ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2012

2 Innehåll Om Business Sweden 3 Ett händelserikt år 4 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 4 Legal struktur 5 Organisation 6 Verksamhet och övergripande målsättning 7 Sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden 7 Medarbetare 8 Hållbarhetsarbete 8 Finanspolicy 8 Omsättning, resultat och ställning 8 Förslag till vinstdisposition 9 Resultat- och balansräkningar 10 Kassaflödesanalys 16 Bolagsstyrning 17 Tilläggsupplysningar och noter 23 2

3 Om Business Sweden Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en samman slagning av Exportrådet och Invest Sweden (Myndigheten för utländska investeringar i Sverige). Business Sweden ägs gemensamt av staten och det svenska näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Business Sweden verkar för att stärka Sverige som en handlings kraftig, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Business Sweden arbetar för att göra Sverige mer attraktivt att göra affärer med. Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och underlättar för utländska företag att investera i Sverige. Det delade ägarskapet mellan stat och näringsliv ger Business Sweden tillgång till värdefulla kontakter och nätverk på alla nivåer runt om i världen som är viktiga för nya satsningar och affärsbeslut. Med kontor i 57 länder och i varje region i Sverige kan Business Sweden identifiera affärsmöjligheter för svenska företag på alla marknader. Årsredovisning för Business Sweden org.nr , avser dåvarande Exportrådets verksamhet under Den nya organisationen, Business Sweden, är formellt registrerad som Sveriges export- och investeringsråd. Nyckeltal Business Sweden (Mkr) Nettoomsättning Rörelseresultat -6,3 1,5-25,5-20,9-4,5 Resultat efter finansiella poster -2,1 5,2-20,9-14,4 3,2 Balansomslutning Eget kapital Soliditet, (%) Medelantalet anställda Geografisk fördelning antal anställda Fördelning av omsättning per verksamhetsområde Austrailen 1% Asien 30% Sverige 26% Företagsspecifik affärsutveckling 31% Grundläggande exportservice 13% Kompetensutveckling för företag 8% Afrika 6% Sydamerika 5% Nordamerika 4% Övriga Europa 28% Särskilda riktade exportfrämjande insatser 9% Riktade satsningar för internationellt affärsfrämjande 39% 3

4 Ett händelserikt år Verksamheten under 2012 präglades av hög aktivitet och stora förändringar. Överenskommelsen som slöts mellan regerings partierna och Socialdemokraterna i slutet av 2011, om en ökad satsning på åtgärder för att främja svensk export med inriktning på små- och medelstora företag (SME) och handel med BRIC-länder samt Irak, har inne burit ökade resurser och möjligheter. Satsningen riktas särskilt mot viktiga framtidsbranscher, som kreativa näringar, energi effektivisering och miljöteknik. I riktlinjebeslutet för det statliga exportfrämjande uppdraget 2012 har anslaget höjts med 50 mkr relativt vad som anslogs i budget propositionen för 2011, vilket vidmakthålls under resten av mandatperioden. Under året har många viktiga projekt genomförts, bland annat har Business Sweden haft regeringens uppdrag att leda och genomföra Sveriges deltagande i Världsutställningen i Sydkorea EXPO 2012, som blev en framgång. Den svenska paviljongen besöktes i genomsnitt av besökare per dag. En av höjdpunkterna var Kungaparets besök. En annan viktig händelse var att Business Sweden (dåvarande Exportrådet) 2012 firade 40 år. Jubiléet uppmärksammades med ett flertal aktiviteter, bland annat i samband med Stora Exportpriset. Den 1 januari 2013 gick Exportrådet och Invest Sweden samman och blev Business Sweden. Uppdraget är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. En viktig del är att förenkla för svenska företag att nå ut med sina produkter, tjänster och idéer samt att skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa internationellt. I uppdraget ingår även att identifiera och skapa intresse för kompetenskluster av branscher och företag på den svenska marknaden. Sveriges gynnsamma affärs- och innovationsklimat erbjuder goda investeringsmöjligheter inom bland annat tillverkande industri, transport, vetenskap, teknik, hälsovård, musik, design och turism. I november 2011 beslutade Riksrevisionen att inleda granskningen av statens insatser inom den exportfrämjande verksamheten. Granskningen omfattar tidigare Exportrådet, Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit, tidigare Invest Sweden, Kommerskollegium samt Svenska Institutet. Granskningen är uppdelad i två faser, en förstudie och en huvudstudie. En slutrapport avses att publiceras i maj Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export Tillväxten i världsekonomin dämpades 2012, och världens BNP ökade med endast 2,5 procent i fasta priser. OECD prognostiserade i november världshandelns ökning till 2,8 procent. Handeln har långsiktigt ökat betydligt snabbare än BNP, vilket innebär att internationell handel har påverkats negativt. Efter endast två års positiv tillväxt gick Västeuropa in i en recession under Tyskland, den största ekonomin i Västeuropa, med i grunden stark konkurrenskraft saktade in under årets lopp. De nordiska grannländerna står för en viktig del av svensk export. Danmark och Finland har drabbats hårt av den ekonomiska krisen, medan Norge med sina oljeoch gasfyndigheter inte varit så sårbart. Återhämtningen från finanskrisen har varit ovanligt trög i USA och det har funnits farhågor för en ny nedgång. Under loppet av 2012 stärktes 4

5 emellertid ekonomin. Arbetslösheten minskade och konsumtionen ökade, om än i relativt måttligt tempo. I BRIC-länderna har tillväxten fortsatt men varit lägre än tidigare. Tillväxten dämpades i Kina under Åtstramningarna för att komma åt en för stark kredittillväxt och bubblan på fastighetsmarknaden var viktiga faktorer bakom den svagare utvecklingen. Samtidigt har det ökade kostnadsläget i Kina dämpat inkommande investeringar blev ett svagt exportår för Sverige. I skrivande stund finns ännu inte utfallet i fasta priser, men varuexporten föll tillbaka med 4 procent i värde. Så gott som samtliga sektorer inom varuexporten backade procentuellt under Tjänsteexporten utvecklades emellertid positivt. Business Sweden förväntar sig endast en liten förbättring för exporten under 2013 då världsekonomin fortfarande kommer att vara svag. Legal struktur Den av styrelsen beslutade etableringspolicyn, som reglerar den del av verksamheten som bedrivs utomlands, innebär att Business Swedens kommersiella verksamhet i möjligaste mån ska bedrivas i form av filialkontor till STC BSO AB, om inte synnerliga skäl finns för att bedriva verksamheten i annan form. Som en följd av denna etableringspolicy har Business Sweden även kunnat etablera kontor i länder där det inte varit möjligt att öppna handelssekreterarkontor. business Sweden Swedish Trade Commissioner Officies Swedish Trade Council Business Support Aktiebolag (STC BSO AB) Chile Colombia Bulgaria Turkey Kazakhstan Iraq Abu Dhabi Egypt Morocco Indonesia Malaysia Singapore Guangzhou Hong Kong Shanghai Beijng Swedish Trade Development Swedish Trade Office Swedish Trade Council BSO South Africa Swedish Trade Council (Beijng) Consulting Co, Ltd Swedish Trade Development S.A de C.V. Swedish Trade Consultoria Brasil Ltda STC BSO KK Swedishtrade Council Business Nigeria Limeted Inc Chicago (Canada) Inc Johannesburg Beijng Mexico City Sao Paolo Tokyo Nigeria Guanzhou Shanghai Shanghai Utöver bolagen i bilden finns ett antal vilande bolag. 5

6 Business Swedens legala struktur framgår enligt ovan. Verksamheten är uppdelad i två verksamhetsgrenar en verksamhetsgren som i huvud sak inrymmer det statliga uppdraget och en verksamhetsgren som inrymmer försäljning av konsulttjänster. Handelssekreterarkontoren ansvarar för genomförandet av det statliga uppdraget, medan den övriga verksamheten är strukturerad under dotterföretaget STC BSO AB. Verksamheten som bedrivs i STC BSO AB består av diverse konsulttjänster som erbjuds huvudsakligen svenska bolag som önskar etablera sin verksamhet på den lokala marknaden. Konsulttjänsterna består exempelvis av rådgivning vid strategiska frågor (marknads analyser, partnersökning, inköp/sourcing, problem- och konflikt hantering), tjänster och rådgivning vid etablering av närvaro/bolags bildning. Tillhandahållande av s.k. BSO (business support office) tjänster innebär förmedling av kontorsytor, arbetsrelaterat material som telefoner, internetuppkoppling, fax etc., receptionisttjänster samt diverse administrativa tjänster. Organisation Organisationen har under året bestått av de operativa enheterna Operations och Marketing & Sales samt stabsenheterna Corporate Communications och Corporate Staff. De operativa enheterna bildar en matrisorganisation där styrningen sker genom väl utvecklade processer för marknad, försäljning och leverans. Leveransverksamheten sammanförs i Operations som är indelad i sex regioner. Marknads- och försäljningsverksamheten samman förs i Marketing & Sales som är indelad i sju affärsområden. Marketing & Sales säkerställer horisontell samordning inom respektive affärsområde medan Operations säkerställer en effektiv leverans. Den horisontella styrningen fokuserar på tillväxt inom respektive kund- och marknads segment. Den vertikala styrningen fokuserar på lönsamhet och leveranskvalitet. President & CEO Corporate Communications Corporate Staff Marketing & Sales Operations Small Business Program Business Area Westen Europe Middle East & Central Asia, Africa, Balkans Central & Eastern Europe Greater China South & East Asia America 6

7 verksamhet och övergripande målsättning Business Swedens verksamhet ska bidra till ökad export, i första hand för små och medelstora företag, och i övrigt ge stöd till företag med svenskt intresse i deras internationella affärsutveckling. Business Swedens verksamhetsområden i huvuddrag: Statliga uppdrag: Grundläggande exportservice: Information och svar på förfrågningar; grundläggande exportteknisk rådgivning; generellt näringslivsfrämjande på internationella marknader. Kompetensutveckling för företag: Rådgivning i Sverige till små och medelstora företag; regional exportrådgivning; information i Sverige om internationella marknader. Riktat exportfrämjande: Särskilda exportförberedande insatser på internationella marknader för små och medelstora företag; riktade främjandeaktiviteter på sådana marknader; internationell marknads föring av strategiska sektorer; internationellt upphandlade affärer. Särskilda riktade exportfrämjande åtgärder: Särskild satsning på att främja handeln med BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och andra prioriterade länder samt Irak; särskild inriktning på framtidsbranscher. Företagsspecifik affärsutveckling: Konsulttjänster: Business Sweden erbjuder svenska företag marknads prissatt och företagsanpassad rådgivning till stöd för företagens internationella affärsutveckling. Sammanslagningen av Exportrådet och Invest Sweden Regeringen tillsatte den 9 mars 2011 en utredning (Ds 2011:29) som fick i uppdrag att genomföra en översyn av myndighetsstrukturen för Sveriges handels- och investeringsfrämjande. Utredningen redovisade uppdraget i september 2011 och föreslog bl.a. en sammanslagning av de export- och investeringsfrämjande verksamheterna i Exportrådet och Invest Sweden. Mot bakgrund av denna utredning lämnades propositionen Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande (prop. 2011/12:92) i vilken det föreslogs att det statligt finansierade investeringsfrämjandet överförs till Exportrådet och att Invest Sweden avvecklas. Enligt propositionen skulle den nya organisationen börja gälla den 1 januari Regeringen gav i april 2012 Exportrådet i uppgift att samråda och samverka med Invest Sweden för detta arbete och att för bereda integrationen av den verksamhet som Invest Sweden ansvarar för. På regeringens begäran arbetade Exportrådet och Invest Sweden fram en arbetsplan för sammanslagningen som redogjorde för de verksamhets mässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna. Arbetsplanen godkändes av styrelsen och lämnades till regeringen den 14 juni De båda huvudmännen och avtalsparterna, Sveriges Allmänna Utrikes handelsförening och staten beslutade den 19 december om nytt avtal och nya stadgar för Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden). Under andra halvåret 2012 har Exportrådet och Invest Sweden, i enlighet med arbetsplanen, arbetat för att samgåendet ska kunna träda i kraft. Den 1 januari 2013 bildade Exportrådet och Invest Sweden den nya organisationen Business Sweden. 7

8 Medarbetare Medelantalet anställda under 2012 uppgick till 537 (486) varav 397 (377) i utlandet. Bland chefer utgjorde andelen kvinnor 25,7 (19,4) procent och bland cheferna i utlandsorganisationen (handelssekreterare eller motsvarande) var andelen kvinnor 25,5 (18,9) procent. Medelåldern var 45,2 (45,8) år i sverigeorganisationen och 33,3 (33,2) år i utlandssorganisationen. Personalkostnaderna utgjorde 330 (300) miljoner kronor vilket motsvarar 54,1 procent av den totala omsättningen. Sedan 2006 görs en medarbetarundersökning (Nöjd medarbetarindex (NMI) ). För 2012 uppgick medarbetarindex till 72 (73) procent, vilket är ett positivt resultat i förhållande till relevanta benchmarkingföretag. Resultatet visar att medarbetarna känner sig motiverade, de upplever sina arbetsuppgifter som varierande och stimulerande samt känner sig uppskattade av kollegor och kunder. Hållbarhetsarbete I december antog styrelsen en uppförandekod som definierar Business Swedens CSR-ansvar och omfattar verksamhetens kärnvärden. Upp förande koden ersätter tidigare etiska riktlinjer. Uppförandekoden tydlig gör hur man i organisationen agerar som affärspartner, arbets givare och samhällsaktör. Den bygger på FN Global Compacts 10 principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga anställda har ett ansvar att känna till och följa koden. För att implementera koden och öka kompetensen inom CSR har under året en webbaserad utbildning utvecklats, som kommer att lanseras i februari 2013 och kommer genomföras för alla anställda. Utbildningen baseras på uppförande koden och belyser de viktigaste CSR-frågorna, både interna och externa. Sedan 2010 presenteras en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative). FINANSPOLICY Enligt finanspolicyn, som har fastställts av styrelsen, ska Business Swedens verksamhet präglas av lågt risktagande inom det finansiella området. Placering i spekulativt syfte är inte tillåten och valuta-, ränteoch kreditrisker ska i rimligaste mån minimeras. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Nettoomsättningen under 2012 uppgick till 611 (542) miljoner kronor. Resultat efter finansiella poster men före skatt uppgick till tkr (5 168 tkr) Under 2012 har resultatet belastats med kostnader för omstruktureringar i huvudsak relaterade till bildandet av Business Sweden samt legala förändringar till en kostnad av totalt 10,9 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster och efter skatt uppgick till tkr (3 019 tkr). Bolagsskatt betalas på verksamheten i Kina och Japan enligt lokala skatteregler baserade på verksamhetens omfattning inom STC BSO AB. 8

9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Årets förlust efter skatt uppgår till tkr (3 019 tkr). Förlusten i moder bolaget uppgår till tkr (740 tkr). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust avräknas mot det egna kapitalet. Beträffande verksamhetens resultat för 2012 och ställning per bokslutsdagen hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter och kassaflödesanalys. Alla belopp anges i tusentals svenska kronor i den mån inte annat uttryckligen anges. 9

10 Resultaträkning Koncern Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1, Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

11 Balansräkning Koncern Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 8 Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

12 Balansräkning Koncern Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Pågående arbeten Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Resultaträkning MODERBolaget Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 1, Totalt Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 ÅRETS RESULTAT

14 Balansräkning Moderbolaget Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar 8 Aktier i dotterbolag Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Balansräkning Moderbolaget Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Pågående arbeten Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före finansiella poster Av och nedskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Sålda dotterbolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amorteringar av övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Bolagsstyrning Business Sweden tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning i tillämpliga delar. I övrigt ska tillämpliga lagar och externa regelverk såsom aktiebolagslagen, börsens regelverk, årsredovisningslagen och bokföringslagen följas. Därtill kommer interna regelverk som arbetsordningen för styrelsen, styrelsens instruktion till VD samt andra riktlinjer och policys. Enligt regeringens riktlinjer för budgetåret 2012 ska Business Swedens verksamhet bland annat bedrivs utan krav på ekonomisk utdelning. Enligt avtalet får Business Sweden bedriva projekt- och uppdragsverksamhet för svenska företag på marknadsmässiga villkor. Business Sweden fastställer prispolicy för sådan verksamhet. Samverkan med medverkande företag i främjandesatsningar sker i enlighet med förordning nr. 69/2001/EG av den 12 januari 2001, om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse och förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Representantskapet Representantskapet är Business Sweden:s motsvarighet till årsstämma, där beslut i övergripande frågor fattas och där parterna, staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, finns representerade. Till representantskapet ska vardera parten utse högst fyra ledamöter, däribland statssekreteraren med ansvar för utrikeshandels frågor och ordföranden i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Samman träde i representantskapet ska hållas inom sex månader efter räkenskaps årets utgång minst en gång per år. För verksamhetsåret 2011 hölls representant skap den 28 juni Vid representant skapet ska års redovisning och revisionsberättelse läggas fram, beslut ska fattas om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av rådets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, val av revisorer och suppleanter samt beslut om arvoden till styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter. Revisorer Representantskap Ägarna nominerar sina kandidater till styrelsen Ägarna utser ombud till representantskap Styrelse Revisionsutskott Ersättningsutskott Revisorer VD 17

18 Styrelsens sammansättning och nomineringsprocess Styrelsen ska enligt stadgarna i avtalet mellan staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening bestå av lägst åtta ledamöter med erfarenhet inom exportområdet. Hälften av ledamöterna utses av regeringen och hälften av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Ledamöterna utses för ett år i taget, så snart som möjligt efter det representantskap då ansvarsfrihet beviljas till och med nästa motsvarande representantskap. Ordförande och Vice ordförande utses av styrelsen. VD, sekreterare och personalens representant ingår ej i styrelsen men deltar vid styrelsens sammanträden. Styrelsens arbetsordning Styrelsen ska förvalta Business Swedens angelägenheter i Business Swedens och ägarnas intresse. Styrelsens arbete styrs utöver lagar och rekommendationer av styrelsens arbetsordning. Arbetsordningen reglerar ansvarsfördelningen mellan dess ägare och styrelse, dels styrelse och verkställande direktören, men också formerna för styrelsearbetet, antal möten, firmateckning, attestordning samt ersättnings- och revisionsutskottets uppgifter. Enligt arbetsordningen är styrelsens huvuduppgift bland annat att besluta om övergripande mål och strategier, affärsplan, väsentliga policies, kommande budget, fort löpande utvärdera Business Swedens operativa ledning, vid behov tillsätta eller entlediga verkställande direktör och utvärdera Business Swedens ekonomiska situation inklusive placering av dess medel. VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar samt i övrigt ha de uppgifter som följer av tillämpliga delar av Aktiebolagslagen. Styrelsens arbete Under året har styrelsen sammanträtt fem gånger. Utöver frågor som rör budget, ekonomisk uppföljning, affärsplan och fastställande av mål och strategier har styrelsen ägnat särskild uppmärksamhet åt Exportrådets samgående med Invest Sweden, namnoch varumärkesfrågor samt ny uppförandekod. Revisionsutskott Styrelsen har sedan 2009 inrättat ett revisionsutskott bestående av två styrelseledamöter. Under 2012 har utskottets sammanträtt fyra gånger. Utskottsledamöter har varit Per-Arne Hjelmborn och Ingvar Krook. Vid revisionsutskottets möten har även VD, ekonomichef, lekmannarevisorer och externa revisorer deltagit. För arbete i revisions utskottet utgår arvode. Ersättningsutskott Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med syfte att företräda styrelsen i frågor om löne- och anställningsvillkor för VD och till denne direktrapporterande befattningshavare. Styrelsens ordförande tillser att ersättningsutskottets arbete redovisas för styrelsen i sin helhet. Under 2012 har ersättningsutskottet sammanträtt en gång och bestått av styrelsens ordförande Bo Dankis och vice ordförande Anders Farbe. För arbete i ersättningsutskottet utgår inget arvode. Styrelsens arvoden Styrelsens arvoden beslutas av representantskapet och för 2012 fastställdes arvodet till styrelsens ordförande till kr, till styrelsens vice ordförande till kronor, och ett årligt arvode om kronor till respektive styrelseledamot. Till anställda i Business Sweden (VD, styrelsens sekreterare och personalens representant) utgår inget arvode. 18

19 Styrelsen Ledamöter utsedda av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening: Bo Dankis (född 1954), styrelsens ordförande. Andra uppdrag: styrelse ordförande i Gadeliusgruppen, Cleanenergy AB, IV Produkt AB och Sweden-Japan Foundation samt styrelseledamot i Gunnebo AB och Ung Företagsamhet. Invald Urban Bäckström (född 1954), VD Svenskt Näringsliv. Andra uppdrag: styrelseledamot i Danske Bank och IFN. Invald Kurt Hellström (född 1943), tidigare koncernchef för Ericsson. Andra uppdrag: styrelseledamot FarEasttelephone. Invald Ingvar Krook (född 1947), Verkställande ledamot i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU). Andra uppdrag: ordförande Svensk-Spanska stiftelsen, verkställande ledamot i Stipendie fonden för svensk utlandsungdom samt styrelseledamot i Fonden för exportutveckling. Invald Maud Spencer (född 1962), VD Svalson AB. Andra uppdrag: styrelse ledamot i Svenskt Näringsliv, Institutet för Näringslivsforskning, Industriellt Utvecklingscenter Norrbotten och Handelskammaren i Norrbotten. Invald Ledamöter utsedda av staten: Ulf Adelsohn (född1941), tidigare landshövding i Stockholms län. Andra uppdrag: styrelseordförande i Humle kapital förvaltning, Svenska Vårdfastigheter, More Intenz och Nordic Iron Ore. Styrelseledamot i Stiftelsen Acta Oto-Laryngologica, Transticket AB och Offentliga Hus AB. Invald Signhild Arnegård Hansen (född 1960) Styrelseordförande Svenska LantChips AB. Andra uppdrag: styrelseordförande i SLC- Group AB och Utah Chips Corporation. Vice ordförande i Svensk- Amerikanska Handelskammaren, USA. Styrelseledamot i SEB AB, Loomis, Dagens Industri AB, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Universitets styrelsen vid Lunds Universtitet, Svensk-Amerikanska Handels kammaren i New York, Institutet för Näringslivsforskning och Magnora AB. Invald 2011 Anders Ferbe (född 1954), styrelsens vice ordförande, Förbundsordförande Industrifacket Metall. Andra uppdrag: vice ordförande IndustriAll Europa, ledamot i LO:s styrelse, Industrirådet, Startkraft och Arenagruppen. Invald Per-Arne Hjelmborn (född 1969), Ambassadör, departementsråd och enhetschef för UD:s enhet för främjande och EU:s inre marknad, Andra uppdrag: styrelseordförande i nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Invald Annika Rembe (född 1955), Generaldirektör Svenska institutet. Andra uppdrag: vice ordförande i EUNIC (European Union National Institutes for Culture) och styrelseledamot i SwedAlex (Svenska Institutet i Alexandria), Föreningen Svenskar i Världen och Verket för högskoleservice. Invald Under året avgick styrelseledamöterna Stefan Löfvén och David Montgomery. 19

20 Övriga: Ulf Berg, Verkställande direktör Håkan Persson, Styrelsens sekreterare Katarina Persdotter Hägglöf, Personalens representant Utvärdering av styrelsens arbete Enligt arbetsordningen ska styrelsens arbete årligen utvärderas i en systematisk och strukturerad process. Ordföranden ansvarar för sådan utvärdering och att styrelsen delges resultatet. Under året har utvärdering av styrelsens arbete skett kontinuerligt i anslutning till genomförda styrelsemöten. Ledningen/Ledande befattningshavare Verkställande ledning: Ulf Berg, President & CEO Katinka Palmgren, Senior Vice President Corporate Communications Håkan Persson, Senior Vice President Corporate Staff Andreas Skinnars, Senior Vice President Marketing & Sales Charlotta Lundell Berg, Senior Vice President Operations (t o m 30 september) Mats Paulson, Acting Senior Vice President Operations (fr o m 1 oktober) Ersättningar till ledande befattningshavare och övriga För Business Swedens ledningsgrupp utgår månatlig lön och förmåner enligt individuella anställningsavtal, lönerevision sker årligen per den 1 januari. Business Sweden följer statens riktlinjer för löner och ersättningar vilket bl a innefattar att man inte tillämpar rörliga ersättningar. Business Sweden följer gällande kollektivavtal vad gäller löner, villkor och pensionsavsättningar för anställda. För gruppen med mer än 10 basbelopp i årslön erbjuds möjligheten till alternativ ITP med motsvarande premienivå som för traditionell ITP. Business Sweden efter strävar marknadsmässiga ersättningsnivåer. Regelbundet inhämtas lönestatestik från en eller flera leverantörer på marknaden. Därutöver gäller att ersättningar inte bara följer nivån för statistiskt jämförbara positioner utan att Business Sweden i varje enskilt fall tar hänsyn till individens prestation utifrån fastställda kriterier i sin lönepolicy. Under 2012 utbetalade löner och andra ersättningar till personal och styrelse framgår av not 4. Intern kontroll och internrevision Intern kontroll omfattar samtliga enheter inom Business Sweden och inkluderar metoder och aktiviteter för att säkra tillgångar, kontrollera riktigheten och tillförlitligheten i interna och externa finansiella rapporter samt för att säkerställa att policies och riktlinjer efterlevs. Business Swedens verksamhet med över 500 anställda på drygt 60 platser i världen innebär komplexitet och utmaning vad gäller styrning, kontroll och anpassning till olika regelverk i olika länder. Därför är arbete med frågor som rör intern kontroll och internrevision av hög prioritet. Under 2007 startades ett internkontrollprojekt med en riskanalys för att identifiera de för verksamheten viktigaste finansiella processerna. Flödes beskrivningar har dokumenterats och fastställda nyckelkontroller har beskrivits med avseende på hur kontrollen ska genomföras och kontrollmål. 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN- REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET 2013 INNEHÅLL Om Business Sweden 3 Året som gick 4 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 Legal struktur 6 Organisation

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer