Integritet Principer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integritet Principer"

Transkript

1 Integritet Principer Snap-on Incorporated God Affärssed

2 Innehåll Snap-on Arbetsplats Korrekthet i Offentlig Delgivning Korrekthet och Integritet i Bokföring och Arkiv Rättvis Behandling Dölja var Pengar Kommer Från Lagar om Samma rätt till Arbete och Multikulturella Värden Hälsa, Säkerhet och Miljö Förbud mot Vedergällning Skydda Snap-ons Tillgångar Skydd och Rätt Användning av Företagets Tillgångar Undvika Intressekonflikter Affärsmöjligheter inom Företaget Handel med Värdepapper Konfidentiell Information och Insider-Information Konkurrera Globalt och Etiskt Etik och Efterlevnad utom USA Konkurrenslagstiftning Arbeta med Myndigheter Efterlevnad och Rapportering Undantag Frågor

3 Snap-on Arbetsplats 2

4 Korrekthet i Offentlig Delgivning All Företagets personal måste bistå Företagets CEO (Chief Executive Officer) och högre ekonomichefer att sköta sina ålägganden att upprätta och bibehålla tillräckliga och verkningsfulla delgivningskontroller och -procedurer för att tillhandahålla tillförlitlig och exakt information och på annat sätt stödja lämpliga delgivningsrutiner. Dessa kontroller har utformats för att försäkra Företaget och dess aktieägare att delgivning av väsentlig information om Företaget och dess koncernbolag i dess regelbundna rapporter som inlämnas till, eller avges till, SEC (Securities and Exchange Commission) och övrig offentlig delgivning är fullständiga, skäliga, exakta, lägliga och förståeliga. Vad detta betyder för mig Förändringar i lagar om värdepapper behandlar den metod som börsnoterade företag i USA delger och certifierar viktig information. Syftet med dessa förändringar är att se till att sådan information delges till alla målgrupper på ett rättvist, förståeligt, lägligt och fullständigt sätt. På Snap-on anstränger vi oss att rapportera viktiga nyheter så fullständigt, rättvist, brett, klart och omgående som möjligt. Vad vi rapporterar till aktieägare, myndigheter, anställda och allmänheten har varit och kommer att fortsätta att vara sanningen. Dessutom är det vad lagen kräver. Selektiv delgivning d.v.s. att delge väsentlig information till vissa utomstående, men inte alla är helt förbjudet. Kommunikation med media, investerare och allmänheten har särskilda språkrör inom Företaget ansvaret för. Korrekthet och Integritet i Bokföring och Arkiv All Företagets bokföring, arkiv och konton måste på ett exakt sätt presentera de transaktioner som registrerats. Alla Företagets tillgångar och skulder måste bokföras i normala bokföringsböcker. Inga dolda eller ej bokförda fonder eller tillgångar får upprättas. Inga falska eller artificiella poster får införas. Inga betalningar får göras och inga inköpspriser får avtalas, där avsikt eller underförstådd betydelse är att någon del av betalningen ska användas för annat syfte än vad som anges i betalningsunderlaget. Denna policy gäller inte bara bokförings- och revisionspersonal. Principerna gäller alla anställda, inklusive alla som förhandlar eller godkänner försäljnings- och inköpskontrakt, avger rapporter om kostnadsersättning, eller förbereder eller betalar ut fakturor. Vad detta betyder för mig Bra, etiska affärsrutiner kräver att vår bokföring och våra arkiv ska innehålla objektiv och korrekt information kort sagt att informationen är vad vi säger att den är. Vi måste följa alla myndigheters bestämmelser och alla lagar vad gäller bokföring, arkiv och konton. Kom ihåg att ofullständiga eller vilseledande dokument kan leda till att ett företag utsätts för stämningar, böter eller till och med fängelsestraff. Fatta beslut på arbetsplatsen Korrekthet i Offentlig Delgivning: Carlos, som arbetar med reklam och är företagets språkrör, får ett telefonsamtal från en ekonomiskribent som följer företaget. Reportern frågar om Carlos kan bekräfta att företaget planerar att sälja en av sina verksamheter. Carlos talar om för reportern att företaget inte kommenterar rykten. Under en presskonferens på en mässa ställer en reporter ett antal djupgående frågor till en företagsrepresentant. Efter konferensen inser företagsrepresentanten att han av misstag gav reportern väsentlig information som ännu inte offentliggjorts. Han informerar den juridiska avdelningen och chefen för företagspublikation. De förbereder omedelbart ett meddelande om det material som diskuterats och skickar ut det till SEC (Securities and Exchange Commission), ekonomiska nyhetsbyråer och andra media. Korrekthet och Integritet i Bokföring och Arkiv: Stan, som har en högre chefspost inom bokföring, vet att företagets mål är att kunna tillkännage 15 procent ökning av försäljningen detta kvartal. Han vet att förväntningarna är höga på att denna siffra ska uppfyllas och med lite kreativ bokföring skulle han kunna uppnå detta värde. Stan följer dock kraven vad gäller bokföring och delgivning, vilket innebär att han istället rapporterar 13 procent ökning av försäljningen. En chef har en separat, obehörig fond för specialprojekt och -utgifter på avdelningen. Ibland använder han detta konto för eget bruk, men han betalar alltid tillbaka pengarna. Han ser inget fel i att göra på detta sätt. Han intalar sig själv att han trots allt inte stjäl någonting. Dessa åtgärder strider mot affärsseden. 3

5 Det kan också skada ett företags goda rykte och det kan vara svårt att återställa. Det är allas uppgift att bevara och lämna in korrekta dokument. Att lämna in falska, ändrade eller överdrivna rapporter, fakturor eller kontrakt är en allvarlig lagöverträdelse, som ger allvarliga straff. Rättvis Behandling Företaget anlitar endast hederliga, kvalificerade personer eller firmor som konsulter, agenter, representanter eller distributörer under löneavtal som är rimliga för de tjänster som utförs. Allt sådant samarbete ska nedtecknas i ett skriftligt avtal. Företaget förväntar sig att både dess anställda och agenter ska bedriva affärsverksamhet på ett redbart sätt. Att ignorera denna norm är aldrig en godtagbar ursäkt för oegentligt uppförande och det är inte heller acceptabelt att bortförklara oegentligt beteende, med motiveringen att det skulle vara i Företagets bästa intresse. Inget fall av oegentligheter främjar Företagets intressen. Du ska behandla Företagets kunder, leverantörer, konkurrenter och anställda rättvist. Du får inte dra orättvis fördel av andra genom att manipulera, dölja fakta, missbruka konfidentiell information, presentera väsentliga fakta på ett missvisande sätt och inte heller använda andra metoder för orättvis behandling. Vad detta betyder för mig Snap-on förpliktigar sig att arbeta med leverantörer och andra affärspartners som delar vår önskan om att uppträda på ett etiskt korrekt och ansvarsfullt sätt. Oberoende av om vi har att göra med utomstående affärspartners eller med andra anställda på Snap-on är det vår skyldighet att vara rättvisa och att göra affärer på ett hederligt sätt. Det är en skyldighet som även gäller hur vi behandlar våra konkurrenter. Ärlig konkurrens är naturligtvis acceptabelt. Att favorisera vänner, ägna sig åt tveksamma affärsmetoder och sluta avtal med gynnade parter är något helt annat. Dessa metoder kan ge dålig samarbetsanda på ett företag. De passar inte in på Snap-on. Att arbeta på ett rättvist och rimligt sätt är inte alltid lätt... särskilt om det betyder att man förlorar en kund eller missar ett försäljningstillfälle. Sätt dig själv i den andra personens situation. Behandla andra på det sätt som du och ditt företag vill bli behandlade. Dölja var Pengar Kommer Från Att dölja var pengar kommer från omfattar konvertering av pengar eller egendom som erhållits från olagliga aktiviteter till pengar som tycks vara lagligt intjänade. Det är Företagets policy att helt uppfylla all tillämplig lagstiftning mot att dölja var pengar kommer från, i USA och andra länder där Företaget bedriver affärsverksamhet. Det är Företagets policy att Fatta beslut på arbetsplatsen Rättvis Behandling: På en mässa får en anställd höra talas om, från vänligt inställda konkurrenter, planer på att utesluta en gemensam konkurrent från framtida anbud för uppdrag. Den anställde talar om för sina vänligt inställda konkurrenter att han och hans företag aldrig skulle delta i eller tillåta något sådant. Han informerar sin chef om detta samtal och chefen varnar lämpliga parter. Ditt företag har ombetts lämna in ett anbud på ett stort kontrakt och du har fått uppgiften att förbereda och lämna in anbudet. Du vet dock också att avgörande råmaterial inte kommer att finnas tillgängliga förrän efter det att projektet måste vara klart. Du delger inte denna information eftersom ditt företag verkligen behöver uppdraget. Detta beteende är ett brott mot affärsseden. Dölja var Pengar Kommer Från: En leverantör ber en nyanställd på avdelningen för leverantörsbetalningar att skicka betalningen till ett offshore-konto. Den nyanställda finner denna begäran tveksam och hon varnar sin chef. De rapporterar båda ärendet till Företagets juridiska avdelning, som informerar berörda myndigheter. Vid affärsverksamhet för företaget utom USA blir du kontaktad av en tidigare kund som föreslår en strategisk allians. På ytan ser det ut som en legitim affärsmöjlighet, tills du får reda på att parterna som står bakom den föreslagna alliansen är knutna till en militant politisk organisation. Du dra dig ur fortsatta diskussioner och kontaktar den juridiska avdelningen. 4

6 Dölja var Pengar Kommer Från 5

7 Lagar om Samma Rätt till Arbete och Multikulturella Värden 6

8 bedriva affärsverksamhet endast med kunder som ägnar sig åt legitim och laglig affärsverksamhet och att arbeta med transaktioner med medel som helt kommer från laglig verksamhet och legitima källor. Snap-on kommer inte att ha något att göra med aktiviteter som gör det lättare att dölja var pengar kommer från eller finansierar terrorism eller andra kriminella aktiviteter. Vad detta betyder för mig Vår affärsverksamhet tar oss till många världsdelar och till de flesta områden i USA. Det gör att vi bedriver affärsverksamhet med många olika slags kunder, leverantörer och affärspartners. Geopolitiska händelser på senare tid och terroristaktiviteter, tillsammans med mycket omskrivna fall av bedrägeri, svindleri och andra olagliga aktiviteter har gjort allmänheten uppmärksam på de farliga konsekvenser som orsakas av att dölja var pengar kommer från. Därför uppmans du bestämt att: Lyssna på din intuition. Om du träffar på tveksamma krav eller transaktioner ska du varna din chef. Se upp med krav eller förmåner av engångstyp, t.ex. elektronisk överföring av medel till ett obehörigt konto vid ett tillfälle eller begäran om att kringgå företags betalningspolicy eller -rutiner. Lagar om Samma Rätt till Arbete och Multikulturella Värden Snap-on värdesätter att dess arbetskraft kommer från många olika bakgrunder och försöker uppmuntra till uppskattning av olika kulturella värden i dess alltmer multikulturella grupp av anställda. Det är Företagets policy att erbjuda anställningstillfällen utan hänsyn till ras, religion, färg, nationellt ursprung, kön, ålder, härstamning, sexuell inriktning, krigsveteranstatus, civilstånd, handikapp eller någon annan orsak som anges av federala, delstatliga eller lokala lagar i USA. Företaget kräver att du följer alla anställnings- och arbetsrättslagar som gäller den verksamhetsenhet eller det kontor där du arbetar. Företaget anser att varje anställd har rätt till arbete i en miljö som är fri från diskriminering och det är Företagets policy att upprätthålla en arbetsmiljö fri från diskriminering eller trakassering av alla slag. Vad detta betyder för mig Respekt, värdighet, ekonomiska möjligheter. Detta är vad varje individ förtjänar och vad varje anställd på Snap-on förväntar sig. Vårt mål är att skapa och upprätthålla en miljö som leder till samarbete, ömsesidig påverkan, tolerans och respekt. Vi strävar efter att ha en arbetsmiljö som är fri från trakasserier och hotelser. På Snap-on värdesätter vi våra anställdas mångkulturella bakgrund. Ingen enda kultur, bakgrund eller grupp har ensam de bästa ideerna. Tveklöst gör våra anställdas rika och Fatta beslut på arbetsplatsen Lagar om Samma Rätt till Arbete och Multikulturella Värden: Don, som är försäljningschef, anstränger sig för att ge alla i gruppen tillgång till bra konton. Han tilldelade nyligen Patricia, en av hans anställda med bäst prestationer, till en stor och långvarig företagskund. Kunden kontaktade direkt Don för att lägga fram sina synpunkter. Jag tycker bättre om att arbeta med män förklarade kunden. Dessutom verkar män kunna mer om maskiner och verktyg. Don vägrar på ett diplomatiskt sätt att låta Patricia lämna kontot, Han följer affärssedan. Marian har regelbundet lunch med Sue, en av 5 personer som arbetar för Marian. De två, tillsammans med sina makar, umgås också på helgerna. Marian befordrade nyligen Sue, trots att det fanns en kollega med bättre kvalifikationer. Marian bryter definitivt mot affärsseden. Scott har arbetat för företaget i 2 år och befordrades nyligen till en ny avdelning. Sedan han startade detta nya uppdrag har han fått stå ut med att bli utskälld på grund av sin ras samt dessutom illasinnade practical jokes. Han rapporterar dessa missförhållanden till sin chef och till personalchefen, som gör det klart för Scotts medarbetare att trakasseringen inte kommer att tolereras. Flera anställda har rapporterat ovänlig behandling från en medarbetare, som inte tycker om deras religiösa anknytning. Den medarbetare som gjorde detta tillrättavisas och blir tillsagd att sluta med trakasseringen, som är ett definitivt brott mot affärsseden. 7

9 Integritet: Vad betyder detta ord? Det betyder ärlighet. Pålitlighet. Tillförlitlighet. Det betyder också äkthet, öppenhet, uppriktighet. På Snap-on betyder det att vi står för dessa värderingar lever enligt dessa värderingar. Varje dag. 8

10 varierande perspektiv, erfarenhet och bakggrund oss till ett starkare företag. Denna mångkulturella bakrund ger oss ökad produktivitet och är en verklig konkurrensfördel. Detta gäller definitivt för företag, som liksom vi, gör affärer internationellt. Det är vår skyldighet att följa alla gällande lagar vid anställning, fackföreningsfrågor och andra personalfrågor. Det leder också till bra affärsverksamhet. På Snap-on är framgång, löneökningar, befordringar, bonus, arbetsuppdrag och utbildningsmöjligheter baserade på prestation och insatser kort sagt, på meriter. Hälsa, Säkerhet och Miljö Det är Företagets policy att all personal i Företaget ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Alla anställda måste uppfylla all gällande arbetsskyddslagstiftning och Företagets bestämmelser och program om hälsa och säkerhet. Företaget förstår och anser att det är viktigt att skydda naturresurser och det globala miljöarvet. Företaget anser att miljövårdsmål kan och ska stå i överensstämmelse med ekonomiskt välbefinnande. Företaget lovar att skydda miljökvalitet och mänsklig välfärd i våra samhällen och att införa miljömässigt vettig policy med syfte att förhindra, lindra och, där så är lämpligt, åtgärda miljöpåverkan i samhället. Företaget kan bäst uppfylla sina åtaganden till miljön, våra anställda och våra grannar genom att följa dessa beteendeprinciper. Spara energi och naturresurser genom försiktig användning och återanvändning, där så är lämpligt. Arbeta hårt på att fortlöpande eliminera avfall och föroreningar vid källan och i övrigt reducera, återanvända och återvinna. Rätt hantera eller effektivt behandla eventuellt avfall som inte kan återanvändas på ett ekonomiskt sätt. Utforma, driva och bedöma våra anläggningar så hälsa och säkerhet skyddas för våra anställda och grannar, inklusive underleverantörer och andra som besöker våra anläggningar. Göra hygien, säkerhet och miljö en prioritet vid utveckling av nya produkter och processer. Känna igen, förutse, reagera på och kommunicera väsentliga miljöaspekter/inverkan på ett lägligt sätt vad gäller anställdas och samhällets synpunkter på våra produkter och vår verksamhet. Delta i den offentliga debatten om lagstiftningsfrågor i syfte att uppnå sund och ekonomisk lagstiftningsteori. Hantera all verksamhet på ett lagligt sätt och uppfylla andra relevanta och lämpliga krav vad gäller miljö, säkerhet och hälsa. Regelbundet ha revision och bedömning av vårt genomförande, jämfört med uppställda mål och principer för vårt system att hantera lagstiftning. Fatta beslut på arbetsplatsen Hälsa, Säkerhet och Miljö: Greg har ett dilemma. Ska han stänga produktionsbanan för att åtgärda ett luftföroreningsproblem, vilket ger kostnader i form av en halv dags stillestånd? Eller ska han istället hålla igång produktionsbanan och göra något åt reparationerna senare? Han lyssnar på sitt samvete, följer affärsseden och åtgärdar problemet direkt. Du har märkt att städningen av toaletterna ibland inte görs som den ska. Du tar upp detta med personen som är ansvarig för underhåll av anläggningen och han åtgärdar det omgående med städtjänsten. Du och dina medarbetare är på andra och tredje våningen i en byggnad. Av skydds- och säkerhetsskäl ska alla dörrar till trappuppgångar vara låsta. Flera kolleger har lämnat dessa dörrar helt öppna, så att det går lättare att gå mellan våningsplanen. Du vill inte bråka om det, så du rapporterar inte detta. För att uppfylla syftet med affärsseden ska du rapportera detta. Jessica har utsatts för påtryckningar för att öka sin produktivitet. Hon bestämmer sig för att koppla ur en skyddsfunktion på monteringsbandet, så att hon får bättre produktionssiffror per timme. Hon intalar sig själv att denna funktion verkligen inte är nödvändig. Hon riskerar dock säkerheten för sig själv och andra och det är definitivt ett brott mot affärsseden. 9

11 Vad detta betyder för mig Var och en av oss kan göra en bestående insats på Snap-on, i stort som smått. Att vara uppmärksam på hälso- och skyddsfrågor, undvika att slösa med resurser, arbeta på ett sätt som skyddar miljön dessa och liknande frågor berör alla. Alla drar fördel vad gäller hälsa, bekvämlighet, effektivitet och produktivitet när vi är omsorgsfulla med att följa vettiga rutiner. Kom ihåg att sunt förnuft räcker långt när det gäller att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö och det samma gäller för vaksamhet. En sekunds ouppmärksamhet eller vårdslöshet i arbetet eller utanför kan ha en livsavgörande inverkan. Det får inte finnas en passiv, vårdslös eller osystematisk inställning till något så viktigt som vår hälsa, vår säkerhet och miljön. Här på Snap-on anser vi i själva verket att det är en bra affärsidé att vara omsorgsfull vid användning av luft, vatten och andra naturresurser. För att skydda alla är det viktigt att rapportera t.ex. en utbränd glödlampa i trapphuset. Tala om för en arbetsledare när det finns riskmoment på anläggningens golvutrymmen eller på kontoret. Spara, återvinn och återanvänd, vare sig det gäller papper, glas, plast, kontorsmaterial, vatten eller energi. Var ett gott föredöme för att ta hand om företag, samhälle och naturresurser. Var rädd om varandra och andra personer och generationer som kommer efter oss. Förbud mot Vedergällning Företaget förbjuder repressalier mot ärligt rapporterade faktiska eller möjliga brott mot denna Affärssed, eller för deltagande i undersökningar eller rättegångsförfarande som omfattar denna Affärssed. Vedergällning i någon form mot de av Företagets personal som rapporterar ett möjligt brott mot denna Affärssed, eller som bidrar till undersökning av ett möjligt brott mot denna Affärssed, är i sig själv ett brott mot denna Affärssed och ger anledning till lämpliga disciplinåtgärder. Under vissa omständigheter kan det förekomma brottsrättsliga straff för vedergällning, inklusive böter och fängelse. Vad detta betyder för mig Frihet att uttrycka sina synpunkter och bli hörd är en viktig del av Snap-ons kultur. Det är ändå inte alltid lätt att lämna in ett klagomål eller slå larm om uppträdande som är ett brott mot företagets policy. Kom dock ihåg följande: Snap-on uppmanar bestämt till att rapportera alla misstänkta fall av brott mot God affärssed. Det är fel att bestraffa eller på annat sätt behandla någon illa som har lämnat in ett klagomål eller varnat för oetiskt uppträdande. Det finns i själva verket allvarliga straff för detta. I största möjliga utsträckning kommer information om undersökning av olagliga, oegentliga eller andra oetiska aktiviteter att hållas konfidentiell. Fatta beslut på arbetsplatsen Förbud mot Vedergällning: En montör talar om för sin direkt överordnade chef att det nyligen förekommit flera fall av ej acceptabelt arbete på monteringsbandet arbete som hans chef godkänt. Kort tid därefter nekas montören övertid och ges mindre önskvärda arbetstider. Han rapporterar det inträffade till chefen för tillverkning som undersöker fallet och ger den direkt överordnade chefen ett lämpligt disciplinstraff. Du och en medarbetare har ombetts att medverka i en arbetsgrupp som ska undersöka tveksamma revisionsrutiner. Kort tid efter du startat uppdraget får du ett hotelsefullt telefonmeddelande från en person som ringer anonymt. Du talar om detta för arbetsgruppens chef. Hon följer upp detta, identifierar personen och utdelar ett disciplinstraff. Vid behandling av en kollegas utgiftsrapport lägger en assistent märke till att medarbetaren, John, har angivit uppdrivna utgifter till ett belopp av USD 450. Assistenten frågar ut John, som talar om för henne att sköta sina egna affärer, skicka in rapporten och hålla tyst om det. Hon vägrar att gå med på detta och rapporterar det inträffade till sin avdelningschef, som försäkrar henne om att hon kommer att skyddas från eventuell vedergällning. Mark har utsatts för påtryckningar för att öka sina försäljningssiffror. Han uppmuntrar Frank, som rapporterar till honom, att dubbelräkna flera transaktioner som gjorts nyligen. Frank går motvilligt med på detta och är rädd att om han inte samarbetar kommer Mark att ge igen. Både han och Mark begår definitivt ett brott mot affärsseden. 10

12 Förbud mot Vedergällning 11

13 Skydda Snap-ons Tillgångar 12

14 Skydd och Rätt Användning av Företagets Tillgångar Du ska skydda Företagets tillgångar och se till att de används på ett effektivt sätt som står i överensstämmelse med Företagets Lean-initiativ. Stöld och svinn har en direkt inverkan på Företagets lönsamhet. Alla Företagets tillgångar ska därför endast användas för legitima affärsändamål. Några exempel: Använd inte Företagets tillgångar för personligt bruk, om det ger Företaget extra kostnader, stör skyldigheter under arbetstid eller bryter mot Företagets policy. Tillåt inte att Företagets egendom används för att utföra brott. Vad detta betyder för mig Det strider mot denna Affärssed och mot lagen att stjäla, missbruka eller förstöra Företagets tillgångar. Det strider också mot denna Affärssed och mot lagen att använda Företagets egendom för olagligt syfte. Kom ihåg att missbruk och stöld av Företagets tillgångar inte är åtgärder som inte drabbar någon. I själva verket betalar alla för detta inte bara Företaget, men även medarbetare, kunder och andra. Behandla Företagets tillgångar på samma sätt som du skulle behandla dina egna. Skydda dessa tillgångar, spara på dem och få ut mesta möjliga av dem. Lyssna på dina instinkter. Om du är tveksam vad gäller det som du är frestad att göra eller har ombetts göra, fråga lämplig person. Undvika Intressekonflikter Du måste undvika konflikter mellan dina personliga intressen och Företagets intressen. Du måste uppge eventuella aktiviteter, ekonomiska intressen eller förbindelser som kan utgöra en verklig eller potentiell intressekonflikt. Du ska därför undvika alla investeringar, intressen eller associationer som stör eller kan verka störande på att du objektivt eller oberoende utövar ditt bästa omdöme eller utför dina skyldigheter i Företagets bästa intresse. Du ska i synnerhet: Arbeta med alla leverantörer, kunder, konkurrenter, andra anställda och alla andra som gör affärer med Företaget på ett rättvist och objektivt sätt, utan att ge förmåner eller preferenser baserat på personliga ekonomiska faktorer Inte acceptera från eller ge till någon leverantör, kund eller konkurrent en gåva, underhållning eller annan fördel, inklusive betalningar eller lån, utom vad som uttryckligen tillåts under denna Affärssed Inte äga något ekonomiskt intresse i eller ha någon anställning eller chefsposition med någon firma eller något företag som är en konkurrent till eller som bedriver eller planerar att bedriva affärsverksamhet med Företaget, om detta intresse eller denna befattning kan påverka något beslut du fattar när du utför dina åligganden och Du får inte söka eller acceptera, och inte heller erbjuda eller ge, några betalningar, avgifter, lån, tjänster eller gåvor, från eller till en person eller firma som villkor eller resultat av affärsverksamhet med Företaget. Fatta beslut på arbetsplatsen Skydd och Rätt Användning av Företagets Tillgångar: George har sitt eget företag, som extraarbete. Av bekvämlighetsskäl och för att spara pengar använder han ibland företagets kontorsmaterial för sitt arbete. Det han gör är definitivt ett brott mot affärsseden. En bekant till dig startar sitt eget företag. Hon har bett dig om din avdelnings kunddatabas, som omfattar namn och telefonnummer till inköpschefer och annan värdefull information. Jag arbetar inom ett annat verksamhetsområde försäkrar hon dig. Jag skulle inte konkurrera med ditt företag. Du vägrar och säger att det strider mot företagets policy att delge denna information. Tom har tillgång till ett av företagets fordon, som ska användas för affärsbruk. Han använder det ibland på helger för ärenden och för att besöka bekanta. Detta är ett brott mot Företagets affärssed. Dessutom utsätts företaget för ytterligare ansvarsbörda. Janet använder företagets frankeringsmaskin för att skicka ut personliga julkort, meddelanden, inbjudningar till fest allt möjligt. Hon bortförklarar det med att intala sig att hon arbetar hårt och förtjänar denna uppmuntran. Det hon gör är definitivt ett brott mot affärsseden. Gordon, företagets anläggningschef, har tillfrågats om han kan iordningställa ett konferensrum som ska vara tillgängligt för möten varje månad för en 12-stegs grupp. Han diskuterar denna begäran med personalchefen och den juridiska avdelningen, för att ta reda på om det finns frågor som han bör känna till. 13

15 Företagets policy förbjuder ej presenter av nominellt värde, normala affärsmåltider och -underhållning, utbyte av sedvanliga ömsesidiga artighetsbetygelser mellan anställda i Företaget och deras affärskolleger och liknande sedvanliga och rimliga utgifter för att främja företagets allmänna goodwill. Att bekosta eller motta gåvor och underhållning som är mer än nominella i värde måste godkännas skriftligen av din chef. Policy angående gåvor och underhållning gäller ej tävlingar för försäljningsändamål och reklamresor som är till förmån för Företaget. Sådana program måste godkännas skriftligen av en befattningshavare i företaget. Alla sådana tävlingar och reklamresor ska göras på ett rättvist sätt och i enlighet med gällande lagstiftning och är underkastad Företagets policy vad gäller godkännande av affärsrelaterade utgifter. För gåvor till och underhållning för myndighetspersoner eller anställda är denna policy underkastad bestämmelserna under Myndighetsbetalningar som beskrivs i detta dokument. Företagets målsättning är att konkurrera på marknaden med produkter och tjänster av överlägsen kvalitet, till konkurrenskraftiga priser. Inga betalningar eller annat av värde i någon form ska ges direkt eller indirekt till någon i världen för att erhålla eller upprätthålla affärer eller för att erhålla förmånliga åtgärder. Vad detta betyder för mig Det viktiga här är omdöme. Denna Affärssed kräver att var och en av oss uppträder på ett sätt som är oklanderligt. Vi förväntas vara öppna, opartiska, rättvisa och konsekventa när vi har att göra med medarbetare, leverantörer av varor och tjänster, kunder och andra som vi bedriver affärsverksamhet med. Det är inte svårt att förstå att om man får eller ger gåvor av mer än ett nominellt värde kan det ändra ett affärsförhållande och leda till tacksamhetsskuld och favorisering. Det är vettigt att undvika sådana situationer, av många anledningar. Om du har frågor om en viss affärsverksamhet eller utomstående aktivitet kan du alltid gå till din chef eller en av Företagets advokater. Kom ihåg att många utomstående aktiviteter och anknytningar är tillåtna, om du informerat Företaget om dem och din chef godkänt dem. Undvik all affärsverksamhet och alla affärsförhållanden som strider mot rättvisenormer. Vi ska alltid vara lojala mot Företaget. Informera om eventuella intressen eller aktiviteter som kan stå i konflikt med eller tyckas stå i konflikt med ditt arbete eller med Företagets affärsverksamhet. Om du erbjuds gåvor eller underhållning av en leverantör, kontrollera med din chef om det är lämpligt att tacka ja. Undvik även sådant som kan tyckas vara en intressekonflikt. Om du har frågor ska du inte tveka att ta upp dem. Fatta beslut på arbetsplatsen Undvika Intressekonflikter: En leverantör inbjuder dig och din maka att bo gratis en vecka i hennes Sun Belt-lägenhet. Du tackar nej på ett trevligt sätt och säger att företagets policy hindrar dig från att acceptera ett sådant erbjudande. Din medarbetares bror sitter med i styrelsen hos en konkurrent. Så vitt du vet delar inte din kollega konfidentiell företagsinformation med sin bror och hans bror ger inte heller honom information. Din medarbetare bör dock tala om för företaget att hans bror har denna anknytning, om så inte redan gjorts. Colin har ett långvarigt och gemytligt affärsförhållande med en större leverantör till företaget. Colin godkände nyligen betalning av leverantörens faktura, som hade ökats med fiktiva utgifter. Colin har begått brott både mot affärsseden och lagen. Tidigare (och innan du började din nuvarande anställning) gjorde du frilansarbete för en av företagets konkurrenter. Du har ombetts av denna konkurrent att hjälpa till med ett annat projekt. Du svarar ja, eftersom du behöver pengarna och inte tror att någon kommer att få reda på det. Detta är ett brott mot Företagets affärssed. Du har blivit inbjuden att vara med i en organisation som förespråkar åtgärder som ditt företag officiellt motarbetar. Du tycker att medlemskap i en sådan grupp skulle utgöra en intressekonflikt, så du tackar nej. 14

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT

YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT YRKESETISKA REGLER VÅRT ARBETSSÄTT 2007 INNEHÅLL L ORÉAL-ANDAN FÖRORD av Sir Lindsay Owen-Jones och Jean-Paul Agon FÖRORD av företagsledningen HUR MAN ANVÄNDER DETTA YRKESETISKA REGELVERK RESPEKT FÖR INDIVIDEN,

Läs mer

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE

Blue Book. Vi upprätthåller COMPLIANCE Blue Book Sammanfattning av Pfizers policies om hur vi gör affärer. Vi upprätthåller COMPLIANCE Genom att uppföra oss med integritet kan vi få de människor vi arbetar för att känna förtroende och respekt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Global Code of Conduct

Global Code of Conduct Global Code of Conduct Global Compliance Office 信 @ 工 作 遵 守 法 规. 从 您 做 起. Juli 2015 Ett meddelande från John Greisch & Ilana Shulman Bästa medarbetare på Hill-Rom: Vi är glada över att återigen presentera

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet.

Etiska regler. Tillit. Respekt. Integritet. Etiska regler Tillit. Respekt. Integritet. Våra åtaganden UTC:s åtaganden definierar vilka vi är och hur vi arbetar. De fokuserar vår verksamhet och för oss framåt. Prestation Våra kunder har ett val och

Läs mer