Budget 2013 samt investeringsbudget för trafiknämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 samt investeringsbudget 2013-2017 för trafiknämnden"

Transkript

1

2

3 1(5) TN trafiknämnden Budget 2013 samt investeringsbudget för trafiknämnden 1 Sammanfattning Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning. Här redovisas en samlad budget för verksamhetsåret 2013 samt för de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde. Budgeten utgår från de krav och förutsättningar som framgår av landstingsfullmäktiges, i juni 2012, beslutade budget för Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämndens verksamhet omfattar AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), färdtjänstverksamheten, Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) samt färdtjänstavdelningen. Storstockholms lokaltrafik SL ansvarar för trafikens infrastruktur, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar samt svarar för utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i Stockholms län på land. Varje dag reser cirka personer med den allmänna kollektivtrafiken, tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor och gör drygt påstigningar. Varje dag görs cirka resor med den särskilda kollektivtrafiken samt cirka sjukresor. Färdtjänstverksamheten Färdtjänstverksamhetens budget omfattar kostnaderna för att ge drygt färdtjänstresenärer möjlighet att göra totalt 3,2 miljoner resor med de villkor och den kvalitet som landstingsfullmäktige och trafiknämnden beslutat. Färdtjänstverksamheten omfattar vidare 0,8 miljoner sjukresor. Cirka personer gör någon sjukresa under året. Därutöver omfattar budgeten de tjänsteresor som görs av landstingets förvaltningar. Färdtjänstavdelningen Färdtjänstavdelningen är trafiknämndens tjänstemannaorganisation för myndighetsutövning mot enskild i färdtjänstfrågor. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel, samt beslutar om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och trafiknämndens färdtjänstutskott beslutat om.

4 2(5) Waxholms Ångfartygs AB WÅAB ansvarar för kollektivtrafiken på vatten i Stockholms län samt godstrafik i skärgården. Ansvaret omfattar trafikens infrastruktur såsom egna fartyg, miljö- och bunkeranläggningar, dess drift och underhåll, ny- och reinvesteringar, samt utveckling och marknadsföring av trafiken. Hamnar och bryggor som trafikeras ägs och drivs i kommunal eller privat regi. Terminaler för skärgårdstrafik bemannas av bolagets personal. Det bokförda värdet på WÅAB:s anläggningar uppgår till 420 miljoner kronor. Varje år reser ungefär 4 miljoner personer med kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och hamnar. Huvuddelen av dessa resor, 70 procent, görs under perioden maj augusti. Cirka ton gods transporteras till företag och privatpersoner i skärgården. WÅAB:s verksamhet omfattar cirka 60 fartyg, varav 24 egna, 33 trafiklinjer i ett 200 km långt och 50 km brett trafikområde med cirka öar.

5 3(5) 3 Verksamhetens ekonomi 3.1 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER Utfall 2011 Budget 2012 Budget 2013 Förändring BU13/BU12 % Landstingsbidrag % Biljettintäkter, resenärsintäkter % Uthyrning fordon % Uthyrning lokaler % Reklam % Övriga intäkter % S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER % VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader % Köpt landtrafik % Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) % Köpt sjötrafik % Drift och underhåll % Övriga kostnader % S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER % Resultat före avskrivningar o finansnetto % Avskrivningar % Finansnetto % Reavinst/reaförlust ÅRETS RESULTAT Budgeterade totala intäkter inom ramen för trafiknämndens ansvarsområde uppgår till mkr, varav mkr motsvarande knappt 40 procent avser biljettintäkter. Biljettintäkterna budgeteras öka med 357 mkr eller 5 procent. Landstingsbidraget uppgår totalt till mkr motsvarande 43 procent av intäkterna. Ökningen jämfört med budget 2012 uppgår till 6 procent. Verksamhetens budgeterade totala kostnader uppgår till mkr, en ökning med 6 procent jämfört med Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken på land svarar för mkr, eller knappt 90 procent av kostnaderna, färdtjänstverksamheten för mkr, eller drygt 8 procent och kollektivtrafiken på vatten för 329 mkr, eller 2 procent. Till detta kommer färdtjänstavdelningens verksamhet avseende myndighetsutövning med 24 mkr. Fördelningen är oförändrad jämfört med Trafiknämndens budgeterade resultat uppgår till 0 kronor i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut.

6 4(5) 3.2 Verksamhetsindelad resultaträkning Nedan redovisas de olika verksamheternas budget för verksamhetsåret RESULTATRÄKNING (Mkr) VERKSAMHETENS INTÄKTER SL Färdtjänstverksamhet WÅAB Färdtjänstavdelning Summa Trafiknämnden Landstingsbidrag Biljettintäkter, resenärsintäkter Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam Övriga intäkter S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Köpt landtrafik Köpt färdtjänst (inkl sjukresor) Köpt sjötrafik Drift och underhåll Övriga kostnader S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER Resultat före avskrivningar o finansnetto Avskrivningar Finansnetto Reavinst/reaförlust ÅRETS RESULTAT För vidare information se bilaga 1-4.

7 5(5) 4 Investeringar Investeringar (mkr) SL BU 2012*) BU 2013*) Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Tunnelbana Pendeltåg Lokalbanor Buss Trafikslagsgemensamt Erfarenhetsmässig justering Summa investeringar SL WÅAB Trafikinvesteringar 48,8 31,0 57,1 76,6 68,3 30,0 Maskiner/Inventarier/IT 22,6 26,0 6,0 8,0 6,5 6,5 Mark/Anläggningar 10,0 13,0 15,0 1,0 0,5 0,5 Summa investeringar WÅAB 81,4 70,0 78,1 85,6 75,3 37,0 Färdtjänstverksamheten Maskiner/Inventarier/IT 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa investeringar Färdtj.verks 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Färdtjänstavdelningen Maskiner/Inventarier/IT 0,1 0, Summa investeringar Färdtj.avd 0,1 0, Summa investeringar trafiknämnden *) Under förutsättning att LF den 18 sept beslutar om en nedjustering av budget 2012 med mkr och motsvarande utökning av ram 2013 Investeringsverksamheten är budgeterad till mkr år SL:s del av investeringsbudgeten uppgår till mkr, motsvarande 99 procent. 5 Nämndbehandling Budget behandlas av trafiknämnden den 25 september Anders Lindström Verkställande direktör/förvaltningschef Bilagor: Budget inklusive bilagor för - AB Storstockholms Lokaltrafik - Färdtjänstverksamheten - Färdtjänstavdelningen - Waxholms Ångfartygs AB

8 Slutlig budget 2013 LS TN FÄRDTJÄNSTAVDELNINGEN BUDGET 2013

9 Slutlig budget 2013 LS TN Budget 2013 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING VERKSAMHET VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION MÅL OCH UPPDRAG MÅL OCH UPPDRAG LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HUVUDUPPDRAG KORTSIKTIGA MÅL I FULLMÄKTIGES BESLUT OM DIREKTIV OCH RAMAR FÖR VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL FÄRDTJÄNSTAVDELNINGENS VERKSAMHETSUPPDRAG KVALITET OCH KVALITETSUPPFÖLJNING RESENÄRSUTVECKLING RESETILLDELNING VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR UTVECKLINGSARBETE VERKSAMHETENS EKONOMI ANTAGANDEN OCH FÖRUTSÄTTNINGAR I BUDGET RESULTATRÄKNING Intäkter Kostnader Personal BALANSRÄKNING INVESTERINGAR RISKER/MÖJLIGHETER ÅR PERSONAL MILJÖ STYRELSEBEHANDLING... 12

10 Budgetunderlag 2013 LS TN Budget 2013 för färdtjänstavdelningen Färdtjänstavdelningen handlägger myndighetsbeslut rörande tillståndsprövning och tilldelning av färdtjänstresor på delegation av ett färdtjänstutskott. Färdtjänstutskottet är ett utskott under trafiknämnden som delegerats att fatta beslut i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Trafiknämnden ansvarar för AB Storstockholms Lokaltrafik, färdtjänstverksamheten, färdtjänstavdelningen och Waxholms Ångfartygs AB. Färdtjänstavdelningen utgör organisatoriskt en första del av trafiknämndens förvaltning sedan början av år Budgeten för färdtjänstavdelningen omfattar lön och övriga personalkostnader för avdelningens anställda, telefoni, porto, utbildning av kommunala utredare, resor, läkarkonsulter m.m. Här finns också budget för trafiknämndens arvoden och omkostnader. Avdelningen hyr lokaler och utrustade arbetsplatser med viss kringservice av SL. I budgeten ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Kostnader avseende trafiknämndens förvaltning som bokförs på färdtjänstavdelningen förutsätts täckas inom den totala budgeten för trafiknämndens verksamheter. 1 Sammanfattning Färdtjänstavdelningens resultat för 2013 budgeteras till noll. Budgetomslutningen uppgår till 24,0 mkr. Budgeten för färdtjänstavdelningen följer landstingets mål och direktiv om att ge en god och effektiv service med hög kvalitet, korta handläggningstider och god tillgänglighet till medborgarna samt fortsätta utveckla effektiva arbetsmetoder i dialog med kommunerna och brukarna. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en alltmer tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. Detta ökar möjligheten till ett friare resande, samtidigt som resurserna används mer kostnadseffektivt och belastningen på miljön minskar. Fortsatt tillgänglighetsarbete i den allmänna kollektivtrafiken ska ge ett fortsatt minskat färdtjänstberoende och beaktas vid tillståndsprövning och resetilldelning. Antalet färdtjänstresenärer beräknas till , vilket är detsamma som i budget Resetilldelningen uppgår år 2012 till 198 resor per resenär och år. Tilldelningen för 2013 beslutas i särskild ordning. I avdelningens budget avsätts resurser för fortsatt arbete med tillgänglighet tillsammans med kommunernas utredare. En utvärdering ska göras av den nyligen införda datorstödda processen med elektroniskt ansökningsförfarande och tillgång till vissa beslut för kommunens utredare. Färdtjänstens webbportal används av avdelningen för att sprida information till kommunerna i syfte att öka kompetensen hos de kommunala utredarna och ge dem verktyg för utredningsprocessen. Avdelningens kontorsdatorer byts ut Personalbudgeten innehåller 28 helårsarbeten (26 befattningar). På personalsidan arbetar färdtjänstavdelningen med ledarskap, medarbetarskap, jämställdhet och kompetensutveckling. 1

11 Budgetunderlag 2013 LS TN Arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer och samarbete med företagshälsovården syftar till att förebygga, kartlägga och åtgärda ohälsa inom avdelningen. Färdtjänstavdelningen har som mål att den genomsnittliga sjukfrånvaron inte ska överstiga 4,5 procent år 2013, vilket överensstämmer med landstingets övergripande mål. Avdelningen ingår i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001: Verksamhet I Stockholms län har samtliga kommuner i ett särskilt avtal överlåtit sin skyldighet att anordna färdtjänst och pröva färdtjänstbehov till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Stockholms läns landsting. Avtalet gäller tillsvidare och färdtjänstavdelningen är avtalsuppföljande part inom landstinget. Färdtjänstavdelningen prövar om färdtjänstbehov föreligger, under hur lång tid och med vilket färdmedel. Den enskilde ansöker om färdtjänsttillstånd hos sin hemkommun. Färdtjänstavdelningens tillståndsprövning görs utifrån underlag från kommunen. Avdelningen beslutar även om extra resetilldelning utöver den generella resetilldelning som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutat om. Medborgaren som söker färdtjänst ska få en rättssäker, noggrann och effektiv prövning utifrån lag om färdtjänst och de riktlinjer som trafiknämndens färdtjänstutskott fastställer. Avdelningen arbetar för att rätt resenär ska beviljas rätt resande för rätt tillståndstid. Rätt resenär innebär att en individuell bedömning görs i enlighet med vad som menas i lag om färdtjänst. Rätt resande innebär att hänsyn tas till resenärens förmåga att resa och behov av service under resan. Rätt tillståndstid innebär att en rimlighetsbedömning görs av hur långvariga resenärens svårigheter är. 3 Verksamhetsidé och vision Färdtjänstavdelningen är experter på tillståndsgivning och resetilldelning gällande färdtjänst. I samarbete med SL och kommunala utredare ska avdelningen verka för ett minskat färdtjänstberoende till förmån för ett ökat resande i den allmänna kollektivtrafiken. När rätt resenär beviljas rätt resande för rätt tillståndstid bidrar färdtjänstavdelningen till att skapa fler resor för pengarna för dem som har få eller inga alternativ till färdtjänsten. 4 Mål och uppdrag 4.1 Mål och uppdrag landstingsfullmäktiges huvuduppdrag Landstingsfullmäktiges huvudmål avser tillförlitlighet, kvalitet och en ekonomi i balans. Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och ger god service med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde 2

12 Budgetunderlag 2013 LS TN medborgaren/färdtjänstresenären. Utvecklingsidén är att fler resor ska göras i en tillgänglig SL-trafik och i närtrafiken. Måluppfyllelsen följs med nedanstående nyckeltal. Mål och nyckeltal föreslås vara oförändrade under SLL huvudmål Dimension/parameter Utfall 2011 Mål 2012 Mål 2013 Tillförlitlighet Kvalitet Ekonomi i balans Färdtjänstansökningar handlagda inom sju dagar 86% 80% 80% Reseansökningar handlagda inom en vecka 78% 80% 80% Ekonomi i balans (Mkr) +0,5 0 0 Tillförlitlighet En viktig del av kvaliteten i myndighetsutövandet är att prövningen av färdtjänstbehovet sker på ett rättssäkert sätt. För att säkerställa rättssäkerheten i bedömningen av färdtjänstansökningar följer och analyserar avdelningen utfallet av de överklagningar som går vidare till förvaltningsdomstolarna. Kvalitet Färdtjänstavdelningen ansvarar för att myndighetsutövningen inom den särskilda kollektivtrafiken fungerar effektivt och att god service ges med hög kvalitet och tillgänglighet för den enskilde färdtjänstresenären. Avdelningens mätetal och mål gällande tillgänglighet och tidseffektivitet redovisas ovan. Ekonomi i balans Färdtjänstavdelningen budgeterar ett nollresultat för en fortsatt ekonomi i balans. 4.2 Kortsiktiga mål i fullmäktiges beslut om direktiv och ramar för 2013 För att styra landstingets verksamheter mot de långsiktiga målen finns följande kortsiktiga mål i landstingets budget/direktiv. Nöjda medborgare Nöjda resenärer Likvärdig behandling av alla invånare En ledande tillväxtregion Ekonomi i balans Stolta medarbetare Hållbar miljö Färdtjänstavdelningen fokuserar främst på målen Nöjda medborgare, Nöjda resenärer, Likvärdig behandling av alla invånare, Stolta medarbetare samt Ekonomi i balans. Nöjda medborgare mäts genom indikatorn för en effektiv handläggning av ansökan om färdtjänst andel ansökningar handlagda inom sju dagar. Avdelningen kvalitetssäkrar fattade bifallsbeslut genom stickprovsgranskning. Syftet är att säkerställa att handläggningen har gått 3

13 Budgetunderlag 2013 LS TN korrekt till samt att avdelningens handläggare bedömer ansökningarna likartat. Samtliga avslagsbeslut bedöms av en handläggare samt ställföreträdande avdelningschef. Uppföljning av målet Nöjda resenärer sker på likartat sätt och omfattar indikatorn för en effektiv handläggning av ansökningar om resor med kvalitetskontroll av fattade beslut. Utfallet av effektivitetsmåtten kommenteras i tertialrapporteringen. Resultatet av kvalitetskontrollen omsätts direkt i åtgärder. Kontinuerlig uppföljning av domstolsutslag ger en indikation att trafiknämnden gör en korrekt och rättssäker bedömning. Färdtjänstavdelningen verkar i alla sammanhang för en jämställd och rättvis färdtjänst. En konsekvensbeskrivning avseende jämställdhet görs i beslutsunderlag där det är relevant. All resenärsrelaterad statistik är könsuppdelad. Avdelningens samtliga handläggare ska genomgå landstingets jämställdhetsutbildning. Färdtjänstavdelningen budgeterar och arbetar för en ekonomi i balans. Måluppfyllelsen beträffande Stolta medarbetare mäts i landstingets årliga medarbetarenkät som avdelningen deltar i och följer upp. Målet är att bibehålla avdelningens höga medarbetarindex. När det gäller Hållbar miljö ingår färdtjänstavdelningen i SL:s miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001:2004. Färdtjänstavdelningen är representerad i SL:s hållbarhetsstyrgrupp samt i ledningens genomgång. I landstingets budget för trafiknämnden anges i övrigt följande mål och uppdrag för färdtjänstavdelningen, vilka kommer att följas upp under året. Utveckla mer effektiva metoder för handläggning och kundkontakt i dialog med kommunerna i Stockholms län och brukarorganisationerna. Fördelningen av antalet resor ska ses över 2013 i syfte att förbättra kvaliteten, minska färdtjänstens kostnader och möjliggöra ett friare resande. Målsättningen är att under 2014 öka resetilldelningen för dem med störst behov av färdtjänst. Möjligheten att hänvisa färdtjänstresenären till den anropsstyrda trafiken i syfte att ge resenären ett friare och mer kostnadseffektivt lokalt resande ska utredas i samverkan med färdtjänstverksamheten. Nära samarbete med kommunala utredare eftersträvas för att få bättre utredningsunderlag och därmed snabba och säkra färdtjänstbeslut. Färdtjänstavdelningen ansvarar för nätverksmöten med länets samtliga kommuner och stadsdelsförvaltningar för att förbättra handläggningen. Färdtjänstavdelningen och SL har ett nära samarbete för att uppnå målsättningen om en tillgänglig allmän kollektivtrafik för att senarelägga och minska färdtjänstbehovet bland medborgarna. Särskilda resurser har avsatts för att arbeta med tillgänglighet i samverkan med SL och kommunala utredare, bl.a. i form av nätverksgrupper. 5 Verksamhetens omfattning och innehåll 5.1 Färdtjänstavdelningens verksamhetsuppdrag Färdtjänstavdelningens verksamhet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning, med resenären i centrum och inom ramen för de riktlinjer och den budget som landstinget fastställer. Avdel- 4

14 Budgetunderlag 2013 LS TN ningen ska ge en god och effektiv service med hög kvalitet och tillgänglighet samt med korta handläggningstider. För 2013 innebär det att pröva ca ansökningar om färdtjänst och tilldela färdtjänstresenärer det antal resor som landstingsfullmäktige och färdtjänstutskottet beslutar. Avdelningen ska arbeta för att senarelägga färdtjänstbehovet och tillsammans med SL och länets kommuner verka för att fler resenärer reser med SL-trafiken eller närtrafiken trots funktionshinder. 5.2 Kvalitet och kvalitetsuppföljning Färdtjänstavdelningen följer de mål som landstingsfullmäktige beslutar. Nyckeltal som speglar åtagandena följs upp regelbundet. Uppföljningen ska leda till ett ständigt förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete. Målet för handläggningstiden för tillståndsansökningar och reseansökningar är att 80 % ska vara handlagda inom en vecka. Färdtjänstavdelningen har infört ett datorstöd för kommunernas och landstingets handläggning av tillståndsärenden. En utvärdering av datorstödet kommer att genomföras Utvärderingen ska ge svar på om kvaliteten på utredningarna ökar och om färre kompletteringar behövs vid beslutsfattandet. Utvärderingen ska också visa om de kommunala utredarnas möjligheter till återkoppling på sina utredningar i det nya systemet leder till ökad kunskap om vad som är väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmän kollektivtrafik, vilket är kriteriet för att beviljas färdtjänst. Den interna kontrollen av färdtjänstavdelningens ansöknings- och beslutsprocesser baserar sig på analys av följsamhet till rättspraxis och stickprovsgranskning av tillstånds- och tilldelningsbeslut. Färdtjänstavdelningen följer resultaten av de kundnöjdhetsmätningar som görs av Svensk Kollektivtrafiks kundbarometer för anropsstyrd trafik, där ett fastställt antal färdtjänstresenärer dagligen intervjuas om sin resa. Kvalitetsresultatet publiceras fortlöpande på en särskild hemsida där resultatet kan jämföras mellan deltagande trafikhuvudmän och över tid. 5.3 Resenärsutveckling De senaste åren har antalet färdtjänstresenärer långsamt ökat från år 2008 till år 2011, vilket är en ökning med 1,1 procent på tre år. Denna långsamma ökningstakt beräknas bestå under budgetperioden. Ungefär 77 procent av färdtjänstresenärerna i länet är 65 år eller äldre. Denna åldersgrupp beräknas öka med 11 procent under planperioden. Ungefär 37 procent av de färdtjänstberättigade är 85 år eller äldre. Antalet personer i länet som är 85 år eller äldre beräknas minska marginellt under planperioden. Korrelationen mellan hög ålder och färdtjänsttillstånd är stor. Ju äldre man blir desto större är sannolikheten för att bli färdtjänstresenär. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen budgeteras ett oförändrat antal resenärer. Antalet färdtjänsttillstånd budgeteras till år Antagandet om ett oförändrat antal färdtjänstresenärer grundar sig på de ansträngningar kommunerna, landstinget och SL gör för att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. 5

15 Budgetunderlag 2013 LS TN Den budgeterade utvecklingen framgår av nedanstående tabell. Alla volymuppgifter avser läget vid slutet av respektive år. Antalet personer som under någon period av året har tillstånd för färdtjänst beräknas till ca personer per år. Färdtjänstresenärer den 31/12 varje år Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Färdtjänstresenärer enbart taxi Färdtjänstresenärer, specialfordon Summa färdtjänstresenärer Andel av länets befolkning som har färdtjänst i % 3,41 3,34 3,27 3,23 3, Resetilldelning Resenär som har tillstånd att resa med specialfordon/rullstolstaxi har tillgång till resor efter behov. Detta gäller också för resenärer som beviljats undantag från samplanering, samt ungdomar under 25 år. För resenärer med tillstånd att åka taxi beslutar landstingsfullmäktige hur många färdtjänstresor en enskild resenär har rätt till för närvarande 72 resor per år. Färdtjänstutskottet ska därefter fastställa grunder för tilldelning av ytterligare resor. För 2012 är detta antal fastställt till 126 resor, d.v.s. totalt 198 resor. Ytterligare resor kan tilldelas efter ansökan och prövning. Samtliga färdtjänstresenärer får utan kostnad resa ett obegränsat antal resor med den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken, där de också fritt får ta med en ledsagare/medresenär. Eventuella förändringar av resetilldelningen år 2013 beslutas av färdtjänstutskottet i särskild ordning. 5.5 Verksamhetsförändringar utvecklingsarbete En tillgänglig allmän kollektivtrafik och närtrafiken ska vara det första alternativet vid val av färdsätt, för den som är berättigad till färdtjänst. En tillgänglig kollektivtrafik minskar eller senarelägger behovet av färdtjänst. Fler får möjlighet att resa utan begränsningar i form av regler och föreskrifter, samtidigt som resurserna blir mer kostnadseffektiva när fler reser tillsammans och belastningen på miljön minskar. Dessutom skapas möjligheter att satsa mer på de resenärer, som har färdtjänsten som enda resmöjlighet. Färdtjänstens myndighetsutövning ska utvecklas i enlighet med beslutade mål. Åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten och för att rätta till uppkomna brister ska genomföras. Utrymme för utveckling och förbättringar måste skapas inom tillgängliga ekonomiska resurser. Nedan redovisas planerade åtgärder på både kort och lång sikt. Åtgärderna svarar väl mot landstingets mål och riktlinjer. Tillgänglighetsarbete Färdtjänstavdelningen och SL har ett gemensamt intresse av att underlätta för funktionshindrade att resa i den allmänna kollektivtrafiken. Ansvaret för att öka tillgängligheten ligger på 6

16 Budgetunderlag 2013 LS TN SL och kommunerna i Stockholms län. Det är av stor vikt att tillgänglighetsarbetet inom den allmänna kollektivtrafiken fortsätter och ger till resultat att fler resenärer kan resa med den ordinarie kollektivtrafiken så att färdtjänstresurserna kan riktas främst till dem som inte har något eller få alternativ till färdtjänst. Inom färdtjänsten finns unik kompetens i tillgänglighetsfrågor. Färdtjänstavdelningen har ett uppbyggt kontaktnät i kommunerna och strävar efter att påverka de kommunala utredarna att ta hänsyn till genomförda tillgänglighetsåtgärder i sina utredningar. Tillgänglighetsåtgärderna ska marknadsföras till färdtjänstresenärerna och vägas in i prövningen av färdtjänstansökan. Översyn av tillståndsstrukturen En översyn av tillståndsstrukturen pågår i syfte att modernisera och anpassa tillståndsgivningen till den ökade tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Webbportalen Färdtjänstens webbportal bidrar till ett ökat informationsflöde till de kommunala utredarna. Färdtjänstavdelningen tillhandahåller bra arbetsverktyg åt de kommunala utredarna genom portalen. Samråd och dialog med brukarna Samråd och dialog med brukarna sker genom trafiknämndens beredning för färdtjänst och tillgänglighet enligt den modell för samverkan som avtalats mellan Stockholms läns landsting och handikapporganisationerna samt pensionärsorganisationerna. 6 Verksamhetens ekonomi 6.1 Antaganden och förutsättningar i budget 2013 Budgeten för färdtjänstavdelningen följer principer och förutsättningar i budgetanvisningarna från landstingsstyrelsens förvaltning. Löneökningen för avdelningen har beräknats till 2,6 procent år 2012 och 2 procent år Övriga prisökningar beräknas till maximalt 2 procent. Antalet resenärer beräknas till , vilket redovisats närmare i budgetavsnitt 5.1 Resenärsutveckling. I budgeten ingår ej eventuella konsekvenser för färdtjänstavdelningen av pågående arbete med ny förvaltningsorganisation för trafiknämnden. Kostnader avseende trafiknämndens förvaltning som bokförs på färdtjänstavdelningen förutsätts täckas inom den totala budgeten för trafiknämndens verksamheter. 7

17 Budgetunderlag 2013 LS TN Förändring mellan budget 2012 och budget ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2,5% 2,0% 1,7% 0,5% 0,0% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% Helårsarbeten Personalkostnader Lokalkostnader Övriga kostnader -1,4% Totala kostnader Färdtjänstavdelningens budgetomslutning ökar med 0,4 mkr eller 2 procent mellan budget 2012 och budget Resultatkravet på noll överensstämmer mellan åren. Intäktssidans ökning avser landstingsbidraget. På kostnadssidan ökar lönekostnader och övriga personalkostnader. Samtidigt omfördelas budgetmedel från ospecificerade övriga kostnader till IT-kostnader avseende utveckling av webbaserad färdtjänstansökan. Totalt sett ökar kostnadsbudgeten med 0,4 mkr. 6.2 Resultaträkning RESULTATRÄKNING (Mkr) Budget 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förändring BU13/BU12 Förändring BU13/Utf11 VERKSAMHETENS INTÄKTER Landstingsbidrag 23,9 23,5 20,6 2% 16% Övriga intäkter 0,1 0,1 0,1 0% 0% VERKSAMHETENS INTÄKTER 24,0 23,6 20,7 2% 16% Varav internt SLL 23,9 23,5 20,6 2% 16% VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader -17,9-17,5-14,3 2% 25% Hyreskostnader -1,6-1,6-1,6 2% 0% Övriga kostnader -4,5-4,5-4,4-1% 2% VERKSAMHETENS KOSTNADER -24,0-23,6-20,3 2% 18% Varav internt SLL -7,7-7,6-7,1 1% 8% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0% 0% Finansnetto 0,0 0,0 0,1 0% 0% ÅRETS RESULTAT 1) 0,0 0,0 0,5 Jämfört med utfallet 2011 ökar intäkterna i budget 2013 med 3,3 mkr eller 16 procent. Kostnaderna ökar med 3,7 mkr eller 18 procent. Resultatet minskar med 0,5 mkr. Förändringarna redovisas nedan. 8

18 Budgetunderlag 2013 LS TN Intäkter Färdtjänstavdelningens intäkter budgeteras för år 2013 till 24,0 mkr. Den övervägande delen av intäkterna är landstingsinterna och utgörs av landstingsbidrag på 23,9 mkr. Resterande intäkter, 0,1 mkr, är externa och utgörs av intäkter för försäljning av utbildning för kommunala färdtjänstutredare samt vissa personalanknutna bidrag. Intäktsökningen på 0,4 mkr jämfört med budget 2012 avser i sin helhet landstingsbidraget. Intäktsökningen jämfört med utfall 2011 på 3,3 mkr avser också landstingsbidraget som 2012 ökades för att täcka trafiknämndens arvoden och omkostnader samt färdtjänstavdelningens övertagande av färdtjänstens kundnöjdhetsmätningar Kostnader Avdelningens kostnader budgeteras till totalt 24,0 mkr och utgörs till största delen, 17,9 mkr, av personalkostnader. Personalkostnaderna redovisas närmare under avsnitt Övriga kostnader på 6,1 mkr utgörs av: Lokalhyra till SL Arbetsplatshyra till SL Läkarkonsulter Porto, telefoni, löneadministration m.m. Webbaserad färdtjänstansökan Kundnöjdhetsmätning via Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer Trafiknämndens omkostnader Övrigt Summa 1,6 mkr 1,2 mkr 0,7 mkr 0,8 mkr 0,8 mkr 0,3 mkr 0,4 mkr 0,3 mkr 6,1 mkr Kostnader för färdtjänstanknutna IT-system, t.ex. det kundadministrativa systemet SeKund, Lagret, Webbportalen, ekonomisystemet m.fl. budgeteras under färdtjänstverksamheten (SL) liksom kostnader för resenärsinformation. Färdtjänstavdelningen får enligt avtal nyttja dessa system utan ersättning och SL:s personal biträder färdtjänstavdelningen i dessa frågor. Jämfört med budget 2012 är de övriga kostnaderna oförändrade. Vissa omfördelningar har dock gjorts. Kostnaderna för webbaserad färdtjänstansökan beräknas öka något liksom trafiknämndens omkostnader. Kostnaderna för läkarkonsulter och porto minskar liksom vissa ospecificerade kostnader. Jämfört med utfallet för 2011 ökar kostnaderna med 0,1 mkr Personal Färdtjänstavdelningens organisation innehåller totalt 26 heltidsbefattningar (28 helårsarbeten) för myndighetsutövning och administrativa uppgifter. Personalkostnaderna uppgår till 17,9 mkr. Av dessa avser 16,4 mkr kostnader för löner till avdelningens personal och arvoden till förtroendevalda. Resterande 1,5 mkr avser övriga personalkostnader som utbildning, kurser och konferenser, personalförmåner, arbetsmiljö m.m. Jämfört med budget 2012 ökar perso- 9

19 Budgetunderlag 2013 LS TN nalkostnaderna med 0,4 mkr eller 2 procent. För år 2014 och 2015 budgeteras personalkostnaderna till 18,4 respektive 19,0 mkr. Årsvis personalkostnadsförändring (%) Budget Budget 2013 Plan 2014 Plan Total personalkostnadsförändring 25,7% 2,5% 2,8% 2,9% varav budgeterad löneökning 2,0% 2,6% 2,0% 2,0% varav budgeterad volymförändring 22,4% 0,0% 0,0% 0,0% varav budgeterad PO 1,2% -0,1% 0,0% 0,0% Volymförändringen 2012 avser nytillkomna arvoden och omkostnader för trafiknämnden och dess utskott och beredningar, vilka från och med 2012 budgeteras under färdtjänstavdelningen. Löneökning budgeteras med 2 procent per år. PO-pålägget uppgår i enlighet med givna anvisningar till 44,34 procent per år Budgeten för personalkostnaderna 2013 är 3,6 mkr högre än utfallet 2011, huvudsakligen på grund av de tillkommande kostnaderna för trafiknämnden Budgeten beräknas dessutom med full bemanning, högre löneläge och högre PO-pålägg än utfallet 2011 samt dessutom något ökade övriga personalkostnader. Förändring av antal helårsarbeten Budget Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 (närvaro - och frånvarotid exkl. extratid) 2012 Totalt antal helårsarbeten Balansräkning BALANSRÄKNING (Mkr) Budget 2013 Budget 2012 Utfall 2011 Förändring BU13/BU12 Förändring BU13/Utf11 TILLGÅNGAR Anläggningsstillgångar 0,1 0,1 0,0 0% 100% Omsättningstillgångar 0,4 7,7 7,1-95% -94% varav kassa och bank 0,0 6,8 6,5-100% S:A TILLGÅNGAR 0,5 7,8 7,1-94% -93% EGET KAPITAL Eget kapital -19,0 5,5 1,5-445% -1367% varav årets resultat 0,0 0,0 0,5 0% -100% Avsättningar 0,0 0,0 0,0 0% 0% SKULDER Långsfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0% 0% Kortfristiga skulder 19,5 2,3 5,6 748% 248% S:A SKULDER & EGET KAPITAL 0,5 7,8 7,1-94% -93% Tillgångarna minskar 2013 till följd av ett prognosticerat försämrat resultat och därmed minskade likvida medel. Skuldökningen avser ett ökat nyttjande av avdelningens checkkredit. Anledningen till det försämrade resultatet är att trafikförvaltningens kostnader bokförs hos färdtjänstavdelningen utan att budget tillförts nämnden. 10

20 Budgetunderlag 2013 LS TN Investeringar Investeringar (Mkr) Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Inventarier/IT 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningens kontorsdatorer byts ut under perioden Investeringen beräknas till totalt 0,2 mkr. 7 Risker/möjligheter år 2013 Ett ökat antal färdtjänstresenärer och/eller en ökad resetilldelning utgör en risk för ökade kostnader för färdtjänsttrafiken. Färdtjänstverksamheten, som svarar för färdtjänsttransporterna visade vid slutet av år 2011 en underskott på 92 mkr. En fortsatt negativ ekonomisk utveckling kan komma att påverka färdtjänstavdelningens arbete och regelverket som styr färdtjänsten. Färdtjänstverksamheten har få egna styrmedel för att påverka resevolymerna. Utan en nära samverkan finns risk för en ogynnsam utveckling av reskostnaderna. För att motverka en oplanerad ökning av resandet samarbetar färdtjänsten, SL och kommunerna om en långtgående tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken och dess kringmiljö. Färdtjänsttillstånden avpassas efter resenärernas olika förmåga att resa och behov av service vid resandet, och mer kostnadseffektiva resformer, t.ex. närtrafik utvecklas. För att dessa alternativ ska ge ekonomisk effekt måste resenärerna, tydligare än i dag, styras till det mest kostnadseffektiva av de färdsätt som är möjliga och lämpliga. Resenären behöver också information och annat stöd för att åka kollektivt. För att färdtjänstavdelningen ska bli framgångsrik har följande faktorer stor betydelse. Att tillgänglighetsarbetet fortskrider i god takt Att de kommunala utredarna ser som sin uppgift att vara en del av tillgänglighetsarbetet genom att informera färdtjänstsökande och ta hänsyn till tillgänglighetsarbetet i sina utredningar om färdtjänstbehov Att goda samarbetsformer med SL finns och vidmakthålls En risk är att dessa villkor ej kan uppfyllas. 8 Personal Landstinget, och därmed färdtjänstavdelningen, ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som kännetecknas av kompetenta, ansvarstagande och stolta medarbetare som alltid har kunden i fokus. Färdtjänsten har under flera år arbetat med ständiga förbättringar, utvecklings- och förnyelseprojekt, vilket fortsätter. Ett flertal organisatoriska förändringar har gjorts de senaste åren och avdelningen kommer under budgetperioden, liksom tidigare, att behöva anpassa sig till förändringar både internt och externt. I utvecklingsarbetet ska medborgar- och medarbetarperspektivet stå i fokus. 11

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

Bilaga 3. Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga 3 Specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik Nuvarande lydelse AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ägs av Stockholms läns landsting. Syftet med bolagsformen är att skapa förutsättningar

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 5 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av trygghetsresurser innefattande ordningsvakts- och trygghetsvärdstjänster Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB

Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Objektbeskrivning för Trafiknämnden, Storstockholms lokaltrafik AB och Waxholms Ångfartygs AB Uppgifter TN:s org.nr: 212100-0016 SL:s org. nr: 556013-0683, ägare: Stockholms läns landsting WÅAB:s org.nr:

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Investeringsstrategi

Investeringsstrategi Investeringsstrategi Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Bakgrund I beslut om 2011 års budget gav landstingsfullmäktige landstingsstyrelsen i uppdrag att i samband med budget 2012

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Investeringsstrategi. Reviderad Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans

Investeringsstrategi. Reviderad Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Investeringsstrategi Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 1. Förutsättningar Stockholm är en växande region och det är viktigt att skapa förutsättningar för människor

Läs mer

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten

Rapport Framtida inriktning för färdtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-08-01 Handläggare Linnéa Lundbäck Telefon: 08 508 10 100 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-08-25 Rapport Framtida inriktning för

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Fakta Stockholms läns landsting

Fakta Stockholms läns landsting 1 Fakta 2 Ansvar, mål och omfattning 3 ansvarar för länets: hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kollektivtrafik och regionplanering landstinget bidrar även till kulturen i länet. 4 Långsiktiga

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Budgetunderlag 2013 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, SL-koncernen och WÅAB inklusive förslag till investeringsplan

Budgetunderlag 2013 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, SL-koncernen och WÅAB inklusive förslag till investeringsplan 1(2) Datum 2012-03-08 TN 1203-0069 Trafiknämnden Budgetunderlag 2013 för Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, SL-koncernen och WÅAB inklusive förslag till investeringsplan 2013-2017 Bilagt återfinns budgetunderlag

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting Org.nr 556477-9378 Verkställande Direktören SKRIVELSE 2016-11-02 LIS AB 2016-0028 Styrelsen Budgetunderlag 2017 och planår 2018-2021, Ärendebeskrivning Budgetunderlag 2017 och

Läs mer

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017

Mål och strategier för Skånetrafiken. KTN den 6 februari 2017 Mål och strategier för Skånetrafiken KTN den 6 februari 2017 Skånetrafikens uppdrag Verksamhetsplan vs Trafikförsörjningsprogram 2016 Grunder för kollektivtrafikens utveckling i Trafikförsörjningsprogrammet

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

SL-2014-0017. Trafiknämnden

SL-2014-0017. Trafiknämnden SL--0017 Trafiknämnden FEBRUARI 2 (20) SL--0017 Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari och förväntad utveckling... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för. busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/ Värmdö

Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för. busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/ Värmdö 1(6) Buss och Färdtjänst Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 8 TN 2014-0449 Beslut avseende tillägg till uppdragsavtal E19 för busstrafikområdena Huddinge/Botkyrka/Söderort

Läs mer

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-19 LS 1312-1601 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 0 8 0 0 0 25^ Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende

Läs mer

Ansvars- och beslutsordning

Ansvars- och beslutsordning 0 Ansvars- och beslutsordning Investeringsstrategin Reviderad 2014 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 2. Definition av investeringsbegrepp...

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 55Ö477-9378 Verkställande Direktören i (i) SKRIVELSE 2015-11-11 LISAB 2015-0003 Styrelsen Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Landstingsstyrelsens förvaltning Avdelningen för Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Handläggare: Patrick Aronsson Landstingsstyrelsen Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten 1(4) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-04-16, punkt 14 Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Läs mer

Månadsrapport per juli 2017

Månadsrapport per juli 2017 Stockholms läns landsting Månadsrapport per juli 2017 2 (10) Perioden januari-juli i korthet Periodens resultat före omställningskostnader 1 uppgår till 2 888 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (6)

JIL Stockholms läns landsting i (6) JIL Stockholms läns landsting i (6) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi Landstingsstyrelsen Mål och budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017 samt

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik

Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt som biljett i Waxholmsbolagets trafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-14 LS 1311-1437 LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 4 9 * Landstingsstyrelsen Beslut om att färdtjänstkort ska vara giltigt

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Budget 2013 Länstrafiken

Budget 2013 Länstrafiken Budget 2013 Länstrafiken Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Kollektivtrafiken ska ses som Det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om kunderna samt erbjuda prisvärda, enkla

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden

Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden 1(1) Trafiknämnden Identitet TN 1202-0034 Datum 2012-02-09 Uppföljning av 2011 års verksamhet för Trafiknämnden har upprättats per 2011-12-31 avseende Trafiknämnden, Färdtjänstavdelningen, AB Storstockholms

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län

Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län Bakgrund Utredning och dialog sedan 2007 Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god ägarstyrning av kollektivtrafiken som stämmer med ny

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby 1(3) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se 2015-01-22 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 11 TN 2014-0321 Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning

Läs mer

Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning

Översyn av Investeringsstrategin och Investeringsstrategins ansvars- och beslutsordning Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 LS 1308-1033 LS 1407-0854 Handläggare: Peter Forsén Landstingsstyrelsens fastighets-

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012

TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012 TRAFIKNÄMNDEN ÅRSRAPPORT 2012 1(6) Trafiknämnden Årsrapport 2012 1 Verksamhetens omfattning och innehåll Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, på vatten och för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Mars 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-06-02 2 (8) Perioden januari mars i korthet Resultatet för perioden uppgår till

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 14 1 2 Sammanfattning Trafikförvaltningen har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, Stockholms län ska

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen 2015 Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell Månadsrapport Maj 2015 För beslut i landstingsstyrelsen 2015-09-01 Stockholms läns landsting Månadsrapport per maj 2015 Dokumenttyp

Läs mer

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken

Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken 1 (5) Datum 2011-10-11 Identitet TN 1110-214 Trafiknämnden Införande av låginstegsbussar i SL-trafiken Sammanfning På lång sikt är SL:s mål den allmänna kollektivtrafiken ska upplevas som det mest raktiva

Läs mer

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken

Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken 1(5) Sjötrafikenheten Handläggare Göran Malmsten 08-686 1772 nämnden 2014-04-29, punkt 14 0244 Införande av SL- taxa, zon A, i hamntrafiken Ärendebeskrivning I ärendet ges förslag till att införa SL- taxa,

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593. Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling inom landstingets trafikverksamhet Stockholms läns landsti ing 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1593 Landstingsstyrelsen LANDSTIG GSSTYRc LSEM 14-03- 0 < C G G G 7 Handlingsplan för att säkra en positiv utveckling

Läs mer