Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007"

Transkript

1 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

2 Sammanfattning och bedömning 2 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod 4 2 Nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll Bedömning Intern kontroll Kommunstyrelseförvaltningen Ledning, styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Kultur- och fritidsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Barn- och utbildningsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Socialnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Miljö- och byggnadsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning 21 Bilaga A 22 Bilaga B 23 1

3 Sammanfattning och bedömning På uppdrag av Tyresö kommuns förtroendevalda revisorer har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat styrelsen och nämndernas ansvarsutövande under Det övergripande syftet är att granska huruvida Kommunstyrelsens och nämnderna på ett tillfredsställande sätt har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet under det aktuella året. Nedan redovisas en sammanfattande bedömning utifrån granskat material och de träffar som ägt rum med representanter från nämnder samt förvaltningsledning under verksamhetsåret. Vår samlade bedömning är att Kommunstyrelsen och nämnderna överlag har haft en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheternas ekonomi under år Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen genomfört avseende målstyrningen. Genom att integrera måluppföljningen i årsredovisningen har målstyrningen förtydligats men vi upplever fortfarande att det finns förbättringsmöjligheter. De mål som presenteras är i många fall inte mätbara vilket gör en värdering av måluppfyllelsen svår. Variationen är stor mellan nämnderna. En del nämnder presenterar tydliga och mätbara mål, medan andra presenterar mål som dels inte är mätbara, dels inte på ett tydligt sätt är kopplade till verksamheten. Nämnderna behöver i högre grad arbeta med behovsanalyser och utifrån dessa formulera mål i relation till nuläge och önskat tillstånd. Vi är medvetna om att det pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla målstyrningen och att vissa förbättringar bl a avseende mätbarhet har genomförts inför budget Vi bedömer att den arbetsordning som idag tillämpas kring nämndernas verksamhetsberättelser till viss del fortfarande är otillfredsställande. Det material som publiceras i årsredovisningen utarbetas i januari/februari av förvaltningarna och därefter framställs en längre separat årsredovisning/verksamhetsberättelse av varje nämnd. Nuvarande ordning kan uppfattas som om uppföljningen av verksamhet och ekonomi gentemot Kommunfullmäktige inte ges tillräcklig prioritet. Detta försvårar även revisionens granskning då de längre rapporterna sällan är färdigställda förrän i slutet av februari, eller i vissa fall i slutet av mars. Det är enligt vår bedömning rimligt att det material som lämnas till Kommunstyrelsen för att ingå i kommunens samlade årsredovisning behandlas och godkänns av respektive nämnd i god tid innan årsredovisningen färdigställs och överlämnas till fullmäktige och revisorer. Den sammanfattande bedömningen är dock fortfarande att prognostillförlitligheten inte är helt tillfredsställande. Även exklusive förändringar avseende skatteintäkter och reavinst är prognosspannet relativt stort. Framförallt visar prognoserna (brutto) en stor avvikelse 2

4 avseende verksamhetens intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader samt avskrivningar redovisar mellan delårsrapport och bokslut relativt stora avvikelser. Granskningen av nämndernas arbete med internkontrollplaner visar att samtliga nämnder utom en har antagit och följt upp intern kontrollplaner för Inriktningen och omfattningen på planerna varierar mellan nämnderna. Socialnämnden skiljer i viss mån ut sig som den nämnd som har det mest utvecklade angreppssättet vid uppföljningen av den interna kontrollen. I syfte att stärka Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kvarstår vår rekommendation från föregående år. Kommunstyrelsen och nämnderna bör varje år genomföra väsentlighets- och riskanalyser till grund för arbetet med intern kontroll. Det är väsentligt för kvaliteten på intern kontrollarbetet att de internkontrollplaner som antas av nämnderna grundas på riskanalyser som i hög grad är specifika för den enskilda nämnden och beaktar dess särskilda förutsättningar. En utveckling bör även ske för den del av internkontrollen som syftar till en god verksamhetsstyrning (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet). Inom ramen för årets granskning av intern kontroll har även en översiktlig granskning av intern kontroll avseende extern och intern representation skett. Granskningen visar på relativt omfattande brister avseende angivande av syfte och deltagare vid såväl extern som intern representation. Den interna kontrollen i samband med extern och intern representation bedöms inte vara helt tillräcklig. Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av rutiner för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande och behöver stärkas. Framförallt behöver rutiner utarbetas som säkerställer korrekt utbetalning även då förändringar i ersättningssystem sker. Möjligheten till motpartskontroll hos de förtroendevalda avseende de rättningar som genomförts under 2007 till följd av felaktigt utbetalda ersättningar är inte tillfredsställande. Kontroll av att bokföringen av arvoden och ersättningar sker på rätt kostnadsställe synes inte fungera helt tillfredsställande. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som redovisas i rapporten. 3

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund De förtroendevalda revisorerna i Tyresö har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år Det övergripande syftet är att granska huruvida Kommunstyrelsens och nämnderna på ett tillfredsställande sätt har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av kommunens ekonomi och verksamhet under Revisorerna ska i revisionsberättelsen varje år särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. I kommunallagen anges att all verksamhet som bedrivs av nämnderna årligen ska granskas så att revisionella bedömningar möjliggörs och ett tillräckligt underlag för revisorernas ställningstaganden skapas. Uttalandet i revisionsberättelsen från revisorerna angående ansvarsfrågan utgår ifrån den övergripande revisionsuppgiften att pröva om nämnden fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. En del av uppdraget är att pröva hur nämnderna applicerar och tolkar uppdraget, men även att bedöma hur de omvandlar detta till något genomförbart med uppföljningsbart så att verksamheten kan uppnå de politiska målen. I granskningen definierar vi ansvarsutövande som de aktiva åtgärder kommunen vidtar för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. 1.2 Revisionsfråga och metod Den revisionsfråga som ska besvaras är huruvida Kommunstyrelsen och nämnderna har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet på ett tillfredställande sätt. En övergripande granskning har även skett av Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Styrning, uppföljning och kontroll granskas utifrån underrubrikerna ekonomi, prestationer och kvalitet. Granskningen har genomförts via studier av budget för 2007, delårsrapportering samt nämndernas verksamhetsberättelser. En genomgång har skett av Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll samt vissa handlingar. Träffar har genomförts löpande under året med Kommunstyrelsen och nämnderna vid två tillfällen. Revisorerna träffade under hösten nämndernas presidier för diskussion kring nämndens styrning, ledning och uppföljning. Under mars månad 2008 har revisorerna träffat representanter för nämnderna samt förvaltningsledning för genomgång av det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. 4

6 2 Nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi Planerings- och budgetarbetet inför 2007 har skett enligt den planeringsmodell som för första gången användes inför Kommunledningen har beslutat att planeringsmodellen för verksamhetsutveckling skall ligga till grund för kommunens samtliga styrdokument. Planeringsmodellen innehåller de gemensamma förutsättningar som den politiska ledningen och ledningsgruppen har arbetat fram. I planeringsmodellen anges även vilket ansvar och vilka uppgifter varje nämnd, styrelse och enhet har i styrning och uppföljningssammanhang. Redovisningen av nämndernas mål och åtaganden har tidigare presenterats i en bilaga, men nytt för i år är att även måluppföljningen ingår i årsredovisningen. Kommunens strategi- och budgetplan utgår ifrån en kommungemensam vision, fyra grundläggande förhållningssätt, tre utvecklingsområden och 27 kommungemensamma mål. De gemensamma målen utgår från de grundläggande förhållningssätten och har framarbetats av kommunfullmäktige. Därefter ska dessa utföras av respektive nämnd, vilken även ska följa upp dessa i samband med delårsbokslutet. I samband med årsredovisningen utvärderas målen utav kommunfullmäktige. Utöver dessa mål har nämnderna själva möjlighet att besluta om fler mål i sin verksamhetsplan och i denna ska nämnderna även behandla åtaganden och kvalitetsgarantier. 1 Vid årsskiftet genomfördes stora organisationsförändringar. Kommunen består nu av fyra förvaltningar sedan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen lades ned. De kvarvarande förvaltningarna är kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen, som är en för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden gemensam tjänstemannaorganisation. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande har upphört. 2.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll Kommunstyrelsens (KS) uppgift är att leda, planera och samordna uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Styrelsen är även ansvarig nämnd för bland annat lokalförsörjning, väg- och parkunderhåll samt för att skapa bra förutsättningar för 1 En sammanställning av samtliga mål återfinns i Bilaga B 5

7 företagande i kommunen. Kommunstyrelsen har utvecklat ett antal strategier för sitt arbete inom områdena styrning och ledning samt samhällsutveckling. 2 Kommunstyrelsen följer löpande under året kommunens ekonomiska utveckling i form av månadsrapporter. En delårsrapport lämnas per den 31 mars och 31 första augusti och utgör en mer omfattande uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet. 3 Nedan redovisas avvikelse mot budget i kommunens månadsuppföljningar under året samt i årsbokslutet. Tkr februari mars april maj augusti september oktober november Bokslut Verksamhetens intäkter* Verksamhetens kostnader* Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat exkl extra medel 15 mnkr * Budgeten för såväl verksamhetens intäkter som kostnader har ökats med 15 mnkr till följd av fullmäktiges beslut i november om extra medel Det prognostiserade resultatet under året har varierat mellan -25,3 mnkr (per mars) och 25,2 mnkr (oktober), en skillnad på 50,5 mnkr. Resultatförbättringen under senare delen av året beror till stor del på förändrade skatteintäkter samt större realisationsvinster som inte ingick i budget. Å andra sidan har resultatet försämrats med 15 mnkr till följd av att 2 Dessa återfinns i Tyresö kommun Strategi och budgetplan En fullständig redogörelse nämndernas avvikelser i förhållande till budget återfinns i Bilag 6

8 extra medel anslogs av fullmäktige i november Justerat för dessa extra medel är resultat cirka 37 mnkr bättre än ursprunglig budget och spannet i årets prognoser cirka 65 mnkr. Kommunens, åtaganden och mål följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. Vid träff med kommunledningen har framkommit att strategiska frågor för Kommunstyrelsen under 2007 har varit bildandet av Södertörns miljöförbund, tillskapandet av ett servicekontor samt öppnandet av ett servicecenter. Kommunens investeringsprogram de närmaste åren är omfattande varför arbete kring att utveckla styrningen kring investeringsbeslut har påbörjats. Behov finns av att lyfta fram tydliga konsekvensbeskrivningar i god tid med bl a behovsbedömningar, alternativa lösningar och driftkostnadsbedömningar Bedömning Vi bedömer att Kommunstyrelsen har haft en tillfredställande styrning, samordning och uppföljning när det gäller kommunens ekonomi. Vi ser det som positivt att Kommunstyrelsen följer ekonomin löpande under året bl a i form av prognoser för helåret. Den sammanfattande bedömningen är dock fortfarande att prognostillförlitligheten inte är helt tillfredsställande. Även exklusive förändringar avseende skatteintäkter och reavinst är prognosspannet relativt stort. Framförallt visar prognoserna (brutto) en stor avvikelse avseende verksamhetens intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader samt avskrivningar redovisar mellan delårsrapport och bokslut relativt stora avvikelser. Kommunstyrelsen har under hösten 2007 föreslagit Kommunfullmäktige att anslå medel för kvalitetshöjande åtgärder inom skolans och förskolans område som kan betalas under Den samlade bedömningen är att det föreligger ett omfattande behov av såväl förbättringar som uppfräschningar av miljön inom förskolan, grundskolan och gymnasiet i Tyresö kommun. Förslaget innebär att 15 mkr tilldelas förskole- och skolverksamheten i form av underhåll av inre och yttre miljö, minskning av bullernivåer samt inventarieinköp. I underlaget till beslut från Kommunstyrelsen saknas en tydlig redovisning av hur dessa extra medel ska finansieras vilket är en brist då detta är ett tydligt krav i kommunallagen. Tekniskt har budgeten i efterhand justerats med 15 mnkr avseende såväl kostnader som intäkter varför ursprungligt budgeterat resultat ej har påverkats. Vi bedömer att det kan finnas risk för att resursanvändningen inte fullt ut blir effektiv då resurser för inköp och åtgärder i storleksordningen 15 mnkr tillförs verksamheterna i ett så sent skede på året. En högre tillförlitlighet i prognoserna under året hade kunnat bidra till att beslutet kunnat fattas i ett tidigare skede och därigenom gett verksamheterna bättre framförhållning i planeringen. 7

9 Utifrån diskussioner vid nämndsträffar har vi uppfattat att kommunens styrsystem relativt Barn- och utbildningsnämnden vars verksamhet till stor del bygger på prestationsbaserade ersättningar i form av barn- och skolpeng är otydligt. Det saknas enligt vår mening instrument för att hantera de volymförändringar som kan ske under året i förhållande till fastställd budget. Vi bedömer fortfarande att den arbetsordning som idag tillämpas kring nämndernas verksamhetsberättelser till viss del är otillfredsställande. Det material som publiceras i årsredovisningen utarbetas i januari/februari av förvaltningarna och därefter framställs en längre separat årsredovisning/verksamhetsberättelse av varje nämnd. Nuvarande ordning kan uppfattas som om uppföljningen av verksamhet och ekonomi gentemot Kommunfullmäktige inte ges tillräcklig prioritet. Detta försvårar även revisionens granskning då de längre rapporterna sällan är färdigställda förrän i slutet av februari, eller i vissa fall i slutet av mars. Det är enligt vår bedömning rimligt att det material som lämnas till Kommunstyrelsen för att ingå i kommunens samlade årsredovisning behandlas och godkänns av respektive nämnd i god tid innan årsredovisningen färdigställs och överlämnas till fullmäktige och revisorer. Nedan framgår datumen för respektive nämnds behandling av verksamhetsberättelsen för Nämnd/styrelse Datum för behandling av verksamhetsberättelse 2007 Kommunstyrelsen 25 mars, 2008 Barn- och utbildningsnämnden 20 februari, 2008 Kultur- och fritidsnämnden 11 februari, 2008 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 7 februari, 2008 Socialnämnden 19 mars, 2008 Miljö- och byggnadsnämnden 31 januari, 2008 Beträffande måluppfyllelsen kan konstateras att de åtaganden som är kopplade till de kommunövergripande målen i en majoritet av fallen har uppfyllts, eller har delvis uppfyllts. Inom handikappområdet är inget åtagande ej uppfyllt och fem av de totalt sju åtagandena anses vara uppfyllda och två delvis uppfyllda. Av elva åtaganden inom folkhälsoområdet har sju uppfyllts, två delvis uppfyllts och två har inte uppfyllts. Inom den brotts- och drogförebyggande verksamheten har fyra av fem åtaganden uppfyllts och ett är delvis uppfyllt. Kommunen anser även att man har uppfyllt samtliga fyra åtaganden gällande upplevd trygghet. Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen utfört gällande målformulering och måluppföljning. Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen genomfört avseende målstyrningen. Genom att integrera måluppföljningen i årsredovisningen har målstyrningen förtydligats men vi upplever fortfarande att det finns förbättringsmöjligheter. De mål som presenteras är i många fall inte mätbara vilket gör en värdering av 8

10 måluppfyllelsen svår. Variationen är stor mellan nämnderna. En del nämnder presenterar tydliga och mätbara mål, medan andra presenterar mål som dels inte är mätbara, dels inte på ett tydligt sätt är kopplade till verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden saknar helt specifika åtaganden. För den brotts- och drogförebyggande verksamheten uppfylls nästan samtliga åtaganden, men man konstaterar ändå att detta inte gett någon effekt på det övergripande målet. Vi ställer oss därför frågande till hur de åtaganden som finns kopplade till målet ska kunna bidra till måluppfyllelsen. Vi är medvetna om att det pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla målstyrningen och att vissa förbättringar bl a avseende mätbarhet har genomförts inför budget Intern kontroll Granskningen av nämndernas arbete med internkontrollplaner visar att samtliga nämnder utom en har antagit och följt upp intern kontrollplaner för Inriktningen och omfattningen på planerna varierar mellan nämnderna. Socialnämnden skiljer i viss mån ut sig som den nämnd som har det mest utvecklade angreppssättet vid uppföljningen av den interna kontrollen. I syfte att stärka Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kvarstår vår rekommendation från föregående år. Kommunstyrelsen och nämnderna bör varje år genomföra väsentlighets- och riskanalyser till grund för arbetet med intern kontroll. Det är väsentligt för kvaliteten på intern kontrollarbetet att de internkontrollplaner som antas av nämnderna grundas på riskanalyser som i hög grad är specifika för den enskilda nämnden och beaktar dess särskilda förutsättningar. En utveckling bör även ske för den del av internkontrollen som syftar till en god verksamhetsstyrning (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet). Inom ramen för årets granskning av intern kontroll har även en översiktlig granskning av intern kontroll avseende extern och intern representation skett. Kommunen uppvisar totalt kostnader för extern representation på 656 tkr för helåret Kostnaderna för intern representation uppgår till tkr för Ett urval poster har granskats. Granskningen visar på relativt omfattande brister avseende angivande av syfte och deltagare vid såväl extern som intern representation. Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen i samband med extern och intern representation inte är helt tillräcklig. Vi rekommenderar att rutiner utarbetas som säkerställer att: syfte och deltagare/grupp av deltagare anges för fakturor som avser representation (både extern och intern). Detta är ett krav enligt de anvisningar som finns i kommunen. 9

11 momsavdrag sker enligt gällande regler (f n 22,50 kr per person) vid fakturor som avser representation. Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av rutiner för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande och behöver stärkas. Framförallt behöver rutiner utarbetas som säkerställer korrekt utbetalning även då förändringar i ersättningssystem sker. Möjligheten till motpartskontroll hos de förtroendevalda avseende de rättningar som genomförts under 2007 till följd av felaktigt utbetalda ersättningar är inte tillfredsställande. Kontroll av att bokföringen av arvoden och ersättningar sker på rätt kostnadsställe synes inte fungera helt tillfredsställande Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och omfattar verksamheterna näringsliv, exploatering/teknik/mät, IT, kansli, ekonomi samt personal. Under kommunstyrelseförvaltningen lyder servicekontoret, kansli- och personalkontoret, miljöoch bygglovskontoret, stadsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret Ledning, styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget ett överskott på 11,7 mnkr för Överskottet är hänförligt till de administrativa verksamheterna som tillsammans redovisar ett överskott på 7,3 mkr och till verksamheterna för samhällsbyggnad som redovisar ett överskott på 4,4 mkr. Prestationer I den Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas nyckeltal för de respektive kontor. Nyckeltalen presenterar i enlighet med kommunens anvisningar kostnad per prestation och jämförs både mot utfall 2006 och budget Kvalitet I Strategi- och budgetplan 2007 presenterar Kommunstyrelsen totalt 9 mål med tillhörande 36 åtaganden, vilka delas upp mellan de respektive verksamheterna. Kommunens årsredovisning inleds med en sammanställning av såväl de kommungemensamma som de nämndspecifika målen och här redovisas måluppfyllelsen för samtliga mål översiktligt. I Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse förtydligas vissa av målen och en mer ingående dialog kring vilka insatser som genomförts under året går att återfinna. Intern kontroll Internkontrollplan för 2007 finns antagen. Planen omfattar hantering av handkassor, inkassorutiner samt inom inkommande post, hur denna hanteras och diarieförs. 10

12 Uppföljningen av den interna kontrollen avseende 2007 gjordes under november och december. Rapportering till Kommunstyrelsen skedde i januari Resultatet av uppföljningen visade att handkassorna överlag hanterades tillfredsställande, dock bör förbättring ske i att ange syfte, deltagare och datum tydligt på redovisade kvitton. Det fanns även en handkassa ute hos en privatperson där flertal olämpliga handhavanden förekom. Ändring kommer att ske från Vad gäller inkassorutinerna bedömdes dessa fungera bra. Det finns även understödjande dokumentation. Vad gäller post och diarieföring saknas det generellt kunskap om hur posten ska hanteras. Frågan är under utredning då kommunstyrelseförvaltningen delvis har omorganiserats. Nya instruktioner kommer sannolikt utarbetas under Från centralt håll har ett arkivreglemente utarbetats som skall behandlas av Kommunfullmäktige. Ett centralt regelverk för posthanteringen håller på att utarbetas. Aktuell delegationsordning inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde finns som är daterad den 27 februari Attestförteckning finns fastställd Bedömning Vi bedömer att Kommunstyrelsen har haft en tillfredställande styrning, samordning och uppföljning av ekonomi och prestationer. Kommunstyrelsen har på ett tillfredställande sätt utvecklat sina prestationsmått och har nu relaterat redovisning av prestationer till hänförliga kostnader. Den ekonomiska uppföljningen är tydlig och ger en bra bild av respektive enhets ekonomiska situation. 2.2 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) inrättades i januari Verksamhetsmålen för detta ansvarsområde sattes dock före inrättandet av GAN, vilket innebär att målen är satta dels för f.d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, dels för Barn- och utbildningsnämnden, som tidigare ansvarade för gymnasieverksamheten. Den förvaltning som arbetar gentemot GAN är organiserade i Utvecklingsförvaltningen med de två avdelningarna Arbetscentrum (som i sin tur består av en arbetsmarknadssektion och en invandrar/sfi-sektion) och C3L, som är kommunens lärcentra för vuxna samt Tyresö gymnasiums två resultatenheter. Uppföljningsstruktur enligt budget och strategidokumentet Ingen rutin för ekonomisk uppföljning redovisas. Arbetslöshetsstatistik, inklusive särredovisning av arbetslösheten bland utrikes födda, redovisas vid varje nämndssammanträde. 11

13 Vad gäller mätning av attityder i samhället anges ingen form för uppföljning, läsaren hänvisas istället till ett planerat handlingsprogram för integrationsfrågor. Programmet har färdigställts under De nämndsspecifika målen följs upp utifrån genomgående kvantitativa kriterier. Väsentliga frågor under året. I februari genomfördes en förändring avseende Tyresö gymnasiums organisation, som nu består av två resultatenheter istället för tre Styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi GAN redovisar i bokslutet för verksamhetsår 2007 ett budgetöverskott på 2,8 mkr. Budgetavvikelsen kan främst hänföras till högre intäkter än budgeterat inom C3L och lägre kostnader i förhållande till budget inom arbetscentrum. Prestationer GAN presenterar nyckeltal i termer av gymnasisters val av skola (Tyresö gymnasium, friskola, gymnasium i annan kommun), arbetslöshetstal för olika befolkningsgrupper samt antal deltagare vid C3L. Kvalitet Inom ramen för kommunens strategiska utvecklingsområden finns två åtaganden direkt riktade till f.d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, varav ansvaret för det ena delas med Socialnämnden. Även kommunens mål avseende gymnasisters alkoholkonsumtion faller inom ramen för GAN:s ansvarsområde och i Strategi- och budgetplan 2007 finns fem åtaganden formulerade. Vidare har GAN ansvar för två åtaganden inom folkhälsoområdet. Alla ovan nämnda åtaganden tas upp i nämndens verksamhetsberättelse och återrapporteras. Två nämndsspecifika mål anges i strategi- och budgetdokumentet. För det ena finns ett åtagande formulerat och för det andra finns tre (varav ett består av två åtaganden, alltså fyra åtaganden för detta mål). Alla åtaganden återapporteras avseende måluppfyllelse, däremot sägs lite om vilka åtgärder som vidtagits för att åtagandena ska infrias. Intern kontroll Internkontrollplan för 2007 finns. Planen omfattar attest- och utanordningsregler, kontantkassor samt riktlinjer för representation, värdskap och resor. Uppföljningen av den interna kontrollen avseende 2007 visar endast på några enstaka avvikelser avseende angivande av syfte vid representation samt attest av kontokortsfakturor. 12

14 Delegationsordning och attestförteckning fastställdes av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 26 januari Vid ett senare sammanträde, den 7 juni 2007, reviderades dessa dokument. Rutiner finns för anmälan av delegationsbeslut i nämnden. Internkontrollplan samt delegationsordning avseende år 2008 kommer att fastställas senare under Bedömning Vi bedömer att nämnden i allt väsentligt har haft en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av prestationer och ekonomi. Av nämndens återrapportering framgår måluppfyllelsen tydligt, däremot lämnas knapphändig information angående hur nämnden arbetat för att nå de nämndsspecifika målen. Den ekonomiska uppföljningen är tydlig och lättillgänglig och utfallet ligger väl i linje med budget för året. Däremot saknas vissa nyckeltal för redovisningen av prestationer. Vidare vore det en fördel med förväntat utfall jämte det faktiska utfallet i tabeller, då detta skulle ge en bild av hur väl årets verksamhet har prognostiserats. Vi ställer oss i viss mån tveksamma till det åtagande som är kopplat till målet att motverka segregation, m m. Detta enda åtagande, som berör hur många arbetslösa flyktingar/invandrare som går vidare till arbete eller studier, är enligt vår mening för snävt för att påverka detta stora område. Fler åtaganden behövs för att fånga alla de aspekter, bland annat attityder, som ligger inom ramen för målet. Under året har dock arbete pågått med att utarbeta ett nytt integrationsprogram. Sammanfattningsvis kan sägas att uppföljning och kontroll är tillfredsställande, men att styrkedjan inte alltid är intakt. 2.3 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens (KFN) verksamhet sorterar sedan januari 2007 under utvecklingsförvaltningen. Uppföljningsstruktur enligt budget och strategidokumentet För Kultur- och fritidsnämndens (KFN) verksamhet upprättas en årsredovisning med verksamhets- och ekonomiresultat samt nyckeltal och statistik. Dessutom görs redovisningar vid månads- och delårsbokslut. En särskild bilaga för måluppfyllelse upprättas även. 13

15 De nämndsspecifika målen ska enligt strategi- och budget 2007 följas upp utifrån kvantitativa kriterier, såsom tillgänglig lokalyta för olika aktiviteter och kundnöjdhetsundersökningar. Viktiga frågor under året År 2007 inleddes med en stor organisatorisk förändring, i och med att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter tillsammans med kulturverksamheten, biblioteken och fritidsverksamheten bildade Utvecklingsförvaltningen. Arbete har under året pågått för att dra nytta av denna sammanslagning Styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi KFN redovisar ett underskott på 0,095 mkr, vilket främst kan hänföras till högre personalkostnader inom kulturen, i sin tur beroende på att en icke finansierad tjänst har tillsatts. Dessutom har icke budgeterade utbildningar genomförts. Prestationer Under rubriken nyckeltal redogörs för årets verksamhet. Antalet besökare vid de olika aktiviteterna anges, liksom öppettiderna vid biblioteken och väntetiden för platser vid kulturskolans kurser. Kvalitet Tre åtaganden för att förverkliga de kommungemensamma målen för 2007 faller på KFN:s lott. Alla återrapporteras i termer av vad som gjorts för att nå målen. De två nämndsspecifika målen berör båda ökad tillgänglighet vad gäller lokaler och service. KFN återrapporterar vilka åtgärder som vidtagits. Däremot nämns ingenting om eventuella kundundersökningar. Intern kontroll Internkontrollplan och redovisning av denna är samma som för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden eftersom dessa två nämnder har en gemensam förvaltning. Redovisning av den interna kontrollen för 2007 skedde på sammanträde den 11 februari. Delegationsordning och attestförteckning finns för Kultur- och fritidsnämnden. Rutinen för anmälan av delegationsbeslut är samma som för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Det finns vidare en bilaga till delegationsordningen som rör personalärenden. 14

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Granskning av ekonomistyrning

Granskning av ekonomistyrning Revisionsrapport Granskning av ekonomistyrning Botkyrka kommun Jan Nilsson Göran Person- Lingman Anders Hägg Maj 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer 2 2 Inledning

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisorernas årsöversikt 2004

Revisorernas årsöversikt 2004 REVISORERNA April 2005 Bilaga till Kommunstyrelsens revisionsberättelse, dnr 310/30-05 En sammanfattning av revisorernas granskning av stadens verksamhet www.revision.stockholm.se 2005-04-11 1(22) Kommunstyrelsen

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson

Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson ÅRSREDOVISNING 2014 Omslagsbild: Gusumsån Foto: Hannes Carlsson Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se KS-SA.2014.33 042 ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks kommuns

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer