Arbetstidsallokering vid Åbo Akademi Reportronic användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetstidsallokering vid Åbo Akademi Reportronic användarmanual"

Transkript

1 Arbetstidsallokering vid Åbo Akademi Reportronic användarmanual Anna Fredriksson 1

2 Innehåll Principer för arbetstidsallokering... 3 Arbetstidsallokeringens tillämpning vid ÅA Inloggning Hur du allokerar din arbetstid Fyll i arbetstid Dagsvy Datumintervall Veckovy Månadsvy Timmar och procentuella fördelningar Överblicka arbetstider Arbetstidsanmälan Arbetstidsanmälningar status och historik Icke godkända arbetstidsanmälningar Godkänna arbetstidsanmälningar/rapporter (endast förmän) Aktuella och tidigare emottagna arbetstidsanmälningar Rapporter över arbetstid Beskrivningsrapport, Arbetstidsrapport Totalarbetstid för projektet Månadsrapport för projektet Arbetstidsanmälningar (uppföljningsrapport) Utloggning ur Reportronic GEMENSAMMA ARBETSTIDSPOSTER

3 Principer för arbetstidsallokering För att uppnå balans i ekonomin blir det allt viktigare att följa upp och fördela kostnaderna på olika verksamhetsformer. Uppgörandet av kostnadsberäkningar förutsätter att personalkostnaderna, som är universitetets största utgiftspost, kan allokeras på ett tillförlitligt sätt på olika resultatområden och projekt. Särskilt viktigt är det att kostnader som hänför sig till externt finansierade projekt påförs projekten som underlag för fakturering och rapportering. Statens revisionsverk har flera gånger konstaterat svagheter i kostnadsberäkningarnas tillförlitlighet och krävt att åtgärder vidtas för att förbättra tillförlitligheten. Arbetstidsallokering krävs också för att uppfylla de finansieringsvillkor (helhetsbudgetering) som centrala externa finansiärer (EU, Tekes, Finlands Akademi) har uppställt. Observera att arbetstidsallokeringen uttryckligen är bas för kostnadsberäkning och att den INTE är kopplad till klockkort eller annan kontroll av arbetstid. Det som man med arbetstidsallokeringen vill få fram är en procentuell fördelning av arbetstiden, inte mängden arbetstimmar. Från och med 2010 är Reportronic kopplad till bokföringen där lönen fördelas mellan olika projekt och kostnadsställen (gamla ansvarsområden). Arbetstidsallokeringen är inte kopplad till löneutbetalningen. Systemet för arbetstidsallokering kan också med fördel användas som ett verktyg för enheternas egen verksamhetsplanering och utvärdering. Också på ett individuellt plan kan arbetstidsallokeringssystemet användas för att följa upp hur arbetstiden används under en viss tid. I det följande redogörs för de principer som gäller allmänt inom ÅA. Arbetstidsallokeringens tillämpning vid ÅA Samtliga anställda skall allokera sin arbetstid. Arbetstidsallokeringen sker i ett webbaserat system kallat Reportronic. Reportronic används bland annat vid Aalto universitetet och Hanken. Alla universitet har ett motsvarande allokeringssystem. Arbetstidsallokeringen sker i enlighet med de allmänna arbetstidsposter som finns angivna i systemet. Arbetstidsposterna sammanfaller med de uppgifter som efterfrågas bl.a. i rapporteringen till KOTA databasen och som för den undervisande personalen ska uppges i arbetsplanerna. Ytterligare efterfrågar systemet uppgifter om frånvaro och deltagande i universitetsrelaterade allmänna uppgifter eller samhällsinriktad verksamhet. 3

4 - Arbetstid inom externt finansierad verksamhet Samtliga anställda som arbetar inom externt finansierade projekt allokerar sina arbetstimmar per arbetsdag. Detta gäller även undervisande personal som till någon del jobbar inom externt finansierade projekt. Rapport över månadens arbetstider sänds varje månad till förman för godkännande. - Undervisande personal som inte arbetar inom externt finansierade projekt Undervisande personal som inte arbetar inom externt finansierade projekt, allokerar sin arbetstid en eller två gånger per år. Allokeringssättet med datumintervall kan med fördel användas. Rapport över periodens arbetstimmar sänds med fördel till förman för godkännande i slutet av varje månad, eller minst två gånger per år. - Övrig personal Övrig personal som inte arbetar inom externt finansierade projekt allokerar sin förverkligade arbetstid minst en gång i månaden. Allokeringssättet med datumintervall kan med fördel användas. Rapport över periodens arbetstimmar sänds månatligen till förman för godkännande. Ovannämnda direktiv är minimikrav uppgjorda enligt de villkor Undervisningsministeriet, Statens revisionsverk, externa finansiärer och Åbo Akademi ställer. Notera att det är möjligt att allokera arbetstid oftare än vad som uppställs i minimikraven. Systemet ger då de anställda ett verktyg för att effektivt följa upp sin egen arbetstid. Den ordinarie arbetstiden för personal som inte tillhör undervisnings och forskningspersonal eller undervisande personal vid övningsskolor är 7 timmar 15 minuter per dag. I programmet antecknas minuterna som hundradelar, dvs 15minuter= 0,25 i programmet, t.ex.: 7,25 = 7 timmar 15 minuter 7,5 = 7 timmar 30 minuter 7,75 = 7 timmar 45 minuter Arbetstiden för undervisnings och forskningspersonal är 1600 timmar per år. 1. Inloggning Du loggar in till Reportronic från följande address: https://reportronic.abo.fi/reportronicnet/frmlogin.aspx?yritys_id=17&yritysnimi=aboakademi&login =16&lng=se En länk till inloggningssidan finns på Åbo Akademis hemsidor, i verktygsfältet till höger. Rekommenderad webb browser är Internet Explorer. 4

5 Inloggningssidan ser ut på följande sätt: Användar ID är det samma som ditt vanliga ÅA användarnamn. Lösenord är detsamma som ditt ÅA lösenord. LDAP authentication ska vara ikryssat. 2. Hur du allokerar din arbetstid Arbetstidsallokeringen består av två steg: Fyll i arbetstid, se punkt 3. Fyll i arbetstid Skicka in arbetstidsanmälan (rapport), se punkt 4. Arbetstidsanmälan 3. Fyll i arbetstid Klicka på Lägg till arbetstid. Längst nere på sidan kan du välja mellan att använda Dagsvy, Datumintervall, Veckovy eller Månadsvy genom att klicka på någon av följande: Månadsvyn ger en tydlig överblick över hur du allokerat under vald månad. Datumintervall är ett bra redskap om man vill allokera till ett projekt under en längre tid. Vyerna presenteras i detalj nedan. 5

6 3.1 Dagsvy Välj datum genom att klicka på datumrutan, dagens datum visas som standard. (det är också möjligt att allokera arbetstid i framtiden) 2. Välj projekt från projekt rullgardinen. Om du inte ser ditt projekt, vänligen kontakta någon av huvudanvändarna 3. Välj delprojekt från delprojekt rullgardinen (om sådant finns). Notera att alla projekt inte har delprojekt! 4. I Timmar rutan skrivs det antal timmar som du arbetat för projektet under dagen. T.ex.: 7,25 = 7 timmar 15 minuter 7,5 = 7 timmar 30 minuter 7,75 = 7 timmar 45 minuter 5. Från Enhet väljer du din egen enhet. Detta är en obligatorisk uppgift. 6. I Kommentarer fältet kan du skriva kommentarer till timmarna, i vissa projekt är detta obligatoriskt. Kostnadstyp och Kostnadsidentifierare kan lämnas tomt. 7. Kom ihåg att klicka på Spara knappen nere på sidan efter att du fyllt i alla uppgifter! 6

7 3.2 Datumintervall Genom att använda datumintervallfunktionen fyller systemet automatiskt i arbetstiden för en längre period. Datumintervallfunktionen är ett enkelt sätt att fylla i sina arbetstimmar om man under en viss tidsperiod varje dag vill allokera exakt samma antal timmar till ett visst projekt. Datumintervall fylls i enligt instruktionerna nedan. I ovanstående exempel allokerar testpersonen 7,25 timmar (7 timmar 15 minuter) varje vardag på Testprojekt 1 mellan , enhet oorganisk kemi och kommentar för alla timmar är "Forskning". Efter att man sparat allokeringen ser man att programmet Det är också möjligt att allokera t.ex. 3 timmar varje dag till ett vist projekt enligt samma vis, men då fyller man i 3 timmar i timmar fältet istället för 7,25. OBSERVRA! När du fyllt i timmarna och sparat flyttas du automatiskt till vyn överblicka arbetstid. Denna vy visar ifylld arbetstid fram till dagens datum. Om du allokerat framåt i tiden kan du ändra datumet i högra hörnet för att se hela din allokering (mera om detta i 3.6). Du kan också se den allokerade tiden i t.ex. månadsvyn. OBSERVERA! Om man använder datumintervall funktionen mellan samma datumintervall och samma projekt så adderas tiden till de föregående timmarna. Det ersätter alltså inte de tidigare allokerade timmarna. Om du har använt datumintervallfunktionen på fel sätt och vill ersätta de tidigare timmarna, måste du först radera den ursprungliga arbetstiden. Detta görs genom att i menyn till vänster välja "Överblicka arbetstider" och därefter välja "Radera tidsperiodens arbetstid". All allokerad arbetstid raderas mellan de datumintervall du väljer, så var noggrann med att du inte raderar något av misstag. 7

8 3.3 Veckovy I veckovyn allokeras arbetstiden enligt en veckovy Nuvarande vecka visas som standard. För att byta vecka väljer du vecka och år och klickar på Sök knappen till höger. 2. Välj projekt som du vill allokera tiden till genom att först välja projektet från projekturvalslistan och sedan klicka på "Lägg till knappen" 3. Efter att projektet lagts till i veckovyn så finns det kvar så länge man allokerar till projektet (se bilden nedan). 4. Anteckna antalet timmar, eventuell kommentar samt välj enhet. Kostnadstyp och Kostnadsidentifierare kan lämnas tomt (se bilden nedan). Klicka sedan Spara knappen. Det är obligatoriskt att välja enhet. 8

9 3 4 9

10 3.4 Månadsvy Månadsvyn följer samma princip som veckovyn, enda skillnaden är att man ser hela månadens arbetsdagar. I exemplet nedanför så allokerar testpersonen 7,25 timmar (7 timmar 15 minuter) måndag 4 januari på 999 sjukledighet. Det är obligatoriskt att välja enhet. Ändra månad genom att första välja månad och år högst uppe och klicka sedan på "Sök" knappen. 10

11 3.5 Timmar och procentuella fördelningar Efter att arbetstidsallokeringen är klar för en vecka så kan det se ut som i ovanstående exempel. I Summa kolumnen så visas summan av respektive timmar i projekt, inklusive 999 semester och 999 sjukledighet. I kolumnen "Januari Actual" visas procentuella fördelningen för hela Januari månads allokerade arbetstid per projekt samt 99 gemensamma arbetstidsposter. Det är den procentuella fördelningen per projekt som förs över för lönefördelningen i bokföringen. 11

12 3.6 Överblicka arbetstider De senaste allokerade posterna visas genom att klicka "Överblicka arbetstid" i menyn till vänster. Om allokeringen gjorts i framtiden så måste datumet ändras uppe i högra hörnet samt att klicka på "Sök" knappen för att uppdatera vyn. 4. Arbetstidsanmälan Klicka på "Arbetstid" och "Gör arbetstidsanmälan" för att skicka en arbetstidanmälan (arbetstidsrapport) till din förman. Från överblicka arbetstid kommer du till samma funktion genom att klicka på "Gör arbetstidsanmälan" fliken högst uppe på sidan. 1. Klicka på Arbetstid > Gör arbetstidsanmälan 2. Klicka därefter på länken "Gör arbetstidsanmälan" 12

13 Välj månad för arbetstidsanmälan. Följande månad i ordningen efter tidigare inskickade rapporter är förvald. De tre föregående månaderna som skickats in syns här. Här ser man att maj, juni och juli skickats in, alltså är augusti förvald som följande månad för rapportering. OBSERVERA ATT ARBETSTIDSANMÄLNINGAR MÅSTE SKICKAS IN I KRONOLOGISK ORDNING (EX. JANUARI, FEBRUARI, MARS...) Klicka på "Nästa knappen". Du kommer då till vyn nedan. Om du har problem med att skicka in arbetstidsanmälan, skrolla till slutet av punkt 4. 13

14 På denna sida ser du vem din förman är och följaktligen vart din rapport skickas. Om du har rätt förman, klicka på Sänd arbetstid. Om din arbetstidsrapport har skickats iväg får du ett bekräftelsemeddelande: Överföring arbetstidsrapport lyckades (se bilden nedan). Klicka på "OK" knappen. Problem att skicka arbetstidsrapporten? Om felmeddelandet nedan visas så betyder det att förmansuppgiften saknas. Meddela vem som skall godkänna din rapport åt någon av huvudanvändarna/ekonomisekreterarna. 14

15 5. Arbetstidsanmälningar status och historik För att granska att förmannen har godkänt rapporterna väljs något av statusalternativen från rullgardinsfönstret samt att klicka på "Sök" knappen. Alla : Alla skickade rapporter visas Öppna : Rapporterna är skickade åt förmannen men förmannen har ännu inte behandlat dem Godkända : Rapporterna är skickade åt förmannen som godkänt dem Icke godkända : Rapporterna är skickade åt förmannen men de är inte godkända (returnerade). I detta fall bör de korrigeras så snabbt som möjligt och skickas tillbaka åt förmannen för godkännande. 5.2 Icke godkända arbetstidsanmälningar Om en rapport blivit returnerad av förmannen så behövs arbetstiden korrigeras och arbetstidsanmälan skickas tillbaka till förmannen för godkännande. Genom att klicka på "Min sida" syns icke godkända rapporter som "Ratade arbetstidsrapport". Siffran inom parenteserna meddelar om hur många rapporter som inte blivit godkända, i detta exempel en rapport. Klicka på "Ratade arbetstidsarappot" länken

16 1. Välj "Icke godkända" från rullgardinsfönstret och klicka på Sök (om rapporten inte redan visas) 2. Klicka på "Behandla arbetstid" till höger för att korrigera arbetstiden i januari. Korrigeringen görs i en av vyerna (Dagsvy, veckovy eller månadsvy). 3. När korrigeringen är klar, klicka igen på "Arbetstid" och "Gör arbetstidsanmälan" i menyn till vänster. Välj "Icke godkända" igen från rullgardinsfönstret och klicka på "Sök" knappen om det inte är förvalt. Välj den månad du just korrigerat. 4. OBSERVERA. För att returnera en icke godkänd rapport, klicka på "Skicka" länken längst till höger. Om man klickar på "Gör arbetstidanmälan" och får felmeddelandet "( ) Det finns en nyare arbetstidsanmälan i systemet. Denna måste raderas av förman eller huvudanvändare för att en äldre arbetstidsanmälan ska kunna skickas." Orsaken är att det inte går att skicka in en ny rapport för en rapport som redan är inskickad. Det är den icke godkända rapporten som skall returneras (se punkterna 1 4). 4 Nu är januari månad förvald, det går inte att byta månad eftersom rapportern i detta fall skall returneras för januari månad. Klicka på "Nästa", "Nästa" igen och "Sänd arbetstidsanmälan". Nu är den korrigerade rapporten skickad åt förmannen för godkännande. 16

17 6. Godkänna arbetstidsanmälningar/rapporter (endast förmän) Ett påminnels skickas åt förmannen när en medarbetare skickat in en arbetstidsanmälan som väntar på behandling. Att det finns arbetstidsanmälningar att behandla är också synligt vid inloggning som "Arbetstidsanmälningar att behandla", siffran inom parenteserna visar hur många rapporter som väntar på behandling. Klicka på länken "Arbetstidsanmälningar att behandla". Här visas de arbetstidsrapporter som väntar på godkännande. För att granska och godkänna arbetstidsanmälan klickar du Behandla i slutet av raden. Du får då upp en sammanställning av arbetstidsrapporten. 17

18 Namnet på medarbetaren samt för vilken tidsperiod arbetstidsanmälan gäller 2. Totala antalet timmar för arbetstidsanmälan 3. Eventuellt meddelande från medarbetaren 4. Klicka på "Skriv ut arbetstidsanmälan som PDF" för att få en detaljerad rapport över arbetstidsanmälan, inklusive timmar och procentuella fördelningar mellan olika projekt och gemensamma arbetstidsposter. OBSERVERA. Det är de procentuella fördelningarna per projekt, inklusive gemensamma arbetstidsposter (99 och 999 projekt), som förs över för automatisk lönefördelning till bokföringen. Om en forskare får 100% av sin lön från ett projekt så skall de i regel allokera 100% av sin arbetstid till projektet. Detta gäller förutom för 99 gemensamma arbetstidposter (t.ex. personalutbildning, semester och sjukledighet) i vilket fall det blir lite mindre än 100% på projektet. Om en forskare får 50% av sin lön från ett projekt och 50% av lönen betalas av kostnadsstället (gamla ansvarsområden) så skall de i regel allokera 50% av sin arbetstid på projektet och 50% av sin arbetstid på något av 99 gemensamma arbetstidsposterna, inklusive semester och sjukledighet. 18

19 5. Skriv eventuellt meddelande åt medarbetaren, t.ex. varför en arbetstidsanmälan inte blivit godkänd. 6. Klicka här för att godkänna arbetstidsanmälan. Arbetstidsanmälan skickas automatiskt till SAP bokföringssystemet där lönefördelningen görs automatiskt enligt de procentuella fördelningarna i rapporten. 7. Klicka här för att returnera (icke godkänna) arbetstidsanmälan Klicka inte på "Radera" knappen, för då raderas hela rapporten. Om du returnerar (icke godkänner) en arbetstidsanmälan så får medarbetaren ett meddelande om detta nästa gång han/hon loggar in till Reportronic. När medarbetaren korrigerat arbetstidsanmälan och skickar in den igen för godkännande så väntar samma rapport på behandling. 6.1 Aktuella och tidigare emottagna arbetstidsanmälningar Klicka på "Arbetstid" och "Arbetstidsanmälningar" i menyn till vänster för att granska anmälningar. I fliken "Behandla arbetstidsanmälan" finns arbetstidsanmälningar som väntar på behandling samt historik över tidigare godkända arbetstidsanmälningar. Arbetstidsanmälningarna har olika status, status ändras via rullgardinsfönstret samt att klicka på Sök knappen. Alla : Alla emottagna arbetstidsanmälningar/rapporter visas Öppna : Rapporten är skickad från medarbetaren, men väntar på behandling. Se kapitel 6 om hur man behandlar arbetstidsanmälningar. Godkända : Förmannen har godkänt rapporterna Icke godkända : Förmannen har returnerat (icke godkänt) rapporten. I detta fall skall medarbetaren korrigera arbetstiden och skicka in rapporten igen för behandling. 19

20 7. Rapporter över arbetstid Det finns flertalet olika varianter av rapporter att fås ut ur Reportronic. Rapporter kan skapas som PDF, Word, Excel, Tiff eller html dokument. Också datumintervallet för rapporten kan ändras. Alla användare kan skriva ut rapporter över sin egen arbetstid. Dessutom kan de personer som är knutna till projekt som ansvariga ledare, projektchefer eller ekonomiansvariga för projektet ta ut rapporter över projektets arbetstid i tillägg till rapporter över den egna arbetstiden. Rapporter över arbetstid skapar du genom att klicka på "Rapporter i menyn till vänster. Rapportverktyget öppnas i ett separat fönster, varför det är viktigt att din web browser (Internet Explorer) tillåter pop up fönster. Görs på följande sätt i Internet Explorer: Välj Tools > internet options > fliken Privacy > klicka Settings (bredvid Pop up Blocker) > skriv in app.sebitti.fi > klicka Add, Close, OK. Rapporter över arbetstiden fås genom att klicka på länken Arbetstid, detta gäller all arbetstid, även rapporter över projektets arbetstid. 7.1 Beskrivningsrapport, Arbetstidsrapport 1 I beskrivningsrapporten syns personens arbetstider samt eventuella kommentarer radvis. Rapporten visar även totalarbetstiden per projekt och de olika projektens procentuella fördelning. Rapporten Arbetstidsrapport 1 innehåller exakt motsvarande uppgifter. 7.2 Totalarbetstid för projektet Denna rapport är ett exempel på en sådan rapport som endast ansvariga ledare, projektchefer eller ekonomiansvariga för projektet kan ta ut. I den här rapporten syns alla personers arbetstid inom projektet, separat samt även hopräknat. Beskrivningstexter syns inte, och inte heller arbetstid som allokerats till andra projekt. 7.3 Månadsrapport för projektet Här syns alla anställda inom projektet, samt deras arbetstid. Dessutom syns även personernas totala arbetstid, alltså till vilka alla projekt som arbetstiden allokerats. 7.4 Arbetstidsanmälningar (uppföljningsrapport) Med hjälp av denna rapport kan man enkelt följa upp hur alla personer på t.ex. en enhet eller i ett projekt allokerat, om rapporten skickats in, vilket status rapporten har (inte inskickad, öppen, godkänd och returnerad). Man ser också förmannen för varje person i rapporten. 20

21 Utloggning ur Reportronic Du loggar ut ur systemet genom att klicka på det röda krysset högst uppe i högra hörnet. Klicka igen Stäng, varefter systemet meddelar att du loggats ut. GEMENSAMMA ARBETSTIDSPOSTER OBSERVERA: Det är obligatoriskt att välja enhet vid allokeringen. 99 Utbildning för grundexamen 9901 Undervisning - Undervisning i olika former t.ex. undervisning i grupp för kandidat och magisterexamensstuderanden, föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer, nätbaserad undervisning Handledning - handledning för lärdomsprov (kandidat och pro gradu avhandlingar, diplomarbeten), övrig handledning av grundexamensstuderande 9903 Uppgifter relaterade till grundexamensutbildning - Förberedande av undervisning, arrangerande och korrigerande av tentamen och andra kursarbeten, granskning och bedömning av lärdomsprov 9904 Utbildningsförvaltning - Studierådgivning, egenläraruppgifter, arbetsgrupper för utveckling av undervisning, kustodiering, uppgörande och granskning av urvalsprov, samt övriga uppgifter inom utbildningsförvaltning 99 Vuxenutbildning 9905 Undervisning - Undervisning inom fortbildning och öppna universitetet 9906 Handledning - Inom fortbildning och öppna universitetet 9907 Uppgifter relaterade till vuxenutbildning - Förberedande av undervisning, arrangerande och korrigerande av tentamen 9908 Utbildningsförvaltning 21

22 - Planering och utveckling av undervisning, studierådgivning samt övriga uppgifter inom utbildningsförvaltning 99 Postgradual utbildning 9909 Undervisning - Undervisning för inom forskarutbildning 9910 Handledning - Handledning inom forskarutbildning 9911 Uppgifter relaterade till postgradual utbildning - Förberedande av undervisning, granskning av avhandlingar, givande av utlåtanden, 9912 Förvaltning och utveckling av postgradual utbildning - Administrativa uppgifter i anslutning till forskarskolor, planering och koordinering av forskarutbildning 9913 Egna postgraduala studier - Egna postgraduala studier och till examen hörande forskning (doktorander) 99 Egen forskning - Forskning som inte finansieras av externa finansiärer och som inte direkt anknyter till forskarutbildning. Även publicering av forskningsresultat. 99 Förberedande av forskningsprojekt - Förberedande av forskningsprojekt INNAN projektet har getts projektnummer i bokföringen. 99 Förberedande av utvecklingsprojekt - Förberedande av utvecklingsprojekt INNAN projektet har getts projektnummer i bokföringen 99 Samhällsrelaterade uppgifter 9914 Vetenskapliga uppdrag utanför ÅA - Review skrivande, utvärderingar, sakkunniguppdrag, opponentskap, redaktörsuppdrag, koordinering av internationella forskningsprojekt, arrangerande av vetenskapliga konferenser 22

23 9915 Övriga samhällsrelaterade uppdrag - Övriga expertuppgifter, intervjuer i media, statliga arbetsgrupper, styrelseuppdrag 99 Studieförvaltning 99 Tekniskt underhåll - Underhåll och upprätthållande av system, databaser och apparater - Underhåll, logistik och fastighetsservice - T.ex. DC och Teknisk service 99 Personalutbildning och kompetensutveckling 9916 Deltagande i kurser/utbildningar/konferenser - Kurser, både av ÅA ordnade och externa, i vilka man deltar på arbetstid. Hit hör även konferenser, seminarier samt studier som sker på arbetstid. I fall det är fråga om studerande som hör till postgraduala studier allokeras arbetstiden till Postgraduala studier Kursledare eller föreläsare inom personalutbildning - Då man fungerar som utbildare på kurser inom ÅA, samt planerande och utvecklande av dessa kurser. 99 Personalförvaltning - T.ex. framställande av förordnanden, uppgörande av förordnanden, rekrytering, semesterärenden, förande av utvecklings och lönesamtal (samtalsledare) 99 Ekonomiförvaltning - Räkningar, godkännande av reseräkning (notera att uppgörande av reseräkning allokeras till det projekt till vilket resan hör), bokföring, bokslut, rapportering, analyser, fakturering etc. 99 Allmän förvaltning - För t.ex. byråsekreterare och amanuenser - Dokumenthantering och registraturen 23

24 99 Marknadsföring och information 99 Kvalitetssäkringsverksamhet 99 Allmänna/gemensamma uppgifter - Uppgifter som inte kan allokeras till andra projekt såsom exempelvis enhetsmöten, allmänna infotillfällen, rekreationsdagar. - Fakultetsråd, avdelningsråd, direktioner - Sådana kommittéer, arbetsgrupper och arbetsuppgifter vilka inte klart kan allokeras till andra poster 99 Förtroendemannauppgifter och arbetarskyddsuppgifter 99 Biblioteksservice - Såväl huvudbibliotekets personal som enhetsbibliotekens personal Semester - Semester och ferier Sjukledighet - Avlönad sjukledighet Övrig avlönad frånvaro - Exempelvis rehabilitering, frånvaro pga. insjuknat barn. 24

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer)

Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer) Användarmanual FLEX Res (måste användas i internet Explorer) Börja med att logga in i FLEX portalen genom att skriva in http://df23dmz01.cloudapp.net/ (Viktigt att ni tillåter pop-up fönster om ni får

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Webb-Budget. 1. Inloggning 2. 2. Kontroll av tidigare införda summor 3

Webb-Budget. 1. Inloggning 2. 2. Kontroll av tidigare införda summor 3 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 2 2. Kontroll av tidigare införda summor 3 3. Val av budgeteringssätt. 4 3.1. Gör budget per ansvarsområde 4 3.2. Inmatning enligt kostnadsslag.. 5 4. Uppdatera

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

idrive Användarmanual för kilometerrapportering

idrive Användarmanual för kilometerrapportering idrive Användarmanual för kilometerrapportering Innehåll 1. Registrera ny användare till idrive 2. Introduktion till idrive 3. Information om Ditt fordon 4. Rapportera privata- och tjänstekilometer 5.

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 1 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 3. Val av budgeteringssätt. 3 3.1. Budgetera per ansvarsområde 3 3.2. Budgetera per kostnadsslag.. 4 4. Registrera

Läs mer

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Tidsallokeringsprojektet. Hankens principer vid arbetstidsallokering. Bakgrund

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Tidsallokeringsprojektet. Hankens principer vid arbetstidsallokering. Bakgrund SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Tidsallokeringsprojektet Hankens principer vid arbetstidsallokering Bakgrund Det övergripande målet för arbetstidsallokeringen är att möjliggöra införandet av den så kallade totalkostnadsmodellen,

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Se din tjänstgöringsplan i BPS Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Version 1.1/maj 2012 1. Logga in i BPS Från universitetets webbsida (www.umu.se) klicka på länken

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter

Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Reviderad: 2015-10-16 1 (11) Ansvarig: Andreas Sundberg, Systemförvaltare andreas.sundberg@nacka.se 08-718 89 19 Lathund Webbstöd för Jobb- och utbildningsexperter Webbstödet GWA-Webb är tänkt som en administrativ

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Vad är Privera... 3 Hur loggar man in... 3 Startsida... 3 Skicka fil... 4 Mottagna filer... 5 Ersätta fil... 5 Rätta besök... 7 Utländska patienter... 8 Godkänna... 8 Sök

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE. Ver 1.2 Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Ver 1.2 2 Innehåll Vad är Privera...3 Rapportering till landstinget Västmanland...4 Registrerar besök...5 Skicka fil...8 Mottagna filer...9 Rätta besök/ersätta fil...9 Ta

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 Studeranderegistret Version 3.7

Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 Studeranderegistret Version 3.7 Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 OpeOodi för lärare WebOodi har nyttiga egenskaper också för läraren, t.ex. hur man skriver ut en lista över studerande som anmält sig till undervisningen/kursen

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-

Läs mer

Registrering av självdeklaration

Registrering av självdeklaration Användarmanual Registrering av självdeklaration Trafikverkets system för självdeklaration Version 2.0, 2011-11-02 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan

Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan Sida 1 (7) Anvisningar för ifyllande av individuell studieplan Dnr FAK 2012/239 2012-06-08 Anna Stafsudd, studierektor för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi 4 november 2013 Nedan följer instruktioner

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Rutinbeskrivning Försäljningsrapportering

Rutinbeskrivning Försäljningsrapportering 2011-08-16 v. 0.2 Returpack-Burk Svenska AB Returpack-PET Svenska AB Rutinbeskrivning Försäljningsrapportering Detta utbildningsmaterial är avsett att användas av samtliga på ert företag som är delaktiga

Läs mer

Självservice Personec P

Självservice Personec P 2013-08-19 Självservice Personec P Manualen finns även att hämta på http://www.mtgskaraborg.se under Löneadministration ALLMÄNT... 2 Vad är Personec självservice... 3 INLOGGNING... 4 INSTÄLLNINGAR... 5

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser

Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser SNABBINSTRUKTIONER 1(5) Uppdaterad 31.3.2008 Hur du navigerar i personalutbildningssystemet och anmäler dig till kurser Innehåll: 1 Allmänt om systemet samt rådgivning... 1 1.1Rätt att delta i personalutbildning...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning

Användarmanual Administratörer. www.rebok.se Resursbokning Användarmanual Administratörer www.rebok.se Resursbokning Table of Contents Inloggning...3 Startsida...3 Hantera personal...4 Personalgrupper...5 Station...6 Schema...7 Schemaläggning...8 Veckoschemat...8

Läs mer

Användarmanual MinoWeb

Användarmanual MinoWeb Användarmanual MinoWeb Förvaltare 2013-10-14 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Inloggning... 3 3. Välkomstsidan... 4 4. Mätaröversikt... 5 5. Lägenhetslistan... 6 6. Lägenhetsbeskrivning...

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Utbildning för gruppadministratörer

Utbildning för gruppadministratörer Utdelningsblad för utbildningen Indexeringsroller Här följer en kort sammanställning av rollerna i ett indexeringsprogram och hur de samarbetar. Gruppadministratör Gruppadministratören tillser FamilySearch

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3

Palasso egenrapportering.. 3. Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3. Inloggningsuppgifter:.. 3 Innehållsförteckning Palasso egenrapportering.. 3 Kom igång med egenrapportering, så här gör du: 3 Inloggningsuppgifter:.. 3 Som egenrapportör är det viktigt att du tänker på följande för att din lön ska

Läs mer

Önska arbetstider- Manual

Önska arbetstider- Manual Önska arbetstider- Medarbetare Manual Version 2015.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Ange lösen... 3 Lägga in tider... 4 Välj period... 4 Välja arbetspass... 4 Snabbinmatning...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan

LATHUND. Att komma igång med Pecar E Plan LATHUND Att komma igång med Pecar E Plan E Plan Lathund Hej och välkommen till E Plan, det digitala verktyg som bl.a. gör kontrollplaner och egenkontroller digitala, sökbara samt samlar all dokumentation

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (12)

Innehållsförteckning 2 (12) Användarguide Innehållsförteckning 1 REGISTRERING... 3 2 MEDLEMSKONTO (MINA SIDOR)... 4 2.1 Kontaktinformation... 5 2.2 Adressbok... 5 2.3 Beställningshistorik... 6 2.4 Inloggningshistorik... 6 3 VARUKORGEN...

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som studentassistent/mattesupport skall du själv rapportera

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-10-18 Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Maximalt antal tillåtna

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Cramo Business Support. användar handbok

Cramo Business Support. användar handbok Cramo Business Support användar handbok Innehåll Sid Funktion 3 Inloggningsuppgifter 4 Kom igång 5 Pågående order 6 Web-depå 7 Företagsprofil, avtalade rabatter 8 Visa faktura 9 Ekonomisk statistik 9 Tekniska

Läs mer