr, varav kostnader för avvecklingen av verksamheten i Danmark och Norge uppgick till 30,7 Mkr. Årets resultat blev en förlust på 255,5 ( 121,3) Mkr och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 6,22 ( 3,04) kronor. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 132,4 (37,8) Mkr. Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 (50,9) procent. Under året genomfördes och togs beslut om cirka 160 Mkr i resultatförbättrande åtgärder. Sammanlagt 35 butiker stängdes, varav fem franchisebutiker. Samtliga koncernbutiker i Norge avvecklades och i Danmark stängdes alla koncernbutiker utom en. I Sverige och Finland stängdes sju respektive sex butiker. Avtalen med franchise butikerna i Polen avslutades. Delar av Hemtex nya koncept och identitet lanserades i Sverige och Finland. Tre av butikerna i Sverige har utformats till pilot butiker, varav två i Stockholm och en i Göteborg. Resterande butiker har genomgått en mindre omfattande uppgradering. Ingen utdelning föreslås för räkenskapsåret Nyckeltal månader 2010 Nettoomsättning, Mkr 916, ,8 Nettoomsättningstillväxt, % 9,4 16,6 Bruttovinstmarginal, % 50,9 53,1 Rörelseresultat, Mkr 148,0 232,7 Rörelsemarginal, % 16,1 21,5 Årets resultat, Mkr 121,3 255,5 Avkastning på sysselsatt kapital, % 36,4 48,0 Avkastning på eget kapital, % 48,8 96,4 Soliditet, % 49,7 22,2 Nettoskuld/EBITDA, ggr 1,2 1,2 Resultat per aktie före utspädning, kr 3,04 6,22 Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,04 6,22 Kassaflöde efter investeringar per aktie, kr 0,95 3,22 Eget kapital per aktie, kr 9,55 3,37 Utdelning per aktie, kr Totalt antal butiker Varav ägda av koncernen Antal årsanställda

4 2

5 Vd har ordet VD har ordet Förändring, förstärkning och förnyelse 2010 blev ett år av besvikelse för Hemtex. Såväl utfall som utveckling av försäljning och lönsamhet blev sämre än förväntat. Samtidigt var det ett händelserikt år i verksamheten där en rad betydande insatser gjordes för att förnya och förstärka Hemtex kunderbjudande. Under året har vi exempelvis: Lanserat delar av Hemtex nya koncept och identitet i Sverige och Finland. Tre av butikerna har utformats till pilotbutiker och resterande har genomgått en mindre omfattande uppgradering. Introducerat vår nya hemsida och kundklubben Studio Hemtex. Därmed har vi en funktionell webbshop som erbjuder hela vårt produktsortiment och en modern kundklubb som i högre utsträckning bygger på lojalitet och attraktiva klubberbjudanden. Inlett arbetet med sortimentsförnyelsen. Flera nyheter i form av nya funktioner, nya material och nya materialkombinationer har lanserats. Även en koncentration av sortimentet har genomförts med fokus på en ökad andel basvaror. Sortimentsförnyelsen kommer i huvudsak vara färdigställd till våren 2011 och i samband med det lanseras nya produktområden såsom Resa och Baby. De åtgärder vi vidtagit för att vända den negativa utvecklingen har dock inte varit tillräckliga. Under året beslutade vi oss därför för att genomföra det största besparingsprogrammet i bolagets historia. Sammantaget har beslut tagits om resultatförbättrande åtgärder 2011 med cirka 160 Mkr jämfört med verksamhetsåret Jag vill särskilt lyfta fram följande tre åtgärder: Vi har inlett avvecklingen av vår närvaro på de förlusttyngda marknaderna Danmark, Norge och Polen samt beslutat att halvera butiksbeståndet i Finland. I Norge och Polen har samtliga butiker avvecklats och i Danmark återstår endast en franchisebutik. I Finland har sex butiker stängts under året och neddragningen av butiksbeståndet fortsätter under Vi har förändrat organisationen i butiksledet, regionerna och på huvudkontoret. Samtidigt har vi inrättat nya specialisttjänster för Visual Merchandisers. Tillsammans med den nyligen förändrade marknadsföringsstrategin, i vilken butikerna får en viktigare och aktivare roll, förstärks organisationens inriktning mot butiksdrift och försäljning. Vi byter logistikpartner och har även förändrat varuförsörjningssystemet. Det innebär att butikslagret nu är helt efterfrågestyrt och att kapitalbindningen minskar. Varulagret består idag av moderna basvaror samt aktuella säsongsvaror och sortimentet med den gamla identiteten har under året helt fasats ut. Var och en av dessa åtgärder har varit viktiga och riktiga beslut som ger en effektivare styrning av och bestående kostnadsminskningar i koncernen. Den fortsatt svaga försäljningsutvecklingen innebar dock att vi i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet meddelade att Hemtex bröt mot lånevillkoren och behövde genomföra en nyemission. Styrelsen i Hemtex beslutade därför att genomföra en företrädes emission uppgående till cirka 325 Mkr för bolagets nuvarande aktieägare. En extra bolagsstämma den 17 mars 2011 godkände styrelsen beslut. Därmed kommer den finansiella stabiliteten i koncernen att stärkas och det innebär även att vi kan säkerställa genomförandet av det pågående förnyelsearbetet. Det återstår ett fortsatt hårt arbete för att nå våra målsättningar med förnyelsen av Hemtex. Framför allt behöver kundtrafiken och konverteringsgraden öka samtidigt som den positiva utvecklingen med ökade snittköp under 2010 fortsätter. Förändring, förstärkning och förnyelse står därmed i centrum även under Erik Gumabon, vd och koncernchef 3

6 Hemtex aktie är sedan den 6 oktober 2005 noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. Aktien handlas under namnet HEMX och ingår i indexet för sällanköpsvaror och -tjänster, SX25 Consumer Discretionary. Hemtexaktien Världens aktiebörser fortsatte att stiga under Indexet OMXS, som visar utvecklingen för Stockholmbörsen som helhet, steg med 21,4 procent under året. Hemtex aktiekurs sjönk med 45,3 procent under samma period. Högsta betalkurs 28,90 kronor noterades den 22 mars och lägsta betalkurs 14,15 kronor noterades den 20 december. Vid utgången av verksamhetsåret noterades aktien till 14,45 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde om 593 (1 084) Mkr. Aktiekapital Den ember 2010 uppgick aktiekapitalet i Hemtex AB till 102,7 Mkr fördelat på aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 kronor. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nyemission under 2011 Styrelsen i Hemtex beslutade den 14 februari 2011 om en nyemission om cirka 325 Mkr, med företräde för bolagets aktieägare. En extra bolagsstämma den 17 mars 2011 godkände styrelsens beslut. Teckningskursen fastställdes till 6 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst 329 Mkr. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 136, 9 Mkr till högst 239,6 Mkr, genom nyteckning av högst aktier. Två av de största aktieägarna i Hemtex, Hakon Invest och Bomax, har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar cirka 74 procent av nyemissionen. Teckning av nya aktier sker 25 mars 8 april Aktieägarstruktur ember 2010 i förhållande till storleken på innehav. Antal aktier Antal ägare % av alla ägare Antal aktier % av aktiekapitalet , , , , , , , , , ,3 Totalt , ,0 ember 2010 uppdelat på nationalitet och ägartyp. Fördelning av ägare Andel av kapital och röster, % Utländska ägare 8,4 Svenska ägare 91,6 Varav Juridiska personer 86,4 Privatpersoner 5,2 Aktieägarförhållanden Den ember 2010 hade Hemtex AB aktieägare. Förhållanden nedan avser läget vid denna tidpunkt enligt ägarförteckning förd av Euroclear Sweden. Ägare Totalt antal aktier Andel av röster och kapital, % Hakon Invest AB ,5 Investment AB Promotion ,5 ABG Sundal Collier Norge Asa ,1 Trollhassel AB ,3 KDTC ,1 SIX SIS AG, W8IMY ,0 EFG Private Bank S.A., W8IMY ,8 Skandinaviska Enskilda Banken S.A., NQI ,6 Pernini Invest AB ,5 Andra AP-Fonden ,3 Övriga ägare ,3 Totalt ,0 4

7 hemtexaktien Ägarstruktur Hemtex hade aktieägare den ember De flesta av aktieägarna, stycken, ägde aktier eller färre. Hemtex tio största ägare kontrollerade vid årsskiftet cirka 92 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Huvudägaren Hakon Invest hade vid årsskiftet 68,5 procent av aktierna vilket var oförändrat jämfört med samma tidpunkt ett år tidigare. Hemtex AB är sedan den 30 juni 2009 ett dotterbolag till Hakon Invest AB. Aktiesparprogram Vid årsstämman den 12 april 2010 beslutades om att införa ett kombinerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram riktat till den verkställande direktören och ledande befattningshavare, totalt tolv personer. För mer information om detta program se not 4. Utdelningspolitik Styrelsens målsättning är att föreslå utdelningar som i genomsnitt över tiden motsvarar cirka procent av årets resultat efter skatt för koncernen. Tidpunkten för, respektive den beloppsmässiga storleken av, eventuella framtida utdelningar kommer bland annat vara beroende av bolagets resultat, expansions- och förvärvsmöjligheter samt finansiella ställning i övrigt. För verksamhetsåret 2010 föreslås att ingen utdelning lämnas. Personer med insynsställning Handel med aktier i ett bolag där en person har insynsställning kallas för insynshandel. Hemtex ledning, styrelse och revisorer samt vissa andra befattningshavare anses ha insynsställning i Hemtex. En länk till fullständig förteckning över personer med insynsställning finns under Investor Relations på Aktiemarknadsinformation Hemtex information till aktiemarknaden ska präglas av öppenhet, korrekthet, relevans och snabbhet. Hemtex prioriterar bolagets aktiemarknadsinformation via webben och kvartalsrapporteringen framför att producera en omfattande tryckt årsredovisning. Den tryckta årsredovisningen är därför enklare till sin form och innehållet Hemtexaktiens utveckling Hemtexaktiens omsättning Kr Aktien OMX Stockholm_PI Källa: NASDAQ OMX Omsatt antal aktier 1000-tal Källa: NASDAQ OMX 5

8 hemtexaktien begränsas till de formella delarna. På finns en webbaserad årsredovisning som även inkluderar en verksamhetspresentation. Hemtex pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar finns under Investor Relations. På webbplatsen finns även ytterligare information om bolaget, den finansiella utvecklingen, aktien och vilka analytiker som följer Hemtex. På webbplatsen finns det också möjlighet att prenumerera på pressmeddelanden, delårsrapporter, årsredovisningar och aktiens stängningskurs. Pris för bästa delårsrapport Efter två hedersomnämnanden i rad 2009 och 2008 tilldelades Hemtex under 2010 priset för bästa delårsrapport bland samtliga noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm och NGM-börsen i Aktiespararnas och Kantons årliga tävling. Motiveringen löd: Bolaget följer upp förra årets hedersomnämnande med en totalseger inom området för delårsrapportering genom att presentera en både stilmässigt och läsarvänligt välutformad delårsrapport med relevant innehåll. Aktiekapitalets utveckling Datum Transaktion Ökning av antalet aktier Totalt antal aktier Ökning av aktiekapitalet, kr Totalt aktiekapital, kr Bolagets bildande Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Nyemission Fondemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Split 40: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Information enligt dessa faktarutor uppdateras under Investor Relations på inför samtliga delårsrapporter. 6

9 7

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Hemtex AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge års redovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari ember Jämförelsesiffror avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj ember 2009 om inget annat anges. Allmänt om verksamheten Hemtex är en ledande detaljhandelskedja inom hemtextil med totalt 179 butiker per den ember 2010, varav 142 i Sverige, 33 i Finland, två i Estland och två i Danmark. Av kedjans butiker är 159 ägda av koncernen och 20 av franchise tagare. Den sista december 2010 fanns 19 franchisebutiker i Sverige och en i Danmark. Under gemensamt varumärke säljer butikerna heminredningsprodukter med tonvikt på hemtextil. Sortimentet är indelat i fyra produktområden: Sova, Bada, Äta och Umgås. Samtliga produktområden kompletteras med icke-textila hemaccessoarer. Butikerna i kedjan har två driftsformer: egenägda butiker respektive franchise. Oavsett driftsform drivs butikerna efter Hemtex koncept och riktlinjer med utrymme för lokalt affärs mannaskap. Hemtex AB är moderbolag i koncernen. Moderbolaget driver koncernens butiker i Sverige, svarar för konceptutveckling, marknadsföring, affärsstyrning, controlling och varuförsörjning till samtliga butiker inom kedjan. I Hemtexkoncernen ingår förutom moderbolaget hemtex AB även de helägda dotterbolagen Hemtex Oy (Finland), Hemtex A/S (Danmark), Hemtex AS (Norge), Hemtex (Shanghai) Co. Ltd samt Hemtex Trading Inc. Hemtex bedriver verksamhet i Estland genom en filial. Koncernen har även ett representationskontor i Bangladesh. Hemtex AB är sedan juni 2009 ett dotterbolag till Hakon Invest AB ( ). Hemtexaktien och ägarförhållanden Aktiekapitalet i Hemtex AB uppgick den ember 2010 till 102,7 Mkr fördelat på aktier, vardera med ett kvotvärde på 2,50 kronor. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Det finns ett aktieslag och det finns inte några begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid årsstämma eller bolagsstämma. Det finns ingen bestämmelse i Hemtex bolagsordning som begränsar rätten att överlåta aktier. Hemtex AB har inte ingått något avtal som kan komma att påverkas av ett eventuellt uppköpserbjudande. Hemtex AB är ett nordiskt Small Cap-företag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Största ägare vid utgången räkenskapsåret var Hakon Invest AB med 68,5 procent av aktierna och Investment AB Promotion med 12,5 procent av aktierna. Ingen annan aktieägare innehar, direkt eller indirekt, mer än tio procent av aktierna i Hemtex AB. Styrelsen samt eventuella styrelsesuppleanter utses på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma. Det finns inga bestämmelser i Hemtex bolagsordning om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter. Väsentliga händelser Finansiering och rörelsekapital Hemtex bröt under 2010 mot bankernas lånevillkor vad gäller nettoomsättning och rörelseresultat. Styrelsen beslutade därför att föreslå en extra bolagsstämma i syfte att godkänna en nyemission under första kvartalet I samband med presentationen av bokslutskommunikén för 2010 offentliggjordes att styrelsen beslutat att nyemissionen ska uppgå till ca 325 Mkr med företrädesrätt för Hemtex befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i bolaget. Hakon Invest och Bomax har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar ca 74 procent av nyemissionen. De fullständiga villkoren för nyemissionen samt teckningskurs fastställdes den 15 mars Styrelsens nyemissionsbeslut godkändes av extra bolagsstämma den 17 mars Hemtex ingick i juni 2010 ett ramavtal med Swedbank Sjuhärad AB och Svenska Handelsbanken AB. Enligt ramavtalet åtar sig bankerna på sedvanliga villkor att ge Hemtex krediter och kreditlöften om totalt 380 Mkr. Som säkerhet för 8

11 förvaltningsberättelse samtliga sina förpliktelser mot bankerna har Hemtex lämnat företagsinteckning om 300 Mkr samt pantsatt aktierna i Hemtex A/S och Hemtex AS. I ett brev till bankerna den 1 februari 2011 meddelade Hemtex att bolaget under 2010 brutit mot vissa åtaganden (s.k. covenants) i ramavtalet avseende nettoomsättning, rörelseresultat och soliditet. Bankerna har i ett brev till Hemtex den 11 februari 2011 meddelat att de för närvarande inte kommer att vidta några åtgärder med anledning av detta. I brevet medgav även bankerna en förlängning av ramavtalet till och med den 30 april 2011 (istället för som tidigare den 31 mars 2011) samt bekräftade sina avsikter att ingå ett nytt kreditavtal med Hemtex så snart nyemission i bolaget genomförts på av bankerna ansedda lämpliga villkor. Enligt Hemtex uppfattning är bolagets befintliga rörelsekapital inte tillräckligt för de aktuella behoven under de närmaste tolv månaderna. Föreliggande nyemission förväntas inbringa cirka 325 Mkr före kostnader för nyemissionen. Hemtex uppskattning är att bolaget kommer att kunna uppnå behovet av rörelsekapital för de närmaste tolv månaderna genom nya kreditavtal med bankerna, nuvarande likviditet och kassaflöde och den förestående nyemissionen. Marknaden Enligt undersökningsföretaget GfK Sverige minskade hemtextilmarknaden med 6 procent under året. Analysen visade också att det var färre hushåll som handlade hemtextil under året och dessutom till en totalt sett lägre summa. Den totala marknaden uppgick till Mkr under Etableringar och förvärv Under verksamhetsåret öppnades två nya butiker, båda i Sverige. Butikerna etablerades i Bromma och Uppsala. Två franchisebutiker i Eskilstuna förvärvades. Rationaliseringar Under verksamhetsåret har Hemtex sett över butiksbeståndet i samtliga länder och beslutat att avveckla verksamheterna i Danmark, Norge och Polen samt halvera antalet butiker i Finland. Kostnader för avvecklingen i Danmark och Norge belastar räkenskapsårets resultat med 30,7 Mkr. Hemtex har under verksamhetsåret stängt sammanlagt 35 butiker, varav fem franchisebutiker. Riskfaktorer Hemtex verksamhet är förenad med risker av olika karaktär. Risker relaterade till marknadssituationen innefattar bland annat konjunkturpåverkan, förändring i mode och trender, väder och säsongsvariationer samt konkurrenter. Risker relaterade till den operativa verksamheten innefattar bland annat ökade produktions- och distributionskostnader, leverantörsrisker, lagerrisk, uppsägning av väsentliga avtal, risker relaterade till förvärv och avyttringar samt till distributionscentralen och informationssystem. De finansiella riskerna innefattar bland annat risker relaterade till refinansieringsrisk, ogynnsamma kapitaloch kreditmarknadsvillkor, valuta-, ränte- och kreditrisker. Risker bedöms även föreligga vid värdering av goodwill. För goodwill är antaganden om framtid, tillväxt, lönsamhet samt finansiering viktiga parametrar. Dessa parametrar är även viktiga för bedömning av going concern. För att begränsa riskerna finns det ändamålsenliga policies och riktlinjer samt processer och kontroller inom verksamheten. Finansiella risker Styrelsen har i finanspolicy för Hemtexkoncernen fastställt olika ramar och vilka risker som får tas. Riskhanteringen syftar till att identifiera, kvantifiera och reducera alternativt eliminera risker. Koncernens finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finansiella risker ska hanteras och definierar den riskexponering med vilken verksamheten ska bedrivas. Huvudinriktningen är att efterstäva en låg riskprofil. Finanspolicyn identifierar de risker som finns avseende valutahantering, kapitalförsörjning samt likviditetshantering. För vidare information om finansiella risker och riskpolicies, se not 29. 9

12 förvaltningsberättelse Marknadsrelaterade risker Konjunkturpåverkan Efterfrågan på Hemtex produkter påverkas, liksom all detaljhandel, av det allmänna konjunkturläget. Konsumtionsmönstren påverkas av ett antal allmänna faktorer utanför Hemtex kontroll, bland annat av allmänna affärsförhållanden, räntor, valutakurser, inflations- och deflationsnivå, skatter, kredittillgång, aktiemarknadens utveckling, arbetslöshetsnivån, andra lokala ekonomiska faktorer, osäkerheter om framtida ekonomiska utsikter med mera. En mer gynnsam konjunktur får ett positivt genomslag på hushållens ekonomi, vilket vanligtvis påverkar deras konsumtionsmönster positivt. En försämring i konjunkturen får i allmänhet motsatt effekt. Hemtex har verksamhet i Sverige, Finland och Estland samt i Danmark genom den kvarvarande franchisebutiken. En minskande BNP och minskande privatkonsumtion på Hemtex marknader kan få betydande negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Moderisker Efterfrågan på heminredning och hemtextil påverkas idag mer än förut av modetrender i likhet med konfektionsbranschen. Hemtex är därför beroende av konsumenternas preferenser beträffande design, kvalitet och priser på varorna i Hemtex butiker. En missbedömning av kundernas preferenser kan medföra att efterfrågan på Hemtex produkter sjunker vilket i sin tur kan få betydande negativ inverkan på bolagets försäljning. Väder och säsongsvariationer Vädret påverkar försäljningen av hemtextil. En mild höst och vinter påverkar normalt försäljningen negativt och en kall och regnig sommar bidrar normalt till högre försäljningssiffror. Extremt väder kan få stora konsekvenser för bolagets försäljning. Försäljningen av hemtextil varierar även med årstiderna. Generellt sett är försäljningen som högst under höst och vinter där december traditionellt har varit den bästa månaden. Konkurrenter Marknaden för Hemtex produkter och tjänster är konkurrensutsatt och det finns flera olika konkurrenter på de lokala marknaderna. Hemtex strategi innefattar att förbättra den redan starka positionen på marknaden och därigenom förbereda bolaget på en hårdnande konkurrens. Även om Hemtex tappat marknadsandelar på den svenska marknaden under de senaste åren är koncernens position fortsatt stark. Operationella risker Produktions- och distributionskostnader En stor del av de produkter som Hemtex säljer tillverkas i länder med lägre kostnads- och lönenivå än i Sverige. Detta medför att Hemtex kan sälja sina produkter till ett lägre pris än vad som vore möjligt om tillverkningen skedde i Sverige. Utvecklingen i de länder som tillverkningen är lokaliserad till är dock i många fall snabb och det finns inga garantier för hur länge det förhållandevis låga kostnadsläget kommer att bestå i de aktuella länderna. Hemtex arbetar med sourcing och med att kontinuerligt se över kostnadsläget för att möjliggöra lägsta möjliga pris ut till kund. Hemtex söker aktivt nya, och utvärderar hela tiden befintliga, leverantörer och inköpsmarknader med avseende på bland annat pris, kvalitet, efterlevnad av uppförandekoden och leveranstider. Genom att allt fler varor köps direkt från tillverkarna kan inköpspriserna sänkas och därigenom stärka Hemtex marginaler. Hemtex har också större möjlighet att kontrollera och påverka fabrikerna än när inköpen går via mellanhänder. Inköpsarbetet har som mål att öka andelen varor som köps direkt från producent. Under 2010 köptes cirka 80 procent av leveransvärdet in utan mellanhänder. Leverantörsrisker med mera Hemtex har ingen egen produktion utan använder sig av ett antal leverantörer som producerar bolagets varor. Att varorna levereras i tid är mycket viktigt för Hemtex. Förlust av en eller flera leverantörer samt försenade eller uteblivna leveranser skulle kunna inverka negativt på bolagets verksamhet. Vissa av bolagets produkter tillverkas i utvecklingsländer. Den arbetsmiljö och de villkor som gäller vid produktionen skiljer sig från de förhållanden som råder i de länder där Hemtex produkter säljs. Hemtex har upprättat en uppförandekod som tydliggör leverantörernas ansvar och reglerar relationen mellan Hemtex och leverantören. 10

13 förvaltningsberättelse Hemtex genomför systematiska kontroller av arbetsförhållanden och miljöarbetet hos leverantörerna. Inköpskontoren, i Dhaka i Bangladesh och i Shanghai i Kina, fungerar som nav för både inköps- och inspektionsarbetet, vilka är nära sammankopplade. Hemtex genomför kontrollerna i egen regi samt köper kontroller av externa, certifierade företag som SGS och ITS. Under 2010 har arbetet med att kontrollera leverantörer fortsatt och handlingsplaner har tagits fram för de leverantörer som inte godkänts. Hemtex uppförandekod är en viktig parameter i utvärderingen av leverantörerna. Lagerrisk Hemtex har dels en koncerngemensam distributionscentral (centrallager) och dels lager i de enskilda butikerna. Lagerrisk innebär en risk för att inkurans uppstår om varulagret inte blir sålt till ett värde överstigande anskaffningsvärde. Uppsägning av avtal Hemtex har ingått hyresavtal, inköpsavtal och franchiseavtal som tillsammans är viktiga för Hemtex verksamhet. Styrelsen och ledningen i Hemtex bedömer dock att inget enskilt avtal eller liknande förhållande i anslutning till verksamheten är av avgörande betydelse för koncernens verksamhet, resultat eller finansiella ställning. Avtalen kan sägas upp med viss uppsägningstid. Förvärv och avyttringar Hemtex har genom åren gjort ett antal förvärv av bolag och rörelser. Tillväxt genom förvärv utgör en risk på grund av svårigheter att integrera verksamheter, medarbetare och produkter. Under räkenskapsåret 2010 har två franchisebutiker förvärvats. Distributionscentral Merparten av de varor som säljs i Hemtex butiker passerar genom bolagets distributionscentral som för närvarande ligger i Göteborg. Från och med andra kvartalet 2011 kommer distributionscentralen att vara lokaliserad i Jönköping. Under den tid då omlokaliseringen av distributionscentralen sker finns det en risk att bolagets varor inte når butikerna inom planerad tid. Om dessa förhållanden inte kan åtgärdas snabbt och kostnadseffektivt kan det skada verksamheten. Försäkringar finns för egendom och produktionsavbrott, men det finns inte några garantier för att sådana belopp är tillräckliga eller kan återvinnas helt. Informationssystem Hemtex är beroende av informationssystem för att styra varuflödet från inköp till försäljning i butik samt för att sammanställa operativ och statistisk information. Varje längre avbrott eller bristande funktionalitet i informationssystemen kan medföra att viktig information går förlorad eller att åtgärder blir försenade, framför allt om problem uppstår under högsäsong, till exempel under julhandeln. Kommentarer till resultaträkningen Nettoomsättning Nettoomsättningen i koncernen utgörs av försäljning till konsument via egna butiker och grossistförsäljning till franchisebutiker inom Hemtexkedjan. Under räkenskapsåret uppgick nettoomsättningen till 1 080,8 (916,8) Mkr. Av koncernens nettoomsättning svarade verksamheten i Sverige för 863,1 (687,6) Mkr, Finland för 147,7 (138,2) Mkr, verksamheten i Danmark för 36,4 (46,6) Mkr, verksamheten i Norge för 27,3 (39,2) Mkr och verksamheten i Estland för 6,3 (5,2) Mkr i omsättning. Övriga rörelseintäkter uppgick till 11,8 (7,9) Mkr och består främst av franchiseavgifter och bonus från leverantörer och samarbetspartners. Under kalenderåret 2010 minskade nettoomsättningen i konsumentledet (inklusive franchisebutiker) på samtliga marknader med 15,8 procent till (1 344) Mkr jämfört med kalenderåret Resultat Koncernens bruttovinst (nettoomsättning minus kostnader för sålda varor) uppgick under kalenderåret till 574,2 (466,5) Mkr. Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,1 (50,9) procent. För att minska valutarisken säkrar Hemtex en betydande andel av koncernens kontrakterade flöden i utländsk valuta. I enlighet med koncernens finanspolicy ska minst 65 procent av kontrakterade flöden säkras. Förändringen av värdet på utestående terminskontrakt, vid tillämpning 11

14 förvaltningsberättelse av IAS 39, påverkade bruttovinsten under räkenskapsåret negativt med 2,9 (3,6) Mkr. Rörelsens kostnader, exklusive handelsvaror och avoch nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar, uppgick till 773,6 (541,8) Mkr, varav 30,7 Mkr avser avvecklingskostnader i Danmark och Norge. Kostnaderna har i all väsentlighet tagits under den period då verksamhet bedrivits. Kostnadsandelen av försäljningen uppgick till 71,6 (59,1) procent. Verksamhetsårets resultat har belastats med kostnader av engångskaraktär. Kostnaderna uppgår till 39,2 (109,7) Mkr och avser avvecklingskostnader i Danmark och Norge, avvecklingskostnader i Finland och kostnader för personella förändringar i ledningen. Engångseffekter Mkr maj dec 2009 jan dec 2010 Avveckling Danmark och Norge 30,7 Avvecklingskostnader Finland 6,0 Kostnader personella förändringar 13,9 2,5 Nedskrivning goodwill 36,9 Nedskrivning lager 16,5 Förändring avskrivningstid 12,7 Omställningskostnader 29,7 Totalt 109,7 39,2 Avskrivningarna av materiella och immateriella anläggningstillgångar fördelas på hyresrätter med 5,3 (3,9) Mkr och övriga avskrivningar med 39,7 (39,7) Mkr. Rörelseresultatet för räkenskapsåret uppgick till 232,7 ( 148,0) Mkr, vilket innebär att rörelsemarginalen uppgick till 21,5 ( 16,1) procent. Rörelseresultat exklusive avvecklingskostnader för verksamheter i Danmark och Norge uppgick till 202,0 ( 148,0) Mkr. Samtliga marknader redovisade ett negativt rörelseresultat under verksamhetsåret. Resultatet före skatt för koncernen uppgick till 239,9 ( 151,6) Mkr, vilket gav en vinstmarginal på 22,2 ( 16,5) procent. Resultatet efter skatt uppgick till 255,5 ( 121,3) Mkr. Under verksamhetsåret var avkastningen på eget kapital 96,4 ( 48,8) procent. Avkastningen på operativt kapital uppgick till 56,0 ( 40,1) procent. Kommentarer till balansräkningen Goodwill Under december har samtliga goodwillvärden i koncernen prövats med avseende på nedskrivningsbehov. Prövningen har skett utifrån nyttjandevärdet och bygger på prognostiserade framtida kassaflöden. Någon nedskrivning har inte gjorts under räkenskapsåret Hemtexkoncernens totala goodwill redovisas i koncernbalansräkningen den ember 2010 till 247,2 (246,0) Mkr. Varulager Den ember 2010 uppgick varulagervärdet till 183,1 (220,9) Mkr. Av det totala varulagret utgjorde grossistlagret 77,6 (69,7) Mkr. Varulagret per butik inom koncernen uppgick vid utgången av december 2010 till i genomsnitt 0,7 (0,8) Mkr. Varulagrets omsättningshastighet uppgick till 3,1 (2,2) per sista december Finansiell ställning Likvida medel uppgick till 53,1 (85,7) Mkr per den ember Nettoskulden, det vill säga räntebärande skulder minus likvida medel, ökade med 133,2 Mkr under de senaste tolv månaderna och uppgick den ember 2010 till 216,5 (83,3) Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 156,6 (21,3) procent per den ember Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 22,2 procent, jämfört med 49,7 procent vid motsvarande tidpunkt föregående år. Hemtexkoncernens totala kreditramar, inklusive remburs- och valutaterminslimiter, uppgick den ember 2010 till 335 Mkr jämfört med 336 Mkr den ember Av de totala kreditfaciliteterna hade 327 Mkr utnyttjats vid verksamhetsårets utgång, jämfört med 185 Mkr den ember Det samlade värdet på inköpsorder för vilka valutaterminskontrakt tecknats uppgick till 3,4 (5,0) MUSD den sista december Värdet på dessa utestående valutaterminskontrakt uppgick till 1,6 (1,3) Mkr på balansdagen. 12

