TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002"

Transkript

1 TIETOENATOR ABP BÖRSMEDDELANDE KL (15) TietoEnators rapport för helåret och fjärde kvartalet 2002 Nettoomsättningen växte med 12 % till 1 271,1 MEUR (1 135,2) för helåret och med 14 % till 358,2 MEUR (314,9) för fjärde kvartalet isolerat Rörelseresultatet för helåret (EBITA) minskade med 4% till 130,0 MEUR (135,4), motsvarande en marginal på 10,2 % (11,9) och ökade för det fjärde kvartalet med 10 % till 39,4 MEUR (35,8), motsvarande en marginal på 11,0 (11,3) Förslag till bolagsstämmande rörande utdelning: 0,50 EUR (0,50+0,50) per aktie Helåret 2002 Marknadsöversikt Den ekonomiska nedgång som började bli märkbar under den senare delen av 2001 fortsatte och fördjupades under 2002, vilket lämnande mycket begränsat utrymme för marknadstillväxt, då IT-investeringarna fortsatte att minska så väl i USA som i Europa. Två av de industrier som var mest utsatta för och påverkade av den ekonomiska avmattningen var telekomindustrin, tillsammans med bank- och finanssektorn. Trots detta ökade intresset för mer värdeadderande tjänster som outsourcing och partnerskap, applikationsunderhåll, FoU och produktutveckling, främst på den svenska marknaden. De första fallen av mer värdeadderande outsourcing började dyka upp och antalet kunddiskussioner och kundförfrågningar ökade konstant under året. Den övergripande marknadssituationen var fortsatt tuff under hela året, med fortsatt låg efterfrågan och hård prispress för maskinvara och tjänster baserade på resurskonsulter. Efterfrågan på utveckling av nya system, på ersättning eller uppgradering av existerande system, eller på införandet av ny funktionalitet i dessa var låg inom samtliga industrisegment, mest märkbart dock inom bank - och finanssektorn. Ur ett geografiskt perspektiv fortsatte den finska marknaden att utvecklas stabilt. Den svenska marknaden mötte de svåraste förhållandena, främst beroende på de pågående problemen inom telekomindustrin. Förändringar i företagsstruktur och större outsourcingavtal TietoEnator genomförde ett antal förvärv under året och tecknade också ett antal partnerskapsavtal. De sistnämnda avtalen definieras som organisk tillväxt. Med drygt 310 anställda och en omsättning på över EUR 40 miljoner, var Ementor Financial Systems, den norska leverantören av finansiella IT-lösningar, det klart största företagsförvärvet som genomfördes under året. Näst störst var förvärvet av Majiq, USA: s ledande leverantör av IT-lösningar till skogsindustrin. TietoEnator förvärvade också aktiemajoriteten i finska Softema, som är verksamt inom bank- och finanssektorn, samt 51% av det tyska företaget Sykora med verksamhet inom telekom, huvudsakligen i Tjeckien, Polen och Slovakien. Det största outsourcingavtalet tecknades med Ericsson, som beslutade att lägga ut sin produktutveckling inom fasta och mobila nätverk, totalt omfattande drygt 860 personer till TietoEnator. Genom detta blir TietoEnator den största enskilda

2 leverantören av FoU- och produktutvecklingstjänster till tillverkare av telekomutrustning. TietoEnator etablerade också samriskbolag med den baltiska telekombolaget Lietuvos Telekomas och med det finska rundradiobolaget YLE. Nettoomsättning Nettoomsättningen ökade med 12 % till 1 271, 1 MEUR (1135, 2). Uttryckt i lokala valutor var tillväxten 11 % och den organiska tillväxten uppgick till 6%. Den starkaste tillväxten i TietoEnators kundsegment skedde inom energisektorn, som växte med 26 % medan bank- och finanssektorn växte med 25 % och telekom med 16 %. Bank- och finanssegmentet svarade för 25 % (23) av den totala försäljningen, telekom för 13 % (13) och den offentliga sektorn för 24 % (25). Skogsindustrin bidrog med 6 % (6) och energisegmentet med 5 % (4). Nettoomsättningen växte i Finland med 14 %, i Sverige med 4 % och i Norge med 12 %. Orderstocken, innefattande enbart tjänster beställda med bindande kontrakt, uppgick till MEUR per den 31 december 2002, vilket var 156 MEUR högre än vid samma tidpunkt Omkring 60 % av orderstocken beräknas faktureras under Resultat Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 130,0 MEUR (2001: 135,4 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 10,2 % (11,9). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT) minskade till 99,8 MEUR (2001: 120,3 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 7,9 % (10,6). Vinsten per aktie, före goodwillavskrivningar, uppgick till 1,14 EUR (2001: 1,23 före jämförelsestörande poster) och 0,77 EUR efter goodwillavskrivningar (2001: 1,05 före jämförelsestörande poster). Jämförelsestörande poster för 2001 uppgick till 131,5 MEUR och bestod huvudsakligen av reavinster från aktieförsäljningar. Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet (EBIT) för 2001 till 251,8 MEUR och vinsten per aktie uppgick till 2,40 EUR. Inga jämförelsestörande poster tillkom under Årets avkastning på rörelsekapital (ROCE) var 23,0 % (59,9) och på eget kapital 13,7 % (47,1) Investeringar De totala investeringarna uppgick till 282,9 MEUR (125,2). Direkta investeringar i anläggningstillgångar, inklusive nya finansiella leasingavtal, uppgick till 63,5 MEUR (76,9). Investeringar i maskiner och utrustning uppgick till 48,8 MEUR (47,2), i goodwill för affärsverksamheter till 106,1 MEUR (17,0) och i aktier i dotterbolag och intressebolag till 113,1 MEUR (47,4). Finansiering Kassaflödet från rörelsen uppgick till 74, 5 MEUR (151, 5). Totalt uppgick medel använda för förvärv av företag och affärsverksamheter till 180, 1 MEUR (56,0). Med anledning av den höga investeringsaktiviteten och aktieutdelningen på 82,6 MEUR (40,3) gick balansräkningen under året från en stark kassaposition till en moderat nettoskuldposition på 42, 8 MEUR. Balansomslutningen uppgick till totalt 845,0 MEUR (801,2). Soliditeten uppgick till 55,5% (61,9) och gearingen till 13,6% (-36,6).

3 Bolagets kassa och banktillgångar uppgick till 54,5 MEUR (214,8). Under 2002 tecknade företaget en kreditmöjlighet på 200 MEUR av vilket 42 % användes i slutet av Bolaget hade också ej utnyttjade krediter på 22 MEUR och outnyttjade kortfristiga skuldebrev på 250 MEUR. Personal Nettorekryteringen låg på en låg nivå under hela året. Totalt anställdes 789 (1 508) nya medarbetare under året. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar uppgick nettoökningen till (1 417). Bolaget hade i medeltal (10 058) anställda under året och (10 589) per den 31 december Personalomsättningen uppgick till 6 % (9). TietoEnator fortsatte sin övergång mot ökad vertikalisering och ökad organisatorisk effektivitet genom kontinuerlig anpassning av storlek och omfattning på affärsverksamheterna. Som en följd av detta ägde personalminskningar kontinuerligt rum vid separata affärsenheter under året, medan andra enheter ökade sin storlek och sina verksamheter. Totalt berördes cirka 400 personer av dessa personalminskningar. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 EUR per aktie för Föregående år uppgick utdelningen till 1,0 EUR, av vilket 0,50 EUR var baserat på rörelsens vinst och 0,50 EUR på jämförelsestörande realisationsvinster. Utsikter för 2003 De permanenta och fundamentala drivkrafterna bakom efterfrågan på IT-tjänster utgörs av digital produktion och produktivitet. Den ekonomiska avmattningen och osäkerheten på marknaden dämpar emellertid de allmänna ITinvesteringarna. Tjänster som är starkt bidragande till adderat värde och produktivitet växter snabbare än lägre värdeadderande tjänster och kommer att fortsätta att göra så. Efterfrågan på outsourcingtjänster är solid inom alla kundsegment. Efterfrågan på kundspecifika projekt och återanvändbara lösningar förväntas vara fortsatt blygsam under Samtidigt finns ökade möjligheter inom partnerskapsaffärer, ett område som förväntas generera den större delen av bolagets omsättningstillväxt under För första kvartalet bedöms nettoomsättningen växa i spannet % jämfört med första kvartalet Tillväxten för helåret är starkt beroende av om marknaderna för nya projekt och lösningar möter en signifikant förbättring under året, liksom av tidpunkt och omfattning för potentiella nya partnerskapsavtal. TietoEnator förväntar emellertid att tillväxten i nettoomsättning för helåret överstiger 10%. EBITA-marginalen för första kvartalet 2003 förväntas ligga i spannet 8-9 %. Positiva effekter från effektiviseringsprogram påbörjade under hösten 2002 kommer att nå full effekt under det andra kvartalet och framöver, något som lämnar utrymme för förbättrad lönsamhet. EBITA i absoluta tal för helåret förväntas bli högre än Den årliga goodwillavskrivningen för alla genomförda eller offentliggjorda transaktioner beräknas till EUR 42 miljoner. För den årliga skattesatsen förväntas inga signifikanta förändringar jämfört med Kassaflödet från verksamheten förväntas utvecklas positivt och överstiga 2002 års nivå.

4 TietoEnator fjärde kvartalet 2002 Marknad och resultat Marknadsutvecklingen under det fjärde kvartalet fortsatte på samma svaga sätt som under årets första tre kvartal. Intresset för partnerskap, outsourcing och tjänster som ger snabba förbättringar i intern effektivitet och lönsamhet fortsatte att växa, medan efterfrågan på nya lösningar och resurskonsultorienterade tjänster var fortsatt låg. Försäljningen av licensbaserade mer generella system för personaladministration och bokföring var fortsatt trög, liksom licensförsäljningen för mer avancerade skräddarsydda lösningar för bank - och finanssektorn. TietoEnator stärkte emellertid sin position på ett antal områden, speciellt inom telekom, då genom övertagandet av Ericssons produktutvecklingsverksamhet. Bolaget upprätthöll också sin verksamhet inom samtliga utvalda industrisegment och fortsatte att bygga en bas för framtida tillväxt. Nettoomsättning Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet isolerat uppgick till 358,2 MEUR, en ökning med 14 %. Uttryckt i lokala valutor uppgick tillväxten till 12 % och organiskt till 7 %. Tillväxten i Finland uppgick till 8 %, i Sverige till 35 % och i Norge till 1%. Resultat Isolerat för fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) till 39,4 MEUR (2001: 35,8 innan jämförelsestörande poster) motsvarande en marginal på 11,0 % (11,3). Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar (EBIT), uppgick till 28,9 MEUR (2001: 31,6 före jämförelsestörande poster), motsvarande en marginal på 8,1 % (10,0). Jämförelsestörande poster för fjärde kvartalet 2001 uppgick till 111,4 MEUR, till största delen härrörande från reavinster från försäljning av aktier. Inklusive jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet 2001 till 143, 0 MEUR. Inga jämförelsestörande poster tillkom under Finansiering Under kvartalet utnyttjades 44 MEUR från kreditmöjligheten för att finansiera transaktionen med Ericsson. Personal Nettorekryteringen låg på en låg nivå också under det fjärde kvartalet. Totalt anställdes 173 (223) nya medarbetare. Tillsammans med förvärv, avyttringar och avgångar uppgick nettoökningen till 935 (369). Utveckling per affärsområde, fjärde kvartalet Banking & Finance Affärsläget på bank- och finansmarknaden var under fjärde kvartalet 2002 oförändrat jämfört med årets inledning. Den ekonomiska nedgången nådde banksektorn med full kraft och kunderna försöker nu att klara den svåra situationen genom att göra kortsiktiga besparingsåtgärder och senarelägga alla icke-obligatoriska projekt. Det finns nu ett uppdämt behov av investeringar i utvecklingsprojekt. Samtidigt intensifierades diskussioner rörande outsourcing och partnerskap med ett antal stora potentiella kunder, huvudsakligen i Sverige, som söker ökad effektivitet och långsiktiga kostnadsminskningar. Efterfrågan på konsulttjänster var fortsatt låg, mest märkbart på den svenska marknaden, även om nedgången kan ha avstannat. Ett resultat av den låga efterfrågan var att TietoEnator fortsatte sin övergång till marknadssegmentet för högre

5 värdeadderande tjänster genom att stänga den resurskonsultbaserade verksamheten i Sverige. Detta arbete inleddes under sommaren och fortsatte under det fjärde kvartalet. Åtgärder för vidare kostnadsminskningar vidtogs inom hela affärsområdet. Den nordiska marknaden för partnerskapsaffärer utvecklades stabilt medan den europeiska lösningsorienterade marknaden var svag. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 53,3 MEUR (50,0), en ökning med 6 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 21 % till 5,5 MEUR (6,9). Telecom & Media Marknaden för telekom och media fortsatte att minska då grundförutsättningarna inte på något sätt förändrades under kvartalet. Även om vissa telekomoperatörer åter började beställa tjänster i mindre skala, var den övergripande bilden att operatörerna fortfarande försöker minimera sina investeringar. Nya kostnadsminskningsprogram startades. Också telekomtillverkarna intensifierade sina kostnadsminskningar. De stora aktörerna fortsatte att konsolidera sina FoU-aktiviteter genom att senarelägga, minska eller stänga projekt och genom att stänga eller outsourca FoU-center och anläggningar. Uppbyggnaden av 3G nät pågår och kommer att fortsätta under flera år. Nya multimediatjänster marknadsförs för att öka och stimulera marknaden. Affärsområdet lyckades tack vare proaktiva åtgärder att både minska kostnaderna och förbättra utnyttjandet inom existerande verksamheter. Integrationen av de verksamheter som förvärvades under året fortsatte framgångsrikt. De produktutvecklings- och FoU-verksamheter som togs över från Ericsson i Sverige konsoliderades från 1 november, Verksamheten bidrog till nettoomsättning och rörelseresultat i enlighet med förväntningarna. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 60,5 MEUR (38,8), en ökning med 56 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 98 % till 5,0 MEUR (2,5). Public & Healthcare Generellt sett var den nordiska offentliga sektorn en bra marknad för IT-tjänster, även om avmattningen inom andra marknadssegment skapade en ökad konkurrens. Kunder började rekrytera personal med avsikten att minska beroendet av konsulter. TietoEnators strategi att utveckla specifika marknadssegment, som hälsovård och att bygga nära och täta kundrelationer gjorde det dock möjligt att hålla och förbättra positionen som ledande tjänsteleverantör på den nordiska marknaden. Flera avtal rörande IT-lösningar för socialtjänst och hälsovård tecknades under kvartalet, liksom avtal med myndigheter i Sverige, Norge och Finland. Hälsovårdssektorn visade en fortsatt god tillväxt. Investeringstillväxten på detta område var hög i Finland och något svagare, men uppåtgående, i Sverige, Norge och Danmark. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 55,9 MEUR (50,6), en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 11 % till 7,2 MEUR (8,1). Production & Logistics Affärsområdets marknader hade en fortsatt långsam utveckling. Flera konkurrenter sänkte sina priser på timbaserade tjänster radikalt, något som ytterligare ökade prispressen på detta specifika marknadssegment.

6 Kunderna uttrycker nu ett behov av ökad harmonisering och effektivitet i sina processer och applikationer, men kan, som en följd av den svaga ekonomin, inte investera. Dessa kunder söker nu tydligt efter IT-partnerskap eller andra nya utvägar att lösa situationen. De nordamerikanska kunderna inom skogsindustrin har identifierat TietoEnator som det enda företaget på marknaden som är kapabelt att erbjuda lösningar för hela värdekedjan inom skogsindustrin. Detta har lett till ett stort intresse för skogs-, virkesförsörjnings- och sågverkslösningar. Ett antal avtal tecknades med gamla och nya kunder. Energimarknaden har genomgått en turbulent tid med höga priser på olja och elektricitet. Diskussioner om alternativa energikällor, inklusive kärnkraft, tog fart på nytt. TietoEnators energirelaterade verksamheter hade god tillväxt och nya avtal tecknades inom såväl olje- och gasområdet som med elproducenter. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 62,4 MEUR (56,7), en ökning med 10 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 30 % till 7,1 MEUR (5,5). Processing & Network Intresset för outsourcing växte generellt bland kunder på samtliga områden, speciellt i Sverige där ett antal potentiella kunder började noggrant utvärdera möjligheterna att finna partners för outsourcing av tjänster. Det finns idag liknande processer som pågår i Norge och Finland, om än i en något mindre skala. Den allmänna prispressen fortsatte på alla marknader, liksom konsolideringen av konkurrensen på olika områden. Flera aktörer, nationella såväl som internationella, försöker hitta sin framtida position; andra som TietoEnator bygger verksamheter kund för kund. TietoEnators strategi att kombinera sin expertis inom fokuserade industrisegment med pålitliga traditionella outsourcingtjänster används som en grundsten i detta arbete. Under senare delen av 2002 genomfördes framgångsrikt ett effektiviseringsprogram i den svenska verksamheten med mer koncentrerad verksamhet och förbättrad marknadsföring som mål. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 100,2 MEUR (92,2), en ökning med 9 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade med 28 % till 11, 5 MEUR (9,0). Resource Management Marknaden för lösningar relaterade till Resource Management var fortsatt svag under kvartalet och licensförsäljningen var trög. Kunderna fokuserade på värdeadderande tjänster och outsourcing, men senarelade uppdatering och förnyelse av system för personal- och finansiell administration. Större leverantörer lyckades dock nå lönsamhet, medan de lokala kämpade vidare. Osäkerheten på marknaden dämpade investeringarna, speciellt på den privata marknaden, medan den offentliga sektorn var mer aktiv, speciellt inom dokument- och innehållshantering. Både den privata och den offentliga sektorn visade ett ökat intresse för understödstjänster som Employee Self Service Solutions (ESS), webbaserade tjänster och tid/bemanningslösningar, medan intresset för lösningar för löneadministration var lågt och efterfrågan på standardlösningar för redovisning minskade.

7 Behovet av ASP- (Application Services Provisioning) lösningar ökar då ny webteknik öppnar både nya möjligheter och en ökad lokal och internationell konkurrens. Flertalet leverantörer försöker nu förflytta sig närmare internet och ASP när de utvecklar nya tjänster. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 46,6 MEUR (47,4), en minskning med 2 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar minskade med 2 % till 6,5 MEUR (6,7).

8 Nyckeltal % förändring Vinst per aktie, EUR a) 0,25 0,16 0,13 0,23 0,77 2,40-68 Vinst excl. jämförelsestörande poster, per aktie EUR 0,25 0,16 0,13 0,23 0,77 1,05-27 Vinst exkl. avskrivning av goodwill, per aktie, EUR 0,31 0,24 0,22 0,36 1,14 2,58-56 Eget kapital per aktie, EUR 6,07 5,20 5,33 5,53 5,53 5,84-5 Avkastning på eget kapital per rullande 12- månadersperiod, % 41,2 44,7 41,30 13,7 13,7 47,1 Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12-månadersperiod, % 52,5 57,9 51,20 23,0 23,0 59,9 Soliditet, % 62,3 61,0 57,70 55,5 55,5 61,9 Räntebärande nettoskuld, EUR miljoner -168,4-46,1 14,00 42,8 42,8-201,8-121 Gearing, % -27,9-4,6 8,90 13,6 13,6-36,6 Investeringar, EUR miljoner 87,1 53,1 64,2 78,5 282,9 125,2 126 Personal vid periodens slut Antal anställda i genomsnitt Per anställd, EUR 1000 b) Nettoomsättning 29,0 28,7 25,7 30,5 114,0 116,6-2 Personalkostnad c) 15,3 15,5 13,1 16,2 60,2 59,9 1 Rörelseresultat före avskrivning av goodwill exkl. jämförelsestörande poster 3,2 2,6 2,5 3,4 11,7 13,9-16 a) Optionerna och teckningsoptionerna medför ingen utspädningseffekt, då den genomsnittliga kursen på aktien har varit lägre än optionernas inlösenpris under år b) Personalsiffran som används som nämnare är antalet anställda i intressebolagen beräknat i proportion till TietoEnators i dessa bolag. c) Personalkostnaderna inkluderar löner, pensionskostnader och andra lönerelaterade sociala kostnader exklusive sociala kostnader for personaloptioner. Växlingskurser 31 December EUR = 9,1528 SEK Den genomsnittliga antalet aktier under januari-december 2002 var

9 Nettoomsättning och resultat per kvartal, EUR miljoner Nettoomsättning 310,1 317,7 285,1 358, ,1 Rörelseresultat (EBIT) 29,4 21,6 19,9 28,9 99,8 Engångsposter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansnetto 1,7 0,5-1,2-0,4 0,6 Resultat före skatt 31,1 22,1 18,7 28,5 100,4 Nettoomsättning per affärsområde, EUR miljoner Tillväxt Tillväxt % % Banking & Finance - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Telecom & Media Public & Healthcare - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Production & Logistics Processing & Network - Under TietoEnators ledning I proportion till TietoEnators innehav Resource Management Koncernelimineringar inkl övrigt Rörelseresultat, EUR miljoner Förändring Förändring % % Banking & Finance 5,5 6, ,4 24,6-17 Telecom & Media 5,0 2, ,9 15,5 3 Public & Healthcare 7,2 8, ,2 19,5 3 Production & Logistics 7,1 5, ,2 23,1 9 Processing & Network 11,5 9, ,7 37,5 17 Resource Management 6,5 6,7-2 18,9 24,8-24 TietoEnator affärsområden 42,8 38, ,3 145,0 0 Group functions inkl övrigt -4,0-2,0-15,0-14,4 Intressebolag utanför BA 0,7 0,1 0,7 5,0 Rörelseresultat (EBITA) före avskrivning av goodwill och sociala kostnader för personaloptioner 39,5 36, ,0 135,6-4 Sociala kostnader för personaloptioner -0,1-1,0 0,0-0,2 Rörelseresultat (EBITA) före avskrivning av goodwill 39,4 35, ,0 135,4-4 Avskrivning av goodwill -10,4-4,2-30,2-15,1 Rörelseresultat (EBIT) före engångsposter 28,9 31,6-8 99,8 120,3-17 Engångsposter 0,0 111,4 0,0 131,5 Rörelseresultat (EBIT) 28,9 143, ,8 251,8-60

10 Rörelsemarginaler, % Förändring Förändring Banking & Finance 10,3 13,8-3,5 10,2 14,1-3,9 Telecom & Media 8,2 6,5 1,7 9,0 10,7-1,8 Public & Healthcare 12,9 16,0-3,1 10,5 11,2-0,7 Production & Logistics 11,4 9,7 1,7 11,0 10,9 0,1 Processing & Network 11,4 9,7 1,7 11,6 11,4 0,2 Resource Management 14,0 14,1-0,1 11,1 13,9-2,8 TietoEnator affärsområden 11,9 12,3-0,3 11,4 12,8-1,4 Rörelsemarginal (EBITA) före avskrivning av goodwill och sociala kostnader för personaloptioner 11,0 11,7-0,6 10,2 11,9-1,7 Rörelsemarginal (EBITA) före avskrivning av goodwill 11,0 11,3-0,3 10,2 11,9-1,7 Rörelsemarginal (EBIT) före engångsposter 8,1 10,0-1,9 7,9 10,6-2,7 Rörelsemarginal (EBIT) 8,1 45,4-37,3 7,9 22,2-14,3 Nettoomsättning per land, EUR miljoner 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel 1-12 % % 1-12 % Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Storbritannien 12 > Övriga Nettoomsättning per bransch EUR, miljoner 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel 1-12 % % 1-12 % Banking & Finance Public Telecom Forest Energy Manufacturing Logistics Ej allokerad inkl elim. av minoritets andelar

11 Antal anställda i genomsnitt 2002 Tillväxt Andel 2001 Andel Per affärsområde 1-12 % % 1-12 % Banking & Finance Telecom & Media Public & Healthcare Production & Logistics Processing & Network Resource Management Group function inkl, övriga Tillväxt Andel 2001 Andel Per land 1-12 % % 1-12 % Finland Sverige Norge Danmark Tyskland Lettland Tjeckien 122 > Övriga 227 > Personalsiffran innefattar alla anställda i intressebolag under TietoEnators ledning. Totalt antal anställda beräknat i proportion till TietoEnators innehav i dessa bolag ger ( 9 739) anställda

12 Resultaträkning, EUR miljoner % förändring Nettoomsättning 1 271, , ,2 Övriga rörelseintäkter 7,1 138,7 2,1 Personalkostnader 671,0 584,0 191,1 Övriga rörelsekostnader 421,6 377,7 115,0 Andel av intressebolagens resultat 0,7 5,1 0,7 Avskrivning enligt plan exkl. avskrivning av goodwill 56,3 50,4 15,5 Rörelseresultat före avskrivning av goodwill 130,0 266, ,4 Avskrivning av goodwill 30,2 15, ,5 Rörelseresultat 99,8 251, ,9 Finansiella intäkter och kostnader 0,6 6, ,4 Resultat före extraordinära poster och skatt 100,4 258, ,5 Extraordinära poster - - Skatt -35,2-58, ,0 Minoritetens andel -1,3-1, ,1 Resultat för perioden 63,9 197, ,4 Personalkostnaderna inkluderar en minskning av avsättningen för sociala kostnader för personaloptioner EUR 0,4 miljoner, realiserade kostnader om EUR 0,3 miljoner. Bonusreserveringarna uppgick till EUR 18,4 miljoner (17,4 föregående år). Den lönerelaterade pensionsavgiften i Finland var cirka 1,5 procentenheter högre än föregående år, vilket ledde till att pensionsavgifterna ökade med EUR 4,3 miljoner. Skatten består av EUR 35,2 miljoner i direkta skatter och EUR 4,2 miljoner i skatt från föregående år samt EUR 4,2 miljoner i förändring av den latenta skatteskulden.

13 Balansräkning, EUR miljoner % dec 31 dec förändring 30 sept Immateriella anläggningstillgångar 23,7 19, ,9 Goodwill 265,2 106, ,3 Materiella anläggningstillgångar 162,1 162, ,1 Finansiella anläggningstillgångar 25,1 22, ,6 Omsättningstillgångar 314,4 276, ,4 Kortfristiga placeringar och likvida medel 54,5 214, ,4 845,0 801, ,7 Aktiekapital 82,9 83,3 0 82,9 Övrigt eget kapital 375,6 398, ,7 Minoritetens andel 3,6 6,9-48 3,5 Avsättningar 0,4 0,8-50 0,4 Långfristiga skulder 28,6 42, ,9 Kortfristiga skulder 353,9 269, ,3 845,0 801, ,7 Räntebärande skulder 105,2 24, ,5 Goodwill ökade under fjärde kvartalet med EUR 59 miljoner med anledninga av nya parnerskap och förvärv. Fordran mot Alecta (SPP) uppgick till EUR 4,5 miljoner vid slutet av december Koncernen hade ett lånearrangemang på EUR 200 miljoner, av vilket cirka 42% var utnyttjat i slutet av december. Dessutom hade koncernen en obekräftad kreditlimit på EUR 22 miljoner och kortfristiga löpande skuldebrev till ett belopp om EUR 250 miljoner.

14 Kassaflödet, EUR miljoner Kassaflöde från löpande verksamhet Rörelseresultat 29,4 21,6 19,9 28,9 99,8 251,8 Justering av rörelseresultat Avskrivningar 16,3 18,5 19,0 23,2 77,0 56,0 Vinst/förlust vid försäljning av -1,0-1,6-0,2-2,2-5,0-141,5 anläggninstillgångar och aktier Andel av intressebolagens resultat 2,1-0,4-3,7-4,7-6,7-9,8 Övriga justeringar -0,5 0,3-0,2 0,1-0,3-3,6 Förändring i nettorörelsekapital 8,4-6,3-14,5-3,9-16,3 19,2 Kassaflöde från rörelsen 54,7 32,1 20,3 41,4 148,5 172,1 Finansnetto 2,3 0,4-1,2 0,0 1,5 5,2 Betald skatt -17,6-24,3-17,6-16,0-75,5 2) -25,8 Kassaflöde från löpande verksamhet 39,4 8,2 1,5 25,4 74,5 151,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet Förvärv av koncernbolag och verksamhet, exclusive förvärvad nettolikviditet -60,6-27,1-42,9-49,5 3) -180,1-56,0 Förvärv av anläggningstillgångar -15,7-10,3-13,3-12,1-51,4-54,2 Avyttrade koncernbolag, exklusive avyttrad nettolikviditet 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 7,9 Försäljning av övriga aktier 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 161,7 Övrig investeringverksamhet -0,1-12,1 0,2 7,1 4) -4,9 3,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet -76,4-48,5-55,9-54,4-235,2 62,9 Utbetald utdelning 0,0-82,7 0,0 0,0-82,7-40,4 Återköp av egna aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-25,7 Kassaflöde från annan finansiell verksamhet -0,9-0,5 52,4 1) 31,0 1) 82,0-2,2 Nettoökning/minskning av likvida medel -37,9-123,5-2,0 2,0-161,4 146,1 Likvida medel vid periodens början -214,8-177,3-54,3-52,4-214,8-68,8 Kursdifferenser -0,4-0,5-0,1-0,1-1,1 0,1 Likvida medel vid periodens slut 177,3 54,3 52,4 54,5 54,5 214,8-37,9-123,5-2,0 2,0-161,4 146,1 1) inkluderar den utnyttjade delen av lånearrangemanget 2) inkluderar EUR 20 miljoner skattebetalningar på engångsvinster från år ) inkluderar EUR 44 miljoners betalning till Ericsson. Slutlikvid EUR 13 miljoner betald i januari ) inkluderar försäljning av fastighet

15 Ansvarsförbindelser, EUR miljoner Förändring 31 dec 31 dec % Förpliktelser för TietoEnator Panter 2,7 1,4 93 Inteckningar - 0,8 För intressebolag Garantier 1,6 1,7-6 Övriga TietoEnator-förpliktelser Hyresavtal 159,8 106,2 50 Leasingavtal 36,9 32,1 15 Övrig ansvarsförbindelser 13,0 8,4 55 Leasingåtagandena är huvudsakligen treåriga leasingavtal som inte har några friskrivningsklausuler. Derivatkontrakt Valutaderivat Terminskontrakt Värdet av underliggande instrument 93,9 21,8 331 Marknadsvärde för valutans terminskontrakt -1,2-0,3 300 Derivatkontrakt används endast för kurssäkring. Analytiker- och mediainformation, samt telefonkonferens - En presskonferens för analytiker och media arrangeras i Helsingfors kl lokal tid. Presentationen hålls på engelska. Adress: Hotel Radisson SAS, Runeberginkatu 2. Presskonferensen direktsänds på Internet via TietoEnators hemsida, En on-demand video kommer också att finnas tillgänglig efter konferensen. - En telefonkonferens anordnas kl CET. Samtalet leds av koncernchef Matti Lehti, vice koncernchef Åke Plyhm, finansdirektör Tuija Soanjärvi, samt informationsdirektör Eric Österberg. För att deltaga i telefonkonferensen, vänligen ring på telefonnummer , kod: TietoEnator. En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på telefonnummer , kod: För ytterligare information, kontakta: Matti Lehti, koncernchef, tel , Åke Plyhm, vice koncernchef, tel , Tuija Soanjärvi, finansdirektör, tel , Eric Österberg, informationsdirektör, tel , Päivi Lindqvist, Investor Relations Manager, tel , TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har experter i över 20 länder. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2013

Bokslutskommuniké Januari december 2013 Bokslutskommuniké Januari december 2013 Henrik Höjsgaard, VD och koncernchef Benno Eliasson, CFO 20 februari 2014 1 Agenda Rapporten i korthet Finansiell utveckling Framåtblick 2014 2 Rapporten i korthet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer