FSO fyller 90 år 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FSO fyller 90 år 2010"

Transkript

1 SOCIAL OMSORG En tidning från Föreningen Social Omsorg FSO Nr 3/2009 Årgång 10 FSO fyller 90 år 2010 Historisk tillbakablick: Medlemsbladet s. 8 Trevlig sommarläsning! s. 14 Åldrandet och berättandet s FSO inbjuder till rådslag s. 6 Årsmötesprotokoll FSO Väst s. 5 Webbaserad yrkesförening? s. 7 Här finns uppdaterad och löpande information om föreningen och FSO s verksamhet

2 Utges av Föreningen Social Omsorg FSO Jökelvägen Mjölby Ansvarig utgivare Siv Bringetun (A) STYRELSE Ordförande: Siv Bringetun Wennerbergsgatan 6B Stockholm Vice Ordförande: Anna Strömstedt Sommaren kommer med vila och nya tankar Kassör: Sigbritt Bothin Jökelvägen MJÖLBY (hem) (mbt) Sekreterare: Åsa Vidman Vice sekreterare: Susanne Rydén Adress, materialoch annonser info.fso.nu Annonspriser: V. g. tag kontakt! Prenumerationer Medlemskap Se sista sidan! Utgivningsplan 2009 Nr 4 Manusstopp 28 september 2009 Utgivningsdatum 16 oktober 2009 GRAFISK FORM Mikaela Sivén VTT Grafiska TRYCK VTT Grafiska Vimmerby, 2009 I SKTF-tidningen nr 7 skriver journalisten Karin Warne att medlemmarna sviker alla yrkesföreningar och att det inte ligger i tiden att var med i en förening. Ibland känns det bättre att veta att flera har samma problem, andra gånger vill vi vara unika. FSO har förlorat medlemmar men vi har även fått en del nya medlemmar. Vårt stora problem är dock av intern karaktär. Det finns tydligen ett behov av att fortsätta debatten om något som ligger bakåt i tiden. Där var nuvarande styrelse inte med. Vi väljer att kommentera en del av kritiken, men vår ambition är att arbeta framåt. Föreningen har åter full kontroll på ekonomin, vi har skaffat ett eget bokföringsprogram som vår kassör Sigbritt sliter med. Programmet har utvecklingsmöjligheter och vi börjar nu äntligen få ordning på vårt medlemsregister. Se faktarutan om vår ekonomi. Det är stadgarna som styr om vi skall använda interna revisorer eller köpa fristående revision externt från auktoriserad revisor. Beträffande marknadsföringen har vi nu fått förfrågningar om annonser, vi har nya kontaktpersoner på Socialstyrelsen och inom Sveriges kommuner och landsting. Hemsidan utvecklas sakta åt rätt håll, läs gärna Annas information på annan plats i tidningen och använd gästboken till dina synpunkter. Jag hoppas att alla fått tidningen Äldre I Centrum och att ni uppskattar den. Vi har idag endast två kretsar som är aktiva och inte meddelat att de tänker lägga ned. De stadgar vi för närvarande har bygger på att vi har 25 kretsar. Det finns därför ett behov av att uppdatera stadgarna så att de bättre återspeglar verkligheten. Det kommer att bli en hel del arbete med att revidera stadgarna. Därför kallar vi till Rådslag september för att diskutera vad som ska hända med FSO. Vad tycker du som är medlem? Hur skall föreningen utvecklas? Vad ska vi värna om? Bygger vi upp något nytt eller lägger vi ned FSO? För 10 år sedan ville jag lägga ned tidningen och satsa på hemsidan. Då blev det liv i luckan och föreningen finns kvar med tidning och allt. Nu får vi hoppas att rådslaget leder till ett ökat engagemang. 2

3 FAKTA Ekonomisk rapport från kassören Från och med 2009 sköter kassören föreningens bokföring. Vi har skrivit avtal med en redovisningskonsult, som kommer att hjälpa oss med bokslut och deklaration. Den 31 maj 2009 hade föreningen ,88 kronor på bank- och plusgirokonto. Till detta kommer våra fonderade medel till ett värde av ,17 kronor vid samma tidpunkt. Styrelsens uppfattning är att vi har ekonomin i balans. Rådslaget gäller både dig som är medlem och har åsikter om FSO och dig som tidigare varit aktiv och nu endast är stödjande medlem. Kom och se till att vi gör de förändringar som behövs. Går FSO i graven så gör vi det på topp! Skall FSO bestå måste det bli på ett annat sätt. Det är mycket roligt att i detta nummer kunna tipsa om Jens Lennart Inelands Sauers och och Lennart Jens Inlands Sauers nya nya bok, bok, två två män män som arbetat som arbetat aktivt aktivt i FSO. i Jag FSO. hoppas Jag hoppas de dyker de dyker upp på upp råd- på rådslaget och och kommer kommer med med kloka kloka idéer - nu när de får gratis reklam. Vi tipsar även om böcker för avkoppling och sommarvila. Nu hoppas jag ni alla vilar och kläcker idéer som ni kommer att presentera på rådslaget i Stockholm i höst. Försommarhälsningar från Siv Bringetun Nu slutar Johan Palmcrantz/Gamlis som samarbetspartner till FSO. Vi säger tack för lång och trogen tjänst i FSO. 3

4 FÖRENINGSNYTT Styrelsens kommentar: Motion om nedläggning av kretsen FSO Väst Det äger riktighet, såsom styrelsen i FSO Väst skriver i motionen till kretsens årsmöte, att det finns behov av översyn av FSO:s stadgar liksom att det tidigare funnits brister i föreningens styrning på riksnivå. Dock vill FSO:s nuvarande riksstyrelse påtala att sedan vårt tillträde är flertalet av tidigare brister undanröjda. Andra frågor, som exempelvis genomgripande översyn av föreningens stadgar, är under bearbetning. Detta torde också framgå av riksföreningens protokoll som finns publicerade på nu. Påståendet att FSO som riksförening har «gått i stå», som FSO Väst anför i kallelsen till årsmötet, anser vi inte kan appliceras till nuvarande verksamhetsår eller riksstyrelse, utan det tillhör historien. Våra medlemsmöten har varit dåligt besökta, 3-4 personer utöver styrelsen. Redan under våren 2008 hade det uppdagats allvarliga brister i riksföreningen gällande bokföringen och kretsarnas status. Kretsarna hade egen ekonomi men utan att vara självständiga organisationer. Det innebar att riksstyrelsen som var ansvariga för bokföringen av samtliga verksamheter inom föreningen inte hade kontroll på hur pengarna användes. Först två kassörer och sedan hela riksstyrelsen hade avgått den sista augusti. Vid kontroll gentemot stadgarna framkom att inget fanns reglerat kring en sådan situation. Först försökte kretsstyrelsen och senare även en kretsmedlem få kontakt men vi fick inte något gehör för våra frågor omkring hur detta gick till och vem som skulle göra vad i det fortsatta arbetet. Vår uppfattning är att det funnits allvarliga brister i styrningen av föreningen på riksnivå. Vi i kretsstyrelsen har försökt påtala samman- blandningen av de olika roller och uppdrag som finns i föreningen. Kretsen författade en motion om förslag till ändring av stadgarna gällande hanteringen av ekonomi, bokföring, rollfördelning och ansvar i föreningen. Trots att relativt många ställde sig bakom motionen förekom ingen debatt på mötet. Vår slutsats är att FSO har tjänat ut i sin nuvarande form. Trots idoga försök att få rätsida på rutiner och ansvar i föreningen så har vi misslyckats. Vår slutsats är därför att kretsen läggs ner. Vår ambition är att försöka skapa en ny, mer modern organisation för att arbeta med frågor som rör social omsorg Förslag till beslut: Kretsstyrelsen för FSO Väst föreslår årsmötet besluta: Att avsluta verksamheten inom kretsen FSO Väst Att avsluta kretsens räkenskaper per Att skänka kvarvarande ekonomiska medel till SKTF. Styrelsen FSO Väst Styrelsemötet Riksstyrelsen vill också uppmärksamma att de beslut FSO Väst fattat under 9b och 9c i kretsens årsmötesprotokoll, inte äger giltighet enligt föreningens stadgar 9 moment 9. Där finns angivet: Kretsen kan på förslag av kretsens årsmöte upplösas av FSO: s årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller FSO riksförening. Således kan inte kretsens årsmöte självständigt besluta om att lägga ned kretsen, och inte heller att skänka kvarvarande medel till någon. Kvarvarande medel ska istället tillföras riksföreningen och kretsen kan läggas ned först efter beslut på riksföreningens årsmöte. Riksstyrelsen avser självklart att beakta beslutet från FSO Väst och till årsmötet 2010 lägga förslag om nedläggning av kretsen såvida inte medlemmar från kretsen ger förslag på en ny kretsstyrelse. För övrigt är vår avsikt att vara mycket öppna och tydliga med vad vi gör och hur vi arbetar. Vi är tacksamma om ni som medlemmar vänder er till oss i styrelsen om ni har kritik att framföra på vårt sätt att arbeta eller om ni har andra synpunkter på hur vi tillsammans kan vidareutveckla föreningens arbetssätt och metoder. FSO:s riksstyrelse Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. 4

5 Årsmötesprotokoll FSO VÄST Datum: Onsdagen den 6 maj Tid: Kl. 18:10-19:30. Plats: Utbildningslokalen, Svaleboskogens äldreboende, Svaleboskogen 7, Majorna, Göteborg. Närvarande: Anders Olson, Maria Olson, Inga-Britt Johansson, Jim-Alex Minorsson Hirschi, Siv Hansson, Frank Bremer. Bilagor: Styrelsens verksamhetsberättelse, 6 Ekonomisk redogörelse, 7 Revisorernas berättelse, 7 Motion om nedläggning av kretsen FSO Väst, 9 Medlemsbrev daterad , 9 1 Mötets öppnande Kretsordförande Anders Olson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat. 2 Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigen utlyst. 3 Val av mötespresidium att till mötesordförande välja Frank Bremer. att till mötessekreterare välja Jim-Alex Minorsson Hirschi. 4 Justerare tillika rösträknare att till justerare jämte mötesordförande välja Siv Hansson. 5 Fastställande av dagordning att fastställa förslag till dagordning. 6 Verksamhetsberättelse för kretsen att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 7 Ekonomisk berättelse och revisionsberättelse att godkänna och lägga den ekonomisk berättelsem till handlingarna. att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Protokollsanteckning: Till protokollet antecknas att varje krets av riksstyrelsen årligen tilldelas ett belopp på 75 kronor/medlem, vilket skulle ha genererat kronor baserat på 220 medlemmar per FSO Väst valde på grund av den ekonomiska situationen på riksnivå att inte kvittera ut anslaget. 8 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Protokollsanteckning: Till protokollet antecknas att endast 2 personer som deltar i årsmötet äger rösträtt att besluta om ansvarsfrihet. 9 Förslag om nedläggning av kretsen med därtill hörande frågor a) Förslag om nedläggning av kretsen FSO Väst att bifalla förslag om nedläggning av kretsen FSO Väst innebärande att kretsverksamheten upphör. b) Förslag om tidpunkt för räkenskapernas avslutande att bifalla förslag om att fastställa tidpunkt för räkenskapernas avslutande och kretsen verksamhet till c) Förslag till beslut om hantering av kretsarnas ekonomiska medel att skänka kvarvarande medel per till SKTF. d) Information om upphörande av medlemskap Styrelsen informerar om att varje medlem själv får aktivt anmäla till riksstyrelsen om de vill att medlemskapet ska upphöra. att uppdra åt avgående styrelse att skicka FSO Västs material till SKTF och sända protokoll till riksstyrelsen som information för publicering. 10 Övriga frågor Fortsatt arbete omkring social omsorg i nya former Frågan diskuteras. 11 Mötets avslutande Siv Hansson framför beröm till den avgångna styrelsen för ett bra utfört arbete. Inga-Britt överlämnar en blomma till mötesordföranden och mötessekreteraren. Mötesordföranden förklarar därefter årsmötet avslutat. Vid protokollet: Frank Bremer - Mötesordförande Jim-Alex Minorsson Hirschi - Mötessekreterare Justeras: Siv Hansson 5

6 FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG har nöjet att inbjuda dig som är medlem i föreningen till ett RÅDSLAG Hur ser framtiden för FSO ut? Utveckling? Avveckling? Arbetssätt? Tidning? Kretsar? Hemsidan? Bloggar? september 13:00 till 12:00 VI BJUDER PÅ RESA OCH LOGI ADLON HOTEL STOCKHOLM Parkeringshus finns. O.S.A snarast, dock senast den 15 augusti till Anna Strömstedt på adress eller ring

7 Webbaserad yrkesförening? FÖreningSnYtt Här hittar du Gästboken idag å Hur ska vi arbeta i framtiden? Är det så att det nya är internet, ska vi flytta livet till weben precis som vi gjort med, banker, föreningsbutiker, tidningar m.m. Står yrkesföreningarnas framtid att finna där? Som vice ordförande fick jag i uppdrag att styra upp hemsidan. Sedan november 2008 har jag tillsammans med Palmqrantz &.co, som är vår webbdesigner, försökt att göra hemsidan mer levande. Det har inte varit lätt och vi är långt ifrån färdiga. För att modernisera vad gäller hemsidan har jag jobbat med att ta in olika offerter från företag som kan bygga en helt ny hemsida, som kan leverera ett publiceringsverktyg som är kopplat till hemsidan så att jag kan gå in och göra förändringar direkt samt ge en support vid oväntade problem. Den 6 juni på Sveriges nationaldag hade riksstyrelsen möte. Där gick vi igenom de offerter som jag fått in och vi valde att skriva under en offert med företaget Lapland Online AB. Nu känns det som att vi är på G. Nu kommer Lapland Oneline AB och jag gå igenom hur vi vill att vår hemsida ska se ut. Vad vi vill att den skall erbjuda er medlemmar och hur vi kan locka nya medlemmar till föreningen. Det vi hitintills faktiskt har lyckats med tillsammans med Palmqrantz & co är dels att förändra sidans utseende, dels tagit bort en del gammal information och sist och inte minst. Vi har lagt in en GÄSTBOK. Denna GÄSTBOK vill jag verkligen göra reklam för. Här kan Ni alla gå in och skriva till oss i riksstyrelsen och alla medlemmar runt om i landet om vad Ni tycker att vi borde göra. Ge idéer, uppslag tips om olika föreläsningar. Berika varandra med kunskap och erfarenheter. Delge varandra era åsikter om vår förening, yrke, forskning etc. Ja, allt kan Ni tycka till om här. På denna gästdagbok vill jag att Ni alla engagerar er och skriver; Vad ska vi ha hemsidan till? Hur ska vi använda oss av den? Hur vill Ni att det ska se ut? Jag vill ha MASSOR av tips och idéer. Hur den nya hemsidan kommer att se ut är idag oklart. Jag ser med spänning fram emot samarbetet med Lapland oneline AB. Men även där kommer ni att hitta en gästbok. Använd det snälla. Vi behöver höra från er medlemmar. Om Du vill engagera dig i någon arbetsgrupp höra av dig. Tillslut får jag önska er en härlig sommar med mycket sol och bad och när vi ses till hösten igen har vi förhoppningsvis kommit igång med en ny hemsida, nytt företag och nya friska tag. ANNA STRÖMSTEDT 7

8 År 2010 fyller FSO 90 år TILLBAKABLICK: Medlemsbladet Tiden går så fort och det är redan 30 år sedan det beslutades om att vi skulle försöka få till stånd ett litet kamratblad. Det var nämligen på årsmötet i Kalix år Artikeln är skriven av Anna Johansson, från Social Omsorgs Jubileumsnummer år Bilden ovan: Anna Johansson, mångårig redaktör för medlemsbladet tackas vid en båttur under studiedagarna i Stenungsund Foto: Stefan Jonäng. 8 >>>

9 Då Svenska Fattigvårdsförbundets funktionärer träffas tillsammans med någon av förbundets förutvarande elever, dröjer det ej länge, innan samtalet kommer in på kamraterna i årskursen, och ofta uttalas en förhoppning om att någon gång få råka dem. Vid fattigvårdsmötet i Norrköping voro en del av de vid ålderdomshem i Östergötland anställda f.d. eleverna samlade, och vid detta tillfälle framkastade förbundets sekreterare tanken tanken på att anordna ett elevmöte sommaren 1920, omfattande elever från förbundets samtliga kurser alltifrån "Meningen var från början att det skulle bli ett enkelt kamratblad" Förslagsställaren, vars uppslag vann livlig anslutning från de närvarande elevernas sida, var emellertid fullt medveten om, att åtskilliga svårigheter voro förbundna med förslagets realiserande, framförallt med hänsyn till den ekonomiska sidan av saken, ty eleverna måste själva bekosta sin resa och sitt uppehåll i Stockholm. Dock kunde man tänka, att det förefinnes så stark solidaritet mellan eleverna, att man som vid kongresser stundom plägar ske kunde fördela resekostnadera på samtliga deltagarna, varvid de, som bodde närmare huvudstaden, fingo övertaga en del av kostnaderna för dem, som bodde mer avlägset. Ett dylikt möte kommer dock inte till stånd, såvida tanken icke vinner allmän anslutning, ty förberedelserna och kostnaderna äro för stora för att i annat fall söka realisera förslaget. Elevmötet borde räcka 2 dagar. Tiden skulle användas för föredrag och diskussioner, ingående överläggningar i spörsmål, som föreslås av eleverna, och röra deras utbildning, arbete och ställning, eventuellt någon utförd, samkväm etc. Yttrande rörande denna sak, förslag till lämplig tid för mötets hållande, till ämnen, som böra behandlas, till åtgärder för nedbringande av kostnaderna m.m. torde insändas till Sv. Fattigvårdförbundets sekreterare, Norrlandsgatan 17, Stockholm, som senare i Svenska Fattigvårdsförbundets tidskrift skall lämna en redogörelse för förslagets emottagande. Eftersom undertecknad fick uppdraget att utkomma med ett dylikt så har efterträdaren Åldringsvårds redaktör bett mig att berätta litet därom. Vi hade väl i några år talat om att det skulle vara roligt att ha en förbindelselänk, kalla det "brev" eller "hälsning" - det blev "Medlemsblad" - där vi kunde skriva lite mer utförligt, personligt och vardagsnära om våra sammankomster och möten samt meddelanden av olika slag. Det var inte allt som lämpade sig för de sociala tidskrifter som fanns, vilka i och för sig var mycket förnämliga. Alltså, jag fick uppdraget, trots att jag inte var närvarande på det årsmötet. Enda gången under "Alla var överens om värdet av att ha en förmedlande länk." alla mina aktiva år. En viss svaghet å ena sidan och ansvarskänsla å andra sidan gjorde att jag ville våga försöket trots ett växande arbete på ålderdomshemmet, som jag förestod, och vilket överskuggade allt. Meningen var från början att det skulle bli ett enkelt kamratblad för en trängre krets och icke för en bred allmänhet - även om utvecklingsmöjligheter låg på djupet. Jag hade min tjänst i Lidköping, där fanns tryckeri på platsen, vars innehavare var mycket god vän med Hemmet och även med mig personligen. Så fort jag fått ihop mer material stod de färdiga att sätta igång med tryckningen. Det var en stor hjälp och vållade inga bekymmer. Först 1950 utkom dock det första försöket. Från 1942 hade vi kretsindelning länsvis, som mer eller mindre fungerade. Det var inte särdeles lätt att få några livstecken från dem, men redan i första numret finns en del kretshälsningar. Det året skrev vi 1950 och då hade vi årsmötet på Mainau, där vi bodde 4 dagar. På det årsmötet beslutades bl a att "bladet" - som då utkommit med ett provnummer - skulle utkomma två gånger om året. Alla var överens om värdet av att ha en förmedlande länk. Då höjdes också årsavgiften från 3 kr till 5 kr, dels med tanke på utgiften för "bladet" och dels för representation i samband med ev förhandlingar. Därefter hade vi en oförglömlig resa till Oberammergau där vi såg "Passionsspelen". Vi voro då omkring 140 deltagare. Detta för den tiden mycket storslagna och innehållsrika årsmöte i Tyskland dominerade helt medlemsblad nr 2. Starten var gjord och ett år hade gått. Sedan blev det meddelanden och referat före och efter våra årsmöten. Som vi älskade att kalla kamratmöten och som då också voro sådana i ordets bästa bemär- 9

10 ÄLDREOMSORG Det var en gång... Sagornas rytm med inledning Det var en gång... och avslutas med... och så levde de lyckliga i alla sina dagar. kan utgöra en sinnesbild för våra liv. Berättandet är inte bara fiktion utan också en allmänmänsklig företeelse som ständigt pågår mellan människor och kanske också inom varje människa. Det handlar både om ett återberättande av det som varit kronologiskt eller i varierande teman och om ett skapande av en livsberättelse. Den självbiografiska berättelsen har en stark koppling till åldrandet genom sin form av bokslut men också som ett budskap för framtiden. De senaste åren har livsberättel- annan människa. Det kan handla ser blivit alltmer uppmärksammade om att berättaren själv inte för- inom äldreforskningen. Och det mår att formulera sig eller inte vill finns många exempel på aktuell berätta. Men inte sällan kan det forskning som knutit ihop åldrandet också handla om att det omgivande och berättandet som en framkomlig samhället av olika skäl inte tillåter väg att på olika sätt utforska mänsk- att alla berättelser berättas. En del liga erfarenheter av olika fenomen överlevande från andra världskri- och om berättandet som en del av gets koncentrationsläger talar om åldrandefasen. En del studier har ett omgivande samhälle som inte visat hur berättandet kan utgöra en orkade ta emot de svåra skräm- viktig funktion för bearbetning av mande berättelserna eller som upp- händelser vilka upplevs som traumanades att inte berätta för att öka matiska och svåra. möjligheten att glömma och lägga det svåra bakom sig. Psykologen Men alla berättelser blir inte berät- och psykoterapeuten Hedi Fried är tade i bemärkelsen delade med en en av dem som har belyst andra och tredje generationens upplevelser och situation i relation till krigstraumatiserade föräldrar/far-/morföräldrar. Fried som själv är överlevande från Auschwitz har arbetat med samtalsgrupper med närstående till överlevande. Fried har beskrivit icke-berättandet som en strategi och pålaga både från samhället och den enskilda för att bespara omgivningen de smärtsamma upplevelserna. Konsekvenserna av detta har blivit att i samband med pensionering då tiden ger utrymme för reflektion har erfarenheterna eller minnena dykt som psykosomatiska besvär. Dessutom har tystnaden funnits som en börda utan känt innehåll för framförallt barnen till de överlevande. Det har för dessa barn inneburit att man i vuxen ålder fått identitetsproblem, aggressioner och skuldkänslor samt inte minst en belastning. Under våren har vi haft i uppdrag att skriva ett temanummer om äldres psykiska ohälsa för tidningen Äldreomsorg. Vi har bl.a. intervjuat ett antal äldre personer om sina upplevelser av psykisk ohälsa och om starka trauman från krig och flykt. Dessa intervjuer har tydligt visat på behovet av möjligheten att genom sin livsberättelse få möjlighet att lägga sitt livspussel till rätta. Återberättandet får en karaktär av både bearbetning och utforskning. Livsberättelserna har en potential att vara en viktig del av våra liv men också ett utmanande forskningsfält. Ett forskningsfält som kan ge en unik inblick i människors villkor och öka förståelsen. "Återberättandet får en karaktär av både bearbetning och utforskning" En vårdrelation kan ses som ett möte mellan två livsberättelser och där berättelser också skapas, förändras, omformas och förs vidare. På vilket sätt kan vårdmiljön stödja berät- berät- >>> 10

11 tandet och vilka berättelser tillåts respektive tystas? Det är frågor som kan vara viktiga att belysa i möte med äldre, inte minst de vilka kan ha en traumatisk bakgrund. Vilken beredskap finns utvecklad att motta de svåra berättelserna? Joakim Öhlén har uttryckt det som att berättandet kan ha en helande potential genom att den lidande människan ges möjlighet att genom berättandet komma ut ur sin existentiella ensamhet. Och visst är väl det något vi alla kan känna igen att när vi satt ord på det svåra verkar det plötsligt mindre skrämmande och mer hanterligt. Det är en av många viktiga ingredienser i kamratstödsgrupper och där det dessutom finns en möjlighet att dela erfarenheter och berättelser med andra. Vi vill med detta slå ett slag för berättandet som ett av många mellanmänskliga redskap för ökat välbefinnande. Det omfattar både i de allmänskliga relationerna som i vårdandet och i återhämtningen från trauman och lidande. I ljuset tenderar trollen att spricka. Extra årsmöte Skåne/Blekingekretsens planerade årsmöte för 2009 gick av stapeln den 28/5 på restaurang Valvet i Lund. Vi kunde snabbt konstatera att vi bara var 4 personer närvarande och därför alltså inte beslutsmässiga. Följden blev att det inte gick att formellt hålla något årsmöte så därför kallar Skåne/ Blekingekretsen sina medlemmar till ett extra årsmöte den 20/8 klockan Även denna gång ses vi på Restaurang Valvet Allhelgona kyrkogata 1 i Lund. Anna-Liisa Suvanto Fil.mag. i vårdpedagogik. / Pol.mag. Leg.sjuksköterska Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen Skåne/Blekinge! Susanne Rolfner Suvanto Fil.mag. i hälsopedagogik Leg. sjuksköterska 11

12 FUNKTIONSHINDER Dolda brottsoffer - Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder. Denise Malmberg, lektor och forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet samt Kerstin Färm, forskningsledare vid Regionförbundet i Örebro, FoU Välfärd har tillsammans gjort denna studie. Personer med funktionshinder är en dold grupp bland brottsoffer i vårt samhälle och som det ser ut idag är det inte självklart att deras rättssäkerhet kan garanteras. Forskarna har undersökt hur polisen och socialtjänstens handikappomsorg hanterar ärenden då vuxna personer med olika funktionshinder är eller misstänks vara utsatta för brott och övergrepp. Studien, som presenteras i bokform, omfattar tre kommuner, alla inom samma län. Forskarna har samlat information med hjälp av intervjuer med ansvarig personal inom både socialtjänsten och polisen, enkätfrågor till mellanchefer inom socialtjänstens handikappomsorg samt brottsanmälningar som inkommit till polisen. Denise Malmberg, lektor och forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet samt Kerstin Färm, forskningsledare vid Regionförbundet i Örebro, FoU Välfärd har tillsammans INFORMATION gjort denna OM studie. NYA LSS-LAGEN!!! Undertecknad har haft telefonkontakt Personer med med funktionshinder Socialdepartementet är en och dold LSSenheten i vårt samhälle och då framkom och som det att ser ca. ut 300 idag är det grupp bland brottsoffer inte självklart remissvar att deras lämnats rättssäkerhet in på förslaget kan till garanteras. den nya LSS lagen. Forskarna har Dessa undersökt synpunkter hur polisen samlas nu och in socialtjänstens och lämnas vidare för bearbetning till regeringskansliet. Personen på departementet handikappomsorg hanterar ärenden då vuxna personer med olika anger funktionshinder att det inte är är troligt eller att misstänks en ny LSS vara utsatta för brott lag införs och övergrepp. under år Studien, som presenteras i bokform, omfattar Budgetpropositionen tre kommuner, som alla presenteras inom samma län. Forskarna i september har samlat kan information förhoppningsvis med ge hjälp viss av intervjuer med vägledning ansvarig vilka personal tidsramar inom som både kan socialtjänsten gälla och polisen, i det fortsatta enkätfrågor arbetet till med mellanchefer förslag till ny inom socialtjänstens handikappomsorg samt brottsanmälningar LSS-lag. som inkommit till polisen. Susanne rydén Studien visar att de brott som personer med funktions- "Ryckcitat?" Studien visar att de brott som personer med funktionshinders riskerar att utsättas för är av olika typ ekonomiska och sexuella men även våldsbrott, hot och trakasserier. Brotten och övergreppen sker i de miljöer funktionshindrade vistas i dagligen och förövaren är ofta en person de bör känna tillit till vårdpersonal, en anhörig, en god man, färdtjänst- eller taxichauffören. Forskarna menar att polisen och socialtjänsten behöver få bättre kunskap om vilka faktorer som påverkar dessa risker för brott och övergrepp. Polisen behöver inte själva ha den kunskapen, däremot behöver de bygga upp expertnätverk som de kan använda sig av, säger Denise Malmberg. Den andra slutsatsen av deras studie är att medvetenheten måste bli större om vad funktionshinder kan betyda i den rättsliga processen. Idag anges till exempel inte i polisens förhörsprotokoll ifall brottsoffret har ett funktionshinder. Det betraktas som alltför känsliga uppgifter. Samtidigt leder det till att många polisutredningar som hinders rör riskerar personer att med utsättas funktionshinder för är av olika läggs typ ned i brist ekonomiska bevis. och sexuella men även våldsbrott, hot och på trakasserier. Det är ett Brotten stort problem och övergreppen att man inte sker dokumenterar i de miljöer sådant funktionshindrade och att man vistas inte vågar i dagligen lyfta fram och förövaren de frågorna. är Om ofta en personen person till de bör exempel känna har tillit ett till kognitivt vårdpersonal, funktionshinder anhörig, kan en det god påverka man, färdtjänst- personens eller förmåga taxichauffören. att förstå en frågor Forskarna eller menar komma att ihåg polisen vad som och socialtjänsten hände. Många behöver förstår inte få bättre heller kunskap att de utsatts om vilka för faktorer brott och som lyfter påverkar i förhören dessa därför risker för inte brott fram och det övergrepp. som är viktigt ur rättslig synvinkel. Polisen behöver inte själva ha den kunskapen, däremot Denise behöver Malmberg de bygga och upp Kerstin expertnätverk Färm har som ett de förslag kan på använda hur man sig av, i den säger rättsliga Denise processen Malmberg. kunde synliggöra funktionshinder efter en modell som används i USA. Enligt Den andra förslaget slutsatsen skulle av deras alla studie som är att målsägande medvetenheten i en utredning måste bli större få frågan om om vad de funktionshinder har något funktionshinder kan betyda i som den rättsliga spelar en processen. roll i sammanhanget. Idag anges till Man exempel kan ju inte även i ha polisens ett funktionshinder förhörsprotokoll som ifall inte brottsoffret har någon har betydelse ett funktionshinder. Det betraktas som alltför känsliga uppgif- för utredningen. ter. Samtidigt leder det till att många polisutredningar Boken som rör ges personer ut i vid med Uppsala funktionshinder universitet, läggs Centrum ned i brist för genusvetenskaps på bevis. skriftserie Crossroads of Knowledge. Det är ett stort problem att man inte dokumenterar sådant och att man inte vågar lyfta fram de frågorna. >>> 12

13 INFORMATION OM NYA LSS-LAGEN!!! Undertecknad har haft telefonkontakt med Socialdepartementet och LSS-enheten och då framkom att ca. 300 remissvar lämnats in på förslaget till den nya LSS lagen. Dessa synpunkter samlas nu in och lämnas vidare för bearbetning till regeringskansliet. Personen på departementet anger att det inte är troligt att en ny LSS lag införs under år Budgetpropositionen som presenteras i september kan förhoppningsvis ge viss vägledning vilka tidsramar som kan gälla i det fortsatta arbetet med förslag till ny LSS-lag. Susanne rydén Om personen till exempel har ett kognitivt funktionshinder kan det påverka personens förmåga att förstå frågor eller komma ihåg vad som hände. Många förstår inte heller att de utsatts för brott och lyfter i förhören därför inte fram det som är viktigt ur rättslig synvinkel. Denise Malmberg och Kerstin Färm har ett förslag på hur man i den rättsliga processen kunde synliggöra funktionshinder efter en modell som används i USA. Enligt förslaget skulle alla som är målsägande i en utredning få frågan om de har något funktionshinder som spelar en roll i sammanhanget. Man kan ju även ha ett funktionshinder som inte har någon betydelse för utredningen. Boken ges ut i vid Uppsala universitet, Centrum för genusvetenskaps skriftserie Crossroads of Knowledge. Susanne rydén Ni-na-ni-na-ni-nana... Boktipset! Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd (Ny) Läs FSO-herrarna Jens Ineland och Lennart Sauers nya bok. Jens och Lennart arbetar båda som universitetslektorer vid Umeå universitet instisutionen för socialt arbete där de handleder och utbildar om funktionhinder och handikapp. Boken de har skrivit heter: Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd (Ny) I många år har funktionshinderpolitiken och omsorgen präglats av idéer om valfrihet och självbestämmande. Man har betonat den enskildes rätt som klient att välja villkor för stöd och insatser. Samtidigt vill många människor med utvecklingsstörning lämna klientrollen helt och forma en identitet som betonar andra värden och livsprojekt. Denna bok diskuterar just förhållandet mellan utvecklingsstörning och välfärdsamhället, mellan det sociala arbetets praktik och dess framtida utmaningar. siv bringetun (delar av texten är tagen från bokrecensionen på gleerups.se ) 13 >>>

14 BOKTIPSET Sommarläsning... I det här boktipset tänker jag vara riktigt ordentligt och sommarledigt opretentiös. Jag tänker med bara en mening motivera varför ni ska ägna lite av er ledighet åt just en särskild bok. Sommar innebär för de allra flesta ledig tid och kanske utökade möjligheter att läsa, i lugn och ro - riktigt gräva ner sig i en boktrave oavsett väder. Om man tänker sig att man plöjer minst en bok i veckan så ger Boktipset följande rekommendation för sommarsemestern (och lämpliga tilltugg därtill). Vecka 1 Sorgesång av Siri Hustvedt, översatt av Rose-Marie Nielsen. Med ett språk som är så vackert att man nästan tappar andan tar vi oss an en slags psykoanalytisk sträckläsningsbok om hur och varför vi blev som vi blev, en roman som läses långsamt och som byggs av flera stråk som läggs till varandra och bildar en väv av händelser. Svartvinbärssaft och skorpor, gärna med kanel. Vecka 2 Igelkottens elegans av Muriel Barbery i översättning av Marianne Öjerskog, Helén Enqvist Två berättarjag; en portvakt och en 12-årig hyresgäst i Paris sjunde arrondissement ger oss en riktig må-bra-upplevelse, om filosofins betydelse och utan stort djupsinne men med humor och satir kan läsas på en dag om så önskas. Njutes med ett glas portvin eller en kopp gott te och Kronans kaka. Vecka 3 Aliide Aliide av Mare Kandre Den skyddslösa barndomen ännu en gång. Det stora med Kandres romaner är att de inte förklarar eller ger sanningar utan lämnar oss med barnets hela oro och ängslan inför den otrygga omvärlden. Ett fantastiskt språk och smärtsamt tydlig inlevelse. Fläderblomssaft och vaniljbullar. Vecka 4 Blåbärsmaskinen av Nils Claesson Stig Claessons mindre kända sidor beskrivs ömsint av hans son i en bok, som f.ö. ordföranden i er förening tyckte var en av de bättre då det gäller att beskriva ålderdom och skröplighet och hemtjänst och anhöriga. En kall öl och en laxsmörgås - vichyvatten funkar också. Vecka 5 Kaxiga fåglar av Brutus Östling Fågelporträtt av förläggaren och fotografen Östling; hackspettar som lipar, tuffa kråkor och slagsmål och kurr så fjädrarna ryker med underbara texter av professorn i zoologi Staffan Ulfstrand. Till detta en skål med russin, valnötter, mörk choklad och torkade aprikoser och en kopp starkt kaffe kan spetsas. Skrivet av lena murray 14

15 Vad är nästa steg för FSO? Var med och påverka! Medverka i rådslaget 19-20/9! (Se sid 6 för mer info) Hej! Sedan 2004 finns ett Etiksekretariat på Socialstyrelsen dit socialarbetare inom socialtjänstens verksamhetsområde kan vända sig med etiska frågeställningar som de stöter på inom det sociala arbetet. Vi vill pröva om detta kan vara ett sätt att fokusera på de etiska dilemman som socialarbetare många gånger ställs inför. Vid sekretariatet finns ett Etikråd med ledamöter som har ett särskilt intresse för etiska frågor och god kännedom om socialtjänstens verksamhetsområden. Mer information finns på: 15

16 Posttidning B Vid obeställbarhet sänd tidningen åter till avsändaren. Avsändare: FCO, c/o SKTF, Att: Ewa Lindgren, Box 7825, Stockholm Ansökan om medlemskap i FSO Enbart prenumeration på Social Omsorg Skickas till: SKTFs medlemsregister, Ewa Lindgren, Box 7825, Stockholm Mail: (150 kr/år 6 nr) Skickas till: SKTF Ewa Lindgren, Box 7825, Stockholm Tel Mail: Namn Adress Postadress Namn Län Personnummer Adress Facklig tillhörighet Medlem = 360 kronor/år Postadress Studerande (Ja) = 0 kronor/år Beräknas klar med studierna (år/mån) Mailadress (frivilligt) Pensionär (Ja) = 175 kronor/år Mailadress (frivilligt)! Ta chansen och annonsera i tidningen! För annons kontakta Siv Bringetun

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg Birka Paradise

Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg Birka Paradise Protokoll fört vid årsmötet för FSO, Föreningen Social Omsorg 2011-03-13 Birka Paradise 1. Mötets öppnande Avgående ordförande Siv Bringetun hälsade alla välkomna och förklarade 2011 års årsmöte öppnat.

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Social Omsorg, FSO, 2015.03.08 kl. 09 00-14 00, Visions lokaler, Kungsgatan 28 A, Stockholm

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Social Omsorg, FSO, 2015.03.08 kl. 09 00-14 00, Visions lokaler, Kungsgatan 28 A, Stockholm Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Social Omsorg, FSO, 2015.03.08 kl. 09 00-14 00, Visions lokaler, Kungsgatan 28 A, Stockholm 1 Mötets öppnande FSO:s ordförande Jim-Alex Minorsson Hirschi hälsar

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * STADGAR FÖR POSTEN SENIORERNA, Stockholmsavdelningen. Stadgarna reviderade vid årsstämman 2011. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna,

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00

Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, Vision:s lokal 2013-10-20 kl. 9 00 13 00 Närvarande Jim-Alex Minorsson Hirschi (sammankallande), Bo Sjöberg, Palle Storm, Anette Hagberg- Gustafsson,

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Cykelköket Göteborg

Stadgar för Cykelköket Göteborg Stadgar för Cykelköket Göteborg 1. Namn och syfte Cykelköket Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars huvudsakliga syfte är att under jämlika former lära ut hur man sköter,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer