Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schizofreniförbundets verksamhetsberättelse 2011. Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser 1

2 Innehåll Året som gått - Per G Torell, sidan 3 Verksamhet i egen regi, sidan 4 Projekt, egna och i samarbete, sidan 6 Här finns vi representerade, sidan 8 Ekonomi, sidan 12 Schizofreniförbundets styrelse 2011, sidan 13 Förbundsstyrelsens möten 2011, sidan 14 Förbundskansliet, sidan 15 Medlemsföreningarna, sidan 16 Tack, sidan 18 2

3 Året som gått Styrelsen framlägger här årsberättelse Förbundet står inför en period av konsolidering. Ekonomin håller på att komma i balans. Vi måste fundera på hur vi rekryterar nya medlemmar. Vi måste ha bättre kontakt med våra föreningars dagliga verklighet. Som nyvald ordförande känner jag mig stolt och glad över förtroendet ni alla har gett mig. Jag har haft en startsträcka, då jag deltagit i allt vad jag kunnat av konferenser och samlingar för att få ett grepp om vad som krävs av förbundet. Och hur vi ska fördela arbetet mellan förbundsstyrelsens ledamöter och kansliet. Vi har börjat arbeta på en fördelning. Vi är inte klara än. Vi måste tillsammans tänka kreativt, tänka annat, tänka igenom inför den framtid, som kan bli spännande. Några frågor, som är viktiga: Personligt Ombud. Var finns de klienter till PO, som har psykosproblematik? Hur ska PO-verksamheten organiseras? Vilken roll kan YPOS, yrkesorganisationen för PO ha? Har Parasoll och PO- Skåne något att bidra med sin fristående ställning? Anhörigfrågor Hur kan vi använda Närståendestudien av Lena Flyckt på bästa sätt? Hur möter vi kommunernas försök att också vara en resurs för oss som anhöriga till funktionshindrade? Hur utnyttjar vi vår hemsidas nya anhörigsida? Hur ska vi använda Prospect? Erfarenhetsgruppen (EG) EG behöver en tydligare roll. EG i sin nuvarande form har funnits länge. Nu är det tid för fas två i dess utveckling. Vad betyder det att vara en referensgrupp till styrelsen? Förbundsstyrelsen har beslutat att för att bli medlem i gruppen ska man nomineras av sin lokala förening. Hur ställer sig de lokala föreningarna till detta? Tack för dessa månader! Vi återkommer vid Kongressen Förbundsstyrelsen genom Per G Torell 3

4 Verksamhet i egen regi Hemsidan Redaktionsrådet är Sture Andreasson, Kent Blomnell, Ulla Elfving-Ekström och Per G Torell. Webbredaktör är Kristina Kleinert. Redaktören och rådet planerade 2011 för en uppdatering av publiceringsverktyget EpiServer och i samband med det en förbättrad struktur, funktionalitet och design. Med det nya medlemssystemet kan vi koppla till hemsidan. Det innebär att vi nu kan öppna interna sidor med inlogg. Detta kommer att ske så snart förbundet har ekonomiskt utrymme för det. Juridik Per Scholtz År 2011 gällde de flesta frågorna socialförsäkringslagstiftningen, det är de senaste årens ändringar som har orsakat problem. Även inom området familjerätt fick juristen många frågor liksom frågor om vad som gäller för hyresrätt. Det är viktigt för våra medlemmar att veta vad som gäller för besittningsskydd vid olika tillfällen. Rådgivning till förbundets funktionärer handlade i stor utsträckning om olika avtalsförhållanden. Till detta kommer, vilket kan synas egendomligt, rådgivning i hur man kommer fram i byråkratin. Detta gäller inte minst i den kommunala byråkratin som ju kan variera starkt mellan olika kommuner. Sedan i juni 2008 har Schizofreniförbundet en juridikkonsult som stöd för medlemmar och personliga ombud. De som kontaktar juristen kommer från hela landet utom Skåne där det ju finns ett annat system och en annan organisation. Kontakterna sker mestadels på telefon eller e-post. I några fall stannar det vid ett telefonsamtal men ofta fortsätter kontakterna upp till ett dussintal gånger och juristen har fortfarande kontakt med anhöriga som första gången ringde för över ett år sedan. Källan 2011 genomförde Källan åtta grupper om vardera tio veckor med barn, tonåringar och föräldrar. Gruppledare för Källan är Peter Wettainen, legitimerad psykolog, Lisbeth Ryderstedt, pedagog. Elio Bussoli, legitimerad, psykolog, Halldis Hag Andersson, pedagog Lena Västberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut. Från och med 1 april 2008 driver förbundet Källans gruppverksamhet för familjer där en förälder drabbas av psykisk ohälsa/funktionsnedsättningar. Förbundet tog över verksamheten efter Stockholmsdistriktet den 1 april

5 Phrenicus medlemstidningen Schizofreniförbundet producerar tidningen Phrenicus helt i egen regi sedan nummer 3, Dessförinnan anlitade förbundet PR-företaget Burson Marsteller. Ansvarig utgivare för Phenicus två första nummer fram till var Rakel Lundgren, därefter är Per G Torell ansvarig utgivare. Redaktionsrådet består sedan dess av Sture Andreasson, Kent Blomnell, Ulla Elfving-Ekström och Per G Torell. Redaktör är Kristina Kleinert, hon gör även layout. Prospect Schizofreniförbundet genomförde en återträff för Prospectledare Familj och Vänner under år 2011 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ordföraden hade en presentation av Prospect IFS Liköping. Årsmöte - kongress 2011 Förbundet utdelar stipendium till personer som på ett särskilt sätt belyst förbundets intresseområden. År 2011 delades priset mellan psykiater Ing-Marie Wieselgren, SKL Sveriges Kommuner och Landsting och docent Lena Flyckt, Centrum för psykiatriforskning, S:t Görans sjukhus, Stockholm. Kongressprogram 2011: Mårten Gerle, Socialstyrelsen Ogynnsamma levnadsvillkor. Kevin Jones, generalsekreterare EUFAMI Familjens roll i Europa. Claes Tjäder, Avdelningschef Hjälpmedelsinstitutet Tillgång till hjälpmedel ger tillgång till samhället. Lena Flyckt docent, Centrum för Psykiatriforskning, S:t Görans sjukhus Stockholm Närheten som halvtidsjobb. Ann Wickström, författare De galna systrarna. Carina Gustavsson, Socialstyrelsen och Lena Flyckt Nationella riktlinjer. 5

6 Projekt, egna och i samarbete Anhörigprojektet Schizofreniförbundet åtog sig 2011 gemensamt med AstraZeneca att ta fram en plan för att skapa maximal uppmärksamhet i media för studien Informell vårdbörda för närstående till patienter med psykosdiagnos. För studien ansvarade Lena Flyckt, överläkare och docent i psykiatri på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms Psykiatri, S:t Görans sjukhus. Studien visar att anhöriga till personer med schizofreni lägger ner 22, 5 timmar i veckan för att ta hand om sina sjuka familjemedlemmar och lägger i genomsnitt ut 2632 kronor per månad. Anhörigstudien fick stort gehör i media över hela landet, se Phrenicus nummer 1, Bokprojekt Lag & Rätt Förbundet tryckte en tredje upplaga av boken om gällande lagstiftning som rör personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Titel från 2011 är Lag & Rätt - Handbok med fokus på psykisk funktionsnedsättning. Handboken är uppdaterad med de lagändringar som är gällande från den 1 januari Därtill presenteras även de förvaltningsrättsliga grundprinciper som styr handläggningen av ärenden. I boken finns sammanfattningar, sakregister och frågor och svar. Schizofreniförbundet har gav ut första upplagen 1995, samma år som psykiatrireformen kom. Författare är Sofia Linderot, fil lic i socialt arbete, Socialhögskolan i Lund. De galna systrarna Författaren Ann Wikström förevisade det färdiga manuset för AU (Schizofreniförbundets arbetsutskott), som beslutade att trycka det i bokform till kongressen Schizofreniförbundet planerar att använda boken i syskongrupper. Grupperna hoppas vi kunna få igång tillsammans med våra lokala föreningar och Studieförbundet Vuxenskolan. Bussprojektet Schizofreniförbundet tecknade avtal om samarbete med Janssen-Cilag om ett så kallat event i Kungsträdgården, Stockholm, den 7 september Syftet för dagen var att väcka uppmärksamhet kring schizofreni och hur personer med diagnosen upplever sin vardag. Temat var Vad krävs för att få personer med schizofreni i arbete. Dagen bestod av flera olika moment, bland annat en Rundabordsdiskussion mellan flera olika aktörer (politiker, tjänstemän, polis, socialtjänst, olika förbund, vården etc.) som är involverade i vården och omhändertagandet av personer med diagnosen schizofreni. Diskussionen leddes av en extern moderator. Under dagen var en buss uppställd i Kungsträdgården i Stockholm. I denna buss kunde deltagarna uppleva hur det är att vara drabbad av schizofreni genom bild och ljud. Besök i bussen förberedde deltagarna i Rundabordssamtalet samt andra intresserade som bjöds in separat. Eventet väckte stor uppmärksamhet i media, TV, radio och tidningar. 6

7 BUFIPS (Barn och ungdomar som har en förälder som drabbats av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och lever i två språk och kulturer) Källan har drivit en försöksverksamhet med invandrarbarn som vi har avslutat under år Verksamhets- och projektledare var Teresa Palm Berglund. Projektet ingick i Socialtjänstförvaltningens omfattande kompetensutveckling riktad till socialtjänsten, skolor, barnomsorgen och annan kommunal personal. Hemsidan Leva med schizofreni Schizofreniförbundet hade ett samarbete med Janssen-Cilag år 2011 i syfte att upprätta en ny hemsida Hemsidan innehåller information om sjukdomen schizofreni på ett balanserat sätt med betoning på att det går att leva ett bra liv med schizofreni. Samarbetet var främst inriktat på filmade intervjuer där personer med diagnosen schizofreni medverkar och berättar om hur det är att leva med sjukdomen utifrån självupplevda iakttagelser. Hjälpmedel Schizofreniförbundet beviljades medel av HI (Hjälpmedelsinstitutet) för att ta fram ett webbaserat hjälpmedel för anhöriga, Av anhöriga för anhöriga. Projektet drevs och slutfördes under år 2011 av Rakel Lundgren. Under ID dagarna i Uppsala i oktober presenterades olika projekt från norr till söder inom ramen för HI:s regeringsuppdrag. Rakel Lundgren presenterade hjälpmedlet för anhöriga. Det finns att läsa på förbundets ordinarie hemsida. 7

8 Här finns vi representerade EUFAMI (European Federation of Associations of Families of People with Metal Illness) Board of Directors Per G Torell, Inger Nilsson General Meeting Per G Torell, Inger Nilsson, Liselotte Nilsson, Beatrice Carleson EPF, ( European Patient Forum) Inger Nilsson Prospect, utbildningsprogram Nationella utbildare Per G Torell, Birgitta Andersson, Olof Lundgren, Anki Bard Sandström, Anne Ritums Deak Koordinator Kristina Kleinert Handisam Attityduppdraget H(j)ärnkoll Rakel Lundgren , därefter Per G Torell HI (Hjälpmedelsinstitutet) Hjälpmedel i fokus, Hjälpmedelsuppdraget, Brukarråd, Referensgrupp i uppdraget Teknik för äldre, Boende på äldre dar Inger Nilsson 2011 var sista året av det 3-åriga Regeringsuppdraget Hjälpmedel i fokus. Under året har bland annat kampanjen ANTI-KAOS genomförts i tre kampanjlän. Våra hjälpmedelsambassadörer har även medverkat på ett mycket bra sätt. ANTI-Kaos var hjälpmedelsinstitutets projekt att informera om bra hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning. För att ta tillvara alla goda resultat och sprida dessa vidare har några förbund inom NSPH (RSMH, Schizofreniförbundet och Attention) ingått i ett projekt för att ta fram ett utbildningspaket att användas av olika förbund för fortsatt information och utbildning. HI (Hjälpmedelinstitutet) hade en stor utställning av hjälpmedel på förbundets kongress i maj, 2011 där även Claes Tjäder medverkade. 8

9 HSO (Handikappförbunden) Ordförandemötet Rakel Lundgren till , därefter Per G Torell Kanslichefsmötet Per G Torell Handikappförbunden är ett samarbetsorgan som består av svenska handikappförbund. Uppdraget är att vara handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Idag är 39 av landets handikappförbund medlemmar i samarbetsorganet. Det finns även samarbetsorgan för handikappföreningar i län och kommuner. Dessa är fristående från Handikappförbundens samarbetsorgan men har ett nära samarbete. EuropaForum Inger Nilsson Läkemedelsverkets brukarråd Rakel Lundgren 12-gruppen Per G Torell Under hösten 1998 startade tolv relativt små och resurssvaga handikappförbund, vilka alla organiserar personer med osynliga handikapp, ett samarbete. Syftet var att bli mer kraftfulla i arbetet med att tillvarata medlemmarnas intressen. Målsättningen är att åstadkomma bättre villkor för de grupper som medlemsförbunden företräder. I maj 2000 formaliserade tio av de tolv förbunden samarbetet. LIF (Läkemedelsindustriföreningen) Samverkansråd Per G Torell LIF (Läkemedelsindustriföreningen) LIF har tagit fram etiska regler. De ska säkerställa dels att samarbetet mellan brukarorganisationerna och LIF:s medlemsföretag sker på ett ansvarsfullt och meningsfullt sätt, dels att samarbete, information och utbildning genomförs på ett sådant sätt att parternas oberoende ställning i förhållande till varandra ej rubbas eller kan ifrågasättas från juridisk eller etisk synpunkt. Norden Förbunden i Danmark, Norge och Finland Per G Torell, Inger Nilsson, Beatrice Carleson Under 2011 har de tre nordiska förbunden förberett för möte. Förberedelserna genomfördes vid EUFAMI:s konferens i Basel, Schweiz i september 2011 samt den 25 november, 2011 i 9

10 Köpenhamn. Schizofreniförbundet träffade organisationerna från Danmark och Norge. NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) NSPH har bildats ur det anhörig-, patient- och brukarnätverk som kom till under Miltonutredningen från 2007 för att fortsätta verksamheten med anhörig-, patient- och brukarinflytandefrågor som viktigaste arbetsuppgift. Nätverket består av 10 medlemsförbund och 3 associerade medlemmar. Schizofreniförbundet är medlem i NSPH. NSPH har ett arbetsutskott med fyra representanter. Riksförbundet Attention samordnar verksamheten, svarar för bokföring och kansli. Nätverksmöten Per G Torell, Ulla Elfving Ekström Utbildningsgruppen (Kunskapsspridning) Rakel Lundgren , därefter Per G Torell Utbildningsgruppen har haft 4 möten under året, varav ett par har hållits per telefon. Rakel Lundgren har varit gruppens representant under våren och Per G Torell under hösten. Patient-, anhörig och brukarinflytande Ulla Elfving Ekström SoS (Socialstyrelsen) Personligt Ombud Ulla Elfving Ekström, Kent Blomnell och Per G Torell Stöd till närstående, referensgrupp Per G Torell Utveckla det psykiatriska stödet till äldre, referensgrupp Rakel Lundgren Beredningsgrupp personligt ombud Rakel Lundgren , därefter Per G Torell, Kent Blomnell och Ulla Elfving Ekström Beredningsgrupp för samverkansöverenskommelser Ulla Elfving Ekström Nätverket för stöd till barn till föräldrar med psykisk sjukdom Ullabritt Zoannos 10

11 Rådsmötesgruppen för statsbidrag Lena Wennerström Socialpsykiatriskt forum Styrelsen Inger Nilsson SKL (Sveriges kommuner och landsting) Heldygnsvården med inriktning på tvång, referensgrupp Per G Torell Bättre vård mindre tvång Per G Torell SV (Studieförbundet Vuxenskolan) Kristina Kleinert Kongressen 2011 genomfördes i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Schizofreniförbundet har sedan många år ett samverkansavtal på förbundsnivå med Studieförbundet Vuxenskolan. Det innebär hjälp med planering och genomförande av studieverksamheten både på förbunds- och lokal nivå. Det är ett nära samarbete i pedagogiska frågor och i praktiskt genomförande av konferenser. I EUFAMI-projektet Prospect pågår också ett mycket nära samarbete. WFSAD (World Fellowship of Schizophrenia and Allied Disorders) Inger Nilsson Schizofreniförbundet är medlem i den världsomspännande organisationen WFSAD som bildades i Toronto 1982 av representanter från ett flertal nationella familjeorganisationer. 11

12 Ekonomi Sture Andreasson När det gäller ekonomin under 2011 har det varit ett år fyllt av stora frågetecken. Vi har haft några större kostnader som påverkat vårt resultat i förhållande till budget Bl.a. blev kostnaden för kongressen högre än vi kalkylerat med, och produktionskostnaden för boken Lag och Rätt från 2010 belastar 2011 års resultat. Som de flesta känner till blev det en mycket skakig höst internationellt. Börserna rasade runt om i världen, och någonstans i centrum beslutade vi avyttra den del av kapitalet som vi hade i fonder. Detta för att skydda oss från ytterligare förluster. Vi har under sommaren och hösten arbetat mycket med att se över våra kostnader. Det har resulterat i att vi minskat personalen med en person, tagit hem produktionen av Phrenicus och sett över ett antal övriga kostnader. Det har varit viktigt för oss att besparingarna inte går ut över det intressepolitiska arbetet. Det handlar också om olika prioriteringar. Det har lagts ner mycket tid på budgeten för 2012, där målet är att få vår ekonomi att ligga så nära balans som möjligt under Detta blir en utmaning, då vi vet att vi måste hitta intäkter från projekt eller någon form av bidrag. Vi har idag en relativt en god kapitaltäckning, och Förbundets kapital inkl Schizofrenifonden ligger idag på räntekonton. Vi möter framtiden med tillförsikt. Schizofreniförbundets kärnverksamhet Schizofreniförbundets kärnverksamhet finansieras av statsbidrag, medlemsavgifter, försäljning, konferenser, och administrativa intäkter för projekten. Medlemstidningen Phrenicus Sedan 2006 produceras tidningen helt av egna medel. Upplagan är 4000 exemplar. Kostnader för projekt Projekt särredovisas och intäkterna är i regel projektmedel. Kostnaderna för varje projekt följer den projektansökan för vilka medel beviljats. Schizofrenifonden Schizofrenifonden har ett så kallat kontrollpostgironummer (90-konto). Det innebär att fonden redovisas till det statliga kontrollorganet Svensk Insamlingskontroll. (SFI) Det är en garanti för att pengarna kommer dit de ska. Beslut om utdelning fattas av förbundsstyrelsen. Förbundet beviljade medel ur fonden, kronor, se stipendier, Kongressen 2011 sidan jubileumsgåva till IFS Dalarna. 12

13 Schizofreniförbundets styrelse 2011 Schizofreniförbundet hade kongress den maj. Vid detta tillfälle avtackades Rakel Lundgren efter 9 år som förbundsordförande. Kongressen valde följande personer att ingå i förbundsstyrelsen under perioden : Presidium Per G Torell, Lund, förbundsordförande Sture Andreasson, Kungsbacka, förste vice förbundsordförande Ulla Elfving-Ekström, Stockholm, andre vice förbundsordförande Ordinarie ledamöter Kent Blomnell, Åkersberga, AU-ledamot Beatrice Carleson, Uppsala Maria Dahlbäck, Linköping Kurt Kjell, Luleå Inger Nilsson, Karlstad Liselotte Nilsson, Malmö Ersättare Bo G. Ekelund, Göteborg Kristoffer Järbel, Lund Göta Malm, Södertälje Valberedning Rakel Lundgren, Arbrå, sammankallande Birgitta Anderson, Norrköping Kurt Bengtsson, Skällinge Barbro Benjaminsson, Göteborg Lars Bogren, Landskrona Lilian Hagelin, Söderhamn Revisorer Thomas Näsfeldt, BBDO Nordic Stockholm AB, förste ordinarie Klas Cederwall, IFS Vallentuna, andre ordinarie Erfarenhetsgruppen, uppdrag som utses inom förbundsstyrelsen Nirmalie Carlsson, Norrköping Per-Gunnar Holgersson, Sturkö Åsa Höij, Järna Christer Karlsson, Mjölby Olof Lundgren, Bollnäs 13

14 Förbundsstyrelsens möten 2011 FS (Förbundsstyrelsen) Förbundsstyrelsen hade sex sammanträden under året. Förbundsstyrelsen har perioden haft sina möten på kansliet. Dessförinnan var förbundsstyrelsen inhyrda på hotell i Stockholm. FS-AU (Arbetsutskottet) Arbetsutskottet har haft tio sammanträden och arbetsmöten under året. Arbetsutskottet har haft sina möten på förbundskansliet, förbundsstyrelsen och erfarenhetsgruppen har möten på kansliet, liksom andra möten om olika grupper. EG (Erfarenhetsgruppen) Erfarenhetsgruppen har sammanträtt samtidigt med FS under hela år De har arbetat med studiematerialet Med Starkare Röst tillsammans med Agneta Hellne. Några i gruppen har slutfört en kommunikationsutbildning under ledning av Rakel Lundgren. 14

15 Förbundskansliet Adress: Hantverkargatan 3G, Stockholm. Under år 2011 har totalt 13 personer fått lön eller ersättning från förbundet. Rakel Lundgren, tf. kanslichef t.o.m (deltid 25%) Ulla Elfving-Ekström och Kent Blomnell arbetsledning på förbundskansliet på arbetsutskottets uppdrag sedan Per G Torell daglig kontakt via e-post och telefon och besök ungefär varannan vecka (ideellt arbetande) Anita Bogle, Källan - assistent till gruppledarna (deltid 50%) Ewa Ekström, bokföring och löneadministration, budgetarbete och bokslut (deltid 80%) Kristina Kleinert, information- och utbildning - redaktör för Phrenicus och hemsidan, projektledare, delegerat verksamhetsansvarig för Källan, koordinator för Prospect (heltid) Anne Palmqvist, assistent till Rakel Lundgren t.o.m (heltid) Lena Wennerström, föreningskontakter, registrering och i övrigt alla löpande ärenden på kansliet (heltid) Peter Wettainen, Källan - gruppledare (timanställd) Lisbeth Ryderstedt, Källan - gruppledare (timanställd) Konsulter Anita Persson, ekonom Per Scholtz, förbundsjurist Lena Västberg, Källan - gruppledare Elio Bussoli, Källan - gruppledare Halldis Hag Andersson, Källan - gruppledare 15

16 Medlemsföreningarna 2011 Föreningar och enskilda medlemmar Schizofreniförbundet bestod år 2011 av 58 föreningar med totalt cirka 3700 enskilda medlemmar. 1. IFS-AP Blekinge 2. IFS Dalarna 3. IFS-Gotland GIPS 4. Schizofreniförbundet i Gävleborgs län 5. Schizofreniföreningen i Gästrikland 6. Schizofreniföreningen S:a Hälsingland 7. ISF Hässelby-Vällingby 8. IFS Norrhälsingland 9. IFS-AP Södra Halland 10. IFSAP Kungsbacka 11. IFS Jönköpings län 12. IFS Jönköping 13. IFS Småländska Höglandet 14. IFSAP Kalmar lokalförening 15. IFS Piteå Älvdal 16. Skåne län/ifs Skåne 17. IFS Malmö 18. IFS Lund 19. IFS Trelleborg 20. IFS NV Skåne 21. IFS Simrishamn/Tomelilla 22. IFS Stockholmsdistriktet 23. Livgivarna, IFS Nacka/Värmdö 24. Norrtälje, IPH 25. IFS Sollentuna 26. Schizofreniföreningen Solna-Sundbyberg 27. IFS, Centrala Stockholm 28. IFS-APS Gnistan Södertälje 29. IFSAP, Tyresö-Haninge 30. IFSAP Växjö 31. IFS Täby 32. IFS Vallentuna 33. IFS Österåker,Danderyd,Vaxholm 34. IFSAP, Eskilstuna 35. IFSAP/KFV 36. IFSAP Nyköpingsregionen 37. IFS Uppsala 38. FPS Värmland 39. FPS Karlstad 40. FPS i Arvika Eda Årjäng 16

17 41. IFS Kristinehamn 42. Schizofreniförbundets Västerbottendistrikt 43. IFS Schizofreniförbundet Umeå 44. ISPS, Skellefteortens Intresseför.för Schizofreni och andra Psykiska Störningar 45. IPF Sundsvall 46. IPF, Härnösand 47. IPF Örnsköldsvik 48. VIP-KAK Köping 49. VIP (Västmanland) 50. IFS Göteborg 51. IFS Mölndal 52. IFSAP Kungälv 53. IFS Fyrbodal 54. FPS Skaraborg 55. FPS Örebro län 56. FPS Norra Örebro 57. IFS Linköping 58. IFS Norrköping 17

18 Tack Till sist uttalar förbundsstyrelsen ett tack till alla medlemmar som osjälviskt arbetar i organisationen Tack även för det arbete som alla lägger ner för att driva föreningarna framåt och utveckla verksamheten. Det är föreningarna som är grunden för förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen tackar alla myndigheter, organisationer och företag, som stöder oss ekonomiskt eller på annat sätt och tackar även personal i kommuner och landsting som arbetar utifrån ett modernt synsätt för personer med psykiska funktionsnedsättningar för delaktighet på lika villkor i samhället. Förbundsstyrelsen tackar till sist alla medarbetare på förbundskansliet för allt det arbete som var och en utför för att få förbundet att fungera, särskilt tack för mycket gott arbete i en tid av förändring. Tack även för bevakning och lobbying som utförs och all den omsorg och lojalitet som styrelsen får erfara. Stockholm i maj 2012 Förbundsstyrelsen genom Per G Torell 18

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös Kongresspecial Verksamheten 2010 Bokrecension: De galna systrarna Rättslös Nr 2 2011 PHRENICUS SCHIZOFRENIFÖRBUNDET INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER 10 ÅR MED RAKEL

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn

EMPATI. Åsas bror förändrade hennes liv. Phrenicus har bytt namn EMPATI Phrenicus har bytt namn Nr 1-2014 Åsas bror förändrade hennes liv BOENDE: Nu får Nandi sina pengar UTTALANDE: Läkemedel - men inte till varje pris GRANSKNING: Satsning når inte målgruppen 2 Medlemsbladet

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2011 ÖPPNA FÖR FÖRÄNDRING Vid förbundets

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS

ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012 STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2012 MIN ÖNSKANS STAD Under verksamhetsåret

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Phrenicus. Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet. ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag Phrenicus nr 4-2011 Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet Medlemstidning nr 1-2012 Fråga mig om schizofreni Åsa Höij sidan 8 ANHÖRIGSTUDIEN: Stort mediegenomslag

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse 2011. Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2011 Brottsofferjourernas Riksförbund Innehållsförteckning Årsberättelse 2011... 2 Riksförbundets beskyddare... 2 Medlemskap... 2 Förbundsstyrelse... 2 Arbetsutskott... 2 Revisorer... 2 Valberedning...

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer