Kommunernas klimatarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas klimatarbete"

Transkript

1 Svenska Naturskyddsföreningen Klimat Kommunernas klimatarbete Klimatindex för kommuner 2005 Ylva Rylander September, 2005

2 Kommunernas klimatarbete Klimatindex för kommuner 2005 Författare: Ylva Rylander, Klimathandläggare, SNF. Tryck: Birger Gustafsson AB, Stockholm 2005 Utgivare: Svenska Naturskyddsföreningen, Box 4625, Stockholm Tel Fax E-post: Web: ISBN: Varunr: 9294

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Historik...2 Tack...2 Sammanfattning...3 Resultat i korthet...3 De tio bästa kommunerna...5 Inledning...6 Problemformulering...6 Projektbakgrund...6 Syfte...7 Omvärldsanalys...8 Utsläppsstatistik...8 Sveriges klimatmål...9 Metod Utformning av enkät Enkätutskick och uppföljning Bedömning av kommunerna Sammanställning av resultat Analys av svarsfrekvens och bedömning Svarsfrekvens Bedömning av enkätsvar Resultat Resultat Klimatindex för Sveriges kommuner Resultat Klimatindex för Sveriges län Resultat Enkätfrågor Kommunernas klimatmål och åtgärdsprogram Kommunernas egen beslutssfär Kommunerna som upphandlare...25 Kommunernas information och stimulans Analys av resultat och slutsats Klimatmål och Klimatinvesteringsprogram Energisektorn Trafiksektorn Information Framtida arbete SNFs krav och ståndpunkter Sveriges klimatmål Krav gällande Klimp-anslag Krav inom energisektorn Krav inom trafiksektorn och krav vid offentlig upphandling Bilagor

4 HISTORIK Efter Rio-konferensen 1992 uppmanade Svenska Naturskyddsföreningen alla kommuner i Sverige att ta fasta på idéerna i Agenda 21 om att upprätta lokala Agenda 21-dokument. Det lokala miljöarbetet utvecklades också mycket starkt under hela 1990-talet som ett resultat av Agenda 21-processerna. SNF bidrog med information och inspiration till kommunerna genom nyhetsbrev, goda exempelsamlingar och seminarier. Inledningsvis fanns det inte så många inslag av klimatinriktat arbete i de lokala agendorna, förutom ett konkret samarbete mellan Svenska Naturskyddsföreningen och Växjö kommun gällande mer allmänna miljöfrågor. Men ett sextiotal kommuner antog egna klimatmål i Agenda 21 och i och med tillkomsten av de statliga lokala investeringsprogrammen (LIP) öppnades möjligheter för tyngre investeringar i bland annat energieffektivisering och förnybara energikällor. SNF stöttade också kommunerna med idéer om hur man skulle kunna bedriva ett framgångsrikt lokalt energi- och trafikarbete. Under åren ledde föreningen projektet Utmanarkommunerna med syftet att bedriva metodutveckling för att få fart på omställningen till ett fossilbränslefritt samhälle. Fem kommuner deltog i samarbetet: Lund, Växjö, Säffle, Uppsala och Övertorneå. Projektet visade att det finns ett starkt lokalt stöd för en ambitiösare klimatpolitik och att kommunerna har stora möjligheter att bidra till sänkta utsläpp av växthusgaser, men också på behovet av styrmedel som belönar åtgärder som minskar klimatpåverkan. Föreningen ville nu, fem år senare, ta pulsen på kommunerna för att se hur det lokala klimatarbetet fortlever och utvecklas. Syftet är att lyfta fram de klimatduktiga kommunerna, kartlägga potentialen för ytterligare insatser och inspirera mindre ambitiösa kommuner att ta nya tag. Detta resulterade i utformningen av detta klimatindex för Sveriges kommuner. TACK Svenska Naturskyddsföreningen tackar Naturvårdsverket för finansiering av detta projekt. Organisationen Gröna Bilister tackas också för erfarenhetsutbyte vid utformningen av enkäten, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunerna har varit mycket samarbetsvilliga och lagt stor möda på i många fall fylliga och genomarbetade svar. Kommunerna har också varit mycket hjälpsamma när vi kontaktat dem för ytterligare information. Ett speciellt tack till de 16 kommuner i nätverket Klimatkommunerna och deras projektkoordinator, som har varit behjälpliga med synpunkter vid utformningen av frågorna i enkäten

5 SAMMANFATTNING En omfattande enkät skickades våren 2005 ut till Sveriges 290 kommuner. Enkäterna ställdes till kommunernas miljö- och hälsoskyddschefer eller motsvarande. I några fall delar flera kommuner på ett miljökontor, men enkätsvaren har angivits för varje kommun enskilt. Enkäten behandlar kommunernas arbete med klimatfrågan under miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Undersökningen granskar lokala miljömål och åtgärdsprogram inom klimatområdet och hur kommunerna arbetar med att minska utsläppen av koldioxid från till exempel transporter och energiförsörjning, vilka klimatrelaterade krav som ställs vid offentlig upphandling och hur kommunerna använder mjuka styrmedel som information och ekonomisk stimulans för att nå uppsatta klimatmål. Granskningen omfattar både kommunen som geografisk enhet och kommunens egen verksamhet. Syftet med undersökningen är att framhäva de kommuner som gör ett bra klimat- och energiarbete så att de får ytterligare motivation att fortsätta. Den syftar också till att ge idéer och motivation till de kommuner som inte arbetar så aktivt med att vidta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Kartläggningen av kommunernas klimatarbete syftar till att skapa ökad lokal och nationell uppmärksamhet kring kommunernas arbete, öka allmänhetens kännedom om växthuseffekten samt visa på behovet av åtgärder. Totalt inkom135 kommuner med kompletta svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på knappt 50 procent (46,5 procent). Spridningen av svarskvalitet mellan olika kommuner visade sig dock vara stor vilket resulterade i en motsvarande spridning i resultaten. Analysen är inte statistiskt verifierbar eftersom svarsfrekvensen är mindre än 50 procent, däremot får 135 kommuner anses som en stor andel, jämfört med de 60 kommuner som antog egna klimatmål i det lokala Agenda 21-arbetet. Svarsfrekvensen varierar mellan olika län, där Gotlands län toppar med 100 procent 1 och Hallands län är sämst med 17 procent. I rapportens resultatdel presenteras genomsnittlig svarsfrekvens för Sveriges samtliga län. Resultaten visar tydligt att kommunerna jobbar mycket olika med klimatfrågan. Övergripande gäller att de som kunnat lämna uttömmande svar i enkäten också tar klimatproblematiken på största allvar. Resultat i korthet Totalt svarade 135 kommuner av landets 290. Enkäten skickades till miljö- och hälsoskyddschefer eller motsvarande. Svaren på de 20 frågorna i enkäten poängsattes sedan (se bilaga 1) för att sammantaget utgöra ett klimatindex. Nedan presenteras en kort sammanfattning av de totala resultaten och de slutsatser som baserats på resultaten från enkätundersökningen. 62 kommuner har antagit egna klimatmål, de allra flesta omfattar kommunen som geografisk enhet. Ett fyrtiotal kommuner har klimatmål som är radikalare än det nationella målet. 60 kommuner har separata sektorsmål för minskning av koldioxidutsläppen. 55 kommunar har sektorsmål för energi, 42 för transporter. Endast fem kommuner har sektorsmål för fyra eller fler sektorer. 1 Observera att Gotlands län endast omfattar en kommun

6 42 kommuner har ett heltäckande kommunalt åtgärdsprogram för att minska koldioxidutsläppen inom kommunen, merparten av åtgärdsprogrammen omfattar kommunen som geografisk enhet. 50 kommuner har åtgärdsprogram för minskning av koldioxidutsläppen för separata sektorer, energi (45), transporter (32), avfall och VA (14) och för någon övrig sektor (10). 121 kommuner har genomfört energieffektiviseringsåtgärder i någon form. 106 kommuner har genomfört åtgärder inom energisektorn, 53 inom trafiksektorn och 31 inom avfalls och VA-sektorn. 75 kommuner har en aktuell energiplan, varav 42 är antagna senare än år Ytterligare 40 kommuner planerar att revidera sin energiplan inom en nära framtid. 63 kommuner har minskat sina koldixoidutsläpp med hjälp av LIP (57) och Klimp-bidrag (6). 31 kommuner har beviljade men ännu inte genomförda Klimp-projekt. 45 kommuner totalt beräknar att minska sina framtida utsläpp av koldioxid med hjälp av LIP 2 eller Klimp 3. De totala framtida minskningarna uppgår till minst 1,1 miljoner ton (ca 2 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp). Av denna minskning är en liten del helt egenfinansierad. 48 kommuner ställer energieffektiviseringskrav vid nyuppförande av bostäder och kommunala lokaler. 117 kommuner genomför någon form av energibesparingsåtgärd vid uppvärmning och energianvändning i bostäder/lokaler. 41 kommuner köper in Bra Miljöval-märkt el 4, totalt minst ca 1,6 miljoner MWh. 95 kommuner har förnybar fjärrvärme till kommunala lokaler, för 55 kommuner är andelen mer än 75 procent. 52 kommuner sköter uppvärmningen av kommunala lokaler utanför fjärrvärmenäten med förnybara energikällor. 41 kommuner har utfärdat ägardirektiv till sina kommunala energibolag om att minska användningen av fossila bränslen. 111 kommuner har vidtagit åtgärder för att stimulera de anställda att minimera klimatpåverkan vid resor i tjänsten och till och från arbetet. 116 kommuner har vidtagit någon åtgärd för att minska biltrafikens klimatpåverkan. Investeringar i kollektivtrafik (49 kommuner) och cykel och gångvägar (79 kommuner) är de vanligaste åtgärderna. 73 kommuner ställer krav på energieffektivitet vid upphandling av varor och tjänster. 92 kommuner ställer någon form av miljökrav vid upphandling av tjänstebilar. 45 kommuner ställer klimatrelaterade krav vid upphandling av transporttjänster. 82 kommuner har minst en miljöbil. 45 kommuner har en miljöbilsandel större än tio procent av tjänstebilsflottan och 10 kommuner har mer än 50 procent miljöbilar. Etanolbilar är den mest förekommande miljöbilen inom kommunernas tjänstebilsflotta. 51 kommuner har minst en energieffektiv (>0,65 liter per mil) fossildriven tjänstebil. Sju kommuner har enbart energieffektiva personbilar i tjänstebilsflottan. 15 kommuner har mer än 50 procent energieffektiva bilar. 30 kommuner har en genomsnittlig bränsleförbrukning för egna tjänstebilar som är lägre än 0,78 liter per mil. 9 kommuner erbjuder miljöbilar som förmånsbilar, varav 6 har en miljöbilsandel på över 25 procent av förmånsbilarna. Alla 135 kommuner erbjuder energirådgivning. Endast 26 kommuner har dock en heltidstjänst för sysslan och endast en kommun har mer än en tjänst. 30 kommuner erbjuder ekonomisk stimulans till medborgarna för utbyte av fossila energikällor till förnybara LIP Lokala investeringsprogram som främjar en hållbar utveckling Klimp Klimatinvesteringsprogram som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser Bra Miljöval-märkt el Miljömärkt el producerad med förnybara energikällor

7 Resultaten från samtliga frågor i kommunernas enkätsvar bedömdes och resulterar i ett klimatindex för respektive kommun. Ett högt klimatindex representerar ett ambitiöst klimatarbete inom kommunen. I lista A presenteras de kommuner som visat sig vara duktiga inom samtliga områden som enkäten omfattar. De tio bästa kommunerna Kommun 1. Kristianstad Klimatindex 75,5 2. Stockholm Trollhättan Lidköping Växjö Göteborg Örebro, Götene Lund Västerås, Kalmar Mark 58,5 Maxpoäng är 95 Lista A; Klimatindex för de tio bästa kommunerna Generellt sett visar det sammanvägda resultatet att många kommuner idag arbetar aktivt med att minska utsläppen av fossil koldioxid. Ett fyrtiotal kommuner är optimistiska och har klimatmål som är mer ambitiösa än Sveriges nationella klimatmål. Undersökningen visar också att minskningar som uppnåtts genom de statligt finansierade klimatinvesteringsprogrammen (Klimp och LIP) varit mycket framgångsrika. Hur stora minskningar kommunerna uppnår är därför beroende av statlig finansiering. Många kommuner har gjort de främsta åtgärderna inom energisektorn. Kommunerna arbetar i störst utsträckning med energieffektiviseringsåtgärder, förnybar fjärrvärme och energirådgivare. Insatserna inom transportsektorn är dock sämre. Gällande åtgärder som minimerar anställdas klimatpåverkan vid resor, är investeringar i kollektivtrafik samt utbyggnad av gång- och cykelvägar de mest frekventa. Andelen miljöbilar skulle kunna vara betydligt högre inom kommunerna då endast tio kommuner har en större andel miljöbilar än 50 procent av den totala tjänstebilsflottan. Ett fåtal kommuner erbjuder alternativa förmånsbilar till sina anställda vilket också skulle kunna förbättras avsevärt. Flertalet av kommunerna visade i enkätsvaren att de har bristfällig statistik över den genomsnittliga bränsleförbrukningen för fossildrivna tjänstebilar. Kommunerna borde i större utsträckning föra statistik både till fördel för sin interna ekonomi som för miljön. Kortfattat är slutsatsen att många kommuner har kommit långt i sitt klimatarbete, men att de inom områden som offentlig upphandling, klimatinvesteringsprogram och informationsåtgärder, behöver fortsatt stöd från beslutsfattare på nationell nivå. Svenska Naturskyddsföreningen presenterar i slutet av rapporten de krav som vi anser ska ställas på kommunerna eller Sveriges regering, för att möjliggöra ytterligare minskningar av koldioxidutsläppen. Svenska Naturskyddsföreningen har under 2005 tagit fram en klimatpolicy där föreningens övergripande ståndpunkter presenteras mer ingående

8 INLEDNING Problemformulering Klimatproblematiken står idag högt upp på många länders politiska agenda. Få miljöproblem antas leda till så allvarliga och omfattande konsekvenser som förändringen av jordens klimatsystem varför samtliga länder i världen berörs av problemet. FNs klimatpanel IPCC har i en sammanvägning av 40 olika datorsimuleringar i olika scenarier kommit fram till en sannolik ökning av den globala medeltemperaturen med 1,4-5,8 C fram till år Denna ökning förväntas leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem och samhälle; till exempel utrotning av korallreven, minskad biologisk mångfald, översvämningar, klimatflyktingar och ytterligare utbredning av sjukdomar. ACIA Arctic Climate Impact Assessment, en syntesrapport framtagen av hundratals internationella forskare över en period på fyra år, visar att klimatförändringarna kan bli särskilt stora i det arktiska området. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har ökat med 35 procent sedan starten av den industriella revolutionen. De flesta forskare är idag eniga om att det är människans aktivitet som har orsakat ökningen och resulterat i att jordens medeltemperatur hittills stigit med i genomsnitt 0,6 o C. Koldioxidhalten varierar naturligt, men den ökning som nu sker är åtminstone tio och kanske så mycket som hundra gånger snabbare än någonsin tidigare under de senaste åren. Under denna långa period har koldioxidhalten dessutom aldrig tidigare varit högre än 300 ppm (parts per million). För att undvika omfattande skador på ekosystem och svåra villkor för världens befolkning är det viktigt att begränsa utsläppen av fossil koldioxid i så stor omfattning som möjligt. Industriländernas förbränning av fossila bränslen är långt högre än de mindre utvecklade ländernas utsläpp. USA toppar världslistan med över 20 ton koldioxid per person och år, tätt följd av Australien och Saudiarabien med 18 ton per år och person. Flera länder som till exempel Kina och Indien har en starkt ökande ekonomi som innebär att om de inte satsar på rätt typ av energisystem kommer de troligtvis att toppa världslistan för utsläpp av växthusgaser inom tio till tjugo år. EU har därför en central roll att föregå med gott exempel så att länder som Kina och Indien kan investera i förnybara energikällor. Svenska Naturskyddsföreningen anser därför att det är viktigt att Sverige föregår med gott exempel inom EU i kommande åtagandeperioder. Sverige bör aktivt verka för kraftfulla åtgärder som minskar utsläppen och införande av ett långsiktigt klimatmål på minst 75 procent till år Projektbakgrund Sveriges kommuner är nyckelaktörer i arbetet för att ställa om energisystemet så att det blir ekonomiskt och ekologiskt hållbart på lång sikt. Kommunerna har inflytande över en stor del av vår vardag och kan påverka en omfattande andel av fossilbränsleanvändningen i samhället. Uppvärmning av lokaler och bostäder, kollektivtrafikförsörjning, tätortsplanering och kommunal upphandling är några viktiga områden som kommunerna har inflytande över. Svenska Naturskyddsföreningen anser därför att kommunerna har ett stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av koldioxid. Det är dock viktigt att - 6 -

9 lokala initiativ stöttas av regering och riksdag och att kommunerna ges de styrmedel i form av skatter, bidrag och lagstiftning som behövs som redskap vid omställningen av samhället. Kommunerna måste ges fortsatta möjligheter att utnyttja bästa möjliga teknik så att förnybara energikällor och energieffektivisering främjas. Vår enkätundersökning är tänkt att vara en kartläggning av hur Sveriges kommuner arbetar med miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Såvitt känt har inte någon liknande enkätundersökning genomförts i Sverige de senaste tio åren. Enkäten behandlar följande områden; Kommunala klimatmål och åtgärdsprogram, kommunens egen beslutssfär, kommunen som upphandlare och kommunens information och stimulans. Enkäten består av 20 frågor och finns i sin helhet som bilaga 1 till rapporten. Frågorna är indelade i fyra avsnitt och omfattar kommunens verksamhet och kommunen som geografisk enhet. Syfte Syftet med projektet Klimatindex för kommuner 2005 är att uppmuntra kommunerna att minska sina utsläpp av koldioxid genom konkreta åtgärder i form av energieffektivisering, utbyte av fossila bränslen mot förnybara, upplysa om bra informationsåtgärder och visa på kommunernas möjlighet att påverka genom kravställande vid offentlig upphandling. Syftet är också att kartlägga kommunernas arbete för att skapa ökad lokal och nationell uppmärksamhet kring de svenska kommunernas klimatarbete, samt att öka allmänhetens kännedom om växthuseffekten. På detta sätt kan behovet av informationsaktiviteter och åtgärder tydliggöras. Bra exempel på åtgärder som leder till utsläppsminskningar framhävs genom undersökningen och kan fungera som exempel för andra kommuner. Tanken är också att premiera och synliggöra de kommuner som idag gör ett bra arbete med att minska utsläppen av koldioxid via medial uppmärksamhet. Svenska Naturskyddsföreningen vill också ge de kommuner som har en del arbete kvar förslag på åtgärder, stöd och uppmuntran till fortsatt arbete med omställningen av kommunernas energi- och transportsystem från fossila till förnybara energikällor

10 OMVÄRLDSANALYS Utsläppsstatistik För att få ett grepp om klimatproblematiken och kunna genomföra åtgärder där de ger störst verkan, är det väsentligt att ha kunskap om utsläpp och relevant statistik. I detta avsnitt presenteras historisk statistik för utsläppen av växthusgaser ur ett nationellt perspektiv och framtida prognoser för transportsektorn. År 1990 är basåret för Sveriges åtagande enligt Kyotoprotokollet och för det nationella delmålet på minus 4 procent till var utsläppen av växthusgaser 72,1 miljoner ton, år 2002 var de 69,9 miljoner ton, år 2003 var de 70,6 miljoner ton och de fortsätter att öka, speciellt inom transportsektorn. Koldioxid är den dominerande växthusgasen. Energisektorn är den största utsläppskällan med 43 procent av utsläppen av koldioxid år Diagram 1 visar utvecklingen av utsläppen från 1990 till 2003 fördelat mellan olika sektorer i samhället. Diagram 1; Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990 till Källa; Naturvårdsverket Transportsektorn står för den största ökningen när det gäller utsläpp av växthusgaser i Sverige. Vi har EUs mest bränsletörstiga personbilpark och de långväga godstransporterna fortsätter att öka dramatiskt. Trafikens sektorsmål om oförändrade utsläpp år 2010 jämfört med 1990 kommer, enligt Naturvårdsverkets och Energimyndighetens delrapport Kontrollstation 2004, att bli svårt att nå. Transportsektorn stod år 2002 för 29 procent av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige. Därtill kommer utsläppen av metan och dikväveoxid från transporter. Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka, vilket visas i diagram 2. Det beror dels på ökat antal transporter och att transportsektorns - 8 -

11 omställning till förnybara drivmedel gått långsamt. Sektorn använder fortfarande till 98 procent fossila bränslen. Diagram 2; Utsläpp från transportsektorn i Sverige Källa; Naturvårdsverket De långväga vägtransporterna med lastbil förväntas mer än fördubblas från 1980-talet fram till målåret var utsläppen från lastbilstrafiken 3,1 miljoner ton och prognosen visar på 6,5 miljoner ton år Diagram 3 visar prognostiserade utsläpp år 2010 jämfört med utsläppen år 1980 fördelat på de olika transportslagen lastbilar, lätta lastbilar och personbilar. Prognos för Sverige 2010 Utsläpp i Sverige 1980 Diagram 3; Utsläpp av koldioxid fördelat på fordonstyp Källa; Naturvårdsverket Utsläppen av koldioxid 1980 för personbilar var 11 miljoner ton och prognosen visar på en ökning till 13 miljoner ton När det gäller lätta lastbilar visar diagrammen en ökning från 0,6 miljoner ton till 2 miljoner ton. Utsläppen från de tyngre lastbilarna förväntas öka mest, från 2,5 miljoner ton till 4,5 miljloner ton Personbilar stod för den största andelen utsläpp av koldioxid från vägtransporter år 1980 (79 %). Utsläppen från personbilar förväntas öka till år 2010, men med en mindre andel på 18 procent, jämfört med lastbilarnas utsläppsökning på nästan 100 procent. Sveriges klimatmål Sveriges riksdag beslutade 2001 att koncentrationen av koldioxid i atmosfären inte får tillåtas överstiga 550 ppm. Enligt FNs internationella klimatpanel är detta inte tillräckligt för att förhindra omfattande påverkan på jordens ekosystem och människan. För att inte äventyra kommande generationer är en temperaturökning på max 1-2 grader i en takt av maximalt 0,1 graders ökning per årtionde acceptabelt, så att ekosystemen hinner anpassa sig. Detta skulle innebära en maximal koncentration av koldioxid i atmosfären på ppm

12 Sveriges åtagande enligt Kyotoavtalet tillåter en ökning av utsläppen på +4 procent växthusgaser. Men Sveriges riksdag har gått längre och det nationella klimatmålet innebär istället en minskning av växthusgaser med -4 procent. Målen räknas som ett medelvärde mellan och jämförs med utsläppsnivån år Sverige lär klara sitt åtagande gentemot EU enligt Kyotoavtalet, men enligt rapporten Kontrollstation 2004 kommer Sverige inte att uppfylla sitt nationella åtagande på -4 procent till 2010 med nuvarande styrmedel. Riksdagens långsiktiga klimatmål är dessutom högre att halvera utsläppen av växthusgaser fram till Eftersom klimatförändringar kan ge oåterkalleliga globala problem måste försiktighetsprincipen råda. Svenska Naturskyddsföreningen anser att växthusgaserna bör stabiliseras på en nivå som innebär en maximal beräknad temperaturhöjning med 1-2 grader på 100 år. Detta kräver en stabilisering på maximalt ppm, jämfört med förindustriell nivå. Sverige ska verka för att de svenska utsläppen 2050 ska understiga 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare

13 METOD Utformning av enkät Enkäten togs fram av Svenska Naturskyddsföreningen i samråd med Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Fem av kommunerna i nätverket klimatkommunerna, fungerade som referenskommuner och dessa lämnade synpunkter på utformningen av enkäten innan den fastställdes. Huvudfokus lades på kommunernas arbete med energi- och trafikfrågor, eftersom dessa sektorer är de största källorna till utsläpp av fossil koldioxid i dagsläget. Enkäten utformades med 20 frågor och omfattar fyra olika avsnitt; kommunala klimatmål och åtgärdsprogram, kommunens egen beslutssfär, kommunen som upphandlare och kommunens information och stimulans. Kommunerna lämnades möjlighet att precisera om mål och åtgärder omfattar kommunen som geografisk enhet eller kommunens egen verksamhet. I det första avsnittet granskades kommunernas klimatmål och åtgärdsprogram med avseende på ambition och genomförandegrad. I det andra avsnittet granskades energiförsörjningen till kommunens egna lokaler, elproduktion, avfallshantering, produktion av värme, kollektivtrafikens utformning, vägnätets utformning inklusive gång- och cykelvägar, kommunens bilinnehav, samt stimulans till kommunanställda att minimera sin negativa klimatpåverkan. I det tredje avsnittet granskades vilka klimatrelaterade krav kommunen ställer på sina leverantörer av varor och tjänster som till exempel skolskjuts, färdtjänst, skolmat, tjänstebilar och förmånsbilar. I det fjärde avsnittet granskades kommunens energirådgivning till medborgarna samt vilken ekonomisk stimulans som erbjuds medborgarna för att minska sin klimatpåverkan. Som tidigare nämnts är Sveriges nationella klimatmål att minska utsläppen av växthusgaser med 4 procent till år Observera att de utsläpp som granskas i enkäten är utsläpp av koldioxid, inte växthusgaser. Basåret 1990 var Sveriges totala utsläpp av koldioxid 55,5 miljoner ton. Enkätutskick och uppföljning Enkäten skickades ut i februari via brev till Sveriges samtliga kommuner och adresserades till kommunens miljö- och hälsoskyddschef eller motsvarande. Enkäten finns i sin helhet i bilaga 1, med maximal poäng för respektive fråga angiven. Ett följebrev gick med i utskicket där projektets syfte presenterades och kontaktuppgifter på Svenska Naturskyddsföreningen uppgavs, bilaga 2. Uppföljning skedde sedan under fem veckor via telefon till samtliga kommuner där SNF erbjöd sig att skicka ut enkäten via e-post och ett svarsdatum krävdes av kommunerna. Det var i många fall svårt att få tag på rätt person via telefon, varför ett påminnelseutskick via brev gjordes i mars. Många kommuner angav per telefon att de skulle svara och hade även kontakt med projektledaren via e-post för förtydligande av frågor och svarsdatum. Trots flertalet påminnelser inkom många av enkätsvaren i juni månad, vilket försenade den ursprungliga projektplanen

14 Bedömning av kommunerna För att få en samlad bild av kommunens klimatarbete poängsattes respektive fråga som underlag för framräkning av ett klimatindex. Poängen för respektive fråga räknades sedan samman och utgör det totala klimatindexet för respektive kommun. En referensgrupp på tre personer på Svenska Naturskyddsföreningens rikskansli deltog i diskussioner och skapade tillsammans poängsättningen av enkäten och bedömde kommunernas enkätsvar. Gruppen bestod av följande personer; Mona Blomdin-Persson, avdelningschef för miljöavdelningen, Anders Friström, informatör och Ylva Rylander, klimathandläggare. Referensgruppen bedömde varje fråga utifrån dess relevans och därefter viktades poängsättningen efter frågans relevans när det gäller minskning av koldioxidutsläpp. Speciell tyngd lades på kommunernas mål och åtgärdsprogram eftersom dessa ofta är en grundförutsättning till att åtgärd ska ske inom en viss utsatt tid. Det är också en förutsättning att kommunerna har kännedom om sina utsläpp inom respektive sektor för att kunna sätta in åtgärder inom de områden där de är mest effektiva. För att göra indexet mer jämförbart mellan kommuner av olika storlek har kvantitativa uppgifter dividerats med befolkningsmängden i kommunen, till exempel antal ton utsläppsminskning i LIP-projekt dividerades med invånarantal. Det gav ett jämförelsetal som tillsammans med andra frågor låg till grund för poängsättningen. Andra uppgifter poängsattes efter hur stor procentandel kommunen uppnått, till exempel andelen miljöbilar i kommunen jämfört med den totala tjänstebilsparken. Bedömningen gjordes med största noggrannhet, men eftersom alla kommuner inte svarat enhetligt på enkäten, sökte Svenska Naturskyddsföreningen viss förtydligande information i ett tiotals kommuners miljöredovisningar. Vid bedömningen av respektive kommun gavs dock endast poäng för de uppgifter som fyllts i. Den totala poängen räknades sedan ihop och det totala indexet utgörs av totalpoängen. Den högsta möjliga poängsiffran är 95. Maxpoängen representerar en mycket hög ambitionsnivå i klimatarbetet, men naturligtvis ändå inte en långsiktigt ekologiskt hållbar nivå. Eftersom frågorna är omfattande och vissa kommuner utelämnade några av frågorna fick de tio bästa kommunerna möjlighet att komplettera uppgifter som var otydliga. Detta gjordes via e-post och telefon för att kunna särskilja de bästa kommunerna från varandra. Sammanställning av resultat De enkätsvar som inkommit registrerades i en databas, i file maker, med syftet att enkelt kunna sammanställa den viktigaste informationen ur enkätsvaren och granska varje fråga för sig, för att på så sätt få en överblick över hur många kommuner som exempelvishar ett övergripande klimatmål. Databasen består av enkät, enkätsvar och poängsättning av enkäten i textversion. Databasen möjliggör uttag av statistik i form sammanställningar av hur många kommuner som svarat på respektive fråga och delfråga. Samtliga frågor exporterades sedan till Excel för vidare analys och tolkning av kommentarer till respektive fråga. Vissa enkätsvar formulerades otydligt av kommunerna, varför de frågor som innehåller skriftliga kommentarer bedömts separat vid analysen i Excel. Detta ledde till en viss osäkerhet vid framtagande av resultatet varför en felmarginal med upp till tre kommuner kan förekomma i resultatet för frågor med skriftlig kommentar. Den sammanvägda tolkningen av enkätsvaren och resultaten visar dock mycket tydligt på vilka kommuner som har kännedom och kunskap om sitt arbete med att minska utsläppen av fossil koldioxid

15 ANALYS AV SVARSFREKVENS OCH BEDÖMNING Svarsfrekvens Sveriges samtliga 290 kommuner inbjöds att svara och 135 kommuner svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 46,55 procent. 155 kommuner (53,45 procent) valde att inte svara på enkäten, trots påminnelser via brev och uppföljning via telefon. Resultatet ger därför ingen helhetsbild över hur Sveriges alla kommuner arbetar med klimatfrågan. Svaren är däremot spridda över landets 21 län och ger en bra sammanställning över hur små och stora kommuner arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser. Enkätsvaren är mycket detaljerade och ger uttömmande information. Det ska också noteras att av de 135 kommuner som svarade, angav inte alla kommuner svar på samtliga frågor. Detta medför att svaren inte är statistiskt jämförbara med varandra men ger ändå en tydlig indikation över vilka frågor som prioriteras inom kommunerna. Om enkäten innehållit färre frågor hade svarsfrekvensen troligtvis blivit högre, men då hade den inte gett denna detaljerade information om hur kommunerna arbetar med att minska utsläppen av koldioxid. Anledningen till att endast hälften av Sveriges kommuner svarat kan bero på att utsläppsstatistik för berörda områden inte finns lättillgänglig, på resursbrist eller på att flera förvaltningar ansvarar för dessa frågor, varför det troligtvis var tidskrävande att samla in den information som efterfrågades. Det kan också bero på att mindre kommuner inte har möjlighet att ägna sig åt miljöfrågorna, på grund av att deras kommuner glesas ut och att deras huvudfokus därför är att få fler människor att flytta in till kommunen. I resultatdelen av rapporten presenteras den bästa kommunen i varje län samt den genomsnittliga svarsfrekvensen inom länet, fördelat på antal kommuner i länet. Varför till exempel Gävleborgs län har en betydligt högre svarsfrekvens än Hallands län är svårt att svara på. Det beror troligtvis på att det inom de län som har hög svarsfrekvens finns eldsjälar som brinner för miljöfrågorna. Det blir då naturligt för kommunen att svara på en enkät som framhäver deras positiva arbete som annars kanske pågår lite i skymundan. Bedömning av enkätsvar Bedömningen av enkätsvaren gjordes av en referensgrupp på Svenska Naturskyddsföreningen varför detta är en subjektiv bedömning av vad SNF anser vara viktigast för kommunerna att satsa på när det gäller arbetet med klimatfrågan. Ett fåtal av frågorna var något otydliga, varför dessa kan ha uppfattats på olika sätt av kommunerna. Detta visade sig särskilt i svaren på fråga 10b där andelen förnybara energikällor för övrig uppvärmning till kommunala lokaler efterfrågades. Även svaren på fråga 18a och b gällande erbjudande om förmånsbil driven med förnybart bränsle, var otydligt formulerade från ett antal kommuner. Resultaten från dessa frågor kan därför vara något missvisande. Det bör också noteras att kommunernas klimatmål definieras på många olika sätt, detta kan vara ökning av andel förnybara energikällor i procent, minskning av fossila energikällor i procent, utsläppsminskning med många olika årtal som målår, minskning inom olika sektorer med mera. Naturskyddsföreningen har poängsatt fråga 1 och 2 utifrån förutbestämda procentsatser, dessa har dock inte alltid

16 gått att följa exakt för alla kommuner som bedömts. Däremot visar enkätsvaren tydligt vilka kommuner som har ambitiösa klimatmål, varför den subjektiva bedömningen lett till tydliga resultat. Trots osäkerheten i dessa enstaka frågor visar det totala resultatet tydligt vilka kommuner som arbetar framgångsrikt med omställning till förnybara bränslen och minskning av koldioxid utsläpp. De kommuner som haft svårigheter att svara på många av frågorna visar tydligt med bristande statistik att de inte arbetar aktivt med klimatfrågan, varför de också fått en lägre totalpoäng än de kommuner som toppar klimatindexlistan. De framgångsrika kommunerna har statistik och nödvändig information tillgänglig och uppdaterad. Det totala klimatindexet visar därför tydligt vilka kommuner som är mest framstående med att vidta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid

17 RESULTAT I detta avsnitt presenteras den sammanlagda klimatindexlistan för Sveriges kommuner. Den sammanräknade poängen för enkätens 20 frågor resulterar i Svenska Naturskyddsföreningens klimatindex för kommuner Den kommun som har högst klimatindex och mest ambitiöst klimatarbete är Kristianstad kommun, på andra plats hamnar Stockholms kommun och på tredje plats Trollhättans kommun. Ånge, Öckerö och Vellinge kommun har lägre än 5 poäng och hamnar därför sist bland de 135 kommuner som svarat på enkäten. Trots att de kommer sist ska de premieras för att de svarat på enkäten. De kommuner som inte svarat visar än mer att de inte tar klimatfrågan på allvar. Placering i klimatindexet anges i listan nedan i vänstra kolumnen. Observera att flera kommuner har samma placering beroende på lika klimatindex. Maximalt index är 95. Resultat Klimatindex för Sveriges kommuner 2005 Kommun 1. Kristianstad 2. Stockholm Trollhättan Lidköping Växjö Göteborg Örebro Götene Lund Västerås Kalmar Mark 58,5 11. Falun 57,5 12. Eda 55,5 13. Östersund 54,5 13. Gotland 54,5 14. Helsingborg 53,5 15. Uddevalla Alvesta Norrköping 52,5 16. Botkyrka 52,5 17. Sandviken Borås Boden 51,5 18. Aneby 51,5 19. Sundsvall 51 Klimatindex 75,5 Kommun 19. Hofors 20. Kungälv 49,5 21. Mjölby Jönköping 48,5 23. Mölndal Timrå 47,5 25. Vänersborg Sorsele Varberg 44,5 28. Vetlanda Svedala Robertsfors Trelleborg 43,5 29. Nyköping 43,5 29. Höganäs 43,5 30. Säffle Norsjö Karlstad Huddinge Trosa kommun 42,5 31. Skellefteå 42,5 32. Upplands Väsby Sigtuna Höör Hässleholm Lilla Edet 41 Klimatindex

18 Kommun 34. Umeå 34. Mariestad 40,5 35. Åmål Älmhult Smedjebacken Västervik 37,5 37. Sunne 37,5 37. Storuman 37,5 38. Rättvik 36,5 39. Borlänge Ronneby 35,5 41. Vara Krokom 33,5 43. Övertorneå Härryda Hultsfred 32,5 45. Ängelholm 31,5 45. Hjo 31,5 46. Kalix Piteå Hudiksvall Skövde 29,5 49. Gävle Älvsbyn Munkfors 27,5 52. Nässjö Luleå Köping Bollnäs Falköping 25,5 54. Bromölla 25,5 55. Mellerud Hörby Finspång Arvidsjaur Hedemora 24,5 57. Tingsryd Älvkarleby 23,5 58. Strömsund 23,5 58. Stenungsund 23,5 59. Alingsås 22,5 60. Lomma 21,5 60. Kävlinge 21,5 61. Hallsberg Burlöv 20,5 62. Boxholm 20,5 63. Nacka 20 Klimatindex 40,5 Kommun 63. Kungsör 63. Håbo Sjöbo 19,5 65. Skinnskatteberg Knivsta Laxå 18,5 67. Borgholm 17,5 68. Torsås 16,5 68. Mörbylånga 16,5 68. Kumla 16,5 69. Tyresö Kinda Härjedalen Fagersta 14,5 72. Nora Bjurholm Upplands-Bro 13,5 73. Partille 13,5 74. Torsby kommun Malå Skurup 12,5 75. Orust 12,5 76. Lindesberg Bjuv Ljusnarsberg 11,5 78. Ockelbo 10,5 79. Heby Hallstahammar Danderyd Bengtsfors Vadstena Norberg 6,5 82. Sollentuna 5,5 83. Ånge 4,5 84. Öckerö Vellinge 3 Klimatindex 20 Lista B; Klimatindex för kommuner 2005 Placering anges i vänstra kolumnen. Flera kommuner har samma placering beroende på lika klimatindex

19 Resultat Klimatindex för Sveriges län 2005 I varje län finns det kommuner som är bättre eller sämre när det gäller att arbeta med åtgärder som minskar kommunens klimatpåverkan. Hela listan är i bokstavsordning och visar vilken kommun som är bäst i respektive län av de 135 kommuner som svarat. Klimatindex för Sveriges län redovisar också svarsfrekvensen fördelat på antal kommuner som ingår i respektive län. Skåne län toppar med Kristianstad kommun, på andra plats kommer Stockholms län med Stockholms kommun och på tredje plats Västra Götalands län där Trollhättan har högst index. I Norrbottens län toppar till exempel Boden klimatindexet med 51,5 poäng och i Dalarnas län är det Falun som fått högsta klimatindex, 57,5 poäng. Blekinge län kommer sist med Ronneby som fick 35,5 poäng, dessutom har de en svarsfrekvens på 20 procent. Det beror på att endast Ronneby lämnat in ett komplett svar och övriga kommuner i Blekinge valt att inte svara. När det gäller svarsfrekvens för övriga län ligger Gotlands län, Västmanlands län och Gävleborgs län bäst till. De län som har en svarsfrekvens på över 46,5 procent ligger högre än riksgenomsnittet. Län Svarsfrekvens Bästa kommun Klimatindex Blekinge län 20 % Ronneby 35,5 Dalarnas län 33 % Falun 57,5 Gävleborgs län 60 % Sandviken 52 Gotlands län 100 % 5 Gotland 54,5 Hallands län 17 % Varberg 44,5 Jämtlands län 50 % Östersund 54,5 Jönköpings län 31 % Aneby 51,5 Kalmar län 50 % Kalmar 60 Kronobergs län 50 % Växjö 71 Norrbottens län 50 % Boden 51,5 Skåne län 55 % Kristianstad 75,5 Stockholms län 35 % Stockholm 74 Södermanlands län 22 % Nyköping 43,5 Uppsala län 43 % Älvkarleby 23,5 Värmlands län 38 % Eda 55,5 Västerbottens län 53 % Robertsfors 44 Västernorrlands län 43 % Timrå 47,5 Västmanlands län 73 % Västerås 60 Västra Götalands län 51 % Trollhättan 73 Örebro län 55 % Örebro 65 Östergötlands län 46 % Norrköping 52,5 Lista C; Klimatindex och svarsfrekvens för Sveriges län i bokstavsordning 5 Gotlands län omfattar endast en kommun och den har svarat, därav svarsfrekvens 100 %

20 Resultat Enkätfrågor Generellt sett visar det totala resultatet att många kommuner idag arbetar aktivt med att minska utsläppen av fossil koldioxid. Ett fyrtiotal kommuner är optimistiska och har klimatmål som är mer ambitiösa än Sveriges nationella klimatmål. Undersökningen visar också att minskningar som uppnåtts genom statliga klimatinvesteringsprogram (Klimp och LIP) varit mycket framgångsrika. Många kommuner har genomfört de främsta åtgärderna inom energisektorn. Kommunerna arbetar i störst utsträckning med energieffektiviseringsåtgärder, förnybar fjärrvärme och energirådgivare. Insatserna inom transportsektorn är sämre. Relativt få kommuner har en hög andel miljöbilar och statistik på genomsnittlig bränsleförbrukning för tjänstebilarna inom kommunen. Gällande åtgärder som minimerar anställdas klimatpåverkan vid resor är investeringar i kollektivtrafik och utbyggnad av gångoch cykelvägar de mest frekventa. Andelen miljöbilar skulle dock kunna vara betydligt högre inom kommunerna då endast tio kommuner har en större andel miljöbilar än 50 procent av den totala tjänstebilsflottan. Ett fåtal kommuner har en hög andel energieffektiva bilar eller erbjuder alternativa förmånsbilar till sina anställda, vilket skulle kunna förbättras avsevärt. Nedan presenteras resultaten av de tjugo enkätfrågor som ställts till kommunerna med resultaten till respektive delfråga specificerad för de frågor som är av omfattande karaktär. Eftersom vissa kommuner haft svårt att få fram information till respektive fråga, bör detta beaktas vid tolkningen av resultaten. Sveriges samtliga 290 kommuner inbjöds att svara och 135 kommuner svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 46,55 procent. Kommunernas klimatmål och åtgärdsprogram Fråga 1 - Klimatmål 62 kommuner av de 135 svarande angav att de har ett klimatmål. Klimatmålet omfattar för de flesta kommunen som geografisk enhet och endast 7 kommuner anger att målet omfattar kommunens egen verksamhet. 71 kommuner angav att de inte har något klimatmål. Diagram 4 visar den procentuella fördelningen över de kommuner som svarat på fråga 1 i enkäten. Andel kommuner med övergripande klimatmål Har inget klimatmål 53 % Har klimatmål 47 % Diagram 4; Procentuell andel kommuner som har klimatmål Endast 6 kommuner av de 62 kommuner som anger att de har ett klimatmål, har antagit det nationella målet minus fyra procent till år Dessa är Mölndal, Eda, Norrköping, Hässleholm, Göteborg och Jönköpings kommun. Ett tiotal kommuner har antagit ett mål på över 50 procent och då kan det omfatta dels minskning av direkta utsläpp eller minskad användning av fossil energi. Dessutom har kommunerna olika år då målet bör vara uppnått, utsläppen beräknas också från olika år

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Gröna kommuner på väg 2015

Gröna kommuner på väg 2015 Gröna kommuner på väg 2015 Arbetet i Sveriges kommuner för fossilfria transporter: en trendspaning Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr. 802400-0674 103 87 Stockholm

Läs mer

FSFs företagsklimatindex 2008

FSFs företagsklimatindex 2008 FSFs företagsklimatindex 20 Olika kommuner har olika förutsättningar. FSFs företagsklimatindex 20 visar vilka kommuner som överpresterar, underpresterar respektive presterar som förväntat i förhållande

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås

Företagsklimat. Var finns Sveriges bästa företagsklimat? Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Företagsklimat 2012 En tidning från Svenskt Näringsliv Mönsterkommun med serviceanda Hög service ledord i Mönsterås Åtvidaberg gillar skolan Fokus på UF och unga gav topplacering Trosas 10 bästa tips Lär

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn

Mars 2012. 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657 barn 2012, 436 barn Mars 2012 Migrationsverket har under 2012 tagit emot 436 ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2011 sökte 2 657 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige, 400 (15 %) av dessa

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Nyckeltal energi och klimat 2012. Byggnader och transporter i kommuner och landsting

Nyckeltal energi och klimat 2012. Byggnader och transporter i kommuner och landsting Nyckeltal energi och klimat 2012 Byggnader och transporter i kommuner och landsting Nyckeltal energi och klimat 2012 BYGGNADER OCH TRANSPORTER I KOMMUNER OCH LANDSTING Upplysningar om innehållet: Andreas

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Åmål

Energi- och klimatstrategi Åmål Energi- och klimatstrategi Åmål Framtida energi- och klimathantering i Åmåls kommun 2006-03-29 Åmåls kommun Förord I Åmål har vi ambitionen att skapa en ekologiskt hållbar och trygg kommun där det samtidigt

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer