TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002"

Transkript

1 TIETOENATOR ABP BÖRSMEDDELANDE KL (15) TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 Nettoomsättningen växte med 12 % till 1 271,1 MEUR (1 135,2) för helåret och med 14 % till 358,2 MEUR (314,9) för fjärde kvartalet isolerat Rörelseresultatet för helåret (EBITA) minskade med 4% till 130,0 MEUR (135,4), motsvarande en marginal på 10,2 % (11,9) och ökade för det fjärde kvartalet med 10 % till 39,4 MEUR (35,8), motsvarande en marginal på 11,0 (11,3) Förslag till bolagsstämmande rörande utdelning: 0,50 EUR (0,50+0,50) per aktie Helåret 2002 Marknadsöversikt Den ekonomiska nedgång som började bli märkbar under den senare delen av 2001 fortsatte och fördjupades under 2002, vilket lämnande mycket begränsat utrymme för marknadstillväxt, då IT-investeringarna fortsatte att minska så väl i USA som i Europa. Två av de industrier som var mest utsatta för och påverkade av den ekonomiska avmattningen var telekomindustrin, tillsammans med bank- och finanssektorn. Trots detta ökade intresset för mer värdeadderande tjänster som outsourcing och partnerskap, applikationsunderhåll, FoU och produktutveckling, främst på den svenska marknaden. De första fallen av mer värdeadderande outsourcing började dyka upp och antalet kunddiskussioner och kundförfrågningar ökade konstant under året. Den övergripande marknadssituationen var fortsatt tuff under hela året, med fortsatt låg efterfrågan och hård prispress för maskinvara och tjänster baserade på resurskonsulter. Efterfrågan på utveckling av nya system, på ersättning eller uppgradering av existerande system, eller på införandet av ny funktionalitet i dessa var låg inom samtliga industrisegment, mest märkbart dock inom bank - och finanssektorn. Ur ett geografiskt perspektiv fortsatte den finska marknaden att utvecklas stabilt. Den svenska marknaden mötte de svåraste förhållandena, främst beroende på de pågående problemen inom telekomindustrin. Förändringar i företagsstruktur och större outsourcingavtal TietoEnator genomförde ett antal förvärv under året och tecknade också ett antal partnerskapsavtal. De sistnämnda avtalen definieras som organisk tillväxt. Med drygt 310 anställda och en omsättning på över EUR 40 miljoner, var Ementor Financial Systems, den norska leverantören av finansiella IT-lösningar, det klart största företagsförvärvet som genomfördes under året. Näst störst var förvärvet av Majiq, USA: s ledande leverantör av IT-lösningar till skogsindustrin. TietoEnator förvärvade också aktiemajoriteten i finska Softema, som är verksamt inom bank- och finanssektorn, samt 51% av det tyska företaget Sykora med verksamhet inom telekom, huvudsakligen i Tjeckien, Polen och Slovakien. Det största outsourcingavtalet tecknades med Ericsson, som beslutade att lägga ut sin produktutveckling inom fasta och mobila nätverk, totalt omfattande drygt 860 personer till TietoEnator. Genom detta blir TietoEnator den största enskilda

2 leverantören av FoU- och produktutvecklingstjänster till tillverkare av telekomutrustning. TietoEnator etablerade också samriskbolag med den baltiska telekombolaget Lietuvos Telekomas och med det finska rundradiobolaget YLE. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 12 % till 1 271, 1 MEUR (1135, 2). Uttryckt i lokala valutor var tillväxten 11 % och den organiska tillväxten uppgick till 6%. Den starkaste tillväxten i TietoEnators kundsegment skedde inom energisektorn, som växte med 26 % medan bank- och finanssektorn växte med 25 % och telekom med 16 %. Bank- och finanssegmentet svarade för 25 % (23) av den totala försäljningen, telekom för 13 % (13) och den offentliga sektorn för 24 % (25). Skogsindustrin bidrog med 6 % (6) och energisegmentet med 5 % (4). Nettoomsättningen växte i Finland med 14 %, i Sverige med 4 % och i Norge med 12 %. Orderstocken, innefattande enbart tjänster beställda med bindande kontrakt, uppgick till MEUR per den 31 december 2002, vilket var 156 MEUR högre än vid samma tidpunkt Omkring 60 % av orderstocken beräknas faktureras under Resultat Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 130,0 MEUR (2001: 135,4 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 10,2 % (11,9). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT) minskade till 99,8 MEUR (2001: 120,3 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 7,9 % (10,6). Vinsten per aktie, före goodwillavskrivningar, uppgick till 1,14 EUR (2001: 1,23 före jämförelsestörande poster) och 0,77 EUR efter goodwillavskrivningar (2001: 1,05 före jämförelsestörande poster). Jämförelsestörande poster för 2001 uppgick till 131,5 MEUR och bestod huvudsakligen av reavinster från aktieförsäljningar. Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet (EBIT) för 2001 till 251,8 MEUR och vinsten per aktie uppgick till 2,40 EUR. Inga jämförelsestörande poster tillkom under Årets avkastning på rörelsekapital (ROCE) var 23,0 % (59,9) och på eget kapital 13,7 % (47,1) Investeringar De totala investeringarna uppgick till 282,9 MEUR (125,2). Direkta investeringar i anläggningstillgångar, inklusive nya finansiella leasingavtal, uppgick till 63,5 MEUR (76,9). Investeringar i maskiner och utrustning uppgick till 48,8 MEUR (47,2), i goodwill för affärsverksamheter till 106,1 MEUR (17,0) och i aktier i dotterbolag och intressebolag till 113,1 MEUR (47,4). Finansiering Kassaflödet från rörelsen uppgick till 74, 5 MEUR (151, 5). Totalt uppgick medel använda för förvärv av företag och affärsverksamheter till 180, 1 MEUR (56,0). Med anledning av den höga investeringsaktiviteten och aktieutdelningen på 82,6 MEUR (40,3) gick balansräkningen under året från en stark kassaposition till en moderat nettoskuldposition på 42, 8 MEUR. Balansomslutningen uppgick till totalt 845,0 MEUR (801,2). Soliditeten uppgick till 55,5% (61,9) och gearingen till 13,6% (-36,6).

3 Bolagets kassa och banktillgångar uppgick till 54,5 MEUR (214,8). Under 2002 tecknade företaget en kreditmöjlighet på 200 MEUR av vilket 42 % användes i slutet av Bolaget hade också ej utnyttjade krediter på 22 MEUR och outnyttjade kortfristiga skuldebrev på 250 MEUR. Personal Nettorekryteringen låg på en låg nivå under hela året. Totalt anställdes 789 (1 508) nya medarbetare under året. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar uppgick nettoökningen till (1 417). Bolaget hade i medeltal (10 058) anställda under året och (10 589) per den 31 december Personalomsättningen uppgick till 6 % (9). TietoEnator fortsatte sin övergång mot ökad vertikalisering och ökad organisatorisk effektivitet genom kontinuerlig anpassning av storlek och omfattning på affärsverksamheterna. Som en följd av detta ägde personalminskningar kontinuerligt rum vid separata affärsenheter under året, medan andra enheter ökade sin storlek och sina verksamheter. Totalt berördes cirka 400 personer av dessa personalminskningar. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 EUR per aktie för Föregående år uppgick utdelningen till 1,0 EUR, av vilket 0,50 EUR var baserat på rörelsens vinst och 0,50 EUR på jämförelsestörande realisationsvinster. Utsikter för 2003 De permanenta och fundamentala drivkrafterna bakom efterfrågan på IT-tjänster utgörs av digital produktion och produktivitet. Den ekonomiska avmattningen och osäkerheten på marknaden dämpar emellertid de allmänna ITinvesteringarna. Tjänster som är starkt bidragande till adderat värde och produktivitet växter snabbare än lägre värdeadderande tjänster och kommer att fortsätta att göra så. Efterfrågan på outsourcingtjänster är solid inom alla kundsegment. Efterfrågan på kundspecifika projekt och återanvändbara lösningar förväntas vara fortsatt blygsam under Samtidigt finns ökade möjligheter inom partnerskapsaffärer, ett område som förväntas generera den större delen av bolagets omsättningstillväxt under För första kvartalet bedöms nettoomsättningen växa i spannet % jämfört med första kvartalet Tillväxten för helåret är starkt beroende av om marknaderna för nya projekt och lösningar möter en signifikant förbättring under året, liksom av tidpunkt och omfattning för potentiella nya partnerskapsavtal. TietoEnator förväntar emellertid att tillväxten i nettoomsättning för helåret överstiger 10%. EBITA-marginalen för första kvartalet 2003 förväntas ligga i spannet 8-9 %. Positiva effekter från effektiviseringsprogram påbörjade under hösten 2002 kommer att nå full effekt under det andra kvartalet och framöver, något som lämnar utrymme för förbättrad lönsamhet. EBITA i absoluta tal för helåret förväntas bli högre än Den årliga goodwillavskrivningen för alla genomförda eller offentliggjorda transaktioner beräknas till EUR 42 miljoner. För den årliga skattesatsen förväntas inga signifikanta förändringar jämfört med Kassaflödet från verksamheten förväntas utvecklas positivt och överstiga 2002 års nivå.

4 TietoEnator fjärde kvartalet 2002 Marknad och resultat Marknadsutvecklingen under det fjärde kvartalet fortsatte på samma svaga sätt som under årets första tre kvartal. Intresset för partnerskap, outsourcing och tjänster som ger snabba förbättringar i intern effektivitet och lönsamhet fortsatte att växa, medan efterfrågan på nya lösningar och resurskonsultorienterade tjänster var fortsatt låg. Försäljningen av licensbaserade mer generella system för personaladministration och bokföring var fortsatt trög, liksom licensförsäljningen för mer avancerade skräddarsydda lösningar för bank - och finanssektorn. TietoEnator stärkte emellertid sin position på ett antal områden, speciellt inom telekom, då genom övertagandet av Ericssons produktutvecklingsverksamhet. Bolaget upprätthöll också sin verksamhet inom samtliga utvalda industrisegment och fortsatte att bygga en bas för framtida tillväxt. Nettoomsättning Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet isolerat uppgick till 358,2 MEUR, en ökning med 14 %. Uttryckt i lokala valutor uppgick tillväxten till 12 % och organiskt till 7 %. Tillväxten i Finland uppgick till 8 %, i Sverige till 35 % och i Norge till 1%. Resultat Isolerat för fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) till 39,4 MEUR (2001: 35,8 innan jämförelsestörande poster) motsvarande en marginal på 11,0 % (11,3). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT), uppgick till 28,9 MEUR (2001: 31,6 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 8,1 % (10,0). Jämförelsestörande poster för fjärde kvartalet 2001 uppgick till 111,4 MEUR, till största delen härrörande från reavinster från försäljning av aktier. Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet 2001 till 143, 0 MEUR. Inga jämförelsestörande poster tillkom under Finansiering Under kvartalet utnyttjades 44 MEUR från kreditmöjligheten för att finansiera transaktionen med Ericsson. Personal Nettorekryteringen låg på en låg nivå också under det fjärde kvartalet. Totalt anställdes 173 (223) nya medarbetare. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar uppgick nettoökningen till 935 (369). Utveckling per affärsområde, fjärde kvartalet Banking & Finance Affärsläget på bank- och finansmarknaden var under fjärde kvartalet 2002 oförändrat jämfört med årets inledning. Den ekonomiska nedgången nådde banksektorn med full kraft och kunderna försöker nu att klara den svåra situationen genom att göra kortsiktiga besparingsåtgärder och senarelägga alla icke-obligatoriska projekt. Det finns nu ett uppdämt behov av investeringar i utvecklingsprojekt. Samtidigt intensifierades diskussioner rörande outsourcing och partnerskap med ett antal stora potentiella kunder, huvudsakligen i Sverige, som söker ökad effektivitet och långsiktiga kostnadsminskningar. Efterfrågan på konsulttjänster var fortsatt låg, mest märkbart på den svenska marknaden, även om nedgången kan ha avstannat. Ett resultat av den låga efterfrågan var att TietoEnator fortsatte sin övergång till marknadssegmentet för högre

5 värdeadderande tjänster genom att stänga den resurskonsultbaserade verksamheten i Sverige. Detta arbete inleddes under sommaren och fortsatte under det fjärde kvartalet. Åtgärder för vidare kostnadsminskningar vidtogs inom hela affärsområdet. Den nordiska marknaden för partnerskapsaffärer utvecklades stabilt medan den europeiska lösningsorienterade marknaden var svag. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 53,3 MEUR (50,0), en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 21 % till 5,5 MEUR (6,9). Telecom & Media Marknaden för telekom och media fortsatte att minska då grundförutsättningarna inte på något sätt förändrades under kvartalet. Även om vissa telekomoperatörer åter började beställa tjänster i mindre skala, var den övergripande bilden att operatörerna fortfarande försöker minimera sina investeringar. Nya kostnadsminskningsprogram startades. Också telekomtillverkarna intensifierade sina kostnadsminskningar. De stora aktörerna fortsatte att konsolidera sina FoU-aktiviteter genom att senarelägga, minska eller stänga projekt och genom att stänga eller outsourca FoU-center och anläggningar. Uppbyggnaden av 3G nät pågår och kommer att fortsätta under flera år. Nya multimediatjänster marknadsförs för att öka och stimulera marknaden. Affärsområdet lyckades tack vare proaktiva åtgärder att både minska kostnaderna och förbättra utnyttjandet inom existerande verksamheter. Integrationen av de verksamheter som förvärvades under året fortsatte framgångsrikt. De produktutvecklings- och FoU-verksamheter som togs över från Ericsson i Sverige konsoliderades från 1 november, Verksamheten bidrog till nettoomsättning och rörelseresultat i enlighet med förväntningarna. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 60,5 MEUR (38,8), en ökning med 56 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 98 % till 5,0 MEUR (2,5). Public & Healthcare Generellt sett var den nordiska offentliga sektorn en bra marknad för IT-tjänster, även om avmattningen inom andra marknadssegment skapade en ökad konkurrens. Kunder började rekrytera personal med avsikten att minska beroendet av konsulter. TietoEnators strategi att utveckla specifika marknadssegment, som hälsovård och att bygga nära och täta kundrelationer gjorde det dock möjligt att hålla och förbättra positionen som ledande tjänsteleverantör på den nordiska marknaden. Flera avtal rörande IT-lösningar för socialtjänst och hälsovård tecknades under kvartalet, liksom avtal med myndigheter i Sverige, Norge och Finland. Hälsovårdssektorn visade en fortsatt god tillväxt. Investeringstillväxten på detta område var hög i Finland och något svagare, men uppåtgående, i Sverige, Norge och Danmark. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 55,9 MEUR (50,6), en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 11 % till 7,2 MEUR (8,1). Production & Logistics Affärsområdets marknader hade en fortsatt långsam utveckling. Flera konkurrenter sänkte sina priser på timbaserade tjänster radikalt, något som ytterligare ökade prispressen på detta specifika marknadssegment.

6 Kunderna uttrycker nu ett behov av ökad harmonisering och effektivitet i sina processer och applikationer, men kan, som en följd av den svaga ekonomin, inte investera. Dessa kunder söker nu tydligt efter IT-partnerskap eller andra nya utvägar att lösa situationen. De nordamerikanska kunderna inom skogsindustrin har identifierat TietoEnator som det enda företaget på marknaden som är kapabelt att erbjuda lösningar för hela värdekedjan inom skogsindustrin. Detta har lett till ett stort intresse för skogs-, virkesförsörjnings- och sågverkslösningar. Ett antal avtal tecknades med gamla och nya kunder. Energimarknaden har genomgått en turbulent tid med höga priser på olja och elektricitet. Diskussioner om alternativa energikällor, inklusive kärnkraft, tog fart på nytt. TietoEnators energirelaterade verksamheter hade god tillväxt och nya avtal tecknades inom såväl olje- och gasområdet som med elproducenter. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 62,4 MEUR (56,7), en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 30 % till 7,1 MEUR (5,5). Processing & Network Intresset för outsourcing växte generellt bland kunder på samtliga områden, speciellt i Sverige där ett antal potentiella kunder började noggrant utvärdera möjligheterna att finna partners för outsourcing av tjänster. Det finns idag liknande processer som pågår i Norge och Finland, om än i en något mindre skala. Den allmänna prispressen fortsatte på alla marknader, liksom konsolideringen av konkurrensen på olika områden. Flera aktörer, nationella såväl som internationella, försöker hitta sin framtida position; andra som TietoEnator bygger verksamheter kund för kund. TietoEnators strategi att kombinera sin expertis inom fokuserade industrisegment med pålitliga traditionella outsourcingtjänster används som en grundsten i detta arbete. Under senare delen av 2002 genomfördes framgångsrikt ett effektiviseringsprogram i den svenska verksamheten med mer koncentrerad verksamhet och förbättrad marknadsföring som mål. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 100,2 MEUR (92,2), en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 28 % till 11, 5 MEUR (9,0). Resource Management Marknaden för lösningar relaterade till Resource Management var fortsatt svag under kvartalet och licensförsäljningen var trög. Kunderna fokuserade på värdeadderande tjänster och outsourcing, men senarelade uppdatering och förnyelse av system för personal- och finansiell administration. Större leverantörer lyckades dock nå lönsamhet, medan de lokala kämpade vidare. Osäkerheten på marknaden dämpade investeringarna, speciellt på den privata marknaden, medan den offentliga sektorn var mer aktiv, speciellt inom dokument- och innehållshantering. Både den privata och den offentliga sektorn visade ett ökat intresse för understödstjänster som Employee Self Service Solutions (ESS), webbaserade tjänster och tid/bemanningslösningar, medan intresset för lösningar för löneadministration var lågt och efterfrågan på standardlösningar för redovisning minskade.

7 Behovet av ASP- (Application Services Provisioning) lösningar ökar då ny webteknik öppnar både nya möjligheter och en ökad lokal och internationell konkurrens. Flertalet leverantörer försöker nu förflytta sig närmare internet och ASP när de utvecklar nya tjänster. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 46,6 MEUR (47,4), en minskning med 2 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 2 % till 6,5 MEUR (6,7).

8 Nyckeltal % förändring Vinst per aktie, EUR a) 0,25 0,16 0,13 0,23 0,77 2,40-68 Vinst excl. jämförelsestörande poster, per aktie EUR 0,25 0,16 0,13 0,23 0,77 1,05-27 Vinst exkl. avskrivning av goodwill, per aktie, EUR 0,31 0,24 0,22 0,36 1,14 2,58-56 Eget kapital per aktie, EUR 6,07 5,20 5,33 5,53 5,53 5,84-5 Avkastning på eget kapital per rullande 12- månadersperiod, % 41,2 44,7 41,30 13,7 13,7 47,1 Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12-månadersperiod, % 52,5 57,9 51,20 23,0 23,0 59,9 Soliditet, % 62,3 61,0 57,70 55,5 55,5 61,9 Räntebärande nettoskuld, EUR miljoner -168,4-46,1 14,00 42,8 42,8-201,8-121 Gearing, % -27,9-4,6 8,90 13,6 13,6-36,6 Investeringar, EUR miljoner 87,1 53,1 64,2 78,5 282,9 125,2 126 Personal vid periodens slut Antal anställda i genomsnitt Per anställd, EUR 1000 b) Nettoomsättning 29,0 28,7 25,7 30,5 114,0 116,6-2 Personalkostnad c) 15,3 15,5 13,1 16,2 60,2 59,9 1 Rörelseresultat före avskrivning av goodwill exkl. jämförelsestörande poster 3,2 2,6 2,5 3,4 11,7 13,9-16 a) Optionerna och teckningsoptionerna medför ingen utspädningseffekt, då den genomsnittliga kursen på aktien har varit lägre än optionernas inlösenpris under år b) Personalsiffran som används som nämnare är antalet anställda i intressebolagen beräknat i proportion till TietoEnators i dessa bolag. c) Personalkostnaderna inkluderar löner, pensionskostnader och andra lönerelaterade sociala kostnader exklusive sociala kostnader for personaloptioner. Växlingskurser 31 December EUR = 9,1528 SEK Den genomsnittliga antalet aktier under januari-december 2002 var

9 Nettoomsättning och resultat per kvartal, EUR miljoner Nettoomsättning 310,1 317,7 285,1 358, ,1 Rörelseresultat (EBIT) 29,4 21,6 19,9 28,9 99,8 Engångsposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 1,7 0,5-1,2-0,4 0,6 Resultat före skatt 31,1 22,1 18,7 28,5 100,4 Nettoomsättning per affärsområde, EUR miljoner Tillväxt Tillväxt % % Banking & Finance - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Telecom & Media Public & Healthcare - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Production & Logistics Processing & Network - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Resource Management Koncernelimineringar inkl övrigt Rörelseresultat, EUR miljoner Förändring Förändring % % Banking & Finance 5,5 6, ,4 24,6-17 Telecom & Media 5,0 2, ,9 15,5 3 Public & Healthcare 7,2 8, ,2 19,5 3 Production & Logistics 7,1 5, ,2 23,1 9 Processing & Network 11,5 9, ,7 37,5 17 Resource Management 6,5 6,7-2 18,9 24,8-24 TietoEnator affärsområden 42,8 38, ,3 145,0 0 Group functions inkl övrigt -4,0-2,0-15,0-14,4 Intressebolag utanför BA 0,7 0,1 0,7 5,0 Rörelseresultat (EBITA) före avskrivning av goodwill och sociala kostnader för personaloptioner 39,5 36, ,0 135,6-4 Sociala kostnader för personaloptioner -0,1-1,0 0,0-0,2 Rörelseresultat (EBITA) före avskrivning av goodwill 39,4 35, ,0 135,4-4 Avskrivning av goodwill -10,4-4,2-30,2-15,1 Rörelseresultat (EBIT) före engångsposter 28,9 31,6-8 99,8 120,3-17 Engångsposter 0,0 111,4 0,0 131,5 Rörelseresultat (EBIT) 28,9 143, ,8 251,8-60

10 Rörelsemarginaler, % Förändring Förändring Banking & Finance 10,3 13,8-3,5 10,2 14,1-3,9 Telecom & Media 8,2 6,5 1,7 9,0 10,7-1,8 Public & Healthcare 12,9 16,0-3,1 10,5 11,2-0,7 Production & Logistics 11,4 9,7 1,7 11,0 10,9 0,1 Processing & Network 11,4 9,7 1,7 11,6 11,4 0,2 Resource Management 14,0 14,1-0,1 11,1 13,9-2,8 TietoEnator affärsområden 11,9 12,3-0,3 11,4 12,8-1,4 Rörelsemarginal (EBITA) före avskrivning av goodwill och sociala kostnader för personaloptioner 11,0 11,7-0,6 10,2 11,9-1,7 Rörelsemarginal (EBITA) före avskrivning av goodwill 11,0 11,3-0,3 10,2 11,9-1,7 Rörelsemarginal (EBIT) före engångsposter 8,1 10,0-1,9 7,9 10,6-2,7 Rörelsemarginal (EBIT) 8,1 45,4-37,3 7,9 22,2-14,3 Nettoomsättning per land, EUR miljoner 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel 1-12 % % 1-12 % Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Storbritannien 12 > Övriga Nettoomsättning per bransch EUR, miljoner 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel 1-12 % % 1-12 % Banking & Finance Public Telecom Forest Energy Manufacturing Logistics Ej allokerad inkl elim. av minoritets andelar

11 Antal anställda i genomsnitt 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel Per affärsområde 1-12 % % 1-12 % Banking & Finance Telecom & Media Public & Healthcare Production & Logistics Processing & Network Resource Management Group function inkl, övriga Tillväxt Andel 2001 Andel Per land 1-12 % % 1-12 % Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Lettland Tjeckien 122 > Övriga 227 > Personalsiffran innefattar alla anställda i intressebolag under TietoEnators ledning. Totalt antal anställda beräknat i proportion till TietoEnators innehav i dessa bolag ger ( 9 739) anställda

12 Resultaträkning, EUR miljoner % förändring Nettoomsättning 1 271, , ,2 Övriga rörelseintäkter 7,1 138,7 2,1 Personalkostnader 671,0 584,0 191,1 Övriga rörelsekostnader 421,6 377,7 115,0 Andel av intressebolagens resultat 0,7 5,1 0,7 Avskrivning enligt plan exkl. avskrivning av goodwill 56,3 50,4 15,5 Rörelseresultat före avskrivning av goodwill 130,0 266, ,4 Avskrivning av goodwill 30,2 15, ,5 Rörelseresultat 99,8 251, ,9 Finansiella intäkter och kostnader 0,6 6, ,4 Resultat före extraordinära poster och skatt 100,4 258, ,5 Extraordinära poster - - Skatt -35,2-58, ,0 Minoritetens andel -1,3-1, ,1 Resultat för perioden 63,9 197, ,4 Personalkostnaderna inkluderar en minskning av avsättningen för sociala kostnader för personaloptioner EUR 0,4 miljoner, realiserade kostnader om EUR 0,3 miljoner. Bonusreserveringarna uppgick till EUR 18,4 miljoner (17,4 föregående år). Den lönerelaterade pensionsavgiften i Finland var cirka 1,5 procentenheter högre än föregående år, vilket ledde till att pensionsavgifterna ökade med EUR 4,3 miljoner. Skatten består av EUR 35,2 miljoner i direkta skatter och EUR 4,2 miljoner i skatt från föregående år samt EUR 4,2 miljoner i förändring av den latenta skatteskulden.

13 Balansräkning, EUR miljoner % dec 31 dec förändring 30 sept Immateriella anläggningstillgångar 23,7 19, ,9 Goodwill 265,2 106, ,3 Materiella anläggningstillgångar 162,1 162, ,1 Finansiella anläggningstillgångar 25,1 22, ,6 Omsättningstillgångar 314,4 276, ,4 Kortfristiga placeringar och likvida medel 54,5 214, ,4 845,0 801, ,7 Aktiekapital 82,9 83,3 0 82,9 Övrigt eget kapital 375,6 398, ,7 Minoritetens andel 3,6 6,9-48 3,5 Avsättningar 0,4 0,8-50 0,4 Långfristiga skulder 28,6 42, ,9 Kortfristiga skulder 353,9 269, ,3 845,0 801, ,7 Räntebärande skulder 105,2 24, ,5 Goodwill ökade under fjärde kvartalet med EUR 59 miljoner med anledninga av nya parnerskap och förvärv. Fordran mot Alecta (SPP) uppgick till EUR 4,5 miljoner vid slutet av december Koncernen hade ett lånearrangemang på EUR 200 miljoner, av vilket cirka 42% var utnyttjat i slutet av december. Dessutom hade koncernen en obekräftad kreditlimit på EUR 22 miljoner och kortfristiga löpande skuldebrev till ett belopp om EUR 250 miljoner.

14 Kassaflödet, EUR miljoner Kassaflöde från löpande verksamhet Rörelseresultat 29,4 21,6 19,9 28,9 99,8 251,8 Justering av rörelseresultat Avskrivningar 16,3 18,5 19,0 23,2 77,0 56,0 Vinst/förlust vid försäljning av -1,0-1,6-0,2-2,2-5,0-141,5 anläggninstillgångar och aktier Andel av intressebolagens resultat 2,1-0,4-3,7-4,7-6,7-9,8 Övriga justeringar -0,5 0,3-0,2 0,1-0,3-3,6 Förändring i nettorörelsekapital 8,4-6,3-14,5-3,9-16,3 19,2 Kassaflöde från rörelsen 54,7 32,1 20,3 41,4 148,5 172,1 Finansnetto 2,3 0,4-1,2 0,0 1,5 5,2 Betald skatt -17,6-24,3-17,6-16,0-75,5 2) -25,8 Kassaflöde från löpande verksamhet 39,4 8,2 1,5 25,4 74,5 151,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av koncernbolag och verksamhet, exclusive förvärvad nettolikviditet -60,6-27,1-42,9-49,5 3) -180,1-56,0 Förvärv av anläggningstillgångar -15,7-10,3-13,3-12,1-51,4-54,2 Avyttrade koncernbolag, exklusive avyttrad nettolikviditet 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 7,9 Försäljning av övriga aktier 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 161,7 Övrig investeringverksamhet -0,1-12,1 0,2 7,1 4) -4,9 3,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet -76,4-48,5-55,9-54,4-235,2 62,9 Utbetald utdelning 0,0-82,7 0,0 0,0-82,7-40,4 Återköp av egna aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-25,7 Kassaflöde från annan finansiell verksamhet -0,9-0,5 52,4 1) 31,0 1) 82,0-2,2 Nettoökning/minskning av likvida medel -37,9-123,5-2,0 2,0-161,4 146,1 Likvida medel vid periodens början -214,8-177,3-54,3-52,4-214,8-68,8 Kursdifferenser -0,4-0,5-0,1-0,1-1,1 0,1 Likvida medel vid periodens slut 177,3 54,3 52,4 54,5 54,5 214,8-37,9-123,5-2,0 2,0-161,4 146,1 1) inkluderar den utnyttjade delen av lånearrangemanget 2) inkluderar EUR 20 miljoner skattebetalningar på engångsvinster från år ) inkluderar EUR 44 miljoners betalning till Ericsson. Slutlikvid EUR 13 miljoner betald i januari ) inkluderar försäljning av fastighet

15 Ansvarsförbindelser, EUR miljoner Förändring 31 dec 31 dec % Förpliktelser för TietoEnator Panter 2,7 1,4 93 Inteckningar - 0,8 För intressebolag Garantier 1,6 1,7-6 Övriga TietoEnator-förpliktelser Hyresavtal 159,8 106,2 50 Leasingavtal 36,9 32,1 15 Övrig ansvarsförbindelser 13,0 8,4 55 Leasingåtagandena är huvudsakligen treåriga leasingavtal som inte har några friskrivningsklausuler. Derivatkontrakt Valutaderivat Terminskontrakt Värdet av underliggande instrument 93,9 21,8 331 Marknadsvärde för valutans terminskontrakt -1,2-0,3 300 Derivatkontrakt används endast för kurssäkring. Analytiker- och mediainformation, samt telefonkonferens - En presskonferens för analytiker och media arrangeras i Helsingfors kl lokal tid. Presentationen hålls på engelska. Adress: Hotel Radisson SAS, Runeberginkatu 2. Presskonferensen direktsänds på Internet via TietoEnators hemsida, En on-demand video kommer också att finnas tillgänglig efter konferensen. - En telefonkonferens anordnas kl CET. Samtalet leds av koncernchef Matti Lehti, vice koncernchef Åke Plyhm, finansdirektör Tuija Soanjärvi, samt informationsdirektör Eric Österberg. För att deltaga i telefonkonferensen, vänligen ring på telefonnummer , kod: TietoEnator. En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på telefonnummer , kod: För ytterligare information, kontakta: Matti Lehti, koncernchef, tel , Åke Plyhm, vice koncernchef, tel , Tuija Soanjärvi, finansdirektör, tel , Eric Österberg, informationsdirektör, tel , Päivi Lindqvist, Investor Relations Manager, tel , TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har experter i över 20 länder. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media

TietoEnators rapport för helåret 2001

TietoEnators rapport för helåret 2001 TIETOENATOR ABP BÖRSMEDDELANDE 14.2.2002 KL 8.00 1 (8) TietoEnators rapport för helåret 2001 Rörelseresultat för helåret 2001, före jämförelsestörande poster (EBIT) ökade med 46% till EUR 120,5 miljoner

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer