Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 6

7 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag medlemmar och närmare 450 förtroendevalda. Föreningens huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All verksamhet bygger på konsumentkooperationens verksamhetsidé, som är att skapa möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Detta ska främst ske genom påverkan på Coop och KF så att deras varor och tjänster, utifrån medlemmarnas krav och önskemål, ger ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden kunskapsutveckling och information som ger medlemmarna underlag för att planera sina inköp och sin ekonomi opinionsbildning i konsumentfrågor. Grundtanken för all kooperativ verksamhet är att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig samverkan. KfS arbetar enligt de värderingar som finns formulerade i det för den svenska konsumentkooperationen gemensamma styrdokumentet Kompassen. Vår kärnvärdering är Tilltro till särarten, det vill säga kooperativet som väg att uppnå resultat. Därutöver har vi fyra så kallade nyckelvärderingar: Inflytande i KF och konsumentföreningarna ska medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en aktiv dialog med omvärlden medverka till att forma verksamheten. Omtanke vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Ärlighet vi håller vad vi lovar. Konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar hos oss och ha förtroende för att de får information om varorna och verksamheten av betydelse för deras val. Nytänkande vi drar nytta av ny kunskap och teknik och driver utvecklingen i överensstämmelse med konsumenternas intressen. De här värderingarna präglar och styr alla delar av vår verksamhet i stort som i smått. Det är grunden vi står på. 7

8 Sune Dahlqvist: 90-årsjubileet, utan tvekan, och affären med LjungbergGruppen. De två händelserna har präglat hela året och gjort det till ett extraordinärt år arbetsmässigt. Den löpande verksamheten med konsument- och miljöupplysning, etableringsbevakning, medlemserbjudanden med flera uppgifter som vi har, har ju inte stannat upp utan löpt på i samma takt som andra år. När styrelsen tog beslutet att fira 90-årsjubileum ville vi skapa något som inte bara hade med detaljhandel att göra, utan som också kunde ge glädje till medlemmarna. Det har varit ett fantastiskt år! medlemmar har utnyttjat olika typer av aktiviteter. Alltifrån evenemanget på Råsunda, rockkonserten på Globen till de nära nog fullbelagda seminarierna. Hur ofta förmår konsumentkooperationen att samla medlemmar på en och samma plats? Över hela linjen har det varit oerhört uppskattat och vi är mycket nöjda över att det blev av. Laszlo Kriss: Bolagen passar bra ihop. LjungbergGruppen är Stockholmsbaserad och mycket kompetent på projektutveckling medan Atrium är inriktat på detaljhandelsfastigheter. Avgörande i sammanhanget var också att de delar vår värdegrund och de är långsiktiga i sitt ägande. Därutöver fanns det två huvudargument. Vi var överens i styrelsen att omvandla Atrium till ett rent finansiellt innehav, vilket det ju faktiskt är. Samtidigt ville vi stärka och tydliggöra föreningen i dess medlemsfrämjande roll. Det andra argumentet var att det fanns ett avtal mellan Atriums ägare att börsnotera Atrium senast under Så i och med fusionen fick vi också en börsnotering och dessutom en rejäl kontantlikvid. Sune: Ja, i och med avtalet om en börsintroduktion hade vi ju en press på oss att få till stånd en bra affär. Jag ser affären som en utomordentligt praktisk lösning på en rad frågor. Vi är nu en finansiellt urstark förening som kan välja sin egen väg och som är inriktad på medlemsverksamhet. Sune: Vi har inte riktigt landat där än. Den verksamhet som vi bedriver är nu tryggad. Frågan är vad vi ska göra därutöver. Nu ska styrelsen diskutera på vilket sätt vi bäst kan göra medlemsnytta. Om det finns någon typ av verksamhet som vi kan kliva in i och som är långsiktigt tryggt. Laszlo: Vi har sagt, att vi utesluter inte en verksamhet inom detaljhandel om det gagnar våra egna medlemmar. Däremot är det uteslutet med dagligvaruhandel eftersom det konkurrerar med Coops verksamhet. Det kan bara vara en kompletterande verksamhet. Sune: Det är oerhört viktigt att vi går igenom och ser vad det finns för förutsättningar. Det ska inte vara något som saboterar eller konkurrerar med Coop. Däremot stötta upp i andra verksamheter eller om det behövs resurser för att satsa på etableringar. Allt syftar till att stärka underlaget för våra medlemmar och att motivera medlemskapet i Konsumentföreningen Stockholm. Sune: Det är en fråga som i högsta grad sysselsätter styrelse, ledning och förtroendevalda i föreningen. Både mot bakgrund av de förändringar som har skett inom KF och Coop och den nya situation vi har i KfS med frigjorda resurser. Vår grundinställning är att vi inte tror på en enbart regionalt styrd detaljhandel. 8

9 Snarare tror vi att vi måste fortsätta att arbeta för en slagkraftig kooperativ detaljhandel och för det krävs samordning över hela linjen, vilket också inkluderar de kooperativa föreningar som idag står utanför Coop-systemet. Självklart med hänsyn till de regionala skillnader som finns inom landet och med ett regionalt medlemsinflytande. Den viktigaste anledningen till att KfS lämnade ifrån sig detaljhandeln till KF var ju just för att skapa en grund för ett Konsum Sverige. Med tanke på att Coop Sverige har tappat så mycket vad gäller marknadsandelar och lönsamhet måste de bli bättre och effektivare. Vi tror inte att man blir effektiv och rationell i små enheter; alla framgångsrika detaljhandelsverksamheter drivs i kedjeform, såväl nationellt som internationellt. Så förutom etableringar, skötsel/drift och prisfrågor är samordningen den viktigaste frågan för oss. Idag drivs 60 procent av den kooperativa detaljhandeln i landet av Coop Sverige. Resten drivs av fristående detaljhandelsdrivande föreningar. Den här tudelningen medför problem när det gäller att uppträda som en stark och samlad kraft. För KfS är en total integration målet, men det delas, som sagt, inte av alla föreningar. Sune: Det som kommer att prägla 2007 är att få till stånd en ökad etablering i vårt verksamhetsområde. Att det går trögt beror på en rad olika faktorer. Det är svårt att motivera satsningar i en verksamhet som går med förlust. I kombination med prispressdiskussionen har alltför mycket fokus hamnat på att klara den typen av frågor på bekostnad av en offensiv satsning. rimlig position på den här marknaden, måste butikerna hålla hög standard. Det handlar om bra varor, bra priser, bra skötsel, bra butiker, bra bemötande. Sådana grundläggande faktorer måste vara uppfyllda. Sune: Man har kört till vägs ände när det gäller Coop Norden. Det är ett misslyckande. Men för att få ordning på Coop Sverige och få någon typ av enhetlighet över hela linjen tror jag förändringen är nödvändig. Det är ju inte riktigt klart hur avvecklingen kommer att se ut. Det blir den stora frågan framöver. Min åsikt är att styrningen och ledningen i Coop Norden har varit alldeles för tungrodd. Laszlo: Beslutet att återupprätta de nationella bolagen har säkert inte varit lätt för styrelserna i respektive förbund. För egen del anser jag att det är en mycket tråkig omständighet som tvingar ägarna att gå tillbaka i ett nationellt bolag. Jag håller med Sune om att det lägger ett mycket tungt ansvar på dem som fattar beslut nu. En omställning är inte en enkel fråga. Men om styrelsen i KF, som är huvudägare i Coop Norden, har bestämt att det här ska ske, då är det upp till dem att bevisa att det är bättre än vad som annars blivit fallet. Det är en helt avgörande fråga för konsumentkooperationen i Sverige att det lyckas nu. Laszlo: KfS har (genom Atrium) träffat avtal med Coop Sverige om att bidra till att rusta upp alla Coop Forumanläggningar i Stockholmsområdet. Det är en jättesatsning. Men dessutom är KfS berett att finansiellt medverka till att öka etableringstakten i Stockholmsregionen. Om Coop Sverige ska kunna återta en 9

10 Konsumentföreningen Stockholm är med sina medlemmar en av de största ägarna (20 procent) i KF. KF har två övergripande roller, dels att vara förbund för konsumentföreningarna, dels att vara en aktiv ägare till Coop Norden* och de helägda dotterbolagen. Coop Norden samordnar den svenska detaljhandelsverksamheten i Coop Sverige, som driver kedjorna Coop Forum, Coop Bygg, Coop Konsum, Coop Extra och Coop Nära. Mer än hälften av den svenska konsumentkooperativa detaljhandeln ingår i Coop Norden. Den övriga delen ägs och drivs av föreningar med egen detaljhandelsverksamhet. Coop Sverige arbetar på marknadsmässiga villkor och ska vara lönsamt. Det betyder att man ska erbjuda konkurrenskraftiga priser, ha konkurrenskraftiga butikskoncept och etablera nya butiker och stormarknader. Genom att KfS är delägare i KF har föreningen inflytande på Coop. Det sker dels genom representation i styrelser KfS har förutom två representanter i KF:s styrelse, en representant i Coop Sveriges styrelse dels genom Regionråd Stockholm. Regionrådet är ett samrådsorgan mellan medlems- och affärsorganisationen. Där behandlas framför allt frågor som rör butikernas verksamhet. Utöver det har föreningen ett antal interna kontaktytor med KF och Coop där man slår vakt om medlemmarnas intressen. * I januari 2007 beslöt Coop Nordens styrelse att inleda förhandlingar om att förändra Coop Norden till ett renodlat inköpsbolag. Avsikten är att detaljhandelsverksamheten ska återgå till respektive land. Om den här förändringen genomförs betyder det att Coop Sverige med all detaljhandelsverksamhet blir ett helägt dotterbolag till KF. MEDLEMMAR Distriktsstyrelse Medlemsmöte Valberedning 10 Distrikt Medlemsråd VD Styrelse Föreningsstämma MEDLEMMAR Revisorer Medlemsorganisation Regionråd, samråd mellan medlemsoch affärsorganisationen Förbund Affärskedjor Kooperativa Förbundet Konsumentföreningen Stockholm Äger 20% Valberedning Norden Äger 42% Regionråd Norge Danmark Sverige AFFÄRER 10

11 Konkurrensen på den svenska dagligvarumarknaden har under senare år ökat dramatiskt, särskilt i Stockholmsområdet. Flera nya aktörer har kommit till. Samtidigt har konsumenterna blivit betydligt mer pris- och kvalitetsmedvetna. Det här har påverkat hela branschen, så också Coop. För att möta kundernas och medlemmarnas högt ställda krav har Coop anpassat sin butiksstruktur. Den är uppbyggd enligt fyra koncept: För att följa marknadens svängningar och snabba förändring tillkommer ständigt nya butiker. Samtidigt läggs andra ner. Det som styr den här processen är naturligtvis kundunderlag och typ av upptagningsområde. Men också sådant som till exempel nya kringfartsleder och därmed förändrade trafikströmmar har betydelse. Det gäller för aktörerna att vara ute i god tid och framför allt att vara förutseende. Att följa stadsplaneringen, ta reda på vad konkurrenterna gör och, inte minst för Coop, att lyssna på kunder och medlemmars önskemål och behov. För den enskilde medlemmen kan det tyckas märkligt att man i konkurrens med till exempel en Coop Konsum etablerar en Coop Extra bara något kvarter bort. Några sådana hänsyn tas inte när man beslutar om nya butiker. Om inte Coop skulle starta ny butik på platsen skulle tomrummet snart fyllas av en konkurrent. Så ser verkligheten ut i detaljhandeln idag. Under 2006 öppnades två nya butiker i föreningens område: Coop Forum i Vinsta och Coop Extra i Skärholmen. Under året stängdes fem butiker: tre Coop Konsum och två Coop Nära. KfS arbetar för att Coop ska öka etableringstakten inom Storstockholmsområdet, som de senaste åren inte haft den omfattning som vi skulle önska. För att kommunicera till kunder och medlemmar vad de olika butikskoncepten står för och erbjuder genomförde kooperationen med början i oktober 2006 en gemensam satsning på Coop som varumärke. I marknadsföringen och på plats i butikerna ville Coop visa att de lyssnar på medlemmarnas synpunkter och önskemål, och agerar därefter. Målet är att få in fler medlemmar och kunder till butikerna, att öka försäljningen, återta förlorade marknadsandelar och nå långsiktig lönsamhet i verksamheten. De närmaste åren kommer Coop att fortsätta att etablera nya butiker, att förbättra och utveckla befintliga butiker och att arbeta för lägre priser. 11

12 12

13 13

14 KfS är en värdestyrd förening med en tydligt formulerad verksamhetsidé. I sin helhet lyder den: Konsumentföreningen Stockholm är en kooperativ ekonomisk förening, ägd och styrd av sina medlemmar. Föreningens syfte är att med stöd av de kooperativa värderingarna i Kompassen göra medlemsnytta, skapa opinion i konsument- och miljöfrågor och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter genom att och ställa krav på den kooperativa affärsverksamheten vad gäller lönsamhet, värderingar, etisk och hållbar konsumtion samt fördelar för medlemmarna. information, kunskap och medlemserbjudanden. föreningens tillgångar efter sunda ekonomiska principer. KF och Coop Sverige arbetar på uppdrag av landets 54 konsumentföreningar, där KfS är en av de största med sina medlemmar. Det ger KfS en stark ställning när det gäller att påverka KF och Coop. KfS roll är inte att vara bekväm för KF och Coop. Vi kan och ska ställa krav både på KF och Coop när det gäller lönsamhet, värderingar, etisk och hållbar konsumtion samt fördelar för medlemmarna. Det gör vi genom representation i KF:s och Coop Sveriges styrelser via olika samrådsorgan som Regionråd Stockholm och Strukturutskott Stockholm. Här har de närmare 450 förtroendevalda medlemmarna en viktig roll i att förse KfS med information och reflektioner kring Coops verksamhet i distrikten. Men hur väl vi lyckas är till syvende och sist en fråga om hur stort stöd vi har från våra medlemmar. Tillsammans är vi starka och ju fler vi blir desto kraftfullare kan vi agera. KfS styrs av sina medlemmar vi tillämpar en representativ demokrati. En medlem en röst är den självklara grunden för allt kooperativt arbete. Varje år väljer medlemmarna de representanter som ska företräda dem i föreningens demokratiska organ. De förtroendevalda verkar inom tio geografiska distrikt, från Nynäshamn och Gnesta i söder till Bålsta och Åkersberga i norr. Varje distrikt har en distriktsstyrelse, som har kontakt med distriktets medlemmar och ordnar aktiviteter inom distriktet och utser medlemsråd i Coops butiker. För att ta reda på vad medlemmarna tycker i särskilt viktiga konsumentfrågor har vi bildat Föräldrajuryn och Medlemspanelen, som några gånger per år får svara på enkäter och säga sin mening i olika frågor. Resultatet ligger sedan till grund för vårt opinionsarbete när vi överlägger med till exempel detaljhandeln, näringslivets branschorganisationer, myndigheter och departement i Sverige och internationellt. Opinionsarbetet bedrivs främst inom områden som etisk och hållbar konsumtion, Rättvisemärkta produkter och andra viktiga medlemsoch konsumentfrågor. Att skapa mervärde för medlemmarna och förmedla kunskap och information som är viktig i deras roll som konsumenter är ett annat av KfS syften. Det gör vi på flera sätt. Bland annat genom Medlemsförmåner Som medlem inbjuds du till föreläsningar och erbjuds rabatter på en lång rad sport- och kulturevenemang. Tematräffar Varje månad arrangeras en eller flera kvällsföreläsningar på aktuella teman, ofta i samarbete med ABF. Exempel på ämnen kan vara miljö, mat, hälsa och hushållsekonomi. Temagrupper För den som själv vill engagera sig i en specifik fråga och lära sig mer finns möjlighet att gå med i eller själv starta en temagrupp. Formen bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas engagemang. Föreningen hjälper till med föreläsare och med att koordinera verksamheten. Tidningen Storstan Under 2006 utkom medlemstidningen Storstan med sitt första nummer. Där kan du läsa om aktuella medlemserbjudanden, men också om vårt arbete i konsument-, miljö- och hälsofrågor. Hemsidan På vår hemsida finns i stort sett all information samlad om KfS och föreningens arbete. Alltifrån våra stadgar och värderingsdokumentet Kompassen till skrivelser, rapporter och undersökningar som vi gjort. På hemsidan kan du också skriva motioner, anmäla dig till Föräldrajuryn eller Medlemspanelen och läsa tidningen Storstan. 14

15 Adressen är Här finns också en särskild inloggning för de förtroendevalda. KfS Gymnasium För att sprida kunskap om de kooperativa tankarna och idéerna driver KfS Sveriges enda gymnasieskola med kooperativ inriktning. Undervisningen i KfS Gymnasium präglas av de grundläggande kooperativa värderingarna demokrati, tolerans, samverkan och alla människors lika värde. Skolans engagemang är starkt i kultur- och samhällsfrågor, inte minst när de har anknytning till konsumtion, hälsa och miljö. Skolan har två program: Handels- och administrationsprogrammet (HP) och Samhällsprogrammet (SP), båda med fast förankring i både teori och verklighet. Sponsring KfS bedriver också ett omfattande sponsringsarbete. En förutsättning när det gäller sponsring är att de samarbetspartner vi väljer ska ställa sig bakom våra värderingar och verksamheten ska vara förenlig med dem. Bistånd Omtanke och ett socialt och samhälleligt engagemang är en av hörnstenarna i KfS. Därför är vi också starkt engagerade i biståndsverksamhet genom stöd till de kooperativa biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Vi arbetar också för att öka kännedomen om Rättvisemärkta produkter. Inom föreningen finns en arbetsgrupp, Biståndsgruppen, som består av medlemmar, förtroendevalda och anställda. Verksamheten i Biståndsgruppen sker i nära samarbete med både Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Att driva en förening med närmare medlemmar och att göra medlemsnytta inom konsument- och miljöområdet kostar pengar. Fram till oktober 2006 var KfS huvudägare med 72 procent i dotterbolaget Atrium Fastigheter. Den 17 oktober tecknades ett avtal mellan Atrium Fastigheter och LjungbergGruppen om ett samgående. Sammanslagningen innebar att Ljungberg- Gruppen förvärvade samtliga aktier i Atrium. Köpeskillingen var 4,1 miljarder som betalades i form av aktier i LjungbergGruppen. Därutöver ingick en kontantlikvid på 1,6 Miljarder. Affären förväntas skapa goda förutsättningar för ytterligare värdetillväxt för KfS. Investeringen i det nya fastighetsbolaget är långsiktig. 15

16 Dagens samhälle är komplext och olika krafter strider om konsumenternas uppmärksamhet. Vi översköljs av information, från medier, producenter och handel. Ofta är budskapen motstridiga och ämnen och samband svåra att förstå. För den enskilda konsumenten kan det vara svårt att bedöma fakta och trovärdighet. Här har KfS en viktig roll att spela. Vi har i kraft av våra närmare medlemmar blivit en röst man lyssnar till i debatten kring hälsa och miljö. Och vi strider för konsumenternas rätt till trovärdig och meningsfull information. Vi vet var vi står och ramarna för föreningens arbete är våra värderingar: Inflytande, Omtanke, Ärlighet och Nytänkande. Det handlar om hållbar utveckling både vad gäller hälsa, miljö, ekonomi och ett etiskt förhållningssätt gentemot människor, djur, miljö och samhället i stort. I vårt uppdrag ingår att se till att Coop Sveriges detaljhandelsverksamhet lever upp till kooperationens värderingar och ställningstaganden. Men vi har en vidare horisont än så. KfS har under 2006 arbetat med och ställt krav bland annat i följande konsument- och miljöfrågor: Granskning av reklam och marknadsföring av antirynkkrämer, rapport överlämnad till Läkemedelsverket Barn, mobiltelefoner och onödig strålning, brev till mobiltelefonbranschen Nanoteknik risker och möjligheter, brev till regeringen Bättre näringsvärden i produkter som riktar sig till barn, försäljningen av till exempel söta frukostflingor har minskat med 37 procent Utökad näringsdeklaration på livsmedel Stoppa livsmedelsföretag från att sälja olagliga produkter Respektera prisinformationslagen, om skanner i butikerna Nationell konsumentrådgivning på telefon Energidrycker eventuella hälsorisker måste utredas Rapporter: Reklam och marknadsföring av hudkrämer Prisfrågeterminaler i butik Mobiltelefoner och barn Broccolirapporten Om ekologiska och konventionella produkters effekter på växthusgaser och övergödning Konsumentföreningen Stockholm är också representerad i en rad olika organ och arbetsgrupper på myndighetsnivå, och är engagerad när det gäller forskning och utveckling kring livsmedels- och miljöfrågor. Vi är också ofta anlitade för föredrag och medverkan i debatter. Några exempel på externa uppdrag vi haft under året är: Lantbruksuniversitetets styrelse Livsmedelsverkets konsumentpanel Ledamot av arbetsgruppen Hot och säkerhet i livsmedelskedjan/foi, Totalförsvarets forskningsinstitut Nordiskt Innovationscentrum, styrgruppen för Human testing of functional foods När det gäller att påverka Coop har vi under året arbetat med följande frågor: Coops arbete med hälsa Coops arbete med redlighet Prisfrågeterminaler i butik Ursprungsmärkning 16

17 17

18 Som medlem i KfS stöder du vårt opinionsarbete. Men du kan också själv påverka i frågor som du tycker är angelägna. Genom KfS Föräldrajury kan föräldrar påverka i konsumentfrågor som rör barn upp till 18 år. Den som anmäler sig får möjlighet att delta i webbaserade undersökningar som skickas ut via e-post. Resultatet ligger bland annat till grund för KfS samtal och överenskommelser med näringsliv, myndigheter och medier föräldrar är anmälda till Föräldrajuryn och de har under året tillfrågats om barn och deras användning av mobiltelefoner. Medlemspanelen är ett forum för KfS att snabbt och enkelt få medlemmarnas åsikt i någon speciell fråga. Konsumentföreningen Stockholm har närmare 450 förtroendevalda. Dessa väljs av medlemmarna och verkar inom tio olika geografiska distrikt. För mer information om varje distrikt se sid 38. I varje distrikt finns en distriktsstyrelse och de flesta av Coops butiker har också ett medlemsråd. Distriktsstyrelsen har kontakt med distriktets medlemmar, ordnar aktiviteter inom distriktet och utser medlemsråd i Coops butiker. Medlemsråden är ett forum där kundernas/medlemmarnas frågor och förväntningar på butiken diskuteras. Rådet fungerar som länk mellan medlemmarna och butiksledningen. Rådet deltar också i butiksarrangemang och ordnar aktiviteter om aktuella konsumentfrågor, till exempel lyfter fram ekologiska produkter eller mat som är bra för hälsan. Som medlem kan man vara med och påverka vilka som blir förtroendevalda. Det gör man genom att delta i valen. Valen förbereds av en valberedning som finns i varje distrikt. Man väljer distriktsstyrelse, ombud till föreningsstämman och valberedning. Andra sätt att påverka är att skriva motioner eller höra av sig till KfS direkt. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner, det vill säga lämna förslag till förändring, utveckling eller dylikt. 18

19 Till höststämman 2006 inkom 33 motioner som kan delas in i fyra grupper: affärsfrågor frågor om KF och Coop medlemsfrågor föreningsfrågor När det gäller affärsfrågor och frågor om KF och Coop har föreningen ingen direkt beslutanderätt men kan, som stor ägare i KF, driva frågorna vidare i de inflytandeforum som finns inom KF och Coop. Varje år arrangerar föreningen ett medlemsmöte. Det är ett tillfälle för medlemmarna att ta del av information kring föreningens verksamhet och att lägga sin röst på dem man vill ska bli förtroendevalda i sitt distrikt. I år gick medlemsmötet i jubileets tecken. Det genomfördes som en inspirationsdag i ABFhuset lördagen den 8 april. Då bjöds medlemmarna på en rad intressanta föreläsningar, teater och, sist men inte minst, en utsökt chokladprovning. Varje år genomförs två föreningsstämmor: en på våren, som är föreningens årsstämma, och en på hösten. På våren behandlas verksamheten för det gångna året och styrelse väljs. På hösten diskuteras/redovisas aktuella frågor och behandlas de motioner som inkommit. På årets höststämma lämnades en utförlig redovisning av den nyligen genomförda fusionen mellan fastighetsbolaget Atrium och LjungbergGruppen. Många av motionerna innehöll förslag som bifölls av styrelsen. Till exempel uppmärksammades frågor om prissättning och prismärkning i butikerna, att de kooperativa värderingarna ska genomsyra Coops butiker på ett tydligt sätt och att vi behöver bli bättre på att framhålla Coops förtjänster. En fråga som diskuterats på flera föreningsstämmor är huruvida de ekologiska jätteräkor som säljs i Coops butiker har en negativ miljöpåverkan eller inte. Det är en svår fråga där Svenska Naturskyddsföreningen och Coop har olika uppfattning. En annan fråga var utbudet av tidningar i Coops butiker. En motionär ville ta bort tidningar som Slitz, Moore och Café ur sortimentet. Styrelsens uppfattning var och är att det är svårt att göra gränsdragningar och förbjuda vissa tidningar. Däremot har Coop en policy att inte sälja porrtidningar och att se till att tidningar som kan ha stötande omslag placeras så att de inte exponeras för barn. Många av de frågor som medlemmarna tar upp handlar om butiksnära frågor och här kan KfS genom sitt inflytande i KF och Coop driva de frågor som medlemmarna tycker är viktiga. De organ som föreningen har inflytande genom är KF:s styrelse där föreningen har två representanter Coop Sveriges styrelse där föreningen har en representant Regionråd Stockholm, ett samrådsorgan mellan föreningens styrelse och representanter för ledningen i Coop och KF Strukturutskott Stockholm, ett utskott till Regionrådet. Här träffas representanter från föreningens styrelse tillsammans med etableringsfunktionen inom Coop samt KF och KF Fastigheter Detaljhandelsråd, samråd mellan medlemsfrämjande föreningar och ledningen för Coop och KF. Därutöver förekommer samverkan och erfarenhetsutbyte med Coop och KF på en mängd olika informella sätt. Det kan handla om tjänstemannakontakter, medverkan i Coops marknadsgrupp och medverkan i KF Konsuments styr- och arbetsgrupp. 19

20 Att vara konsument innebär att ständigt ställas inför olika val, att väga olika aspekter mot varandra. Är varans pris viktigast för mig och min familj, kvaliteten eller hur varan har producerats, var och av vem? Ofta handlar det om kompromisser. Man gör en avvägning utifrån de fakta man känner till. Men för att de här avvägningarna ska bli så välgrundade som möjligt krävs kunskap, och att sprida kunskap och information inom konsumentområdet är en av KfS huvuduppgifter. Vår inställning är att ingen fråga är för liten eller för stor för att belysa och upplysa om. Vi vill inte påverka människor i någon speciell riktning. Däremot vill vi visa på valmöjligheterna och ge inspiration. Ledordet för den här delen av föreningens arbete är Förmedla. Under den rubriken sorterar vi också medlemserbjudanden i form av sport och kulturevenemang. Det är också ett slags kunskapsförmedling, men i vidare bemärkelse. Detsamma gäller sponsring och bistånd, och, sist men inte minst, KfS Gymnasium, som är Sveriges enda gymnasieskola med kooperativ inriktning. Aktiviteterna under 2006 har präglats av 90-årsjubileet. Sammanlagt under året har vi haft ett 40-tal evenemang, från föreläsningar och seminarier till VM-fotboll på storbildsskärm på Råsunda och i Södertälje samt stor avslutningskonsert i Globen. Glädjande är att alla evenemangen har varit välbesökta. Sammanlagt har medlemmar utnyttjat sin möjlighet att delta i festligheterna. Under jubileumsåret genomfördes tre seminarier: Hälsa Igår, idag, imorgon. 850 personer deltog. Konsumenten Igår, idag, imorgon. 750 personer. Maten Igår, idag, imorgon personer. Som ett försök att öka medlemsengagemanget har KfS under året arrangerat fem temakvällar i butik. Butikens trognaste medlemmar har fått inbjudan. Temat för sammankomsterna har varit ekologi och asiatisk matlagning. Syftet har också varit att ge möjlighet till diskussioner kring butiken. Ungefär 15 procent av de inbjudna deltog och av dessa var de flesta intresserade av att delta igen. Butikerna har fått mycket positivt gensvar på arrangemangen. KfS har arrangerat 26 tematräffar under året med totalt deltagare. Tematräffarna tar upp ämnen som miljö, mat, hälsa och hushållsekonomi. Årets rubriker har varit: Hjärnhälsa Vill ha mer om barn och konsumtion Från husman till hummus Inget går upp mot en mör köttbit Börsanalys en analys av plånboken Är det rent mjöl i påsen? Utflykt till ekobageri i Sala Benskör? 20

21 Orkidéer Ät S.M.A.R.T. för hälsan och plånboken Global solidaritet i vår vardag Rörelser i hälsans tecken Mat och rörelse för gravida Farliga begär Möjlighet till fördjupning kan den medlem som vill engagera sig i en specifik fråga få genom att gå med i någon av våra temagrupper. Den som inte hittar någon temagrupp som passar kan själv föreslå ett ämne och få stöd av föreningen att starta en grupp. Föreningen ställer upp med samordning och bidrar med idéer. Aktuella temagrupper under året har varit: Temagrupp Rättvisemärkt Flera av medlemmarna har under året medverkat i utåtriktade aktiviteter. Några medlemmar har deltagit i utbildning i samarbete med föreningen för Rättvisemärkt. Gruppen har också påverkat Coop att ta in Rättvisemärkta bananer och sett till att flera företag och föreningar idag konsumerar Rättvisemärkt kaffe i sina lunchrum och på sina träffar. Gruppen har idag 85 medlemmar. Temagrupp Uthållig Konsumtion och Temagrupp Pris & Kvalitet Grupperna har träffats vid ett tillfälle och fick då utförlig information av företrädare för Coop Sverige om hur en marknadsplan byggs upp och genomförs. Under våren 2007 kommer fler träffar att ordnas med bland annat företrädare för Coop Sverige. Gruppen Uthållig Konsumtion har 30 medlemmar och gruppen Pris & Kvalitet har 20 medlemmar. Temagrupp Tillgänglighet är nystartad och 15 medlemmar har anmält intresse av att delta. Gruppen kommer att engagera sig i bedömning av butikers tillgänglighet för personer med funktionshinder. KfS har sedan augusti 2006 en egen medlemstidning Storstan. Den kommer ut med elva nummer per år och skickas ut tillsammans med Coop Mersmak. Storstan innehåller erbjudanden, konsumentupplysning, föreningsinformation och artiklar med anknytning till Stockholm. För att få Storstan hemskickad i brevlådan krävs att man varje månad antingen handlar för minst kronor i Coops butiker eller gör minst 12 inköp där, sätter in eller handlar för minst 500 kronor med Coop MedMera-kortet. Tidningen finns också att hämta vid medlemspunkten i varje butik. Den går även att ladda ner från hemsidan: Hemsidan är ett viktigt verktyg för att förmedla information, kunskap och medlemserbjudanden. Här finns hela verksamheten samlad. Man kan läsa rapporter och skrivelser, skriva motioner, rösta, kontakta medlemsråd och distriktsstyrelse. De förtroendevalda har en egen inloggning. Där finns material som ska stödja dem i deras uppdrag. Under året har vi på anmodan från de förtroendevalda lagt till en funktion som gör det möjligt för dem att utbyta erfarenheter, ett slags chattfunktion. Ännu en kontaktyta mellan föreningen och medlemmarna är Medlemspunkten, som för närvarande finns i 80 av Coops drygt 100 butiker inom föreningens verksamhetsområde. Medlemspunkten är en minimonter som ställs ut i butiker och stormarknader med tryckt information till medlemmar och kunder. Här finns även tidningen Storstan att hämta för den som inte fått hem den i brevlådan. 21

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31.

SvalOvs Golfklubb 844000-7980 ARSBOKSLUT. for. SvalOvs Golfldubb. Org. nr 844000-7980. Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Golfklubb ARSBOKSLUT for SvalOvs Golfldubb Org. nr Rakenskapsaret 2013-01-01-2013-12-31. SvalOvs Goltklubb 2 StyreIsen for SvalOvs Goltklubb far hanned avge arsbokslut far rakenskapsaret 2013.

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013

Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 - noter l() Sveriges TvitteriförbuncI Oi g nr 846001-0815 Årsretlovisning för räkcnskaps1ret 2013 Styrelsen avger följande irsredovisning. lnnehill Sida - förvaltningsberlittelse resultaträkning 3 - bajansrikning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Allt sedan starten 1916 har Konsumentföreningen Stockholm (KfS) stått på konsumenternas sida och aktivt arbetat för att stärka deras ställning i samhället. Det har resulterat

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan

Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Föreningsstadgar för Fiber i Brunskog - Furtan Antagna av föreningens konstituerade stämma 2014-04-01 1 Föreningens namn 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. 2 STYRELSENS SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun. 3 FÖRENINGENS

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Borås kommun. Föreningens verksamhetsområde är Funningen och Bosnäs med viss omnejd. STADGAR FÖR BOSSNETS FIBERFÖRENING 1 FIRMA Föreningens namn är BossNet. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening

Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Stadgar Stadgar för Norra Båven Rockelstad Fiber ekonomisk förening Organisations nr: 769628-0515 Reviderade vid extrastämma 2014-11-05 1 Föreningens namn Föreningens namn är Norra Båven Rockelstad Fiber

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening

Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening Stadgar för: Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening 1, (6) Stadgar för Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL 1 Vindkraft Gässlingen Ekonomisk förening, är en sammanslutning av

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25.

2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och extra stämma per capsulam 2004-10-25. Stadgar för Svenska PEFC ek för, 769605-9794. Antagna vid konstituerande stämma 2000-05-15 12 ändrad enligt beslut på årsstämma 2003-05-14 2, 4 och 17 ändrade efter beslut vid årsstämma 2004-04-28 och

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer