Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29"

Transkript

1 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning Handkassa - Koordinator på Lärcentrum 135 Taxor och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter 136 Motion om stöd till ridskola 137 Samverkansavtal inom regionen 138 Ungdomars förslag från barn- och ungdomskonferensen 2012 vi Kungsgården Ön 139 Riktlinjer för inackorderingstillägg vid studier på NIU-utbildning utanför samverkansområde 140 Omvärldsanalys för Nämndsplan Laholms kommuns samfond inom skolområdet 143 Laholmsrevyn Gravskötselvård för Frans Leonard Bylanders gravplats, upphörande av avtal Kulturpriset Årets förening Övrigt bidrag, omgång Upphandling av ramavtal avseende gymnasial yrkesutbildning inom vårdoch omsorgsprogrammet 149 Uppbyggnad av KomTek i Laholms kommun 150 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år Lagan som besöksmål 152 Budgetuppföljning år Åtgärdsplan 153 Handkassa - Boende för ensamkommande barn 154 Redovisning av delegationsbeslut 155 Anmälan av delegationsbeslut Anmälningar år Informationsärenden/diskussionsärenden

2 158 Förslag till ansökan om medel ur stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige 159 Församråd - ändring av detaljplaner för Lilla Tjärby samhälle (Lilla Tjärby 38, 65, 78, 10, 24, 44 och 55) 160 Plansamråd - ändring av detaljplan för Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping 161 Tillfällig stängning av bassängerna på Folkhälsocentrum

3 Laholms kommun Anslagsbevis Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 29 oktober 2012 Protokollet, som justerats den 1 november 2012, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Angelica Åkesson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr o m den 2 november 2012 t o m den 23 november 2012 intygas Angelica Åkesson Kommunledningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (47) Plats och tid Stadshuset, Laholm kl 08: Beslutande Övriga deltagande Elisabet Babic (M), ordf Roland Gottfridsson (C) Glenn Kjellin (S) Johan Johansson (M) Gudrun Pettersson (C) Stina Lindberg (S) Bertil Johansson (Lap) Annette Kalnak (S), , 142, , , 161 Karl-Fredrik Tholin (S), 131, 141, , 152, John Löfstedt (M) Christer Johnsson (M), ersättare Gunnar Gullander (C), ersättare Birgitta Fritzon (S), ersättare Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare Martin Petersson (MP), ersättare Christer Johansson, enhetschef fritid, 135, 146, 147, 161 Johan Hjert, enhetschef kultur, 157 Louise Robertsson, ekonom, , 153 Torkel Fagerström, revisor, 157 Bernt Samuelsson, revisor, 157 Ingela Månsson, rektor Osbecksgymnasiet, 157 Therese Ehrenborg, kultursekreterare, Wiveca Ekeblad, enhetschef arbetsmarknadsinsatser, 132 Bernt Karlsson, rektor vuxenutbildning, 154 Ulf Mattsson, verksamhetschef Andy Marshall, 1:e badmästare, 161 Angelica Åkesson, kommunsekreterare Utses att justera Roland Gottfridsson (C) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Angelica Åkesson Ordförande Elisabet Babic Justerande Roland Gottfridsson

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KUN 131 Dnr Närvarorätt för utomstående Ärendet Emelie Johansson är praktikant på kanslienheten i Laholms kommun, under oktober och november Hon inriktar sig främst på arbetet som sekreterare för kultur- och utvecklingsnämnden. Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande anhåller om närvarorätt för Emelie Johansson vid Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde. Emelie Johansson medges närvarorätt vid sammanträdet.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KUN 132 Dnr Arbetsmarknadsinsatser - AMI Ärendet Arbetsmarknadsenheten redovisar vid sammanträdet arbetet med arbetsmarknadsinsatser på Servecenter och Ungdomslotsen. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KUN 133 Dnr Ekonomisk redovisning 2012 Ärendet Verksamhetsekonomen redovisar ekonomin. Beslutsunderlag Ekonomisk månadsuppföljning Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KUN 134 Dnr Handkassa - Koordinator på Lärcentrum Ärendet Beslut om handkassa på 1000 till koordinator på Lärcentrum togs i Kultur- och utvecklingsnämnden den 24 september 2012, 120. Ansvarig för handkassan beslutades till Jenny Strand och med ersättare Anna-Maria Mårtensson. I kommunens reglemente för kontanthantering står att alla förändringar avseende handkassa ska beslutas av nämnden, och då ekonomihanteringen i boendet nu börjar ta form har man kommit fram till att personer ur personalen bör vara ansvariga för handkassan, och sedan attesteras själva utbetalningarna av enhetschefen. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansvarig för handkassa på 1000 kronor är Tirtha Rasaili, koordinator på Lärcentrum.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KUN 135 Dnr Taxor och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter Ärendet I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en översyn av gällande hyror och avgifter i kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter. Kommunfullmäktige kommer att besluta kommande års taxa för hyra av lokal i november Dessa gäller sedan från och med 1 januari En översyn inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter har gjorts. Lokaler på Osbecksgymnasiet och lärcentrum har lagts till den tidigare listan över lokaler. Man har även övervägt att särskilja taxan på lokal med ljud- och ljusanläggning och lokaler utan. Detta för att täckning på eventuella kostnaden för reparationer och inköp av utrustning. Ärendets beredning Beredningsutskottet , föreslog kultur- och utvecklingsnämnden besluta att gå på verksamhetens förslag av taxor och avgifter inför 2013 med förändringen att stryka friskvårdskorten. Beslutsunderlag Verksamhetens förslag på taxor och avgifter Beredningsutskottets förslag Yrkanden Elisabet Babic (M): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag för taxor och avgifter för 2013, med undantag för friskvårdskorten som lyfts ur listan för särskilt beslut i december månad.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och beredningsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag på taxor och avgifter för 2013, med undantag för friskvårdskorten som lyfts ur listan för särskilt beslut i december månad. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KUN 136 Dnr Motion om stöd till ridskola Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att fullmäktige ska ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp förnyade kontakter med ridklubben i Antorp om startbidrag och att kommunen ska skjuta till ytterligare l kronor i bidrag till ridklubben. Ärendets beredning Kultur- och utvecklingsnämndens presidium har ett pågående arbete med föreningen kring lokalfrågor och andra föreningsrelaterade frågor. Föreningens ärende behandlades även på Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde , där beslutet att de skulle få 50 tkr förskott i lokalbidrag och 50 tkr i startbidrag togs. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december Kultur- och utvecklingsnämnden ska komma in med yttrandet till kommunstyrelsen senast den 15 november 2012 för behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 4 december Beslutsunderlag Motion den 14 juni 2012 Remiss kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Kultur- och utvecklingsnämnden Beredningsutskottets förslag Yrkande Bertil Johansson (Lap): Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag till beslut och Bertil Johansson (Lap) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag till beslut. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KUN 137 Dnr Samverkansavtal inom regionen Ärendet År 2009 gick kommunerna samman och tecknade ett samverkansavtal inom området gymnasial vuxenutbildning, vilket bidragit till ett mer strukturerat samarbete inom områdena utbildningsutveckling, behovsinventering och utbud. Utifrån erfarenheterna från det utvecklingsarbete som det befintliga samverkansavtalet gett har det framkommit behov av att även involvera de övriga skolformerna inom vuxenutbildning. Den nya skollagen och Gy12 för vuxenutbildningen ställer nya krav och i nätverket Vuxnas lärande ser man därför positivt på ett strukturerat samarbete inom samtliga skolformer för vuxna. Syftet med samverkansavtalen är inte i första hand att möjliggöra fritt sök mellan kommunerna utan att lyfta fram behovet av utveckling inom olika områden och kompetensutveckling för personal. Ärendets beredning Nätverket Vuxna lärande, med representation från Region Halland och samtliga kommuner i Halland har tillsamman tagit fram förslag till samverkansavtal inom tre skolformer för vuxna. Innehållet bygger på de erfarenheter som gjorts utifrån det befintliga samverkansavtalet inom gymnasial vuxenutbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna Samverkansavtal kring Utbildning i svenska för invandrare Samverkansavtal för Vuxenutbildning på grundläggande nivå Beredningsutskottets förslag

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna samverkansavtal för en regional samverkan av särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare och vuxenutbildning på grundläggande nivå.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KUN 138 Dnr Ungdomars förslag från barn- och ungdomskonferensen 2012 vid ungsgården Ön Ärendet Enligt den av kommunfullmäktige antagna planen för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga ska det varje år anordnas en barn- och ungdomskonferens. Barn- och ungdomskonferensen hölls i år den 2 mars. Förslagen från konferensen har nu sammanställts. Kommunledningskontoret föreslår att respektive nämnd och kommunfullmäktiges presidier ges tillfälle att yttra sig över förslagen som framkommit. Ärendets beredning Kommunstyrelsen remitterar förslagen från barn- och ungdomskonferensen till berörda nämnder och kommunfullmäktiges presidier för svar senast den 31 oktober Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden skickar yttrandet vidare till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KUN 139 Dnr Riktlinjer för inackorderingstillägg vid studier på NIUutbildning utanför samverkansområde Ärendet Den nya skollagens kapitel reglerar rätten till inackorderingstillägg. Det innebär att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman, som behöver inackordering på grund av skolgången. Skollagens kapitel reglerar mottagande i första hand. Huvudmannen ska i första hand ta emot sökande som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är inte riksrekryterande, och det finns inga särskilda bestämmelser som anger att studier på en NIU i sig ge rätt till inackorderingsbidrag. Det är därmed samma regler som gäller övrig gymnasieutbildning. Ärendets beredning Lagstiftningen innebär att en folkbokförd elev från Laholms kommun som antagits och startat sin gymnasieutbildning vid Eksjö Orienteringsgymnasium inte beviljas inackorderingstillägg under utbildningstiden. Eksjö Orienteringsgymnasium har en NIU utbildning med naturvetenskapligt program. Eleven och dess vårdnadshavare har inkommit med en förfrågan om att ompröva beslutet att inte bevilja inackorderingstillägg. Detta med hänvisning till att utbildningen inte finns i hemkommunen eller i samverkansområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan om inackorderingsbidrag med bifogade betyg Beredningsutskottets förslag

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att ta fram riktlinjer som innebär att elever skrivna i Laholms kommun kan få inackorderingstillägg vid gymnasiestudier på ett program där det finns en nationellt godkänd indrottsutbildning. Riktlinjerna ska gälla för utbildning i kommun utanför samverkansområdet. 2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge eleven i Eksjö möjligheten att ansöka om retroaktiv utbetalning av inackorderingstillägget.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KUN 140 Dnr Omvärldsanalys för 2014 Ärendet Nämnderna skall lämna ett underlag till en kommungemensam omvärldsanalys inför planeringen av Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober Underlaget skall bidra med kunskap om vad som händer internationellt, nationellt och inom nämndens ansvarsområde. Det ska även framgå hur det påverkar verksamheten inom nämndens ansvarsområde och vilka konsekvenser det innebär. Beslutsunderlag Anvisningar inför budget, kommunplan och nämndsplaner 2013 Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden antar omvärldsanalysen 2014 med ändringar och konstaterar samtidigt att för en kvalificerad omvärldsanalys krävs en betydande tidsåtgång med insats av på området mycket kvalificerade krafter. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KUN 141 Dnr Nämndsplan 2013 Ärendet Nämnderna ska utifrån riktlinjer och direktiv utarbeta och besluta om en nämndsplan. Kommunstyrelsen tog den 15 maj 2012, 123, beslutat om riktlinjer för nämndernas arbete med budget, kommunplaner och nämndsplaner för år 2013 samt ekonomisk plan Ärendets beredning Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade om underlaget till kommunplan och budget 2013 samt ekonomisk plan under sammanträdet 24 augusti 147. Underlaget överlämnades till kommunledningskontoret 31 augusti Kultur- och utvecklingsnämnden arbetade med de nämndspecifika målen under sammanträdet Senast under oktobers sammanträde ska beslut om nämndsplanen tas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Punkter att ingå i KUNs nämndsplan enligt socialdemokraternas förslag Arbetsmaterial från nämnden Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden antar nämndsplan 2013 med tillägg att ungdomslotsen även ska finnas med som indikator på resultatmål 2.1, och anmäler den till kommunfullmäktige januari Reservation Glenn Kjellin (S) lämnar in en skriftlig reservation. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

20

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KUN 142 Dnr Laholms kommuns samfond inom skolområdet Ärendet Genom beslut av kammarkollegiet den 1 februari 1983 har ett antal äldre donationsfonder (24 st) på skolområdet lagts samman till en samfond inom skolområdet. Fonden är gemensam för samtliga skolor i Laholms kommun. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt. Enligt beslutet från kammarkollegiet ska den disponibla avkastningen användas enligt beslut av dåvarande skolstyrelse. Utdelningen ska användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola eller skolväsende företrädesvis som: a) Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit b) Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott c) Stipendium för att utbildning d) Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands e) Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål f) Förvärv av material eller andra saker Den 10 april togs ärendet upp för beslut i dåvarande Utbildningsnämnden. Beslutet innebar att samfondens avkastning företrädesvis skulle användas till ändamål enligt punkterna b), e) och f). Beträffande punkt b) kan exempelvis bidrag lämnas åt elever som deltar i handikappidrott. Beträffande punkt e) bör cirka hälften av den disponibla avkastningen användas till att finansiera drogfria arrangemang för grundskolans och gymnasieskolans avslutningsklasser.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 Vidare togs beslut om att ansökan om bidrag ur samfonden ska inges före den 1 april. Regler om förfarandet ska kungöras internt i verksamheten och genom annonsering i lokalpressen. Utbildningschefen har delegation från barn- och ungdomsnämnden på att fatta beslut om fondens disponibla avkastning. Ärendets beredning Mot bakgrund av att det sedan 1 januari 2011 finns två huvudmän för samfonden inom skolområdet är det av vikt att ärendet tas upp i både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden. Nämnderna ska komma överrens om vem som fattar beslut om den disponibla avkastningen och om beslutet ska tas på delegation bör det även framgå av båda nämndernas delegationsordning. Barn- och ungdomskontoret föreslår att utbildningschefen får delegation på att fatta beslut avseende utdelning av den disponibla avkastningen även från kultur- och utvecklingsnämnden. Mot bakgrund av att det under de senaste åren inte har skett någon annonsering i lokalpressen föreslår barn- och ungdomskontoret att detta tas bort. Barn- och ungdomskontoret anser att det är tillräckligt med att lägga ut information på kommunens webbplats, samt att rektorerna har ett ansvar. Ansökningsdatumet bör att vara den 1 april varje år. Både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ska behandla frågan om vilka ändamål inom den i donationsbestämmelserna angivna ramen som ska prioriteras eller om prioriteringarna ska tas bort. Barn- och ungdomskontoret föreslår att de prioriteringar som gjordes 1992 tas bort och att det görs en individuell bedömning av varje ansökan.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse Beslut för samfonden UN Beslut kammarkollegiet Dnr Beredningsutskottets beslut Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar följande: 1. Ta bort de prioriteringar som Utbildningsnämnden beslutade om Istället görs en individuell bedömning utifrån de angivna donationsbestämmelserna. 2. Kungörelse i lokalpressen tas bort och att information om samfonden inom skolområdet samt ansökningsförfarande och ansökningsdatum läggs ut på Laholms kommuns hemsida. 3. Ansökan om bidrag ur samfonden inom skolområdet ska inkomma före den 1 april till Laholms kommun. 4. Utbildningschefen får delegation på att fatta beslut gällande samfonden inom skolområdets disponibla avkastning. Beslutsexpediering Barn- och utbildningsnämnden

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KUN 143 Dnr Laholmsrevyn 2012 Ärendet Laholmsrevyn har påbörjat sitt arbete med höstens produktion. De inkom med en ansökan om förlustbidrag på kronor Deras planer är att erbjuda 12 föreställningar på teatern i Laholm, med premiär lördagen den 20 oktober. Beslutsunderlag Ansökan Laholms teater Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholmsrevyn en förlusttäckningsgaranti på kronor i det fall biljettintäkterna inte skulle uppgå till kronor. 2. Förlusttäckningsgarantin tas ur medel för det allmänkulturella. Beslutsexpediering Laholms teater

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KUN 144 Dnr Gravskötselvård för Frans Leonard Bylanders gravplats, upphörande av avtal Sammanfattning Laholms kyrkliga samfällighet vände sig till kulturoch utvecklingsnämnden för att meddela att gravskötselvården för Frans Leonard Bylanders grav upphör inför säsong år Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden har nu att ta ställning till den framtida gravrätten och skötseln av Frans Bylanders grav. Väljer nämnden att behålla gravrätten och förlänga nuvarande skötselavtal kommer kostnaden att uppgå till kronor per år. I denna summa ingår grundskötsel samt dekoration med ljung vintertid och blommor under påsk och sommar. Väljs enbart grundskötsel blir kostnaden 740 kronor per år. Om nämnden beslutar att säga upp gravrätten och skötselavtalet, kommer vården att upphöra helt. Gravstenen kommer dock inte att plockas bort då den genom sin ålder delvis är skyddad. Gravarna räfsas emellertid aldrig och antar under sommaren ett grönlurvigt utseende, vilket år 2000 ledde till ovan nämnda klagomål från allmänheten. Ärendets beredning Vid sin död 1930 hade laxfiskaren Frans Bylander testamenterat större delen av sin kvarlåtenskap till Laholms stad. Pengarna skulle enligt testamentet användas till en vattenfontän på Stortorget och 1933 invigdes Lagafontänen, ett verk av konstnären John Lundqvist. Vidare avsattes i testamente pengar till en gravplats och vård av denna. År 2000 fick Laholms kommun påpekande från allmänheten att Frans Bylanders grav stod oskött, vilket man ansåg var en skam då Bylander var en av stadens stora donatorer.

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 Kyrkogårdsförvaltningen meddelade att gravskötseln upphört då därför avsatta medel var förbrukade och att någon gravrättsinnehavare inte längre fanns. Laholms kommun åtog sig då, via kulturoch fritidskontoret, rollen som gravrättsinnehavare och en summa för gravskötsel 10 år framåt i tiden inbetalades. Vid utgången av 2009 var pengarna förbrukade och kultur- och fritidsnämnden valde då att förlänga gravrätten och teckna nytt skötselavtal för ytterligare 3 år, till en kostnad av kronor årligen Beslutsunderlag Skrivelse från Laholms kyrkliga samfällighet Utdrag ur gravboken Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Yrkanden Johan Johansson (M): Bifall till beredningsutskottets förslag med tillägg att kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att sätta upp en metallskylt med information om Frans Bylanders donation. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Johan Johanssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar följande: 1. Gravrätten för laxfiskare Frans Bylanders grav behålls inom kultur- och utvecklingsnämnden. 2. Nuvarande skötselavtal förlängs med 3 år, till en årlig kostnad av kronor.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kostnaden belastar kontot för allmän kulturverksamhet. 4. Ger verksamheten i uppdrag att sätta upp en metallskylt med information om Frans Bylanders donation. Beslutsexpediering Laholms kyrkliga samfällighet

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 KUN 145 Dnr Kulturpriset 2012 Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar ett årligt pris som stöd och uppmuntran för förtjänstfull utförd insats inom något av områdena arkitektur, dans, film, fotokonst, hembygdsvård, journalistik, konst, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller annat kulturellt område. Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer bosatta i kommunen eller vars verksamhetsfält har anknytning till kommunen. Kulturpriset för år 2012 är kronor. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Kulturpriset har tidigare tilldelats följande: 1987 Kurt Hedberg, musik 1988 Bo Lindblom, skriftställeri 1989 Judith Johansson, konst - konsthantverk 1990 Arne Ejwertz, hembygdsforskning 1991 Karl-Gustav Jönsson, konst 1992 Roy Gowers, byggnadsvård 1993 Björn Hellberg, behandling av det svenska språket m m 1994 Daniel Hjort, musik 1995 Maria - och Kjell-Åke Gustavsson, konst 1996 Föreningen Gamla Laholm, lokalhistoria 1997 Laholms Manskör, musik 1998 Bengt Edenfalk, formgivare och glaskonstnär 1999 Laholms Keramikmuseum, keramikhistoria 2000 Björn Rosendal, konst 2001 Gun-Britt Andersson, kulturturism 2002 Tommy Carlsson, konst 2003 Nya Laholmsrevyn 2004 Sten Nilsson, byggnadsvård 2005 Ann Lis Krüger, konst 2006 Roland Andreasson, skriftställeri m m 2007 Sven Martinsson, författare och lokalhistoriker

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Mikael Bengtsson, biografägare 2009 Kirke Ralph, dekorationsmålare 2010 Stina Oskarsson, kulturpersonlighet 2011 Kjell-Evert Gunnarsson, dansinstruktör Ärendets beredning Vid förslagstidens slut har 19 förslag inkommit från allmänheten. Beslutsunderlag Förslag från allmänheten nämndens ledamöter Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till kulturpris 2012.

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 KUN 146 Dnr Årets förening 2012 Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till "Årets förening". Kommunfullmäktige har 1993 antagit reglemente för priset. Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening, som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn och ungdom men också för vuxna kommuninnevånare. Priset kan också utdelas till en förening som under året gjort en speciellt uppmärksammad insats. Priset till Årets förening är kronor och beloppet kan inte delas. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Till Årets förening har tidigare utsetts följande föreningar: 1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 1994 Le Petite Bouleklubb 1995 Laholms Kvinnliga Bilkår 1996 Laholms Fotbollsklubb 1997 Knäreds Kraftsportklubb 1998 Simsällskapet Stimmet 1999 Vallberga Gymnastikförening 2000 Sjöalts Idrottsförening 2001 Vindrarps Volleybollklubb 2002 Bordtennisklubben Serve 2003 Höks Handikappidrott 2004 Laholmscyklisten Cykelklubb 2005 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 2006 Caprifolens Voltigeklubb 2007 Laholms Sommarspel 2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Laholm

31 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Laholms Golfklubb 2011 HK Hök Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 24 november 2011, 164, att höja beloppet till Årets förening med kronor till kronor. Pengarna skall tas ur nämndens medel till förfogande. Ärendets beredning Vid förslagstidens slut har sju förslag inkommit från allmänheten. Beslutsunderlag Förslag från allmänheten och nämndens ledamöter Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till Årets förening Nämnden beslutar att höja beloppet till årets förening med kronor till kronor. 3. Pengarna tas ur nämndens medel till förfogande. 4. Nämnden föreslår fullmäktige att höja beloppet till kronor.

32 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 KUN 147 Dnr Övrigt bidrag, omgång Ärendet Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsformen övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som inte innefattas av andra bidragsformer. Bidrag kan bland annat lämnas till utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang samt större reparations- och underhållsåtgärder. Bidrag kan inte lämnas till föreningens löpande verksamhet. Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar t.ex. nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kostnader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan. Ansökningar har inkommit från fyra föreningar med ett sammanlagt ansökningsbelopp om kronor. Ärendets beredning Fritidsintendenten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat sammanställning och förslag den 2 oktober Nämnden har hittills förbrukat kronor av budgeterat anslag om kronor. För övriga bidragsformer beräknas det ekonomiska utfallet bli drygt kronor lägre än budget, vilket innebär att ytterligare medel kan disponeras för aktuella ansökningar om övrigt bidrag. Verksamhetens föreslår utdelning enligt följande: Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm. Sydhallands Skyttegille kronor till installation av värmepump i skjuthall och klubbstuga.

33 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 Verksamhetens föreslår återremittering enligt följande: Våxtorps Idrottsplats kronor för inköp av bevattningsmaskin. Skogaby Golfklubb för iordningsställande av nytt övningsområde. Beslutsunderlag Ansökningshandlingar från respektive förening Sammanställning och förslag till beslut Ekonomisk prognos bidrag till föreningar 2012 Beredningsutskottets förslag Yrkande Elisabet Babic (M): Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: Sydhallands Skyttegille kronor till installation av värmepump i skjuthall och klubbstuga. Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar följande: Skogaby Golfklubb för iordningsställande av nytt övningsområde. Våxtorps Idrottsplats för inköp av bevattningsmaskin. Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på eget yrkande och beredningsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden väljer att gå på beredningsutskottets förslag till beslut. 1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: b) Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm.

87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar. 88 Svar på remiss av medborgarförslag om kulturutövare i kommunens allmänna lokaler

87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar. 88 Svar på remiss av medborgarförslag om kulturutövare i kommunens allmänna lokaler Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-19 Ärendelista 86 Ekonomisk redovisning år 2014 87 Svar på remiss av medborgarförslag om utlåning av cyklar 88 Svar på remiss av medborgarförslag

Läs mer

147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015. 148 Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb

147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015. 148 Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-20 Ärendelista 145 Kulturpriset 2014 146 Årets förening 2014 147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015 148 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kultur- och utvecklingsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 Ärendelista 19 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 20 Slutredovisning av genomförandet och byggnationen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-16 Ärendelista 133 Dnr 2016-000151 Kulturpriset år 2016 134 Dnr 2016-000094 Ekonomisk rapport år 2016 135 Dnr 2016-000186 Uppstart av gymnasiesärskolans

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

96 Yttrande till kommunstyrelsen över åtgärder med anledning av enkätundersökning lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP)

96 Yttrande till kommunstyrelsen över åtgärder med anledning av enkätundersökning lokal uppföljning av ungdomspolitik (LUPP) Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-18 Ärendelista 94 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd år 2013 95 Ekonomisk redovisning år 2013 96 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 42 Ekonomisk uppföljning 43 Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 44 Överenskommelse beträffande hyra och blockhyresavtal avseende LSS-boende på fastigheten

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-09-22 Ärendelista 136 Ekonomisk redovisning 137 Medborgarförslag om kulturanslagstavla 138 Remiss av departementspromemorian Vissa frågor angående

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 Omgående justering 40 Budgetuppföljning 1 2012 46 Revidering av Laholms kommuns författningssamling 2.5 Taxor och avgifter förskole-

Läs mer

41 Yttrande på ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, Laboraskolan AB

41 Yttrande på ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Halmstads kommun, Laboraskolan AB Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-03-20 Ärendelista 38 Ekonomisk redovisning år 2014 39 Svar på medborgarförslag om utmärkning av gravplatser i Knäred 40 Svar på ansökan om ekonomiskt

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-05-19. Ärendelista Sid nr 94 95

Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-05-19. Ärendelista Sid nr 94 95 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-05-19 Ärendelista Sid nr 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Ekonomisk redovisning 2 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000076 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 97 Dnr 2016-000107 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-06-28 54 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 55 Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2016-10-19 Ärendelista 122 Dnr 2016-000094 Ekonomisk rapport år 2016 123 Dnr 2016-000005 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska del samt det medicinska

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm

Sammanträdesdatum Servicenämnden Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 47 Medborgarförslag om gågata i centrala Laholm 48 Uppdrag att se över hyresavtal gällande Ridskoleverksamhet på Ahla ridanläggning 49 Ekonomisk månadsuppföljning

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-11-24 Ärendelista 159 Ekonomisk redovisning 160 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 161 Remiss angående

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 37 Budgetuppföljning 1/2009 38 Övrigt bidrag 1/2009 39 Öppettider på Folkhälsocentrum hösten 2009 40 Remiss angående utredning av skolorganisationen i

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning Servicenämnden Sammanträdesdatum 2012-06-20 Ärendelista 59 Ekonomisk uppföljning 60 Upphandling av fastighetsunderhåll 61 Reviderad kostutredning 62 Upphandling städtjänster 63 Hastighetsplan enligt Rätt

Läs mer

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-11-20 Ärendelista 102 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4 104 Servicenämndens sammanträdesplan år 2014 105 Upphävande

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2013-03-28 23 Direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala verksamhetersärskild uppföljning 24 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning

Läs mer

Ärendelista 1 Integration

Ärendelista 1 Integration Sammanträdesdatum 2013-01-24 Ärendelista 1 Integration 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2012 3 Kultur- och utvecklingsnämndens internbudget år 2013 4 Bruttobudgetförändring år 2013 5 Handkassor och

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-11-19

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-11-19 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-11-19 Ärendelista 114 Konsekvensanalys angående eventuell upphandling av det kommunala basansvaret för personlig assistans i Laholms kommun 115 Avfallsplan 2014-2017

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 79 Dnr 2015-000218 Budget skolskjuts 2016 80 Dnr 2015-000201 Plansamråd

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-17

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-17 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-17 Ärendelista 82 Dnr 2015-000086 Ekonomisk rapport år 2015 83 Dnr 2014-000260 Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 84 Dnr 2015-000014

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 41 Differentierat resursfördelningssystem 42 Årsredovisning avseende fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 43

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden Detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden Detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden 2010-11-24 Paragraf Ärendelista 96 Detaljplan för Åmot 2:321 i Mellbystrand 97 Dispositionsrätt till konto för utbetalning av bistånd av

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-22. 98 Ekonomisk månadsuppföljning. 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-22. 98 Ekonomisk månadsuppföljning. 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-10-22 Ärendelista 98 Ekonomisk månadsuppföljning 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun 100 Yttrande över Laholms kommuns strategi för att stödja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden 2015-12-16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2015-12-16 Ärendelista 136 Dnr 2015-000156 Ansökan om utökat stöd för 2016 137 Dnr 2015-000163 Kulturpriset år 2015 138

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-12-03 Ärendelista 245 Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Mellby 17:1, Nyby industriområde 246 Bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kommunfastigheter

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2016-08-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000102 Kultur- och utvecklingsnämndens nämndsplan för år 2017 97 Dnr 2016-000040 Handkassor och växelkassor inom kultur-

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-21 Ärendelista 82 83 84 85 86 87 88 Sid nr Remiss av motion om inköp av snöskoter för skidspår-markering 2 Omdisponering av beviljat bidrag Skummeslövs

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-17 Ärendelista 128 Internkontrollplan 2014 129 Handkassa Emmaus 130 Remiss - Delrapport angående översyn av kommunens politiska organisation mm inför mandatperioden

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum Torsdagen den 2 december 2010, kl Strategi- och verksamhetsplan 2011 DNr 2010 GAN 0083

Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum Torsdagen den 2 december 2010, kl Strategi- och verksamhetsplan 2011 DNr 2010 GAN 0083 Tyresö Kommun Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Plats och tid : Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum Torsdagen den 2 december 2010, kl 18.30-20.45 66 Strategi- och verksamhetsplan 2011 DNr 2010

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

89 Samråd beträffande förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111 - Småstugeområde, Mellbystrand, Laholms kommun

89 Samråd beträffande förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111 - Småstugeområde, Mellbystrand, Laholms kommun Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Ärendelista 84 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 85 Servicenämndens nämndsplan 2014 86 Projektavstämning Hishultsskolans nybyggnad 87 Om- och tillbyggnad av Osbecksgymnasiet

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-23 Ärendelista 84 Nämndsplan 2013 85 Åtgärdsplan med anledning av befarat budgetunderskott 86 Kommungemensam omvärldsanalys 87 Översyn av avgifterna på serveringstillstånd

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden 2010-08-26 Paragraf Ärendelista 67 Budgetuppföljning 2/2010 68 Beslutsattestanter för utvecklings- och näringslivsnämnden 2010 69 Detaljplan

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 45 Intagning till gymnasiet 2009 46 Uppföljning av sommarskolan 2008 47 Renovering av Hishultsskolan 48 Förskolelokaler i Mellbystrandsområdet 49 Riktlinjer

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev)

REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) REGLEMENTE för utbildningsnämnden (rev) Dnr UN2009/26 2009-01-29 1. Verksamhet och ansvar 1.1 Verksamhetsområde/sakområde och speciella arbetsuppgifter Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter

Läs mer

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum Servicenämnden 2011-06-22 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf 82 83 84 85 86 87 88 Ärendelista Budgetuppföljning 2011 Budget och nämndsplan för år 2012 samt ekonomisk plan 2013-2014 Slutredovisning Glänningesjö förskola Etablering

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-20 Ärendelista 60 Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtidsröstningen inför 2014 års allmänna val 61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens reglemente

Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antal sidor 12 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 1992 08 27 140 Reviderad, datum och Revideringen avser KF 1993 04 29 68 Personalfrågor KF 1994 12 15 181

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2016-09-21 Ärendelista 106 Dnr 2015-000214 Budgetuppföljning 2 år 2016 107 Dnr 2016-000145 Remiss av förslag från barn- och ungdomskonferens 2016 108 Dnr

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2013-11-28 130 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning 2013 131 Uppföljning av Skolinspektionens regelbundna tillsyn, våren 2013 132

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Utbildningsnämnden 21 september 2004 Utbildningsnämnden 21 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 21 september 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-21

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-21 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 94 Avgifter 2015 Verksamheter riktat till äldre och funktions-nedsatta 95 Avgifter 2015 - Serveringstillstånd 96 Utvärdering av avgift för cateringlokal

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: 2016-05-18 Justeringsdatum: 2016-05-25

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: 2016-05-18 Justeringsdatum: 2016-05-25 1/16 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2016-05-18, kl. 13.00-15.30 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Marita Fermell-Lagrell (M),

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

163 Placering av padelbana i Laholms kommun. 164 Skrivelse gällande LFK och föreningsbidragspolicy

163 Placering av padelbana i Laholms kommun. 164 Skrivelse gällande LFK och föreningsbidragspolicy Kultur- och utvecklingsnämndens Sammanträdesdatum 2014-12-18 Ärendelista 161 Internkontrollplan för år 2015 162 Uppföljning av nämndens beslut år 2014 163 Placering av padelbana i Laholms kommun 164 Skrivelse

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-08-27 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2008-000180 Valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen 79 Dnr 2015-000133 Friare val av hjälpmedel 80 Dnr 2015-000191 Förstudie LSS-boende

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet

53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-05-28 Ärendelista 52 Valnämndens preliminära rösträkning 53 Erfarenheter från 2014 års val till Europaparlamentet 54 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

Reglemente för Kulturnämnden

Reglemente för Kulturnämnden Reglemente för Kulturnämnden Beslutat av kommunfullmäktige den 2015-06-17 Kulturnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 i enlighet med de styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-02-04 3 UNAU 1 Dnr UN 14-018 042 Verksamhetsberättelse för Utbildningsnämnden 2013 Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till Utbildningsnämnden utan eget ställningstagande.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Reglemente för Bildningsnämnden

Reglemente för Bildningsnämnden Reglemente för Bildningsnämnden 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser och

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer