BRF HÖGBERGET. Foto Inger Eriksson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF HÖGBERGET. Foto Inger Eriksson"

Transkript

1 BRF HÖGBERGET Foto Inger Eriksson Årsredovisning 2011

2 BRF HÖGBERGET Bostadsrättsföreningen Högberget Org nr Årsredovisning 2011 Årsredovisningen består av styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning inkl noter och specifikationer. Dessutom finns en översikt över intäkter och kostnader samt den budget för 2012 som styrelsen fastställt. Föreningens ändamål Föreningen Högberget har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna utan tidsbegränsning. Fastigheten Brf Högbergets fastighet har beteckningen Eriksberg 16:1. Fastigheten, som uppfördes 1959/60, har en bostadsyta om kvadratmeter fördelade på 8 lägenheter om 5 r o k, 28 om 2 r o k plus uthyrningsrum samt 20 lägenheter om 3 r o k. Föreningen har sålunda 56 lägenheter. Under 2011 har två av föreningens bostadsrätter bytt innehavare. En av bostadsrätterna har under året varit uthyrd i andra hand. Föreningen har 15 garage om totalt ca 300 kvadratmeter och 18 parkeringsplatser, varav en gästparkering utan motorvärmare. Fastigheten är taxerad till kronor, varav byggnaden till kronor och mark till kronor. Byggnaden har avskrivits enligt plan med kronor och amortering på lån har gjorts med kronor. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i If. Styrelsen är ansvarsförsäkrad. Förvaltning Föreningens löpande ekonomiska förvaltning; in- och utbetalningar, bokföring e t c sköts av Bostadsrätterna (nytt namn på SBC), som även är en intresseförening för privata bostadsrättsföreningar. Styrelsen har från och med 2011 utökat den webbaserade redovisningshanteringen vilket har underlättat och förenklat ekonomihanteringen. Den yttre skötseln samt städning av källargångar har skötts av Riflex AB. Städning av trapphus sköts av Städab i Uppsala. Sophuset äger och delar vi med grannföreningen Brf Kvartsen. Fastigheten är ansluten till Comhem vilket ger möjlighet till förmånliga abonnemang på ett antal TV-kanaler utanför grundutbudet, bredband och telefoni. 1

3 BRF HÖGBERGET Renoveringar I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet gjordes stora renoveringar av tak, fasad, stambyte, badrum med mera. År 2000 byggdes nya och större balkonger. Under 2002 har husets elsystem bytts ut och 2003 renoverades tvättstugor, torkrum och mangelrum. Under 2005 gjordes förbättringar i husets grund och sockel och gården fick ny asfalt lät föreningen bygga en helt ny trapp i valvet. Renovering och målning av portarna och av valvet samt en översyn av värmesystemet gjordes Under 2009 har två av de yttre källardörrar bytts ut och året efter skaffades helt nya dörrar från källaren till portuppgångarna års underhåll och liknande återfinns på följande sidor. Ekonomi Den ekonomiska ställningen vid årets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. Föreningens överlikviditet har fortlöpande placerats på Placeringskonto i SEB, vilket innebär högre ränta än vanliga bankkonton. Årsavgifter Månadsavgifterna höjdes med 4% under Föreningen debiterar överlåtelseavgift och pantsättningsavgift är dessa avgifter respektive 440 kronor. Fond för yttre underhåll Medlen i denna fond får endast användas till större reparationer och underhåll av fastigheten. Den innehåller vid årets slut kronor. Medlemmarnas reparationsfond Dessa medel är till för medlemmarnas egna kostnader för underhåll och reparationer av bostadsrättslägenheten. Till denna fond har avsatts kronor. Medlemmarna har under året använt kronor av innestående medel. Behållningen på medlemmarnas medel av inre fonden uppgår till kronor. Balanserad vinst I denna post placeras mindre överskott och del av stora överskott. Den balanserade vinsten kan användas som föreningen finner lämpligt. Inför år 2011 fanns kronor i balanserad vinst. Förslag till beslut Årets resultat :- Balanserad vinst före reserveringar/ianspråktagande :- Avgår stadgeenlig reservering till fond för yttre underhåll : :- Styrelsens förslag: Extra reservering till fond för yttre fond :- Att överföras i ny räkning (Balanserad vinst) :- Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningssammanträde ägde rum i Högbergets samlingslokal den 13 april 2011 i vilket 26 medlemmar, varav två fullmakter, deltog. 2

4 BRF HÖGBERGET Styrelse Styrelsen har under år 2011 haft 11 protokollförda sammanträden och därutöver ett antal samråd och diskussioner. Ordinarie ledamöter Uppdrag Mandatperiod Inger Eriksson ordförande Anders E Westling ekonomiplanering Andreas Viitamäki ledamot Kerstin Alm Kübler ledamot Riitta Renkonen protokollsekreterare Birgitta Åhman kassör Eva Marnell övr administration Suppleanter Magda Källmar Malin Olsson Revisorer Revisorer har varit Anita Ekdahl, godkänd revisor och Bengt Bodin. Maria Hammarström har varit revisorssuppleant. Valberedning Valberedningen har utgjorts av Leif Hammarström (sammankallande), Hadi Falahparsa och Lars Bergman. Övrig arbetsfördelning och förtroendeposter Ett antal medlemmar har ansvar för delar av husets skötsel, bl a vissa maskiner, apparatur, bastu, snickeri osv. Nedan redovisas på vilka personer huvuddelen av föreningens arbete har fördelats: Administration och organisation av föreningens verksamhet Bastu & dusch Ekonomi, försäkringsfrågor Kassa och inköp Kontakt för fastighetsskötsel, trappstädning samt brf Kvartsen Medlemsinformation, Parkering Planteringar och gården Snickarbod Sophus, tvättstugor/städmaterial Tillsyn och reparationer, undercentral Inger Eriksson, Anders E Westling, Riitta Renkonen, Birgitta Åhman, Eva Marnell, Andreas Viitamäki, Kerstin Alm Kübler Riitta Renkonen Anders E Westling Birgitta Åhman Inger Eriksson Inger Eriksson, Riitta Renkonen Eva Marnell Birgitta Åhman Magda Källmar Birgitta Åhman, Inger Eriksson Ingemar Eriksson, Roine Lundin, Bengt Bodin Under året har några medlemmar hört av sig med frågor, synpunkter och förslag. Det som medlemmarna upplever som viktiga föreningsfrågor tas på stort allvar av styrelsen, som gör sitt bästa för att tillgodose förslag eller informera mer. Brf Högbergets kontor Innanför mangelrummet finns föreningens lilla kontor som även fungerar som arkiv och förråd. Föreningens telefon/fax är och e-postadressen är Högbergets hemsida: 3

5 BRF HÖGBERGET Reparationer och underhåll Under året har som vanligt en rad olika åtgärder vidtagits för reparationer, underhåll och säkerhet. Årligen sker underhåll av trappljusbelysning, portlås, tvättmaskiner, el-stolparna vid parkeringsplatserna, liksom kontroll av avfrostningssystemet på taket 8 A-B, fläktar med mera. Den gamla och läckande avhärdningsanläggningen från 1959 har tagits bort. Ett läckande kökselement orsakade vattenskada, som reparerats och en mindre fuktskada i ett sovrum har reparerats. Vidare gick ett varmvattenrör i källaren sönder och fick bytas ut, lyckligtvis utan några större skador. En ny cirkulationspump har installerats i undercentralen och Uppsala kommun har installerat en ny vattenmätare. Ett kraftigt nät har införskaffats för att skydda barnens sandlåda mot förorening av katter. Det har städats och ordnats med planteringar och växter. Belysning och undercentral har bevakats och åtgärdats vid behov. Snöröjningen orsakade en del skador på gården och fastigheten, vilka också har lagats. Cykelrensning vid höststädningen De gemensamma utrymmena i huset är begränsade. Cykelförvaringen i källaren har länge varit full och på vissa ställen överbelamrad. Efter en noggrann genomgång och kontroll av märkning av alla cyklar som stod i källaren beslöts styrelsen att meddela att endast cyklar i bruk och en cykel per person får förvaras i de gemensamma utrymmena. Övriga cyklar har man själv ansvaret för. Vid höststädningen rensades cirka 15 cyklar bort, av vilka flertalet såldes. Det blev betydligt bättre i källaren efter dessa åtgärder. Nya lägenhetsdörrar Under året har styrelsen planerat ett utbyte av samtliga lägenhetsdörrar till s k säkerhetsdörrar och samtidigt sker utbyte av ett flertal låscylindrar i huset. I planeringsarbetet har ingått möten med den konsult som anställts för detta ändamål, besök hos den dörrleverantör som slutligen valdes och även möten med leverantören inför genomförandet. Tidsplanen att genomföra det hela i slutet av 2011 fick dock skrinläggas och i stället sker bytet i mars Hållbara Högberget Elavfallssorteringen i källaren 6 C fungerar sorteringsdisciplinen är god och frivilliga krafter har ställt upp och transporterat avfallet till kommunens inlämningsställen. Alla måste dock respektera att inga stora saker får lämnas där! Bokhyllan där medlemmarna kan lämna/hämta böcker och filmer fungerar också men kanske under förutsättning av vi inte behåller alltför många av de böcker vi hämtar där, utan ställer tillbaka dem, så fler får läsa! Högbergets Återbruk,: saker man inte behöver längre men som någon annan kanske behöver och vill ha, kan ställas dit. En del prylar hämtas omgående av någon som kanske gör ett fynd andra saker har stått där längre. Styrelsen har under året haft anledning att diskutera ordningen i utrymmet men beslutat att återbruket får fortsätta. den som lämnar saker ansvarar för att de tas bort om ingen hämtar dem inom rimlig tid! En del av fastighetens underhåll utförs vid föreningens båda städdagar vår och höst. Ett tjugotal av husets invånare brukar medverka och mycket blir då gjort. 4

6 BRF HÖGBERGET Ordningsfrågor Det mesta verkar fungera tillfredsställande. Det finns dock då och då problem med sopsorteringsdisciplinen i vårt och Kvartsens gemensamma sophus. Den utförliga information som tidigare delats i varje brevlåda bör alla ta till sig. OBS! Medlemsansvar! Köksfläktar skall hållas rena från fett och regelbundet förses med nytt kolfilter Man får absolut inte spola ned avfall i köksavloppet De injusterade ventilerna skall ej ändras Balkonger och balkongtak skall hållas snöfria Kommande aktiviteter 2012 I styrelsens underhållsplan för de kommande åren finns exempelvis fönster, vindsisolering och vindsfläktar. Styrelsen fortsätter under 2012 att utreda framför allt behovet av fönsterrenovering. En genomgång av föreningens samtliga avtal med olika entreprenörer för underhåll och reparationer skall också göras under året. Föreningsinformation Medlemmarna får fortlöpande information om husets skötsel och föreningens arbete. Detta sker via anslag i trapphusen, källaren, via e-post och ibland även direkt i brevlådorna. Information och nyheter publiceras även på föreningens hemsida. Inför julen fick alla medlemmar även påminnelse om brandsäkerhet. Styrelsen har också ofta personlig kontakt med flertalet medlemmar. Nya medlemmar får besök av styrelsens ordförande och ibland ytterligare någon ledamot. Då ges den första viktiga informationen om vår bostadsrättsförening och vårt hus. För nytillkomna medlemmar: Brandvarnarna drivs av det ordinarie elsystemet men har ett reservbatteri vars uppgift är att hålla varningsfunktionen igång om elsystemet inte skulle fungera eller slås ut, t ex vid en brand. Dessa bör kollas eftersom de måste bytas efter ett antal år. Det som är mycket viktigt att komma ihåg är att batteriet skall vara uppladdningsbart, annars riskerar hela apparaten gå sönder. Den innehåller en presentation av vår förening och fastighet och på särskilda medlemssidor lämnar styrelsen även information riktad till medlemmarna. Samlingslokal, bastu/dusch och snickarbod Användarna av bastu och dusch betalar en årlig abonnemangsavgift till föreningen och ansvarar för egna nycklar till utrymmet. Bastu/dusch hyrs även ut till medlemmarnas inneboende respektive hyresgäster. Snickarboden används vid medlemmarnas behov av utrymme för snickeri eller målningsarbeten. Även användarna av snickeriet betalar en avgift och har egna nycklar. 5

7 BRF HÖGBERGET Styrelsens slutord 2011 År 2011 har fungerat bra. Vi i styrelsen har gjort vårt bästa för att sköta föreningens alla ärenden. I detta ingår att organisera och verkställa många olika beslut och att planera föreningens ekonomi. Vi har haft goda och återkommande kontakter med föreningens medlemmar, förvaltare och entreprenörer. Både ordinarie ledamöter och suppleanter har deltagit aktivt i arbetet. Å föreningens och styrelsens vägnar riktar vi ett särskilt tack till Roine Lundin, Ingemar Eriksson, Bengt Bodin och Jon Iverslien samt övriga som bussigt hjälpt till med tillsyn, reparationer, underhåll och med gården. Tack alla Högbergets medlemmar för visat förtroende och gott samarbete under 2011! Uppsala i mars 2012 Inger Eriksson Anders E Westling Riitta Renkonen Birgitta Åhman Kerstin Alm Kübler Styrelseledamöter Eva Marnell Andreas Viitamäki Magda Källmar Suppleanter Malin Olsson 6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Bostadsrättsföreningen Högberget Stigbergsvägen 6-8, Uppsala Telefon och fax

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar.

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar. Altaner Altanhäckar sköts av föreningen, men altanstaket är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om du vill sätta upp ett staket ska det vara vitt, ljusgrått (se pergola på gården mellan Sibyllegatan och Norrlandsgatan)

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

sbcdirekt Källaren värd omsorg

sbcdirekt Källaren värd omsorg sbcdirekt Nr 1 februari 2004 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se KEROLD KLANG Från golv till tak Källaren värd omsorg I källaren ska allt som inte ryms i lägenheterna få plats:

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg

Årsredovisning 2011/2012. HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg Årsredovisning 2011/2012 HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut, Majorna, Göteborg 1 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg Organisationsnummer: 757200-9285 avger härmed årsredovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLNAHUS Nr. 3 Hasselstigen 5-7 169 38 SOLNA ÅRSREDOVISNING 2012-2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Solnahus Nr 3,

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman

HSB Brf Siljan. Årsredovisning 2012. Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman HSB Brf Siljan Årsredovisning 2012 Brf Siljan ur ett annat perspektiv. Foto och redigering: Erik Åman Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Siljan i Stockholm får härmed avge årsredovisning för perioden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRYTÄRTAN NR

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2013. Årsstämma. 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2013 Årsstämma 2014-05-08 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer