Integritet Principer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integritet Principer"

Transkript

1 Integritet Principer Snap-on Incorporated God Affärssed

2 Innehåll Snap-on Arbetsplats Korrekthet i Offentlig Delgivning Korrekthet och Integritet i Bokföring och Arkiv Rättvis Behandling Dölja var Pengar Kommer Från Lagar om Samma rätt till Arbete och Multikulturella Värden Hälsa, Säkerhet och Miljö Förbud mot Vedergällning Skydda Snap-ons Tillgångar Skydd och Rätt Användning av Företagets Tillgångar Undvika Intressekonflikter Affärsmöjligheter inom Företaget Handel med Värdepapper Konfidentiell Information och Insider-Information Konkurrera Globalt och Etiskt Etik och Efterlevnad utom USA Konkurrenslagstiftning Arbeta med Myndigheter Efterlevnad och Rapportering Undantag Frågor

3 Snap-on Arbetsplats 2

4 Korrekthet i Offentlig Delgivning All Företagets personal måste bistå Företagets CEO (Chief Executive Officer) och högre ekonomichefer att sköta sina ålägganden att upprätta och bibehålla tillräckliga och verkningsfulla delgivningskontroller och -procedurer för att tillhandahålla tillförlitlig och exakt information och på annat sätt stödja lämpliga delgivningsrutiner. Dessa kontroller har utformats för att försäkra Företaget och dess aktieägare att delgivning av väsentlig information om Företaget och dess koncernbolag i dess regelbundna rapporter som inlämnas till, eller avges till, SEC (Securities and Exchange Commission) och övrig offentlig delgivning är fullständiga, skäliga, exakta, lägliga och förståeliga. Vad detta betyder för mig Förändringar i lagar om värdepapper behandlar den metod som börsnoterade företag i USA delger och certifierar viktig information. Syftet med dessa förändringar är att se till att sådan information delges till alla målgrupper på ett rättvist, förståeligt, lägligt och fullständigt sätt. På Snap-on anstränger vi oss att rapportera viktiga nyheter så fullständigt, rättvist, brett, klart och omgående som möjligt. Vad vi rapporterar till aktieägare, myndigheter, anställda och allmänheten har varit och kommer att fortsätta att vara sanningen. Dessutom är det vad lagen kräver. Selektiv delgivning d.v.s. att delge väsentlig information till vissa utomstående, men inte alla är helt förbjudet. Kommunikation med media, investerare och allmänheten har särskilda språkrör inom Företaget ansvaret för. Korrekthet och Integritet i Bokföring och Arkiv All Företagets bokföring, arkiv och konton måste på ett exakt sätt presentera de transaktioner som registrerats. Alla Företagets tillgångar och skulder måste bokföras i normala bokföringsböcker. Inga dolda eller ej bokförda fonder eller tillgångar får upprättas. Inga falska eller artificiella poster får införas. Inga betalningar får göras och inga inköpspriser får avtalas, där avsikt eller underförstådd betydelse är att någon del av betalningen ska användas för annat syfte än vad som anges i betalningsunderlaget. Denna policy gäller inte bara bokförings- och revisionspersonal. Principerna gäller alla anställda, inklusive alla som förhandlar eller godkänner försäljnings- och inköpskontrakt, avger rapporter om kostnadsersättning, eller förbereder eller betalar ut fakturor. Vad detta betyder för mig Bra, etiska affärsrutiner kräver att vår bokföring och våra arkiv ska innehålla objektiv och korrekt information kort sagt att informationen är vad vi säger att den är. Vi måste följa alla myndigheters bestämmelser och alla lagar vad gäller bokföring, arkiv och konton. Kom ihåg att ofullständiga eller vilseledande dokument kan leda till att ett företag utsätts för stämningar, böter eller till och med fängelsestraff. Fatta beslut på arbetsplatsen Korrekthet i Offentlig Delgivning: Carlos, som arbetar med reklam och är företagets språkrör, får ett telefonsamtal från en ekonomiskribent som följer företaget. Reportern frågar om Carlos kan bekräfta att företaget planerar att sälja en av sina verksamheter. Carlos talar om för reportern att företaget inte kommenterar rykten. Under en presskonferens på en mässa ställer en reporter ett antal djupgående frågor till en företagsrepresentant. Efter konferensen inser företagsrepresentanten att han av misstag gav reportern väsentlig information som ännu inte offentliggjorts. Han informerar den juridiska avdelningen och chefen för företagspublikation. De förbereder omedelbart ett meddelande om det material som diskuterats och skickar ut det till SEC (Securities and Exchange Commission), ekonomiska nyhetsbyråer och andra media. Korrekthet och Integritet i Bokföring och Arkiv: Stan, som har en högre chefspost inom bokföring, vet att företagets mål är att kunna tillkännage 15 procent ökning av försäljningen detta kvartal. Han vet att förväntningarna är höga på att denna siffra ska uppfyllas och med lite kreativ bokföring skulle han kunna uppnå detta värde. Stan följer dock kraven vad gäller bokföring och delgivning, vilket innebär att han istället rapporterar 13 procent ökning av försäljningen. En chef har en separat, obehörig fond för specialprojekt och -utgifter på avdelningen. Ibland använder han detta konto för eget bruk, men han betalar alltid tillbaka pengarna. Han ser inget fel i att göra på detta sätt. Han intalar sig själv att han trots allt inte stjäl någonting. Dessa åtgärder strider mot affärsseden. 3

5 Det kan också skada ett företags goda rykte och det kan vara svårt att återställa. Det är allas uppgift att bevara och lämna in korrekta dokument. Att lämna in falska, ändrade eller överdrivna rapporter, fakturor eller kontrakt är en allvarlig lagöverträdelse, som ger allvarliga straff. Rättvis Behandling Företaget anlitar endast hederliga, kvalificerade personer eller firmor som konsulter, agenter, representanter eller distributörer under löneavtal som är rimliga för de tjänster som utförs. Allt sådant samarbete ska nedtecknas i ett skriftligt avtal. Företaget förväntar sig att både dess anställda och agenter ska bedriva affärsverksamhet på ett redbart sätt. Att ignorera denna norm är aldrig en godtagbar ursäkt för oegentligt uppförande och det är inte heller acceptabelt att bortförklara oegentligt beteende, med motiveringen att det skulle vara i Företagets bästa intresse. Inget fall av oegentligheter främjar Företagets intressen. Du ska behandla Företagets kunder, leverantörer, konkurrenter och anställda rättvist. Du får inte dra orättvis fördel av andra genom att manipulera, dölja fakta, missbruka konfidentiell information, presentera väsentliga fakta på ett missvisande sätt och inte heller använda andra metoder för orättvis behandling. Vad detta betyder för mig Snap-on förpliktigar sig att arbeta med leverantörer och andra affärspartners som delar vår önskan om att uppträda på ett etiskt korrekt och ansvarsfullt sätt. Oberoende av om vi har att göra med utomstående affärspartners eller med andra anställda på Snap-on är det vår skyldighet att vara rättvisa och att göra affärer på ett hederligt sätt. Det är en skyldighet som även gäller hur vi behandlar våra konkurrenter. Ärlig konkurrens är naturligtvis acceptabelt. Att favorisera vänner, ägna sig åt tveksamma affärsmetoder och sluta avtal med gynnade parter är något helt annat. Dessa metoder kan ge dålig samarbetsanda på ett företag. De passar inte in på Snap-on. Att arbeta på ett rättvist och rimligt sätt är inte alltid lätt... särskilt om det betyder att man förlorar en kund eller missar ett försäljningstillfälle. Sätt dig själv i den andra personens situation. Behandla andra på det sätt som du och ditt företag vill bli behandlade. Dölja var Pengar Kommer Från Att dölja var pengar kommer från omfattar konvertering av pengar eller egendom som erhållits från olagliga aktiviteter till pengar som tycks vara lagligt intjänade. Det är Företagets policy att helt uppfylla all tillämplig lagstiftning mot att dölja var pengar kommer från, i USA och andra länder där Företaget bedriver affärsverksamhet. Det är Företagets policy att Fatta beslut på arbetsplatsen Rättvis Behandling: På en mässa får en anställd höra talas om, från vänligt inställda konkurrenter, planer på att utesluta en gemensam konkurrent från framtida anbud för uppdrag. Den anställde talar om för sina vänligt inställda konkurrenter att han och hans företag aldrig skulle delta i eller tillåta något sådant. Han informerar sin chef om detta samtal och chefen varnar lämpliga parter. Ditt företag har ombetts lämna in ett anbud på ett stort kontrakt och du har fått uppgiften att förbereda och lämna in anbudet. Du vet dock också att avgörande råmaterial inte kommer att finnas tillgängliga förrän efter det att projektet måste vara klart. Du delger inte denna information eftersom ditt företag verkligen behöver uppdraget. Detta beteende är ett brott mot affärsseden. Dölja var Pengar Kommer Från: En leverantör ber en nyanställd på avdelningen för leverantörsbetalningar att skicka betalningen till ett offshore-konto. Den nyanställda finner denna begäran tveksam och hon varnar sin chef. De rapporterar båda ärendet till Företagets juridiska avdelning, som informerar berörda myndigheter. Vid affärsverksamhet för företaget utom USA blir du kontaktad av en tidigare kund som föreslår en strategisk allians. På ytan ser det ut som en legitim affärsmöjlighet, tills du får reda på att parterna som står bakom den föreslagna alliansen är knutna till en militant politisk organisation. Du dra dig ur fortsatta diskussioner och kontaktar den juridiska avdelningen. 4

6 Dölja var Pengar Kommer Från 5

7 Lagar om Samma Rätt till Arbete och Multikulturella Värden 6

8 bedriva affärsverksamhet endast med kunder som ägnar sig åt legitim och laglig affärsverksamhet och att arbeta med transaktioner med medel som helt kommer från laglig verksamhet och legitima källor. Snap-on kommer inte att ha något att göra med aktiviteter som gör det lättare att dölja var pengar kommer från eller finansierar terrorism eller andra kriminella aktiviteter. Vad detta betyder för mig Vår affärsverksamhet tar oss till många världsdelar och till de flesta områden i USA. Det gör att vi bedriver affärsverksamhet med många olika slags kunder, leverantörer och affärspartners. Geopolitiska händelser på senare tid och terroristaktiviteter, tillsammans med mycket omskrivna fall av bedrägeri, svindleri och andra olagliga aktiviteter har gjort allmänheten uppmärksam på de farliga konsekvenser som orsakas av att dölja var pengar kommer från. Därför uppmans du bestämt att: Lyssna på din intuition. Om du träffar på tveksamma krav eller transaktioner ska du varna din chef. Se upp med krav eller förmåner av engångstyp, t.ex. elektronisk överföring av medel till ett obehörigt konto vid ett tillfälle eller begäran om att kringgå företags betalningspolicy eller -rutiner. Lagar om Samma Rätt till Arbete och Multikulturella Värden Snap-on värdesätter att dess arbetskraft kommer från många olika bakgrunder och försöker uppmuntra till uppskattning av olika kulturella värden i dess alltmer multikulturella grupp av anställda. Det är Företagets policy att erbjuda anställningstillfällen utan hänsyn till ras, religion, färg, nationellt ursprung, kön, ålder, härstamning, sexuell inriktning, krigsveteranstatus, civilstånd, handikapp eller någon annan orsak som anges av federala, delstatliga eller lokala lagar i USA. Företaget kräver att du följer alla anställnings- och arbetsrättslagar som gäller den verksamhetsenhet eller det kontor där du arbetar. Företaget anser att varje anställd har rätt till arbete i en miljö som är fri från diskriminering och det är Företagets policy att upprätthålla en arbetsmiljö fri från diskriminering eller trakassering av alla slag. Vad detta betyder för mig Respekt, värdighet, ekonomiska möjligheter. Detta är vad varje individ förtjänar och vad varje anställd på Snap-on förväntar sig. Vårt mål är att skapa och upprätthålla en miljö som leder till samarbete, ömsesidig påverkan, tolerans och respekt. Vi strävar efter att ha en arbetsmiljö som är fri från trakasserier och hotelser. På Snap-on värdesätter vi våra anställdas mångkulturella bakgrund. Ingen enda kultur, bakgrund eller grupp har ensam de bästa ideerna. Tveklöst gör våra anställdas rika och Fatta beslut på arbetsplatsen Lagar om Samma Rätt till Arbete och Multikulturella Värden: Don, som är försäljningschef, anstränger sig för att ge alla i gruppen tillgång till bra konton. Han tilldelade nyligen Patricia, en av hans anställda med bäst prestationer, till en stor och långvarig företagskund. Kunden kontaktade direkt Don för att lägga fram sina synpunkter. Jag tycker bättre om att arbeta med män förklarade kunden. Dessutom verkar män kunna mer om maskiner och verktyg. Don vägrar på ett diplomatiskt sätt att låta Patricia lämna kontot, Han följer affärssedan. Marian har regelbundet lunch med Sue, en av 5 personer som arbetar för Marian. De två, tillsammans med sina makar, umgås också på helgerna. Marian befordrade nyligen Sue, trots att det fanns en kollega med bättre kvalifikationer. Marian bryter definitivt mot affärsseden. Scott har arbetat för företaget i 2 år och befordrades nyligen till en ny avdelning. Sedan han startade detta nya uppdrag har han fått stå ut med att bli utskälld på grund av sin ras samt dessutom illasinnade practical jokes. Han rapporterar dessa missförhållanden till sin chef och till personalchefen, som gör det klart för Scotts medarbetare att trakasseringen inte kommer att tolereras. Flera anställda har rapporterat ovänlig behandling från en medarbetare, som inte tycker om deras religiösa anknytning. Den medarbetare som gjorde detta tillrättavisas och blir tillsagd att sluta med trakasseringen, som är ett definitivt brott mot affärsseden. 7

9 Integritet: Vad betyder detta ord? Det betyder ärlighet. Pålitlighet. Tillförlitlighet. Det betyder också äkthet, öppenhet, uppriktighet. På Snap-on betyder det att vi står för dessa värderingar lever enligt dessa värderingar. Varje dag. 8

10 varierande perspektiv, erfarenhet och bakggrund oss till ett starkare företag. Denna mångkulturella bakrund ger oss ökad produktivitet och är en verklig konkurrensfördel. Detta gäller definitivt för företag, som liksom vi, gör affärer internationellt. Det är vår skyldighet att följa alla gällande lagar vid anställning, fackföreningsfrågor och andra personalfrågor. Det leder också till bra affärsverksamhet. På Snap-on är framgång, löneökningar, befordringar, bonus, arbetsuppdrag och utbildningsmöjligheter baserade på prestation och insatser kort sagt, på meriter. Hälsa, Säkerhet och Miljö Det är Företagets policy att all personal i Företaget ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Alla anställda måste uppfylla all gällande arbetsskyddslagstiftning och Företagets bestämmelser och program om hälsa och säkerhet. Företaget förstår och anser att det är viktigt att skydda naturresurser och det globala miljöarvet. Företaget anser att miljövårdsmål kan och ska stå i överensstämmelse med ekonomiskt välbefinnande. Företaget lovar att skydda miljökvalitet och mänsklig välfärd i våra samhällen och att införa miljömässigt vettig policy med syfte att förhindra, lindra och, där så är lämpligt, åtgärda miljöpåverkan i samhället. Företaget kan bäst uppfylla sina åtaganden till miljön, våra anställda och våra grannar genom att följa dessa beteendeprinciper. Spara energi och naturresurser genom försiktig användning och återanvändning, där så är lämpligt. Arbeta hårt på att fortlöpande eliminera avfall och föroreningar vid källan och i övrigt reducera, återanvända och återvinna. Rätt hantera eller effektivt behandla eventuellt avfall som inte kan återanvändas på ett ekonomiskt sätt. Utforma, driva och bedöma våra anläggningar så hälsa och säkerhet skyddas för våra anställda och grannar, inklusive underleverantörer och andra som besöker våra anläggningar. Göra hygien, säkerhet och miljö en prioritet vid utveckling av nya produkter och processer. Känna igen, förutse, reagera på och kommunicera väsentliga miljöaspekter/inverkan på ett lägligt sätt vad gäller anställdas och samhällets synpunkter på våra produkter och vår verksamhet. Delta i den offentliga debatten om lagstiftningsfrågor i syfte att uppnå sund och ekonomisk lagstiftningsteori. Hantera all verksamhet på ett lagligt sätt och uppfylla andra relevanta och lämpliga krav vad gäller miljö, säkerhet och hälsa. Regelbundet ha revision och bedömning av vårt genomförande, jämfört med uppställda mål och principer för vårt system att hantera lagstiftning. Fatta beslut på arbetsplatsen Hälsa, Säkerhet och Miljö: Greg har ett dilemma. Ska han stänga produktionsbanan för att åtgärda ett luftföroreningsproblem, vilket ger kostnader i form av en halv dags stillestånd? Eller ska han istället hålla igång produktionsbanan och göra något åt reparationerna senare? Han lyssnar på sitt samvete, följer affärsseden och åtgärdar problemet direkt. Du har märkt att städningen av toaletterna ibland inte görs som den ska. Du tar upp detta med personen som är ansvarig för underhåll av anläggningen och han åtgärdar det omgående med städtjänsten. Du och dina medarbetare är på andra och tredje våningen i en byggnad. Av skydds- och säkerhetsskäl ska alla dörrar till trappuppgångar vara låsta. Flera kolleger har lämnat dessa dörrar helt öppna, så att det går lättare att gå mellan våningsplanen. Du vill inte bråka om det, så du rapporterar inte detta. För att uppfylla syftet med affärsseden ska du rapportera detta. Jessica har utsatts för påtryckningar för att öka sin produktivitet. Hon bestämmer sig för att koppla ur en skyddsfunktion på monteringsbandet, så att hon får bättre produktionssiffror per timme. Hon intalar sig själv att denna funktion verkligen inte är nödvändig. Hon riskerar dock säkerheten för sig själv och andra och det är definitivt ett brott mot affärsseden. 9

11 Vad detta betyder för mig Var och en av oss kan göra en bestående insats på Snap-on, i stort som smått. Att vara uppmärksam på hälso- och skyddsfrågor, undvika att slösa med resurser, arbeta på ett sätt som skyddar miljön dessa och liknande frågor berör alla. Alla drar fördel vad gäller hälsa, bekvämlighet, effektivitet och produktivitet när vi är omsorgsfulla med att följa vettiga rutiner. Kom ihåg att sunt förnuft räcker långt när det gäller att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö och det samma gäller för vaksamhet. En sekunds ouppmärksamhet eller vårdslöshet i arbetet eller utanför kan ha en livsavgörande inverkan. Det får inte finnas en passiv, vårdslös eller osystematisk inställning till något så viktigt som vår hälsa, vår säkerhet och miljön. Här på Snap-on anser vi i själva verket att det är en bra affärsidé att vara omsorgsfull vid användning av luft, vatten och andra naturresurser. För att skydda alla är det viktigt att rapportera t.ex. en utbränd glödlampa i trapphuset. Tala om för en arbetsledare när det finns riskmoment på anläggningens golvutrymmen eller på kontoret. Spara, återvinn och återanvänd, vare sig det gäller papper, glas, plast, kontorsmaterial, vatten eller energi. Var ett gott föredöme för att ta hand om företag, samhälle och naturresurser. Var rädd om varandra och andra personer och generationer som kommer efter oss. Förbud mot Vedergällning Företaget förbjuder repressalier mot ärligt rapporterade faktiska eller möjliga brott mot denna Affärssed, eller för deltagande i undersökningar eller rättegångsförfarande som omfattar denna Affärssed. Vedergällning i någon form mot de av Företagets personal som rapporterar ett möjligt brott mot denna Affärssed, eller som bidrar till undersökning av ett möjligt brott mot denna Affärssed, är i sig själv ett brott mot denna Affärssed och ger anledning till lämpliga disciplinåtgärder. Under vissa omständigheter kan det förekomma brottsrättsliga straff för vedergällning, inklusive böter och fängelse. Vad detta betyder för mig Frihet att uttrycka sina synpunkter och bli hörd är en viktig del av Snap-ons kultur. Det är ändå inte alltid lätt att lämna in ett klagomål eller slå larm om uppträdande som är ett brott mot företagets policy. Kom dock ihåg följande: Snap-on uppmanar bestämt till att rapportera alla misstänkta fall av brott mot God affärssed. Det är fel att bestraffa eller på annat sätt behandla någon illa som har lämnat in ett klagomål eller varnat för oetiskt uppträdande. Det finns i själva verket allvarliga straff för detta. I största möjliga utsträckning kommer information om undersökning av olagliga, oegentliga eller andra oetiska aktiviteter att hållas konfidentiell. Fatta beslut på arbetsplatsen Förbud mot Vedergällning: En montör talar om för sin direkt överordnade chef att det nyligen förekommit flera fall av ej acceptabelt arbete på monteringsbandet arbete som hans chef godkänt. Kort tid därefter nekas montören övertid och ges mindre önskvärda arbetstider. Han rapporterar det inträffade till chefen för tillverkning som undersöker fallet och ger den direkt överordnade chefen ett lämpligt disciplinstraff. Du och en medarbetare har ombetts att medverka i en arbetsgrupp som ska undersöka tveksamma revisionsrutiner. Kort tid efter du startat uppdraget får du ett hotelsefullt telefonmeddelande från en person som ringer anonymt. Du talar om detta för arbetsgruppens chef. Hon följer upp detta, identifierar personen och utdelar ett disciplinstraff. Vid behandling av en kollegas utgiftsrapport lägger en assistent märke till att medarbetaren, John, har angivit uppdrivna utgifter till ett belopp av USD 450. Assistenten frågar ut John, som talar om för henne att sköta sina egna affärer, skicka in rapporten och hålla tyst om det. Hon vägrar att gå med på detta och rapporterar det inträffade till sin avdelningschef, som försäkrar henne om att hon kommer att skyddas från eventuell vedergällning. Mark har utsatts för påtryckningar för att öka sina försäljningssiffror. Han uppmuntrar Frank, som rapporterar till honom, att dubbelräkna flera transaktioner som gjorts nyligen. Frank går motvilligt med på detta och är rädd att om han inte samarbetar kommer Mark att ge igen. Både han och Mark begår definitivt ett brott mot affärsseden. 10

12 Förbud mot Vedergällning 11

13 Skydda Snap-ons Tillgångar 12

14 Skydd och Rätt Användning av Företagets Tillgångar Du ska skydda Företagets tillgångar och se till att de används på ett effektivt sätt som står i överensstämmelse med Företagets Lean-initiativ. Stöld och svinn har en direkt inverkan på Företagets lönsamhet. Alla Företagets tillgångar ska därför endast användas för legitima affärsändamål. Några exempel: Använd inte Företagets tillgångar för personligt bruk, om det ger Företaget extra kostnader, stör skyldigheter under arbetstid eller bryter mot Företagets policy. Tillåt inte att Företagets egendom används för att utföra brott. Vad detta betyder för mig Det strider mot denna Affärssed och mot lagen att stjäla, missbruka eller förstöra Företagets tillgångar. Det strider också mot denna Affärssed och mot lagen att använda Företagets egendom för olagligt syfte. Kom ihåg att missbruk och stöld av Företagets tillgångar inte är åtgärder som inte drabbar någon. I själva verket betalar alla för detta inte bara Företaget, men även medarbetare, kunder och andra. Behandla Företagets tillgångar på samma sätt som du skulle behandla dina egna. Skydda dessa tillgångar, spara på dem och få ut mesta möjliga av dem. Lyssna på dina instinkter. Om du är tveksam vad gäller det som du är frestad att göra eller har ombetts göra, fråga lämplig person. Undvika Intressekonflikter Du måste undvika konflikter mellan dina personliga intressen och Företagets intressen. Du måste uppge eventuella aktiviteter, ekonomiska intressen eller förbindelser som kan utgöra en verklig eller potentiell intressekonflikt. Du ska därför undvika alla investeringar, intressen eller associationer som stör eller kan verka störande på att du objektivt eller oberoende utövar ditt bästa omdöme eller utför dina skyldigheter i Företagets bästa intresse. Du ska i synnerhet: Arbeta med alla leverantörer, kunder, konkurrenter, andra anställda och alla andra som gör affärer med Företaget på ett rättvist och objektivt sätt, utan att ge förmåner eller preferenser baserat på personliga ekonomiska faktorer Inte acceptera från eller ge till någon leverantör, kund eller konkurrent en gåva, underhållning eller annan fördel, inklusive betalningar eller lån, utom vad som uttryckligen tillåts under denna Affärssed Inte äga något ekonomiskt intresse i eller ha någon anställning eller chefsposition med någon firma eller något företag som är en konkurrent till eller som bedriver eller planerar att bedriva affärsverksamhet med Företaget, om detta intresse eller denna befattning kan påverka något beslut du fattar när du utför dina åligganden och Du får inte söka eller acceptera, och inte heller erbjuda eller ge, några betalningar, avgifter, lån, tjänster eller gåvor, från eller till en person eller firma som villkor eller resultat av affärsverksamhet med Företaget. Fatta beslut på arbetsplatsen Skydd och Rätt Användning av Företagets Tillgångar: George har sitt eget företag, som extraarbete. Av bekvämlighetsskäl och för att spara pengar använder han ibland företagets kontorsmaterial för sitt arbete. Det han gör är definitivt ett brott mot affärsseden. En bekant till dig startar sitt eget företag. Hon har bett dig om din avdelnings kunddatabas, som omfattar namn och telefonnummer till inköpschefer och annan värdefull information. Jag arbetar inom ett annat verksamhetsområde försäkrar hon dig. Jag skulle inte konkurrera med ditt företag. Du vägrar och säger att det strider mot företagets policy att delge denna information. Tom har tillgång till ett av företagets fordon, som ska användas för affärsbruk. Han använder det ibland på helger för ärenden och för att besöka bekanta. Detta är ett brott mot Företagets affärssed. Dessutom utsätts företaget för ytterligare ansvarsbörda. Janet använder företagets frankeringsmaskin för att skicka ut personliga julkort, meddelanden, inbjudningar till fest allt möjligt. Hon bortförklarar det med att intala sig att hon arbetar hårt och förtjänar denna uppmuntran. Det hon gör är definitivt ett brott mot affärsseden. Gordon, företagets anläggningschef, har tillfrågats om han kan iordningställa ett konferensrum som ska vara tillgängligt för möten varje månad för en 12-stegs grupp. Han diskuterar denna begäran med personalchefen och den juridiska avdelningen, för att ta reda på om det finns frågor som han bör känna till. 13

15 Företagets policy förbjuder ej presenter av nominellt värde, normala affärsmåltider och -underhållning, utbyte av sedvanliga ömsesidiga artighetsbetygelser mellan anställda i Företaget och deras affärskolleger och liknande sedvanliga och rimliga utgifter för att främja företagets allmänna goodwill. Att bekosta eller motta gåvor och underhållning som är mer än nominella i värde måste godkännas skriftligen av din chef. Policy angående gåvor och underhållning gäller ej tävlingar för försäljningsändamål och reklamresor som är till förmån för Företaget. Sådana program måste godkännas skriftligen av en befattningshavare i företaget. Alla sådana tävlingar och reklamresor ska göras på ett rättvist sätt och i enlighet med gällande lagstiftning och är underkastad Företagets policy vad gäller godkännande av affärsrelaterade utgifter. För gåvor till och underhållning för myndighetspersoner eller anställda är denna policy underkastad bestämmelserna under Myndighetsbetalningar som beskrivs i detta dokument. Företagets målsättning är att konkurrera på marknaden med produkter och tjänster av överlägsen kvalitet, till konkurrenskraftiga priser. Inga betalningar eller annat av värde i någon form ska ges direkt eller indirekt till någon i världen för att erhålla eller upprätthålla affärer eller för att erhålla förmånliga åtgärder. Vad detta betyder för mig Det viktiga här är omdöme. Denna Affärssed kräver att var och en av oss uppträder på ett sätt som är oklanderligt. Vi förväntas vara öppna, opartiska, rättvisa och konsekventa när vi har att göra med medarbetare, leverantörer av varor och tjänster, kunder och andra som vi bedriver affärsverksamhet med. Det är inte svårt att förstå att om man får eller ger gåvor av mer än ett nominellt värde kan det ändra ett affärsförhållande och leda till tacksamhetsskuld och favorisering. Det är vettigt att undvika sådana situationer, av många anledningar. Om du har frågor om en viss affärsverksamhet eller utomstående aktivitet kan du alltid gå till din chef eller en av Företagets advokater. Kom ihåg att många utomstående aktiviteter och anknytningar är tillåtna, om du informerat Företaget om dem och din chef godkänt dem. Undvik all affärsverksamhet och alla affärsförhållanden som strider mot rättvisenormer. Vi ska alltid vara lojala mot Företaget. Informera om eventuella intressen eller aktiviteter som kan stå i konflikt med eller tyckas stå i konflikt med ditt arbete eller med Företagets affärsverksamhet. Om du erbjuds gåvor eller underhållning av en leverantör, kontrollera med din chef om det är lämpligt att tacka ja. Undvik även sådant som kan tyckas vara en intressekonflikt. Om du har frågor ska du inte tveka att ta upp dem. Fatta beslut på arbetsplatsen Undvika Intressekonflikter: En leverantör inbjuder dig och din maka att bo gratis en vecka i hennes Sun Belt-lägenhet. Du tackar nej på ett trevligt sätt och säger att företagets policy hindrar dig från att acceptera ett sådant erbjudande. Din medarbetares bror sitter med i styrelsen hos en konkurrent. Så vitt du vet delar inte din kollega konfidentiell företagsinformation med sin bror och hans bror ger inte heller honom information. Din medarbetare bör dock tala om för företaget att hans bror har denna anknytning, om så inte redan gjorts. Colin har ett långvarigt och gemytligt affärsförhållande med en större leverantör till företaget. Colin godkände nyligen betalning av leverantörens faktura, som hade ökats med fiktiva utgifter. Colin har begått brott både mot affärsseden och lagen. Tidigare (och innan du började din nuvarande anställning) gjorde du frilansarbete för en av företagets konkurrenter. Du har ombetts av denna konkurrent att hjälpa till med ett annat projekt. Du svarar ja, eftersom du behöver pengarna och inte tror att någon kommer att få reda på det. Detta är ett brott mot Företagets affärssed. Du har blivit inbjuden att vara med i en organisation som förespråkar åtgärder som ditt företag officiellt motarbetar. Du tycker att medlemskap i en sådan grupp skulle utgöra en intressekonflikt, så du tackar nej. 14

16 Undvika Intressekonflikter 15

17 Affärsmöjligheter inom Företaget Du får inte för egen vinning eller för att konkurrera med Företaget utnyttja affärsmöjligheter som upptäckts genom användning av Företagets egendom, information eller din befattning. Det är din skyldighet att främja Företagets legitima intressen när möjlighet att göra detta uppstår och att inte delta i aktiviteter som strider mot Företagets intressen. Vad detta betyder för mig Budskapet här liknar det som finns i resten av detta dokument. Som anställd hos Snap-on förväntar vi oss att du har höga etiska normer. I detta ingår att inte för egen personlig vinning ta till vara affärsmöjligheter som vi kan träffa på i affärsverksamheten. Dessa affärsmöjligheter kan ha olika former, inklusive användning av Företagets egendom och exploatering av ens eget arbete eller ställning. Kom ihåg att vår lojalitet ska alltid vara mot Företaget. Det är fel att konkurrera med Företaget på något sätt. Dra inte personlig nytta av information som du får genom din befattning hos Snap-on. Handel med Värdepapper Förutom vad som är uttryckligt tillåtet i gällande lag får du inte köpa eller sälja Företagets värdepapper när du känner till väsentlig information om Företagets verksamhet eller framtidsutsikter som inte har offentliggjorts. Du får inte köpa, sälja eller rekommendera inköp eller försäljning av värdepapper i något annat företag som du erhållit ej offentliggjord väsentlig information om under din anställning hos Företaget. Väsentlig information är information som, om den offentliggörs, rimligen kan förväntas påverka marknadsvärdet på Företagets värdepapper eller påverka investerares beslut vad gäller dessa värdepapper. Väsentlig information omfattar, men är inte begränsat till, allmänt ej förväntade förändringar i Företagets års- och kvartalsintäkter eller -vinst; förändringar i företagets utdelningsbelopp eller -policy; väsentliga förvärv eller avyttringar; förändringar på högt uppsatta chefsposter; information om större nya produkter, kontrakt som tecknats eller expansionsplaner; och väsentlig rättstvist eller myndighetsprocesser. Vad detta betyder för mig SEC (Securities and Exchange Commission) reglerar alla börsnoterade företag i USA, inklusive Snap-on Incorporated. Dessutom har olika börser och andra myndigheter sina egna regler som medlemsföretagen måste följa. Företagen ombeds av SEC att identifiera officiella insiders normalt högre chefer i företaget. Dessa personer kan endast köpa och sälja företagets aktier under vissa tidsperioder. Hur påverkar detta oss övriga? På följande sätt: beteckningen insider kan gälla för varje anställd på Snap-on med tillgång till väsentlig information som inte offentliggjorts. Fatta beslut på arbetsplatsen Affärsmöjligheter inom Företaget: Du har blivit ombedd av en kollega att starta en verksamhet som skulle konkurrera med det företag där du är anställd. Det finns gott om affärsmöjligheter säger han. Varför skulle du inte ta för dig? Du tackar nej till erbjudandet, men får reda på att en annan kollega tackat ja. Du bestämmer dig för att inte gå vidare med detta. Istället skulle du ha rapporterat det till din chef eller den juridiska avdelningen. Din chefs assistant frågar om du vill se en lista med löner för alla på avdelningen. Du känner dig frestad att säga ja, men du säger nej till erbjudandet. Du påminner också assistenten om att sådan konfidentiell information måste skyddas. Donna har blivit inbjuden att ge ett tal på en branschorganisations konferens, för att diskutera hennes företags bedömning av ekonomin. Hon utnyttjar detta tillfälle till att göra reklam för privat konsultverksamhet, som hon just har startat. Donnas uppträdande är tveksamt, och strider mot andan, men kanske inte bokstavligen mot affärsseden. Vid arbete på ett projekt får du reda på att en av era leverantörer ska anställa en kontochef som du tycker att din fru skulle vara kvalificerad för. Trots att denna befattning inte har publicerats eller offentliggjorts på annat sätt talar du om det för din fru och hon skickar in sin meritförteckning, för att få en snabbstart på att bli anställd och hoppas att befattningen aldrig kommer att utannonseras. Detta är definitivt ett brott mot affärsseden. Två personer på ditt företags forskningsavdelning har planer på att starta egen forskningsverksamhet och använda prisinformation och andra skyddade företagsdata. Sådana aktiviteter är definitivt ett brott mot Företagets affärssed. 16

18 Handel med Värdepapper 17

19 Principer: Vad driver oss till prestationer? Vad ligger bakom vår framgång? Bra människor, utmärkt tillverkning, bästa service. Det är vårt goda rykte. Det kommer att bestå om vi fortsätter att vara ärliga göra saker och ting rätt sträva efter högsta standard. 18

20 På följande sätt kan du bestämma om Företagets information är väsentlig: om kunskap om informationen i fråga skulle leda till att någon skulle köpa eller sälja värdepapper i Snap-on. Du får inte handla med värdepapper baserat på väsentlig information om Företaget som inte offentliggjorts. Att du inte känner till lagen är ingen ursäkt. Lagar om värdepapper verkställs strikt av SEC. Straff för brott vad gäller värdepapper är allvarliga och kan omfatta fängelsestraff. Om du har frågor om eventuellt planerat inköp eller försäljning av värdepapper i Snap-on, kontrollera med den juridiska avdelningen. Konfidentiell Information och Insider-Information När du anförtros konfidentiell kunskap och information om Företaget förväntas du hålla denna information konfidentiell. Att delge sådan information kan skada Företaget eller ge konkurrenter, de som investerar i våra aktier eller andra, orättvis eller olaglig fördel. Du ska skydda mot oegentligt eller för tidigt delgivande av konfidentiell information till utomstående eller till anställda som inte behöver informationen för att utföra sitt arbete. Konfidentiell information kan omfatta information om anställda, produkter, teknologi, ekonomiska frågor, kunder, leverantörer och konkurrenter, långsiktig planering, affärshemligheter, affärsplaner inklusive potentiella förvärv och avyttringar, tillverkningssystem och procedurer, forsknings- och utvecklingsarbete samt datorinformation som inte publicerats eller inte är allmänt känd. Användning av konfidentiell information för egen vinning av en anställd eller någon annan strider mot dessa riktlinjer och kan i många fall utgöra ett lagbrott. Kommunikation med media, investerare och allmänheten åligger utsedda språkrör inom Företaget. Snap-on Incorporateds policy för delgivning av information identifierar dessa individer och fastställer riktlinjer för kommunikation med allmänheten. Snap-on tillhandahåller elektroniska kommunikationsverktyg för att förbättra produktiviteten och göra det möjligt för anställda att göra ett effektivt arbete av hög kvalitet. Elektronisk kommunikation omfattar alla aspekter av röst-, video- och datakommunikation, t.ex. röstmeddelande, e-post, EDI (Electronic Data Interchange), fax, internet och online-tjänster. Eftersom denna teknik ger möjlighet till snabb delgivning av information till en större publik måste du skydda mot spridning av konfidentiell information via all slags elektronisk kommunikation. Elektroniska kommunikationsrutiner anges i Snap-ons handbok Policy, rutiner och procedurer. Du ska skydda mot att av misstag avslöja konfidentiell information genom att undvika att diskutera Företagsfrågor offentligt och inte heller arbeta på konfidentiella dokument på offentliga platser, t.ex. flygplan. Fatta beslut på arbetsplatsen Handel med Värdepapper: Darryl, som är VD-assistent, får reda på att hans chef kommer att lämna företaget. Darryl nämner detta till två före detta medarbetare, innan det är offentliggjort. De, i sin tur, använder denna information för handel med värdepapper, vilket är ett brott mot lagar om värdepapper. Darryl och de två andra personerna är ansvariga för vad de gjort. Sara, som arbetar med bokföring, hittar ett dokument ovanpå kopieringsmaskinen. I det finns information om planer på inköp av ett annat företag. Sara ber sin börsmäklare att köpa aktier i företaget i fråga och i sitt eget företag, före eventuellt offentliggörande. Oberoende av om hon tjänar pengar på detta, förlorar pengar eller resultatet blir plus minus noll är det ett brott mot lagar om värdepapper och affärsseden. En vice VD, Juan, måste sälja en del aktier i företaget för att betala sin dotters utgifter första året på universitetet. Han kontrollerar med koncernsekreteraren som säger att han måste vänta med att sälja aktier till nästa vecka, efter företaget offentliggör sin kvartalsrapport. Juan väntar med aktietransaktionen tills kvartalsrapporten offentliggjorts. En av tryckarna på ett ekonomiskt förlag får reda på ett inköp som ditt företag planerar att göra. Han talar om detta för sina bekanta och de köper alla aktier i ditt företag. Detta är definitivt ett brott mot lagar om värdepapper. 19

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning

Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning Kodex för affärsmässigt uppträdande och företagsledning MRV Communications, Inc. December 2003 SYFTE OCH OMFATTNING Sedan vårt företag grundades 1988, har vi på MRV Communications insisterat på att alla

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Peabs etiska riktlinjer

Peabs etiska riktlinjer Peabs etiska riktlinjer Alla ska kunna vara stolta över oss För inte så värst länge sedan var Peab ett litet företag. Då kunde vi utan problem bara sitta ner och prata igenom vad som gällde här. Nu är

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser

Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser Babcock & Wilcox Company Efterlevnadshandbok för antikorruption/mutbestämmelser Styrelseledamöter, tjänstemän och anställda på Babcock & Wilcox Company ( B&W eller företaget ) måste följa mutbestämmelserna

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

CMC MARKETS CHART FORUM

CMC MARKETS CHART FORUM CMC MARKETS CHART FORUM Termer med stor begynnelsebokstav skall ha samma betydelse som i Villkoren. Läs dessa regler noga. Dessa regler gäller för dig om du är en kund med ett live-konto eller användare

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37)

Intranet: www.bilfinger.net/compliance Website: www.bilfinger.com/compliance Phone worldwide: 00 800 bilfinger (00 800 2 45 34 64 37) UPPFÖRANDEKODEN Innehållsförteckning 1. Mål och tillämpningsområde 1 2. Övriga gällande dokument 1 3. Allmänna principer för vårt agerande 1 3.1 Efterföljande av lagar och bindande förordningar 1 3.2

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING

POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28 28 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Policy mot mutor och bestickning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB

E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB E-postpolicy för företag och organisationer Sammanställt av Azenna Advox AB Författare: Stefan Sjödin Datum: 2002-05-12 Granskare: Jan Blomqvist Granskningsdatum: 2002-05-14 Adress: Azenna Advox AB Esplanaden

Läs mer

Företagspolicy. Melship

Företagspolicy. Melship Företagspolicy Melship 1 Innehållsförteckning Om företagspolicyn sida 4 Vårt förhållande till varandra sida 5 Vårt förhållande till företaget sida 7 Vårt förhållande till bolagsstyrelsen sida 8 Vårt förhållande

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer