Miljö- redovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- redovisning 2012"

Transkript

1 Miljö- redovisning 2012

2 Miljöredovisningen för 2012 har tagits fram av Sektorn för samhällsbyggnad i Härryda kommun. Miljösamordnare Karin Meyer är ansvarig. Sammanställningen har skett med hjälp av Anne Udd på Hållbar Idé AB. Miljöredovisningen behandlas av kommunstyrelsen den 27 maj och kommunfullmäktige den 17 juni Framsidan: Nässelfjäril på sälg, foto Karin Meyer Miljöredovisning Härryda kommun

3 Innehåll FÖRORD... 2 MILJÖREDOVISNING 2012 I KORTHET... 3 INLEDNING... 4 NÅGOT FRÅN VÅR OMVÄRLD... 5 RESULTAT OCH NYCKELTAL Energi Trafik Bo i Härryda Delaktighet Naturen KÄLLOR Förord Härryda kommun arbetar vidare för en hållbar utveckling. Att skapa delaktighet i miljöarbetet är viktigt. Ett systematiskt miljöarbete pågår inom förvaltningen där alla anställda har en viktig roll att spela. Att både företag och kommunens verksamheter, miljödiplomerar sig tycker jag är bra. Det gör miljöarbetet tydligt och synligt. Under Earth Hour utmanade jag kommunfullmäktiges ledamöter att delta. Jag lovade att minska energianvändningen på jobbet och hemma. Dessutom gav jag tre klimatsmarta val i min vardag: Jag ska byta ut tre lampor hemma till lågenergilampor, halogen eller LED, stänga av skärmen när jag inte använder datorn och dra ur laddaren till mobiltelefonen när den inte används. Arbetet med hållbar utveckling innebär en stor bredd, allt ifrån hållbar inriktning på översiktplan, ny naturvårdsplan och införande av bruna kärl för matavfallsinsamling till biogasproduktion. Kommunen har också köpt ett vindkraftsverk som ska byggas och leverera el till våra verksamheter. Jag ser fram emot en invigning av denna framöver. Att våra fina naturområden rustas upp är positivt för många. Barnens naturstig i Wendelsbergsparken och en naturstig i Rådasjöns naturreservat blev klara under året. Fairtrade City är ett åtagande som gör att vi i den kommunala verksamheten tillsammans med olika företag skapar förutsättningar som sätter positiva spår i andra delar av världen. Det arbetet ska fortsätta. BoHäM-samarbetet ska locka till samarbete på olika nivåer i olika sektorer och projektet för energieffektivisering är bara ett gott exempel hur bra det blir när vi samarbetar och sporrar varandra till ständiga förbättringar. Bollebygd som vann tävlingen Energismarta kommunhus. Annette Eiserman-Wikström Kommunstyrelsens ordförande 2 Miljöredovisning Härryda kommun 2012

4 Miljöredovisning 2012 i korthet Härryda kommuns miljöredovisning är indelad i fem områden. Varje område följs upp genom olika mått och nyckeltal. För att ge en kortfattad bild av läget har några av nyckeltalen samlats här. Genom tre olika index gör vi också en sammanfattande bedömning av varje område och nyckeltal. Index En grön cirkel om vår bedömning är att arbetet går åt rätt håll och tillräckligt snabbt En orange trekant om vår bedömning är att arbetet går åt rätt håll men för långsamt En röd fyrkant om vår bedömning är att arbetet går åt fel håll eller saknas helt Område Läs mer! Energi Koldioxidutsläpp per invånare sidan 6 Energianvändning per invånare sidan 7 Uppvärmning av kommunens lokaler sidan 8 Energianvändning gatubelysning sidan 9 Trafik Bilinnehav och körsträckor sidan 10 Bränsleförbrukning, bensin och diesel sidan 10 Andel miljöfordon av nyregistrerade fordon sidan 11 Resande med kollektivtrafik sidan 11 Cykelbanor sidan 12 Boende Vattenproduktion sidan 15 Delaktighet Insamlad mängd hushållsavfall, kg/invånare sidan 17 Materialåtervinning sidan 18 Miljöcertifierade/miljödiplomerade företag sidan 19 Skolor med Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling sidan 20 Naturen Naturvårdsprojekt sidan 24 Ekologisk odling sidan 24 Nedfall svavel sidan 23 Nedfall kväve sidan 23 Miljöredovisning Härryda kommun

5 Inledning Arbetet med miljöredovisningen för 2012 har samordnats av miljösamordnare Karin Meyer tillsammans med Hållbar idé AB. En kortversion av miljöredovisningen finns med i årsredovisningen varje år. En stor miljöredovisning görs, från och med 2009, en gång per mandatperiod. Resultat och nyckeltal utgår från de nationella miljömålen, men är grupperade på ett sätt som stämmer överens med Härryda kommuns typiska miljöfrågor: Energi, Trafik, Boende, Delaktighet och Naturen. För att få en bättre bild av miljöpåverkan i kommunen görs i vissa fall jämförelser med andra kommuner i västra Sverige, i första hand Kungälv och Lerum. Dessa bedöms ha i stort sett samma typiska miljöfrågor som Härryda kommun. Jämförelser görs också med Bollebygd och Mark, eftersom kommunerna samarbetar i ett energieffektiviseringsprojekt. Viktiga aktiviteter eller händelser inom kommunens arbete beskrivs också. De data som ligger till grund för redovisningen är samlade i en databas. Kontakta Karin Meyer om ni vill få tillgång till denna eller bidra med mer underlag. Politiska inriktningsmål för miljö Politiska inriktningsmål för miljö antog Att arbeta utifrån lokala miljömål för Härryda kommun är en viktig del i kommunens ansvar som lokal aktör. Eftersom utgångspunkten är riksdagens beslutade mål får de lokala målen den styrka och legitimitet som eftersträvas. Härryda kommun ska verka för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det innebär att förutsättningar för framtida generationers livskvalitet ska bevaras. Härryda kommuns arbete för hållbar utveckling ska vara en förebild för kommuninvånare och företag och bör ge stora effekter även utanför den egna verksamheten. 14 miljömålsområden tas upp och till varje finns en till fem punkter antagna som beskriver målen. 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Myllrande våtmarker 11. Levande skogar 12. Rikt odlingslandskap 13. God bebyggd miljö 14. Ett rikt växt- och djurliv Verksamhetsmål med indikatorer redovisas i kommunens verksamhetsplan och följs upp i den årliga verksamhetsberättelsen. Miljöpolicyn En ny miljöpolicy för organisationen antogs i kommunfullmäktige i mars 2013 och ersatte den tidigare miljöpolicyn från Den kompletterar miljömålen som viktigt styrdokument för miljöarbetet. Miljöpolicyn ska fungera som en kompass för miljöarbetet. 4 Miljöredovisning Härryda kommun 2012

6 Något från vår omvärld Här ges ett axplock på de frågor som har ha betydelse för miljöarbetet i Härryda kommun. Klimatfrågan nytt avtal 2015? Detta globala miljöhot kommer att kräva tuffa beslut med förändrade styrmedel. FN:s årligen återkommande klimatförhandlingar pågår, men hittills utan konkreta överenskommelser om utsläppsminskningar. Sveriges 16 miljökvalitetsmål 14 av 16 miljökvalitetsmål kommer inte nås till år 2020 med dagens förutsättningar. För att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen behöver alla engagera sig och ta sin del av ansvaret från riksdag och regering via myndigheter och länsstyrelser till kommuner, företag, frivilliga organisationer och enskilda individer. Större miljöhänsyn krävs i hela kedjan av produktion och konsumtion, från råvara till avfall. SMART Energi Inom Västra Götalandsregionen har en klimatstrategi med inriktning på att senast 2030 bryta beroendet av fossil energi tagits fram. Nya överenskommelser tecknades 2011 mellan olika parter, där bland annat Härryda kommun medverkar. Mistra Urban Futures nätverk Mistra Urban Futures är ett centrum för hållbar stadsutveckling som startade år Ett nätverk organiseras inom ramen för Göteborgsregionens kommunalförbund och bidrar till GR:s arbete inom hållbar stadsutveckling. Mistra Urban Futures styrka är samarbetet mellan forskningen och den praktiska tillämpningen. Nätverkets syfte och uppgift är bl.a. att medverka i arbetet med att ta fram nya kunskaper, ansatser och verktyg som ökar förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling men även att öka delaktighet bland berörda personer i medlemskommunerna och uppmärksamma intressanta utvecklingsprocesser. Västsvenska paketet Västsvenska paketet är igång med bl.a. trängselskatt för vägar kring Göteborg, utbyggd kollektivtrafik och förbättringar för gång och cykel. Planering för olika infrastruktursatsningar pågår, bl.a. Västlänken, Marieholmstunneln och ny Götaälvbro. Kommunikations- och marknadsföringsåtgärder pågår för att förverkliga potentialen i de satsningar som görs. Målet är att förändra resvanor genom ökad kunskapen samt påverkade attityder och beteenden hos både företag, invånare och skolor. Ett nätverk för hållbart resande startades 2012 mellan 18 kommuner inom arbetsmarknadsregionen. Nätverket arbetar med flera projekt som syftar till att öka det hållbara resandet och skapa nya vägvanor. Härryda medverkar i På egna ben, Dialog med hushåll om Nya Vägvanor och Cykelutmaningen. Västkuststiftelsen 50 år Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Västkuststiftelsen har i uppdrag, från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, att förvalta 200 naturreservat, sammanlagt hektar mark. Inom Härryda kommun förvaltar Västkuststiftelsen Klippans och Risbohults naturreservat. Guidade vandringar i naturreservaten ger många tillfälle att uppleva naturen. Västkuststiftelsens huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Under 2012 firade organisationen sitt 50- årsjubileum. Miljöredovisning Härryda kommun

7 Resultat och nyckeltal Resultaten är grupperade utifrån de nationella miljömålen och på ett sätt som stämmer överens med Härryda kommuns viktigaste miljöfrågor/-problem. Energi Trafik Boende Delaktighet Naturen Nyckeltal Nyckeltalen är ett verktyg för att kunna göra jämförelser över tid av miljödata med andra kommuner. Arbetet med nyckeltal har intensifierats på lokal, regional och nationell nivå eftersom de spelar en viktig roll i uppföljningen av miljömålen. 1. Energi Detta område berör i första hand det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Energianvändning för transporter redovisas i avsnittet Trafik. Växthuseffekten innebär att växthusgaser som främst koldioxid, metan och vattenånga, men även ozon och lustgas, hindrar värmestrålning från att lämna jorden. Växthuseffekten håller jordens medeltemperatur kring plus 15 grader. Utan denna effekt skulle medeltemperaturen vara cirka 30 grader lägre. Problemen med förhöjd växthuseffekt uppstår när halterna av de gaser som normalt finns i atmosfären blir högre. Den successiva klimatförändringen framkallar miljöproblem i världen, som torka, avskogning, erosion, isavsmältning vid polerna och glaciärer, rubbade ekosystem etcetera. Den främsta orsaken till ökningen av växthusgaserna är förbränningen av fossila bränslen. En hållbar nivå för utsläppen är cirka kilogram koldioxid per person och år. Energipolitiska mål och Energiplan Kommunfullmäktige antog energipolitiska inriktningsmål år Målen lyder: Kommunen främjar och arbetar för omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens energipolitik bidrar till att minska skadliga utsläpp till mark, luft och vatten. Kommunens energiförsörjning är miljöanpassad, trygg och säker. Energiplanen för Härryda kommun är från följdes den upp och utvärderades. En ny energiplan utarbetas. Utsläpp av koldioxid Den växthusgas som i första hand bidrar till ökningen av växthuseffekten är koldioxid. Därför är utsläppet av koldioxid per person och sektor ett bra nyckeltal för att spegla situationen i Härryda kommun. De största utsläppen av koldioxid kommer från transporterna samt från anläggningar för uppvärmning av bostäder och lokaler. Koldioxidutsläpp, kg per invånare Källa: RUS Utsläppen visar en nedåtgående trend sedan Variationer mellan åren beror i till viss del av variation i nederbörd och vinterhalvårstemperatur. Utsläppen Miljöredovisning Härryda kommun 2012

8 drivs upp på grund av två kalla vintrar som medfört ökat energibehov. Tidigare har data från SCB använts för detta nyckeltal, nu används istället RUS (Regionalt uppföljningssystem som Länsstyrelserna ansvarar för, Beräkningssättet skiljer sig åt genom att trafikens påverkan baseras på trafikmängd och vägnät istället för på försåld mängd drivmedel. Energianvändning, kwh per invånare Jämförelse mellan kommuner, koldioxidutsläpp ton per invånare Källa: SCB kommunala energibalanser Energikällor De vanligaste energikällorna i kommunen är el, olja och fjärrvärme där el- och oljeanvändningen minskar i takt med fjärrvärmeutbyggnaden. Elförbrukning, MWh per invånare Källa: RUS Skillnaden mellan kommunerna består främst i en högre andel koldioxid från transporter i Härryda och Kungälv. Transporter och resvanor i kommunen beskrivs närmare i avsnittet Trafik. Energianvändning Den totala energianvändningen per invånare minskar. Hushållen samt transporterna står för den största energianvändning i kommunen. Källa: SCB kommunala energibalanser Elförbrukningen räknat per invånare har åter börjat öka efter en tidigare sjunkande trend. Vindbruk Enligt Härryda kommuns vindbruksplan, som antogs 2011, finns inga lämpliga platser för större vindkraftsverk i kommunen. På de ställen där det blåser tillräckligt avstyrs lokalisering bland annat Miljöredovisning Härryda kommun

9 på grund av höga natur- och kulturvärden eller riksintresset för flygets behov. Därför har Härryda kommun handlat upp ett vindkraftsverk. Vinnande anbud får en placering utanför Karlstad. Verket ska leverera el till kommunens fastigheter och beräknas täcka cirka 30 procent av elbehovet. Fjärrvärme Fjärrvärmeverken i Mölnlycke och Landvetter försörjer, inte bara bostäder, utan också kommunala lokaler och andra verksamhetslokaler. Enligt uppföljningen av energiplanen framgår att utbyggnaden av fjärrvärme har gått fortare än man beräknat. Levererad mängd fjärrvärme i kommunen, GWh Strategi för energieffektivisering Strategin för energieffektivisering syftar till att beskriva hur kommunen och kommunala bolag ska arbeta för att minska energianvändningen i sin verksamhet, fastigheter och transporter. Mål har satts upp för både år 2014 och Härryda samarbetar med Bollebygd och Marks kommuner i ett energieffektiviseringsprojekt. Varje år sker en uppföljning och redovisning till Energimyndigheten, som finansierar med statligt stöd. Andel fossil energi för uppvärmning av kommunala lokaler och bostäder samt bolag Källa: Härryda kommun Källa: Härryda kommun Kommunens lokaler Fjärrvärme och värmepumpar dominerar uppvärmningen av kommunens lokaler. Uppvärmningsform kommunens lokaler I diagrammet ingår eldningsolja och fossilandel i fjärrvärmen för kommunens och de majoritetsägda bolagens lokaler och bostäder. Bolagen är Bollebo, Härryda energi, Marks kraftvärme AB, Marks bostads AB och Marks fastighets AB. Energiförbrukning kommunala lokaler per ytenhet, kwh/m² Källa: Härryda kommun Källa: Härryda kommun 8 Miljöredovisning Härryda kommun 2012

10 Några goda exempel från arbetet: - En energisparkampanj har pågått i de tre kommunerna sedan hösten Kampanjen syftar till att öka medvetenheten kring energifrågan hos alla anställda samt minska den onödiga energianvändningen i kommunens lokaler och vid resor. En delutvärdering av kampanjen i Härryda kommun genomfördes under maj Resultatet visar att huvudintrycket av kampanjen är positivt och ses som ett välkommet stöd för miljöombuden i deras roll. - Efter det lyckade pilotprojektet energieffektiv brukarmedverkan, där deltagande verksamheter lyckades uppnå i genomsnitt 9 procent lägre elförbrukning och fick tillbaka en krona för varje kilowattimme el de sparat, fortsatte projektet med fler verksamheter under I Härryda kommun har tre nya verksamheter valt att delta (två förskolor och en skola). De tre äldreboendena i Härryda som ingick i pilotprojektet har valt att fortsätta ytterligare ett år. Mer information om projektet finns i uppföljningsrapporten för 2012 och på harryda.se/energiprojekt. Energismarta kommunhus Kommunhuset kom på 13:e plats, med sjuprocentig minskning av elförbrukningen, i tävlingen Energismarta kommunhus. Härrydas kommunhus blev dock vinnare i kategorin "mest innovativa åtgärd" för sin idé att dela ut fairtrademärkt choklad till de kollegor släckt och stängt av efter sig. Juryns motivering lydde "Härryda har lyckats motivera personalen till personligt engagemang och gett bra feedback på beteende. Idén har också använts i andra kommuner, vilket kännetecknar en sann innovation". Tillsammans har de 21 deltagande västsvenska kommunerna, under perioden november 2011 till april 2012, sparat kilowattimmar, vilket motsvarar en halv miljon kronor. Gatubelysning Gatubelysningen har successivt bytts ut under en femårsperiod. Lamporna är främst högtrycksnatrium, vilka är energisnålare och håller tre gånger så länge. Trots betydligt fler belysningspunkter minskar den totala energianvändningen. Det nya elljusspåret vid Finnsjön är belyst med LED-lampor. Energianvändning gatubelysning Källa: Härryda kommun Flygplats sänker sina koldioxidutsläpp Flygplatsen arbetar aktivt med att minska utsläpp av koldioxid och har en nollvision till år Göteborg Landvetter Airport är ackrediterad med högsta nivån enligt europeisk standard för sitt arbete med att reducera utsläpp av koldioxid Göteborg Landvetter Airport är på väg att bli koldioxidneutral när det gäller uppvärmning. Här värmer ett fjärrvärmesystem över kvadratmeter byggnader. Under 2012 infördes också ett fjärrkylsystem, med snö som kylmedel långt in på sommaren. Miljöredovisning Härryda kommun

11 2. Trafik De miljökvalitetsmål som främst berörs är; Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft. Utsläpp av koldioxid från trafiken redovisas i avsnittet Energi. Vägtrafiken bidrar med mest luftföroreningar. Andra källor är flygtrafiken samt anläggningar för uppvärmning av bostäder och arbetsmaskiner. Luftförorening från transporter är främst kväve- och svaveldioxider, kolväten och partiklar. Flera av dessa kan lokalt orsaka negativa effekter. - Människors hälsa påverkas negativt. - Skogens träd och jordbrukets grödor skadas. - Material som gummi, plast, metall och kalksten bryts ner snabbare. - Nedsmutsning av byggnader. Luftföroreningar kan även transporteras lång väg och orsaka skador i andra områden än där de släpps ut. Bränsleförbrukning redovisas i avsnittet Energi och buller i avsnittet Bo i Härryda. Vägtrafik Härryda kommun har en utspridd bebyggelse som koncentreras i flera större samhällen, en relativt begränsad lokal arbetsmarknad samt närhet till Göteborg. Detta ger ett stort transportbehov. En stor del av pendling och övriga persontransporter sker med bil. Bilinnehavet ligger relativt stabilt medan körsträckorna har en minskande trend från Bilinnehav, antal per 1000 invånare Körsträckor och jämförelse mellan kommuner, mil per invånare Källa: SCB. VGR = Västra Götalands län Utlevererad volym av drivmedel i Sverige, kubikmeter Källa: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet Trenden i Sverige är minskad användning av bensin och ökad dieselförbrukning. Fordonsgasen rapporteras en gång per år, varför de ser ut som toppar i diagrammet. Utlevererad volym av förnybara drivmedel i Sverige, kubikmeter Källa: SCB Källa: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet 10 Miljöredovisning Härryda kommun 2012

12 Miljöfordon Det finns flera olika definitioner av miljöfordon. De kriterier man utgår ifrån är energianvändning, avgasutsläpp samt säkerhet och i förhållande till storlek. Det finns för närvarande även en definition av supermiljöbil. Antal fordon i Härryda kommun, vissa typer av miljöfordon Källa: SCB 2011 fanns totalt 1130 registrerade bilar som drivs med antingen etanol, gas eller med någon annan form av hybridmotor. Under 2010 byggdes två fordonsgasstationer, en vid Landvetter flygplats och en vid Mölnlyckemotet. Personalleasing av miljöfordon Personalen har från 2008 erbjudits att leasa miljöfordon, 44 personer har t.o.m utnyttjat detta erbjudande. Enligt schablonberäkningar, som görs av Miljöbilscentralen, har koldioxidutsläppen minskat med 66 ton under 2012 genom att dessa bilar används istället för icke miljöbilar. Gröna Bilisters ranking Gröna Bilisters genomför årligen en ranking av Sveriges kommuner. Resultatet 2012 för Härryda kommun blev en nionde plats i länet och 32:a i riket, samma placering som RANKING VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLATS KOMMUN POÄNG 1 Trollhättan 86 2 Göteborg 80 3 Lidköping 60 3 Skövde 60 5 Borås 58 6 Falköping 56 6 Lerum 56 8 Lilla Edet 51 9 Härryda Mellerud Alingsås Mölndal Uddevalla Grästorp Kungälv Ale Vara Vårgårda Öckerö Mark Tibro Götene Hjo 13 Kollektivtrafik För Göteborgsregionens del, där Härryda kommun ingår, arbetar man med målbilden K2020. Den syftar till att samla regionen kring en målbild, i vilken kollektivtrafikens marknadsandelar ökar till 40 procent år I januari 2012 invigdes ett modernt resecentrum i Landvetter. Det är byggt för drygt resenärer. Idag stiger drygt personer på någon av de 300 bussarna som trafikerar här varje dag. Byggnaden har hög miljöprofil och är certifierad enligt Green Building. Fler pendelparkeringar för cykel och bilar har byggts. Resandet med buss har ökat kontinuerligt och i samband med att man vid årsskiftet 2012/2013 inför trängselskatt i Göteborg beräknas resandet öka ytterligare. Miljöredovisning Härryda kommun

13 Passagerare per år Källa: Västtrafik Cykla och gå 2012 byggdes 3090 meter gång- och cykelbana, varav 1190 meter utmed Flygplatsvägen. Under de tre föregående åren byggdes totalt meter gång- och cykelbana. Utbyggnaden är beroende av exploateringstakten för nya bostadsområden, eftersom nya cykelvägar även anläggs i anslutning till områdena. Cykel- och gångväg, nyanlagd meter per år I den senaste budgetproposition finns den första etappen av banan för snabbtåg mellan Göteborg och Borås med. Runt 2020 beräknas sträckan Mölnlycke Bollebygd med anslutning till Landvetter flygplats påbörjas. Den nya banan kommer att förbinda regionens två största städer; Göteborg och Borås. En sträcka som årligen trafikeras av nästan tio miljoner människor. Från Mölnlycke kommer järnvägen att dras rakt österut mot flygplatsen. Från flygplatsen följer sträckningen motorvägen till Huvdaby där järnvägen går rakt österut och norr om Rävlanda samhälle. Men det dröjer innan bygget kan starta. En så kallad järnvägsplan ska göras, staten ska köpa upp mark och detaljplan ska tas fram. Med en byggstart runt 2020 antas sträckan Mölnlycke Bollebygd stå klar runt Sträckan är en del av den framtida Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping. Källa: Härryda kommun På egna ben Sedan 2010 har skolelever i kommunen deltagit i tävlingen På egna ben deltog sex skolor i tävlingen med 421 elever från 19 klasser. Det är dryg tre gånger så många som föregående år. Barnen har samlat poäng genom att gå eller cykla till skolan och om föräldrarna ställer bilen. Syftet med tävlingen är att minska biltrafiken runt skolorna samtidigt som eleverna får mer motion och lär sig mer om miljö- och trafikfrågor. 12 Miljöredovisning Härryda kommun 2012

14 Landvetter flygplats, landningar per år Källa: Swedavia Enligt statistiken från Swedavia, har antalet passagerare som passerat Landvetter flygplats under 2011 och 2012 legat på ca 4,9 miljoner. Detta är en stor ökning särskilt med hänsyn till att antalet landningar har en minskande trend. Det är större flygplan som kör och dessa kan ta fler passagerare. Luftvårdsprogram Göteborgsregionens kommunalförbund GR och ingående kommuner medverkar, tillsammans med Vägverket och olika företag, till att följa upp och utvärdera luftkvaliteten i området samt att ta fram åtgärder till förbättringar. Detta gör man genom ett luftvårdsprogram. Utsläpp av kvävedioxid leder till försurning och övergödning. Höga halter av kvävedioxid bidrar också till produktionen av marknära ozon, vilket kan orsaka olika hälsoproblem hos människor samt skador på vegetationen. Transporterna är den dominerande källan för kvävedioxider. Det nationella miljömålet för kvävedioxid innebär bland annat att årsmedelvärdet 20 mikrogram per kubikmeter luft i huvudsak ska underskridas år Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (årsmedelvärde) är 40 mikrogram per kubikmeter luft och gäller från Mätning kvävenedfall görs vid Klippan, se diagram under Naturen i Härryda. Mätningar genomfördes i Mölnlycke Mätvärdena ligger lägre än i centrala Göteborg, men variationerna ser likadana ut, det vill säga med högre halter när trafikintensiteten är hög och vid stabil väderlek. Miljöredovisning Härryda kommun

15 3. Bo i Härryda De miljökvalitetsmål som främst berörs är; Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Utsläpp från uppvärmning redovisas i avsnittet Energi. Befolkningen fortsätter att öka med drygt en procent per år. Detta innebär ökad byggnation av bostäder och infrastruktur och därmed ökar även energianvändningen, trafiken och avfallsmängden. En ny översiktsplan antogs Den redovisar kommunens syn på hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Hållbar utveckling är en av de viktigaste strategiska frågorna. Samtidigt antogs naturvårdsplan, kulturmiljöplan, grön plan och vindbruksplan. Alla dessa har gett avtryck i översiktplanens utformning. Uthållig kommun Härryda kommun har, under åren 2007 till 2011, deltagit i Energimyndighetens program Uthållig kommun etapp 2 med energin som språngbräda, inom vilket många kommuner i landet samverkat. Mest aktiv var Härryda inom temaområdet fysisk planering, vindkraft och processledning. Kommunen ansökte om att få delta i etapp 3. Fokus i ansökan var utvecklingen av flygplatsområdet och Airport City, men ansökan blev inte antagen. Motiveringen som gavs var att det är ett intressant projekt som lyfter flygplatsens problem och möjligheter. Skulle det ha inkommit fler kommunansökningar som berörde likartade problem skulle Härrydas ansökan kunnat vara intressant. Energimyndigheten såg svårigheter att hitta samarbetsparters inom Uthållig kommun. Grönområden Grönområden är viktiga inom tätorterna. Både vuxna och barn använder dem till exempel för rekreation, umgänge, lek och fritidsaktiviteter. Grön Plan för tätorterna antogs 2012 och är ett av underlagen för översiktsplanen. Visionen i Grön Plan är att alla invånare och besökare i Härryda kommun ska ha tillgång till en trivsam utemiljö, goda grönytor och rekreation med hög kvalitet. Buller Buller kan orsaka olika hälsoproblem hos människor som sömnproblem, stress, minskning av koncentrationsförmågan eller ökning av risken för hjärtproblem. Riksdagens antagna riktvärden för samhällsbuller är 30 decibel ekvivalent ljudnivå inomhus och 55 utomhus. Maximal ljudnivå inomhus är 45 decibel nattetid och 70 vid uteplats i anslutning till bostad. Åtgärder som kan reducera buller från vägeller tågtrafik kan vara plank, bullervallar eller lägre hastighet. En annan vägbeläggning kan också ge lägre buller, liksom att byta ut fönster på huset. Främsta källorna till buller i Härryda kommun är trafiken på vägar, järnvägar och Landvetter flygplats. På flygplatsen följs bullerfrågan upp med regelbundna redovisningar av flygvägsystem. Bullerreducerande start- och landningsprocedurer har också införts, samtidigt som moderna flygplan bullrar mindre och successivt ersätter äldre plan. Trots detta är många störda av buller från flygplatsen. På grund av vägtrafiken i kommunen överskrids riktvärdet för buller vid cirka 300 fastigheter (ekvivalent buller utomhus). Här ingår endast de fastigheter där mätningar eller beräkningar har utförts. 14 Miljöredovisning Härryda kommun 2012

16 Önneröd går före Förbo bygger hyreslägenheter i norra Önneröd i Landvetter med möjlighet till egen odling. Många av lägenheterna får en egen täppa eller möjlighet till odling nära sitt boende. I december 2012 skrevs avtal om att bygga sju så kallade plusenergihus i Önneröd, Landvetter. Husen ska på årsbasis leverera mer, alternativt lika mycket värme och varmvatten (av solenergi och processenergi) som husets totala årsförbrukning. På taken ska solenergimoduler placeras men även skydd för solinstrålning för att motverka övertemperaturer. De sju husen är kopplade till en gemensam närvärmeanläggning via bergvärme som kulverteras till respektive huskropp. Konsumtionsvattnet i Härryda är mjukt och därför räcker det med låg dosering diskoch tvättmedel. Den totala hårdheten i vattnet mäts i tyska hårdhetsgrader (dh). Finnsjön och Rävlanda har 3 dh och Hällingsjö 1,5 dh. Det kommunala vattnets ph-värde är cirka 8 och har låg fluoridhalt. Vattenproduktion, kubikmeter totalt per år i vänstermarginalen och kubikmeter per person och år i högermarginalen Dricksvatten Vatten är jordens viktigaste resurs. Vi behöver rent vatten som livsmedel men också inom olika näringar. Det är viktigt att skydda denna resurs från föroreningar samt använda vattnet på ett uthålligt sätt. Tre vattenverk levererar dricksvatten i Härryda kommun. Två av dem tar råvatten från grundvattentäkter, Rävlanda och Hällingsjö. Den tredje och största är en ytvattentäkt som tar råvatten från Finnsjön i Mölnlycke. Finnsjöns vattenverk försörjer orterna Härryda, Mölnlycke, Landvetter samt Landvetter flygplats. 75 procent av kommunens befolkning är anslutna till kommunala anläggningar, medan resten får sitt dricksvatten från egna vattentäkter. En vattenförsörjningsplan är framtagen 2009 och kompletteras med ett beslutunderlag Källa: VA/Avfall, Härryda kommun. vv = vattenverk Idag i Härryda kommun är den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn drygt 140 liter eller knappt 52 kubikmeter per år. Avlopp Utsläpp av orenat avloppsvatten till yt- och grundvatten kan skada miljön och människors hälsa. I avloppsvatten finns näringsämnen som fosfor och kväve som orsakar övergödningsproblem och bakterier som kan förorena både dricksvatten och badplatser. Miljöredovisning Härryda kommun

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län

Remissupplaga oktober 2002. Förslag till Miljömål för Blekinge län Remissupplaga oktober 2002 Förslag till Miljömål för Blekinge län Miljömål för Blekinge län - remissupplaga oktober 2002 Länsstyrelsen i Blekinge län Ronnebygatan 22 371 86 KARLSKRONA telefon: 0455-870

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Miljöbokslut i Landskrona kommun

Miljöbokslut i Landskrona kommun Miljöbokslut i Landskrona kommun 1 Landskrona och Miljön 2 Ofta får man rapporter om miljön i tidningar, radio och TV, och det är mest dåliga nyheter. Djur dör, gifter sprids ut, växthuseffekten ändrar

Läs mer

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll:

Bildtema kreativitet. Om årsredovisningen. De olika avsnittens innehåll: ÅRSREDOVISNING 2014 Bildtema kreativitet Kommunen presenterar varje år ett särskilt bildtema i årsredovisningen och under åren har allt ifrån inland och kurortsliv till lokala näringsidkare och vattensporter

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning

Miljöredovisning. Skövdebostäder satsar på passivhusteknik. Klimatdialog med unga. Bilaga till kommunstyrelsens. årsredovisning Miljöredovisning Bilaga till kommunstyrelsens 2014 årsredovisning sid. 6 Första spadtaget för fossilfri fjärrvärme sid. 10 Skövdebostäder satsar på passivhusteknik sid. 12 Klimatdialog med unga sid. 18

Läs mer

Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23

Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23 Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23 Diarienummer KS/2008:87 Styrgrupp för Energiplanen Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp Samhällsbyggnadskontorets

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013

Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 RAPPORT 6557 mars 2013 Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2013 Beställningar Ordertel:

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer