Årsredovisning SPP Spar AB Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 SPP Spar AB Org.nr

2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Verksamheten och produkter 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 4 Förväntningar avseende framtida utveckling 4 Resultat och ekonomisk ställning 4 Medarbetare och miljö 4 Regelverksförändringar 5 Risker och riskhantering 5 Hållbarhet 5 Bolagsstyrning 5 Förslag till resultatdisposition 6 Femårsöversikt 7 Innehåll 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i eget kapital 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Styrelsens undertecknande 22 Revisionsberättelse 23 SPP spar AB 2

3 förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för SPP Spar AB (SPP Spar) avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets andra verksamhetsår. Organisationsnummer , med säte i Stockholm, Sverige. Uppgifterna i förvaltningsberättelsen avser SPP Spar om inte annat anges. Ägarförhållande och struktur Tillstånd SPP Spar har tillstånd att driva värdepappersrörelse för investeringstjänsterna; mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument samt investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument enligt 2 kap 1 punkten 1, 4 och 5 lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ( VML ) samt för sidotjänsten förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och mottagande av medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap 2 punkten 1 VML. Därutöver har SPP Spar, som en sidoverksamhet, rätt att förmedla försäkringar under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2005:405) om försäkringsförmedling ( LFF ) enligt 2 kap 3 tredje stycket VML. Ägare SPP Spar är ett helägt dotterbolag till Storebrand Holding AB, org. nr Storebrand Holding AB är i sin tur ett helägt dotter bolag till det norska bolaget Storebrand Livsforsikring AS, org. nr , som ägs av Storebrand ASA, org. nr med säte i Oslo, Norge. Storebrand ASA är ett börsnoterat holdingbolag med dotterbolag (Storebrand) som är verksamma inom kapitalförvaltning, livförsäkring, skadeförsäkring och bankverksamhet i både Norge och i Sverige. Storebrandkoncernen har i dagsläget cirka 50 kontor och närmare anställda. Storebrand ASA genomförde i december 2007 ett köp av SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv), som tidigare ägdes av Handelsbanken, och bildade därigenom en svensk gren bestående av moder bolaget Storebrand Holding AB (Storebrand Holding) med dotter bolag (SPP). Efter köpet har Storebrandkoncernen intagit en ledande position i Norden inom långsiktigt sparande och försäkring. Storebrand Holdingkoncernen omfattas av den koncernredovisning som upprättas av det överordnade moderbolaget Storebrand Livsforsikring AS. Storebrands årsredovisning finns på bolagets hemsida Verksamheten och produkter Personal SPP Spar har 40 anställda där områdena Kundcenter Privat, Kundcenter Företag, Värdepapperoperations samt e-com ingår. Värdepapperoperations utför dagliga kontroller samt övervakar utlagd verksamhet och e-com ansvarar för det digitala kundmötet. Av bolagets funktionella verksamheter hanteras försäkringsförmedling samt kundfrågor av bolagets Kundcenter. Resterande funktionella verksamhetsgrenar har via upprättade uppdragsavtal outsourcats åt uppdragstagare, se avsnitt nedan. Funktionsschema SPP Spar tillhandahåller ett sparandeutbud som riktar sig primärt till icke-professionella kunder. Sparandeutbudet består av webbbaserade placeringstjänster inom ramen för investeringssparkonton. Kunderna ges en enkel överblick över sitt totala innehav samt erbjuds enkla lösningar för förvaring av finansiella instrument och medel samt för utförande av köp- och säljtransaktioner. Kunderna kan spara, det vill säga förvara kontanta medel och vissa finansiella instrument på investeringssparkontot, lägga order att köpa eller sälja finansiella instrument. I huvudsak omfattar sparandeutbudet fondandelar, aktier samt börshandlade fondandelar (ETF:er). Bolaget tillhandahåller ovanstående tjänster genom en webbaserad portal. Därutöver förmedlar bolaget försäkringar samt lämnar rådgivning avseende dessa. Bolagets verksamhet bedrivs i Stockholm och kommer i första hand att rikta sig till befintliga kunder inom Storebrandkoncernen. Systerbolaget SPP Liv erbjuder traditionellt förvaltad försäkring samt riskförsäkringar i form av sjuk- och premiebefrielse försäkring, systerbolaget SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondförsäkring) erbjuder fondförsäkringsprodukter där placering sker i SPPs fondurval, systerbolaget SPP Fonder AB (SPP Fonder) erbjuder fonder och systerbolaget SPP Konsult AB (SPP Konsult) erbjuder kvalificerad rådgivning och administrativa tjänster till företag. I SPP-koncernen ingår även SPP Fastigheter AB (publ) (SPP Fastigheter) med dotterbolag vars verksamhet består i att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom som en del av placeringarna för kunders räkning i traditionell försäkring. Operativ ledning Funktion för riskhantering Affärsutveckling Funktion för penningtvätt Funktion för regelefterlevnad Försäkringsförmedling Investeringsrådgivning Kundfrågor Depåhantering IT-verksamhet Juridik HR Ekonomi Mottagande och vidarebefodran av order Internrevision Förvaring av kunders tillgångar Funktion för klagomål Marknad Kommunikation Schemaförklaring Funktioner inom bolaget är markerade med en heldragen linje Funktioner där bolaget har etablerat ett uppdragsförhållande med bolag inom SPP-koncernen är markerade med en streckad linje Funktioner som bolaget har outsourcat till extern part är markerade med en prickad linje SPP spar AB 3

4 förvaltningsberättelse Väsentliga händelser under året Etablera bolaget och uppbyggnad av verksamheten Arbetet med att etablera bolaget och produktionssätta vald systemlösning har varit i fokus under året. Under februari 2013 knöts strategiska samarbetspartners såsom Nasdaq OMX Broker Services och Nordea Bank till bolaget. Under april 2013 etablerades en formell styrelse till bolaget med externa styrelseledamöter. Sarah Mc Phee ersatte Per Brandt som styrelsens ordförande. Övriga styrelseledamöter är Viveka Ekberg, Truls Nergaard, Anna Ramel samt Monika Rappe. Under maj 2013 genomfördes en nyemission av 500 aktier vilket ökade bolagets aktiekapital med 500 tusen kronor. Per 1 juli 2013 anställdes Annica Lundblad som verkställande direktör för bolaget. Under sommaren 2013 acceptanstestades utvecklad systemlösning inklusive flödestester. Den 1 september 2013 anställde bolaget Sofia Andersson som Head of Compliance. Den 24 september 2013 erhöll SPP Spar de ansökta tillstånden från Finansinspektionen. Med anledning av detta har bolaget genomfört ett byte av redovisningsramverk. Byte har skett från Bokföringsnämndens allmänna råd, vägledningar och uttalanden till lagbegränsad IFRS. De finansiella rapporterna har inte räknats om på grund av byte av redovisningsramverk. I mitten av oktober 2013 genomfördes lansering till kunder som följts upp med både djupintervjuer och telemarketing. Under oktober 2013 övertog SPP Spar ett 30-tal anställda från systerbolagen SPP Liv och SPP Fondförsäkring. Väsentliga händelser efter balansdagen SPP Spar har under januari 2014 erhållit koncernbidrag om tusen kronor från Storebrand Holding. Förväntningar avseende framtida utveckling Bolaget går mot det andra verksamhetsåret med en plan om att erbjuda sparlösningar till i första hand SPPs kunder. Den primära uppgiften för SPP Spar är att fortsätta arbetet med att utveckla sparplattformen och komplettera befintligt produktutbud med efterfrågade produkter som kompletterar SPPs övriga produktutbud. Resultat och ekonomisk ställning Resultat Årets rörelseresultat uppgick till ( ) tusen kronor. Intäkter SPP Spars rörelseintäkter uppgick till (9) tusen kronor och avser främst försäljning av tjänster till SPP Fondförsäkring. Kostnader SPP Spars rörelsekostnader uppgick till (16 394) tusen kronor och avser främst externa och koncerninterna utvecklingskostnader. Förvaltat kapital Totalt förvaltat kapital uppgick per den 31 december 2013 till tusen kronor. Finansiering av bolaget SPP Spar har under året fått ett villkorat kapitaltillskott om tusen kronor vilket säkerställer finansieringen av bolagets åtaganden under 2014 under förutsättning att prognostiserat resultat uppnås. Bolagets finansiella ställning och kapitalbehov har beräknats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar, FFFS 2007:1. Medarbetare och miljö Medarbetare Året som gått Under 2013 har SPP Spar börjat bedriva värdepappersverksamhet och i oktober övergick ett 30-tal anställningar från SPP Liv och SPP Fondförsäkring. Vid årsskiftet 2013 var SPP Spar 40 anställda. Jämställdhet SPP Spar arbetar aktivt för en jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla områden och nivåer i bolaget. Som ett av tio stora företag har SPP-koncernen medverkat i projektet Battle of the Numbers med både norska och svenska deltagare. Projektet avslutades i slutet av Målet med projektet har varit att skapa förutsättningar för ökad mångfald genom att öka andelen kvinnor på operativa chefspositioner. Vid årsskiftet 2013 var fördelningen kvinnor och män i SPP Spars ledning 60/40. Andelen kvinnor respektive män bland cheferna var 50/50. SPP Spar har 40 anställda vid årets slut och genomsnittsåldern är 35 år. Årlig medarbetarundersökning Årets medarbetarundersökning inom SPP-koncernen visar liknande resultat som tidigare med fortsatt ökad arbetsglädje och lojalitet. Arbetsgivarens anseende bland de anställda har ökat. Hela 90 procent av medarbetarna tycker att det är värdefullt att Storebrandkoncernen vill vara ledande inom hållbarhet. Merparten av SPPs medarbetare känner sig väl motiverade och engagerade. Resultatet visar fortsatt högt förtroende för närmaste chef och ett gott samarbete inom organisationen. Undersökningen visar också att det finns fortsatt stort intresse bland medarbetarna för kompetens- och personlig utveckling vilket kommer att följas upp i de individuella handlingsplanerna under Sjukfrånvaro och friskvård Storebrandkoncernens sjukfrånvaro har sedan flera år tillbaka varit stabil eller minskat något. Den samlade sjukfrånvaron i Storebrandkoncernen 2013 ligger på 3,5 procent. Motsvarande siffra för SPP är 2,7 procent. Inom SPP Spar är sjukfrånvaron 2,2 procent. Samtliga medarbetare i bolaget omfattas av en företagsbetald sjukvårdsförsäkring genom DKV Hälsa. Kompetensutveckling SPP Spar arbetar fortlöpande med att säkerställa att rätt kompetens finns inom bolaget för att skapa bästa möjliga resultat och konkurrenskraft. Medarbetarnas behov av utveckling utvärderas och diskuteras löpande i vardagen men framför allt i medarbetarsamtalen. Utvecklingsmål ska vara kopplat till det som ger bäst effekt för affärsverksamheten. Minst 20 timmar per medarbetare och år ska investeras i individuell utveckling. Under 2013 har bolaget fortsatt arbetet med att göra det vardagliga arbetet till en plats för lärande och utveckling. Det har lagts särskilt fokus på ledarutveckling och förändringsarbete har varit i fokus för att främja genomförandet av bolagets strategi. Miljö Bolagets verksamhet har ingen direkt påverkan på den yttre miljön, och är därmed inte i någon del miljötillståndspliktig. Företaget arbetar mycket aktivt med att minimera energi- och resursförbrukning i linje med miljöarbetet inom koncernen. Detta inkluderar bland annat återvinning av kontorsprodukter och annat material. Vid inköp prioriteras miljövänliga alternativ. SPP spar AB 4

5 förvaltningsberättelse Regelverksförändringar Delar av det så kallade Basel III-reglerna trädde i kraft 1 januari 2014 genom att nya kapitaltäckningsregler infördes. Regler om bolagstyrning, riskhantering, sanktioner och visselblåsare, vilka också ingår i Basel III-reglerna, förväntas träda i kraft under Finansinspektionen har vidare föreslagit nya föreskrifter som innebär skärpta krav på värdepappersbolagens hantering av operativa risker, IT-system och informationssäkerhet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj Genom förslagen inför Finansinspektionen Baselkommitténs riktlinjer Principles for the Sound Management of Operational Risk och delar av Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för intern styrning (GL 44) som bindande regler. Risker och riskhantering I likhet med övriga aktörer på värdepappersmarknaden är bolaget, som en naturlig del av verksamheten, exponerat mot olika typer av risker. Bolagets risker består huvudsakligen av operativa risker inklusive risker kopplade till framtida lönsamhet. I not 4 finns en beskrivning av riskerna samt en redogörelse för hur de hanteras och följs upp. Hållbarhet Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbarhet för Storebrand och SPP handlar om vår egen långsiktighet och kundens trygghet. Som leverantör av långsiktigt sparande är det helt centralt att vi har förmågan att agera långsiktigt och skapa avkastning till kunden som inte äventyrar den värld kunden går i pension i. På SPP är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att utöver ekonomiska parametrar vägs även sociala och miljömässiga aspekter in i samtliga beslut som fattas inom koncernen. Alla affärsområden och avdelningar har ansvar för att integrera relevanta hållbarhetsaspekter i just sin verksamhet och bidra till att minska vårt fotavtryck och öka vår samhällsnytta. SPP och Storebrands strategi för hållbara investeringar gäller för alla typer av investeringar; i fastigheter, skog, aktier i noterade och onoterade bolag, statsobligationer och mikrofinans. Arbetet med hållbarhet gäller i hela vår verksamhet, mer information om detta finns på Bolagsstyrning Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och tillämpar de lagar och regler som följer av Lag om Värdepappersrörelse och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd. SPP spar AB 5

6 förvaltningsberättelse Förslag till resultatdisposition SPP Spar AB:s resultat uppgick till kronor efter skatt. Till årsstämmans förfogande står enligt balansräkningen vinstmedel på sammalagt kronor. Balanserad vinst Årets resultat Summa kronor kronor kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedel disponeras på följande sätt: Till nästa år överförs Summa kronor kronor SPP Spar har 2013 erhållit ett aktieägartillskott på kronor från moderbolaget Storebrand Holding AB SPP Spar har 2013 erhållit ett koncernbidrag på kronor från moderbolaget Storebrand Holding AB SPP spar AB 6

7 förvaltningsberättelse Femårsöversikt Rörelseresultat Balansomslutning Eget kapital Kapitaltäckningskvot 27, Medelantal anställda Bolaget lämnar inte ytterligare några nyckeltal då det inte är relevant, beaktat att bolaget är nystartat. SPP spar AB 7

8 Innehåll Rapporter Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Rapport över förändring i eget kapital 11 Kassaflödesanalys 12 Not Sida 1 Redovisningsprinciper 13 2 Förändringar redovisningsprinciper 14 3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar 14 4 Risker och riskhantering 15 5 Kapitaltäckningsanalys 17 6 Räntenetto 17 7 Provisionsnetto 17 8 Övriga rörelseintäkter 17 9 Allmänna administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Skatt på årets resultat Klassificering av finansiella tillgångar och skulder Utlåning till kreditinstitut Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner, ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare Upplysningar om närstående Väsentliga händelser efter balansdagen 21 SPP spar AB 8

9 finansiella rapporter Resultaträkning Tusen kronor Not Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Provisionskostnader Provisionsnetto 4 - Nettoresultat av finansiella transaktioner 1 - Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader 9 Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Rörelseresultat Bokslutsdispositioner 1) Skatt på årets resultat Årets resultat ) Avser koncernbidrag från Storebrand Holding AB, se not 2 på sid 14. Jämförelsesiffror för bokslutsdispositioner och skatt på årets resultat har räknats om på grund av ändrade redovisningsprinciper, se not 2 på sid 14. Bolaget har ingen uppställning för övrigt totalresultat då bolaget inte har några poster som rapporteras i övrigt totalresultat. SPP spar AB 9

10 Balansräkning Tusen kronor Not Tillgångar Utlåning till kreditinstitut 12, Övriga tillgångar 12, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12, Summa tillgångar Skulder och eget kapital Skulder In- och upplåning från allmänheten 12, Övriga skulder 12, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12, Summa skulder Eget kapital Aktiekapital (1 500 aktier med kvotvärde kronor) Balanserad vinst och förlust Årets resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Inga Inga Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Åtaganden Inga Inga Jämförelsesiffrorna för årets resultat och balanserad vinst och förlust har räknats om på grund av ändrade redovisningsprinciper, se not 2 på sid 14. SPP spar AB 10

11 Rapport över förändring i eget kapital Tusen kronor Aktiekapital Balanserad vinst eller förlust inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Årets resultat tillika totalresultat Transaktioner med aktieägare: Belopp vid bolagets bildande Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Tusen kronor Aktiekapital Balanserad vinst eller förlust inkl. årets resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2013 enligt tidigare redovisningsprincip Effekt av byte av redovisningsprincip (se not 2) Ingående balans per 1 januari 2013 justerad Årets resultat tillika totalresultat Transaktioner med aktieägare: Nyemission Erhållet aktieägartillskott Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans per 31 december Jämförelsesiffrorna för årets resultat och balanserad vinst och förlust har räknats om på grund av ändrade redovisningsprinciper, se not 2 sid 14. SPP spar AB 11

12 Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Rörelseresultat Betalda inkomstskatter 31 - Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar och skulder: Koncernbidrag Ökning/minskning av övriga fordringar Ökning/minskning av övriga skulder Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Belopp vid bolagets bildande Nyemission Erhållet aktieägartillskott Kassaflöde av finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kassaflöde av löpande verksamhet Kassaflöde av finansieringsverksamhet Likvida medel vid periodens slut Upplysning om erhållna och betalda räntor Erhållen ränta Betald ränta 0 - Summa erhållna och betalda räntor SPP spar AB 12

13 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Denna årsredovisning avges per 31 december 2013 och avser SPP Spar AB ( ) med säte i Stockholm, Sverige. Huvudkontorets adress är Vasagatan 10, Stockholm. SPP Spar AB tillhandahåller ett sparandeutbud som riktar sig primärt till ickeprofessionella kunder. Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den 26 mars Resultat- och balansräkning fastställs på årsstämman den 5 maj Grunder för upprättande av redovisningen Lagar och regler Årsredovisningen har upprättats enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt de föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som utfärdats av Finansinspektionen (FFFS 2008:25). Finansinspektionens föreskrifter innebär att Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 samt internationella redovisningsstandarder, med vissa begräsningar, tillämpas. Väsentliga uppskattningar och bedömningar Upprättande av de finansiella rapporterna och tillämpningen av olika redovisningsstandarder baseras oftast på ledningens och styrelsens uppskattningar och bedömningar som påverkar tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. Faktiskt utfall kan avvika från tillämpade uppskattningar och bedömningar. Mer information finns i not 3 på sid 14. Redovisningsvaluta De finansiella rapporterna presenteras i bolagets funktionella valuta. Utländsk valuta Tillgångar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor när de tas in i redovisningen, till transaktionsdagens kurs. Valutadifferenser förs direkt mot resultaträkningen. Koncernbidrag SPP Spar tillämpar alternativregeln i enlighet med RFR 2 vilket innebär att såväl erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. Det är en ändring mot tidigare år då SPP Spar redovisade koncernbidraget enligt huvudregeln. Anledningen till bytet är att det blir en enhetlig redovisningsprincip inom hela SPP, samtidigt som det blir en enklare redovisning av koncernbidragen till skillnad mot huvudregeln där moderbolaget behöver göra nedskrivningsprövningar av värdet på aktier och andelar i koncernföretag. Aktieägartillskott Aktieägartillskott redovisas direkt mot eget kapital hos mottagaren. Nya och ändrade redovisningsstandarder och tolkningar för räkenskapsåret 2013: IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Ändringen i IAS 1 innebär att poster i övrigt totalresultat ska delas upp på två kategorier. Poster som kommer att omklassificeras till årets resultat ska redovisas i en egen kategori och poster som inte kommer att omklassificeras kommer att redovisas för sig. Ändringen har inte påverkat SPP Spar då bolaget inte har några poster som rapporteras i totalresultatet. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar Ändringen i IFRS 7 innebär att bolaget ska lämna upplysningar om finansiella tillgångar och skulder vars värde är kvittade i balansräkningen eller är föremål för olika rättsliga bindande ramavtal om nettning. Ändringen har inte påverkat SPP Spar då bolaget inte har tillgångar eller skulder som kvittas i balansräkningen eller nettning på grund av rättsliga bindande avtal. IFRS 13 Värdering till verkligt värde Ny standard som gäller både för finansiella och icke finansiella tillgångar och skulder och behandlar värdering och upplysningskrav för verkligt värde. Standarden reglerar inte vilka tillgångar och skulder som ska värderas till verkligt värde utan bestämmer hur det verkliga värdet ska fastställas samt vilka upplysningskrav som följer utöver de krav som redan finns i övriga standarder. Standarden trädde i kraft 1 januari Den nya standarden har inte påverkat de finansiella rapporterna förutom ökade upplysningskrav. RFR 2 Redovisning för juridisk person RFR 2 har ändrats vilket ger möjlighet att redovisa koncernbidrag enligt huvudregeln eller enligt alternativregeln. Huvudregeln innebär att erhållna koncernbidrag från dotterbolag redovisas som finansiell intäkt, lämnade koncernbidrag till dotterbolag redovisas som ökning av aktier och andelar. Mottagna och lämnade koncernbidrag i dotterbolag ska redovisas som eget kapital samt koncernbidrag som erhålls eller lämnas till eller från systerföretag redovisas i eget kapital hos såväl mottagare som givare. Alternativregeln innebär att erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. SPP Spar kommer att redovisa koncernbidrag i enlighet med alternativregeln. Nya och ändrade standarder och tolkningar för räkenskapsår som börjar 2014 eller senare. Endast de standarder som bedöms kunna få en påverkan på SPP Spar beskrivs. IFRS 9 Finansiella instrument Denna standard hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Standarden ersätter de delar i IAS 39 som är relaterat till klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 anger att finansiella tillgångar ska klassificeras i två olika kategorier, värdering till verkligt värde eller till upplupet anskaffningsvärde. Klassificering fastställs vid första redovisningstillfället utifrån företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper i de avtalsenliga kassaflödena. För finanseilla skulder sker inga stora förändringar jämför med IAS 39. Den största förändringen avser skulder som är identifierade till verkligt värde för dessa gäller att den del av värdeförändringen som är hänförlig till den egna kreditrisken ska redovisas i övrigt totalresultat i stället för resultatet såvida detta inte orsakar inkonsekvens i redovisningen. Tidpunkten för obligatorisk tillämpning av IFRS 9 har också tagits bort från standarden (tidigare 1 januari 2015), varför detta datum för närvarande inte är känt. SPP Spar har ännu inte utvärderat om standarden får någon påverkan på den finansiella rapporteringen. Intäkter Intäkter redovisas i resultaträkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att erhållas och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkter Ränteintäkter avseende utlåning till kreditinstitut redovisas som intäkt när de inträffar. Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden enligt effektivräntemetoden. Effektivräntemetoden är en metod för beräkning av det upplupna anskaffningsvärdet av en finansiell tillgång och för fördelning i tiden av ränteintäkter. SPP spar AB 13

14 Not 1 Redovisningsprinciper, fortsättning Provisionsintäkter Provisionsintäkter avser courtageintäkter och värdepappersprovisioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner Realiserade och orealiserade värdeförändringar hänförbara till finansiella transaktioner. Kostnader Rörelse- och administrationskostnader, ersättningar till anställda, övriga personalkostnader samt lånekostnader kostnadsförs löpande i resultaträkningen för den period de avser. Inkomstskatt Med inkomstskatt menas aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatten redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas på motsvarande sätt. Aktuell skatt Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Aktuella skatteskulder och aktuella skattefordringar som är hänförliga till aktuell eller tidigare perioder värderas till vad som är enligt företagets bedömning ska erläggas respektive erhållas från skattemyndigheten. Beloppen beräknas enligt de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära skillnader mellan en tillgångs eller skulds värde i räkenskaperna och dess skattepliktiga värde. Uppskjutna skatteskulder redovisas för skatte pliktiga temporära skillnader och uppskjutna skattefordringar redovisas för avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida överskott. Finansiella tillgångar och skulder Likvida medel Likvida medel är Utlåning till kreditinstitut bestående av tillgodohavanden hos banker som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Räntebärande skulder Räntebärande skulder är In- och upplåning från allmänheten som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Pensioner SPP har enligt BTP-planen kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsplaner för sina anställda. En förmånsbestämd pension innebär att den anställde garanteras en viss pension, baserad på slutlönen, efter avslutad anställning. Kostnader för egen personal avseende både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensioner redovisas som personalkostnad i takt med att förmånerna intjänas. Förmånsbestämda pensioner redovisas enligt RFR 2. Vilket innebär att pensionskostnaden motsvarar inbetalda premier. Leasing Leasingkontrakt definieras som ett finansiellt eller operationellt leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal innebär att leasegivaren överför de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt till leasetagaren. Operationella leasingavtal är de som inte är finansiella. SPP Spars samtliga leasingavtal har klassificerats som operationella då enbart en oväsentlig del av avtalen formellt utgör finansiell leasing. Detta innebär att betalda leasingavgifter redovisas som driftskostnader. Not 2 Förändringar redovisningsprinciper Med anledning av att SPP Spar har fått tillstånd från Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse har bolaget under 2013 genomfört ett byte av redovisningsramverk. Byte har skett från Bokföringsnämndens allmänna råd, vägledningar och uttalanden till lagbegränsad IFRS. Lagbegränsad IFRS innebär att SPP Spar följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25). Finansinspektionens föreskrifter innebär att Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 samt internationella redovisningsstandarder, med vissa begräsningar, tillämpas. De finansiella rapporterna har inte räknats om vid byte av redovisningsramverk. Nya eller förändrade standarder och tolkningar som antagits av EU med tillämpning från 1 januari 2013 har inte haft någon väsentlig effekt på SPP Spars finansiella rapporter. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i övrigt använts vid upprättande av SPP Spars redovisning är samma som föregående år förutom det som presenteras nedan. Koncernbidrag Från och med verksamhetsåret 2013 tillämpas alternativregeln i RFR 2 vid redovisning av koncernbidrag. Alternativregeln innebär att erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. Tidigare års jämförelsetal har räknats om i enlighet med den ändrade redovisningsprincipen. Effekter på eget kapital av övergången till nya redovisningsprinciper Tusen kronor Eget kapital enligt tidigare redovisningsprinciper Effekt på eget kapital efter övergång till nya redovisningsprinciper - förändring av redovisning av koncernbidrag på årets resultat förändring av redovisning av koncernbidrag på balanserade vinstmedel Total effekt på eget kapital 0 Eget kapital enligt nya redovisningsprinciper Effekter på årets resultat av övergången till nya redovisningsprinciper Tusen kronor 2012 Årets resultat enligt tidigare redovisningsprinciper förändring av redovisning av koncernbidrag Årets resultat enligt nya redovisningsprinciper -85 Not 3 Väsentliga uppskattningar och bedömningar Upprättande av de finansiella rapporterna och tillämpningen av olika redovisningsstandarder baseras ofta på ledningens och styrelsens uppskattningar och bedömningar. Dessa grundar sig oftast på historiska erfarenheter och antaganden som anses vara rättvisande och rimliga. Men de grundar sig även på andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser. Företagsledningen utvärderar löpande gjorda uppskattningar och bedömningar där utfallet kan avvika från gjorda uppskattningar och bedömningar. De uppskattningar som SPP Spar bedömer har störst inverkan på resultatet och/ eller tillgångar och skulder redogörs nedan. Upplupna kostnader Per den 31 december 2013 har SPP Spar gjort en uppskattning av storleken på reserven för den rörliga ersättningen till anställda, då utfallet ännu inte är fastställt, se not 19. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, det vill säga uppgifterna är hämtade från resultat- och balansräkningen. SPP spar AB 14

15 Not 4 Risker och riskhantering SPP Spar har i september 2013 fått tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget tillhandahåller ett sparandeutbud som riktar sig primärt till icke-professionella kunder som består av webbaserade placeringstjänster inom ramen för Investeringssparkonton. Därutöver förmedlar bolaget försäkringar samt lämnar rådgivning avseende dessa. Långsiktigt avser bolaget att attrahera kunder som känner ett behov av att komplettera sitt pensionssparande med attraktiva sparandelösningar. Stora delar av verksamheten är outsourcade, både externt (hantering av fondorder) och inom SPP (bland annat stabsfunktioner såsom ekonomi och riskhantering). Tillsvidare erbjuder bolaget enbart investeringssparkonton för kundernas räkning vilket innebär begränsad finansiell risk. Bolaget är därmed främst exponerat för operativa risker vilka bland annat hanteras genom väl utarbetade processer och riktlinjer. Riskhantering I likhet med övriga aktörer på värdepappersmarknaden är bolaget, som en naturlig del av verksamheten, exponerat för olika typer av risker. Det ligger i både kundernas och ägarens intresse att risker hanteras effektivt. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att hantera de risker bolaget är utsatt för och utverkar detta ansvar genom att fastställa riktlinjer för riskhantering, riskrapportering, intern kontroll, uppföljning och återrapportering. Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet i enlighet med av styrelsen fastställda riktlinjer och instruktioner. Bolaget har inrättat en riskhanteringsfunktion som är oberoende i förhållande till affärsverksamheten och som ansvarar för att övervaka och rapportera verksamhetens hantering av risker, samt att utmana affärsverksamhetens risktagning. Riskhanteringssystemet organiseras enligt principen om tre försvarslinjer: Styrelse Första försvarslinjen Andra försvarslinjen Verkställande direktör Verksamhet Oberoende Regelefterlevnad (Internkontroll) Riskkontroll - Head of -Chief Risk Officer Compliance -Finansiell riskkontroll -Aktuariell riskkontroll -Operativ riskkontroll Tredje försvarslinjen Internrevision EY Ansvaret för att identifiera, bedöma, åtgärda, bevaka och rapportera risker ligger inom chefsansvaret på alla nivåer i organisationen. Riskägarskap och styrning av enskilda risker är därmed en integrerad del av verksamheten. Oberoende Riskkontroll Oberoende Riskkontroll skall upprätthålla en samlad bild av bolagets riskexponeringar och stötta verksamheten i prioritering och hantering av risker. Funktionen skall säkerställa en fungerande styrning och kontroll av SPPs risker, och rapporterar till verkställande direktören och styrelse vid varje styrelsemöte. Oberoende Riskkontroll samlar Chief Risk Officer samt funktioner för finansiell, aktuariell samt operativ riskkontroll. Avdelningen organiseras centralt under Chief Risk Officer för Storebrandkoncernen. På detta sätt säkerställs att SPP följer koncernövergripande instruktioner och riktlinjer. Regelefterlevnad Med regelefterlevnad (compliance) menas efterlevnad av lagar, förordningar och interna regler samt god sed eller god standard avseende den verksamhet som bedrivs inom bolaget. Det yttersta ansvaret för bolagets regelefterlevnad vilar på styrelsen. Verkställande direktören har det operativa ansvaret för att tillse att verksamheten bedrivs sunt, med god etik och med god regelefterlevnad. Compliancefunktionen ska vara ett stöd till den affärsdrivande verksamheten och ansvarar för att kontinuerligt identifiera, bedöma, övervaka och rapportera om olika compliancerisker som kan uppkomma till följd av att verksamheten inte bedrivs enligt gällande regelverk. Funktionen är organisatoriskt underställd bolagets verkställande direktör och rapporterar till verkställande direktören samt till bolagets styrelse. Internrevision Internrevision agerar direkt på styrelsens uppdrag, och granskar den interna kontrollen i bolaget, bolagets riskhantering, Compliance och att bolagets verksamhet bedrivs enligt de policys och riktlinjer som beslutats av styrelsen. EY i Sverige har under året, på uppdrag av styrelsen, tillhandahållit Internrevision. Bolagets risker Bolagets risker består huvudsakligen av operativa risker inklusive risker kopplade till framtida lönsamhet. Utöver dessa har bolaget låg exponering mot kredit- och likviditetsrisker. Kreditrisk/motpartsrisk Kreditrisk/motpartsrisk definieras som risken för att en motpart i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser. Bolagets kreditrisker uppstår främst i samband med att likvida medel placeras på konton i kreditinstitut. För att minimera risken används endast kreditinstitut som uppvisar finansiell stabilitet. I syfte att undvika koncentrationsrisker fördelas de likvida medlen på minst två kreditinstitut. Per 31 december 2013 fördelas bolagets likvida medel om tusen kronor på två stora svenska bankinstitut. Marknadsrisk Marknadsrisk definieras som risken för förlust eller reduktion av de finansiella tillgångarna till följd av förändringar i tillgångarnas marknadsvärde. Marknadsrisk kan i sin tur delas upp i aktierisk, ränterisk och valutarisk. Eftersom bolaget inte har ett eget handelslager och enbart utför transaktioner i SEK för kundernas räkning är marknadsrisken mycket låg. Tillgodohavande på investeringssparkonto förräntas med den av Bolaget vid var tidpunkt fastställda ränte satsen. Ränterisk kan uppkomma vid plötsliga större marknadsränte rörelser men risken bedöms som väldigt låg. Operativa risker Operativa risker definieras som risken för ekonomisk förlust eller förlust av anseende till följd av otillräckliga eller bristande interna processer eller system, mänskliga fel, externa händelser eller att regler inte efterlevs. Bolaget har bland annat identifierat följande större operativa risker: Systemrisk risken för brister i eller driftavbrott av system Risk i samband med outsourcad verksamhet risken att avtal inte efterlevs eller att avtalsparter inte uppfyller sina ingångna förpliktelser Nyckelpersonsberoende Operativa risker hanteras genom regelbunden uppföljning av interna processer och riktlinjer samt att kunskap sprids inom verksamheten. Eftersom bolaget är litet är verksamheten beroende av ett fåtal nyckelmedarbetare. Denna risk hanteras främst genom kompetensutveckling samt dokumentation av rutiner och processer. Incidenter registreras i ett koncernövergripande system och rapporteras på regelbunden basis till både ledningen och styrelsen. Utöver rapporteringen ansvarar riskhanteringsfunktionen för att identifiera bakomliggande problem samt att stödja verksamheten i att säkerställa att incidenten inte återupprepas. Bolaget har en compliancefunktion som ansvarar för att kontrollera bolagets regelefterlevnad. Bristande regelefterlevnad kan leda till ökade operativa risker, risker för juridiska sanktioner, tillsynssanktioner, ekonomiska förluster eller ryktesförluster. Syftet med en god regelefterlevnad är att minska och minimera dessa risker. SPP spar AB 15

16 Not 4 Risker och riskhantering, fortsättning Övriga risker Strategiska risker Strategisk risk är risken för skada som uppkommer om ett bolag väljer fel strategi gällande sin affärsverksamhet eller misslyckas att anpassa bolagets affärsstrategi till nya externa omständigheter. Exempel är ny teknik, ökad konkurrens eller generella förändringar i samhället eller finansmarknaden. Risken hanteras genom att ha tydliga kompetenskrav på både styrelsen och ledningen. Ryktesrisk Med ryktesrisk avses risk för att kunder, motparter, aktieägare, investerare eller myndigheter får en negativ uppfattning om företaget. Bolaget delar sitt varumärke med flera andra bolag, främst inom livförsäkringsbranschen. Det finns därför smittorisk som hanteras genom ett tätt samarbete mellan bolagen samt god intern kontroll och riktlinjer för krishantering och informationsgivning. Affärsrisker Med affärsrisker avses risken för att löpande intäkter kan utvecklas sämre än förväntat. Bolagets intäkter består till övervägande del av koncerninterna intäkter som återfinns under övriga rörelseintäkter. Kostnadssidan består däremot i stor utsträckning av fasta kostnader som inte är lika rörliga som intäkterna. Eftersom bolaget fortfarande befinner sig under uppstartsfasen är risken stor att bolagets intäkter kommer att avvika från tidigare prognoser. Likviditetsrisk Likviditetsrisk definieras som risken att bolaget inte klarar att uppfylla sina betalningsförpliktelser utan att det uppstår väsentliga extra omkostnader i form av extra dyr finansiering. Bolagets egna medel placeras i likvida tillgångar och verksamheten omfattar ett begränsat flöde av betalningar. Risken att bolaget inte ska kunna betala sina skulder, även om en intäkt uteblir, minimeras genom en stark kapitalbas och möjlighet till kapitaltillskott från bolagets ägare. Likviditetsrisken bedöms därmed som mycket begränsad. Likviditetsrisken hanteras av ekonomifunktionen i SPP Fondförsäkring med löpande återrapportering till ledningen och styrelsen. Bolagets likvidsituation framgår enligt nedan. Tusen kronor Likviditetsreserv Utlåning till kreditinstitut Finansiering Eget kapital Balansomslutning Nyckeltal Likviditetsreserv/Balansomslutning 83,8% Eget kapital/balansomslutning 86,5% Den övervägande delen av Bolagets egna kapital ligger inom likviditetsreserven vilken bedöms vara tillräcklig för att täcka bolagets löpande kostnader. Kapitalet som förvaltas för kundernas räkning uppgick till 203 tusen kronor den 31 december SPP spar AB 16

17 NOT 5 Kapitaltäckningsanalys Kapitalbas Eget kapital Avgår Resultat under löpande verksamhetsår Summa Kapitalkrav Kapitalkrav för kreditrisk Kapitalkrav för operativrisk Summa Överskott kapital Kapitaltäckningskvot 27,35 - NOT 8 Övriga rörelseintäkter Koncerninterna sålda tjänster Summa Not 9 Allmänna administrationskostnader Personalkostnader Löner och andra ersättningar Sociala avgifter Pensionskostnader Andra personalkostnader Summa Bolaget följer lagen om kapitaltäckning och stora exponeringar. Enligt dessa regler jämförs kapitalbasen med ett beräknat kapitalkrav. Kapitalbasen består av bolagets egna kapital. Kapitalkravet beräknas som summa av kreditrisk enligt schablonmetoden och operativa risker enligt basmetoden. Bolagets kapitalbas samt kapitalkrav framgår av ovanstående tabell. Bolagets strategi för kapitalhantering är att vid var tidpunkt hålla ett kapital som med god marginal överstiger miniminivån. Under året har kapitalbasen minskat med det löpande resultatet. Kapitalkravet är litet och per täcks kapitalkravet med god marginal. Bolaget gjorde ingen kapitaltäkningsanlys per den 31 december 2012 eftersom tillstånd från Finaninspektionen erhölls och verksamheten startade under Not 6 Räntenetto Ränteintäkter Ränteintäkter på utlåning till kreditinstitut Summa Räntekostnader Räntekostnader för inlåning från allmänheten 0 - Summa 0 - Räntenetto Not 7 Provisionsnetto Provisionsintäkter Courtage och övriga värdepappersprovisioner 5 - Summa 5 - Provisionskostnader Värdepappersprovisioner -1 - Summa -1 Provisionsnetto 4 - Övriga administrationskostnader Hyres- och fastighetskostnader Revisionskostnader Köpta tjänster Övriga allmänna administrationskostnader Summa Summa Pensionskostnader avser årets försäkringspremier. Några ytterligare pensionsförpliktelser finns inte. Pensionsplanen för anställda följer pensionsavtalet mellan BAO och Finansförbundet respektive SACO-förbunden (BTP-planen). SPP har enligt BTP-planen kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsplaner för sina anställda. En förmånsbestämd pension innebär att den anställde garanteras en viss pension, baserad på slutlönen, efter avslutad anställning. Kostnader för egen personal avseende både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensioner redovisas som personalkostnad i takt med att förmånerna intjänas. Förmånsbestämda pensioner redovisas enligt RFR 2. Vilket innebär att pensionskostnaden motsvarar inbetalda premier. Revisionskostnader Revisionsuppdrag Deloitte Summa Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Deloitte Summa Summa Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Minimileaseavgifter Det sammanlagda beloppet av framtida minimileaseavgifter avseende operationella leasingavtal är som följer. Förfall Förfall mellan Förfall senare Tusen kronor inom 1 år 1 till 5 år än 5 år Framtida minimileaseavgifter Resultatförda leasingavgifter Leasingavtalen omfattar leasing av kontorslokaler. Leasingavtalet avseende kontorslokaler är som längst 10 år. Några finansiella leasingavtal har inte tecknats av SPP Spar. SPP spar AB 17

18 Not 9 Allmänna administrationskostnader, fortsättning Antal anställda (medeltal under året) Sverige 38 - Summa 38 - Not 10 Övriga rörelsekostnader Marknadsföringskostnader Övriga kostnader Summa Samtliga anställda är kontorsanställda. Fördelning män/kvinnor Tusen kronor Män Kvinnor Män Kvinnor Sverige Summa Könsfördelning ledande befattningshavare och styrelse Fördelning män/kvinnor Tusen kronor Män Kvinnor Män Kvinnor Ledande befattningshavare Styrelse Summa För upplysningar om löner, ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare, se not 19. NOT 11 Skatt på årets resultat Skatt redovisad i resultaträkningen Aktuell skatt på årets resultat 0-30 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Resultat i inkomstsbeskattad verksamhet Skatt enligt gällande skattesats 22,0% respektive 26,3% Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 7 - Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av koncerbidrag Skatteeffekt av ej aktiverat underskottsavdrag Redovisad effektiv skatt 0-30 Not 12 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder Samtliga finansiella tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Tusen kronor Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin verkligt värde Innehav för handelsändamål Lånefordringar och kundfordringar Totalt 2013 Tillgångar som bestämts tillhöra kategorin verkligt värde Innehav för handelsändamål Låne - ford ringar och kundfordringar Totalt 2012 Finansiella tillgångar Utlåning till kreditinstitut Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Tusen kronor Finansiella skulder Finansiella skulder som bestämts tillhöra kategorin verkligt värde Innehav för handelsändamål Övriga finansiella skulder Totalt 2013 Finansiella skulder som bestämts tillhöra kategorin verkligt värde Innehav för handelsändamål Övriga finansiella skulder Totalt 2012 In- och upplåning från allmänheten Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SPP spar AB 18

19 Not 13 Utlåning till kreditinstitut Svenska kreditinstitut Summa Löptidsinformation Betalbara på anfordran Not 17 Övriga skulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Leverantörsskulder Övriga skulder 81 - Summa Not 14 Övriga tillgångar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga tillgångar 1) Summa Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalkostnader Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa ) I övriga tillgångar ingår klientmedel uppgående till 203 tusen kronor Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 0 - Övriga upplupna intäkter 0 - Förutbetalda kostnader 14 - Summa 14 - varav efterställda - - Not 16 In- och upplåning från allmänheten Inlåning svensk allmänhet Summa Löptidsinformation Betalbara på anfordran SPP spar AB 19

20 Not 19 Löner, ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare 2013 Tusen kronor Styrelsen 1 Grundlön/ Styrelsearvode Rörlig ersättning Varav uppskjuten del Övriga Pensions - förmåner 4) kostnader - Styrelseordförande Sarah McPhee Styrelseledamot Truls Nergaard Styrelseledamot Viveka Ekberg Styrelseledamot Anna Ramel Styrelseledamot Monika Rappe Verkställande direktör - Annica Lundblad 2) Rutger Selin TF 3) Summa ) Beloppen avser den tid då respektive person var styrelseledamot. Styrelsen blev invald vid stämman i maj Ersättningarna avser det som betalats av SPP Spar. Interna ledamöter inklusive ordförande erhåller ingen ersättning från SPP. 2) annica Lundblad tillträdde som verkställande direktör den 1 juli Beloppen avser den tid som hon innehaft befattningen. 3) Rutger Selin var tillförordnad verkställande direktör fram till ordinarie verkställande direktör tillträdde. Rutger Selin var tillförordnad verkställande direktör mellan perioden 1 februari 2013 till 30 juni ) Övriga förmåner innefattar sjukvårdförsäkring, lunchförmån och parkering Under april etablerades en formell styrelse till bolaget med externa styrelseledamöter. Sarah McPhee ersatte Per Brandt som styrelsens ordförande. Interna ledamöter inklusive ordförande erhåller ingen ersättning från SPP därav presenteras inga jämförelsesiffor. Principer för ersättning till verkställande direktör, ledande befattningshavare och anställda som kan påverka företagets risknivå Ersättningar Bolaget har ersatt ersättningsutskottet med ett nordiskt kompensationsutvalg som hanterar hela Storebrandkoncernen och dess dotterbolag. I kompensationsutvalgets uppdrag ingår att fortlöpande behandla och utarbeta riktlinjer i frågor om löner och övriga anställningsvillkor, pensionsförmåner, rörliga ersättningar samt incitamentsprogram för verkställande direktören och till denne direktrapporterande chefer, samt ersättningsfrågor av principiell natur. Ersättningsnivån för ledande befattningshavare revideras årligen. Ersättning till verkställande direktören och tillförordnad verkställande direktören består av fast grundlön, rörlig ersättning och övriga personalförmåner som tillämpas inom SPP samt pensionsavsättningar. De belopp som SPP Spar har reserverat för 2013 avseende rörlig ersättning till verkställande direktören framgår av redovisningen ovan. Av den rörliga ersättningen som intjänats under 2013 kommer 60 procent att skjutas upp och överföras till aktiebank och 40 procent att utbetalas under Det faktiska beloppet fastställs under våren 2014, med utbetalning i april. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5), efter ändring enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1), beräknas kompletterande uppgifter om ersättningar att presenteras på SPPs hemsida i början av april. Där finns även Storebrands principer för ekonomisk ersättning. Principer för ekonomisk ersättning har anpassats till Finansinspektionens föreskrifter och alllmänna råd för värdepappersbolag. Av tilldelad rörlig ersättning för verkställande direktören skjuts 60 procent av utbetalningen upp i minst tre år. Innan rörlig ersättning betalas ut ska resultatet som ersättningen baseras på säkras och utvärderas (riskjusteras). Den uppskjutna ersättningen kan bestämmas till noll och helt eller delvis falla bort vid särskilda situationer. Exempelvis på särskilda situationer är om det i efterhand visar sig att den anställde, avdelningen eller bolaget inte uppfyllt resultatkriterierna eller om bolagets ställning försämras väsentligt. Pensioner Verkställande direktör I SPP Spar har verkställande direktören 65 års pensionsålder. Verkställande direktören omfattas av en premiebestämd pensionsplan, som innebär att bolaget erlägger 4,63 procent av lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 30,9 procent av lön över 7,5 inkomstbasbelopp i pensionspremier. Efterlevandepension kan tecknas inom ovan nämnda premieram. Sjukförsäkring tecknas utom premieram på samma nivåer som pensionsavtalet mellan BAO/Finansförbundet respektive SACO-förbunden (BTP-planen) föreskriver. Bolaget säkrar pensionsåtagandena genom inbetalning av försäkringspremier under anställningstiden. Avgångsvederlag Verkställande direktör Verkställande direktören har både vid egen uppsägning och vid uppsägning från bolagets sida 6 månaders uppsägningstid. Inget avgångsvederlag utgår. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2007:5), efter ändring enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) har införts i bolagets regelverk En riskanalys avseende SPPs ersättningsmodell finns tillgänglig på bolaget hemsida, För 2013 har verkställande direktören och tillförordnad verkställande direktören identifierats som de personer som berörs av upplysningskraven för värdepappersbolag avseende rörlig ersättning. Ersättning till verkställande direktören samt tillförordnad verkställande direktör framgår ovan. SPP spar AB 20

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov.

Delårsrapport januari juni 2015. SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Vi erbjuder smarta sparlösningar och rådgivning anpassade efter dina behov. Annica Lundblad, vd Delårsrapport januari juni 2015 SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Kommentarer till delårsrapporten januari

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari juni SPP Spar AB Org nr

Delårsrapport januari juni SPP Spar AB Org nr Delårsrapport januari juni 2016 SPP Spar AB Org nr 556892-4830. Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2016 SPP Spar AB (SPP Spar), med organisationsnummer 556892-4830 och säte i Stockholm, avger

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Årsredovisning 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830

Årsredovisning 2014. SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Årsredovisning 2014 SPP Spar AB Org.nr. 556892-4830 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Ägarförhållande och struktur 3 Väsentliga händelser under året 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 4 Framtida

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Företagsinformation (Öhman Capital) med organisationsnummer 556774-0906 är ett värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget bildades 2008 och är ett helägt

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning:

Delårsrapport för. Mangold AB Perioden Innehållsförteckning: Delårsrapport för Mangold AB Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Innehållsförteckning: Sida Inledning 1 Koncernens Resultaträkning 3 Koncernens Balansräkning 4 Moderbolagets Resultaträkning 5 Moderbolagets

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter

Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar. Not 12 Periodiseringsposter Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och RFR 2 Redovisning för juridiska personer, utgiven av Rådet för finansiell rapportering. RFR 2 innebär att moderbolaget

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014.

Den verksamhet som tidigare bedrevs av ICA AB flyttades till ICA Gruppen AB den 1 januari 2014. Not 1 Redovisningsprinciper Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Not 3 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar Not 4 Revisionskostnader Not 5 Avskrivningar Not 6 Operationella leasingavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan.

1.2 Definierade uttryck ska ha den betydelse som framgår i avsnitt 8 nedan. INSTRUKTION FÖR ERSÄTTNING Fastställd av Styrelsen Datum 2016-02-02 Senast fastställd 22 september 2014 Fastställs Årligen eller vid behov Tillämpningsområde Alla anställda i Exceed Distribution Tillgänglig

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer