(& $2:...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.preciz.hu (& $2:..."

Transkript

1 (& $2: )$*<$6=7 / '$ 69 )5<6%2; 75 6$1',.7ò3ò'21'858&8... +$6=1 /$7, 7087$7 %58.6$19,61,1*.8//$10$.,/$98=8

2 2 7$57$/20-(*<=. %,=7216 *,,1)250 &,. 7(50./( 5 6 0IJ. ' 6.(=(/Ē3$1(/ (/6Ē+$6=1 /$7 1$3,+$6=1 /$7 +$6=126-$9$6/$72. 67$1 &62. 32/ 6 67,6= ,77(*<(. +$ =(0%(+(/<(= 6 =$-2. 0IJ6=$.,$'$ <(=(79 '(/0,78'1,9$/. *21'2/81. 15(. V] QM¾N KRJ\(OHFWUROX[WHUP«NHWY V UROW QRO\DQN«V]¾O«NWXODMGRQRVDOHWW PHO\P J WWW EE«YWL]HGHV V]DNPDLWDSDV]WDODW«VLQQRY FLµ OO 5HQGN Y¾OLWXG V W«VVW OXVRVPHJMHOHQ«V«WD] QLJ«Q\HLLKOHWW«N 9DODK Q\V]RUFVDNKDV]Q OMD EL]WRVOHKHWDEEDQ KRJ\DEHQQHIRJODOWWXG VDVLNHUJDUDQFL MD. V] QWM¾ND](OHFWUROX[YLO J EDQ / WRJDVVDPHJDZHEROGDOXQNDW.H]HO«VLWDQ FVRN NLDGY Q\RN KLEDHOK U Wµ V]HUYL]LQIRUP FLµN ZZZ HOHFWUROX[ FRP 7RY EELHOēQ\ N«UWUHJLV]WU OMDN«V]¾O«N«W ZZZ HOHFWUROX[ FRP SURGXFWUHJLVWUDWLRQ.LHJ«V] WēN VHJ«GDQ\DJRN«VHUHGHWLDONDWU«V]HNY V UO VDDN«V]¾O«NKH] ZZZ HOHFWUROX[ FRP VKRS 9 6 5/,7 02*$7 6 66=(59,=.L] UµODJHUHGHWLDONDWU«V]HNKDV]Q ODW WMDYDVROMXN +DN«V]¾O«N«YHODV]HUYL]KH]IRUGXO OHJ\HQHNN«]Q«OD]DO EELDGDWRN (]HND]LQIRUP FLµND]DGDWW EO QROYDVKDWµN 7 SXV 7HUP«NV] P 6RUR]DWV] P )LJ\HOPH]WHW«V %L]WRQV JLLQIRUP FLµN OWDO QRVLQIRUP FLµN«VWDQ FVRN. UQ\H]HWY«GHOPLLQIRUP FLµN $Y OWR]WDW VRNMRJ WIHQQWDUWMXN

3 MAGYAR 3 %,=7216 *,,1)250 &,. 6DM WEL]WRQV JD«VDKHO\HVKDV]Q ODWEL]WRV W ಣ VD«UGHN«EHQDN«V]¾O«N¾]HPEHKHO\H]«VH«V HOVēKDV]Q ODWDHOēWWROYDVVD WILJ\HOPHVHQH]W DKDV]Q ODWL¼WPXWDWµW EHOH«UWYHDWLSSHNHW«VILಣ J\HOPH]WHW«VHNHWLV $V]¾NV«JWHOHQKLE N«V EDOHVHWHNHONHU¾O«VH«UGHN«EHQIRQWRVDQQDN EL]WRV W VD KRJ\PLQGHQNL DNLDN«V]¾O«NHW KDV]Q OMD MµOLVPHUMHDQQDNPijN G«V«W«VEL]ಣ WRQV JRVKDV]Q ODW W ĒUL]]HPHJH]WDKDV]Q ಣ ODWL¼WPXWDWµW «VKDDN«V]¾O«NHWHODM QG«NR]]D YDJ\HODGMD D]¼WPXWDWµWLVPHOO«NHOMHKR]] KRJ\DQQDNWHOMHV«OHWWDUWDP QNHUHV]W¾OPLQGHQಣ NL DNLKDV]Q OMD PHJIHOHOēLQIRUP FLµNNDOUHQಣ GHONH]]HQDQQDNKDV]Q ODW W«VEL]WRQV J WLOOHಣ WēHQ $]HPEHUL«OHW«VDYDJ\RQW UJ\DNEL]WRQV JD «UGHN«EHQWDUWVDEHDMHOHQKDV]Q ODWL¼WPXWDWµಣ EDQV]HUHSOēµYLQW«]NHG«VHNHW PLYHODJ\ UWµ QHPIHOHOēVD]H]HNHOPXODV]W VDPLDWWEHN YHWಣ NH]ēN URN«UW *<(50(.(. 6)2*<$7..$/ /Ē6=(0 /<(.%,=7216 *$ ವ $N«V]¾O«NNLDODN W VDQHPRO\DQ KRJ\D]W FV NNHQWIL]LNDL «UWHOPLYDJ\PHQW OLVN«SHVಣ V«Jij LOOHWYHPHJIHOHOēWDSDV]WDODWRN«VLVPHಣ UHWHNK M QO«YēV]HP«O\HN EHOH«UWYHDJ\HUಣ PHNHNHWLVKDV]Q OKDVV N KDFVDNDEL]WRQಣ V JXN«UWIHOHOēVV]HP«O\QHPEL]WRV WV] ಣ PXNUDIHO¾J\HOHWHW«V¼WPXWDW VWDN«V]¾O«N KDV]Q ODW UDYRQDWNR]µDQ *RQGRVNRGQLNHOODJ\HUPHNHNIHO¾J\HOHW«UēO DQQDNEL]WRV W VD«UGHN«EHQ KRJ\QHM WVಣ V]DQDNDN«V]¾O«NNHO ವ 0LQGHQFVRPDJROµDQ\DJRWWDUWVRQDJ\HUPHNಣ HNWēOW YRO )XOODG VYHV]«O\HVHN ವ $N«V]¾O«NNLVHOHMWH]«VHNRUK¼]]DNLDGXಣ JDV]WDK Oµ]DWLDOM]DWEµO Y JMDHODK Oµ]DWL W SN EHOW RO\DQN ]HODN«V]¾O«NKH] DPHQಣ Q\LUHFVDNOHKHW «VW YRO WVDHOD]DMWµWDQQDN PHJHOē]«VH«UGHN«EHQ KRJ\DM WV]µJ\HUಣ PHNHN UDP¾W«VWV]HQYHGMHQHN YDJ\PDJXಣ NDWDN«V]¾O«NEH] UM N ವ +DH]DP JQHV] UDVDMWµYDOHOO WRWWN«V]¾O«N HJ\UXJµ] UDV NLOLQFVHVDMWµYDOYDJ\IHG«OOHO HOO WRWWU«JLN«V]¾O«NKHO\«UHNHU¾O DNNRUQH IHOHMWVHHODU«JLN«V]¾O«NNLGRE VDHOēWWKDV]ಣ Q ODWUDDONDOPDWODQQ WHQQLDUXJµV] UDW (Qಣ QHND]DF«OMD KRJ\J\HUHNHNQHWXGMDQDN EHQQUHNHGQLDN«V]¾O«NEHQ /7$/ 126%,=7216 *, 78'1,9$/. 9,*< =$7 $N«V]¾O«NK ]RQYDJ\DEH«S WHWWV]HUNH]HWHQ O«YēV]HOOē]ēQ\ O VRNDWWDUWVDDNDG O\PHQWHVHQ ವ $N«V]¾O«NUHQGHOWHW«VH«OHOPLV]HUHN«V YDJ\ LWDORNW URO VDDQRUP OK ]WDUW VEDQ DPLQW D]WDMHOHQKDV]Q ODWL¼WPXWDWµLVPHUWHWL ವ 1HKDV]Q OMRQPHFKDQLNXVV]HUNH]HWHWYDJ\ PHVWHUV«JHVHV]N ] NHWDOHROYDV]W VLIRO\Dಣ PDWHOēVHJ W«V«UH ವ 1HPijN GWHVVHQP VHOHNWURPRVN«V]¾O«NHW S«OG XOIDJ\ODOWN«V] WēJ«SHWKijWēEHUHQGH]«ಣ VHNEHOVHM«EHQ KDFVDNH]WDJ\ UWµNLIHMH]HWಣ WHQMµY QHPKDJ\MD ವ J\HOMHQDUUD KRJ\QHV«U¾OM QPHJDKijWēಣ N U ವ,]REXW Q 5 DKijWēDQ\DJRWWDUWDOPD]DN«ಣ V]¾O«NKijWēN UH H]DN UQ\H]HWUHFVHN«O\KDಣ W VWJ\DNRUOµ WHUP«V]HWHVJ ] DPHO\XJ\Dಣ QDNNRUJ\¼O«NRQ\ $N«V]¾O«NV] OO W VD«V¾]HPEHKHO\H]«VH VRU QEL]RQ\RVRGMRQPHJDUUµO KRJ\DKijWēಣ N UVHPPLO\HQ VV]HWHYēMHQHPV«U¾OWPHJ +DDKijWēN UPHJV«U¾OW ದ NHU¾OMHQ\ OWO QJ«VWij]J\¼MWµHV]N ] N KDV]Q ODW W ದ DODSRVDQV]HOOē]WHVVHNLD]WDKHO\LV«JHW DKRODN«V]¾O«NWDO OKDWµ ವ 9HV]«O\HVDWHUP«NPijV]DNLMHOOHP]ēLWPHJಣ Y OWR]WDWQLYDJ\DWHUP«NHWE UPLO\HQPµGRQ WDODN WDQL $K Oµ]DWLW SN EHOE UPLO\HQV«ಣ U¾O«VHU YLG] UODWRW W¾]HWYDJ\ UDP¾W«VW RNR]KDW 9,*< =$7 $YHV]«O\KHO\]HWHNPHJHOē]«VH«UGHಣ N«EHQPLQGHQI«OHHOHNWURPRVU«V]HJ\ಣ V«J K Oµ]DWLW SN EHO GXJDV] NRPSಣ UHVV]RUFVHU«M«WKLYDWDORVV]HUYL]N«SYLಣ VHOēQHNYDJ\V]DNN«S]HWWV]HUYL]PXQಣ NDW UVQDNNHOOHOY«JH]QLH $K Oµ]DWLW SN EHOWQHPV]DEDGPHJಣ KRVV]DEE WDQL J\HOMHQDUUD KRJ\DK Oµ]DWLGXJDV]WQH Q\RPMD VV]HYDJ\N URV WVDDN«V]¾O«N K WODSMD $] VV]HQ\RPRWWYDJ\V«U¾OW

4 4 ವ ವ ವ ವ K Oµ]DWLGXJDV]W¼OPHOHJHGKHW«VW¾]HW RNR]KDW *RQGRVNRGMRQDUUµO KRJ\DN«V]¾O«NK ಣ Oµ]DWLGXJDV]DKR]] I«UKHWēOHJ\HQ 1HK¼]]DDK Oµ]DWLN EHOW +DDK Oµ]DWLDOM]DWNLYDQOD]XOYD QH FVDWODNR]WDVVDDK Oµ]DWLGXJDV]W UDಣ P¾W«VYDJ\Wij]YHV]«O\H 1HPV]DEDGPijN GWHWQLDN«V]¾O«NHW KD DEHOVēYLO J W VO PSDE¼U MDQLQFVDKHಣ O\«Q KDYDQDN«V]¾O«NHQ (]DN«V]¾O«NQHK«] 0R]JDW VDNRUN U¾OWHಣ NLQW«VVHOM UMRQHO 1HV]HGMHQNLVHPPLWDIDJ\DV]WµEµO «VQHLV «UMHQKR]] LO\HQHNKH] KDDNH]HQHGYHV YDJ\YL]HV PLYHOH]DEēUV«U¾O«VHNHW LOOHWYH IDJ\ VPLDWWL«J«VLV«U¾O«VHNHWHUHGP«Q\H]ಣ KHW 1HWHJ\HNLKRVV]¼LGēQNHUHV]W¾ON ]YHWOHQ QDSV¾W«VQHNDN«V]¾O«NHW $]HEEHQDN«V]¾O«NEHQPijN GēL]]µO PS N KDYDQQDNLO\HQHNDN«V]¾O«NEHQNL] UµODJ K ]WDUW VLHV]N ] NK ]NLIHMOHV]WHWW N¾O QOHಣ JHVI«Q\IRUU VRN 1HPDONDOPDVDNKHO\LV«JHN PHJYLO J W V UD 1$3,+$6=1 /$7 ವ 1HWHJ\HQPHOHJHG«Q\WDN«V]¾O«NPijDQ\DJ U«V]HLUH ವ 1HW UROMRQJ\¼O«NRQ\J ]WYDJ\IRO\DG«NRWD N«V]¾O«NEHQ PHUWD]RNIHOUREEDQKDWQDN ವ 1HWHJ\HQ«OHOPLV]HUHNHWN ]YHWOHQ¾ODK WVµ IDORQO«YēOHYHJēNLPHQHWHO«+DDN«V]¾O«N )URVW)UHHUHQGV]HUij ವ $IDJ\DV]WRWW«OHOPLV]HUWNLROYDV]W VXW Q W EE«QHPV]DEDG¼MUDOHIDJ\DV]WDQL ವ $]HOēUHFVRPDJROWIDJ\DV]WRWW«OHOPLV]HUHNHW D]«OHOPLV]HUJ\ UWµXWDV W VDLYDO VV]KDQJಣ EDQW UROMD ವ $N«V]¾O«NJ\ UWµM QDNW URO VUDYRQDWNR]µ DM QO VDLWV]LJRU¼DQEHNHOOWDUWDQL 2OYDVVDHO D]LGHYRQDWNR]µXWDV W VRNDW ವ 1HWHJ\HQV]«QVDYDVLWDORNDWDIDJ\DV]WµED PHUWQ\RP VNHOHWNH]LNDSDODFNEDQ DPLPLಣ DWWIHOUREEDQKDW«VN UWRNR]KDWDN«V]¾O«Nಣ EHQ ವ $M«JQ\DOµNDIDJ\ VEµOHUHGē«J«VHNHWRNR]ಣ KDW KDU JW QDN«V]¾O«NEēONLY«YHHQQLNH]ಣ GLN 32/ 6 67,6=7 7 6 ವ.DUEDQWDUW VHOēWWNDSFVROMDNLDN«V]¾O«NHW «VDK¼]]DNLDK Oµ]DWLN EHOFVDWODNR]µGXಣ JµM WDIDOLFVDWODNR]µDOM]DWEµO ವ 1HWLV]W WVDDN«V]¾O«NHWI«PW UJ\DNNDO ವ $G«UHOW YRO W V UDQHKDV]Q OMRQ«OHVW UJ\Dಣ NDW +DV]Q OMRQPijDQ\DJNDSDUµN«VW =(0%(+(/<(= 6 $]HOHNWURPRVK Oµ]DWUDYDOµFVDWODNR]ಣ WDW VWLOOHWēHQN YHVVHDPHJIHOHOēIHMHಣ ]HW¼WPXWDW V W ವ &VRPDJROMDNLDN«V]¾O«NHW «VHOOHQēUL]]H YDQQDN HV«U¾O«VHNUDMWD 1HFVDWODNR]WDVVDD N«V]¾O«NHW KDV«U¾OW $]HVHWOHJHVV«U¾O«VHಣ NHWD]RQQDOMHOHQWVHRWW DKRODN«V]¾O«NHWY ಣ V UROWD,O\HQHVHWEHQēUL]]HPHJDFVRPDJRಣ O VW ವ $M QODWRVOHJDO EEQ«J\µU WY UQLDN«V]¾O«N EHN W«V«YHO«VKDJ\QL KRJ\D]RODMYLVV]Dಣ IRO\MRQDNRPSUHVV]RUED ವ 0HJIHOHOēOHYHJē UDPO VWNHOOEL]WRV WDQLDN«ಣ V]¾O«NN U¾O HQQHNKL Q\DW¼OPHOHJHG«VKH] YH]HW $]HO«JV«JHVV]HOOē]«VHO«U«VH«UGHN«ಣ EHQN YHVVHDYRQDWNR]µ¾]HPEHKHO\H]«VL XWDV W VRNDW ವ $N«V]¾O«NHWQHPV]DEDGUDGL WRURNYDJ\Wij]ಣ KHO\HNN ]HO«EHQHOKHO\H]QL ವ J\HOMHQDUUD KRJ\DK Oµ]DWLGXJDV]KR]] ಣ I«UKHWēOHJ\HQDN«V]¾O«NWHOHS W«VHXW Q 6=(59,= ವ $N«V]¾O«NV]HUYL]HO«V«KH]V]¾NV«JHVPLQಣ GHQYLOODQ\V]HUHO«VLPXQN WV]DNN«S]HWWYLOಣ ODQ\V]HUHOēQHNYDJ\NRPSHWHQVV]HP«O\QHN NHOOHOY«JH]QLH ವ $N«V]¾O«NHWNL] UµODJDUUDIHOKDWDOPD]RWW V]HUYL]N ]SRQWMDY WKDWMD «VFVDNHUHGHWLSµWಣ DONDWU«V]HNKDV]Q OKDWµN

5 . 51<(=(79 '(/(0 (]DN«V]¾O«NVHPDKijWēIRO\DG«N NHಣ ULQJHWēUHQGV]HUEHQ VHPDV]LJHWHOē DQ\DJRNEDQQHPWDUWDOPD]D]µ]RQU«ಣ WHJHWN URV WµJ ]RNDW $N«V]¾O«NHW QHPV]DEDGDODNRVV JLKXOODG«NNDO«V V]HP«WWHOHJ\¾WWNLGREQL $V]LJHWHOēಣ KDEJ\¼O«NRQ\J ]RNDWWDUWDOPD] DN«ಣ V]¾O«NHWDKHO\LKDWµV JRNWµOEHV]HUH]ಣ KHWēYRQDWNR]µUHQGHONH]«VHNNHO VV]ಣ KDQJEDQNHOOKXOODG«NEDKHO\H]QL 9Lಣ J\ ]]RQ QHV«U¾OM QPHJDKijWēHJ\ಣ V«J N¾O Q VHQK WXODKēFVHU«OēN Uಣ Q\«NH $N«V]¾O«NHQKDV]Q OW«V V]LPEµOXPPDOPHJMHO OWDQ\DJRN¼MUDಣ KDV]QRV WKDWµDN MAGYAR 5

6 6 7(50./( )HG«OIRJDQW\¼ 4 2OYDG«NY ]NLYH]HWē 2 $GDWW EOD 5 6]HOHS DIHG«ON QQ\ijLVP«WHOWNLQ\LW VD«Uಣ GHN«EHQ 3.H]HOēSDQHO«VKēP«UV«NOHW V]DE O\]µ 6 9LO J W V

7 MAGYAR 7 0IJ. ' 6 %(.$3&62/ 6 $+Ē0 56./(7%( // 7 6$,OOHVV]HDFVDWODNR]µGXJDV]WDK Oµ]DWLDOM]DWED $MHO]ēI«Q\IHOJ\XOODG )RUJDVVDDKēP«UV«NOHW V]DE O\R]µWD]µUDPXಣ WDWµM U V YDOPHJHJ\H]ēLU Q\EDHJ\N ]HSHV EH OO W VUD $KēP«UV«NOHWV]DE O\R] VDDXWRPDWLNXVDQW Uಣ W«QLN +DDN«V]¾O«NEHQDKēP«UV«NOHWW¼O PDJDV DILJ\HOPH]WHWēI«Q\YLOORJ.,.$3&62/ 6 $N«V]¾O«NNLNDSFVRO V KR]K¼]]DNLDFVDWODNRಣ ]µgxjµwdnrqqhnwrueµo $KēP«UV«NOHWEH OO W V KR]WHJ\HDN YHWNH]ēಣ NHW ವ IRUJDVVDDKēP«UV«NOHW V]DE O\R]µWD]DODಣ FVRQ\DEEEH OO W VRNIHO«KRJ\PLQLP OLVKijಣ W«VW«UMHQHO ವ DPD[LP OLVKijW«V«UGHN«EHQIRUJDVVDDKēಣ P«UV«NOHW V]DE O\R]µWDPDJDVDEEEH OO W ಣ VRNIHO«OWDO EDQDN ]HSHVEH OO W VDOHJPHJಣ IHOHOēEE $SRQWRVEH OO W VNLY ODV]W VDNRUD]RQEDQ V]HPHOēWWNHOOWDUWDQL KRJ\DN«V]¾O«NEHOVHM«ಣ EHQOHYēKēP«UV«NOHWDN YHWNH]ēW«Q\H]ēNWēOLV I¾JJ ವ V]REDKēP«UV«NOHW ವ DIHG«OQ\LW VRNJ\DNRULV JD ವ DW UROW«OHOPLV]HUPHQQ\LV«JH ವ DN«V]¾O«NHOKHO\H]«VH

8 HO]ēI«Q\ 0DJDVKēP«UV«NOHWPLDWWLULDV]W VMHO]ēO Pಣ SD $FWLRQ)UHH]HMHO]ēI«Q\ $FWLRQ)UHH]HNDSFVROµ +ēp«uv«nohw V]DE O\R]µ $&7,21)5((=()81.&, $$FWLRQ)UHH]HIXQNFLµWD$FWLRQ)UHH]HNDSಣ FVROµYDODNWLY OKDWMD $$FWLRQ)UHH]HMHO]ēYLO J W $IXQNFLµWE UPLNRUNLNDSFVROKDWMDD$FWLRQ)UHHಣ ]HJRPEEDO $]$FWLRQ)UHH]HMHO]ēNLDOV]LN 0$*$6+Ē0 56./(70,$77, 5,$6=7 6 $IDJ\DV]WµEDQDKēP«UV«NOHW S«OG XO UDPNLಣ PDUDG VPLDWWLHPHONHG«V«WD9«V]MHO]ēI«Q\ EHNDSFVRO VDMHO]L $ULDV]W VLI ]LVEDQQHWHJ\HQ«OHOPLV]HUWDIDಣ J\DV]WµED $PLNRUDQRUP OIHOW«WHOHNKHO\UH OOWDN D5LDV]ಣ W VMHO]ēI«Q\DXWRPDWLNXVDQNLDOV]LN 2 3 4

9 (/6Ē+$6=1 /$7 $. 6= /.%(/6(- 1(. 7,6=7 7 6$ $N«V]¾O«NOHJHOVēKDV]Q ODWDHOēWWPRVVDNLD N«V]¾O«NEHOVHM«WVHPOHJHVV]DSSDQRVODQJ\RV Y ]]HO KRJ\HOW YRO WVDDW N«OHWHVHQ¼MWHUP«NHN WLSLNXVV]DJ W PDMGDODSRVDQV] U WVDNL 1HKDV]Q OMRQPRVµV]HUHNHWYDJ\V¼URಣ OµSRURNDW PHUWH]HNPHJV«UWKHWLNDIHಣ O¾OHW«W MAGYAR 9

10 10 1$3,+$6=1 /$7 )5,66 /(/0,6=(5(. /()$*<$6=7 6$ $IDJ\DV]WµUHNHV]DONDOPDVIULVV«OHOPLV]HUHNOHಣ IDJ\DV]W V UD YDODPLQWIDJ\DV]WRWW«VP«O\Kijಣ W WW«OHOPLV]HUHNKRVV]¼W Y¼W URO V UD )ULVV«OHOPLV]HUOHIDJ\DV]W V KR]DNWLY OMDD$Fಣ WLRQ)UHH]HIXQNFLµWOHJDO EE µu YDOD]HOēWW KRJ\DOHIDJ\DV]WDQLN Y QW«OHOPLV]HUWEHKHO\H]L DIDJ\DV]WµUHNHV]EH $]DGDWODSRQPHJWHNLQWKHWLD]WDPD[LP OLV«OHOಣ PLV]HU PHQQ\LV«JHW DPHO\ µuddodwwohidಣ J\DV]WKDWµ $IDJ\DV]W VLIRO\DPDW µu WYHV]LJ«Q\EH H] DODWWD]LGēDODWWQHWHJ\HQEHWRY EELOHIDJ\DV]ಣ WDQGµ«OHOPLV]HUW )$*<$6=7277 /(/0,6=(5(. 7 52/ 6$ $]HOVēLQG W VNRU LOOHWYHKRVV]DEEKDV]Q ODWRQ N Y¾OLLGēXW Q PLHOēWWD]«OHOPLV]HUHNHWDUHಣ NHV]EHSDNROQ ¾]HPHOWHVVHOHJDO EE µu LJD N«V]¾O«NHWDPDJDVDEEEH OO W VRNRQ 9«OHWOHQV]HUijHQ S«OG XO UDPNLPDUDಣ G VPLDWWEHN YHWNH]ēOHROYDG VHVHಣ W«Q DPLNRUD] UDPV]¾QHWKRVV]DEE LGHLJWDUW PLQWD]D]«UW«N DPHO\DPijಣ V]DNLMHOOHP]ēNN ] WWD IHOROYDG VL LGē DODWWIHOYDQW¾QWHWYH DIHOROYDGW «OHOPLV]HUWJ\RUVDQHONHOOIRJ\DV]WDQL YDJ\D]RQQDOPHJNHOOIē]QL PDMGSHGLJ D NLKijO«VXW Q¼MUDOHIDJ\DV]WDQL $)(' /1<,7 6$ 6= 5 6$ 0LYHODIHG«OV]RURVDQ] UµGµW P W«VVHOYDQHOಣ O WYD QHPN QQ\ij¼MUDIHOQ\LWQLU YLGGHODOH] ಣ U VXW Q DEHO¾ONLDODNXOWY NXXPPLDWW 9 UMRQQ«K Q\P VRGSHUFHW PLHOēWW¼MUDNLQ\LWQ DN«V]¾O«NHW $Y NXXPV]HOHSVHJ WHQLIRJDIHಣ G«OIHOQ\LW V EDQ 9,*< =$7 6RKDQHK¼]]DDIRJDQW\¼WQDJ\HUēYHO 7 52/.26$5$. A 606 $NDVV]DDNRVDUDNDWDIDJ\DV]WµIHOVēV]«O«UH $YDJ\KHO\H]]HēNHWDIDJ\DV]WµEHOVHM«EH % )RUG WVDHO«VU J] WVHDIRJDQW\¼NDWHKKH] DN«WSR] FLµKR]D] EU QO WKDWµPµGRQ B / VGD 0ijV]DNLDGDWRN F U«V]W 1611 $NRVDUDNHJ\P VEDFV¼V]WDWKDWµDN $N YHWNH]ēN«SHND]WPXWDWM NEH K Q\NRV U KHO\H]KHWēHODN¾O QE ]ēidj\dv]wµprghoohnಣ EHQ 7RY EELNRVDUDNDKHO\LV]HUYL]N ]SRQWEDQV]Hಣ UH]KHWēNEH

11 MAGYAR 11 +$6=126-$9$6/$72. 67$1 &62. 7/(7(.)$*<$6=7 6+2= +DDOHJMREEDQV]HUHWQ«KDV]QRV WDQLDIDJ\DV]ಣ W VLHOM U VW WDUWVRQEHQ«K Q\IRQWRVDM QO VW ವ D]DGDWODSRQPHJWHNLQWKHWLD]WDPD[LP OLV «OHOPLV]HU PHQQ\LV«JHW DPHO\ µu QEHO¾O OHIDJ\DV]WKDWµ ವ DIDJ\DV]W VLIRO\DPDW µu WYHV]LJ«Q\EH (]DODWWD]LGēV]DNDODWWQHPV]DEDGWRY EEL IDJ\DV]W VUDY Uµ«OHOPLV]HUWEHWHQQL ವ FVDNHOVēRV]W O\¼ IULVV«VDODSRVDQPHJWLV]ಣ W WRWW«OHOPLV]HUHNHWIDJ\DVV]RQOH ವ N«V] WVHQNLVHEEDGDJ«WHOHNHW KRJ\J\RUVDQ «VWHOMHVHQPHJIDJ\MDQDN «VKRJ\DN«VēEಣ ELHNEHQFVDNDN Y QWPHQQ\LV«JHWNHOOMHQIHOಣ ROYDV]WDQL ವ FVRPDJROMDD]«WHOWDOXIµOL EDYDJ\IROSDFNED «VHOOHQēUL]]H KRJ\VLNHU¾OW HDFVRPDJRO Vಣ VDONL] UQLDOHYHJēW ವ QHKDJ\MD KRJ\DIULVV P«JPHJQHPIDJ\RWW «OHOPLV]HUHNKR]] «UMHQHNDP UOHIDJ\DV]WRWW DGDJRNKR] PHUWN¾O QEHQD]XWµEELDNQDN PHJHPHONHGLNDKēP«UV«NOHWH ವ D]V UV]HJ«Q\«WHOHNHWN QQ\HEEHQ«VKRVಣ V]DEELGHLJOHKHWW UROQL PLQWD]V URVDNDW D VµFV NNHQWLD]«OHOPLV]HUHN«OHWWDUWDP W ವ KDDY ]EēON«S]ēG WWMHJHWDIDJ\DV]WµUHNHV]ಣ EēOW UW«QēNLY«WHOXW QU JW QIRJ\DV]WDQL NH]GLN IDJ\ VEµOHUHGē«J«VLV«U¾O«VHNHW RNR]KDWDEēU Q ವ DM QODWRVPLQGHQHJ\HVFVRPDJRQIHOW¾QWHWQL DOHIDJ\DV]W VG WXP W KRJ\Q\RPRQOHKHVಣ VHQN YHWQLDW URO VLLGēNHW 7/(7(.)$*<$6=7277 /(/0,6=(5(.7 52/ 6 +2= $QQDN«UGHN«EHQ KRJ\DOHJMREEWHOMHV WP«Q\W «UMHHODN«V]¾O«NQ«O ವ HOOHQēUL]]H KRJ\DNHUHVNHGHOPLOHJOHIDಣ J\DV]WRWW«OHOPLV]HUHNHWPHJIHOHOēHQW UROWD H D]HODGµ ವ JRQGRVNRGMRQUµOD KRJ\DIDJ\DV]WRWW«OHOPLಣ V]HUHNDOHKHWēOHJU YLGHEELGēQEHO¾OHONHU¾Oಣ MHQHND]«OHOPLV]HU¾]OHWEēODIDJ\DV]WµED ವ QHQ\LWRJDVVDJ\DNUDQDIHGHOHW LOOHWYHQH KDJ\MDDIHOW«WOHQ¾OV]¾NV«JHVQ«OWRY EEQ\LWಣ YD ವ $NLROYDV]WRWW«OHOPLV]HUHNQDJ\RQJ\RUVDQ URPODQDN QHPIDJ\DV]WKDWµNYLVV]D ವ 1HO«SMHW¼OD]«OHOPLV]HUJ\ UWµ OWDOIHOW¾QWHಣ WHWWW URO VLLGēWDUWDPRW

12 12 32/ 6 67,6=7 7 6 ),*<(/(0 % UPLO\HQNDUEDQWDUW VLPijYHOHWHOēWW UDPWDODQ WVDDN«V]¾O«NHWDK Oµ]DWL FVDWODNR]µGXJµNLK¼] V YDO (QQ«ODN«V]¾O«NQ«OV]«QKLGURJ«QYDQ DKijWēHJ\V«JEHQ H]«UWFVDNPHJE ]RWW V]HUHOēY«JH]KHWUDMWDNDUEDQWDUW VW «V W OWKHWLIHO¼MUD,'Ē6=$.267,6=7 7 6.DSFVROMDNLDN«V]¾O«NHW +¼]]DNLDK Oµ]DWLGXJDV]WDK Oµ]DWLDOMಣ ]DWEµO 5HQGV]HUHVHQWLV]W WVDPHJDN«V]¾O«NHW«V DWDUWR]«NRNDWPHOHJY ]]HO«VVHPOHJHV PRVµV]HUUHO $IHG«OW P W«V«WJRQGRVDQ WLV]W WVDPHJ 7HOMHVHQW U OMHV] UD]UDDN«V]¾O«NHW &VDWODNR]WDVVDDK Oµ]DWLGXJDV]WDK Oµ]Dಣ WLDOM]DWED.DSFVROMDEHDN«V]¾O«NHW ),*<(/(0 1HKDV]Q OMRQPRVµV]HUHNHW V¼UROµಣ V]HUHNHW HUēWHOMHVHQLOODWRV WRWWWLV]W Wµಣ V]HUHNHWYDJ\YLDV]RVSRO UR]µV]HUHNHW DN«V]¾O«NEHOWHU«QHNWLV]W W V KR] (Oē]]HPHJDKijWēUHQGV]HUV«U¾O«V«W 1LQFVV]¾NV«JDNRPSUHVV]RUW«UV«J«ಣ QHNWLV]W W V UD 6] PRVNRQ\KDLIHO¾OHWWLV]W WµRO\DQYHJ\V]HUHಣ NHWWDUWDOPD] DPHO\HNPHJW PDGKDWM N N URV Wಣ KDWM NDN«V]¾O«NEHQKDV]Q OWPijDQ\DJRNDW (Eಣ EēOD]RNEµOMDYDVROMXN KRJ\DN«V]¾O«NN¾OVēIHಣ O¾OHW«WNL] UµODJPHOHJY ]]HOWLV]W WVD DPHO\KH] HJ\NHY«VPRVRJDWµV]HUWDGRWW $)$*<$6=7 /(2/9$6=7 6$ 2OYDVV]DOHDIDJ\DV]WµW DPLNRUD]¼]PDUDU«WHJ YDVWDJV JDPHJKDODGMDD PP W $IDJ\DV]WµOHROYDV]W V UDD]DOHJMREELGēSRQW DPLNRUHJ\ OWDO QQHPWDUWDOPD]«OHOPLV]HUW YDJ\FVDNNHYHVHW $]¼]PDUDHOW YRO W V KR]DN YHWNH]ēO«S«VHಣ NHWKDMWVDY«JUH.DSFVROMDNLDN«V]¾O«NHW 6]HGMHQNLPLQGHQW UROW«OHOPLV]HUW FVRPDಣ JROMDēNHWW EEU«JHW¼MV JSDS UED «VWHJ\H KLGHJKHO\UH +DJ\MDQ\LWYDIHGHOHW YHJ\HNLDGXJDV]WD] ROYDG«NY ]NLIRO\µM EµO «VJ\ijMWVH VV]HD] ROYDG«NYL]HWHJ\W OF ED $M«JJ\RUVHOW ಣ YRO W V KR]KDV]Q OMRQNDSDUµW $M«JPHQWHV W«VEHIHMH]«VHXW QV] U WVDNL DODSRVDQDN«V]¾O«NEHOVHM«W «VGXJMDYLVಣ V]DDGXJµW.DSFVROMDEHDN«V]¾O«NHW OO WVDEHDKēP«UV«NOHW V]DE O\R]µWDPDಣ [LP OLVKLGHJHO«U«V«UH «V¾]HPHOWHVVHD N«V]¾O«NHWN«W K URPµU QNHUHV]W¾OH]HQD EH OO W VRQ 3DNROMDYLVV]DDNRU EEDQNLV]HGHWW«OHOPLಣ V]HUHNHWDUHNHV]EH 6RKDQHSUµE OMDPHJ«OHVI«PHV]N ಣ ] NVHJ WV«J«YHOOHNDSDUQLDMHJHW PHUW PHJV«UWKHWLDN«V]¾O«NHW 1HKDV]Q Oಣ MRQPHFKDQLNXVV]HUNH]HWHWYDJ\PHVಣ WHUV«JHVHV]N ] NHWD]ROYDV]W VLIRಣ O\DPDWHOēVHJ W«V«UH KDD]RNDWDJ\ Uಣ WµQHPDM QOMD +DDM«JPHQWHV W«VDODWW DIDJ\DV]WRWW«OHOPLV]HUFVRPDJRNQDN PHJHPHONHGLNDKēP«UV«NOHWH HPLDWW OHU YLG¾OKHWDEL]WRQV JRVW URO VL«OHWಣ WDUWDPXN $N«V]¾O«NIDODLQDG«UPHQQ\LV«JHQ ಣ YHNV]LNDN UQ\H]HWS UDWDUWDOP QDN Q YHNHG«V«YHO «VKDDIDJ\DV]WRWW«OHOಣ PLV]HUQLQFVPHJIHOHOēHQEHFVRPDJROಣ YD $. 6= /. =(0(1. 9 / +(/<(= 6( $PLNRUDN«V]¾O«NHWKRVV]DEELGēQNHUHV]W¾O QHPKDV]Q OM N WHJ\HPHJD]DO EELµYLQW«]NHಣ G«VHNHW.DSFVROMDNLDN«V]¾O«NHW +¼]]DNLDK Oµ]DWLGXJDV]WDK Oµ]DWLDOMಣ ]DWEµO 9HJ\HNLD] VV]HV«OHOPLV]HUW 2OYDVV]DOH«VWLV]W WVDPHJDN«V]¾O«NHW«V D] VV]HVWDUWR]«NRW +DJ\MDQ\LWYDDIHGHOHW KRJ\QHN«S]ēGMHಣ QHNNHOOHPHWOHQV]DJRN +DDIDJ\DV]WµWEHNDSFVROYDKDJ\MD N«UMHQPHJYDODNLW KRJ\DONDOPDQN«QW HOOHQēUL]]H QHKRJ\HJ\ UDPNLPDUDG V HVHW«QDEHQQHO«Yē«OHOPLV]HUW QNUHಣ PHQMHQ

13 MAGYAR 13 0,77(*<(. +$ ),*<(/(0 $KLEDNHUHV«VHOēWWY ODVV]DOHDN«V]¾ಣ O«NHWDW SK Oµ]DWUµO &VDNV]DNN«S]HWWYLOODQ\V]HUHOēYDJ\ NRPSHWHQVV]HP«O\Y«JH]KHWHOE UPLಣ O\HQRO\DQKLEDHOK U W VW DPHO\QHP V]HUHSHODMHOHQN«]LN Q\YEHQ 1RUP OKDV]Q ODWN ]EHQDEL]RQ\RV KDQJRNKDOOKDWµN NRPSUHVV]RU KijWēIRಣ O\DG«N UDPO VD 3UREO«PD /HKHWV«JHVRN 0HJROG V $N«V]¾O«N]DMRV $N«V]¾O«NDO W PDV]W VDQHP (OOHQēUL]]H KRJ\DN«V]¾O«N PHJIHOHOē VWDELODQ OO H PLQGDQ«J\O Eಣ QDNDSDGOµQNHOO OOQLD $NRPSUHVV]RUIRO\DPDWRಣ VDQPijN GLN $KēP«UV«NOHWQLQFVKHO\HVHQ EH OO WYD OO WVRQEHPDJDVDEEKēP«Uಣ V«NOHWHW 7¼OJ\DNUDQQ\LWRWWDNLDIHGHಣ OHW $V]¾NV«JHVQ«OKRVV]DEELGēQ W¼OQHKDJ\MDQ\LWYDDIHGHOHW $IHG«OQLQFVMµOOH] UYD (OOHQēUL]]H KRJ\DIHG«OMµO] ಣ UµGLN H «VKRJ\DW P W«VHN V«UWHWOHQHN«VWLV]W N H (J\V]HUUHQDJ\PHQQ\LV«Jij IDJ\DV]WDQGµ«OHOPLV]HUWWHWW EH 9 UMRQQ«K Q\µU W PDMGHOOHQಣ ēul]]hlvp«wdkēp«uv«nohwhw $N«V]¾O«NEHKHO\H]HWW«WHOW¼O PHOHJYROW $EHKHO\H]«VHOēWWY UMDPHJ DP JD]«WHOOHKijOV]REDKēP«Uಣ V«NOHWUH $N«V]¾O«NHOKHO\H]«V«UHV]ROಣ 3UµE OMDPHJFV NNHQWHQLDKHಣ J OµKHO\LV«JKēP«UV«NOHWHW¼O O\LV«JKēP«UV«NOHW«W DKRODN«ಣ PDJDVDKDW«NRQ\PijN G«Vಣ V]¾O«NWDO OKDWµ KH] $PDJDVKēP«UV«NOHWPLಣ DWWLULDV]W VMHO]ēO PSDYLಣ O J W $IDJ\DV]WµEDQW¼OPHOHJYDQ $N«V]¾O«NHWPRVWDQ EDQNDSಣ 2OYDVVDHOD 0DJDVKēP«UV«Nಣ FVROWDEH «VDKēP«UV«NOHW OHWPLDWWLULDV]W V F V]DNDV]W P«JPLQGLJW¼OPDJDV 7¼OVRNG«U«VM«JN«S]ēಣ G WW $]«OHOPLV]HUHNQLQFVHQHN PHJIHOHOēHQEHFVRPDJROYD $IHG«OQHP] UµGLNPHJIHOHOēಣ (OOHQēUL]]H KRJ\DIHG«OMµO] ಣ HQ LOOHWYHV]RURVDQ UµGLN H «VKRJ\DW P W«VHN V«UWHWOHQHN«VWLV]W N H $KēP«UV«NOHWQLQFVKHO\HVHQ EH OO WYD OO WVRQEHPDJDVDEEKēP«Uಣ V«NOHWHW $Y ]OHHUHV]Wē GXJµHOKHO\H]ಣ NHG«VHQHPPHJIHOHOē +HO\H]]HHOPHJIHOHOēHQDY ]ಣ OHHUHV]Wē GXJµW $IHG«OQHP] UµGLNOHWHOಣ MHVHQ 7¼OVRNG«U«VM«JN«S]ēG WW 7 YRO WVDHODIHOHVOHJHVG«UW 2OYDVVDHOD 0DJDVKēP«UV«Nಣ OHWPLDWWLULDV]W V F V]DNDV]W &VRPDJROMDEHMREEDQD]«OHOಣ PLV]HUHNHW

14 14 3UREO«PD /HKHWV«JHVRN 0HJROG V $IHG«OW P W«VHNUDJDGQDN YDJ\V]HQQ\H]HWWHN 7LV]W WVDPHJDIHG«OW P W«VHಣ NHW OHOPLV]HUFVRPDJRNDNDG ಣ O\R]] NDIHGHOHW 0HJIHOHOēHQUHQGH]]HHODFVRಣ PDJRNDW O VGDPDWULF WDN«ಣ V]¾O«NEHOVHM«EHQ 1HK«]IHOQ\LWQLDIHGHOHW $IHG«OW P W«VHNUDJDGQDN YDJ\V]HQQ\H]HWWHN 7LV]W WVDPHJDIHG«OW P W«VHಣ NHW $V]HOHSHOGXJXOW (OOHQēUL]]HDV]HOHSHW $O PSDQHPPijN GLN $O PSDKLE V 2OYDVVDHO $]L]]µFVHU«MH U«V]W $IDJ\DV]WµEDQW¼OPHOHJ YDQ $KēP«UV«NOHWQLQFVKHO\HVHQ EH OO WYD OO WVRQEHDODFVRQ\DEEKēP«Uಣ V«NOHWHW $IHG«OQHP] UµGLNPHJIHOHOēಣ (OOHQēUL]]H KRJ\DIHG«OMµO] ಣ HQ LOOHWYHV]RURVDQ UµGLN H «VKRJ\DW P W«VHN V«UWHWOHQHN«VWLV]W N H $N«V]¾O«NHOēKijW«VHDIDಣ J\DV]W VHOēWWQHPYROWPHJIHಣ OHOē *RQGRVNRGMRQDN«V]¾O«NPHJಣ IHOHOēLGHLJW UW«QēHOēKijW«V«UēO (J\V]HUUHQDJ\PHQQ\LV«Jij IDJ\DV]WDQGµ«OHOPLV]HUWWHWW EH 9 UMRQQ«K Q\µU W PDMGHOOHQಣ ēul]]hlvp«wdkēp«uv«nohwhw. YHWNH]ēDONDORPPDODOHIDಣ J\DV]WDQGµ«OHOPLV]HUHNEēONLಣ VHEEPHQQ\LV«JHNHWKHO\H]]HQ EHHJ\V]HUUH $N«V]¾O«NEHKHO\H]HWW«WHOW¼O PHOHJYROW $EHKHO\H]«VHOēWWY UMDPHJ DP JD]«WHOOHKijOV]REDKēP«Uಣ V«NOHWUH 7¼ON ]HOKHO\H]WHHJ\P VKR] DOHIDJ\DV]WDQGµ«OHOPLV]HUHಣ NHW 5HQGH]]HHO¼J\D]«OHOPLV]HUHಣ NHW KRJ\DKLGHJOHYHJēN ] Wಣ W¾NV]DEDGRQNHULQJKHVVHQ 7¼OJ\DNUDQQ\LWMDNLDIHGHOHW 1HQ\LVVDNLW¼OJ\DNUDQDIHGHಣ OHW $IHG«OKRVV]DEELGēQNHUHV]ಣ W¾OQ\LWYDYROW $V]¾NV«JHVQ«OKRVV]DEELGēQ W¼OQHKDJ\MDQ\LWYDDIHGHOHW $IDJ\DV]WµEDQW¼OKLGHJ YDQ $KēP«UV«NOHWQLQFVKHO\HVHQ EH OO WYD OO WVRQEHPDJDVDEEKēP«Uಣ V«NOHWHW $N«V]¾O«NHJ\ OWDO QQHP $K Oµ]DWLN EHOFVDWODNR]µGXಣ PijN GLN 6HPKijW«V VHP JµMDQLQFVPHJIHOHOēHQFVDWODಣ YLO J W VQLQFV NR]WDWYDDK Oµ]DWLDOM]DWED &VDWODNR]WDVVDKHO\HVHQDK Oµಣ ]DWLN EHOFVDWODNR]µGXJµM W $N«V]¾O«NQHPNDS UDPRW 3UµE OMRQHJ\P VLNHOHNWURPRV N«V]¾O«NHWFVDWODNR]WDWQLDFVDWಣ ODNR]µDOM]DWKR] $N«V]¾O«NQLQFVEHNDSFVROYD.DSFVROMDEHDN«V]¾O«NHW

15 MAGYAR 3UREO«PD /HKHWV«JHVRN 0HJROG V 1LQFVIHV]¾OWV«JDFVDWODNRಣ ]µdom]dwedq SUµE OMRQDKKR] HJ\P VLNN«V]¾O«NHWFVDWODಣ NR]WDWQL + YMRQYLOODQ\V]HUHOēW *<) /6=2/* /$7 +DDN«V]¾O«NDIHQWLHOOHQēU]«VHNHOY«J]«VH XW QP«JPLQGLJQHPPHJIHOHOēHQPijN GLN IRUಣ GXOMRQDOHJN ]HOHEELV]HUYL]N ]SRQWKR] 15 +DJ\RUVNLV]ROJ O VEDQV]HUHWQHU«V]HV¾OQL D N«V]¾O«NEHMHOHQW«VHNRUDGMDPHJDN«V]¾O«NW ಣ SXV W«VVRUV] P W DPHO\YDJ\DJDUDQFLDMHಣ J\HQ YDJ\DN«V]¾O«NN¾OVēMREEROGDO QWDO OKDಣ WµDGDWW EO QYDQIHOW¾QWHWYH,== &6(5( 9,*< =$7 1HYHJ\HOHDO PSDEXUNRODWRWDFVHUH LGēSRQWM EDQ 1H¾]HPHOWHVVHDIDJ\DV]WµW KDDO Pಣ SDEXUNRODWV«U¾OWYDJ\KL Q\]LN +¼]]DNLDK Oµ]DWLFVDWODNR]µGXJµWDNRQಣ QHNWRUEµO 2O\DQFVHUHL]]µWKDV]Q OMRQ PHO\QHNWHOMHಣ V WP«Q\MHOOHP]ēLD]RQRVDND]HUHGHWLYHO «V NLIHMH]HWWHQK ]WDUW VLHV]N ] NK ]J\ UWRWಣ W N DPD[LP OLVWHOMHV WP«Q\DO PSDE¼U Q O WKDWµ &VDWODNR]WDVVDDGXJDV]WDK Oµ]DWLDOM]DWಣ ED 1\LVVDIHODIHGHOHW *\ē]ēgm QPHJDUUµO KRJ\DYLO J W VEHNDSFVRO H

16 16 =(0%(+(/<(= 6 (/+(/<(= 6 9,*< =$7 +DRO\DQU«JLN«V]¾O«NHWVHOHMWH]NL DPHO\QHNDIHGHO«Q] UYDJ\UHWHV] YDQ JRQGRVNRGQLDNHOODUUµO KRJ\D]W KDV]Q OKDWDWODQQ W«YHPHJHOē]]HD]W KRJ\NLVJ\HUPHNHNEHV]RUXOMDQDNDN«ಣ V]¾O«NEHQ $N«V]¾O«NGXJDV] QDND]¾]HPEHKHಣ O\H]«VXW QKR]] I«UKHWēQHNNHOOOHQQLH (]DN«V]¾O«N¾]HPEHKHO\H]KHWēV] UD] MµO V]HOOē]ēKHO\LV«JHNEHQ SO SLQF«EHQYDJ\JDಣ U ]VEDQ D]RQEDQD]RSWLP OLVWHOMHV WP«Q\HO«ಣ U«VH«UGHN«EHQRO\DQKHO\HQKHO\H]]H¾]HPEHD N«V]¾O«NHW DPHO\QHNN UQ\H]HWLKēP«UV«NOHWH PHJIHOHODQQDNDNO PDEHVRURO VQDN DPHO\D N«V]¾O«NDGDWW EO M QIHOYDQW¾QWHWYH.O PDಣ RV]W O\. UQ\H]HWLKēP«UV«NOHW 61 r&«v r&n ] WW 1 r&«v r&n ] WW 67 r&«v r&n ] WW 7 r&«v r&n ] WW (/( &6$7/$.2=7$7 6 $]HOHNWURPRVFVDWODNR]WDW VHOēWWJ\ē]ēGM Q PHJDUUµO KRJ\D]DGDWW EO QIHOW¾QWHWHWWIHV]¾OWಣ V«J«VIUHNYHQFLDPHJHJ\H]LN HDK ]WDUW VLK ಣ Oµ]DWL UDP«UW«NHLYHO $N«V]¾O«NHWN WHOH]ēI OGHOQL $HOHNWURPRVK ಣ Oµ]DWEDLOOēYH]HW«NGXJµMDLO\HQ«ULQWNH]«VVHO YDQHOO WYD +DDK ]WDUW VLK Oµ]DWLFVDWODNRಣ ]µdom]dwqlqfvohi OGHOYH FVDWODNR]WDVVDDN«V]¾ಣ O«NHWD]«UY«Q\EHQO«YēMRJV]DE O\RNV]HULQWN¾ಣ O QI OGSµOXVKR] PLXW QNRQ]XOW OWHJ\N«SHV WHWW YLOODQ\V]HUHOēYHO $J\ UWµPLQGHQIHOHOēVV«JHWHOK U WPDJ WµO KD DIHQWLEL]WRQV JLµYLQW«]NHG«VHNHWQHPWDUWM N EH (]DN«V]¾O«NPHJIHOHOD](*.LU Q\HOYHNQHN 6=(//Ē= 6,. 9(7(/0 1<(. $IDJ\DV]WµWY ]V]LQWHVKHO\]HWEHQV]LO UG IHO¾OHWUHKHO\H]]H $N«V]¾O«NQHNPLQGD Q«J\O E QNHOO OOQLD J\HOMHQDUUD KRJ\DN«V]¾O«N«VDK WVµ IDON ] WWLW«UN ] FPOHJ\HQ J\HOMHQDUUD KRJ\DN«V]¾O«N«VD]ROGDOIಣ DODNN ] WWLW«UN ] FPOHJ\HQ $N«V]¾O«NP J WWPHJIHOHOēO«J UDPO VWNHOO EL]WRV WDQL

17 MAGYAR 17 =$-2. 1RUP OPijN G«VN ]EHQEL]RQ\RVKDQJRNKDOOಣ KDWµN NRPSUHVV]RU KijWēIRO\DG«N UDPO VD SSS RRR! HISSS! OK! BRRR!! B UB BL CLICK! ICK CL CR AC K! CLICK! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

18 18 HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK!

19 MAGYAR 19 0IJ6=$.,$'$72. $],,.,0V] PLQLV]WHULUHQGHOHWQHNPHJIHOHOēHQ *\ UWµY«GMHJ\H (OHFWUROX[ $N«V]¾O«NNDWHJµUL MD )DJ\DV]WµO GD 0DJDVV J PP 6]«OHVV«J PP 0«O\V«J PP )DJ\DV]WµW«UQHWWµW«UIRJDWD OLWHU (QHUJLDRV]W O\ $ «V*N ] WW DKROD] $ DOHJKDW«NRQ\DEE D*DOHJNHY«Vಣ E«KDW«NRQ\ $ 9LOODPRVHQHUJLD IRJ\DV]W V $PLQGHQಣ NRULHQHUJLDIRJ\DV]W VDN«V]¾O«NKDV]ಣ Q ODW WµO«VHOKHO\H]«VWēOI¾JJ N:K «Y )DJ\DV]WµW«UFVLOODJV] PMHOH UDPNLPDUDG VLEL]WRQV J µud )DJ\DV]W VLWHOMHV WP«Q\.J µud.o PDRV]W O\ )HV]¾OWV«J 9ROW =DMWHOMHV WP«Q\ G% $ %H«S WKHWē 1HP $PijV]DNLDGDWRNPHJWDO OKDWµNDN«V]¾O«NN¾Oಣ VHM«QDMREEROGDORQO«YēDGDWW EO Q«VD]HQHUಣ JLDWDNDU«NRVV JLF PN«Q. 51<(=(79 '(/0,78'1,9$/. $N YHWNH]ēMHO]«VVHOHOO WRWWDQ\DJRNDW KDV]QRV WVD¼MUD MUDKDV]QRV W VKR]WHJ\H DPHJIHOHOēNRQW«QHUHNEHDFVRPDJRO VW - UXOMRQKR]] N UQ\H]HW¾QN«VHJ«V]V«J¾QN Y«GHOP«KH] «VKDV]QRV WVD¼MUDD]HOHNWURPRV «VHOHNWURQLNXVKXOODG«NRW $ WLOWµ V]LPEµOXPPDOHOO WRWWN«V]¾O«NHWQHGREMDD K ]WDUW VLKXOODG«NN ]«-XWWDVVDHOD N«V]¾O«NHWDKHO\L¼MUDKDV]QRV WµWHOHSUH YDJ\ O«SMHQNDSFVRODWEDDKXOODG«NNH]HO«V«UWIHOHOēV KLYDWDOODO

20 20 INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION PRODUKTBESKRIVNING ANVÄNDNING KONTROLLPANEL NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN DAGLIG ANVÄNDNING RÅD OCH TIPS UNDERHÅLL OCH RENGÖRING OM MASKINEN INTE FUNGERAR INSTALLATION BULLER TEKNISKA DATA MILJÖSKYDD WE RE THINKING OF YOU Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux. Besök vår webbplats för att: Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer. Varnings-/viktig säkerhetsinformation. Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

21 SVENSKA 21 SÄKERHETSINFORMATION För din egen säkerhet och för att du skall kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder produkten får korrekt säkerhetsinformation och information om hur den skall skötas. För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och följer säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att föreskrifterna inte har följts. SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller om de har bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör alltid övervakas när de använder produkten för att säkerställa att de inte leker med den. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Risk för kvävning kan föreligga. När du skall kassera produkten: koppla loss den från eluttaget och klipp av nätkabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörrarna så att lekande barn inte utsätts för elektriska stötar eller löper risk att bli innestängda. Om denna produkt, som har magnetiska dörrtätningar, skall ersätta en äldre produkt som har en fjäderbelastad spärr i dörrarna, var noga med att göra fjäderspärren obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. Då finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn. ALLMÄN SÄKERHET VARNING Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i inbyggnadsutrymmet. Produkten är avsedd för förvaring av matvaror och/eller drycker i ett normalt hushåll enligt beskrivning i denna bruksanvisning. Använd inga mekaniska eller artificiella metoder för att påskynda upptiningsprocessen. Använd inga andra elektriska apparater inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin), såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren. Var noga med att inte skada kylkretsen. I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel. Det är en miljövänlig naturgas, men den är dock brandfarlig. Se till att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport och installation av produkten. Om kylkretsen skadas: undvik att komma nära öppen eld och antändande källor ventilera noga rummet där produkten står Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. En skadad nätkabel kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar. VARNING Elektriska delar (t.ex. nätkabel, stickkontakt, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal för att undvika fara Nätkabeln får inte förlängas. Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand. Se till att stickkontakten är åtkomlig när produkten har installerats. Dra inte i nätkabeln.

22 Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Risk för elektriska stötar eller brand föreligger. 6. Produkten får inte användas utan att innerbelysningens lampglas (i förekommande fall) sitter på plats. Denna produkt är tung. Var försiktig när du flyttar den. Plocka inte ut matvaror från frysfacket och ta inte i dem med våta eller fuktiga händer eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador. Se till att produkten inte exponeras för direkt solsken under långa perioder. Lamporna (i förekommande fall) som används i den här produkten är speciallampor som endast är avsedda för användning i produkter som denna. De lämpar sig inte som rumsbelysning. DAGLIG ANVÄNDNING Ställ inte heta kärl på plastdelarna i produkten. Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i produkten eftersom de kan explodera. Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen. (Om produkten är Frost Free) Fryst mat får inte frysas om när den har tinats. Förvara färdig fryst mat enligt tillverkarens anvisningar. Följ noga rekommendationerna om förvaring från produktens tillverkare. Se relevant avsnitt i bruksanvisningen. Placera inte kolsyrade eller mousserande drycker i frysen eftersom detta skapar ett tryck i behållaren som då kan explodera och skada frysen. Isglassar kan orsaka frostskador om de konsumeras direkt från frysen. SKÖTSEL OCH RENGÖRING Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll. Rengör inte produkten med metallföremål. Använd inga vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd en plastskrapa. INSTALLATION Följ noga anvisningarna i avsnittet för elektrisk anslutning. Packa upp produkten och kontrollera att den inte har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare, och spara i så fall förpackningsmaterialet. Vi rekommenderar att du väntar minst fyra timmar innan produkten ansluts till elnätet, så att oljan kan rinna tillbaka i kompressorn. Tillräcklig luftcirkulation måste säkerställas runt produkten, annars överhettas den. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ tillämpliga installationsanvisningar. Produkten får inte placeras nära värmeelement eller spisar. Säkerställ att stickkontakten är åtkomlig efter installation av produkten. SERVICE Allt arbete avseende elektricitet som krävs för att utföra service på produkten skall utföras av en behörig elektriker eller annan kompetent person. Service på denna produkt får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad. Endast originaldelar får användas. MILJÖSKYDD Denna produkt innehåller inte, varken i kylkretsen eller i isolationsmaterialen, någon gas som kan skada ozonlagret. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser: Produkten skall därför kasseras enligt tillämpliga bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylenheten, särskilt på baksidan nära kondensorn. Material i denna produkt som kan är märkta med symbolen återvinnas.

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X

Bruksanvisning. Kyl-frys KF34900 KF34900X Bruksanvisning Kyl-frys KF34900 KF34900X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning 5 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W

Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W SV Bruksanvisning Kyl-frys QRT4631X QRT4631W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. ANVÄNDNING...7 5. DAGLIG ANVÄNDNING...9 6. RÅD OCH TIPS...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING

6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING 6sv33033.fm5 Page 78 Friday, June 7, 2002 6:19 PM BRUKSANVISNING INNAN KYLSKÅPET ANVÄNDS MILJÖRÅD ÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA ÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV RYSDELEN OCH DESS

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER Detta frysskåp är avsett för förvaring av frysta livsmedel och infrysning av färska livsmedel. Idrifttagande av frysen Man behöver inte reglera frysens temperatur

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS ANVÄNDNING AV FRYSDELEN OCH DESS AVFROSTNING AV FRYSDELEN RENGÖRING AV KYLDELEN

Läs mer

KCC VDK45D KCC VDK45S

KCC VDK45D KCC VDK45S MANUAL FÖR VINKYLARE KCC VDK45D KCC VDK45S Tack för att du valt en vinkylare från KCC. Med KCC Vinkyl kan du förvara och lagra dina drycker elegant och alltid servera dem vid rätt temperatur. Innan användning,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

bruksanvisning Ki 1082 U A+

bruksanvisning Ki 1082 U A+ bruksanvisning Ki 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER APPARATEN...5 Termostatinställning...5 MATFÖRVARING

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D

KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Användarmanual för KCC-VDK18S KCC-VDK46S KCC-VDK46D Vinkyl DS180:1103 1 VARNING För att undvika att skada dörrpackningen, se till att ha dörren helt öppen när du drar ut hyllorna. Om aggregatet skall flyttas

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant.

INNAN APPARATEN För att du skall få ut mesta möjliga av din apparat rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant. BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV FRYSEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING KUNDTJÄNST

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL

KOMBI KYL/FRYS. Modell: KS85FV MANUAL KOMBI KYL/FRYS Modell: KS85FV MANUAL Introduktion av er Kyl/Frys Före Användning Läs instruktionerna noga innan du använder din kyl och frys. Vilken endast är avsedd för inomhusbruk. Installation av er

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

FB1350A+ GB SV FI. Instruction for use. Användarinstruktioner. Käyttöohjeet

FB1350A+ GB SV FI. Instruction for use. Användarinstruktioner. Käyttöohjeet FB1350A+ GB SV FI Instruction for use Användarinstruktioner Käyttöohjeet Item 8 Grattis till ditt inköp! Frysen du har köpt tillhör produktserien från CYLINDA och representerar en harmonisk sammansättning

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

bruksanvisning KF 1160 A+

bruksanvisning KF 1160 A+ bruksanvisning KF 1160 A+ Innehåll INNAN KYLSKÅPET TAS I BRUK... 2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Säkerhetsvarningar... 3 Installation och användning... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 OLIKA FUNKTIONER

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG INSTALLATION ANVÄNDNING AV APPARATEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL FELSÖKNING SERVICE 84 INNAN APPARATEN ANVÄNDS Apparaten

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC 816-820EA DS046:0822 AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL UNDERHÅLL Se till att aggregatet är spänningslöst genom att ta ur kontakten, innan underhåll/service påbörjas. 1) Rengörning av höljet: A. Torka

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678

Din manual SMEG FQ60XP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3994678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FQ60XP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN...

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN... Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 158 2. OMSORG OM MILJÖN... 160 3. ANVÄNDNING KYLEN ÄR AVSEDD FÖR... 161 4. BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 162 4.1 Hyllplan... 163 4.2 Låda för frukt och grönsaker... 163

Läs mer

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501

Din brugermanual ELEKTRA KF236-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/830501 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL

FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL FRYSBOX HN 6021 FB103H HN 6022 FB203H HN 6033 FB319H ANVÄNDARMANUAL Läs användarmanualen noggrant innan frysboxen tas i bruk. Manualen innehåller information som hjälper dig att använda frysen optimalt

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116G-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow RainJet ett serienummer för kundvård, men

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102

Användarmanual KCC-21EB. Användarmanual för KCC-21EB. Portabel luftkonditionering DS179:1102 Användarmanual för KCC-21EB Portabel luftkonditionering DS179:1102 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort krav för hem,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar

KAFFEKVARN. Installations- och användningsanvisningar KAFFEKVARN MD Magnum Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Bruksanvisning. För användaren. Bruksanvisning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING 1 Presentation av enheten...2 1.1 Beskrivning...

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet.

Observera: läs dessa anvisningar och säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder kylskåpet. ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCCIONES DE USO INSTRUCTIONS D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TB15-18_02_03-2013

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

FZ... W. SE Bruksanvisning

FZ... W. SE Bruksanvisning FZ... W SE Bruksanvisning Varning Om enheten innehåller kolvätebaserat kylmedium, se följande riktlinjer. Då köldmediet som används i anordningen är en lättantändlig gas, är det viktigt att säkerställa

Läs mer

FRYSSKÅP. Installations- och bruksanvisningar

FRYSSKÅP. Installations- och bruksanvisningar FRYSSKÅP Metos Econo BD-600W 4249051 Installations- och bruksanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 2 1.1 Användningsområde...2 1.2 Granskning i samband med mottagning...2 1.3 Transport och förvaring...2

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI

Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI Bruksanvisning FB 250 A DIGI FB 300 A DIGI Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information om hur man bör

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT NOVA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Vit 1 Alliancefläkt Nova är avsedd för montering under eller infälld i skåpraden. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien. " Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! Wood s avfuktare. Manual till MDC 16, MDC 20 serien.  Läs och spara denna manual för framtida bruk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wood s avfuktare Manual till MDC 16, MDC 20 serien " Läs och spara denna manual för framtida bruk Innehåll Grattis Till köpet av en kvalitetsavfuktare från Wood s Wood s avfuktare är inte bara Skandinaviens

Läs mer

KCC-267ES och KCC-357ES

KCC-267ES och KCC-357ES Användarmanual för KCC-267ES och KCC-357ES Portabel luftkonditionering DS177:1011 1 Introduktion Tack för att du valt denna luftkonditionering för att tillfredsställa dina och din familjs alla Hemkomfort

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar

Anvisningar. 1 Anvisningar Innehåll 1 Anvisningar 158 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter 158 1.2 Tillverkarens ansvar 159 1.3 Apparatens syfte 159 1.4 Avfallshantering 159 1.5 Identifikationsdekal 160 1.6 Denna bruksanvisning 160

Läs mer