VASAREGIONENS ARENOR PROTOKOLL 02/14 SAMKOMMUN Sammanträdesdatum Sida Samkommunsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASAREGIONENS ARENOR PROTOKOLL 02/14 SAMKOMMUN Sammanträdesdatum Sida Samkommunsstyrelsen 13.3.2014 1"

Transkript

1 Samkommunsstyrelsen Tid Torsdag kl Plats Botniahallen DELTAGARE Erkki Peltonen Marcus Beijar Lena Granholm Virva Hirvi-Nevala Anette Häggdahl Mika Mäkisalo Mikael Vironen Leena Ollila Päivi Tuominen ordförande viceordförande ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot direktör sekreterare Erkki Peltonen Päivi Tuominen Underskrifter Ordförande sekreterare JUSTERING AV Plats och tid: / 2014 PROTOKOLLET Utses att Justera Anette Häggdahl Virva Hirvi-Nevala PROTOKOLLET OMFATTAR Paragrafer: Sammanlagt Sidor PROTOKOLLET Plats och tid: Botniahallen FRAMLAGT TILL PÅSEENDE Bevittnar Utdragets riktighet bestyrker Besvärsanvisning som bilaga

2 Samkommunsstyrelsen Ärenden Sida Sammanträdets laglighet Protokollsjusterare 4 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN SAMKOMMUNENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET BEHANDLING AV RESULTATET FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN GRUNDKAPITAL ÖVRIGA ÄRENDEN... 13

3 Samkommunsstyrelsen GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Den till kallelsen bifogade föredragningslistan godkänns. Beslut Godkändes med tillägget Expo Österbottens brev och anskaffning av teleskopläktare.

4 Samkommunsstyrelsen SAMKOMMUNENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Ekonomichef PTu Bokslutet och verksamhetsberättelsen 2013 (Bilaga) Samkommunens syfte är att främja och utveckla idrottsverksamheten inom sitt verksamhetsområde. För förverkligande av sitt syfte äger och besitter samkommunen i anslutning till sitt verksamhetsområde verksamhetsutrymmen och markområden eller till dessas förvaltning anslutna aktier. Dessutom kan samkommunen bedriva service- och konsultverksamhet i anslutning till sitt verksamhetsområde, mäss- och kongressverksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet. Samkommunens verksamhet och investeringar styrs av visioner som personalen och samkommunsstyrelsen tillsammans har uppgjort för åren : Vasaregionens Arenor är ledande serviceproducent bland områdets idrotts- och multiaktivitetsarenor. Botniahallen är: Hela folkets idrotts- och välmåendecenter Ledande producent och utvecklare av arbetshälsotjänster för områdets företag Tränings- och testningscenter inom idrotten samt tränings- och evenemangsarena inom toppidrotten Mångsidig mäss-, konsert- och evenemangshall. Vaasa Arena är: Österbottens ledande tävlings- och träningscenter för mångsidig issport samt en fungerande konsert- och evenemangsplats. Samma visioner har godkänts att gälla fram till slutet av år Centrala händelser under verksamhetsåret 2013 Vidareutvecklande av friskvårdscentrets verksamhet

5 Samkommunsstyrelsen Botniahallens friskvårdsverksamhet har utvecklats och serviceutbudet har blivit mångsidigare och mera känt. Att ordna tyky- och rekreationsdagar för företag samt att få den stora motionerande massan till Botniahallen har visat sig vara ett lyckat drag för att öka hallanvändningen. Det ger inkomster under dagtid och utanför den s.k. idrottssäsongen. Även en satsning på enskilda hälsomotionärer året runt är för oss en möjlighet att öka det framtida besökarantalet. I samarbete med båda kommunernas pensionärsföreningar har en till seniorerna riktad välmåendedag utvecklats, vars mål är att också få de allt flera och aktivare seniorerna att bli användare av hallen. Friskvårdscentrets produkturval har utvecklats hela tiden med idrottsservice för enskilda hälsomotionärer. Produkturvalet i Botniahllens kafé utvecklas i samarbete med kunderna i hälsofrämjande riktning. De större evenemangen sköts fortsättningsvis av restauratören i Botniahallen. En del företag har redan velat ha en egen ledd motionsgrupp för sin personal, antingen i hallen eller i egna lokaler. Olika testningar och idrottstjänster för idrottsföreningar har ökat hela tiden. Hösten 2013 fick vi ansvar för fysikträningen för VIFK:s herrepresentationslag under hela säsongen. Den här typen av kunnande ger mervärde åt hallen och tilläggsservice för Botniahallens och Vaasa Arenas brukarkår. Vaasa Arenas nya träningshall kommer att inrymma omklädningsrum och en gymnastiksal, som öppnar nya möjligheter för tyky- och idrottstjänster och gör det också lättare för idrottsföreningarna att ordna kompletterande träningar där. Gymnastiksalen kommer också att göras till allaktivitetsutrymme, som kan användas för olika evenemang och företagstillställningar i samarbete med restaurangen. Samkommunens förmän och ledning har under åren deltagit i arbetshandledning som pilotgrupp. Vi koncentrerade oss i synnerhet på att i våra egna arbetsuppgifter och sätt hitta de viktigaste och mest resultatgivande samt satsa på dem. Förmansgruppens inbördes verksamhet sammansvetsades i en tid som präglas av ökande yttre utmaningar och försämrad ekonomi i kommunerna.

6 Samkommunsstyrelsen Konkurrensen ökar och nya funktioner bör fördomsfritt övervägas och kvaliteten för de redan befintliga utvecklas ytterligare. Arbetshandledningsutbildningen ledde till att organisationsmodellen ändrades i samband med att försäljningssekreterarplatsen blev ledig och uppgiftsbeskrivningar sammanslogs så att var och en på ett ännu bättre sätt ska hitta sina bästa styrkeområden. På så sätt löper arbetena möjligast effektivt och var och en koncentrerar sig ännu bättre på de rätta sakerna. Ändring av samkommunen Vasaregionens Arenors externa framtoning Samkommunens styrelse ansåg det vara viktigt att ändra den externa framtoningen och fattade ett beslut om att man i samband med förnyandet av webbsidorna också ska förnya logon. Samkommunens framtoning ändrades så att den mera liknar Vasaregionens externa framtoning, för att broschyrmaterialet m.m. ska vara enhetligare. Det är viktigt, eftersom vi medverkar i regionens gemensamma broschyrer och vid marknadsföringsevenemang. Samkommunens logor gav ett stelt intryck och det var svårt att gestalta hierarkin, eftersom det fanns flera logor. I samband med att framtoningen förnyades beslöts att främst används enbart logon för Vasaregionens Arenor, och den lättades upp, men igenkänningsfaktorn bevarades. Logon har nu exakt samma färg som Vasa stads och Vasaregionens logor, d.v.s. orange. De nya webbsidorna öppnades Vi har också förnyat blanketter och broschyrmaterial. Vaasa Arenas utvidgningsplaner Vasaregionens Arenor samkommun framlade i budgeten 2012 ett förslag för ägarkommunerna om att en grundlig renovering och utbyggnad av Vaasa Arena tas med i kommunernas investeringsprogram enligt den projektplan som Lakea Oy uppgjort. Vasa stad beviljade totalt 3 miljoner euro för år 2013 för en tredje träningsis. Korsholms kommun deltar inte i kostnaderna för byggande av träningsisen. Undervisningsministeriet beviljade våren 2013 projektet ett statsunderstöd på euro, varvid Vasa stad minskade i motsvarande mån investeringsanslaget som reserverats för finansieringen av projektet. Arbetena

7 Samkommunsstyrelsen kunde inledas i augusti 2013 och utvidgningen blir färdig i maj Investeringsanslaget på 4,9 miljoner euro för sanering och utvidgning av tävlingshallen som beviljats för år 2015 flyttades vid budgetbehandlingen i båda kommunerna till år I december 2013 fick vi veta att Sport kommer att ansöka om en ligaplats som eventuellt blir ledig i ishockeyligan. Det visade sig att förhållandena i Vaasa Arena inte uppfyller licenskraven vad gäller läktarplatserna, och därför lät vi i skyndsam ordning uppgöra planer för tilläggsplatser. Hockey-Team Vaasan Sport Oy har på egen bekostnad förnyat hela restaurangens framtoning och inredning. Vaasa Arenas varu-/invahiss förnyades sommaren 2013 med egen avskrivningsfinansiering. Botnia Horse Arena Kommunerna beslutade 2010 om genomförande av Vasaregionens hästsportscenter i området Tölby-Vikby som ett samarbete mellan kommunerna och en företagargrupp följande: Hästsportscentrets totalkostnadsberäkning är 6,18 miljoner euro, av vilket kommunernas andel är 4,46 miljoner euro och andelen privat och annan finansiering är 1,72 miljoner euro. Vasa och Korsholm låter bygga hovspåret, huvudläktaren, vägförbindelsen och de allmänna områdena. Kostnadsberäkningen för detta är 2,66 miljoner euro, av vilket Vasas andel är 76,3 % och Korsholms 23,7 %. Samkommunen Vasaregionens idrottshallar är huvudman för hästsportscentret. Projektet genomförs åren Projektet övergick i och med det ändrade grundavtalet till samkommunen. I intentionsavtalet mellan kommunerna och manegeföretagaren har överenskommits att den privata företagaren Vasanejdens Ridcenter Ab låter bygga en manege på området och minst 40 stallplatser med behövliga övriga utrymmen. Flera hyresförhandlingar har förts med ägarkommunerna, samkommunen och Vasanejdens Ridcenter Ab, men inget avtal har uppkommit. Intentionsavtalet var i kraft till slutet av år 2013, och ingen villighet till förlängning av avtalet yppade sig under den tiden.

8 Samkommunsstyrelsen Kommunerna har ingått ett intentionsavtal även med SÖH, som i framtiden kommer att ansvara för travverksamheten på området. SÖH har förbundit sig att betala 70 % av kostnaderna för travbaneverksamheten och att delta i talkoarbeten omfattande 3000 timmar på området och att delta i byggandet av utselningsboxar. Något avtal mellan samkommunen och SÖH har inte heller godkänts. Hindret för det här har varit oenighet om fördelningen av kostnaderna för travbaneverksamheten. Intentionsavtalet är i kraft till slutet av år 2013, och SÖH har uttryckt att de inte har möjligheter till ett avtal i likhet med intentionsavtalet. På området har gjorts en väg och ett parkeringsområde enligt planen, så att den privata aktören har haft kunna komma till området och bygga i enlighet med villkoren i intentionsavtalet. Vägbyggesentreprenadens framskridande medförde överraskande tilläggskostnader på grund av mängden sprängningar och massabyten. Det finns skillnader i synsättet gällande verifiering av mängden sprängningar mellan Destia Ab och samkommunen. Anslaget 2,66 miljoner euro som har beviljats hästsportscentret kommer inte att räcka till för genomförandet av projektet. Våren 2012 framgick det att det för projektet hade anvisats planeringspengar separat, vilka inte hade överförts till samkommunen. Det har också framgått att terrängstråkspengar enligt kommunernas beslut inte har räknats med i det anslag på 2,66 miljoner euro som beviljats för projektet. Trots de här posterna beräknades att behovet av tilläggsfinansiering är ca 3,5 miljoner euro utan indexhöjningar. På förslag av Vasa stads och Korsholms kommuns tjänstemannaledning beslutade samkommunens styrelse våren 2013 att planeringen av projektet i mera småskalig riktning fortsätter och att samkommunen gör ett förslag om fortsättning av projektet för budgetbehandlingen inför år I detta nu är byggandet på området avbrutet och endast nödvändiga på förhand överenskomna kostnader sköts. Landsbygdens EU-utvecklingsprojekt har inletts. I kommunerna behandlas bokslutet som bäst och bereds en ändring av samkommunens grundavtal. Enligt förslaget

9 Samkommunsstyrelsen sjunker Korsholms andel av Vaasa Arena till 16 % och hästsportscenterprojektet överförs i sin helhet till Korsholm. Vasas andel överförs till Vaasa Arenas utvidgningsprojekt och efter det är Vasas andel av Vaasa Arena 84 %. Nytt bokningssystem och Vasa stads ekonomiförvaltningssystem Eftersom vi hela tiden söker synergifördelar med ägarkommunerna, förde vi diskussioner med Vasa stads ekonomisektor om gemensamma verksamhetssätt gällande ekonomiförvaltning och faktureringsrutiner. Vasa stad förnyade hela redovisningssystemet från början av år 2013, och faktureringsmaterial som skapats i det gamla faktureringssystemet som i tiden skräddarsytts för oss kan inte överföras till bokföringen. Det enda alternativet var sålunda att byta boknings- och faktureringssystem till det webbaserade bokningssystemet som används av Vasa stads idrottsverk. Faktureringsmaterialet överförs nu via Vasa stads allmänna fakturering till kunderna, i slutet av året är det också möjligt att skicka nätfakturor. Året har för Vasa stads ekonomisektor varit fyllt av utmaningar, eftersom det nya ekonomiförvaltningssystemet inte har fungerat enligt förväntningarna. Vasa ämnar också byta system i början av år Avsikten var att det här skulle minska de s.k. rutinarbetena och ge mera tid för planering av framtiden. Hittills har rutinerna bara ökat och det har varit svårt att få tidsenliga rapporter. Det var också meningen att betalningsuppmaningarna i fortsättningen skulle skötas via Vasa stad. Detta har ännu inte förverkligats. I slutet av året fick vi äntligen åtkomst till ledningens rapporteringssystem Exreport och det blev möjligt att få rapporter om driftsekonomin och kontovisa rapporter. Ökad drillbarhet i posterna och möjlighet att flytta uppgifter för vidarebearbetning till excel är också fördelar i och med systemet. Förhoppningsvis kan också balansräkningen inbegripas i uppföljningen i och med det nya systemet. Ekonomisk utveckling Samkommunens ekonomi har tack vare ökad försäljning och inbesparingar i driftskostnaderna utvecklats positivt under de senaste åren. Stora företagsevenemang och

10 Samkommunsstyrelsen konserter, vilka tidigare har varit många fler, förverkligades inte heller nu. Saneringen av rörnätet och plattan i Vaasa Arenas tävlingshall som gjordes år 2013 hade en betydande spareffekt på elförbrukningen. Också att slutet av året var exceptionellt snöfattigt och varmt bidrog till kostnadsbesparingar, då ingen plogning behövdes. I Vaasa Arena har uppvärmningen skett med olja, men i början av december 2013 övergick man till fjärrvärme. Till detta användes delvis egen avskrivningsfinansiering. I Botniahallen har också energibesparande lösningar undersökts. I fråga om hallens inomhusbelysning är det möjligt att åstadkomma betydande inbesparingar med nya och moderna belysningslösningar. Eftersom besparingar ska sökas, fattades ett beslut på hösten om att utekonstgräset inte värms upp på grund av att bokningarna är få. En del av fotbollsföreningarna som använt Botniahallen gick över till privatägda Fennia Arena som öppnades hösten Det minskade antalet turer ställer Botniahallen inför utmaningar då det gäller fotbollens fortsättning, om ytterligare nya hallar och planer byggs. En del av turerna är fortfarande oanvända, varvid det inte torde finnas något behov av ytterligare hallar för fotboll. Kiistohallen har också meddelat att där finns lediga turer. Som helhet visar Botniahallens resultat ett överskott på , 68 euro, Vaasa Arena ett överskott på ,43 euro och Botnia Horse Arena ett överskott på ,35 euro. Hälstsportscentrets överskott beror huvudsakligen på det kalkylerade Leaderprojektstödet, som beviljats Vasaregionens Arenor samkommun för planering av en regional samarbetsmodell för Vasaregionens hästsportscenter. Totalt är överskottet i Vasaregionens Arenor samkommuns bokslut ,46 euro. Styrelsen beslutar godkänna räkenskaperna, bokslutet och verksamhetsberättelsen för år Beslut Godkändes.

11 Samkommunsstyrelsen BEHANDLING AV RESULTATET FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 2013 Enligt 19 i det ändrade grundavtalet beslutar Samkommunens styrelse om åtgärder i anslutning till räkenskapsperiodens resultat. Resultatet för räkenskapsperioden 2013 var ,46 och visade alltså överskott. Styrelsen beslutar att räkenskapsperiodens överskott ansluts till de föregående årens överskott. Beslut Godkändes.

12 Samkommunsstyrelsen GRUNDKAPITAL Ekonomichef PTu Samkommunens grundkapital har fördelats som medlemskommunernas andelar på det sätt som är bestämt i 10 huvudavtalet. Styrelsen för samkommunen fastställer grundkapitalet. Över medlemskommunernas grundkapitalsandelar skall en förtäckning föras och den specifieras i bilaga till balansräkningen separat för Botniahallen och Ishallen. Grundkapitalet bildas och fördelas enligt följande : Vasa Botniahallen ,72 Vaasa Arena ,27 Botnia Horse Arena , ,99 68,65 % Korsholm Botniahallen ,72 Vaasa Arena ,47 Botnia Horse Arena , ,19 31,35 % Totalt ,18 Styrelsen beslutar fastställa grundkapitalet per Beslut Godkändes.

13 Samkommunsstyrelsen ÖVRIGA ÄRENDEN Informationsärenden 1. Hockey-Team Vaasan Sport Oy steg till finska FM-ligan 2. Byggande av tilläggsplatser i Vaasa Arenas tävlingshall konkurrensutsatts i Hilma 3. Ändring av Vasaregionens Arenor Samkommuns grundavtal 4. Expo Österbottens brev om Österbottens Stormässa. 5. Anskaffningen av teleskopläktare som finns i budgeten 2014 är under arbete. 6. Utreds huruvida leasinghyresavtalet för Botniahallens restaurang kan upplösas och inlösning till samkommunen göras mitt under avtalsperioden. 7. Styrelsens utvecklingsdag hålls med början kl. 12. Antecknas till kännedom. Beslut Antecknades att Expo Österbottens brev inte föranleder vidare åtgärder, till övriga ärenden återkoms på följande möten.

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Samkommunstämman 16.04.2009 s. 12 Styrelsen 10, 24.3.2009 12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012 Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2012 STF 10.6.2013 Innehåll 1 Ordförandens översikt 2 2 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning 2 3 Extern revision 3 4 Grankulla stads

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg

Protokoll 1/2014 1. Namn kl. Uppg 1/2014 1 Fullmäktige Tid 10.02.2014, kl. 18:00-20:30 Plats Wessman-salen, Stora Byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-20:30 ledamot Alaterä Mandi 18:00-20:30 ledamot Backström

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer