Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost"

Transkript

1 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller i huvudsak även kravet på beskrivning av förbundets allmänna handlingar enligt bestämmelserna 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Arkivbeskrivningen ersätter ingen tidigare arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen har upprättats av Eva Barregård, Arkivansvarig vid Samordningsförbundet Göteborg Nordost 1. Myndighetens namn Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2. Samordningsförbundets tillkomst Samordningsförbundet Göteborg Nordost har funnits sedan och har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Lagen om finansiell samordning har funnits sedan den 1 januari Att statliga och kommunala myndigheter bildar en gemensam juridisk organisation, som till exempel ett samordningsförbund, är unikt i svensk förvaltningshistoria. 3. Samordningsförbundets organisation och historik Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ger sedan år 2004 kommun, landsting, Försäkringskassa och Arbetsförmedling möjlighet att bilda samordningsförbund för att finansiellt samordna rehabiliteringsinsatser. För ett samordningsförbund ska det finnas en förbundsordning som ska fastställas av förbundsmedlemmarna. Samordningsförbundet är en egen juridisk person som leds av en av parterna vald styrelse. Styrelsens beslut effektueras av en förbundschef. Förbundschefen och förbundets övriga administrativa personal har sin anställning hos någon av förbundets medlemsmyndigheter men arbetar helt efter anvisningar från förbundets styrelse. Den anställande myndigheten har rehabiliteringsansvaret för sin personal och ersätts av förbundet för lönekostnader och ev. övriga personalomkostnader. 1

2 Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Göteborgs Stad. Samordningsförbundet finansierar verksamheter för personer i yrkesverksam ålder i behov av samordnad rehabilitering för att uppnå eller vidmakthålla en arbetsförmåga. Målgruppen inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost är personer i yrkesverksam ålder och är bosatta i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg. Arbetsformer/organisation STYRELSEN Samordningsförbundet Göteborg Nordost SAMVERKANS- AKTIVITETER Sekretariat/Kansli Beredningsgrupp NO Styrelsen Sekretariat/Kansli: En ordinarie ledamot samt en ersättare utsedda från respektive Arbetsförmedlingen (tjänstemän); Försäkringskassan (tjänstemän), VGR (fullmäktigeledamöter, Gbg Stad (fullmäktigeledamöter). Huvudmännen ger bidrag till förbundets verksamhet. Styrelsen beslutar om vilka insatser för individer och vilken form av samverkansutveckling som kan få stöd och med vilket belopp. Styrelsens Förbundschef samt Biträdande förbundschef/processtödjare(kansliet köper också löpande tjänster för ekonomisk redovisning och för hantering av ersättningar till styrelsen) Beredningsgrupp NO Förvaltningschefer eller motsvarande, två utsedda från varje lokal huvudman i Nordost. Har i uppgift att stödja förbundschefen i beredning inför styrelsens beslut om stöd till samverkansaktiviteter för boende i Nordost. Deltar i återkommande dialog med styrelsen kring samverkan. Varje chef svarar för förankring av samverkansprocessen i den egna organisationen. Samverkansaktiviteter: Personal som under ledning av berörda linjechefer och med viss finansiering och stöd från Samordningsförbundet arbetar direkt med personer inom målgruppen eller med kompetensutveckling inom 2

3 samordnad rehabilitering. I vissa fall samlas cheferna formellt som styrgrupp till någon av aktiviteterna. 4. Samordningsförbundets verksamhet Intentionen med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning med syfte att hindra att människor hamnar i rundgång mellan olika myndigheter. De samordnade resurserna ska användas till insatser med syfte att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga samt till att på annat sätt stödja och utveckla samverkan mellan parterna. Syftet med samverkan är att utveckla och pröva nya former av arbetssätt, metoder och organisation med individens behov i centrum. Syftet är också att främja kunskapsutveckling och kompetenshöjning av de ingående myndigheternas personal. Samordningsförbundet leds av en styrelse, vars uppdrag är att ansvara för och besluta om förbundets mål och riktlinjer. Förbundschefens uppgift är att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar och att ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd för detta har förbundschefen en beredningsgrupp bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman/medlem. Insatserna inom den finansiella samordningen avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. I praktiken är detta en avgränsning som innebär att samordningsförbundet ska finansiera insatser som ska utföras av en eller flera av förbundets medlemmar. Samordningsförbundet ska med andra ord inte stå som huvudman för någon av de verksamheter man finansierar. 3

4 Förbundet har till uppgift att: besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, stödja samverkan mellan samverkansparterna, finansiera sådana insatser som avses i 2 och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna, och upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 5. Bestämmelser för Samordningsförbundets verksamhet I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I 10 framgår att samordningsförbundet ska fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Verksamheten styrs av förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Ett samordningsförbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion som fattar beslut i eget namn. Ett samordningsförbund likställs med en myndighet och med detta följer att förbundet omfattas av de lagar och förordningar som gäller för en myndighet. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) lägger ansvaret för tillsynen av att ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen på den kommun som är medlem av förbundet. Kommunfullmäktige i den ansvariga kommunen får, efter samråd med Riksarkivet, meddela föreskrifter om förbundets arkivvård. Arkivreglemente för Göteborgs Stad ska tillämpas av Samordningsförbundet Göteborg Nordost i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut Av reglementet framgår att förbundet i samråd med Regionarkivet (arkivmyndigheten) ska besluta om gallring av handlingar, vidare att förbundet svarar för vården av sitt arkiv och ska utse arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare. Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. Förbundet ska, enligt lagen om finansiell samordning, upprätta årsbokslut och årsredovisning senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Frågor om arkivbildning och arkivvård regleras främst i arkivlagen, arkivförordningen och i arkivreglementet för Göteborgs Stad. Av dessa framgår bl.a. att myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 4

5 rätten att ta del av allmänna handlingar behovet av information för rättsskipning och förvaltning forskningens behov av information Utöver arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) och arkivreglementet finns ett flertal lagar (med tillhörande förordningar) med bestämmelser som rör hanteringen av allmänna handlingar. I första hand kan nämnas: Tryckfrihetsförordningen, 2 kap (1949:105) Offentlighets och sekretesslagen, OSL (2009:400) Personuppgiftslagen (1998:204) Lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091) Preskriptionslagen (1981:130) Diskrimineringslagen (2008:567) Kommunallagen (1991:900) Förvaltningslagen (1986:223) Lagen om kommunal redovisning (1997:614) 6. Sambandet mellan förbundets verksamhet och handlingar I tabellen framgår viktiga handlingar för Samordningsförbundet Göteborg Nordost. För fullständig översikt av handlingar se förbundets dokumenthanteringsplan. Verksamhetsområde Handlingstyp IT-system (i vissa fall) Styra, leda och följa upp Attestordning Budget Delegationsordning Förbundsordning Protokoll Revisionsberättelse Revisionsredogörelse Tjänsteutlåtanden Utvärderingar Verksamhetsplaner Verksamhetsuppföljning Samordningsförbundet Göteborg Nordost varken äger eller förvaltar något IT system som innehåller allmänna handlingar, se Redogörelse för IT system med allmänna handlingar som rör Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Obs! Den dokumentation som produceras i någon av de verksamheter som samordningsförbundet finansierar utgör allmänna handlingar i de verksamheterna. Respektive rehabiliteringsaktör t.ex. vårdcentraler eller stadsdelsförvaltningar som utför rehabiliteringsinsatser är i detta sammanhang att anse som egna arkivbildare inte samordningsförbundet. 5

6 7. Planering och styrning av arkivbildningen Samordningsförbundets allmänna handlingar tas upp i dokumenthanteringsplanen som är strukturerad efter samordningsförbundets verksamhetsområden. Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt. Den visar vilka handlingar som finns, hur dessa ska hanteras, om de ska bevaras eller om de får gallras, och när i så fall detta får ske. Dokumenthanteringsplanen tar upp handlingstyper som vanligen förekommer eller som kan förekomma i verksamheten. Att en handling förekommer i planen betyder inte alltid att handlingen ska produceras utan bara hur den ska hanteras om den förekommer. Planen är ett levande styrdokument som ska uppdateras efterhand som det uppstår förändringar. Samordningsförbundet har inga övriga styrande dokument avseende hantering av allmänna handlingar. 8. Sökingångar till arkivet och Samordningsförbundets handlingsbestånd Tillsammans med samordningsförbundets diarium fungerar dokumenthanteringsplanen som sökväg till de aktuella handlingar som finns hos förbundet. Nedanstående verktyg kan också vara till hjälp vid sökning av förbundets allmänna handlingar och arkiv: Denna arkivbeskrivning, som ger övergripande information om förbundets verksamhet, arkiv och hur handlingar kan nås Diarieplan Manuellt diarium Styrelseprotokoll och föredragningslistor Pärmar och aktsystem för de handlingar som inte diarieförs Databaser Gemensamma servrar Samordningsförbundet Göteborg Nordost varken äger eller förvaltar något IT system som innehåller allmänna handlingar, se Redogörelse för IT system med allmänna handlingar som rör Samordningsförbundet Göteborg Nordost. I både arkivlag och i 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad framgår att varje myndighet ska redovisa sitt arkiv i en systematisk arkivförteckning. Samordningsförbundet saknar arkivförteckning och har inte heller inventerat arkivbeståndet. 6

7 Allmänna handlingar som administreras och förvaras hos andra myndigheter än hos samordningsförbundet: Bokföring och övrig ekonomiadministration köps som tjänst från Göteborgs Stads förvaltning Intraservice Administration av ersättning till styrelseledamöter köps som tjänst från Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice enheten lön och ekonomiservice Uppföljning av verksamhetsresultat för insatser som stöds av samordningsförbundet erhålls genom det nationella webbaserade individuppföljningssystemet SUS, som ägs,administreras och utvecklas av Försäkringskassan. Förbundet har endast åtkomst till avidentifierade uppgifter. All personal, såväl på kansliet som i verksamheterna, har sin anställning hos någon av parterna, som har arbetsgivaransvaret. Handlingarna är därmed inte allmänna handlingar hos samordningsförbundet. Skriftliga avtal reglerar kostnader och ansvar. 9. Bevarande och gallring En allmän handling får inte förstöras eller raderas såvida det inte sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Av 8 arkivreglemente för Göteborgs Stad framgår att gallring av handlingar hos förvaltningar och bolag fattas i samråd med arkivmyndigheten. Gallringsbeslut fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan. Samordningsförbundet Göteborg Nordost ska, förutom den förbundsspecifika dokumenthanteringsplanen även tillämpa följande generella gallringsbeslut: Generell dokumenthanteringsplan för EU-projekt inom Göteborgs Stad (Arkivnämndens beslut , 35 ) Gallring i Göteborg Stad av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse (Servicenämndens beslut , 92 ) 10. Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess Samordningsförbundets handlingar omfattas mycket sällan av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. Här nedan redovisas vilka bestämmelser om sekretess som samordningsförbundet skulle kunna tillämpa på uppgifter i förbundets handlingar: 19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse: Uppgifter i handlingar i upphandlingsärenden enligt 19 kap. 3 OSL 21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer: Uppgift om enskilds hälsa och sexualliv enligt 21 kap. 1 OSL 7

8 Uppgift om enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift vid förföljelse enligt 21 kap. 3 OSL Personuppgift enligt personuppgiftslagen, PuL enligt 21 kap 7 OSL 39 kap. Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet: Uppgift om personalsocial verksamhet, enskilds hälsotillstånd eller personalvårdande åtgärder avseende anställda enligt 39 kap. 1 2 OSL 11. Arkiv som Samordningsförbundet förvarar Samordningsförbundet Göteborg Nordost förvarar enbart sitt eget arkiv fr.o.m. den 1 januari Arkiv som överlämnats till arkivmyndighet Inga arkiv har överlämnats till arkivmyndighet eller till annan myndighet. 13. Arkivverksamhetens organisation och ansvar Biträdande Förbundschefen är arkivansvarig och arkivredogörare. Förbundschefen är den som kan lämna närmare upplysningar om samordningsförbundets allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 punkt 4 OSL (2009:400). 8

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31

Arvika kommun. Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens ärendehantering. Revisionsrapport. KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 Kommunstyrelsens och myndighetsnämndens Revisionsrapport KPMG Bohlins AB 28 maj 2008 Antal sidor: 31 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013

Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013 Älvstranden Utveckling AB Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning sid 5

Läs mer

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet

ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD. en praktisk. handledning. från. Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet ATT HANTERA PROJEKT- HANDLINGAR I STOCKHOLMS STAD en praktisk handledning från Stadsarkivet Innehållsförteckning

Läs mer

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av diarieföring Innehåll Sammanfattning...3 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan skolnämnden

Dokumenthanteringsplan skolnämnden Dnr SKN 601/14 Dokumenthanteringsplan skolnämnden Antagen av skolnämnden den 20 augusti 2014 81 Innehållsförteckning Inledning...5 Arkivbeskrivning...5 Förvaltningshistorik...5 Verksamhetsbeskrivning...6

Läs mer

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige 2008-05-26. Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Dnr KFN 54/15 Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-04-23, 31 Gäller från och med 2015-05-01 Inledning I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivhandbok för Malmö stad:

Arkivhandbok för Malmö stad: Arkivhandbok för Malmö stad: Registrering, dokumenthantering och arkivvård i Malmö stad 1 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Bevarande och gallring av allmän handling... 6 2.1 Offentlighetsprincipen och hantering

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB)

Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Dokumenthanteringsplan Mölndals Parkerings AB (MPAB) Antagen av styrelsen för MPAB den 22 november 2013 Gäller från och med 1 januari 2014 Inledning 3 A. Arkivbeskrivning 3 Bolagsshistorik 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer