Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29"

Transkript

1 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning Handkassa - Koordinator på Lärcentrum 135 Taxor och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter 136 Motion om stöd till ridskola 137 Samverkansavtal inom regionen 138 Ungdomars förslag från barn- och ungdomskonferensen 2012 vi Kungsgården Ön 139 Riktlinjer för inackorderingstillägg vid studier på NIU-utbildning utanför samverkansområde 140 Omvärldsanalys för Nämndsplan Laholms kommuns samfond inom skolområdet 143 Laholmsrevyn Gravskötselvård för Frans Leonard Bylanders gravplats, upphörande av avtal Kulturpriset Årets förening Övrigt bidrag, omgång Upphandling av ramavtal avseende gymnasial yrkesutbildning inom vårdoch omsorgsprogrammet 149 Uppbyggnad av KomTek i Laholms kommun 150 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år Lagan som besöksmål 152 Budgetuppföljning år Åtgärdsplan 153 Handkassa - Boende för ensamkommande barn 154 Redovisning av delegationsbeslut 155 Anmälan av delegationsbeslut Anmälningar år Informationsärenden/diskussionsärenden

2 158 Förslag till ansökan om medel ur stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige 159 Församråd - ändring av detaljplaner för Lilla Tjärby samhälle (Lilla Tjärby 38, 65, 78, 10, 24, 44 och 55) 160 Plansamråd - ändring av detaljplan för Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping 161 Tillfällig stängning av bassängerna på Folkhälsocentrum

3 Laholms kommun Anslagsbevis Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 29 oktober 2012 Protokollet, som justerats den 1 november 2012, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Angelica Åkesson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr o m den 2 november 2012 t o m den 23 november 2012 intygas Angelica Åkesson Kommunledningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (47) Plats och tid Stadshuset, Laholm kl 08: Beslutande Övriga deltagande Elisabet Babic (M), ordf Roland Gottfridsson (C) Glenn Kjellin (S) Johan Johansson (M) Gudrun Pettersson (C) Stina Lindberg (S) Bertil Johansson (Lap) Annette Kalnak (S), , 142, , , 161 Karl-Fredrik Tholin (S), 131, 141, , 152, John Löfstedt (M) Christer Johnsson (M), ersättare Gunnar Gullander (C), ersättare Birgitta Fritzon (S), ersättare Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare Martin Petersson (MP), ersättare Christer Johansson, enhetschef fritid, 135, 146, 147, 161 Johan Hjert, enhetschef kultur, 157 Louise Robertsson, ekonom, , 153 Torkel Fagerström, revisor, 157 Bernt Samuelsson, revisor, 157 Ingela Månsson, rektor Osbecksgymnasiet, 157 Therese Ehrenborg, kultursekreterare, Wiveca Ekeblad, enhetschef arbetsmarknadsinsatser, 132 Bernt Karlsson, rektor vuxenutbildning, 154 Ulf Mattsson, verksamhetschef Andy Marshall, 1:e badmästare, 161 Angelica Åkesson, kommunsekreterare Utses att justera Roland Gottfridsson (C) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Angelica Åkesson Ordförande Elisabet Babic Justerande Roland Gottfridsson

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KUN 131 Dnr Närvarorätt för utomstående Ärendet Emelie Johansson är praktikant på kanslienheten i Laholms kommun, under oktober och november Hon inriktar sig främst på arbetet som sekreterare för kultur- och utvecklingsnämnden. Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande anhåller om närvarorätt för Emelie Johansson vid Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde. Emelie Johansson medges närvarorätt vid sammanträdet.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KUN 132 Dnr Arbetsmarknadsinsatser - AMI Ärendet Arbetsmarknadsenheten redovisar vid sammanträdet arbetet med arbetsmarknadsinsatser på Servecenter och Ungdomslotsen. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KUN 133 Dnr Ekonomisk redovisning 2012 Ärendet Verksamhetsekonomen redovisar ekonomin. Beslutsunderlag Ekonomisk månadsuppföljning Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KUN 134 Dnr Handkassa - Koordinator på Lärcentrum Ärendet Beslut om handkassa på 1000 till koordinator på Lärcentrum togs i Kultur- och utvecklingsnämnden den 24 september 2012, 120. Ansvarig för handkassan beslutades till Jenny Strand och med ersättare Anna-Maria Mårtensson. I kommunens reglemente för kontanthantering står att alla förändringar avseende handkassa ska beslutas av nämnden, och då ekonomihanteringen i boendet nu börjar ta form har man kommit fram till att personer ur personalen bör vara ansvariga för handkassan, och sedan attesteras själva utbetalningarna av enhetschefen. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansvarig för handkassa på 1000 kronor är Tirtha Rasaili, koordinator på Lärcentrum.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KUN 135 Dnr Taxor och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter Ärendet I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en översyn av gällande hyror och avgifter i kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter. Kommunfullmäktige kommer att besluta kommande års taxa för hyra av lokal i november Dessa gäller sedan från och med 1 januari En översyn inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter har gjorts. Lokaler på Osbecksgymnasiet och lärcentrum har lagts till den tidigare listan över lokaler. Man har även övervägt att särskilja taxan på lokal med ljud- och ljusanläggning och lokaler utan. Detta för att täckning på eventuella kostnaden för reparationer och inköp av utrustning. Ärendets beredning Beredningsutskottet , föreslog kultur- och utvecklingsnämnden besluta att gå på verksamhetens förslag av taxor och avgifter inför 2013 med förändringen att stryka friskvårdskorten. Beslutsunderlag Verksamhetens förslag på taxor och avgifter Beredningsutskottets förslag Yrkanden Elisabet Babic (M): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag för taxor och avgifter för 2013, med undantag för friskvårdskorten som lyfts ur listan för särskilt beslut i december månad.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och beredningsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag på taxor och avgifter för 2013, med undantag för friskvårdskorten som lyfts ur listan för särskilt beslut i december månad. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KUN 136 Dnr Motion om stöd till ridskola Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att fullmäktige ska ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp förnyade kontakter med ridklubben i Antorp om startbidrag och att kommunen ska skjuta till ytterligare l kronor i bidrag till ridklubben. Ärendets beredning Kultur- och utvecklingsnämndens presidium har ett pågående arbete med föreningen kring lokalfrågor och andra föreningsrelaterade frågor. Föreningens ärende behandlades även på Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde , där beslutet att de skulle få 50 tkr förskott i lokalbidrag och 50 tkr i startbidrag togs. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december Kultur- och utvecklingsnämnden ska komma in med yttrandet till kommunstyrelsen senast den 15 november 2012 för behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 4 december Beslutsunderlag Motion den 14 juni 2012 Remiss kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Kultur- och utvecklingsnämnden Beredningsutskottets förslag Yrkande Bertil Johansson (Lap): Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag till beslut och Bertil Johansson (Lap) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag till beslut. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KUN 137 Dnr Samverkansavtal inom regionen Ärendet År 2009 gick kommunerna samman och tecknade ett samverkansavtal inom området gymnasial vuxenutbildning, vilket bidragit till ett mer strukturerat samarbete inom områdena utbildningsutveckling, behovsinventering och utbud. Utifrån erfarenheterna från det utvecklingsarbete som det befintliga samverkansavtalet gett har det framkommit behov av att även involvera de övriga skolformerna inom vuxenutbildning. Den nya skollagen och Gy12 för vuxenutbildningen ställer nya krav och i nätverket Vuxnas lärande ser man därför positivt på ett strukturerat samarbete inom samtliga skolformer för vuxna. Syftet med samverkansavtalen är inte i första hand att möjliggöra fritt sök mellan kommunerna utan att lyfta fram behovet av utveckling inom olika områden och kompetensutveckling för personal. Ärendets beredning Nätverket Vuxna lärande, med representation från Region Halland och samtliga kommuner i Halland har tillsamman tagit fram förslag till samverkansavtal inom tre skolformer för vuxna. Innehållet bygger på de erfarenheter som gjorts utifrån det befintliga samverkansavtalet inom gymnasial vuxenutbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna Samverkansavtal kring Utbildning i svenska för invandrare Samverkansavtal för Vuxenutbildning på grundläggande nivå Beredningsutskottets förslag

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna samverkansavtal för en regional samverkan av särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare och vuxenutbildning på grundläggande nivå.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KUN 138 Dnr Ungdomars förslag från barn- och ungdomskonferensen 2012 vid ungsgården Ön Ärendet Enligt den av kommunfullmäktige antagna planen för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga ska det varje år anordnas en barn- och ungdomskonferens. Barn- och ungdomskonferensen hölls i år den 2 mars. Förslagen från konferensen har nu sammanställts. Kommunledningskontoret föreslår att respektive nämnd och kommunfullmäktiges presidier ges tillfälle att yttra sig över förslagen som framkommit. Ärendets beredning Kommunstyrelsen remitterar förslagen från barn- och ungdomskonferensen till berörda nämnder och kommunfullmäktiges presidier för svar senast den 31 oktober Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden skickar yttrandet vidare till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KUN 139 Dnr Riktlinjer för inackorderingstillägg vid studier på NIUutbildning utanför samverkansområde Ärendet Den nya skollagens kapitel reglerar rätten till inackorderingstillägg. Det innebär att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman, som behöver inackordering på grund av skolgången. Skollagens kapitel reglerar mottagande i första hand. Huvudmannen ska i första hand ta emot sökande som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är inte riksrekryterande, och det finns inga särskilda bestämmelser som anger att studier på en NIU i sig ge rätt till inackorderingsbidrag. Det är därmed samma regler som gäller övrig gymnasieutbildning. Ärendets beredning Lagstiftningen innebär att en folkbokförd elev från Laholms kommun som antagits och startat sin gymnasieutbildning vid Eksjö Orienteringsgymnasium inte beviljas inackorderingstillägg under utbildningstiden. Eksjö Orienteringsgymnasium har en NIU utbildning med naturvetenskapligt program. Eleven och dess vårdnadshavare har inkommit med en förfrågan om att ompröva beslutet att inte bevilja inackorderingstillägg. Detta med hänvisning till att utbildningen inte finns i hemkommunen eller i samverkansområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan om inackorderingsbidrag med bifogade betyg Beredningsutskottets förslag

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att ta fram riktlinjer som innebär att elever skrivna i Laholms kommun kan få inackorderingstillägg vid gymnasiestudier på ett program där det finns en nationellt godkänd indrottsutbildning. Riktlinjerna ska gälla för utbildning i kommun utanför samverkansområdet. 2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge eleven i Eksjö möjligheten att ansöka om retroaktiv utbetalning av inackorderingstillägget.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KUN 140 Dnr Omvärldsanalys för 2014 Ärendet Nämnderna skall lämna ett underlag till en kommungemensam omvärldsanalys inför planeringen av Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober Underlaget skall bidra med kunskap om vad som händer internationellt, nationellt och inom nämndens ansvarsområde. Det ska även framgå hur det påverkar verksamheten inom nämndens ansvarsområde och vilka konsekvenser det innebär. Beslutsunderlag Anvisningar inför budget, kommunplan och nämndsplaner 2013 Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden antar omvärldsanalysen 2014 med ändringar och konstaterar samtidigt att för en kvalificerad omvärldsanalys krävs en betydande tidsåtgång med insats av på området mycket kvalificerade krafter. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KUN 141 Dnr Nämndsplan 2013 Ärendet Nämnderna ska utifrån riktlinjer och direktiv utarbeta och besluta om en nämndsplan. Kommunstyrelsen tog den 15 maj 2012, 123, beslutat om riktlinjer för nämndernas arbete med budget, kommunplaner och nämndsplaner för år 2013 samt ekonomisk plan Ärendets beredning Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade om underlaget till kommunplan och budget 2013 samt ekonomisk plan under sammanträdet 24 augusti 147. Underlaget överlämnades till kommunledningskontoret 31 augusti Kultur- och utvecklingsnämnden arbetade med de nämndspecifika målen under sammanträdet Senast under oktobers sammanträde ska beslut om nämndsplanen tas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Punkter att ingå i KUNs nämndsplan enligt socialdemokraternas förslag Arbetsmaterial från nämnden Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden antar nämndsplan 2013 med tillägg att ungdomslotsen även ska finnas med som indikator på resultatmål 2.1, och anmäler den till kommunfullmäktige januari Reservation Glenn Kjellin (S) lämnar in en skriftlig reservation. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

20

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KUN 142 Dnr Laholms kommuns samfond inom skolområdet Ärendet Genom beslut av kammarkollegiet den 1 februari 1983 har ett antal äldre donationsfonder (24 st) på skolområdet lagts samman till en samfond inom skolområdet. Fonden är gemensam för samtliga skolor i Laholms kommun. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt. Enligt beslutet från kammarkollegiet ska den disponibla avkastningen användas enligt beslut av dåvarande skolstyrelse. Utdelningen ska användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola eller skolväsende företrädesvis som: a) Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit b) Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott c) Stipendium för att utbildning d) Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands e) Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål f) Förvärv av material eller andra saker Den 10 april togs ärendet upp för beslut i dåvarande Utbildningsnämnden. Beslutet innebar att samfondens avkastning företrädesvis skulle användas till ändamål enligt punkterna b), e) och f). Beträffande punkt b) kan exempelvis bidrag lämnas åt elever som deltar i handikappidrott. Beträffande punkt e) bör cirka hälften av den disponibla avkastningen användas till att finansiera drogfria arrangemang för grundskolans och gymnasieskolans avslutningsklasser.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 Vidare togs beslut om att ansökan om bidrag ur samfonden ska inges före den 1 april. Regler om förfarandet ska kungöras internt i verksamheten och genom annonsering i lokalpressen. Utbildningschefen har delegation från barn- och ungdomsnämnden på att fatta beslut om fondens disponibla avkastning. Ärendets beredning Mot bakgrund av att det sedan 1 januari 2011 finns två huvudmän för samfonden inom skolområdet är det av vikt att ärendet tas upp i både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden. Nämnderna ska komma överrens om vem som fattar beslut om den disponibla avkastningen och om beslutet ska tas på delegation bör det även framgå av båda nämndernas delegationsordning. Barn- och ungdomskontoret föreslår att utbildningschefen får delegation på att fatta beslut avseende utdelning av den disponibla avkastningen även från kultur- och utvecklingsnämnden. Mot bakgrund av att det under de senaste åren inte har skett någon annonsering i lokalpressen föreslår barn- och ungdomskontoret att detta tas bort. Barn- och ungdomskontoret anser att det är tillräckligt med att lägga ut information på kommunens webbplats, samt att rektorerna har ett ansvar. Ansökningsdatumet bör att vara den 1 april varje år. Både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ska behandla frågan om vilka ändamål inom den i donationsbestämmelserna angivna ramen som ska prioriteras eller om prioriteringarna ska tas bort. Barn- och ungdomskontoret föreslår att de prioriteringar som gjordes 1992 tas bort och att det görs en individuell bedömning av varje ansökan.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse Beslut för samfonden UN Beslut kammarkollegiet Dnr Beredningsutskottets beslut Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar följande: 1. Ta bort de prioriteringar som Utbildningsnämnden beslutade om Istället görs en individuell bedömning utifrån de angivna donationsbestämmelserna. 2. Kungörelse i lokalpressen tas bort och att information om samfonden inom skolområdet samt ansökningsförfarande och ansökningsdatum läggs ut på Laholms kommuns hemsida. 3. Ansökan om bidrag ur samfonden inom skolområdet ska inkomma före den 1 april till Laholms kommun. 4. Utbildningschefen får delegation på att fatta beslut gällande samfonden inom skolområdets disponibla avkastning. Beslutsexpediering Barn- och utbildningsnämnden

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KUN 143 Dnr Laholmsrevyn 2012 Ärendet Laholmsrevyn har påbörjat sitt arbete med höstens produktion. De inkom med en ansökan om förlustbidrag på kronor Deras planer är att erbjuda 12 föreställningar på teatern i Laholm, med premiär lördagen den 20 oktober. Beslutsunderlag Ansökan Laholms teater Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholmsrevyn en förlusttäckningsgaranti på kronor i det fall biljettintäkterna inte skulle uppgå till kronor. 2. Förlusttäckningsgarantin tas ur medel för det allmänkulturella. Beslutsexpediering Laholms teater

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KUN 144 Dnr Gravskötselvård för Frans Leonard Bylanders gravplats, upphörande av avtal Sammanfattning Laholms kyrkliga samfällighet vände sig till kulturoch utvecklingsnämnden för att meddela att gravskötselvården för Frans Leonard Bylanders grav upphör inför säsong år Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden har nu att ta ställning till den framtida gravrätten och skötseln av Frans Bylanders grav. Väljer nämnden att behålla gravrätten och förlänga nuvarande skötselavtal kommer kostnaden att uppgå till kronor per år. I denna summa ingår grundskötsel samt dekoration med ljung vintertid och blommor under påsk och sommar. Väljs enbart grundskötsel blir kostnaden 740 kronor per år. Om nämnden beslutar att säga upp gravrätten och skötselavtalet, kommer vården att upphöra helt. Gravstenen kommer dock inte att plockas bort då den genom sin ålder delvis är skyddad. Gravarna räfsas emellertid aldrig och antar under sommaren ett grönlurvigt utseende, vilket år 2000 ledde till ovan nämnda klagomål från allmänheten. Ärendets beredning Vid sin död 1930 hade laxfiskaren Frans Bylander testamenterat större delen av sin kvarlåtenskap till Laholms stad. Pengarna skulle enligt testamentet användas till en vattenfontän på Stortorget och 1933 invigdes Lagafontänen, ett verk av konstnären John Lundqvist. Vidare avsattes i testamente pengar till en gravplats och vård av denna. År 2000 fick Laholms kommun påpekande från allmänheten att Frans Bylanders grav stod oskött, vilket man ansåg var en skam då Bylander var en av stadens stora donatorer.

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 Kyrkogårdsförvaltningen meddelade att gravskötseln upphört då därför avsatta medel var förbrukade och att någon gravrättsinnehavare inte längre fanns. Laholms kommun åtog sig då, via kulturoch fritidskontoret, rollen som gravrättsinnehavare och en summa för gravskötsel 10 år framåt i tiden inbetalades. Vid utgången av 2009 var pengarna förbrukade och kultur- och fritidsnämnden valde då att förlänga gravrätten och teckna nytt skötselavtal för ytterligare 3 år, till en kostnad av kronor årligen Beslutsunderlag Skrivelse från Laholms kyrkliga samfällighet Utdrag ur gravboken Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Yrkanden Johan Johansson (M): Bifall till beredningsutskottets förslag med tillägg att kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att sätta upp en metallskylt med information om Frans Bylanders donation. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Johan Johanssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar följande: 1. Gravrätten för laxfiskare Frans Bylanders grav behålls inom kultur- och utvecklingsnämnden. 2. Nuvarande skötselavtal förlängs med 3 år, till en årlig kostnad av kronor.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kostnaden belastar kontot för allmän kulturverksamhet. 4. Ger verksamheten i uppdrag att sätta upp en metallskylt med information om Frans Bylanders donation. Beslutsexpediering Laholms kyrkliga samfällighet

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 KUN 145 Dnr Kulturpriset 2012 Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar ett årligt pris som stöd och uppmuntran för förtjänstfull utförd insats inom något av områdena arkitektur, dans, film, fotokonst, hembygdsvård, journalistik, konst, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller annat kulturellt område. Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer bosatta i kommunen eller vars verksamhetsfält har anknytning till kommunen. Kulturpriset för år 2012 är kronor. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Kulturpriset har tidigare tilldelats följande: 1987 Kurt Hedberg, musik 1988 Bo Lindblom, skriftställeri 1989 Judith Johansson, konst - konsthantverk 1990 Arne Ejwertz, hembygdsforskning 1991 Karl-Gustav Jönsson, konst 1992 Roy Gowers, byggnadsvård 1993 Björn Hellberg, behandling av det svenska språket m m 1994 Daniel Hjort, musik 1995 Maria - och Kjell-Åke Gustavsson, konst 1996 Föreningen Gamla Laholm, lokalhistoria 1997 Laholms Manskör, musik 1998 Bengt Edenfalk, formgivare och glaskonstnär 1999 Laholms Keramikmuseum, keramikhistoria 2000 Björn Rosendal, konst 2001 Gun-Britt Andersson, kulturturism 2002 Tommy Carlsson, konst 2003 Nya Laholmsrevyn 2004 Sten Nilsson, byggnadsvård 2005 Ann Lis Krüger, konst 2006 Roland Andreasson, skriftställeri m m 2007 Sven Martinsson, författare och lokalhistoriker

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Mikael Bengtsson, biografägare 2009 Kirke Ralph, dekorationsmålare 2010 Stina Oskarsson, kulturpersonlighet 2011 Kjell-Evert Gunnarsson, dansinstruktör Ärendets beredning Vid förslagstidens slut har 19 förslag inkommit från allmänheten. Beslutsunderlag Förslag från allmänheten nämndens ledamöter Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till kulturpris 2012.

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 KUN 146 Dnr Årets förening 2012 Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till "Årets förening". Kommunfullmäktige har 1993 antagit reglemente för priset. Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening, som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn och ungdom men också för vuxna kommuninnevånare. Priset kan också utdelas till en förening som under året gjort en speciellt uppmärksammad insats. Priset till Årets förening är kronor och beloppet kan inte delas. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Till Årets förening har tidigare utsetts följande föreningar: 1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 1994 Le Petite Bouleklubb 1995 Laholms Kvinnliga Bilkår 1996 Laholms Fotbollsklubb 1997 Knäreds Kraftsportklubb 1998 Simsällskapet Stimmet 1999 Vallberga Gymnastikförening 2000 Sjöalts Idrottsförening 2001 Vindrarps Volleybollklubb 2002 Bordtennisklubben Serve 2003 Höks Handikappidrott 2004 Laholmscyklisten Cykelklubb 2005 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 2006 Caprifolens Voltigeklubb 2007 Laholms Sommarspel 2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Laholm

31 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Laholms Golfklubb 2011 HK Hök Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 24 november 2011, 164, att höja beloppet till Årets förening med kronor till kronor. Pengarna skall tas ur nämndens medel till förfogande. Ärendets beredning Vid förslagstidens slut har sju förslag inkommit från allmänheten. Beslutsunderlag Förslag från allmänheten och nämndens ledamöter Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till Årets förening Nämnden beslutar att höja beloppet till årets förening med kronor till kronor. 3. Pengarna tas ur nämndens medel till förfogande. 4. Nämnden föreslår fullmäktige att höja beloppet till kronor.

32 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 KUN 147 Dnr Övrigt bidrag, omgång Ärendet Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsformen övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som inte innefattas av andra bidragsformer. Bidrag kan bland annat lämnas till utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang samt större reparations- och underhållsåtgärder. Bidrag kan inte lämnas till föreningens löpande verksamhet. Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar t.ex. nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kostnader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan. Ansökningar har inkommit från fyra föreningar med ett sammanlagt ansökningsbelopp om kronor. Ärendets beredning Fritidsintendenten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat sammanställning och förslag den 2 oktober Nämnden har hittills förbrukat kronor av budgeterat anslag om kronor. För övriga bidragsformer beräknas det ekonomiska utfallet bli drygt kronor lägre än budget, vilket innebär att ytterligare medel kan disponeras för aktuella ansökningar om övrigt bidrag. Verksamhetens föreslår utdelning enligt följande: Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm. Sydhallands Skyttegille kronor till installation av värmepump i skjuthall och klubbstuga.

33 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 Verksamhetens föreslår återremittering enligt följande: Våxtorps Idrottsplats kronor för inköp av bevattningsmaskin. Skogaby Golfklubb för iordningsställande av nytt övningsområde. Beslutsunderlag Ansökningshandlingar från respektive förening Sammanställning och förslag till beslut Ekonomisk prognos bidrag till föreningar 2012 Beredningsutskottets förslag Yrkande Elisabet Babic (M): Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: Sydhallands Skyttegille kronor till installation av värmepump i skjuthall och klubbstuga. Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar följande: Skogaby Golfklubb för iordningsställande av nytt övningsområde. Våxtorps Idrottsplats för inköp av bevattningsmaskin. Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på eget yrkande och beredningsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden väljer att gå på beredningsutskottets förslag till beslut. 1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: b) Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm.

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer