Budget 2013 samt investeringsbudget för trafiknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden"

Transkript

1

2

3 1(5) TN trafiknämnden Budget 2013 samt investeringsbudget för trafiknämnden 1 Sammanfattning Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning. Här redovisas en samlad budget för verksamhetsåret 2013 samt för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde. Budgeten utgår från de krav och förutsättningar som framgår av landstingsfullmäktiges, i juni 2012, beslutade budget för Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämndens verksamhet omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) samt färdtjänstavdelningen. Storstockholms lokaltrafik SL ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar samt svarar för utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i Stockholms län på land. Varje dag reser cirka personer med den allmänna kollektivtrafiken, tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor och gör drygt påstigningar. Varje dag görs cirka resor med den särskilda kollektivtrafiken samt cirka sjukresor. Färdtjänstverksamheten Färdtjänstverksamhetens budget omfattar kostnaderna för att ge drygt färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,2 miljoner resor med de villkor och den kvalitet som landstingsfullmäktige och trafiknämnden beslutat. Färdtjänstverksamheten omfattar vidare 0,8 miljoner sjukresor. Cirka personer gör någon sjukresa under året. Därutöver omfattar budgeten de tjänsteresor som görs av landstingets förvaltningar. Färdtjänstavdelningen Färdtjänstavdelningen är trafiknämndens tjänstemannaorganisation för myndighetsutövning mot enskild i färdtjänstfrågor. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel, samt beslutar om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och trafiknämndens färdtjänstutskott beslutat om.

4 2(5) Waxholms Ångfartygs AB WÅAB ansvarar för kollektivtrafiken på vatten i Stockholms län samt godstrafik i skärgården. Ansvaret omfattar trafikens infrastruktur såsom egna fartyg, miljö- och bunkeranläggningar, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar, samt utveckling och marknadsföring av trafiken. Hamnar och bryggor som trafikeras ägs och drivs i kommunal eller privat regi. Terminaler för skärgårdstrafik bemannas av bolagets personal. Det bokförda värdet på WÅAB:s anläggningar uppgår till 420 miljoner kronor. Varje år reser ungefär 4 miljoner personer med kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och hamnar. Huvuddelen av dessa resor, 70 procent, görs under perioden maj augusti. Cirka ton gods transporteras till företag och privatpersoner i skärgården. WÅAB:s verksamhet omfattar cirka 60 fartyg, varav 24 egna, 33 trafiklinjer i ett 200 km långt och 50 km brett trafikområde med cirka öar.

5 3(5) 3 Verksamhetens ekonomi 3.1 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändring BU13/BU12 % Landstingsbidrag % Biljettintäkter, resenärsintäkter % Uthyrning fordon % Uthyrning lokaler % Reklam % Övriga intäkter % S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader % Köpt landtrafik % Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) % Köpt sjötrafik % Drift och underhåll % Övriga kostnader % S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER % Resultat före avskrivningar o finansnetto % Avskrivningar % Finansnetto % Reavinst/reaförlust ÅRETS RESULTAT Budgeterade totala intäkter inom ramen för trafiknämndens ansvarsområde uppgår till mkr, varav mkr motsvarande knappt 40 procent avser biljettintäkter. Biljettintäkterna budgeteras öka med 357 mkr eller 5 procent. Landstingsbidraget uppgår totalt till mkr motsvarande 43 procent av intäkterna. Ökningen jämfört med budget 2012 uppgår till 6 procent. Verksamhetens budgeterade totala kostnader uppgår till mkr, en ökning med 6 procent jämfört med Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för mkr, eller knappt 90 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för mkr, eller drygt 8 procent och kollektivtrafiken på vatten för 329 mkr, eller 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 24 mkr. Fördelningen är oförändrad jämfört med Trafiknämndens budgeterade resultat uppgår till 0 kronor i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

6 4(5) 3.2 Verksamhetsindelad resultaträkning Nedan redovisas de olika verksamheternas budget för verksamhetsåret RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER SL Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavdelning Summa Trafiknämnden Landstingsbidrag Biljettintäkter, resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köpt landtrafik Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) Köpt sjötrafik Drift och underhåll Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivningar o finansnetto Avskrivningar Finansnetto Reavinst/reaförlust ÅRETS RESULTAT För vidare information se bilaga 1-4.

7 5(5) 4 Investeringar Investeringar (mkr) SL BU 2012*) BU 2013*) Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Trafikslagsgemensamt Erfarenhetsmässig justering Summa investeringar SL WÅAB Trafikinvesteringar 48,8 31,0 57,1 76,6 68,3 30,0 Maskiner/Inventarier/IT 22,6 26,0 6,0 8,0 6,5 6,5 Mark/Anläggningar 10,0 13,0 15,0 1,0 0,5 0,5 Summa investeringar WÅAB 81,4 70,0 78,1 85,6 75,3 37,0 Färdtjänstverksamheten Maskiner/Inventarier/IT 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa investeringar Färdtj.verks 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Färdtjänstavdelningen Maskiner/Inventarier/IT 0,1 0, Summa investeringar Färdtj.avd 0,1 0, Summa investeringar trafiknämnden *) Under förutsättning att LF den 18 sept beslutar om en nedjustering av budget 2012 med mkr och motsvarande utökning av ram 2013 Investeringsverksamheten är budgeterad till mkr år SL:s del av investeringsbudgeten uppgår till mkr, motsvarande 99 procent. 5 Nämndbehandling Budget behandlas av trafiknämnden den 25 september Anders Lindström Verkställande direktör/förvaltningschef Bilagor: Budget inklusive bilagor för - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Färdtjänstavdelningen - Waxholms Ångfartygs AB

8 Slutlig budget 2013 LS TN FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN BUDGET 2013

9 Slutlig budget 2013 LS TN Budget 2013 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING VERKSAMHET VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION MÅL OCH UPPDRAG MÅL OCH UPPDRAG LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HUVUDUPPDRAG KORTSIKTIGA MÅL I FULLMÄKTIGES BESLUT OM DIREKTIV OCH RAMAR FÖR VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL FÄRDTJÄNSTAVDELNINGENS VERKSAMHETSUPPDRAG KVALITET OCH KVALITETSUPPFÖLJNING RESENÄRSUTVECKLING RESETILLDELNING VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR UTVECKLINGSARBETE VERKSAMHETENS EKONOMI ANTAGANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR I BUDGET RESULTATRÄKNING Intäkter Kostnader Personal BALANSRÄKNING INVESTERINGAR RISKER/MÖJLIGHETER ÅR PERSONAL MILJÖ STYRELSEBEHANDLING... 12

10 Budgetunderlag 2013 LS TN Budget 2013 för färdtjänstavdelningen Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbeslut rörande tillståndsprövning och tilldelning av färdtjänstresor på delegation av ett färdtjänstutskott. Färdtjänstutskottet är ett utskott under trafiknämnden som delegerats att fatta beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Trafiknämnden ansvarar för AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, färdtjänstavdelningen och Waxholms Ångfartygs AB. Färdtjänstavdelningen utgör organisatoriskt en första del av trafiknämndens förvaltning sedan början av år Budgeten för färdtjänstavdelningen omfattar lön och övriga personalkostnader för avdelningens anställda, telefoni, porto, utbildning av kommunala utredare, resor, läkarkonsulter m.m. Här finns också budget för trafiknämndens arvoden och omkostnader. Avdelningen hyr lokaler och utrustade arbetsplatser med viss kringservice av SL. I budgeten ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Kostnader avseende trafiknämndens förvaltning som bokförs på färdtjänstavdelningen förutsätts täckas inom den totala budgeten för trafiknämndens verksamheter. 1 Sammanfattning Färdtjänstavdelningens resultat för 2013 budgeteras till noll. Budgetomslutningen uppgår till 24,0 mkr. Budgeten för färdtjänstavdelningen följer landstingets mål och direktiv om att ge en god och effektiv service med hög kvalitet, korta handläggningstider och god tillgänglighet till medborgarna samt fortsätta utveckla effektiva arbetsmetoder i dialog med kommunerna och brukarna. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en alltmer tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. Detta ökar möjligheten till ett friare resande, samtidigt som resurserna används mer kostnadseffektivt och belastningen på miljön minskar. Fortsatt tillgänglighetsarbete i den allmänna kollektivtrafiken ska ge ett fortsatt minskat färdtjänstberoende och beaktas vid tillståndsprövning och resetilldelning. Antalet färdtjänstresenärer beräknas till , vilket är detsamma som i budget Resetilldelningen uppgår år 2012 till 198 resor per resenär och år. Tilldelningen för 2013 beslutas i särskild ordning. I avdelningens budget avsätts resurser för fortsatt arbete med tillgänglighet tillsammans med kommunernas utredare. En utvärdering ska göras av den nyligen införda datorstödda processen med elektroniskt ansökningsförfarande och tillgång till vissa beslut för kommunens utredare. Färdtjänstens webbportal används av avdelningen för att sprida information till kommunerna i syfte att öka kompetensen hos de kommunala utredarna och ge dem verktyg för utredningsprocessen. Avdelningens kontorsdatorer byts ut Personalbudgeten innehåller 28 helårsarbeten (26 befattningar). På personalsidan arbetar färdtjänstavdelningen med ledarskap, medarbetarskap, jämställdhet och kompetensutveckling. 1

11 Budgetunderlag 2013 LS TN Arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer och samarbete med företagshälsovården syftar till att förebygga, kartlägga och åtgärda ohälsa inom avdelningen. Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron inte ska överstiga 4,5 procent år 2013, vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål. Avdelningen ingår i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001: Verksamhet I Stockholms län har samtliga kommuner i ett särskilt avtal överlåtit sin skyldighet att anordna färdtjänst och pröva färdtjänstbehov till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Stockholms läns landsting. Avtalet gäller tillsvidare och färdtjänstavdelningen är avtalsuppföljande part inom landstinget. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel. Den enskilde ansöker om färdtjänsttillstånd hos sin hemkommun. Färdtjänstavdelningens tillståndsprövning görs utifrån underlag från kommunen. Avdelningen beslutar även om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutat om. Medborgaren som söker färdtjänst ska få en rättssäker, noggrann och effektiv prövning utifrån lag om färdtjänst och de riktlinjer som trafiknämndens färdtjänstutskott fastställer. Avdelningen arbetar för att rätt resenär ska beviljas rätt resande för rätt tillståndstid. Rätt resenär innebär att en individuell bedömning görs i enlighet med vad som menas i lag om färdtjänst. Rätt resande innebär att hänsyn tas till resenärens förmåga att resa och behov av service under resan. Rätt tillståndstid innebär att en rimlighetsbedömning görs av hur långvariga resenärens svårigheter är. 3 Verksamhetsidé och vision Färdtjänstavdelningen är experter på tillståndsgivning och resetilldelning gällande färdtjänst. I samarbete med SL och kommunala utredare ska avdelningen verka för ett minskat färdtjänstberoende till förmån för ett ökat resande i den allmänna kollektivtrafiken. När rätt resenär beviljas rätt resande för rätt tillståndstid bidrar färdtjänstavdelningen till att skapa fler resor för pengarna för dem som har få eller inga alternativ till färdtjänsten. 4 Mål och uppdrag 4.1 Mål och uppdrag landstingsfullmäktiges huvuduppdrag Landstingsfullmäktiges huvudmål avser tillförlitlighet, kvalitet och en ekonomi i balans. Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och ger god service med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde 2

12 Budgetunderlag 2013 LS TN medborgaren/färdtjänstresenären. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. Måluppfyllelsen följs med nedanstående nyckeltal. Mål och nyckeltal föreslås vara oförändrade under SLL huvudmål Dimension/parameter Utfall 2011 Mål 2012 Mål 2013 Tillförlitlighet Kvalitet Ekonomi i balans Färdtjänstansökningar handlagda inom sju dagar 86% 80% 80% Reseansökningar handlagda inom en vecka 78% 80% 80% Ekonomi i balans (Mkr) +0,5 0 0 Tillförlitlighet En viktig del av kvaliteten i myndighetsutövandet är att prövningen av färdtjänstbehovet sker på ett rättssäkert sätt. För att säkerställa rättssäkerheten i bedömningen av färdtjänstansökningar följer och analyserar avdelningen utfallet av de överklagningar som går vidare till förvaltningsdomstolarna. Kvalitet Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och att god service ges med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde färdtjänstresenären. Avdelningens mätetal och mål gällande tillgänglighet och tidseffektivitet redovisas ovan. Ekonomi i balans Färdtjänstavdelningen budgeterar ett nollresultat för en fortsatt ekonomi i balans. 4.2 Kortsiktiga mål i fullmäktiges beslut om direktiv och ramar för 2013 För att styra landstingets verksamheter mot de långsiktiga målen finns följande kortsiktiga mål i landstingets budget/direktiv. Nöjda medborgare Nöjda resenärer Likvärdig behandling av alla invånare En ledande tillväxtregion Ekonomi i balans Stolta medarbetare Hållbar miljö Färdtjänstavdelningen fokuserar främst på målen Nöjda medborgare, Nöjda resenärer, Likvärdig behandling av alla invånare, Stolta medarbetare samt Ekonomi i balans. Nöjda medborgare mäts genom indikatorn för en effektiv handläggning av ansökan om färdtjänst andel ansökningar handlagda inom sju dagar. Avdelningen kvalitetssäkrar fattade bifallsbeslut genom stickprovsgranskning. Syftet är att säkerställa att handläggningen har gått 3

13 Budgetunderlag 2013 LS TN korrekt till samt att avdelningens handläggare bedömer ansökningarna likartat. Samtliga avslagsbeslut bedöms av en handläggare samt ställföreträdande avdelningschef. Uppföljning av målet Nöjda resenärer sker på likartat sätt och omfattar indikatorn för en effektiv handläggning av ansökningar om resor med kvalitetskontroll av fattade beslut. Utfallet av effektivitetsmåtten kommenteras i tertialrapporteringen. Resultatet av kvalitetskontrollen omsätts direkt i åtgärder. Kontinuerlig uppföljning av domstolsutslag ger en indikation att trafiknämnden gör en korrekt och rättssäker bedömning. Färdtjänstavdelningen verkar i alla sammanhang för en jämställd och rättvis färdtjänst. En konsekvensbeskrivning avseende jämställdhet görs i beslutsunderlag där det är relevant. All resenärsrelaterad statistik är könsuppdelad. Avdelningens samtliga handläggare ska genomgå landstingets jämställdhetsutbildning. Färdtjänstavdelningen budgeterar och arbetar för en ekonomi i balans. Måluppfyllelsen beträffande Stolta medarbetare mäts i landstingets årliga medarbetarenkät som avdelningen deltar i och följer upp. Målet är att bibehålla avdelningens höga medarbetarindex. När det gäller Hållbar miljö ingår färdtjänstavdelningen i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Färdtjänstavdelningen är representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i ledningens genomgång. I landstingets budget för trafiknämnden anges i övrigt följande mål och uppdrag för färdtjänstavdelningen, vilka kommer att följas upp under året. Utveckla mer effektiva metoder för handläggning och kundkontakt i dialog med kommunerna i Stockholms län och brukarorganisationerna. Fördelningen av antalet resor ska ses över 2013 i syfte att förbättra kvaliteten, minska färdtjänstens kostnader och möjliggöra ett friare resande. Målsättningen är att under 2014 öka resetilldelningen för dem med störst behov av färdtjänst. Möjligheten att hänvisa färdtjänstresenären till den anropsstyrda trafiken i syfte att ge resenären ett friare och mer kostnadseffektivt lokalt resande ska utredas i samverkan med färdtjänstverksamheten. Nära samarbete med kommunala utredare eftersträvas för att få bättre utredningsunderlag och därmed snabba och säkra färdtjänstbeslut. Färdtjänstavdelningen ansvarar för nätverksmöten med länets samtliga kommuner och stadsdelsförvaltningar för att förbättra handläggningen. Färdtjänstavdelningen och SL har ett nära samarbete för att uppnå målsättningen om en tillgänglig allmän kollektivtrafik för att senarelägga och minska färdtjänstbehovet bland medborgarna. Särskilda resurser har avsatts för att arbeta med tillgänglighet i samverkan med SL och kommunala utredare, bl.a. i form av nätverksgrupper. 5 Verksamhetens omfattning och innehåll 5.1 Färdtjänstavdelningens verksamhetsuppdrag Färdtjänstavdelningens verksamhet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, med resenären i centrum och inom ramen för de riktlinjer och den budget som landstinget fastställer. Avdel- 4

14 Budgetunderlag 2013 LS TN ningen ska ge en god och effektiv service med hög kvalitet och tillgänglighet samt med korta handläggningstider. För 2013 innebär det att pröva ca ansökningar om färdtjänst och tilldela färdtjänstresenärer det antal resor som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutar. Avdelningen ska arbeta för att senarelägga färdtjänstbehovet och tillsammans med SL och länets kommuner verka för att fler resenärer reser med SL-trafiken eller närtrafiken trots funktionshinder. 5.2 Kvalitet och kvalitetsuppföljning Färdtjänstavdelningen följer de mål som landstingsfullmäktige beslutar. Nyckeltal som speglar åtagandena följs upp regelbundet. Uppföljningen ska leda till ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Målet för handläggningstiden för tillståndsansökningar och reseansökningar är att 80 % ska vara handlagda inom en vecka. Färdtjänstavdelningen har infört ett datorstöd för kommunernas och landstingets handläggning av tillståndsärenden. En utvärdering av datorstödet kommer att genomföras Utvärderingen ska ge svar på om kvaliteten på utredningarna ökar och om färre kompletteringar behövs vid beslutsfattandet. Utvärderingen ska också visa om de kommunala utredarnas möjligheter till återkoppling på sina utredningar i det nya systemet leder till ökad kunskap om vad som är väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik, vilket är kriteriet för att beviljas färdtjänst. Den interna kontrollen av färdtjänstavdelningens ansöknings- och beslutsprocesser baserar sig på analys av följsamhet till rättspraxis och stickprovsgranskning av tillstånds- och tilldelningsbeslut. Färdtjänstavdelningen följer resultaten av de kundnöjdhetsmätningar som görs av Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik, där ett fastställt antal färdtjänstresenärer dagligen intervjuas om sin resa. Kvalitetsresultatet publiceras fortlöpande på en särskild hemsida där resultatet kan jämföras mellan deltagande trafikhuvudmän och över tid. 5.3 Resenärsutveckling De senaste åren har antalet färdtjänstresenärer långsamt ökat från år 2008 till år 2011, vilket är en ökning med 1,1 procent på tre år. Denna långsamma ökningstakt beräknas bestå under budgetperioden. Ungefär 77 procent av färdtjänstresenärerna i länet är 65 år eller äldre. Denna åldersgrupp beräknas öka med 11 procent under planperioden. Ungefär 37 procent av de färdtjänstberättigade är 85 år eller äldre. Antalet personer i länet som är 85 år eller äldre beräknas minska marginellt under planperioden. Korrelationen mellan hög ålder och färdtjänsttillstånd är stor. Ju äldre man blir desto större är sannolikheten för att bli färdtjänstresenär. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen budgeteras ett oförändrat antal resenärer. Antalet färdtjänsttillstånd budgeteras till år Antagandet om ett oförändrat antal färdtjänstresenärer grundar sig på de ansträngningar kommunerna, landstinget och SL gör för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. 5

15 Budgetunderlag 2013 LS TN Den budgeterade utvecklingen framgår av nedanstående tabell. Alla volymuppgifter avser läget vid slutet av respektive år. Antalet personer som under någon period av året har tillstånd för färdtjänst beräknas till ca personer per år. Färdtjänstresenärer den 31/12 varje år Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Färdtjänstresenärer enbart taxi Färdtjänstresenärer, specialfordon Summa färdtjänstresenärer Andel av länets befolkning som har färdtjänst i % 3,41 3,34 3,27 3,23 3, Resetilldelning Resenär som har tillstånd att resa med specialfordon/rullstolstaxi har tillgång till resor efter behov. Detta gäller också för resenärer som beviljats undantag från samplanering, samt ungdomar under 25 år. För resenärer med tillstånd att åka taxi beslutar landstingsfullmäktige hur många färdtjänstresor en enskild resenär har rätt till för närvarande 72 resor per år. Färdtjänstutskottet ska därefter fastställa grunder för tilldelning av ytterligare resor. För 2012 är detta antal fastställt till 126 resor, d.v.s. totalt 198 resor. Ytterligare resor kan tilldelas efter ansökan och prövning. Samtliga färdtjänstresenärer får utan kostnad resa ett obegränsat antal resor med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken, där de också fritt får ta med en ledsagare/medresenär. Eventuella förändringar av resetilldelningen år 2013 beslutas av färdtjänstutskottet i särskild ordning. 5.5 Verksamhetsförändringar utvecklingsarbete En tillgänglig allmän kollektivtrafik och närtrafiken ska vara det första alternativet vid val av färdsätt, för den som är berättigad till färdtjänst. En tillgänglig kollektivtrafik minskar eller senarelägger behovet av färdtjänst. Fler får möjlighet att resa utan begränsningar i form av regler och föreskrifter, samtidigt som resurserna blir mer kostnadseffektiva när fler reser tillsammans och belastningen på miljön minskar. Dessutom skapas möjligheter att satsa mer på de resenärer, som har färdtjänsten som enda resmöjlighet. Färdtjänstens myndighetsutövning ska utvecklas i enlighet med beslutade mål. Åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten och för att rätta till uppkomna brister ska genomföras. Utrymme för utveckling och förbättringar måste skapas inom tillgängliga ekonomiska resurser. Nedan redovisas planerade åtgärder på både kort och lång sikt. Åtgärderna svarar väl mot landstingets mål och riktlinjer. Tillgänglighetsarbete Färdtjänstavdelningen och SL har ett gemensamt intresse av att underlätta för funktionshindrade att resa i den allmänna kollektivtrafiken. Ansvaret för att öka tillgängligheten ligger på 6

16 Budgetunderlag 2013 LS TN SL och kommunerna i Stockholms län. Det är av stor vikt att tillgänglighetsarbetet inom den allmänna kollektivtrafiken fortsätter och ger till resultat att fler resenärer kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken så att färdtjänstresurserna kan riktas främst till dem som inte har något eller få alternativ till färdtjänst. Inom färdtjänsten finns unik kompetens i tillgänglighetsfrågor. Färdtjänstavdelningen har ett uppbyggt kontaktnät i kommunerna och strävar efter att påverka de kommunala utredarna att ta hänsyn till genomförda tillgänglighetsåtgärder i sina utredningar. Tillgänglighetsåtgärderna ska marknadsföras till färdtjänstresenärerna och vägas in i prövningen av färdtjänstansökan. Översyn av tillståndsstrukturen En översyn av tillståndsstrukturen pågår i syfte att modernisera och anpassa tillståndsgivningen till den ökade tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Webbportalen Färdtjänstens webbportal bidrar till ett ökat informationsflöde till de kommunala utredarna. Färdtjänstavdelningen tillhandahåller bra arbetsverktyg åt de kommunala utredarna genom portalen. Samråd och dialog med brukarna Samråd och dialog med brukarna sker genom trafiknämndens beredning för färdtjänst och tillgänglighet enligt den modell för samverkan som avtalats mellan Stockholms läns landsting och handikapporganisationerna samt pensionärsorganisationerna. 6 Verksamhetens ekonomi 6.1 Antaganden och förutsättningar i budget 2013 Budgeten för färdtjänstavdelningen följer principer och förutsättningar i budgetanvisningarna från landstingsstyrelsens förvaltning. Löneökningen för avdelningen har beräknats till 2,6 procent år 2012 och 2 procent år Övriga prisökningar beräknas till maximalt 2 procent. Antalet resenärer beräknas till , vilket redovisats närmare i budgetavsnitt 5.1 Resenärsutveckling. I budgeten ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Kostnader avseende trafiknämndens förvaltning som bokförs på färdtjänstavdelningen förutsätts täckas inom den totala budgeten för trafiknämndens verksamheter. 7

17 Budgetunderlag 2013 LS TN Förändring mellan budget 2012 och budget ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,5% 2,0% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Helårsarbeten Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader -1,4% Totala kostnader Färdtjänstavdelningens budgetomslutning ökar med 0,4 mkr eller 2 procent mellan budget 2012 och budget Resultatkravet på noll överensstämmer mellan åren. Intäktssidans ökning avser landstingsbidraget. På kostnadssidan ökar lönekostnader och övriga personalkostnader. Samtidigt omfördelas budgetmedel från ospecificerade övriga kostnader till IT-kostnader avseende utveckling av webbaserad färdtjänstansökan. Totalt sett ökar kostnadsbudgeten med 0,4 mkr. 6.2 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) Budget 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förändring BU13/BU12 Förändring BU13/Utf11 VERKSAMHETENS INTÄKTER Landstingsbidrag 23,9 23,5 20,6 2% 16% Övriga intäkter 0,1 0,1 0,1 0% 0% VERKSAMHETENS INTÄKTER 24,0 23,6 20,7 2% 16% Varav internt SLL 23,9 23,5 20,6 2% 16% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -17,9-17,5-14,3 2% 25% Hyreskostnader -1,6-1,6-1,6 2% 0% Övriga kostnader -4,5-4,5-4,4-1% 2% VERKSAMHETENS KOSTNADER -24,0-23,6-20,3 2% 18% Varav internt SLL -7,7-7,6-7,1 1% 8% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0% 0% Finansnetto 0,0 0,0 0,1 0% 0% ÅRETS RESULTAT 1) 0,0 0,0 0,5 Jämfört med utfallet 2011 ökar intäkterna i budget 2013 med 3,3 mkr eller 16 procent. Kostnaderna ökar med 3,7 mkr eller 18 procent. Resultatet minskar med 0,5 mkr. Förändringarna redovisas nedan. 8

18 Budgetunderlag 2013 LS TN Intäkter Färdtjänstavdelningens intäkter budgeteras för år 2013 till 24,0 mkr. Den övervägande delen av intäkterna är landstingsinterna och utgörs av landstingsbidrag på 23,9 mkr. Resterande intäkter, 0,1 mkr, är externa och utgörs av intäkter för försäljning av utbildning för kommunala färdtjänstutredare samt vissa personalanknutna bidrag. Intäktsökningen på 0,4 mkr jämfört med budget 2012 avser i sin helhet landstingsbidraget. Intäktsökningen jämfört med utfall 2011 på 3,3 mkr avser också landstingsbidraget som 2012 ökades för att täcka trafiknämndens arvoden och omkostnader samt färdtjänstavdelningens övertagande av färdtjänstens kundnöjdhetsmätningar Kostnader Avdelningens kostnader budgeteras till totalt 24,0 mkr och utgörs till största delen, 17,9 mkr, av personalkostnader. Personalkostnaderna redovisas närmare under avsnitt Övriga kostnader på 6,1 mkr utgörs av: Lokalhyra till SL Arbetsplatshyra till SL Läkarkonsulter Porto, telefoni, löneadministration m.m. Webbaserad färdtjänstansökan Kundnöjdhetsmätning via Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer Trafiknämndens omkostnader Övrigt Summa 1,6 mkr 1,2 mkr 0,7 mkr 0,8 mkr 0,8 mkr 0,3 mkr 0,4 mkr 0,3 mkr 6,1 mkr Kostnader för färdtjänstanknutna IT-system, t.ex. det kundadministrativa systemet SeKund, Lagret, Webbportalen, ekonomisystemet m.fl. budgeteras under färdtjänstverksamheten (SL) liksom kostnader för resenärsinformation. Färdtjänstavdelningen får enligt avtal nyttja dessa system utan ersättning och SL:s personal biträder färdtjänstavdelningen i dessa frågor. Jämfört med budget 2012 är de övriga kostnaderna oförändrade. Vissa omfördelningar har dock gjorts. Kostnaderna för webbaserad färdtjänstansökan beräknas öka något liksom trafiknämndens omkostnader. Kostnaderna för läkarkonsulter och porto minskar liksom vissa ospecificerade kostnader. Jämfört med utfallet för 2011 ökar kostnaderna med 0,1 mkr Personal Färdtjänstavdelningens organisation innehåller totalt 26 heltidsbefattningar (28 helårsarbeten) för myndighetsutövning och administrativa uppgifter. Personalkostnaderna uppgår till 17,9 mkr. Av dessa avser 16,4 mkr kostnader för löner till avdelningens personal och arvoden till förtroendevalda. Resterande 1,5 mkr avser övriga personalkostnader som utbildning, kurser och konferenser, personalförmåner, arbetsmiljö m.m. Jämfört med budget 2012 ökar perso- 9

19 Budgetunderlag 2013 LS TN nalkostnaderna med 0,4 mkr eller 2 procent. För år 2014 och 2015 budgeteras personalkostnaderna till 18,4 respektive 19,0 mkr. Årsvis personalkostnadsförändring (%) Budget Budget 2013 Plan 2014 Plan Total personalkostnadsförändring 25,7% 2,5% 2,8% 2,9% varav budgeterad löneökning 2,0% 2,6% 2,0% 2,0% varav budgeterad volymförändring 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% varav budgeterad PO 1,2% -0,1% 0,0% 0,0% Volymförändringen 2012 avser nytillkomna arvoden och omkostnader för trafiknämnden och dess utskott och beredningar, vilka från och med 2012 budgeteras under färdtjänstavdelningen. Löneökning budgeteras med 2 procent per år. PO-pålägget uppgår i enlighet med givna anvisningar till 44,34 procent per år Budgeten för personalkostnaderna 2013 är 3,6 mkr högre än utfallet 2011, huvudsakligen på grund av de tillkommande kostnaderna för trafiknämnden Budgeten beräknas dessutom med full bemanning, högre löneläge och högre PO-pålägg än utfallet 2011 samt dessutom något ökade övriga personalkostnader. Förändring av antal helårsarbeten Budget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 (närvaro - och frånvarotid exkl. extratid) 2012 Totalt antal helårsarbeten Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) Budget 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förändring BU13/BU12 Förändring BU13/Utf11 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 0,1 0,1 0,0 0% 100% Omsättningstillgångar 0,4 7,7 7,1-95% -94% varav kassa och bank 0,0 6,8 6,5-100% S:A TILLGÅNGAR 0,5 7,8 7,1-94% -93% EGET KAPITAL Eget kapital -19,0 5,5 1,5-445% -1367% varav årets resultat 0,0 0,0 0,5 0% -100% Avsättningar 0,0 0,0 0,0 0% 0% SKULDER Långsfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0% 0% Kortfristiga skulder 19,5 2,3 5,6 748% 248% S:A SKULDER & EGET KAPITAL 0,5 7,8 7,1-94% -93% Tillgångarna minskar 2013 till följd av ett prognosticerat försämrat resultat och därmed minskade likvida medel. Skuldökningen avser ett ökat nyttjande av avdelningens checkkredit. Anledningen till det försämrade resultatet är att trafikförvaltningens kostnader bokförs hos färdtjänstavdelningen utan att budget tillförts nämnden. 10

20 Budgetunderlag 2013 LS TN Investeringar Investeringar (Mkr) Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Inventarier/IT 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningens kontorsdatorer byts ut under perioden Investeringen beräknas till totalt 0,2 mkr. 7 Risker/möjligheter år 2013 Ett ökat antal färdtjänstresenärer och/eller en ökad resetilldelning utgör en risk för ökade kostnader för färdtjänsttrafiken. Färdtjänstverksamheten, som svarar för färdtjänsttransporterna visade vid slutet av år 2011 en underskott på 92 mkr. En fortsatt negativ ekonomisk utveckling kan komma att påverka färdtjänstavdelningens arbete och regelverket som styr färdtjänsten. Färdtjänstverksamheten har få egna styrmedel för att påverka resevolymerna. Utan en nära samverkan finns risk för en ogynnsam utveckling av reskostnaderna. För att motverka en oplanerad ökning av resandet samarbetar färdtjänsten, SL och kommunerna om en långtgående tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och dess kringmiljö. Färdtjänsttillstånden avpassas efter resenärernas olika förmåga att resa och behov av service vid resandet, och mer kostnadseffektiva resformer, t.ex. närtrafik utvecklas. För att dessa alternativ ska ge ekonomisk effekt måste resenärerna, tydligare än i dag, styras till det mest kostnadseffektiva av de färdsätt som är möjliga och lämpliga. Resenären behöver också information och annat stöd för att åka kollektivt. För att färdtjänstavdelningen ska bli framgångsrik har följande faktorer stor betydelse. Att tillgänglighetsarbetet fortskrider i god takt Att de kommunala utredarna ser som sin uppgift att vara en del av tillgänglighetsarbetet genom att informera färdtjänstsökande och ta hänsyn till tillgänglighetsarbetet i sina utredningar om färdtjänstbehov Att goda samarbetsformer med SL finns och vidmakthålls En risk är att dessa villkor ej kan uppfyllas. 8 Personal Landstinget, och därmed färdtjänstavdelningen, ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som kännetecknas av kompetenta, ansvarstagande och stolta medarbetare som alltid har kunden i fokus. Färdtjänsten har under flera år arbetat med ständiga förbättringar, utvecklings- och förnyelseprojekt, vilket fortsätter. Ett flertal organisatoriska förändringar har gjorts de senaste åren och avdelningen kommer under budgetperioden, liksom tidigare, att behöva anpassa sig till förändringar både internt och externt. I utvecklingsarbetet ska medborgar- och medarbetarperspektivet stå i fokus. 11

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik

ÅRSRAPPORT 2013. Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik ÅRSRAPPORT 2013 N Trafiknämnden inklusive AB Storstockholms lokaltrafik Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län

Stockholms läns landsting. En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Stockholms läns landsting En framtidsbudget för ett växande Stockholms län Mål och budget 2013 och plan för åren 2014- 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 5 2. EN FRAMTIDSBUDGET FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLMS

Läs mer

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. Till innehållsförteckningen. Kapitelnamn Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning Kapitelnamn Årsredovisning 1 Innehåll Viktiga händelser under...4 Sammanfattning...6 Förvaltningsberättelse...9 Inledning...9 Den ekonomiska utvecklingen i världen... 10 Den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt)

SL-2013-00833. Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL-2013-00833 Kollektivtrafiken övergripande (ej TN specifikt) 2 (4) DELÅR 2013 BILAGA 4 Diarienummer SL-2013-00833 Frågeställningar enligt riktade anvisningar i delårsrapporteringen

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande

Innehåll ATC Nöjda resenärer Sittplatskilometer eller produktion Skattefinansieringsgrad Personkilometer ATO Tullsnitt Punktlighet Helresa Påstigande AB Storstockholms Lokaltrafik Årsberättelse 2007 Innehåll 2 Större händelser under 2007 4 Ett händelserikt år 6 Detta är SL 8 Analys och kunskap om resenärernas behov och resande 10 Marknadskommunikation

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer