ÅRS REDO 2011 VISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS REDO 2011 VISNING"

Transkript

1 ÅRS REDO 2011 VISNING

2 årsredovisning 2011 högskolan i skövde

3 innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans utbildningar...8 Kort om Högskolans forskning...9 Kort om Högskolans samverkan...9 Kort om Högskolans synlighet...9 UTBILDNING Översyner...12 Lärarutbilning...12 Rekrytering på avancerad nivå...13 Helårsstudenter och helårsprestationer...13 Utbildningsutbud Kvalitetsarbete...15 Examina...16 Vårdutbildning...17 Utbildningsfakta...17 SAMVERKAN Livslångt lärande...30 Entreprenörskap...30 internationalisering Lärarmobilitet...34 Studentmobilitet...34 miljöledningsarbete Högskolans miljöpolicy...38 studentinflytande...42 personal Kompetensförsörjning...46 Kompetensförsörjningsmål...46 Rekrytering...46 Personal med ledningsuppdrag...48 Ytterligare jämställdhets- och mångfaldsarbete...49 Arbetsmiljö...49 ekonomiskt resultat...52 FORSKNING Forskningens inriktning...22 Forskningsstrategi...23 Forskarutbildning och forskningskompetens...23 Forskningsfakta...26

4 rektor har ordet årsredovisning HÖGSKOLAN I SKÖVDE

5 årsredovisning 2011 rektor har ordet Rektor har ordet Högskolan i Skövde är just nu mitt inne i ett arbete som ska utveckla den akademiska miljön vid lärosätet. Under 2011 har organisationen arbetat fram en utvecklingsplan som gäller under perioden Planen innehåller en vision för Högskolan i Skövde och tydliga strategier för utbildning, forskning, samverkan, internationalisering och marknadsföring. Till dessa tydliga strategier har mätbara mål kopplats. I arbetet med utvecklingsplanen har ett remissförfarande ingått. Medarbetare i olika delar av Högskolans verksamhet har därmed kunnat påverka planens innehåll och följa dess framväxt. Under året har också ett värdegrundsarbete startat på Högskolan. Syftet med arbetet är att skapa gemenskap bland lärosätets medarbetare och göra Högskolan i Skövde väl skickad att möta framtiden. Under 2011 fattade Högskolan beslut om att av kvalitetsskäl avveckla tre utbildningsprogram till lärare. Detta berodde på att lärosätet bara fick en av fyra sökta examensrätter när regeringen sjösatte den nya lärarutbildningen. Högskolans avvecklingsbeslut visade sig vara välgrundat. I budgetpropositionen blev Högskolan i Skövde av med delar av grundutbildningsanslaget som en direkt följd av de uteblivna examensrätterna. Under de närmaste åren avslutas den lärarutbildning Högskolan bedriver enligt den gamla modellen på ett kvalitetssäkrat sätt. En annan viktig händelse under 2011 var att Högskolan fick examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssjuksköterska. Just nu väntar lärosätet på besked om ytterligare en examensrätt för specialistsjuksköterska. Besked väntas under våren 2012 och därefter är vårdutbildningen vid lärosätet fullt utbyggd. Betydelsen av kvalitet i utbildning, forskning och samverkan ökar. Ett tecken på detta är att Högskoleverket under 2011 har genomfört granskningar av fem huvudområden vid Högskolan i Skövde. HSV:s utvärdering sker nu enligt ett nytt system som troligen kräver mer resurser av lärosätena än det äldre granskningssystemet. En milstolpe under 2011 var att Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) utsåg Högskolan i Skövde till den första KK-miljön i Sverige. Högskolan har därmed ett godkänt kvalitetssystem som utvärderar ansökningar om forskningsbidrag. Kvalitetssystemet ger lärosätets forskare ett utmärkt stöd som förbättrar och utvecklar deras ansökningar om forskningsmedel vilket i sin tur torde leda till att flera ansökningar beviljas. Statusen som KK-miljö för med sig ett tydligt krav på samproduktion med det omgivande samhället. Det ökar forskningens koppling till näringslivet. Sigbritt Karlsson Rektor vid Högskolan i Skövde HÖGSKOLAN I SKÖVDE 5

6 studentkåren har ordet årsredovisning 2011 studentkåren har ordet Studentkårens nya system med institutionsknutna studentombud har nu varit implementerat i över ett år. I vissa avseenden har kommunikationen blivit tydligare gentemot lärosätet eftersom det nu finns en helhetssyn på varje institution från Studentkårens sida. Tyvärr har vi också i och med detta förlorat lite udd eftersom det inte längre finns en enskild person som arbetar med varje enskilt område, såsom exempelvis utbildningsbevakning. På utbildningsfronten är vi glada över att Högskolan har haft ambitioner som i mångt och mycket återspeglat vår egen. Utbildningskvalitet har satts i huvudfokus och ambition såväl som resultat har legat över de krav som Högskoleverket har satt på lärosätet. Detta är särskilt viktigt med tanke på den tysta högskolereformen som vi i Studentkåren ser som ett allvarligt hot mot högre utbildningskvalitet, folkbildning och akademisk mångfald i Sverige. Vi ser det som vår skyldighet att tillsammans med Högskolan motverka detta angrepp mot högre utbildning i Sverige. 6 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

7 årsredovisning 2011 studentkåren har ordet Under året har lärosätet tyvärr upplevt en kraftig minskning av utomeuropeiska studenter, vilket är en effekt av regeringens beslut att införa terminsavgifter för denna studentgrupp. Vi i Studentkåren är oroliga för hur det minskade antalet utomeuropeiska studenter kommer att påverka Högskolan i Skövdes utbildningar på avancerad nivå, vilka är väldigt beroende av internationella studenter. Mångfalden på Högskolan och det naturliga utbytet med utomeuropeiska lärosäten påverkas också negativt när antalet utomeuropeiska studenter minskar. Därför känner vi viss oro över hur detta kommer att påverka kvaliteten på utbildningarna generellt. När det gäller Högskolans studiesociala ansvar upplever vi tyvärr vissa brister. Bland annat anser vi att lärosätet satsar för lite på diskrimineringsfrågor samt att introduktionen av nya studenter behöver planeras bättre och i större samråd med Studentkåren. Beslut vi gemensamt har tagit med Högskolan har ändrats av tredje part utan att vi har kunnat närvara, vilket vi har riktat väldigt skarp kritik emot. Det är dock glädjande att Högskolan har tagit till sig av kritiken och lovat bättring. Studentkåren ser positivt på det studiesociala överlag. Det har varit ett lyckat drag att samla all studentadministrativ och studentstödjande verksamhet på ett och samma ställe, något som har lett till synergieffekter. Samarbetet mellan Studentkåren och Forsknings- och utbildningskansliet har gjort det lättare för studenterna att få den hjälp de behöver och vi ser fram mot att vidareutveckla detta till ännu större gagn för studenterna. Vi är glada över att Högskolan har hörsammat vår önskan om att lärosätet ska standardisera rutinerna för disciplinärenden. Vi ser också fram emot ett fortsatt struktureringsarbete när det gäller likriktning av examineringsmetoder. Vi vill understryka att detta arbete är långt ifrån klart och att de skillnader som finns, framför allt mellan institutionerna, måste motarbetas för att kunna erbjuda alla studenter en rättssäker examination. I Studentkårens arbete med att skapa kontakter mellan näringslivet och studenter har vi fått hjälp av Högskolan med praktiska delar. Vi hoppas kunna vidareutveckla detta samarbete för att stärka bandet mellan akademi och näringsliv ytterligare. Vi är övertygade om att såväl Högskolan som Studentkåren tjänar på ett utvecklat samarbete med näringslivet. Högskolan har under året sett över sin interna kommunikation och har upprättat tydligare rutiner, något som har förenklat vårt samarbete med olika instanser inom Högskolan. Den interna kommunikationen är dock ett område som Högskolan bör förbättra ytterligare. Sammanfattningsvis är vi i Studentkåren nöjda med samarbetet med Högskolan och uppskattar den lyhördhet och vilja att ta in studenternas åsikter som vi generellt möts av. Vi vill avslutningsvis ge rektor Sigbritt Karlsson och hela Högskolan en eloge för det krafttag som har tagits för att debattera frågor gällande det som vi uppfattar som en del av den tysta högskolereformen. Studentkåren i Skövde genom Rebecca Åblad Studentombud Institutionen för teknik och samhälle HÖGSKOLAN I SKÖVDE 7

8 kortfattat om högskolan i skövde årsredovisning 2011 kortfattat om högskolan i skövde Kort om Högskolans utbildningar Höstterminen 2011 erbjöd Högskolan i Skövde 40 grundläggande utbildningsprogram, nio magisterprogram och två specialistutbildningar för sjuksköterskor. Det omfattande kvalitetsarbetet inom Högskolans vårdutbildningar har under året gett fortsatt goda resultat. Lärosätet har utvecklat sin sjuksköterskeutbildning ytterligare och nu även fått examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. År 2011 inleddes med dystra besked för lärarutbildningen vid Högskolan. Lärosätet hade ansökt om fyra examensrätter för den nya lärarutbildningen men bara en - yrkeslärare - beviljades. Yrkeslärarutbildningen har dock utvecklats positivt under året. Förutsättningarna för studenter från länder utanför EU att studera på svenska lärosäten har förändrats. Detta påverkar framförallt Högskolans studentrekrytering till utbildningar på avancerad nivå. Vid årsskiftet 2010/2011 inrättade Högskolan två fakultetsnämnder. Dessa har det övergripande ansvaret Högskolan i Skövdes historia 1977 Högskolan GRUNDas 1983 Högskolerättigheter från staten 2007 masterrättigheter i INformationsteknologi 8 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

9 årsredovisning 2011 kortfattat om högskolan i skövde för kvalitet inom utbildning och forskning på respektive område. Under året har fakultetsnämnderna lämnat förslag på ett system för lokal utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå. Kort om Högskolans forskning Högskolan i Skövde har under året antagit en ny forskningsstrategi som är en del av utvecklingsplanen för Konkret innebär strategin att lärosätet fortsätter profilera sin forskning till ett fåtal områden, etablerar egen forskarutbildning inom dessa områden och söker strategiska allianser med andra lärosäten. Strategin sätter också fokus på att lärosätets forskning ska synliggöras och att forskningsresultat ska komma till nytta i samhället. Under 2011 utsåg KK-stiftelsen Högskolan i Skövde till en så kallad KK-miljö. Detta innebär att Högskolan i högre grad kan planera för olika forskningssatsningar som ligger i linje med Högskolans forskningsstrategi. Den externfinansierade forskningen vid Högskolan i Skövde ökade med cirka 14 procent under De statliga anslagen för forskning låg på ungefär samma nivå som Högskolan har en fortsatt hög produktivitet när det gäller vetenskapliga publikationer. Antalet tidskriftspublikationer har ökat under det gångna året. Eftersom det statliga forskningsanslaget i viss mån baseras på produktionen av vetenskapliga publikationer måste denna produktion utvecklas ytterligare. Sammantaget har forskningen vid Högskolan i Skövde utvecklats mycket positivt under Förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling under kommande år är också mycket goda. Kort om Högskolans samverkan Högskolan har under året samverkat med Gothia Science Park (GSP) för att utveckla forsknings- och innovationsmiljön Portalen. Under året har Högskolan i Skövde också utvecklat sitt samarbete med Industrial Development Center West Sweden AB (IDC). Lärosätet, IDC och GSP har haft gemensamma träffar med ledningarna för flera tillverkningsföretag i regionen. Kopplat till Portalen har Högskolan arbetat med att bygga upp en speciell miljö med permanenta demonstratorer. Dessa demonstratorer har visat sig vara mycket användbara för att visa upp Högskolans forskning för eventuella samarbetspartners och andra intressenter. Under 2011 tillkom en ny demonstrator för att presentera optimering av sophantering. Inom ramen för ett flertal forskningsprojekt har Högskolan ökat antalet samverkansföretag. De mest framstående projekten är fortsättningen på forskningsprogrammet Informationsfusion och projekten kopplade till Vinnovas program gällande Fordonsforskning och Innovation (FFI). Internationell forskningssamverkan innebar att lärosätet fick ytterligare projekt som finansieras av EU. Under 2010 tilldelade regeringen Högskolan i Skövde extra utbildningsplatser för att minska effekten av lågkonjunkturen. Platserna fördelades på ett sätt som kunde stärka det livslånga lärandet. Under 2011 har Högskolan använt platserna för att arrangera utbildningar som är kopplade till det lokala och regionala näringslivet. Kort om Högskolans synlighet Ett målmedvetet arbete har drivits under året för att öka kännedomen om Högskolan i Skövdes utbildningar, forskning och nytta för samhället. Att Högskolan i Skövde lyckas nå fram till människor märks till exempel genom att 22,5 procent fler studenter sökte till höstterminen 2011 jämfört med året innan och att utländska studenter rankar Högskolan på andra plats i Europa för overall learning (International Student barometer 2010). Högskolan i Skövdes verksamhet har synts och hörts i svensk media genom drygt inslag under Utomlands syns medieframgång framförallt i all den forskning som görs vid lärosätet. Ett exempel bland flera är den globala medieuppmärksamheten kring de unika resultaten i hypnosforskningen, inte minst i att nyheten var den sjätte mest lästa artikeln i den vetenskapliga publikationen PLoS ONE. Inom sociala media skapade Högskolan i Skövde bland annat en mobilapplikation för studenters scheman och studentmiljön i staden Skövde, som har laddats ner långt över förväntan. I maj öppnade Högskolan i Skövde en svensk facebooksida som snabbt kom att bli den mest kommenterade sidan av alla lärosätens facebooksidor. Synligheten för rektor som ledare för Högskolan i Skövde har ökat såväl internt som externt. Genom möten, aktiviteter, debattartiklar, sociala media, webb och nyhetsbrev har hon berättat om forskningsresultat, studenters framgångar och samarbeten med partners, samt aktivt deltagit i det offentliga samtalet om Sveriges akademiska kapacitet som höstens budgetproposition inledde. Åtskilliga politiska företrädare, kommuner och näringsliv har besökt Högskolan i Skövde för att diskutera Sveriges akademiska framtid. Högskolan i Skövde antog 2011 en ny logotyp som bygger på lärosätets vapen. Högskolan har också utifrån attitydundersökningar kring värden som förknippas med Högskolan tagit fram har en gemensam grund för lärosätets varumärke som sammanfattas i devisen You create reality masterrättigheter i Systembiologi 2010 FORSKARUTBILDNINGSRÄTTIGHETER INformationsteknologi HÖGSKOLAN I SKÖVDE 9

10

11 utbildning

12 utbildning årsredovisning 2011 Utbildning Högskolans utbildningar på grund- och avancerad nivå ska ha hög kvalitet och vara väl kända nationellt och internationellt. De ska också svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Utbildningarna ska utvecklas i enlighet med Högskolans profil och lärosätet strävar mot att skapa kompletta miljöer med utbildning på alla nivåer. Att Högskolans mest utvecklade område just nu är informationsteknologi skall färga samtliga utbildningar. Inslagen av nätbaserade moment i utbildningarna ska vara många och av god kvalitet. Andelen helt nätbaserade utbildningar ska inte överstiga 30 procent av det totala utbildningsutbudet. Översyner Som ett led i profileringsarbetet görs översyner av utbildningsområden i syfte att med väl genomarbetade underlag kunna fatta beslut om såväl avveckling som fortsatt utveckling mot kompletta miljöer. Översynen av utbildningsområdet teknik genomfördes under våren 2011 och ett antal åtgärder genomförs fortlöpande. En översyn av utbildningsområdet natur påbörjades under hösten 2011 och kommer att leda till åtgärder Under 2012 planeras också en översyn av Högskolans ekonomiutbildningar. Lärarutbildning Året inleddes med negativa besked för lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde. Lärosätet hade ansökt om fyra examensrätter för den nya lärarutbildningen men bara en - yrkeslärare - beviljades. Yrkeslärarutbildningen har utvecklats positivt under året. Dimensioneringen har anpassats till efterfrågan och ett 60-tal studenter har antagits. Eftersom utbildningen är ny avsatte Högskolan resurser för marknadsföring av och information om utbildningen. Ett starkt västsvenskt nätverk byggs nu kring valideringsfrågor och forskning på området. Under året tog Högskolans ledning beslutet att inte ansöka om fler examensrätter för lärare. Beslutet berör ett stort antal lärarutbildare och innebär ett omfattande omställningsarbete för ett flertal ämnen vid Högskolan. 12 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

13 årsredovisning 2011 utbildning Rekrytering på avancerad nivå Studenter från länder utanför EU- eller EES-området måste numera betala en avgift för att studera på svenska lärosäten. Sedan förändringen genomfördes har antalet studenter från tredje land som studerar på Högskolan i Skövde minskat. Nedgången är i linje med hur det ser ut på andra svenska lärosäten och påverkar framförallt Högskolans utbildningar på avancerad nivå. Lärosätet har förändrat sin marknadsföring av magister- och masterprogram för att möta den nya situationen. Helårsstudenter och helårsprestationer 2011 uppgick antalet helårsstudenter vid Högskolan i Skövde (HST) till Detta är en ökning med 38 helårsstudenter i förhållande till Helårsprestationerna (HPR) har under 2011 minskat med 225 till Motsvarande siffra för 2010 var Utbildningsutbud 2011 Våren 2011 startade 2 grundläggande program samt 4 tekniska basutbildningar, varav 2 på distans. Dessutom startade 2 magisterprogram vilka även erbjöds i den internationella masterantagningen. Vårterminen 2011 startade 325 fristående kurstillfällen och 336 programkurstillfällen. Av de fristående kurstillfällena gavs 69 på helfart, 165 på halvfart och 91 på varierande farter mellan 15 procent och 83 procent. 22 gick på kvällstid, eftermiddag/kväll eller veckoslut. 78 gick på distans varav 5 på lärcentra och 73 som IT-stödd distans. Av programkurstillfällena gick 107 på helfart, 200 på halvfart och 29 på varierande farter mellan 5 procent och 75 procent. 1 gick på kvällstid. 89 gick på distans varav 69 på olika lärcentra och 20 som IT-stödd distans. Sommaren 2011 erbjöds 25 kurstillfällen, 3 på procent, 9 på halvfart och 13 på helfart. 11 gavs som IT-stödd distans. Höstterminen 2011 erbjöds 40 grundläggande program (inkl. inriktningar), 2 naturvetenskapliga/tekniska basår varav ett på distans, 9 magisterprogram och 2 specialistprogram för sjuksköterskor. Dessutom erbjöds en entreprenörsutbildning. 7 av magisterprogrammen erbjöds även i den internationella masterantagningen. 9 av de grundläggande programtillfällena gavs på olika lärcentra och ett på distans. Specialistprogrammen gavs på distans. Höstterminen 2011 startade 379 fristående kurstillfällen och 370 programkurstillfällen. 17 av de fristående kurstillfällena ingick i den internationella antagningsomgången. Av de fristående kurstillfällena gavs 47 på helfart, 233 på halvfart och 99 på varierande farter mellan 13 procent och 83 procent. 16 gick på kvällstid eller eftermiddag/kväll. 98 kurstillfällen gick på distans varav 6 på olika lärcentra och 92 som IT-stödd distans. Av programkurstillfällena gick 64 på helfart, 252 på halvfart och 54 på varierande farter mellan 10 procent och 75 procent. 1 gick på kvällstid. 94 gick på distans varav 72 på olika lärcentra och 22 som IT-stödd distans. HST-fördelning, program respektive fristående kurser Helårsstudenter (HST) Programstudier Fristående studier Total varav i flexibel utbildning HÖGSKOLAN I SKÖVDE 13

14 utbildning årsredovisning HÖGSKOLAN I SKÖVDE

15 årsredovisning 2011 utbildning HST- fördelning på olika nivåer 2011 Utbildningsområde Förberedande nivå Grundnivå Avancerad nivå Totalt Utlandsstudier Summa Design 61,55 1,75 63,30 63,30 Naturvetenskap 112,60 595,40 174,69 882,69 0,50 883,19 Teknik 1343,33 64, ,88 4, ,88 Summa 112, ,73 239, ,57 4, ,07 Musik 24,22 24,22 24,22 Humaniora 185,20 2,37 187,57 187,57 Juridik 336,50 336,50 336,50 Samhällsvetenskap 891,63 36,17 927,80 6,00 933,80 Summa 1413,33 38, ,87 6, ,87 Medicin 124,20 10,95 135,15 135,15 Vård 271,42 62,95 334,37 334,37 Summa 395,62 73,90 469, ,52 Undervisning 158,39 43,93 202,32 202,32 Total 112, ,84 397, ,80 10, ,30 Kvalitetsarbete Vid styrelsens möte i september 2011 fastställdes en ny kvalitetspolicy. Dokumentet är en utveckling av den tidigare kvalitetspolicyn. De förändringar som gjorts beror dels på att Högskolan har en delvis ny intern organisation, dels på förändrade förutsättningar när det gäller det nationella systemet för kvalitetsutvärdering. Högskolans kvalitetspolicy är utgångspunkten för hur kvalitetsarbete ska bedrivas vid lärosätet. Policyn preciserar bland annat det förhållningssätt som ska tillämpas och de ansvarsroller som är relaterade till Högskolans kvalitetsarbete. Kvalitetspolicyn preciserar även vad som ska utmärka ett gott kvalitetsarbete vid Högskolan. Kvalitetsarbetet ska vara en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter. Det ska bedrivas på alla nivåer inom lärosätet. Kvalitetsarbetet ska ses som en lärprocess som leder till en kontinuerlig utveckling av såväl verksamhet som ny kunskap. Det ska karakteriseras av ständig utveckling av värderingar, verktyg och arbetssätt. Kvalitetsarbetet ska inte bedrivas som en projektverksamhet, utan ska vara en ständig och långsiktig process som integreras i det dagliga arbetet. Kvalitetsarbetet blir meningsfullt endast om resultaten redovisas på ett sådant sätt att de egna starka och svaga sidorna kontinuerligt inventeras och analyseras. En sådan kritisk granskning ger goda anvisningar för säkring och utveckling av kvaliteten. Huvudprocessen i Högskolans kvalitetssystem utmärks av att verksamhetsplaner utformas och följs upp. Varje organisatorisk enhet och fakultetsnämnd har utformat ettåriga verksamhetsplaner. Uppföljning av planerna har varit en del i den årliga verksamhetsoch budgetprocessen. Rektor och delar av högskoleledningen har då träffat de organisatoriska enheterna och värderat verksamhetsplanerna utifrån övergripande mål och strategier. Avsikten med dessa möten har varit att forma planerna för att de tillsammans ska utgöra en helhet. Kvalitet i utbildning och forskning Vid årsskiftet 2010/2011 inrättade Högskolan i Skövde två fakultetsnämnder: Fakultetsnämnden för Teknik och Natur (TN-nämnden) och Fakultetsnämnden för Lärande, Hälsa och Samhälle (LHS-nämnden). TN-nämnden har det övergripande ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning på områdena informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och naturvetenskap. LHS-nämnden har motsvarande ansvar på områdena samhällsvetenskap, vårdvetenskap och humaniora. Under året har fakultetsnämnderna lämnat förslag på ett system för lokal utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Förslaget har fastställts av rektor och ska implementeras under Högskolan tillämpar det webbaserade kursutvärderingssystemet EvaSyS. Under året presenterades på rektors uppdrag en översyn över de frågor som ska ställas vid en kursutvärdering. Nya frågor togs i bruk från och med höstterminen Högskolan har inom området informationsteknologi examensrätt på forskarnivå. Styrdokument som utgör ett regelsystem för utbildning på forskarnivå har fastställts av TN-nämnden. HÖGSKOLAN I SKÖVDE 15

16 utbildning årsredovisning 2011 Högskolan har under året utsetts till en så kalllad KK-miljö. Ett kvalitetssystem har av det skälet utvecklats för värdering av forskningsansökningar. TN-nämnden använder sig av extern expertis för att säkerställa att ansökningarna håller hög vetenskaplig kvalitet. Högskoleverkets utbildningsgranskningar Högskoleverkets (HSV:s) nya system för kvalitetsutvärdering ställer krav på att Högskolan självständigt och framgångsrikt hanterar verksamhetens förutsättningar och processer, medan HSV granskar utbildningens resultat. Under året har huvudområdena informationssystemutveckling, kognitionsvetenskap, kognitiv neurovetenskap, företagsekonomi och socialpsykologi granskats av HSV. Resultatet av dessa utvärderingar kommer att presenteras under mars I lokala processer har självvärderingar, som underlag för HSV:s granskningar, utformats för respektive granskat huvudområde. Den 25 augusti arrangerade TN-nämnden ett seminarium som behandlade HSV:s nya kvalitetsgranskningssystem. Konferensen riktade sig till de medarbetare som undervisar på grund- eller avancerad nivå inom de huvudområden som kommer att granskas av HSV enligt det nya systemet. Under seminariet presenterades bland annat erfarenheter och rekommendationer från verksamma inom de huvudområden som under våren och sommaren 2011 granskats av HSV. Examina Under 2011 utfärdades examensbevis vid Högskolan i Skövde. Motsvarande siffra för år 2010 var Av de examina som utfärdades 2011 var 322 yrkesexamina. De är en minskning med nästan 20 procent jämfört med 2010 då motsvarande siffra var 401. Uttagna examina Examenstyp Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen med ämnesbredd Magisterexamen med ämnesdjup med inriktning mot teknik Yrkeshögskoleexamen Högskoleingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen Barnmorskeexamen Specialistsjuksköterskeexamen Lärarexamen med inriktning mot tidigare år därav med inriktning mot förskola/förskoleklass med inriktning mot senare år med inriktning mot gymnasieskolan senare år samt gymnasieskolan för verksamhet i yrkesämnen i gymnasieskolan övriga inriktningar Totalt Individer HÖGSKOLAN I SKÖVDE

17 årsredovisning 2011 utbildning Vårdutbildning Det omfattande kvalitetsarbetet inom Högskolan i Skövdes vårdutbildningar har under året gett fortsatt goda resultat. Högskolan har utvecklat sjuksköterskeutbildningen ytterligare och 2012 kommer den att vara fullt utbyggd. Under året har Högskolan fått examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. Den första kullen studenter på denna utbildning antogs höstterminen Under året har ytterligare en ansökan om examensrätt för specialistsjuksköterska lämnats till Högskoleverket, denna gång med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Om Högskolverket beviljar Högskolans ansökan kommer vårdutbildningarna vid lärosätet att stärkas ytterligare. Utbildningsfakta Helårsstudenter per utbildningsområde Utbildningsområde Design Naturvetenskap Teknik Summa Musik Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Summa Medicin (M) Vård (V) Summa Undervisning Total Helårsstudenter per utbildningsnivå 2011 Utbildningsområde Förberedande nivå Grundnivå Avancerad nivå Total Humniora, juridik, samhällsvetenskap 1413,33 38, ,87 Design, naturvetenskap, teknik 112, ,28 240, ,87 Musik 24,22 24,22 Medicin, Vård 395,62 73,90 469,52 Undervisning 158,39 43,93 202,32 Summa 112, ,84 397, ,80 % 2,50 88,67 8,83 100,00 % ,05 89,83 8,12 100,00 HÖGSKOLAN I SKÖVDE 17

18 utbildning årsredovisning 2011 Studenternas köns- och åldersfördelning 2011 (HST) Kvinnor Män Utbildningsområde Total Total Total Andel kvinnor (%) Design Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Musik Natur Teknik Medicin Vård Undervisning TOTAL Könsfördelning bland studenterna 2011 Total Undervisning Vård Medicin Teknik Natur Musik Samhällsvetenskap Juridik Humaniora Design Kvinnor Män 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

19 årsredovisning 2011 utbildning Åldersfördelning bland studenterna 2011 Total Undervisning Vård Medicin Teknik Natur Musik Samhällsvetenskap Juridik Humaniora Design -24 år år 35- år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Studenternas åldersstruktur % 90% 80% 70% 60% 50% % % 20% 10% 0% 1993/ / / år år 35- år 90% 100% HÖGSKOLAN I SKÖVDE 19

20

21 Forskning

22 forskning årsredovisning 2011 Forskning Högskolan har under året fortsatt arbetet med att profilera lärosätets forskning. Högskolans tre inrättade forskningscentrum, Informationsteknologi, Virtuella system och Systembiologi utgör grunden i Högskolans forskningsprofilering. Under 2011 har Högskolan initierat ett arbete med att utveckla verksamhetsplaner för de tre forskningscentrumen. Arbetet sker inom ramen för KK-miljön vid lärosätet. Högskolan ser goda möjligheter att utveckla externfinansieringen för forskningscentrumen. I linje med gällande forskningsstrategi har arbetet med att etablera ytterligare centrum fortsatt under året. Som ett led i arbetet har Högskolan genomfört en kartläggning av de olika forskningsgrupperingar som finns på lärosätet. När det gäller forskningsfinansiering är resurserna på den statliga anslagssidan något begränsade. Högskolan hade under året cirka 38 miljoner kronor i fasta statliga anslag för forskning. Utöver detta attraherade Högskolan 17,2 miljoner kronor från KK-stiftelsen, 8,3 miljoner från Vinnova och 5,6 miljoner från EU. Forskningens inriktning Forskningen vid Högskolan i Skövde är fokuserad mot utveckling och användning av avancerade informationstekniska system och modeller. Inom detta breda område har Högskolan specialiserat sig mot tre strategiskt viktiga forskningsområden där efterfrågan på kunskap är stor. Ett område har huvudfokus på informationsteknologins utveckling och användning. De två övriga har fokus på informationsteknologi som ett verktyg för analys, modellering och simulering. Forskningen utförs inom tre forskningscentrum: Forskningscentrum för informationsteknologi Forskningscentrum för systembiologi Forskningscentrum för virtuella system Högskolan har även forskning inom vissa andra områden med stor relevans för den utbildning som lärosätet bedriver inom till exempel vård- och ekonomiområdet. Högskolans utvecklingsplan anger att ytterligare forskningsspecialiseringar bör utvecklas, exempelvis inom området framtidens företagande och området välbefinnande. 22 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING innehåll årsredovisning 2011 högskolan i skövde REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Utvecklingsplan för Högskolan i Skövde

Utvecklingsplan för Högskolan i Skövde 2012-2016 Utvecklingsplan för Högskolan i Skövde 1 Utvecklingsplanen är fastställd av styrelsen 2011-12-16 Dnr HS 2011/343-111 Innehållsförteckning FÖRORD Sigbritt Karlsson... 4 1 INLEDNING 1.1 Vision...

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Medicinska fakulteten Sid 1 (7)

Medicinska fakulteten Sid 1 (7) Medicinska fakulteten 2009-03-11 Sid 1 (7) Medicinska fakultetens jämställdhetsplan 2009 2011 Medicinska fakultetens jämställdhetsplan är treårig. Planen innehåller en kartläggning vad avser antalet anställda,

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2015-10-29 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 695-16 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2017-2019 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Högskolan i Borås vision och mål (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Processen med att ta fram MoS-A3. Utformning och struktur på MoS-A3. På dialogdagen

Inledning. Bakgrund. Processen med att ta fram MoS-A3. Utformning och struktur på MoS-A3. På dialogdagen Inledning Föreliggande förslag på Mål och strategi för utbildning och forskning inom Akademin för bibliotek,, hädanefter kallat MoS-A3, utgör ett av underlagen till Dialogdagen. Nedanstående introduktion

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15 ÅRS REDO 2012 VISNING Dnr HS 2013/62-15 Årsredovisning 2012 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2013-02-08 Dnr HS 2013/62-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Studentkåren har ordet 4 Årsredovisningens

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth

Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR. Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth Kartläggning av studieavgifter ett regeringsuppdrag i samarbete med UHR Forum för internationalisering UHR 9 februari 2017 Marie Kahlroth UKÄ skulle särskilt kartlägga storlek på studieavgifterna, vad

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle

Strategisk utvecklingsplan för Fakulteten för kultur och samhälle Dnr KS 15-2013/674 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Strategidokument 2013-11-25 Fakultetsstyrelsen

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy

Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Linnéuniversitetets kvalitetspolicy Rektorsbeslut nr: 199 Datum: 2013-11-11 Dnr: ST 2013/417-1.1 Rektors förord Linnéuniversitetet har högt ställda ambitioner som lärosäte. För att nå upp till vår vision

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter:

SPRÅKPOLICY. Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22. Språkpolicyn sammanfattas i fem huvudpunkter: STYRDOKUMENT Dnr V 2015/495 SPRÅKPOLICY Publicerad Beslutsfattare Ansvarig enhet www.styrdokument.gu.se Rektor Enheten för Akademiskt Språk (ASK) Beslutsdatum 2015-06-22 Giltighetstid Sammanfattning Tillsvidare

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Självvärdering Lärosäte: [Ange namn på lärosätet] Reg.nr: UKÄ:s granskningar fokuserar på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete,

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT

Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT Trender och tendenser i högskolan UKÄ ÅRSRAPPORT 2016 7 Efter flera år med kraftiga intäktsökningar för forskning och utbildning på forskarnivå skedde ett litet trendbrott vad gäller lärosätenas finansiering

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN HANDLINGSPLAN 2015-2017 & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN 2015-01-30, version 1 DATUM: 2015-02-05 AVSÄNDARE & KONTAKTPERSON: Prefekt, Professor Ian Milsom

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning

Fler meriteringsanställda får en tillsvidareanställning STATISTISK ANALYS 1(23) Avdelning /löpnummer / Nr 1 Analysavdelningen Handläggare Annika Haglund och Per Gillström 08-563 087 28 annika.haglund@uka.se, per.gillstrom@uka.se Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Verksamhetsplan 2016-2018 1 Låt det vibrera 1 Föreliggande verksamhetsplan tar sin utgångspunkt i Vision för Högskolan i Borås (dnr 906-14). Styrande

Läs mer

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU

Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU Verksamhetsplan för Nämnden för lärarutbildning 2016 NLU 2016-02-04 Dnr: ST 2015/210-1.1 A. Kompetensförsörjning I. Rekryteringsstöd vetenskapligt kompetenta lärare i undervisningen Målsättning: NLU ska

Läs mer

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2015-02-06 Dnr HS 2014/857 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 2 Årsredovisningens

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 fakulteten DATUM: 2016-10-27 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan Dnr V 2016/526 FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr

Examensordning vid Umeå universitet 1 BESLUT. Umeå universitet Examensrådet Dnr Umeå universitet Examensrådet 1 BESLUT 2005-06-21 Dnr 540-1241-93 Examensordning vid Umeå universitet Examensordningens uppläggning 2 Avsnitt Sidan 1. Vad är Umeå universitets examensordning? 3 2. Nationella

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Strategi för internationalisering

Strategi för internationalisering Dnr: ORU 1.3.2-823/2014 Strategi för internationalisering 2015 2020 Fastställd av: rektor Datum: 2015-09-08 INLEDNING Örebro universitet är ett relativt ungt lärosäte inom svensk högre utbildning. Universitetets

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE DATUM: 130823 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering Dnr 2015/281 Handlingsplan för internationalisering Fastställd av rektor 2016-06-14 Innehållsförteckning 1. Inledning, utgångspunkt och syfte 3 2 Generella insatser 3 2.1 Nätverk och partnerskap i forskning,

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer