ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2012

2 Innehåll Om Business Sweden 3 Ett händelserikt år 4 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 4 Legal struktur 5 Organisation 6 Verksamhet och övergripande målsättning 7 Sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden 7 Medarbetare 8 Hållbarhetsarbete 8 Finanspolicy 8 Omsättning, resultat och ställning 8 Förslag till vinstdisposition 9 Resultat- och balansräkningar 10 Kassaflödesanalys 16 Bolagsstyrning 17 Tilläggsupplysningar och noter 23 2

3 Om Business Sweden Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en samman slagning av Exportrådet och Invest Sweden (Myndigheten för utländska investeringar i Sverige). Business Sweden ägs gemensamt av staten och det svenska näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business Sweden verkar för att stärka Sverige som en handlings kraftig, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Business Sweden arbetar för att göra Sverige mer attraktivt att göra affärer med. Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och underlättar för utländska företag att investera i Sverige. Det delade ägarskapet mellan stat och näringsliv ger Business Sweden tillgång till värdefulla kontakter och nätverk på alla nivåer runt om i världen som är viktiga för nya satsningar och affärsbeslut. Med kontor i 57 länder och i varje region i Sverige kan Business Sweden identifiera affärsmöjligheter för svenska företag på alla marknader. Årsredovisning för Business Sweden org.nr , avser dåvarande Exportrådets verksamhet under Den nya organisationen, Business Sweden, är formellt registrerad som Sveriges export- och investeringsråd. Nyckeltal Business Sweden (Mkr) Nettoomsättning Rörelseresultat -6,3 1,5-25,5-20,9-4,5 Resultat efter finansiella poster -2,1 5,2-20,9-14,4 3,2 Balansomslutning Eget kapital Soliditet, (%) Medelantalet anställda Geografisk fördelning antal anställda Fördelning av omsättning per verksamhetsområde Austrailen 1% Asien 30% Sverige 26% Företagsspecifik affärsutveckling 31% Grundläggande exportservice 13% Kompetensutveckling för företag 8% Afrika 6% Sydamerika 5% Nordamerika 4% Övriga Europa 28% Särskilda riktade exportfrämjande insatser 9% Riktade satsningar för internationellt affärsfrämjande 39% 3

4 Ett händelserikt år Verksamheten under 2012 präglades av hög aktivitet och stora förändringar. Överenskommelsen som slöts mellan regerings partierna och Socialdemokraterna i slutet av 2011, om en ökad satsning på åtgärder för att främja svensk export med inriktning på små- och medelstora företag (SME) och handel med BRIC-länder samt Irak, har inne burit ökade resurser och möjligheter. Satsningen riktas särskilt mot viktiga framtidsbranscher, som kreativa näringar, energi effektivisering och miljöteknik. I riktlinjebeslutet för det statliga exportfrämjande uppdraget 2012 har anslaget höjts med 50 mkr relativt vad som anslogs i budget propositionen för 2011, vilket vidmakthålls under resten av mandatperioden. Under året har många viktiga projekt genomförts, bland annat har Business Sweden haft regeringens uppdrag att leda och genomföra Sveriges deltagande i Världsutställningen i Sydkorea EXPO 2012, som blev en framgång. Den svenska paviljongen besöktes i genomsnitt av besökare per dag. En av höjdpunkterna var Kungaparets besök. En annan viktig händelse var att Business Sweden (dåvarande Exportrådet) 2012 firade 40 år. Jubiléet uppmärksammades med ett flertal aktiviteter, bland annat i samband med Stora Exportpriset. Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden. Uppdraget är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del är att förenkla för svenska företag att nå ut med sina produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. I uppdraget ingår även att identifiera och skapa intresse för kompetenskluster av branscher och företag på den svenska marknaden. Sveriges gynnsamma affärs- och innovationsklimat erbjuder goda investeringsmöjligheter inom bland annat tillverkande industri, transport, vetenskap, teknik, hälsovård, musik, design och turism. I november 2011 beslutade Riksrevisionen att inleda granskningen av statens insatser inom den exportfrämjande verksamheten. Granskningen omfattar tidigare Exportrådet, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, tidigare Invest Sweden, Kommerskollegium samt Svenska Institutet. Granskningen är uppdelad i två faser, en förstudie och en huvudstudie. En slutrapport avses att publiceras i maj Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export Tillväxten i världsekonomin dämpades 2012, och världens BNP ökade med endast 2,5 procent i fasta priser. OECD prognostiserade i november världshandelns ökning till 2,8 procent. Handeln har långsiktigt ökat betydligt snabbare än BNP, vilket innebär att internationell handel har påverkats negativt. Efter endast två års positiv tillväxt gick Västeuropa in i en recession under Tyskland, den största ekonomin i Västeuropa, med i grunden stark konkurrenskraft saktade in under årets lopp. De nordiska grannländerna står för en viktig del av svensk export. Danmark och Finland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen, medan Norge med sina oljeoch gasfyndigheter inte varit så sårbart. Återhämtningen från finanskrisen har varit ovanligt trög i USA och det har funnits farhågor för en ny nedgång. Under loppet av 2012 stärktes 4

5 emellertid ekonomin. Arbetslösheten minskade och konsumtionen ökade, om än i relativt måttligt tempo. I BRIC-länderna har tillväxten fortsatt men varit lägre än tidigare. Tillväxten dämpades i Kina under Åtstramningarna för att komma åt en för stark kredittillväxt och bubblan på fastighetsmarknaden var viktiga faktorer bakom den svagare utvecklingen. Samtidigt har det ökade kostnadsläget i Kina dämpat inkommande investeringar blev ett svagt exportår för Sverige. I skrivande stund finns ännu inte utfallet i fasta priser, men varuexporten föll tillbaka med 4 procent i värde. Så gott som samtliga sektorer inom varuexporten backade procentuellt under Tjänsteexporten utvecklades emellertid positivt. Business Sweden förväntar sig endast en liten förbättring för exporten under 2013 då världsekonomin fortfarande kommer att vara svag. Legal struktur Den av styrelsen beslutade etableringspolicyn, som reglerar den del av verksamheten som bedrivs utomlands, innebär att Business Swedens kommersiella verksamhet i möjligaste mån ska bedrivas i form av filialkontor till STC BSO AB, om inte synnerliga skäl finns för att bedriva verksamheten i annan form. Som en följd av denna etableringspolicy har Business Sweden även kunnat etablera kontor i länder där det inte varit möjligt att öppna handelssekreterarkontor. business Sweden Swedish Trade Commissioner Officies Swedish Trade Council Business Support Aktiebolag (STC BSO AB) Chile Colombia Bulgaria Turkey Kazakhstan Iraq Abu Dhabi Egypt Morocco Indonesia Malaysia Singapore Guangzhou Hong Kong Shanghai Beijng Swedish Trade Development Swedish Trade Office Swedish Trade Council BSO South Africa Swedish Trade Council (Beijng) Consulting Co, Ltd Swedish Trade Development S.A de C.V. Swedish Trade Consultoria Brasil Ltda STC BSO KK Swedishtrade Council Business Nigeria Limeted Inc Chicago (Canada) Inc Johannesburg Beijng Mexico City Sao Paolo Tokyo Nigeria Guanzhou Shanghai Shanghai Utöver bolagen i bilden finns ett antal vilande bolag. 5

6 Business Swedens legala struktur framgår enligt ovan. Verksamheten är uppdelad i två verksamhetsgrenar en verksamhetsgren som i huvud sak inrymmer det statliga uppdraget och en verksamhetsgren som inrymmer försäljning av konsulttjänster. Handelssekreterarkontoren ansvarar för genomförandet av det statliga uppdraget, medan den övriga verksamheten är strukturerad under dotterföretaget STC BSO AB. Verksamheten som bedrivs i STC BSO AB består av diverse konsulttjänster som erbjuds huvudsakligen svenska bolag som önskar etablera sin verksamhet på den lokala marknaden. Konsulttjänsterna består exempelvis av rådgivning vid strategiska frågor (marknads analyser, partnersökning, inköp/sourcing, problem- och konflikt hantering), tjänster och rådgivning vid etablering av närvaro/bolags bildning. Tillhandahållande av s.k. BSO (business support office) tjänster innebär förmedling av kontorsytor, arbetsrelaterat material som telefoner, internetuppkoppling, fax etc., receptionisttjänster samt diverse administrativa tjänster. Organisation Organisationen har under året bestått av de operativa enheterna Operations och Marketing & Sales samt stabsenheterna Corporate Communications och Corporate Staff. De operativa enheterna bildar en matrisorganisation där styrningen sker genom väl utvecklade processer för marknad, försäljning och leverans. Leveransverksamheten sammanförs i Operations som är indelad i sex regioner. Marknads- och försäljningsverksamheten samman förs i Marketing & Sales som är indelad i sju affärsområden. Marketing & Sales säkerställer horisontell samordning inom respektive affärsområde medan Operations säkerställer en effektiv leverans. Den horisontella styrningen fokuserar på tillväxt inom respektive kund- och marknads segment. Den vertikala styrningen fokuserar på lönsamhet och leveranskvalitet. President & CEO Corporate Communications Corporate Staff Marketing & Sales Operations Small Business Program Business Area Westen Europe Middle East & Central Asia, Africa, Balkans Central & Eastern Europe Greater China South & East Asia America 6

7 verksamhet och övergripande målsättning Business Swedens verksamhet ska bidra till ökad export, i första hand för små och medelstora företag, och i övrigt ge stöd till företag med svenskt intresse i deras internationella affärsutveckling. Business Swedens verksamhetsområden i huvuddrag: Statliga uppdrag: Grundläggande exportservice: Information och svar på förfrågningar; grundläggande exportteknisk rådgivning; generellt näringslivsfrämjande på internationella marknader. Kompetensutveckling för företag: Rådgivning i Sverige till små och medelstora företag; regional exportrådgivning; information i Sverige om internationella marknader. Riktat exportfrämjande: Särskilda exportförberedande insatser på internationella marknader för små och medelstora företag; riktade främjandeaktiviteter på sådana marknader; internationell marknads föring av strategiska sektorer; internationellt upphandlade affärer. Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder: Särskild satsning på att främja handeln med BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och andra prioriterade länder samt Irak; särskild inriktning på framtidsbranscher. Företagsspecifik affärsutveckling: Konsulttjänster: Business Sweden erbjuder svenska företag marknads prissatt och företagsanpassad rådgivning till stöd för företagens internationella affärsutveckling. Sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden Regeringen tillsatte den 9 mars 2011 en utredning (Ds 2011:29) som fick i uppdrag att genomföra en översyn av myndighetsstrukturen för Sveriges handels- och investeringsfrämjande. Utredningen redovisade uppdraget i september 2011 och föreslog bl.a. en sammanslagning av de export- och investeringsfrämjande verksamheterna i Exportrådet och Invest Sweden. Mot bakgrund av denna utredning lämnades propositionen Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (prop. 2011/12:92) i vilken det föreslogs att det statligt finansierade investeringsfrämjandet överförs till Exportrådet och att Invest Sweden avvecklas. Enligt propositionen skulle den nya organisationen börja gälla den 1 januari Regeringen gav i april 2012 Exportrådet i uppgift att samråda och samverka med Invest Sweden för detta arbete och att för bereda integrationen av den verksamhet som Invest Sweden ansvarar för. På regeringens begäran arbetade Exportrådet och Invest Sweden fram en arbetsplan för sammanslagningen som redogjorde för de verksamhets mässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna. Arbetsplanen godkändes av styrelsen och lämnades till regeringen den 14 juni De båda huvudmännen och avtalsparterna, Sveriges Allmänna Utrikes handelsförening och staten beslutade den 19 december om nytt avtal och nya stadgar för Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden). Under andra halvåret 2012 har Exportrådet och Invest Sweden, i enlighet med arbetsplanen, arbetat för att samgåendet ska kunna träda i kraft. Den 1 januari 2013 bildade Exportrådet och Invest Sweden den nya organisationen Business Sweden. 7

8 Medarbetare Medelantalet anställda under 2012 uppgick till 537 (486) varav 397 (377) i utlandet. Bland chefer utgjorde andelen kvinnor 25,7 (19,4) procent och bland cheferna i utlandsorganisationen (handelssekreterare eller motsvarande) var andelen kvinnor 25,5 (18,9) procent. Medelåldern var 45,2 (45,8) år i sverigeorganisationen och 33,3 (33,2) år i utlandssorganisationen. Personalkostnaderna utgjorde 330 (300) miljoner kronor vilket motsvarar 54,1 procent av den totala omsättningen. Sedan 2006 görs en medarbetarundersökning (Nöjd medarbetarindex (NMI) ). För 2012 uppgick medarbetarindex till 72 (73) procent, vilket är ett positivt resultat i förhållande till relevanta benchmarkingföretag. Resultatet visar att medarbetarna känner sig motiverade, de upplever sina arbetsuppgifter som varierande och stimulerande samt känner sig uppskattade av kollegor och kunder. Hållbarhetsarbete I december antog styrelsen en uppförandekod som definierar Business Swedens CSR-ansvar och omfattar verksamhetens kärnvärden. Upp förande koden ersätter tidigare etiska riktlinjer. Uppförandekoden tydlig gör hur man i organisationen agerar som affärspartner, arbets givare och samhällsaktör. Den bygger på FN Global Compacts 10 principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga anställda har ett ansvar att känna till och följa koden. För att implementera koden och öka kompetensen inom CSR har under året en webbaserad utbildning utvecklats, som kommer att lanseras i februari 2013 och kommer genomföras för alla anställda. Utbildningen baseras på uppförande koden och belyser de viktigaste CSR-frågorna, både interna och externa. Sedan 2010 presenteras en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative). FINANSPOLICY Enligt finanspolicyn, som har fastställts av styrelsen, ska Business Swedens verksamhet präglas av lågt risktagande inom det finansiella området. Placering i spekulativt syfte är inte tillåten och valuta-, ränteoch kreditrisker ska i rimligaste mån minimeras. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Nettoomsättningen under 2012 uppgick till 611 (542) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster men före skatt uppgick till tkr (5 168 tkr) Under 2012 har resultatet belastats med kostnader för omstruktureringar i huvudsak relaterade till bildandet av Business Sweden samt legala förändringar till en kostnad av totalt 10,9 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster och efter skatt uppgick till tkr (3 019 tkr). Bolagsskatt betalas på verksamheten i Kina och Japan enligt lokala skatteregler baserade på verksamhetens omfattning inom STC BSO AB. 8

9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Årets förlust efter skatt uppgår till tkr (3 019 tkr). Förlusten i moder bolaget uppgår till tkr (740 tkr). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust avräknas mot det egna kapitalet. Beträffande verksamhetens resultat för 2012 och ställning per bokslutsdagen hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter och kassaflödesanalys. Alla belopp anges i tusentals svenska kronor i den mån inte annat uttryckligen anges. 9

10 Resultaträkning Koncern Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1, Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

11 Balansräkning Koncern Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 8 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Balansräkning Koncern Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Pågående arbeten Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Resultaträkning MODERBolaget Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1, Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

14 Balansräkning Moderbolaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 8 Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning Moderbolaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Pågående arbeten Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster Av och nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Bolagsstyrning Business Sweden tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I övrigt ska tillämpliga lagar och externa regelverk såsom aktiebolagslagen, börsens regelverk, årsredovisningslagen och bokföringslagen följas. Därtill kommer interna regelverk som arbetsordningen för styrelsen, styrelsens instruktion till VD samt andra riktlinjer och policys. Enligt regeringens riktlinjer för budgetåret 2012 ska Business Swedens verksamhet bland annat bedrivs utan krav på ekonomisk utdelning. Enligt avtalet får Business Sweden bedriva projekt- och uppdragsverksamhet för svenska företag på marknadsmässiga villkor. Business Sweden fastställer prispolicy för sådan verksamhet. Samverkan med medverkande företag i främjandesatsningar sker i enlighet med förordning nr. 69/2001/EG av den 12 januari 2001, om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Representantskapet Representantskapet är Business Sweden:s motsvarighet till årsstämma, där beslut i övergripande frågor fattas och där parterna, staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, finns representerade. Till representantskapet ska vardera parten utse högst fyra ledamöter, däribland statssekreteraren med ansvar för utrikeshandels frågor och ordföranden i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Samman träde i representantskapet ska hållas inom sex månader efter räkenskaps årets utgång minst en gång per år. För verksamhetsåret 2011 hölls representant skap den 28 juni Vid representant skapet ska års redovisning och revisionsberättelse läggas fram, beslut ska fattas om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av rådets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av revisorer och suppleanter samt beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. Revisorer Representantskap Ägarna nominerar sina kandidater till styrelsen Ägarna utser ombud till representantskap Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott Revisorer VD 17

18 Styrelsens sammansättning och nomineringsprocess Styrelsen ska enligt stadgarna i avtalet mellan staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening bestå av lägst åtta ledamöter med erfarenhet inom exportområdet. Hälften av ledamöterna utses av regeringen och hälften av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Ledamöterna utses för ett år i taget, så snart som möjligt efter det representantskap då ansvarsfrihet beviljas till och med nästa motsvarande representantskap. Ordförande och Vice ordförande utses av styrelsen. VD, sekreterare och personalens representant ingår ej i styrelsen men deltar vid styrelsens sammanträden. Styrelsens arbetsordning Styrelsen ska förvalta Business Swedens angelägenheter i Business Swedens och ägarnas intresse. Styrelsens arbete styrs utöver lagar och rekommendationer av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen reglerar ansvarsfördelningen mellan dess ägare och styrelse, dels styrelse och verkställande direktören, men också formerna för styrelsearbetet, antal möten, firmateckning, attestordning samt ersättnings- och revisionsutskottets uppgifter. Enligt arbetsordningen är styrelsens huvuduppgift bland annat att besluta om övergripande mål och strategier, affärsplan, väsentliga policies, kommande budget, fort löpande utvärdera Business Swedens operativa ledning, vid behov tillsätta eller entlediga verkställande direktör och utvärdera Business Swedens ekonomiska situation inklusive placering av dess medel. VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt i övrigt ha de uppgifter som följer av tillämpliga delar av Aktiebolagslagen. Styrelsens arbete Under året har styrelsen sammanträtt fem gånger. Utöver frågor som rör budget, ekonomisk uppföljning, affärsplan och fastställande av mål och strategier har styrelsen ägnat särskild uppmärksamhet åt Exportrådets samgående med Invest Sweden, namnoch varumärkesfrågor samt ny uppförandekod. Revisionsutskott Styrelsen har sedan 2009 inrättat ett revisionsutskott bestående av två styrelseledamöter. Under 2012 har utskottets sammanträtt fyra gånger. Utskottsledamöter har varit Per-Arne Hjelmborn och Ingvar Krook. Vid revisionsutskottets möten har även VD, ekonomichef, lekmannarevisorer och externa revisorer deltagit. För arbete i revisions utskottet utgår arvode. Ersättningsutskott Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med syfte att företräda styrelsen i frågor om löne- och anställningsvillkor för VD och till denne direktrapporterande befattningshavare. Styrelsens ordförande tillser att ersättningsutskottets arbete redovisas för styrelsen i sin helhet. Under 2012 har ersättningsutskottet sammanträtt en gång och bestått av styrelsens ordförande Bo Dankis och vice ordförande Anders Farbe. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget arvode. Styrelsens arvoden Styrelsens arvoden beslutas av representantskapet och för 2012 fastställdes arvodet till styrelsens ordförande till kr, till styrelsens vice ordförande till kronor, och ett årligt arvode om kronor till respektive styrelseledamot. Till anställda i Business Sweden (VD, styrelsens sekreterare och personalens representant) utgår inget arvode. 18

19 Styrelsen Ledamöter utsedda av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening: Bo Dankis (född 1954), styrelsens ordförande. Andra uppdrag: styrelse ordförande i Gadeliusgruppen, Cleanenergy AB, IV Produkt AB och Sweden-Japan Foundation samt styrelseledamot i Gunnebo AB och Ung Företagsamhet. Invald Urban Bäckström (född 1954), VD Svenskt Näringsliv. Andra uppdrag: styrelseledamot i Danske Bank och IFN. Invald Kurt Hellström (född 1943), tidigare koncernchef för Ericsson. Andra uppdrag: styrelseledamot FarEasttelephone. Invald Ingvar Krook (född 1947), Verkställande ledamot i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU). Andra uppdrag: ordförande Svensk-Spanska stiftelsen, verkställande ledamot i Stipendie fonden för svensk utlandsungdom samt styrelseledamot i Fonden för exportutveckling. Invald Maud Spencer (född 1962), VD Svalson AB. Andra uppdrag: styrelse ledamot i Svenskt Näringsliv, Institutet för Näringslivsforskning, Industriellt Utvecklingscenter Norrbotten och Handelskammaren i Norrbotten. Invald Ledamöter utsedda av staten: Ulf Adelsohn (född1941), tidigare landshövding i Stockholms län. Andra uppdrag: styrelseordförande i Humle kapital förvaltning, Svenska Vårdfastigheter, More Intenz och Nordic Iron Ore. Styrelseledamot i Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica, Transticket AB och Offentliga Hus AB. Invald Signhild Arnegård Hansen (född 1960) Styrelseordförande Svenska LantChips AB. Andra uppdrag: styrelseordförande i SLC- Group AB och Utah Chips Corporation. Vice ordförande i Svensk- Amerikanska Handelskammaren, USA. Styrelseledamot i SEB AB, Loomis, Dagens Industri AB, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Universitets styrelsen vid Lunds Universtitet, Svensk-Amerikanska Handels kammaren i New York, Institutet för Näringslivsforskning och Magnora AB. Invald 2011 Anders Ferbe (född 1954), styrelsens vice ordförande, Förbundsordförande Industrifacket Metall. Andra uppdrag: vice ordförande IndustriAll Europa, ledamot i LO:s styrelse, Industrirådet, Startkraft och Arenagruppen. Invald Per-Arne Hjelmborn (född 1969), Ambassadör, departementsråd och enhetschef för UD:s enhet för främjande och EU:s inre marknad, Andra uppdrag: styrelseordförande i nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Invald Annika Rembe (född 1955), Generaldirektör Svenska institutet. Andra uppdrag: vice ordförande i EUNIC (European Union National Institutes for Culture) och styrelseledamot i SwedAlex (Svenska Institutet i Alexandria), Föreningen Svenskar i Världen och Verket för högskoleservice. Invald Under året avgick styrelseledamöterna Stefan Löfvén och David Montgomery. 19

20 Övriga: Ulf Berg, Verkställande direktör Håkan Persson, Styrelsens sekreterare Katarina Persdotter Hägglöf, Personalens representant Utvärdering av styrelsens arbete Enligt arbetsordningen ska styrelsens arbete årligen utvärderas i en systematisk och strukturerad process. Ordföranden ansvarar för sådan utvärdering och att styrelsen delges resultatet. Under året har utvärdering av styrelsens arbete skett kontinuerligt i anslutning till genomförda styrelsemöten. Ledningen/Ledande befattningshavare Verkställande ledning: Ulf Berg, President & CEO Katinka Palmgren, Senior Vice President Corporate Communications Håkan Persson, Senior Vice President Corporate Staff Andreas Skinnars, Senior Vice President Marketing & Sales Charlotta Lundell Berg, Senior Vice President Operations (t o m 30 september) Mats Paulson, Acting Senior Vice President Operations (fr o m 1 oktober) Ersättningar till ledande befattningshavare och övriga För Business Swedens ledningsgrupp utgår månatlig lön och förmåner enligt individuella anställningsavtal, lönerevision sker årligen per den 1 januari. Business Sweden följer statens riktlinjer för löner och ersättningar vilket bl a innefattar att man inte tillämpar rörliga ersättningar. Business Sweden följer gällande kollektivavtal vad gäller löner, villkor och pensionsavsättningar för anställda. För gruppen med mer än 10 basbelopp i årslön erbjuds möjligheten till alternativ ITP med motsvarande premienivå som för traditionell ITP. Business Sweden efter strävar marknadsmässiga ersättningsnivåer. Regelbundet inhämtas lönestatestik från en eller flera leverantörer på marknaden. Därutöver gäller att ersättningar inte bara följer nivån för statistiskt jämförbara positioner utan att Business Sweden i varje enskilt fall tar hänsyn till individens prestation utifrån fastställda kriterier i sin lönepolicy. Under 2012 utbetalade löner och andra ersättningar till personal och styrelse framgår av not 4. Intern kontroll och internrevision Intern kontroll omfattar samtliga enheter inom Business Sweden och inkluderar metoder och aktiviteter för att säkra tillgångar, kontrollera riktigheten och tillförlitligheten i interna och externa finansiella rapporter samt för att säkerställa att policies och riktlinjer efterlevs. Business Swedens verksamhet med över 500 anställda på drygt 60 platser i världen innebär komplexitet och utmaning vad gäller styrning, kontroll och anpassning till olika regelverk i olika länder. Därför är arbete med frågor som rör intern kontroll och internrevision av hög prioritet. Under 2007 startades ett internkontrollprojekt med en riskanalys för att identifiera de för verksamheten viktigaste finansiella processerna. Flödes beskrivningar har dokumenterats och fastställda nyckelkontroller har beskrivits med avseende på hur kontrollen ska genomföras och kontrollmål. 20

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB

50org. nr 556470-2065. Årsredovisning 2014 MedCore AB 50org. nr 556470-2065 Årsredovisning 2014 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 4 Aktien 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187

ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 ÅRSREDOVISNING 2013 VERKSAMHETSÅR 187 2 FINANSIELLA RAPPORTER SPARBANKEN SYD 2013 INNEHÅLL 3 Året i korthet 5 VD har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Förvaltningberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport 12 Fem

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer