Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0 Viktigaste händelserna Året i sammandrag VD har ordet Strategisk inriktning Marknad Försäljning & marknadsfokus Kunder till LUVIT Produkt- & tjänsteutveckling LUVITs medarbetare LUVITs ledning och organisation LUVITs styrelse Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förändring eget kapital Noter Revisionsberättelse i G:a Biskopshuset Biskopsgatan 1, Lund. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken senast den 25 april 2007 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 117, Lund, eller via e- post, Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 26 april Bolaget kommer att bekräfta mottagandet av alla anmälningar som görs via e-post. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Delårsrapport 1-2 maj Delårsrapport 2-23 juli Delårsrapport 3-19 oktober Tillgängliga rapporter Rapporterna finns tillgängliga på per dessa datum. Ekonomisk information kan även beställas från: LUVIT AB Box Lund Telefon Mail: 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Q1 - LUVIT har sedan flera år varit en av Microsofts få Gold Certified Partners i Sverige och under kvartalet har den statusen förnyats. Q2 - Resultatutvecklingen och tillväxten under första halvåret 2006 har inte motsvarat förväntningarna. Kostnadsbesparande åtgärder i form av bl a personalnedskärningar har vidtagits och VD Björn Christoffersson har avgått. Ny tf VD är Kamilla Hassander. Q3 - Under kvartal 3 har LUVIT ökat sin försäljning av konsultverksamhet. Kunden får ett stöd i utbildningspro- Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktie- cessen vilket leder till fler lyckade projekt och för kunden lägre kostnader i förhållande till traditionell utbildning. boken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd före den 25 april Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Q4 - LUVIT tecknade den 22 december en avsiktsförklaring avseende förvärv av Avensia och INXL Media. De förvärvade bolagen kommer tillsammans med LUVIT att omsätta ca MSEK 50 på årsbasis med god lönsamhet. 2

3 VD har ordet ett händelserikt år Strategisk inriktning med kunden i fokus Inför 2006 var LUVIT väl rustat för att möta marknadens behov. Tyvärr utvecklades inte försäljning såsom förväntat varför nya kostnadsbesparingsprogram genomfördes och VD avgick i juni. Trots detta lyckades vi genomföra ett stort teknikskifte och certifiera produkten så att LUVIT även framöver kommer att vara Microsoft Gold Certified Partner. Även om försäljningen till nya kunder inte utvecklades som förväntat lyckades LUVIT fördjupa och utveckla samarbetet med befintliga stora kunder. Oftast finns det i dagens trimmade organisationer inte resurser att genomföra lyckade e-lärande projekt. LUVIT har därför under 2006 utvecklat en modell för att genomföra pilotprojekt med kunderna som sedan successivt själva tar över mer och mer av hanteringen av innehåll och genomförande. För att kunna erbjuda och utveckla den här typen av resursförstärkning hos kunderna framöver har LUVIT tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Avensia och INXL Media under I och med förvärven blir vi en koncern med välutbildad personal som har lång erfarenhet från ITbranchen. Dessutom kommer vi att ha ett större kontaktnät med bra referenser och nöjda kunder. Affärsområden Vi kommer att samla våra framtida erbjudanden till marknaden i tre affärsområden: Inom Product development (Egna produkter) kommer det att finnas ett antal produkter i olika mognadsfaser. Här skall viderautveckling, drift och förvaltning av produkterna ske. Inom Software Solution (Kundanpassade lösningar/projekt) kommer vi att erbjuda utvecklingsuppdrag hos våra kunder. Consulting (Resursförstärkning) kommer att bli ungefär halva vår verksamhet och vi kommer att kunna erbjuda våra kunder både teknik- och applikationskonsulter. En god grund I och med förvärven kommer den nya koncernen att ha ca 60 anställda och en stabil grund för expansion och lönsamhet. Därmed blir LUVIT en mer attraktiv partner att göra affärer med. Vision Vår vision är att vara ett innovativt företag som tillvaratar medarbetarnas kompetens och kreativitet. LUVIT kan på detta sätt tillsammans med kunderna finna uppdrag, där vi har möjlighet att utveckla produkter som har potential att bli ledande inom sitt område. Vi vill också vara ett tillväxtföretag med ett starkt varumärke som kännetecknas av kompetens, tekniskt kunnande, långsiktighet och framförallt att vi skall vara lätta att göra affärer med. Affärsidé LUVITs affärsidé är att utveckla och leverera nätbaserade produkter och tjänster för kunskaps- och informationsspridning. Våra lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informations- och lärandeprocesserna. Kunderna är storföretag, företag med informationsintensiva produkter, universitet, förvaltningar och intresseorganisationer. Vi hjälper kunden att uppnå rätt kompetens, hos rätt person och vid rätt tillfälle. Mål LUVIT ska vara det naturliga valet för organisationer med komplexa affärsprocesser. I första hand ska svenska organisationer med internationell spridning bearbetas. Övergripande strategier För att nå bolagets mål efterföljs följande strategier under Genom att kombinera bra produkter och tjänster i botten med anpassningsarbete för de enskilda kundernas specifika affärs- och verksamhetsbehov ska LUVIT få kontinuerligt förbättrade kundrelationer, produkter och konkurrenskraft. Försäljningen ska ske med egen högkvalificerad personal och baseras på erbjudande av effektivitetsförbättrande lösningar för kundernas affärs- och verksamhetsprocesser. Produktutvecklingen sker med egna resurser och baseras på Microsofts produkter och verktyg. Internationella standarder följs. Utvecklingsarbetet baseras på en iterativ process som leder till kortare utvecklingscykler, ökad kreativitet i dialogen med kunderna och högre kvalitet. Stora och medelstora företag i Sverige samt stora universitet i Sverige och Europa är de kunder som i första hand har nytta av LUVITs produkter och tjänster. Framtidsutsikter Idag är LUVIT en av få leverantörer som har förnyat sitt system till att helt baseras på Microsofts.net-teknik. LUVIT erbjuder en nyckelfärdig lösning där användaren inte behöver hantera det tekniska utan kan fokusera på informations-, utbildnings- och certifieringsprocesserna. Baserat på marknadserfarenheter under de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på och öka satsningen inom företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. LUVITs kostnader är i stor utsträckning fasta och när omsättningen ökar kommer vinsten att stiga snabbt. Avtalen med kunderna förnyas i de flesta fall årligen och således har bolaget en trygg volym i botten. Den 22 december tecknade LUVIT en avsiktsförklaring om att förvärva Avensia och INXL Media. I och med de förvärven kommer den nya koncernen som bildas att ha ca 60 anställda och en stabil grund för expansion och lönsamhet. Därmed blir LUVIT en mer attraktiv partner att göra affärer med. 4 5

4 Marknad under utveckling Försäljning och marknadsfokus en resursstark leverantör LUVIT verkar på den europiska marknaden med huvudfokus på Sverige. Kunder finns idag bland mindre och större företag, organisationer, högskolor och universitet. Marknadens kunskap om vad man idag kan använda de produkter och tjänster som LUVIT erbjuder har vuxit framförallt det senaste året. De används nu av en varierande målgrupp bestående av både produktionsföretag, sammankomster när organisationen är utspridd geografiskt men har ett stort behov av att hållas samman. Ett intranät eller mail kan aldrig ersätta ett LMS/LCMS om det används som ett kombinerat informations-, utbildnings-, projekt-, och kommunikationsmedel. Idag är både externa återförsäljare, franchisekedjor och den egna säljkåren organisationens ansikte utåt men ofta brister kunskaperna om produkternas fulla möjligheter. utbildningar på distans eller som s k blended learning där det i systemet finns stöd för praktiska detaljer såsom lokalbokning, resurshantering, kurskataloger och studentadministration. LUVIT har alltid haft en stark anknytning till Universitets- och högskolemarknaden och är även en av de utvalda leverantörerna i den ramavtalsupphandling som gjorts där LUVIT och två andra leverantörer stod i en klass för sig. Inom Software Solution (Kundanpassade lösningar/projekt) tänker vi erbjuda utvecklingsuppdrag hos våra kunder. När vi bedömer att det kan finnas potential för dessa att bli framtida produkter flyttas de över till Product development och utvecklas och uppdateras löpande. Uppdragen är ofta inom verksamhetskritiska områden och utvecklas med Microsofts teknologier vilket ger lösningar inom portaler, beslutstöd, mobilitet och logistik. utbildningsföretag, kommuner och universitet/högskolor. Utbildning och kompetenshantering är en viktig men ofta kostsam del av företagets budget. Genom att delvis använda webbaserade lösningar för studier, kommunikation och erfarenhetsutbyte kan organisationer minska denna kostnad drastiskt. Möjligheten att delvis ersätta, lägga in föroch efterarbeten i ett Learning Management System/Learning Content Management System gör att utbildningsdagar på annan ort kan minskas och därigenom också reskostnader, hotellnätter, traktamenten och förlorad arbetstid. På samma sätt minskas kostnaderna för nödvändiga Nu kan alla, både externt och internt certifieras på ett billigt och säkert sätt. Här finns stora möjligheter att få kontroll över att rätt kompetens besitts av de som säljer varorna. Resultaten vid testerna kan sedan med fördel användas för beslut om nya utbildningsinsatser samt för att säkerställa att organisationen lever upp till de alltmer omfattande lagar och regleringar som finns inom olika verksamheter. Universitet och högskolor är de som först upptäckt nyttan med LMS/LCMS där de kan bedriva utbildning och examinering på distans. De har i större utsträckning än företag experter och anställda som behöver verktyg för att skapa kurser och bedriva kvalificerade Att det informationssamhälle vi lever i ställer högre och högre krav och att användningsområdena för denna typ av lösningar bara verkar öka bör tyda på en ljusnande framtid inom branschen. LUVIT har under året breddat utbudet av tjänster där vi idag i första hand hjälper kunderna att komma igång med kursskapande. Framöver kommer LUVIT även att erbjuda helhetsåtaganden som innefattar t ex all administration, bokning av kurser och kompetensanalyser, allt för att kunderna snabbt och lätt skall komma igång. Tidigare har det i större omfattning krävts att interna resurser sätts av. LUVIT har allt från administratörer till projektledare och pedagoger att tillgå, med erfarenhet av att driva dessa frågor ute i andras organisationer. I och med de planerade förvärven av Avensia och INXL kommer LUVIT att bredda marknaden genom att vara verksamt inom tre affärsområden framöver. Inom Product development (Egna produkter) kommer det att finnas ett antal produkter i olika mognadsstadier. Här sker vidareutveckling, drift och förvaltning av produkterna. LUVIT är den produkt som är mest komplex och kommer även fortsatt att vara huvudprodukten. Inom Consulting (Kompetensförstärkning) erbjuds våra kunder både projektledare, pedagogik-, teknik- och applikationskonsulter. Vi kommer att ha hög kompetens inom hårdvarunära utveckling och ha många medarbetare som är certifierade i Microsofts utvecklingsverktyg. Vi kommer därmed framöver att kunna erbjuda våra kunder större stöd vid implementering av system vilket leder till fler lyckade projekt. Möjligheterna att göra skräddarsydda utbildningar och utbildningsprogram ökar också. 6 7

5 Kunder till LUVIT skapa eget innehåll Produkt- och tjänsteutveckling generationsskifte LUVIT Learning Centre är ett komplett nätbaserat standardsystem för utbildnings- och informationsspridning som effektivt tillgodoser användare med olika behov. En stor nyhet är att vår produkt nu även innehåller funktioner för kompetenshantering. LUVIT gjorde det möjligt att på endast ett par dagar se till att kunskapen spreds till berörd personal. Per Manell, utvecklingschef LIF Just nu jobbar vi mycket med kompetenshantering och rollbeskrivning kopplat till de anställdas kompetensprofil och kompetensplan. Då tydliggörs vilken kunskapsnivå och erfarenhet en person behöver ha för att bli en certifierad rådgivare hos oss, till exempel. Rakel Andersson, Skandia För en liten organisation i Sverige med globalt fokus är e-utbildning ovärderligt med hjälp av LUVIT når vi alla våra intressenter. Med LUVITs teknik och kunskap skapar vi användarvänliga och lättillgängliga kurser som uppskattas av användarna runt om i världen. Kristina Johansson, UMC Idag finns ett relativt stort utbud av webbkurser inom ämnen som IT, allmän juridik, språk, management osv. Det finns också leverantörer som producerar skräddarsydda lösningar men ofta visar det sig att de kurser som verkligen behövs enbart är möjliga att framställa internt. Detta eftersom kunskapen om de egna produkterna, informationsflödet och arbetsprocesserna är intimt förknippade med den egna verksamheten. Informationen kan också ändras snabbt och förändringar av innehållet måste kunna skötas internt. Vi ser tydligt hur våra kunder i allt större utsträckning själva väljer att ta större ansvar för den interna kursproduktionen av sitt webbaserade lärande. Vi har provat att köpa egna kurser från andra leverantörer, men det har inte fungerat. LUVITs system är enkelt att använda och att uppdatera och det gör att vi har kontroll över vårt eget innehåll. Vi har också använt verktyget för certifiering av personalen. Rakel Andersson, Skandia Under året som gått har LUVIT fortsatt att förädla och vidareutveckla sin produktportfölj. Ny funktionalitet för bl a kompetenshantering har tillkommit. Satsningen på att kunna erbjuda ett helhetsgrepp för organisationers kompetensutveckling, innehållshantering och administration av utbildningar fortsätter. Generationsskiftet från den gamla produktgenerationen till den nya har genomförts under året. Stor vikt läggs vid att kunna erbjuda en modern och stabil plattform som motsvarar kundernas krav och önskemål. Under 2006 har Web 2.0 funktionalitet såsom bloggar och podcasting tillförts LUVIT Learning Centre. LUVIT går också vidare med den satsning på den underliggande plattformen som möjliggjorde LUVIT Learning Centres framgångsrika certifiering för Windows 2003 Server. LUVIT är fortsatt guldpartner med Microsoft. Planerad utveckling Satsningen på innehållshantering, innehållsskapande, uppföljningsfunktionalitet, standardstöd och kompetenshantering fortsätter. Ett nytt mallverktyg lanseras under våren. Vidare satningar på förbättrade samarbetsfunktioner, enkätfunktionalitet och multimedia följer under året. Stor vikt läggs vid användarvänlighet och på att kunna stödja kundernas arbetsflöden och processer. 8 9

6 LUVITs medarbetare hög kompetens och erfarenhet Det är medarbetarens kunskap, erfarenhet, engagemang och förmåga till samarbete som är LUVITs framtid. All strategisk produktutveckling sker internt på LUVIT, utifrån erfarenhet från både större och mindre utvecklingsprojekt, med god förståelse för kundens behov och möjligheter och bred kompetens inom teknikutveckling. LUVITs projektledare har en djupare förståelse för teknik, pedagogik och vad som krävs av både kunden och produktutvecklingsprocessen för att genomföra en lyckad implementation av LUVITs produkter och tjänster. Pedagogernas uppgift är både att aktivt påverka den strategiska utvecklingen av LUVITs produkter men även att i form av workshops och utbildningar stödja kunderna vid implementering eller som stöd och hjälp vid intern vidareutveckling med hjälp av LUVITs mjukvara. Peter Edvik, projektledare Min roll på LUVIT innehåller mycket varierande arbetsuppgifter vilket är nödvändigt på ett mindre företag och något som jag trivs mycket bra med. Främst är jag kontaktperson för ett antal av våra större kunder, men dessutom är jag ansvarig för översättning av systemet till andra språk, skriver manual, deltar Jag träffar våra kunder på möten och mässor och har daglig kontakt med de kunder där vi implementerar, uppgraderar eller anpassar systemet. LUVIT är kundens partner i alla frågor som gäller e-lärande. Jag tycker det är viktigt att betona att vi inte bara levererar ett system. Vi hjälper kunderna komma igång och har ofta projektledarrollen i systemutvecklingsarbetet på vid införandet. Therése Malmborg, ekonomi- och marknadsassistent Välkommen till LUVIT är en ofta elska. Organisationen bygger på att varje resurs utnyttjas på mer än ett sätt. Det gör att varje dag inte blir den andra lik, vilket är väldigt nistration. Därtill kommer grafiskt arbete till trycksaker och rapporter. Visserligen har siffror en svårslagen charm, men det är trevligt design-sidan, deltar i arbetet med upphandlingar och är backup för kundsupporten där jag har min bakgrund. Jag har gjort ett bra jobb när våra kunder är nöjda. Då är det också kul att jobba. använd svarsfras, till exempel på roligt. att få vara kreativ ibland. frågan varför jag som inte jobbar direkt med vår produkt ska vara med och skriva en manual, på eng- Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är bokföring, fakturering och admi- Jag möter våra kunder genom faktureringen och växeln, Jag försöker även se till att de får ett bra mottagande när de kommer på besök hos oss. Nils Tärnqvist, systemutvecklare Som systemutvecklare möter jag kunder i många olika sammanhang, det kan vara allt från att planera helhetslösning, då har jag gjort ett bra jobb. Det kan vara genom planering tillsammans med kund eller när jag utvecklar ny funktionalitet. Styrkan med en webbaserad produkt tycker jag är att företaget eller utbildningsanordnaren kan sprida sin information även till dem som inte har möjlighet att närvara i ett klassrum, på en utsatt tid. Den nya kompetenshanteringen kan ge en överblick på vilka resurser som finns i till exempel en stor och geografiskt utspridd organisation. en kundbeställd anpassning av vårt system till att utbilda kundens projektansvariga personal. LUVIT har hög kompetens inom både teknik- och pedagogikområdet. Detta medför att vi kan hjälpa kunderna att utnyttja e-learningens fördelar redan från dag ett. När jag känner att jag hjälpt en kund på vägen mot en väl fungerande Som återanställd tycker jag att LUVIT mognat som företag och rört sig i rätt riktning sedan jag arbetade här sist

7 LUVITs ledning LUVITs styrelse Kamilla Hassander tf Verkställande Direktör Kamilla är civilekonom från Lunds Universitet som även har 40 poäng i pedagogik. Efter examen har Kamilla varit verksam som säljare och konsult avseende affärssystem. Hon har även jobbat som revisor på Andersen revisionsbyrå. Anställd sedan 2000 Antal aktier 500 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder 35 Organisation Stefan Larsson Produktchef Stefan var mellan 1990 och 1997 doktorand i pedagogik, adjunkt och forskningsassistent vid Lunds universitet. Därefter var Stefan ansvarig för Programmet för kompetensutveckling och kursansvarig för Distanskurs i kompetensvetenskap på Malmö Högskola, samt styrelsemedlem i Centrum för kompetensutveckling. Anställd sedan 2000 Antal aktier 300 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder 46 Lars-Erik Nilsson, styrelseordförande Lars-Erik är 63 år och har varit styrelseledamot sedan 2001 och ordförande sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axis AB, IT Hantverkarna AB, Teligent AB och Trio AB. Styrelseledamot i Consellar AB. Aktier 0 Pia Arborelius Universitetsadjunkt sektionen för Ekonomi och Teknik vid Halmstad Högskola. Pia är 55 år och har varit styrelseledamot sedan Aktier: 500 Kamilla Hassander tf VD LUVIT AB Kamilla är 35 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseluppdrag: Styrelseordförande LUVAs Väl Invest. Aktier: 500 och genom LUVAs Väl Invest Anders Wehtje Vice VD & CFO i Volitogruppen Anders är 42 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB samt i bolag inom Volitogruppen, suppleant i CTT Systems AB. Aktier LUVIT, som härstammar från Lunds universitet, bildades Sedan juni 2000 handlas LUVITs aktier på First North vid Stockholmsbörsen under beteckningen LUVA. Koncern LUVIT ägs per den siste december till 43,8% av AB Nordsidan. Företagsledning Företagsledningen utgörs av VD och produktchef. Medarbetare Medarbetarnas kompetens utgör en viktig tillgång för bolaget. LUVITs medarbetare har en hög utbildningsnivå där majoriteten av personalen har en akademisk eller eftergymnasial utbildning. LUVIT har tecknat kollektivavtal med SIF (hängavtal). Vid utgången av 2006 hade LUVIT 12 anställda. Lars Wetterberg Vice President Human Resources, North America and Western Europe Alfa Laval Lars är 52 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Förtroendeman i Sparbanken Finn, Lund. Aktier 0 BG Svensson VD LUAB. BG är 61 år och har varit styrelsesuppleant sedan Styrelseledamot i UNIVA AB, LuEducation AB, GasOptics AB, Dermagen AB, Connect Skåne sektionsstyrelserna i Helsingborg och Kristianstad. Aktier

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för LUVIT AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Ägarförhållanden LUVITs huvudägare är AB Nordsidan 43,8%, Lunds Universitets Utvecklings AB med 8,6% samt Luvas Väl Invest AB med 8,5% av kapital och röster. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till och bolaget har per den 29 december 2006 totalt aktieägare. Verksamheten LUVIT AB (publ) är ett bolag inom mjukvarubranschen och bildades 1998 i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och levererar nätbaserade produkter och tjänster för kunskaps- och informationsspridning. LUVITs lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informations- och lärandeprocesserna i företag, organisationer, universitet och högskolor. Under det senaste året har erbjudandet mot utvalda marknader förstärkts och kostnadskontrollen har ytterligare skärpts. Under kvartal teckande LUVIT en avsiktsförklaring om förvärv av två bolag inom IT sektorn. Om förvärven genomförs kommer bolagen tillsammans med LUVITs nuvarande verksamhet att omsätta ca 50 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. LUVIT redovisar licensintäkterna när följande kriterier är uppfyllda: ett bindande avtal finns, leverans har skett, försäljningspris är bestämt eller bestämbart och betalning är sannolik. Tidigare har LUVIT med hänvisning till försiktighetsprincipen periodiserat licensintäkterna under hela avtalsperioden. Förändringen som gjordes från och med 1 januari 2005 har haft en positiv effekt om 2,4 MKR under Resultat och ställning Nettoomsättning Rörrelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 14% 12% 11% 13% 60% Medelantal anställda Framtida utveckling Idag är LUVIT en av få leverantörer som har förnyat sitt system till att helt baseras på Microsofts.net-teknik. Att produkten ligger i framkant är viktigt för effektiviteten och kvalitén i utvecklingen av de funktioner marknaden kommer att kräva framöver när erfarenheten och mognadsgraden på marknaden ökar. LUVIT erbjuder en nyckelfärdig lösning där användaren inte behöver hantera det tekniska utan kan fokusera på informations-, utbildnings- och certifieringsprocesserna. Baserat på marknadserfarenheter under de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på och öka satsningen inom företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. LUVITs kostnader är i stor utsträckning fasta och när omsättningen ökar kommer vinsten att stiga snabbt. Avtalen med kunderna förnyas i de flesta fall årligen och således har bolaget en trygg volym i botten. Ett eventuellt underskott har huvudägarna ställt sig välvilliga till att bryggfinansiera. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång. LUVIT har träffat avtal om att förvärva Avensia Holding, som i sin tur äger två bolag verksamma inom IT-branschen, INXL och Avensia. LUVIT äger f n inte några aktier i Avensia eller INXL och varken ägarna av Avensia 2 eller ägarna av INXL äger f n några aktier i LUVIT. Förvärvet är tänkt att genomföras på följande sätt. Inledningsvis kommer såväl verksamheten i INXLs moderbolag INXL innovation AB, , nedan kallat INXL innovation, som verksamheten i INXLs systerbolag Qulminera AB, , genom inkråmsöverlåtelser att överlåtas till INXL, dvs till INXL media AB. Därefter kommer de nuvarande ägarna av INXL och Avensia att överlåta samliga sina aktier i dessa två bolag till Avensia Holding, vilket bolag ägs gemensamt av de nuvarande ägarna av INXL och Avensia. När det gäller Avensia bör noteras att även dess helägda dotterbolag Mashie AB, , kommer att ingå i överlåtelsen till Avensia Holding. Avslutningsvis kommer aktierna i Avensia Holding att överlåtas från de nuvarande ägarna av INXL och Avensia, till LUVIT. De nuvarande ägarna av INXL och Avensia skall därvid som betalning, för sina aktier i Avensia Holding, erhålla nyemitterade aktier i LUVIT. Förvärvens genomförande är av denna anledning villkorade av att aktieägarna i LUVIT på den extra bolagsstämman den 21 mars beslutar om riktad apportemission i enlighet med styrelsens förslag härom. Enligt detta förslag till emission skall totalt nya aktier emitteras, till en teckningskurs om 1 kr 98 öre. Den totala köpeskillingen för Avensia Holding uppgår sålunda till kr. Av den totala köpeskillingen för Avensia Holding är kr och 20 öre hänförligt till aktierna i Avensia och kr och 80 öre hänförligt till aktierna i INXL. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer de nuvarande ägarna av INXL respektive Avensia att därefter tillsammans inneha 83,9% av aktierna i LUVIT och därmed den nya koncernen. Styrelsen har även framlagt förslag till bolagsstämman med innebörd att LUVITs firma skall ändras till Avensia Innovation AB (publ). För ytterligare information rörande detta och övriga förslag till bolagsstämman, inklusive föreslagna emissionsvillkor, hänvisas till kallelsen och övriga handlingar inför bolagsstämman, vilka finns tillgängliga på LUVITs hemsida. INXL och dess verksamhet, dvs även de verksamheter som f n finns i INXL innovation och Qulminera AB men inför LUVITs förvärv skall överlåtas till INXL och Avensia, inklusive Mashie AB, och dess verksamhet presenteras närmare i Avensia Innovations Bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på

9 LUVITs verksamhet kommer framöver att få en bredare inriktning än idag och innefatta tre verksamhetsområden. Dessa inbegriper Product Development (Egna produkter), Systems Solutions (Kundanpassade lösningar/projekt) samt Consulting (Kompetensförstärkning). LUVITs nuvarande verksamhet kommer att sortera under affärsområdet Product Development och e-learning kommer således att vara en fortsatt väsentlig del av den framtida verksamheten. Aktierna i INXL respektive Avensia ägs f n, direkt eller indirekt genom bolag, av personer som alla är verksamma i respektive bolag. Samtliga dessa personer kommer att stanna kvar som anställda i den nya koncernen. Riskfaktorer Beroende av nyckelpersoner LUVIT kommer att vara beroende av enskilda eller grupper av medarbetare samt att i framtiden kunna rekrytera nya medarbetare. I och med att ett av de framtida affärsområden är resurskonsultation är förmågan att attrahera och behålla nyckelpersoner en starkt avgörande faktor för koncernens utveckling. Väljer nyckelpersoner att avsluta sina anställningar kan LUVITs möjligheter till framtida tillväxt och lönsamhet påverkas negativt. Marknadsutveckling Svagare marknadsutveckling kan ha negativa effekter på koncernens intäkts- och vinstgenereringsförmåga även om breddandet av affärsområden gör att beroendet av utbildningsmarknaden minskar. Ungefär hälften av den framtida omsättningen beräknas komma från resurskonsultation och 10% förändring av beläggningsgraden har för LUVIT i dagsläget en effekt om ca 3,1 MKR på omsättningen. En förändring i timpriset med 10% påverkar omsättningen med ca 2,7 MKR. Expansion LUVITs mål är att bli en ledande leverantör inom IT-branschen i Sverige. För att LUVIT ska uppfattas som ledande måste koncernen under de kommande åren ha en omsättningstillväxt som överstiger marknadstillväxten. Den snabba tillväxten kommer att ställa höga krav på företagsledning, personal samt utveckling av administrativa rutiner och system. Teknisk utveckling I den tekniska utvecklingen har LUVIT och gjort vissa teknikval, framförallt baserade på Microsofts operativsystem, omfattande bland annat val av teknikplattformar och internationella standarder. Styrelsen bedömer att teknikvalet innebär låg risk, då Microsofts operativsystem används av majoriteten PC-användare idag. Den snabba tekniska utvecklingen inom LUVITs område innebär emellertid att det alltid finns risk att andra tekniker än de ovan nämnda blir gällande. Konkurrens Konkurrenssituationen bedöms vara fragmenterad med ett stort antal mindre, lokala aktörer men det finns även ett antal väletablerade globala leverantörer inom alla de tre framtida affärsområdena Product Development (Egna produkter), Software Solutions (Kundanpassade lösningar/projekt) och Consulting (Kompetensförstärkning). Inom området Product Development finns det dock inträdesbarriärer som bland annat utgörs av nedlagd tid i produktutveckling. Finansiell Riskhantering För beskrivning av LUVITs finansiella riskhantering hänvisas till not 2. Forskning och utveckling LUVITs produkter finns idag installerade i kundmiljöer som hanterar från tio upp till tiotusentals användare. LUVITs mjukvara finns att tillgå på tretton språk och är väl anpassad för försäljning på olika marknader. Utvecklingen av LUVITs produkter sker även fortsättningsvis i nära samarbete med ett antal av bolagets större kunder som är direkt involverade i utvecklingsarbetet. LUVIT bedriver löpande utveckling av nya produkter som kompletterar eller ersätter de gamla. De nyutvecklingar som görs av produkten aktiveras. Övriga kostnader avseende produkten ligger som direkta kostnader. Styrelsens arbete Styrelsen i LUVIT AB (publ) består av 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Produktchefen är adjungerad i styrelsen. Arbetet i styrelsen regleras av en arbetsordning. Arbetsordningen innehåller bestämmelser om arbetsfördelning, styrelsens sammanträden samt rapportering till styrelsen. Under året har styrelsen sammanträtt 12 gånger, varvid även suppleanten har deltagit. Stor vikt har lagts vid produktutveckling, finansiering, periodbokslut, årsbokslut, budget, försäljningsutveckling samt bolagets långsiktiga verksamhet. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond- och vinstmedel: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att överkursfond och det balanserade resultatet balanseras i ny räkning

10 Resultaträkning (Belopp i KKR) Not Nettoomsättning Aktiverade utvecklingskostnader SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Direkta kostnader Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader 4, Avskrivningar/nedskrivningar av materialle och immateriella anläggningstillgångar 8, RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Data per aktie Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Resultat per aktie, före utspädning -0,65 0,01 Resultat per aktie. efter utspädning -0,65 0,01 Definitioner - Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid årets slut

11 Balansräkning Balansräkning (Belopp i KKR) TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader för utveckling Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar - - SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNIGNSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR (Belopp i KKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( / aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen (Belopp i KKR) Not STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Företagsinteckning Ansvarsförbindelser inga inga SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

12 Kassaflödesanalys Förändring i eget kapital (Belopp i KKR) LÖPANDE VERKSAMHET Resultat efter finansiella poster JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET Av- / nedskrivningar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Orealiserade kursdifferenser Betald skatt FÖRÄNDRING I RÖRESLEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN EFTER FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL (Belopp i KKR) Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsond Fritt eget kapital Summa eget kapital 31/ Disposition tidigare års resultat Omföring Årets resultat / Kvittningsemission Årets resultat / INVESTERINGSVERKSAMHETEN Aktivering av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av matriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - Avyttring finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Aktiekapitalet uppgår till KR. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagande av lån Amortering av skuld -5 - KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÖKNING/MINSKNING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Valutakursdifferens i likvida medel - -3 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

13 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Någon förändring i detta avseende har ej skett under 2006 då kravet på tillämpning av IFRS enligt EU-förordningen endast gäller koncernredovisningen och ej heller gäller för bolag listade på First North. Värderingsprinciper Intäkter LUVIT redovisar licensintäkterna när följande kriterier är uppfyllda: ett bindande avtal finns, leverans har skett, försäljningspris är bestämt eller bestämbart och betalning är sannolik. Tidigare har LUVIT med hänvisning till försiktighetsprincipen periodiserat licensintäkterna under hela avtalsperioden. Förändringen som gjordes från och med 1 januari 2005 hade en positiv effekt om 2,4 MKR under Support, drift och övriga tjänster periodiseras och redovisas som intäkt löpande under avtalstiden. Resultatavräkning av intäkter för installation och utbildning sker när dessa genomförts. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder, utländsk valuta Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Anläggningstillgångar Aktivering av utvecklingskostnader har skett enligt Redovisningsrådets rekommendation RR15 Immateriella tillgångar. Avskrivning sker utifrån en beräknad livslängd. Kostnader för grundläggande funktionalitet bedöms ha en ekonomisk livslängd om 5 år och kommer att skrivas av planmässigt med 20 procent per år. Avskrivning sker linjärt över bedömd ekonomisk livslängd från färdigställandedatum. Materiella anläggningstillgångar utgörs företrädesvis av inventarier. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Följande ekonomiska livslängder används: Aktiverade utvecklingskostnader 5 år Inventarier 5 år Leasing Leasingavtal klassificeras i redovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leastagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. LUVIT har inga finansiella leasingavtal. Inga väsentliga leasingavtal har ingåtts under Ersättningar till anställda De anställdas ersättningar redovisas med utbetalda löner samt ev upplupen bonusersättning. Full reservering görs för olika åtaganden som semester, sociala avgifter mm. Pensioner Anställda i LUVIT omfattas generellt av ITP-planen. Pensionsutgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad löpande under anställningstiden. Statliga stöd Statliga stöd har redovisats i balansräkning i takt med att de har betalats ut. Då det avser stöd med karaktär av lån som kanske inte ska betalas tillbaka har dessa belopp tagits upp som skuld i balansräkningen när de har betalats ut. Nycktalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

14 Not 2 Risker finansiella instrument Geografiska områden Försäljning sker främst på hemmamarknaden Sverige samt i Europa. LUVITs finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finansiella risker ska hanteras och definierar den riskexponering med vilken verksamheten ska bedrivas. Huvudinriktningen är att eftersträva låg riskprofil. Valutakursrisk Bolagets resultat är i begränsad utsträckning exponerat för valutakursförändringar då en väsentlig del av försäljningen sker i SEK. All övrig fakturering sker i EURO. GEOGRAFISKA OMRÅDEN Norden Europa, exkl Norden Summa Kreditrisk Bolaget har god kunskap som sina kunders kreditbakgrund och har riktlinjer för hantering av kreditrisker. Bolaget bedöms inte ha någon väsentlig koncentration av kreditrisker. Not 4 Könsfördelning i företagsledningen Ränterisk Bolaget har minskat sina räntebärande lån vilket innebär en lägre räntepåverkan på resultatet under kommande år. Finansieringsrisk LUVIT har en årlig kreditkontakt med sin bank och har under året löpande dialog med banken angående bolagets eventuella kapitalbehov. Huvudägarna har också ställt sig välvilliga till en eventuell bryggfinansiering. Kassaflödesrisk Bolagets kassaflöde är ojämnt beroende på när man fakturerar sina projekt vilket ställer höga krav på bolagets likviditetsplanering. Styrelse Kvinnor 2 1 Män 3 4 Ledning Kvinnor 1 1 Män 1 2 Not 5 Personal Not 3 Information om rörelsegrenar och geografiska områden Rörelsegrenar Bolaget bedriver all sin verksamhet inom en rörelsegren, mjukvara för nätbaserad utbildning och denna utgör den primära indelningsgrunden. MEDELTALET ANSTÄLLDA Antal anställda Varav män Antal anställda Sverige Varav män RÖRELSEGREN MJUKVARA FÖR NÄTBASERAD UTBILDNING Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Styrelse och VD Varav taniem och liknande ersättning Övriga anställda Styrelse Varav tantiem och VD och liknande ersättning Övriga anställda Sverige Tillgångar Skulder Investeringar Avskrivningar LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensions kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensions kostnader Sverige

15 Löner och ersättningar Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 180 KKR att fördelas inom styrelsen. Lön och ersättning till tidigare VD uppgick under 2006 till 863 KKR. Härutöver utgår avgångsvederlag, inklusive förmåner enligt avtal med förre VD:n till 383. Beloppet har kostnadsförts Ny VD tillträdde och har i sitt avtal en lön som på årsbasis uppgår till 600 KKR och övrig ledande befattningshavares uppgår till 540 KKR på årsbasis. Anställningsvillkor för ledande befattningshavare För VD gäller tre månaders uppsägningstid från bolagets sida och tre månader från VDs sida. Övrig ledande befattningshavare har tre månaders ömsesidig uppsägningstid. En konkurrensklausul om förbud att inom sex månader efter avslutad anställning arbeta med konkurrerande verksamhet finns kopplad till anställningsavtalen med ledande befattningshavare. Under 2006 fanns ett bonusavtal för de ledande befattningshavarna om maximalt 2 månadslöner men någon bonus har ej utgått. Not 7 Leasingavtal Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande: Avgifter som förfaller Inventarier År År År 2012 eller senare - Årets hyresavgifter uppgår till 96 kkr (111 kkr). Avtal om avgångsvederlag VDs anställningsavtal innehåller inte någon klausul om avgångsvederlag. Övrig ledande befattningshavare har inget avtal om avgångsvederlag. Pensionskostnader Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionsåldern för verkställande direktör är 65 år och för övrig ledande befattningshavare 65 år. Av bolagets pensionskostnader avser 353 KKR (331 KKR) tidigare VD. Ny VD tillträdde och pensionskostnaderna har under helåret 2006 uppgått till 92 KKR och för övrig ledande befattningshavare till 120 KKR (198 KKR). Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser avseende några styrelseledamöter, VD eller övrig ledande befattningshavare. Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader för utveckling Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Utgående ackumulereade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivnignar BOKFÖRT VÄRDE Immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade utvecklingskostnader avseende programvara. Not 6 Upplysning om sjukfrånvaro Kvinnor 2,17% 6,02 % Män 1,13% 0,93 % Anställda yngre än 30 år 1,91% 1,79 % Anställda mellan år 1,76% 3,98 % Anställda äldre än 49 år 0,10% 0,94% Total sjukfrånvaro 1,59% 3,16 % Varav långtidssjukfrånvaro 3,81% 0,00 % Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid. Not 9 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Ej avskrivningsbara inventarier BOKFÖRT VÄRDE

16 Not 10 Andelar i intresseföretag Föregående år i kvartal 3 sålde LUVIT sitt innehav i Zenosis. Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna licensintäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Not 11 Ersättning till revisor Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och VDs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revision Ernst&Young Andra uppdrag Ernst&Young Summa Not 15 Aktiekapital och utdelning Aktiekapital st med ett kvotvärde på 0,15 KR. Utdelningar och inlösenbara aktier Ingen utdelning eller inlösen av aktier är föreslagen per Konvertibler och syntetiska optioner Inga konvertibler eller syntetiska optioner är utestående. Not 12 Checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Summa Not 16 Övriga skulder Av balansposten avser 1,6 MKR kortfristigt lån från AB Nordsidan. Ränta om 8-10% har utgått avseende lånen. Bolagets checkräkningskredit uppgår till totalt 2 mkr. Not 13 Skatter Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag på ca 53 MKR efter taxeringsår Uppskjuten skattefordran, i enlighet med RR 9, hänförbar till underskottsavdragen har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas. Det föreligger ej heller några uppskjutna skatter hänförbara till temporära skillnader

17 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Förutbetalda intäkter Avgångsvederlag inkl sociala avgifter Övriga poster (huvudsakligen upplupna utvecklingskostnader och konsultarvoden) Summa Revisionsberättelse Till årsstämman i LUVIT Aktiebolag (publ), org.nr Lund den 21 mars 2007 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Luvit AB (publ) för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Lars-Erik Nilsson Styrelseordförande Kamilla Hassander tf VD Pia Arborelius Anders Wehtje Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Lars Wetterberg Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2007 Ernst & Young AB Malmö den 21 mars 2007 Ernst & Young AB Pia Anell Auktoriserad revisor Åke Stenmo Auktoriserad revisor Pia Anell Åke Stenmo Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 32 33

18 LUVIT AB Box Lund Produktion: LUVIT Foto: Freddie Brandt

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

resultat och Nyckeltal

resultat och Nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2007 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 2007 2006 Nettoomsättning, tkr 83 647 84 172 Rörelseresultat, tkr 11 174 7 562 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm. 2007 ÅRSREDOVISNING 002 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Läs mer