ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS"

Transkript

1 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning

2 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Organisationsnummer VERKSAMHETS- BERÄTTELSE Bakgrund Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande astma, allergi och annan överkänslighet. Styrelsen beslutar om utdelning av forskningsanslag, förvaltning av fondmedel samt information om den forskning som stöds. Stiftelsens kapital har tillkommit dels genom Röda Fjäderninsamlingen 1989 tillsammans med Lions, dels genom direkta gåvor och testamentariska förordnanden. Fonden har ett eget 90-konto för sin insamlingsverksamhet, Pg och Bg , och kontrolleras genom Svensk Insamlingskontroll. Styrelse och kansli Vid Astma- och Allergiförbundets kongress i maj 2010 valdes följande styrelse: Britta Andersson, ordförande Gunnar Hellberg Leif Henriksson Roland Efraimson Inger Rådö Valda ersättare är Inga-May Lidström och Susanne Hejra. Vid styrelsens konstituering valdes Roland Efraimson till vice ord - förande. Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju ordinarie styrelsesammanträden. Fonden har två anställda, fondsekreterare Hanna Vihavainen samt projektanställd kommunikatör Sara Nilsson sedan augusti Forskningsnämnd Styrelsen har till sitt förfogande en forskningsnämnd, utsedd av förbundsstyrelsen, som består av forskare från olika discipliner. Forskningsnämndens uppgift är att vara vetenskaplig rådgivare till fondstyrelsen i frågor som rör forskningsanslag. Följande personer ingår i forskningsnämnden : Ingalill Bjöörn, Astma- och Allergiförbundet, ordförande Ulf Bengtsson, docent, allergologi/födoämnesöverkänslighet, Göteborg Leif Bjermer, professor, lungmedicin, Lund Birgitta Meding, docent, dermatologi, Stockholm Steven Nordin, professor, psykologi, Umeå Magnus Svartengren, professor, yrkes- och miljömedicin, Stockholm Kurt Svärdsudd, professor, allmänmedicin, Uppsala Marianne van Hage, professor, klinisk immunologi, Stockholm Göran Wennergren, professor, allergologi/pediatrik, Göteborg Stöd till forskning Fondens huvudsakliga stöd till vetenskaplig forskning sker genom årliga anslag till forskningsprojekt. Under verksamhetsåret 2010 inkom 84 ansökningar om forskningsanslag på totalt 37 mkr. Styrelsen beslutade att dela ut sammanlagt 6 mkr till 30 forskningsprojekt. Fullständig förteckning över beslutade forskningsanslag finns som bilaga. Fonden och förbundet är sedan 2009 förmånstagare av överskottsmedel från PostkodLotteriet. År 2010 beslutade fonden att utöver medel från PostkodLotteriet som delas ut till de ordinarie forskningsprojekten bevilja medel från PostkodLotteriet även till tre särskilda projekt inom allergiforskning vars syfte är att implementera forskningsresultat i vården så att resultaten snabbare kommer till gagn för människor med allergiska sjuk - domar. Medlen från PostkodLotteriet ger alla dessa forskningsprojekt ett mycket betydelsefullt tillskott. Fondstyrelsen förvaltar sedan 2004 medel som insamlats till minne av Kerstin Hejdenberg, tidigare ordförande i såväl förbundet som fonden. Stipendiefonden har till ändamål att främja barnallergologisk forskning genom att årligen dela ut stipendier till förtjänta doktorander inom området. En jury bestående av Inger Rådö, Robert Hejdenberg och Göran Wennergren utser sti pen - diaterna års stipendier tilldelades Maria Ingemansson för projektet Effekter på vårdkvalitet för barn och astma och Jon Konradsen för projektet Svår astma hos barn. Svenska föreningen för allergologi (SFFA) delar ut ett forskningsstipendium, Stora SFFA-stipendiet, vars syfte är att stimulera forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet. År 2010 beslutade fonden att tillsammans med andra företag och organisationer ge ett bidrag till detta stipendium. Fonden beviljade också ett bidrag till en internationell konfe- Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Verksamhetsberättelse

3 rens om luftkvalitet och hälsa som anordnades i oktober i Stockholm av Stockholms stads miljöförvaltning. Konferensens syfte var att presentera ledande forskning om hälsoeffekterna av partiklar i utomhusmiljön och vilka åtgärder vidtas i olika städer i Europa. Verksamhet I samband med den Internationella Astmadagen i maj presenterade fonden en ny skrift Så sköter du om din astma och allergi under graviditeten riktad till gravida och ammande kvinnor. Den ger vetenskapligt grundade råd om hur man bäst behandlar sin sjukdom under den tid man väntar barn och ammar. Skriften distri - buerades till landets alla vård- och mödravårdscentraler och den bygger på den handbok riktad till vårdpersonal som fonden tog fram under Handboken i sin tur uppmärksammades vid ett flertal möten med professionen under Alla förbunden förutom Psoriasisförbundet har beslutat att fortsätta med verksamheten med brukarmedverkan i forskningen som en del av ordinarie verksamhet med gemensamma utbildningar. Även dialogen om forskningsfinansiering inom de tre förbunden fortsatte under 2010 där bl a möjligheterna för gemensam upphandling av kapitalförvaltning diskuterades. På förbundskongressen i maj beslutades om en stadgeändring av fondens stadgar och nya ledamöter valdes till fondstyrelsen som ersätter Lions representanter eftersom Lions Clubs Internationals styrelse tidigare begärt utträde ur forsknings - fondens styrelse. Stadgeändringen träder i kraft först efter att Kammarkollegiet godkänt fondens permutationsansökan. År 2010 var sista året för det treåriga samverkansprojektet Brukarmedverkan i medicinsk forskning tillsammans med Reumatikerförbundet, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Psoriasisförbundet. Projektet syftade till att öka brukarinflytandet i forskningen genom att öka kunskapen om forskning hos förbundens förtroendevalda och genom att utbilda brukare som kan medverka som forskningspartners. Projektet finansierades med medel från Allmänna Arvsfonden. Sammanlagt har projektet utbildat 55 forskningspartners varav 11 representerar Astmaoch Allergiförbundet och är knutna till olika forskningsprojekt. Tillsammans med förbundet arrangerade fonden den åttonde Allergistämman i oktober i Linköping med temat Nyorientering i allergiterrängen. Stämmans syfte var att fungera som mötes - plats mellan forskare och de som arbetar med allergifrågor inom kommun, landsting, myndigheter och ideellt. En nationell programkommitté tog fram programmet som var indelat i fyra huvudområden och antalet parallella seminarier varierade för varje huvudområde för att garantera att alla deltagare erbjöds intressanta och nyorienterande seminarier. Över 500 besökare fick delta i 41 seminarier som presenterades av cirka 100 föreläsare. Utvärderingen av stämman var väldigt positiv där bland annat 96 procent av deltagarna ansåg att stämman uppfyllde deras förväntningar. Det samverkansråd som inrättades 2007 med förbundet för att samordna och effektivisera den gemensamma verksamheten sammanträdde två gånger under I rådet tas upp planering av aktiviteter för att främja forskning samt frågor som rör organisatorisk samordning i stort. Fonden har i samarbete med förbundet skapat ett vetenskapligt råd med representanter för de sex centra för allergiforskning i Sverige. Vetenskapliga rådets syfte är att långsiktigt verka för att svensk forskning om allergiska sjukdomar får ett stärkt stöd i det svenska samhället och att samordna förbundets och fondens och den vetenskapliga världens budskap om allergiska sjukdomar riktat till allmänhet och beslutsfattare. Vetenskapliga rådet sammanträdde en gång under Ledamöterna har därutöver deltagit i fondens och förbundets olika arbetsgrupper under året. Dialogen om forskningsfinansiering inom handikappförbund fortsatte under 2010 där bl a möjligheterna för gemensam upphandling av kapitalförvaltning diskuterades. Fonden medverkade som utställare på evenemanget Forskning och hälsa i Kungsträdgården i Stockholm samt på Centrum för Allergiforsknings öppna hus i Stockholm. Fonden var även en medarrangör för föreningen Vetenskap & Allmänhets dialogmöte om astma på Karolinska Institutet. 28 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Verksamhetsberättelse 2010

4 Information Informationsspridningen om forskning har stor betydelse för fondens verksamhet. De nya informationskanalerna, så kallade sociala medier, är också en viktig plattform för insamlingen. I augusti anställde fonden tillsammans med förbundet kommunikatör Sara Nilsson för att utveckla fondens närvaro i nya sociala medier och understödja fondens informations- och insamlingsverksamhet. Fonden informerade om sin verksamheten via tidningen Allergia och Allergi i Praxis samt via förbundets hemsida. Tidningen Allergia startade under 2010 ett nytt återkommande inslag om den forskning som fonden stödjer i form av en fråge - sport Tävla mot forskare. Arbetet med att skapa en helt egen hemsida för fonden på adressen påbörjades under 2010 och sidan kommer att lanseras under våren Fondens årliga forskningsanslag annonseras i vetenskapliga tidningar och ansökan sker via ett webbaserat ansökningssystem. År 2010 satsade fonden på riktade anslagsannonser i tidningar för miljö och beteendevetenskap för att uppmuntra forskningsansökningar inom nya områden. Den webbaserade ansökningsblanketten uppdaterades för att uppmärksamma den kliniska och patientnära delen i forskningsprojekten. I samverkan med förbundet fortsattes utgivningen av en årsskrift, Allergifakta, där grundläggande fakta om de allergiska sjukdomarna och den forskning som fonden stödjer presenteras. Årets tema var eksem och skriften lanserades i december på öppet hus på förbundskansliet. Allergifakta delas ut till förbundets och fondens samarbetspartners, förbundets läns- och lokalföreningar och till fondens månadsgivare. pollenallergi ger astma uppmärksammades. Annonsering av pollenkampanjen skedde på webbsajten M-magasin.se, via vykort på flygplatser samt som en bilaga i Svenska Dagbladet. På förbundskongressen delades insamlingsmaterial till alla lokal - föreningar för att engagera föreningarna i olika insamlingsakti - viteter. Julkampanjen bestod av en webbannons på Facebook. Bidraget från PostkodLotteriet ger ett markant årligt tillskott till fondens insamlade medel som används för att främja allergiforskning och ger också en ökad möjlighet att satsa på insamlingsaktiviteter. Under 2010 delade Svenska PostkodLotteriet ut 768 mkr till välgörenhet varav förbundet och fonden fick 4,4 mkr. Pengarna är inte öronmärkta, utan fonden avgör själv hur pengarna kommer till bäst användning. PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och natur. Förutom ekonomiskt stöd får förbundet och fonden även kraftfull medial exponering via PostkodLotteriet. FRIIs Kvalitetskod syftar till att öka öppenheten i redovisningen av insamlingsorganisationernas verksamhet. En av de viktigaste delarna i FRIIs kvalitetskod är kodrapporten. Forskningsfondens uppdaterade kodrapport finns på fondens hemsida Under 2010 har fonden varit representerad i insamlings - nätverket för handikapporganisationer inom FRII samt deltagit i FRIIs och Svensk Insamlingskontrolls utbildningar och informationsträffar. I övrigt hänvisas till årsredovisningen. Insamling Under 2010 fortsatte fonden att prova och utvärdera olika nya insamlingsmetoder utöver de traditionella metoderna ( till exempel minnesgåvor, autogirogåvor). Tillsammans med pr-byrån Nimbus Communication gjordes en insamlingskampanj under pollen - säsongen där den forskning som arbetar på att förhindra att Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Verksamhetsberättelse

5 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond har till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande astma, allergi och annan överkänslighet. Fonden delar årligen ut anslag till vetenskapliga forskningsprojekt inom allergiområdet. Fondens intressepolitiska arbete sker i nära samverkan med Astma- och Allergiförbundet. Information om verksamheten och väsentliga händelser under räkenskapsåret För utförlig beskrivning av verksamheten och väsentliga händelser under räkenskapsåret hänvisas till forskningsfondens verksamhetsberättelse på sidorna Förvaltning och finansiella instrument Stiftelsens kapital har tillkommit dels genom Röda Fjäderninsamlingen 1989 tillsammans med Lions, dels genom direkta gåvor och testamentariska förordnanden. Stiftelsens kapital förvaltas av Carlson Investment Management. I januari 2010 antog styrelsen en ny placeringspolicy. Ny upphandlig av fondens kapital - förvaltning bedömdes inte vara aktuell under året. Fonden har använt konsulthjälp från Intelligent Investing Scandinavia för granskning av förvaltningen. Tillsammans med ett antal handikappförbund fortsatte fonden under 2010 dialogen om förbundens forskningsfinansiering där bl a möjligheterna för gemensam upphandling av kapitalförvaltning diskuterades. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Resultat och ställning Stockholmsbörsen steg med 26,9 procent under 2010 och bidrog till att fondens portfölj gav en positiv avkastning under året. Den absoluta avkastningen för fondens portfölj 2010 uppgick till 9,9 procent. Fondens portföljs marknadsvärde var 124,7 mkr per den sista december Carlson Investment Management har överträffat förvaltningsmålet (KPI + 4 procent) i sin förvaltning under året. År 2010 satsades mer resurser på insamling. Annonsering av pollenkampanjen skedde på webbsajten M-magasin.se, via vykort på flygplatser samt som en bilaga i Svenska Dagbladet. En del av den nyanställde kommunikatörens arbetsinsatser inriktades på insamling. Det nya givarregistrets drift- och supportkostnader ökade också under Insamlingskostnaderna var därmed 207 tkr högre än föregående år. Administrativa kostnaderna ökade med 52 tkr jämfört med föregående år eftersom kostnader på grund av nyanställning samt övrig förvaltning ökade något under Ändamålskostnaderna var lika stora som föregående år; cirka 1,9 mkr. Verksamhetsintäkterna ökade med cirka 1,6 mkr jämfört med närmast föregående år vilket kan förklaras av en stor aktiegåva på 1,4 mkr. Sammanlagt var verksamhetsintäkterna 3,6 mkr. Resultatet från finansiella poster är 8,3 mkr. Det är 9 mkr sämre än föregående år vilket kan förklaras av uppgången i Stockholmsbörsen under 2009 då nedskrivningen av fondens aktier kunde återföras. Sammantaget har detta medfört att årets resultat före fördelning blev 7,7 mkr sämre än föregående år och efter årets fördelning är det kvarstående beloppet för året 2,6 mkr mot 10,4 mkr för år I övrigt hänvisas till resultat- och balansräkning. För att effektivisera fondens ekonomiadministration togs en ny kontoplan i bruk i januari Den nya kontoplanen kommer att underlätta filöverföring av bokföringsunderlag från bland annat Carlson Investment Management. Under 2012 planerar Forskningsfonden att arrangera ett kampanjår för att sätta allergiforskningen i fokus. Året ska syfta till att öka medvetenheten hos allmänheten om allergiforskningens betydelse. Genom att belysa ämnet hoppas fonden kunna samla in pengar från allmänheten. År 2011 kommer mycket fokus ligga i förberedelserna av denna kampanj. 30 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Årsredovisning 2010

6 RESULTATRÄKNING Funktionsindelad resultaträkning Not Verksamhetsintäkter Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga räntekostnader och liknande poster Förvaltningskostnader Summa resultat från finansiella poster Årets resultat före fördelning Verksamhetsresultat Fördelning av årets resultat Årets resultat före fördelning Reservering av ändamålsbestämda medel Årets resultat efter fördelning/förändring balanserat kapital Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Årsredovisning

7 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Insamlingsregister Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran Astma- och Allergiförbundet Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 11 Balanserat fritt kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 32 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Årsredovisning 2010

8 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper (BFL 6:6, ÅRL 5:2) Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående noter. Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärdet med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker efter individuell prövning. Värdering görs till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Aktier värderas kollektivt enligt FARSRS RedR5 och räntebärande värdepapper värderas kollektivt enligt FARSRS RedR7. Beviljade anslag redovisas mot övriga skulder. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället. Not 2 Verksamhetsintäkter Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande: Testamenten Gåvor Medel från PostkodLotteriet Övriga intäkter (handbok) Summa Not 3 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar Utdelningar Ränteersättningar värdepapper Realisationsvinst vid försäljningar Realisationsförlust vid försäljningar Återföring av nedskrivning av aktier Nedskrivning av räntebärande värdepapper Summa Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkt Summa Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav Bokfört Marknadsvärde värde Svenska räntebärande värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Summa Not 8 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Upplupen värdepappersränta Sålda, ej likvida värdepapper Interimsfordringar Upplupen intäkt, medel PostkodLotteriet Summa Not 9 Eget kapital Ingående balanserat kapital Årets resultat Utgående balanserat kapital Not 10 Övriga skulder Ej utbetalda beviljade anslag Ej utbetalda anslag Ej utbetalda beviljade medel PostkodLotteriet Leverantörsskulder Övriga skulder (källskatt) Summa Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Revisionsarvode Semesterreserv Upplupna sociala avgifter Skuld Astma- och Allergiförbundet Övriga interimsskulder Summa Not 5 Övriga räntekostnader och liknande poster Ränte- och bankkostnad Summa Not 6 Övriga immateriella anläggningstillgångar Datasystem för insamlingsregister Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivning Årets avskrivning Utgående ackumulerad avskrivning Utgående redovisningsvärde Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Årsredovisning

9 Stockholm den 16 mars 2011 Britta Andersson Roland Efraimson Gunnar Hellberg Ordförande Leif Henriksson Inger Rådö Revisorspåteckning: Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 4 april 2011 Håkan Sten Mikael Forsberg Birgitta Bäuml Autoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor 34 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Årsredovisning 2010

10 REVISIONSBERÄTTELSE Till styrelsen i Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Stiftelsen Astmaoch Allergiförbundets Forskningsfond för år Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att års - redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Stockholm den 4 april 2011 Håkan Sten Mikael Forsberg Birgitta Bäuml Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Årsredovisning

11 BEVILJADE FORSKNINGSANSLAG 2010 Ur Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ALADDIN: Livsstil och allergi en prospektiv undersökning om betydelsen av miljö och livsstilsfaktorer under graviditet och barnets uppväxt Överläkare Johan Alm Characterization of the genetic and environmental interplay in asthma discordant and concordant twins Barnläkare Catarina Almqvist Malmros Mera information från pricktestning för Typ I allergi Professor Chris Anderson Små skillnader i kemisk struktur och reaktivitet hos vanliga doftämnen i vår omgivning hur påverkas frekvenser av kontaktallergi? Leg läk, PhD Johanna Bråred Christensson Nodlika receptorers (NLRs) betydelse för allergisk luftvägsinflammation Professor Lars Olaf Cardell Allergi och astma mot sällskapsdjur; nya allergen för diagnostik och behandling Medicine doktor Hans Grönlund Är allergiframkallande metaboliter orsaken till kontaktallergi mot neoprengummi? Kemist Lina Hagvall Astma hos barn och ungdomar, karakterisering av och riskfaktorer för svår bestående astma samt långtidsuppföljning av sjukdomsförloppet. Professor Gunilla Hedlin Kontaktallergi mot metaller, aluminium och palladium Docent Monica Hindsen Kontaktallergi för textilfärgämnen diagnostik och klinisk relevans Docent Marléne Isaksson Kan vi förbättra och förenkla diagnostiken vid fördoämnesallergier hos barn och ungdomar? Professor SGO Johansson Är naturliga doftämnen mindre allergiframkallande än syntetiska parfymer? Professor AnnTherese Karlberg Hur kan märkning av kosmetika och andra produkter utformas för att förebygga allergi och eksem bättre? Professor Carola Lidén Svår födoämnesallergi bland barn och ungdomar från Diagnostik till Praktik Docent Gunnar Lilja Typ1allergi i Västra Götaland och samvariationen mellan astma, rinit och salicylidiosynkrasi Professor Bo Lundbäck Immunologiska mekanismer skiljer olika typer av astma betydelse för diagnos och behandling Professor Jan Olof Lötvall Capsaicin och metakolinkänslighet hos patienter med astma, före och efter behandling med inhalationssteroider Överläkare Eva Millqvist Luftvägsinflammation hos barn och personal och förekomst av djurallergen, mögel DNA och andra mikrobiella markörer i damm och luft i konventionella förskolor och allergiförskolor Forskare Dan Norbäck Besvärsutlösande miljöfaktorer, hantering av besvär samt livskvalitet vid astma och allergi Professor Steven Nordin Stress och allergisjukdom Mekanismer för hur psykologisk stress påverkar immunfunktion olika hos allergiska och friska individer Docent Caroline Olgart Höglund Analys av partiklar i utandningsluft en ny metod för att diagnosticera och monitorera inflammation i luftvägarna Docent AnnaCarin Olin Longitudinella studier om astma och allergisk sensibilisering bland barn; incidens, remission och riskfaktorer med särskilt fokus på miljöfaktorer samt livskvalitet. Verksamhetschef Eva Rönmark Vilka faktorer påverkar exacerbationer, symtomkontroll och livskvalitet hos patienter med astma och KOL i Uppsala- Örebroregionen, en femårs uppföljning. Distriktsläkare, med dr Björn Ställberg Tidig tarmflora och utveckling av IgEmedierade allergier hos barn Docent Eva SverremarkEkström Patofysiologi av inflammation i de nedre luftvägarna studier av inflammatoriska biomarkörer Docent Ellen Tufvesson Eksem hos barn klinisk och epidemiologisk studie av en födelsekohort ( BAMSE dermatologi) Professor/överläkare CarlFredrik Wahlgren Kliniska studier rörande nya strategier för diagnos och behandling av IgEmedierad allergi Professor Marianne van Hage Risk och friskfaktorer vid astma och allergi hos barn Professor Göran Wennergren Miljö, livsstil och allergisjukdomar en longitudinell studie (BAMSE) Professor Magnus Wickman Förekomst av födoämnesöverkänslighet bland skolbarnvalidering med dubbelblind placebokontrollerad provokation, inflammationsmarkörer och påverkan på livskvalitet/nutritionsstatus Barnallergolog Anna Winberg 36 Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012 MIN ÖNSKANS STAD Under verksamhetsåret

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Generalsekreteraren har ordet Var tionde

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling

Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2006 Stiftelsen för kunskapsoch kompetensutveckling Verksamhetsberättelse Vd har ordet... 4 Samverkan för företagsnytta... 6 Mötesplatser som stimulerar tillväxt...

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer