Tandvård med vårdavgifter. som för öppen. hälso- och sjukvård. Reviderade anvisningar. År 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvård med vårdavgifter. som för öppen. hälso- och sjukvård. Reviderade anvisningar. År 2013"

Transkript

1 M-L Ahldén/Carin Wetterberg Beställarenheten för tandvård Tandvård med vårdavgifter som för öppen hälso- och sjukvård Reviderade anvisningar År 2013 anvisn2013.doc 1

2 Lokala Anvisningar för uppsökande verksamhet nödvändig tandvård mobil tandvård tandvård p.g.a. långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning tandvård som ett led i kortvarig sjukdomsbehandling anvisn2013.doc 2

3 Innehåll Allmänt... 5 Att beakta inför år Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård... 7 Definition av personkretsen N1 N Samverkan mellan kommunerna och tandvården... 9 Uppsökande verksamhet... 9 Nödvändig tandvård Intyg om rätt till nödvändig tandvård Mål och inriktning för nödvändig tandvård Förhandsbedömning av nödvändig tandvård Mobil tandvård Tandvård till personer med långvarig sjukdom eller funktions-nedsättning Läkarintyget F1. Svår psykisk funktionsnedsättning F2. Parkinsons sjukdom F3. MS, multipel skleros F4. CP, cerebral pares F5. RA, reumatoid artrit F6. SLE, systemisk lupus erythematosus F7. Sklerodermi F8. ALS, amyotrofisk lateralskleros F9. Orofacial funktionsnedsättning F10. Symtom som kvarstår sex månader efter hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) F11. Sällsynt diagnos = ovanliga diagnoser Detta ingår: Detta ingår inte: Följande uppgifter ska finnas vid förhandsbedömningen Övrigt Tandvård som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid Allmänt S1. Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning S2. Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet om inte defekten är av ringa omfattning S3. Tandvårdsbehandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall Gemensamma riktlinjer för S4 S7 beträffande infektionssanering S4. Infektionssanering av patienter som skall genomgå kirurgiska ingrepp eller medicinsk behandling, behandlas för maligna blodsjukdomar eller med cytostatika i höga doser, där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav S 5. Behandling av patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått infektiösa förändringar i munslemhinnan S 6. Utredning av patienter vid misstanke om att ett odontologisk samband med patientens grundsjukdom S7. Infektionssanering av patienter som skall genomgå eller genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen och då fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav S8. Utredning av patienter med långvariga smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom) anvisn2013.doc 3

4 S9. Behandling av patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné (ofrivilliga andningsuppehåll under sömnen, vilka påverkar allmäntillståndet) S10. Behandling vid extrem tandvårdsrädsla S 11. Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktion mot dentala material47 S 12. Utbyte av tandfyllningar som ett led i en medicinsk rehabilitering S 15. Tandvårdsbehandling p g a frätskador på tänderna Framtida tandvård Bedömning av behandlingsförslag Ersättning vid omgörning Debitering av ädelmetall/gjutmetall Patientavgifter Ersättning för utförd vård Villkor för fakturabetalningar Utomlänspatienter Tolkkostnader (år 2013) anvisn2013.doc 4

5 Allmänt Från och med den 1 januari 1999 betalar vissa patienter för viss tandvård avgift enligt bestämmelserna om vårdavgifter, som avser öppen hälso- och sjukvård istället för som tidigare enligt den allmänna tandvårdsförsäkringens regler. Förändringen har sin grund i ändringar i Tandvårdslagen (1985:125), hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) samt i en ny tandvårdsförordning (1998:1338) samt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:17). Även lagen om allmän försäkring(1962:381) har ändrats och en ny förordning om tandvårdstaxa (1998:1337) har tillkommit. Dessa senare ändringar berör den allmänna tandvårdsförsäkringen, som administreras av TLV och försäkringskassorna och behandlas inte i dessa anvisningar. Enligt Socialstyrelsens Föreskrifter (SOSFS 2012:16) framgår att patienter med Sjögrens syndrom eller med nedsatt salivfunktion till följd av strålbehandling inte längre omfattas av bestämmelserna om vårdavgifter, som avser öppen hälso- och sjukvård utan de får STB. Grundat på dessa författningsändringar och hittillsvarande tillämpning av det nya regelverket utfärdar Beställarenheten inom landstinget Gävleborg följande i flera fall reviderade anvisningar avseende sådan tandvård, som skall ske mot vårdavgifter som för öppen hälso- och sjukvård gällande patienter mantalsskrivna inom Gävleborgs län. Textmaterialet är hämtat direkt från utredningen Tandvården till 2010 samt Socialstyrelsens Föreskrifter och Allmänna Råd (SOSFS 2012:17) vilket innebär att regelverket har anpassats till det nationella förslaget. Hänsyn har tagits till SFS 2008:145 Lag om statligt tandvårdsstöd samt till SFS 2008:193 Förordning om statligt tandvårdsstöd Att beakta inför år 2013 För tandvård som ges enligt 8 a andra och tredje styckena i Tandvårdslagen lämnar landstinget från den 1 januari 2004 ersättning till vårdgivaren enligt 15 b Tvl med belopp, som motsvarar Folktandvården Gävleborgs AB:s prislista för tandvård, om inte landstinget kommer överens med vårdgivaren om något annat. Vid användning av lokala åtgärder beviljas enbart L19 - L23, L 27, L28, vilka ska förhandsbedömas. Latituder tex åtg 341 c i taxan skall alltid förhandsbedömas och skriftligen motiveras. Utbytesåtgärder beviljas inte. Förhandsbedömningsgränsen gällande tandvård, (med undantag av fast protetik) för kategori N1-N4 är oförändrad till kronor. Fast protetik beviljas inte distalt om 5-orna. Rotbehandlingar beviljas inte för 7-or samt 8 or. Specialfall kan förhandsbedömas. Enligt 8 a Tandvårdslagen skall landstinget särskilt svara för att uppsökande verksamhet bedrivs bland boende på sjukhem m fl. (Definition av personkretsen, se nedan.) Den uppsökande verksamheten består av individuell munhälsobedömning, handledning och utbildning av omvårdnadspersonalen samt vid behov förmedling av kontakt med tandvården och skall bedrivas av vårdgivare med vilken/vilka Beställarenheten har träffat överenskommelse via upphandling om detta. Patienten betalar ingen avgift. Vårdgivaren får ersättning av landstinget enligt avtalet. anvisn2013.doc 5

6 Landstinget skall också svara för att nödvändig tandvård (N1-N4) erbjuds dem, som ingår i personkretsen för den uppsökande verksamheten. Landstinget skall vidare svara för att tandvård kan erbjudas dem, som har stora svårigheter att sköta sin munhygien på grund av långvarig sjukdom eller svår till fullständig funktionsnedsättning (F1-F11), eftersom detta kan anses leda till stora behov av tandvård. Landstinget skall vidare se till att tandvård kan erbjudas dem som har behov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid (S1-S12 och S15). För nödvändig tandvård (N1-N4), tandvård p.g.a. långvarig sjukdom eller svår till fullständig funktionsnedsättning (F1-F11) och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid (S1-S12; S15) kan patienten vända sig till valfri vårdgivare. De av landstinget fastställda patientavgifterna skall tillämpas av samtliga vårdgivare. Ersättning till vårdgivarna utgår med belopp enligt Folktandvården Gävleborg AB:s prislista eller ev. med belopp, som av landstingets Beställarenhet gm förhandsbedömning bedömts som skäligt med avdrag för de patientavgifter, som debiteras patienten. Om patienten av någon anledning inte önskar utnyttja detta förmånssystem eller vill ha vård utöver vad som bedöms nödvändig av landstingets Beställarenhet, så har patienten rätt till ersättning enligt den allmänna tandvårdsförsäkringens regler. Ersättningssystemen får inte blandas. anvisn2013.doc 6

7 Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Definition av personkretsen N1 N4 Vid tillämpningen av 8 a Tandvårdslagen skall landstinget särskilt svara för att uppsökande verksamhet bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt bland dem som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser avses särskilt personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 ggr/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm och då förbättringsutsikten bedöms vara liten. I personkretsen kan således de ingå som, N1 kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Berörda personer bor i kommunens särskilda boenden. Kriterierna för att erhålla det särskilda tandvårdsstödet skall vara den som har varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 ggr/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Intyg för rätt till nödvändig tandvård utfärdas av föreståndare/sjuksköterska vid kommunens boende. N2 får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård). Vägledande vid bedömning bör vara intentionerna med reformen, som är, att stöd skall ges till individer, som är så sjuka att de kräver hemsjukvård och har varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 ggr/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Således handlar det inte om tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet, t ex efter en sjukhusvistelse. Personer med dagliga insatser så som insulininjektioner, omläggningar eller motsvarande berörs inte. Intyg för rätt till nödvändig tandvård utfärdas av kommunens distriktssköterska (N2) eller kommunens biståndsbedömare för äldreomsorgen (N4). Medicinskt underlag krävs och skall utfärdas av patientens läkare och medsändas. Rättigheterna gäller oavsett vem som utför vård- och omsorgsinsatserna. N3 omfattas av lagen 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade d v s LSS. Dit räknas personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. anvisn2013.doc 7

8 Att enbart tillhöra personkretsen räcker inte för att få intyg för rätt till nödvändig tandvård. Kommunens biståndsbedömare måste ha gjort en behovsbedömning och beslutat om insatser enligt LSS 9. Konsekvenserna av handikappet ska bedömas. Intyg om rätt till nödvändig tandvård utfärdas av kommunens biståndsbedömare för LSS. N4 är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller omsorg som personer som omfattas av punkterna N1 N3 ovan. Kriterierna för att erhålla det särskilda tandvårdsstödet skall vara den som har varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet d v s minst 3 ggr/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm och där förbättringsutsikten bedöms vara liten (vid stroke görs en bedömning om rätt till nödvändig tandvård tidigast 6 månader efter insjuknandet). Intyg om rätt till nödvändig tandvård utfärdas av kommunens biståndsbedömare för äldreomsorgen (hemtjänsten). Patient eller anhörig har också möjlighet att ansöka om intyg direkt hos Beställarenheten för tandvård i landstinget. Medicinskt underlag skall insändas som beslutsgrund tillsammans med ett personligt brev från den, som sköter den personliga omvårdnaden istället för kommunens personal. Rättigheterna gäller oavsett vem som utför vård- och omsorgsinsatserna. Enligt propositionen 1997/1998:112 Reformerat tandvårdsstöd är målgruppen personer som bor på sjukhem, ålderdomshem, i servicehus eller i gruppbostad och har tillsyn större delen av dygnet samt personer, som bor i egen bostad och har så stora behov av vård eller omsorg att detta kan jämställas med boende på sjukhem eller motsvarande. Vad som skall vara avgörande för ett erbjudande om ett besök av uppsökande karaktär är en bedömning av patientens allmänna hälsotillstånd och behov så att tandvården kan medverka till en väsentlig förbättring av livskvaliteten och förmågan att tillgodogöra sig födan. Avgörande är således inte boendeformen utan det individuella behovet av varaktig och omfattande personlig omvårdnad och att förbättringsutsikten bedöms vara liten. I fråga om långvarig psykisk sjukdom (N4) skall erbjudandet om uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård för avgifter enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem ges till dem som har långvarig och allvarlig psykossjukdom, som har pågått mer än ett år och som dessutom har en bestående och omfattande social funktionsnedsättning, såsom svår affektiv sjukdom och/eller svår schizofreni (diagnos F20) och för övrigt har behov av tandvård, men p g a sin långvariga och allvarliga psykotiska sjukdom inte har kapacitet att sköta sin personliga omvårdnad inkl. tandvård. Funktionsnedsättningen innebär således en begränsning av patientens verklighetsuppfattning och förmåga att relatera sig till omgivningen. anvisn2013.doc 8

9 Medicinskt underlag om långvarig och allvarlig psykotisk störning skall vara utfärdat av läkare inom psykiatrin, medan intyget om rätt till nödvändig tandvård skall vara utfärdat av kommunens biståndsbedömare/biståndshandläggare. Patient eller anhörig har också möjlighet att ansöka om intyg direkt hos Beställarenheten för tandvård i landstinget. Medicinskt underlag skall insändas som beslutsgrund. En person som har fått ett intyg om rätt till nödvändig tandvård kan uppsöka valfri vårdgivare. Samverkan mellan kommunerna och tandvården Den uppsökande verksamheten och munhälsobedömningarna förutsätter ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och tandvården (prop. 1997/98:112). Uppsökande verksamhet Avtal gällande år , med möjlighet till månaders förlängning, har slutits med Folktandvården Gävleborg AB. Personer inom N1 N4 skall erbjudas årlig munhälsobedömning. Munhälsobedömningen skall innefatta en bedömning av behovet av munhygieninsatser och en preliminär bedömning av tandvårdsbehovet. Behovet av munhygieninsatser skall bedömas med utgångspunkt från vad den enskilde eller den som vårdar denne, kan klara av att utföra i fråga om munhygien. Obs! Behovet av profylaktiska åtgärder skall tillgodoses! Omvårdnadspersonalen skall i samband med munhälsobedömningen även få handledning beträffande den boendes dagliga munvård. Kommunanställd sjuksköterska, vårdpersonal och biståndsbedömare inom socialtjänsten och äldre-/handikappomsorgen är de, som har den direkta kontakten med de personer, som har rätt till munhälsobedömning och som kan framföra erbjudande om sådan. Om en person accepterar erbjudandet om munhälsobedömning, informerar kommunens personal den vårdgivare, som Beställarenheten inom landstinget Gävleborg har avtalat med att svara för den uppsökande verksamheten inom respektive boendeenhet, hemtjänstområde eller liknande. Vårdgivaren söker därefter upp personen i samråd med kommunens personal, utför munhälsobedömningen, upprättar ett munvårdskort, ger munhygieninstruktion, handleder vårdpersonalen samt remitterar vid behov till den vårdgivare, som patienten önskar, för nödvändig tandvård. Munhälsobedömningsblanketten används som remiss. Informationen från munhälsobedömningen sänds per fil direkt till Beställarenheten som underlag för epidemiologisk datainsamling och som underlag för ersättning. Munhälsobedömningen skall utföras av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare, med yrkeserfarenhet i minst två år. Vid munhälsobedömningens utförande skall någon av de ansvariga bland vårdpersonalen anvisn2013.doc 9

10 finnas med för att ge information om den boendes allmäntillstånd, speciella problem och för att ta emot de individuella instruktioner som ges. Nödvändig tandvård Intyg om rätt till nödvändig tandvård De personer, som bedöms ha rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård mot vårdavgift enligt reglerna för öppen hälso- och sjukvård. De skall förses med ett intyg som bekräftar detta. Intyget har fastställts och distribuerats av Beställarenheten i landstinget. Intyget kan utfärdas av t ex enhetschef/föreståndare/sjuksköterska vid särskilda boenden i kommunen, biståndsbedömare inom kommunen, LSS-handläggare i kommunen eller kommunens distriktssköterska (för N2). Förutsättning är att intygsskrivaren känner patienten väl. Den som utfärdar intyget, skall känna till personens behov av vård eller omsorg och bedöma att hon eller han ingår i den personkrets, som omfattas av stödet och uppfyller de krav på individuellt vårdbehov och bristande förmåga att själv söka tandvård, som angetts i avsnittet Definition av personkretsen. Vid omfattande hemsjukvård (N2) och vid allvarlig psykisk sjukdom (N4) skall alltid ett Medicinskt underlag utfärdas av läkare. Patient eller anhöriga har också möjlighet att ansöka om intyg direkt hos Beställarenheten för tandvård i landstinget. Medicinskt underlag skall insändas som beslutsgrund tillsammans med ett personligt brev från anhörigvårdaren i vilket framgår omfattningen av insatserna. En person, som har fått ett intyg om rätt till nödvändig tandvård kan utgå från att denna tandvård erhålls för den öppna hälso- och sjukvårdens avgifter hos den vårdgivare, som patienten själv väljer. Vårdgivaren kan utgå från att den nödvändiga tandvården ersätts av Beställarenheten enligt de villkor, som anges i anvisningarna. Obs! Intyget är en värdehandling och får således inte hamna i orätta händer. Vid besök hos vårdgivaren för tandvård skall patienten medta och för vårdgivaren uppvisa intyget i original. Uppgift om vilken av grupperna N1 N4 inom 8 a tandvårdslagen, som patienten tillhör, måste vara ifylld tillsammans med datum och giltighetstid Vårdgivaren är skyldig att göra en rimlighetsbedömning av intygets äkthet samt att kontrollera patientens identitet. Om tveksamhet uppstår om intygets äkthet skall Beställarenheten för tandvård kontaktas. Vid debitering till Beställarenheten inom landstinget Gävleborg för utförd nödvändig tandvård skall vårdgivaren bifoga en kopia av intyget till tandvårdsräkningen, om inte beställarens exemplar tidigare har inskickats. Om sådan kopia saknas kan vårdgivaren inte räkna med att Beställarenheten utger ersättning för vården. Mål och inriktning för nödvändig tandvård Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet skall anses som nödvändig tandvård, skall enligt 9 tandvårdsförordningen anvisn2013.doc 10

11 grundas på ett realistiskt behandlingsbehov och sättas i relation till hans eller hennes allmäntillstånd och behov. målet med tandvården skall vara, att den skall medverka till en påtaglig förbättring av livskvaliteten och tuggförmågan. förebyggande behandling och akuta insatser skall prioriteras. Konserverande behandling och protetisk behandling bör bidra till individens förmåga att kunna äta och tala samt bidra till ett utseende utan besvärande tandluckor. Om allmäntillståndet hos patienten inte medger någon mer omfattande behandling skall denna i stället inriktas på att motverka smärta och obehag genom att hålla patienten fri från allvarliga, sjukliga förändringar i munnen. Om prognosen för en behandling är tveksam bör tandvården genomföras i etapper så att resultatet av de först insatta behandlingsåtgärderna kan utvärderas innan en omfattande behandling genomförs. Obs! Det är viktigt att behovet av profylaktiska åtgärder tillgodoses! Nödvändig tandvård kan definieras på följande sätt Nödvändig tandvård skall utformas enligt de allmänna regler som gäller för övrig tandvård Nödvändig tandvård utformas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, med respekt för patientens synpunkter och med hänsyn tagen till patientens medicinska tillstånd. Nödvändig tandvård skall utformas med beaktande av patientens tillstånd och behov Vid utformandet av nödvändig tandvård måste det anläggas en helhetssyn på patientens livssituation och allmäntillstånd. Det är synnerligen viktigt att patienten inte utsätts för alltför omfattande behandlingar utan att dessa väsentligt bidrar till en förhöjning av livskvalitet och välbefinnande. Nödvändig tandvård skall bidra till att patienten skall kunna tillgodogöra sig födan Förmågan att tillgodogöra sig föda är inte direkt relaterad till tandstatus. Däremot är tänder av betydelse för förmågan att tugga föda. Även andra faktorer än antalet tänder är av betydelse i detta sammanhang. I samråd med patienten görs en sammanvägning och prövning av dessa faktorer. Om patienten inte kan kommunicera själv får bedömningen göras i samråd med vårdpersonal och/eller anhöriga. Nödvändig tandvård innebär ofta anpassning Tandvård innehållande kompromisser i förhållande till en fullständig behandling kan vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Orsakerna till den individuellt anpassade vårdnivån skall därvid anges i journalen. Nödvändig tandvård skall vara av godtagbar teknisk kvalitet Kan en behandling inte utföras med godtagbar teknisk kvalitet på grund av tekniska eller andra svårigheter, som är speciellt relaterade till den aktuella patienten, bör en alternativ behandling väljas. anvisn2013.doc 11

12 Nödvändig tandvård skall bygga på en långsiktig plan En långsiktig behandlingsplan skall finnas för att följa utvecklingen av patientens hälsotillstånd och dennes efterfrågan på och behov av tandvård. Tandvård utförd i flera steg, etapptandvård, kan vara lämplig i många fall. Nödvändig tandvård skall bygga på ett förebyggande synsätt Eftersom nödvändig tandvård riktar sig till individer, som i flesta fall har svårt att själva klara sin munhygien, är det synnerligen viktigt att alla insatser, både preventiva och reparativa, utformas så att det blir så enkelt som möjligt för eventuell vårdpersonal att hjälpa och stödja individen med den dagliga munvården. Nödvändig tandvård skall syfta till att minska smärta och infektionstillstånd i munnen I de fall där patientens allmäntillstånd är sviktande kan vårdambitionen behöva inriktas på att enbart åtgärda ett akut infektionstillstånd. Vid kroniska infektioner såsom periapikala osteiter, kan det i stället vara motiverat att förlänga observationstiden, innan beslut om behandling tas. Nödvändig tandvård kan innehålla protetisk behandling Protetisk terapi utformas på individuella indikationer och med beaktande av patientens allmäntillstånd och om behandlingen kan anses medföra väsentligt förhöjd livskvalitet och välbefinnande. I många fall bör en avvaktande hållning väljas för att få tid till en utvärdering av hur stort vårdbehovet och vårdefterfrågan är. Det är långt ifrån självklart att en äldre person med fysiska eller psykiska funktionshinder upplever protetiska ersättningar som en livskvalitetshöjande åtgärd. Nödvändig tandvård bör i många fall utformas efter samråd med ansvarig läkare och/eller ansvarig vårdpersonal Den allmänmedicinska diagnostiken är viktig och läkarkontakter bör ske oftare än vad som är vanligt för genomsnittspatienten. Tandläkaren kan inte förväntas själv avgöra frågor om svaga patienters lämplighet för mer omfattande tandbehandling. Ibland kan detta samråd ersättas med diskussioner med ansvarig vårdpersonal. Det är inte möjligt att i detalj ange vilka behandlingsåtgärder som skall, respektive inte skall, ingå i nödvändig tandvård. Det är personens allmäntillstånd, odontologiska status, förmåga att tillgodogöra sig nyttan av en behandling samt efterfrågan på tandvård som får avgöra vad som i det enskilda fallet skall anses vara nödvändig tandvård. Till den nödvändiga tandvården hör regelbundna undersökningar av mun- och tandhälsotillståndet. Det går inte att ange något generellt intervall för sådan undersökning. Förändringar av personens allmäntillstånd kan vara anledning till såväl kortare som längre intervall mellan undersökningarna. Målgruppens tandstatus torde vara sådant att förebyggande åtgärder är en mycket viktig del av den nödvändiga tandvården för att tandstatuset inte ytterligare skall försämras på grund av t ex minskad förmåga hos patienten att själv sköta sin munhygien, medicineringen eller ett försämrat allmäntillstånd. Denna del av den nödvändiga tandvården får inte ta sikte på att ta över den dagliga hjälp med munhygienen, som vårdpersonalen förväntas bistå med utan skall vara ett understödjande av dessa insatser samt innehålla ett visst mått av undervisning. Protetiska behandlingar utgör den del av nödvändig tandvård som erbjuder de svåraste avgränsningsproblemen. Personer tillhörande här aktuell målgrupp torde i en del fall ha anvisn2013.doc 12

13 mycket svårt att anpassa sig till så omfattande förändringar i munhålan som en helt ny protes innebär. Med tanke på de äldres och funktionshindrades förmåga att klara av mer omfattande tandvård bör således protetisk tandvård noga övervägas i förhållande till vad denna terapi kan förväntas bidraga med i form av förbättrad livskvalitet. Frontala tandförluster eller tanddefekter, kan för vissa personer verka starkt nedsättande på livskvaliteten och möjligheten att fungera socialt, varför åtgärder kan behöva insättas med enda mål att förbättra utseendet. Redan befintliga protetiska arbeten bör så långt som möjligt förbättras så att de kan fungera ytterligare en tid utan att medföra skador för patienten. Slutligen skall nämnas att för en del personer i här aktuella grupper kan sedering eller olika former av narkos behöva tillgripas för att undersökning och behandling skall kunna genomföras. Det skall dock föreligga mycket starka skäl om tandvård under narkos skall utföras. Förhandsbedömning av nödvändig tandvård Behandling som i förväg skall bedömas av Beställarenheten för tandvård: Tandvård som beräknas uppgå till kronor eller mer för den behandlingsomgång som avses. All protetik (undantag helprotes, temporär partiell protes, rebasering, enklare lagning och justering). All tandreglering. Narkosbehandling Fast protetik beviljas mycket restriktivt distalt 5-or. Då restbett finns bör partialprotes övervägas vid behov av protetisk ersättning. Rotbehandlingar på 7-or samt 8-or beviljas endast i undantagsfall. Titan/ porslin/kobolt krom rekommenderas. Ädelmetall beviljas inte utan motivering. En (1) borttappad nygjord protes kommer att ersättas. Om patienten tappar protesen vid fler tillfällen får ansvarig vårdenhet ersätta denna. I enstaka fall kan dentala implantat ingå i nödvändig tandvård. anvisn2013.doc 13

14 Följande uppgifter skall finnas vid förhandsbedömningen: 1. Uppgift om att behandlingen prövas inom nödvändig tandvård (N1-N4) 2. Kopia av Intyg för nödvändig tandvård, som i original har uppvisats för vårdgivaren, om inte Beställarenheten har fått sitt ex. Tandvården behåller sitt ex. 3. Uppgift om patientens allmäntillstånd, sjukdomar och handikapp. Kopia av ev. Medicinskt underlag 4. Behandlingsförslag inkl. tandhygienistbehandling 5. Vid reparativ vård a) uppgift om munhygienstandard samt förslag på förbättringsåtgärder b) prognosbedömning 6. Specificerat kostnadsförslag med åtgärdskoder enligt TLV s föreskrift, tandnummer, antal, pris per åtgärd och sammanräknad behandlingskostnad enligt Folktandvårdens normaltaxa (i det landsting, som patienten är mantalsskriven ) 7. Aktuella röntgenbilder Mobil tandvård / Bedside dentistry Mobil tandvård kan definieras som mun- och tandhälsovård, som utförs vid en icke-stationär tandvårsmottagning. Vilken tandvård som kan bli aktuell avgörs i varje enskilt fall, beroende på allmäntillstånd, tandhälsa och möjlighet att tillgodogöra sig behandlingen. Regler som styr tandvården i övrigt gäller även för Nödvändig tandvård. Om en behandlingsåtgärd inte bedöms kunna utföras med god kvalitet, ska den inte utföras. Tekniskt svår och avancerad tand- och munhälsovård kräver tandläkarutrustning, motsvarande en stationär tandvårdsmottagning. Alla avsteg från den utrustningen påverkar direkt valet av den terapi, som kan utföras. Patientsäkerhet, kvalitet och hygien måste alltid tillgodoses vid alla typer av vård. Nivåer, vårdutbud och ersättning vid Nödvändig tandvård. A. Konventionell tandvårdsklinik med fast utrustning komplett vårdutbud som ska följa Lt Gävleborgs Anvisningar. Ersättning lämnas enligt gällande taxa för Folktandvården Gävleborg AB. B. Permanent fast tandvårdsutrustning i en separat lokal på ett särskilt boende komplett vårdutbud som ska följa Lt Gävleborgs Anvisningar. Ersättning lämnas enligt gällande taxa för Folktandvården Gävleborg AB. C. Mobil tandvård se nedan Nivåer, vårdutbud och ersättning vid Mobil tandvård C1.Tandvårdsutrustning som transporteras till t ex ett särskilt boende anvisn2013.doc 14

15 och som där monteras upp i en separat lokal komplett vårdutbud som ska följa Lt Gävleborgs Anvisningar. Ersättning lämnas enligt gällande prislista för Folktandvården Gävleborg AB. C2. En tandvårdsbuss med fast tandvårdsutrustning, som kan parkeras i Anslutning till patientens bostad eller ett särskilt boende komplett vårdutbud som ska följa Lt Gävleborgs Anvisningar. Ersättning lämnas enligt gällande prislista för Folktandvården Gävleborg AB. C3. Enklare mobil tandvårdsutrustning, som används vid bedside dentistry (behandling på sängkanten )- Bedside dentistry innebär att man med hjälp av en enkel tandvårdsutrustning behandlar patienter i särskilda boenden eller i patientens eget hem. Det som ingår i landstingets tandvårdsstöd är begränsat till i första hand - Undersökning - Profylax - Temporära och/eller enytsfyllningar - Avtagbar protetik I särskilda fall kan akut nödvändig tandvård få utföras vid bedside dentistry. Vården ska alltid utförligt dokumenteras. I journalen ska valet av vårdmodell motiveras och det ska tydligt framgå varför terapin inte utförs vid en stationär tandvårdsmottagning. Patientsäkerheten ska särskilt beaktas. Följande åtgärder godkänns utan FHB, vid Mobil tandvård som utförs bedside (vårdnivå C3) Åtgärd 101 eller 102 ersätts en (1) gång per kalenderår, förutsatt att erforderliga röntgenbilder tas och analyseras (Se TLV s regelverk för åtg. 101 och 102) Åtgärd 103 ersätts högst tre (3) gånger per kalenderår Åtgärd 105 ersätts för utvärdering av behandlingsresultatet (1) gång per Kalenderår Röntgenundersökning ska utföras enligt gällande anvisningar för all tandvård. Högst två (2) av åtgärderna 201, 205, 206, 311, 321, 341 får debiteras vid samma behandlingstillfälle. Högst sex (6) av dessa åtgärder får debiteras per kalenderår. Vid kirurgisk behandling lämnas ersättning endast för åtg. 401 och 403. Vid fyllningsterapi lämnas ersättning endast för åtg. 701, 704, 301 och 302 (temporär fyllning) Vid reparation av avtagbar protetik lämnas ersättning för åtg ,839 Innehållet i samtliga åtgärder ska följa TLV s föreskrifter TLVFS 2012:2 All övrig tandvård kräver förhandsbedömning (FHB) anvisn2013.doc 15

16 Tandvård till personer med långvarig sjukdom eller funktions-nedsättning (F-kort ) Denna del av tandvårdsstödet riktar sig till personer som har - Stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning eller - På grund av en sällsynt diagnos ha stora svårigheter att sköta sin munhygien, stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling eller har orofaciala symtom (F11) - Enl. 3 a Tandvårdsförordningen (1998:1338) omfattas följande sjukdomar och funktionsnedsättningar: Grupp Sjukdom/funktionsnedsättning Tandvårdskortets varaktighet F1 Svår psykisk funktionsnedsättning 4 år F2 Parkinsons sjukdom Tills vidare F3 MS Multipel skleros Tills vidare F4 CP Cerebral pares Tills vidare F5 RA Reumatoid artrit 4 år F6 SLE Systemisk lupus erythematosus 4 år F7 Sklerodermi 4 år F8 ALS Amyotrofisk lateralskleros Tills vidare F9 Orofacial funktionsnedsättning 4 år F10 F11 Symtom som kvarstår 6 månader Efter det att personen fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) Sällsynt diagnos som leder till stora svårigheter att sköta munhygienen, stora svårigheter att genomgå behandling I tandvården eller om diagnosen innebär orofaciala symtom 4 år 4 år anvisn2013.doc 16

17 Läkarintyget Personer som i sin hälsodeklaration uppger att de har någon av de diagnoser som ingår i F-tandvård (se nedan) ska hänvisas till sin läkare, som på en av Socialstyrelsen fastställd blankett bekräftar - diagnosen och - bedömer personens funktionsnedsättning Läkaren gör en bedömning att personen, utifrån ställd diagnos, har en svår till fullständig funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning vilket medför stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Bedömningen ska göras på separat av socialstyrelsen fastställd blankett. Socialstyrelsens svenska version av WHO:s publikation Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa kan ge vägledning vid bedömningen. Bedömning av funktionsnedsättningen måste alltid utföras, förutom för grupp F8 Amyotrofisk lateralskleros ALS. (Här räcker det med att diagnosen bekräftas av läkaren). Läkarintygen skickas till Beställarenheten för tandvård, LOV, Gävle eller via Internposten, Gävle Sjukhus 56- När läkarintyget godkänts av landstingets Beställarenhet för tandvård, får patienten ett ljusblått F-kort hemskickat. F-kortet ska uppvisas på tandvårdskliniken vid behandlingsstart. F-kortet är en värdehandling anvisn2013.doc 17

18 F1. Svår psykisk funktionsnedsättning. Beskrivning av sjukdomen Patienter med psykiska funktionshinder har olika svårighetsgrad av kognitiva funktionshinder som en del av symptomen. Ett kognitivt funktionshinder innebär bland annat koncentrationsproblem, problem att komma ihåg dagliga rutiner, problem att komma ihåg överenskomna tider, initiativlöshet och apati. Schizofreni och andra psykossjukdomar, bipolära sjukdomar och depressionssjukdomar, generaliserade ångestsyndrom (GAD) samt övriga ångestsjukdomar, paranoida sjukdomstillstånd, emotionella personlighetsstörningar, hjärnskador orsakade av missbruk är exempel på tillstånd där kognitiva problem påverkar den dagliga livsföringen. Det kognitiva funktionshindret vid psykisk sjukdom leder ofta till svårigheter att upprätthålla daglig munvård samt att upprätthålla kontakter med tandvården. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet. Patienter med psykiskt funktionhinder har ökad risk för skador på tänder av flera orsaker bl a genom medicinering, som ger muntorrhet. Den kognitiva funktionsnedsättningen medför att patienten har problem att planera vardagen innebärande svårigheter att komma ihåg och att planera tandläkarbesök och att följa givna råd samt svårigheter att klara bra kosthållning med regelbundna måltider. Sjukdomar som kan leda till sådan funktionsnedsättning kan vara: - Bipolära sjukdomar och depressioner - Generaliserande ångestsyndrom (GAD) samt övriga ångestsjukdomar - Paranoida sjukdomstillstånd - Emotionella personlighetsstörningar - Hjärnskador, orsakade av missbruk Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Kognitiva funktioner Att företa en enstaka uppgift självständigt Att klara daglig rutin Att hantera psykologiska krav vid tandvårdsbesök Att söka professionell hjälp och följa medicinska och andra hälsoråd Att tillämpa kunskap anvisn2013.doc 18

19 F2. Parkinsons sjukdom Beskrivning av sjukdomen Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom med motoriska störningar. Sjukdomen kännetecknas av skakningar och stelhet. Stelheten uppkommer framförallt vid vila och går över vid viljemässig rörelse. Skakningarna ökar ofta vid affekt. Mimiken blir sparsam och rösten entonig. Affektiva störningar, främst depression, är relativt vanliga vid sjukdomen. Sväljningsautomatiken kan vara störd vilket yttrar sig som hypersalivation eftersom saliven inte kan sväljas undan. Sjukdomen kan successivt utvecklas till ett invalidiserande handikapp. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Allteftersom sjukdomen progredierar måste läkemedelsdosen ökas, vilket bidrar till mer biverkningar såsom ökad muntorrhet. Patientens motoriska svårigheter gör det svårt med egenvården och även svårt att få tandvård utförd. Muntorrheten orsakad av läkemedelsbehandlingen i kombination med patientens stelhet och skakningar ger en ökad kariesrisk. Den nedsatta mimiken i kombination med muntorrhet gör att mat ofta ligger kvar i munnen eftersom förmågan att transportera bort maten går förlorad. Detta förvärrar ytterligare kariessituationen Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Förmågan att svälja Muskeltonus (rigiditet) Kontroll av viljemässiga rörelser Tremor Handens finmotoriska användning Kognitiva funktioner Att företa en enstaka uppgift självständigt Att klara daglig rutin anvisn2013.doc 19

20 F3. MS, multipel skleros Beskrivning av sjukdomen MS är en kronisk sjukdom. Skadorna fortskrider i hjärna och ryggmärg. Symptomen är mycket varierande beroende på skadornas lokalisation och svårighetsgrad. I det tidiga förloppet brukar sjukdomsskoven följas av remissioner medan sjukdomens senare skede ofta präglas av långsamt progredierande symptom. Sjukdomen kan utvecklas successivt till ett invalidiserande handikapp. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Vid MS kan munhygienen försvåras både genom patientens neurologiska som motoriska problem. Skakningar och muskeldysfunktioner kan ge svårigheter vid tandbehandling. Patienten kan ha oklara neurologiska smärttillstånd som är förlagda till munhåla, tänder eller käkleder som kan komplicera diagnostiken. Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Förmågan att svälja Kraft i armmuskler Muskeltonus i armmuskler Tremor Kontroll av viljemässiga rörelser Pares i ansiktsmuskulatur Kognitiva funktioner Att företa en enstaka uppgift självständigt Att klara daglig rutin anvisn2013.doc 20

21 F4. CP, cerebral pares Beskrivning av sjukdomen Cerebral pares är egentligen inte en enhetlig sjukdom utan ett samlingsnamn för en rad olika symptom som är följdtillstånd efter skador eller utvecklingsstörningar i hjärnan under foster eller spädbarnsstadiet. Symptomen utgörs av motoriska störningar av olika svårighetsgrad, som tar sig olika uttryck beroende på skadans förhöjd art, lokalisation och tidpunkt. De mest dominerande symptomen är spasticitet, det vill säga muskeltonus, dyskinesi, som innebär ofrivilliga vridande kroppsrörelse med påverkat tal (atetos) och ataxi, som innebär nedsatt balans och svårigheter att samordna muskelrörelser. Det är inte heller ovanligt med någon form av perceptionsstörning. Denna kan innebära svårigheter att koordinera öga och hand, göra olika saker samtidigt eller svårigheter att uppfatta sin omgivning. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Många patienter har stora motoriska svårigheter och har därför svårt med munhygienen. Genom avvikande muskeltonus orofacialt kan bettutvecklingen bli störd med felställningar och malocklusion som följd. Uttalat slitage av tänderna är vanligt. Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Muskeltonus (spasticitet) Koordination av viljemässiga rörelser Ofrivilliga muskelsammandragningar Stereotypier och motoriska perseverationer Kognitiva funktioner anvisn2013.doc 21

22 F5. RA, reumatoid artrit Beskrivning av sjukdomen RA, ledgångsreumatism, är en inflammatorisk ledsjukdom. Leddestruktionen som ofta debuterar i småleder, kan resultera i betydande funktionshinder och handikapp. Sjukdomen går i skov och patienterna försämras ofta vid infektion, belastning och kyla. Målet med behandlingen är att dämpa inflammation och smärta för att förebygga leddestruktion. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Smärta, stelhet och leddestruktion med felställningar, gör att patienterna ofta har problem att greppa, vilket medför svårigheter att sköta munhygienen. Den farmakologiska behandlingen kan ge biverkningar som t.ex. försämrad sårläkning. Även käkleden kan bli skadad. Inflammation i käkleden kan medföra smärta och nedsatt rörelse/gapförmåga. Bettavvikelsen kan leda till ökat behov av bettfysiologisk behandling. Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Rörlighet i leder Muskeltonus (rigiditet) Ledsmärta Handens finmotoriska användning Gapförmåga anvisn2013.doc 22

23 F6. SLE, systemisk lupus erythematosus Beskrivning av sjukdomen SLE är en kronisk inflammatorisk reumatisk sjukdom som går i skov. De vanligaste symptomen utgörs av trötthet, feber, sjukdomskänsla, viktförlust, led- och muskelvärk och hudutslag samt sår i munslemhinnan. Påverkan på nervsystemet kan ge minnessvårigheter och nedsatt inlärningsförmåga. Sjukdomen kan också medföra psykiska symptom med nedstämdhet och ångest. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Både sjukdomen i sig och den farmakologiska behandlingen kan medföra en ökad risk för blödning och infektion som följd. Vid led och muskelvärk har patienterna svårt att sköta sin munhygien. Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Led- och muskelsmärta Smärta i munslemhinnan på grund av sår Gapförmåga Att företa en enstaka uppgift självständigt Att klara daglig rutin anvisn2013.doc 23

24 F7. Sklerodermi Beskrivning av sjukdomen Sklerodermi är en ovanlig bindvävssjukdom som karaktäriseras av förändrat immunförsvar, försämrad blodcirkulation och ökad bindvävsproduktion i hud och inre organ, framför allt mag-tarmkanal, lungor, hjärta och njurar. Ett annat namn är systemisk skleros. Trots att ledvärk är ett relativt ovanligt symptom klassificeras sklerodermi som en reumatologisk sjukdom. Symptomen varierar i art och svårighetsgrad. Ofta ses en minskad gapförmåga på grund av stelhet liksom en reducerad rörelseförmåga i händerna. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Matstrupen angrips ofta, och försämrad förmåga i sammandragning i dess nedre tredjedel förekommer hos en stor andel. Detta ger upphov till svårigheter att svälja och sura uppstötningar (reflux). Försämrad förmåga till sammandragning i tunntarmen kan orsaka diarré och ett försämrat upptag av näringsämnen och vitaminer från tarmen. Kosttillägg kan bli nödvändigt. Minskad gapförmåga och reducerad rörelseförmåga i händerna kan medföra problem för patienten att sköta sin dagliga munhygien eller att få tandvård utförd. Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Förmågan att svälja Gapförmåga Fibrotiserad orofacial vävnad Att vända eller vrida händer eller armar Handens finmotoriska användning anvisn2013.doc 24

25 F8. ALS, amyotrofisk lateralskleros Beskrivning av sjukdomen Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en gemensam beteckning för en grupp sjukdomar där de nervceller som styr skelettmusklerna dör, ryggmärgens yttre del ersätts av bindvävnad (skleros) och de muskler som inte får några impulser från nervsystemet förtvinar. Sjukdomen finns i olika former som alla är fortskridande. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Sjukdomen leder till svaghet som kan finnas i ansikts-, mun-, eller halsmuskulaturen, och som visar sig genom sväljsvårigheter samt svårigheter att tugga maten, hålla ihop käkarna eller hålla upp huvudet. Nedsatt muskelkraft ses även i armar och händer. Detta leder till svårigheter för patienten att sköta sin munhygien. Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Enbart diagnosen behöver styrkas, ingen ytterligare bedömning krävs anvisn2013.doc 25

26 F9. Orofacial funktionsnedsättning Beskrivning av sjukdomen Det finns patienter som har missbildningar eller sjukdomar med kroniska störningar (affektioner) i och kring munhålan som medför stora problem för individen att sköta de egna tänderna, liksom även för tandläkaren att behandla dem. Till orofaciala funktionsnedsättningar räknas i detta avseende medfödda eller förvärvade svåra ansikts- och käkdefekter. Inskränkt gapförmåga på grund av käkledsförändringar, strikturer och ärrvävnad är exempel på sådana defekter. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Patienterna har beroende på sitt orala funktionshinder svårt att klara sin munhygien vilket ger en ökad kariesrisk. En inskränkt gapfömåga kan också innebära att patienterna har stora svårigheter att genomgå tandvårdsbehandling. Personer som ingår i denna grupp kan ha följande funktionsnedsättning - Kraftigt inskränkt gapförmåga på grund av käkledsförändringar, strikturer och ärrvävnad - Missbildningar eller sjukdomar med kroniska störningar(affektioner) i och kring munhålan som medför stora problem för individen att sköta sina tänder liksom även för tandläkaren att behandla dom ( tex kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik, oavsett orsak och fibrotiserad orofacial vävnad som vid t ex brännskador) - Medfödda svåra ansikts- och käkdefekter (OBS jfr S1) - Förvärvade svåra ansikts- och käkdefekter Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Förmågan att svälja Gapförmåga Muskelkraftsfunktioner Förlust av delar av mandibeln eller maxillan Medfödda eller förvärvade defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar Fibrotiserad orofacial vävnad anvisn2013.doc 26

27 F10. Symtom som kvarstår sex månader efter hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) Beskrivning av sjukdomen Stroke eller slaganfall beror till 85 procent på hjärninfarkt och till 15 procent på hjärnblödning. Skadans utbredning bestäms av lokalisationen i hjärnans kärlsystem. En högersidig insult leder till vänstersidig svaghet och/eller känselbortfall i arm, hand, ansikte och bål samt ofta även till störd kropps- och rumsuppfattning. Ibland är inte patienten medveten om den sjuka sidan (neglect) samt har dålig sjukdomsinsikt. Synfältsbortfall (hemianopsi) ses vid både höger- och vänstersidiga insulter. En vänstersidig insult leder förutom till högersidig svaghet även ofta till språkliga störningar som afasi. Det kan även vara svårt att korrekt förstå talat eller skrivet språk och därmed instruktioner. Upprepad stroke ger ofta talstörningar, försämrad oral motorik och sväljningssvårigheter. Ungefär 7 9 procent får kvarstående besvär med sväljning och oral motorik. Depressioner är vanliga lång tid efter insjuknandet. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Initialt har många patienter både ansiktsförlamning och förlamning i svalget med nedsatt oral motorik. Dessa symptom går vanligen tillbaka men kan komma att kvarstå och orsaka besvär med tuggning, svårigheter att forma och transportera tuggan samt att utlösa en sväljreflex. Sensibilitetsnedsättning kan göra att patienten inte känner att matrester och mediciner blir kvarliggande i munhålan. Läkemedel kan orsaka frätskador. Flertalet strokepatienter har nedsatt salivsekretion med torra och sköra munslemhinnor som lätt spricker och utgör grund för infektion. Patienterna kan få stora svårigheter att sköta sin munvård beroende på nedsatt sensibilitet och motorik, svårighet att förstå instruktioner och depression som gör att patienten inte förmår sköta munhygienen. Dålig munvård och matrester ger, tillsammans med muntorrheten en kraftigt ökad kariesrisk. Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Perceptuella funktioner Förmågan att svälja Pares i ansikte eller tunga Kraft i armmuskler Att tillämpa kunskap Kognitiva funktioner Att företa en enstaka uppgift självständigt Att klara daglig rutin Symtom som kan leda till funktionsnedsättning Skadans utbredning bestäms av lokalisationen i hjärnans kärlsystem En högersidig insult leder till vänstersidig svaghet och/eller känselbortfall i anvisn2013.doc 27

28 arm, hand, ansikte och bål samt ofta även till störd kropps- och rumsuppfattning. Neglect de vill säga omedveten om den sjuka sidan samt dålig sjukdomsinsikt. Synfältsbortfall (hemianopsi) En vänstersidig insult leder förutom till högersidig svaghet även ofta till språkliga störningar som afasi. Det kan även vara svårt att korrekt förstå talat eller skrivet språk och därmed instruktioner. Upprepad stroke ger ofta talstörningar, försämrad oral motorik och sväljningssvårigheter Depressioner Funktioner som ska bedömas i läkarintyget Perceptuella funktioner Förmågan att svälja Pares i ansikte eller tunga Kraft i armmuskler Att tillämpa kunskap Kognitiva funktioner Att företa en enstaka uppgift självständigt Att klara daglig rutin anvisn2013.doc 28

29 F11. Sällsynt diagnos = ovanliga diagnoser Beskrivning av sjukdomen Till sällsynta diagnoser med orofaciala symptom hör bland annat personer med Huntingtons sjukdom 22q11 deletionssyndrom Ehler Danlos syndrom Dystrofia myotonica Duchennes muskeldystrofi Spinal muskelatrofi Limb Girdle Arthrogryposis Multiplex Congenita Becker Neurofibromatosis Goldenhar Kraniofaciala missbildningar Möbius Marfan Prader-Willi Silver-Rusell Sotos Beckwith-Wiedemann Akondroplasi Apert syndrom Hypohidrotisk ektodermal dysplasi Med sällsynta diagnoser eller små och mindre kända handikappgrupper avses ovanliga sjukdomar som leder till omfattande funktionshinder och som finns hos högst 100 personer per miljon invånare. De finns beskrivna på Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser: Många vuxna med funktionshinder har förutom tandvårdsproblem också andra orofaciala problem, som till exempel tal-, ät-, och sväljsvårigheter. Orsak till det ökade tandvårdsbehovet Munhålan och dess funktioner är ofta påverkade vid en funktionsnedsättning, till exempel kan man ha en ökad risk för karies, svårigheter att tugga, svälja och tala. En viktig del i tandhälsan är saliven, dess mängd och egenskaper. Den kan påverkas av både medicinering, kost och sjukdom. Genom att salivsekretionen kan vara mycket låg går salivens reparativa funktioner förlorade liksom förmågan att transportera bort matrester. Patienter med neuromuskulära sjukdomar behöver tidigt i sjukdomsförloppet få extra stöd för att hållas friska. Detta är viktigt eftersom det med tiden blir svårt att klara tandvård i molarområdena. Sällsynta diagnoser finns angivna på Socialstyrelsens hemsida anvisn2013.doc 29

F-tandvård i Region Skåne

F-tandvård i Region Skåne F-tandvård i Region Skåne Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F-kort utfärdas efter läkarintyg som styrker att man är berättigad till ersättningen. Ingående grupper: F1)Svår psykisk

Läs mer

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning Planeringsenheten/Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Uppdragsbeskrivning Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Vid behov Fastställd Beslutat

Läs mer

1(6) Nödvändig tandvård

1(6) Nödvändig tandvård 1(6) Nödvändig tandvård Den som har rätt till uppsökande verksamhet har också rätt till nödvändig tandvård. Att en person blivit föremål för uppsökande verksamhet och munhälsobedömning är inte en förutsättning

Läs mer

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Sjukhustandläkare, Tandvårdscentralen Uppsökande munhälsobedömning Högkostnadsskydd Tandvård som led i en

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Tandvård i Västra Götalandsregionen. Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Tandvård i Västra Götalandsregionen. Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Tandvård i Västra Götalandsregionen Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade Gällande från 2005-01-01 Utdrag ur regelverk för: Uppsökande verksamhet Nödvändig tandvård Info till MAS mfl

Läs mer

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den dag månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling 2007-03-28 Dnr 07/1164 1 (10) Avd för Vård och Omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag

Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Redovisning av regeringsuppdrag Målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Redovisning av regeringsuppdrag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Tandvårdsenheten. Personkrets. Sidan 2 av 17

Tandvårdsenheten. Personkrets. Sidan 2 av 17 Sidan 1 av 17 Tandvårdsenheten Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård till personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård) Dessa

Läs mer

Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar. Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar. Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 ÅR TANDVÅRDSREFORM ALLMÄNT

Läs mer

Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015

Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015 Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (23) TANDVÅRDSSTÖD Allmänt Den första januari 1999 infördes bestämmelser om ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder.

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012

ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 LANDSTINGENS SÄRSKILDA TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 ÅRS TANDVÅRDSREFORM ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 1 Vissa kategorier under Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård)

Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) Sidan 1 av 27 Tandvårdsenheten Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) Dessa anvisningar baseras på Tandvårdsförordningen 3, 4, 5,

Läs mer

F-tandvård Landstinget Blekinge

F-tandvård Landstinget Blekinge F-tandvård Landstinget Blekinge Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning De som enligt tandvårdsförordningen (1998:1338) kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är personer

Läs mer

Göran Friman 1. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 2011 Göran Friman 2. 2011 Göran Friman 1. 2011 Göran Friman 4. 2011 Göran Friman 3

Göran Friman 1. Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) 2011 Göran Friman 2. 2011 Göran Friman 1. 2011 Göran Friman 4. 2011 Göran Friman 3 Tandvårdsförordningen (SFS 1998:1338) Nödvändig tandvård Uppsökande verksamhet inom tandvård Uppsökande verksamhet Munhälsobedömning Munbedömning Uppsökande munhälsovård Uppsökande tandvård / hemtandvård

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:7

Regeringens proposition 2011/12:7 Regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Prop. 2011/12:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september

Läs mer

TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER

TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER (38) TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER Regelverk för odontologiska krav, administration och ekonomihantering inom Region Gotland Regelverket gäller för vårdgivare inom Folktandvården Gotland, samt

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet. 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 S-Tandvård Skall användas för vissa patientkategorier som inte kräver mertid vid behandling. Dessa patientkategorier är följande: S-1 Tandvårdsbehandling

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD. Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning INSTRUKTIONER INTYG FÖR F-TANDVÅRD Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning F-tandvårdsintyget ska utfärdas till personer som har stora svårigheter

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten Tandvårdsstöden Tandvårdsenheten www.regionostergotland.se/tandvard Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Tandvårdsstöd i Sverige 2013

Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Statligt tandvårdsstöd Regeringens reform 1 juli 2008 FÖRSÄKRINGSKASSAN Allmänt tandvårdsbidrag, ATB Högkostnadsskydd Tredje steget Genom tredje steget i tandvårdsreformen

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr HSS2012-0156 Regelbok för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2016 1. INLEDNING... 4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret... 4 It-stöd... 4 Frågor och kontakt... 4 2. OM TANDVÅRDSSTÖDET...

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Landstingens tandvårdsstöd Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Intentionerna bakom landstingens tandvårdsstöd- hur tänkte man? Tandvårdsförsäkring i omvandling

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan (gula pusselbitarna).

Läs mer

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Vad kostar det hos tandläkaren Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Barntandvård Barn och ungdom upp till och med 19 års ålder har fri tandvård och vården betalas av landstinget.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Tredje steget Nytt tandvårdsst rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar ttningar 2012 11 08 Statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstödet från staten Försäkringskassan Landstingen/Regionen

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar F-tandvård 2016-08-18 - Tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Tandvård till personer med stora

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom eller skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2014-05-09 Dnr 3.1-10780/2014 1(5) Begreppet allvarlig sjukdom skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom

Läs mer

Människor med funktionshinder i Västra Götaland

Människor med funktionshinder i Västra Götaland Människor med funktionshinder i Västra Götaland Inventering av målgrupper Kortversion 2000 Regionens Hus, 462 80 Vänersborg Tel: 0521-27 52 30 Fax 0521 27 52 57 Texttel: 0521-27 50 90 Inledning I denna

Läs mer

Översikt tandvård för barnoch ungdomar

Översikt tandvård för barnoch ungdomar Översikt tandvård för barnoch ungdomar Allmänt Barn och ungdomar 3-19 år som är folkbokförda i Blekinge kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget Blekinge. Den avgiftsfria

Läs mer

Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2015 Version 1

Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2015 Version 1 S Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2015 Version 1 Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland Patienten ska vara folkbokförd i Västra Götaland därmed omfattas inte bland andra asylsökande.

Läs mer

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering

Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Kungsbacka Kommun Delegeringsutbildning inom Rehabilitering Multipel Skleros 2014-12-18 Sammanställt av: Sofia Johansson, Ingrid Säfblad-Drake, Helena Fahlen, Maria Hellström, Sandra Arvidsson, Jenny Andersson,

Läs mer

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang

Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang 2010-06-08 Dnr 4139/2010 Begreppet allvarlig sjukdom/skada i ett försäkringsmedicinskt sammanhang Utgångspunkter Utgångspunkter för Socialstyrelsens beskrivning av vad begreppet allvarlig sjukdom/skada

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2016 03 22

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2016 03 22 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2016 03 22 Utdrag gällande S-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Linköping 2006-10-10 Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Rapport 2006 Maria Andersson Tandvårdsgruppen 1 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2 2. SAMMANFATTNING.. 4 3.

Läs mer

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Information: Frida Lundgren, Tel 075-247 34 24, frida.lundgren@sociastyrelsen.se

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Grupp F1 Utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning:

Grupp F1 Utdrag ur Socialstyrelsens blankett SOSFS2012:17 Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: Landstingets kansli Folkhälsa och sjukvård/bedömning tandvård bedomningstandlakare@lj.se Grupp F1 3.1 Svår psykisk funktionsnedsättning b 164 Kognitiva funktioner d 2102 d 2301 d 240 Att hantera psykologiska

Läs mer

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2016-01-15 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar sig till läkare,

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek

REGELVERK Fritt tandläkarval barn och ungdom. Version: 1. Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek Version: 1 Ansvarig: Beställarenheten, Anne-Marie Jaarnek 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 OMFATTNING... 3 3 TEKNISK FÖRMÅGA OCH KAPACITET... 3 4 ÅTAGANDE... 3 4.1 Epidemiologisk uppföljning...

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 15 januari

Läs mer

Law (1985-125) on dental service

Law (1985-125) on dental service SFST Law (1985-125) on dental service Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas.

Läs mer

Riktlinjer för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material

Riktlinjer för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material Riktlinjer för vård av patienter med hälsoproblem relaterade till dentala material Giltighet Tills vidare. Målgrupp Tandvårdspersonal Ansvarig för dokumentet Planeringsenheten, Beställarenheten för tandvård

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

Dysfagi. Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19]

Dysfagi. Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19] Dysfagi Margareta Bülow Leg.logoped, Med. dr. [2005-05-19] 2005-05-19 1 Dysfagi Information om orala och faryngeala sväljningssvårigheter Dysfagi är ett symptom på onormal sväljningsförmåga. Problemen

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

Anvisningar för kommuner och palliativa team

Anvisningar för kommuner och palliativa team LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för kommuner och palliativa team Anvisningarna riktar sig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, biståndsbedömare, LSShandläggare, enhetschef, sjuksköterska, palliativa

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

2008-11-24 1 (5) Omvårdnad vid livets slutskede. Grundläggande för all vård och omsorg är: ATT ALLA MÄNNISKOR HAR RÄTT ATT

2008-11-24 1 (5) Omvårdnad vid livets slutskede. Grundläggande för all vård och omsorg är: ATT ALLA MÄNNISKOR HAR RÄTT ATT 2008-11-24 1 (5) Omvårdnad vid livets slutskede Grundläggande för all vård och omsorg är: ATT ALLA MÄNNISKOR HAR RÄTT ATT få bestämma över sitt eget liv få bästa möjliga vård få dö under värdiga former

Läs mer

Prislista. Sanei Tandvårdsteam

Prislista. Sanei Tandvårdsteam Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 Specialisttandvård

Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 Specialisttandvård Åtgärd Norrbottens läns landsting Tandvårdstaxa från den 1 januari 2015 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Tandvård Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare

Läs mer

Att leva med Spasticitet

Att leva med Spasticitet Att leva med Spasticitet Fakta Vad är spasticitet? Förmågan till förflyttning, händernas finmotorik och kommunikation med mimik och gester, är grundläggande funktioner i våra vardagsliv. Störningar i rörelseförmåga

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren 2012-10-23 Vårt dnr: 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

Citytandläkarna. engagerad personal, medvetna patienter. Prislista

Citytandläkarna. engagerad personal, medvetna patienter. Prislista engagerad personal, medvetna patienter Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 875 810 103 Akut eller

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Björn Kruse

Prislista. Tandvårdsteam Björn Kruse Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

NYHETER Svarsformulär s 12 (obs! Uk 48...38) Konstruktionsritning s 13 Förkortsningar s 14 Bilagor: OPG +hst Klin foto 8 st

NYHETER Svarsformulär s 12 (obs! Uk 48...38) Konstruktionsritning s 13 Förkortsningar s 14 Bilagor: OPG +hst Klin foto 8 st VUX-prov 2 Övning NYHETER Svarsformulär s 12 (obs! Uk 48...38) Konstruktionsritning s 13 Förkortsningar s 14 Bilagor: OPG +hst Klin foto 8 st ANAMNES ALLMÄN: Patienten är en 62-årig man. Han söker vård

Läs mer

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-01- z 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål m 1109-13 KLAGANDE c Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Hallsbergs

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Huntingtons sjukdom

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Huntingtons sjukdom -- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Huntingtons sjukdom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Kommittédirektiv. Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Dir. 2000:65. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000.

Kommittédirektiv. Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Dir. 2000:65. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000. Bilaga 1 Kommittédirektiv Samlad utvärdering av tandvårdsreformen m.m. Beslut vid regeringssammanträde den 28 september 2000. Dir. 2000:65 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med

Läs mer

Grupptandläkarna. Prislista

Grupptandläkarna. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 755 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

prislista Specialisttandvård

prislista Specialisttandvård lista Specialisttandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Lagrum: 7 kap. 1 andra stycket och 7 lagen (1962:381) om allmän försäkring

Lagrum: 7 kap. 1 andra stycket och 7 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2013 ref 38 Vid prövning av rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång kan det inte ställas krav på att funktionshindret ska bestå under den planerade studietiden. Lagrum: 7 kap. 1 andra

Läs mer

Särskilt Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen. Gäller från 2010 04 01

Särskilt Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen. Gäller från 2010 04 01 Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen Gäller från 2010 04 01 Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen angående Nödvändig Tandvård för personer med bestående behov av omfattande

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer