Svensk* Fjärrvärme. r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå. ion. e l. tatistik 2002 NR November 20C3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk* Fjärrvärme. r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå. ion. e l. tatistik 2002 NR 03 11 35. November 20C3"

Transkript

1 Svensk Fjärrvärme r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå ion si e l tatistik 2002 NR November 20C3

2

3 STATISTIK 2002 ISSN

4 2003 Svenska Fjärrvärme Föraning ens Setvice AB

5 STATISTIK 2002 Innehåll Sammandrag Fjärrvärmedistribution Fjarrkyla Sid G,^,..^9 ^_.^._,_;# Kraftvännepmduktion.. 24 Tabeller Värmepumpar.,. ~.. 2& Kol 28 Torv 11 Industriel! spillvärme 27 Trädbränslo..,_.,. 28 Avfall 29 Definitioner och förklaringar,..,. 30 Medlemsförteckning 31

6 Svensk Fjärrvärme är fjärrvärme företagens branschorganisation, ett s,im arbetsorgan For energi eller värmeverk och andra foretag som producerar eller distiibueiar fjärrvärme eller ijarrkyli i Sverige. Föreningens uppgift är att främja utveckhngen av fjärrvärme, fjärrkyla och krafrvänne till nytta för föreningens medlemmar och deras kundtt, verka för standardisering samt följa och stödja, forskning. Svenska Tjärrvärtneföreningen hade 1.56 värjnepioduceunde medlemmar vid utgången %v Z0U2, Fjärrvärme och kraftvärme verksam heten i sammandrag Uppgifterna avser verksaniheten under 2002, Dessutom redovisas uppgifter för 2001 och Uppgifterna om effckl och distributions nätens längd avser utgängen.av rcspd&tivv år M0# tevererad värmeenerpi i TWh AhiinnLrrad värmtxflt/kt t CIW Producerad kraftvarme il Wh (nerto) Installerad Erleffrkr i GW Förbrukat bränsle ni in i TWh varav otia w ' t rad bränsle ta II beck olja av&ll industriell spillvärme tl<inc:rj;i dll elpannor produkiion trän värmepumpar 47f 3,0 4,7 & 1^4 i,ä V V 4W 4,4 2,1 4,7 1.4 Ät 41> % SIA j,u %7 13,9 t^ 3,5 u naturgas övrig! bränsle, hetvatten m m D^tiibmionsnjrcts Tan^d i km VLrkmngsgrad i pruciyu Kl 3,0 Andel förhrukat bränsle förfiärrvånne 2DD2 Anda I förbrukat bränsle för kraftvärme 2002 Naturgas lhslv :l LI>i[ l 34lH SnillUflFTTwJ #«# Avfall (fflribradslp ak.^#" Tr ""T \ 'allbpckolij Tradbiånsle

7 Abonnemang, leveranser m m Antalet fjärt varrneabonnemang uppgick vid uigangcn av 2002 till Fjärrvärme levererades vid årets slut till IHK) lägenheter i flcrbostadshus och till småhus. Leveranserna av fjärrvärme uppgick 2002 till sammanlagt 47,0 TWh. EtttTiom 2002 var ett varmare ät äanormaltj blir det n o r mat ii rsk o r r igcra de värdet högm. Av leveranserna gick 24,4 TWh til! Herho Stadshus, 3 S 6 TWh cill småhus, 4,7 TWh till industrier, 7,1 TWh till offentliga lokaler och 7,1 TWh till övriga. Den lorala abonnerade effekten var vid ärers slut 24,7 GW varav Hur bostad hus svarade för 12,0 GW, småhus för 1J GW, induberier för 2,6 GW, offcmliya lokaier for 4,3 GW och övriga för 4,1 GW. Smnmrinlagi tillfördes energi motsvarande 58.6 TWh för var mc och uiprrjikiktion under Det störsia bränder var trädbränsle som svarade (or 28 % av totalt tillförd energi. Total verkningsgraden, dvs förhållandet mellan levererad och tillförd energi inklusive tlkrafr för h]älp;iggregiit, Lippgitk till 86 procent. Vatmeleveranserna under 2002 motsvarade 3,4 GWh per km av disrrlbuiionsnäfcrs längd vid ut^iiiägen av drel. Elproduktionen i krafrvärmevcrk uppgitk 2002 till 5,2 TWh, netto. Av tillförd energi för elproduktion var kol, 39 procent, titt dominerande bränslet. Intäkter och investeringar, Medlemmarnas samlade intakter av vätmcförsäljnin% uppgick 2002 till CA I9.M miljarder kr varav 16 procent hariördi trän fatta och effektberoende avgifter inklusive itiduxtillägg uth 04 pro^nt frän energiavgifai. Medelintakten per levererad kwh var under årut 42,3 ure. Under 2002 uppgick medlemmarnas investeringar i produktions ouli disiributionsanläg&ningar till s^mmiinlagt 4,0 miljarder kr. Medel intäkt 2002 (axkl. moms) 1 II.1.1 # + a f 1> $ 4p # # <& & orejv^vr

8 Fjärrkyla Landets förslå fjärrkykmattogsi bruk I slutet a^ 200? var 28 ifcrrkykiiiäti drift Undtr 2002 levererades 5W GWh h änkyla. Leverans av fjärrkyla 1G&Z tsss B95 1WW 1&S8 13SB a»0 2CC"?00Z

9 FJAflRVARMEDISTRIBUTION ZODZ Medlom/Qr! Antal Ittgenheler i jniljtflj anelulna smäll U5 Abonnerad louorcuau mango Oisliihiilionsnatelslsngd ipznita rör! AiiväiiE 4iiänhlB inir Ii) UBimeprodjkUDn AkadGm hus t Göteborg Hetvatten TridlirinsJe Värmepump i Alingsås u # Hetvatten Alvesta frvr. ffptf ilr Wnmle 102 Arboga Tractbiänslc ArviKa.«Kl TiadbcaiiaLi Boden Bollnäs».. 4», v» Borlänge " Värmepump 1 W Avfall i\x HeEv.iELen 70 TndiisLrteSI ipjllvlrme.33 Biogjs 4 Ei 3 Träd brände 3 Borås Trjdbranslc VäfLiicpmnp! Botkyrka, Huddinge, (Sfidtmäjil FjänYDimeAH] [Hetvatten 1 TrillbedcoEjn 26 B FD m öl fa itmlusrrjdkpillvirine 4R 1 IÉ B. 'i De g erfors TrädhräTHfe Kl i VäimepioduMion S&leieiiBicp

10 FJARRVARMEDISTRIBUTION 2002 MedFsm/Oil Anlallfl gen&eler iaiihliicnj reiboaladaliiia AntHl mislulna sntihjs Abonnemd värmo leveieibd mängd lisbihiilions matels längd parvkaiörl Anirdait hrinstif 111 ni lor värmeproduktion Edsbyn u" TräfHräiit>Ee 63 Olja 1 Eksjö 2476 sas TrädlxHiiile Tndu^nell spillvärme 4 Värmepump 1 Enköping» 2,. TnadbKinsIc Hetvatten ^ > Eskilstuna 2732) Itädbrsmle Värmepump i # 2 Eslöv thfliir. nniillml 4K 41 \';il 117^.1^ V:irFlE±;>iiilip HervAiien Fagersta, TrädbränslE Ludvika HMyn,layn VäjTTTPJiBI Falkenberg TEaiibräratr bclvännt Falköping iiddbrdrt^c Hctvatlcn z Falun 816 ni Tcädbränslc 30 4) Finspång 2, Träil briinilc 71 1 VårmepiodukliUM M: SOikiKimiyi lö

11 FJARRVARMED1STRIBUTIGN 2002 Medlem/Ort i nnslirtna UcibQ^Uiisliua Alibi anslutna iiiåliua AhQUnuftd LeusrHroEl nifiiigj DlslrilmUoiianalelslaigd [panri&a rfirj AiiwäiillirSnBlain infor vasmejhodukliijn Fortum Värme AB islockholrci, Slglunir, Hirdlkndl m fl).. 77 Värmepump rrsiilbrätisle 161 fiidj^lnell ipiuväcmf 64 Gotland 217» Graninge Värme AB (blkelra m II] 52 M4 Tfädlifjii^le 50 rji(jiistritt] bpiilviimrc 21 E Gällivare Trädhräiisle fiivte Ijiduittnctl spillvämic 266 Trädbräiiälc Hetvatten 11 ÖirriRt 7 Göteborg industn ipil]värme W7H VarmipuiTip llctvattcn Göt ene Heiy.iLtCtl Trällilrärisle Iitducindl f :illtinne 2 Habo JO Hetvatten L2 Halmstad W 7SS AvlJl Tridhrän?Ie 179 Tndusiridl ^ilivärmc 45 O!,, 4 il

12 FJARRVARMEDISTRIBUTIOH 2002 MadlaWQrl Aftlal fäge ull aler I Bi>9hiiiF AnlaE flnshinib Abonnerad Levererad OisEiibutPDna 1 diets Jjni J pnmss roi\ flnvmii bränsle nt m löi "jiiiiiiproduklioii Hammarö m iiidiracriele?j»jlävafinc It! TrädhräriGtfi 6 Haparanda Hedemora Hetvarten ^ Tradbran&Ic <% wti Helsingborg lriuhirjiii:>fr Industriell &i>iilv;trnie 247 Nunnas Olja 22 Hfo 17 TrddhrimEe Olja 2 Trädhun^[c Indii^iriclE spiilvannc 33 Vänncpnmp Hällefors TcHdbriinslp Al Industriell vpilki Härjedalen Hcnattcn 4 Härnösand 4» TcHlbrarrtfc # InduslritTI spillvärme 24 lil J llio^t. f Hässleholm IntlLiMrictUpill v^fiile S Jokkmokk J Tud]>ran^!e 12

13 FJARRVARMEDtSTRIBUTION 2002 MetfleTiVOrt Anal lägenheter ianslww Ilerbostadshus anslutna småhus Aliauncrad Levererad mängd istribuliansnätels längd Iparvlsa iat\ AnvflM bränsle mm lo varmbaimtuhion Järfälla ICiUtiiiHIU Jnrlilii vinn JtBl Värmepump Hetvatten TiädbränsJc 1 Jönköping Iradbramlc Vdrmtpiintp Heliv^Eien 175 Kalix 357 I rad brände ift Kalmar TrJiJIirinsid 1 Karlshamn Industriell spillvärme ' " Karlskoga "Irädbianalc 2% 13 Karlskrona 1» "li^jbränijc Karlstad 1ratlbTäuilc Katrineholm ISI VärnTcpijJnp O Tr^[U>rJn^P Kiruna 103 TrädhriiWp rrijii'iriell v^iltvimii? 16 Klippan VäfiiiepuiTip Trldbrinsle 11 HeivflCEen 13

14 FJAflRVARMEDISTRIflUTÉGN 2002 MBEI lam/d rt Anlal lagarhblar ianatulnb Paibn5lad&huä ansljlna AboiioBiail Levererad mängd DIslribJliDianafBls längd jparwsaio^ Annan! bränsle m m löi.ämepiuduklion Kramfors Tcad bränsle Kristianstad Iciiilbiiin^lt linjes! Kristinehamn. 4!". Htyau«Kungsbacka M T>ädhrä ij:le Värmepump Kungsör TtÄdli^nsle i Kungälv SI Tcåd bränsle Köping Landskrona TM a Iiidiistrictt ^piltvdmn L l2ti Avfall 76 Iktvattm 14 Naturgas Industrfcll spu3\ i Éinni 37 Triidbranslc Laxå Tiädbraiulc Leksand Trädbrajiilc : ; ;: ; ; ;; Namigas Tradbninslc Värmepump ] Lidköping 7 Mi 12! Bé 119 Lilla Edet IiuJustridl ipillvu mr ViirmcpiTmp 'Inidhramlt J

15 FJARRVARMEDISTRIBUTION 2002 Medlem/ört Antal lägenheter i EHElllflE AflKl anälullt.1 smäll ii? Abonnerad Piangd DistrTlmlioninäleta längd (pämsä ist) Auråulliransle n inlär vannspiailjkllijn Lindesberg 3B Spillvärme Hctväiicn Linköping JT[,Ul"ä]i\le Ljungby TrudbiamlE 1 Ljusdal 72 A5 "Iradbran^le % Olja l 7 Luleå 37!> Hei velien Tridlran^le ÖvrigE 22 Lund, ÄD7 215 Naturgas Vatnicpump Tradbriinslc J l 42 Lycksele lekf llrhr K^l] Irjdbränyle l^rv 1R Malmö IKTiiliMFlinirmpEidMI ^jivajmc 755) ViiTTnrpi]m l 234 IHL1II»EHPL ipiimmk 154 Htlvjillctri 13 2 ] Malung 20 Mariestad Hsivarwii " " 15

16 FJÄRRVARMEDISTRIBUTfON Z002 MnUuntfh Anlal legehihafbj i anslllna småhus Abonnerad Levererad mango Dklribiitiimsralclslaigj (paiui^a FÖFI AmÉdiit bränsle ni in lör YBnnpprodLjktion " Trädlik ifsle Mjölby 7? " Trädhiädste "Hetvatten i. Träd bränsle 9^ i Munkfors 163 M Träbränsle Mölndal 11 "' t Itfvatttu "i Nordmaling "rrätnitänsle irnlksiriell sj>illvärni Norrköping Trädhränsle 511 Norrtälje Trädhtänsfc IndusirLcll ipiu^arm [ndustncll spill vä nu TiadbniDBlc Nynäshamn m Nässjö t.» 6, Inidbciinile Oshy JO Iradbiiini^c Oskarshamn 1'iadbrLiuiV VarmepuiTip

17 FJARRVARMEDISTRIBUTION Z002 VsdrBni/OrT Antal lägenheter i EIEILIIE anslutna småhus Abonnerad Lovcrorail mängd DE5[[lbbtllJI]3 iiälwtii längd (pamaa rorf AnvFilbranElÉ mm tär vcnneprdiluklrai] Oxelösund 3 1.V.0».. Trdustiiell spilt^iinc.1 Pajala Trjdliränslc Perstorp Ut Piteå IndiistridE spiflvprrne ; irddbräti^ 1 Ltivattsn Rindi Energi 'liiitf bränsle LSUBBE. Inmnirlilla. FlIJjuFndl 1 Ronneby IS 112 Trjdhrinsk Si Rättvik Tridhran^lc Sala Trädbiänslt; "Värmepump TalJbctkolia Sandviken Tiadbran^]<: " ' Simrishamn 4., Tiadbrtmsti: Ska " 1 3 Skellefteå I Lradbtanslt Industri11 ^pirvutme 17

18 FJARRVARMEDISTRIBUTIOH ZÖQ2 Antal JägttnliQter Hcrliastaclshuä nnslutnp AbmiiiÉiäd LEWSEBIEIII mängd Hotels färiflö Använt bränsle ni ill fär förmeprodokrlon Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken JO bitiuitricll ipillvärmi; Z (JltTvaitsn 322) C» # n s 1 HLIiibtrifTI spillviirme 1 imlnmtiell ^.J]]ll Tr:idliräi^ie Hetv^Lceii Sollentuna Solna, Sundbyberg jktirrnrrgi 6BI Stenungsund M4«4 " " i» 199 a HeLvaccen Värmepump Tallbcckolja Hcn r a[(cn Spillvdrmc 29a i Strängnäs Strömsund 1 JhmilniiihvnrBB Jifll 102 iräjbräirsfc V 'YritJiifiWth Vi 42 2 Sundsvall Sura hammar AvfiJI Bl Tridbrärr^fe 55 IndnsmelE spillvärme 50 Tal Lha: kolja 42 RTHis 17 Biogas 10 Hwvjiifn 3 TriJrfhrJEitfe ] LndustiJLll spill ännu 23 SvenLjunga c/ Sv. Brikettenergi [ Vflrmiiprnd^ii)n se Va&Uasölaldiulsfeii

19 FJARRVARMEDISTRIBUTION 20D2 IH?dksRi/On Arldl läiianhoeer i BnslWHB flqfbafiladaliiis anslulna småhus Afionieifld Levererad irämiemängd DislnbiiiianE' nitels längd (par^iga lbr> Aibvänt bränsle m m lör iraimapradirklidii Säffle Industriell spiuvjcnui 19 Hcccvjrtcn 21 Sävsjö Mel val it" 'i SöderenergT" AvM Toiv RTflii IhllbccW;a llcrvatren 3 IS A fil YM ^14 RS Indmtri;]! ^»ilkärnie 24 Söderhamn 70 ^rme >LiLiip Hel villan m 1 Södertälje" 9.SS 77, 1«R (Ket\ r ä((cn Tdltntkolja \is Ti da halm 1 Hl 12 1 Ictvan^n Tr^dliiän^lc " $ m VSnfHpiirllp M Iri.ljinndl ^tlkärmc 2# Vi Tradbcdnslt ni ". Trelleborg 4 i Trollhättan Tnidl)rait5lc 1 ^ VjJrmcjiroiJiikiiori ftir SnrierLbFii Fpd uditelqeliurgi " Varmeproduknnn w wmn Scirlcrcnfinjf i$

20 FJAtiRVARMEDISTRIBUnON 2Q07 Mfdreri/Orl AnEfil liig«nlmter iflnslufna flcrtiohadthijs UvHieiad mjingd AbarniBiad väjme Éfiskl Antal enalulrn äillåliiiä DferriiiiiiiQiisnälets längd (pant iu m] ftnubri higisla m m lar väimiiprariuktigii Uddevalla ,19 73 TTddhräii^le 109 w n ^ ^ Ulricehamn IräJbFJrrslc OIJL.... i Umeå 27F Avinll VännepLJiiip Trädbränsle 453 Hetvatten Toiy JO Upp lan dsbro, _ 49 1Ö7 1 Otja Håbo r (Grnimr^f HJJnrinll Varmil LncluHnci! ipljk r am> Värmepump JrådbränJt Uppsala Tiädbtäiisli VännLpuinp Vaggeryd «Vallentuna.. VarniLpiimp "Mdbranilc Varberg U 54 a Lndu^Encll ^piljvärni TtiidbräTisFc Vattenfall AB 45 1M2 4 ni I1T0 &\ [VytlbriiTisIc iniliiijnitu Tiyitlväriiic Taliheciiotja 77 VJirnic )Lim^ 20

21 FJÄRRVARMEDISTRIBUTION 2002 MedlenVOn Anral lägenheter iansluma Reibo^iBifgliLiT Antal anslutna Abonnerad LEVEIEFEII mängd isliibulinisnatels längd jparvisaioi) flnvtiiirbrdnsla mmflk WBrnieproOuklloi Vetlanda.. Vilhelmina SI Trädbcän^c Vimmerby m Trädhränsle Vännäs 1É r^elhräui>rc VJirniepiHnp 13 Värnamo Iclvuitm Väslervik Tcadbianslc Olja 4 Västerås IMalamwr^Aat 44 OM t Tcädbcänslc liiilbcckoljj Vjrmtpump yi 21 Västra göta 1 a ndsre gi Kärnsjukhuset _ 0 _ TcädbtäLiak Växjö i.i 179 Tfadbrin.de 569 El ÖS 4 Ystad 4#U m S7 45 Ir^iJbrdn^lf 1 k(v,l[ectl Värmepump n VämnpnMlijkEJwi för W"räe 21

22 FJÄRRVARME0J5TRIBUTIQN 2002 \ ansluliia flhrhpshidilius anslutna AborieTRil Leverernd mängh DiSlritirlionB. ralcls längd [panrl&a råi\ Använt bränsle m m lör vainlfpfddjfdion =55 14 u 31 Älmhult " n Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Trjclbrinilc 1 f ctvatttn Trädbcäinli; 1 '1 Hallsberg. KumEa 1 ra^br.in^ie Induyiicll Spillvärme V:irmepurnp Iktvamn ÖrkeJljunga Örnsköldsvik #4 Trädhrln^ic Industriell spiltvärmi \^nnepump Trjjijbr^n.ile IjidiL^HrJQll spillvacrai Östersund [JÉmlkiaflflBj liadbtin^u ÖuerkaliK Kl JndyHiicll spill Viimre VäfLnejsunip Tr^Enirfliisft 1 OvGrtarneå TrSiibcänsle M

23 FJÄRRVARMEOISTRIBUTION 2002 MmHmn/Oit Antal Ingenhet^i j anslutna flerhösiarleilije anslutn småhus Abonnerad Levererad mängd DiäLribbtloflsnalersJangd Anvflnl iteänela ni m för väiniepioouklion Samtliga medlemmar I SOO fioo Träd bränsle Väinicpump 52 m Industriell spillvärme Oiiii M:ULH &,I& 3 2U0 Hetvancn Z7fiO RTfLs 2 CH9 Tallbcekolja ti?08 ^ N# Etiogsi».'IS Gasol 1W Sol väi mc ^ Övrigt ## FJARRKYLAPflODUKTION 200? flledleni/oit Borås Eskilstuna Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Kungsbacka Linköping ihnimhniaiig kyleudd 4,5 LJ.3 LEfETETBd av. 4,4 f9 Dlblribulionsnarm längd Malmö Norrenergi Norrköping Norrtälje Ronneby Skellefteå Sollentuna Stockholm Södertälje Södertörn Uppsala %& 3 0,75 Västerås Åtvidaberg Örefara Östersund Summa TM 23U 3%

24 KRAFTVARMEPRDDUKTION Med fem/dit Installerad tletfekl HW Producerad el i netto \ Producerad värme i kombinerad drih Använi bränsle lör efpiodluklian Borås Eksjö Trädhränslc Träd bränsle 17? Enköping Eskilstuna Iradbciinik Fortum Värme Sthlm centrala SO 40 TrMbränsfe Sthlm västra Sthlm södra Trdd bränsle "[TilJb^nslc IrinlhraTilie % Gällivare Göteborg Helsingborg Biogas Hudiksvall Härnösand Jönköping Träil bran de Tridhrjn^le ii m Karlstad 32 TEadbiändc, W\ \ rdilbriin^e Kristianstad Trj,lhFäTiile Kungsbacka Lidköping Linköping S Trldliränslc RTflis 'lradbränilc "Lrädbrrinilc 33 Lycksele U na Iradbrän^r Malmö 24

25 KRAFTVÄRMEPRQDUKTION 2DDZ Medlem/Ort IzistalleiHd Producerad el inano] Producerad värme i kombinerad drift AnvrinT bränsle lör ql produktion Nnrrenergi 19 5 Ol ia 21 Nnrrköping Tradbiäanlc 37 RTflis ^0 Nyköping iniilemltifile 32 Nässjö f Trjdhrjnslc 34 Oskarshamn 7 4 > Sala 10 V> IVäiEhrlittEi! 36 Sandviken Skellefteå f i To,v 1 Tiädhrvinilij Ii SkellefteåMala " " KS TradbriinJf 16 Sundsvall m Tranås i» I Tiädbrstnilr 1 Umeå i# it m Avfall 57 Uppsala 3i7 TrädbräTisir S Varberg 1 Västerås lallkviiul}» irnjb^nsle W S7 Hi^^i^ Växjö TrwHirämie 211 Ängelholm Trjdhränhle JU '" Olia 106 TriidJiränsEe 3U Östersund 124 Tfjdhriuislc J1)»

26 KRAFTVARMEPRODUKTION 2002 Medlem/Ort Installerad eletfek! Pioduceiad el Inetto) Producerad värme i kombinerad drift Arwänl bränsle för elproduktion Medlemmar med kraftvärmeproduktion Kn\ %## TradbrånsTe OIJJ Nacurgas 594 Avfall 179 ETfl is SS Tillbcckolfa 39 Bingos 1H Oviign 69 VÄRME PUMPAR 2002 Med fam/ort Produktion av värme Eran värmepump Medlem/Un FrmlukliDrf BV värme frän värmepump Akademiska hus Gbg Borlänge Eksjö Eskilstuna Eslöv Gölenofg Järfälla Jönköping Karlstad Klippan Kungsbacka v n; Solna, Sund by b ef g Stockholm Säderhsmn UpplandsB ra Uppsala Vallentuna Vattenfall Vännäs Västerås 1.1 ti "13 Lilla Edel Malmö Oskarshamn Piteå 2 Örnsköldsvik Östersund Medlemmar totalt. M FÖRBRÄNNING AV KOL 2002 Medfnm/On Kolmängd för produktion av GWrr») Medfem/Ori Kolmängd lör produktion av Ak»dem Hus Helsingborg Linköping Norrköping Nyköping Stockholm 15 SI V 247 Uppsala Västerås Östersund Summa Medlemmar totalt 1

27 FÖRBRÄNNING AV TORV 2002 Medlem/Ort Torvmangd förproduktion BIT vamie Medlem/Dit TörvmängiJ för produktion av värme GWh Avesta Fagersia, Ludvika Gran in ge Värme AB Gällivare Haparanda Helsingborg Hudiksvall Härnösand Karlskoga Kramfors Ljungby Ljusdal Lycksele Malmö Mölndal 1" 218 Nyköping Sandviken Skellefteå Sollefteå Surah ammar Söderenergi Uddevalla Uppsala Vilhelmina Västerås Växjö Östersund Överkal ix Medlemmar (otalt INDUSTRIELL SPILLVÄRME Medlem/Dit Maltaynu spillvärme Medlom/On Malta gen spillvärme Amka Borlänge Bromölla Eksjö Graninge Göteborg Götene Halmstad Hammarö Helsingborg Hällefors Härjedalen Härnösand Hässleholm Karlshamn Kiruna Köping Landskrona Lidköping Lindesberg Malmö Nordmaling Norrtälje # Nybro Oxelösund Piteå Skellefteå Skinn skatta berg Skövde Smedjebacken Stanungsund Stockholm Sundsvall Söderenergi Varberg Vattenfall Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Medlemmar tota II s fl 23 m et v» 28 l# #7

28 FÖRBRÄNNING AV TRÄD B RÅNS LE. PELLETS M M 2002 Mängd lör produktion av värme, GUVh WEdleni/Oii TradbiänslB BriliElV Sr B Medlem/Ort Träd bränsle Brikotl/ Sra Alvesta Arboga Bollnäs Borlänge De g erfors Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta, Ludvika Falkenberg Falköping Finspång Graninge Värme AB Gällivare Göteborg Göte ne Halmstad Hammare Hedern om Helsingborg HJQ Hällefors Härnösand Hässleholm Jokkmokk Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kungsbacka Kungsör Ku ug älv Landskiona a &? 114»? '# m A 102 A. i I4JS 203 1H 55 Si Laxå Leksand Lilla Ed el Linköping Ljungby Luleå Lycksele Malmö Malung Mjölby Munkfors NoTdmaling NDiikoping NoTdälje Nässjö Oskarshamn Piteå Rindi Energi AB Ronneby Rättvik Sala Sandviken Simrishamn Skellefteå Sma diabacken Stockholm Stfängnäs Strömsund Sundsvall Surahammar Sävsjö Söderhamn Tranas Trollhättan Uddevalla Ulriceliamn UpphandsBra, Håba Uppsala is i ij»i W 40 IB # # # S » a, # # 113 ti rs n im

29 FÖRBRÄNNING AV TRÄD BRÄNSLE, PEUETS M M 2002 Mängd för produklmn ÖV värme, GWh Medleiii/Qit Brilntf pe tlä MlEdlem/Oft Trädbränsle Tnidbrängle BfikeTV' pfl " flls S:P 3002 Vaggeryd Vallentuna Vnrberg Vattenfatl Vilhelmina Vinimerby Vännäs Västervik Västerås Västragöta 1 an dsre g. Växjö # 40 a Alvsbyn Äng el halm Drkelljunga Örnsköldsvik Östersund Överkalix Övettorneä Summa m 28. # 11 FÖRBRÄNNING AV AVFALL ZODZ Med fem/ort AvtalIsinÄiiud tur picöuklioii Med lem/ort Avfallsmängd iät produktion HY värnie GWh Avesta Bollnäs Borlänge Eksjö Göteborg Halmstad Haninge, Tyresö Karl ska ga Karlstad Kiruna Köping Landskrona US m m n\t Lidköping Linköping Ljungby Malmö Norrköping Stockholm Sundsvall Uppsala Västervik Väste råa m 4 SI 11» lä, Medlemmar totalt

30 Definitioner och förklaringar t f fkkt i,,' Fjärrvärme distribution Levererad värmet/längd. Inom parentes anges leveranser till andra fjärrvärme leverantörer. Använt britnste. Vid köp av prima hetvatten från annan producent anges, dar det är möjligt, använt brände lins producenten. I annat Fall anges inköpet som hetvatten. Vid rörbränning av bränslen, anges imcrgimänf^l furu förbränning. Industriell spillvärme av ber mottagen värmtmängd. I or värmepumpar avses med producerad värme drivenetgi, vanligen elkraft, och tillvaratagen spillvärme Kraffvärme produktion Producerad! (netto) avsei kraft producerad vid generatorerna med avddrag för kraft för statronsdrift iiiklubivl' drift av fjarrvärmepumpar odi for förluster i ki^ftstatiunstransfurmatoix^i Symboler och enheter lneei finns at! redovisa Mindre än 0,5 av cnhut^n Uppgift kan e\ förekomma Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges I kw (kilowatt) I kwh (kiluwattiminl') lmw(megawatl) 1 GWh (gfgawattjrume) 1 TWli (tirawa trimma) Im' lätt eldningsolja 1 m^tung eldningsolja = 1 kj/s(kilojoule per sekund) = 3,6 M (mcgjjuidt:) = ] nuimv = i MJ/S ] 000MWli(megawattLnmat) = 3,6TJ(terajoule) = GWh = 3,6 PJ (pctapuk) = 9 # 9MVVh = 10,8 MWh

31 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Afläf sveken KWkfcflma AB ^712.^ KARLSKRONA r6io4557wq0 Fa><H5i SOS 15 Enköpings Värmeverk AB ENKÖPING tfn 01712jaoo Fa.U17123% ti A ^,^ MO!^i Nii AB 441 SI ALJNGbÅb TÉ. (t J Tax Elkihrujia itwtftl Öc Miljö AB (i.ti H6 LbKlLMUNA l uolfrli> 1000 Fas M "O Alvesta knagi AR Arboga Immjnurr Vinåt vetkei Srorg torget. R Jdhusel 73lil AkKOCA Arvika rfärrvärmi! AB ARVIKA TSnltnu kcimmun Varmeiurlwi 821 SO BOLLNÄS Horlängr Fncrgi ATI?S1 28 BORLANGli Eoristnef^i Alt BflRAS EnktHEnraei V^i»^ 4%. Stil SvinsL Huskvamii 1^ Tas i ^3 TFu 0jfi^S7ftUH Tfr, SO Ny 0)70172^9 Tfn Fa UZ7J5256 (1(1 Tla.Ul4373rtflft Fa, 0243 B63 04 T e Wöa4fcä35 Bl 00 Tax03i35?lbl Tin 036 3fl 7H 70 Fa MGIS 7fl 90 É.klbygdc h nci B' MaiLnad AB ÄSARP FaJktubcrg pneigi AR FALKEN BL KG Lfllu hncigi Afi I=ALUN Einvy.\UÄS Icknisks VcrkAB rimpäi^! FlVAU/Jiämiinnc i Vcdanda AB VETLANDA Fjänv Jime I Oiby AU 3M 22 OÄ15Y F^rluni Varaie AB I [(iingovaisti ^ronarolm ' "finll^tidb Energi AB 'ICUA \nvaviigcn 1 i t2153 VISI^V Tfn 1) Q Fas ^09 Tfii 03468h7 00 Ftt «9 JTn Ejttfl2377 4SW T& BCI l^oj2ib51l7 Tfnftttl7tf3!lDO Fai tö M Tfn 047^1 Ht 4(V Fax B3 4? Tfn O» 671 7ni>fl Fa OS 671 TU 6U Tfn W 5U W PJVO49R2B SI 30 llrijmulli rjärrvimn: AD SLOitilli" 4J 2V511 BROMÖLLA 1'fii w^451 nn m t 04S628«60 Gr.inin^c Jarfiilia Väime AB S2 17 DANDtRYd TFn 0S7.S.J #% Brdf kc kommnn ITanKcrli.hfraQn KRKCKF. CA Mnirai AB KlUSllANSTAn Tkgcrloc T:nci!i A6 69] 21 DHGLRtORS Dlngk Hio^s ATt ihl Rrftlidlfnijir;,V EllClfil Mnnkcdak kctmrnun 4# MU^KHRAI. Ethjö Entriy AB 57SBI) J :.KSJO IfuUSyjlöl 00 TaxOS9il Tfn Kix 0442» is 09 TJh t4u 20 Fax 05B64S5 Hl Tfcfl5S4iaO 00 fin OSH1B2EW TfnOiSl.WOOO hik LWfl1 W 4H GEöningC KflTmjr Väimr AB WI 2R KALMAR Cianin&e MSl,lfKraft Väinw AB ]&i 17 fjanderyd Cranini;r Väime AB 1B217 LlANflFRYU (7illiv3rc Vannivai AB lllijlisliromrwrr 4M2 2S GALLIVAllli Civlt tueigi AB NOT 29 CAVTF [cb((kifhs<ms10 0U F M W8M.S m4n 1 luog 75) SO M Vax Tbn Oö 753 SI 00 Vax 0R75J Tfn " BO hn O?707.>5 Bl Tfn YnxDlb 17S5U9 ClrVrra VSime AB Vnergivcrltcn i ITalmitaJ AB HALMS 1AD Tfn eau27l274lfl TFnDM21 tifio Fax ^(lithnicn nii^ AH julian WiMJiisC^td t GU1HBOKU HJLPU totfs' ^ll f.ihrik^bjcin I HAHO Ttn FarOll I5 25U1 I fn l ; ai03ö4l31 Z6' 31

32 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Hammare hlwigi AS SKOGTTATT. Ttn054ot iöoo TaxO.W.^l Kunununal Trkiök Tcilltbun; RäittiiKer WHA Ifilll^OKl, Tfn U41U 533 J#U FAX Hnp.ir.milj Vfrmtttrk AB AJ]iLditiv3j>cn 1 93! 3A TWAKANhA HtdfiUHjid Energi AB Lvir.lij'ciLVJ^cn 2 77Ä.13 HHDh.MOHA Hjo Enri^T AB Hufoi\ rncrgi Ali 8tlft2 KOK1H6 Huilik Krafl AD &,y 1 OM?lrU2 HUllJKbVAiX Hällcfiin Värme AR Rjirnirrönisviäeil 1 712^4 HAILEFORH Ilamrmnd hncrg; tcmiljöab S7±26 HARNf)!iflM> TL K IS 1^x^ IS Tfn Tfn 05(Hl.i A '10 t/x O5O31U5 03 Tfn 02^U7& st) UV ttu02w76sqqi Tfnft^D^.lOa ITHQ55M fqs9ll23 61 Fa ÖL Kitmmujiinrrci i liotenr AB lusfl fifitfkf KramJon, Fj invärme AB R72 S[l KRAMrORS KlUiABFiJirv^iiuttAB Liunghygatan 11 2^0 711 LJUNCfiVHFTi Kiiminch^nuii [pcr^i AB VimuTTiilfilcn KuTTjjiuri kommun KUNG5ÖH. Kungäh lncrgi ATI H2 a i XUNCJALV köpings Vijnin>liLi Snua oiiyct, RjdhuHrt Tfn Éfl 00 Fav&Sll.VMI 17 Tin OÖ UU. T^sOfil 2108^5 Ttb B 01 Tax ^ ThL 0550 DO lax 0.VJ01Ä7 47 Tb # Faftii7^oi nn TfpOmi990 0O tas 03UM32 70 Tfn ?0 00 FJJL WZZ1Z53 36 Tläi^Tcliofni fyinviuine AB 'I W^^CH IlASSlTlIOIM Ji>ttniokks Väoncveik AB 9É124 JOKKMOKK JäuiikcjEt AB j^cnlland^vännc \R civ CnniiiEc Villlie AK ftaiity?kvjj;i:ii ib Sii 35 STRÖMSUND Tiu(H512(i70 00 F3XU4T1S4LÄ0 Ttn Fa #7 Tfn UÄ ^ F& 06310frj 41 Tfn ^1 tdxo67ol 4?7^ Laudtkrcma kummiin Sradfiii^r [JfOEiiiiiffiä,iian SU LANDSKRONA I jrävörmc Akticbpliig i&522 LAXÄ Lekidiid^R^iLiviL rroduliia^i AB 7#W I.PKSAND Lnum ZntTiypiLfJukuuQ AB giknkul I KN T6i (JU Fax TftiAttT444 4tilOT Fa\U>%4 UG48 itu ÖG R, S15 TÉU » 50 Tu B 69 fonfcripiiiftfcueirlab Box 5150 KfclIbcTjwatiinJ.. M\1 ÖS JONKÖFlftC;. Kari^hamn Fnfi^i AT!.i74Z3 KARLSHAMN Karlskoga lncr$i & Miljö AB T&i&lA Fix0^1tfiS5 "ifiilhs+aisou F^x 04i'lS53 30 TlhOSBddU 01) ti dliöpinp Vännen czi: AD S riklbsfrittin # 511 4U LlDKOriNG lilla lidet» Ffiinwme All TROLLHÄTTAN Liiidt tutiju AB Sknnnaryalau & Ttn (1 hnc GS1077 0S B Tfn 0120SSO 00 Fax 1) Fax(l5Gl!l87 0JJ öl 11 KAäl^KM KjrlsMds tinnnab 651 tia KARI^TAn k jifiiicfofskmftyännc AB MARIISIAD Thi(]H29 50GG Thi H50139.^4Tf Tiawi)5ill33 «4( 7i i i4 i ixnrsnnrc LjuD <by Fncikc AB J4J IS IJUNCKV T.fuidal Tini^rp AR imfseaiaa I «2730 LJUSDAL Tlu 0372B46 OU Ta 0J72S34 43 Tln 0ii ^0^ K.lliiuthiilin Enfi^i AR ft4l ^1 KAJKLNtHOLM i^i U4U I.ukä hmjc^i Alt bu jololt Skepphhn^aran il «7jH ]Uf f\ TA,{M20 2Ä44W.32

33 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 t inris I iwrgi AB Tfn 0^635 «d [KS Oxelti EncsRi AB Tnj]Jeherj»;rägcn.f I mt> LVL tade EnciRl AB 921 i,l I.VCKSHLt Lyjckil, FTicrgi Atl GJjfiitr^i lml[[ilriodirä Jc AS3.ll Ly^kil Mnlmig^ Ijoninum Ttn 09.^2.12 Of) TfhOf2.tflfl.UnO Fa^OiSfllÄSO? ÖI3Ö1 DXhLOSlLND PajalaVänniivcrk AD Teknikvalen. ~f PAjALA Pc:^nr[H Kjärrvärmc AlS LKhrsirii^&en B1LLEBLRGA l'irchn«gi AB Ml 28 PFTFA Hindi titcrfti AB JuiiKmaniHJlan 1 A 41 S3 T«W TN097R7H59 saxny?a7i70fl Tln U9H643 Oti J4OSU173]B Fax Q49B SZÄ1 MALUNG MjrmudTrirchnnJ^ hnc^i Ah MAR!ESTAI> 'fnu5tll637lhj 1J.\ Rin!i]u Energi AB Värmeverket TroirtnrvngeJi N Tfn UU Tax Mark? Värme A«MjplhySv.in JdiTcn Kncrgi AB f 29 MJt^LBY Mnnl fiij Väfilic.ssk AB 684 Zt MUNKFORS MJhireueifeiAB 72? Ill VAST>WiS MöJnJal Entrén AB MÖLNDAL NorJmalinp, HncigiTcrit Aft do ft.raiiin c Värme A» l n U32UI76 00 FaxÖMQ Ifn UH2S5S W FaxOHZ tu r^05d]503«9 Tfn Fax02].WIf;n(] TFnO.TLftitf00 KnrHJl86 6J05 Tfn tas (#" # RnrmdtyMnjfi octi Teknik Alt KaFäihifiiiJJi^iwtM 4 72 S[J RO\"NTBY Rdij.j Ton AB Bjalkgaran t Ränviki Tckmk AB 795 so HXrrviK SalaIlchj Lnag\ AB SALA Sandviken hncrgi 4 Ii B11 40 SANDVTKCN Tfn 04171N9M Ya\ Tfu Tax QtHO Tfn02<tB700 0U ftrc fl Th, Q224.i7é 00 1^1) Tfn tax Hl OSTERSUNn Monciiergi AB Nimläljt Entr%i AB 7AI Jl NOKEUALJE Nybin fncrgi AR Tfn OS Va\ 0fl47f M 114. Thn Fas 0176I3H Tfn 04»l4SO U(? FaiO4öl I24O0 bkai.i HnaRi AB bkara ^kclfcftt^ K/,if[ Ad W W SKFLTEITFA Skilvdt kummun Tik ni'kn kr)np»rct Vjhiinrivikn BddliLL,K.iLdn 22 ^41 )L) ^KOVDE rfii[)5jl32o(k) Fax lyn Oyj«77"lf LlO 'Ba 0^07728 (É2 TfnUSUO 49WOU0 N. OSOO4^ Nynäslianin Värme Alt ÖSMO Nä«jh Affärsverk AB S^IBH NASSfO TfnOM4iHnf >h TlutEENMl 8255 Fa\0}K0"S2~J Smedtebtfiktn Fiuriui AEt (iunnar.«a^n KMFDJ^mrKFX Sol [rcituna Zinnip AB TQiO240«fJ<J0D Fa U6 32 Tfn OS623 BB 00 F»TON.^70W Ohkarslianin hrjcrgj Ail O5KARSITAWN itno^iaaj 10 Fa\ 0491 BBO # ljä133 ÄOLLLNIUNA Strän&ni, Fntrgi ATl ValoiiKCTL 1 (V414) STRANfiWÄÄ TfiT01>2fTOflOttxOJ52ima 33

34 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Sunds., imtsi AB Nnrta [äinväfigahn I ftsi 23 SUNDSVALL Suiahammar\ Kummunal Teknik AB 73i2t SUKAHAMMAK Svaliiv^Varmcvizri! AT! Sralnvs Lrommun»# 80 WALOV SvtnlinngaFnn^i AU KlmoCrJrtd L 51Z50 SVENLJUN<;A Sydkirjfl Mä^irViimtcrtl 701 M OREURO SydLr,ifr Värme Hiijed.iieii Att H51 24 Sund^vnll iydkf ifr Vänm Syd AB 20i0y MAIMO nuoéonzzyy FasD(;0175S3S Tln 022O.192 JO ]:avf>2io.lfc74 Tfti 041 fl47 S1 Hl Tfn % SO Fd L>3257$ä S Tftini9i5^i DO tai Ol^iö U4 03 lin 06MO71 1^42 Tfu010 2S62 00 Fax 0402^2 JO 'IicrpsHiflrrvormcAH Slili TIERP Irjnfefcner&i AM 571 Z4 TRANAS TcoUharlun Enf%i Aö 4ftt A9 TROITT1A7TAN UddivaJla EnirruiM'. 411 M IIDDFVAIT.A Ukittkamnf, Eat i Aä Snrrcgninn 6 SZiiä LILJUC:tHA,\LN 301 OS UMEÅ Vjiggcrydf hncrgi Alt ^7 24 VACrGERYD l'fri [» Tfn l)l40h31 2j Pas 0S2J) 4^70S7 Tfn U52246U W Fas 0J219Ö2 DO I fil U5Å\5i 2i M Fax W Tfn B 00 h4x 0901C 19^9 TFn 019J7R6 23 iax W9i?BS 21 Sydkraft Vinae TiiurA AB R1 24 SlINTJSVAH. Sydkraft ÖlVinnE AE Entrégatan.S 1O1 "1 NtiHKKOfINg SäfUc Fjärrvärme AB fffil RO SÄKFIh SrL>jjiiEntri;i AB Sfijufrjnvrigetr SAVSJÖ bos SODF.RTAIJF. ifuoto l!f67 0U FaQ(ia12 32Sl Thi Fax H W TIH as.\3na w Ttnfllft FavlHfl2H"i 10 Tfn 0H55W Ii4 "fl fdios 550 iä7s0 ValkiMiimi Njrviirmc AK KjinaLvaj^n l.i TÄBY VarhLT Fncrfii AB? Hov 11)4 J 4321 VAHfiJiRG Vattenfall AR JdLUlljilds^Jl.iil M 162 K7 STOCKHOLM V^licn^ll Kjli\ Kiflirv^niic AH 9S2.S1 KATJX, VdJieotiil VJrofe Up^^la AB 753 B2 UPPSALA rrna3.s22 2l)lflQ U )1 Tfn SS 00 Fox J Tlr,nB739SOO0 taxtift TIn ( <# Un (ils fak OiS Södccliauiu Em:(iji AE Slabliläj^irt^alan 11 Tfu Fa S 027O4IIO5. VilliEkiiiid ViruHUrcrk, AB C]ranherj;\vJsi:[L VIT JTHIMINA Tft)W fio f U?4U SädtTluim. Fiäirvännr AB 5ii>Iindava rii i 14)53 NUlttBORt; Thi QBiJI FirxDS?l4 7n.S 10 Vimmeibv Encijy AB Fnrrid^atan WI VIMMNH Till U4^276 4HJ (JU Tax Teltnitba Verken rklrnna AR Kinim kommun KIRUNA Tfn O9R07O7 21 HK OUÖOIB1 25 Vännäs Varmcvirt 9]I Bl VÄNNÄS Tln K,i091il40 10 TcltnTsVa Volten i lii^kopiuä AM Ko% 1S{)O ibl Ii LINKÖPING lel^etuöftlnjiae n«0ia2uh0 "O Fax BO 01 TfuOH 5S Fax OBSSO Värnamo Hflcrgi AU Bua 226 ti VÄRNAMO Vii[fHjci^l^ciis Värme AR Hu% Ä6(J 771 2S LUDVIKA Th, %; taso^?0l?3 4n Thi 0240R7& 00 ta N U24OI07 59 l^i 27 Siirfcnälie TirJainjIm, Enciyi AB TinOJOZlflJOO V$xäSQl7W Wt Viiiifeiiks V.ifmcvcfk AH 393? i VA. ( TF.RVnf "Jtn<>49DlS70 20 Fax » 50 S >AHOLM

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar

Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade 2003. Betesmarksarealen beräknas till 494 400 hektar JO 10 SM 0401 Korrigerad version 2004-05-06 Jordbruksmarkens användning 2003 Definitiva uppgifter Use of agricultural land 2003 Final results I korta drag Spannmålsarealen ökade medan oljeväxtarealen minskade

Läs mer

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG e EXPRESSEN GRANSKAR LÖRDAG 3 NOVEMBER 2007 HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG Kommun för kommun m Här är de tio billigaste bredbandsleverantörerna där du bor. m Uppgifterna kommer från Telepriskollen,

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Mars 2013 Tabeller 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer