Verksamhetsberättelse 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2

3 Innehållsförteckning Koncernchefen har ordet 4 Årets aktiviteter 6 Förvaltningsberättelse 8 s resultaträkning 10 s balansräkning 11 s kassaflödesanalys 12 s resultaträkning 13 s balansräkning 14 s kassaflödesanalys 15 Kommentarer och noter till redovisningen 16 Revisionsberättelse 26 Nyckeltal 27 Styrelse, revisorer och valberedning 28 Dagordning vid distriktsstämmorna och föreningsstämman 29 Fullmäktige till föreningsstämman 30 3

4 Koncernchefen har ordet Ett verksamhetsår i stabilitetens tecken Förra årets antal avlidna fortsatte i en nedåtgående trend som vände mot slutet av året och avslutades i nivå med Tack vare effektiviseringar stod vi väl rustade och lyckades genom ökad marknadsandel och god kostnadskontroll ytterligare stabilisera verksamheten. Årets fokusområden i korthet Tydlig och kontinuerlig målstyrning med konstruktiv återkoppling i alla led påverkar positivt vår operativa resultatutveckling och ökar det personliga engagemanget i hur eget ansvarsområde och företaget som helhet utvecklas. Ökad kund- och medarbetarnöjdhet genom ett aktivt ledarskap kunde 2010 för första gången i Fonus historia manifesteras genom en Sverige-konferens, där 354 deltagare från hela landet deltog i ett interaktivt program under två inspirerande dagar i slutet av augusti. Investeringar i bilpark, teknik/ system och kontorsmiljö synliggörs av fler än 200 nya datorer, 22 nya begravningsbilar, samordnat telefonisystem i hela landet, nytt webbaserat lönesystem, nytt leverantörsreskontrasystem och nytt kontorskoncept. Framtidsorientering i utbud och marknadsföring tar sig framförallt uttryck i att kistkollektionen moderniserats i samarbete med duktiga industridesigners och skådespelaren Görel Crona som Fonus nya profilbärare i TV och övrig media. Strukturell analys av verksamhetens etableringar innebär att vi kritiskt utvärderar och agerar där vi har felaktiga förutsättningar på marknaden eller i själva hyresavtalet. Varumärkesstrategi för Fonus och Familjens jurist är viktiga framtidsfrågor och vi arbetar aktivt med externa samarbetspartners för att stärka båda varumärkena. 4 Mats Liste Vd och koncernchef

5 Koncernchefen har ordet Verksamhetsberättelse 2010 Resultatet positivt För 2010 redovisas ett koncernresultat som överträffar årets budget, även med hänsyn till extraordinära poster. Målet att koncernens samtliga affärsorganisatoriska delar ska bidra positivt har uppfyllts. Division begravning effektiviserades redan 2009 och visar stabilitet i samtliga regioner. Division juridik har under 2010 effektiviserats och implementerat ny affärsplan med resultatförbättringar som följd. Finansiella placeringar har utvecklats väl utifrån beslutad risknivå och Fonus i Norge gör 2010 sitt bästa resultat någonsin. Sammantaget innebär detta att vi går in i 2011 med en soliditet som överstiger 60 %. Förtroende och framtidstro Senaste medarbetarundersökningen visar starkare förtroende, motivation och framtidstro än tidigare år. Med många och geografiskt spridda medarbetare måste vi vara optimalt organiserade. Under 2011 kommer två operativa chefer att tillsättas, en för Begravning och en för Juridik, som med energi och kunskap ska ta verksamheten till nya nivåer. Styrelsen har också beslutat att överföra den juridiska verksamheten i ett helägt dotterbolag, varvid dess divisionschef alltså formellt blir vd. Vi gör detta för ökad tydlighet genom avgränsad ekonomi och organisation och för att lyfta fram värdet av verksamheten och varumärket Familjens jurist. Även ägarstrukturen effektiviseras genom sammanslagningar inom Fonus parlamentariska organisation till färre antal distrikt. Under 2011 fortsätter förbättringsarbetet inom samma fokusområden och några nya. Fortsatt aktiv målstyrning krävs för att nå våra verksamhetsmål. Investeringar sker i nya arbetsverktyg, främst fordon och datorer, för att vi ska kunna utföra ett ännu bättre arbete för våra kunder. Satsningen på kompetensutveckling ökas ytterligare, också genom fler interaktiva utbildningsprogram som möjliggör inlärning på distans och vid valfri tidpunkt. Ett stort rekryteringsprojekt genomförs 2011 för att vi bättre ska kunna möta framtidens krav som en attraktiv arbetsgivare med goda förutsättningar att rekrytera medarbetare med rätt erfarenhet, kompetens och attityd. Framtidskonceptet som tagits fram under 2010 kommer nu att implementeras på utvalda begravningskontor inom samtliga regioner och på fastighetssidan fortsätter vi vår strukturella översyn av etableringar och avtal. får 2011 ett nytt dotterbolag inom juridiken, samtidigt ska vi utvärdera potentialen i våra svenska dotterbolag. I vårt norska dotterbolag fortsätter utvecklingsarbetet från stabil grund. Det nya året har verkligen startat i positiv anda med två kontorsinvigningar redan i januari. Först vårt stora begravningskontor i Malmö som flyttat och helrenoverats enligt vårt nya framtidskoncept, därefter nya Familjens jurist i Umeå. För att ytterligare stärka våra interna band har vi antagit Samarbetsåret som koncerngemensam devis för 2011 och ser mycket positivt på dess möjligheter. Mats Liste Vd och koncernchef Stockholm i februari

6 Verksamhetsberättelse 2010 Årets aktiviteter Ett urval av årets aktiviteter För såväl professionen inom olika områden som för anhöriga och personer som vill planera framåt arbetar Fonus och Familjens jurist för att göra vardagen lite enklare. Tydliga värden om tillgänglighet och omsorg i arbetet har kommunicerats under året, där varje aktivitet handlat om att göra livet lite tryggare, och döden lite mer personlig. Kondoleanslådan Här ser du Kondoleanslådan som Fonus tagit fram tillsammans med Orrefors. Lådan innehåller en fotoram, en ljusstake, en linneduk och en vas. Här finns även skriften När en medarbetare dör med goda råd till företagsledning och arbetskamrater. Trycksak er Under året har vi bland annat tagit fram vepor (hängande affischer) för skyltfönster och mässor där vi enkelt och modernt beskriver vilka vi är och vad vi erbjuder. En affisch om Familjens jurist-stipendiet riktar sig mot juridikstudenter. En mapp för viktiga papper samt flera foldrar i formatet A6 beskriver våra olika tjänster. 6

7 Årets aktiviteter Verksamhetsberättelse 2010 Vita Arkivet Vita Arkivet som varumärke skapades redan 1974 och har genom åren blivit ett begrepp som förknippas med marknadens alla olika Önskemål om begravning. Under året har en omfattande reklamkampanj för Vita Arkivet, och därmed för Fonus, rullat i TV på bästa sändningstid. Kampanjen har varit framgångsrik och förutom stora mängder utlämnade Vita Arkiv i pappersutgåva, har också tusentals människor valt att fylla i ett digitalt Vita Arkivet på Fonus hemsida. Respekt och hänsyn Innehållet i skriften Respekt och hänsyn ger framförallt personal inom sjukvården förståelse för dödsfall inom olika religioner. Den senaste upplagan har fått en mer lättillgänglig layout. Alla religioner/ samfund har fått uppdatera sina uppgifter och någon ny har tillkommit. Även borgerlig begravning beskrivs i skriften. Stipendiat Rebecka Åman Danielsson fick ett av de första fyra stipendierna för sin uppsats Barnets religion, vem bestämmer? En rättighetsteoretisk studie av barnets negativa religionsfrihet i förhållande till vårdnadshavaren. TV-reklam Vi har producerat en enkel, rak film för visning i mataffärer, i bl.a Malmö. Där presenteras vi och våra tjänster på ett trevligt sätt. 7

8 Verksamhetsberättelse 2010 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Fonus, ekonomisk förening, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010 för moderföreningen och koncernen. Beloppen inom parentes avser år Övergripande mål Fonus är en svensk folkrörelseägd kooperativ koncern med dotterbolag i Sverige och Norge. Företaget bedriver förutom begravningsrörelse egen tillverkningsindustri och blomsterbutik samt verksamhet inom den ekonomiska familjerätten. Fonuskoncernen har drygt 700 medarbetare och omsätter 788 Mkr fördelat på över 250 kontor och ombud. Företagets affärsidé: Fonus skall på ett förtroendefullt sätt erbjuda kvalitativa och prisvärda tjänster inom Begravning och Juridik Organisation och verksamhet är organiserad i en svensk moderförening: Fonus, ekonomisk förening, med helägda dotterbolag i Sverige: Begravningsbyrå Momento AB, Carlssons Begravningsbyrå Eftr. Olle Arvidsson AB, Oscar Fredriks & Wahls Begravningsbyråer AB, Öhmans Begravningsbyrå Eftr. AB samt Fondkistan AB och helägd dotterbolagskoncern i Norge Fonus AS. Den svenska verksamheten är organiserad i en linje-stabsorganisation med två divisioner; Begravning och Juridik med vardera fem regioner som ger en geografisk dimension i respektive operativa linje. För koncerngemensam samordning och service finns fyra centrala staber, ett medlemssekretariat samt Fonus Industri, för tillverkning av kistor och urnor. Nära ägare Antalet medlemmar vid räkenskapsårets utgång uppgår till (2 521), varvid stor del av minskningen är att hänföra till organisatoriska förändringar bland medlemsorganisationerna. Antal vid räkenskapsårets början antal tillkomna 19 antal avgångna -64 Antal vid årets utgång Väsentliga händelser Fonus, ekonomisk förening redovisar för verksamhetsåret 2010 ett resultat som väl överträffar budget såväl rörelsemässigt som finansiellt. Den starka resultatutvecklingen är främst ett resultat av företagets strategi att effektivisera den operativa verksamheten. Under verksamhetsåret har en personalutvecklingskonferens hållits för hela företaget. Konferensen samlade 354 medarbetare, som under två dagar inspirerades och utbytte erfarenheter med varandra. En mycket värdefull sammankomst som gett ökat stöd i verksamhetens utveckling och kunnat avläsas i ökad medarbetarnöjdhet. Årets pensionskostnader har påverkats positivt genom en gynnsam finansmarknad. Genom ett positivt finansiellt resultat i förvaltningen av avsatta pensionsmedel har koncernens redovisade pensionskostnader väsentligt understigit budgetramarna. Företagets pensionsåtaganden förvaltas av KP Pension & Försäkring i egen pensionsstiftelse. Fonus starka finansiella ställning, genomförda investeringar i datorer och administrativa system samt effektiva resultat- 8

9 Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 uppföljningsarbete stärker och bidrar till att förverkliga Fonus ambitioner att nå framtida uppställda mål Uppdragsvolymer Antalet begravningar inom koncernen uppgick till (27 016). I den svenska verksamheten har antalet gravstensorder minskat till (7 417) och antalet juridiska ärenden minskat till (25 819) jämfört med tidigare år. Nettoomsättning och resultat s nettoomsättning ökade med Kkr till Kkr ( ), vilket motsvarar en ökning med 1,2 %. Försäljningen utanför Sverige uppgick till Kkr (67 430). s nettoomsättning ökade med Kkr till Kkr ( ). s rörelseresultat uppgick till Kkr (28 926). Resultatet från finansiella poster uppgick till Kkr (3 054). s resultat före skatt uppgick till Kkr (31 980). Årets resultat efter skatt blev Kkr (29 201). s resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (33 176). Kassaflöde och finansiering s kassaflöde från rörelsen före förändringen i rörelsekapitalet uppgick till Kkr (29 332). Kassaflödet från rörelsen förbättrades med Kkr till Kkr (18 192). Likvida medel - exklusive kortfristiga placeringar - har för moderföreningen under året minskat med Kkr till Kkr. Eget kapital uppgick vid årets utgång till Kkr ( ) och soliditeten var 63,1 % (57,2%). Fritt eget kapital ökade med Kkr till en balanserad vinst om Kkr. Kvalitets- och miljöledning All verksamhet inom Fonus är kvalitetscertifierad enligt den internationella standarden ISO 9001:2008 inom områdena: Juridik, Försäkring, Begravning och Sten. Därutöver är begravningsverksamheten certifierad enligt SS-EN 15017:2006, som är en europeisk standard för begravningstjänster. Certifikaten har utfärdats av ett särskilt certifieringsorgan Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA, Sverige AB) som är ackrediterat av Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Miljöpåverkan Den verksamhet som bedrivs vid Fonus Industri i Falköping är anmälningspliktig i enlighet med miljöbalken. Fonus har valt ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO som redovisningsmetod. Certifikatet gäller tillverkning av kistor, urnor samt övriga produkter för begravningsverksamhet. Utsikter inför 2011 Vid Fonus, ekonomisk förenings styrelsemöte den 8 december 2010 beslutades att under 2011 bolagisera nuvarande juridiska verksamhet som bedrivs inom division juridik i Fonus. Bolaget ska bli ett helägt dotterbolag i koncernen och få namnet Familjens jurist i Sverige AB. Bolagets ändamål ska vara att bedriva juridisk verksamhet inom främst det familjerättsliga området. Inriktningen för den operativa verksamheten kommande år sammanfattas i följande områden; Utveckling och resursförstärkning av informationsteknologi - funktionen. Fortsatt fokusering på kompetensutveckling, också genom interaktiva, webbaserade internutbildningar. Implementering av framtaget framtidskoncept gällande utvalda kontor inom division begravning. Förslag till vinstdisposition s fria kapital uppgår till Kkr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår ordinarie föreningsstämma att till förfogande stående vinstmedel Balanserad vinst ,28 Årets resultat , ,44 disponeras enligt följande: - utdelning 5 % på medlemsinsatser ,15 - till bundna reserver ,20 - i ny räkning balanseras , ,44 s och moderbolagets resultat och ställning framgår av efterföljande redovisningshandlingar. 9

10 Verksamhetsberättelse 2010 s resultaträkning s resultaträkning Belopp i Kkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 5,6, Övriga ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

11 s balansräkning Verksamhetsberättelse 2010 Belopp i Kkr Not TILLGÅNGAR Hyresrätter Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark o markanläggningar Maskiner, tekniska anläggningar o inventarier Övriga inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager s balansräkning Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel 29: Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundna reserver Bundet eget kapital Fria reserver Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder - räntebärande Avsättningar Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder - räntebärande Övriga skulder - räntefria Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

12 Verksamhetsberättelse 2010 s kassaflödesanalys s kassaflödesanalys Belopp i Kkr Not Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, not 29: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga räntefria skulder Summa rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag - - Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning/avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar Förvärv/försäljning av övriga finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring medlemsinsatser Utdelning Förändring räntebärande skulder Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde SPECIFIKATION AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Årets kassaflöde Likvida medel vid årets utgång, not 29:

13 s resultaträkning Verksamhetsberättelse 2010 Belopp i Kkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat 5,6, Utdelning dotterbolag Nedskrivning aktier / fordran i dotterbolag Övriga ränteintäkter o liknande resultatposter Räntekostnader o liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat s resultaträkning 13

14 Verksamhetsberättelse 2010 s balansräkning s balansräkning Belopp i Kkr Not TILLGÅNGAR Hyresrätter Goodwill Immateriella anläggningstillgångar Byggnader, mark o markanläggningar Maskiner, tekniska anläggningar o inventarier Övriga inventarier Förbättringsutgifter på annans fastighet Materiella anläggningstillgångar Aktier i koncernbolag Andra långfristiga värdepappersinnehav Fordran koncernbolag Andra långfristiga fordringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Likvida medel 29: Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Medlemsinsatser Bundna reserver Bundet eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder räntebärande Långfristiga skulder - räntefria Summa långfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder räntebärande Övriga skulder räntefria Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser

15 s kassaflödesanalys Verksamhetsberättelse 2010 Belopp i Kkr Not Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet, not 29: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Övriga räntefria skulder Summa rörelsekapitalförändringar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning/avyttring av immateriella/materiella anläggningstillgångar Förvärv/avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Summa investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring medlemsinsatser Utdelning Förändring räntebärande skulder Summa finansieringsverksamhet s kassaflödesanalys Årets kassaflöde Specifikation av likvida medel Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde Likvida medel vid årets utgång, not 29:

16 Verksamhetsberättelse 2010 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Vid omräkning till svenska kronor av utländska dotterbolags resultat- och balansräkning används dagskursmetoden. Koncernredovisningen omfattar Fonus, ekonomisk förening och samtliga bolag i vilka Fonus, ekonomisk förening direkt äger mer än 50% av röstetalet. Vinstavräkning Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på antagande om nyttjandeperioden för respektive anläggningstillgång. Följande avskrivningssatser tillämpas; Maskiner o tekniska anläggningar 20% Inventarier o bilar 20% Hyresrätter 20% Goodwill 10-20% Byggnader och markanläggningar 2-5% Förbättringar på annans fastighet 20% Material och varulager Varulagret värderas till anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Kortfristiga placeringar är upptagna till marknadsvärde. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde. 16

17 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2010 NOTER (samtliga belopp i Kkr ) Not 1 Nettoomsättning per verksamhetsgren Begravning inkl sten Juridik inkl försäkring Nettoomsättning Av moderföreningens nettoomsättning har Kkr (8 705 ) fakturerats dotterbolag. Not 2 Administrationskostnader s och moderföreningens administrationskostnader för år 2009 är minskade med kkr. Dessa avser personal uthyrd till svenska dotterbolag. I koncernen är dessa kostnader flyttade till kostnad sålda varor och i moderföreningen till övriga rörelsekostnader. Not 3 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter fördelas enligt nedan; Administrativa tjänster Hyresintäkter Franchise Lönebidrag Försäljning anläggningstillgångar Övrigt Summa övriga rörelseintäkter Administrativa tjänster i moderföreningen avser i sin helhet fakturering mot dotterbolag. Not 4 Övriga rörelsekostnader Personalkostnader uthyrning Db Avvecklingskostnad Danmark Försäljning finansiella anläggningstillgångar Summa övriga rörelsekostnader Kommentarer och noter till redovisningen I moderföreningens resultaträkning 2009 har justering gjorts enligt följande: Administrationskostnader har minskats med Kkr samtidigt som övriga rörelsekostnader belastats med samma belopp, då dessa kostnader möts av intäkter under posten övriga rörelseintäkter. 17

18 Verksamhetsberättelse 2010 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Not 5 Avskrivningar Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har belastat resultatet enligt följande; Hyresrätter Goodwill Maskiner o tekn. anläggningar Inventarier Förbättringar på annans fastighet Byggnader Markanläggningar Summa avskrivningar och fördelats per funktion i resultaträkningen enligt nedan; Kostnad sålda varor Försäljningskostnader Administrationskostnader Summa avskrivningar Not 6 Anställda och löner Verksamheten i Sverige Medelantal anställda (varav män) (277) (313) (275) (311) Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (2 529) (2 156) (2 529) (2 156) Sociala kostnader (- varav pensionskostn. övriga anst.) (10 452) (15 062) (10 390) (14 986) (- varav pensionskostn. styrelse o VD) (594) (509) (594) (509) Verksamheten i Norge Medelantal anställda (varav män) (21) (21) - - Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (1 662) (1 109) - - Sociala kostnader (- varav pensionskostn. övriga anst.) (810) (400) - - (- varav pensionskostn. styrelse o VD) (184) (150) - - Totalt Medelantal anställda (varav män) (298) (334) (275) (311) Löner och ersättningar (varav till styrelsen och VD) (4 191) (3 265) (2 529) (2 156) Sociala kostnader (- varav pensionskostn. övriga anst.) (11 352) (15 462) (10 390) (14 986) (- varav pensionskostn. styrelse o VD) (778) (659) (594) (509) 18

19 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2010 Pensioner i moderföreningen Föreningen tryggar sina pensionsutfästelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavande i stiftelsen den 31 december 2010 översteg pensionsskulden med Kkr ( Kkr). Anställningsvillkor för VD i moderföreningen VD har vid uppsägning från föreningens sida rätt till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Vid egen uppsägning finns ingen rätt till avgångsvederlag. Uppsägningstiden är då 6 månader. VD tillförsäkras pensionsförmån genom premiebaserad avtalspension. Premien är fastställd till att utgöra 30 procent av den månatliga pensionsgrundande kontanta lönen. Pensionsåldern är 65 år Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 3,7 3,5 Därav sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 52,7 56,6 Total sjukfrånvaro uppdelat på kön och ålder Sjukfrånvaro kvinnor % 5,1 4,4 Sjukfrånvaro män % 1,6 2,0 29 år eller yngre % 2,1 1, år % 3,6 2,7 50 år eller äldre % 3,9 4,3 Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse: Kvinnor (antal) 6 7 Män (antal) 9 8 Övriga ledande befattningshavare inkl. VD (Företagsledning) Kvinnor (antal) 1 1 Män (antal) 3 3 Kommentarer och noter till redovisningen Not 7 Ersättning till revisorer Revisionsuppdraget Övriga uppdrag Summa ersättning till revisorer Under 2010 har i moderföreningen utbetalats 243 Kkr i revisionsarvode samt 281 Kkr avseende konsultarvoden till Grant Thornton AB. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Följande revisionsfirmor har anlitats under räkenskapsåret; Sverige: Grant Thornton AB Norge: Grant Thornton Revisjon AS Danmark: BRANDT, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Finland: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 19

20 Verksamhetsberättelse 2010 Kommentarer och noter till redovisningen Kommentarer och noter till redovisningen Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat kortfristiga placeringar Kursdifferenser Ränteintäkter från koncernbolag Övr. ränteintäkter Summa ränteintäkter Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat kortfristiga placeringar Kursdifferenser Övr. räntekostnader Summa räntekostnader Not 10 Skatt Aktuell skatt i Sverige Aktuell skatt i utland Uppskjuten skatt Summa skatt Not 11 Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätter Goodwill Hyresrätter Goodwill Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

21 Kommentarer och noter till redovisningen Verksamhetsberättelse 2010 Not 12 Byggnader, mark och markanläggningar Byggnader Mark o Byggnader Mark o markanl. markanl. Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Det bokförda värdet i koncern och moderföreningen år 2010 är för mark 804 Kkr och för markanläggningar 212 Kkr. Taxeringsvärdet för byggnader ( Kkr) och mark (867 Kkr) uppgår till Kkr. s fastigheter, maskiner och inventarier är brandförsäkrade till nyanskaffningsvärde. Försäkringsavtalet innehåller inte särskilt angivna försäkringsbelopp. Not 13 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier Maskiner o Inventarier Maskiner o Inventarier tekn anläggn. tekn anläggn. Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Kommentarer och noter till redovisningen Not 14 Förbättringar på annans fastighet Förbättringar Förbättringar Årets ing. anskaffningsvärde Årets inköp Försäljning/utrangering Kursdifferenser - - Utgående ack. anskaffningsvärde Årets ing. avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering Kursdifferenser - - Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Årsberättelse NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv.

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Välkommen till våra distriktsstämmmor

Välkommen till våra distriktsstämmmor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 UPP TILL Välkommen till våra distriktsstämmmor Ort Datum Lokal UMEÅ Mån 14 mars Umeå Folkets Hus, Studion VÄNNÄS Ons 16 mars Vegaskolan, matsal STORUMAN Ons 16 mars Folkets Hus

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer