ÅRS REDO 2011 VISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS REDO 2011 VISNING"

Transkript

1 ÅRS REDO 2011 VISNING

2 årsredovisning 2011 högskolan i skövde

3 innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans utbildningar...8 Kort om Högskolans forskning...9 Kort om Högskolans samverkan...9 Kort om Högskolans synlighet...9 UTBILDNING Översyner...12 Lärarutbilning...12 Rekrytering på avancerad nivå...13 Helårsstudenter och helårsprestationer...13 Utbildningsutbud Kvalitetsarbete...15 Examina...16 Vårdutbildning...17 Utbildningsfakta...17 SAMVERKAN Livslångt lärande...30 Entreprenörskap...30 internationalisering Lärarmobilitet...34 Studentmobilitet...34 miljöledningsarbete Högskolans miljöpolicy...38 studentinflytande...42 personal Kompetensförsörjning...46 Kompetensförsörjningsmål...46 Rekrytering...46 Personal med ledningsuppdrag...48 Ytterligare jämställdhets- och mångfaldsarbete...49 Arbetsmiljö...49 ekonomiskt resultat...52 FORSKNING Forskningens inriktning...22 Forskningsstrategi...23 Forskarutbildning och forskningskompetens...23 Forskningsfakta...26

4 rektor har ordet årsredovisning HÖGSKOLAN I SKÖVDE

5 årsredovisning 2011 rektor har ordet Rektor har ordet Högskolan i Skövde är just nu mitt inne i ett arbete som ska utveckla den akademiska miljön vid lärosätet. Under 2011 har organisationen arbetat fram en utvecklingsplan som gäller under perioden Planen innehåller en vision för Högskolan i Skövde och tydliga strategier för utbildning, forskning, samverkan, internationalisering och marknadsföring. Till dessa tydliga strategier har mätbara mål kopplats. I arbetet med utvecklingsplanen har ett remissförfarande ingått. Medarbetare i olika delar av Högskolans verksamhet har därmed kunnat påverka planens innehåll och följa dess framväxt. Under året har också ett värdegrundsarbete startat på Högskolan. Syftet med arbetet är att skapa gemenskap bland lärosätets medarbetare och göra Högskolan i Skövde väl skickad att möta framtiden. Under 2011 fattade Högskolan beslut om att av kvalitetsskäl avveckla tre utbildningsprogram till lärare. Detta berodde på att lärosätet bara fick en av fyra sökta examensrätter när regeringen sjösatte den nya lärarutbildningen. Högskolans avvecklingsbeslut visade sig vara välgrundat. I budgetpropositionen blev Högskolan i Skövde av med delar av grundutbildningsanslaget som en direkt följd av de uteblivna examensrätterna. Under de närmaste åren avslutas den lärarutbildning Högskolan bedriver enligt den gamla modellen på ett kvalitetssäkrat sätt. En annan viktig händelse under 2011 var att Högskolan fick examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssjuksköterska. Just nu väntar lärosätet på besked om ytterligare en examensrätt för specialistsjuksköterska. Besked väntas under våren 2012 och därefter är vårdutbildningen vid lärosätet fullt utbyggd. Betydelsen av kvalitet i utbildning, forskning och samverkan ökar. Ett tecken på detta är att Högskoleverket under 2011 har genomfört granskningar av fem huvudområden vid Högskolan i Skövde. HSV:s utvärdering sker nu enligt ett nytt system som troligen kräver mer resurser av lärosätena än det äldre granskningssystemet. En milstolpe under 2011 var att Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) utsåg Högskolan i Skövde till den första KK-miljön i Sverige. Högskolan har därmed ett godkänt kvalitetssystem som utvärderar ansökningar om forskningsbidrag. Kvalitetssystemet ger lärosätets forskare ett utmärkt stöd som förbättrar och utvecklar deras ansökningar om forskningsmedel vilket i sin tur torde leda till att flera ansökningar beviljas. Statusen som KK-miljö för med sig ett tydligt krav på samproduktion med det omgivande samhället. Det ökar forskningens koppling till näringslivet. Sigbritt Karlsson Rektor vid Högskolan i Skövde HÖGSKOLAN I SKÖVDE 5

6 studentkåren har ordet årsredovisning 2011 studentkåren har ordet Studentkårens nya system med institutionsknutna studentombud har nu varit implementerat i över ett år. I vissa avseenden har kommunikationen blivit tydligare gentemot lärosätet eftersom det nu finns en helhetssyn på varje institution från Studentkårens sida. Tyvärr har vi också i och med detta förlorat lite udd eftersom det inte längre finns en enskild person som arbetar med varje enskilt område, såsom exempelvis utbildningsbevakning. På utbildningsfronten är vi glada över att Högskolan har haft ambitioner som i mångt och mycket återspeglat vår egen. Utbildningskvalitet har satts i huvudfokus och ambition såväl som resultat har legat över de krav som Högskoleverket har satt på lärosätet. Detta är särskilt viktigt med tanke på den tysta högskolereformen som vi i Studentkåren ser som ett allvarligt hot mot högre utbildningskvalitet, folkbildning och akademisk mångfald i Sverige. Vi ser det som vår skyldighet att tillsammans med Högskolan motverka detta angrepp mot högre utbildning i Sverige. 6 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

7 årsredovisning 2011 studentkåren har ordet Under året har lärosätet tyvärr upplevt en kraftig minskning av utomeuropeiska studenter, vilket är en effekt av regeringens beslut att införa terminsavgifter för denna studentgrupp. Vi i Studentkåren är oroliga för hur det minskade antalet utomeuropeiska studenter kommer att påverka Högskolan i Skövdes utbildningar på avancerad nivå, vilka är väldigt beroende av internationella studenter. Mångfalden på Högskolan och det naturliga utbytet med utomeuropeiska lärosäten påverkas också negativt när antalet utomeuropeiska studenter minskar. Därför känner vi viss oro över hur detta kommer att påverka kvaliteten på utbildningarna generellt. När det gäller Högskolans studiesociala ansvar upplever vi tyvärr vissa brister. Bland annat anser vi att lärosätet satsar för lite på diskrimineringsfrågor samt att introduktionen av nya studenter behöver planeras bättre och i större samråd med Studentkåren. Beslut vi gemensamt har tagit med Högskolan har ändrats av tredje part utan att vi har kunnat närvara, vilket vi har riktat väldigt skarp kritik emot. Det är dock glädjande att Högskolan har tagit till sig av kritiken och lovat bättring. Studentkåren ser positivt på det studiesociala överlag. Det har varit ett lyckat drag att samla all studentadministrativ och studentstödjande verksamhet på ett och samma ställe, något som har lett till synergieffekter. Samarbetet mellan Studentkåren och Forsknings- och utbildningskansliet har gjort det lättare för studenterna att få den hjälp de behöver och vi ser fram mot att vidareutveckla detta till ännu större gagn för studenterna. Vi är glada över att Högskolan har hörsammat vår önskan om att lärosätet ska standardisera rutinerna för disciplinärenden. Vi ser också fram emot ett fortsatt struktureringsarbete när det gäller likriktning av examineringsmetoder. Vi vill understryka att detta arbete är långt ifrån klart och att de skillnader som finns, framför allt mellan institutionerna, måste motarbetas för att kunna erbjuda alla studenter en rättssäker examination. I Studentkårens arbete med att skapa kontakter mellan näringslivet och studenter har vi fått hjälp av Högskolan med praktiska delar. Vi hoppas kunna vidareutveckla detta samarbete för att stärka bandet mellan akademi och näringsliv ytterligare. Vi är övertygade om att såväl Högskolan som Studentkåren tjänar på ett utvecklat samarbete med näringslivet. Högskolan har under året sett över sin interna kommunikation och har upprättat tydligare rutiner, något som har förenklat vårt samarbete med olika instanser inom Högskolan. Den interna kommunikationen är dock ett område som Högskolan bör förbättra ytterligare. Sammanfattningsvis är vi i Studentkåren nöjda med samarbetet med Högskolan och uppskattar den lyhördhet och vilja att ta in studenternas åsikter som vi generellt möts av. Vi vill avslutningsvis ge rektor Sigbritt Karlsson och hela Högskolan en eloge för det krafttag som har tagits för att debattera frågor gällande det som vi uppfattar som en del av den tysta högskolereformen. Studentkåren i Skövde genom Rebecca Åblad Studentombud Institutionen för teknik och samhälle HÖGSKOLAN I SKÖVDE 7

8 kortfattat om högskolan i skövde årsredovisning 2011 kortfattat om högskolan i skövde Kort om Högskolans utbildningar Höstterminen 2011 erbjöd Högskolan i Skövde 40 grundläggande utbildningsprogram, nio magisterprogram och två specialistutbildningar för sjuksköterskor. Det omfattande kvalitetsarbetet inom Högskolans vårdutbildningar har under året gett fortsatt goda resultat. Lärosätet har utvecklat sin sjuksköterskeutbildning ytterligare och nu även fått examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. År 2011 inleddes med dystra besked för lärarutbildningen vid Högskolan. Lärosätet hade ansökt om fyra examensrätter för den nya lärarutbildningen men bara en - yrkeslärare - beviljades. Yrkeslärarutbildningen har dock utvecklats positivt under året. Förutsättningarna för studenter från länder utanför EU att studera på svenska lärosäten har förändrats. Detta påverkar framförallt Högskolans studentrekrytering till utbildningar på avancerad nivå. Vid årsskiftet 2010/2011 inrättade Högskolan två fakultetsnämnder. Dessa har det övergripande ansvaret Högskolan i Skövdes historia 1977 Högskolan GRUNDas 1983 Högskolerättigheter från staten 2007 masterrättigheter i INformationsteknologi 8 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

9 årsredovisning 2011 kortfattat om högskolan i skövde för kvalitet inom utbildning och forskning på respektive område. Under året har fakultetsnämnderna lämnat förslag på ett system för lokal utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå. Kort om Högskolans forskning Högskolan i Skövde har under året antagit en ny forskningsstrategi som är en del av utvecklingsplanen för Konkret innebär strategin att lärosätet fortsätter profilera sin forskning till ett fåtal områden, etablerar egen forskarutbildning inom dessa områden och söker strategiska allianser med andra lärosäten. Strategin sätter också fokus på att lärosätets forskning ska synliggöras och att forskningsresultat ska komma till nytta i samhället. Under 2011 utsåg KK-stiftelsen Högskolan i Skövde till en så kallad KK-miljö. Detta innebär att Högskolan i högre grad kan planera för olika forskningssatsningar som ligger i linje med Högskolans forskningsstrategi. Den externfinansierade forskningen vid Högskolan i Skövde ökade med cirka 14 procent under De statliga anslagen för forskning låg på ungefär samma nivå som Högskolan har en fortsatt hög produktivitet när det gäller vetenskapliga publikationer. Antalet tidskriftspublikationer har ökat under det gångna året. Eftersom det statliga forskningsanslaget i viss mån baseras på produktionen av vetenskapliga publikationer måste denna produktion utvecklas ytterligare. Sammantaget har forskningen vid Högskolan i Skövde utvecklats mycket positivt under Förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling under kommande år är också mycket goda. Kort om Högskolans samverkan Högskolan har under året samverkat med Gothia Science Park (GSP) för att utveckla forsknings- och innovationsmiljön Portalen. Under året har Högskolan i Skövde också utvecklat sitt samarbete med Industrial Development Center West Sweden AB (IDC). Lärosätet, IDC och GSP har haft gemensamma träffar med ledningarna för flera tillverkningsföretag i regionen. Kopplat till Portalen har Högskolan arbetat med att bygga upp en speciell miljö med permanenta demonstratorer. Dessa demonstratorer har visat sig vara mycket användbara för att visa upp Högskolans forskning för eventuella samarbetspartners och andra intressenter. Under 2011 tillkom en ny demonstrator för att presentera optimering av sophantering. Inom ramen för ett flertal forskningsprojekt har Högskolan ökat antalet samverkansföretag. De mest framstående projekten är fortsättningen på forskningsprogrammet Informationsfusion och projekten kopplade till Vinnovas program gällande Fordonsforskning och Innovation (FFI). Internationell forskningssamverkan innebar att lärosätet fick ytterligare projekt som finansieras av EU. Under 2010 tilldelade regeringen Högskolan i Skövde extra utbildningsplatser för att minska effekten av lågkonjunkturen. Platserna fördelades på ett sätt som kunde stärka det livslånga lärandet. Under 2011 har Högskolan använt platserna för att arrangera utbildningar som är kopplade till det lokala och regionala näringslivet. Kort om Högskolans synlighet Ett målmedvetet arbete har drivits under året för att öka kännedomen om Högskolan i Skövdes utbildningar, forskning och nytta för samhället. Att Högskolan i Skövde lyckas nå fram till människor märks till exempel genom att 22,5 procent fler studenter sökte till höstterminen 2011 jämfört med året innan och att utländska studenter rankar Högskolan på andra plats i Europa för overall learning (International Student barometer 2010). Högskolan i Skövdes verksamhet har synts och hörts i svensk media genom drygt inslag under Utomlands syns medieframgång framförallt i all den forskning som görs vid lärosätet. Ett exempel bland flera är den globala medieuppmärksamheten kring de unika resultaten i hypnosforskningen, inte minst i att nyheten var den sjätte mest lästa artikeln i den vetenskapliga publikationen PLoS ONE. Inom sociala media skapade Högskolan i Skövde bland annat en mobilapplikation för studenters scheman och studentmiljön i staden Skövde, som har laddats ner långt över förväntan. I maj öppnade Högskolan i Skövde en svensk facebooksida som snabbt kom att bli den mest kommenterade sidan av alla lärosätens facebooksidor. Synligheten för rektor som ledare för Högskolan i Skövde har ökat såväl internt som externt. Genom möten, aktiviteter, debattartiklar, sociala media, webb och nyhetsbrev har hon berättat om forskningsresultat, studenters framgångar och samarbeten med partners, samt aktivt deltagit i det offentliga samtalet om Sveriges akademiska kapacitet som höstens budgetproposition inledde. Åtskilliga politiska företrädare, kommuner och näringsliv har besökt Högskolan i Skövde för att diskutera Sveriges akademiska framtid. Högskolan i Skövde antog 2011 en ny logotyp som bygger på lärosätets vapen. Högskolan har också utifrån attitydundersökningar kring värden som förknippas med Högskolan tagit fram har en gemensam grund för lärosätets varumärke som sammanfattas i devisen You create reality masterrättigheter i Systembiologi 2010 FORSKARUTBILDNINGSRÄTTIGHETER INformationsteknologi HÖGSKOLAN I SKÖVDE 9

10

11 utbildning

12 utbildning årsredovisning 2011 Utbildning Högskolans utbildningar på grund- och avancerad nivå ska ha hög kvalitet och vara väl kända nationellt och internationellt. De ska också svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Utbildningarna ska utvecklas i enlighet med Högskolans profil och lärosätet strävar mot att skapa kompletta miljöer med utbildning på alla nivåer. Att Högskolans mest utvecklade område just nu är informationsteknologi skall färga samtliga utbildningar. Inslagen av nätbaserade moment i utbildningarna ska vara många och av god kvalitet. Andelen helt nätbaserade utbildningar ska inte överstiga 30 procent av det totala utbildningsutbudet. Översyner Som ett led i profileringsarbetet görs översyner av utbildningsområden i syfte att med väl genomarbetade underlag kunna fatta beslut om såväl avveckling som fortsatt utveckling mot kompletta miljöer. Översynen av utbildningsområdet teknik genomfördes under våren 2011 och ett antal åtgärder genomförs fortlöpande. En översyn av utbildningsområdet natur påbörjades under hösten 2011 och kommer att leda till åtgärder Under 2012 planeras också en översyn av Högskolans ekonomiutbildningar. Lärarutbildning Året inleddes med negativa besked för lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde. Lärosätet hade ansökt om fyra examensrätter för den nya lärarutbildningen men bara en - yrkeslärare - beviljades. Yrkeslärarutbildningen har utvecklats positivt under året. Dimensioneringen har anpassats till efterfrågan och ett 60-tal studenter har antagits. Eftersom utbildningen är ny avsatte Högskolan resurser för marknadsföring av och information om utbildningen. Ett starkt västsvenskt nätverk byggs nu kring valideringsfrågor och forskning på området. Under året tog Högskolans ledning beslutet att inte ansöka om fler examensrätter för lärare. Beslutet berör ett stort antal lärarutbildare och innebär ett omfattande omställningsarbete för ett flertal ämnen vid Högskolan. 12 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

13 årsredovisning 2011 utbildning Rekrytering på avancerad nivå Studenter från länder utanför EU- eller EES-området måste numera betala en avgift för att studera på svenska lärosäten. Sedan förändringen genomfördes har antalet studenter från tredje land som studerar på Högskolan i Skövde minskat. Nedgången är i linje med hur det ser ut på andra svenska lärosäten och påverkar framförallt Högskolans utbildningar på avancerad nivå. Lärosätet har förändrat sin marknadsföring av magister- och masterprogram för att möta den nya situationen. Helårsstudenter och helårsprestationer 2011 uppgick antalet helårsstudenter vid Högskolan i Skövde (HST) till Detta är en ökning med 38 helårsstudenter i förhållande till Helårsprestationerna (HPR) har under 2011 minskat med 225 till Motsvarande siffra för 2010 var Utbildningsutbud 2011 Våren 2011 startade 2 grundläggande program samt 4 tekniska basutbildningar, varav 2 på distans. Dessutom startade 2 magisterprogram vilka även erbjöds i den internationella masterantagningen. Vårterminen 2011 startade 325 fristående kurstillfällen och 336 programkurstillfällen. Av de fristående kurstillfällena gavs 69 på helfart, 165 på halvfart och 91 på varierande farter mellan 15 procent och 83 procent. 22 gick på kvällstid, eftermiddag/kväll eller veckoslut. 78 gick på distans varav 5 på lärcentra och 73 som IT-stödd distans. Av programkurstillfällena gick 107 på helfart, 200 på halvfart och 29 på varierande farter mellan 5 procent och 75 procent. 1 gick på kvällstid. 89 gick på distans varav 69 på olika lärcentra och 20 som IT-stödd distans. Sommaren 2011 erbjöds 25 kurstillfällen, 3 på procent, 9 på halvfart och 13 på helfart. 11 gavs som IT-stödd distans. Höstterminen 2011 erbjöds 40 grundläggande program (inkl. inriktningar), 2 naturvetenskapliga/tekniska basår varav ett på distans, 9 magisterprogram och 2 specialistprogram för sjuksköterskor. Dessutom erbjöds en entreprenörsutbildning. 7 av magisterprogrammen erbjöds även i den internationella masterantagningen. 9 av de grundläggande programtillfällena gavs på olika lärcentra och ett på distans. Specialistprogrammen gavs på distans. Höstterminen 2011 startade 379 fristående kurstillfällen och 370 programkurstillfällen. 17 av de fristående kurstillfällena ingick i den internationella antagningsomgången. Av de fristående kurstillfällena gavs 47 på helfart, 233 på halvfart och 99 på varierande farter mellan 13 procent och 83 procent. 16 gick på kvällstid eller eftermiddag/kväll. 98 kurstillfällen gick på distans varav 6 på olika lärcentra och 92 som IT-stödd distans. Av programkurstillfällena gick 64 på helfart, 252 på halvfart och 54 på varierande farter mellan 10 procent och 75 procent. 1 gick på kvällstid. 94 gick på distans varav 72 på olika lärcentra och 22 som IT-stödd distans. HST-fördelning, program respektive fristående kurser Helårsstudenter (HST) Programstudier Fristående studier Total varav i flexibel utbildning HÖGSKOLAN I SKÖVDE 13

14 utbildning årsredovisning HÖGSKOLAN I SKÖVDE

15 årsredovisning 2011 utbildning HST- fördelning på olika nivåer 2011 Utbildningsområde Förberedande nivå Grundnivå Avancerad nivå Totalt Utlandsstudier Summa Design 61,55 1,75 63,30 63,30 Naturvetenskap 112,60 595,40 174,69 882,69 0,50 883,19 Teknik 1343,33 64, ,88 4, ,88 Summa 112, ,73 239, ,57 4, ,07 Musik 24,22 24,22 24,22 Humaniora 185,20 2,37 187,57 187,57 Juridik 336,50 336,50 336,50 Samhällsvetenskap 891,63 36,17 927,80 6,00 933,80 Summa 1413,33 38, ,87 6, ,87 Medicin 124,20 10,95 135,15 135,15 Vård 271,42 62,95 334,37 334,37 Summa 395,62 73,90 469, ,52 Undervisning 158,39 43,93 202,32 202,32 Total 112, ,84 397, ,80 10, ,30 Kvalitetsarbete Vid styrelsens möte i september 2011 fastställdes en ny kvalitetspolicy. Dokumentet är en utveckling av den tidigare kvalitetspolicyn. De förändringar som gjorts beror dels på att Högskolan har en delvis ny intern organisation, dels på förändrade förutsättningar när det gäller det nationella systemet för kvalitetsutvärdering. Högskolans kvalitetspolicy är utgångspunkten för hur kvalitetsarbete ska bedrivas vid lärosätet. Policyn preciserar bland annat det förhållningssätt som ska tillämpas och de ansvarsroller som är relaterade till Högskolans kvalitetsarbete. Kvalitetspolicyn preciserar även vad som ska utmärka ett gott kvalitetsarbete vid Högskolan. Kvalitetsarbetet ska vara en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter. Det ska bedrivas på alla nivåer inom lärosätet. Kvalitetsarbetet ska ses som en lärprocess som leder till en kontinuerlig utveckling av såväl verksamhet som ny kunskap. Det ska karakteriseras av ständig utveckling av värderingar, verktyg och arbetssätt. Kvalitetsarbetet ska inte bedrivas som en projektverksamhet, utan ska vara en ständig och långsiktig process som integreras i det dagliga arbetet. Kvalitetsarbetet blir meningsfullt endast om resultaten redovisas på ett sådant sätt att de egna starka och svaga sidorna kontinuerligt inventeras och analyseras. En sådan kritisk granskning ger goda anvisningar för säkring och utveckling av kvaliteten. Huvudprocessen i Högskolans kvalitetssystem utmärks av att verksamhetsplaner utformas och följs upp. Varje organisatorisk enhet och fakultetsnämnd har utformat ettåriga verksamhetsplaner. Uppföljning av planerna har varit en del i den årliga verksamhetsoch budgetprocessen. Rektor och delar av högskoleledningen har då träffat de organisatoriska enheterna och värderat verksamhetsplanerna utifrån övergripande mål och strategier. Avsikten med dessa möten har varit att forma planerna för att de tillsammans ska utgöra en helhet. Kvalitet i utbildning och forskning Vid årsskiftet 2010/2011 inrättade Högskolan i Skövde två fakultetsnämnder: Fakultetsnämnden för Teknik och Natur (TN-nämnden) och Fakultetsnämnden för Lärande, Hälsa och Samhälle (LHS-nämnden). TN-nämnden har det övergripande ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning på områdena informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och naturvetenskap. LHS-nämnden har motsvarande ansvar på områdena samhällsvetenskap, vårdvetenskap och humaniora. Under året har fakultetsnämnderna lämnat förslag på ett system för lokal utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Förslaget har fastställts av rektor och ska implementeras under Högskolan tillämpar det webbaserade kursutvärderingssystemet EvaSyS. Under året presenterades på rektors uppdrag en översyn över de frågor som ska ställas vid en kursutvärdering. Nya frågor togs i bruk från och med höstterminen Högskolan har inom området informationsteknologi examensrätt på forskarnivå. Styrdokument som utgör ett regelsystem för utbildning på forskarnivå har fastställts av TN-nämnden. HÖGSKOLAN I SKÖVDE 15

16 utbildning årsredovisning 2011 Högskolan har under året utsetts till en så kalllad KK-miljö. Ett kvalitetssystem har av det skälet utvecklats för värdering av forskningsansökningar. TN-nämnden använder sig av extern expertis för att säkerställa att ansökningarna håller hög vetenskaplig kvalitet. Högskoleverkets utbildningsgranskningar Högskoleverkets (HSV:s) nya system för kvalitetsutvärdering ställer krav på att Högskolan självständigt och framgångsrikt hanterar verksamhetens förutsättningar och processer, medan HSV granskar utbildningens resultat. Under året har huvudområdena informationssystemutveckling, kognitionsvetenskap, kognitiv neurovetenskap, företagsekonomi och socialpsykologi granskats av HSV. Resultatet av dessa utvärderingar kommer att presenteras under mars I lokala processer har självvärderingar, som underlag för HSV:s granskningar, utformats för respektive granskat huvudområde. Den 25 augusti arrangerade TN-nämnden ett seminarium som behandlade HSV:s nya kvalitetsgranskningssystem. Konferensen riktade sig till de medarbetare som undervisar på grund- eller avancerad nivå inom de huvudområden som kommer att granskas av HSV enligt det nya systemet. Under seminariet presenterades bland annat erfarenheter och rekommendationer från verksamma inom de huvudområden som under våren och sommaren 2011 granskats av HSV. Examina Under 2011 utfärdades examensbevis vid Högskolan i Skövde. Motsvarande siffra för år 2010 var Av de examina som utfärdades 2011 var 322 yrkesexamina. De är en minskning med nästan 20 procent jämfört med 2010 då motsvarande siffra var 401. Uttagna examina Examenstyp Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen med ämnesbredd Magisterexamen med ämnesdjup med inriktning mot teknik Yrkeshögskoleexamen Högskoleingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen Barnmorskeexamen Specialistsjuksköterskeexamen Lärarexamen med inriktning mot tidigare år därav med inriktning mot förskola/förskoleklass med inriktning mot senare år med inriktning mot gymnasieskolan senare år samt gymnasieskolan för verksamhet i yrkesämnen i gymnasieskolan övriga inriktningar Totalt Individer HÖGSKOLAN I SKÖVDE

17 årsredovisning 2011 utbildning Vårdutbildning Det omfattande kvalitetsarbetet inom Högskolan i Skövdes vårdutbildningar har under året gett fortsatt goda resultat. Högskolan har utvecklat sjuksköterskeutbildningen ytterligare och 2012 kommer den att vara fullt utbyggd. Under året har Högskolan fått examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. Den första kullen studenter på denna utbildning antogs höstterminen Under året har ytterligare en ansökan om examensrätt för specialistsjuksköterska lämnats till Högskoleverket, denna gång med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Om Högskolverket beviljar Högskolans ansökan kommer vårdutbildningarna vid lärosätet att stärkas ytterligare. Utbildningsfakta Helårsstudenter per utbildningsområde Utbildningsområde Design Naturvetenskap Teknik Summa Musik Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Summa Medicin (M) Vård (V) Summa Undervisning Total Helårsstudenter per utbildningsnivå 2011 Utbildningsområde Förberedande nivå Grundnivå Avancerad nivå Total Humniora, juridik, samhällsvetenskap 1413,33 38, ,87 Design, naturvetenskap, teknik 112, ,28 240, ,87 Musik 24,22 24,22 Medicin, Vård 395,62 73,90 469,52 Undervisning 158,39 43,93 202,32 Summa 112, ,84 397, ,80 % 2,50 88,67 8,83 100,00 % ,05 89,83 8,12 100,00 HÖGSKOLAN I SKÖVDE 17

18 utbildning årsredovisning 2011 Studenternas köns- och åldersfördelning 2011 (HST) Kvinnor Män Utbildningsområde Total Total Total Andel kvinnor (%) Design Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Musik Natur Teknik Medicin Vård Undervisning TOTAL Könsfördelning bland studenterna 2011 Total Undervisning Vård Medicin Teknik Natur Musik Samhällsvetenskap Juridik Humaniora Design Kvinnor Män 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

19 årsredovisning 2011 utbildning Åldersfördelning bland studenterna 2011 Total Undervisning Vård Medicin Teknik Natur Musik Samhällsvetenskap Juridik Humaniora Design -24 år år 35- år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Studenternas åldersstruktur % 90% 80% 70% 60% 50% % % 20% 10% 0% 1993/ / / år år 35- år 90% 100% HÖGSKOLAN I SKÖVDE 19

20

21 Forskning

22 forskning årsredovisning 2011 Forskning Högskolan har under året fortsatt arbetet med att profilera lärosätets forskning. Högskolans tre inrättade forskningscentrum, Informationsteknologi, Virtuella system och Systembiologi utgör grunden i Högskolans forskningsprofilering. Under 2011 har Högskolan initierat ett arbete med att utveckla verksamhetsplaner för de tre forskningscentrumen. Arbetet sker inom ramen för KK-miljön vid lärosätet. Högskolan ser goda möjligheter att utveckla externfinansieringen för forskningscentrumen. I linje med gällande forskningsstrategi har arbetet med att etablera ytterligare centrum fortsatt under året. Som ett led i arbetet har Högskolan genomfört en kartläggning av de olika forskningsgrupperingar som finns på lärosätet. När det gäller forskningsfinansiering är resurserna på den statliga anslagssidan något begränsade. Högskolan hade under året cirka 38 miljoner kronor i fasta statliga anslag för forskning. Utöver detta attraherade Högskolan 17,2 miljoner kronor från KK-stiftelsen, 8,3 miljoner från Vinnova och 5,6 miljoner från EU. Forskningens inriktning Forskningen vid Högskolan i Skövde är fokuserad mot utveckling och användning av avancerade informationstekniska system och modeller. Inom detta breda område har Högskolan specialiserat sig mot tre strategiskt viktiga forskningsområden där efterfrågan på kunskap är stor. Ett område har huvudfokus på informationsteknologins utveckling och användning. De två övriga har fokus på informationsteknologi som ett verktyg för analys, modellering och simulering. Forskningen utförs inom tre forskningscentrum: Forskningscentrum för informationsteknologi Forskningscentrum för systembiologi Forskningscentrum för virtuella system Högskolan har även forskning inom vissa andra områden med stor relevans för den utbildning som lärosätet bedriver inom till exempel vård- och ekonomiområdet. Högskolans utvecklingsplan anger att ytterligare forskningsspecialiseringar bör utvecklas, exempelvis inom området framtidens företagande och området välbefinnande. 22 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/62-15 ÅRS REDO 2012 VISNING Dnr HS 2013/62-15 Årsredovisning 2012 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2013-02-08 Dnr HS 2013/62-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 3 Studentkåren har ordet 4 Årsredovisningens

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015

Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Utbildningsstrategi för Högskolan Dalarna 2013-2015 Beslut: Högskolestyrelsen 2012-12-20 Revidering: - Dnr: DUC 2013/76/10 Gäller fr.o.m.: 2013-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014

Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationaliseringsstrategi för lärarutbildningen 2011-2014 Internationalisering i lärarutbildningen Skälen till att ha en målsättning om hög grad av internationalisering i Linnéuniversitetets lärarutbildning

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området

Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 1 Verksamhetsplan 2015 2016 Humanistisk samhällsvetenskapliga området Verksamhetsplan för HS området 2015-2016 3 Verksamhetsplan för HS-området 2015-2016 I denna

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014

dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 dnr hs 2014/857 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2015-02-06 Dnr HS 2014/857 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 2 Årsredovisningens

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/457-15

ÅRS REDO VISNING. Dnr HS 2013/457-15 ÅRS REDO 2013 VISNING Dnr HS 2013/457-15 Årsredovisning 2013 Årsredovisningen är fastställd av styrelsen 2014-02-07 Dnr HS 2013/457-15 Innehållsförteckning Rektor har ordet 1 Studentkåren har ordet 3 Årsredovisningens

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde och examina RIKTLINJER Diarienummer: 40-387/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Revidering: 2015-01-30 Giltighetstid: tillsvidare Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya ämnen, huvudområde

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

2012-2016. Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Samrådsversion. Projektansvariga. utbildningsservice

2012-2016. Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA. Samrådsversion. Projektansvariga. utbildningsservice Strategisk plan för LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 2012-2016 Samrådsversion STYRELSEN FÖR LTH ska besluta om en förnyad strategisk plan i februari 2012. Planen ska formulera LTH:s mål inom olika verksamhetsområden,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009

Kommittédirektiv. Delegation för jämställdhet i högskolan. Dir. 2009:7. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Kommittédirektiv Delegation för jämställdhet i högskolan Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2009 Dir. 2009:7 Sammanfattning av uppdraget En delegation ska stödja insatser och föreslå åtgärder

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Internationell mobilitet 53

Internationell mobilitet 53 Internationell mobilitet Efter att ha ökat i tio år minskade antalet inresande studenter till Sverige läsåret med nästan 3 procent och det beror framför allt på införandet av studieavgifter. Det är främst

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget

Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget Universitets- och högskolerådets arbete med främjandeuppdraget NITUS 14-11-27 Aleksandra Sjöstrand Universitets- och högskolerådets uppgifter Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i fråga

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012

Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 Föredragningspromemoria 10 2013-04-26 Dnr 11/545 Högskolestyrelsen Helena Linnell Projekthandläggare 1(17) Uppföljningsrapport för Verksamhetsplan för Kungl. Musikhögskolan 2012 1. Inledning Verksamhetsplanen

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009

Samarbetsrådet för Campus Telge. Programförklaring Campus Telge 2009 Samarbetsrådet för Campus Telge Programförklaring Campus Telge 2009 Södertälje kommun, /Programförklaring Samarbetsrådet Campus Telge 2009/ 1. Samarbetsrådets programförklaring för Campus Telge 2009 Södertälje

Läs mer

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005)

Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Lunds universitet Rektor Box 117 221 00 Lund Juridiska avdelningen Teresa Edelman Ansvar för studiefinansiering för en s.k. industridoktorand (universitetets reg.nr IA31 419/2005) Anmälan Lunds Doktorandkår

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013

Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför 2013 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställda av rektor Anvisningar för Karolinska Institutets verksamhetsplanering inför

Läs mer

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11

PÅVERKANSDOKUMENT. för Samverkande Studenter 10/11 PÅVERKANSDOKUMENT för Samverkande Studenter 10/11 Framtaget på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Halmstad 8-10/12-2006 Reviderat på Studentkårer i Samverkans åsiktsstämma i Ronneby 7-9/12-2007 Reviderat

Läs mer