15 förvaltningsberättelse Kommentarer till kassaflödesanalysen Kassaflöde och investeringar Kassaflödet från den löpande verksamheten under kalenderåret uppgick till 116,5 (46,8) Mkr. Försämringen förklaras främst av lägre försäljning. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 132,4 (37,8) Mkr. Koncernens kassapåverkande nettoinvesteringar uppgick under kalenderåret till 15,9 ( 9,0) Mkr. Av investeringarna hänför sig 2,3 (0,0) Mkr till förvärv av butiker och 3,4 (3,3) Mkr till investeringar i nyetablering och ombyggnation samt 10,2 (5,7) Mkr till övriga investeringar. Personal Antal årsanställda i koncernen uppgick under verksamhetsåret till 719 (768) personer. Koncernens egna butiker har under verksamhetsåret minskat från 189 till 159 enheter, vilket motsvarar en minskning på 15,9 procent. Fördelningen av de anställda är 5 (7) procent män och 95 (93) procent kvinnor. Cirka 87 (89) procent arbetar i butiksorganisationen och 13 (11) procent på centrala funktioner såsom inköp, logistik, marknadsföring och administration. Hemtex jämställdhetsplan omarbetas kontinuerligt och ska prägla arbetet inom många områden. Policyn innehåller exempelvis att löneskillnader grundade på kön ej får förekomma, att arbetsförhållanden ska anpassas för både kvinnor och män och att utbildnings- och utvecklingsmöjligheter ska vara likvärdiga. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Hemtex bygger på att alla medarbetare inom koncernen erbjuds sunda, trygga och trivsamma arbetsplatser samt att alla chefer är utbildade inom området. Utbildning i arbetsmiljö och säkerhet genomförs därför kontinuerligt för att fånga upp nya medarbetare i organisationen. Inom Hemtex är det ett krav att alla butikschefer får denna utbildning. Arbetsmiljöronder och efterföljande handlingsplaner genomförs årligen för att ständigt förbättra miljö och trivsel i Hemtex verksamhet. För att säkerställa en effektiv krishantering finns en omfattande krishanteringsplan. Planen belyser potentiella händelser som skulle kunna inträffa samt hur dessa ska hanteras. En central krishanteringsgrupp samt krisstödsrepresentanter i butiksledet har utsetts och utbildats. Krisgruppen träffas regelbundet för att utveckla krishanteringsarbetet och säkerställa att organisationen är förberedd om en oförutsedd händelse, som risk för skada hos enskilda medarbetare eller företaget som helhet, skulle inträffa. Hemtex AB har kollektivavtal med Tjänstemannaförbundet Unionen och Handelsanställdas förbund. Arbete för en hållbar utveckling För första gången publicerar Hemtex en hållbarhetsrapport. Rapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig under våren på Den omfattar koncernens arbete under 2010 och behandlar aspekter kring miljö, etik, kvalitet, socialt ansvar och medarbetare. Hemtex köper in samtliga textilier och andra produkter från cirka 120 leverantörer i ett 15-tal länder. Eftersom Hemtex inte har direkt kontroll över produktionen har koncernen, för att kunna försäkra sig om att produkterna är tillverkade under goda arbetsförhållanden och på rätt sätt, utarbetat riktlinjer för leverantörerna i en uppförandekod (Code of Conduct). Uppförandekoden bygger bland annat på FN:s barnkonvention och de konventioner som FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor, ILO, ställt upp för arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet. Uppförandekoden tar upp frågor som diskriminering, barnarbete, arbetstid, lön, arbetsförhållanden, rätten att bilda och vara med i fackföreningar samt miljökrav. Under de senaste tre åren har Hemtex genomfört drygt 200 inspektioner för att kontrollera att uppförandekoden följs. Samtliga Hemtex leverantörer har skrivit under ett ramavtal med leverans-, kvalitets-, miljö och etiska krav samt krav på upphovsrättsskydd. Till ramavtalet finns inköpsinstruktioner, Hemtex Purchasing Instructions, kopplade. Miljökrav i tillverkningen Hemtex verksamhet har störst påverkan på miljön i samband med tillverkning och transporter. Därför tar Hemtex miljöarbete bland annat sikte på att minska användningen av farliga kemikalier vid tillverkning, genom arbete med kemikaliestopplista och gränsvärden för vissa kemikalier. 13

16 förvaltningsberättelse Kemikaliestopplistan ingår i Hemtex generalavtal som skrivs på av alla leverantörer innan inköp sker från dem. I samband med att Hemtex uppdaterade uppförandekoden med miljökrav och striktare kemikaliekrav 2008 genomfördes ett seminarium kring miljö med leverantörerna i Shanghai och Dhaka. Miljökraven i Hemtex uppförandekod omfattar krav på rening av luft- och vattenutsläpp, certifikat från myndigheter, förteckning och säkerhetsdatablad för alla kemikalier samt krav på kemikaliehantering och avfall. Hemtex har strikta kemikaliekrav gällande alla produkter och gör regelbundet kemikalietester hos leverantörerna. Under 2010 gjordes sammanlagt 430 kemikalietester på 99 produkter. Miljökrav på transporterna För logistiktjänster anlitas leverantörer som strävar efter att bli ledande inom miljömässigt hållbara transport- och logistiklösningar. Infrakterna av Hemtex varor sker till övervägande delen med båt och till mycket liten del med flyg. Rutiner för när flygfrakt får användas har utarbetats och endast en marginell andel av Hemtex transporter sker med flyg. Systematiska kontroller av leverantörer Hemtex genomför systematiska kontroller av arbetsförhållanden och miljöarbetet hos leverantörerna genom egna inspektioner. Inköpskontoren i Dhaka i Bangladesh och i Shanghai i Kina fungerar som nav för både inköpsoch inspektionsarbetet, vilka är nära sammankopplade. Genom inhemsk personal, med expertkunskap om textilproduktion i just det landet, kommer Hemtex närmare leverantörerna och produktionen på huvudmarknaderna. Daglig kontakt och kommunikation underlättar arbetet med att informera, utbilda och följa upp uppförandekoden och miljö- och kemikaliekraven. En konsolidering genomförs av koncernens leverantörsbas där fokus läggs på de långsiktigt viktiga leverantörerna och inköpsmarknaderna. Genom att koncentrera inköpen till färre leverantörer blir kontrollerna ännu effektivare. Den första inspektionen hos en leverantör är alltid föranmäld, men därefter görs både föranmälda och oanmälda inspektioner. I första hand inspekteras de leverantörer som Hemtex placerat ordrar hos, men i vissa fall inspekteras även leverantörers underleverantörer. Engagemang för bättre bomullsproduktion Textilproduktion kräver mycket vatten och kemikalier. Därför finns risk för miljöförstöring och vattenbrist i de länder där produktionen sker. Det finns även risk att textilarbetarna tar skada om inte lämplig skyddsutrustning används vid hantering av farliga kemikalier. Om bomullsodlingen ska ha en hållbar framtid, måste dagens odlingsmetoder förändras. Hemtex är sedan 2007 medlemmar i Better Cotton Initiative (BCI), ett långsiktigt initiativ som syftar till att förbättra den storskaliga och konventionellt odlade bomullen. Både Världsnaturfonden, textilkedjor som bland annat Hemtex, bomullsbönder och bomullshandlare är medlemmar i BCI. Den första bomullen som odlats enligt BCI:s principer skördades i slutet av 2010 och användningen av pesticider, konstgödsel och konstbevattning har kunnat reduceras väsentligt trots bibehållen produktion. Cirka bönder är med i BCI idag och projekten täcker hektar. Målet 2012 är att samarbeta med bönder och producera miljoner ton bomull. Läs mer om BCI på Styrelsens arbete under verksamhetsåret 2010 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, vilket inkluderar fastställande av företagets strategi. Styrelsen har också till uppgift att utse verkställande direktör. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan, som är ägnad att säkerställa styrelsens behov av information. I övrigt följer styrelsen och den verkställande direktören den särskilda arbetsordning styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet. Utvärdering av styrelsens arbete har skett såväl inom styrelsen i sin helhet som i enskilda samtal. Hemtex valberedning har i relevanta delar för sitt arbete fått ta del av sammanställningen av utvärderingen. På årsstämman 2010 bemyndigades styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier över börs för att kunna genomföra överlåtelser av Matchningsaktier och Prestationsaktier under Aktieprogram 2010 samt för täckande av vissa kostnader förenade med Aktieprogram Under året har inga egna aktier förvärvats eller överlåtits. Per den ember 2010 hade varken Hemtex AB eller något bolag i koncernen innehav av aktier i Hemtex AB. Hemtex AB har endast ett aktieslag där alla aktier har lika röstvärde. 14

17 förvaltningsberättelse För mer utförlig information avseende styrelsens genomförda möten, valberedningens arbete, ersättningsutskott samt revisionsutskott hänvisas till Bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapport Separat bolagsstyrningsrapport har avlämnats och är infogad på sid i denna handling. Bolagsstyrningsrapporten återfinns även på bolagets hemsida. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman beslutade den 12 april 2010 om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Beskrivning av de principer som använts under räkenskapsåret finns i not 4. Styrelsens förslag till årsstämman den 12 april 2011 avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare presenteras nedan. Styrelsen för Hemtex AB (publ), org. nr ( Hemtex ) föreslår att årsstämman den 12 april 2011 beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Nedanstående riktlinjer behandlar löner och andra ersättningar för bolagets ledning inklusive den verkställande direktören och koncernchefen, nedan kallade ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2011 samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs därefter. Ersättningsutskott Styrelsens ledamöter utser bland ledamöterna ett ersättningsutskott för varje verksamhetsår. Ersättningsutskottet har till uppgift att bland annat: (i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen; (ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; samt (iii) följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättningar till bolagets ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Grundläggande principer Ersättningar till ledande befattningshavare inom Hemtex är baserade på principer om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Olika ersättningskomponenter är i varierande grad lämpade att återspegla dessa principer. Därför används en blandning av flera komponenter för att återspegla ersättningsprinciperna på ett balanserat sätt. Ledande befattningshavares totala ersättningar består av fast lön, rörliga komponenter i form av årliga rörliga ersättningar och långsiktiga rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. Tillsammans utgör dessa komponenter ett integrerat ersättningspaket. För varje räkenskapsår beskrivs detaljerna i den totala ersättningen till ledande befattningshavare i årsredovisningen för det aktuella räkenskapsåret, inklusive tidigare beslutade långsiktiga rörliga ersättningar, som ännu inte har förfallit till betalning. Förhållandet mellan fast och rörlig lön samt sambandet mellan prestation och ersättning Den fasta lönen är fastställd med utgångspunkt att den ska vara konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen samt de ledande befattningshavarnas årliga prestation. Prestationen återspeglas speciellt i de rörliga komponenterna, både vad gäller den årliga och den långsiktiga rörliga lönedelen. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning är relaterad till uppfyllelse av budget och mål för bolagets resultatnivå. De ledande befattningshavarnas rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga fyra månadslöner för verkställande direktör och ekonomichef respektive två månadslöner för övriga medlemmar i bolagets ledning. Förhållandet mellan fast och rörlig lön ska återspegla styrelsens bedömning av en rimlig balans mellan fasta och rörliga ersättningsdelar och gällande marknadspraxis för högre chefer. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Fast lön och/eller avgångsvederlag ska dock inte utgå om den tidigare anställde under period där sådan ersättning ska utgå, återgår eller tillträder ny anställning. Skulle sådan ersättning ändå utgå föreligger återbetalningsskyldighet för den tidigare anställde. 15

18 förvaltningsberättelse Huvudsakliga villkor för långsiktiga incitamentsprogram Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara aktiekursrelaterade och omfatta ledande befattningshavare i bolaget som har en påverkan på bolagets resultat och ställning. Ett incitamentsprogram ska bidra till en långsiktig värdetillväxt i Hemtex och att medarbetare och aktieägare får ett gemensamt intresse av en positiv värdeutveckling av aktien. Styrelsen kommer på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska förelås bolagsstämman eller inte. Beslut om incitamentsprogram ska fattas på bolagsstämman. Inför årsstämman 2011 har styrelsen inte föreslagit något incitamentsprogram. Tidigare beslutade incitamentsprogram Aktieprogram 2010 Vid stämman den 12 april 2010 beslutades om att införa ett kombinerat aktiematchnings- och prestationsaktieprogram (Aktieprogram 2010) riktat till den verkställande direktören och ledande befattningshavare. Programmet omfattar totalt 12 personer. Aktieprogram 2010 innebär, i korthet, att deltagarna aktivt under maj 2010 köper aktier i bolaget över NASDAQ OMX Stockholm (Sparaktier), och behåller dessa under minst en treårsperiod (intjänandeperioden). Under förutsättning att deltagare fortfarande är anställd och fortfarande innehar sina Sparaktier vid intjänandeperiodens utgång kan deltagaren för varje innehavd Sparaktie vederlagsfritt erhålla en aktie i Hemtex (Matchningsaktie) och maximalt ytterligare tre aktier i Hemtex (Prestationsaktier). Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att Hemtex uppnått vissa prestationskrav och att bolagets soliditet, enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåren 2010, 2011 och 2012, inte under stiger 25 procent. Aktieprogrammet omfattar högst sammanlagt Sparaktier, Matchningsaktier och Prestationsaktier. Det totala antalet Matchnings- och Prestationsaktier kan som högst uppgå till Kostnaden för Aktieprogram 2010 beräknas enligt IFRS 2 uppgå till 2,3 Mkr och de sociala avgifterna till 1,0 Mkr. Totalt beräknas kostnaden uppgå till 3,3 Mkr inklusive sociala avgifter. Kostnaden för aktieprogrammet beräknat enligt IFRS 2 periodiseras linjärt över de tre åren, justerat för förändringar i förväntad intjäning av Matchnings- och Prestationsaktier. De sociala avgifterna omvärderas löpande med hänsyn till börskursen. Under maj 2010 köpte samtliga deltagare i Aktieprogram 2010 aktier i Hemtex AB. Verkställande direktören köpte Sparaktier och övriga ledande befattningshavare köpte totalt Sparaktier. Antal butiker per marknad april april april april Sverige Finland Danmark Norge Estland Summa butiker i koncernen Franchisebutiker i Sverige Franchisebutiker i Polen Franchisebutiker i Danmark Summa butiker i kedjan

19 förvaltningsberättelse Incitamentsprogram beslutade årsstämman i Hemtex om inrättande av ett incitamentsprogram för ledningsgruppen i Hemtex, varigenom bolagets ledande befattningshavare erbjöds en kombination av teckningsoptioner och personaloptioner med en rätt att förvärva aktier i Hemtex. Totalt förvärvade sju av bolagets då ledande befattningshavare, inom ramen för programmet, teckningsoptioner till marknadspris samt personaloptioner vederlagsfritt. Rätten att utnyttja personaloptionerna har förutsatt en viss ökning av resultatet per aktie i Hemtex under räkenskapsåren 2007/2008 till 2009/2010. Detta mål har inte uppnåtts och några personaloptioner har följaktligen inte kunnat utnyttjas. Eftersom teckningskursen för aktie som tecknas med stöd av teckningsoption vida översteg aktuell betalkurs för en Hemtex aktie, innebar det att några teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet inte kom att utnyttjas. Pension Pensionsförmåner ska vara konkurrenskraftiga i respektive hemland. För de ledande befattningshavare som i sina anställningsavtal har avtalat om pensionsförmån utöver ITP utgår en kompletterande pensionspremie. Denna premie uppgår till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen för verkställande direktören samt till en viss procentsats baserad på den fasta månadslönen för övriga ledande befattningshavare, som har denna förmån i sitt avtal. Rörlig ersättning ska således inte vara pensionsgrundande. Pensionsåldern är normalt 65 år men kan variera i enskilda fall. Majoritetskrav Årsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Information om beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning Två personer från företagsledningen avslutade sina anställningar på Hemtex under 2010 och uppbär lön i tolv respektive femton månader. Kostnaden för detta är i sin helhet kostnadsförd under räkenskapsåret Ingen kostnad för detta belastar räkenskapsåret Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Styrelsen i Hemtex AB beslutade den 15 februari 2011 om att genomföra en nyemission om ca 325 Mkr med företrädesrätt för Hemtex befintliga aktieägare. Nyemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa finansieringen för att slutföra de pågående åtgärderna för att vända utvecklingen i bolaget. Hakon Invest och Bomax har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive andelar i Hemtex, vilket motsvarar ca 74 procent av nyemissionen. De fullständiga villkoren för nyemissionen samt teckningskurs fastställdes och kommunicerades i ett pressmeddelande den 15 mars. Under januari och februari 2011 har Hemtex stängt tre butiker. I Sverige stängdes butiken Caroli i Malmö och en franchisebutik i Hudiksvall. I Danmark stängdes koncernbutiken i Ballerup. Andra förmåner Den grundläggande regeln är att andra förmåner, till exempel förmånsbil och läkarvårdsplaner, ska vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Avvikelser från riktlinjerna Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Under 2010 har styrelsen inte avvikit från antagna riktlinjer. Koncernens framtida utveckling Under 2011 står lönsamhet i fokus och omställningsarbetet mot nya Hemtex konkretiseras ytterligare. Utgångspunkten är att utveckla Hemtex på lönsamma marknader och avveckla närvaron på olönsamma marknader. Hemtex kommer därför att kraftsamla kring den svenska marknaden. Under våren och sommaren avslutas sortimentsförnyelsen bland annat genom att lansering sker av de två nya produktområdena Baby och Resa. 17

20 Totalresultaträkningar, koncernen 1 januari ember Koncernen Tkr Not 2009 * 2010 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat 7, Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Totalresultat för året Årets resultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Icke bestämmande inflytande Totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Icke bestämmande inflytande Resultat per aktie före utspädning, kr 11 3,04 6,22 Resultat per aktie efter utspädning, kr 3,04 6,22 Antal utestående aktier på balansdagen Genomsnittligt antal utestående aktier Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning * Avser det förkortade räkenskapsåret 1 maj ember 2009.

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEMTEX AB (PUBL) Aktieägarna i Hemtex AB (publ), org. nr. 556132-7056, kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 april 2010 klockan 16.30 på Pulsen Konferenscenter i Borås.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015)

Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 (LTIP 2015) Bakgrund och sammanfattning Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Bolaget") och Bolagets

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan 2011 samt B. Säkringsåtgärder genom (i) bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c))

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) Styrelsens fullständiga förslag till beslut om godkännande av aktiesparprogram för 2017 (punkt 17(a)-(c)) 1. Bakgrund Årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 beslutade införa aktiesparprogram för samtliga anställda

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och

ii) deltagarna måste vara kvar i koncernen under en viss angiven tid för att få del av förmånen, och Styrelsens för BE Group AB förslag till beslut om: A. Införande av aktiesparplan B. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs C. Överlåtelse av egna

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Information om Hakon Invests övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1.

Information om Hakon Invests övriga incitamentsprogram finns i Bilaga 1. Sida 1/7 Punkt 19 Styrelsens förslag till 2009 års incitamentsprogram i form av kombinerade aktiematchnings- och prestationsaktieprogram och om överlåtelse av egna aktier Styrelsen föreslår att stämman

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG AVSEENDE INCITAMENTSPROGRAM 2017 FÖR TOBII AB (PUBL) OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013

A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2013 Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat aktiesparprogram 2013 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv

Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: Bakgrund och motiv Styrelsens för Sweco AB förslag till beslut om: A. Införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2016 B. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier inom ramen för

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012

Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 1 (6) Årsstämma i Saab AB (publ) den 19 april 2012 Styrelsens förslag till beslut om långsiktiga incitamentsprogram 2012 Dagordningen punkt 13 Fullständigt förslag Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Sida 1/5 Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare För den nuvarande verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer