ÅRS REDO 2011 VISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRS REDO 2011 VISNING"

Transkript

1 ÅRS REDO 2011 VISNING

2 årsredovisning 2011 högskolan i skövde

3 innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans utbildningar...8 Kort om Högskolans forskning...9 Kort om Högskolans samverkan...9 Kort om Högskolans synlighet...9 UTBILDNING Översyner...12 Lärarutbilning...12 Rekrytering på avancerad nivå...13 Helårsstudenter och helårsprestationer...13 Utbildningsutbud Kvalitetsarbete...15 Examina...16 Vårdutbildning...17 Utbildningsfakta...17 SAMVERKAN Livslångt lärande...30 Entreprenörskap...30 internationalisering Lärarmobilitet...34 Studentmobilitet...34 miljöledningsarbete Högskolans miljöpolicy...38 studentinflytande...42 personal Kompetensförsörjning...46 Kompetensförsörjningsmål...46 Rekrytering...46 Personal med ledningsuppdrag...48 Ytterligare jämställdhets- och mångfaldsarbete...49 Arbetsmiljö...49 ekonomiskt resultat...52 FORSKNING Forskningens inriktning...22 Forskningsstrategi...23 Forskarutbildning och forskningskompetens...23 Forskningsfakta...26

4 rektor har ordet årsredovisning HÖGSKOLAN I SKÖVDE

5 årsredovisning 2011 rektor har ordet Rektor har ordet Högskolan i Skövde är just nu mitt inne i ett arbete som ska utveckla den akademiska miljön vid lärosätet. Under 2011 har organisationen arbetat fram en utvecklingsplan som gäller under perioden Planen innehåller en vision för Högskolan i Skövde och tydliga strategier för utbildning, forskning, samverkan, internationalisering och marknadsföring. Till dessa tydliga strategier har mätbara mål kopplats. I arbetet med utvecklingsplanen har ett remissförfarande ingått. Medarbetare i olika delar av Högskolans verksamhet har därmed kunnat påverka planens innehåll och följa dess framväxt. Under året har också ett värdegrundsarbete startat på Högskolan. Syftet med arbetet är att skapa gemenskap bland lärosätets medarbetare och göra Högskolan i Skövde väl skickad att möta framtiden. Under 2011 fattade Högskolan beslut om att av kvalitetsskäl avveckla tre utbildningsprogram till lärare. Detta berodde på att lärosätet bara fick en av fyra sökta examensrätter när regeringen sjösatte den nya lärarutbildningen. Högskolans avvecklingsbeslut visade sig vara välgrundat. I budgetpropositionen blev Högskolan i Skövde av med delar av grundutbildningsanslaget som en direkt följd av de uteblivna examensrätterna. Under de närmaste åren avslutas den lärarutbildning Högskolan bedriver enligt den gamla modellen på ett kvalitetssäkrat sätt. En annan viktig händelse under 2011 var att Högskolan fick examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssjuksköterska. Just nu väntar lärosätet på besked om ytterligare en examensrätt för specialistsjuksköterska. Besked väntas under våren 2012 och därefter är vårdutbildningen vid lärosätet fullt utbyggd. Betydelsen av kvalitet i utbildning, forskning och samverkan ökar. Ett tecken på detta är att Högskoleverket under 2011 har genomfört granskningar av fem huvudområden vid Högskolan i Skövde. HSV:s utvärdering sker nu enligt ett nytt system som troligen kräver mer resurser av lärosätena än det äldre granskningssystemet. En milstolpe under 2011 var att Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) utsåg Högskolan i Skövde till den första KK-miljön i Sverige. Högskolan har därmed ett godkänt kvalitetssystem som utvärderar ansökningar om forskningsbidrag. Kvalitetssystemet ger lärosätets forskare ett utmärkt stöd som förbättrar och utvecklar deras ansökningar om forskningsmedel vilket i sin tur torde leda till att flera ansökningar beviljas. Statusen som KK-miljö för med sig ett tydligt krav på samproduktion med det omgivande samhället. Det ökar forskningens koppling till näringslivet. Sigbritt Karlsson Rektor vid Högskolan i Skövde HÖGSKOLAN I SKÖVDE 5

6 studentkåren har ordet årsredovisning 2011 studentkåren har ordet Studentkårens nya system med institutionsknutna studentombud har nu varit implementerat i över ett år. I vissa avseenden har kommunikationen blivit tydligare gentemot lärosätet eftersom det nu finns en helhetssyn på varje institution från Studentkårens sida. Tyvärr har vi också i och med detta förlorat lite udd eftersom det inte längre finns en enskild person som arbetar med varje enskilt område, såsom exempelvis utbildningsbevakning. På utbildningsfronten är vi glada över att Högskolan har haft ambitioner som i mångt och mycket återspeglat vår egen. Utbildningskvalitet har satts i huvudfokus och ambition såväl som resultat har legat över de krav som Högskoleverket har satt på lärosätet. Detta är särskilt viktigt med tanke på den tysta högskolereformen som vi i Studentkåren ser som ett allvarligt hot mot högre utbildningskvalitet, folkbildning och akademisk mångfald i Sverige. Vi ser det som vår skyldighet att tillsammans med Högskolan motverka detta angrepp mot högre utbildning i Sverige. 6 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

7 årsredovisning 2011 studentkåren har ordet Under året har lärosätet tyvärr upplevt en kraftig minskning av utomeuropeiska studenter, vilket är en effekt av regeringens beslut att införa terminsavgifter för denna studentgrupp. Vi i Studentkåren är oroliga för hur det minskade antalet utomeuropeiska studenter kommer att påverka Högskolan i Skövdes utbildningar på avancerad nivå, vilka är väldigt beroende av internationella studenter. Mångfalden på Högskolan och det naturliga utbytet med utomeuropeiska lärosäten påverkas också negativt när antalet utomeuropeiska studenter minskar. Därför känner vi viss oro över hur detta kommer att påverka kvaliteten på utbildningarna generellt. När det gäller Högskolans studiesociala ansvar upplever vi tyvärr vissa brister. Bland annat anser vi att lärosätet satsar för lite på diskrimineringsfrågor samt att introduktionen av nya studenter behöver planeras bättre och i större samråd med Studentkåren. Beslut vi gemensamt har tagit med Högskolan har ändrats av tredje part utan att vi har kunnat närvara, vilket vi har riktat väldigt skarp kritik emot. Det är dock glädjande att Högskolan har tagit till sig av kritiken och lovat bättring. Studentkåren ser positivt på det studiesociala överlag. Det har varit ett lyckat drag att samla all studentadministrativ och studentstödjande verksamhet på ett och samma ställe, något som har lett till synergieffekter. Samarbetet mellan Studentkåren och Forsknings- och utbildningskansliet har gjort det lättare för studenterna att få den hjälp de behöver och vi ser fram mot att vidareutveckla detta till ännu större gagn för studenterna. Vi är glada över att Högskolan har hörsammat vår önskan om att lärosätet ska standardisera rutinerna för disciplinärenden. Vi ser också fram emot ett fortsatt struktureringsarbete när det gäller likriktning av examineringsmetoder. Vi vill understryka att detta arbete är långt ifrån klart och att de skillnader som finns, framför allt mellan institutionerna, måste motarbetas för att kunna erbjuda alla studenter en rättssäker examination. I Studentkårens arbete med att skapa kontakter mellan näringslivet och studenter har vi fått hjälp av Högskolan med praktiska delar. Vi hoppas kunna vidareutveckla detta samarbete för att stärka bandet mellan akademi och näringsliv ytterligare. Vi är övertygade om att såväl Högskolan som Studentkåren tjänar på ett utvecklat samarbete med näringslivet. Högskolan har under året sett över sin interna kommunikation och har upprättat tydligare rutiner, något som har förenklat vårt samarbete med olika instanser inom Högskolan. Den interna kommunikationen är dock ett område som Högskolan bör förbättra ytterligare. Sammanfattningsvis är vi i Studentkåren nöjda med samarbetet med Högskolan och uppskattar den lyhördhet och vilja att ta in studenternas åsikter som vi generellt möts av. Vi vill avslutningsvis ge rektor Sigbritt Karlsson och hela Högskolan en eloge för det krafttag som har tagits för att debattera frågor gällande det som vi uppfattar som en del av den tysta högskolereformen. Studentkåren i Skövde genom Rebecca Åblad Studentombud Institutionen för teknik och samhälle HÖGSKOLAN I SKÖVDE 7

8 kortfattat om högskolan i skövde årsredovisning 2011 kortfattat om högskolan i skövde Kort om Högskolans utbildningar Höstterminen 2011 erbjöd Högskolan i Skövde 40 grundläggande utbildningsprogram, nio magisterprogram och två specialistutbildningar för sjuksköterskor. Det omfattande kvalitetsarbetet inom Högskolans vårdutbildningar har under året gett fortsatt goda resultat. Lärosätet har utvecklat sin sjuksköterskeutbildning ytterligare och nu även fått examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. År 2011 inleddes med dystra besked för lärarutbildningen vid Högskolan. Lärosätet hade ansökt om fyra examensrätter för den nya lärarutbildningen men bara en - yrkeslärare - beviljades. Yrkeslärarutbildningen har dock utvecklats positivt under året. Förutsättningarna för studenter från länder utanför EU att studera på svenska lärosäten har förändrats. Detta påverkar framförallt Högskolans studentrekrytering till utbildningar på avancerad nivå. Vid årsskiftet 2010/2011 inrättade Högskolan två fakultetsnämnder. Dessa har det övergripande ansvaret Högskolan i Skövdes historia 1977 Högskolan GRUNDas 1983 Högskolerättigheter från staten 2007 masterrättigheter i INformationsteknologi 8 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

9 årsredovisning 2011 kortfattat om högskolan i skövde för kvalitet inom utbildning och forskning på respektive område. Under året har fakultetsnämnderna lämnat förslag på ett system för lokal utvärdering av utbildningar på grund- och avancerad nivå. Kort om Högskolans forskning Högskolan i Skövde har under året antagit en ny forskningsstrategi som är en del av utvecklingsplanen för Konkret innebär strategin att lärosätet fortsätter profilera sin forskning till ett fåtal områden, etablerar egen forskarutbildning inom dessa områden och söker strategiska allianser med andra lärosäten. Strategin sätter också fokus på att lärosätets forskning ska synliggöras och att forskningsresultat ska komma till nytta i samhället. Under 2011 utsåg KK-stiftelsen Högskolan i Skövde till en så kallad KK-miljö. Detta innebär att Högskolan i högre grad kan planera för olika forskningssatsningar som ligger i linje med Högskolans forskningsstrategi. Den externfinansierade forskningen vid Högskolan i Skövde ökade med cirka 14 procent under De statliga anslagen för forskning låg på ungefär samma nivå som Högskolan har en fortsatt hög produktivitet när det gäller vetenskapliga publikationer. Antalet tidskriftspublikationer har ökat under det gångna året. Eftersom det statliga forskningsanslaget i viss mån baseras på produktionen av vetenskapliga publikationer måste denna produktion utvecklas ytterligare. Sammantaget har forskningen vid Högskolan i Skövde utvecklats mycket positivt under Förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling under kommande år är också mycket goda. Kort om Högskolans samverkan Högskolan har under året samverkat med Gothia Science Park (GSP) för att utveckla forsknings- och innovationsmiljön Portalen. Under året har Högskolan i Skövde också utvecklat sitt samarbete med Industrial Development Center West Sweden AB (IDC). Lärosätet, IDC och GSP har haft gemensamma träffar med ledningarna för flera tillverkningsföretag i regionen. Kopplat till Portalen har Högskolan arbetat med att bygga upp en speciell miljö med permanenta demonstratorer. Dessa demonstratorer har visat sig vara mycket användbara för att visa upp Högskolans forskning för eventuella samarbetspartners och andra intressenter. Under 2011 tillkom en ny demonstrator för att presentera optimering av sophantering. Inom ramen för ett flertal forskningsprojekt har Högskolan ökat antalet samverkansföretag. De mest framstående projekten är fortsättningen på forskningsprogrammet Informationsfusion och projekten kopplade till Vinnovas program gällande Fordonsforskning och Innovation (FFI). Internationell forskningssamverkan innebar att lärosätet fick ytterligare projekt som finansieras av EU. Under 2010 tilldelade regeringen Högskolan i Skövde extra utbildningsplatser för att minska effekten av lågkonjunkturen. Platserna fördelades på ett sätt som kunde stärka det livslånga lärandet. Under 2011 har Högskolan använt platserna för att arrangera utbildningar som är kopplade till det lokala och regionala näringslivet. Kort om Högskolans synlighet Ett målmedvetet arbete har drivits under året för att öka kännedomen om Högskolan i Skövdes utbildningar, forskning och nytta för samhället. Att Högskolan i Skövde lyckas nå fram till människor märks till exempel genom att 22,5 procent fler studenter sökte till höstterminen 2011 jämfört med året innan och att utländska studenter rankar Högskolan på andra plats i Europa för overall learning (International Student barometer 2010). Högskolan i Skövdes verksamhet har synts och hörts i svensk media genom drygt inslag under Utomlands syns medieframgång framförallt i all den forskning som görs vid lärosätet. Ett exempel bland flera är den globala medieuppmärksamheten kring de unika resultaten i hypnosforskningen, inte minst i att nyheten var den sjätte mest lästa artikeln i den vetenskapliga publikationen PLoS ONE. Inom sociala media skapade Högskolan i Skövde bland annat en mobilapplikation för studenters scheman och studentmiljön i staden Skövde, som har laddats ner långt över förväntan. I maj öppnade Högskolan i Skövde en svensk facebooksida som snabbt kom att bli den mest kommenterade sidan av alla lärosätens facebooksidor. Synligheten för rektor som ledare för Högskolan i Skövde har ökat såväl internt som externt. Genom möten, aktiviteter, debattartiklar, sociala media, webb och nyhetsbrev har hon berättat om forskningsresultat, studenters framgångar och samarbeten med partners, samt aktivt deltagit i det offentliga samtalet om Sveriges akademiska kapacitet som höstens budgetproposition inledde. Åtskilliga politiska företrädare, kommuner och näringsliv har besökt Högskolan i Skövde för att diskutera Sveriges akademiska framtid. Högskolan i Skövde antog 2011 en ny logotyp som bygger på lärosätets vapen. Högskolan har också utifrån attitydundersökningar kring värden som förknippas med Högskolan tagit fram har en gemensam grund för lärosätets varumärke som sammanfattas i devisen You create reality masterrättigheter i Systembiologi 2010 FORSKARUTBILDNINGSRÄTTIGHETER INformationsteknologi HÖGSKOLAN I SKÖVDE 9

10

11 utbildning

12 utbildning årsredovisning 2011 Utbildning Högskolans utbildningar på grund- och avancerad nivå ska ha hög kvalitet och vara väl kända nationellt och internationellt. De ska också svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Utbildningarna ska utvecklas i enlighet med Högskolans profil och lärosätet strävar mot att skapa kompletta miljöer med utbildning på alla nivåer. Att Högskolans mest utvecklade område just nu är informationsteknologi skall färga samtliga utbildningar. Inslagen av nätbaserade moment i utbildningarna ska vara många och av god kvalitet. Andelen helt nätbaserade utbildningar ska inte överstiga 30 procent av det totala utbildningsutbudet. Översyner Som ett led i profileringsarbetet görs översyner av utbildningsområden i syfte att med väl genomarbetade underlag kunna fatta beslut om såväl avveckling som fortsatt utveckling mot kompletta miljöer. Översynen av utbildningsområdet teknik genomfördes under våren 2011 och ett antal åtgärder genomförs fortlöpande. En översyn av utbildningsområdet natur påbörjades under hösten 2011 och kommer att leda till åtgärder Under 2012 planeras också en översyn av Högskolans ekonomiutbildningar. Lärarutbildning Året inleddes med negativa besked för lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde. Lärosätet hade ansökt om fyra examensrätter för den nya lärarutbildningen men bara en - yrkeslärare - beviljades. Yrkeslärarutbildningen har utvecklats positivt under året. Dimensioneringen har anpassats till efterfrågan och ett 60-tal studenter har antagits. Eftersom utbildningen är ny avsatte Högskolan resurser för marknadsföring av och information om utbildningen. Ett starkt västsvenskt nätverk byggs nu kring valideringsfrågor och forskning på området. Under året tog Högskolans ledning beslutet att inte ansöka om fler examensrätter för lärare. Beslutet berör ett stort antal lärarutbildare och innebär ett omfattande omställningsarbete för ett flertal ämnen vid Högskolan. 12 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

13 årsredovisning 2011 utbildning Rekrytering på avancerad nivå Studenter från länder utanför EU- eller EES-området måste numera betala en avgift för att studera på svenska lärosäten. Sedan förändringen genomfördes har antalet studenter från tredje land som studerar på Högskolan i Skövde minskat. Nedgången är i linje med hur det ser ut på andra svenska lärosäten och påverkar framförallt Högskolans utbildningar på avancerad nivå. Lärosätet har förändrat sin marknadsföring av magister- och masterprogram för att möta den nya situationen. Helårsstudenter och helårsprestationer 2011 uppgick antalet helårsstudenter vid Högskolan i Skövde (HST) till Detta är en ökning med 38 helårsstudenter i förhållande till Helårsprestationerna (HPR) har under 2011 minskat med 225 till Motsvarande siffra för 2010 var Utbildningsutbud 2011 Våren 2011 startade 2 grundläggande program samt 4 tekniska basutbildningar, varav 2 på distans. Dessutom startade 2 magisterprogram vilka även erbjöds i den internationella masterantagningen. Vårterminen 2011 startade 325 fristående kurstillfällen och 336 programkurstillfällen. Av de fristående kurstillfällena gavs 69 på helfart, 165 på halvfart och 91 på varierande farter mellan 15 procent och 83 procent. 22 gick på kvällstid, eftermiddag/kväll eller veckoslut. 78 gick på distans varav 5 på lärcentra och 73 som IT-stödd distans. Av programkurstillfällena gick 107 på helfart, 200 på halvfart och 29 på varierande farter mellan 5 procent och 75 procent. 1 gick på kvällstid. 89 gick på distans varav 69 på olika lärcentra och 20 som IT-stödd distans. Sommaren 2011 erbjöds 25 kurstillfällen, 3 på procent, 9 på halvfart och 13 på helfart. 11 gavs som IT-stödd distans. Höstterminen 2011 erbjöds 40 grundläggande program (inkl. inriktningar), 2 naturvetenskapliga/tekniska basår varav ett på distans, 9 magisterprogram och 2 specialistprogram för sjuksköterskor. Dessutom erbjöds en entreprenörsutbildning. 7 av magisterprogrammen erbjöds även i den internationella masterantagningen. 9 av de grundläggande programtillfällena gavs på olika lärcentra och ett på distans. Specialistprogrammen gavs på distans. Höstterminen 2011 startade 379 fristående kurstillfällen och 370 programkurstillfällen. 17 av de fristående kurstillfällena ingick i den internationella antagningsomgången. Av de fristående kurstillfällena gavs 47 på helfart, 233 på halvfart och 99 på varierande farter mellan 13 procent och 83 procent. 16 gick på kvällstid eller eftermiddag/kväll. 98 kurstillfällen gick på distans varav 6 på olika lärcentra och 92 som IT-stödd distans. Av programkurstillfällena gick 64 på helfart, 252 på halvfart och 54 på varierande farter mellan 10 procent och 75 procent. 1 gick på kvällstid. 94 gick på distans varav 72 på olika lärcentra och 22 som IT-stödd distans. HST-fördelning, program respektive fristående kurser Helårsstudenter (HST) Programstudier Fristående studier Total varav i flexibel utbildning HÖGSKOLAN I SKÖVDE 13

14 utbildning årsredovisning HÖGSKOLAN I SKÖVDE

15 årsredovisning 2011 utbildning HST- fördelning på olika nivåer 2011 Utbildningsområde Förberedande nivå Grundnivå Avancerad nivå Totalt Utlandsstudier Summa Design 61,55 1,75 63,30 63,30 Naturvetenskap 112,60 595,40 174,69 882,69 0,50 883,19 Teknik 1343,33 64, ,88 4, ,88 Summa 112, ,73 239, ,57 4, ,07 Musik 24,22 24,22 24,22 Humaniora 185,20 2,37 187,57 187,57 Juridik 336,50 336,50 336,50 Samhällsvetenskap 891,63 36,17 927,80 6,00 933,80 Summa 1413,33 38, ,87 6, ,87 Medicin 124,20 10,95 135,15 135,15 Vård 271,42 62,95 334,37 334,37 Summa 395,62 73,90 469, ,52 Undervisning 158,39 43,93 202,32 202,32 Total 112, ,84 397, ,80 10, ,30 Kvalitetsarbete Vid styrelsens möte i september 2011 fastställdes en ny kvalitetspolicy. Dokumentet är en utveckling av den tidigare kvalitetspolicyn. De förändringar som gjorts beror dels på att Högskolan har en delvis ny intern organisation, dels på förändrade förutsättningar när det gäller det nationella systemet för kvalitetsutvärdering. Högskolans kvalitetspolicy är utgångspunkten för hur kvalitetsarbete ska bedrivas vid lärosätet. Policyn preciserar bland annat det förhållningssätt som ska tillämpas och de ansvarsroller som är relaterade till Högskolans kvalitetsarbete. Kvalitetspolicyn preciserar även vad som ska utmärka ett gott kvalitetsarbete vid Högskolan. Kvalitetsarbetet ska vara en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter. Det ska bedrivas på alla nivåer inom lärosätet. Kvalitetsarbetet ska ses som en lärprocess som leder till en kontinuerlig utveckling av såväl verksamhet som ny kunskap. Det ska karakteriseras av ständig utveckling av värderingar, verktyg och arbetssätt. Kvalitetsarbetet ska inte bedrivas som en projektverksamhet, utan ska vara en ständig och långsiktig process som integreras i det dagliga arbetet. Kvalitetsarbetet blir meningsfullt endast om resultaten redovisas på ett sådant sätt att de egna starka och svaga sidorna kontinuerligt inventeras och analyseras. En sådan kritisk granskning ger goda anvisningar för säkring och utveckling av kvaliteten. Huvudprocessen i Högskolans kvalitetssystem utmärks av att verksamhetsplaner utformas och följs upp. Varje organisatorisk enhet och fakultetsnämnd har utformat ettåriga verksamhetsplaner. Uppföljning av planerna har varit en del i den årliga verksamhetsoch budgetprocessen. Rektor och delar av högskoleledningen har då träffat de organisatoriska enheterna och värderat verksamhetsplanerna utifrån övergripande mål och strategier. Avsikten med dessa möten har varit att forma planerna för att de tillsammans ska utgöra en helhet. Kvalitet i utbildning och forskning Vid årsskiftet 2010/2011 inrättade Högskolan i Skövde två fakultetsnämnder: Fakultetsnämnden för Teknik och Natur (TN-nämnden) och Fakultetsnämnden för Lärande, Hälsa och Samhälle (LHS-nämnden). TN-nämnden har det övergripande ansvaret för kvalitet inom utbildning och forskning på områdena informationsteknologi, ingenjörsvetenskap och naturvetenskap. LHS-nämnden har motsvarande ansvar på områdena samhällsvetenskap, vårdvetenskap och humaniora. Under året har fakultetsnämnderna lämnat förslag på ett system för lokal utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Förslaget har fastställts av rektor och ska implementeras under Högskolan tillämpar det webbaserade kursutvärderingssystemet EvaSyS. Under året presenterades på rektors uppdrag en översyn över de frågor som ska ställas vid en kursutvärdering. Nya frågor togs i bruk från och med höstterminen Högskolan har inom området informationsteknologi examensrätt på forskarnivå. Styrdokument som utgör ett regelsystem för utbildning på forskarnivå har fastställts av TN-nämnden. HÖGSKOLAN I SKÖVDE 15

16 utbildning årsredovisning 2011 Högskolan har under året utsetts till en så kalllad KK-miljö. Ett kvalitetssystem har av det skälet utvecklats för värdering av forskningsansökningar. TN-nämnden använder sig av extern expertis för att säkerställa att ansökningarna håller hög vetenskaplig kvalitet. Högskoleverkets utbildningsgranskningar Högskoleverkets (HSV:s) nya system för kvalitetsutvärdering ställer krav på att Högskolan självständigt och framgångsrikt hanterar verksamhetens förutsättningar och processer, medan HSV granskar utbildningens resultat. Under året har huvudområdena informationssystemutveckling, kognitionsvetenskap, kognitiv neurovetenskap, företagsekonomi och socialpsykologi granskats av HSV. Resultatet av dessa utvärderingar kommer att presenteras under mars I lokala processer har självvärderingar, som underlag för HSV:s granskningar, utformats för respektive granskat huvudområde. Den 25 augusti arrangerade TN-nämnden ett seminarium som behandlade HSV:s nya kvalitetsgranskningssystem. Konferensen riktade sig till de medarbetare som undervisar på grund- eller avancerad nivå inom de huvudområden som kommer att granskas av HSV enligt det nya systemet. Under seminariet presenterades bland annat erfarenheter och rekommendationer från verksamma inom de huvudområden som under våren och sommaren 2011 granskats av HSV. Examina Under 2011 utfärdades examensbevis vid Högskolan i Skövde. Motsvarande siffra för år 2010 var Av de examina som utfärdades 2011 var 322 yrkesexamina. De är en minskning med nästan 20 procent jämfört med 2010 då motsvarande siffra var 401. Uttagna examina Examenstyp Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen med ämnesbredd Magisterexamen med ämnesdjup med inriktning mot teknik Yrkeshögskoleexamen Högskoleingenjörsexamen Sjuksköterskeexamen Barnmorskeexamen Specialistsjuksköterskeexamen Lärarexamen med inriktning mot tidigare år därav med inriktning mot förskola/förskoleklass med inriktning mot senare år med inriktning mot gymnasieskolan senare år samt gymnasieskolan för verksamhet i yrkesämnen i gymnasieskolan övriga inriktningar Totalt Individer HÖGSKOLAN I SKÖVDE

17 årsredovisning 2011 utbildning Vårdutbildning Det omfattande kvalitetsarbetet inom Högskolan i Skövdes vårdutbildningar har under året gett fortsatt goda resultat. Högskolan har utvecklat sjuksköterskeutbildningen ytterligare och 2012 kommer den att vara fullt utbyggd. Under året har Högskolan fått examensrätt för specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska. Den första kullen studenter på denna utbildning antogs höstterminen Under året har ytterligare en ansökan om examensrätt för specialistsjuksköterska lämnats till Högskoleverket, denna gång med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Om Högskolverket beviljar Högskolans ansökan kommer vårdutbildningarna vid lärosätet att stärkas ytterligare. Utbildningsfakta Helårsstudenter per utbildningsområde Utbildningsområde Design Naturvetenskap Teknik Summa Musik Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Summa Medicin (M) Vård (V) Summa Undervisning Total Helårsstudenter per utbildningsnivå 2011 Utbildningsområde Förberedande nivå Grundnivå Avancerad nivå Total Humniora, juridik, samhällsvetenskap 1413,33 38, ,87 Design, naturvetenskap, teknik 112, ,28 240, ,87 Musik 24,22 24,22 Medicin, Vård 395,62 73,90 469,52 Undervisning 158,39 43,93 202,32 Summa 112, ,84 397, ,80 % 2,50 88,67 8,83 100,00 % ,05 89,83 8,12 100,00 HÖGSKOLAN I SKÖVDE 17

18 utbildning årsredovisning 2011 Studenternas köns- och åldersfördelning 2011 (HST) Kvinnor Män Utbildningsområde Total Total Total Andel kvinnor (%) Design Humaniora Juridik Samhällsvetenskap Musik Natur Teknik Medicin Vård Undervisning TOTAL Könsfördelning bland studenterna 2011 Total Undervisning Vård Medicin Teknik Natur Musik Samhällsvetenskap Juridik Humaniora Design Kvinnor Män 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

19 årsredovisning 2011 utbildning Åldersfördelning bland studenterna 2011 Total Undervisning Vård Medicin Teknik Natur Musik Samhällsvetenskap Juridik Humaniora Design -24 år år 35- år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Studenternas åldersstruktur % 90% 80% 70% 60% 50% % % 20% 10% 0% 1993/ / / år år 35- år 90% 100% HÖGSKOLAN I SKÖVDE 19

20

21 Forskning

22 forskning årsredovisning 2011 Forskning Högskolan har under året fortsatt arbetet med att profilera lärosätets forskning. Högskolans tre inrättade forskningscentrum, Informationsteknologi, Virtuella system och Systembiologi utgör grunden i Högskolans forskningsprofilering. Under 2011 har Högskolan initierat ett arbete med att utveckla verksamhetsplaner för de tre forskningscentrumen. Arbetet sker inom ramen för KK-miljön vid lärosätet. Högskolan ser goda möjligheter att utveckla externfinansieringen för forskningscentrumen. I linje med gällande forskningsstrategi har arbetet med att etablera ytterligare centrum fortsatt under året. Som ett led i arbetet har Högskolan genomfört en kartläggning av de olika forskningsgrupperingar som finns på lärosätet. När det gäller forskningsfinansiering är resurserna på den statliga anslagssidan något begränsade. Högskolan hade under året cirka 38 miljoner kronor i fasta statliga anslag för forskning. Utöver detta attraherade Högskolan 17,2 miljoner kronor från KK-stiftelsen, 8,3 miljoner från Vinnova och 5,6 miljoner från EU. Forskningens inriktning Forskningen vid Högskolan i Skövde är fokuserad mot utveckling och användning av avancerade informationstekniska system och modeller. Inom detta breda område har Högskolan specialiserat sig mot tre strategiskt viktiga forskningsområden där efterfrågan på kunskap är stor. Ett område har huvudfokus på informationsteknologins utveckling och användning. De två övriga har fokus på informationsteknologi som ett verktyg för analys, modellering och simulering. Forskningen utförs inom tre forskningscentrum: Forskningscentrum för informationsteknologi Forskningscentrum för systembiologi Forskningscentrum för virtuella system Högskolan har även forskning inom vissa andra områden med stor relevans för den utbildning som lärosätet bedriver inom till exempel vård- och ekonomiområdet. Högskolans utvecklingsplan anger att ytterligare forskningsspecialiseringar bör utvecklas, exempelvis inom området framtidens företagande och området välbefinnande. 22 HÖGSKOLAN I SKÖVDE

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13

ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 ÅRSREDOVISNING HÖGSKOLAN I BORÅS 2013 DNR 882 13 HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan i Borås Årsredovisning 2013 Inledning Högskolan i Borås Medarbetare Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING

HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014. årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 INLEDNING INLEDNING HÖGSKOLAN I BORÅS ÅRSREDOVISNING 2014 årsredovisning HÖGSKOLAN I BORÅS 2014 DNR 900-14 1 Högskolan i Borås årsredovisning 2014 Inledning 4 Högskolan i Borås 9 Medarbetare 16 Utbildning på grundnivå

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman.

FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson. FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. ÖREBRO UNIVERSITET ÅRSREDOVISNING 2008 FORMGIVNING Maria Alsbjer och Jesper Johanson FOTO Johan Dalhäll, Linus Grabö, JP Lahall, Dan Lindberg, Magnus Wahman. TRYCK Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 2009 organisation...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande

Forskning inom Arbetsintegrerat lärande Produktionsteknisk forskning Forskningen som sker i nära samverkan med tillverkningsindustrin expanderar. Produktionsteknik Väst, som är en av högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer, växer både

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013

Ett medicinskt universitet. Årsredovisning 2013 Ett medicinskt universitet Årsredovisning 2013 (Dnr 1-583/2013) Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor:

Återrapporteringskrav för Högskolan Väst. Forskning inom A. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor: Återrapporteringskrav för Högskolan Väst Här finns de återrapporteringskrav myndigheten är ålagd att återrapportera kring, samt en hänvisning till aktuell sida. Återrapporteringen avser främst delar inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2014 KAU.SE Diarienummer: C2015/95 Redaktör: Magnus Byman Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Rektor har ordet 6 Studentkåren

Läs mer

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013

Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Högskolan Kristianstad Årsredovisning 2013 Innehåll Högskolan Kristianstad...4 Högskolan Kristianstads organisation 2013...5 Året som gått viktiga händelser...6

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

Umeå universitet Årsredovisning 2013

Umeå universitet Årsredovisning 2013 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Dnr: FS 1.3.8-19-14 Umeå universitet Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning FÖRORD... 1 INLEDNING - FRÅN VISION TILL VERKLIGHET... 3 VERKSAMHETEN OCH DESS EKONOMISKA

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE

ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE ÅRSREDOVISNING 2012 KAU.SE KARLSTADS UNIVERSITETs ÅRSREDOVISNING 2012 Diarienummer: C2013/107 Redaktör: Rolf Johansson Tryck & layout: Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2013 VERKSAMHET SOM

Läs mer

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013

Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Verksamhetsplan år 2013 2015 och budget år 2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 6 november 2012 Typ av dokument: Regel Beslutad av: Universitetsstyrelsen Giltighetstid: 2013-01-01 2013-12-31 Dnr:

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE

Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Årsredovisning 20 05 HÖGSKOLAN I GÄVLE Innehåll Rektors förord 4 Verksamhetsåret 2005 i sammanfattning 6 Grundutbildningen 6 Forskningen 7 Övrigt 8 Ekonomiskt resultat 8 Grundutbildning 12 Högskolans

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. VI EXPANDERAR... 3 RESULTATREDOVISNING... 4 2. GEMENSAMT FÖR HÖGSKOLAN... 4 2.1 Kvalitet i verksamheten... 4 2.2 Kompetensförsörjning... 6 2.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män...

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Socialdemokratisk utbildningspolitik under åren 1994-2004 2 Kunskap växer när den delas av fler Det finns få områden

Läs mer

Uppsala universitets årsredovisning 2004

Uppsala universitets årsredovisning 2004 Regeringen Uppsala universitets årsredovisning 2004 Uppsala universitets konsistorium har vid sammanträde denna dag enhälligt fastställt årsredovisningen för 2004. Den överlämnas härmed till regeringen.

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer