Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/00 2013-01-22"

Transkript

1 Sid 1((12) Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH

2 Sid 2((12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV TJÄNSTER OCH HUR DESSA BETALAS Sid 1 Bastjänster 3 Allmän information 3 Allmänna studiebesök för kunder i Dalarna 3 Anvisningar - Regelverk 3 Bevakning av författningar 3 Flytt mellan landsting/kommuner 3 Introduktion 3 Nationellt arbete 3 Samordning kontinens, ingår i bastjänst från Samverkan med intresseorganisationer 4 Samverkan med sjukvårdens representanter 4 Samverkan inom regionen 4 Sortimentsgrupper 4 Sortimentsvisningar, temadagar 4 Utbildning websesam 4 Förskrivarutbildning 5 Dalarnas resurscenter för Hjälpmedel 5 Utvecklingsprojekt på länsnivå 5 Övergripande statistik 5 2 Konsultation 6 Rådgivning, allmän 6 Utredning 6 Utprovning/ Uppföljning 6 Anpassning och specialanpassning 7 3 Försäljning och uthyrning 8 Inköp och upphandling 8 Produktsortiment 8 Lager och distribution 10 Försäljning/ uthyrning direkt till allmänheten 10 Rekonditionering 10 Skrotning, källsortering och bistånd till hjälporganisation 10 4 Teknisk service 11 Förebyggande och avhjälpande underhåll 11 Installation/ demontering 11 Besiktning 11 5 Utbildning 11 6 IT-stöd 12 Sesam 12 Hinfo 12

3 Sid 3((12) BESKRIVNING AV TJÄNSTER OCH HUR DESSA BETALAS 1. Bastjänster - Tjänster för kommunernas och landstingets räkning Bastjänster är sådana tjänster som inte kan belasta LDH:s timpriser eftersom LDH skall konkurrera med den öppna marknaden. Tjänsterna har karaktären av ett kommun- och landstingsintresse. Allmän information Lämna upplysningar till befolkningen i Dalarna Allmänna studiebesök för kunder i Dalarna Studiebesök med allmän information om verksamhet och hjälpmedel Information till intresse- o handikapporganisationer Anvisningar Regelverk Dokumentera och revidera Regelverk för hjälpmedel Kostnader för publicering av Regelverk på hemsida Besvara frågor som rör Regelverk Besvara frågor om betalningsansvar för hjälpmedel Bevakning av författningar Vara insatt i relevanta författningar Besvara frågor som rör relevanta författningar Flytt mellan landsting/ kommuner Hantering och fakturering av hjälpmedel som tas med vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande Introduktion Introduktion av nyanställd förskrivare i landsting & kommun Halvdag, 2 ggr/år Nationellt arbete Delta i arbetsgrupper på begäran av Hjälpmedelsinstitutet, Sveriges kommuner och landsting m fl Svara på nationella enkäter

4 Sid 4((12) Samordning kontinens, ingår i bastjänst från 2013 Representera Dalarna inom Treklöverns avtal, samordna och stödja uppdragsgivare samt förskrivare i förskrivningsprocessen så att personer med urininkontinens, urinretention och/eller tarminkontinens upplever en god vård och behandling. Koordinera upphandling och bevaka följsamhet till avtal med extern leverantör/distributör av inkontinenshjälpmedel i samverkan med Treklöverns samordnare Sammankalla referens/sortimentsgrupp Kontinens Dokumentera och revidera Regelverk samt vårdprogram vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel inom kommuner och landsting Avvikelsehantering för avtal samt hjälpmedel Stödja Dalarnas kommuner och landstingets verksamheter i att identifiera förbättringsområden, erbjuda utbildningsinsatser och utveckla vården för personer med blås- och tarmfunktionsstörningar Representera Dalarna i det nationella nätverket NIKOLA (Nätverk Inkontinens Kommuner Landsting) Samverkan med intresseorganisationer Delta i överenskomna möten anordnade av Länshandikapprådet, Tolk- och Hörselrådet, Synskadades riksförbund och vid behov andra intresseorganisationer Samverkan med kommunernas och landstingets representanter Delta i möten och bereda material till LOK-gruppen Delta i möten med V-chefer och annan personal Delta i möten, sammankalla och bereda material till produktgrupperna samt ta fram förslag till riktlinjer Samverkan inom regionen Delta i samverkan och nätverk som Fyrklövern, 7-klövern m fl Sortimentsgrupper Sammankalla och bereda material till sortimentsgrupperna Ta fram hjälpmedel/ dokumentation för utvärdering Ta fram underlag för beslut om bassortiment Informera uppdragsgivarens personal om bassortiment Sortimentsvisningar, Temadagar Informera om vilket bassortiment vi har i Dalarna. Informationen kan kombineras med utbildning men för den delen betalar kunden en kursavgift. Utbildning websesam Grundutbildning erbjuds 2 ggr/ år

5 Sid 5((12) Förskrivarutbildning Webbaserat studiematerial framtaget av Hjälpmedelsinstitutet. LDH abonnerar på utbildningen och kundens personal har fri tillgång till utbildningen. Kunden beslutar om utbildningen skall vara obligatorisk för att få förskriva hjälpmedel. Basutbildning förskrivning av manuell rullstol nivå 1-2 Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel Sprida kunskap, om hjälpmedel och personer med funktionsnedsättnings särskilda behov, till befolkningen i Dalarna Lämna upplysningar till besökare Lokalhyra, utställningsmaterial och arbetstid för att hålla utställningen aktuell Utvecklingsprojekt på länsnivå Delta i länsövergripande projekt Övergripande statistik Lämna statistik enligt överenskommelse med styrelser, nämnder och kunder. Bastjänster betalas genom ett fast årspris baserat på antal kommuninvånare.

6 Sid 6((12) 2. Konsultation Rådgivning, allmän Utredning Föra dialog och samverka med kundens förskrivare om hjälpmedel och alternativa möjligheter. Allmän rådgivning är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris Utredning innebär kartläggning, analys och förslag på åtgärder som inte är kopplat till en utprovning t ex kommunikationsutredning. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Utprovning/ uppföljning Rådgivning/ konsultation på plats i särskilda boenden. Innebär möjlighet att få råd och stöd samt hjälp med utprovning till flera personer inom samma boende samtidigt. Utprovning innebär att konsulent och/eller tekniker bistår kundens förskrivare med experthjälp vid val av lämpligt hjälpmedel för en viss patient. Rådgivning som leder till utprovning debiteras. Rådgivningen kan ske på telefon eller vid personlig kontakt. Hjälpmedelskonsulent har medicinsk kompetens och kunskap om sortiment. Hjälpmedelstekniker har teknisk kompetens och kunskap om sortiment. Kunden avgör i samråd med LDH om kunden skall vara med vid utprovning eller inte. Hjälpmedelskonsulent konsulteras för utprovning, av för patienten nya hjälpmedel, och i dialog med kunden avgörs om teknisk personal skall vara med vid utprovningen. Tekniker konsulteras för anpassning och i dialog med kunden avgörs om hjälpmedelskonsulent skall vara med vid utprovningen. LDH lämnar på begäran av kundens förskrivare kostnadsförslag på tjänster och hjälpmedel innan arbetet påbörjas. LDH medverkar vid uppföljning av kvalificerade utprovningar, inom områdena rörelse, kommunikation samt kognition. Uppföljningen görs i dialog med förskrivaren så att uppsatta mål för patienten säkerställs.

7 Sid 7((12) Med kvalificerade utprovningar menas att patienten behöver ha hjälp att lösa komplexa eller mycket komplexa problem att utprovningen leder fram till en individuell anpassning eller specialanpassning t ex utprovning där flera professioner/ team samverkar som vid gjutning av sitsenhet att hjälpmedlet som provats ut har avancerade inställningsmöjligheter t ex speciella nackstöd utprovningen kräver flera utprovningstillfällen och att kontinuitet är av särskild stor vikt för patienten t ex vid kommunikationsutredning/ utprovning. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Anpassning och specialanpassning Anpassning innebär att ett hjälpmedel justeras för att passa enskild patient och att detta sker inom de ramar som tillverkaren anger. Specialanpassning är aktuellt när patientens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga hjälpmedel inom ramen för vad tillverkaren anger. Förskrivaren upprättar anvisning med eller utan hjälp av LDH. LDH är registrerad hos Läkemedelsverket för tillverkning av specialanpassade medicintekniska produkter enligt Läkemedelverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LFVS 2003:11 ). Registreringen avser följande produktområden: hjälpmedel för förståndshandikappade hjälpmedel för hörselskadade och döva hjälpmedel för medicinskt handikappade hjälpmedel för rörelsehindrade, exkl proteser, ortoser och ortopediska skor hjälpmedel för synskadade och blinda hjälpmedel för talskadade. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Om LDH bedömer att specialanpassat hjälpmedel/ tillbehör inte kan återställas betalar kunden hela kostnaden för hjälpmedlet (ej hyra).

8 Sid 8((12) 3. Försäljning och uthyrning Inköp och upphandling Produktsortiment Genom detta avtal har man som kund en kontakt (LDH) medan LDH har kontakt med ca 300 aktuella underleverantörer. LDH genomför upphandlingar samt medverkar i regional upphandlingssamverkan. LDH köper årligen hjälpmedel för ca 75 miljoner kronor (Hjälpmedelscentralens ansvarsområde inkl inkontinens) för landstingets och kommunernas räkning. Volymexempel under år 2012 Hjälpmedel Antal nyinköpta Antal utlevererade Totalt uthyrda Manuella rullstolar Rollatorer * * hyrs inte ut Bassortiment av hjälpmedel väljs tillsammans med landstingets och kommunernas representanter i sortimentsgrupperna. LDH indelar hjälpmedlen i tre huvudgrupper: Försäljningssortiment Försäljningssortiment Retur vuxna Hyressortiment. Försäljningssortiment Ett mindre återanvändningsbart sortiment med mindre teknisk komplexitet. Kunden köper sortimentet och det ägs av köparen. Kund med samverkansavtal har möjlighet att inom 30 dagar återlämna försäljningssortiment som är lagervara och erhålla full kreditering. Förutsättning för kreditering är att hjälpmedlet är i fullgott nyskick vid återlämning samt att följesedel och returavi bifogas. Beställningsvara krediteras inte! Försäljningssortiment återanvänds ej via LDH. Pris: LDH gör ett påslag med 14,75% på inköpspriset (+35%, -15%) för LDH:s omkostnader. Försäljningssortiment Retur vuxna (RV) Ett högfrekvent och återanvändningsbart sortiment av hjälpmedel med viss teknisk komplexitet. Sortimentet består dels av rekonditionerade hjälpmedel dels fabriksnya hjälpmedel. Kunden köper sortimentet och det ägs av köparen. Kunden ansvarar för utbyte av trasigt hjälpmedel.

9 Sid 9((12) Kunden returnerar överlager samt hjälpmedel till LDH som reparerar och rekonditionerar för återanvändning. Kunden erhåller återbetalning för återanvändningsbara hjälpmedel. Pris: LDH gör ett påslag med 14,75% på inköpspriset (+35%, -15%) för LDH:s omkostnader. Hyressortiment Ett frekvent och återanvändningsbart sortiment med teknisk komplexitet. Enligt Landstingsstyrelsens beslut skall hyreshjälpmedel lånefinansieras. Lånefinansiering innebär att LDH lånar pengar från landstinget. Enligt landstingets beslut skall hyresmodellen baseras på självkostnaden. Hyreshjälpmedel ägs av LDH. Hjälpmedlet kan följa brukaren och betalningsansvaret kan skiftas mellan olika kostnadsställen och mellan olika huvudmän. Kostnaden för ev. förebyggande och avhjälpande underhåll samt besiktning ingår i hyran enligt omfattning som specificeras i bilaga servicegrader. Det innebär att brukaren alltid kan få sina hjälpmedel reparerade och att han vet vart han skall ringa. Kunden får inga oförutsedda kostnader för teknisk service. Avhjälpande underhåll utförs på anmodan av eller i samråd med Kundens personal/ brukaren. Förebyggande underhåll utförs efter det att kontakt tagits med kundens personal/ brukaren. Underhållsåtagande är begränsat till det underhåll som är föranlett av normal användning och normalt slitage. Åtgärd som måste företas med anledning av personalens/ brukarens felaktiga handhavande eller andra omständigheter utanför LDH:s kontroll, debiteras separat enligt prislista. LDH skall vid utlämnandet av medicinska behandlingshjälpmedel för egenvård, vid mottagnings- och hembesök, informera och instruera patienten om hjälpmedlets funktion, handhavande och skötsel. Information skall också lämnas om service och hur och var hjälpmedlet återlämnas. Hyra startas den dag hjälpmedlet levererats från LDH eller den dag LDH:s personal levererar hjälpmedlet direkt till brukaren eller dennes ombud. Hyran upphör den dag hjälpmedlet ankommer LDH, Borlänge. Om hjälpmedel skall hämtas av LDH:s personal gör kundens personal skriftlig eller muntlig uppsägning till Kundservice, Borlänge. Hyran avslutas fr o m överenskommet datum. Hämtning av hjälpmedel sker snarast och senast inom 2 veckor från uppsägningsdatum eller efter överenskommelse. I hyresmodellen har i regel äldre hjälpmedel ett lägre pris än nyare. Hyran baseras på dagshyra och minsta kostnad är en (1) månadshyra. När brukaren flyttar från länet följer LD Hjälpmedel nationell överenskommelse angående flyttrutiner framtagen av Hjälpmedelsinstitutet. Hyra debiteras ursprunglig vårdgivare under handläggningstid dock max 90 dagar efter flyttdatum. För prissättning av hyreshjälpmedel, se avtal punkt 18.2.

10 Sid 10((12) Lager och distribution LDH tillhandahåller nya och rekonditionerade hjälpmedel samt tillbehör och reservdelar. LDH svarar för inköp, lagerhållning och transporter samt montering innan leverans till kunden. LDH är samordningsansvarig för underavtal. För att minska transportkostnader och miljöbelastning sker distribution av hjälpmedel i Dalarna enligt turbilsschema, se bilaga 12. Omkostnader för lager, lagerhantering, montering och turbil (ett stopp/ kommun) är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Extra turbilsstopp debiteras enligt prislista, se prislista bilaga 10. Försäljning/ uthyrning direkt till allmänheten Rekonditionering LDH kan sälja/ hyra ut produkter som kan användas av den enskilde själv eller närstående efter enklare instruktion av den som säljer produkten. Gäller produkter som finns i LDH:s lagersortiment. Produkter som kräver omfattande instruktion och handledd träning eller som är förbundna med förskrivning av läkemedel kan inte säljas/ hyras ut med undantag för om den enskilde önskar köpa/ hyra dubblett av redan förskrivet hjälpmedel. Med rekonditionering menas att hjälpmedlet återställs till fullgott skick inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamålet. Rekonditionering sker enligt tillverkarens instruktion och med delar/ material som uppfyller tillverkarens specifikationer. LDH rekonditionerar, till LDH återlämnat retursortiment och hyreshjälpmedel. Återlämnande specialanpassade hjälpmedel återställs, om möjligt, från specialutförande till ursprungsskick. Rekonditionerade hjälpmedel förses med tillverkarens bruksanvisning. Kostnaden för rekonditionering är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Skrotning, källsortering och bistånd till hjälporganisation Om ett hjälpmedel inte kan rekonditioneras så att det uppfyller tillverkarens krav skall hjälpmedlet tas ur drift. Ej återanvändningsbara hjälpmedel skrotas och källsorteras i Borlänge enligt kommunens renhållningsordning.

11 Sid 11((12) 4. Teknisk service Vissa icke återanvändningsbara hjälpmedel som har ett värde för utvecklingsländer skänks till hjälporganisation som är godkänd av landstinget. Kostnaden för skrotning och källsortering av försäljnings- och hyreshjälpmedel är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Förebyggande och avhjälpande underhåll LDH utför förebyggande underhåll, på från LDH levererade hjälpmedel, enligt tillverkarens instruktion eller enligt särskild bedömning av LDH. Servicegrader finns definierade för respektive typ av hyreshjälpmedel. Förklaring till servicegrader finns i bilaga 11. För ytterligare information om hyreshjälpmedel och underhåll, se avtal punkt 18.2 Övriga tjänster och hjälpmedel. Om det blir aktuellt med avhjälpande underhåll på köpta hjälpmedel betalar kunden enligt prislista se prislista bilaga 10. LDH förbehåller sig rätten att utföra avhjälpande underhåll på avtalat retursortiment (RB, RV) direkt till patient/ närstående som kommer till verkstad. Om hjälpmedlet måste tas ur drift förbehåller sig LDH rätten att byta ut hjälpmedlet till motsvarande hjälpmedel. Vid byte till motsvarande hjälpmedel gör tekniker/ hjälpmedelskonsulent inställningar på det nya hjälpmedlet som motsvarar inställningarna på det hjälpmedel som tagits ur drift. LDH meddelar berörd personal. Kostnader för ev. nytt hjälpmedel, arbetstid och reservdelar faktureras kunden. Installation/ demontering Besiktning 5. Utbildning LDH utför installation/ demontering där teknisk kompetens krävs. Kr / timme, se prislista bilaga 10. LDH utför besiktning enligt krav från myndighet t ex vid installation av taklyft. Besiktning i samband med installation, kr/ timme se prislista bilaga 10. Övrig besiktning på hyreshjälpmedel är inräknad i LDH:s hyrespris. LDH tar fram kurser i samråd med representanter från kommunerna och landstinget.

12 Sid 12((12) 6. IT-stöd LD Hjälpmedel följer Landstingets IT-strategi och Informationssäkerhetspolicy. SESAM är landstingets IT-system för hantering av hjälpmedel inom landsting och kommun. Systemet innehåller moduler för order, lager, inköp, service, fakturering och bokföring. SESAM säkerställer möjligheten att se hjälpmedelsbild per brukare/enhet och ett hjälpmedelsregister med historik över utförda serviceåtgärder. I websesam erbjuder LDH registrering av, kunden godkända förskrivare/ beställare, om så önskas. Endast godkänd förskrivare/ beställare kan därefter använda websesam. Användare av websesam kan registrera kundorder och beställa tjänst såsom utprovning, anpassning eller serviceåtgärd. websesam erbjuder dessutom möjligheten att titta på hjälpmedel per brukare/enhet inom sitt upptagningsområde, återlämnade hjälpmedel, underhållshistorik samt hjälpmedelsförteckning. Sortimentskatalogen visas digitalt via websesam med bilder och bruksanvisningar direkt från leverantören. Kunden erhåller kostnadsfri telefonsupport avseende websesam. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Kunden har tillgång till websesam utan särskild kostnad för programvara. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Grundutbildning i websesam erbjuds 2 ggr/ år. Grundutbildningen är ett krav för att få beställa i Sesam. Utbildningarna ingår i bastjänster. Hinfo Hinfo är en gemensam IT-plattform med produkt-, artikel- och avtalsinformation för sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamheter, leverantörer och Hjälpmedelsinstitutet (HI). LDH uppdaterar SESAM med aktuell information från Hinfo. Registrerade användare i websesam har direktåtkomst till Hinfo via websesam. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Riktlinjer tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER 2013-01-01 - tills vidare ENKÖPINGS KOMMUN För personer med rörelsehinder eller kognitiva

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård

Hjälpmedel Länsgemensam rutin hälso- och sjukvård Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(14) Dokument ID: 09-63297 Fastställandedatum: 2014-02-27 Giltigt t.o.m.: 2015-02-27 Upprättare: Gunilla M Tuvér Fastställare: Berit Fredriksson Hjälpmedel Länsgemensam

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN

RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN RIKTLINJER FÖR HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING I KALMAR LÄN Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 HMC/HMF Syn Hörsel Ortopedi Övriga Grundregeln är att hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings-

Läs mer

Märka hjälpmedel för spårbarhet. en vägledning för individmärkning

Märka hjälpmedel för spårbarhet. en vägledning för individmärkning Märka hjälpmedel för spårbarhet en vägledning för individmärkning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Ulla-Britt Blomquist, Jeanette Adolfsson Foto/illustration: Sara Fundell Ansvarig handläggare:

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6

4. Brukaransvar... 5 4.1 Brukarens ansvar... 5 4.2 Förkomna hjälpmedel/ovarsam hantering... 5 4.3 Ersättningsnivåer... 6 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 1.1 Utgångspunkt... 2 1.2 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 2 1.3 Hjälpmedel i sitt sammanhang... 2 1.4 Förskrivningsprocessen... 2 2. Hörhjälpmedel... 2

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-09-18 88 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 10.00 16.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande

Läs mer

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson, Leif Jahlenius Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2007 Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson,

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem 1 Förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Gäller från och med 2015-07-01 beslutad i Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04 42 Von 15/40 Bilagor: Bilaga 1: Blankett

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun.

Omvårdnadsförvaltningen. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. Kravspecifikation och villkor för att bli godkänd utförare av hemtjänstservice och ledsagning i Falu kommun. April 2015 0 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 3 1.1 Upphandlande myndighet... 3

Läs mer

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)

Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 1 Extern remissomgång av utkast till förfrågningsunderlag för särskilt boende inom äldreomsorgen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Remisstid: 2015-03-20 2015-03-25 Danderyds kommun vill genom

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer