Budget 2013 samt investeringsbudget för trafiknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden"

Transkript

1

2

3 1(5) TN trafiknämnden Budget 2013 samt investeringsbudget för trafiknämnden 1 Sammanfattning Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning. Här redovisas en samlad budget för verksamhetsåret 2013 samt för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde. Budgeten utgår från de krav och förutsättningar som framgår av landstingsfullmäktiges, i juni 2012, beslutade budget för Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämndens verksamhet omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) samt färdtjänstavdelningen. Storstockholms lokaltrafik SL ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar samt svarar för utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i Stockholms län på land. Varje dag reser cirka personer med den allmänna kollektivtrafiken, tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor och gör drygt påstigningar. Varje dag görs cirka resor med den särskilda kollektivtrafiken samt cirka sjukresor. Färdtjänstverksamheten Färdtjänstverksamhetens budget omfattar kostnaderna för att ge drygt färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,2 miljoner resor med de villkor och den kvalitet som landstingsfullmäktige och trafiknämnden beslutat. Färdtjänstverksamheten omfattar vidare 0,8 miljoner sjukresor. Cirka personer gör någon sjukresa under året. Därutöver omfattar budgeten de tjänsteresor som görs av landstingets förvaltningar. Färdtjänstavdelningen Färdtjänstavdelningen är trafiknämndens tjänstemannaorganisation för myndighetsutövning mot enskild i färdtjänstfrågor. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel, samt beslutar om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och trafiknämndens färdtjänstutskott beslutat om.

4 2(5) Waxholms Ångfartygs AB WÅAB ansvarar för kollektivtrafiken på vatten i Stockholms län samt godstrafik i skärgården. Ansvaret omfattar trafikens infrastruktur såsom egna fartyg, miljö- och bunkeranläggningar, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar, samt utveckling och marknadsföring av trafiken. Hamnar och bryggor som trafikeras ägs och drivs i kommunal eller privat regi. Terminaler för skärgårdstrafik bemannas av bolagets personal. Det bokförda värdet på WÅAB:s anläggningar uppgår till 420 miljoner kronor. Varje år reser ungefär 4 miljoner personer med kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och hamnar. Huvuddelen av dessa resor, 70 procent, görs under perioden maj augusti. Cirka ton gods transporteras till företag och privatpersoner i skärgården. WÅAB:s verksamhet omfattar cirka 60 fartyg, varav 24 egna, 33 trafiklinjer i ett 200 km långt och 50 km brett trafikområde med cirka öar.

5 3(5) 3 Verksamhetens ekonomi 3.1 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändring BU13/BU12 % Landstingsbidrag % Biljettintäkter, resenärsintäkter % Uthyrning fordon % Uthyrning lokaler % Reklam % Övriga intäkter % S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader % Köpt landtrafik % Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) % Köpt sjötrafik % Drift och underhåll % Övriga kostnader % S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER % Resultat före avskrivningar o finansnetto % Avskrivningar % Finansnetto % Reavinst/reaförlust ÅRETS RESULTAT Budgeterade totala intäkter inom ramen för trafiknämndens ansvarsområde uppgår till mkr, varav mkr motsvarande knappt 40 procent avser biljettintäkter. Biljettintäkterna budgeteras öka med 357 mkr eller 5 procent. Landstingsbidraget uppgår totalt till mkr motsvarande 43 procent av intäkterna. Ökningen jämfört med budget 2012 uppgår till 6 procent. Verksamhetens budgeterade totala kostnader uppgår till mkr, en ökning med 6 procent jämfört med Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för mkr, eller knappt 90 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för mkr, eller drygt 8 procent och kollektivtrafiken på vatten för 329 mkr, eller 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 24 mkr. Fördelningen är oförändrad jämfört med Trafiknämndens budgeterade resultat uppgår till 0 kronor i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

6 4(5) 3.2 Verksamhetsindelad resultaträkning Nedan redovisas de olika verksamheternas budget för verksamhetsåret RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER SL Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavdelning Summa Trafiknämnden Landstingsbidrag Biljettintäkter, resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köpt landtrafik Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) Köpt sjötrafik Drift och underhåll Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivningar o finansnetto Avskrivningar Finansnetto Reavinst/reaförlust ÅRETS RESULTAT För vidare information se bilaga 1-4.

7 5(5) 4 Investeringar Investeringar (mkr) SL BU 2012*) BU 2013*) Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Trafikslagsgemensamt Erfarenhetsmässig justering Summa investeringar SL WÅAB Trafikinvesteringar 48,8 31,0 57,1 76,6 68,3 30,0 Maskiner/Inventarier/IT 22,6 26,0 6,0 8,0 6,5 6,5 Mark/Anläggningar 10,0 13,0 15,0 1,0 0,5 0,5 Summa investeringar WÅAB 81,4 70,0 78,1 85,6 75,3 37,0 Färdtjänstverksamheten Maskiner/Inventarier/IT 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa investeringar Färdtj.verks 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Färdtjänstavdelningen Maskiner/Inventarier/IT 0,1 0, Summa investeringar Färdtj.avd 0,1 0, Summa investeringar trafiknämnden *) Under förutsättning att LF den 18 sept beslutar om en nedjustering av budget 2012 med mkr och motsvarande utökning av ram 2013 Investeringsverksamheten är budgeterad till mkr år SL:s del av investeringsbudgeten uppgår till mkr, motsvarande 99 procent. 5 Nämndbehandling Budget behandlas av trafiknämnden den 25 september Anders Lindström Verkställande direktör/förvaltningschef Bilagor: Budget inklusive bilagor för - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Färdtjänstavdelningen - Waxholms Ångfartygs AB

8 Slutlig budget 2013 LS TN FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN BUDGET 2013

9 Slutlig budget 2013 LS TN Budget 2013 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING VERKSAMHET VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION MÅL OCH UPPDRAG MÅL OCH UPPDRAG LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HUVUDUPPDRAG KORTSIKTIGA MÅL I FULLMÄKTIGES BESLUT OM DIREKTIV OCH RAMAR FÖR VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL FÄRDTJÄNSTAVDELNINGENS VERKSAMHETSUPPDRAG KVALITET OCH KVALITETSUPPFÖLJNING RESENÄRSUTVECKLING RESETILLDELNING VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR UTVECKLINGSARBETE VERKSAMHETENS EKONOMI ANTAGANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR I BUDGET RESULTATRÄKNING Intäkter Kostnader Personal BALANSRÄKNING INVESTERINGAR RISKER/MÖJLIGHETER ÅR PERSONAL MILJÖ STYRELSEBEHANDLING... 12

10 Budgetunderlag 2013 LS TN Budget 2013 för färdtjänstavdelningen Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbeslut rörande tillståndsprövning och tilldelning av färdtjänstresor på delegation av ett färdtjänstutskott. Färdtjänstutskottet är ett utskott under trafiknämnden som delegerats att fatta beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Trafiknämnden ansvarar för AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, färdtjänstavdelningen och Waxholms Ångfartygs AB. Färdtjänstavdelningen utgör organisatoriskt en första del av trafiknämndens förvaltning sedan början av år Budgeten för färdtjänstavdelningen omfattar lön och övriga personalkostnader för avdelningens anställda, telefoni, porto, utbildning av kommunala utredare, resor, läkarkonsulter m.m. Här finns också budget för trafiknämndens arvoden och omkostnader. Avdelningen hyr lokaler och utrustade arbetsplatser med viss kringservice av SL. I budgeten ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Kostnader avseende trafiknämndens förvaltning som bokförs på färdtjänstavdelningen förutsätts täckas inom den totala budgeten för trafiknämndens verksamheter. 1 Sammanfattning Färdtjänstavdelningens resultat för 2013 budgeteras till noll. Budgetomslutningen uppgår till 24,0 mkr. Budgeten för färdtjänstavdelningen följer landstingets mål och direktiv om att ge en god och effektiv service med hög kvalitet, korta handläggningstider och god tillgänglighet till medborgarna samt fortsätta utveckla effektiva arbetsmetoder i dialog med kommunerna och brukarna. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en alltmer tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. Detta ökar möjligheten till ett friare resande, samtidigt som resurserna används mer kostnadseffektivt och belastningen på miljön minskar. Fortsatt tillgänglighetsarbete i den allmänna kollektivtrafiken ska ge ett fortsatt minskat färdtjänstberoende och beaktas vid tillståndsprövning och resetilldelning. Antalet färdtjänstresenärer beräknas till , vilket är detsamma som i budget Resetilldelningen uppgår år 2012 till 198 resor per resenär och år. Tilldelningen för 2013 beslutas i särskild ordning. I avdelningens budget avsätts resurser för fortsatt arbete med tillgänglighet tillsammans med kommunernas utredare. En utvärdering ska göras av den nyligen införda datorstödda processen med elektroniskt ansökningsförfarande och tillgång till vissa beslut för kommunens utredare. Färdtjänstens webbportal används av avdelningen för att sprida information till kommunerna i syfte att öka kompetensen hos de kommunala utredarna och ge dem verktyg för utredningsprocessen. Avdelningens kontorsdatorer byts ut Personalbudgeten innehåller 28 helårsarbeten (26 befattningar). På personalsidan arbetar färdtjänstavdelningen med ledarskap, medarbetarskap, jämställdhet och kompetensutveckling. 1

11 Budgetunderlag 2013 LS TN Arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer och samarbete med företagshälsovården syftar till att förebygga, kartlägga och åtgärda ohälsa inom avdelningen. Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron inte ska överstiga 4,5 procent år 2013, vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål. Avdelningen ingår i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001: Verksamhet I Stockholms län har samtliga kommuner i ett särskilt avtal överlåtit sin skyldighet att anordna färdtjänst och pröva färdtjänstbehov till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Stockholms läns landsting. Avtalet gäller tillsvidare och färdtjänstavdelningen är avtalsuppföljande part inom landstinget. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel. Den enskilde ansöker om färdtjänsttillstånd hos sin hemkommun. Färdtjänstavdelningens tillståndsprövning görs utifrån underlag från kommunen. Avdelningen beslutar även om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutat om. Medborgaren som söker färdtjänst ska få en rättssäker, noggrann och effektiv prövning utifrån lag om färdtjänst och de riktlinjer som trafiknämndens färdtjänstutskott fastställer. Avdelningen arbetar för att rätt resenär ska beviljas rätt resande för rätt tillståndstid. Rätt resenär innebär att en individuell bedömning görs i enlighet med vad som menas i lag om färdtjänst. Rätt resande innebär att hänsyn tas till resenärens förmåga att resa och behov av service under resan. Rätt tillståndstid innebär att en rimlighetsbedömning görs av hur långvariga resenärens svårigheter är. 3 Verksamhetsidé och vision Färdtjänstavdelningen är experter på tillståndsgivning och resetilldelning gällande färdtjänst. I samarbete med SL och kommunala utredare ska avdelningen verka för ett minskat färdtjänstberoende till förmån för ett ökat resande i den allmänna kollektivtrafiken. När rätt resenär beviljas rätt resande för rätt tillståndstid bidrar färdtjänstavdelningen till att skapa fler resor för pengarna för dem som har få eller inga alternativ till färdtjänsten. 4 Mål och uppdrag 4.1 Mål och uppdrag landstingsfullmäktiges huvuduppdrag Landstingsfullmäktiges huvudmål avser tillförlitlighet, kvalitet och en ekonomi i balans. Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och ger god service med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde 2

12 Budgetunderlag 2013 LS TN medborgaren/färdtjänstresenären. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. Måluppfyllelsen följs med nedanstående nyckeltal. Mål och nyckeltal föreslås vara oförändrade under SLL huvudmål Dimension/parameter Utfall 2011 Mål 2012 Mål 2013 Tillförlitlighet Kvalitet Ekonomi i balans Färdtjänstansökningar handlagda inom sju dagar 86% 80% 80% Reseansökningar handlagda inom en vecka 78% 80% 80% Ekonomi i balans (Mkr) +0,5 0 0 Tillförlitlighet En viktig del av kvaliteten i myndighetsutövandet är att prövningen av färdtjänstbehovet sker på ett rättssäkert sätt. För att säkerställa rättssäkerheten i bedömningen av färdtjänstansökningar följer och analyserar avdelningen utfallet av de överklagningar som går vidare till förvaltningsdomstolarna. Kvalitet Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och att god service ges med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde färdtjänstresenären. Avdelningens mätetal och mål gällande tillgänglighet och tidseffektivitet redovisas ovan. Ekonomi i balans Färdtjänstavdelningen budgeterar ett nollresultat för en fortsatt ekonomi i balans. 4.2 Kortsiktiga mål i fullmäktiges beslut om direktiv och ramar för 2013 För att styra landstingets verksamheter mot de långsiktiga målen finns följande kortsiktiga mål i landstingets budget/direktiv. Nöjda medborgare Nöjda resenärer Likvärdig behandling av alla invånare En ledande tillväxtregion Ekonomi i balans Stolta medarbetare Hållbar miljö Färdtjänstavdelningen fokuserar främst på målen Nöjda medborgare, Nöjda resenärer, Likvärdig behandling av alla invånare, Stolta medarbetare samt Ekonomi i balans. Nöjda medborgare mäts genom indikatorn för en effektiv handläggning av ansökan om färdtjänst andel ansökningar handlagda inom sju dagar. Avdelningen kvalitetssäkrar fattade bifallsbeslut genom stickprovsgranskning. Syftet är att säkerställa att handläggningen har gått 3

13 Budgetunderlag 2013 LS TN korrekt till samt att avdelningens handläggare bedömer ansökningarna likartat. Samtliga avslagsbeslut bedöms av en handläggare samt ställföreträdande avdelningschef. Uppföljning av målet Nöjda resenärer sker på likartat sätt och omfattar indikatorn för en effektiv handläggning av ansökningar om resor med kvalitetskontroll av fattade beslut. Utfallet av effektivitetsmåtten kommenteras i tertialrapporteringen. Resultatet av kvalitetskontrollen omsätts direkt i åtgärder. Kontinuerlig uppföljning av domstolsutslag ger en indikation att trafiknämnden gör en korrekt och rättssäker bedömning. Färdtjänstavdelningen verkar i alla sammanhang för en jämställd och rättvis färdtjänst. En konsekvensbeskrivning avseende jämställdhet görs i beslutsunderlag där det är relevant. All resenärsrelaterad statistik är könsuppdelad. Avdelningens samtliga handläggare ska genomgå landstingets jämställdhetsutbildning. Färdtjänstavdelningen budgeterar och arbetar för en ekonomi i balans. Måluppfyllelsen beträffande Stolta medarbetare mäts i landstingets årliga medarbetarenkät som avdelningen deltar i och följer upp. Målet är att bibehålla avdelningens höga medarbetarindex. När det gäller Hållbar miljö ingår färdtjänstavdelningen i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Färdtjänstavdelningen är representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i ledningens genomgång. I landstingets budget för trafiknämnden anges i övrigt följande mål och uppdrag för färdtjänstavdelningen, vilka kommer att följas upp under året. Utveckla mer effektiva metoder för handläggning och kundkontakt i dialog med kommunerna i Stockholms län och brukarorganisationerna. Fördelningen av antalet resor ska ses över 2013 i syfte att förbättra kvaliteten, minska färdtjänstens kostnader och möjliggöra ett friare resande. Målsättningen är att under 2014 öka resetilldelningen för dem med störst behov av färdtjänst. Möjligheten att hänvisa färdtjänstresenären till den anropsstyrda trafiken i syfte att ge resenären ett friare och mer kostnadseffektivt lokalt resande ska utredas i samverkan med färdtjänstverksamheten. Nära samarbete med kommunala utredare eftersträvas för att få bättre utredningsunderlag och därmed snabba och säkra färdtjänstbeslut. Färdtjänstavdelningen ansvarar för nätverksmöten med länets samtliga kommuner och stadsdelsförvaltningar för att förbättra handläggningen. Färdtjänstavdelningen och SL har ett nära samarbete för att uppnå målsättningen om en tillgänglig allmän kollektivtrafik för att senarelägga och minska färdtjänstbehovet bland medborgarna. Särskilda resurser har avsatts för att arbeta med tillgänglighet i samverkan med SL och kommunala utredare, bl.a. i form av nätverksgrupper. 5 Verksamhetens omfattning och innehåll 5.1 Färdtjänstavdelningens verksamhetsuppdrag Färdtjänstavdelningens verksamhet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, med resenären i centrum och inom ramen för de riktlinjer och den budget som landstinget fastställer. Avdel- 4

14 Budgetunderlag 2013 LS TN ningen ska ge en god och effektiv service med hög kvalitet och tillgänglighet samt med korta handläggningstider. För 2013 innebär det att pröva ca ansökningar om färdtjänst och tilldela färdtjänstresenärer det antal resor som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutar. Avdelningen ska arbeta för att senarelägga färdtjänstbehovet och tillsammans med SL och länets kommuner verka för att fler resenärer reser med SL-trafiken eller närtrafiken trots funktionshinder. 5.2 Kvalitet och kvalitetsuppföljning Färdtjänstavdelningen följer de mål som landstingsfullmäktige beslutar. Nyckeltal som speglar åtagandena följs upp regelbundet. Uppföljningen ska leda till ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Målet för handläggningstiden för tillståndsansökningar och reseansökningar är att 80 % ska vara handlagda inom en vecka. Färdtjänstavdelningen har infört ett datorstöd för kommunernas och landstingets handläggning av tillståndsärenden. En utvärdering av datorstödet kommer att genomföras Utvärderingen ska ge svar på om kvaliteten på utredningarna ökar och om färre kompletteringar behövs vid beslutsfattandet. Utvärderingen ska också visa om de kommunala utredarnas möjligheter till återkoppling på sina utredningar i det nya systemet leder till ökad kunskap om vad som är väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik, vilket är kriteriet för att beviljas färdtjänst. Den interna kontrollen av färdtjänstavdelningens ansöknings- och beslutsprocesser baserar sig på analys av följsamhet till rättspraxis och stickprovsgranskning av tillstånds- och tilldelningsbeslut. Färdtjänstavdelningen följer resultaten av de kundnöjdhetsmätningar som görs av Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik, där ett fastställt antal färdtjänstresenärer dagligen intervjuas om sin resa. Kvalitetsresultatet publiceras fortlöpande på en särskild hemsida där resultatet kan jämföras mellan deltagande trafikhuvudmän och över tid. 5.3 Resenärsutveckling De senaste åren har antalet färdtjänstresenärer långsamt ökat från år 2008 till år 2011, vilket är en ökning med 1,1 procent på tre år. Denna långsamma ökningstakt beräknas bestå under budgetperioden. Ungefär 77 procent av färdtjänstresenärerna i länet är 65 år eller äldre. Denna åldersgrupp beräknas öka med 11 procent under planperioden. Ungefär 37 procent av de färdtjänstberättigade är 85 år eller äldre. Antalet personer i länet som är 85 år eller äldre beräknas minska marginellt under planperioden. Korrelationen mellan hög ålder och färdtjänsttillstånd är stor. Ju äldre man blir desto större är sannolikheten för att bli färdtjänstresenär. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen budgeteras ett oförändrat antal resenärer. Antalet färdtjänsttillstånd budgeteras till år Antagandet om ett oförändrat antal färdtjänstresenärer grundar sig på de ansträngningar kommunerna, landstinget och SL gör för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. 5

15 Budgetunderlag 2013 LS TN Den budgeterade utvecklingen framgår av nedanstående tabell. Alla volymuppgifter avser läget vid slutet av respektive år. Antalet personer som under någon period av året har tillstånd för färdtjänst beräknas till ca personer per år. Färdtjänstresenärer den 31/12 varje år Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Färdtjänstresenärer enbart taxi Färdtjänstresenärer, specialfordon Summa färdtjänstresenärer Andel av länets befolkning som har färdtjänst i % 3,41 3,34 3,27 3,23 3, Resetilldelning Resenär som har tillstånd att resa med specialfordon/rullstolstaxi har tillgång till resor efter behov. Detta gäller också för resenärer som beviljats undantag från samplanering, samt ungdomar under 25 år. För resenärer med tillstånd att åka taxi beslutar landstingsfullmäktige hur många färdtjänstresor en enskild resenär har rätt till för närvarande 72 resor per år. Färdtjänstutskottet ska därefter fastställa grunder för tilldelning av ytterligare resor. För 2012 är detta antal fastställt till 126 resor, d.v.s. totalt 198 resor. Ytterligare resor kan tilldelas efter ansökan och prövning. Samtliga färdtjänstresenärer får utan kostnad resa ett obegränsat antal resor med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken, där de också fritt får ta med en ledsagare/medresenär. Eventuella förändringar av resetilldelningen år 2013 beslutas av färdtjänstutskottet i särskild ordning. 5.5 Verksamhetsförändringar utvecklingsarbete En tillgänglig allmän kollektivtrafik och närtrafiken ska vara det första alternativet vid val av färdsätt, för den som är berättigad till färdtjänst. En tillgänglig kollektivtrafik minskar eller senarelägger behovet av färdtjänst. Fler får möjlighet att resa utan begränsningar i form av regler och föreskrifter, samtidigt som resurserna blir mer kostnadseffektiva när fler reser tillsammans och belastningen på miljön minskar. Dessutom skapas möjligheter att satsa mer på de resenärer, som har färdtjänsten som enda resmöjlighet. Färdtjänstens myndighetsutövning ska utvecklas i enlighet med beslutade mål. Åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten och för att rätta till uppkomna brister ska genomföras. Utrymme för utveckling och förbättringar måste skapas inom tillgängliga ekonomiska resurser. Nedan redovisas planerade åtgärder på både kort och lång sikt. Åtgärderna svarar väl mot landstingets mål och riktlinjer. Tillgänglighetsarbete Färdtjänstavdelningen och SL har ett gemensamt intresse av att underlätta för funktionshindrade att resa i den allmänna kollektivtrafiken. Ansvaret för att öka tillgängligheten ligger på 6

16 Budgetunderlag 2013 LS TN SL och kommunerna i Stockholms län. Det är av stor vikt att tillgänglighetsarbetet inom den allmänna kollektivtrafiken fortsätter och ger till resultat att fler resenärer kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken så att färdtjänstresurserna kan riktas främst till dem som inte har något eller få alternativ till färdtjänst. Inom färdtjänsten finns unik kompetens i tillgänglighetsfrågor. Färdtjänstavdelningen har ett uppbyggt kontaktnät i kommunerna och strävar efter att påverka de kommunala utredarna att ta hänsyn till genomförda tillgänglighetsåtgärder i sina utredningar. Tillgänglighetsåtgärderna ska marknadsföras till färdtjänstresenärerna och vägas in i prövningen av färdtjänstansökan. Översyn av tillståndsstrukturen En översyn av tillståndsstrukturen pågår i syfte att modernisera och anpassa tillståndsgivningen till den ökade tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Webbportalen Färdtjänstens webbportal bidrar till ett ökat informationsflöde till de kommunala utredarna. Färdtjänstavdelningen tillhandahåller bra arbetsverktyg åt de kommunala utredarna genom portalen. Samråd och dialog med brukarna Samråd och dialog med brukarna sker genom trafiknämndens beredning för färdtjänst och tillgänglighet enligt den modell för samverkan som avtalats mellan Stockholms läns landsting och handikapporganisationerna samt pensionärsorganisationerna. 6 Verksamhetens ekonomi 6.1 Antaganden och förutsättningar i budget 2013 Budgeten för färdtjänstavdelningen följer principer och förutsättningar i budgetanvisningarna från landstingsstyrelsens förvaltning. Löneökningen för avdelningen har beräknats till 2,6 procent år 2012 och 2 procent år Övriga prisökningar beräknas till maximalt 2 procent. Antalet resenärer beräknas till , vilket redovisats närmare i budgetavsnitt 5.1 Resenärsutveckling. I budgeten ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Kostnader avseende trafiknämndens förvaltning som bokförs på färdtjänstavdelningen förutsätts täckas inom den totala budgeten för trafiknämndens verksamheter. 7

17 Budgetunderlag 2013 LS TN Förändring mellan budget 2012 och budget ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,5% 2,0% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Helårsarbeten Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader -1,4% Totala kostnader Färdtjänstavdelningens budgetomslutning ökar med 0,4 mkr eller 2 procent mellan budget 2012 och budget Resultatkravet på noll överensstämmer mellan åren. Intäktssidans ökning avser landstingsbidraget. På kostnadssidan ökar lönekostnader och övriga personalkostnader. Samtidigt omfördelas budgetmedel från ospecificerade övriga kostnader till IT-kostnader avseende utveckling av webbaserad färdtjänstansökan. Totalt sett ökar kostnadsbudgeten med 0,4 mkr. 6.2 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) Budget 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förändring BU13/BU12 Förändring BU13/Utf11 VERKSAMHETENS INTÄKTER Landstingsbidrag 23,9 23,5 20,6 2% 16% Övriga intäkter 0,1 0,1 0,1 0% 0% VERKSAMHETENS INTÄKTER 24,0 23,6 20,7 2% 16% Varav internt SLL 23,9 23,5 20,6 2% 16% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -17,9-17,5-14,3 2% 25% Hyreskostnader -1,6-1,6-1,6 2% 0% Övriga kostnader -4,5-4,5-4,4-1% 2% VERKSAMHETENS KOSTNADER -24,0-23,6-20,3 2% 18% Varav internt SLL -7,7-7,6-7,1 1% 8% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0% 0% Finansnetto 0,0 0,0 0,1 0% 0% ÅRETS RESULTAT 1) 0,0 0,0 0,5 Jämfört med utfallet 2011 ökar intäkterna i budget 2013 med 3,3 mkr eller 16 procent. Kostnaderna ökar med 3,7 mkr eller 18 procent. Resultatet minskar med 0,5 mkr. Förändringarna redovisas nedan. 8

18 Budgetunderlag 2013 LS TN Intäkter Färdtjänstavdelningens intäkter budgeteras för år 2013 till 24,0 mkr. Den övervägande delen av intäkterna är landstingsinterna och utgörs av landstingsbidrag på 23,9 mkr. Resterande intäkter, 0,1 mkr, är externa och utgörs av intäkter för försäljning av utbildning för kommunala färdtjänstutredare samt vissa personalanknutna bidrag. Intäktsökningen på 0,4 mkr jämfört med budget 2012 avser i sin helhet landstingsbidraget. Intäktsökningen jämfört med utfall 2011 på 3,3 mkr avser också landstingsbidraget som 2012 ökades för att täcka trafiknämndens arvoden och omkostnader samt färdtjänstavdelningens övertagande av färdtjänstens kundnöjdhetsmätningar Kostnader Avdelningens kostnader budgeteras till totalt 24,0 mkr och utgörs till största delen, 17,9 mkr, av personalkostnader. Personalkostnaderna redovisas närmare under avsnitt Övriga kostnader på 6,1 mkr utgörs av: Lokalhyra till SL Arbetsplatshyra till SL Läkarkonsulter Porto, telefoni, löneadministration m.m. Webbaserad färdtjänstansökan Kundnöjdhetsmätning via Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer Trafiknämndens omkostnader Övrigt Summa 1,6 mkr 1,2 mkr 0,7 mkr 0,8 mkr 0,8 mkr 0,3 mkr 0,4 mkr 0,3 mkr 6,1 mkr Kostnader för färdtjänstanknutna IT-system, t.ex. det kundadministrativa systemet SeKund, Lagret, Webbportalen, ekonomisystemet m.fl. budgeteras under färdtjänstverksamheten (SL) liksom kostnader för resenärsinformation. Färdtjänstavdelningen får enligt avtal nyttja dessa system utan ersättning och SL:s personal biträder färdtjänstavdelningen i dessa frågor. Jämfört med budget 2012 är de övriga kostnaderna oförändrade. Vissa omfördelningar har dock gjorts. Kostnaderna för webbaserad färdtjänstansökan beräknas öka något liksom trafiknämndens omkostnader. Kostnaderna för läkarkonsulter och porto minskar liksom vissa ospecificerade kostnader. Jämfört med utfallet för 2011 ökar kostnaderna med 0,1 mkr Personal Färdtjänstavdelningens organisation innehåller totalt 26 heltidsbefattningar (28 helårsarbeten) för myndighetsutövning och administrativa uppgifter. Personalkostnaderna uppgår till 17,9 mkr. Av dessa avser 16,4 mkr kostnader för löner till avdelningens personal och arvoden till förtroendevalda. Resterande 1,5 mkr avser övriga personalkostnader som utbildning, kurser och konferenser, personalförmåner, arbetsmiljö m.m. Jämfört med budget 2012 ökar perso- 9

19 Budgetunderlag 2013 LS TN nalkostnaderna med 0,4 mkr eller 2 procent. För år 2014 och 2015 budgeteras personalkostnaderna till 18,4 respektive 19,0 mkr. Årsvis personalkostnadsförändring (%) Budget Budget 2013 Plan 2014 Plan Total personalkostnadsförändring 25,7% 2,5% 2,8% 2,9% varav budgeterad löneökning 2,0% 2,6% 2,0% 2,0% varav budgeterad volymförändring 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% varav budgeterad PO 1,2% -0,1% 0,0% 0,0% Volymförändringen 2012 avser nytillkomna arvoden och omkostnader för trafiknämnden och dess utskott och beredningar, vilka från och med 2012 budgeteras under färdtjänstavdelningen. Löneökning budgeteras med 2 procent per år. PO-pålägget uppgår i enlighet med givna anvisningar till 44,34 procent per år Budgeten för personalkostnaderna 2013 är 3,6 mkr högre än utfallet 2011, huvudsakligen på grund av de tillkommande kostnaderna för trafiknämnden Budgeten beräknas dessutom med full bemanning, högre löneläge och högre PO-pålägg än utfallet 2011 samt dessutom något ökade övriga personalkostnader. Förändring av antal helårsarbeten Budget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 (närvaro - och frånvarotid exkl. extratid) 2012 Totalt antal helårsarbeten Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) Budget 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förändring BU13/BU12 Förändring BU13/Utf11 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 0,1 0,1 0,0 0% 100% Omsättningstillgångar 0,4 7,7 7,1-95% -94% varav kassa och bank 0,0 6,8 6,5-100% S:A TILLGÅNGAR 0,5 7,8 7,1-94% -93% EGET KAPITAL Eget kapital -19,0 5,5 1,5-445% -1367% varav årets resultat 0,0 0,0 0,5 0% -100% Avsättningar 0,0 0,0 0,0 0% 0% SKULDER Långsfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0% 0% Kortfristiga skulder 19,5 2,3 5,6 748% 248% S:A SKULDER & EGET KAPITAL 0,5 7,8 7,1-94% -93% Tillgångarna minskar 2013 till följd av ett prognosticerat försämrat resultat och därmed minskade likvida medel. Skuldökningen avser ett ökat nyttjande av avdelningens checkkredit. Anledningen till det försämrade resultatet är att trafikförvaltningens kostnader bokförs hos färdtjänstavdelningen utan att budget tillförts nämnden. 10

20 Budgetunderlag 2013 LS TN Investeringar Investeringar (Mkr) Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Inventarier/IT 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningens kontorsdatorer byts ut under perioden Investeringen beräknas till totalt 0,2 mkr. 7 Risker/möjligheter år 2013 Ett ökat antal färdtjänstresenärer och/eller en ökad resetilldelning utgör en risk för ökade kostnader för färdtjänsttrafiken. Färdtjänstverksamheten, som svarar för färdtjänsttransporterna visade vid slutet av år 2011 en underskott på 92 mkr. En fortsatt negativ ekonomisk utveckling kan komma att påverka färdtjänstavdelningens arbete och regelverket som styr färdtjänsten. Färdtjänstverksamheten har få egna styrmedel för att påverka resevolymerna. Utan en nära samverkan finns risk för en ogynnsam utveckling av reskostnaderna. För att motverka en oplanerad ökning av resandet samarbetar färdtjänsten, SL och kommunerna om en långtgående tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och dess kringmiljö. Färdtjänsttillstånden avpassas efter resenärernas olika förmåga att resa och behov av service vid resandet, och mer kostnadseffektiva resformer, t.ex. närtrafik utvecklas. För att dessa alternativ ska ge ekonomisk effekt måste resenärerna, tydligare än i dag, styras till det mest kostnadseffektiva av de färdsätt som är möjliga och lämpliga. Resenären behöver också information och annat stöd för att åka kollektivt. För att färdtjänstavdelningen ska bli framgångsrik har följande faktorer stor betydelse. Att tillgänglighetsarbetet fortskrider i god takt Att de kommunala utredarna ser som sin uppgift att vara en del av tillgänglighetsarbetet genom att informera färdtjänstsökande och ta hänsyn till tillgänglighetsarbetet i sina utredningar om färdtjänstbehov Att goda samarbetsformer med SL finns och vidmakthålls En risk är att dessa villkor ej kan uppfyllas. 8 Personal Landstinget, och därmed färdtjänstavdelningen, ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som kännetecknas av kompetenta, ansvarstagande och stolta medarbetare som alltid har kunden i fokus. Färdtjänsten har under flera år arbetat med ständiga förbättringar, utvecklings- och förnyelseprojekt, vilket fortsätter. Ett flertal organisatoriska förändringar har gjorts de senaste åren och avdelningen kommer under budgetperioden, liksom tidigare, att behöva anpassa sig till förändringar både internt och externt. I utvecklingsarbetet ska medborgar- och medarbetarperspektivet stå i fokus. 11

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012

TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012 TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012 1(6) Trafiknämnden Årsrapport 2012 1 Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Landstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande.

Landstingsrevisorernas årsrapporter för 2011 har överlämnats till Trafiknämnden (TN) samt till bolagens styrelser för yttrande. 1 (8) Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-24 Identitet 1205-0115 Handläggare: Niklas Personne 08-686 3646 Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapporter 2011 för Trafiknämnden, AB Storstockholms

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av försäkringsprogram 2015-2020 1(5) Verksamhetsstyrning och ekonomi Finansiering och kalkylering Handläggare Peter Fransson 08 686 15 98 peter.fransson@sll.se Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 5 TN 2014-0642 Anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör

Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (5) Identitet TN 1206-0142 Handläggare: Ragna Forslund 08-686 1959 Beslut gällande utlösande av option med befintlig kundserviceentreprenör Bakgrund I

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Marknadsanalys Upplevd kvalitet i SL-trafiken Hösten 1 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken

AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen. Upplevd kvalitet i SL-trafiken AB Storstockholms Lokaltrafik Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 11 1 2 Sammanfattning De senaste tio åren har kundnöjdheten i SL-trafiken haft en mycket positiv utveckling och nöjdheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015

Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Kommunförbundet Lund 23 januari 2015 Lars Hellström Affärsområdeschef Serviceresor Katrin Nilsson Platschef Färdtjänst Hässleholm Per Tranström Affärsutvecklare Serviceresor Uppstartsmöte med kommunerna

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST?

LÄNGD PÅ FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? FÄRDTJÄNSTOMRÅDE NÄR KAN JAG ÅKA FÄRDTJÄNST? Färdtjänst VAD ÄR FÄRDTJÄNST OCH VEM HAR RÄTT TILL FÄRDTJÄNST? Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som efter behovsprövning är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon

Investering i lågfrekvent underhåll av X60 pendeltågsfordon 1(5) Juridik och Internrevision Handläggare Daniel Angerman 08-686 1695 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 7 Diarienummer TN 2013-0643 Infosäk. klass K1 (Öppen) Investering

Läs mer

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter

Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter 1 (5) Landstingsstyrelsen Översyn av kapitalstruktur och avkastningskrav för Landstingsfastigheter Stockholm Ärendet Principer för och utformning av kapitalstrukturen för Landstingsfastigheter Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas granskningsrapport för 2010

Yttrande över Landstingsrevisorernas granskningsrapport för 2010 1 (8) Datum 2011-05-10 Identitet TN 1105-122 SL-2011-01920 Trafiknämnden Yttrande över Landstingsrevisorernas granskningsrapport för 2010 Landstingsrevisorerna har överlämnat granskningsrapport 2010 med

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik ÅRSRAPPORT 2013 N Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag

Skånetrafiken 1 (8) Dnr 43/2014 1400839. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 1 (8) Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag Skånetrafiken 2 (8) Innehålisförteckning 1 Bakgrund 3 2 Definitioner 3 3 Gällande

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-22 1 (5) Identitet TN 1204-0101 Handläggare Fredrik Cavalli Björkman Anskaffningsbeslut avseende upphandling av tjänsten SMS-biljett Bakgrund Tekniktjänst SL

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS

Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Tjänsteställe, handläggare Anders L Johansson, Landstingsdirektör 1(9) Margareta Tufvesson, Ekonomidirektör Distribution Insatsplan - underlag till budgetarbetet LS Innehåll Besparingar och effektiviseringar

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering

Årsrapport 2014 och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ing 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1412-1468 Landstingsstyrelsen Årsrapport och intern kontroll- och åtgärdsplan 2015 för Koncernfinansiering Föredragande

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer:

Bestämmelser Tillstånd för färdtjänst beskrivs i Lag om färdtjänst (1997:736) enligt följande paragrafer: 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för färdtjänst Färdtjänst Allmänt Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till de allmänna kommunikationerna. Val av fordon eller transportform

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker

Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1620 Trafiknämnden 2014-12-02, punkt 14 Förslag till beslut om utökat biljettsortiment i tunnelbanans spärrkiosker Ärendebeskrivning I syfte att göra det enklare för

Läs mer

2014-02-04. fastställa förslag till slutlig budget 2015 för trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna

2014-02-04. fastställa förslag till slutlig budget 2015 för trafiknämnden och de inom nämndens ansvarsområde ingående verksamheterna 1(1) Verksamhetutveckling och Ekonomi Handläggare Håkan Nilsson 08 686 1594 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-02-04 Trafiknämnden 2015-02-16, punkt 3 Infosäk. klass K1 (Öppen) Förslag till slutlig budget 2015 för

Läs mer

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-01-16 LS 1212-1659 Landstingsstyrelsen 7 3-07- 29 0000 7 Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län

Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Riktlinjer för färdtjänsten i Stockholms län Ikraftträdande: 2009-01-01 Senast ändrad: 2013-12-05 Sida 2 av 15 Innehåll Ur Stockholms läns landstings handikapprogram 2011-2015... 4 Inledning till riktlinjerna...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

1. Inledning. 2. Sammanfattning ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

1. Inledning. 2. Sammanfattning ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PM ÄGARSTRUKTUR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN 1. Inledning Västtrafik AB ( Västtrafik ) ägs idag till 50 procent av Västra Götalandsregionen ( Regionen ) och till 50 procent av de 49 kommunerna i länet ( Kommunerna

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer