TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002"

Transkript

1 TIETOENATOR ABP BÖRSMEDDELANDE KL (15) TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 Nettoomsättningen växte med 12 % till 1 271,1 MEUR (1 135,2) för helåret och med 14 % till 358,2 MEUR (314,9) för fjärde kvartalet isolerat Rörelseresultatet för helåret (EBITA) minskade med 4% till 130,0 MEUR (135,4), motsvarande en marginal på 10,2 % (11,9) och ökade för det fjärde kvartalet med 10 % till 39,4 MEUR (35,8), motsvarande en marginal på 11,0 (11,3) Förslag till bolagsstämmande rörande utdelning: 0,50 EUR (0,50+0,50) per aktie Helåret 2002 Marknadsöversikt Den ekonomiska nedgång som började bli märkbar under den senare delen av 2001 fortsatte och fördjupades under 2002, vilket lämnande mycket begränsat utrymme för marknadstillväxt, då IT-investeringarna fortsatte att minska så väl i USA som i Europa. Två av de industrier som var mest utsatta för och påverkade av den ekonomiska avmattningen var telekomindustrin, tillsammans med bank- och finanssektorn. Trots detta ökade intresset för mer värdeadderande tjänster som outsourcing och partnerskap, applikationsunderhåll, FoU och produktutveckling, främst på den svenska marknaden. De första fallen av mer värdeadderande outsourcing började dyka upp och antalet kunddiskussioner och kundförfrågningar ökade konstant under året. Den övergripande marknadssituationen var fortsatt tuff under hela året, med fortsatt låg efterfrågan och hård prispress för maskinvara och tjänster baserade på resurskonsulter. Efterfrågan på utveckling av nya system, på ersättning eller uppgradering av existerande system, eller på införandet av ny funktionalitet i dessa var låg inom samtliga industrisegment, mest märkbart dock inom bank - och finanssektorn. Ur ett geografiskt perspektiv fortsatte den finska marknaden att utvecklas stabilt. Den svenska marknaden mötte de svåraste förhållandena, främst beroende på de pågående problemen inom telekomindustrin. Förändringar i företagsstruktur och större outsourcingavtal TietoEnator genomförde ett antal förvärv under året och tecknade också ett antal partnerskapsavtal. De sistnämnda avtalen definieras som organisk tillväxt. Med drygt 310 anställda och en omsättning på över EUR 40 miljoner, var Ementor Financial Systems, den norska leverantören av finansiella IT-lösningar, det klart största företagsförvärvet som genomfördes under året. Näst störst var förvärvet av Majiq, USA: s ledande leverantör av IT-lösningar till skogsindustrin. TietoEnator förvärvade också aktiemajoriteten i finska Softema, som är verksamt inom bank- och finanssektorn, samt 51% av det tyska företaget Sykora med verksamhet inom telekom, huvudsakligen i Tjeckien, Polen och Slovakien. Det största outsourcingavtalet tecknades med Ericsson, som beslutade att lägga ut sin produktutveckling inom fasta och mobila nätverk, totalt omfattande drygt 860 personer till TietoEnator. Genom detta blir TietoEnator den största enskilda

2 leverantören av FoU- och produktutvecklingstjänster till tillverkare av telekomutrustning. TietoEnator etablerade också samriskbolag med den baltiska telekombolaget Lietuvos Telekomas och med det finska rundradiobolaget YLE. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 12 % till 1 271, 1 MEUR (1135, 2). Uttryckt i lokala valutor var tillväxten 11 % och den organiska tillväxten uppgick till 6%. Den starkaste tillväxten i TietoEnators kundsegment skedde inom energisektorn, som växte med 26 % medan bank- och finanssektorn växte med 25 % och telekom med 16 %. Bank- och finanssegmentet svarade för 25 % (23) av den totala försäljningen, telekom för 13 % (13) och den offentliga sektorn för 24 % (25). Skogsindustrin bidrog med 6 % (6) och energisegmentet med 5 % (4). Nettoomsättningen växte i Finland med 14 %, i Sverige med 4 % och i Norge med 12 %. Orderstocken, innefattande enbart tjänster beställda med bindande kontrakt, uppgick till MEUR per den 31 december 2002, vilket var 156 MEUR högre än vid samma tidpunkt Omkring 60 % av orderstocken beräknas faktureras under Resultat Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 130,0 MEUR (2001: 135,4 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 10,2 % (11,9). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT) minskade till 99,8 MEUR (2001: 120,3 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 7,9 % (10,6). Vinsten per aktie, före goodwillavskrivningar, uppgick till 1,14 EUR (2001: 1,23 före jämförelsestörande poster) och 0,77 EUR efter goodwillavskrivningar (2001: 1,05 före jämförelsestörande poster). Jämförelsestörande poster för 2001 uppgick till 131,5 MEUR och bestod huvudsakligen av reavinster från aktieförsäljningar. Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet (EBIT) för 2001 till 251,8 MEUR och vinsten per aktie uppgick till 2,40 EUR. Inga jämförelsestörande poster tillkom under Årets avkastning på rörelsekapital (ROCE) var 23,0 % (59,9) och på eget kapital 13,7 % (47,1) Investeringar De totala investeringarna uppgick till 282,9 MEUR (125,2). Direkta investeringar i anläggningstillgångar, inklusive nya finansiella leasingavtal, uppgick till 63,5 MEUR (76,9). Investeringar i maskiner och utrustning uppgick till 48,8 MEUR (47,2), i goodwill för affärsverksamheter till 106,1 MEUR (17,0) och i aktier i dotterbolag och intressebolag till 113,1 MEUR (47,4). Finansiering Kassaflödet från rörelsen uppgick till 74, 5 MEUR (151, 5). Totalt uppgick medel använda för förvärv av företag och affärsverksamheter till 180, 1 MEUR (56,0). Med anledning av den höga investeringsaktiviteten och aktieutdelningen på 82,6 MEUR (40,3) gick balansräkningen under året från en stark kassaposition till en moderat nettoskuldposition på 42, 8 MEUR. Balansomslutningen uppgick till totalt 845,0 MEUR (801,2). Soliditeten uppgick till 55,5% (61,9) och gearingen till 13,6% (-36,6).

3 Bolagets kassa och banktillgångar uppgick till 54,5 MEUR (214,8). Under 2002 tecknade företaget en kreditmöjlighet på 200 MEUR av vilket 42 % användes i slutet av Bolaget hade också ej utnyttjade krediter på 22 MEUR och outnyttjade kortfristiga skuldebrev på 250 MEUR. Personal Nettorekryteringen låg på en låg nivå under hela året. Totalt anställdes 789 (1 508) nya medarbetare under året. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar uppgick nettoökningen till (1 417). Bolaget hade i medeltal (10 058) anställda under året och (10 589) per den 31 december Personalomsättningen uppgick till 6 % (9). TietoEnator fortsatte sin övergång mot ökad vertikalisering och ökad organisatorisk effektivitet genom kontinuerlig anpassning av storlek och omfattning på affärsverksamheterna. Som en följd av detta ägde personalminskningar kontinuerligt rum vid separata affärsenheter under året, medan andra enheter ökade sin storlek och sina verksamheter. Totalt berördes cirka 400 personer av dessa personalminskningar. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 EUR per aktie för Föregående år uppgick utdelningen till 1,0 EUR, av vilket 0,50 EUR var baserat på rörelsens vinst och 0,50 EUR på jämförelsestörande realisationsvinster. Utsikter för 2003 De permanenta och fundamentala drivkrafterna bakom efterfrågan på IT-tjänster utgörs av digital produktion och produktivitet. Den ekonomiska avmattningen och osäkerheten på marknaden dämpar emellertid de allmänna ITinvesteringarna. Tjänster som är starkt bidragande till adderat värde och produktivitet växter snabbare än lägre värdeadderande tjänster och kommer att fortsätta att göra så. Efterfrågan på outsourcingtjänster är solid inom alla kundsegment. Efterfrågan på kundspecifika projekt och återanvändbara lösningar förväntas vara fortsatt blygsam under Samtidigt finns ökade möjligheter inom partnerskapsaffärer, ett område som förväntas generera den större delen av bolagets omsättningstillväxt under För första kvartalet bedöms nettoomsättningen växa i spannet % jämfört med första kvartalet Tillväxten för helåret är starkt beroende av om marknaderna för nya projekt och lösningar möter en signifikant förbättring under året, liksom av tidpunkt och omfattning för potentiella nya partnerskapsavtal. TietoEnator förväntar emellertid att tillväxten i nettoomsättning för helåret överstiger 10%. EBITA-marginalen för första kvartalet 2003 förväntas ligga i spannet 8-9 %. Positiva effekter från effektiviseringsprogram påbörjade under hösten 2002 kommer att nå full effekt under det andra kvartalet och framöver, något som lämnar utrymme för förbättrad lönsamhet. EBITA i absoluta tal för helåret förväntas bli högre än Den årliga goodwillavskrivningen för alla genomförda eller offentliggjorda transaktioner beräknas till EUR 42 miljoner. För den årliga skattesatsen förväntas inga signifikanta förändringar jämfört med Kassaflödet från verksamheten förväntas utvecklas positivt och överstiga 2002 års nivå.

4 TietoEnator fjärde kvartalet 2002 Marknad och resultat Marknadsutvecklingen under det fjärde kvartalet fortsatte på samma svaga sätt som under årets första tre kvartal. Intresset för partnerskap, outsourcing och tjänster som ger snabba förbättringar i intern effektivitet och lönsamhet fortsatte att växa, medan efterfrågan på nya lösningar och resurskonsultorienterade tjänster var fortsatt låg. Försäljningen av licensbaserade mer generella system för personaladministration och bokföring var fortsatt trög, liksom licensförsäljningen för mer avancerade skräddarsydda lösningar för bank - och finanssektorn. TietoEnator stärkte emellertid sin position på ett antal områden, speciellt inom telekom, då genom övertagandet av Ericssons produktutvecklingsverksamhet. Bolaget upprätthöll också sin verksamhet inom samtliga utvalda industrisegment och fortsatte att bygga en bas för framtida tillväxt. Nettoomsättning Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet isolerat uppgick till 358,2 MEUR, en ökning med 14 %. Uttryckt i lokala valutor uppgick tillväxten till 12 % och organiskt till 7 %. Tillväxten i Finland uppgick till 8 %, i Sverige till 35 % och i Norge till 1%. Resultat Isolerat för fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) till 39,4 MEUR (2001: 35,8 innan jämförelsestörande poster) motsvarande en marginal på 11,0 % (11,3). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT), uppgick till 28,9 MEUR (2001: 31,6 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 8,1 % (10,0). Jämförelsestörande poster för fjärde kvartalet 2001 uppgick till 111,4 MEUR, till största delen härrörande från reavinster från försäljning av aktier. Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet 2001 till 143, 0 MEUR. Inga jämförelsestörande poster tillkom under Finansiering Under kvartalet utnyttjades 44 MEUR från kreditmöjligheten för att finansiera transaktionen med Ericsson. Personal Nettorekryteringen låg på en låg nivå också under det fjärde kvartalet. Totalt anställdes 173 (223) nya medarbetare. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar uppgick nettoökningen till 935 (369). Utveckling per affärsområde, fjärde kvartalet Banking & Finance Affärsläget på bank- och finansmarknaden var under fjärde kvartalet 2002 oförändrat jämfört med årets inledning. Den ekonomiska nedgången nådde banksektorn med full kraft och kunderna försöker nu att klara den svåra situationen genom att göra kortsiktiga besparingsåtgärder och senarelägga alla icke-obligatoriska projekt. Det finns nu ett uppdämt behov av investeringar i utvecklingsprojekt. Samtidigt intensifierades diskussioner rörande outsourcing och partnerskap med ett antal stora potentiella kunder, huvudsakligen i Sverige, som söker ökad effektivitet och långsiktiga kostnadsminskningar. Efterfrågan på konsulttjänster var fortsatt låg, mest märkbart på den svenska marknaden, även om nedgången kan ha avstannat. Ett resultat av den låga efterfrågan var att TietoEnator fortsatte sin övergång till marknadssegmentet för högre

5 värdeadderande tjänster genom att stänga den resurskonsultbaserade verksamheten i Sverige. Detta arbete inleddes under sommaren och fortsatte under det fjärde kvartalet. Åtgärder för vidare kostnadsminskningar vidtogs inom hela affärsområdet. Den nordiska marknaden för partnerskapsaffärer utvecklades stabilt medan den europeiska lösningsorienterade marknaden var svag. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 53,3 MEUR (50,0), en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 21 % till 5,5 MEUR (6,9). Telecom & Media Marknaden för telekom och media fortsatte att minska då grundförutsättningarna inte på något sätt förändrades under kvartalet. Även om vissa telekomoperatörer åter började beställa tjänster i mindre skala, var den övergripande bilden att operatörerna fortfarande försöker minimera sina investeringar. Nya kostnadsminskningsprogram startades. Också telekomtillverkarna intensifierade sina kostnadsminskningar. De stora aktörerna fortsatte att konsolidera sina FoU-aktiviteter genom att senarelägga, minska eller stänga projekt och genom att stänga eller outsourca FoU-center och anläggningar. Uppbyggnaden av 3G nät pågår och kommer att fortsätta under flera år. Nya multimediatjänster marknadsförs för att öka och stimulera marknaden. Affärsområdet lyckades tack vare proaktiva åtgärder att både minska kostnaderna och förbättra utnyttjandet inom existerande verksamheter. Integrationen av de verksamheter som förvärvades under året fortsatte framgångsrikt. De produktutvecklings- och FoU-verksamheter som togs över från Ericsson i Sverige konsoliderades från 1 november, Verksamheten bidrog till nettoomsättning och rörelseresultat i enlighet med förväntningarna. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 60,5 MEUR (38,8), en ökning med 56 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 98 % till 5,0 MEUR (2,5). Public & Healthcare Generellt sett var den nordiska offentliga sektorn en bra marknad för IT-tjänster, även om avmattningen inom andra marknadssegment skapade en ökad konkurrens. Kunder började rekrytera personal med avsikten att minska beroendet av konsulter. TietoEnators strategi att utveckla specifika marknadssegment, som hälsovård och att bygga nära och täta kundrelationer gjorde det dock möjligt att hålla och förbättra positionen som ledande tjänsteleverantör på den nordiska marknaden. Flera avtal rörande IT-lösningar för socialtjänst och hälsovård tecknades under kvartalet, liksom avtal med myndigheter i Sverige, Norge och Finland. Hälsovårdssektorn visade en fortsatt god tillväxt. Investeringstillväxten på detta område var hög i Finland och något svagare, men uppåtgående, i Sverige, Norge och Danmark. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 55,9 MEUR (50,6), en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 11 % till 7,2 MEUR (8,1). Production & Logistics Affärsområdets marknader hade en fortsatt långsam utveckling. Flera konkurrenter sänkte sina priser på timbaserade tjänster radikalt, något som ytterligare ökade prispressen på detta specifika marknadssegment.

6 Kunderna uttrycker nu ett behov av ökad harmonisering och effektivitet i sina processer och applikationer, men kan, som en följd av den svaga ekonomin, inte investera. Dessa kunder söker nu tydligt efter IT-partnerskap eller andra nya utvägar att lösa situationen. De nordamerikanska kunderna inom skogsindustrin har identifierat TietoEnator som det enda företaget på marknaden som är kapabelt att erbjuda lösningar för hela värdekedjan inom skogsindustrin. Detta har lett till ett stort intresse för skogs-, virkesförsörjnings- och sågverkslösningar. Ett antal avtal tecknades med gamla och nya kunder. Energimarknaden har genomgått en turbulent tid med höga priser på olja och elektricitet. Diskussioner om alternativa energikällor, inklusive kärnkraft, tog fart på nytt. TietoEnators energirelaterade verksamheter hade god tillväxt och nya avtal tecknades inom såväl olje- och gasområdet som med elproducenter. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 62,4 MEUR (56,7), en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 30 % till 7,1 MEUR (5,5). Processing & Network Intresset för outsourcing växte generellt bland kunder på samtliga områden, speciellt i Sverige där ett antal potentiella kunder började noggrant utvärdera möjligheterna att finna partners för outsourcing av tjänster. Det finns idag liknande processer som pågår i Norge och Finland, om än i en något mindre skala. Den allmänna prispressen fortsatte på alla marknader, liksom konsolideringen av konkurrensen på olika områden. Flera aktörer, nationella såväl som internationella, försöker hitta sin framtida position; andra som TietoEnator bygger verksamheter kund för kund. TietoEnators strategi att kombinera sin expertis inom fokuserade industrisegment med pålitliga traditionella outsourcingtjänster används som en grundsten i detta arbete. Under senare delen av 2002 genomfördes framgångsrikt ett effektiviseringsprogram i den svenska verksamheten med mer koncentrerad verksamhet och förbättrad marknadsföring som mål. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 100,2 MEUR (92,2), en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 28 % till 11, 5 MEUR (9,0). Resource Management Marknaden för lösningar relaterade till Resource Management var fortsatt svag under kvartalet och licensförsäljningen var trög. Kunderna fokuserade på värdeadderande tjänster och outsourcing, men senarelade uppdatering och förnyelse av system för personal- och finansiell administration. Större leverantörer lyckades dock nå lönsamhet, medan de lokala kämpade vidare. Osäkerheten på marknaden dämpade investeringarna, speciellt på den privata marknaden, medan den offentliga sektorn var mer aktiv, speciellt inom dokument- och innehållshantering. Både den privata och den offentliga sektorn visade ett ökat intresse för understödstjänster som Employee Self Service Solutions (ESS), webbaserade tjänster och tid/bemanningslösningar, medan intresset för lösningar för löneadministration var lågt och efterfrågan på standardlösningar för redovisning minskade.

7 Behovet av ASP- (Application Services Provisioning) lösningar ökar då ny webteknik öppnar både nya möjligheter och en ökad lokal och internationell konkurrens. Flertalet leverantörer försöker nu förflytta sig närmare internet och ASP när de utvecklar nya tjänster. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 46,6 MEUR (47,4), en minskning med 2 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 2 % till 6,5 MEUR (6,7).

8 Nyckeltal % förändring Vinst per aktie, EUR a) 0,25 0,16 0,13 0,23 0,77 2,40-68 Vinst excl. jämförelsestörande poster, per aktie EUR 0,25 0,16 0,13 0,23 0,77 1,05-27 Vinst exkl. avskrivning av goodwill, per aktie, EUR 0,31 0,24 0,22 0,36 1,14 2,58-56 Eget kapital per aktie, EUR 6,07 5,20 5,33 5,53 5,53 5,84-5 Avkastning på eget kapital per rullande 12- månadersperiod, % 41,2 44,7 41,30 13,7 13,7 47,1 Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12-månadersperiod, % 52,5 57,9 51,20 23,0 23,0 59,9 Soliditet, % 62,3 61,0 57,70 55,5 55,5 61,9 Räntebärande nettoskuld, EUR miljoner -168,4-46,1 14,00 42,8 42,8-201,8-121 Gearing, % -27,9-4,6 8,90 13,6 13,6-36,6 Investeringar, EUR miljoner 87,1 53,1 64,2 78,5 282,9 125,2 126 Personal vid periodens slut Antal anställda i genomsnitt Per anställd, EUR 1000 b) Nettoomsättning 29,0 28,7 25,7 30,5 114,0 116,6-2 Personalkostnad c) 15,3 15,5 13,1 16,2 60,2 59,9 1 Rörelseresultat före avskrivning av goodwill exkl. jämförelsestörande poster 3,2 2,6 2,5 3,4 11,7 13,9-16 a) Optionerna och teckningsoptionerna medför ingen utspädningseffekt, då den genomsnittliga kursen på aktien har varit lägre än optionernas inlösenpris under år b) Personalsiffran som används som nämnare är antalet anställda i intressebolagen beräknat i proportion till TietoEnators i dessa bolag. c) Personalkostnaderna inkluderar löner, pensionskostnader och andra lönerelaterade sociala kostnader exklusive sociala kostnader for personaloptioner. Växlingskurser 31 December EUR = 9,1528 SEK Den genomsnittliga antalet aktier under januari-december 2002 var

9 Nettoomsättning och resultat per kvartal, EUR miljoner Nettoomsättning 310,1 317,7 285,1 358, ,1 Rörelseresultat (EBIT) 29,4 21,6 19,9 28,9 99,8 Engångsposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 1,7 0,5-1,2-0,4 0,6 Resultat före skatt 31,1 22,1 18,7 28,5 100,4 Nettoomsättning per affärsområde, EUR miljoner Tillväxt Tillväxt % % Banking & Finance - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Telecom & Media Public & Healthcare - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Production & Logistics Processing & Network - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Resource Management Koncernelimineringar inkl övrigt Rörelseresultat, EUR miljoner Förändring Förändring % % Banking & Finance 5,5 6, ,4 24,6-17 Telecom & Media 5,0 2, ,9 15,5 3 Public & Healthcare 7,2 8, ,2 19,5 3 Production & Logistics 7,1 5, ,2 23,1 9 Processing & Network 11,5 9, ,7 37,5 17 Resource Management 6,5 6,7-2 18,9 24,8-24 TietoEnator affärsområden 42,8 38, ,3 145,0 0 Group functions inkl övrigt -4,0-2,0-15,0-14,4 Intressebolag utanför BA 0,7 0,1 0,7 5,0 Rörelseresultat (EBITA) före avskrivning av goodwill och sociala kostnader för personaloptioner 39,5 36, ,0 135,6-4 Sociala kostnader för personaloptioner -0,1-1,0 0,0-0,2 Rörelseresultat (EBITA) före avskrivning av goodwill 39,4 35, ,0 135,4-4 Avskrivning av goodwill -10,4-4,2-30,2-15,1 Rörelseresultat (EBIT) före engångsposter 28,9 31,6-8 99,8 120,3-17 Engångsposter 0,0 111,4 0,0 131,5 Rörelseresultat (EBIT) 28,9 143, ,8 251,8-60

10 Rörelsemarginaler, % Förändring Förändring Banking & Finance 10,3 13,8-3,5 10,2 14,1-3,9 Telecom & Media 8,2 6,5 1,7 9,0 10,7-1,8 Public & Healthcare 12,9 16,0-3,1 10,5 11,2-0,7 Production & Logistics 11,4 9,7 1,7 11,0 10,9 0,1 Processing & Network 11,4 9,7 1,7 11,6 11,4 0,2 Resource Management 14,0 14,1-0,1 11,1 13,9-2,8 TietoEnator affärsområden 11,9 12,3-0,3 11,4 12,8-1,4 Rörelsemarginal (EBITA) före avskrivning av goodwill och sociala kostnader för personaloptioner 11,0 11,7-0,6 10,2 11,9-1,7 Rörelsemarginal (EBITA) före avskrivning av goodwill 11,0 11,3-0,3 10,2 11,9-1,7 Rörelsemarginal (EBIT) före engångsposter 8,1 10,0-1,9 7,9 10,6-2,7 Rörelsemarginal (EBIT) 8,1 45,4-37,3 7,9 22,2-14,3 Nettoomsättning per land, EUR miljoner 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel 1-12 % % 1-12 % Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Storbritannien 12 > Övriga Nettoomsättning per bransch EUR, miljoner 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel 1-12 % % 1-12 % Banking & Finance Public Telecom Forest Energy Manufacturing Logistics Ej allokerad inkl elim. av minoritets andelar

11 Antal anställda i genomsnitt 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel Per affärsområde 1-12 % % 1-12 % Banking & Finance Telecom & Media Public & Healthcare Production & Logistics Processing & Network Resource Management Group function inkl, övriga Tillväxt Andel 2001 Andel Per land 1-12 % % 1-12 % Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Lettland Tjeckien 122 > Övriga 227 > Personalsiffran innefattar alla anställda i intressebolag under TietoEnators ledning. Totalt antal anställda beräknat i proportion till TietoEnators innehav i dessa bolag ger ( 9 739) anställda

12 Resultaträkning, EUR miljoner % förändring Nettoomsättning 1 271, , ,2 Övriga rörelseintäkter 7,1 138,7 2,1 Personalkostnader 671,0 584,0 191,1 Övriga rörelsekostnader 421,6 377,7 115,0 Andel av intressebolagens resultat 0,7 5,1 0,7 Avskrivning enligt plan exkl. avskrivning av goodwill 56,3 50,4 15,5 Rörelseresultat före avskrivning av goodwill 130,0 266, ,4 Avskrivning av goodwill 30,2 15, ,5 Rörelseresultat 99,8 251, ,9 Finansiella intäkter och kostnader 0,6 6, ,4 Resultat före extraordinära poster och skatt 100,4 258, ,5 Extraordinära poster - - Skatt -35,2-58, ,0 Minoritetens andel -1,3-1, ,1 Resultat för perioden 63,9 197, ,4 Personalkostnaderna inkluderar en minskning av avsättningen för sociala kostnader för personaloptioner EUR 0,4 miljoner, realiserade kostnader om EUR 0,3 miljoner. Bonusreserveringarna uppgick till EUR 18,4 miljoner (17,4 föregående år). Den lönerelaterade pensionsavgiften i Finland var cirka 1,5 procentenheter högre än föregående år, vilket ledde till att pensionsavgifterna ökade med EUR 4,3 miljoner. Skatten består av EUR 35,2 miljoner i direkta skatter och EUR 4,2 miljoner i skatt från föregående år samt EUR 4,2 miljoner i förändring av den latenta skatteskulden.

13 Balansräkning, EUR miljoner % dec 31 dec förändring 30 sept Immateriella anläggningstillgångar 23,7 19, ,9 Goodwill 265,2 106, ,3 Materiella anläggningstillgångar 162,1 162, ,1 Finansiella anläggningstillgångar 25,1 22, ,6 Omsättningstillgångar 314,4 276, ,4 Kortfristiga placeringar och likvida medel 54,5 214, ,4 845,0 801, ,7 Aktiekapital 82,9 83,3 0 82,9 Övrigt eget kapital 375,6 398, ,7 Minoritetens andel 3,6 6,9-48 3,5 Avsättningar 0,4 0,8-50 0,4 Långfristiga skulder 28,6 42, ,9 Kortfristiga skulder 353,9 269, ,3 845,0 801, ,7 Räntebärande skulder 105,2 24, ,5 Goodwill ökade under fjärde kvartalet med EUR 59 miljoner med anledninga av nya parnerskap och förvärv. Fordran mot Alecta (SPP) uppgick till EUR 4,5 miljoner vid slutet av december Koncernen hade ett lånearrangemang på EUR 200 miljoner, av vilket cirka 42% var utnyttjat i slutet av december. Dessutom hade koncernen en obekräftad kreditlimit på EUR 22 miljoner och kortfristiga löpande skuldebrev till ett belopp om EUR 250 miljoner.

14 Kassaflödet, EUR miljoner Kassaflöde från löpande verksamhet Rörelseresultat 29,4 21,6 19,9 28,9 99,8 251,8 Justering av rörelseresultat Avskrivningar 16,3 18,5 19,0 23,2 77,0 56,0 Vinst/förlust vid försäljning av -1,0-1,6-0,2-2,2-5,0-141,5 anläggninstillgångar och aktier Andel av intressebolagens resultat 2,1-0,4-3,7-4,7-6,7-9,8 Övriga justeringar -0,5 0,3-0,2 0,1-0,3-3,6 Förändring i nettorörelsekapital 8,4-6,3-14,5-3,9-16,3 19,2 Kassaflöde från rörelsen 54,7 32,1 20,3 41,4 148,5 172,1 Finansnetto 2,3 0,4-1,2 0,0 1,5 5,2 Betald skatt -17,6-24,3-17,6-16,0-75,5 2) -25,8 Kassaflöde från löpande verksamhet 39,4 8,2 1,5 25,4 74,5 151,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av koncernbolag och verksamhet, exclusive förvärvad nettolikviditet -60,6-27,1-42,9-49,5 3) -180,1-56,0 Förvärv av anläggningstillgångar -15,7-10,3-13,3-12,1-51,4-54,2 Avyttrade koncernbolag, exklusive avyttrad nettolikviditet 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 7,9 Försäljning av övriga aktier 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 161,7 Övrig investeringverksamhet -0,1-12,1 0,2 7,1 4) -4,9 3,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet -76,4-48,5-55,9-54,4-235,2 62,9 Utbetald utdelning 0,0-82,7 0,0 0,0-82,7-40,4 Återköp av egna aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-25,7 Kassaflöde från annan finansiell verksamhet -0,9-0,5 52,4 1) 31,0 1) 82,0-2,2 Nettoökning/minskning av likvida medel -37,9-123,5-2,0 2,0-161,4 146,1 Likvida medel vid periodens början -214,8-177,3-54,3-52,4-214,8-68,8 Kursdifferenser -0,4-0,5-0,1-0,1-1,1 0,1 Likvida medel vid periodens slut 177,3 54,3 52,4 54,5 54,5 214,8-37,9-123,5-2,0 2,0-161,4 146,1 1) inkluderar den utnyttjade delen av lånearrangemanget 2) inkluderar EUR 20 miljoner skattebetalningar på engångsvinster från år ) inkluderar EUR 44 miljoners betalning till Ericsson. Slutlikvid EUR 13 miljoner betald i januari ) inkluderar försäljning av fastighet

15 Ansvarsförbindelser, EUR miljoner Förändring 31 dec 31 dec % Förpliktelser för TietoEnator Panter 2,7 1,4 93 Inteckningar - 0,8 För intressebolag Garantier 1,6 1,7-6 Övriga TietoEnator-förpliktelser Hyresavtal 159,8 106,2 50 Leasingavtal 36,9 32,1 15 Övrig ansvarsförbindelser 13,0 8,4 55 Leasingåtagandena är huvudsakligen treåriga leasingavtal som inte har några friskrivningsklausuler. Derivatkontrakt Valutaderivat Terminskontrakt Värdet av underliggande instrument 93,9 21,8 331 Marknadsvärde för valutans terminskontrakt -1,2-0,3 300 Derivatkontrakt används endast för kurssäkring. Analytiker- och mediainformation, samt telefonkonferens - En presskonferens för analytiker och media arrangeras i Helsingfors kl lokal tid. Presentationen hålls på engelska. Adress: Hotel Radisson SAS, Runeberginkatu 2. Presskonferensen direktsänds på Internet via TietoEnators hemsida, En on-demand video kommer också att finnas tillgänglig efter konferensen. - En telefonkonferens anordnas kl CET. Samtalet leds av koncernchef Matti Lehti, vice koncernchef Åke Plyhm, finansdirektör Tuija Soanjärvi, samt informationsdirektör Eric Österberg. För att deltaga i telefonkonferensen, vänligen ring på telefonnummer , kod: TietoEnator. En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på telefonnummer , kod: För ytterligare information, kontakta: Matti Lehti, koncernchef, tel , Åke Plyhm, vice koncernchef, tel , Tuija Soanjärvi, finansdirektör, tel , Eric Österberg, informationsdirektör, tel , Päivi Lindqvist, Investor Relations Manager, tel , TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har experter i över 20 länder. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership

Årsöversikt 2005. Digitalized services in true partnership Årsöversikt 2005 Digitalized services in true partnership Innehåll TietoEnator under 2005 2 Matti Lehti och Pentti Heikkinen: Fortsatt systematisk införande av strategin 4 Grundvärderingar och strategi

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA

Delårsrapport januari september 2012 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Q3 RÖRELSEVINST OCH KASSA- FLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA RÖRELSEVINST OCH KASSAFLÖDE FÖRBÄTTRADES, NYA BESTÄLLNINGAR STABILA Siffrorna inom parentes refererar, om inget annat anges, till

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter

Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Årsredovisning 2001 Finansiella Rapporter Vad fick ni ut av effektivitetsprogrammet? Hur vände ni det negativa kassaflödet? Har ni minskat risken för svängningar i resultatet? Vad gör ni för att förbättra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 11.33 Mkr (9.834 Mkr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till 1.292 Mkr (1.117 Mkr) RESULTATET EFTER SKATT uppgick till 982 Mkr (858 Mkr)

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal

Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Delårsrapport januari-juni Positiv organisk omsättningstillväxt och högre marginal Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, steg 0,4 procent.

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE

WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE WE RE IBS, THE GLOBAL LEADER IN DISTRIBUTION RESOURCE MANAGEMENT SOFTWARE ÅRSREDOVISNING 2010 2010 I KORTHET Under 2010 skapades en plattform utifrån vilken IBS kan nå långsiktig lönsamhet. Med mindre

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. "One Sanitec levererar"

Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014. One Sanitec levererar Sanitec Oyj Delårsrapport januari-mars 2014 "One Sanitec levererar" Sanitec Oyj Delårsrapport januari mars 2014 Sida 1 av 17 "One Sanitec levererar" Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

bokslutskommuniké 2007

bokslutskommuniké 2007 FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Tisdagen den 12 februari 2008 Stockholm tisdagen den 12 februari 2008 Tele2 AB ( Tele2 ) (OMX Nordiska Börsen: TEL2 A och TEL2 B), redovisade idag sitt konsoliderade resultat

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av Ericssons koncernredovisning och verksamhetens resultat 2007 samt annan information. Den omfattar även framtidsinriktad

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015

Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars 2015 Eltelkoncernen Delårsrapport januari mars Januari mars Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015

DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 2015 DELÅRSRAPPORT FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 214 PRESSMEDDELANDE 29 JANUARI 215 VINSTTILLVÄXT OCH STARKT KASSAFLÖDE BLANDAD EFTERFRÅGAN VD S KOMMENTAR: För 214 noterar vi goda resultat och en stark

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer