Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29"

Transkript

1 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning Handkassa - Koordinator på Lärcentrum 135 Taxor och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter 136 Motion om stöd till ridskola 137 Samverkansavtal inom regionen 138 Ungdomars förslag från barn- och ungdomskonferensen 2012 vi Kungsgården Ön 139 Riktlinjer för inackorderingstillägg vid studier på NIU-utbildning utanför samverkansområde 140 Omvärldsanalys för Nämndsplan Laholms kommuns samfond inom skolområdet 143 Laholmsrevyn Gravskötselvård för Frans Leonard Bylanders gravplats, upphörande av avtal Kulturpriset Årets förening Övrigt bidrag, omgång Upphandling av ramavtal avseende gymnasial yrkesutbildning inom vårdoch omsorgsprogrammet 149 Uppbyggnad av KomTek i Laholms kommun 150 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år Lagan som besöksmål 152 Budgetuppföljning år Åtgärdsplan 153 Handkassa - Boende för ensamkommande barn 154 Redovisning av delegationsbeslut 155 Anmälan av delegationsbeslut Anmälningar år Informationsärenden/diskussionsärenden

2 158 Förslag till ansökan om medel ur stiftelsen Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige 159 Församråd - ändring av detaljplaner för Lilla Tjärby samhälle (Lilla Tjärby 38, 65, 78, 10, 24, 44 och 55) 160 Plansamråd - ändring av detaljplan för Skummeslöv 12:117, Skummeslövs Ekocamping 161 Tillfällig stängning av bassängerna på Folkhälsocentrum

3 Laholms kommun Anslagsbevis Kultur- och utvecklingsnämnden har haft sammanträde den 29 oktober 2012 Protokollet, som justerats den 1 november 2012, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Angelica Åkesson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla fr o m den 2 november 2012 t o m den 23 november 2012 intygas Angelica Åkesson Kommunledningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (47) Plats och tid Stadshuset, Laholm kl 08: Beslutande Övriga deltagande Elisabet Babic (M), ordf Roland Gottfridsson (C) Glenn Kjellin (S) Johan Johansson (M) Gudrun Pettersson (C) Stina Lindberg (S) Bertil Johansson (Lap) Annette Kalnak (S), , 142, , , 161 Karl-Fredrik Tholin (S), 131, 141, , 152, John Löfstedt (M) Christer Johnsson (M), ersättare Gunnar Gullander (C), ersättare Birgitta Fritzon (S), ersättare Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare Martin Petersson (MP), ersättare Christer Johansson, enhetschef fritid, 135, 146, 147, 161 Johan Hjert, enhetschef kultur, 157 Louise Robertsson, ekonom, , 153 Torkel Fagerström, revisor, 157 Bernt Samuelsson, revisor, 157 Ingela Månsson, rektor Osbecksgymnasiet, 157 Therese Ehrenborg, kultursekreterare, Wiveca Ekeblad, enhetschef arbetsmarknadsinsatser, 132 Bernt Karlsson, rektor vuxenutbildning, 154 Ulf Mattsson, verksamhetschef Andy Marshall, 1:e badmästare, 161 Angelica Åkesson, kommunsekreterare Utses att justera Roland Gottfridsson (C) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret Paragrafer Sekreterare Angelica Åkesson Ordförande Elisabet Babic Justerande Roland Gottfridsson

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KUN 131 Dnr Närvarorätt för utomstående Ärendet Emelie Johansson är praktikant på kanslienheten i Laholms kommun, under oktober och november Hon inriktar sig främst på arbetet som sekreterare för kultur- och utvecklingsnämnden. Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande anhåller om närvarorätt för Emelie Johansson vid Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde. Emelie Johansson medges närvarorätt vid sammanträdet.

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 KUN 132 Dnr Arbetsmarknadsinsatser - AMI Ärendet Arbetsmarknadsenheten redovisar vid sammanträdet arbetet med arbetsmarknadsinsatser på Servecenter och Ungdomslotsen. Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KUN 133 Dnr Ekonomisk redovisning 2012 Ärendet Verksamhetsekonomen redovisar ekonomin. Beslutsunderlag Ekonomisk månadsuppföljning Kultur- och utvecklingsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 KUN 134 Dnr Handkassa - Koordinator på Lärcentrum Ärendet Beslut om handkassa på 1000 till koordinator på Lärcentrum togs i Kultur- och utvecklingsnämnden den 24 september 2012, 120. Ansvarig för handkassan beslutades till Jenny Strand och med ersättare Anna-Maria Mårtensson. I kommunens reglemente för kontanthantering står att alla förändringar avseende handkassa ska beslutas av nämnden, och då ekonomihanteringen i boendet nu börjar ta form har man kommit fram till att personer ur personalen bör vara ansvariga för handkassan, och sedan attesteras själva utbetalningarna av enhetschefen. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ansvarig för handkassa på 1000 kronor är Tirtha Rasaili, koordinator på Lärcentrum.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KUN 135 Dnr Taxor och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter Ärendet I samband med upprättande av budget för nästkommande år görs en översyn av gällande hyror och avgifter i kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter. Kommunfullmäktige kommer att besluta kommande års taxa för hyra av lokal i november Dessa gäller sedan från och med 1 januari En översyn inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamheter har gjorts. Lokaler på Osbecksgymnasiet och lärcentrum har lagts till den tidigare listan över lokaler. Man har även övervägt att särskilja taxan på lokal med ljud- och ljusanläggning och lokaler utan. Detta för att täckning på eventuella kostnaden för reparationer och inköp av utrustning. Ärendets beredning Beredningsutskottet , föreslog kultur- och utvecklingsnämnden besluta att gå på verksamhetens förslag av taxor och avgifter inför 2013 med förändringen att stryka friskvårdskorten. Beslutsunderlag Verksamhetens förslag på taxor och avgifter Beredningsutskottets förslag Yrkanden Elisabet Babic (M): Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag för taxor och avgifter för 2013, med undantag för friskvårdskorten som lyfts ur listan för särskilt beslut i december månad.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och beredningsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar enligt verksamhetens förslag på taxor och avgifter för 2013, med undantag för friskvårdskorten som lyfts ur listan för särskilt beslut i december månad. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KUN 136 Dnr Motion om stöd till ridskola Ärendet I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att fullmäktige ska ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp förnyade kontakter med ridklubben i Antorp om startbidrag och att kommunen ska skjuta till ytterligare l kronor i bidrag till ridklubben. Ärendets beredning Kultur- och utvecklingsnämndens presidium har ett pågående arbete med föreningen kring lokalfrågor och andra föreningsrelaterade frågor. Föreningens ärende behandlades även på Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträde , där beslutet att de skulle få 50 tkr förskott i lokalbidrag och 50 tkr i startbidrag togs. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kultur- och utvecklingsnämnden för yttrande senast vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december Kultur- och utvecklingsnämnden ska komma in med yttrandet till kommunstyrelsen senast den 15 november 2012 för behandling på kommunstyrelsens sammanträde den 4 december Beslutsunderlag Motion den 14 juni 2012 Remiss kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Kultur- och utvecklingsnämnden Beredningsutskottets förslag Yrkande Bertil Johansson (Lap): Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag till beslut och Bertil Johansson (Lap) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningsutskottets förslag till beslut. Kultur- och utvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KUN 137 Dnr Samverkansavtal inom regionen Ärendet År 2009 gick kommunerna samman och tecknade ett samverkansavtal inom området gymnasial vuxenutbildning, vilket bidragit till ett mer strukturerat samarbete inom områdena utbildningsutveckling, behovsinventering och utbud. Utifrån erfarenheterna från det utvecklingsarbete som det befintliga samverkansavtalet gett har det framkommit behov av att även involvera de övriga skolformerna inom vuxenutbildning. Den nya skollagen och Gy12 för vuxenutbildningen ställer nya krav och i nätverket Vuxnas lärande ser man därför positivt på ett strukturerat samarbete inom samtliga skolformer för vuxna. Syftet med samverkansavtalen är inte i första hand att möjliggöra fritt sök mellan kommunerna utan att lyfta fram behovet av utveckling inom olika områden och kompetensutveckling för personal. Ärendets beredning Nätverket Vuxna lärande, med representation från Region Halland och samtliga kommuner i Halland har tillsamman tagit fram förslag till samverkansavtal inom tre skolformer för vuxna. Innehållet bygger på de erfarenheter som gjorts utifrån det befintliga samverkansavtalet inom gymnasial vuxenutbildning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samverkansavtal för särskild utbildning för vuxna Samverkansavtal kring Utbildning i svenska för invandrare Samverkansavtal för Vuxenutbildning på grundläggande nivå Beredningsutskottets förslag

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att teckna samverkansavtal för en regional samverkan av särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare och vuxenutbildning på grundläggande nivå.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KUN 138 Dnr Ungdomars förslag från barn- och ungdomskonferensen 2012 vid ungsgården Ön Ärendet Enligt den av kommunfullmäktige antagna planen för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga ska det varje år anordnas en barn- och ungdomskonferens. Barn- och ungdomskonferensen hölls i år den 2 mars. Förslagen från konferensen har nu sammanställts. Kommunledningskontoret föreslår att respektive nämnd och kommunfullmäktiges presidier ges tillfälle att yttra sig över förslagen som framkommit. Ärendets beredning Kommunstyrelsen remitterar förslagen från barn- och ungdomskonferensen till berörda nämnder och kommunfullmäktiges presidier för svar senast den 31 oktober Beslutsunderlag Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden skickar yttrandet vidare till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KUN 139 Dnr Riktlinjer för inackorderingstillägg vid studier på NIUutbildning utanför samverkansområde Ärendet Den nya skollagens kapitel reglerar rätten till inackorderingstillägg. Det innebär att hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman, som behöver inackordering på grund av skolgången. Skollagens kapitel reglerar mottagande i första hand. Huvudmannen ska i första hand ta emot sökande som är hemmahörande i kommunen eller inom samverkansområdet för utbildningen. De nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU) är inte riksrekryterande, och det finns inga särskilda bestämmelser som anger att studier på en NIU i sig ge rätt till inackorderingsbidrag. Det är därmed samma regler som gäller övrig gymnasieutbildning. Ärendets beredning Lagstiftningen innebär att en folkbokförd elev från Laholms kommun som antagits och startat sin gymnasieutbildning vid Eksjö Orienteringsgymnasium inte beviljas inackorderingstillägg under utbildningstiden. Eksjö Orienteringsgymnasium har en NIU utbildning med naturvetenskapligt program. Eleven och dess vårdnadshavare har inkommit med en förfrågan om att ompröva beslutet att inte bevilja inackorderingstillägg. Detta med hänvisning till att utbildningen inte finns i hemkommunen eller i samverkansområdet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan om inackorderingsbidrag med bifogade betyg Beredningsutskottets förslag

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge verksamheten i uppdrag att ta fram riktlinjer som innebär att elever skrivna i Laholms kommun kan få inackorderingstillägg vid gymnasiestudier på ett program där det finns en nationellt godkänd indrottsutbildning. Riktlinjerna ska gälla för utbildning i kommun utanför samverkansområdet. 2. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att ge eleven i Eksjö möjligheten att ansöka om retroaktiv utbetalning av inackorderingstillägget.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KUN 140 Dnr Omvärldsanalys för 2014 Ärendet Nämnderna skall lämna ett underlag till en kommungemensam omvärldsanalys inför planeringen av Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober Underlaget skall bidra med kunskap om vad som händer internationellt, nationellt och inom nämndens ansvarsområde. Det ska även framgå hur det påverkar verksamheten inom nämndens ansvarsområde och vilka konsekvenser det innebär. Beslutsunderlag Anvisningar inför budget, kommunplan och nämndsplaner 2013 Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden antar omvärldsanalysen 2014 med ändringar och konstaterar samtidigt att för en kvalificerad omvärldsanalys krävs en betydande tidsåtgång med insats av på området mycket kvalificerade krafter. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KUN 141 Dnr Nämndsplan 2013 Ärendet Nämnderna ska utifrån riktlinjer och direktiv utarbeta och besluta om en nämndsplan. Kommunstyrelsen tog den 15 maj 2012, 123, beslutat om riktlinjer för nämndernas arbete med budget, kommunplaner och nämndsplaner för år 2013 samt ekonomisk plan Ärendets beredning Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade om underlaget till kommunplan och budget 2013 samt ekonomisk plan under sammanträdet 24 augusti 147. Underlaget överlämnades till kommunledningskontoret 31 augusti Kultur- och utvecklingsnämnden arbetade med de nämndspecifika målen under sammanträdet Senast under oktobers sammanträde ska beslut om nämndsplanen tas. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Punkter att ingå i KUNs nämndsplan enligt socialdemokraternas förslag Arbetsmaterial från nämnden Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden antar nämndsplan 2013 med tillägg att ungdomslotsen även ska finnas med som indikator på resultatmål 2.1, och anmäler den till kommunfullmäktige januari Reservation Glenn Kjellin (S) lämnar in en skriftlig reservation. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige

20

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 KUN 142 Dnr Laholms kommuns samfond inom skolområdet Ärendet Genom beslut av kammarkollegiet den 1 februari 1983 har ett antal äldre donationsfonder (24 st) på skolområdet lagts samman till en samfond inom skolområdet. Fonden är gemensam för samtliga skolor i Laholms kommun. Vid beslut om utdelning ur samfonden ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som beslutsfattaren finner lämpligt. Enligt beslutet från kammarkollegiet ska den disponibla avkastningen användas enligt beslut av dåvarande skolstyrelse. Utdelningen ska användas till förmån för elever i kommunens grundskola, gymnasieskola eller skolväsende företrädesvis som: a) Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit b) Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott c) Stipendium för att utbildning d) Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands e) Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål f) Förvärv av material eller andra saker Den 10 april togs ärendet upp för beslut i dåvarande Utbildningsnämnden. Beslutet innebar att samfondens avkastning företrädesvis skulle användas till ändamål enligt punkterna b), e) och f). Beträffande punkt b) kan exempelvis bidrag lämnas åt elever som deltar i handikappidrott. Beträffande punkt e) bör cirka hälften av den disponibla avkastningen användas till att finansiera drogfria arrangemang för grundskolans och gymnasieskolans avslutningsklasser.

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 Vidare togs beslut om att ansökan om bidrag ur samfonden ska inges före den 1 april. Regler om förfarandet ska kungöras internt i verksamheten och genom annonsering i lokalpressen. Utbildningschefen har delegation från barn- och ungdomsnämnden på att fatta beslut om fondens disponibla avkastning. Ärendets beredning Mot bakgrund av att det sedan 1 januari 2011 finns två huvudmän för samfonden inom skolområdet är det av vikt att ärendet tas upp i både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden. Nämnderna ska komma överrens om vem som fattar beslut om den disponibla avkastningen och om beslutet ska tas på delegation bör det även framgå av båda nämndernas delegationsordning. Barn- och ungdomskontoret föreslår att utbildningschefen får delegation på att fatta beslut avseende utdelning av den disponibla avkastningen även från kultur- och utvecklingsnämnden. Mot bakgrund av att det under de senaste åren inte har skett någon annonsering i lokalpressen föreslår barn- och ungdomskontoret att detta tas bort. Barn- och ungdomskontoret anser att det är tillräckligt med att lägga ut information på kommunens webbplats, samt att rektorerna har ett ansvar. Ansökningsdatumet bör att vara den 1 april varje år. Både barn- och ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden ska behandla frågan om vilka ändamål inom den i donationsbestämmelserna angivna ramen som ska prioriteras eller om prioriteringarna ska tas bort. Barn- och ungdomskontoret föreslår att de prioriteringar som gjordes 1992 tas bort och att det görs en individuell bedömning av varje ansökan.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 Beslutsunderlag Barn- och ungdomsnämndens tjänsteskrivelse Beslut för samfonden UN Beslut kammarkollegiet Dnr Beredningsutskottets beslut Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar följande: 1. Ta bort de prioriteringar som Utbildningsnämnden beslutade om Istället görs en individuell bedömning utifrån de angivna donationsbestämmelserna. 2. Kungörelse i lokalpressen tas bort och att information om samfonden inom skolområdet samt ansökningsförfarande och ansökningsdatum läggs ut på Laholms kommuns hemsida. 3. Ansökan om bidrag ur samfonden inom skolområdet ska inkomma före den 1 april till Laholms kommun. 4. Utbildningschefen får delegation på att fatta beslut gällande samfonden inom skolområdets disponibla avkastning. Beslutsexpediering Barn- och utbildningsnämnden

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KUN 143 Dnr Laholmsrevyn 2012 Ärendet Laholmsrevyn har påbörjat sitt arbete med höstens produktion. De inkom med en ansökan om förlustbidrag på kronor Deras planer är att erbjuda 12 föreställningar på teatern i Laholm, med premiär lördagen den 20 oktober. Beslutsunderlag Ansökan Laholms teater Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar Laholmsrevyn en förlusttäckningsgaranti på kronor i det fall biljettintäkterna inte skulle uppgå till kronor. 2. Förlusttäckningsgarantin tas ur medel för det allmänkulturella. Beslutsexpediering Laholms teater

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KUN 144 Dnr Gravskötselvård för Frans Leonard Bylanders gravplats, upphörande av avtal Sammanfattning Laholms kyrkliga samfällighet vände sig till kulturoch utvecklingsnämnden för att meddela att gravskötselvården för Frans Leonard Bylanders grav upphör inför säsong år Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden har nu att ta ställning till den framtida gravrätten och skötseln av Frans Bylanders grav. Väljer nämnden att behålla gravrätten och förlänga nuvarande skötselavtal kommer kostnaden att uppgå till kronor per år. I denna summa ingår grundskötsel samt dekoration med ljung vintertid och blommor under påsk och sommar. Väljs enbart grundskötsel blir kostnaden 740 kronor per år. Om nämnden beslutar att säga upp gravrätten och skötselavtalet, kommer vården att upphöra helt. Gravstenen kommer dock inte att plockas bort då den genom sin ålder delvis är skyddad. Gravarna räfsas emellertid aldrig och antar under sommaren ett grönlurvigt utseende, vilket år 2000 ledde till ovan nämnda klagomål från allmänheten. Ärendets beredning Vid sin död 1930 hade laxfiskaren Frans Bylander testamenterat större delen av sin kvarlåtenskap till Laholms stad. Pengarna skulle enligt testamentet användas till en vattenfontän på Stortorget och 1933 invigdes Lagafontänen, ett verk av konstnären John Lundqvist. Vidare avsattes i testamente pengar till en gravplats och vård av denna. År 2000 fick Laholms kommun påpekande från allmänheten att Frans Bylanders grav stod oskött, vilket man ansåg var en skam då Bylander var en av stadens stora donatorer.

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 Kyrkogårdsförvaltningen meddelade att gravskötseln upphört då därför avsatta medel var förbrukade och att någon gravrättsinnehavare inte längre fanns. Laholms kommun åtog sig då, via kulturoch fritidskontoret, rollen som gravrättsinnehavare och en summa för gravskötsel 10 år framåt i tiden inbetalades. Vid utgången av 2009 var pengarna förbrukade och kultur- och fritidsnämnden valde då att förlänga gravrätten och teckna nytt skötselavtal för ytterligare 3 år, till en kostnad av kronor årligen Beslutsunderlag Skrivelse från Laholms kyrkliga samfällighet Utdrag ur gravboken Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Beredningsutskottets förslag Yrkanden Johan Johansson (M): Bifall till beredningsutskottets förslag med tillägg att kultur- och utvecklingsnämnden ger verksamheten i uppdrag att sätta upp en metallskylt med information om Frans Bylanders donation. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Johan Johanssons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med detta. Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar följande: 1. Gravrätten för laxfiskare Frans Bylanders grav behålls inom kultur- och utvecklingsnämnden. 2. Nuvarande skötselavtal förlängs med 3 år, till en årlig kostnad av kronor.

27 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kostnaden belastar kontot för allmän kulturverksamhet. 4. Ger verksamheten i uppdrag att sätta upp en metallskylt med information om Frans Bylanders donation. Beslutsexpediering Laholms kyrkliga samfällighet

28 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 24 KUN 145 Dnr Kulturpriset 2012 Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar ett årligt pris som stöd och uppmuntran för förtjänstfull utförd insats inom något av områdena arkitektur, dans, film, fotokonst, hembygdsvård, journalistik, konst, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller annat kulturellt område. Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer bosatta i kommunen eller vars verksamhetsfält har anknytning till kommunen. Kulturpriset för år 2012 är kronor. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Kulturpriset har tidigare tilldelats följande: 1987 Kurt Hedberg, musik 1988 Bo Lindblom, skriftställeri 1989 Judith Johansson, konst - konsthantverk 1990 Arne Ejwertz, hembygdsforskning 1991 Karl-Gustav Jönsson, konst 1992 Roy Gowers, byggnadsvård 1993 Björn Hellberg, behandling av det svenska språket m m 1994 Daniel Hjort, musik 1995 Maria - och Kjell-Åke Gustavsson, konst 1996 Föreningen Gamla Laholm, lokalhistoria 1997 Laholms Manskör, musik 1998 Bengt Edenfalk, formgivare och glaskonstnär 1999 Laholms Keramikmuseum, keramikhistoria 2000 Björn Rosendal, konst 2001 Gun-Britt Andersson, kulturturism 2002 Tommy Carlsson, konst 2003 Nya Laholmsrevyn 2004 Sten Nilsson, byggnadsvård 2005 Ann Lis Krüger, konst 2006 Roland Andreasson, skriftställeri m m 2007 Sven Martinsson, författare och lokalhistoriker

29 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Mikael Bengtsson, biografägare 2009 Kirke Ralph, dekorationsmålare 2010 Stina Oskarsson, kulturpersonlighet 2011 Kjell-Evert Gunnarsson, dansinstruktör Ärendets beredning Vid förslagstidens slut har 19 förslag inkommit från allmänheten. Beslutsunderlag Förslag från allmänheten nämndens ledamöter Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till kulturpris 2012.

30 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 26 KUN 146 Dnr Årets förening 2012 Ärendet Kultur- och utvecklingsnämnden utdelar årligen pris till "Årets förening". Kommunfullmäktige har 1993 antagit reglemente för priset. Priset delas ut som stöd, uppmuntran eller belöning till den förening, som under året på ett tydligt sätt har arbetat för en stark gemenskap under demokratiska former, en stor tillgänglighet, ett brett engagemang från medlemmarnas sida, en god breddverksamhet, främst för barn och ungdom men också för vuxna kommuninnevånare. Priset kan också utdelas till en förening som under året gjort en speciellt uppmärksammad insats. Priset till Årets förening är kronor och beloppet kan inte delas. Förslag till pristagare kan lämnas av allmänheten och nämndens ledamöter. Till Årets förening har tidigare utsetts följande föreningar: 1993 Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 1994 Le Petite Bouleklubb 1995 Laholms Kvinnliga Bilkår 1996 Laholms Fotbollsklubb 1997 Knäreds Kraftsportklubb 1998 Simsällskapet Stimmet 1999 Vallberga Gymnastikförening 2000 Sjöalts Idrottsförening 2001 Vindrarps Volleybollklubb 2002 Bordtennisklubben Serve 2003 Höks Handikappidrott 2004 Laholmscyklisten Cykelklubb 2005 Handikappföreningarnas samarbetsorganisation 2006 Caprifolens Voltigeklubb 2007 Laholms Sommarspel 2008 Våxtorps Boll & idrottssällskap 2009 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Laholm

31 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Laholms Golfklubb 2011 HK Hök Kultur- och utvecklingsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 24 november 2011, 164, att höja beloppet till Årets förening med kronor till kronor. Pengarna skall tas ur nämndens medel till förfogande. Ärendets beredning Vid förslagstidens slut har sju förslag inkommit från allmänheten. Beslutsunderlag Förslag från allmänheten och nämndens ledamöter Beredningsutskottets förslag Kultur- och utvecklingsnämnden genomför överläggningar beträffande förslag till Årets förening Nämnden beslutar att höja beloppet till årets förening med kronor till kronor. 3. Pengarna tas ur nämndens medel till förfogande. 4. Nämnden föreslår fullmäktige att höja beloppet till kronor.

32 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 28 KUN 147 Dnr Övrigt bidrag, omgång Ärendet Enligt gällande bidragsbestämmelser är ändamålet med bidragsformen övrigt bidrag att stödja speciella verksamheter eller objekt, som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som angelägna och som inte innefattas av andra bidragsformer. Bidrag kan bland annat lämnas till utvecklings- och försöksverksamhet, större arrangemang samt större reparations- och underhållsåtgärder. Bidrag kan inte lämnas till föreningens löpande verksamhet. Ansökningar om bidrag till större kostnadskrävande investeringar t.ex. nyanläggning, om- och tillbyggnad eller andra större kostnader skall prövas i samband med upprättande av kommunplan. Ansökningar har inkommit från fyra föreningar med ett sammanlagt ansökningsbelopp om kronor. Ärendets beredning Fritidsintendenten har handlagt respektive bidragsansökan och upprättat sammanställning och förslag den 2 oktober Nämnden har hittills förbrukat kronor av budgeterat anslag om kronor. För övriga bidragsformer beräknas det ekonomiska utfallet bli drygt kronor lägre än budget, vilket innebär att ytterligare medel kan disponeras för aktuella ansökningar om övrigt bidrag. Verksamhetens föreslår utdelning enligt följande: Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm. Sydhallands Skyttegille kronor till installation av värmepump i skjuthall och klubbstuga.

33 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 29 Verksamhetens föreslår återremittering enligt följande: Våxtorps Idrottsplats kronor för inköp av bevattningsmaskin. Skogaby Golfklubb för iordningsställande av nytt övningsområde. Beslutsunderlag Ansökningshandlingar från respektive förening Sammanställning och förslag till beslut Ekonomisk prognos bidrag till föreningar 2012 Beredningsutskottets förslag Yrkande Elisabet Babic (M): Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: Sydhallands Skyttegille kronor till installation av värmepump i skjuthall och klubbstuga. Kultur- och utvecklingsnämnden återremitterar följande: Skogaby Golfklubb för iordningsställande av nytt övningsområde. Våxtorps Idrottsplats för inköp av bevattningsmaskin. Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på eget yrkande och beredningsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden väljer att gå på beredningsutskottets förslag till beslut. 1. Kultur- och utvecklingsnämnden beviljar bidrag enligt följande: b) Genevad/Veinge Idrottsförening kronor till byte av åtta fönster och en ytterdörr på omklädningsbyggnaden samt installation av inbrottslarm.

147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015. 148 Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb

147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015. 148 Ansökan om kommunal borgen för bygge av kallager/loppislokal till Skogaby Bollklubb Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-20 Ärendelista 145 Kulturpriset 2014 146 Årets förening 2014 147 Kultur- och utvecklingsnämndens sammanträdesplan år 2015 148 Ansökan om kommunal

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-17

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-06-17 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-17 Ärendelista 82 Dnr 2015-000086 Ekonomisk rapport år 2015 83 Dnr 2014-000260 Kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning 84 Dnr 2015-000014

Läs mer

163 Placering av padelbana i Laholms kommun. 164 Skrivelse gällande LFK och föreningsbidragspolicy

163 Placering av padelbana i Laholms kommun. 164 Skrivelse gällande LFK och föreningsbidragspolicy Kultur- och utvecklingsnämndens Sammanträdesdatum 2014-12-18 Ärendelista 161 Internkontrollplan för år 2015 162 Uppföljning av nämndens beslut år 2014 163 Placering av padelbana i Laholms kommun 164 Skrivelse

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-09-25 Ärendelista 148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015

Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (5) 2015-04-07 Sammanställning över Sigtuna kommuns donationsfonder 2015 Sigtuna kommun kommer under juni månad att fördela medel ur de 13 stiftelser/donationsfonder som förvaltas

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-07-01 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 8 juli 2015 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare

Matte Johansson (LP) Dan Ola Norberg, enhetschef bygg Magnus Gunnarsson, enhetschef miljö Jenny Lundin, nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Per Eriksson (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER

HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER HÄRJEDALENS KOMMUN Ekonomiavdelningen DONATIONSFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt om fonderna 2 SKOLFONDER Stiftelsen Sveg-Lillhärdals skolfond 3 Stiftelsen Hede skolfond 4 Stiftelsen Hogdals skolfond

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 15 december 2003

Kommunstyrelsen 15 december 2003 Kommunstyrelsen 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 18.30-19.00 Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015.

Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. Dokumentnamn: Reglemente för socialnämnden Sida: 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 25 september 2014, att gälla från och med den 1 januari 2015. NÄMNDENS VERKSAMHET Verksamhetsområde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 18 januari 2011, kl. 16.30-18.05 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn, ordförande

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer