Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/00 2013-01-22"

Transkript

1 Sid 1((12) Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH

2 Sid 2((12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV TJÄNSTER OCH HUR DESSA BETALAS Sid 1 Bastjänster 3 Allmän information 3 Allmänna studiebesök för kunder i Dalarna 3 Anvisningar - Regelverk 3 Bevakning av författningar 3 Flytt mellan landsting/kommuner 3 Introduktion 3 Nationellt arbete 3 Samordning kontinens, ingår i bastjänst från Samverkan med intresseorganisationer 4 Samverkan med sjukvårdens representanter 4 Samverkan inom regionen 4 Sortimentsgrupper 4 Sortimentsvisningar, temadagar 4 Utbildning websesam 4 Förskrivarutbildning 5 Dalarnas resurscenter för Hjälpmedel 5 Utvecklingsprojekt på länsnivå 5 Övergripande statistik 5 2 Konsultation 6 Rådgivning, allmän 6 Utredning 6 Utprovning/ Uppföljning 6 Anpassning och specialanpassning 7 3 Försäljning och uthyrning 8 Inköp och upphandling 8 Produktsortiment 8 Lager och distribution 10 Försäljning/ uthyrning direkt till allmänheten 10 Rekonditionering 10 Skrotning, källsortering och bistånd till hjälporganisation 10 4 Teknisk service 11 Förebyggande och avhjälpande underhåll 11 Installation/ demontering 11 Besiktning 11 5 Utbildning 11 6 IT-stöd 12 Sesam 12 Hinfo 12

3 Sid 3((12) BESKRIVNING AV TJÄNSTER OCH HUR DESSA BETALAS 1. Bastjänster - Tjänster för kommunernas och landstingets räkning Bastjänster är sådana tjänster som inte kan belasta LDH:s timpriser eftersom LDH skall konkurrera med den öppna marknaden. Tjänsterna har karaktären av ett kommun- och landstingsintresse. Allmän information Lämna upplysningar till befolkningen i Dalarna Allmänna studiebesök för kunder i Dalarna Studiebesök med allmän information om verksamhet och hjälpmedel Information till intresse- o handikapporganisationer Anvisningar Regelverk Dokumentera och revidera Regelverk för hjälpmedel Kostnader för publicering av Regelverk på hemsida Besvara frågor som rör Regelverk Besvara frågor om betalningsansvar för hjälpmedel Bevakning av författningar Vara insatt i relevanta författningar Besvara frågor som rör relevanta författningar Flytt mellan landsting/ kommuner Hantering och fakturering av hjälpmedel som tas med vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande Introduktion Introduktion av nyanställd förskrivare i landsting & kommun Halvdag, 2 ggr/år Nationellt arbete Delta i arbetsgrupper på begäran av Hjälpmedelsinstitutet, Sveriges kommuner och landsting m fl Svara på nationella enkäter

4 Sid 4((12) Samordning kontinens, ingår i bastjänst från 2013 Representera Dalarna inom Treklöverns avtal, samordna och stödja uppdragsgivare samt förskrivare i förskrivningsprocessen så att personer med urininkontinens, urinretention och/eller tarminkontinens upplever en god vård och behandling. Koordinera upphandling och bevaka följsamhet till avtal med extern leverantör/distributör av inkontinenshjälpmedel i samverkan med Treklöverns samordnare Sammankalla referens/sortimentsgrupp Kontinens Dokumentera och revidera Regelverk samt vårdprogram vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel inom kommuner och landsting Avvikelsehantering för avtal samt hjälpmedel Stödja Dalarnas kommuner och landstingets verksamheter i att identifiera förbättringsområden, erbjuda utbildningsinsatser och utveckla vården för personer med blås- och tarmfunktionsstörningar Representera Dalarna i det nationella nätverket NIKOLA (Nätverk Inkontinens Kommuner Landsting) Samverkan med intresseorganisationer Delta i överenskomna möten anordnade av Länshandikapprådet, Tolk- och Hörselrådet, Synskadades riksförbund och vid behov andra intresseorganisationer Samverkan med kommunernas och landstingets representanter Delta i möten och bereda material till LOK-gruppen Delta i möten med V-chefer och annan personal Delta i möten, sammankalla och bereda material till produktgrupperna samt ta fram förslag till riktlinjer Samverkan inom regionen Delta i samverkan och nätverk som Fyrklövern, 7-klövern m fl Sortimentsgrupper Sammankalla och bereda material till sortimentsgrupperna Ta fram hjälpmedel/ dokumentation för utvärdering Ta fram underlag för beslut om bassortiment Informera uppdragsgivarens personal om bassortiment Sortimentsvisningar, Temadagar Informera om vilket bassortiment vi har i Dalarna. Informationen kan kombineras med utbildning men för den delen betalar kunden en kursavgift. Utbildning websesam Grundutbildning erbjuds 2 ggr/ år

5 Sid 5((12) Förskrivarutbildning Webbaserat studiematerial framtaget av Hjälpmedelsinstitutet. LDH abonnerar på utbildningen och kundens personal har fri tillgång till utbildningen. Kunden beslutar om utbildningen skall vara obligatorisk för att få förskriva hjälpmedel. Basutbildning förskrivning av manuell rullstol nivå 1-2 Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel Sprida kunskap, om hjälpmedel och personer med funktionsnedsättnings särskilda behov, till befolkningen i Dalarna Lämna upplysningar till besökare Lokalhyra, utställningsmaterial och arbetstid för att hålla utställningen aktuell Utvecklingsprojekt på länsnivå Delta i länsövergripande projekt Övergripande statistik Lämna statistik enligt överenskommelse med styrelser, nämnder och kunder. Bastjänster betalas genom ett fast årspris baserat på antal kommuninvånare.

6 Sid 6((12) 2. Konsultation Rådgivning, allmän Utredning Föra dialog och samverka med kundens förskrivare om hjälpmedel och alternativa möjligheter. Allmän rådgivning är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris Utredning innebär kartläggning, analys och förslag på åtgärder som inte är kopplat till en utprovning t ex kommunikationsutredning. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Utprovning/ uppföljning Rådgivning/ konsultation på plats i särskilda boenden. Innebär möjlighet att få råd och stöd samt hjälp med utprovning till flera personer inom samma boende samtidigt. Utprovning innebär att konsulent och/eller tekniker bistår kundens förskrivare med experthjälp vid val av lämpligt hjälpmedel för en viss patient. Rådgivning som leder till utprovning debiteras. Rådgivningen kan ske på telefon eller vid personlig kontakt. Hjälpmedelskonsulent har medicinsk kompetens och kunskap om sortiment. Hjälpmedelstekniker har teknisk kompetens och kunskap om sortiment. Kunden avgör i samråd med LDH om kunden skall vara med vid utprovning eller inte. Hjälpmedelskonsulent konsulteras för utprovning, av för patienten nya hjälpmedel, och i dialog med kunden avgörs om teknisk personal skall vara med vid utprovningen. Tekniker konsulteras för anpassning och i dialog med kunden avgörs om hjälpmedelskonsulent skall vara med vid utprovningen. LDH lämnar på begäran av kundens förskrivare kostnadsförslag på tjänster och hjälpmedel innan arbetet påbörjas. LDH medverkar vid uppföljning av kvalificerade utprovningar, inom områdena rörelse, kommunikation samt kognition. Uppföljningen görs i dialog med förskrivaren så att uppsatta mål för patienten säkerställs.

7 Sid 7((12) Med kvalificerade utprovningar menas att patienten behöver ha hjälp att lösa komplexa eller mycket komplexa problem att utprovningen leder fram till en individuell anpassning eller specialanpassning t ex utprovning där flera professioner/ team samverkar som vid gjutning av sitsenhet att hjälpmedlet som provats ut har avancerade inställningsmöjligheter t ex speciella nackstöd utprovningen kräver flera utprovningstillfällen och att kontinuitet är av särskild stor vikt för patienten t ex vid kommunikationsutredning/ utprovning. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Anpassning och specialanpassning Anpassning innebär att ett hjälpmedel justeras för att passa enskild patient och att detta sker inom de ramar som tillverkaren anger. Specialanpassning är aktuellt när patientens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintliga hjälpmedel inom ramen för vad tillverkaren anger. Förskrivaren upprättar anvisning med eller utan hjälp av LDH. LDH är registrerad hos Läkemedelsverket för tillverkning av specialanpassade medicintekniska produkter enligt Läkemedelverkets föreskrifter om medicintekniska produkter (LFVS 2003:11 ). Registreringen avser följande produktområden: hjälpmedel för förståndshandikappade hjälpmedel för hörselskadade och döva hjälpmedel för medicinskt handikappade hjälpmedel för rörelsehindrade, exkl proteser, ortoser och ortopediska skor hjälpmedel för synskadade och blinda hjälpmedel för talskadade. Kronor/ timme, se prislista bilaga 10. Om LDH bedömer att specialanpassat hjälpmedel/ tillbehör inte kan återställas betalar kunden hela kostnaden för hjälpmedlet (ej hyra).

8 Sid 8((12) 3. Försäljning och uthyrning Inköp och upphandling Produktsortiment Genom detta avtal har man som kund en kontakt (LDH) medan LDH har kontakt med ca 300 aktuella underleverantörer. LDH genomför upphandlingar samt medverkar i regional upphandlingssamverkan. LDH köper årligen hjälpmedel för ca 75 miljoner kronor (Hjälpmedelscentralens ansvarsområde inkl inkontinens) för landstingets och kommunernas räkning. Volymexempel under år 2012 Hjälpmedel Antal nyinköpta Antal utlevererade Totalt uthyrda Manuella rullstolar Rollatorer * * hyrs inte ut Bassortiment av hjälpmedel väljs tillsammans med landstingets och kommunernas representanter i sortimentsgrupperna. LDH indelar hjälpmedlen i tre huvudgrupper: Försäljningssortiment Försäljningssortiment Retur vuxna Hyressortiment. Försäljningssortiment Ett mindre återanvändningsbart sortiment med mindre teknisk komplexitet. Kunden köper sortimentet och det ägs av köparen. Kund med samverkansavtal har möjlighet att inom 30 dagar återlämna försäljningssortiment som är lagervara och erhålla full kreditering. Förutsättning för kreditering är att hjälpmedlet är i fullgott nyskick vid återlämning samt att följesedel och returavi bifogas. Beställningsvara krediteras inte! Försäljningssortiment återanvänds ej via LDH. Pris: LDH gör ett påslag med 14,75% på inköpspriset (+35%, -15%) för LDH:s omkostnader. Försäljningssortiment Retur vuxna (RV) Ett högfrekvent och återanvändningsbart sortiment av hjälpmedel med viss teknisk komplexitet. Sortimentet består dels av rekonditionerade hjälpmedel dels fabriksnya hjälpmedel. Kunden köper sortimentet och det ägs av köparen. Kunden ansvarar för utbyte av trasigt hjälpmedel.

9 Sid 9((12) Kunden returnerar överlager samt hjälpmedel till LDH som reparerar och rekonditionerar för återanvändning. Kunden erhåller återbetalning för återanvändningsbara hjälpmedel. Pris: LDH gör ett påslag med 14,75% på inköpspriset (+35%, -15%) för LDH:s omkostnader. Hyressortiment Ett frekvent och återanvändningsbart sortiment med teknisk komplexitet. Enligt Landstingsstyrelsens beslut skall hyreshjälpmedel lånefinansieras. Lånefinansiering innebär att LDH lånar pengar från landstinget. Enligt landstingets beslut skall hyresmodellen baseras på självkostnaden. Hyreshjälpmedel ägs av LDH. Hjälpmedlet kan följa brukaren och betalningsansvaret kan skiftas mellan olika kostnadsställen och mellan olika huvudmän. Kostnaden för ev. förebyggande och avhjälpande underhåll samt besiktning ingår i hyran enligt omfattning som specificeras i bilaga servicegrader. Det innebär att brukaren alltid kan få sina hjälpmedel reparerade och att han vet vart han skall ringa. Kunden får inga oförutsedda kostnader för teknisk service. Avhjälpande underhåll utförs på anmodan av eller i samråd med Kundens personal/ brukaren. Förebyggande underhåll utförs efter det att kontakt tagits med kundens personal/ brukaren. Underhållsåtagande är begränsat till det underhåll som är föranlett av normal användning och normalt slitage. Åtgärd som måste företas med anledning av personalens/ brukarens felaktiga handhavande eller andra omständigheter utanför LDH:s kontroll, debiteras separat enligt prislista. LDH skall vid utlämnandet av medicinska behandlingshjälpmedel för egenvård, vid mottagnings- och hembesök, informera och instruera patienten om hjälpmedlets funktion, handhavande och skötsel. Information skall också lämnas om service och hur och var hjälpmedlet återlämnas. Hyra startas den dag hjälpmedlet levererats från LDH eller den dag LDH:s personal levererar hjälpmedlet direkt till brukaren eller dennes ombud. Hyran upphör den dag hjälpmedlet ankommer LDH, Borlänge. Om hjälpmedel skall hämtas av LDH:s personal gör kundens personal skriftlig eller muntlig uppsägning till Kundservice, Borlänge. Hyran avslutas fr o m överenskommet datum. Hämtning av hjälpmedel sker snarast och senast inom 2 veckor från uppsägningsdatum eller efter överenskommelse. I hyresmodellen har i regel äldre hjälpmedel ett lägre pris än nyare. Hyran baseras på dagshyra och minsta kostnad är en (1) månadshyra. När brukaren flyttar från länet följer LD Hjälpmedel nationell överenskommelse angående flyttrutiner framtagen av Hjälpmedelsinstitutet. Hyra debiteras ursprunglig vårdgivare under handläggningstid dock max 90 dagar efter flyttdatum. För prissättning av hyreshjälpmedel, se avtal punkt 18.2.

10 Sid 10((12) Lager och distribution LDH tillhandahåller nya och rekonditionerade hjälpmedel samt tillbehör och reservdelar. LDH svarar för inköp, lagerhållning och transporter samt montering innan leverans till kunden. LDH är samordningsansvarig för underavtal. För att minska transportkostnader och miljöbelastning sker distribution av hjälpmedel i Dalarna enligt turbilsschema, se bilaga 12. Omkostnader för lager, lagerhantering, montering och turbil (ett stopp/ kommun) är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Extra turbilsstopp debiteras enligt prislista, se prislista bilaga 10. Försäljning/ uthyrning direkt till allmänheten Rekonditionering LDH kan sälja/ hyra ut produkter som kan användas av den enskilde själv eller närstående efter enklare instruktion av den som säljer produkten. Gäller produkter som finns i LDH:s lagersortiment. Produkter som kräver omfattande instruktion och handledd träning eller som är förbundna med förskrivning av läkemedel kan inte säljas/ hyras ut med undantag för om den enskilde önskar köpa/ hyra dubblett av redan förskrivet hjälpmedel. Med rekonditionering menas att hjälpmedlet återställs till fullgott skick inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamålet. Rekonditionering sker enligt tillverkarens instruktion och med delar/ material som uppfyller tillverkarens specifikationer. LDH rekonditionerar, till LDH återlämnat retursortiment och hyreshjälpmedel. Återlämnande specialanpassade hjälpmedel återställs, om möjligt, från specialutförande till ursprungsskick. Rekonditionerade hjälpmedel förses med tillverkarens bruksanvisning. Kostnaden för rekonditionering är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Skrotning, källsortering och bistånd till hjälporganisation Om ett hjälpmedel inte kan rekonditioneras så att det uppfyller tillverkarens krav skall hjälpmedlet tas ur drift. Ej återanvändningsbara hjälpmedel skrotas och källsorteras i Borlänge enligt kommunens renhållningsordning.

11 Sid 11((12) 4. Teknisk service Vissa icke återanvändningsbara hjälpmedel som har ett värde för utvecklingsländer skänks till hjälporganisation som är godkänd av landstinget. Kostnaden för skrotning och källsortering av försäljnings- och hyreshjälpmedel är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Förebyggande och avhjälpande underhåll LDH utför förebyggande underhåll, på från LDH levererade hjälpmedel, enligt tillverkarens instruktion eller enligt särskild bedömning av LDH. Servicegrader finns definierade för respektive typ av hyreshjälpmedel. Förklaring till servicegrader finns i bilaga 11. För ytterligare information om hyreshjälpmedel och underhåll, se avtal punkt 18.2 Övriga tjänster och hjälpmedel. Om det blir aktuellt med avhjälpande underhåll på köpta hjälpmedel betalar kunden enligt prislista se prislista bilaga 10. LDH förbehåller sig rätten att utföra avhjälpande underhåll på avtalat retursortiment (RB, RV) direkt till patient/ närstående som kommer till verkstad. Om hjälpmedlet måste tas ur drift förbehåller sig LDH rätten att byta ut hjälpmedlet till motsvarande hjälpmedel. Vid byte till motsvarande hjälpmedel gör tekniker/ hjälpmedelskonsulent inställningar på det nya hjälpmedlet som motsvarar inställningarna på det hjälpmedel som tagits ur drift. LDH meddelar berörd personal. Kostnader för ev. nytt hjälpmedel, arbetstid och reservdelar faktureras kunden. Installation/ demontering Besiktning 5. Utbildning LDH utför installation/ demontering där teknisk kompetens krävs. Kr / timme, se prislista bilaga 10. LDH utför besiktning enligt krav från myndighet t ex vid installation av taklyft. Besiktning i samband med installation, kr/ timme se prislista bilaga 10. Övrig besiktning på hyreshjälpmedel är inräknad i LDH:s hyrespris. LDH tar fram kurser i samråd med representanter från kommunerna och landstinget.

12 Sid 12((12) 6. IT-stöd LD Hjälpmedel följer Landstingets IT-strategi och Informationssäkerhetspolicy. SESAM är landstingets IT-system för hantering av hjälpmedel inom landsting och kommun. Systemet innehåller moduler för order, lager, inköp, service, fakturering och bokföring. SESAM säkerställer möjligheten att se hjälpmedelsbild per brukare/enhet och ett hjälpmedelsregister med historik över utförda serviceåtgärder. I websesam erbjuder LDH registrering av, kunden godkända förskrivare/ beställare, om så önskas. Endast godkänd förskrivare/ beställare kan därefter använda websesam. Användare av websesam kan registrera kundorder och beställa tjänst såsom utprovning, anpassning eller serviceåtgärd. websesam erbjuder dessutom möjligheten att titta på hjälpmedel per brukare/enhet inom sitt upptagningsområde, återlämnade hjälpmedel, underhållshistorik samt hjälpmedelsförteckning. Sortimentskatalogen visas digitalt via websesam med bilder och bruksanvisningar direkt från leverantören. Kunden erhåller kostnadsfri telefonsupport avseende websesam. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Kunden har tillgång till websesam utan särskild kostnad för programvara. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris. Grundutbildning i websesam erbjuds 2 ggr/ år. Grundutbildningen är ett krav för att få beställa i Sesam. Utbildningarna ingår i bastjänster. Hinfo Hinfo är en gemensam IT-plattform med produkt-, artikel- och avtalsinformation för sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamheter, leverantörer och Hjälpmedelsinstitutet (HI). LDH uppdaterar SESAM med aktuell information från Hinfo. Registrerade användare i websesam har direktåtkomst till Hinfo via websesam. Kostnaden är inräknad i LDH:s hyres- och försäljningspris.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Tjänstekatalog Hjälpmedel Dalarna

Tjänstekatalog Hjälpmedel Dalarna Rubrik Tjänstekatalog Dokumentnamn Tjänstekatalog Hjälpmedel Dalarna Framtagen av Godkänd och fastställd av Beredningsgrupp Hjälpmedelsnämnden Hjälpmedel Dalarna Version 2 1(12) Fastställd datum 2016-12-08

Läs mer

Hjälpmedelscentralen Tjänstekatalog år 2007-2008

Hjälpmedelscentralen Tjänstekatalog år 2007-2008 1(24) Tjänstekatalog år 2007-2008 Omfattar tjänster och hjälpmedel för personer som har svårt att röra sig, tala, bearbeta och tolka information, gå, stå och sitta s.k. ortopedtekniska hjälpmedel samt

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi.

Patient/brukaren ska inte ha pågående alkohol- och/eller drogmissbruk eller okontrollerbar epilepsi. 3.0 1(5) Riktlinje Cyklar Rekommenderad förskrivare Leg arbetsterapeut eller leg sjukgymnast. Vid behov i samverkan med patientens/brukarens läkare, psykolog och/eller hjälpmedelskonsulent. Kriterier Behovet

Läs mer

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel

Personliga medicinska behandlingshjälpmedel RUTINER FÖR HANTERING OCH BESTÄLLNING Personliga medicinska behandlingshjälpmedel samordnar (HMC) samordnar hantering och beställning av personliga medicinska behandlingshjälpmedel vid användning i ordinärt

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning Samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning Norrbottens läns landsting, här kallad landstinget, och xxx kommun, här kallad kommunen, har träffat samverkansavtal

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2005 12 09 (Utgåva 2 rev 2007-12-07) (Utgåva 3 rev 2011-10-14) Dnr LK/111747 1(7) Hjälpmedelnämnden

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland RUTIN 1 (1) Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland När det kommer till er kännedom att person folkbokförd på Gotland ska flytta till annan kommun/landsting/region och har personliga

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-11-12 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 19

Kommunstyrelsen 2013-11-12 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 19 SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-12 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 19 Ks 124 Au 17 Dnr 2013.247 741 Samverkansorganisation för vissa hjälpmedelsfrågor

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP)

Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Riktlinje 9/ Medicintekniska Hjälpmedel (MTP) Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner vid medicintekniska hjälpmedel (MTP) Författningar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från RIKTLINJE 1 (7) Landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse

Läs mer

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor 2012-11-16 LJ2012/1621 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Lars Wallström Landstingsstyrelsen Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor Bakgrund Landstingsfullmäktige har 2012-06-19-20, 72 beslutat

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 19 mars 2013 Ekonomisk rapport Månadsbokslut februari 2013 Övergången till kommunal betalare Faktureringen i januari och februari Felen som uppstod Kontroll

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter

Riktlinje för medicintekniska produkter PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Område: Version: Trygg och säker Hälso- och sjukvård och rehabilitering Ansvarig: Medicinskt ansvariga Beslutad av: Medicinskt ansvariga Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten.

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten. 2 1(6) SORTIMENTSGRUPPER Uppdrag enligt avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Grupperna utarbetar på uppdrag av förslag till riktlinjer och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13)

Regel för Hälso- och sjukvård. Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) Rev. 2014-05-20 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso- och sjukvård Medicintekniska produkter (MTP) Sjuksköterskor och Medicinskt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER

RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJER FÖR MEDICINSKTEKNISKA PRODUKTER Riktlinjerna omfattar Ansvarsförhållande, myndighetskrav, arbetssätt och rutiner Planering, anskaffning, användning, underhåll och omdisponering av medicinsktekniska

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2013-08-29 Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Sida 1 (9) 2016-01-15 Medicintekniska produkter MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (9) Innehåll Allmänt... 3 Medicintekniska

Läs mer

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal

Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel. Lokal rutin med instruktioner skall skrivas och göras känd för alla personal SID 1 (15) Ansvarig för rutin Medicinskt amsvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för användning av medicin tekniska hjälpmedel

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten.

LD Hjälpmedel är sammankallande. Mötesform är i första hand telefon-/ videokonferens och i andra hand personliga möten. 1 1(6) SORTIMENTSGRUPPER Uppdrag enligt avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna Grupperna utarbetar på uppdrag av förslag till riktlinjer och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

SPECIFIKATION GÄLLANDE TJÄNSTER. inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel

SPECIFIKATION GÄLLANDE TJÄNSTER. inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel SPECIFIKATION GÄLLANDE TJÄNSTER inom samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel Allmänt Specifikationen anger vilka tjänster som ska utföras och beskriver hur tjänsterna ska utföras. Specifikationen

Läs mer

Försäljning av hjälpmedel på hjälpmedelscentral

Försäljning av hjälpmedel på hjälpmedelscentral Försäljning av hjälpmedel på hjälpmedelscentral -om ansvarsfrågor Ulla-Britt Blomquist och Lars Wärnberg Hjälpmedelsinstitutet, 2005 Författare: Ulla-Britt Blomquist och Lars Wärnberg Handläggare: Ulla-Britt

Läs mer

Kommittédirektiv. Fritt val av hjälpmedel. Dir. 2011:7. Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011

Kommittédirektiv. Fritt val av hjälpmedel. Dir. 2011:7. Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Kommittédirektiv Fritt val av hjälpmedel Dir. 2011:7 Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur ett system för fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Hjälpmedel Västerbotten

Hjälpmedel Västerbotten Hjälpmedel Västerbotten Hjälpmedel Västerbotten Informationsträffar mars 2016 Representanter från HMV: Verksamhetschef Peter Rönnholm Verksamhetscontroller Greger Olsson Avdelningschef Kajsa Arvidsson-Wallin

Läs mer

Manual för avvikelse och reklamation i websesam

Manual för avvikelse och reklamation i websesam Manual för avvikelse och reklamation i websesam 2017-02-01 Hjälpmedel Västerbotten Innehåll manual avvikelse/reklamation Definition avvikelse, reklamation och reparation Registrera avvikelse/reklamation,

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia

Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5. The Capital of Scandinavia Förskrivningsprocessen i Socialstyrelsens loopar vers 1.5 The Capital of Scandinavia Funktionstillstånd Planera Bedöma Utredande Utföra Utvärdera Ej behandla Planera Behandling Bedöma Behandlande Utföra

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna.

Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna. Datum 2015-05-18 Sida 1(5) Här kommer en sammanfattning med frågor och svar från de besök jag gjort hos förskrivarna ute i kommunerna. Kan vi få tillbaka exakt samma hjälpmedel som vi skickat in på tvätt?

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland Gäller från 2013-12-13. Bok 2 Hjälpmedelscentrum del 1 Allmänt

Hjälpmedelshandboken för Västmanland Gäller från 2013-12-13. Bok 2 Hjälpmedelscentrum del 1 Allmänt Hjälpmedelshandboken för Västmanland Gäller från 2013-12-13 Bok 2 Hjälpmedelscentrum del 1 Allmänt Bok 2 Hjälpmedelscentrum Del 1 Allmänt Den här delen innehåller information om Hjälpmedelscentrums service

Läs mer

BILANPASSNINGAR. Samlade kriterier för 12 12 04, 12 12 07, 12 12 12, 12 12 15, 12 12 18 och 12 12 21

BILANPASSNINGAR. Samlade kriterier för 12 12 04, 12 12 07, 12 12 12, 12 12 15, 12 12 18 och 12 12 21 Samlade kriterier för 04, 07, 12, 15, 18 och 21 Bilanpassning beviljas endast till brukare som inte ingår i det statliga bilstödets bidragsgrupper. Har brukare, som tillhör det statliga bilstödets bidragsgrupper,

Läs mer

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning. Hjälpmedel Bilaga 1. till KPR120425 Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik.

Läs mer

HH-HOH13-077 2012-11-22. Inkontinensoch. urologiska hjälpmedel i landsting och kommuner i Sörmland. Vesicacentralen

HH-HOH13-077 2012-11-22. Inkontinensoch. urologiska hjälpmedel i landsting och kommuner i Sörmland. Vesicacentralen DATUM 2012-11-22 DIARIENR HH-HOH13-077 Inkontinensoch urologiska hjälpmedel i landsting och kommuner i Sörmland Vesicacentralen Inledning Detta dokument riktas till inkontinens-, och urologiska hjälpmedel

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-02 HNH170005 Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Manual avvikelse/reklamation

Manual avvikelse/reklamation 1 Manual avvikelse/reklamation Innehåll Definition avvikelse, reklamation och reparation Registrera avvikelse/reklamation, anvisningar hur anmälan fylls i Skicka in anmälan Skicka in hjälpmedlet, följesedel

Läs mer

Landstinget och kommunerna i Västmanlands län. Upprättat i 11 ex av vilka parterna tagit varsitt

Landstinget och kommunerna i Västmanlands län. Upprättat i 11 ex av vilka parterna tagit varsitt Dokumentnamn: Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län f o m 2007-01-01 Dok.nr/Ref.nr/Diarienr:

Läs mer

Styrgrupp PROTOKOLL 1(6) Diarienummer. Tid: Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Uttern

Styrgrupp PROTOKOLL 1(6) Diarienummer. Tid: Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Uttern PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Hjälpmedelscentralen, konferensrum Uttern Närvarande: Petra Gummeson (ordförande) Marie Kemi Mats Peterson Agneta Hugander Micael Edblom Arne Andersen Lovisa von Goës

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun

Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Riktlinje för användning av medicintekniska produkter (MTP) i hälso- och sjukvården inom Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2009-10-06 133 Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2008:1 (M) Socialstyrelsens

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Treklöverns avtal 2016-2018

Treklöverns avtal 2016-2018 Treklöverns avtal 2016-2018 Absorberande och urologiskt inkontinenshjälpmedel Lagerhållning och distribution 2015-12-17 Information Treklöverns nya avtal 2016 1 VIKTIG INFORMATION! START av beställningsportalen

Läs mer

Vägledning vid förskrivning av fristående lyftstativ och taklyftar

Vägledning vid förskrivning av fristående lyftstativ och taklyftar 2014-09-01 Vägledning vid förskrivning av fristående lyftstativ och taklyftar Förskrivaren ska välja hjälpmedel ur det återlämnade sortimentet och därefter nya produkter ur det upphandlade sortimentet.

Läs mer

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter.

I tillämpningsområdet ingår även hantering av medicintekniska produkter, t.ex. underhåll och transporter. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen

Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 HH-HOH13-002 VOHJS13-005 VOHJS14-039 Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Ny teknik

Läs mer

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska produkter Handläggare: Ann-Marie Thordeman MAS Vård och omsorgsförvaltningen Kvalitetsansvarig: Område Hälso- och sjukvård 20110603 Dok. Nr 1 Vers.nr. 1 Antal

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter

Direktiv. Framtagen av: Medicinskt ansvariga. Giltig fr.o.m Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Direktiv Framtagen av: Medicinskt ansvariga Fastställd av: Medicinskt ansvariga Fastställd år: 2011 Sökord i diariet: Medicintekniska produkter Målgrupp: Medarbetare på Vårdoch omsorgskontoret Diarienummer:

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj Vad är Hinfo? Hinfo, är en nationell produkt, artikel och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande)

Varför Hinfo Syfte. Produktfakta (utvalda, väl definierade, funktionellt skiljande) Vad är Hinfo? Hinfo är en nationell produkt-, artikel- och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Medicinteknisk handbok

Medicinteknisk handbok 2015-02-26 1 (8) Omsorgsavdelningen Ansvarig Pernilla Hedin Upprättad av Gunilla Marcusson Upprättad den 2008-12-10 Reviderad den 2015-02-26 Medicinteknisk handbok Inledning Syftet med Medicinteknisk handbok

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar

Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar Hjälpmedelsinstitutets förslag till: Periodisk återkommande inspektion/besiktning av lyftselar 2009-06-05 OBS! Besiktnings/provningsrutiner utgivna av lyft- eller seltillverkaren/ leverantören gäller i

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte 2013-10-04

Minnesanteckningar från samrådsmöte 2013-10-04 Minnesanteckningar från samrådsmöte 2013-10-04 Närvarande: Anna Philis, Anna Olofsson, Anna-Karin Lundh, Britt-Marie Nilsson, Camilla Nordh, Ing-Marie Elfström, Glamsjö, Ing-Marie Magnusson, Ingrid Haraldsson,

Läs mer

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump

Indikation, beställning och underhåll av nutritionspump ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-23 Ansvarig: Karin Blom Malmberg Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

Sammanställning av frågor från informationsveckan med 10 gruppen

Sammanställning av frågor från informationsveckan med 10 gruppen Sammanställning av frågor från informationsveckan med 10 gruppen Frågor Burlövs kommun Kommer det finnas leverans till förrådet? Kommer vi att kunna lägga in/till hjm som upptäcks inte ligger registrerade

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Mötesanteckningar Kundforum

Mötesanteckningar Kundforum Samverkan: Mötesanteckningar Kundforum Datum och tid: 2012-03-01, klockan 9.15-15.00 Plats: Burgårdens konferens, Skånegatan 20, Göteborg Deltagarförteckning bifogas anteckningarna 1) Inledning Lena Karlsson

Läs mer

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D).

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D). Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-28 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid Torsdagen den 28 november 2013, kl. 09:00 12:00 Plats Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

11.5 Checklista - Egengranskning Mottagningsarbete och Hemsjukvård

11.5 Checklista - Egengranskning Mottagningsarbete och Hemsjukvård 11.5 Checklista - Egengranskning Mottagningsarbete och Hemsjukvård NATIONELL NIVÅ Lagar, föreskrifter och allmänna råd. Finns? Kännedom? Görs/Följs? 1. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 1982:763 2. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 18 januari 2013 Bokslut 2012 Hjälpmedelscentralen Resultat och skuldberäkning avseende kommun-delen 2012 Budget 15 584 tkr Utfall Resultat 2010 Avräknas:

Läs mer

Lyftar och lyftselar

Lyftar och lyftselar Hjälpmedelscentrum utbildar Lyftar och lyftselar Kursansvariga hjälpmedelskonsulenter Helena Lagerbäck, telefon: 021 17 44 63 e post: helena.lagerback@ltv.se Eva Scharin, telefon: 021 17 58 57 e post:

Läs mer

Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun

Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun Bilaga 5 Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun Har ej skatteväxlat för hemsjukvård Stockholm Gemensam upphandling av hjälpmedel (ramavtal). Fakturering landsting/kommun sker med hänsyn till

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer