VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELLAS TENNISKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELLAS TENNISKLUBB"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELLAS TENNISKLUBB

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HELLAS TENNISKLUBB Hellas Tennisklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för 1/ / Styrelsen har under året bestått av: Ordförande: Vice ordförande tillika Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Anneli A Ragvals Jonas Edwardsson Håkan Johansson Adam Herlitz Daniel Karlström Curt Orbert Karolina Strömberg Marika Gjerdum David Shutrick Per Sahleström Lars Westin Ansvaret för styrelsens arbetsuppgifter har under året fördelats på följande sätt: Ordföranden (Anneli A Ragvals) har förutom ordförandeskapet i tennisklubben varit sammankallande i Hellas Alliansförenings valberedning, varit sammankallande i marknadsföringsgruppen.och ersättare som webb-ansvarig, samt tillsammans med vice ordförande ansvarat för kontakterna med klubbens anställda. Vice ordförande och Kassör (Jonas Edwardsson) har svarat för klubbens ekonomi, bokföring och löner. Sekreteraren (Håkan Johansson) har svarat för protokoll. Tävlingskommittén (Jonas Edwardsson, Marika Gjerdum m.fl.) har svarat för klubbens tävlingsverksamhet. Gruppspelen har för herrarnas del administrerats av Lars Holsteinsson och för damernas av Anneli A Ragvals (tom mars) respektive Regina Vilkénas och Karin Lidman (from april). Juniorkommittén: Karolina Strömberg (sammankallande), Adam Herlitz m.fl. har i samarbete med de anställda tränarna arbetat med juniorernas tränings- och tävlingsverksamhet. Marknadsföringskommittén (Fredrik Vial, Anneli A Ragvals) har ansvarat för klubbens hemsida. Bankommittén (Johannes Moberg) har ansvarat för driften av klubbens tennisanläggningar i samarbete med Vd:n i Hellasgården Idrott & Fritids AB. Hallkommittén med Anneli A Ragvals, Lars Nilsson, Hans Nyström, Kurt Nyström, Johan Thorselius och Lars Westin har arbetat med byggnadsplaner på en permanent tennishall vid Eriksdal. 2

3 VERKSAMHET I KORTHET Tennisklubben bestod vid årsskiftet 2014/2015 av 409 medlemmar, varav 176 herrar, 82 damer, 108 pojkar och 43 flickor. Klubben bedriver bredd- och tävlingsverksamhet för både juniorer och seniorer. Juniorverksamheten omfattar läger, tennisskola, tränings- och tävlingsgrupper och seriespel. Två deltidsanställda tränare har det övergripande ansvaret för juniorverksamheten. Ett flertal egna medlemmar medverkar som hjälptränare. I seniorverksamhet finns bl.a. gruppspel för både damer och herrar samt ett 10-tal lag som representerar Hellas i seriesystemet. I gruppspelet deltar 36 damer och 54 herrar. Hellas Tennisklubb anordnade även 2014 en extern tävling i Zeta Open som sedvanligt gick av stapeln i augusti. Sedan år 2013 har tävlingen Sommartourstatus. Ett flertal interna tävlingar arrangeras även årligen av klubben. Under 2014 genomfördes Hellas Klubbmästerskap i månadsskiftet mars-april, Bring-a-friend-cup i juni, Kurres Kanna, Damernas höstslag samt senast Annandag jul-turneringen. På juniorsidan arrangeras ett antal deltävlingar inom If SO-Tour. ANSTÄLLDA Tennisklubben hade under år 2014 en anställd kanslist på halvtid i Victor Nyström. Victor sköter klubbens administration vad gäller medlemsregister, bokningar och fakturering och har under slutet av året även tagit över tennisklubbens bokföring etc. Under utesäsongen har klubben även timanställda intendenter både på Eriksdal och på Hellasgården. Klubben har för juniorverksamheten med tennisskola och tennisakademi två anställda tränare (motsvarande 1,5 årsarbetare), chefstränare Johan Thorselius och assisterande chefstränare Richard Gardt. Till sin hjälp har de assisterande tränare och hjälptränare på timbasis. Kursverksamheten på seniorsidan har klubben genom avtal uppdragit åt ESTESS där Peter Lindström ansvarar för verksamheten. ADMINISTRATION Tennisklubbens styrelse administrerar förutom rent idrottslig verksamhet även tennisanläggningarna vid Eriksdal och Hellasgården. Klubben arrenderar anläggningarna av Stockholms Idrottsförvaltning resp. Garantföreningen. Förutom årsmötet 2014 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden samt kallat till ett extra årsmöte att hållas i början av januari Frågan som behandlades var beslut om anläggning av ytterligare två grusbanor på Hellasgården. Representanter för Tennisklubben har även deltagit i erfarenhetsutbyten och samverkan i ett flertal olika konstellationer som exempelvis Tennis Stockholm och andra tennisklubbar som Älta TK mfl. Ett flertal kommittéer (Junior-, Marknadsförings-, Tävlings- samt Hallkommitté) har haft aktiviteter och möten under året. 3

4 I samband med årsmötet anordnades för andra året i rad en föreläsning. Temat för årsmötesföreläsningen 2014 var Är det dags att avliva myten om talang? och hölls av Maria Lindström. Maria menade att vi inom idrotten och samhället i stort fokuserar för mycket på talang och gener och för lite på den ansträngning som ligger bakom framgångarna. Marias tankegångar mynnade ut i livlig diskussion och flera intressanta samtal. Under hösten har några i den nya styrelsen deltagit i utbildning i revisionsföretaget Grant Thorntons regi. De erbjöd kostnadsfritt en seminarieserie om styrelsearbete inom ideell sektor och det var mycket lärorik. Styrelserepresentanter har även deltagit i en anläggningskonferens anordnas av Tennis Stockholm i SALKs lokaler samt haft andra utbyten med Tennis Stockholm. Vid anläggningskonferensen fick vi insyn i andra klubbars erfarenheter vid anläggandet av hall, och kunde ta lärdom av både svårigheter och möjligheter som dessa projekt erbjöd. Under året har vår kanslist fått utbildning i ekonomi av klubbens kassör och tagit över den dagliga bokföringen. Styrelsen har även tecknat nya försäkringar i verksamheten. Hellas TK har genom sin ordförande varit sammankallande i valberedningen i SOIK Hellas, ett rullande uppdrag inom alliansföreningen, och då tagit fram ett förslag till ny styrelse samt deltagit i ordförandeträff arrangerad av Tennis Stockholm i samband med If Stockholm Open. Arbetet med den under 2013 nyinrättade hemsidan har fortsatt om än i lugnare takt och klubbens facebook-sida har många besökare. Damgruppsspelet har behållit det webbaserade gruppspelsverktyg Backhandsmash som har underlättat både för schemaläggning och resultatrapportering och som är mycket uppskattat av deltagarna. För att underlätta och kvalitetssäkra administrationen av båda gruppspelen var målet att införa verktyget även för herrarnas gruppspel men det arbetet får fortsätta under kommande verksamhetsår. Driften av klubbens tennisanläggningar sker genom Hellas Tennis AB (HTAB) som ägs av tennisklubben. Kurt Nyström är anställd VD i HTAB och ansvarar för personal och drift av anläggningarna. 4

5 EKONOMI Hellas tennisklubb finansierar sin verksamhet med avgifter, aktivitetsstöd, sponsorintäkter och ÖS-bidrag. Medlemsavgiften som klubbens medlemmar betalar är följande: Vuxen Junior 300 kr/år 150 kr/år Träningsavgifterna varierar med antal speltillfällen. Gruppspelsavgiften har varit 1600 kr per termin. Intäkter och kostnader för verksamhetsåret uppgick till: Intäkter: kr, kostnader: kr, vilket medför ett rörelseresultat på kr. ANLÄGGNINGAR Efterfrågan på tennisspel på klubbens anläggningar har under året varit stor och beläggningen på framför allt Eriksdals inomhusbanor är väldigt hög (kring 90 procent). Under året har ett omfattande underhållsarbete vid tennisanläggningen vid Eriksdal ägt rum. Vi har införskaffat nya fläktar och genomfört en efterfrågad renovering av dusch- och omklädningsytorna. Efter sommaren har vi även gjort en satsning på att förbättra städning och underhåll av lokalerna med gott resultat. Hellasgårdens grusbanor har under utomhussäsongen använts för klubbens junior- och lagträning, seriespel, läger samt för strötidsuthyrning till allmänheten. Ett stort tack till alla medlemmar och juniorföräldrar som hjälpt till med anläggningarnas ban- och tältarbeten liksom snöskottning! Under hösten togs initiativ till att ta bort plastbanorna ute vid Hellasgården och ett arbete påbörjades i styrelsen i samarbete med HTAB med att ta fram offerter från olika leverantörer för att få en kostnadsbild av vad en omläggning av dessa två banor till grus respektive plexipave skulle kosta. I slutet av året kallade tennisklubbens styrelse till ett extra årsmöte att hållas på nyåret där förslag om renovering av befintliga banor och en vridning och omläggning av de två gamla plastbanorna till grus lades fram. Klubbens hallprojektgrupp har under året fortsatt att arbeta för att få till stånd en permanent tennishall vid Eriksdal och deltagit i möten med representanter och projektledare för SBK (Stadsbyggnadskontoret) och Exploateringskontoret. Tennisklubben är en av flera intressenter i det pågående planarbetet för Södra Skanstullområdet. Planarbetet för området är omfattande och sträcker sig över lång tid. Tennisklubben har fått besked av Stadsbyggnadskontoret om att mark till ny tennishall, på nuvarande plats eller i närområdet, finns med i planerna. Ett fortsatt arbete pågår med att se över möjligheter till finansiering för hallbygge. Styrelsen har i och med detta även börjat titta på behovet av en utökad organisation i klubben och resurser för det. 5

6 JUNIORVERKSAMHET Under 2014 har verksamheten bestått av ca elever vilket är en liten minskning i förhållande till föregående år men samtidigt har antalet tennistimmar i juniorverksamheten ökat. Vi har erbjudit fler barn ytterligare ett träningstillfälle per vecka. Vi tror att det ger en långsiktig boost till sporten, klubben och barnen/ungdomarna då det skapar mer intresse, utveckling, kompetens och motivation till att stanna inom sporten. Hellas: mästare i minirookieserien 2014 Glad mästarinna Klubben har satsat mycket på tävlingar för spelare i åldrarna 7-12 under året i syfte att skapa glädje och intresse för tävlande på rätt nivå. Även många lag har funnits med i olika seriespel alltifrån de allra yngsta i Minitennisserien till äldre juniorer som fått spela i herrlaget. Tävlande i lagform i unga år och uppåt ger också glädje och bra förutsättningar för att stanna inom sporten. Vi har idag ett väldigt konkurrenskraftigt gäng tävlingsspelare i vår Akademi, cirka 20 till antalet. Några av de äldre är med och nosar på Regionens elit och tävlar då och då internationellt. Även i de yngre åldrarna 05/06 till 03 håller vi hög nivå. Minirookielaget, sex spelare i åldern 11 år och yngre, tog till exempel i somras hem Stockholmstiteln i Minirookieserien. Hellas har under året arrangerat fler If SO-Tour tävlingar och en sanktionerad tävling med flera juniorklasser i Zeta Hellas Open. Förutom egna tävlingar har klubben arrangerat flertalet tävlingsresor, bland annat till JSM i Göteborg under påsken, Skummeslövsspelen/Båstad samt Halloween Cup i Göteborg. Vi hade även ledare med på TennisEurope-tävlingen i Göteborg i höstas. Där gick Elliot Arnarp till kvalfinal, där han förlorade mot en spelare från Italien. Vi har också genomfört träningsläger under alla skollov både med ett bredd- respektive tävlingsperspektiv. Under året som gått har även en juniorkommitté bildats bestående av föräldrar samt chefstränare. Målet är att få fler föräldrar engagerade i verksamheten, samt ett skapa forum för utveckling av verksamheten. 6

7 Team Hellas 2014 SENIORVERKSAMHET Hellas har ambitionen att stärka positionen i regionen och bli mer attraktiv som klubb. Ett delmål i detta är att ha seniorlag på hög nivå i det svenska seriesystemet. Glädjande nog vann Herrarnas A-lag detta år division 2 och kommer därmed under hösten 2015 att återfinnas i division 1 vilket är den näst högsta divisionen i seriesystemet. I laget spelade Lucas Ideström, Peter Lantz, Anders Håkansson och Johannes Hellström. Hellas damlag deltog på grund av spelarbrist inte i Svenska Tennisförbundets seriespel. År 2014 arrangerade tennisklubben för femte gången den stora sanktionerade tävlingen Zeta Hellas Open på Eriksdal. För fjärde gången hade tävlingen Sommartourstatus i dam- och herrklasserna och startfältet höll även detta år mycket hög nivå med ett flertal deltagare ur sverigeeliten. Morgan Johansson vann herrklassen och Louise Brunskog segrade i damklassen. Klubben har under året haft en bred tävlings- och träningsverksamhet på veteransidan. I seriesystemen finns klubben representerad i alla åldersklasser från 35 upp till 65 år. Det ökade 7

8 intresset för veterantennis i Hellas gör att allt fler syns i både nationella och internationella turneringar. Intresset för klubbens interna Dam- och Herrgruppspel är fortsatt mycket stort med en ständigt växande kö av intresserade. Sammanlagt deltar 90 medlemmar i verksamheten fördelat på 36 damer och 54 herrar. Särskilt gruppspelsledarna ska ha ett stort tack för utmärkta insatser. Under 2014 genomfördes ytterligare en lyckad klubbresa och denna gång styrde klubben kosan till Gran Canaria. Drygt 40 personer deltog på resan, både juniorer och seniorer. Tränare under veckan var Johan Thorselius, Richard Gardt och Ronja Pekarek. Klubbstyrelsen vill passa på att tacka samtliga medlemmar, juniorföräldrar och övriga som deltagit i vårt ideella arbete med att ta ner och sätt upp våra tält, ordna med kaffe och mat i samband med våra externa och interna tävlingar eller på annat sätt stöttat klubben. Detta arbete, och den trevliga samvaro som brukar råda, är en stor och viktig del av vår berömda Hellasanda. Här blir det naturliga möten mellan alla oss medlemmar, unga som äldre, kvinnor och män, tävlingsspelare och motionärer, Det är viktigt att värna om denna anda när nu klubben står inför hallplaner och en vidgning av verksamheten. TÄVLINGAR OCH SERIESPEL Förutom den externa tävlingen ZETA Open har ett antal interna tävlingar genomförts. Deltagandet i de interna tävlingarna har över lag ökat under året och allra mest tydligt på damsidan. Resultatet i de interna tävlingarna följer nedan: Medlemstävling: KM 2014 Herrsingel A Damsingel A Herrsingel B Herrsingel C Finalister: (Segrare i fet stil) Richard Gardt (Daniel Rynell) Nicole Reinbring (Åsa Lidwall) Hans Nyström (Johnny Wijk) Curt Orbert (Julio Gabriel) Klubbmästare 2014: Richard Gardt besegrade Daniel Rynell. JDA-finalister: Voltaire/Silberstein Arnarp/Strömberg 8

9 KM (forts): Herrdubbel A Damdubbel Juniorsingel A Juniorsingel B Juniordubbel A Juniordubbel B Släkt-/mixeddubbel Bring a friend cup Damernas höstslag Finalister: (Segrare i fet stil) Richard Gardt/Danne Carrigan (Johannes Hellström/Kai-Anders Nilsson) Miranda Glejpner/Nicole Reinbring (Christina Brereton/Katarina Nolkrantz Frydman) Elliot Arnarp (Niklas Hambraeus) Ludvig Bjelkstam (Emilia Sand) Elliot Arnarp/Nicolas Strömberg (Dan Silberstein/Samuel Voltaire) Isak Edberg/Adam Edberg (Assar Schmidt/Christoffer Lundholm) Richard Gardt/Staffan Gardt (Calle Morales/Orlando Morales) Orlando Morales/Jenny Olsson (Adam Herlitz/Karolina Strömberg) Eva Lundberg/Jenny Kialt (Åsa Lidwall/Inger Thor) Segrare i DD Hellas KM 2014 Kurres kanna Malins melitta Henkans Hink Annandagsturneringen Alltid lika roligt: damernas höstslag William Elmlund (Dag Lindberg) Mats Jägmalm (Emelie Wintzell) Daniel Karlström/Curt Orbert (Thomas Alevid/Lucas Pilotti-Johansson Mats Jägmalm (Johannes Moberg) SERIESPEL Under året har följande serielag vunnit sina serier: Herrar lag 1, division 3A utomhus Herrar lag 1, division 2B inomhus 9

10 SAMMANFATTNING Hellas Tennisklubb har under verksamhetsåret 2015 satsat vidare på en allt bredare senioroch juniorverksamhet. Intresset för motions- och tävlingsspel vid klubbens tennisanläggningar har varit fortsatt högt och föreningen tillhör sannolikt de tennisklubbar mest högst beläggning i landet. Klubben arrangerade för andra året i rad den sanktionerade tävlingen Zeta Hellas Open som genomfördes med ett ökat intresse i flertalet klasser och med deltagare ur Sverigeeliten. Intresset för deltagande i klubbens interna turneringar har varit fortsatt stort med starka startfält i KM, Annandag jul-turneringen, Kurres Kanna och den nya tävlingen Bring a friend-cup. I seriesystemen har klubben under året haft en bred representation av junior-, senior- och veteranlag som alla kämpat väl i Hellas färger. På juniorsidan har klubbens kunniga och engagerade tränare fortsatt att utveckla den omfattande tränings- och tennisskolverksamheten. Klubben har arbetat vidare med verktyget Idrott-online, vår kanslist har utbildats och tagits över den dagliga bokföringen och några i styrelsen har deltagit i styrelseutvecklingsarbete i Grant Thorntons regi. Damgruppsspelet har under år 2014 fortsatt använda det webbaserade gruppspelsverktyg som även andra Stockholmsklubbar använder med gott resultat. Driften av klubbens tennisanläggningar sker genom Hellas Tennis AB (HTAB) och leds av HTABs VD. Klubbens hallprojektgrupp har under året fortsatt arbetet med att få till stånd en permanent tennishall vid Eriksdal. Tennisklubben har korresponderat och deltagit i möten med Stadsbyggnadskontoret och mark till ny tennishall, på nuvarande plats eller i närområdet, finns med i planerna på ny programbeskrivning som nu arbetas fram. Delar av styrelsen har även deltagit i Tennis Stockholms anläggningskonferens som arrangerades under hösten. I övrigt har anläggningen vid Eriksdal under sommaren fått välbehövlig upprustning genom renovering av dusch- och omklädningsutrymmen samt nya fläktar. I slutet av året lades planer upp för en omläggning och utvidgning av grusbanorna ute vid Hellasgården. Premiär för dessa nya banor blir på senvåren Stockholm i april 2015 Tennisstyrelsen 10

11 11

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, Org.nr. 846001-6812, delger härmed följande

Läs mer

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011. Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2011. 1. Tennisverksamheten

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011. Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2011. 1. Tennisverksamheten VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Styrelsen för Saltsjöbadens Lawntennisklubb lämnar här sin verksamhetsberättelse för år 2011. 1. Tennisverksamheten Under den här rubriken redovisar styrelsen klubbens

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

2013 Verksamhetsberättelse

2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning: Ordföranden har ordet 3 Svensk Tennis Stockholm organisation 4 Styrelse, kommittéer, projektgrupper och kansli 2013 5 Verksamhetsidé, vision, värdegrund

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE ENSKEDE IK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1-31.12 2007 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Styrelsen för Enskede Idrottsklubb avger härmed följande berättelse för året 2007. ORGANISATION Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 2009-201 0

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 2009-201 0 Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club verksamhetsåret 2009-201 0 1 Styrelsen Göteborg Beachvolley Club får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009-09-01-2010-08-31. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. År 2005. Catharina Bergsell Sekreterare

Verksamhetsberättelse. för. År 2005. Catharina Bergsell Sekreterare Verksamhetsberättelse för År 2005 Catharina Bergsell Sekreterare - Fördel under 2005 1 (10) Ordföranden sammanfattar tennisåret 2005 Verksamhetsåret 2005 har utgjort en viktig milstolpe i klubbens utveckling.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid

Verksamhetsberättelse 2012. Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid Verksamhetsberättelse 2012 Klubben som erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid KLUBBSTYRELSEN En idrottsklubb är beroende av människor med olika kompetens som på ideell basis är beredda att ta på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse

SVENSK TENNIS MITT. Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 2012 Verksamhetsberättelse SVENSK TENNIS MITT 1(21) 802443-5227 Verksamhetsberättelse Styrelsen för SVENSK TENNIS MITT får härmed avge årsredovisning för 2012 Verksamhetsberättelse Sida

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2011 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA SIMFÖRBUNDET Svenska Simförbundets uppgift, vision och värdegrund Svenska Simförbundet organiserar

Läs mer

Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009

Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) Verksamhetsberättelse 2008/2009 Allmänt Klubben har under verksamhetsåret haft 10 protokollfördra styrelsemöten. Under verksamhetsåret har klubben bytt administratör.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer