Svensk* Fjärrvärme. r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå. ion. e l. tatistik 2002 NR November 20C3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk* Fjärrvärme. r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå. ion. e l. tatistik 2002 NR 03 11 35. November 20C3"

Transkript

1 Svensk Fjärrvärme r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå ion si e l tatistik 2002 NR November 20C3

2

3 STATISTIK 2002 ISSN

4 2003 Svenska Fjärrvärme Föraning ens Setvice AB

5 STATISTIK 2002 Innehåll Sammandrag Fjärrvärmedistribution Fjarrkyla Sid G,^,..^9 ^_.^._,_;# Kraftvännepmduktion.. 24 Tabeller Värmepumpar.,. ~.. 2& Kol 28 Torv 11 Industriel! spillvärme 27 Trädbränslo..,_.,. 28 Avfall 29 Definitioner och förklaringar,..,. 30 Medlemsförteckning 31

6 Svensk Fjärrvärme är fjärrvärme företagens branschorganisation, ett s,im arbetsorgan For energi eller värmeverk och andra foretag som producerar eller distiibueiar fjärrvärme eller ijarrkyli i Sverige. Föreningens uppgift är att främja utveckhngen av fjärrvärme, fjärrkyla och krafrvänne till nytta för föreningens medlemmar och deras kundtt, verka för standardisering samt följa och stödja, forskning. Svenska Tjärrvärtneföreningen hade 1.56 värjnepioduceunde medlemmar vid utgången %v Z0U2, Fjärrvärme och kraftvärme verksam heten i sammandrag Uppgifterna avser verksaniheten under 2002, Dessutom redovisas uppgifter för 2001 och Uppgifterna om effckl och distributions nätens längd avser utgängen.av rcspd&tivv år M0# tevererad värmeenerpi i TWh AhiinnLrrad värmtxflt/kt t CIW Producerad kraftvarme il Wh (nerto) Installerad Erleffrkr i GW Förbrukat bränsle ni in i TWh varav otia w ' t rad bränsle ta II beck olja av&ll industriell spillvärme tl<inc:rj;i dll elpannor produkiion trän värmepumpar 47f 3,0 4,7 & 1^4 i,ä V V 4W 4,4 2,1 4,7 1.4 Ät 41> % SIA j,u %7 13,9 t^ 3,5 u naturgas övrig! bränsle, hetvatten m m D^tiibmionsnjrcts Tan^d i km VLrkmngsgrad i pruciyu Kl 3,0 Andel förhrukat bränsle förfiärrvånne 2DD2 Anda I förbrukat bränsle för kraftvärme 2002 Naturgas lhslv :l LI>i[ l 34lH SnillUflFTTwJ #«# Avfall (fflribradslp ak.^#" Tr ""T \ 'allbpckolij Tradbiånsle

7 Abonnemang, leveranser m m Antalet fjärt varrneabonnemang uppgick vid uigangcn av 2002 till Fjärrvärme levererades vid årets slut till IHK) lägenheter i flcrbostadshus och till småhus. Leveranserna av fjärrvärme uppgick 2002 till sammanlagt 47,0 TWh. EtttTiom 2002 var ett varmare ät äanormaltj blir det n o r mat ii rsk o r r igcra de värdet högm. Av leveranserna gick 24,4 TWh til! Herho Stadshus, 3 S 6 TWh cill småhus, 4,7 TWh till industrier, 7,1 TWh till offentliga lokaler och 7,1 TWh till övriga. Den lorala abonnerade effekten var vid ärers slut 24,7 GW varav Hur bostad hus svarade för 12,0 GW, småhus för 1J GW, induberier för 2,6 GW, offcmliya lokaier for 4,3 GW och övriga för 4,1 GW. Smnmrinlagi tillfördes energi motsvarande 58.6 TWh för var mc och uiprrjikiktion under Det störsia bränder var trädbränsle som svarade (or 28 % av totalt tillförd energi. Total verkningsgraden, dvs förhållandet mellan levererad och tillförd energi inklusive tlkrafr för h]älp;iggregiit, Lippgitk till 86 procent. Vatmeleveranserna under 2002 motsvarade 3,4 GWh per km av disrrlbuiionsnäfcrs längd vid ut^iiiägen av drel. Elproduktionen i krafrvärmevcrk uppgitk 2002 till 5,2 TWh, netto. Av tillförd energi för elproduktion var kol, 39 procent, titt dominerande bränslet. Intäkter och investeringar, Medlemmarnas samlade intakter av vätmcförsäljnin% uppgick 2002 till CA I9.M miljarder kr varav 16 procent hariördi trän fatta och effektberoende avgifter inklusive itiduxtillägg uth 04 pro^nt frän energiavgifai. Medelintakten per levererad kwh var under årut 42,3 ure. Under 2002 uppgick medlemmarnas investeringar i produktions ouli disiributionsanläg&ningar till s^mmiinlagt 4,0 miljarder kr. Medel intäkt 2002 (axkl. moms) 1 II.1.1 # + a f 1> $ 4p # # <& & orejv^vr

8 Fjärrkyla Landets förslå fjärrkykmattogsi bruk I slutet a^ 200? var 28 ifcrrkykiiiäti drift Undtr 2002 levererades 5W GWh h änkyla. Leverans av fjärrkyla 1G&Z tsss B95 1WW 1&S8 13SB a»0 2CC"?00Z

9 FJAflRVARMEDISTRIBUTION ZODZ Medlom/Qr! Antal Ittgenheler i jniljtflj anelulna smäll U5 Abonnerad louorcuau mango Oisliihiilionsnatelslsngd ipznita rör! AiiväiiE 4iiänhlB inir Ii) UBimeprodjkUDn AkadGm hus t Göteborg Hetvatten TridlirinsJe Värmepump i Alingsås u # Hetvatten Alvesta frvr. ffptf ilr Wnmle 102 Arboga Tractbiänslc ArviKa.«Kl TiadbcaiiaLi Boden Bollnäs».. 4», v» Borlänge " Värmepump 1 W Avfall i\x HeEv.iELen 70 TndiisLrteSI ipjllvlrme.33 Biogjs 4 Ei 3 Träd brände 3 Borås Trjdbranslc VäfLiicpmnp! Botkyrka, Huddinge, (Sfidtmäjil FjänYDimeAH] [Hetvatten 1 TrillbedcoEjn 26 B FD m öl fa itmlusrrjdkpillvirine 4R 1 IÉ B. 'i De g erfors TrädhräTHfe Kl i VäimepioduMion S&leieiiBicp

10 FJARRVARMEDISTRIBUTION 2002 MedFsm/Oil Anlallfl gen&eler iaiihliicnj reiboaladaliiia AntHl mislulna sntihjs Abonnemd värmo leveieibd mängd lisbihiilions matels längd parvkaiörl Anirdait hrinstif 111 ni lor värmeproduktion Edsbyn u" TräfHräiit>Ee 63 Olja 1 Eksjö 2476 sas TrädlxHiiile Tndu^nell spillvärme 4 Värmepump 1 Enköping» 2,. TnadbKinsIc Hetvatten ^ > Eskilstuna 2732) Itädbrsmle Värmepump i # 2 Eslöv thfliir. nniillml 4K 41 \';il 117^.1^ V:irFlE±;>iiilip HervAiien Fagersta, TrädbränslE Ludvika HMyn,layn VäjTTTPJiBI Falkenberg TEaiibräratr bclvännt Falköping iiddbrdrt^c Hctvatlcn z Falun 816 ni Tcädbränslc 30 4) Finspång 2, Träil briinilc 71 1 VårmepiodukliUM M: SOikiKimiyi lö

11 FJARRVARMED1STRIBUTIGN 2002 Medlem/Ort i nnslirtna UcibQ^Uiisliua Alibi anslutna iiiåliua AhQUnuftd LeusrHroEl nifiiigj DlslrilmUoiianalelslaigd [panri&a rfirj AiiwäiillirSnBlain infor vasmejhodukliijn Fortum Värme AB islockholrci, Slglunir, Hirdlkndl m fl).. 77 Värmepump rrsiilbrätisle 161 fiidj^lnell ipiuväcmf 64 Gotland 217» Graninge Värme AB (blkelra m II] 52 M4 Tfädlifjii^le 50 rji(jiistritt] bpiilviimrc 21 E Gällivare Trädhräiisle fiivte Ijiduittnctl spillvämic 266 Trädbräiiälc Hetvatten 11 ÖirriRt 7 Göteborg industn ipil]värme W7H VarmipuiTip llctvattcn Göt ene Heiy.iLtCtl Trällilrärisle Iitducindl f :illtinne 2 Habo JO Hetvatten L2 Halmstad W 7SS AvlJl Tridhrän?Ie 179 Tndusiridl ^ilivärmc 45 O!,, 4 il

12 FJARRVARMEDISTRIBUTIOH 2002 MadlaWQrl Aftlal fäge ull aler I Bi>9hiiiF AnlaE flnshinib Abonnerad Levererad OisEiibutPDna 1 diets Jjni J pnmss roi\ flnvmii bränsle nt m löi "jiiiiiiproduklioii Hammarö m iiidiracriele?j»jlävafinc It! TrädhräriGtfi 6 Haparanda Hedemora Hetvarten ^ Tradbran&Ic <% wti Helsingborg lriuhirjiii:>fr Industriell &i>iilv;trnie 247 Nunnas Olja 22 Hfo 17 TrddhrimEe Olja 2 Trädhun^[c Indii^iriclE spiilvannc 33 Vänncpnmp Hällefors TcHdbriinslp Al Industriell vpilki Härjedalen Hcnattcn 4 Härnösand 4» TcHlbrarrtfc # InduslritTI spillvärme 24 lil J llio^t. f Hässleholm IntlLiMrictUpill v^fiile S Jokkmokk J Tud]>ran^!e 12

13 FJARRVARMEDtSTRIBUTION 2002 MetfleTiVOrt Anal lägenheter ianslww Ilerbostadshus anslutna småhus Aliauncrad Levererad mängd istribuliansnätels längd Iparvlsa iat\ AnvflM bränsle mm lo varmbaimtuhion Järfälla ICiUtiiiHIU Jnrlilii vinn JtBl Värmepump Hetvatten TiädbränsJc 1 Jönköping Iradbramlc Vdrmtpiintp Heliv^Eien 175 Kalix 357 I rad brände ift Kalmar TrJiJIirinsid 1 Karlshamn Industriell spillvärme ' " Karlskoga "Irädbianalc 2% 13 Karlskrona 1» "li^jbränijc Karlstad 1ratlbTäuilc Katrineholm ISI VärnTcpijJnp O Tr^[U>rJn^P Kiruna 103 TrädhriiWp rrijii'iriell v^iltvimii? 16 Klippan VäfiiiepuiTip Trldbrinsle 11 HeivflCEen 13

14 FJAflRVARMEDISTRIflUTÉGN 2002 MBEI lam/d rt Anlal lagarhblar ianatulnb Paibn5lad&huä ansljlna AboiioBiail Levererad mängd DIslribJliDianafBls längd jparwsaio^ Annan! bränsle m m löi.ämepiuduklion Kramfors Tcad bränsle Kristianstad Iciiilbiiin^lt linjes! Kristinehamn. 4!". Htyau«Kungsbacka M T>ädhrä ij:le Värmepump Kungsör TtÄdli^nsle i Kungälv SI Tcåd bränsle Köping Landskrona TM a Iiidiistrictt ^piltvdmn L l2ti Avfall 76 Iktvattm 14 Naturgas Industrfcll spu3\ i Éinni 37 Triidbranslc Laxå Tiädbraiulc Leksand Trädbrajiilc : ; ;: ; ; ;; Namigas Tradbninslc Värmepump ] Lidköping 7 Mi 12! Bé 119 Lilla Edet IiuJustridl ipillvu mr ViirmcpiTmp 'Inidhramlt J

15 FJARRVARMEDISTRIBUTION 2002 Medlem/ört Antal lägenheter i EHElllflE AflKl anälullt.1 smäll ii? Abonnerad Piangd DistrTlmlioninäleta längd (pämsä ist) Auråulliransle n inlär vannspiailjkllijn Lindesberg 3B Spillvärme Hctväiicn Linköping JT[,Ul"ä]i\le Ljungby TrudbiamlE 1 Ljusdal 72 A5 "Iradbran^le % Olja l 7 Luleå 37!> Hei velien Tridlran^le ÖvrigE 22 Lund, ÄD7 215 Naturgas Vatnicpump Tradbriinslc J l 42 Lycksele lekf llrhr K^l] Irjdbränyle l^rv 1R Malmö IKTiiliMFlinirmpEidMI ^jivajmc 755) ViiTTnrpi]m l 234 IHL1II»EHPL ipiimmk 154 Htlvjillctri 13 2 ] Malung 20 Mariestad Hsivarwii " " 15

16 FJÄRRVARMEDISTRIBUTfON Z002 MnUuntfh Anlal legehihafbj i anslllna småhus Abonnerad Levererad mango Dklribiitiimsralclslaigj (paiui^a FÖFI AmÉdiit bränsle ni in lör YBnnpprodLjktion " Trädlik ifsle Mjölby 7? " Trädhiädste "Hetvatten i. Träd bränsle 9^ i Munkfors 163 M Träbränsle Mölndal 11 "' t Itfvatttu "i Nordmaling "rrätnitänsle irnlksiriell sj>illvärni Norrköping Trädhränsle 511 Norrtälje Trädhtänsfc IndusirLcll ipiu^arm [ndustncll spill vä nu TiadbniDBlc Nynäshamn m Nässjö t.» 6, Inidbciinile Oshy JO Iradbiiini^c Oskarshamn 1'iadbrLiuiV VarmepuiTip

17 FJARRVARMEDISTRIBUTION Z002 VsdrBni/OrT Antal lägenheter i EIEILIIE anslutna småhus Abonnerad Lovcrorail mängd DE5[[lbbtllJI]3 iiälwtii längd (pamaa rorf AnvFilbranElÉ mm tär vcnneprdiluklrai] Oxelösund 3 1.V.0».. Trdustiiell spilt^iinc.1 Pajala Trjdliränslc Perstorp Ut Piteå IndiistridE spiflvprrne ; irddbräti^ 1 Ltivattsn Rindi Energi 'liiitf bränsle LSUBBE. Inmnirlilla. FlIJjuFndl 1 Ronneby IS 112 Trjdhrinsk Si Rättvik Tridhran^lc Sala Trädbiänslt; "Värmepump TalJbctkolia Sandviken Tiadbran^]<: " ' Simrishamn 4., Tiadbrtmsti: Ska " 1 3 Skellefteå I Lradbtanslt Industri11 ^pirvutme 17

18 FJARRVARMEDISTRIBUTIOH ZÖQ2 Antal JägttnliQter Hcrliastaclshuä nnslutnp AbmiiiÉiäd LEWSEBIEIII mängd Hotels färiflö Använt bränsle ni ill fär förmeprodokrlon Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken JO bitiuitricll ipillvärmi; Z (JltTvaitsn 322) C» # n s 1 HLIiibtrifTI spillviirme 1 imlnmtiell ^.J]]ll Tr:idliräi^ie Hetv^Lceii Sollentuna Solna, Sundbyberg jktirrnrrgi 6BI Stenungsund M4«4 " " i» 199 a HeLvaccen Värmepump Tallbcckolja Hcn r a[(cn Spillvdrmc 29a i Strängnäs Strömsund 1 JhmilniiihvnrBB Jifll 102 iräjbräirsfc V 'YritJiifiWth Vi 42 2 Sundsvall Sura hammar AvfiJI Bl Tridbrärr^fe 55 IndnsmelE spillvärme 50 Tal Lha: kolja 42 RTHis 17 Biogas 10 Hwvjiifn 3 TriJrfhrJEitfe ] LndustiJLll spill ännu 23 SvenLjunga c/ Sv. Brikettenergi [ Vflrmiiprnd^ii)n se Va&Uasölaldiulsfeii

19 FJARRVARMEDISTRIBUTION 20D2 IH?dksRi/On Arldl läiianhoeer i BnslWHB flqfbafiladaliiis anslulna småhus Afionieifld Levererad irämiemängd DislnbiiiianE' nitels längd (par^iga lbr> Aibvänt bränsle m m lör iraimapradirklidii Säffle Industriell spiuvjcnui 19 Hcccvjrtcn 21 Sävsjö Mel val it" 'i SöderenergT" AvM Toiv RTflii IhllbccW;a llcrvatren 3 IS A fil YM ^14 RS Indmtri;]! ^»ilkärnie 24 Söderhamn 70 ^rme >LiLiip Hel villan m 1 Södertälje" 9.SS 77, 1«R (Ket\ r ä((cn Tdltntkolja \is Ti da halm 1 Hl 12 1 Ictvan^n Tr^dliiän^lc " $ m VSnfHpiirllp M Iri.ljinndl ^tlkärmc 2# Vi Tradbcdnslt ni ". Trelleborg 4 i Trollhättan Tnidl)rait5lc 1 ^ VjJrmcjiroiJiikiiori ftir SnrierLbFii Fpd uditelqeliurgi " Varmeproduknnn w wmn Scirlcrcnfinjf i$

20 FJAtiRVARMEDISTRIBUnON 2Q07 Mfdreri/Orl AnEfil liig«nlmter iflnslufna flcrtiohadthijs UvHieiad mjingd AbarniBiad väjme Éfiskl Antal enalulrn äillåliiiä DferriiiiiiiQiisnälets längd (pant iu m] ftnubri higisla m m lar väimiiprariuktigii Uddevalla ,19 73 TTddhräii^le 109 w n ^ ^ Ulricehamn IräJbFJrrslc OIJL.... i Umeå 27F Avinll VännepLJiiip Trädbränsle 453 Hetvatten Toiy JO Upp lan dsbro, _ 49 1Ö7 1 Otja Håbo r (Grnimr^f HJJnrinll Varmil LncluHnci! ipljk r am> Värmepump JrådbränJt Uppsala Tiädbtäiisli VännLpuinp Vaggeryd «Vallentuna.. VarniLpiimp "Mdbranilc Varberg U 54 a Lndu^Encll ^piljvärni TtiidbräTisFc Vattenfall AB 45 1M2 4 ni I1T0 &\ [VytlbriiTisIc iniliiijnitu Tiyitlväriiic Taliheciiotja 77 VJirnic )Lim^ 20

21 FJÄRRVARMEDISTRIBUTION 2002 MedlenVOn Anral lägenheter iansluma Reibo^iBifgliLiT Antal anslutna Abonnerad LEVEIEFEII mängd isliibulinisnatels längd jparvisaioi) flnvtiiirbrdnsla mmflk WBrnieproOuklloi Vetlanda.. Vilhelmina SI Trädbcän^c Vimmerby m Trädhränsle Vännäs 1É r^elhräui>rc VJirniepiHnp 13 Värnamo Iclvuitm Väslervik Tcadbianslc Olja 4 Västerås IMalamwr^Aat 44 OM t Tcädbcänslc liiilbcckoljj Vjrmtpump yi 21 Västra göta 1 a ndsre gi Kärnsjukhuset _ 0 _ TcädbtäLiak Växjö i.i 179 Tfadbrin.de 569 El ÖS 4 Ystad 4#U m S7 45 Ir^iJbrdn^lf 1 k(v,l[ectl Värmepump n VämnpnMlijkEJwi för W"räe 21

22 FJÄRRVARME0J5TRIBUTIQN 2002 \ ansluliia flhrhpshidilius anslutna AborieTRil Leverernd mängh DiSlritirlionB. ralcls längd [panrl&a råi\ Använt bränsle m m lör vainlfpfddjfdion =55 14 u 31 Älmhult " n Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Trjclbrinilc 1 f ctvatttn Trädbcäinli; 1 '1 Hallsberg. KumEa 1 ra^br.in^ie Induyiicll Spillvärme V:irmepurnp Iktvamn ÖrkeJljunga Örnsköldsvik #4 Trädhrln^ic Industriell spiltvärmi \^nnepump Trjjijbr^n.ile IjidiL^HrJQll spillvacrai Östersund [JÉmlkiaflflBj liadbtin^u ÖuerkaliK Kl JndyHiicll spill Viimre VäfLnejsunip Tr^Enirfliisft 1 OvGrtarneå TrSiibcänsle M

23 FJÄRRVARMEOISTRIBUTION 2002 MmHmn/Oit Antal Ingenhet^i j anslutna flerhösiarleilije anslutn småhus Abonnerad Levererad mängd DiäLribbtloflsnalersJangd Anvflnl iteänela ni m för väiniepioouklion Samtliga medlemmar I SOO fioo Träd bränsle Väinicpump 52 m Industriell spillvärme Oiiii M:ULH &,I& 3 2U0 Hetvancn Z7fiO RTfLs 2 CH9 Tallbcekolja ti?08 ^ N# Etiogsi».'IS Gasol 1W Sol väi mc ^ Övrigt ## FJARRKYLAPflODUKTION 200? flledleni/oit Borås Eskilstuna Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Kungsbacka Linköping ihnimhniaiig kyleudd 4,5 LJ.3 LEfETETBd av. 4,4 f9 Dlblribulionsnarm längd Malmö Norrenergi Norrköping Norrtälje Ronneby Skellefteå Sollentuna Stockholm Södertälje Södertörn Uppsala %& 3 0,75 Västerås Åtvidaberg Örefara Östersund Summa TM 23U 3%

24 KRAFTVARMEPRDDUKTION Med fem/dit Installerad tletfekl HW Producerad el i netto \ Producerad värme i kombinerad drih Använi bränsle lör efpiodluklian Borås Eksjö Trädhränslc Träd bränsle 17? Enköping Eskilstuna Iradbciinik Fortum Värme Sthlm centrala SO 40 TrMbränsfe Sthlm västra Sthlm södra Trdd bränsle "[TilJb^nslc IrinlhraTilie % Gällivare Göteborg Helsingborg Biogas Hudiksvall Härnösand Jönköping Träil bran de Tridhrjn^le ii m Karlstad 32 TEadbiändc, W\ \ rdilbriin^e Kristianstad Trj,lhFäTiile Kungsbacka Lidköping Linköping S Trldliränslc RTflis 'lradbränilc "Lrädbrrinilc 33 Lycksele U na Iradbrän^r Malmö 24

25 KRAFTVÄRMEPRQDUKTION 2DDZ Medlem/Ort IzistalleiHd Producerad el inano] Producerad värme i kombinerad drift AnvrinT bränsle lör ql produktion Nnrrenergi 19 5 Ol ia 21 Nnrrköping Tradbiäanlc 37 RTflis ^0 Nyköping iniilemltifile 32 Nässjö f Trjdhrjnslc 34 Oskarshamn 7 4 > Sala 10 V> IVäiEhrlittEi! 36 Sandviken Skellefteå f i To,v 1 Tiädhrvinilij Ii SkellefteåMala " " KS TradbriinJf 16 Sundsvall m Tranås i» I Tiädbrstnilr 1 Umeå i# it m Avfall 57 Uppsala 3i7 TrädbräTisir S Varberg 1 Västerås lallkviiul}» irnjb^nsle W S7 Hi^^i^ Växjö TrwHirämie 211 Ängelholm Trjdhränhle JU '" Olia 106 TriidJiränsEe 3U Östersund 124 Tfjdhriuislc J1)»

26 KRAFTVARMEPRODUKTION 2002 Medlem/Ort Installerad eletfek! Pioduceiad el Inetto) Producerad värme i kombinerad drift Arwänl bränsle för elproduktion Medlemmar med kraftvärmeproduktion Kn\ %## TradbrånsTe OIJJ Nacurgas 594 Avfall 179 ETfl is SS Tillbcckolfa 39 Bingos 1H Oviign 69 VÄRME PUMPAR 2002 Med fam/ort Produktion av värme Eran värmepump Medlem/Un FrmlukliDrf BV värme frän värmepump Akademiska hus Gbg Borlänge Eksjö Eskilstuna Eslöv Gölenofg Järfälla Jönköping Karlstad Klippan Kungsbacka v n; Solna, Sund by b ef g Stockholm Säderhsmn UpplandsB ra Uppsala Vallentuna Vattenfall Vännäs Västerås 1.1 ti "13 Lilla Edel Malmö Oskarshamn Piteå 2 Örnsköldsvik Östersund Medlemmar totalt. M FÖRBRÄNNING AV KOL 2002 Medfnm/On Kolmängd för produktion av GWrr») Medfem/Ori Kolmängd lör produktion av Ak»dem Hus Helsingborg Linköping Norrköping Nyköping Stockholm 15 SI V 247 Uppsala Västerås Östersund Summa Medlemmar totalt 1

27 FÖRBRÄNNING AV TORV 2002 Medlem/Ort Torvmangd förproduktion BIT vamie Medlem/Dit TörvmängiJ för produktion av värme GWh Avesta Fagersia, Ludvika Gran in ge Värme AB Gällivare Haparanda Helsingborg Hudiksvall Härnösand Karlskoga Kramfors Ljungby Ljusdal Lycksele Malmö Mölndal 1" 218 Nyköping Sandviken Skellefteå Sollefteå Surah ammar Söderenergi Uddevalla Uppsala Vilhelmina Västerås Växjö Östersund Överkal ix Medlemmar (otalt INDUSTRIELL SPILLVÄRME Medlem/Dit Maltaynu spillvärme Medlom/On Malta gen spillvärme Amka Borlänge Bromölla Eksjö Graninge Göteborg Götene Halmstad Hammarö Helsingborg Hällefors Härjedalen Härnösand Hässleholm Karlshamn Kiruna Köping Landskrona Lidköping Lindesberg Malmö Nordmaling Norrtälje # Nybro Oxelösund Piteå Skellefteå Skinn skatta berg Skövde Smedjebacken Stanungsund Stockholm Sundsvall Söderenergi Varberg Vattenfall Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Medlemmar tota II s fl 23 m et v» 28 l# #7

28 FÖRBRÄNNING AV TRÄD B RÅNS LE. PELLETS M M 2002 Mängd lör produktion av värme, GUVh WEdleni/Oii TradbiänslB BriliElV Sr B Medlem/Ort Träd bränsle Brikotl/ Sra Alvesta Arboga Bollnäs Borlänge De g erfors Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta, Ludvika Falkenberg Falköping Finspång Graninge Värme AB Gällivare Göteborg Göte ne Halmstad Hammare Hedern om Helsingborg HJQ Hällefors Härnösand Hässleholm Jokkmokk Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kungsbacka Kungsör Ku ug älv Landskiona a &? 114»? '# m A 102 A. i I4JS 203 1H 55 Si Laxå Leksand Lilla Ed el Linköping Ljungby Luleå Lycksele Malmö Malung Mjölby Munkfors NoTdmaling NDiikoping NoTdälje Nässjö Oskarshamn Piteå Rindi Energi AB Ronneby Rättvik Sala Sandviken Simrishamn Skellefteå Sma diabacken Stockholm Stfängnäs Strömsund Sundsvall Surahammar Sävsjö Söderhamn Tranas Trollhättan Uddevalla Ulriceliamn UpphandsBra, Håba Uppsala is i ij»i W 40 IB # # # S » a, # # 113 ti rs n im

29 FÖRBRÄNNING AV TRÄD BRÄNSLE, PEUETS M M 2002 Mängd för produklmn ÖV värme, GWh Medleiii/Qit Brilntf pe tlä MlEdlem/Oft Trädbränsle Tnidbrängle BfikeTV' pfl " flls S:P 3002 Vaggeryd Vallentuna Vnrberg Vattenfatl Vilhelmina Vinimerby Vännäs Västervik Västerås Västragöta 1 an dsre g. Växjö # 40 a Alvsbyn Äng el halm Drkelljunga Örnsköldsvik Östersund Överkalix Övettorneä Summa m 28. # 11 FÖRBRÄNNING AV AVFALL ZODZ Med fem/ort AvtalIsinÄiiud tur picöuklioii Med lem/ort Avfallsmängd iät produktion HY värnie GWh Avesta Bollnäs Borlänge Eksjö Göteborg Halmstad Haninge, Tyresö Karl ska ga Karlstad Kiruna Köping Landskrona US m m n\t Lidköping Linköping Ljungby Malmö Norrköping Stockholm Sundsvall Uppsala Västervik Väste råa m 4 SI 11» lä, Medlemmar totalt

30 Definitioner och förklaringar t f fkkt i,,' Fjärrvärme distribution Levererad värmet/längd. Inom parentes anges leveranser till andra fjärrvärme leverantörer. Använt britnste. Vid köp av prima hetvatten från annan producent anges, dar det är möjligt, använt brände lins producenten. I annat Fall anges inköpet som hetvatten. Vid rörbränning av bränslen, anges imcrgimänf^l furu förbränning. Industriell spillvärme av ber mottagen värmtmängd. I or värmepumpar avses med producerad värme drivenetgi, vanligen elkraft, och tillvaratagen spillvärme Kraffvärme produktion Producerad! (netto) avsei kraft producerad vid generatorerna med avddrag för kraft för statronsdrift iiiklubivl' drift av fjarrvärmepumpar odi for förluster i ki^ftstatiunstransfurmatoix^i Symboler och enheter lneei finns at! redovisa Mindre än 0,5 av cnhut^n Uppgift kan e\ förekomma Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges I kw (kilowatt) I kwh (kiluwattiminl') lmw(megawatl) 1 GWh (gfgawattjrume) 1 TWli (tirawa trimma) Im' lätt eldningsolja 1 m^tung eldningsolja = 1 kj/s(kilojoule per sekund) = 3,6 M (mcgjjuidt:) = ] nuimv = i MJ/S ] 000MWli(megawattLnmat) = 3,6TJ(terajoule) = GWh = 3,6 PJ (pctapuk) = 9 # 9MVVh = 10,8 MWh

31 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Afläf sveken KWkfcflma AB ^712.^ KARLSKRONA r6io4557wq0 Fa><H5i SOS 15 Enköpings Värmeverk AB ENKÖPING tfn 01712jaoo Fa.U17123% ti A ^,^ MO!^i Nii AB 441 SI ALJNGbÅb TÉ. (t J Tax Elkihrujia itwtftl Öc Miljö AB (i.ti H6 LbKlLMUNA l uolfrli> 1000 Fas M "O Alvesta knagi AR Arboga Immjnurr Vinåt vetkei Srorg torget. R Jdhusel 73lil AkKOCA Arvika rfärrvärmi! AB ARVIKA TSnltnu kcimmun Varmeiurlwi 821 SO BOLLNÄS Horlängr Fncrgi ATI?S1 28 BORLANGli Eoristnef^i Alt BflRAS EnktHEnraei V^i»^ 4%. Stil SvinsL Huskvamii 1^ Tas i ^3 TFu 0jfi^S7ftUH Tfr, SO Ny 0)70172^9 Tfn Fa UZ7J5256 (1(1 Tla.Ul4373rtflft Fa, 0243 B63 04 T e Wöa4fcä35 Bl 00 Tax03i35?lbl Tin 036 3fl 7H 70 Fa MGIS 7fl 90 É.klbygdc h nci B' MaiLnad AB ÄSARP FaJktubcrg pneigi AR FALKEN BL KG Lfllu hncigi Afi I=ALUN Einvy.\UÄS Icknisks VcrkAB rimpäi^! FlVAU/Jiämiinnc i Vcdanda AB VETLANDA Fjänv Jime I Oiby AU 3M 22 OÄ15Y F^rluni Varaie AB I [(iingovaisti ^ronarolm ' "finll^tidb Energi AB 'ICUA \nvaviigcn 1 i t2153 VISI^V Tfn 1) Q Fas ^09 Tfii 03468h7 00 Ftt «9 JTn Ejttfl2377 4SW T& BCI l^oj2ib51l7 Tfnftttl7tf3!lDO Fai tö M Tfn 047^1 Ht 4(V Fax B3 4? Tfn O» 671 7ni>fl Fa OS 671 TU 6U Tfn W 5U W PJVO49R2B SI 30 llrijmulli rjärrvimn: AD SLOitilli" 4J 2V511 BROMÖLLA 1'fii w^451 nn m t 04S628«60 Gr.inin^c Jarfiilia Väime AB S2 17 DANDtRYd TFn 0S7.S.J #% Brdf kc kommnn ITanKcrli.hfraQn KRKCKF. CA Mnirai AB KlUSllANSTAn Tkgcrloc T:nci!i A6 69] 21 DHGLRtORS Dlngk Hio^s ATt ihl Rrftlidlfnijir;,V EllClfil Mnnkcdak kctmrnun 4# MU^KHRAI. Ethjö Entriy AB 57SBI) J :.KSJO IfuUSyjlöl 00 TaxOS9il Tfn Kix 0442» is 09 TJh t4u 20 Fax 05B64S5 Hl Tfcfl5S4iaO 00 fin OSH1B2EW TfnOiSl.WOOO hik LWfl1 W 4H GEöningC KflTmjr Väimr AB WI 2R KALMAR Cianin&e MSl,lfKraft Väinw AB ]&i 17 fjanderyd Cranini;r Väime AB 1B217 LlANflFRYU (7illiv3rc Vannivai AB lllijlisliromrwrr 4M2 2S GALLIVAllli Civlt tueigi AB NOT 29 CAVTF [cb((kifhs<ms10 0U F M W8M.S m4n 1 luog 75) SO M Vax Tbn Oö 753 SI 00 Vax 0R75J Tfn " BO hn O?707.>5 Bl Tfn YnxDlb 17S5U9 ClrVrra VSime AB Vnergivcrltcn i ITalmitaJ AB HALMS 1AD Tfn eau27l274lfl TFnDM21 tifio Fax ^(lithnicn nii^ AH julian WiMJiisC^td t GU1HBOKU HJLPU totfs' ^ll f.ihrik^bjcin I HAHO Ttn FarOll I5 25U1 I fn l ; ai03ö4l31 Z6' 31

32 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Hammare hlwigi AS SKOGTTATT. Ttn054ot iöoo TaxO.W.^l Kunununal Trkiök Tcilltbun; RäittiiKer WHA Ifilll^OKl, Tfn U41U 533 J#U FAX Hnp.ir.milj Vfrmtttrk AB AJ]iLditiv3j>cn 1 93! 3A TWAKANhA HtdfiUHjid Energi AB Lvir.lij'ciLVJ^cn 2 77Ä.13 HHDh.MOHA Hjo Enri^T AB Hufoi\ rncrgi Ali 8tlft2 KOK1H6 Huilik Krafl AD &,y 1 OM?lrU2 HUllJKbVAiX Hällcfiin Värme AR Rjirnirrönisviäeil 1 712^4 HAILEFORH Ilamrmnd hncrg; tcmiljöab S7±26 HARNf)!iflM> TL K IS 1^x^ IS Tfn Tfn 05(Hl.i A '10 t/x O5O31U5 03 Tfn 02^U7& st) UV ttu02w76sqqi Tfnft^D^.lOa ITHQ55M fqs9ll23 61 Fa ÖL Kitmmujiinrrci i liotenr AB lusfl fifitfkf KramJon, Fj invärme AB R72 S[l KRAMrORS KlUiABFiJirv^iiuttAB Liunghygatan 11 2^0 711 LJUNCfiVHFTi Kiiminch^nuii [pcr^i AB VimuTTiilfilcn KuTTjjiuri kommun KUNG5ÖH. Kungäh lncrgi ATI H2 a i XUNCJALV köpings Vijnin>liLi Snua oiiyct, RjdhuHrt Tfn Éfl 00 Fav&Sll.VMI 17 Tin OÖ UU. T^sOfil 2108^5 Ttb B 01 Tax ^ ThL 0550 DO lax 0.VJ01Ä7 47 Tb # Faftii7^oi nn TfpOmi990 0O tas 03UM32 70 Tfn ?0 00 FJJL WZZ1Z53 36 Tläi^Tcliofni fyinviuine AB 'I W^^CH IlASSlTlIOIM Ji>ttniokks Väoncveik AB 9É124 JOKKMOKK JäuiikcjEt AB j^cnlland^vännc \R civ CnniiiEc Villlie AK ftaiity?kvjj;i:ii ib Sii 35 STRÖMSUND Tiu(H512(i70 00 F3XU4T1S4LÄ0 Ttn Fa #7 Tfn UÄ ^ F& 06310frj 41 Tfn ^1 tdxo67ol 4?7^ Laudtkrcma kummiin Sradfiii^r [JfOEiiiiiffiä,iian SU LANDSKRONA I jrävörmc Akticbpliig i&522 LAXÄ Lekidiid^R^iLiviL rroduliia^i AB 7#W I.PKSAND Lnum ZntTiypiLfJukuuQ AB giknkul I KN T6i (JU Fax TftiAttT444 4tilOT Fa\U>%4 UG48 itu ÖG R, S15 TÉU » 50 Tu B 69 fonfcripiiiftfcueirlab Box 5150 KfclIbcTjwatiinJ.. M\1 ÖS JONKÖFlftC;. Kari^hamn Fnfi^i AT!.i74Z3 KARLSHAMN Karlskoga lncr$i & Miljö AB T&i&lA Fix0^1tfiS5 "ifiilhs+aisou F^x 04i'lS53 30 TlhOSBddU 01) ti dliöpinp Vännen czi: AD S riklbsfrittin # 511 4U LlDKOriNG lilla lidet» Ffiinwme All TROLLHÄTTAN Liiidt tutiju AB Sknnnaryalau & Ttn (1 hnc GS1077 0S B Tfn 0120SSO 00 Fax 1) Fax(l5Gl!l87 0JJ öl 11 KAäl^KM KjrlsMds tinnnab 651 tia KARI^TAn k jifiiicfofskmftyännc AB MARIISIAD Thi(]H29 50GG Thi H50139.^4Tf Tiawi)5ill33 «4( 7i i i4 i ixnrsnnrc LjuD <by Fncikc AB J4J IS IJUNCKV T.fuidal Tini^rp AR imfseaiaa I «2730 LJUSDAL Tlu 0372B46 OU Ta 0J72S34 43 Tln 0ii ^0^ K.lliiuthiilin Enfi^i AR ft4l ^1 KAJKLNtHOLM i^i U4U I.ukä hmjc^i Alt bu jololt Skepphhn^aran il «7jH ]Uf f\ TA,{M20 2Ä44W.32

33 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 t inris I iwrgi AB Tfn 0^635 «d [KS Oxelti EncsRi AB Tnj]Jeherj»;rägcn.f I mt> LVL tade EnciRl AB 921 i,l I.VCKSHLt Lyjckil, FTicrgi Atl GJjfiitr^i lml[[ilriodirä Jc AS3.ll Ly^kil Mnlmig^ Ijoninum Ttn 09.^2.12 Of) TfhOf2.tflfl.UnO Fa^OiSfllÄSO? ÖI3Ö1 DXhLOSlLND PajalaVänniivcrk AD Teknikvalen. ~f PAjALA Pc:^nr[H Kjärrvärmc AlS LKhrsirii^&en B1LLEBLRGA l'irchn«gi AB Ml 28 PFTFA Hindi titcrfti AB JuiiKmaniHJlan 1 A 41 S3 T«W TN097R7H59 saxny?a7i70fl Tln U9H643 Oti J4OSU173]B Fax Q49B SZÄ1 MALUNG MjrmudTrirchnnJ^ hnc^i Ah MAR!ESTAI> 'fnu5tll637lhj 1J.\ Rin!i]u Energi AB Värmeverket TroirtnrvngeJi N Tfn UU Tax Mark? Värme A«MjplhySv.in JdiTcn Kncrgi AB f 29 MJt^LBY Mnnl fiij Väfilic.ssk AB 684 Zt MUNKFORS MJhireueifeiAB 72? Ill VAST>WiS MöJnJal Entrén AB MÖLNDAL NorJmalinp, HncigiTcrit Aft do ft.raiiin c Värme A» l n U32UI76 00 FaxÖMQ Ifn UH2S5S W FaxOHZ tu r^05d]503«9 Tfn Fax02].WIf;n(] TFnO.TLftitf00 KnrHJl86 6J05 Tfn tas (#" # RnrmdtyMnjfi octi Teknik Alt KaFäihifiiiJJi^iwtM 4 72 S[J RO\"NTBY Rdij.j Ton AB Bjalkgaran t Ränviki Tckmk AB 795 so HXrrviK SalaIlchj Lnag\ AB SALA Sandviken hncrgi 4 Ii B11 40 SANDVTKCN Tfn 04171N9M Ya\ Tfu Tax QtHO Tfn02<tB700 0U ftrc fl Th, Q224.i7é 00 1^1) Tfn tax Hl OSTERSUNn Monciiergi AB Nimläljt Entr%i AB 7AI Jl NOKEUALJE Nybin fncrgi AR Tfn OS Va\ 0fl47f M 114. Thn Fas 0176I3H Tfn 04»l4SO U(? FaiO4öl I24O0 bkai.i HnaRi AB bkara ^kclfcftt^ K/,if[ Ad W W SKFLTEITFA Skilvdt kummun Tik ni'kn kr)np»rct Vjhiinrivikn BddliLL,K.iLdn 22 ^41 )L) ^KOVDE rfii[)5jl32o(k) Fax lyn Oyj«77"lf LlO 'Ba 0^07728 (É2 TfnUSUO 49WOU0 N. OSOO4^ Nynäslianin Värme Alt ÖSMO Nä«jh Affärsverk AB S^IBH NASSfO TfnOM4iHnf >h TlutEENMl 8255 Fa\0}K0"S2~J Smedtebtfiktn Fiuriui AEt (iunnar.«a^n KMFDJ^mrKFX Sol [rcituna Zinnip AB TQiO240«fJ<J0D Fa U6 32 Tfn OS623 BB 00 F»TON.^70W Ohkarslianin hrjcrgj Ail O5KARSITAWN itno^iaaj 10 Fa\ 0491 BBO # ljä133 ÄOLLLNIUNA Strän&ni, Fntrgi ATl ValoiiKCTL 1 (V414) STRANfiWÄÄ TfiT01>2fTOflOttxOJ52ima 33

34 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Sunds., imtsi AB Nnrta [äinväfigahn I ftsi 23 SUNDSVALL Suiahammar\ Kummunal Teknik AB 73i2t SUKAHAMMAK Svaliiv^Varmcvizri! AT! Sralnvs Lrommun»# 80 WALOV SvtnlinngaFnn^i AU KlmoCrJrtd L 51Z50 SVENLJUN<;A Sydkirjfl Mä^irViimtcrtl 701 M OREURO SydLr,ifr Värme Hiijed.iieii Att H51 24 Sund^vnll iydkf ifr Vänm Syd AB 20i0y MAIMO nuoéonzzyy FasD(;0175S3S Tln 022O.192 JO ]:avf>2io.lfc74 Tfti 041 fl47 S1 Hl Tfn % SO Fd L>3257$ä S Tftini9i5^i DO tai Ol^iö U4 03 lin 06MO71 1^42 Tfu010 2S62 00 Fax 0402^2 JO 'IicrpsHiflrrvormcAH Slili TIERP Irjnfefcner&i AM 571 Z4 TRANAS TcoUharlun Enf%i Aö 4ftt A9 TROITT1A7TAN UddivaJla EnirruiM'. 411 M IIDDFVAIT.A Ukittkamnf, Eat i Aä Snrrcgninn 6 SZiiä LILJUC:tHA,\LN 301 OS UMEÅ Vjiggcrydf hncrgi Alt ^7 24 VACrGERYD l'fri [» Tfn l)l40h31 2j Pas 0S2J) 4^70S7 Tfn U52246U W Fas 0J219Ö2 DO I fil U5Å\5i 2i M Fax W Tfn B 00 h4x 0901C 19^9 TFn 019J7R6 23 iax W9i?BS 21 Sydkraft Vinae TiiurA AB R1 24 SlINTJSVAH. Sydkraft ÖlVinnE AE Entrégatan.S 1O1 "1 NtiHKKOfINg SäfUc Fjärrvärme AB fffil RO SÄKFIh SrL>jjiiEntri;i AB Sfijufrjnvrigetr SAVSJÖ bos SODF.RTAIJF. ifuoto l!f67 0U FaQ(ia12 32Sl Thi Fax H W TIH as.\3na w Ttnfllft FavlHfl2H"i 10 Tfn 0H55W Ii4 "fl fdios 550 iä7s0 ValkiMiimi Njrviirmc AK KjinaLvaj^n l.i TÄBY VarhLT Fncrfii AB? Hov 11)4 J 4321 VAHfiJiRG Vattenfall AR JdLUlljilds^Jl.iil M 162 K7 STOCKHOLM V^licn^ll Kjli\ Kiflirv^niic AH 9S2.S1 KATJX, VdJieotiil VJrofe Up^^la AB 753 B2 UPPSALA rrna3.s22 2l)lflQ U )1 Tfn SS 00 Fox J Tlr,nB739SOO0 taxtift TIn ( <# Un (ils fak OiS Södccliauiu Em:(iji AE Slabliläj^irt^alan 11 Tfu Fa S 027O4IIO5. VilliEkiiiid ViruHUrcrk, AB C]ranherj;\vJsi:[L VIT JTHIMINA Tft)W fio f U?4U SädtTluim. Fiäirvännr AB 5ii>Iindava rii i 14)53 NUlttBORt; Thi QBiJI FirxDS?l4 7n.S 10 Vimmeibv Encijy AB Fnrrid^atan WI VIMMNH Till U4^276 4HJ (JU Tax Teltnitba Verken rklrnna AR Kinim kommun KIRUNA Tfn O9R07O7 21 HK OUÖOIB1 25 Vännäs Varmcvirt 9]I Bl VÄNNÄS Tln K,i091il40 10 TcltnTsVa Volten i lii^kopiuä AM Ko% 1S{)O ibl Ii LINKÖPING lel^etuöftlnjiae n«0ia2uh0 "O Fax BO 01 TfuOH 5S Fax OBSSO Värnamo Hflcrgi AU Bua 226 ti VÄRNAMO Vii[fHjci^l^ciis Värme AR Hu% Ä6(J 771 2S LUDVIKA Th, %; taso^?0l?3 4n Thi 0240R7& 00 ta N U24OI07 59 l^i 27 Siirfcnälie TirJainjIm, Enciyi AB TinOJOZlflJOO V$xäSQl7W Wt Viiiifeiiks V.ifmcvcfk AH 393? i VA. ( TF.RVnf "Jtn<>49DlS70 20 Fax » 50 S >AHOLM

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Sverigebarometern 2011

Sverigebarometern 2011 2011-05-16 Kontaktperson För mer information kontakta: Michael Blaxland, 0708-30 70 03 michael.blaxland@reseguiden.se Materialet får användas fritt med hänvisning till källan. Sverigebarometern 2011 Fakta.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms.

Villa med fjärrvärme med en årsförbrukning på 20 000 kwh Totalpris öre/kwh inklusive moms. Stockholms län - kommun Ort Företag 2004 2005 2005 jfr 2004 Stockholm -centrala Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -närvärme Fortum Värme, AB 83,5 87,8 5% Stockholm -södra Fortum Värme, AB 83,5 87,8

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen

Blodtrycksmätning. D Danderyd Apotek Hjärtat Enebyängen Blodtrycksmätning A Angered Apotek Hjärtat Angered Centrum Arboga Apotek Hjärtat Ahllöfsgatan Arlandastad Apotek Hjärtat Eurostop Arvika Apotek Hjärtat Torget B Bengtsfors Apotek Hjärtat Storgatan Bromma

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Apotek som för Trust in Lust sortimentet

Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apotek som för Trust in Lust sortimentet Apoteket Källan Apoteket Hästhoven Apoteket Lärkan Apoteket Kupolen Apoteket Bävern Apoteket Vikingen Apoteket Tallen Apoteket Tallen Apoteket Eken Apoteket Fyra

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 30 Torggatan 8 Ge-Pe Läkarkonsult AB, 556830-6053 Arlanda 190 60 Sky City 5 Arvidsjaur 933 31 Sjukstugegatan 3 A-hälsan AB, 556262-2273 Arvika 671 29 Strandvägen 2 Askersund 696 30 Trädgårdsgatan

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i

Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Affärsverken Elnät i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox 530371 23 KARLSKRONATel växel : 0455-78300 Affärsverken Energi i Karlskrona ABVD el. motsv : Jan Svenssonwww.affarsverken.seBox

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82

Kista Electrum/216 164 40 KISTA Besöksadr. Kistagången 16/ Isafjordsg. 22 plan 3 tel 08-752 55 00 fax 08-752 60 82 Huvudkontor Box 4080 171 04 SOLNA Besöksadress: Hemvärnsgatan 8 tel 08-627 43 00 fax 08-627 43 99 E-post: info@previa.se Stockholms län (100) Arlanda Box 20 190 45 STOCKHOLM- ARLANDA - Sky City, Arlanda

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se

BOLLNÄS Ahlsell AB Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 www.ahlsell.se AVESTA Prästgatan 50 774 35 AVESTA 0226-517 36 BOLLNÄS Aseavägen 4 821 30 BOLLNÄS 0278-173 40 BORLÄNGE Hejargatan 8 781 71 BORLÄNGE 0243-25 73 00 BORÅS Elinsdalgatan 15 504 33 BORÅS 033-23 77 00 BORÅS

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Energiundersökning 2008 (2005)

Energiundersökning 2008 (2005) Energiundersökning 2008 (2005) 30 augusti 2012 Anders Lingsten 1 Deltagare Energiundersökning: Resultat 2008 (2005) Vattenverk Vattenledningsnät Avloppsledningsnät Avloppsreningsverk Kommuner 68 (39) 71

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer

Kammarkollegiet Statens inköpscentral Företagshälsovård 2015 dnr 96-95-2014. Bilaga orter, mottagningar och underleverantörer Alingsås 441 32 Stråhles Allé Bohus 445 38 Göteborgsvägen 219 Bollnäs 821 43 Långgatan 11 Borås 504 51 Åsboholmsgatan 6 Edsbyn 823 32 Långgatan 15 Göteborg 411 18 Otterhällegatan 2 Hallsberg 694 35 Hasselvägen

Läs mer