Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/00 2013-01-22"

Transkript

1 Sid 1((12) Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH

2 Sid 2((12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV TJÄNSTER OCH HUR DESSA BETALAS Sid 1 Bastjänster 3 Allmän information 3 Allmänna studiebesök för kunder i Dalarna 3 Anvisningar - Regelverk 3 Bevakning av författningar 3 Flytt mellan landsting/kommuner 3 Introduktion 3 Nationellt arbete 3 Samordning kontinens, ingår i bastjänst från Samverkan med intresseorganisationer 4 Samverkan med sjukvårdens representanter 4 Samverkan inom regionen 4 Sortimentsgrupper 4 Sortimentsvisningar, temadagar 4 Utbildning websesam 4 Förskrivarutbildning 5 Dalarnas resurscenter för Hjälpmedel 5 Utvecklingsprojekt på länsnivå 5 Övergripande statistik 5 2 Konsultation 6 Rådgivning, allmän 6 Utredning 6 Utprovning/ Uppföljning 6 Anpassning och specialanpassning 7 3 Försäljning och uthyrning 8 Inköp och upphandling 8 Produktsortiment 8 Lager och distribution 10 Försäljning/ uthyrning direkt till allmänheten 10 Rekonditionering 10 Skrotning, källsortering och bistånd till hjälporganisation 10 4 Teknisk service 11 Förebyggande och avhjälpande underhåll 11 Installation/ demontering 11 Besiktning 11 5 Utbildning 11 6 IT-stöd 12 Sesam 12 Hinfo 12

3 Sid 3((12) BESKRIVNING AV TJÄNSTER OCH HUR DESSA BETALAS 1. Bastjänster - Tjänster för kommunernas och landstingets räkning Bastjänster är sådana tjänster som inte kan belasta LDH:s timpriser eftersom LDH skall konkurrera med den öppna marknaden. Tjänsterna har karaktären av ett kommun- och landstingsintresse. Allmän information Lämna upplysningar till befolkningen i Dalarna Allmänna studiebesök för kunder i Dalarna Studiebesök med allmän information om verksamhet och hjälpmedel Information till intresse- o handikapporganisationer Anvisningar Regelverk Dokumentera och revidera Regelverk för hjälpmedel Kostnader för publicering av Regelverk på hemsida Besvara frågor som rör Regelverk Besvara frågor om betalningsansvar för hjälpmedel Bevakning av författningar Vara insatt i relevanta författningar Besvara frågor som rör relevanta författningar Flytt mellan landsting/ kommuner Hantering och fakturering av hjälpmedel som tas med vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande Introduktion Introduktion av nyanställd förskrivare i landsting & kommun Halvdag, 2 ggr/år Nationellt arbete Delta i arbetsgrupper på begäran av Hjälpmedelsinstitutet, Sveriges kommuner och landsting m fl Svara på nationella enkäter

4 Sid 4((12) Samordning kontinens, ingår i bastjänst från 2013 Representera Dalarna inom Treklöverns avtal, samordna och stödja uppdragsgivare samt förskrivare i förskrivningsprocessen så att personer med urininkontinens, urinretention och/eller tarminkontinens upplever en god vård och behandling. Koordinera upphandling och bevaka följsamhet till avtal med extern leverantör/distributör av inkontinenshjälpmedel i samverkan med Treklöverns samordnare Sammankalla referens/sortimentsgrupp Kontinens Dokumentera och revidera Regelverk samt vårdprogram vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel inom kommuner och landsting Avvikelsehantering för avtal samt hjälpmedel Stödja Dalarnas kommuner och landstingets verksamheter i att identifiera förbättringsområden, erbjuda utbildningsinsatser och utveckla vården för personer med blås- och tarmfunktionsstörningar Representera Dalarna i det nationella nätverket NIKOLA (Nätverk Inkontinens Kommuner Landsting) Samverkan med intresseorganisationer Delta i överenskomna möten anordnade av Länshandikapprådet, Tolk- och Hörselrådet, Synskadades riksförbund och vid behov andra intresseorganisationer Samverkan med kommunernas och landstingets representanter Delta i möten och bereda material till LOK-gruppen Delta i möten med V-chefer och annan personal Delta i möten, sammankalla och bereda material till produktgrupperna samt ta fram förslag till riktlinjer Samverkan inom regionen Delta i samverkan och nätverk som Fyrklövern, 7-klövern m fl Sortimentsgrupper Sammankalla och bereda material till sortimentsgrupperna Ta fram hjälpmedel/ dokumentation för utvärdering Ta fram underlag för beslut om bassortiment Informera uppdragsgivarens personal om bassortiment Sortimentsvisningar, Temadagar Informera om vilket bassortiment vi har i Dalarna. Informationen kan kombineras med utbildning men för den delen betalar kunden en kursavgift. Utbildning websesam Grundutbildning erbjuds 2 ggr/ år

5 Sid 5((12) Förskrivarutbildning Webbaserat studiematerial framtaget av Hjälpmedelsinstitutet. LDH abonnerar på utbildningen och kundens personal har fri tillgång till utbildningen. Kunden beslutar om utbildningen skall vara obligatorisk för att få förskriva hjälpmedel. Basutbildning förskrivning av manuell rullstol nivå 1-2 Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel Sprida kunskap, om hjälpmedel och personer med funktionsnedsättnings särskilda behov, till befolkningen i Dalarna Lämna upplysningar till besökare Lokalhyra, utställningsmaterial och arbetstid för att hålla utställningen aktuell Utvecklingsprojekt på länsnivå Delta i länsövergripande projekt Övergripande statistik Lämna statistik enligt överenskommelse med styrelser, nämnder och kunder. Bastjänster betalas genom ett fast årspris baserat på antal kommuninvånare.

6 Sid 6((12) 2. Konsultation Rådgivning, allmän Utredning Föra dialog och samverka med kundens förskrivare om hjälpmedel och alternativa möjligheter. Allmän rådgivning är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris Utredning innebär kartläggning, analys och förslag på åtgärder som inte är kopplat till en utprovning t ex kommunikationsutredning. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Utprovning/ uppföljning Rådgivning/ konsultation på plats i särskilda boenden. Innebär möjlighet att få råd och stöd samt hjälp med utprovning till flera personer inom samma boende samtidigt. Utprovning innebär att konsulent och/eller tekniker bistår kundens förskrivare med experthjälp vid val av lämpligt hjälpmedel för en viss patient. Rådgivning som leder till utprovning debiteras. Rådgivningen kan ske på telefon eller vid personlig kontakt. Hjälpmedelskonsulent har medicinsk kompetens och kunskap om sortiment. Hjälpmedelstekniker har teknisk kompetens och kunskap om sortiment. Kunden avgör i samråd med LDH om kunden skall vara med vid utprovning eller inte. Hjälpmedelskonsulent konsulteras för utprovning, av för patienten nya hjälpmedel, och i dialog med kunden avgörs om teknisk personal skall vara med vid utprovningen. Tekniker konsulteras för anpassning och i dialog med kunden avgörs om hjälpmedelskonsulent skall vara med vid utprovningen. LDH lämnar på begäran av kundens förskrivare kostnadsförslag på tjänster och hjälpmedel innan arbetet påbörjas. LDH medverkar vid uppföljning av kvalificerade utprovningar, inom områdena rörelse, kommunikation samt kognition. Uppföljningen görs i dialog med förskrivaren så att uppsatta mål för patienten säkerställs.

7 Sid 7((12) Med kvalificerade utprovningar menas att patienten behöver ha hjälp att lösa komplexa eller mycket komplexa problem att utprovningen leder fram till en individuell anpassning eller specialanpassning t ex utprovning där flera professioner/ team samverkar som vid gjutning av sitsenhet att hjälpmedlet som provats ut har avancerade inställningsmöjligheter t ex speciella nackstöd utprovningen kräver flera utprovningstillfällen och att kontinuitet är av särskild stor vikt för patienten t ex vid kommunikationsutredning/ utprovning. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Anpassning och specialanpassning Anpassning innebär att ett hjälpmedel justeras för att passa enskild patient och att detta sker inom de ramar som tillverkaren anger. Specialanpassning är aktuellt när patientens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga hjälpmedel inom ramen för vad tillverkaren anger. Förskrivaren upprättar anvisning med eller utan hjälp av LDH. LDH är registrerad hos Läkemedelsverket för tillverkning av specialanpassade medicintekniska produkter enligt Läkemedelverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LFVS 2003:11 ). Registreringen avser följande produktområden: hjälpmedel för förståndshandikappade hjälpmedel för hörselskadade och döva hjälpmedel för medicinskt handikappade hjälpmedel för rörelsehindrade, exkl proteser, ortoser och ortopediska skor hjälpmedel för synskadade och blinda hjälpmedel för talskadade. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Om LDH bedömer att specialanpassat hjälpmedel/ tillbehör inte kan återställas betalar kunden hela kostnaden för hjälpmedlet (ej hyra).

8 Sid 8((12) 3. Försäljning och uthyrning Inköp och upphandling Produktsortiment Genom detta avtal har man som kund en kontakt (LDH) medan LDH har kontakt med ca 300 aktuella underleverantörer. LDH genomför upphandlingar samt medverkar i regional upphandlingssamverkan. LDH köper årligen hjälpmedel för ca 75 miljoner kronor (Hjälpmedelscentralens ansvarsområde inkl inkontinens) för landstingets och kommunernas räkning. Volymexempel under år 2012 Hjälpmedel Antal nyinköpta Antal utlevererade Totalt uthyrda Manuella rullstolar Rollatorer * * hyrs inte ut Bassortiment av hjälpmedel väljs tillsammans med landstingets och kommunernas representanter i sortimentsgrupperna. LDH indelar hjälpmedlen i tre huvudgrupper: Försäljningssortiment Försäljningssortiment Retur vuxna Hyressortiment. Försäljningssortiment Ett mindre återanvändningsbart sortiment med mindre teknisk komplexitet. Kunden köper sortimentet och det ägs av köparen. Kund med samverkansavtal har möjlighet att inom 30 dagar återlämna försäljningssortiment som är lagervara och erhålla full kreditering. Förutsättning för kreditering är att hjälpmedlet är i fullgott nyskick vid återlämning samt att följesedel och returavi bifogas. Beställningsvara krediteras inte! Försäljningssortiment återanvänds ej via LDH. Pris: LDH gör ett påslag med 14,75% på inköpspriset (+35%, -15%) för LDH:s omkostnader. Försäljningssortiment Retur vuxna (RV) Ett högfrekvent och återanvändningsbart sortiment av hjälpmedel med viss teknisk komplexitet. Sortimentet består dels av rekonditionerade hjälpmedel dels fabriksnya hjälpmedel. Kunden köper sortimentet och det ägs av köparen. Kunden ansvarar för utbyte av trasigt hjälpmedel.

9 Sid 9((12) Kunden returnerar överlager samt hjälpmedel till LDH som reparerar och rekonditionerar för återanvändning. Kunden erhåller återbetalning för återanvändningsbara hjälpmedel. Pris: LDH gör ett påslag med 14,75% på inköpspriset (+35%, -15%) för LDH:s omkostnader. Hyressortiment Ett frekvent och återanvändningsbart sortiment med teknisk komplexitet. Enligt Landstingsstyrelsens beslut skall hyreshjälpmedel lånefinansieras. Lånefinansiering innebär att LDH lånar pengar från landstinget. Enligt landstingets beslut skall hyresmodellen baseras på självkostnaden. Hyreshjälpmedel ägs av LDH. Hjälpmedlet kan följa brukaren och betalningsansvaret kan skiftas mellan olika kostnadsställen och mellan olika huvudmän. Kostnaden för ev. förebyggande och avhjälpande underhåll samt besiktning ingår i hyran enligt omfattning som specificeras i bilaga servicegrader. Det innebär att brukaren alltid kan få sina hjälpmedel reparerade och att han vet vart han skall ringa. Kunden får inga oförutsedda kostnader för teknisk service. Avhjälpande underhåll utförs på anmodan av eller i samråd med Kundens personal/ brukaren. Förebyggande underhåll utförs efter det att kontakt tagits med kundens personal/ brukaren. Underhållsåtagande är begränsat till det underhåll som är föranlett av normal användning och normalt slitage. Åtgärd som måste företas med anledning av personalens/ brukarens felaktiga handhavande eller andra omständigheter utanför LDH:s kontroll, debiteras separat enligt prislista. LDH skall vid utlämnandet av medicinska behandlingshjälpmedel för egenvård, vid mottagnings- och hembesök, informera och instruera patienten om hjälpmedlets funktion, handhavande och skötsel. Information skall också lämnas om service och hur och var hjälpmedlet återlämnas. Hyra startas den dag hjälpmedlet levererats från LDH eller den dag LDH:s personal levererar hjälpmedlet direkt till brukaren eller dennes ombud. Hyran upphör den dag hjälpmedlet ankommer LDH, Borlänge. Om hjälpmedel skall hämtas av LDH:s personal gör kundens personal skriftlig eller muntlig uppsägning till Kundservice, Borlänge. Hyran avslutas fr o m överenskommet datum. Hämtning av hjälpmedel sker snarast och senast inom 2 veckor från uppsägningsdatum eller efter överenskommelse. I hyresmodellen har i regel äldre hjälpmedel ett lägre pris än nyare. Hyran baseras på dagshyra och minsta kostnad är en (1) månadshyra. När brukaren flyttar från länet följer LD Hjälpmedel nationell överenskommelse angående flyttrutiner framtagen av Hjälpmedelsinstitutet. Hyra debiteras ursprunglig vårdgivare under handläggningstid dock max 90 dagar efter flyttdatum. För prissättning av hyreshjälpmedel, se avtal punkt 18.2.

10 Sid 10((12) Lager och distribution LDH tillhandahåller nya och rekonditionerade hjälpmedel samt tillbehör och reservdelar. LDH svarar för inköp, lagerhållning och transporter samt montering innan leverans till kunden. LDH är samordningsansvarig för underavtal. För att minska transportkostnader och miljöbelastning sker distribution av hjälpmedel i Dalarna enligt turbilsschema, se bilaga 12. Omkostnader för lager, lagerhantering, montering och turbil (ett stopp/ kommun) är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Extra turbilsstopp debiteras enligt prislista, se prislista bilaga 10. Försäljning/ uthyrning direkt till allmänheten Rekonditionering LDH kan sälja/ hyra ut produkter som kan användas av den enskilde själv eller närstående efter enklare instruktion av den som säljer produkten. Gäller produkter som finns i LDH:s lagersortiment. Produkter som kräver omfattande instruktion och handledd träning eller som är förbundna med förskrivning av läkemedel kan inte säljas/ hyras ut med undantag för om den enskilde önskar köpa/ hyra dubblett av redan förskrivet hjälpmedel. Med rekonditionering menas att hjälpmedlet återställs till fullgott skick inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamålet. Rekonditionering sker enligt tillverkarens instruktion och med delar/ material som uppfyller tillverkarens specifikationer. LDH rekonditionerar, till LDH återlämnat retursortiment och hyreshjälpmedel. Återlämnande specialanpassade hjälpmedel återställs, om möjligt, från specialutförande till ursprungsskick. Rekonditionerade hjälpmedel förses med tillverkarens bruksanvisning. Kostnaden för rekonditionering är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Skrotning, källsortering och bistånd till hjälporganisation Om ett hjälpmedel inte kan rekonditioneras så att det uppfyller tillverkarens krav skall hjälpmedlet tas ur drift. Ej återanvändningsbara hjälpmedel skrotas och källsorteras i Borlänge enligt kommunens renhållningsordning.

11 Sid 11((12) 4. Teknisk service Vissa icke återanvändningsbara hjälpmedel som har ett värde för utvecklingsländer skänks till hjälporganisation som är godkänd av landstinget. Kostnaden för skrotning och källsortering av försäljnings- och hyreshjälpmedel är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Förebyggande och avhjälpande underhåll LDH utför förebyggande underhåll, på från LDH levererade hjälpmedel, enligt tillverkarens instruktion eller enligt särskild bedömning av LDH. Servicegrader finns definierade för respektive typ av hyreshjälpmedel. Förklaring till servicegrader finns i bilaga 11. För ytterligare information om hyreshjälpmedel och underhåll, se avtal punkt 18.2 Övriga tjänster och hjälpmedel. Om det blir aktuellt med avhjälpande underhåll på köpta hjälpmedel betalar kunden enligt prislista se prislista bilaga 10. LDH förbehåller sig rätten att utföra avhjälpande underhåll på avtalat retursortiment (RB, RV) direkt till patient/ närstående som kommer till verkstad. Om hjälpmedlet måste tas ur drift förbehåller sig LDH rätten att byta ut hjälpmedlet till motsvarande hjälpmedel. Vid byte till motsvarande hjälpmedel gör tekniker/ hjälpmedelskonsulent inställningar på det nya hjälpmedlet som motsvarar inställningarna på det hjälpmedel som tagits ur drift. LDH meddelar berörd personal. Kostnader för ev. nytt hjälpmedel, arbetstid och reservdelar faktureras kunden. Installation/ demontering Besiktning 5. Utbildning LDH utför installation/ demontering där teknisk kompetens krävs. Kr / timme, se prislista bilaga 10. LDH utför besiktning enligt krav från myndighet t ex vid installation av taklyft. Besiktning i samband med installation, kr/ timme se prislista bilaga 10. Övrig besiktning på hyreshjälpmedel är inräknad i LDH:s hyrespris. LDH tar fram kurser i samråd med representanter från kommunerna och landstinget.

12 Sid 12((12) 6. IT-stöd LD Hjälpmedel följer Landstingets IT-strategi och Informationssäkerhetspolicy. SESAM är landstingets IT-system för hantering av hjälpmedel inom landsting och kommun. Systemet innehåller moduler för order, lager, inköp, service, fakturering och bokföring. SESAM säkerställer möjligheten att se hjälpmedelsbild per brukare/enhet och ett hjälpmedelsregister med historik över utförda serviceåtgärder. I websesam erbjuder LDH registrering av, kunden godkända förskrivare/ beställare, om så önskas. Endast godkänd förskrivare/ beställare kan därefter använda websesam. Användare av websesam kan registrera kundorder och beställa tjänst såsom utprovning, anpassning eller serviceåtgärd. websesam erbjuder dessutom möjligheten att titta på hjälpmedel per brukare/enhet inom sitt upptagningsområde, återlämnade hjälpmedel, underhållshistorik samt hjälpmedelsförteckning. Sortimentskatalogen visas digitalt via websesam med bilder och bruksanvisningar direkt från leverantören. Kunden erhåller kostnadsfri telefonsupport avseende websesam. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Kunden har tillgång till websesam utan särskild kostnad för programvara. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Grundutbildning i websesam erbjuds 2 ggr/ år. Grundutbildningen är ett krav för att få beställa i Sesam. Utbildningarna ingår i bastjänster. Hinfo Hinfo är en gemensam IT-plattform med produkt-, artikel- och avtalsinformation för sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamheter, leverantörer och Hjälpmedelsinstitutet (HI). LDH uppdaterar SESAM med aktuell information från Hinfo. Registrerade användare i websesam har direktåtkomst till Hinfo via websesam. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Hjälpmedelscentralen Tjänstekatalog år 2007-2008

Hjälpmedelscentralen Tjänstekatalog år 2007-2008 1(24) Tjänstekatalog år 2007-2008 Omfattar tjänster och hjälpmedel för personer som har svårt att röra sig, tala, bearbeta och tolka information, gå, stå och sitta s.k. ortopedtekniska hjälpmedel samt

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 19

Kommunstyrelsen 2013-11-12 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 19 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 19 Ks 124 Au 17 Dnr 2013.247 741 Samverkansorganisation för vissa hjälpmedelsfrågor

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 19 mars 2013 Ekonomisk rapport Månadsbokslut februari 2013 Övergången till kommunal betalare Faktureringen i januari och februari Felen som uppstod Kontroll

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM Uppdaterad: 140113 websesam Utbildningsmaterial för förskrivare Har du frågor vänd dig i första hand till användarstödet på din arbetsplats. I andra hand

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter

Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Styrande dokument Regeldokument Anvisning Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 1 Sida 1 (12) Ansvar för användning och hantering av medicintekniska produkter Vårdgivarens ansvar

Läs mer

websesam-dokumentation

websesam-dokumentation 2014-10-22 Hjälpmedelsservice websesam-dokumentation INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA WEBSESAM... 1 ADRESS TILL WEBSESAM... 1 LOGGA IN... 1 BEHÖRIGHET... 1 DOKUMENTATION... 1 WEBSESAM-SUPPORT... 1 STARTSIDAN...

Läs mer

Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun. AnnSofi Tolversson Kommunrehab H-d Ann-Sofie Lundgren, HMC

Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun. AnnSofi Tolversson Kommunrehab H-d Ann-Sofie Lundgren, HMC Handikappverksamheten Datum 2010-10-05 Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor, 2010-10-01 Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun Anna Olofsson, Fbg kommun Kerstin Kniberg,

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering

Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering Region Halland Granskning av hjälpmedelshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj Vad är Hinfo? Hinfo, är en nationell produkt, artikel och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde 1(2) 2014-09-01 LJ 2013/919 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde Bakgrund En översyn av regelverket för hjälpmedel

Läs mer

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium 4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar att notera redovisad information

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-23 Beslutad av 1(7) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens Marianne Babra samordnare för inkontinensfrågor i Uppsala län 2015-02-11

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

'a (~ l (l) Samtliga kommuner i Västmanland

'a (~ l (l) Samtliga kommuner i Västmanland Bilaga KS 2013/18/1 'a (~ Datum 2013-01-17 l (l) ~--~SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning 1 l '1 Ink 2'013 -O l- l 8 Samtliga kommuner i Västmanland Rekommendation om budget och verksamhetsplan för

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING Hjälpmedelsprogram Innehållsförteckning HJÄLPMEDELSPROGRAM Inledning 2 Lagstiftning 2 Syfte 2 Mål 2 Målgrupp 2 Uppföljning 2 Arbetsgrupp 2 Styrinstrument 3 HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING 3 Samverkan 3 Gemensam

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna. Bilagor

Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna. Bilagor Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna Bilagor Bilaga 1 Sammanfattning av de olika samverkansformerna Fråga/ Samverkansavtal/ Gemensam nämnd Kommunalförbund Kommunalt samverkansform interkommunala

Läs mer

Buffertlager hjälpmedel

Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Buffertlager hjälpmedel Presentation buffertlager Genomgång inventering, flytt mm Genomgång ekonomi och betalning Gruppuppgift: kontroll förskrivare, lager mm Buffertlager hjälpmedel

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Anmälan avvikelse och reklamation

Anmälan avvikelse och reklamation Anmälan avvikelse och reklamation Fel, brist eller dröjsmål på en vara eller tjänst upptäcks Logga in i Websesam Välj Hjälpmedel Registrera avvikelse eller reklamation Skriv in patientens personnummer

Läs mer

Bruksanvisningar till hjälpmedel. för personer med funktionsnedsättning 2010

Bruksanvisningar till hjälpmedel. för personer med funktionsnedsättning 2010 Bruksanvisningar till hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2010 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Revidering: Lars Wärnberg i samarbete med arbetsgrupp. Foto: Sara Fundell Projektledare: Lars

Läs mer

Mötesanteckningar Kundforum 1. Inledning 2. Information om komponenthantering 3. Hjälpmedelscentralen Västra Götaland

Mötesanteckningar Kundforum 1. Inledning 2. Information om komponenthantering 3. Hjälpmedelscentralen Västra Götaland Samverkan: Mötesanteckningar Kundforum Datum: 15 november 2012 Plats: Burgårdens konferens, Skånegatan 20, Göteborg Ordförande: Lena Karlsson Sekreterare: Solveig Landström 1. Inledning Deltagarna hälsas

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 2009-12-30 RAPPORT Anders Karlsson 2 bilagor Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 Inledning Den 23 november 2009 genomfördes en halvdagskonferens

Läs mer

Framtid 2012-2015. Bakgrund 2011-09-30

Framtid 2012-2015. Bakgrund 2011-09-30 2011-09-30 Framtid 2012-2015 Bakgrund Tillgången till bra och väl fungerande hjälpmedel och en tillgänglig bostads och närmiljö är av avgörande betydelse för att förverkliga målen i äldre- och handikappolitiken.

Läs mer

Produktteamet 110908

Produktteamet 110908 Produktteamet 110908 Info från Produktteamet Upphandling Bälten och selar till rullstolar - ICF-krav klara, arbete med undergrupper pågår. Upphandling manuella rst - förskrivare börjar med ICFkrav v 38.

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Hjälpmedelscentralen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Hjälpmedelscentralen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 för Hjälpmedelscentralen 1. Sammanfattning Hjälpmedelscentralen drivs gemensamt för länets kommuner och landsting genom en särskild överenskommelse med gemensam nämnd för hjälpmedel.

Läs mer

Större inflytande och delaktighet. Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel

Större inflytande och delaktighet. Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel Större inflytande och delaktighet Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Huvudförfattare: Martina Estreen Medförfattare: Dina Jacobson, Göran Bergquist,

Läs mer

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 1 ORGANISATION... 2 Förvaltning... 2 Basenhet... 3 HJÄLPMEDELSNÄMND... 6 Nämndens sammansättning... 6 Överenskommelsen... 6 Befogenheter för Hjälpmedelsnämnden... 6 BEREDNINGSGRUPP...

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Hantering av kostnader för Hjälpmedel

Hantering av kostnader för Hjälpmedel Dokumentkategori Förteckning Dokument ID Policy, underliggande Direktiv Upprättare Beredningsgrupp Hjälpmedel Utgåvenummer 3 Fastställande-/Förhandlingsdatum 12-12-17 Fastställare Förvaltningschef Hälso

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting

Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting Direktiv för användning och hantering av medicintekniska produkter och system inom Västerbottens läns landsting 2009-05-19 INNEHÅLL Inledning 1 Lagen 1 Föreskrifter 1 Västerbottens läns landstings tolkning

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Teknik för äldre samt vuxna med funktionsnedsättning 2009-01-01-2011-12-31 Arbetsgruppen delprojekt 3 Teknik för äldre FOU i Sörmland Carina Granholm

Läs mer

1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström

1(58) 2012-08-20. Håkan Hallström 1(58) 2012-08-20 Håkan Hallström 2 (58) Innehållsförteckning Funktion Sida Starta websesam 3 Startsida 4 Hjälpmedel 7 Individkort 22 Varukatalog 24 Sök artikel 26 Kundorder 30 Arbetsorder 41 CFR 45 efaktura

Läs mer

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna PROTOKOLL Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2014-12-04 28-34 Sida 1 (8) från s sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 09.00-10.45 Plats: LO Hjälpmedel,

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS.

Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Vårdriktlinjer vid egenbehandling mot smärta med TENS. Rutiner för utlåning av stimulator för Transcutan Elektrisk Nerv Stimulering Gäller för Samtliga legitimerade sjukgymnaster inom Örebro läns landsting.

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6

Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 Tjänstekatalog Patientkontorsadministration, bilaga 6 1 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Ömsesidiga åtaganden... 3 2.1 GSFs åtaganden... 3 2.2 Kundens åtaganden... 3 3 Generella tjänstebeskrivningar... 5 4

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL

INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL INFORMATION TILL BRUKAREN VID UTLÄMNING AV ELRULLSTOL FRÅN PERMOBIL LÅNTAGARE Låntagare INFORMATION OM ELRULLSTOLEN Modell av elrullstol Artikelnummer Registreringsnummer Serienummer Anskaffningsår Anskaffningsvärde

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen

hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Version 12 websesam-2 för hjälpmedelscentraler Västra Götalandsregionen Amesto Solutions Logistics AB 2012 12 05 Innehåll Starta websesam... 3 Välkommen till websesam... 4 Hjälpmedel 1(8) Sök mottagare...

Läs mer

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01

Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter Gemensam för Södertörn och Gotland 2010-01-01 Verksamhetschefer och MAS/MAR i Södertörn Stockholms län och Gotland Riktlinjer och rutiner om MTP gemensamma

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården

Konsumentprodukter som hjälpmedel. En handbok för hälso- och sjukvården Konsumentprodukter som hjälpmedel En handbok för hälso- och sjukvården Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Manólis Nymark Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist Illustrationer:

Läs mer

Läkemedelsfakturor intern kontroll

Läkemedelsfakturor intern kontroll 1 Revisorerna Johan Magnusson 2005-09-29 Rev/05045 Läkemedelsfakturor intern kontroll Rapport 4-05 2 Läkemedelsfakturor intern kontroll Bakgrund Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer