Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2

3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Årets aktiviteter 6 Förvaltningsberättelse 8 s resultaträkning 10 s balansräkning 11 s kassaflödesanalys 12 s resultaträkning 13 s balansräkning 14 s kassaflödesanalys 15 Kommentarer och noter till redovisningen 16 Revisionsberättelse 26 Nyckeltal 27 Styrelse, revisorer och valberedning 28 Dagordning vid distriktsstämmorna och föreningsstämman 29 Fullmäktige till föreningsstämman 30 3

4 Koncernchefen har ordet Ett verksamhetsår i stabilitetens tecken Förra årets antal avlidna fortsatte i en nedåtgående trend som vände mot slutet av året och avslutades i nivå med Tack vare effektiviseringar stod vi väl rustade och lyckades genom ökad marknadsandel och god kostnadskontroll ytterligare stabilisera verksamheten. Årets fokusområden i korthet Tydlig och kontinuerlig målstyrning med konstruktiv återkoppling i alla led påverkar positivt vår operativa resultatutveckling och ökar det personliga engagemanget i hur eget ansvarsområde och företaget som helhet utvecklas. Ökad kund- och medarbetarnöjdhet genom ett aktivt ledarskap kunde 2010 för första gången i Fonus historia manifesteras genom en Sverige-konferens, där 354 deltagare från hela landet deltog i ett interaktivt program under två inspirerande dagar i slutet av augusti. Investeringar i bilpark, teknik/ system och kontorsmiljö synliggörs av fler än 200 nya datorer, 22 nya begravningsbilar, samordnat telefonisystem i hela landet, nytt webbaserat lönesystem, nytt leverantörsreskontrasystem och nytt kontorskoncept. Framtidsorientering i utbud och marknadsföring tar sig framförallt uttryck i att kistkollektionen moderniserats i samarbete med duktiga industridesigners och skådespelaren Görel Crona som Fonus nya profilbärare i TV och övrig media. Strukturell analys av verksamhetens etableringar innebär att vi kritiskt utvärderar och agerar där vi har felaktiga förutsättningar på marknaden eller i själva hyresavtalet. Varumärkesstrategi för Fonus och Familjens jurist är viktiga framtidsfrågor och vi arbetar aktivt med externa samarbetspartners för att stärka båda varumärkena. 4 Mats Liste Vd och koncernchef

5 Koncernchefen har ordet Verksamhetsberättelse 2010 Resultatet positivt För 2010 redovisas ett koncernresultat som överträffar årets budget, även med hänsyn till extraordinära poster. Målet att koncernens samtliga affärsorganisatoriska delar ska bidra positivt har uppfyllts. Division begravning effektiviserades redan 2009 och visar stabilitet i samtliga regioner. Division juridik har under 2010 effektiviserats och implementerat ny affärsplan med resultatförbättringar som följd. Finansiella placeringar har utvecklats väl utifrån beslutad risknivå och Fonus i Norge gör 2010 sitt bästa resultat någonsin. Sammantaget innebär detta att vi går in i 2011 med en soliditet som överstiger 60 %. Förtroende och framtidstro Senaste medarbetarundersökningen visar starkare förtroende, motivation och framtidstro än tidigare år. Med många och geografiskt spridda medarbetare måste vi vara optimalt organiserade. Under 2011 kommer två operativa chefer att tillsättas, en för Begravning och en för Juridik, som med energi och kunskap ska ta verksamheten till nya nivåer. Styrelsen har också beslutat att överföra den juridiska verksamheten i ett helägt dotterbolag, varvid dess divisionschef alltså formellt blir vd. Vi gör detta för ökad tydlighet genom avgränsad ekonomi och organisation och för att lyfta fram värdet av verksamheten och varumärket Familjens jurist. Även ägarstrukturen effektiviseras genom sammanslagningar inom Fonus parlamentariska organisation till färre antal distrikt. Under 2011 fortsätter förbättringsarbetet inom samma fokusområden och några nya. Fortsatt aktiv målstyrning krävs för att nå våra verksamhetsmål. Investeringar sker i nya arbetsverktyg, främst fordon och datorer, för att vi ska kunna utföra ett ännu bättre arbete för våra kunder. Satsningen på kompetensutveckling ökas ytterligare, också genom fler interaktiva utbildningsprogram som möjliggör inlärning på distans och vid valfri tidpunkt. Ett stort rekryteringsprojekt genomförs 2011 för att vi bättre ska kunna möta framtidens krav som en attraktiv arbetsgivare med goda förutsättningar att rekrytera medarbetare med rätt erfarenhet, kompetens och attityd. Framtidskonceptet som tagits fram under 2010 kommer nu att implementeras på utvalda begravningskontor inom samtliga regioner och på fastighetssidan fortsätter vi vår strukturella översyn av etableringar och avtal. får 2011 ett nytt dotterbolag inom juridiken, samtidigt ska vi utvärdera potentialen i våra svenska dotterbolag. I vårt norska dotterbolag fortsätter utvecklingsarbetet från stabil grund. Det nya året har verkligen startat i positiv anda med två kontorsinvigningar redan i januari. Först vårt stora begravningskontor i Malmö som flyttat och helrenoverats enligt vårt nya framtidskoncept, därefter nya Familjens jurist i Umeå. För att ytterligare stärka våra interna band har vi antagit Samarbetsåret som koncerngemensam devis för 2011 och ser mycket positivt på dess möjligheter. Mats Liste Vd och koncernchef Stockholm i februari

6 Verksamhetsberättelse 2010 Årets aktiviteter Ett urval av årets aktiviteter För såväl professionen inom olika områden som för anhöriga och personer som vill planera framåt arbetar Fonus och Familjens jurist för att göra vardagen lite enklare. Tydliga värden om tillgänglighet och omsorg i arbetet har kommunicerats under året, där varje aktivitet handlat om att göra livet lite tryggare, och döden lite mer personlig. Kondoleanslådan Här ser du Kondoleanslådan som Fonus tagit fram tillsammans med Orrefors. Lådan innehåller en fotoram, en ljusstake, en linneduk och en vas. Här finns även skriften När en medarbetare dör med goda råd till företagsledning och arbetskamrater. Trycksak er Under året har vi bland annat tagit fram vepor (hängande affischer) för skyltfönster och mässor där vi enkelt och modernt beskriver vilka vi är och vad vi erbjuder. En affisch om Familjens jurist-stipendiet riktar sig mot juridikstudenter. En mapp för viktiga papper samt flera foldrar i formatet A6 beskriver våra olika tjänster. 6

7 Årets aktiviteter Verksamhetsberättelse 2010 Vita Arkivet Vita Arkivet som varumärke skapades redan 1974 och har genom åren blivit ett begrepp som förknippas med marknadens alla olika Önskemål om begravning. Under året har en omfattande reklamkampanj för Vita Arkivet, och därmed för Fonus, rullat i TV på bästa sändningstid. Kampanjen har varit framgångsrik och förutom stora mängder utlämnade Vita Arkiv i pappersutgåva, har också tusentals människor valt att fylla i ett digitalt Vita Arkivet på Fonus hemsida. Respekt och hänsyn Innehållet i skriften Respekt och hänsyn ger framförallt personal inom sjukvården förståelse för dödsfall inom olika religioner. Den senaste upplagan har fått en mer lättillgänglig layout. Alla religioner/ samfund har fått uppdatera sina uppgifter och någon ny har tillkommit. Även borgerlig begravning beskrivs i skriften. Stipendiat Rebecka Åman Danielsson fick ett av de första fyra stipendierna för sin uppsats Barnets religion, vem bestämmer? En rättighetsteoretisk studie av barnets negativa religionsfrihet i förhållande till vårdnadshavaren. TV-reklam Vi har producerat en enkel, rak film för visning i mataffärer, i bl.a Malmö. Där presenteras vi och våra tjänster på ett trevligt sätt. 7

8 Verksamhetsberättelse 2010 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fonus, ekonomisk förening, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010 för moderföreningen och koncernen. Beloppen inom parentes avser år Övergripande mål Fonus är en svensk folkrörelseägd kooperativ koncern med dotterbolag i Sverige och Norge. Företaget bedriver förutom begravningsrörelse egen tillverkningsindustri och blomsterbutik samt verksamhet inom den ekonomiska familjerätten. Fonuskoncernen har drygt 700 medarbetare och omsätter 788 Mkr fördelat på över 250 kontor och ombud. Företagets affärsidé: Fonus skall på ett förtroendefullt sätt erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster inom Begravning och Juridik Organisation och verksamhet är organiserad i en svensk moderförening: Fonus, ekonomisk förening, med helägda dotterbolag i Sverige: Begravningsbyrå Momento AB, Carlssons Begravningsbyrå Eftr. Olle Arvidsson AB, Oscar Fredriks & Wahls Begravningsbyråer AB, Öhmans Begravningsbyrå Eftr. AB samt Fondkistan AB och helägd dotterbolagskoncern i Norge Fonus AS. Den svenska verksamheten är organiserad i en linje-stabsorganisation med två divisioner; Begravning och Juridik med vardera fem regioner som ger en geografisk dimension i respektive operativa linje. För koncerngemensam samordning och service finns fyra centrala staber, ett medlemssekretariat samt Fonus Industri, för tillverkning av kistor och urnor. Nära ägare Antalet medlemmar vid räkenskapsårets utgång uppgår till (2 521), varvid stor del av minskningen är att hänföra till organisatoriska förändringar bland medlemsorganisationerna. Antal vid räkenskapsårets början antal tillkomna 19 antal avgångna -64 Antal vid årets utgång Väsentliga händelser Fonus, ekonomisk förening redovisar för verksamhetsåret 2010 ett resultat som väl överträffar budget såväl rörelsemässigt som finansiellt. Den starka resultatutvecklingen är främst ett resultat av företagets strategi att effektivisera den operativa verksamheten. Under verksamhetsåret har en personalutvecklingskonferens hållits för hela företaget. Konferensen samlade 354 medarbetare, som under två dagar inspirerades och utbytte erfarenheter med varandra. En mycket värdefull sammankomst som gett ökat stöd i verksamhetens utveckling och kunnat avläsas i ökad medarbetarnöjdhet. Årets pensionskostnader har påverkats positivt genom en gynnsam finansmarknad. Genom ett positivt finansiellt resultat i förvaltningen av avsatta pensionsmedel har koncernens redovisade pensionskostnader väsentligt understigit budgetramarna. Företagets pensionsåtaganden förvaltas av KP Pension & Försäkring i egen pensionsstiftelse. Fonus starka finansiella ställning, genomförda investeringar i datorer och administrativa system samt effektiva resultat- 8

9 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 uppföljningsarbete stärker och bidrar till att förverkliga Fonus ambitioner att nå framtida uppställda mål Uppdragsvolymer Antalet begravningar inom koncernen uppgick till (27 016). I den svenska verksamheten har antalet gravstensorder minskat till (7 417) och antalet juridiska ärenden minskat till (25 819) jämfört med tidigare år. Nettoomsättning och resultat s nettoomsättning ökade med Kkr till Kkr ( ), vilket motsvarar en ökning med 1,2 %. Försäljningen utanför Sverige uppgick till Kkr (67 430). s nettoomsättning ökade med Kkr till Kkr ( ). s rörelseresultat uppgick till Kkr (28 926). Resultatet från finansiella poster uppgick till Kkr (3 054). s resultat före skatt uppgick till Kkr (31 980). Årets resultat efter skatt blev Kkr (29 201). s resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (33 176). Kassaflöde och finansiering s kassaflöde från rörelsen före förändringen i rörelsekapitalet uppgick till Kkr (29 332). Kassaflödet från rörelsen förbättrades med Kkr till Kkr (18 192). Likvida medel - exklusive kortfristiga placeringar - har för moderföreningen under året minskat med Kkr till Kkr. Eget kapital uppgick vid årets utgång till Kkr ( ) och soliditeten var 63,1 % (57,2%). Fritt eget kapital ökade med Kkr till en balanserad vinst om Kkr. Kvalitets- och miljöledning All verksamhet inom Fonus är kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden ISO 9001:2008 inom områdena: Juridik, Försäkring, Begravning och Sten. Därutöver är begravningsverksamheten certifierad enligt SS-EN 15017:2006, som är en europeisk standard för begravningstjänster. Certifikaten har utfärdats av ett särskilt certifieringsorgan Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA, Sverige AB) som är ackrediterat av Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Miljöpåverkan Den verksamhet som bedrivs vid Fonus Industri i Falköping är anmälningspliktig i enlighet med miljöbalken. Fonus har valt ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO som redovisningsmetod. Certifikatet gäller tillverkning av kistor, urnor samt övriga produkter för begravningsverksamhet. Utsikter inför 2011 Vid Fonus, ekonomisk förenings styrelsemöte den 8 december 2010 beslutades att under 2011 bolagisera nuvarande juridiska verksamhet som bedrivs inom division juridik i Fonus. Bolaget ska bli ett helägt dotterbolag i koncernen och få namnet Familjens jurist i Sverige AB. Bolagets ändamål ska vara att bedriva juridisk verksamhet inom främst det familjerättsliga området. Inriktningen för den operativa verksamheten kommande år sammanfattas i följande områden; Utveckling och resursförstärkning av informationsteknologi - funktionen. Fortsatt fokusering på kompetensutveckling, också genom interaktiva, webbaserade internutbildningar. Implementering av framtaget framtidskoncept gällande utvalda kontor inom division begravning. Förslag till vinstdisposition s fria kapital uppgår till Kkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår ordinarie föreningsstämma att till förfogande stående vinstmedel Balanserad vinst ,28 Årets resultat , ,44 disponeras enligt följande: - utdelning 5 % på medlemsinsatser ,15 - till bundna reserver ,20 - i ny räkning balanseras , ,44 s och moderbolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar. 9

10 Verksamhetsberättelse 2010 s resultaträkning s resultaträkning Belopp i Kkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 5,6, Övriga ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

11 s balansräkning Verksamhetsberättelse 2010 Belopp i Kkr Not TILLGÅNGAR Hyresrätter Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark o markanläggningar Maskiner, tekniska anläggningar o inventarier Övriga inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager s balansräkning Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel 29: Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundna reserver Bundet eget kapital Fria reserver Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder - räntebärande Avsättningar Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder - räntebärande Övriga skulder - räntefria Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

12 Verksamhetsberättelse 2010 s kassaflödesanalys s kassaflödesanalys Belopp i Kkr Not Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, not 29: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga räntefria skulder Summa rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag - - Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning/avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring medlemsinsatser Utdelning Förändring räntebärande skulder Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde SPECIFIKATION AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets utgång, not 29:

13 s resultaträkning Verksamhetsberättelse 2010 Belopp i Kkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 5,6, Utdelning dotterbolag Nedskrivning aktier / fordran i dotterbolag Övriga ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat s resultaträkning 13

14 Verksamhetsberättelse 2010 s balansräkning s balansräkning Belopp i Kkr Not TILLGÅNGAR Hyresrätter Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark o markanläggningar Maskiner, tekniska anläggningar o inventarier Övriga inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar Aktier i koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Fordran koncernbolag Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel 29: Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundna reserver Bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder räntebärande Långfristiga skulder - räntefria Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder räntebärande Övriga skulder räntefria Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

15 s kassaflödesanalys Verksamhetsberättelse 2010 Belopp i Kkr Not Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, not 29: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga räntefria skulder Summa rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning/avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring medlemsinsatser Utdelning Förändring räntebärande skulder Summa finansieringsverksamhet s kassaflödesanalys Årets kassaflöde Specifikation av likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets utgång, not 29:

16 Verksamhetsberättelse 2010 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterbolags resultat- och balansräkning används dagskursmetoden. Koncernredovisningen omfattar Fonus, ekonomisk förening och samtliga bolag i vilka Fonus, ekonomisk förening direkt äger mer än 50% av röstetalet. Vinstavräkning Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på antagande om nyttjandeperioden för respektive anläggningstillgång. Följande avskrivningssatser tillämpas; Maskiner o tekniska anläggningar 20% Inventarier o bilar 20% Hyresrätter 20% Goodwill 10-20% Byggnader och markanläggningar 2-5% Förbättringar på annans fastighet 20% Material och varulager Varulagret värderas till anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Kortfristiga placeringar är upptagna till marknadsvärde. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. 16

17 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2010 NOTER (samtliga belopp i Kkr ) Not 1 Nettoomsättning per verksamhetsgren Begravning inkl sten Juridik inkl försäkring Nettoomsättning Av moderföreningens nettoomsättning har Kkr (8 705 ) fakturerats dotterbolag. Not 2 Administrationskostnader s och moderföreningens administrationskostnader för år 2009 är minskade med kkr. Dessa avser personal uthyrd till svenska dotterbolag. I koncernen är dessa kostnader flyttade till kostnad sålda varor och i moderföreningen till övriga rörelsekostnader. Not 3 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter fördelas enligt nedan; Administrativa tjänster Hyresintäkter Franchise Lönebidrag Försäljning anläggningstillgångar Övrigt Summa övriga rörelseintäkter Administrativa tjänster i moderföreningen avser i sin helhet fakturering mot dotterbolag. Not 4 Övriga rörelsekostnader Personalkostnader uthyrning Db Avvecklingskostnad Danmark Försäljning finansiella anläggningstillgångar Summa övriga rörelsekostnader Kommentarer och noter till redovisningen I moderföreningens resultaträkning 2009 har justering gjorts enligt följande: Administrationskostnader har minskats med Kkr samtidigt som övriga rörelsekostnader belastats med samma belopp, då dessa kostnader möts av intäkter under posten övriga rörelseintäkter. 17

18 Verksamhetsberättelse 2010 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Not 5 Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har belastat resultatet enligt följande; Hyresrätter Goodwill Maskiner o tekn. anläggningar Inventarier Förbättringar på annans fastighet Byggnader Markanläggningar Summa avskrivningar och fördelats per funktion i resultaträkningen enligt nedan; Kostnad sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Summa avskrivningar Not 6 Anställda och löner Verksamheten i Sverige Medelantal anställda (varav män) (277) (313) (275) (311) Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (2 529) (2 156) (2 529) (2 156) Sociala kostnader (- varav pensionskostn. övriga anst.) (10 452) (15 062) (10 390) (14 986) (- varav pensionskostn. styrelse o VD) (594) (509) (594) (509) Verksamheten i Norge Medelantal anställda (varav män) (21) (21) - - Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (1 662) (1 109) - - Sociala kostnader (- varav pensionskostn. övriga anst.) (810) (400) - - (- varav pensionskostn. styrelse o VD) (184) (150) - - Totalt Medelantal anställda (varav män) (298) (334) (275) (311) Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (4 191) (3 265) (2 529) (2 156) Sociala kostnader (- varav pensionskostn. övriga anst.) (11 352) (15 462) (10 390) (14 986) (- varav pensionskostn. styrelse o VD) (778) (659) (594) (509) 18

19 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2010 Pensioner i moderföreningen Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavande i stiftelsen den 31 december 2010 översteg pensionsskulden med Kkr ( Kkr). Anställningsvillkor för VD i moderföreningen VD har vid uppsägning från föreningens sida rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Vid egen uppsägning finns ingen rätt till avgångsvederlag. Uppsägningstiden är då 6 månader. VD tillförsäkras pensionsförmån genom premiebaserad avtalspension. Premien är fastställd till att utgöra 30 procent av den månatliga pensionsgrundande kontanta lönen. Pensionsåldern är 65 år Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 3,7 3,5 Därav sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 52,7 56,6 Total sjukfrånvaro uppdelat på kön och ålder Sjukfrånvaro kvinnor % 5,1 4,4 Sjukfrånvaro män % 1,6 2,0 29 år eller yngre % 2,1 1, år % 3,6 2,7 50 år eller äldre % 3,9 4,3 Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse: Kvinnor (antal) 6 7 Män (antal) 9 8 Övriga ledande befattningshavare inkl. VD (Företagsledning) Kvinnor (antal) 1 1 Män (antal) 3 3 Kommentarer och noter till redovisningen Not 7 Ersättning till revisorer Revisionsuppdraget Övriga uppdrag Summa ersättning till revisorer Under 2010 har i moderföreningen utbetalats 243 Kkr i revisionsarvode samt 281 Kkr avseende konsultarvoden till Grant Thornton AB. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Följande revisionsfirmor har anlitats under räkenskapsåret; Sverige: Grant Thornton AB Norge: Grant Thornton Revisjon AS Danmark: BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Finland: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 19

20 Verksamhetsberättelse 2010 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat kortfristiga placeringar Kursdifferenser Ränteintäkter från koncernbolag Övr. ränteintäkter Summa ränteintäkter Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat kortfristiga placeringar Kursdifferenser Övr. räntekostnader Summa räntekostnader Not 10 Skatt Aktuell skatt i Sverige Aktuell skatt i utland Uppskjuten skatt Summa skatt Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter Goodwill Hyresrätter Goodwill Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

21 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2010 Not 12 Byggnader, mark och markanläggningar Byggnader Mark o Byggnader Mark o markanl. markanl. Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Det bokförda värdet i koncern och moderföreningen år 2010 är för mark 804 Kkr och för markanläggningar 212 Kkr. Taxeringsvärdet för byggnader ( Kkr) och mark (867 Kkr) uppgår till Kkr. s fastigheter, maskiner och inventarier är brandförsäkrade till nyanskaffningsvärde. Försäkringsavtalet innehåller inte särskilt angivna försäkringsbelopp. Not 13 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier Maskiner o Inventarier Maskiner o Inventarier tekn anläggn. tekn anläggn. Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Kommentarer och noter till redovisningen Not 14 Förbättringar på annans fastighet Förbättringar Förbättringar Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser - - Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser - - Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Årets aktiviteter 6 Förvaltningsberättelse 8 s resultaträkning 10 s balansräkning 11 s kassaflödesanalys 12 s resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Årets aktiviteter 6 Förvaltningsberättelse 8 s resultaträkning 10 s balansräkning 11 s kassaflödesanalys 12 s resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer