Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0 Viktigaste händelserna Året i sammandrag VD har ordet Strategisk inriktning Marknad Försäljning & marknadsfokus Kunder till LUVIT Produkt- & tjänsteutveckling LUVITs medarbetare LUVITs ledning och organisation LUVITs styrelse Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Förändring eget kapital Noter Revisionsberättelse i G:a Biskopshuset Biskopsgatan 1, Lund. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) förda aktieboken senast den 25 april 2007 dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Box 117, Lund, eller via e- post, Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 26 april Bolaget kommer att bekräfta mottagandet av alla anmälningar som görs via e-post. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Delårsrapport 1-2 maj Delårsrapport 2-23 juli Delårsrapport 3-19 oktober Tillgängliga rapporter Rapporterna finns tillgängliga på per dessa datum. Ekonomisk information kan även beställas från: LUVIT AB Box Lund Telefon Mail: 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Q1 - LUVIT har sedan flera år varit en av Microsofts få Gold Certified Partners i Sverige och under kvartalet har den statusen förnyats. Q2 - Resultatutvecklingen och tillväxten under första halvåret 2006 har inte motsvarat förväntningarna. Kostnadsbesparande åtgärder i form av bl a personalnedskärningar har vidtagits och VD Björn Christoffersson har avgått. Ny tf VD är Kamilla Hassander. Q3 - Under kvartal 3 har LUVIT ökat sin försäljning av konsultverksamhet. Kunden får ett stöd i utbildningspro- Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktie- cessen vilket leder till fler lyckade projekt och för kunden lägre kostnader i förhållande till traditionell utbildning. boken hos VPC. Sådan registrering måste vara verkställd före den 25 april Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Q4 - LUVIT tecknade den 22 december en avsiktsförklaring avseende förvärv av Avensia och INXL Media. De förvärvade bolagen kommer tillsammans med LUVIT att omsätta ca MSEK 50 på årsbasis med god lönsamhet. 2

3 VD har ordet ett händelserikt år Strategisk inriktning med kunden i fokus Inför 2006 var LUVIT väl rustat för att möta marknadens behov. Tyvärr utvecklades inte försäljning såsom förväntat varför nya kostnadsbesparingsprogram genomfördes och VD avgick i juni. Trots detta lyckades vi genomföra ett stort teknikskifte och certifiera produkten så att LUVIT även framöver kommer att vara Microsoft Gold Certified Partner. Även om försäljningen till nya kunder inte utvecklades som förväntat lyckades LUVIT fördjupa och utveckla samarbetet med befintliga stora kunder. Oftast finns det i dagens trimmade organisationer inte resurser att genomföra lyckade e-lärande projekt. LUVIT har därför under 2006 utvecklat en modell för att genomföra pilotprojekt med kunderna som sedan successivt själva tar över mer och mer av hanteringen av innehåll och genomförande. För att kunna erbjuda och utveckla den här typen av resursförstärkning hos kunderna framöver har LUVIT tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Avensia och INXL Media under I och med förvärven blir vi en koncern med välutbildad personal som har lång erfarenhet från ITbranchen. Dessutom kommer vi att ha ett större kontaktnät med bra referenser och nöjda kunder. Affärsområden Vi kommer att samla våra framtida erbjudanden till marknaden i tre affärsområden: Inom Product development (Egna produkter) kommer det att finnas ett antal produkter i olika mognadsfaser. Här skall viderautveckling, drift och förvaltning av produkterna ske. Inom Software Solution (Kundanpassade lösningar/projekt) kommer vi att erbjuda utvecklingsuppdrag hos våra kunder. Consulting (Resursförstärkning) kommer att bli ungefär halva vår verksamhet och vi kommer att kunna erbjuda våra kunder både teknik- och applikationskonsulter. En god grund I och med förvärven kommer den nya koncernen att ha ca 60 anställda och en stabil grund för expansion och lönsamhet. Därmed blir LUVIT en mer attraktiv partner att göra affärer med. Vision Vår vision är att vara ett innovativt företag som tillvaratar medarbetarnas kompetens och kreativitet. LUVIT kan på detta sätt tillsammans med kunderna finna uppdrag, där vi har möjlighet att utveckla produkter som har potential att bli ledande inom sitt område. Vi vill också vara ett tillväxtföretag med ett starkt varumärke som kännetecknas av kompetens, tekniskt kunnande, långsiktighet och framförallt att vi skall vara lätta att göra affärer med. Affärsidé LUVITs affärsidé är att utveckla och leverera nätbaserade produkter och tjänster för kunskaps- och informationsspridning. Våra lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informations- och lärandeprocesserna. Kunderna är storföretag, företag med informationsintensiva produkter, universitet, förvaltningar och intresseorganisationer. Vi hjälper kunden att uppnå rätt kompetens, hos rätt person och vid rätt tillfälle. Mål LUVIT ska vara det naturliga valet för organisationer med komplexa affärsprocesser. I första hand ska svenska organisationer med internationell spridning bearbetas. Övergripande strategier För att nå bolagets mål efterföljs följande strategier under Genom att kombinera bra produkter och tjänster i botten med anpassningsarbete för de enskilda kundernas specifika affärs- och verksamhetsbehov ska LUVIT få kontinuerligt förbättrade kundrelationer, produkter och konkurrenskraft. Försäljningen ska ske med egen högkvalificerad personal och baseras på erbjudande av effektivitetsförbättrande lösningar för kundernas affärs- och verksamhetsprocesser. Produktutvecklingen sker med egna resurser och baseras på Microsofts produkter och verktyg. Internationella standarder följs. Utvecklingsarbetet baseras på en iterativ process som leder till kortare utvecklingscykler, ökad kreativitet i dialogen med kunderna och högre kvalitet. Stora och medelstora företag i Sverige samt stora universitet i Sverige och Europa är de kunder som i första hand har nytta av LUVITs produkter och tjänster. Framtidsutsikter Idag är LUVIT en av få leverantörer som har förnyat sitt system till att helt baseras på Microsofts.net-teknik. LUVIT erbjuder en nyckelfärdig lösning där användaren inte behöver hantera det tekniska utan kan fokusera på informations-, utbildnings- och certifieringsprocesserna. Baserat på marknadserfarenheter under de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på och öka satsningen inom företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. LUVITs kostnader är i stor utsträckning fasta och när omsättningen ökar kommer vinsten att stiga snabbt. Avtalen med kunderna förnyas i de flesta fall årligen och således har bolaget en trygg volym i botten. Den 22 december tecknade LUVIT en avsiktsförklaring om att förvärva Avensia och INXL Media. I och med de förvärven kommer den nya koncernen som bildas att ha ca 60 anställda och en stabil grund för expansion och lönsamhet. Därmed blir LUVIT en mer attraktiv partner att göra affärer med. 4 5

4 Marknad under utveckling Försäljning och marknadsfokus en resursstark leverantör LUVIT verkar på den europiska marknaden med huvudfokus på Sverige. Kunder finns idag bland mindre och större företag, organisationer, högskolor och universitet. Marknadens kunskap om vad man idag kan använda de produkter och tjänster som LUVIT erbjuder har vuxit framförallt det senaste året. De används nu av en varierande målgrupp bestående av både produktionsföretag, sammankomster när organisationen är utspridd geografiskt men har ett stort behov av att hållas samman. Ett intranät eller mail kan aldrig ersätta ett LMS/LCMS om det används som ett kombinerat informations-, utbildnings-, projekt-, och kommunikationsmedel. Idag är både externa återförsäljare, franchisekedjor och den egna säljkåren organisationens ansikte utåt men ofta brister kunskaperna om produkternas fulla möjligheter. utbildningar på distans eller som s k blended learning där det i systemet finns stöd för praktiska detaljer såsom lokalbokning, resurshantering, kurskataloger och studentadministration. LUVIT har alltid haft en stark anknytning till Universitets- och högskolemarknaden och är även en av de utvalda leverantörerna i den ramavtalsupphandling som gjorts där LUVIT och två andra leverantörer stod i en klass för sig. Inom Software Solution (Kundanpassade lösningar/projekt) tänker vi erbjuda utvecklingsuppdrag hos våra kunder. När vi bedömer att det kan finnas potential för dessa att bli framtida produkter flyttas de över till Product development och utvecklas och uppdateras löpande. Uppdragen är ofta inom verksamhetskritiska områden och utvecklas med Microsofts teknologier vilket ger lösningar inom portaler, beslutstöd, mobilitet och logistik. utbildningsföretag, kommuner och universitet/högskolor. Utbildning och kompetenshantering är en viktig men ofta kostsam del av företagets budget. Genom att delvis använda webbaserade lösningar för studier, kommunikation och erfarenhetsutbyte kan organisationer minska denna kostnad drastiskt. Möjligheten att delvis ersätta, lägga in föroch efterarbeten i ett Learning Management System/Learning Content Management System gör att utbildningsdagar på annan ort kan minskas och därigenom också reskostnader, hotellnätter, traktamenten och förlorad arbetstid. På samma sätt minskas kostnaderna för nödvändiga Nu kan alla, både externt och internt certifieras på ett billigt och säkert sätt. Här finns stora möjligheter att få kontroll över att rätt kompetens besitts av de som säljer varorna. Resultaten vid testerna kan sedan med fördel användas för beslut om nya utbildningsinsatser samt för att säkerställa att organisationen lever upp till de alltmer omfattande lagar och regleringar som finns inom olika verksamheter. Universitet och högskolor är de som först upptäckt nyttan med LMS/LCMS där de kan bedriva utbildning och examinering på distans. De har i större utsträckning än företag experter och anställda som behöver verktyg för att skapa kurser och bedriva kvalificerade Att det informationssamhälle vi lever i ställer högre och högre krav och att användningsområdena för denna typ av lösningar bara verkar öka bör tyda på en ljusnande framtid inom branschen. LUVIT har under året breddat utbudet av tjänster där vi idag i första hand hjälper kunderna att komma igång med kursskapande. Framöver kommer LUVIT även att erbjuda helhetsåtaganden som innefattar t ex all administration, bokning av kurser och kompetensanalyser, allt för att kunderna snabbt och lätt skall komma igång. Tidigare har det i större omfattning krävts att interna resurser sätts av. LUVIT har allt från administratörer till projektledare och pedagoger att tillgå, med erfarenhet av att driva dessa frågor ute i andras organisationer. I och med de planerade förvärven av Avensia och INXL kommer LUVIT att bredda marknaden genom att vara verksamt inom tre affärsområden framöver. Inom Product development (Egna produkter) kommer det att finnas ett antal produkter i olika mognadsstadier. Här sker vidareutveckling, drift och förvaltning av produkterna. LUVIT är den produkt som är mest komplex och kommer även fortsatt att vara huvudprodukten. Inom Consulting (Kompetensförstärkning) erbjuds våra kunder både projektledare, pedagogik-, teknik- och applikationskonsulter. Vi kommer att ha hög kompetens inom hårdvarunära utveckling och ha många medarbetare som är certifierade i Microsofts utvecklingsverktyg. Vi kommer därmed framöver att kunna erbjuda våra kunder större stöd vid implementering av system vilket leder till fler lyckade projekt. Möjligheterna att göra skräddarsydda utbildningar och utbildningsprogram ökar också. 6 7

5 Kunder till LUVIT skapa eget innehåll Produkt- och tjänsteutveckling generationsskifte LUVIT Learning Centre är ett komplett nätbaserat standardsystem för utbildnings- och informationsspridning som effektivt tillgodoser användare med olika behov. En stor nyhet är att vår produkt nu även innehåller funktioner för kompetenshantering. LUVIT gjorde det möjligt att på endast ett par dagar se till att kunskapen spreds till berörd personal. Per Manell, utvecklingschef LIF Just nu jobbar vi mycket med kompetenshantering och rollbeskrivning kopplat till de anställdas kompetensprofil och kompetensplan. Då tydliggörs vilken kunskapsnivå och erfarenhet en person behöver ha för att bli en certifierad rådgivare hos oss, till exempel. Rakel Andersson, Skandia För en liten organisation i Sverige med globalt fokus är e-utbildning ovärderligt med hjälp av LUVIT når vi alla våra intressenter. Med LUVITs teknik och kunskap skapar vi användarvänliga och lättillgängliga kurser som uppskattas av användarna runt om i världen. Kristina Johansson, UMC Idag finns ett relativt stort utbud av webbkurser inom ämnen som IT, allmän juridik, språk, management osv. Det finns också leverantörer som producerar skräddarsydda lösningar men ofta visar det sig att de kurser som verkligen behövs enbart är möjliga att framställa internt. Detta eftersom kunskapen om de egna produkterna, informationsflödet och arbetsprocesserna är intimt förknippade med den egna verksamheten. Informationen kan också ändras snabbt och förändringar av innehållet måste kunna skötas internt. Vi ser tydligt hur våra kunder i allt större utsträckning själva väljer att ta större ansvar för den interna kursproduktionen av sitt webbaserade lärande. Vi har provat att köpa egna kurser från andra leverantörer, men det har inte fungerat. LUVITs system är enkelt att använda och att uppdatera och det gör att vi har kontroll över vårt eget innehåll. Vi har också använt verktyget för certifiering av personalen. Rakel Andersson, Skandia Under året som gått har LUVIT fortsatt att förädla och vidareutveckla sin produktportfölj. Ny funktionalitet för bl a kompetenshantering har tillkommit. Satsningen på att kunna erbjuda ett helhetsgrepp för organisationers kompetensutveckling, innehållshantering och administration av utbildningar fortsätter. Generationsskiftet från den gamla produktgenerationen till den nya har genomförts under året. Stor vikt läggs vid att kunna erbjuda en modern och stabil plattform som motsvarar kundernas krav och önskemål. Under 2006 har Web 2.0 funktionalitet såsom bloggar och podcasting tillförts LUVIT Learning Centre. LUVIT går också vidare med den satsning på den underliggande plattformen som möjliggjorde LUVIT Learning Centres framgångsrika certifiering för Windows 2003 Server. LUVIT är fortsatt guldpartner med Microsoft. Planerad utveckling Satsningen på innehållshantering, innehållsskapande, uppföljningsfunktionalitet, standardstöd och kompetenshantering fortsätter. Ett nytt mallverktyg lanseras under våren. Vidare satningar på förbättrade samarbetsfunktioner, enkätfunktionalitet och multimedia följer under året. Stor vikt läggs vid användarvänlighet och på att kunna stödja kundernas arbetsflöden och processer. 8 9

6 LUVITs medarbetare hög kompetens och erfarenhet Det är medarbetarens kunskap, erfarenhet, engagemang och förmåga till samarbete som är LUVITs framtid. All strategisk produktutveckling sker internt på LUVIT, utifrån erfarenhet från både större och mindre utvecklingsprojekt, med god förståelse för kundens behov och möjligheter och bred kompetens inom teknikutveckling. LUVITs projektledare har en djupare förståelse för teknik, pedagogik och vad som krävs av både kunden och produktutvecklingsprocessen för att genomföra en lyckad implementation av LUVITs produkter och tjänster. Pedagogernas uppgift är både att aktivt påverka den strategiska utvecklingen av LUVITs produkter men även att i form av workshops och utbildningar stödja kunderna vid implementering eller som stöd och hjälp vid intern vidareutveckling med hjälp av LUVITs mjukvara. Peter Edvik, projektledare Min roll på LUVIT innehåller mycket varierande arbetsuppgifter vilket är nödvändigt på ett mindre företag och något som jag trivs mycket bra med. Främst är jag kontaktperson för ett antal av våra större kunder, men dessutom är jag ansvarig för översättning av systemet till andra språk, skriver manual, deltar Jag träffar våra kunder på möten och mässor och har daglig kontakt med de kunder där vi implementerar, uppgraderar eller anpassar systemet. LUVIT är kundens partner i alla frågor som gäller e-lärande. Jag tycker det är viktigt att betona att vi inte bara levererar ett system. Vi hjälper kunderna komma igång och har ofta projektledarrollen i systemutvecklingsarbetet på vid införandet. Therése Malmborg, ekonomi- och marknadsassistent Välkommen till LUVIT är en ofta elska. Organisationen bygger på att varje resurs utnyttjas på mer än ett sätt. Det gör att varje dag inte blir den andra lik, vilket är väldigt nistration. Därtill kommer grafiskt arbete till trycksaker och rapporter. Visserligen har siffror en svårslagen charm, men det är trevligt design-sidan, deltar i arbetet med upphandlingar och är backup för kundsupporten där jag har min bakgrund. Jag har gjort ett bra jobb när våra kunder är nöjda. Då är det också kul att jobba. använd svarsfras, till exempel på roligt. att få vara kreativ ibland. frågan varför jag som inte jobbar direkt med vår produkt ska vara med och skriva en manual, på eng- Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är bokföring, fakturering och admi- Jag möter våra kunder genom faktureringen och växeln, Jag försöker även se till att de får ett bra mottagande när de kommer på besök hos oss. Nils Tärnqvist, systemutvecklare Som systemutvecklare möter jag kunder i många olika sammanhang, det kan vara allt från att planera helhetslösning, då har jag gjort ett bra jobb. Det kan vara genom planering tillsammans med kund eller när jag utvecklar ny funktionalitet. Styrkan med en webbaserad produkt tycker jag är att företaget eller utbildningsanordnaren kan sprida sin information även till dem som inte har möjlighet att närvara i ett klassrum, på en utsatt tid. Den nya kompetenshanteringen kan ge en överblick på vilka resurser som finns i till exempel en stor och geografiskt utspridd organisation. en kundbeställd anpassning av vårt system till att utbilda kundens projektansvariga personal. LUVIT har hög kompetens inom både teknik- och pedagogikområdet. Detta medför att vi kan hjälpa kunderna att utnyttja e-learningens fördelar redan från dag ett. När jag känner att jag hjälpt en kund på vägen mot en väl fungerande Som återanställd tycker jag att LUVIT mognat som företag och rört sig i rätt riktning sedan jag arbetade här sist

7 LUVITs ledning LUVITs styrelse Kamilla Hassander tf Verkställande Direktör Kamilla är civilekonom från Lunds Universitet som även har 40 poäng i pedagogik. Efter examen har Kamilla varit verksam som säljare och konsult avseende affärssystem. Hon har även jobbat som revisor på Andersen revisionsbyrå. Anställd sedan 2000 Antal aktier 500 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder 35 Organisation Stefan Larsson Produktchef Stefan var mellan 1990 och 1997 doktorand i pedagogik, adjunkt och forskningsassistent vid Lunds universitet. Därefter var Stefan ansvarig för Programmet för kompetensutveckling och kursansvarig för Distanskurs i kompetensvetenskap på Malmö Högskola, samt styrelsemedlem i Centrum för kompetensutveckling. Anställd sedan 2000 Antal aktier 300 Aktier via Luvas Väl Invest Ålder 46 Lars-Erik Nilsson, styrelseordförande Lars-Erik är 63 år och har varit styrelseledamot sedan 2001 och ordförande sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Axis AB, IT Hantverkarna AB, Teligent AB och Trio AB. Styrelseledamot i Consellar AB. Aktier 0 Pia Arborelius Universitetsadjunkt sektionen för Ekonomi och Teknik vid Halmstad Högskola. Pia är 55 år och har varit styrelseledamot sedan Aktier: 500 Kamilla Hassander tf VD LUVIT AB Kamilla är 35 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseluppdrag: Styrelseordförande LUVAs Väl Invest. Aktier: 500 och genom LUVAs Väl Invest Anders Wehtje Vice VD & CFO i Volitogruppen Anders är 42 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NSP Holding AB samt i bolag inom Volitogruppen, suppleant i CTT Systems AB. Aktier LUVIT, som härstammar från Lunds universitet, bildades Sedan juni 2000 handlas LUVITs aktier på First North vid Stockholmsbörsen under beteckningen LUVA. Koncern LUVIT ägs per den siste december till 43,8% av AB Nordsidan. Företagsledning Företagsledningen utgörs av VD och produktchef. Medarbetare Medarbetarnas kompetens utgör en viktig tillgång för bolaget. LUVITs medarbetare har en hög utbildningsnivå där majoriteten av personalen har en akademisk eller eftergymnasial utbildning. LUVIT har tecknat kollektivavtal med SIF (hängavtal). Vid utgången av 2006 hade LUVIT 12 anställda. Lars Wetterberg Vice President Human Resources, North America and Western Europe Alfa Laval Lars är 52 år och har varit styrelseledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Förtroendeman i Sparbanken Finn, Lund. Aktier 0 BG Svensson VD LUAB. BG är 61 år och har varit styrelsesuppleant sedan Styrelseledamot i UNIVA AB, LuEducation AB, GasOptics AB, Dermagen AB, Connect Skåne sektionsstyrelserna i Helsingborg och Kristianstad. Aktier

8 Förvaltningsberättelse Styrelsen och VD för LUVIT AB (publ) organisationsnummer med säte i Lund, Skåne län får härmed avge årsredovisning avseende räkenskapsåret Ägarförhållanden LUVITs huvudägare är AB Nordsidan 43,8%, Lunds Universitets Utvecklings AB med 8,6% samt Luvas Väl Invest AB med 8,5% av kapital och röster. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till och bolaget har per den 29 december 2006 totalt aktieägare. Verksamheten LUVIT AB (publ) är ett bolag inom mjukvarubranschen och bildades 1998 i Lund, Sverige. Bolaget utvecklar och levererar nätbaserade produkter och tjänster för kunskaps- och informationsspridning. LUVITs lösningar effektiviserar och möjliggör kontroll av informations- och lärandeprocesserna i företag, organisationer, universitet och högskolor. Under det senaste året har erbjudandet mot utvalda marknader förstärkts och kostnadskontrollen har ytterligare skärpts. Under kvartal teckande LUVIT en avsiktsförklaring om förvärv av två bolag inom IT sektorn. Om förvärven genomförs kommer bolagen tillsammans med LUVITs nuvarande verksamhet att omsätta ca 50 MSEK på årsbasis med god lönsamhet. LUVIT redovisar licensintäkterna när följande kriterier är uppfyllda: ett bindande avtal finns, leverans har skett, försäljningspris är bestämt eller bestämbart och betalning är sannolik. Tidigare har LUVIT med hänvisning till försiktighetsprincipen periodiserat licensintäkterna under hela avtalsperioden. Förändringen som gjordes från och med 1 januari 2005 har haft en positiv effekt om 2,4 MKR under Resultat och ställning Nettoomsättning Rörrelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 14% 12% 11% 13% 60% Medelantal anställda Framtida utveckling Idag är LUVIT en av få leverantörer som har förnyat sitt system till att helt baseras på Microsofts.net-teknik. Att produkten ligger i framkant är viktigt för effektiviteten och kvalitén i utvecklingen av de funktioner marknaden kommer att kräva framöver när erfarenheten och mognadsgraden på marknaden ökar. LUVIT erbjuder en nyckelfärdig lösning där användaren inte behöver hantera det tekniska utan kan fokusera på informations-, utbildnings- och certifieringsprocesserna. Baserat på marknadserfarenheter under de senaste åren kommer LUVIT att fokusera på och öka satsningen inom företagsmarknaden samt fortsätta bearbeta större universitet. LUVITs kostnader är i stor utsträckning fasta och när omsättningen ökar kommer vinsten att stiga snabbt. Avtalen med kunderna förnyas i de flesta fall årligen och således har bolaget en trygg volym i botten. Ett eventuellt underskott har huvudägarna ställt sig välvilliga till att bryggfinansiera. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång. LUVIT har träffat avtal om att förvärva Avensia Holding, som i sin tur äger två bolag verksamma inom IT-branschen, INXL och Avensia. LUVIT äger f n inte några aktier i Avensia eller INXL och varken ägarna av Avensia 2 eller ägarna av INXL äger f n några aktier i LUVIT. Förvärvet är tänkt att genomföras på följande sätt. Inledningsvis kommer såväl verksamheten i INXLs moderbolag INXL innovation AB, , nedan kallat INXL innovation, som verksamheten i INXLs systerbolag Qulminera AB, , genom inkråmsöverlåtelser att överlåtas till INXL, dvs till INXL media AB. Därefter kommer de nuvarande ägarna av INXL och Avensia att överlåta samliga sina aktier i dessa två bolag till Avensia Holding, vilket bolag ägs gemensamt av de nuvarande ägarna av INXL och Avensia. När det gäller Avensia bör noteras att även dess helägda dotterbolag Mashie AB, , kommer att ingå i överlåtelsen till Avensia Holding. Avslutningsvis kommer aktierna i Avensia Holding att överlåtas från de nuvarande ägarna av INXL och Avensia, till LUVIT. De nuvarande ägarna av INXL och Avensia skall därvid som betalning, för sina aktier i Avensia Holding, erhålla nyemitterade aktier i LUVIT. Förvärvens genomförande är av denna anledning villkorade av att aktieägarna i LUVIT på den extra bolagsstämman den 21 mars beslutar om riktad apportemission i enlighet med styrelsens förslag härom. Enligt detta förslag till emission skall totalt nya aktier emitteras, till en teckningskurs om 1 kr 98 öre. Den totala köpeskillingen för Avensia Holding uppgår sålunda till kr. Av den totala köpeskillingen för Avensia Holding är kr och 20 öre hänförligt till aktierna i Avensia och kr och 80 öre hänförligt till aktierna i INXL. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer de nuvarande ägarna av INXL respektive Avensia att därefter tillsammans inneha 83,9% av aktierna i LUVIT och därmed den nya koncernen. Styrelsen har även framlagt förslag till bolagsstämman med innebörd att LUVITs firma skall ändras till Avensia Innovation AB (publ). För ytterligare information rörande detta och övriga förslag till bolagsstämman, inklusive föreslagna emissionsvillkor, hänvisas till kallelsen och övriga handlingar inför bolagsstämman, vilka finns tillgängliga på LUVITs hemsida. INXL och dess verksamhet, dvs även de verksamheter som f n finns i INXL innovation och Qulminera AB men inför LUVITs förvärv skall överlåtas till INXL och Avensia, inklusive Mashie AB, och dess verksamhet presenteras närmare i Avensia Innovations Bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på

9 LUVITs verksamhet kommer framöver att få en bredare inriktning än idag och innefatta tre verksamhetsområden. Dessa inbegriper Product Development (Egna produkter), Systems Solutions (Kundanpassade lösningar/projekt) samt Consulting (Kompetensförstärkning). LUVITs nuvarande verksamhet kommer att sortera under affärsområdet Product Development och e-learning kommer således att vara en fortsatt väsentlig del av den framtida verksamheten. Aktierna i INXL respektive Avensia ägs f n, direkt eller indirekt genom bolag, av personer som alla är verksamma i respektive bolag. Samtliga dessa personer kommer att stanna kvar som anställda i den nya koncernen. Riskfaktorer Beroende av nyckelpersoner LUVIT kommer att vara beroende av enskilda eller grupper av medarbetare samt att i framtiden kunna rekrytera nya medarbetare. I och med att ett av de framtida affärsområden är resurskonsultation är förmågan att attrahera och behålla nyckelpersoner en starkt avgörande faktor för koncernens utveckling. Väljer nyckelpersoner att avsluta sina anställningar kan LUVITs möjligheter till framtida tillväxt och lönsamhet påverkas negativt. Marknadsutveckling Svagare marknadsutveckling kan ha negativa effekter på koncernens intäkts- och vinstgenereringsförmåga även om breddandet av affärsområden gör att beroendet av utbildningsmarknaden minskar. Ungefär hälften av den framtida omsättningen beräknas komma från resurskonsultation och 10% förändring av beläggningsgraden har för LUVIT i dagsläget en effekt om ca 3,1 MKR på omsättningen. En förändring i timpriset med 10% påverkar omsättningen med ca 2,7 MKR. Expansion LUVITs mål är att bli en ledande leverantör inom IT-branschen i Sverige. För att LUVIT ska uppfattas som ledande måste koncernen under de kommande åren ha en omsättningstillväxt som överstiger marknadstillväxten. Den snabba tillväxten kommer att ställa höga krav på företagsledning, personal samt utveckling av administrativa rutiner och system. Teknisk utveckling I den tekniska utvecklingen har LUVIT och gjort vissa teknikval, framförallt baserade på Microsofts operativsystem, omfattande bland annat val av teknikplattformar och internationella standarder. Styrelsen bedömer att teknikvalet innebär låg risk, då Microsofts operativsystem används av majoriteten PC-användare idag. Den snabba tekniska utvecklingen inom LUVITs område innebär emellertid att det alltid finns risk att andra tekniker än de ovan nämnda blir gällande. Konkurrens Konkurrenssituationen bedöms vara fragmenterad med ett stort antal mindre, lokala aktörer men det finns även ett antal väletablerade globala leverantörer inom alla de tre framtida affärsområdena Product Development (Egna produkter), Software Solutions (Kundanpassade lösningar/projekt) och Consulting (Kompetensförstärkning). Inom området Product Development finns det dock inträdesbarriärer som bland annat utgörs av nedlagd tid i produktutveckling. Finansiell Riskhantering För beskrivning av LUVITs finansiella riskhantering hänvisas till not 2. Forskning och utveckling LUVITs produkter finns idag installerade i kundmiljöer som hanterar från tio upp till tiotusentals användare. LUVITs mjukvara finns att tillgå på tretton språk och är väl anpassad för försäljning på olika marknader. Utvecklingen av LUVITs produkter sker även fortsättningsvis i nära samarbete med ett antal av bolagets större kunder som är direkt involverade i utvecklingsarbetet. LUVIT bedriver löpande utveckling av nya produkter som kompletterar eller ersätter de gamla. De nyutvecklingar som görs av produkten aktiveras. Övriga kostnader avseende produkten ligger som direkta kostnader. Styrelsens arbete Styrelsen i LUVIT AB (publ) består av 5 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Produktchefen är adjungerad i styrelsen. Arbetet i styrelsen regleras av en arbetsordning. Arbetsordningen innehåller bestämmelser om arbetsfördelning, styrelsens sammanträden samt rapportering till styrelsen. Under året har styrelsen sammanträtt 12 gånger, varvid även suppleanten har deltagit. Stor vikt har lagts vid produktutveckling, finansiering, periodbokslut, årsbokslut, budget, försäljningsutveckling samt bolagets långsiktiga verksamhet. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond- och vinstmedel: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att överkursfond och det balanserade resultatet balanseras i ny räkning

10 Resultaträkning (Belopp i KKR) Not Nettoomsättning Aktiverade utvecklingskostnader SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Direkta kostnader Övriga externa kostnader 7, Personalkostnader 4, Avskrivningar/nedskrivningar av materialle och immateriella anläggningstillgångar 8, RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Data per aktie Genomsnittligt antal aktier Antal aktier Resultat per aktie, före utspädning -0,65 0,01 Resultat per aktie. efter utspädning -0,65 0,01 Definitioner - Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid årets slut

11 Balansräkning Balansräkning (Belopp i KKR) TILLGÅNGAR Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader för utveckling Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar - - SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNIGNSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR (Belopp i KKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not EGET KAPITAL 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( / aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst/förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen (Belopp i KKR) Not STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Företagsinteckning Ansvarsförbindelser inga inga SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

12 Kassaflödesanalys Förändring i eget kapital (Belopp i KKR) LÖPANDE VERKSAMHET Resultat efter finansiella poster JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET Av- / nedskrivningar Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar Orealiserade kursdifferenser Betald skatt FÖRÄNDRING I RÖRESLEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN EFTER FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL (Belopp i KKR) Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsond Fritt eget kapital Summa eget kapital 31/ Disposition tidigare års resultat Omföring Årets resultat / Kvittningsemission Årets resultat / INVESTERINGSVERKSAMHETEN Aktivering av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av matriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - - Avyttring finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Aktiekapitalet uppgår till KR. FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagande av lån Amortering av skuld -5 - KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÖKNING/MINSKNING AV LIKVIDA MEDEL Likvida medel vid årets början Valutakursdifferens i likvida medel - -3 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

13 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Någon förändring i detta avseende har ej skett under 2006 då kravet på tillämpning av IFRS enligt EU-förordningen endast gäller koncernredovisningen och ej heller gäller för bolag listade på First North. Värderingsprinciper Intäkter LUVIT redovisar licensintäkterna när följande kriterier är uppfyllda: ett bindande avtal finns, leverans har skett, försäljningspris är bestämt eller bestämbart och betalning är sannolik. Tidigare har LUVIT med hänvisning till försiktighetsprincipen periodiserat licensintäkterna under hela avtalsperioden. Förändringen som gjordes från och med 1 januari 2005 hade en positiv effekt om 2,4 MKR under Support, drift och övriga tjänster periodiseras och redovisas som intäkt löpande under avtalstiden. Resultatavräkning av intäkter för installation och utbildning sker när dessa genomförts. Fordringar Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder, utländsk valuta Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs och orealiserade kursvinster och kursförluster ingår i resultatet. Anläggningstillgångar Aktivering av utvecklingskostnader har skett enligt Redovisningsrådets rekommendation RR15 Immateriella tillgångar. Avskrivning sker utifrån en beräknad livslängd. Kostnader för grundläggande funktionalitet bedöms ha en ekonomisk livslängd om 5 år och kommer att skrivas av planmässigt med 20 procent per år. Avskrivning sker linjärt över bedömd ekonomisk livslängd från färdigställandedatum. Materiella anläggningstillgångar utgörs företrädesvis av inventarier. Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar enligt plan är baserade på tillgångars anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Följande ekonomiska livslängder används: Aktiverade utvecklingskostnader 5 år Inventarier 5 år Leasing Leasingavtal klassificeras i redovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leastagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. LUVIT har inga finansiella leasingavtal. Inga väsentliga leasingavtal har ingåtts under Ersättningar till anställda De anställdas ersättningar redovisas med utbetalda löner samt ev upplupen bonusersättning. Full reservering görs för olika åtaganden som semester, sociala avgifter mm. Pensioner Anställda i LUVIT omfattas generellt av ITP-planen. Pensionsutgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad löpande under anställningstiden. Statliga stöd Statliga stöd har redovisats i balansräkning i takt med att de har betalats ut. Då det avser stöd med karaktär av lån som kanske inte ska betalas tillbaka har dessa belopp tagits upp som skuld i balansräkningen när de har betalats ut. Nycktalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

14 Not 2 Risker finansiella instrument Geografiska områden Försäljning sker främst på hemmamarknaden Sverige samt i Europa. LUVITs finanspolicy anger ramar för hur olika typer av finansiella risker ska hanteras och definierar den riskexponering med vilken verksamheten ska bedrivas. Huvudinriktningen är att eftersträva låg riskprofil. Valutakursrisk Bolagets resultat är i begränsad utsträckning exponerat för valutakursförändringar då en väsentlig del av försäljningen sker i SEK. All övrig fakturering sker i EURO. GEOGRAFISKA OMRÅDEN Norden Europa, exkl Norden Summa Kreditrisk Bolaget har god kunskap som sina kunders kreditbakgrund och har riktlinjer för hantering av kreditrisker. Bolaget bedöms inte ha någon väsentlig koncentration av kreditrisker. Not 4 Könsfördelning i företagsledningen Ränterisk Bolaget har minskat sina räntebärande lån vilket innebär en lägre räntepåverkan på resultatet under kommande år. Finansieringsrisk LUVIT har en årlig kreditkontakt med sin bank och har under året löpande dialog med banken angående bolagets eventuella kapitalbehov. Huvudägarna har också ställt sig välvilliga till en eventuell bryggfinansiering. Kassaflödesrisk Bolagets kassaflöde är ojämnt beroende på när man fakturerar sina projekt vilket ställer höga krav på bolagets likviditetsplanering. Styrelse Kvinnor 2 1 Män 3 4 Ledning Kvinnor 1 1 Män 1 2 Not 5 Personal Not 3 Information om rörelsegrenar och geografiska områden Rörelsegrenar Bolaget bedriver all sin verksamhet inom en rörelsegren, mjukvara för nätbaserad utbildning och denna utgör den primära indelningsgrunden. MEDELTALET ANSTÄLLDA Antal anställda Varav män Antal anställda Sverige Varav män RÖRELSEGREN MJUKVARA FÖR NÄTBASERAD UTBILDNING Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat före skatt LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Styrelse och VD Varav taniem och liknande ersättning Övriga anställda Styrelse Varav tantiem och VD och liknande ersättning Övriga anställda Sverige Tillgångar Skulder Investeringar Avskrivningar LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensions kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Varav pensions kostnader Sverige

15 Löner och ersättningar Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 180 KKR att fördelas inom styrelsen. Lön och ersättning till tidigare VD uppgick under 2006 till 863 KKR. Härutöver utgår avgångsvederlag, inklusive förmåner enligt avtal med förre VD:n till 383. Beloppet har kostnadsförts Ny VD tillträdde och har i sitt avtal en lön som på årsbasis uppgår till 600 KKR och övrig ledande befattningshavares uppgår till 540 KKR på årsbasis. Anställningsvillkor för ledande befattningshavare För VD gäller tre månaders uppsägningstid från bolagets sida och tre månader från VDs sida. Övrig ledande befattningshavare har tre månaders ömsesidig uppsägningstid. En konkurrensklausul om förbud att inom sex månader efter avslutad anställning arbeta med konkurrerande verksamhet finns kopplad till anställningsavtalen med ledande befattningshavare. Under 2006 fanns ett bonusavtal för de ledande befattningshavarna om maximalt 2 månadslöner men någon bonus har ej utgått. Not 7 Leasingavtal Hyresavtal av operationell natur har ingåtts enligt följande: Avgifter som förfaller Inventarier År År År 2012 eller senare - Årets hyresavgifter uppgår till 96 kkr (111 kkr). Avtal om avgångsvederlag VDs anställningsavtal innehåller inte någon klausul om avgångsvederlag. Övrig ledande befattningshavare har inget avtal om avgångsvederlag. Pensionskostnader Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Pensionsåldern för verkställande direktör är 65 år och för övrig ledande befattningshavare 65 år. Av bolagets pensionskostnader avser 353 KKR (331 KKR) tidigare VD. Ny VD tillträdde och pensionskostnaderna har under helåret 2006 uppgått till 92 KKR och för övrig ledande befattningshavare till 120 KKR (198 KKR). Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser avseende några styrelseledamöter, VD eller övrig ledande befattningshavare. Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Balanserade kostnader för utveckling Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Utgående ackumulereade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivnignar BOKFÖRT VÄRDE Immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade utvecklingskostnader avseende programvara. Not 6 Upplysning om sjukfrånvaro Kvinnor 2,17% 6,02 % Män 1,13% 0,93 % Anställda yngre än 30 år 1,91% 1,79 % Anställda mellan år 1,76% 3,98 % Anställda äldre än 49 år 0,10% 0,94% Total sjukfrånvaro 1,59% 3,16 % Varav långtidssjukfrånvaro 3,81% 0,00 % Total sjukfrånvaro anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaron är den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt kollektivavtal eller annat avtal med den anställde. Semesterledighet och tjänstledighet ingår i ordinarie arbetstid. Not 9 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Ej avskrivningsbara inventarier BOKFÖRT VÄRDE

16 Not 10 Andelar i intresseföretag Föregående år i kvartal 3 sålde LUVIT sitt innehav i Zenosis. Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna licensintäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Not 11 Ersättning till revisor Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och VDs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revision Ernst&Young Andra uppdrag Ernst&Young Summa Not 15 Aktiekapital och utdelning Aktiekapital st med ett kvotvärde på 0,15 KR. Utdelningar och inlösenbara aktier Ingen utdelning eller inlösen av aktier är föreslagen per Konvertibler och syntetiska optioner Inga konvertibler eller syntetiska optioner är utestående. Not 12 Checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Summa Not 16 Övriga skulder Av balansposten avser 1,6 MKR kortfristigt lån från AB Nordsidan. Ränta om 8-10% har utgått avseende lånen. Bolagets checkräkningskredit uppgår till totalt 2 mkr. Not 13 Skatter Bolaget har outnyttjade underskottsavdrag på ca 53 MKR efter taxeringsår Uppskjuten skattefordran, i enlighet med RR 9, hänförbar till underskottsavdragen har värderats till noll då man i nuläget inte kan bedöma när det skattemässiga underskottsavdraget kan komma att utnyttjas. Det föreligger ej heller några uppskjutna skatter hänförbara till temporära skillnader

17 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Sociala avgifter Förutbetalda intäkter Avgångsvederlag inkl sociala avgifter Övriga poster (huvudsakligen upplupna utvecklingskostnader och konsultarvoden) Summa Revisionsberättelse Till årsstämman i LUVIT Aktiebolag (publ), org.nr Lund den 21 mars 2007 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Luvit AB (publ) för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Lars-Erik Nilsson Styrelseordförande Kamilla Hassander tf VD Pia Arborelius Anders Wehtje Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Lars Wetterberg Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 mars 2007 Ernst & Young AB Malmö den 21 mars 2007 Ernst & Young AB Pia Anell Auktoriserad revisor Åke Stenmo Auktoriserad revisor Pia Anell Åke Stenmo Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 32 33

18 LUVIT AB Box Lund Produktion: LUVIT Foto: Freddie Brandt

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer