Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007"

Transkript

1 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

2 Sammanfattning och bedömning 2 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod 4 2 Nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll Bedömning Intern kontroll Kommunstyrelseförvaltningen Ledning, styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Kultur- och fritidsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Barn- och utbildningsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Socialnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Miljö- och byggnadsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning 21 Bilaga A 22 Bilaga B 23 1

3 Sammanfattning och bedömning På uppdrag av Tyresö kommuns förtroendevalda revisorer har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat styrelsen och nämndernas ansvarsutövande under Det övergripande syftet är att granska huruvida Kommunstyrelsens och nämnderna på ett tillfredsställande sätt har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet under det aktuella året. Nedan redovisas en sammanfattande bedömning utifrån granskat material och de träffar som ägt rum med representanter från nämnder samt förvaltningsledning under verksamhetsåret. Vår samlade bedömning är att Kommunstyrelsen och nämnderna överlag har haft en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheternas ekonomi under år Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen genomfört avseende målstyrningen. Genom att integrera måluppföljningen i årsredovisningen har målstyrningen förtydligats men vi upplever fortfarande att det finns förbättringsmöjligheter. De mål som presenteras är i många fall inte mätbara vilket gör en värdering av måluppfyllelsen svår. Variationen är stor mellan nämnderna. En del nämnder presenterar tydliga och mätbara mål, medan andra presenterar mål som dels inte är mätbara, dels inte på ett tydligt sätt är kopplade till verksamheten. Nämnderna behöver i högre grad arbeta med behovsanalyser och utifrån dessa formulera mål i relation till nuläge och önskat tillstånd. Vi är medvetna om att det pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla målstyrningen och att vissa förbättringar bl a avseende mätbarhet har genomförts inför budget Vi bedömer att den arbetsordning som idag tillämpas kring nämndernas verksamhetsberättelser till viss del fortfarande är otillfredsställande. Det material som publiceras i årsredovisningen utarbetas i januari/februari av förvaltningarna och därefter framställs en längre separat årsredovisning/verksamhetsberättelse av varje nämnd. Nuvarande ordning kan uppfattas som om uppföljningen av verksamhet och ekonomi gentemot Kommunfullmäktige inte ges tillräcklig prioritet. Detta försvårar även revisionens granskning då de längre rapporterna sällan är färdigställda förrän i slutet av februari, eller i vissa fall i slutet av mars. Det är enligt vår bedömning rimligt att det material som lämnas till Kommunstyrelsen för att ingå i kommunens samlade årsredovisning behandlas och godkänns av respektive nämnd i god tid innan årsredovisningen färdigställs och överlämnas till fullmäktige och revisorer. Den sammanfattande bedömningen är dock fortfarande att prognostillförlitligheten inte är helt tillfredsställande. Även exklusive förändringar avseende skatteintäkter och reavinst är prognosspannet relativt stort. Framförallt visar prognoserna (brutto) en stor avvikelse 2

4 avseende verksamhetens intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader samt avskrivningar redovisar mellan delårsrapport och bokslut relativt stora avvikelser. Granskningen av nämndernas arbete med internkontrollplaner visar att samtliga nämnder utom en har antagit och följt upp intern kontrollplaner för Inriktningen och omfattningen på planerna varierar mellan nämnderna. Socialnämnden skiljer i viss mån ut sig som den nämnd som har det mest utvecklade angreppssättet vid uppföljningen av den interna kontrollen. I syfte att stärka Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kvarstår vår rekommendation från föregående år. Kommunstyrelsen och nämnderna bör varje år genomföra väsentlighets- och riskanalyser till grund för arbetet med intern kontroll. Det är väsentligt för kvaliteten på intern kontrollarbetet att de internkontrollplaner som antas av nämnderna grundas på riskanalyser som i hög grad är specifika för den enskilda nämnden och beaktar dess särskilda förutsättningar. En utveckling bör även ske för den del av internkontrollen som syftar till en god verksamhetsstyrning (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet). Inom ramen för årets granskning av intern kontroll har även en översiktlig granskning av intern kontroll avseende extern och intern representation skett. Granskningen visar på relativt omfattande brister avseende angivande av syfte och deltagare vid såväl extern som intern representation. Den interna kontrollen i samband med extern och intern representation bedöms inte vara helt tillräcklig. Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av rutiner för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande och behöver stärkas. Framförallt behöver rutiner utarbetas som säkerställer korrekt utbetalning även då förändringar i ersättningssystem sker. Möjligheten till motpartskontroll hos de förtroendevalda avseende de rättningar som genomförts under 2007 till följd av felaktigt utbetalda ersättningar är inte tillfredsställande. Kontroll av att bokföringen av arvoden och ersättningar sker på rätt kostnadsställe synes inte fungera helt tillfredsställande. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som redovisas i rapporten. 3

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund De förtroendevalda revisorerna i Tyresö har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år Det övergripande syftet är att granska huruvida Kommunstyrelsens och nämnderna på ett tillfredsställande sätt har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av kommunens ekonomi och verksamhet under Revisorerna ska i revisionsberättelsen varje år särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. I kommunallagen anges att all verksamhet som bedrivs av nämnderna årligen ska granskas så att revisionella bedömningar möjliggörs och ett tillräckligt underlag för revisorernas ställningstaganden skapas. Uttalandet i revisionsberättelsen från revisorerna angående ansvarsfrågan utgår ifrån den övergripande revisionsuppgiften att pröva om nämnden fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. En del av uppdraget är att pröva hur nämnderna applicerar och tolkar uppdraget, men även att bedöma hur de omvandlar detta till något genomförbart med uppföljningsbart så att verksamheten kan uppnå de politiska målen. I granskningen definierar vi ansvarsutövande som de aktiva åtgärder kommunen vidtar för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. 1.2 Revisionsfråga och metod Den revisionsfråga som ska besvaras är huruvida Kommunstyrelsen och nämnderna har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet på ett tillfredställande sätt. En övergripande granskning har även skett av Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Styrning, uppföljning och kontroll granskas utifrån underrubrikerna ekonomi, prestationer och kvalitet. Granskningen har genomförts via studier av budget för 2007, delårsrapportering samt nämndernas verksamhetsberättelser. En genomgång har skett av Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll samt vissa handlingar. Träffar har genomförts löpande under året med Kommunstyrelsen och nämnderna vid två tillfällen. Revisorerna träffade under hösten nämndernas presidier för diskussion kring nämndens styrning, ledning och uppföljning. Under mars månad 2008 har revisorerna träffat representanter för nämnderna samt förvaltningsledning för genomgång av det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. 4

6 2 Nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi Planerings- och budgetarbetet inför 2007 har skett enligt den planeringsmodell som för första gången användes inför Kommunledningen har beslutat att planeringsmodellen för verksamhetsutveckling skall ligga till grund för kommunens samtliga styrdokument. Planeringsmodellen innehåller de gemensamma förutsättningar som den politiska ledningen och ledningsgruppen har arbetat fram. I planeringsmodellen anges även vilket ansvar och vilka uppgifter varje nämnd, styrelse och enhet har i styrning och uppföljningssammanhang. Redovisningen av nämndernas mål och åtaganden har tidigare presenterats i en bilaga, men nytt för i år är att även måluppföljningen ingår i årsredovisningen. Kommunens strategi- och budgetplan utgår ifrån en kommungemensam vision, fyra grundläggande förhållningssätt, tre utvecklingsområden och 27 kommungemensamma mål. De gemensamma målen utgår från de grundläggande förhållningssätten och har framarbetats av kommunfullmäktige. Därefter ska dessa utföras av respektive nämnd, vilken även ska följa upp dessa i samband med delårsbokslutet. I samband med årsredovisningen utvärderas målen utav kommunfullmäktige. Utöver dessa mål har nämnderna själva möjlighet att besluta om fler mål i sin verksamhetsplan och i denna ska nämnderna även behandla åtaganden och kvalitetsgarantier. 1 Vid årsskiftet genomfördes stora organisationsförändringar. Kommunen består nu av fyra förvaltningar sedan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen lades ned. De kvarvarande förvaltningarna är kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen, som är en för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden gemensam tjänstemannaorganisation. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande har upphört. 2.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll Kommunstyrelsens (KS) uppgift är att leda, planera och samordna uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Styrelsen är även ansvarig nämnd för bland annat lokalförsörjning, väg- och parkunderhåll samt för att skapa bra förutsättningar för 1 En sammanställning av samtliga mål återfinns i Bilaga B 5

7 företagande i kommunen. Kommunstyrelsen har utvecklat ett antal strategier för sitt arbete inom områdena styrning och ledning samt samhällsutveckling. 2 Kommunstyrelsen följer löpande under året kommunens ekonomiska utveckling i form av månadsrapporter. En delårsrapport lämnas per den 31 mars och 31 första augusti och utgör en mer omfattande uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet. 3 Nedan redovisas avvikelse mot budget i kommunens månadsuppföljningar under året samt i årsbokslutet. Tkr februari mars april maj augusti september oktober november Bokslut Verksamhetens intäkter* Verksamhetens kostnader* Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat exkl extra medel 15 mnkr * Budgeten för såväl verksamhetens intäkter som kostnader har ökats med 15 mnkr till följd av fullmäktiges beslut i november om extra medel Det prognostiserade resultatet under året har varierat mellan -25,3 mnkr (per mars) och 25,2 mnkr (oktober), en skillnad på 50,5 mnkr. Resultatförbättringen under senare delen av året beror till stor del på förändrade skatteintäkter samt större realisationsvinster som inte ingick i budget. Å andra sidan har resultatet försämrats med 15 mnkr till följd av att 2 Dessa återfinns i Tyresö kommun Strategi och budgetplan En fullständig redogörelse nämndernas avvikelser i förhållande till budget återfinns i Bilag 6

8 extra medel anslogs av fullmäktige i november Justerat för dessa extra medel är resultat cirka 37 mnkr bättre än ursprunglig budget och spannet i årets prognoser cirka 65 mnkr. Kommunens, åtaganden och mål följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. Vid träff med kommunledningen har framkommit att strategiska frågor för Kommunstyrelsen under 2007 har varit bildandet av Södertörns miljöförbund, tillskapandet av ett servicekontor samt öppnandet av ett servicecenter. Kommunens investeringsprogram de närmaste åren är omfattande varför arbete kring att utveckla styrningen kring investeringsbeslut har påbörjats. Behov finns av att lyfta fram tydliga konsekvensbeskrivningar i god tid med bl a behovsbedömningar, alternativa lösningar och driftkostnadsbedömningar Bedömning Vi bedömer att Kommunstyrelsen har haft en tillfredställande styrning, samordning och uppföljning när det gäller kommunens ekonomi. Vi ser det som positivt att Kommunstyrelsen följer ekonomin löpande under året bl a i form av prognoser för helåret. Den sammanfattande bedömningen är dock fortfarande att prognostillförlitligheten inte är helt tillfredsställande. Även exklusive förändringar avseende skatteintäkter och reavinst är prognosspannet relativt stort. Framförallt visar prognoserna (brutto) en stor avvikelse avseende verksamhetens intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader samt avskrivningar redovisar mellan delårsrapport och bokslut relativt stora avvikelser. Kommunstyrelsen har under hösten 2007 föreslagit Kommunfullmäktige att anslå medel för kvalitetshöjande åtgärder inom skolans och förskolans område som kan betalas under Den samlade bedömningen är att det föreligger ett omfattande behov av såväl förbättringar som uppfräschningar av miljön inom förskolan, grundskolan och gymnasiet i Tyresö kommun. Förslaget innebär att 15 mkr tilldelas förskole- och skolverksamheten i form av underhåll av inre och yttre miljö, minskning av bullernivåer samt inventarieinköp. I underlaget till beslut från Kommunstyrelsen saknas en tydlig redovisning av hur dessa extra medel ska finansieras vilket är en brist då detta är ett tydligt krav i kommunallagen. Tekniskt har budgeten i efterhand justerats med 15 mnkr avseende såväl kostnader som intäkter varför ursprungligt budgeterat resultat ej har påverkats. Vi bedömer att det kan finnas risk för att resursanvändningen inte fullt ut blir effektiv då resurser för inköp och åtgärder i storleksordningen 15 mnkr tillförs verksamheterna i ett så sent skede på året. En högre tillförlitlighet i prognoserna under året hade kunnat bidra till att beslutet kunnat fattas i ett tidigare skede och därigenom gett verksamheterna bättre framförhållning i planeringen. 7

9 Utifrån diskussioner vid nämndsträffar har vi uppfattat att kommunens styrsystem relativt Barn- och utbildningsnämnden vars verksamhet till stor del bygger på prestationsbaserade ersättningar i form av barn- och skolpeng är otydligt. Det saknas enligt vår mening instrument för att hantera de volymförändringar som kan ske under året i förhållande till fastställd budget. Vi bedömer fortfarande att den arbetsordning som idag tillämpas kring nämndernas verksamhetsberättelser till viss del är otillfredsställande. Det material som publiceras i årsredovisningen utarbetas i januari/februari av förvaltningarna och därefter framställs en längre separat årsredovisning/verksamhetsberättelse av varje nämnd. Nuvarande ordning kan uppfattas som om uppföljningen av verksamhet och ekonomi gentemot Kommunfullmäktige inte ges tillräcklig prioritet. Detta försvårar även revisionens granskning då de längre rapporterna sällan är färdigställda förrän i slutet av februari, eller i vissa fall i slutet av mars. Det är enligt vår bedömning rimligt att det material som lämnas till Kommunstyrelsen för att ingå i kommunens samlade årsredovisning behandlas och godkänns av respektive nämnd i god tid innan årsredovisningen färdigställs och överlämnas till fullmäktige och revisorer. Nedan framgår datumen för respektive nämnds behandling av verksamhetsberättelsen för Nämnd/styrelse Datum för behandling av verksamhetsberättelse 2007 Kommunstyrelsen 25 mars, 2008 Barn- och utbildningsnämnden 20 februari, 2008 Kultur- och fritidsnämnden 11 februari, 2008 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 7 februari, 2008 Socialnämnden 19 mars, 2008 Miljö- och byggnadsnämnden 31 januari, 2008 Beträffande måluppfyllelsen kan konstateras att de åtaganden som är kopplade till de kommunövergripande målen i en majoritet av fallen har uppfyllts, eller har delvis uppfyllts. Inom handikappområdet är inget åtagande ej uppfyllt och fem av de totalt sju åtagandena anses vara uppfyllda och två delvis uppfyllda. Av elva åtaganden inom folkhälsoområdet har sju uppfyllts, två delvis uppfyllts och två har inte uppfyllts. Inom den brotts- och drogförebyggande verksamheten har fyra av fem åtaganden uppfyllts och ett är delvis uppfyllt. Kommunen anser även att man har uppfyllt samtliga fyra åtaganden gällande upplevd trygghet. Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen utfört gällande målformulering och måluppföljning. Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen genomfört avseende målstyrningen. Genom att integrera måluppföljningen i årsredovisningen har målstyrningen förtydligats men vi upplever fortfarande att det finns förbättringsmöjligheter. De mål som presenteras är i många fall inte mätbara vilket gör en värdering av 8

10 måluppfyllelsen svår. Variationen är stor mellan nämnderna. En del nämnder presenterar tydliga och mätbara mål, medan andra presenterar mål som dels inte är mätbara, dels inte på ett tydligt sätt är kopplade till verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden saknar helt specifika åtaganden. För den brotts- och drogförebyggande verksamheten uppfylls nästan samtliga åtaganden, men man konstaterar ändå att detta inte gett någon effekt på det övergripande målet. Vi ställer oss därför frågande till hur de åtaganden som finns kopplade till målet ska kunna bidra till måluppfyllelsen. Vi är medvetna om att det pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla målstyrningen och att vissa förbättringar bl a avseende mätbarhet har genomförts inför budget Intern kontroll Granskningen av nämndernas arbete med internkontrollplaner visar att samtliga nämnder utom en har antagit och följt upp intern kontrollplaner för Inriktningen och omfattningen på planerna varierar mellan nämnderna. Socialnämnden skiljer i viss mån ut sig som den nämnd som har det mest utvecklade angreppssättet vid uppföljningen av den interna kontrollen. I syfte att stärka Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kvarstår vår rekommendation från föregående år. Kommunstyrelsen och nämnderna bör varje år genomföra väsentlighets- och riskanalyser till grund för arbetet med intern kontroll. Det är väsentligt för kvaliteten på intern kontrollarbetet att de internkontrollplaner som antas av nämnderna grundas på riskanalyser som i hög grad är specifika för den enskilda nämnden och beaktar dess särskilda förutsättningar. En utveckling bör även ske för den del av internkontrollen som syftar till en god verksamhetsstyrning (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet). Inom ramen för årets granskning av intern kontroll har även en översiktlig granskning av intern kontroll avseende extern och intern representation skett. Kommunen uppvisar totalt kostnader för extern representation på 656 tkr för helåret Kostnaderna för intern representation uppgår till tkr för Ett urval poster har granskats. Granskningen visar på relativt omfattande brister avseende angivande av syfte och deltagare vid såväl extern som intern representation. Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen i samband med extern och intern representation inte är helt tillräcklig. Vi rekommenderar att rutiner utarbetas som säkerställer att: syfte och deltagare/grupp av deltagare anges för fakturor som avser representation (både extern och intern). Detta är ett krav enligt de anvisningar som finns i kommunen. 9

11 momsavdrag sker enligt gällande regler (f n 22,50 kr per person) vid fakturor som avser representation. Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av rutiner för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande och behöver stärkas. Framförallt behöver rutiner utarbetas som säkerställer korrekt utbetalning även då förändringar i ersättningssystem sker. Möjligheten till motpartskontroll hos de förtroendevalda avseende de rättningar som genomförts under 2007 till följd av felaktigt utbetalda ersättningar är inte tillfredsställande. Kontroll av att bokföringen av arvoden och ersättningar sker på rätt kostnadsställe synes inte fungera helt tillfredsställande Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och omfattar verksamheterna näringsliv, exploatering/teknik/mät, IT, kansli, ekonomi samt personal. Under kommunstyrelseförvaltningen lyder servicekontoret, kansli- och personalkontoret, miljöoch bygglovskontoret, stadsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret Ledning, styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget ett överskott på 11,7 mnkr för Överskottet är hänförligt till de administrativa verksamheterna som tillsammans redovisar ett överskott på 7,3 mkr och till verksamheterna för samhällsbyggnad som redovisar ett överskott på 4,4 mkr. Prestationer I den Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas nyckeltal för de respektive kontor. Nyckeltalen presenterar i enlighet med kommunens anvisningar kostnad per prestation och jämförs både mot utfall 2006 och budget Kvalitet I Strategi- och budgetplan 2007 presenterar Kommunstyrelsen totalt 9 mål med tillhörande 36 åtaganden, vilka delas upp mellan de respektive verksamheterna. Kommunens årsredovisning inleds med en sammanställning av såväl de kommungemensamma som de nämndspecifika målen och här redovisas måluppfyllelsen för samtliga mål översiktligt. I Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse förtydligas vissa av målen och en mer ingående dialog kring vilka insatser som genomförts under året går att återfinna. Intern kontroll Internkontrollplan för 2007 finns antagen. Planen omfattar hantering av handkassor, inkassorutiner samt inom inkommande post, hur denna hanteras och diarieförs. 10

12 Uppföljningen av den interna kontrollen avseende 2007 gjordes under november och december. Rapportering till Kommunstyrelsen skedde i januari Resultatet av uppföljningen visade att handkassorna överlag hanterades tillfredsställande, dock bör förbättring ske i att ange syfte, deltagare och datum tydligt på redovisade kvitton. Det fanns även en handkassa ute hos en privatperson där flertal olämpliga handhavanden förekom. Ändring kommer att ske från Vad gäller inkassorutinerna bedömdes dessa fungera bra. Det finns även understödjande dokumentation. Vad gäller post och diarieföring saknas det generellt kunskap om hur posten ska hanteras. Frågan är under utredning då kommunstyrelseförvaltningen delvis har omorganiserats. Nya instruktioner kommer sannolikt utarbetas under Från centralt håll har ett arkivreglemente utarbetats som skall behandlas av Kommunfullmäktige. Ett centralt regelverk för posthanteringen håller på att utarbetas. Aktuell delegationsordning inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde finns som är daterad den 27 februari Attestförteckning finns fastställd Bedömning Vi bedömer att Kommunstyrelsen har haft en tillfredställande styrning, samordning och uppföljning av ekonomi och prestationer. Kommunstyrelsen har på ett tillfredställande sätt utvecklat sina prestationsmått och har nu relaterat redovisning av prestationer till hänförliga kostnader. Den ekonomiska uppföljningen är tydlig och ger en bra bild av respektive enhets ekonomiska situation. 2.2 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) inrättades i januari Verksamhetsmålen för detta ansvarsområde sattes dock före inrättandet av GAN, vilket innebär att målen är satta dels för f.d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, dels för Barn- och utbildningsnämnden, som tidigare ansvarade för gymnasieverksamheten. Den förvaltning som arbetar gentemot GAN är organiserade i Utvecklingsförvaltningen med de två avdelningarna Arbetscentrum (som i sin tur består av en arbetsmarknadssektion och en invandrar/sfi-sektion) och C3L, som är kommunens lärcentra för vuxna samt Tyresö gymnasiums två resultatenheter. Uppföljningsstruktur enligt budget och strategidokumentet Ingen rutin för ekonomisk uppföljning redovisas. Arbetslöshetsstatistik, inklusive särredovisning av arbetslösheten bland utrikes födda, redovisas vid varje nämndssammanträde. 11

13 Vad gäller mätning av attityder i samhället anges ingen form för uppföljning, läsaren hänvisas istället till ett planerat handlingsprogram för integrationsfrågor. Programmet har färdigställts under De nämndsspecifika målen följs upp utifrån genomgående kvantitativa kriterier. Väsentliga frågor under året. I februari genomfördes en förändring avseende Tyresö gymnasiums organisation, som nu består av två resultatenheter istället för tre Styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi GAN redovisar i bokslutet för verksamhetsår 2007 ett budgetöverskott på 2,8 mkr. Budgetavvikelsen kan främst hänföras till högre intäkter än budgeterat inom C3L och lägre kostnader i förhållande till budget inom arbetscentrum. Prestationer GAN presenterar nyckeltal i termer av gymnasisters val av skola (Tyresö gymnasium, friskola, gymnasium i annan kommun), arbetslöshetstal för olika befolkningsgrupper samt antal deltagare vid C3L. Kvalitet Inom ramen för kommunens strategiska utvecklingsområden finns två åtaganden direkt riktade till f.d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, varav ansvaret för det ena delas med Socialnämnden. Även kommunens mål avseende gymnasisters alkoholkonsumtion faller inom ramen för GAN:s ansvarsområde och i Strategi- och budgetplan 2007 finns fem åtaganden formulerade. Vidare har GAN ansvar för två åtaganden inom folkhälsoområdet. Alla ovan nämnda åtaganden tas upp i nämndens verksamhetsberättelse och återrapporteras. Två nämndsspecifika mål anges i strategi- och budgetdokumentet. För det ena finns ett åtagande formulerat och för det andra finns tre (varav ett består av två åtaganden, alltså fyra åtaganden för detta mål). Alla åtaganden återapporteras avseende måluppfyllelse, däremot sägs lite om vilka åtgärder som vidtagits för att åtagandena ska infrias. Intern kontroll Internkontrollplan för 2007 finns. Planen omfattar attest- och utanordningsregler, kontantkassor samt riktlinjer för representation, värdskap och resor. Uppföljningen av den interna kontrollen avseende 2007 visar endast på några enstaka avvikelser avseende angivande av syfte vid representation samt attest av kontokortsfakturor. 12

14 Delegationsordning och attestförteckning fastställdes av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 26 januari Vid ett senare sammanträde, den 7 juni 2007, reviderades dessa dokument. Rutiner finns för anmälan av delegationsbeslut i nämnden. Internkontrollplan samt delegationsordning avseende år 2008 kommer att fastställas senare under Bedömning Vi bedömer att nämnden i allt väsentligt har haft en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av prestationer och ekonomi. Av nämndens återrapportering framgår måluppfyllelsen tydligt, däremot lämnas knapphändig information angående hur nämnden arbetat för att nå de nämndsspecifika målen. Den ekonomiska uppföljningen är tydlig och lättillgänglig och utfallet ligger väl i linje med budget för året. Däremot saknas vissa nyckeltal för redovisningen av prestationer. Vidare vore det en fördel med förväntat utfall jämte det faktiska utfallet i tabeller, då detta skulle ge en bild av hur väl årets verksamhet har prognostiserats. Vi ställer oss i viss mån tveksamma till det åtagande som är kopplat till målet att motverka segregation, m m. Detta enda åtagande, som berör hur många arbetslösa flyktingar/invandrare som går vidare till arbete eller studier, är enligt vår mening för snävt för att påverka detta stora område. Fler åtaganden behövs för att fånga alla de aspekter, bland annat attityder, som ligger inom ramen för målet. Under året har dock arbete pågått med att utarbeta ett nytt integrationsprogram. Sammanfattningsvis kan sägas att uppföljning och kontroll är tillfredsställande, men att styrkedjan inte alltid är intakt. 2.3 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens (KFN) verksamhet sorterar sedan januari 2007 under utvecklingsförvaltningen. Uppföljningsstruktur enligt budget och strategidokumentet För Kultur- och fritidsnämndens (KFN) verksamhet upprättas en årsredovisning med verksamhets- och ekonomiresultat samt nyckeltal och statistik. Dessutom görs redovisningar vid månads- och delårsbokslut. En särskild bilaga för måluppfyllelse upprättas även. 13

15 De nämndsspecifika målen ska enligt strategi- och budget 2007 följas upp utifrån kvantitativa kriterier, såsom tillgänglig lokalyta för olika aktiviteter och kundnöjdhetsundersökningar. Viktiga frågor under året År 2007 inleddes med en stor organisatorisk förändring, i och med att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter tillsammans med kulturverksamheten, biblioteken och fritidsverksamheten bildade Utvecklingsförvaltningen. Arbete har under året pågått för att dra nytta av denna sammanslagning Styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi KFN redovisar ett underskott på 0,095 mkr, vilket främst kan hänföras till högre personalkostnader inom kulturen, i sin tur beroende på att en icke finansierad tjänst har tillsatts. Dessutom har icke budgeterade utbildningar genomförts. Prestationer Under rubriken nyckeltal redogörs för årets verksamhet. Antalet besökare vid de olika aktiviteterna anges, liksom öppettiderna vid biblioteken och väntetiden för platser vid kulturskolans kurser. Kvalitet Tre åtaganden för att förverkliga de kommungemensamma målen för 2007 faller på KFN:s lott. Alla återrapporteras i termer av vad som gjorts för att nå målen. De två nämndsspecifika målen berör båda ökad tillgänglighet vad gäller lokaler och service. KFN återrapporterar vilka åtgärder som vidtagits. Däremot nämns ingenting om eventuella kundundersökningar. Intern kontroll Internkontrollplan och redovisning av denna är samma som för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden eftersom dessa två nämnder har en gemensam förvaltning. Redovisning av den interna kontrollen för 2007 skedde på sammanträde den 11 februari. Delegationsordning och attestförteckning finns för Kultur- och fritidsnämnden. Rutinen för anmälan av delegationsbeslut är samma som för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Det finns vidare en bilaga till delegationsordningen som rör personalärenden. 14

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Delårsrapport 2007

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Delårsrapport 2007 Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Delårsrapport 2007 Täby kommun September 2007 Charlotte Gränefjord *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden

Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Erik Wottrich Henrik Fagerlind Granskning av målstyrning och målkedjan inom Kultur- och fritidsnämnden Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007

Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Täby kommun Mars 2008 Johan Karlander *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...2

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Revisionsrapport. Kvalitetsgarantier. Tyresö kommun. April 2010 Eva Lagbo Bergqvist Helen Samuelsson Dahlstrand

Revisionsrapport. Kvalitetsgarantier. Tyresö kommun. April 2010 Eva Lagbo Bergqvist Helen Samuelsson Dahlstrand Revisionsrapport Kvalitetsgarantier Tyresö kommun April 2010 Eva Lagbo Bergqvist Helen Samuelsson Dahlstrand 2010-04-26 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning Sammanfattning...2 2 Inledning...3

Läs mer

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun

Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys. Vänersborgs kommun Revisionsrapport Uppföljande granskning av ledning och styrning samt användandet Stratsys Vänersborgs kommun Charlotte Karlsson Håkan Olsson Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer