Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 6

7 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag medlemmar och närmare 450 förtroendevalda. Föreningens huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All verksamhet bygger på konsumentkooperationens verksamhetsidé, som är att skapa möjlighet för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till ett samhälle som präglas av ekonomisk utveckling, ekologisk uthållighet, social tillit och samverkan. Detta ska främst ske genom påverkan på Coop och KF så att deras varor och tjänster, utifrån medlemmarnas krav och önskemål, ger ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden kunskapsutveckling och information som ger medlemmarna underlag för att planera sina inköp och sin ekonomi opinionsbildning i konsumentfrågor. Grundtanken för all kooperativ verksamhet är att många tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig samverkan. KfS arbetar enligt de värderingar som finns formulerade i det för den svenska konsumentkooperationen gemensamma styrdokumentet Kompassen. Vår kärnvärdering är Tilltro till särarten, det vill säga kooperativet som väg att uppnå resultat. Därutöver har vi fyra så kallade nyckelvärderingar: Inflytande i KF och konsumentföreningarna ska medlemmarnas inflytande, medarbetarnas synpunkter och en aktiv dialog med omvärlden medverka till att forma verksamheten. Omtanke vi visar omtanke om människor, djur och miljö och arbetar för en hållbar samhällsutveckling. Ärlighet vi håller vad vi lovar. Konsumenterna ska känna sig trygga när de handlar hos oss och ha förtroende för att de får information om varorna och verksamheten av betydelse för deras val. Nytänkande vi drar nytta av ny kunskap och teknik och driver utvecklingen i överensstämmelse med konsumenternas intressen. De här värderingarna präglar och styr alla delar av vår verksamhet i stort som i smått. Det är grunden vi står på. 7

8 Sune Dahlqvist: 90-årsjubileet, utan tvekan, och affären med LjungbergGruppen. De två händelserna har präglat hela året och gjort det till ett extraordinärt år arbetsmässigt. Den löpande verksamheten med konsument- och miljöupplysning, etableringsbevakning, medlemserbjudanden med flera uppgifter som vi har, har ju inte stannat upp utan löpt på i samma takt som andra år. När styrelsen tog beslutet att fira 90-årsjubileum ville vi skapa något som inte bara hade med detaljhandel att göra, utan som också kunde ge glädje till medlemmarna. Det har varit ett fantastiskt år! medlemmar har utnyttjat olika typer av aktiviteter. Alltifrån evenemanget på Råsunda, rockkonserten på Globen till de nära nog fullbelagda seminarierna. Hur ofta förmår konsumentkooperationen att samla medlemmar på en och samma plats? Över hela linjen har det varit oerhört uppskattat och vi är mycket nöjda över att det blev av. Laszlo Kriss: Bolagen passar bra ihop. LjungbergGruppen är Stockholmsbaserad och mycket kompetent på projektutveckling medan Atrium är inriktat på detaljhandelsfastigheter. Avgörande i sammanhanget var också att de delar vår värdegrund och de är långsiktiga i sitt ägande. Därutöver fanns det två huvudargument. Vi var överens i styrelsen att omvandla Atrium till ett rent finansiellt innehav, vilket det ju faktiskt är. Samtidigt ville vi stärka och tydliggöra föreningen i dess medlemsfrämjande roll. Det andra argumentet var att det fanns ett avtal mellan Atriums ägare att börsnotera Atrium senast under Så i och med fusionen fick vi också en börsnotering och dessutom en rejäl kontantlikvid. Sune: Ja, i och med avtalet om en börsintroduktion hade vi ju en press på oss att få till stånd en bra affär. Jag ser affären som en utomordentligt praktisk lösning på en rad frågor. Vi är nu en finansiellt urstark förening som kan välja sin egen väg och som är inriktad på medlemsverksamhet. Sune: Vi har inte riktigt landat där än. Den verksamhet som vi bedriver är nu tryggad. Frågan är vad vi ska göra därutöver. Nu ska styrelsen diskutera på vilket sätt vi bäst kan göra medlemsnytta. Om det finns någon typ av verksamhet som vi kan kliva in i och som är långsiktigt tryggt. Laszlo: Vi har sagt, att vi utesluter inte en verksamhet inom detaljhandel om det gagnar våra egna medlemmar. Däremot är det uteslutet med dagligvaruhandel eftersom det konkurrerar med Coops verksamhet. Det kan bara vara en kompletterande verksamhet. Sune: Det är oerhört viktigt att vi går igenom och ser vad det finns för förutsättningar. Det ska inte vara något som saboterar eller konkurrerar med Coop. Däremot stötta upp i andra verksamheter eller om det behövs resurser för att satsa på etableringar. Allt syftar till att stärka underlaget för våra medlemmar och att motivera medlemskapet i Konsumentföreningen Stockholm. Sune: Det är en fråga som i högsta grad sysselsätter styrelse, ledning och förtroendevalda i föreningen. Både mot bakgrund av de förändringar som har skett inom KF och Coop och den nya situation vi har i KfS med frigjorda resurser. Vår grundinställning är att vi inte tror på en enbart regionalt styrd detaljhandel. 8

9 Snarare tror vi att vi måste fortsätta att arbeta för en slagkraftig kooperativ detaljhandel och för det krävs samordning över hela linjen, vilket också inkluderar de kooperativa föreningar som idag står utanför Coop-systemet. Självklart med hänsyn till de regionala skillnader som finns inom landet och med ett regionalt medlemsinflytande. Den viktigaste anledningen till att KfS lämnade ifrån sig detaljhandeln till KF var ju just för att skapa en grund för ett Konsum Sverige. Med tanke på att Coop Sverige har tappat så mycket vad gäller marknadsandelar och lönsamhet måste de bli bättre och effektivare. Vi tror inte att man blir effektiv och rationell i små enheter; alla framgångsrika detaljhandelsverksamheter drivs i kedjeform, såväl nationellt som internationellt. Så förutom etableringar, skötsel/drift och prisfrågor är samordningen den viktigaste frågan för oss. Idag drivs 60 procent av den kooperativa detaljhandeln i landet av Coop Sverige. Resten drivs av fristående detaljhandelsdrivande föreningar. Den här tudelningen medför problem när det gäller att uppträda som en stark och samlad kraft. För KfS är en total integration målet, men det delas, som sagt, inte av alla föreningar. Sune: Det som kommer att prägla 2007 är att få till stånd en ökad etablering i vårt verksamhetsområde. Att det går trögt beror på en rad olika faktorer. Det är svårt att motivera satsningar i en verksamhet som går med förlust. I kombination med prispressdiskussionen har alltför mycket fokus hamnat på att klara den typen av frågor på bekostnad av en offensiv satsning. rimlig position på den här marknaden, måste butikerna hålla hög standard. Det handlar om bra varor, bra priser, bra skötsel, bra butiker, bra bemötande. Sådana grundläggande faktorer måste vara uppfyllda. Sune: Man har kört till vägs ände när det gäller Coop Norden. Det är ett misslyckande. Men för att få ordning på Coop Sverige och få någon typ av enhetlighet över hela linjen tror jag förändringen är nödvändig. Det är ju inte riktigt klart hur avvecklingen kommer att se ut. Det blir den stora frågan framöver. Min åsikt är att styrningen och ledningen i Coop Norden har varit alldeles för tungrodd. Laszlo: Beslutet att återupprätta de nationella bolagen har säkert inte varit lätt för styrelserna i respektive förbund. För egen del anser jag att det är en mycket tråkig omständighet som tvingar ägarna att gå tillbaka i ett nationellt bolag. Jag håller med Sune om att det lägger ett mycket tungt ansvar på dem som fattar beslut nu. En omställning är inte en enkel fråga. Men om styrelsen i KF, som är huvudägare i Coop Norden, har bestämt att det här ska ske, då är det upp till dem att bevisa att det är bättre än vad som annars blivit fallet. Det är en helt avgörande fråga för konsumentkooperationen i Sverige att det lyckas nu. Laszlo: KfS har (genom Atrium) träffat avtal med Coop Sverige om att bidra till att rusta upp alla Coop Forumanläggningar i Stockholmsområdet. Det är en jättesatsning. Men dessutom är KfS berett att finansiellt medverka till att öka etableringstakten i Stockholmsregionen. Om Coop Sverige ska kunna återta en 9

10 Konsumentföreningen Stockholm är med sina medlemmar en av de största ägarna (20 procent) i KF. KF har två övergripande roller, dels att vara förbund för konsumentföreningarna, dels att vara en aktiv ägare till Coop Norden* och de helägda dotterbolagen. Coop Norden samordnar den svenska detaljhandelsverksamheten i Coop Sverige, som driver kedjorna Coop Forum, Coop Bygg, Coop Konsum, Coop Extra och Coop Nära. Mer än hälften av den svenska konsumentkooperativa detaljhandeln ingår i Coop Norden. Den övriga delen ägs och drivs av föreningar med egen detaljhandelsverksamhet. Coop Sverige arbetar på marknadsmässiga villkor och ska vara lönsamt. Det betyder att man ska erbjuda konkurrenskraftiga priser, ha konkurrenskraftiga butikskoncept och etablera nya butiker och stormarknader. Genom att KfS är delägare i KF har föreningen inflytande på Coop. Det sker dels genom representation i styrelser KfS har förutom två representanter i KF:s styrelse, en representant i Coop Sveriges styrelse dels genom Regionråd Stockholm. Regionrådet är ett samrådsorgan mellan medlems- och affärsorganisationen. Där behandlas framför allt frågor som rör butikernas verksamhet. Utöver det har föreningen ett antal interna kontaktytor med KF och Coop där man slår vakt om medlemmarnas intressen. * I januari 2007 beslöt Coop Nordens styrelse att inleda förhandlingar om att förändra Coop Norden till ett renodlat inköpsbolag. Avsikten är att detaljhandelsverksamheten ska återgå till respektive land. Om den här förändringen genomförs betyder det att Coop Sverige med all detaljhandelsverksamhet blir ett helägt dotterbolag till KF. MEDLEMMAR Distriktsstyrelse Medlemsmöte Valberedning 10 Distrikt Medlemsråd VD Styrelse Föreningsstämma MEDLEMMAR Revisorer Medlemsorganisation Regionråd, samråd mellan medlemsoch affärsorganisationen Förbund Affärskedjor Kooperativa Förbundet Konsumentföreningen Stockholm Äger 20% Valberedning Norden Äger 42% Regionråd Norge Danmark Sverige AFFÄRER 10

11 Konkurrensen på den svenska dagligvarumarknaden har under senare år ökat dramatiskt, särskilt i Stockholmsområdet. Flera nya aktörer har kommit till. Samtidigt har konsumenterna blivit betydligt mer pris- och kvalitetsmedvetna. Det här har påverkat hela branschen, så också Coop. För att möta kundernas och medlemmarnas högt ställda krav har Coop anpassat sin butiksstruktur. Den är uppbyggd enligt fyra koncept: För att följa marknadens svängningar och snabba förändring tillkommer ständigt nya butiker. Samtidigt läggs andra ner. Det som styr den här processen är naturligtvis kundunderlag och typ av upptagningsområde. Men också sådant som till exempel nya kringfartsleder och därmed förändrade trafikströmmar har betydelse. Det gäller för aktörerna att vara ute i god tid och framför allt att vara förutseende. Att följa stadsplaneringen, ta reda på vad konkurrenterna gör och, inte minst för Coop, att lyssna på kunder och medlemmars önskemål och behov. För den enskilde medlemmen kan det tyckas märkligt att man i konkurrens med till exempel en Coop Konsum etablerar en Coop Extra bara något kvarter bort. Några sådana hänsyn tas inte när man beslutar om nya butiker. Om inte Coop skulle starta ny butik på platsen skulle tomrummet snart fyllas av en konkurrent. Så ser verkligheten ut i detaljhandeln idag. Under 2006 öppnades två nya butiker i föreningens område: Coop Forum i Vinsta och Coop Extra i Skärholmen. Under året stängdes fem butiker: tre Coop Konsum och två Coop Nära. KfS arbetar för att Coop ska öka etableringstakten inom Storstockholmsområdet, som de senaste åren inte haft den omfattning som vi skulle önska. För att kommunicera till kunder och medlemmar vad de olika butikskoncepten står för och erbjuder genomförde kooperationen med början i oktober 2006 en gemensam satsning på Coop som varumärke. I marknadsföringen och på plats i butikerna ville Coop visa att de lyssnar på medlemmarnas synpunkter och önskemål, och agerar därefter. Målet är att få in fler medlemmar och kunder till butikerna, att öka försäljningen, återta förlorade marknadsandelar och nå långsiktig lönsamhet i verksamheten. De närmaste åren kommer Coop att fortsätta att etablera nya butiker, att förbättra och utveckla befintliga butiker och att arbeta för lägre priser. 11

12 12

13 13

14 KfS är en värdestyrd förening med en tydligt formulerad verksamhetsidé. I sin helhet lyder den: Konsumentföreningen Stockholm är en kooperativ ekonomisk förening, ägd och styrd av sina medlemmar. Föreningens syfte är att med stöd av de kooperativa värderingarna i Kompassen göra medlemsnytta, skapa opinion i konsument- och miljöfrågor och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter genom att och ställa krav på den kooperativa affärsverksamheten vad gäller lönsamhet, värderingar, etisk och hållbar konsumtion samt fördelar för medlemmarna. information, kunskap och medlemserbjudanden. föreningens tillgångar efter sunda ekonomiska principer. KF och Coop Sverige arbetar på uppdrag av landets 54 konsumentföreningar, där KfS är en av de största med sina medlemmar. Det ger KfS en stark ställning när det gäller att påverka KF och Coop. KfS roll är inte att vara bekväm för KF och Coop. Vi kan och ska ställa krav både på KF och Coop när det gäller lönsamhet, värderingar, etisk och hållbar konsumtion samt fördelar för medlemmarna. Det gör vi genom representation i KF:s och Coop Sveriges styrelser via olika samrådsorgan som Regionråd Stockholm och Strukturutskott Stockholm. Här har de närmare 450 förtroendevalda medlemmarna en viktig roll i att förse KfS med information och reflektioner kring Coops verksamhet i distrikten. Men hur väl vi lyckas är till syvende och sist en fråga om hur stort stöd vi har från våra medlemmar. Tillsammans är vi starka och ju fler vi blir desto kraftfullare kan vi agera. KfS styrs av sina medlemmar vi tillämpar en representativ demokrati. En medlem en röst är den självklara grunden för allt kooperativt arbete. Varje år väljer medlemmarna de representanter som ska företräda dem i föreningens demokratiska organ. De förtroendevalda verkar inom tio geografiska distrikt, från Nynäshamn och Gnesta i söder till Bålsta och Åkersberga i norr. Varje distrikt har en distriktsstyrelse, som har kontakt med distriktets medlemmar och ordnar aktiviteter inom distriktet och utser medlemsråd i Coops butiker. För att ta reda på vad medlemmarna tycker i särskilt viktiga konsumentfrågor har vi bildat Föräldrajuryn och Medlemspanelen, som några gånger per år får svara på enkäter och säga sin mening i olika frågor. Resultatet ligger sedan till grund för vårt opinionsarbete när vi överlägger med till exempel detaljhandeln, näringslivets branschorganisationer, myndigheter och departement i Sverige och internationellt. Opinionsarbetet bedrivs främst inom områden som etisk och hållbar konsumtion, Rättvisemärkta produkter och andra viktiga medlemsoch konsumentfrågor. Att skapa mervärde för medlemmarna och förmedla kunskap och information som är viktig i deras roll som konsumenter är ett annat av KfS syften. Det gör vi på flera sätt. Bland annat genom Medlemsförmåner Som medlem inbjuds du till föreläsningar och erbjuds rabatter på en lång rad sport- och kulturevenemang. Tematräffar Varje månad arrangeras en eller flera kvällsföreläsningar på aktuella teman, ofta i samarbete med ABF. Exempel på ämnen kan vara miljö, mat, hälsa och hushållsekonomi. Temagrupper För den som själv vill engagera sig i en specifik fråga och lära sig mer finns möjlighet att gå med i eller själv starta en temagrupp. Formen bygger på medlemmarnas och de förtroendevaldas engagemang. Föreningen hjälper till med föreläsare och med att koordinera verksamheten. Tidningen Storstan Under 2006 utkom medlemstidningen Storstan med sitt första nummer. Där kan du läsa om aktuella medlemserbjudanden, men också om vårt arbete i konsument-, miljö- och hälsofrågor. Hemsidan På vår hemsida finns i stort sett all information samlad om KfS och föreningens arbete. Alltifrån våra stadgar och värderingsdokumentet Kompassen till skrivelser, rapporter och undersökningar som vi gjort. På hemsidan kan du också skriva motioner, anmäla dig till Föräldrajuryn eller Medlemspanelen och läsa tidningen Storstan. 14

15 Adressen är Här finns också en särskild inloggning för de förtroendevalda. KfS Gymnasium För att sprida kunskap om de kooperativa tankarna och idéerna driver KfS Sveriges enda gymnasieskola med kooperativ inriktning. Undervisningen i KfS Gymnasium präglas av de grundläggande kooperativa värderingarna demokrati, tolerans, samverkan och alla människors lika värde. Skolans engagemang är starkt i kultur- och samhällsfrågor, inte minst när de har anknytning till konsumtion, hälsa och miljö. Skolan har två program: Handels- och administrationsprogrammet (HP) och Samhällsprogrammet (SP), båda med fast förankring i både teori och verklighet. Sponsring KfS bedriver också ett omfattande sponsringsarbete. En förutsättning när det gäller sponsring är att de samarbetspartner vi väljer ska ställa sig bakom våra värderingar och verksamheten ska vara förenlig med dem. Bistånd Omtanke och ett socialt och samhälleligt engagemang är en av hörnstenarna i KfS. Därför är vi också starkt engagerade i biståndsverksamhet genom stöd till de kooperativa biståndsorganisationerna Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Vi arbetar också för att öka kännedomen om Rättvisemärkta produkter. Inom föreningen finns en arbetsgrupp, Biståndsgruppen, som består av medlemmar, förtroendevalda och anställda. Verksamheten i Biståndsgruppen sker i nära samarbete med både Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen. Att driva en förening med närmare medlemmar och att göra medlemsnytta inom konsument- och miljöområdet kostar pengar. Fram till oktober 2006 var KfS huvudägare med 72 procent i dotterbolaget Atrium Fastigheter. Den 17 oktober tecknades ett avtal mellan Atrium Fastigheter och LjungbergGruppen om ett samgående. Sammanslagningen innebar att Ljungberg- Gruppen förvärvade samtliga aktier i Atrium. Köpeskillingen var 4,1 miljarder som betalades i form av aktier i LjungbergGruppen. Därutöver ingick en kontantlikvid på 1,6 Miljarder. Affären förväntas skapa goda förutsättningar för ytterligare värdetillväxt för KfS. Investeringen i det nya fastighetsbolaget är långsiktig. 15

16 Dagens samhälle är komplext och olika krafter strider om konsumenternas uppmärksamhet. Vi översköljs av information, från medier, producenter och handel. Ofta är budskapen motstridiga och ämnen och samband svåra att förstå. För den enskilda konsumenten kan det vara svårt att bedöma fakta och trovärdighet. Här har KfS en viktig roll att spela. Vi har i kraft av våra närmare medlemmar blivit en röst man lyssnar till i debatten kring hälsa och miljö. Och vi strider för konsumenternas rätt till trovärdig och meningsfull information. Vi vet var vi står och ramarna för föreningens arbete är våra värderingar: Inflytande, Omtanke, Ärlighet och Nytänkande. Det handlar om hållbar utveckling både vad gäller hälsa, miljö, ekonomi och ett etiskt förhållningssätt gentemot människor, djur, miljö och samhället i stort. I vårt uppdrag ingår att se till att Coop Sveriges detaljhandelsverksamhet lever upp till kooperationens värderingar och ställningstaganden. Men vi har en vidare horisont än så. KfS har under 2006 arbetat med och ställt krav bland annat i följande konsument- och miljöfrågor: Granskning av reklam och marknadsföring av antirynkkrämer, rapport överlämnad till Läkemedelsverket Barn, mobiltelefoner och onödig strålning, brev till mobiltelefonbranschen Nanoteknik risker och möjligheter, brev till regeringen Bättre näringsvärden i produkter som riktar sig till barn, försäljningen av till exempel söta frukostflingor har minskat med 37 procent Utökad näringsdeklaration på livsmedel Stoppa livsmedelsföretag från att sälja olagliga produkter Respektera prisinformationslagen, om skanner i butikerna Nationell konsumentrådgivning på telefon Energidrycker eventuella hälsorisker måste utredas Rapporter: Reklam och marknadsföring av hudkrämer Prisfrågeterminaler i butik Mobiltelefoner och barn Broccolirapporten Om ekologiska och konventionella produkters effekter på växthusgaser och övergödning Konsumentföreningen Stockholm är också representerad i en rad olika organ och arbetsgrupper på myndighetsnivå, och är engagerad när det gäller forskning och utveckling kring livsmedels- och miljöfrågor. Vi är också ofta anlitade för föredrag och medverkan i debatter. Några exempel på externa uppdrag vi haft under året är: Lantbruksuniversitetets styrelse Livsmedelsverkets konsumentpanel Ledamot av arbetsgruppen Hot och säkerhet i livsmedelskedjan/foi, Totalförsvarets forskningsinstitut Nordiskt Innovationscentrum, styrgruppen för Human testing of functional foods När det gäller att påverka Coop har vi under året arbetat med följande frågor: Coops arbete med hälsa Coops arbete med redlighet Prisfrågeterminaler i butik Ursprungsmärkning 16

17 17

18 Som medlem i KfS stöder du vårt opinionsarbete. Men du kan också själv påverka i frågor som du tycker är angelägna. Genom KfS Föräldrajury kan föräldrar påverka i konsumentfrågor som rör barn upp till 18 år. Den som anmäler sig får möjlighet att delta i webbaserade undersökningar som skickas ut via e-post. Resultatet ligger bland annat till grund för KfS samtal och överenskommelser med näringsliv, myndigheter och medier föräldrar är anmälda till Föräldrajuryn och de har under året tillfrågats om barn och deras användning av mobiltelefoner. Medlemspanelen är ett forum för KfS att snabbt och enkelt få medlemmarnas åsikt i någon speciell fråga. Konsumentföreningen Stockholm har närmare 450 förtroendevalda. Dessa väljs av medlemmarna och verkar inom tio olika geografiska distrikt. För mer information om varje distrikt se sid 38. I varje distrikt finns en distriktsstyrelse och de flesta av Coops butiker har också ett medlemsråd. Distriktsstyrelsen har kontakt med distriktets medlemmar, ordnar aktiviteter inom distriktet och utser medlemsråd i Coops butiker. Medlemsråden är ett forum där kundernas/medlemmarnas frågor och förväntningar på butiken diskuteras. Rådet fungerar som länk mellan medlemmarna och butiksledningen. Rådet deltar också i butiksarrangemang och ordnar aktiviteter om aktuella konsumentfrågor, till exempel lyfter fram ekologiska produkter eller mat som är bra för hälsan. Som medlem kan man vara med och påverka vilka som blir förtroendevalda. Det gör man genom att delta i valen. Valen förbereds av en valberedning som finns i varje distrikt. Man väljer distriktsstyrelse, ombud till föreningsstämman och valberedning. Andra sätt att påverka är att skriva motioner eller höra av sig till KfS direkt. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner, det vill säga lämna förslag till förändring, utveckling eller dylikt. 18

19 Till höststämman 2006 inkom 33 motioner som kan delas in i fyra grupper: affärsfrågor frågor om KF och Coop medlemsfrågor föreningsfrågor När det gäller affärsfrågor och frågor om KF och Coop har föreningen ingen direkt beslutanderätt men kan, som stor ägare i KF, driva frågorna vidare i de inflytandeforum som finns inom KF och Coop. Varje år arrangerar föreningen ett medlemsmöte. Det är ett tillfälle för medlemmarna att ta del av information kring föreningens verksamhet och att lägga sin röst på dem man vill ska bli förtroendevalda i sitt distrikt. I år gick medlemsmötet i jubileets tecken. Det genomfördes som en inspirationsdag i ABFhuset lördagen den 8 april. Då bjöds medlemmarna på en rad intressanta föreläsningar, teater och, sist men inte minst, en utsökt chokladprovning. Varje år genomförs två föreningsstämmor: en på våren, som är föreningens årsstämma, och en på hösten. På våren behandlas verksamheten för det gångna året och styrelse väljs. På hösten diskuteras/redovisas aktuella frågor och behandlas de motioner som inkommit. På årets höststämma lämnades en utförlig redovisning av den nyligen genomförda fusionen mellan fastighetsbolaget Atrium och LjungbergGruppen. Många av motionerna innehöll förslag som bifölls av styrelsen. Till exempel uppmärksammades frågor om prissättning och prismärkning i butikerna, att de kooperativa värderingarna ska genomsyra Coops butiker på ett tydligt sätt och att vi behöver bli bättre på att framhålla Coops förtjänster. En fråga som diskuterats på flera föreningsstämmor är huruvida de ekologiska jätteräkor som säljs i Coops butiker har en negativ miljöpåverkan eller inte. Det är en svår fråga där Svenska Naturskyddsföreningen och Coop har olika uppfattning. En annan fråga var utbudet av tidningar i Coops butiker. En motionär ville ta bort tidningar som Slitz, Moore och Café ur sortimentet. Styrelsens uppfattning var och är att det är svårt att göra gränsdragningar och förbjuda vissa tidningar. Däremot har Coop en policy att inte sälja porrtidningar och att se till att tidningar som kan ha stötande omslag placeras så att de inte exponeras för barn. Många av de frågor som medlemmarna tar upp handlar om butiksnära frågor och här kan KfS genom sitt inflytande i KF och Coop driva de frågor som medlemmarna tycker är viktiga. De organ som föreningen har inflytande genom är KF:s styrelse där föreningen har två representanter Coop Sveriges styrelse där föreningen har en representant Regionråd Stockholm, ett samrådsorgan mellan föreningens styrelse och representanter för ledningen i Coop och KF Strukturutskott Stockholm, ett utskott till Regionrådet. Här träffas representanter från föreningens styrelse tillsammans med etableringsfunktionen inom Coop samt KF och KF Fastigheter Detaljhandelsråd, samråd mellan medlemsfrämjande föreningar och ledningen för Coop och KF. Därutöver förekommer samverkan och erfarenhetsutbyte med Coop och KF på en mängd olika informella sätt. Det kan handla om tjänstemannakontakter, medverkan i Coops marknadsgrupp och medverkan i KF Konsuments styr- och arbetsgrupp. 19

20 Att vara konsument innebär att ständigt ställas inför olika val, att väga olika aspekter mot varandra. Är varans pris viktigast för mig och min familj, kvaliteten eller hur varan har producerats, var och av vem? Ofta handlar det om kompromisser. Man gör en avvägning utifrån de fakta man känner till. Men för att de här avvägningarna ska bli så välgrundade som möjligt krävs kunskap, och att sprida kunskap och information inom konsumentområdet är en av KfS huvuduppgifter. Vår inställning är att ingen fråga är för liten eller för stor för att belysa och upplysa om. Vi vill inte påverka människor i någon speciell riktning. Däremot vill vi visa på valmöjligheterna och ge inspiration. Ledordet för den här delen av föreningens arbete är Förmedla. Under den rubriken sorterar vi också medlemserbjudanden i form av sport och kulturevenemang. Det är också ett slags kunskapsförmedling, men i vidare bemärkelse. Detsamma gäller sponsring och bistånd, och, sist men inte minst, KfS Gymnasium, som är Sveriges enda gymnasieskola med kooperativ inriktning. Aktiviteterna under 2006 har präglats av 90-årsjubileet. Sammanlagt under året har vi haft ett 40-tal evenemang, från föreläsningar och seminarier till VM-fotboll på storbildsskärm på Råsunda och i Södertälje samt stor avslutningskonsert i Globen. Glädjande är att alla evenemangen har varit välbesökta. Sammanlagt har medlemmar utnyttjat sin möjlighet att delta i festligheterna. Under jubileumsåret genomfördes tre seminarier: Hälsa Igår, idag, imorgon. 850 personer deltog. Konsumenten Igår, idag, imorgon. 750 personer. Maten Igår, idag, imorgon personer. Som ett försök att öka medlemsengagemanget har KfS under året arrangerat fem temakvällar i butik. Butikens trognaste medlemmar har fått inbjudan. Temat för sammankomsterna har varit ekologi och asiatisk matlagning. Syftet har också varit att ge möjlighet till diskussioner kring butiken. Ungefär 15 procent av de inbjudna deltog och av dessa var de flesta intresserade av att delta igen. Butikerna har fått mycket positivt gensvar på arrangemangen. KfS har arrangerat 26 tematräffar under året med totalt deltagare. Tematräffarna tar upp ämnen som miljö, mat, hälsa och hushållsekonomi. Årets rubriker har varit: Hjärnhälsa Vill ha mer om barn och konsumtion Från husman till hummus Inget går upp mot en mör köttbit Börsanalys en analys av plånboken Är det rent mjöl i påsen? Utflykt till ekobageri i Sala Benskör? 20

21 Orkidéer Ät S.M.A.R.T. för hälsan och plånboken Global solidaritet i vår vardag Rörelser i hälsans tecken Mat och rörelse för gravida Farliga begär Möjlighet till fördjupning kan den medlem som vill engagera sig i en specifik fråga få genom att gå med i någon av våra temagrupper. Den som inte hittar någon temagrupp som passar kan själv föreslå ett ämne och få stöd av föreningen att starta en grupp. Föreningen ställer upp med samordning och bidrar med idéer. Aktuella temagrupper under året har varit: Temagrupp Rättvisemärkt Flera av medlemmarna har under året medverkat i utåtriktade aktiviteter. Några medlemmar har deltagit i utbildning i samarbete med föreningen för Rättvisemärkt. Gruppen har också påverkat Coop att ta in Rättvisemärkta bananer och sett till att flera företag och föreningar idag konsumerar Rättvisemärkt kaffe i sina lunchrum och på sina träffar. Gruppen har idag 85 medlemmar. Temagrupp Uthållig Konsumtion och Temagrupp Pris & Kvalitet Grupperna har träffats vid ett tillfälle och fick då utförlig information av företrädare för Coop Sverige om hur en marknadsplan byggs upp och genomförs. Under våren 2007 kommer fler träffar att ordnas med bland annat företrädare för Coop Sverige. Gruppen Uthållig Konsumtion har 30 medlemmar och gruppen Pris & Kvalitet har 20 medlemmar. Temagrupp Tillgänglighet är nystartad och 15 medlemmar har anmält intresse av att delta. Gruppen kommer att engagera sig i bedömning av butikers tillgänglighet för personer med funktionshinder. KfS har sedan augusti 2006 en egen medlemstidning Storstan. Den kommer ut med elva nummer per år och skickas ut tillsammans med Coop Mersmak. Storstan innehåller erbjudanden, konsumentupplysning, föreningsinformation och artiklar med anknytning till Stockholm. För att få Storstan hemskickad i brevlådan krävs att man varje månad antingen handlar för minst kronor i Coops butiker eller gör minst 12 inköp där, sätter in eller handlar för minst 500 kronor med Coop MedMera-kortet. Tidningen finns också att hämta vid medlemspunkten i varje butik. Den går även att ladda ner från hemsidan: Hemsidan är ett viktigt verktyg för att förmedla information, kunskap och medlemserbjudanden. Här finns hela verksamheten samlad. Man kan läsa rapporter och skrivelser, skriva motioner, rösta, kontakta medlemsråd och distriktsstyrelse. De förtroendevalda har en egen inloggning. Där finns material som ska stödja dem i deras uppdrag. Under året har vi på anmodan från de förtroendevalda lagt till en funktion som gör det möjligt för dem att utbyta erfarenheter, ett slags chattfunktion. Ännu en kontaktyta mellan föreningen och medlemmarna är Medlemspunkten, som för närvarande finns i 80 av Coops drygt 100 butiker inom föreningens verksamhetsområde. Medlemspunkten är en minimonter som ställs ut i butiker och stormarknader med tryckt information till medlemmar och kunder. Här finns även tidningen Storstan att hämta för den som inte fått hem den i brevlådan. 21

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll 3 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 Året i korthet Vd har ordet Så hänger KfS, KF och Coop ihop KfS går in som aktiv ägare i Coop Sverige

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse

Konsumentföreningen Stockholm. Verksamhetsberättelse Konsumentföreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 Distriktsstyrelsernas ordföranden Gunilla Skoglund Född 1935 Distrikt 1 Araghi Parvin Född 1955 Distrikt 3 Ulf Runström Född 1937 Distrikt 5 Ingemar

Läs mer

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: 580 425 varav 12 202 var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag

Motionshanteringen Motionsbehandling Viktigt att veta Beslutsförslag Bifall Besvarad Avslag Motioner 2013 Motionshanteringen Detta häfte innehåller de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2013. Efter varje

Läs mer

MOTIONER 2001. Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se

MOTIONER 2001. Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se MOTIONER 2001 Box 4050, 102 61 STOCKHOLM www.konsumentforeningenstockholm.se * info@konsumentforeningenstockholm.se Motionernas väg till beslut på föreningsstämman Detta häfte innehåller de motioner från

Läs mer

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB

Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Årsredo visning 2010 GodFond i Sverige AB Org. nr. 556745-7444 Innehållsförteckning GoodCause i korthet 4 GodFond 2010 i korthet 5 Välgörenhet 6 GodFond spara med hjärta och hjärna! 12 Ett stort tack

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det Vi vill växa och vi bryr oss om hur vi gör det. Vi hanterar frågor som rör etik och kvalitet på

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer