Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr 81 60 00-4357"

Transkript

1 Årsredogörelse Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Org.nr Räkenskapsåret Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Revisionsberättelse 8 1

2 ORGANISATION Den 1 januari 2010 bytte Föreningen Autism namn till Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. I samband med namnbytet fick föreningen även ny logga och ny hemsida. Styrelse Från och med årsmötet består styrelsen av följande ledamöter och suppleanter: Ordförande: vice ordförande: övriga ledamöter: Suppleanter: Anne Kierkegaard Jesper Hållén MaiBritt Giacobini Caroline Jensen (skolombud t o m febr) Susanna Mellstrand (skolombud fr o m mars) Emanuel Mörk (LSS-ombud) Ola Nordgren Sofia Lindström Cecilia Öhrn Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden samt haft en arbetsdag för verksamhetsplanering. Föreningen hade vid årets slut medlemmar. Revisor: Revisorssuppleant: Valberedning: Carl Hårleman Leif Olsson Carl Hårleman sammankallande Marie Burman Hanna Danmo Ombud Ett antal medlemmar har fungerat som ombud för föreningen. De förmedlar information och organiserar aktiviteter på lokal nivå. Många av föreningens ombud är ledamöter i sina respektive kommuners/stadsdelars handikappråd, KHR. Ombud i handikappråden för Autism & Aspergerföreningen: Stockholms stad Farsta Kista-Rinkeby Kungsholmen Östermalm Utbildningsnämndens handikappråd Kommunstyrelsens handikappråd Stockholms län Danderyd Järfälla Solna Tyresö Österåker Blazena Westerlund Kristina Mörk Emanuel Mörk Margareta Lilliestråle Caroline Jensen Blazena Westerlund Marie Burman Yvonne Yeung Monica Bondegård Anne Kierkegaard Evalena Blom Förutom kommunombuden har ett antal medlemmar varit kontaktpersoner för olika föreningsaktiviteter. 2

3 Styrelsen har under året bjudit in alla ombud och kontaktpersoner till en träff med middag som tack och uppmuntran för deras ideella insatser. Personal Birgitta Joelsson är ansvarig för kansliet och arbetar 30 tim/vecka. Hon arbetar bland annat med medlemsrådgivning, medlemstidning, hemsidan och övrig administration. Hon är sekreterare vid styrelsemöten och övriga möten. Géraldine Norén arbetar på kansliet 20 tim/vecka. Hon ansvarar för medlemsregistret, bokföring, ekonomiska rapporter, utskick av informationsmaterial, fondansökningar och prova på-aktiviteter. Hon arbetar även med medlemsrådgivning och skolfrågor. Kaijsa Keusch har sedan gjort arbetspraktik på kansliet mellan 10 och 20 tim/vecka. Kaijsa har i huvudsak arbetat med verksamhetsdatabasen men också varit behjälplig i övrigt kansliarbete. MÅLSÄTTNING Autism & Aspergerföreningen Stockholms län är en distriktsförening inom Autism & Aspergerförbundet. Föreningens övergripande målsättning är att verka för att personer med autism och autismliknande tillstånd och deras närstående inom Stockholms län får bästa möjliga livsvillkor. I detta syfte ordnar föreningen medlemsaktiviteter såsom föreläsningar, träffgrupper och olika fritidsaktiviteter. Styrelsen arbetar framförallt intressepolitiskt, dels gentemot Stockholms läns landsting men också gentemot länets kommuner och stadsdelar. Prioriterade frågor för det intressepolitiska arbetet under året har varit LSS-frågor, tillgänglighet inom hälso- och sjukvård, skolfrågor och forskning. LSS Autism & Aspergerföreningen Stockholms län deltog i Almedalsveckan i juli. Frågor rörande LOV- Lagen om valfrihet- för boende, daglig verksamhet och korttidsvistelse och dess tillämpning i Stockholms stad med införande av ett resursfördelningssystem har varit i fokus under året. Föreningen har fortsatt att uppmärksamma problemet med avgiftsbeläggning för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder, bristen på gruppbostäder och fattigdom för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. En förstudie har gjorts för att undersöka möjligheten att ta fram ett verktyg för att bedöma kvalité i LSS-verksamheter. Föreningen har deltagit i CARPE, ett projekt för kompetensutveckling för personal inom LSSverksamheter i ett flertal av länets kommuner. Föreningen ingår i styrgruppen för projektet Individuell planering. 3

4 Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård Föreningen har deltagit vid möten med Stockholms Norra Psykiatri för att bidra med information om autism och Aspergers syndrom. Behov av en anpassad sjukvård för vuxna personer med utvecklingsstörning har uppmärksammats, bland annat genom möten med politiker och tjänstemän. Skola/utbildning Föreningen har haft kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten angående behov av fortbildning och erfarenhetsutbyte för skolpersonal. Föreningen har en representant i Utbildningsförvaltningens handikappråd och har också kontakt med skolinspektörerna i Stockholms stad. Forsknings- och landstingsfrågor Ökad forskning, tillräckliga resurser för utredning och insatser samt välfungerande vårdkedjor har fortsatt att vara en av de viktigaste landstingsfrågorna. Ett centrum för forskning, utveckling och utbildning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar i samverkan mellan landstinget och Karolinska Institutet, KIND, invigdes under året och föreningens ordförande ingår i styrelsen. Föreningen har ingått i referensgrupp för utarbetande av regionalt vårdprogram för ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Föreningen ingår i styrgruppen till projektet Uppföljning och utvärdering av barn med autism som får tidiga insatser vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Föreningen har deltagit i samverkansmöte med BUP Nordost och Nordväst. Föreningen ingår i en referensgrupp som kartlägger om behovet av habilitering tillgodoses. Föreningen har deltagit i möte kring utredning om läkarmedverkan vid habilitering. Världsautismdagen (World Autism Awareness Day) I samband med Världsautismdagen 2010 anordnades en heldagskonferens, Fokus på autism, om det aktuella kunskapsläget tillsammans med Autismforum och Autism & Aspergerförbundet. Ett samarbete med Hjärnfonden inleddes, Anne Kierkegaard överlämnade en check på :- till Hjärnfondens generalsekreterare Bo Ingemarson. Pengarna är öronmärkta till autismforskning. Autismknappar och pins såldes till förmån för autismforskning. Övrigt Föreningen deltar i DUR, ett instrument för utredning, bedömning och uppföljning inom socialpsykiatrin. Föreningen stödjer projektet Hästanknuten verksamhet för barn med autism. Föreningen stödjer projektansökan Webbaserad insats för unga med Aspergers syndrom. 4

5 KONGRESSER Föreningen deltog i Autism & Aspergerförbundets rikskonferens Att bli vuxen Autism & Aspergerförbundets Representantskaps- och riksmöte MEDLEMSKAP Läns-HSO Stockholms län Kommun-HSO Stockholm Kommun-HSO Järfälla Upplands-Bro PRENUMERATIONER Föräldrakraft Intra MEDLEMSAKTIVITETER Årsmötet hölls på föreningens kansli. Medlemsinformation sker via tidningen Speciellt, e-post via medlemsregistret och genom information på hemsidan En databas över verksamheter med autism/aspergerinriktning i Stockholms län finns tillgänglig via hemsidan. Speciellt Föreningens medlemstidning Speciellt utkommer med fyra nummer per år och är vår viktigaste informationskälla. Årets sista nummer uppmärksammade föreningens 35-årsjubileum och gav flera historiska tillbakablickar. Föreläsningar I samband med World Autism Awareness Day hölls flera föredrag på heldagskonferensen Fokus på autism. I maj hölls en föreläsning av Madde Ericsson där hon berättade om att flytta hemifrån. I november, i samband med vårt 35-årsjubileum, föreläste Karl Grunewald med en tillbakablick i bilder om de utvecklingsstördas historia och Sven Bölte föreläste om forskning, utveckling och utbildning inom autismspektrum. För att uppmärksamma vårt namnbyte bjöd vi i januari in till en namnbytesfest på Grillska huset. Inbjudna var medlemmar, förbund, politiker, tjänstemän samt verksamheter inom autismområdet. Fritid Under året hyrde vi regelbundet Liljeholmsbadet och händelseriket Lagunen. Vi kunde också regelbundet erbjuda bowlingkvällar i Årsta. Övriga genomförda medlemsaktiviteter under året: Vinterläger i Järvsö Prova på: konstskola på Millesgården Öppet hus på Musikmuseet Teaterföreställning: De röda skorna 35-årskalas med föreläsningar och tårta Julkonsert i Högalidskyrkan 5

6 Medlemsgrupper Samtalsgrupp för föräldrar till vuxna med autism och utvecklingsstörning. Samtalsgrupp för föräldrar till vuxna med Aspergers syndrom/hfa. Diskussionsgrupp för vuxna med Aspergers syndrom. Pubkvällar för pappor. Pubkvällar för mammor. VERKSAMHETENS EKONOMI Föreningens intäkter utgörs av bidrag och medlemsavgifter. Inga bidrag har erhållits från läkemedelsindustrin. Utgifterna utgörs i huvudsak av personal- och lokalkostnader, avgifter till riksförbundet, tidningen Speciellt, medlemsinformation och möten. FONDER OCH BIDRAG Autism & Aspergerföreningen Stockholms län har under 2010 tacksamt mottagit bidrag från Stockholms Läns Landsting, landstingsstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms Stad, Socialtjänstförvaltningen Tyresö kommun Privatpersoner RESULTATRÄKNINGAR Rörelsens intäkter: Medlemsavgifter ,00 Verksamhetsbidrag ,00 Fondbidrag Övriga bidrag/gåvor Övriga intäkter Egenavgift medlems aktiviteter Ränta Summa intäkter: Kostnader: Administration, medlemsutskick Lokalhyra Utbildning, m.m Medlemsaktiviteter, möten Löner Sociala avgifter Avskrivningar Övrigt Summa kostnader: Årets Resultat:

7 BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar: Kassa Postgiro och bank Fodringar Anläggningstillgångar: Inventarier SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder: Saldo skattekontot Upplupna kostnader/intäkter och förutbetalda intäkter/kost Eget Kapital: Vid årets ingång Årets resultat Vid årets utgång SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Stockholm Anne Kierkegaard ordförande Jesper Hållén vice ordförande MaiBritt Giacobini Caroline Jensen Susanna Mellstrand Emanuel Mörk Ola Nordgren 7

8 Revisionsberättelse för Autism & Aspergerföreningen Stockholms län år 2010 Org.nr Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom ett urval av protokoll och andra handlingar för räkenskapsåret som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och arbete. Granskningen har genomförts enligt god redovisningssed. Årsrapporten har gjorts enligt god redovisningssed och jag tillstyrker - att resultat- och balansräkning fastställs, - att årets resultat balanseras till ny räkning, - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm Carl Hårleman Revisor 8

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer!

Speciellt NR 2 2010. Extra tjockt sommarnummer! Speciellt NR 2 2010 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Extra tjockt sommarnummer! Rapport från konferensen Fokus på autism.. sid 4 Intervju med Sven Bölte................. sid 8 Teater: De röda

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon

Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon Speciellt NR 1 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län Ny forskning: - Prospektiva minnet - Hjärnans biokemiska system - Projekt småsyskon information 400 000:- till autismforskning Autism & Aspergerföreningen

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 2006 Verksamhetsberättelse Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 1 Verksamhetsberättelse 2006 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm (EPI) bildades 1963 och är en intresseförening för människor med epilepsi

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd

Speciellt NR 2 2012. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd Speciellt NR 2 2012 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Hälso- och sjukvård för alla? - Bevara LSS - Kognitivt stöd information 30 miljoner till autismforskning 260 miljoner anslås till olika

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt

SUFs årsmöte 2013. Fullmakt SUFs årsmöte 2013 Fullmakt Årsmötet består av föreningens medlemmar och föreningens styrelse. Varje medlem har rätt att utse ett ombud till årsmötet ( 7), men även andra representanter för medlemmen är

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips

Speciellt NR 2 2015. Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Speciellt NR 2 2015 Autism & Aspergerföreningen Stockholms län - Rapport från konferens - Rapport från 40-årskalaset - Sommartips Ny Speciellt nr 2 2015.indd 1 2015-06-01 16:10 information Avledning och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2014 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner och landsting

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

FUB. är 2013. Verksam hetsberättelse for. Ordftirande: Vice ordftirande: Kassör: Sekreterare: Anställda

FUB. är 2013. Verksam hetsberättelse for. Ordftirande: Vice ordftirande: Kassör: Sekreterare: Anställda FUB För barn, unga och wxna Ordinarie ledamöter: Verksam hetsberättelse for är 2013 Styrelsen for (ftireningen ftir barn, unga och vuxna ) får härmed avge fi)ljande verksamhetsberättelse lor verksamhetsåret

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006

Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 1 2 Verksamhetsberättelse Svenska Downföreningen 2006 Styrelsen för Svenska Downföreningen vill härmed avge följande berättelse avseende föreningens verksamhet

Läs mer

Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007.

Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007. Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007.!"! # Stockholms Läns MotorCyklister Adress: Skansbacken 4, 120 30 STOCKHOLM Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52 E-post: smcsthlm@algonet.se,

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer