Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007"

Transkript

1 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

2 Sammanfattning och bedömning 2 1 Inledning Bakgrund Revisionsfråga och metod 4 2 Nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll Bedömning Intern kontroll Kommunstyrelseförvaltningen Ledning, styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Kultur- och fritidsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Barn- och utbildningsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Socialnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning Miljö- och byggnadsnämnden Styrning, uppföljning och kontroll Bedömning 21 Bilaga A 22 Bilaga B 23 1

3 Sammanfattning och bedömning På uppdrag av Tyresö kommuns förtroendevalda revisorer har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat styrelsen och nämndernas ansvarsutövande under Det övergripande syftet är att granska huruvida Kommunstyrelsens och nämnderna på ett tillfredsställande sätt har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet under det aktuella året. Nedan redovisas en sammanfattande bedömning utifrån granskat material och de träffar som ägt rum med representanter från nämnder samt förvaltningsledning under verksamhetsåret. Vår samlade bedömning är att Kommunstyrelsen och nämnderna överlag har haft en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av verksamheternas ekonomi under år Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen genomfört avseende målstyrningen. Genom att integrera måluppföljningen i årsredovisningen har målstyrningen förtydligats men vi upplever fortfarande att det finns förbättringsmöjligheter. De mål som presenteras är i många fall inte mätbara vilket gör en värdering av måluppfyllelsen svår. Variationen är stor mellan nämnderna. En del nämnder presenterar tydliga och mätbara mål, medan andra presenterar mål som dels inte är mätbara, dels inte på ett tydligt sätt är kopplade till verksamheten. Nämnderna behöver i högre grad arbeta med behovsanalyser och utifrån dessa formulera mål i relation till nuläge och önskat tillstånd. Vi är medvetna om att det pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla målstyrningen och att vissa förbättringar bl a avseende mätbarhet har genomförts inför budget Vi bedömer att den arbetsordning som idag tillämpas kring nämndernas verksamhetsberättelser till viss del fortfarande är otillfredsställande. Det material som publiceras i årsredovisningen utarbetas i januari/februari av förvaltningarna och därefter framställs en längre separat årsredovisning/verksamhetsberättelse av varje nämnd. Nuvarande ordning kan uppfattas som om uppföljningen av verksamhet och ekonomi gentemot Kommunfullmäktige inte ges tillräcklig prioritet. Detta försvårar även revisionens granskning då de längre rapporterna sällan är färdigställda förrän i slutet av februari, eller i vissa fall i slutet av mars. Det är enligt vår bedömning rimligt att det material som lämnas till Kommunstyrelsen för att ingå i kommunens samlade årsredovisning behandlas och godkänns av respektive nämnd i god tid innan årsredovisningen färdigställs och överlämnas till fullmäktige och revisorer. Den sammanfattande bedömningen är dock fortfarande att prognostillförlitligheten inte är helt tillfredsställande. Även exklusive förändringar avseende skatteintäkter och reavinst är prognosspannet relativt stort. Framförallt visar prognoserna (brutto) en stor avvikelse 2

4 avseende verksamhetens intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader samt avskrivningar redovisar mellan delårsrapport och bokslut relativt stora avvikelser. Granskningen av nämndernas arbete med internkontrollplaner visar att samtliga nämnder utom en har antagit och följt upp intern kontrollplaner för Inriktningen och omfattningen på planerna varierar mellan nämnderna. Socialnämnden skiljer i viss mån ut sig som den nämnd som har det mest utvecklade angreppssättet vid uppföljningen av den interna kontrollen. I syfte att stärka Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kvarstår vår rekommendation från föregående år. Kommunstyrelsen och nämnderna bör varje år genomföra väsentlighets- och riskanalyser till grund för arbetet med intern kontroll. Det är väsentligt för kvaliteten på intern kontrollarbetet att de internkontrollplaner som antas av nämnderna grundas på riskanalyser som i hög grad är specifika för den enskilda nämnden och beaktar dess särskilda förutsättningar. En utveckling bör även ske för den del av internkontrollen som syftar till en god verksamhetsstyrning (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet). Inom ramen för årets granskning av intern kontroll har även en översiktlig granskning av intern kontroll avseende extern och intern representation skett. Granskningen visar på relativt omfattande brister avseende angivande av syfte och deltagare vid såväl extern som intern representation. Den interna kontrollen i samband med extern och intern representation bedöms inte vara helt tillräcklig. Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av rutiner för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande och behöver stärkas. Framförallt behöver rutiner utarbetas som säkerställer korrekt utbetalning även då förändringar i ersättningssystem sker. Möjligheten till motpartskontroll hos de förtroendevalda avseende de rättningar som genomförts under 2007 till följd av felaktigt utbetalda ersättningar är inte tillfredsställande. Kontroll av att bokföringen av arvoden och ersättningar sker på rätt kostnadsställe synes inte fungera helt tillfredsställande. I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som redovisas i rapporten. 3

5 1 Inledning 1.1 Bakgrund De förtroendevalda revisorerna i Tyresö har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under år Det övergripande syftet är att granska huruvida Kommunstyrelsens och nämnderna på ett tillfredsställande sätt har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av kommunens ekonomi och verksamhet under Revisorerna ska i revisionsberättelsen varje år särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och fullmäktigeberedningar samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. I kommunallagen anges att all verksamhet som bedrivs av nämnderna årligen ska granskas så att revisionella bedömningar möjliggörs och ett tillräckligt underlag för revisorernas ställningstaganden skapas. Uttalandet i revisionsberättelsen från revisorerna angående ansvarsfrågan utgår ifrån den övergripande revisionsuppgiften att pröva om nämnden fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. En del av uppdraget är att pröva hur nämnderna applicerar och tolkar uppdraget, men även att bedöma hur de omvandlar detta till något genomförbart med uppföljningsbart så att verksamheten kan uppnå de politiska målen. I granskningen definierar vi ansvarsutövande som de aktiva åtgärder kommunen vidtar för att styra, följa upp och kontrollera verksamheten. 1.2 Revisionsfråga och metod Den revisionsfråga som ska besvaras är huruvida Kommunstyrelsen och nämnderna har arbetat med styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet på ett tillfredställande sätt. En övergripande granskning har även skett av Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Styrning, uppföljning och kontroll granskas utifrån underrubrikerna ekonomi, prestationer och kvalitet. Granskningen har genomförts via studier av budget för 2007, delårsrapportering samt nämndernas verksamhetsberättelser. En genomgång har skett av Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll samt vissa handlingar. Träffar har genomförts löpande under året med Kommunstyrelsen och nämnderna vid två tillfällen. Revisorerna träffade under hösten nämndernas presidier för diskussion kring nämndens styrning, ledning och uppföljning. Under mars månad 2008 har revisorerna träffat representanter för nämnderna samt förvaltningsledning för genomgång av det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. 4

6 2 Nämndernas uppföljning av verksamhet och ekonomi Planerings- och budgetarbetet inför 2007 har skett enligt den planeringsmodell som för första gången användes inför Kommunledningen har beslutat att planeringsmodellen för verksamhetsutveckling skall ligga till grund för kommunens samtliga styrdokument. Planeringsmodellen innehåller de gemensamma förutsättningar som den politiska ledningen och ledningsgruppen har arbetat fram. I planeringsmodellen anges även vilket ansvar och vilka uppgifter varje nämnd, styrelse och enhet har i styrning och uppföljningssammanhang. Redovisningen av nämndernas mål och åtaganden har tidigare presenterats i en bilaga, men nytt för i år är att även måluppföljningen ingår i årsredovisningen. Kommunens strategi- och budgetplan utgår ifrån en kommungemensam vision, fyra grundläggande förhållningssätt, tre utvecklingsområden och 27 kommungemensamma mål. De gemensamma målen utgår från de grundläggande förhållningssätten och har framarbetats av kommunfullmäktige. Därefter ska dessa utföras av respektive nämnd, vilken även ska följa upp dessa i samband med delårsbokslutet. I samband med årsredovisningen utvärderas målen utav kommunfullmäktige. Utöver dessa mål har nämnderna själva möjlighet att besluta om fler mål i sin verksamhetsplan och i denna ska nämnderna även behandla åtaganden och kvalitetsgarantier. 1 Vid årsskiftet genomfördes stora organisationsförändringar. Kommunen består nu av fyra förvaltningar sedan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen lades ned. De kvarvarande förvaltningarna är kommunstyrelseförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt utvecklingsförvaltningen, som är en för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden gemensam tjänstemannaorganisation. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande har upphört. 2.1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll Kommunstyrelsens (KS) uppgift är att leda, planera och samordna uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Styrelsen är även ansvarig nämnd för bland annat lokalförsörjning, väg- och parkunderhåll samt för att skapa bra förutsättningar för 1 En sammanställning av samtliga mål återfinns i Bilaga B 5

7 företagande i kommunen. Kommunstyrelsen har utvecklat ett antal strategier för sitt arbete inom områdena styrning och ledning samt samhällsutveckling. 2 Kommunstyrelsen följer löpande under året kommunens ekonomiska utveckling i form av månadsrapporter. En delårsrapport lämnas per den 31 mars och 31 första augusti och utgör en mer omfattande uppföljning och prognos av ekonomi och verksamhet. 3 Nedan redovisas avvikelse mot budget i kommunens månadsuppföljningar under året samt i årsbokslutet. Tkr februari mars april maj augusti september oktober november Bokslut Verksamhetens intäkter* Verksamhetens kostnader* Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat exkl extra medel 15 mnkr * Budgeten för såväl verksamhetens intäkter som kostnader har ökats med 15 mnkr till följd av fullmäktiges beslut i november om extra medel Det prognostiserade resultatet under året har varierat mellan -25,3 mnkr (per mars) och 25,2 mnkr (oktober), en skillnad på 50,5 mnkr. Resultatförbättringen under senare delen av året beror till stor del på förändrade skatteintäkter samt större realisationsvinster som inte ingick i budget. Å andra sidan har resultatet försämrats med 15 mnkr till följd av att 2 Dessa återfinns i Tyresö kommun Strategi och budgetplan En fullständig redogörelse nämndernas avvikelser i förhållande till budget återfinns i Bilag 6

8 extra medel anslogs av fullmäktige i november Justerat för dessa extra medel är resultat cirka 37 mnkr bättre än ursprunglig budget och spannet i årets prognoser cirka 65 mnkr. Kommunens, åtaganden och mål följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning. Vid träff med kommunledningen har framkommit att strategiska frågor för Kommunstyrelsen under 2007 har varit bildandet av Södertörns miljöförbund, tillskapandet av ett servicekontor samt öppnandet av ett servicecenter. Kommunens investeringsprogram de närmaste åren är omfattande varför arbete kring att utveckla styrningen kring investeringsbeslut har påbörjats. Behov finns av att lyfta fram tydliga konsekvensbeskrivningar i god tid med bl a behovsbedömningar, alternativa lösningar och driftkostnadsbedömningar Bedömning Vi bedömer att Kommunstyrelsen har haft en tillfredställande styrning, samordning och uppföljning när det gäller kommunens ekonomi. Vi ser det som positivt att Kommunstyrelsen följer ekonomin löpande under året bl a i form av prognoser för helåret. Den sammanfattande bedömningen är dock fortfarande att prognostillförlitligheten inte är helt tillfredsställande. Även exklusive förändringar avseende skatteintäkter och reavinst är prognosspannet relativt stort. Framförallt visar prognoserna (brutto) en stor avvikelse avseende verksamhetens intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader samt avskrivningar redovisar mellan delårsrapport och bokslut relativt stora avvikelser. Kommunstyrelsen har under hösten 2007 föreslagit Kommunfullmäktige att anslå medel för kvalitetshöjande åtgärder inom skolans och förskolans område som kan betalas under Den samlade bedömningen är att det föreligger ett omfattande behov av såväl förbättringar som uppfräschningar av miljön inom förskolan, grundskolan och gymnasiet i Tyresö kommun. Förslaget innebär att 15 mkr tilldelas förskole- och skolverksamheten i form av underhåll av inre och yttre miljö, minskning av bullernivåer samt inventarieinköp. I underlaget till beslut från Kommunstyrelsen saknas en tydlig redovisning av hur dessa extra medel ska finansieras vilket är en brist då detta är ett tydligt krav i kommunallagen. Tekniskt har budgeten i efterhand justerats med 15 mnkr avseende såväl kostnader som intäkter varför ursprungligt budgeterat resultat ej har påverkats. Vi bedömer att det kan finnas risk för att resursanvändningen inte fullt ut blir effektiv då resurser för inköp och åtgärder i storleksordningen 15 mnkr tillförs verksamheterna i ett så sent skede på året. En högre tillförlitlighet i prognoserna under året hade kunnat bidra till att beslutet kunnat fattas i ett tidigare skede och därigenom gett verksamheterna bättre framförhållning i planeringen. 7

9 Utifrån diskussioner vid nämndsträffar har vi uppfattat att kommunens styrsystem relativt Barn- och utbildningsnämnden vars verksamhet till stor del bygger på prestationsbaserade ersättningar i form av barn- och skolpeng är otydligt. Det saknas enligt vår mening instrument för att hantera de volymförändringar som kan ske under året i förhållande till fastställd budget. Vi bedömer fortfarande att den arbetsordning som idag tillämpas kring nämndernas verksamhetsberättelser till viss del är otillfredsställande. Det material som publiceras i årsredovisningen utarbetas i januari/februari av förvaltningarna och därefter framställs en längre separat årsredovisning/verksamhetsberättelse av varje nämnd. Nuvarande ordning kan uppfattas som om uppföljningen av verksamhet och ekonomi gentemot Kommunfullmäktige inte ges tillräcklig prioritet. Detta försvårar även revisionens granskning då de längre rapporterna sällan är färdigställda förrän i slutet av februari, eller i vissa fall i slutet av mars. Det är enligt vår bedömning rimligt att det material som lämnas till Kommunstyrelsen för att ingå i kommunens samlade årsredovisning behandlas och godkänns av respektive nämnd i god tid innan årsredovisningen färdigställs och överlämnas till fullmäktige och revisorer. Nedan framgår datumen för respektive nämnds behandling av verksamhetsberättelsen för Nämnd/styrelse Datum för behandling av verksamhetsberättelse 2007 Kommunstyrelsen 25 mars, 2008 Barn- och utbildningsnämnden 20 februari, 2008 Kultur- och fritidsnämnden 11 februari, 2008 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 7 februari, 2008 Socialnämnden 19 mars, 2008 Miljö- och byggnadsnämnden 31 januari, 2008 Beträffande måluppfyllelsen kan konstateras att de åtaganden som är kopplade till de kommunövergripande målen i en majoritet av fallen har uppfyllts, eller har delvis uppfyllts. Inom handikappområdet är inget åtagande ej uppfyllt och fem av de totalt sju åtagandena anses vara uppfyllda och två delvis uppfyllda. Av elva åtaganden inom folkhälsoområdet har sju uppfyllts, två delvis uppfyllts och två har inte uppfyllts. Inom den brotts- och drogförebyggande verksamheten har fyra av fem åtaganden uppfyllts och ett är delvis uppfyllt. Kommunen anser även att man har uppfyllt samtliga fyra åtaganden gällande upplevd trygghet. Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen utfört gällande målformulering och måluppföljning. Vi ser positivt på det förbättringsarbete kommunen genomfört avseende målstyrningen. Genom att integrera måluppföljningen i årsredovisningen har målstyrningen förtydligats men vi upplever fortfarande att det finns förbättringsmöjligheter. De mål som presenteras är i många fall inte mätbara vilket gör en värdering av 8

10 måluppfyllelsen svår. Variationen är stor mellan nämnderna. En del nämnder presenterar tydliga och mätbara mål, medan andra presenterar mål som dels inte är mätbara, dels inte på ett tydligt sätt är kopplade till verksamheten. Miljö- och byggnadsnämnden saknar helt specifika åtaganden. För den brotts- och drogförebyggande verksamheten uppfylls nästan samtliga åtaganden, men man konstaterar ändå att detta inte gett någon effekt på det övergripande målet. Vi ställer oss därför frågande till hur de åtaganden som finns kopplade till målet ska kunna bidra till måluppfyllelsen. Vi är medvetna om att det pågår ett fortlöpande arbete med att utveckla målstyrningen och att vissa förbättringar bl a avseende mätbarhet har genomförts inför budget Intern kontroll Granskningen av nämndernas arbete med internkontrollplaner visar att samtliga nämnder utom en har antagit och följt upp intern kontrollplaner för Inriktningen och omfattningen på planerna varierar mellan nämnderna. Socialnämnden skiljer i viss mån ut sig som den nämnd som har det mest utvecklade angreppssättet vid uppföljningen av den interna kontrollen. I syfte att stärka Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll kvarstår vår rekommendation från föregående år. Kommunstyrelsen och nämnderna bör varje år genomföra väsentlighets- och riskanalyser till grund för arbetet med intern kontroll. Det är väsentligt för kvaliteten på intern kontrollarbetet att de internkontrollplaner som antas av nämnderna grundas på riskanalyser som i hög grad är specifika för den enskilda nämnden och beaktar dess särskilda förutsättningar. En utveckling bör även ske för den del av internkontrollen som syftar till en god verksamhetsstyrning (ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet). Inom ramen för årets granskning av intern kontroll har även en översiktlig granskning av intern kontroll avseende extern och intern representation skett. Kommunen uppvisar totalt kostnader för extern representation på 656 tkr för helåret Kostnaderna för intern representation uppgår till tkr för Ett urval poster har granskats. Granskningen visar på relativt omfattande brister avseende angivande av syfte och deltagare vid såväl extern som intern representation. Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen i samband med extern och intern representation inte är helt tillräcklig. Vi rekommenderar att rutiner utarbetas som säkerställer att: syfte och deltagare/grupp av deltagare anges för fakturor som avser representation (både extern och intern). Detta är ett krav enligt de anvisningar som finns i kommunen. 9

11 momsavdrag sker enligt gällande regler (f n 22,50 kr per person) vid fakturor som avser representation. Revisorerna har även genomfört en översiktlig granskning av rutiner för utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Revisorernas bedömning är att den interna kontrollen inte är helt tillfredsställande och behöver stärkas. Framförallt behöver rutiner utarbetas som säkerställer korrekt utbetalning även då förändringar i ersättningssystem sker. Möjligheten till motpartskontroll hos de förtroendevalda avseende de rättningar som genomförts under 2007 till följd av felaktigt utbetalda ersättningar är inte tillfredsställande. Kontroll av att bokföringen av arvoden och ersättningar sker på rätt kostnadsställe synes inte fungera helt tillfredsställande Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommunchefen och omfattar verksamheterna näringsliv, exploatering/teknik/mät, IT, kansli, ekonomi samt personal. Under kommunstyrelseförvaltningen lyder servicekontoret, kansli- och personalkontoret, miljöoch bygglovskontoret, stadsbyggnadskontoret samt tekniska kontoret Ledning, styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi Kommunstyrelseförvaltningen redovisar sammantaget ett överskott på 11,7 mnkr för Överskottet är hänförligt till de administrativa verksamheterna som tillsammans redovisar ett överskott på 7,3 mkr och till verksamheterna för samhällsbyggnad som redovisar ett överskott på 4,4 mkr. Prestationer I den Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisas nyckeltal för de respektive kontor. Nyckeltalen presenterar i enlighet med kommunens anvisningar kostnad per prestation och jämförs både mot utfall 2006 och budget Kvalitet I Strategi- och budgetplan 2007 presenterar Kommunstyrelsen totalt 9 mål med tillhörande 36 åtaganden, vilka delas upp mellan de respektive verksamheterna. Kommunens årsredovisning inleds med en sammanställning av såväl de kommungemensamma som de nämndspecifika målen och här redovisas måluppfyllelsen för samtliga mål översiktligt. I Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse förtydligas vissa av målen och en mer ingående dialog kring vilka insatser som genomförts under året går att återfinna. Intern kontroll Internkontrollplan för 2007 finns antagen. Planen omfattar hantering av handkassor, inkassorutiner samt inom inkommande post, hur denna hanteras och diarieförs. 10

12 Uppföljningen av den interna kontrollen avseende 2007 gjordes under november och december. Rapportering till Kommunstyrelsen skedde i januari Resultatet av uppföljningen visade att handkassorna överlag hanterades tillfredsställande, dock bör förbättring ske i att ange syfte, deltagare och datum tydligt på redovisade kvitton. Det fanns även en handkassa ute hos en privatperson där flertal olämpliga handhavanden förekom. Ändring kommer att ske från Vad gäller inkassorutinerna bedömdes dessa fungera bra. Det finns även understödjande dokumentation. Vad gäller post och diarieföring saknas det generellt kunskap om hur posten ska hanteras. Frågan är under utredning då kommunstyrelseförvaltningen delvis har omorganiserats. Nya instruktioner kommer sannolikt utarbetas under Från centralt håll har ett arkivreglemente utarbetats som skall behandlas av Kommunfullmäktige. Ett centralt regelverk för posthanteringen håller på att utarbetas. Aktuell delegationsordning inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde finns som är daterad den 27 februari Attestförteckning finns fastställd Bedömning Vi bedömer att Kommunstyrelsen har haft en tillfredställande styrning, samordning och uppföljning av ekonomi och prestationer. Kommunstyrelsen har på ett tillfredställande sätt utvecklat sina prestationsmått och har nu relaterat redovisning av prestationer till hänförliga kostnader. Den ekonomiska uppföljningen är tydlig och ger en bra bild av respektive enhets ekonomiska situation. 2.2 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) inrättades i januari Verksamhetsmålen för detta ansvarsområde sattes dock före inrättandet av GAN, vilket innebär att målen är satta dels för f.d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, dels för Barn- och utbildningsnämnden, som tidigare ansvarade för gymnasieverksamheten. Den förvaltning som arbetar gentemot GAN är organiserade i Utvecklingsförvaltningen med de två avdelningarna Arbetscentrum (som i sin tur består av en arbetsmarknadssektion och en invandrar/sfi-sektion) och C3L, som är kommunens lärcentra för vuxna samt Tyresö gymnasiums två resultatenheter. Uppföljningsstruktur enligt budget och strategidokumentet Ingen rutin för ekonomisk uppföljning redovisas. Arbetslöshetsstatistik, inklusive särredovisning av arbetslösheten bland utrikes födda, redovisas vid varje nämndssammanträde. 11

13 Vad gäller mätning av attityder i samhället anges ingen form för uppföljning, läsaren hänvisas istället till ett planerat handlingsprogram för integrationsfrågor. Programmet har färdigställts under De nämndsspecifika målen följs upp utifrån genomgående kvantitativa kriterier. Väsentliga frågor under året. I februari genomfördes en förändring avseende Tyresö gymnasiums organisation, som nu består av två resultatenheter istället för tre Styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi GAN redovisar i bokslutet för verksamhetsår 2007 ett budgetöverskott på 2,8 mkr. Budgetavvikelsen kan främst hänföras till högre intäkter än budgeterat inom C3L och lägre kostnader i förhållande till budget inom arbetscentrum. Prestationer GAN presenterar nyckeltal i termer av gymnasisters val av skola (Tyresö gymnasium, friskola, gymnasium i annan kommun), arbetslöshetstal för olika befolkningsgrupper samt antal deltagare vid C3L. Kvalitet Inom ramen för kommunens strategiska utvecklingsområden finns två åtaganden direkt riktade till f.d. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande, varav ansvaret för det ena delas med Socialnämnden. Även kommunens mål avseende gymnasisters alkoholkonsumtion faller inom ramen för GAN:s ansvarsområde och i Strategi- och budgetplan 2007 finns fem åtaganden formulerade. Vidare har GAN ansvar för två åtaganden inom folkhälsoområdet. Alla ovan nämnda åtaganden tas upp i nämndens verksamhetsberättelse och återrapporteras. Två nämndsspecifika mål anges i strategi- och budgetdokumentet. För det ena finns ett åtagande formulerat och för det andra finns tre (varav ett består av två åtaganden, alltså fyra åtaganden för detta mål). Alla åtaganden återapporteras avseende måluppfyllelse, däremot sägs lite om vilka åtgärder som vidtagits för att åtagandena ska infrias. Intern kontroll Internkontrollplan för 2007 finns. Planen omfattar attest- och utanordningsregler, kontantkassor samt riktlinjer för representation, värdskap och resor. Uppföljningen av den interna kontrollen avseende 2007 visar endast på några enstaka avvikelser avseende angivande av syfte vid representation samt attest av kontokortsfakturor. 12

14 Delegationsordning och attestförteckning fastställdes av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 26 januari Vid ett senare sammanträde, den 7 juni 2007, reviderades dessa dokument. Rutiner finns för anmälan av delegationsbeslut i nämnden. Internkontrollplan samt delegationsordning avseende år 2008 kommer att fastställas senare under Bedömning Vi bedömer att nämnden i allt väsentligt har haft en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av prestationer och ekonomi. Av nämndens återrapportering framgår måluppfyllelsen tydligt, däremot lämnas knapphändig information angående hur nämnden arbetat för att nå de nämndsspecifika målen. Den ekonomiska uppföljningen är tydlig och lättillgänglig och utfallet ligger väl i linje med budget för året. Däremot saknas vissa nyckeltal för redovisningen av prestationer. Vidare vore det en fördel med förväntat utfall jämte det faktiska utfallet i tabeller, då detta skulle ge en bild av hur väl årets verksamhet har prognostiserats. Vi ställer oss i viss mån tveksamma till det åtagande som är kopplat till målet att motverka segregation, m m. Detta enda åtagande, som berör hur många arbetslösa flyktingar/invandrare som går vidare till arbete eller studier, är enligt vår mening för snävt för att påverka detta stora område. Fler åtaganden behövs för att fånga alla de aspekter, bland annat attityder, som ligger inom ramen för målet. Under året har dock arbete pågått med att utarbeta ett nytt integrationsprogram. Sammanfattningsvis kan sägas att uppföljning och kontroll är tillfredsställande, men att styrkedjan inte alltid är intakt. 2.3 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens (KFN) verksamhet sorterar sedan januari 2007 under utvecklingsförvaltningen. Uppföljningsstruktur enligt budget och strategidokumentet För Kultur- och fritidsnämndens (KFN) verksamhet upprättas en årsredovisning med verksamhets- och ekonomiresultat samt nyckeltal och statistik. Dessutom görs redovisningar vid månads- och delårsbokslut. En särskild bilaga för måluppfyllelse upprättas även. 13

15 De nämndsspecifika målen ska enligt strategi- och budget 2007 följas upp utifrån kvantitativa kriterier, såsom tillgänglig lokalyta för olika aktiviteter och kundnöjdhetsundersökningar. Viktiga frågor under året År 2007 inleddes med en stor organisatorisk förändring, i och med att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter tillsammans med kulturverksamheten, biblioteken och fritidsverksamheten bildade Utvecklingsförvaltningen. Arbete har under året pågått för att dra nytta av denna sammanslagning Styrning, uppföljning och kontroll Ekonomi KFN redovisar ett underskott på 0,095 mkr, vilket främst kan hänföras till högre personalkostnader inom kulturen, i sin tur beroende på att en icke finansierad tjänst har tillsatts. Dessutom har icke budgeterade utbildningar genomförts. Prestationer Under rubriken nyckeltal redogörs för årets verksamhet. Antalet besökare vid de olika aktiviteterna anges, liksom öppettiderna vid biblioteken och väntetiden för platser vid kulturskolans kurser. Kvalitet Tre åtaganden för att förverkliga de kommungemensamma målen för 2007 faller på KFN:s lott. Alla återrapporteras i termer av vad som gjorts för att nå målen. De två nämndsspecifika målen berör båda ökad tillgänglighet vad gäller lokaler och service. KFN återrapporterar vilka åtgärder som vidtagits. Däremot nämns ingenting om eventuella kundundersökningar. Intern kontroll Internkontrollplan och redovisning av denna är samma som för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden eftersom dessa två nämnder har en gemensam förvaltning. Redovisning av den interna kontrollen för 2007 skedde på sammanträde den 11 februari. Delegationsordning och attestförteckning finns för Kultur- och fritidsnämnden. Rutinen för anmälan av delegationsbeslut är samma som för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Det finns vidare en bilaga till delegationsordningen som rör personalärenden. 14

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie

Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Ola Sabel Lars Magnusson Vad granskar de kommunala revisorerna? En praxisstudie Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Socialnämnden Katrineholms kommun Januari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal revisor

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun

Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Revisionsrapport Stadens styrmodell Haparanda kommun Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult 4 november 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning...3

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04

TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 TYRESÖ KOMMUN Revisorerna 2009-11-04 Socialnämnden Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit Komrev inom PricewaterhouseCoopers

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen

Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Årsrapport 2013 Kulturnämnden avseende kulturförvaltningen Rapport från Stadsrevisionen Nr 22, 2014 Dnr 3.1.2-58/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Revisorernas redogörelse 2007

Revisorernas redogörelse 2007 Till Kommunfullmäktige Revisorernas redogörelse 2007 För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare

Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare arbetsutskott 22 augusti 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 augusti 2006 kl 17.00 17:40.

Läs mer

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten

Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-08-31 För kännedom; Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Miljö- och byggnämnden Socialnämnden Nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten I egenskap

Läs mer

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen

Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Revisionsrapport Tillsynsarbete enligt livsmedelslagen Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 2009-01-06 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte och avgränsning...1

Läs mer

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2012 1(8) s redogörelse för verksamhetsåret 2012 Under verksamhetsåret 2012 har Järfälla kommuns revisorer granskat den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 25 2013-06-10 Miljö- och byggnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer