ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2012

2 Innehåll Om Business Sweden 3 Ett händelserikt år 4 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 4 Legal struktur 5 Organisation 6 Verksamhet och övergripande målsättning 7 Sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden 7 Medarbetare 8 Hållbarhetsarbete 8 Finanspolicy 8 Omsättning, resultat och ställning 8 Förslag till vinstdisposition 9 Resultat- och balansräkningar 10 Kassaflödesanalys 16 Bolagsstyrning 17 Tilläggsupplysningar och noter 23 2

3 Om Business Sweden Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en samman slagning av Exportrådet och Invest Sweden (Myndigheten för utländska investeringar i Sverige). Business Sweden ägs gemensamt av staten och det svenska näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business Sweden verkar för att stärka Sverige som en handlings kraftig, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Business Sweden arbetar för att göra Sverige mer attraktivt att göra affärer med. Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och underlättar för utländska företag att investera i Sverige. Det delade ägarskapet mellan stat och näringsliv ger Business Sweden tillgång till värdefulla kontakter och nätverk på alla nivåer runt om i världen som är viktiga för nya satsningar och affärsbeslut. Med kontor i 57 länder och i varje region i Sverige kan Business Sweden identifiera affärsmöjligheter för svenska företag på alla marknader. Årsredovisning för Business Sweden org.nr , avser dåvarande Exportrådets verksamhet under Den nya organisationen, Business Sweden, är formellt registrerad som Sveriges export- och investeringsråd. Nyckeltal Business Sweden (Mkr) Nettoomsättning Rörelseresultat -6,3 1,5-25,5-20,9-4,5 Resultat efter finansiella poster -2,1 5,2-20,9-14,4 3,2 Balansomslutning Eget kapital Soliditet, (%) Medelantalet anställda Geografisk fördelning antal anställda Fördelning av omsättning per verksamhetsområde Austrailen 1% Asien 30% Sverige 26% Företagsspecifik affärsutveckling 31% Grundläggande exportservice 13% Kompetensutveckling för företag 8% Afrika 6% Sydamerika 5% Nordamerika 4% Övriga Europa 28% Särskilda riktade exportfrämjande insatser 9% Riktade satsningar för internationellt affärsfrämjande 39% 3

4 Ett händelserikt år Verksamheten under 2012 präglades av hög aktivitet och stora förändringar. Överenskommelsen som slöts mellan regerings partierna och Socialdemokraterna i slutet av 2011, om en ökad satsning på åtgärder för att främja svensk export med inriktning på små- och medelstora företag (SME) och handel med BRIC-länder samt Irak, har inne burit ökade resurser och möjligheter. Satsningen riktas särskilt mot viktiga framtidsbranscher, som kreativa näringar, energi effektivisering och miljöteknik. I riktlinjebeslutet för det statliga exportfrämjande uppdraget 2012 har anslaget höjts med 50 mkr relativt vad som anslogs i budget propositionen för 2011, vilket vidmakthålls under resten av mandatperioden. Under året har många viktiga projekt genomförts, bland annat har Business Sweden haft regeringens uppdrag att leda och genomföra Sveriges deltagande i Världsutställningen i Sydkorea EXPO 2012, som blev en framgång. Den svenska paviljongen besöktes i genomsnitt av besökare per dag. En av höjdpunkterna var Kungaparets besök. En annan viktig händelse var att Business Sweden (dåvarande Exportrådet) 2012 firade 40 år. Jubiléet uppmärksammades med ett flertal aktiviteter, bland annat i samband med Stora Exportpriset. Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden. Uppdraget är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del är att förenkla för svenska företag att nå ut med sina produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. I uppdraget ingår även att identifiera och skapa intresse för kompetenskluster av branscher och företag på den svenska marknaden. Sveriges gynnsamma affärs- och innovationsklimat erbjuder goda investeringsmöjligheter inom bland annat tillverkande industri, transport, vetenskap, teknik, hälsovård, musik, design och turism. I november 2011 beslutade Riksrevisionen att inleda granskningen av statens insatser inom den exportfrämjande verksamheten. Granskningen omfattar tidigare Exportrådet, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, tidigare Invest Sweden, Kommerskollegium samt Svenska Institutet. Granskningen är uppdelad i två faser, en förstudie och en huvudstudie. En slutrapport avses att publiceras i maj Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export Tillväxten i världsekonomin dämpades 2012, och världens BNP ökade med endast 2,5 procent i fasta priser. OECD prognostiserade i november världshandelns ökning till 2,8 procent. Handeln har långsiktigt ökat betydligt snabbare än BNP, vilket innebär att internationell handel har påverkats negativt. Efter endast två års positiv tillväxt gick Västeuropa in i en recession under Tyskland, den största ekonomin i Västeuropa, med i grunden stark konkurrenskraft saktade in under årets lopp. De nordiska grannländerna står för en viktig del av svensk export. Danmark och Finland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen, medan Norge med sina oljeoch gasfyndigheter inte varit så sårbart. Återhämtningen från finanskrisen har varit ovanligt trög i USA och det har funnits farhågor för en ny nedgång. Under loppet av 2012 stärktes 4

5 emellertid ekonomin. Arbetslösheten minskade och konsumtionen ökade, om än i relativt måttligt tempo. I BRIC-länderna har tillväxten fortsatt men varit lägre än tidigare. Tillväxten dämpades i Kina under Åtstramningarna för att komma åt en för stark kredittillväxt och bubblan på fastighetsmarknaden var viktiga faktorer bakom den svagare utvecklingen. Samtidigt har det ökade kostnadsläget i Kina dämpat inkommande investeringar blev ett svagt exportår för Sverige. I skrivande stund finns ännu inte utfallet i fasta priser, men varuexporten föll tillbaka med 4 procent i värde. Så gott som samtliga sektorer inom varuexporten backade procentuellt under Tjänsteexporten utvecklades emellertid positivt. Business Sweden förväntar sig endast en liten förbättring för exporten under 2013 då världsekonomin fortfarande kommer att vara svag. Legal struktur Den av styrelsen beslutade etableringspolicyn, som reglerar den del av verksamheten som bedrivs utomlands, innebär att Business Swedens kommersiella verksamhet i möjligaste mån ska bedrivas i form av filialkontor till STC BSO AB, om inte synnerliga skäl finns för att bedriva verksamheten i annan form. Som en följd av denna etableringspolicy har Business Sweden även kunnat etablera kontor i länder där det inte varit möjligt att öppna handelssekreterarkontor. business Sweden Swedish Trade Commissioner Officies Swedish Trade Council Business Support Aktiebolag (STC BSO AB) Chile Colombia Bulgaria Turkey Kazakhstan Iraq Abu Dhabi Egypt Morocco Indonesia Malaysia Singapore Guangzhou Hong Kong Shanghai Beijng Swedish Trade Development Swedish Trade Office Swedish Trade Council BSO South Africa Swedish Trade Council (Beijng) Consulting Co, Ltd Swedish Trade Development S.A de C.V. Swedish Trade Consultoria Brasil Ltda STC BSO KK Swedishtrade Council Business Nigeria Limeted Inc Chicago (Canada) Inc Johannesburg Beijng Mexico City Sao Paolo Tokyo Nigeria Guanzhou Shanghai Shanghai Utöver bolagen i bilden finns ett antal vilande bolag. 5

6 Business Swedens legala struktur framgår enligt ovan. Verksamheten är uppdelad i två verksamhetsgrenar en verksamhetsgren som i huvud sak inrymmer det statliga uppdraget och en verksamhetsgren som inrymmer försäljning av konsulttjänster. Handelssekreterarkontoren ansvarar för genomförandet av det statliga uppdraget, medan den övriga verksamheten är strukturerad under dotterföretaget STC BSO AB. Verksamheten som bedrivs i STC BSO AB består av diverse konsulttjänster som erbjuds huvudsakligen svenska bolag som önskar etablera sin verksamhet på den lokala marknaden. Konsulttjänsterna består exempelvis av rådgivning vid strategiska frågor (marknads analyser, partnersökning, inköp/sourcing, problem- och konflikt hantering), tjänster och rådgivning vid etablering av närvaro/bolags bildning. Tillhandahållande av s.k. BSO (business support office) tjänster innebär förmedling av kontorsytor, arbetsrelaterat material som telefoner, internetuppkoppling, fax etc., receptionisttjänster samt diverse administrativa tjänster. Organisation Organisationen har under året bestått av de operativa enheterna Operations och Marketing & Sales samt stabsenheterna Corporate Communications och Corporate Staff. De operativa enheterna bildar en matrisorganisation där styrningen sker genom väl utvecklade processer för marknad, försäljning och leverans. Leveransverksamheten sammanförs i Operations som är indelad i sex regioner. Marknads- och försäljningsverksamheten samman förs i Marketing & Sales som är indelad i sju affärsområden. Marketing & Sales säkerställer horisontell samordning inom respektive affärsområde medan Operations säkerställer en effektiv leverans. Den horisontella styrningen fokuserar på tillväxt inom respektive kund- och marknads segment. Den vertikala styrningen fokuserar på lönsamhet och leveranskvalitet. President & CEO Corporate Communications Corporate Staff Marketing & Sales Operations Small Business Program Business Area Westen Europe Middle East & Central Asia, Africa, Balkans Central & Eastern Europe Greater China South & East Asia America 6

7 verksamhet och övergripande målsättning Business Swedens verksamhet ska bidra till ökad export, i första hand för små och medelstora företag, och i övrigt ge stöd till företag med svenskt intresse i deras internationella affärsutveckling. Business Swedens verksamhetsområden i huvuddrag: Statliga uppdrag: Grundläggande exportservice: Information och svar på förfrågningar; grundläggande exportteknisk rådgivning; generellt näringslivsfrämjande på internationella marknader. Kompetensutveckling för företag: Rådgivning i Sverige till små och medelstora företag; regional exportrådgivning; information i Sverige om internationella marknader. Riktat exportfrämjande: Särskilda exportförberedande insatser på internationella marknader för små och medelstora företag; riktade främjandeaktiviteter på sådana marknader; internationell marknads föring av strategiska sektorer; internationellt upphandlade affärer. Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder: Särskild satsning på att främja handeln med BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och andra prioriterade länder samt Irak; särskild inriktning på framtidsbranscher. Företagsspecifik affärsutveckling: Konsulttjänster: Business Sweden erbjuder svenska företag marknads prissatt och företagsanpassad rådgivning till stöd för företagens internationella affärsutveckling. Sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden Regeringen tillsatte den 9 mars 2011 en utredning (Ds 2011:29) som fick i uppdrag att genomföra en översyn av myndighetsstrukturen för Sveriges handels- och investeringsfrämjande. Utredningen redovisade uppdraget i september 2011 och föreslog bl.a. en sammanslagning av de export- och investeringsfrämjande verksamheterna i Exportrådet och Invest Sweden. Mot bakgrund av denna utredning lämnades propositionen Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (prop. 2011/12:92) i vilken det föreslogs att det statligt finansierade investeringsfrämjandet överförs till Exportrådet och att Invest Sweden avvecklas. Enligt propositionen skulle den nya organisationen börja gälla den 1 januari Regeringen gav i april 2012 Exportrådet i uppgift att samråda och samverka med Invest Sweden för detta arbete och att för bereda integrationen av den verksamhet som Invest Sweden ansvarar för. På regeringens begäran arbetade Exportrådet och Invest Sweden fram en arbetsplan för sammanslagningen som redogjorde för de verksamhets mässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna. Arbetsplanen godkändes av styrelsen och lämnades till regeringen den 14 juni De båda huvudmännen och avtalsparterna, Sveriges Allmänna Utrikes handelsförening och staten beslutade den 19 december om nytt avtal och nya stadgar för Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden). Under andra halvåret 2012 har Exportrådet och Invest Sweden, i enlighet med arbetsplanen, arbetat för att samgåendet ska kunna träda i kraft. Den 1 januari 2013 bildade Exportrådet och Invest Sweden den nya organisationen Business Sweden. 7

8 Medarbetare Medelantalet anställda under 2012 uppgick till 537 (486) varav 397 (377) i utlandet. Bland chefer utgjorde andelen kvinnor 25,7 (19,4) procent och bland cheferna i utlandsorganisationen (handelssekreterare eller motsvarande) var andelen kvinnor 25,5 (18,9) procent. Medelåldern var 45,2 (45,8) år i sverigeorganisationen och 33,3 (33,2) år i utlandssorganisationen. Personalkostnaderna utgjorde 330 (300) miljoner kronor vilket motsvarar 54,1 procent av den totala omsättningen. Sedan 2006 görs en medarbetarundersökning (Nöjd medarbetarindex (NMI) ). För 2012 uppgick medarbetarindex till 72 (73) procent, vilket är ett positivt resultat i förhållande till relevanta benchmarkingföretag. Resultatet visar att medarbetarna känner sig motiverade, de upplever sina arbetsuppgifter som varierande och stimulerande samt känner sig uppskattade av kollegor och kunder. Hållbarhetsarbete I december antog styrelsen en uppförandekod som definierar Business Swedens CSR-ansvar och omfattar verksamhetens kärnvärden. Upp förande koden ersätter tidigare etiska riktlinjer. Uppförandekoden tydlig gör hur man i organisationen agerar som affärspartner, arbets givare och samhällsaktör. Den bygger på FN Global Compacts 10 principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga anställda har ett ansvar att känna till och följa koden. För att implementera koden och öka kompetensen inom CSR har under året en webbaserad utbildning utvecklats, som kommer att lanseras i februari 2013 och kommer genomföras för alla anställda. Utbildningen baseras på uppförande koden och belyser de viktigaste CSR-frågorna, både interna och externa. Sedan 2010 presenteras en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative). FINANSPOLICY Enligt finanspolicyn, som har fastställts av styrelsen, ska Business Swedens verksamhet präglas av lågt risktagande inom det finansiella området. Placering i spekulativt syfte är inte tillåten och valuta-, ränteoch kreditrisker ska i rimligaste mån minimeras. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Nettoomsättningen under 2012 uppgick till 611 (542) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster men före skatt uppgick till tkr (5 168 tkr) Under 2012 har resultatet belastats med kostnader för omstruktureringar i huvudsak relaterade till bildandet av Business Sweden samt legala förändringar till en kostnad av totalt 10,9 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster och efter skatt uppgick till tkr (3 019 tkr). Bolagsskatt betalas på verksamheten i Kina och Japan enligt lokala skatteregler baserade på verksamhetens omfattning inom STC BSO AB. 8

9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Årets förlust efter skatt uppgår till tkr (3 019 tkr). Förlusten i moder bolaget uppgår till tkr (740 tkr). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust avräknas mot det egna kapitalet. Beträffande verksamhetens resultat för 2012 och ställning per bokslutsdagen hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter och kassaflödesanalys. Alla belopp anges i tusentals svenska kronor i den mån inte annat uttryckligen anges. 9

10 Resultaträkning Koncern Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1, Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

11 Balansräkning Koncern Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 8 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Balansräkning Koncern Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Pågående arbeten Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Resultaträkning MODERBolaget Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1, Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

14 Balansräkning Moderbolaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 8 Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning Moderbolaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Pågående arbeten Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster Av och nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Bolagsstyrning Business Sweden tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I övrigt ska tillämpliga lagar och externa regelverk såsom aktiebolagslagen, börsens regelverk, årsredovisningslagen och bokföringslagen följas. Därtill kommer interna regelverk som arbetsordningen för styrelsen, styrelsens instruktion till VD samt andra riktlinjer och policys. Enligt regeringens riktlinjer för budgetåret 2012 ska Business Swedens verksamhet bland annat bedrivs utan krav på ekonomisk utdelning. Enligt avtalet får Business Sweden bedriva projekt- och uppdragsverksamhet för svenska företag på marknadsmässiga villkor. Business Sweden fastställer prispolicy för sådan verksamhet. Samverkan med medverkande företag i främjandesatsningar sker i enlighet med förordning nr. 69/2001/EG av den 12 januari 2001, om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Representantskapet Representantskapet är Business Sweden:s motsvarighet till årsstämma, där beslut i övergripande frågor fattas och där parterna, staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, finns representerade. Till representantskapet ska vardera parten utse högst fyra ledamöter, däribland statssekreteraren med ansvar för utrikeshandels frågor och ordföranden i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Samman träde i representantskapet ska hållas inom sex månader efter räkenskaps årets utgång minst en gång per år. För verksamhetsåret 2011 hölls representant skap den 28 juni Vid representant skapet ska års redovisning och revisionsberättelse läggas fram, beslut ska fattas om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av rådets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av revisorer och suppleanter samt beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. Revisorer Representantskap Ägarna nominerar sina kandidater till styrelsen Ägarna utser ombud till representantskap Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott Revisorer VD 17

18 Styrelsens sammansättning och nomineringsprocess Styrelsen ska enligt stadgarna i avtalet mellan staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening bestå av lägst åtta ledamöter med erfarenhet inom exportområdet. Hälften av ledamöterna utses av regeringen och hälften av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Ledamöterna utses för ett år i taget, så snart som möjligt efter det representantskap då ansvarsfrihet beviljas till och med nästa motsvarande representantskap. Ordförande och Vice ordförande utses av styrelsen. VD, sekreterare och personalens representant ingår ej i styrelsen men deltar vid styrelsens sammanträden. Styrelsens arbetsordning Styrelsen ska förvalta Business Swedens angelägenheter i Business Swedens och ägarnas intresse. Styrelsens arbete styrs utöver lagar och rekommendationer av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen reglerar ansvarsfördelningen mellan dess ägare och styrelse, dels styrelse och verkställande direktören, men också formerna för styrelsearbetet, antal möten, firmateckning, attestordning samt ersättnings- och revisionsutskottets uppgifter. Enligt arbetsordningen är styrelsens huvuduppgift bland annat att besluta om övergripande mål och strategier, affärsplan, väsentliga policies, kommande budget, fort löpande utvärdera Business Swedens operativa ledning, vid behov tillsätta eller entlediga verkställande direktör och utvärdera Business Swedens ekonomiska situation inklusive placering av dess medel. VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt i övrigt ha de uppgifter som följer av tillämpliga delar av Aktiebolagslagen. Styrelsens arbete Under året har styrelsen sammanträtt fem gånger. Utöver frågor som rör budget, ekonomisk uppföljning, affärsplan och fastställande av mål och strategier har styrelsen ägnat särskild uppmärksamhet åt Exportrådets samgående med Invest Sweden, namnoch varumärkesfrågor samt ny uppförandekod. Revisionsutskott Styrelsen har sedan 2009 inrättat ett revisionsutskott bestående av två styrelseledamöter. Under 2012 har utskottets sammanträtt fyra gånger. Utskottsledamöter har varit Per-Arne Hjelmborn och Ingvar Krook. Vid revisionsutskottets möten har även VD, ekonomichef, lekmannarevisorer och externa revisorer deltagit. För arbete i revisions utskottet utgår arvode. Ersättningsutskott Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med syfte att företräda styrelsen i frågor om löne- och anställningsvillkor för VD och till denne direktrapporterande befattningshavare. Styrelsens ordförande tillser att ersättningsutskottets arbete redovisas för styrelsen i sin helhet. Under 2012 har ersättningsutskottet sammanträtt en gång och bestått av styrelsens ordförande Bo Dankis och vice ordförande Anders Farbe. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget arvode. Styrelsens arvoden Styrelsens arvoden beslutas av representantskapet och för 2012 fastställdes arvodet till styrelsens ordförande till kr, till styrelsens vice ordförande till kronor, och ett årligt arvode om kronor till respektive styrelseledamot. Till anställda i Business Sweden (VD, styrelsens sekreterare och personalens representant) utgår inget arvode. 18

19 Styrelsen Ledamöter utsedda av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening: Bo Dankis (född 1954), styrelsens ordförande. Andra uppdrag: styrelse ordförande i Gadeliusgruppen, Cleanenergy AB, IV Produkt AB och Sweden-Japan Foundation samt styrelseledamot i Gunnebo AB och Ung Företagsamhet. Invald Urban Bäckström (född 1954), VD Svenskt Näringsliv. Andra uppdrag: styrelseledamot i Danske Bank och IFN. Invald Kurt Hellström (född 1943), tidigare koncernchef för Ericsson. Andra uppdrag: styrelseledamot FarEasttelephone. Invald Ingvar Krook (född 1947), Verkställande ledamot i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU). Andra uppdrag: ordförande Svensk-Spanska stiftelsen, verkställande ledamot i Stipendie fonden för svensk utlandsungdom samt styrelseledamot i Fonden för exportutveckling. Invald Maud Spencer (född 1962), VD Svalson AB. Andra uppdrag: styrelse ledamot i Svenskt Näringsliv, Institutet för Näringslivsforskning, Industriellt Utvecklingscenter Norrbotten och Handelskammaren i Norrbotten. Invald Ledamöter utsedda av staten: Ulf Adelsohn (född1941), tidigare landshövding i Stockholms län. Andra uppdrag: styrelseordförande i Humle kapital förvaltning, Svenska Vårdfastigheter, More Intenz och Nordic Iron Ore. Styrelseledamot i Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica, Transticket AB och Offentliga Hus AB. Invald Signhild Arnegård Hansen (född 1960) Styrelseordförande Svenska LantChips AB. Andra uppdrag: styrelseordförande i SLC- Group AB och Utah Chips Corporation. Vice ordförande i Svensk- Amerikanska Handelskammaren, USA. Styrelseledamot i SEB AB, Loomis, Dagens Industri AB, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Universitets styrelsen vid Lunds Universtitet, Svensk-Amerikanska Handels kammaren i New York, Institutet för Näringslivsforskning och Magnora AB. Invald 2011 Anders Ferbe (född 1954), styrelsens vice ordförande, Förbundsordförande Industrifacket Metall. Andra uppdrag: vice ordförande IndustriAll Europa, ledamot i LO:s styrelse, Industrirådet, Startkraft och Arenagruppen. Invald Per-Arne Hjelmborn (född 1969), Ambassadör, departementsråd och enhetschef för UD:s enhet för främjande och EU:s inre marknad, Andra uppdrag: styrelseordförande i nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Invald Annika Rembe (född 1955), Generaldirektör Svenska institutet. Andra uppdrag: vice ordförande i EUNIC (European Union National Institutes for Culture) och styrelseledamot i SwedAlex (Svenska Institutet i Alexandria), Föreningen Svenskar i Världen och Verket för högskoleservice. Invald Under året avgick styrelseledamöterna Stefan Löfvén och David Montgomery. 19

20 Övriga: Ulf Berg, Verkställande direktör Håkan Persson, Styrelsens sekreterare Katarina Persdotter Hägglöf, Personalens representant Utvärdering av styrelsens arbete Enligt arbetsordningen ska styrelsens arbete årligen utvärderas i en systematisk och strukturerad process. Ordföranden ansvarar för sådan utvärdering och att styrelsen delges resultatet. Under året har utvärdering av styrelsens arbete skett kontinuerligt i anslutning till genomförda styrelsemöten. Ledningen/Ledande befattningshavare Verkställande ledning: Ulf Berg, President & CEO Katinka Palmgren, Senior Vice President Corporate Communications Håkan Persson, Senior Vice President Corporate Staff Andreas Skinnars, Senior Vice President Marketing & Sales Charlotta Lundell Berg, Senior Vice President Operations (t o m 30 september) Mats Paulson, Acting Senior Vice President Operations (fr o m 1 oktober) Ersättningar till ledande befattningshavare och övriga För Business Swedens ledningsgrupp utgår månatlig lön och förmåner enligt individuella anställningsavtal, lönerevision sker årligen per den 1 januari. Business Sweden följer statens riktlinjer för löner och ersättningar vilket bl a innefattar att man inte tillämpar rörliga ersättningar. Business Sweden följer gällande kollektivavtal vad gäller löner, villkor och pensionsavsättningar för anställda. För gruppen med mer än 10 basbelopp i årslön erbjuds möjligheten till alternativ ITP med motsvarande premienivå som för traditionell ITP. Business Sweden efter strävar marknadsmässiga ersättningsnivåer. Regelbundet inhämtas lönestatestik från en eller flera leverantörer på marknaden. Därutöver gäller att ersättningar inte bara följer nivån för statistiskt jämförbara positioner utan att Business Sweden i varje enskilt fall tar hänsyn till individens prestation utifrån fastställda kriterier i sin lönepolicy. Under 2012 utbetalade löner och andra ersättningar till personal och styrelse framgår av not 4. Intern kontroll och internrevision Intern kontroll omfattar samtliga enheter inom Business Sweden och inkluderar metoder och aktiviteter för att säkra tillgångar, kontrollera riktigheten och tillförlitligheten i interna och externa finansiella rapporter samt för att säkerställa att policies och riktlinjer efterlevs. Business Swedens verksamhet med över 500 anställda på drygt 60 platser i världen innebär komplexitet och utmaning vad gäller styrning, kontroll och anpassning till olika regelverk i olika länder. Därför är arbete med frågor som rör intern kontroll och internrevision av hög prioritet. Under 2007 startades ett internkontrollprojekt med en riskanalys för att identifiera de för verksamheten viktigaste finansiella processerna. Flödes beskrivningar har dokumenterats och fastställda nyckelkontroller har beskrivits med avseende på hur kontrollen ska genomföras och kontrollmål. 20

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET 2013 INNEHÅLL Om Business Sweden 3 Året som gick 4 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 Legal struktur 6 Organisation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer