Svensk* Fjärrvärme. r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå. ion. e l. tatistik 2002 NR November 20C3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk* Fjärrvärme. r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå. ion. e l. tatistik 2002 NR 03 11 35. November 20C3"

Transkript

1 Svensk Fjärrvärme r <^rw. dismjpution produktion djsfni grknad stotlstiz rå ion si e l tatistik 2002 NR November 20C3

2

3 STATISTIK 2002 ISSN

4 2003 Svenska Fjärrvärme Föraning ens Setvice AB

5 STATISTIK 2002 Innehåll Sammandrag Fjärrvärmedistribution Fjarrkyla Sid G,^,..^9 ^_.^._,_;# Kraftvännepmduktion.. 24 Tabeller Värmepumpar.,. ~.. 2& Kol 28 Torv 11 Industriel! spillvärme 27 Trädbränslo..,_.,. 28 Avfall 29 Definitioner och förklaringar,..,. 30 Medlemsförteckning 31

6 Svensk Fjärrvärme är fjärrvärme företagens branschorganisation, ett s,im arbetsorgan For energi eller värmeverk och andra foretag som producerar eller distiibueiar fjärrvärme eller ijarrkyli i Sverige. Föreningens uppgift är att främja utveckhngen av fjärrvärme, fjärrkyla och krafrvänne till nytta för föreningens medlemmar och deras kundtt, verka för standardisering samt följa och stödja, forskning. Svenska Tjärrvärtneföreningen hade 1.56 värjnepioduceunde medlemmar vid utgången %v Z0U2, Fjärrvärme och kraftvärme verksam heten i sammandrag Uppgifterna avser verksaniheten under 2002, Dessutom redovisas uppgifter för 2001 och Uppgifterna om effckl och distributions nätens längd avser utgängen.av rcspd&tivv år M0# tevererad värmeenerpi i TWh AhiinnLrrad värmtxflt/kt t CIW Producerad kraftvarme il Wh (nerto) Installerad Erleffrkr i GW Förbrukat bränsle ni in i TWh varav otia w ' t rad bränsle ta II beck olja av&ll industriell spillvärme tl<inc:rj;i dll elpannor produkiion trän värmepumpar 47f 3,0 4,7 & 1^4 i,ä V V 4W 4,4 2,1 4,7 1.4 Ät 41> % SIA j,u %7 13,9 t^ 3,5 u naturgas övrig! bränsle, hetvatten m m D^tiibmionsnjrcts Tan^d i km VLrkmngsgrad i pruciyu Kl 3,0 Andel förhrukat bränsle förfiärrvånne 2DD2 Anda I förbrukat bränsle för kraftvärme 2002 Naturgas lhslv :l LI>i[ l 34lH SnillUflFTTwJ #«# Avfall (fflribradslp ak.^#" Tr ""T \ 'allbpckolij Tradbiånsle

7 Abonnemang, leveranser m m Antalet fjärt varrneabonnemang uppgick vid uigangcn av 2002 till Fjärrvärme levererades vid årets slut till IHK) lägenheter i flcrbostadshus och till småhus. Leveranserna av fjärrvärme uppgick 2002 till sammanlagt 47,0 TWh. EtttTiom 2002 var ett varmare ät äanormaltj blir det n o r mat ii rsk o r r igcra de värdet högm. Av leveranserna gick 24,4 TWh til! Herho Stadshus, 3 S 6 TWh cill småhus, 4,7 TWh till industrier, 7,1 TWh till offentliga lokaler och 7,1 TWh till övriga. Den lorala abonnerade effekten var vid ärers slut 24,7 GW varav Hur bostad hus svarade för 12,0 GW, småhus för 1J GW, induberier för 2,6 GW, offcmliya lokaier for 4,3 GW och övriga för 4,1 GW. Smnmrinlagi tillfördes energi motsvarande 58.6 TWh för var mc och uiprrjikiktion under Det störsia bränder var trädbränsle som svarade (or 28 % av totalt tillförd energi. Total verkningsgraden, dvs förhållandet mellan levererad och tillförd energi inklusive tlkrafr för h]älp;iggregiit, Lippgitk till 86 procent. Vatmeleveranserna under 2002 motsvarade 3,4 GWh per km av disrrlbuiionsnäfcrs längd vid ut^iiiägen av drel. Elproduktionen i krafrvärmevcrk uppgitk 2002 till 5,2 TWh, netto. Av tillförd energi för elproduktion var kol, 39 procent, titt dominerande bränslet. Intäkter och investeringar, Medlemmarnas samlade intakter av vätmcförsäljnin% uppgick 2002 till CA I9.M miljarder kr varav 16 procent hariördi trän fatta och effektberoende avgifter inklusive itiduxtillägg uth 04 pro^nt frän energiavgifai. Medelintakten per levererad kwh var under årut 42,3 ure. Under 2002 uppgick medlemmarnas investeringar i produktions ouli disiributionsanläg&ningar till s^mmiinlagt 4,0 miljarder kr. Medel intäkt 2002 (axkl. moms) 1 II.1.1 # + a f 1> $ 4p # # <& & orejv^vr

8 Fjärrkyla Landets förslå fjärrkykmattogsi bruk I slutet a^ 200? var 28 ifcrrkykiiiäti drift Undtr 2002 levererades 5W GWh h änkyla. Leverans av fjärrkyla 1G&Z tsss B95 1WW 1&S8 13SB a»0 2CC"?00Z

9 FJAflRVARMEDISTRIBUTION ZODZ Medlom/Qr! Antal Ittgenheler i jniljtflj anelulna smäll U5 Abonnerad louorcuau mango Oisliihiilionsnatelslsngd ipznita rör! AiiväiiE 4iiänhlB inir Ii) UBimeprodjkUDn AkadGm hus t Göteborg Hetvatten TridlirinsJe Värmepump i Alingsås u # Hetvatten Alvesta frvr. ffptf ilr Wnmle 102 Arboga Tractbiänslc ArviKa.«Kl TiadbcaiiaLi Boden Bollnäs».. 4», v» Borlänge " Värmepump 1 W Avfall i\x HeEv.iELen 70 TndiisLrteSI ipjllvlrme.33 Biogjs 4 Ei 3 Träd brände 3 Borås Trjdbranslc VäfLiicpmnp! Botkyrka, Huddinge, (Sfidtmäjil FjänYDimeAH] [Hetvatten 1 TrillbedcoEjn 26 B FD m öl fa itmlusrrjdkpillvirine 4R 1 IÉ B. 'i De g erfors TrädhräTHfe Kl i VäimepioduMion S&leieiiBicp

10 FJARRVARMEDISTRIBUTION 2002 MedFsm/Oil Anlallfl gen&eler iaiihliicnj reiboaladaliiia AntHl mislulna sntihjs Abonnemd värmo leveieibd mängd lisbihiilions matels längd parvkaiörl Anirdait hrinstif 111 ni lor värmeproduktion Edsbyn u" TräfHräiit>Ee 63 Olja 1 Eksjö 2476 sas TrädlxHiiile Tndu^nell spillvärme 4 Värmepump 1 Enköping» 2,. TnadbKinsIc Hetvatten ^ > Eskilstuna 2732) Itädbrsmle Värmepump i # 2 Eslöv thfliir. nniillml 4K 41 \';il 117^.1^ V:irFlE±;>iiilip HervAiien Fagersta, TrädbränslE Ludvika HMyn,layn VäjTTTPJiBI Falkenberg TEaiibräratr bclvännt Falköping iiddbrdrt^c Hctvatlcn z Falun 816 ni Tcädbränslc 30 4) Finspång 2, Träil briinilc 71 1 VårmepiodukliUM M: SOikiKimiyi lö

11 FJARRVARMED1STRIBUTIGN 2002 Medlem/Ort i nnslirtna UcibQ^Uiisliua Alibi anslutna iiiåliua AhQUnuftd LeusrHroEl nifiiigj DlslrilmUoiianalelslaigd [panri&a rfirj AiiwäiillirSnBlain infor vasmejhodukliijn Fortum Värme AB islockholrci, Slglunir, Hirdlkndl m fl).. 77 Värmepump rrsiilbrätisle 161 fiidj^lnell ipiuväcmf 64 Gotland 217» Graninge Värme AB (blkelra m II] 52 M4 Tfädlifjii^le 50 rji(jiistritt] bpiilviimrc 21 E Gällivare Trädhräiisle fiivte Ijiduittnctl spillvämic 266 Trädbräiiälc Hetvatten 11 ÖirriRt 7 Göteborg industn ipil]värme W7H VarmipuiTip llctvattcn Göt ene Heiy.iLtCtl Trällilrärisle Iitducindl f :illtinne 2 Habo JO Hetvatten L2 Halmstad W 7SS AvlJl Tridhrän?Ie 179 Tndusiridl ^ilivärmc 45 O!,, 4 il

12 FJARRVARMEDISTRIBUTIOH 2002 MadlaWQrl Aftlal fäge ull aler I Bi>9hiiiF AnlaE flnshinib Abonnerad Levererad OisEiibutPDna 1 diets Jjni J pnmss roi\ flnvmii bränsle nt m löi "jiiiiiiproduklioii Hammarö m iiidiracriele?j»jlävafinc It! TrädhräriGtfi 6 Haparanda Hedemora Hetvarten ^ Tradbran&Ic <% wti Helsingborg lriuhirjiii:>fr Industriell &i>iilv;trnie 247 Nunnas Olja 22 Hfo 17 TrddhrimEe Olja 2 Trädhun^[c Indii^iriclE spiilvannc 33 Vänncpnmp Hällefors TcHdbriinslp Al Industriell vpilki Härjedalen Hcnattcn 4 Härnösand 4» TcHlbrarrtfc # InduslritTI spillvärme 24 lil J llio^t. f Hässleholm IntlLiMrictUpill v^fiile S Jokkmokk J Tud]>ran^!e 12

13 FJARRVARMEDtSTRIBUTION 2002 MetfleTiVOrt Anal lägenheter ianslww Ilerbostadshus anslutna småhus Aliauncrad Levererad mängd istribuliansnätels längd Iparvlsa iat\ AnvflM bränsle mm lo varmbaimtuhion Järfälla ICiUtiiiHIU Jnrlilii vinn JtBl Värmepump Hetvatten TiädbränsJc 1 Jönköping Iradbramlc Vdrmtpiintp Heliv^Eien 175 Kalix 357 I rad brände ift Kalmar TrJiJIirinsid 1 Karlshamn Industriell spillvärme ' " Karlskoga "Irädbianalc 2% 13 Karlskrona 1» "li^jbränijc Karlstad 1ratlbTäuilc Katrineholm ISI VärnTcpijJnp O Tr^[U>rJn^P Kiruna 103 TrädhriiWp rrijii'iriell v^iltvimii? 16 Klippan VäfiiiepuiTip Trldbrinsle 11 HeivflCEen 13

14 FJAflRVARMEDISTRIflUTÉGN 2002 MBEI lam/d rt Anlal lagarhblar ianatulnb Paibn5lad&huä ansljlna AboiioBiail Levererad mängd DIslribJliDianafBls längd jparwsaio^ Annan! bränsle m m löi.ämepiuduklion Kramfors Tcad bränsle Kristianstad Iciiilbiiin^lt linjes! Kristinehamn. 4!". Htyau«Kungsbacka M T>ädhrä ij:le Värmepump Kungsör TtÄdli^nsle i Kungälv SI Tcåd bränsle Köping Landskrona TM a Iiidiistrictt ^piltvdmn L l2ti Avfall 76 Iktvattm 14 Naturgas Industrfcll spu3\ i Éinni 37 Triidbranslc Laxå Tiädbraiulc Leksand Trädbrajiilc : ; ;: ; ; ;; Namigas Tradbninslc Värmepump ] Lidköping 7 Mi 12! Bé 119 Lilla Edet IiuJustridl ipillvu mr ViirmcpiTmp 'Inidhramlt J

15 FJARRVARMEDISTRIBUTION 2002 Medlem/ört Antal lägenheter i EHElllflE AflKl anälullt.1 smäll ii? Abonnerad Piangd DistrTlmlioninäleta längd (pämsä ist) Auråulliransle n inlär vannspiailjkllijn Lindesberg 3B Spillvärme Hctväiicn Linköping JT[,Ul"ä]i\le Ljungby TrudbiamlE 1 Ljusdal 72 A5 "Iradbran^le % Olja l 7 Luleå 37!> Hei velien Tridlran^le ÖvrigE 22 Lund, ÄD7 215 Naturgas Vatnicpump Tradbriinslc J l 42 Lycksele lekf llrhr K^l] Irjdbränyle l^rv 1R Malmö IKTiiliMFlinirmpEidMI ^jivajmc 755) ViiTTnrpi]m l 234 IHL1II»EHPL ipiimmk 154 Htlvjillctri 13 2 ] Malung 20 Mariestad Hsivarwii " " 15

16 FJÄRRVARMEDISTRIBUTfON Z002 MnUuntfh Anlal legehihafbj i anslllna småhus Abonnerad Levererad mango Dklribiitiimsralclslaigj (paiui^a FÖFI AmÉdiit bränsle ni in lör YBnnpprodLjktion " Trädlik ifsle Mjölby 7? " Trädhiädste "Hetvatten i. Träd bränsle 9^ i Munkfors 163 M Träbränsle Mölndal 11 "' t Itfvatttu "i Nordmaling "rrätnitänsle irnlksiriell sj>illvärni Norrköping Trädhränsle 511 Norrtälje Trädhtänsfc IndusirLcll ipiu^arm [ndustncll spill vä nu TiadbniDBlc Nynäshamn m Nässjö t.» 6, Inidbciinile Oshy JO Iradbiiini^c Oskarshamn 1'iadbrLiuiV VarmepuiTip

17 FJARRVARMEDISTRIBUTION Z002 VsdrBni/OrT Antal lägenheter i EIEILIIE anslutna småhus Abonnerad Lovcrorail mängd DE5[[lbbtllJI]3 iiälwtii längd (pamaa rorf AnvFilbranElÉ mm tär vcnneprdiluklrai] Oxelösund 3 1.V.0».. Trdustiiell spilt^iinc.1 Pajala Trjdliränslc Perstorp Ut Piteå IndiistridE spiflvprrne ; irddbräti^ 1 Ltivattsn Rindi Energi 'liiitf bränsle LSUBBE. Inmnirlilla. FlIJjuFndl 1 Ronneby IS 112 Trjdhrinsk Si Rättvik Tridhran^lc Sala Trädbiänslt; "Värmepump TalJbctkolia Sandviken Tiadbran^]<: " ' Simrishamn 4., Tiadbrtmsti: Ska " 1 3 Skellefteå I Lradbtanslt Industri11 ^pirvutme 17

18 FJARRVARMEDISTRIBUTIOH ZÖQ2 Antal JägttnliQter Hcrliastaclshuä nnslutnp AbmiiiÉiäd LEWSEBIEIII mängd Hotels färiflö Använt bränsle ni ill fär förmeprodokrlon Skinnskatteberg Skövde Smedjebacken JO bitiuitricll ipillvärmi; Z (JltTvaitsn 322) C» # n s 1 HLIiibtrifTI spillviirme 1 imlnmtiell ^.J]]ll Tr:idliräi^ie Hetv^Lceii Sollentuna Solna, Sundbyberg jktirrnrrgi 6BI Stenungsund M4«4 " " i» 199 a HeLvaccen Värmepump Tallbcckolja Hcn r a[(cn Spillvdrmc 29a i Strängnäs Strömsund 1 JhmilniiihvnrBB Jifll 102 iräjbräirsfc V 'YritJiifiWth Vi 42 2 Sundsvall Sura hammar AvfiJI Bl Tridbrärr^fe 55 IndnsmelE spillvärme 50 Tal Lha: kolja 42 RTHis 17 Biogas 10 Hwvjiifn 3 TriJrfhrJEitfe ] LndustiJLll spill ännu 23 SvenLjunga c/ Sv. Brikettenergi [ Vflrmiiprnd^ii)n se Va&Uasölaldiulsfeii

19 FJARRVARMEDISTRIBUTION 20D2 IH?dksRi/On Arldl läiianhoeer i BnslWHB flqfbafiladaliiis anslulna småhus Afionieifld Levererad irämiemängd DislnbiiiianE' nitels längd (par^iga lbr> Aibvänt bränsle m m lör iraimapradirklidii Säffle Industriell spiuvjcnui 19 Hcccvjrtcn 21 Sävsjö Mel val it" 'i SöderenergT" AvM Toiv RTflii IhllbccW;a llcrvatren 3 IS A fil YM ^14 RS Indmtri;]! ^»ilkärnie 24 Söderhamn 70 ^rme >LiLiip Hel villan m 1 Södertälje" 9.SS 77, 1«R (Ket\ r ä((cn Tdltntkolja \is Ti da halm 1 Hl 12 1 Ictvan^n Tr^dliiän^lc " $ m VSnfHpiirllp M Iri.ljinndl ^tlkärmc 2# Vi Tradbcdnslt ni ". Trelleborg 4 i Trollhättan Tnidl)rait5lc 1 ^ VjJrmcjiroiJiikiiori ftir SnrierLbFii Fpd uditelqeliurgi " Varmeproduknnn w wmn Scirlcrcnfinjf i$

20 FJAtiRVARMEDISTRIBUnON 2Q07 Mfdreri/Orl AnEfil liig«nlmter iflnslufna flcrtiohadthijs UvHieiad mjingd AbarniBiad väjme Éfiskl Antal enalulrn äillåliiiä DferriiiiiiiQiisnälets längd (pant iu m] ftnubri higisla m m lar väimiiprariuktigii Uddevalla ,19 73 TTddhräii^le 109 w n ^ ^ Ulricehamn IräJbFJrrslc OIJL.... i Umeå 27F Avinll VännepLJiiip Trädbränsle 453 Hetvatten Toiy JO Upp lan dsbro, _ 49 1Ö7 1 Otja Håbo r (Grnimr^f HJJnrinll Varmil LncluHnci! ipljk r am> Värmepump JrådbränJt Uppsala Tiädbtäiisli VännLpuinp Vaggeryd «Vallentuna.. VarniLpiimp "Mdbranilc Varberg U 54 a Lndu^Encll ^piljvärni TtiidbräTisFc Vattenfall AB 45 1M2 4 ni I1T0 &\ [VytlbriiTisIc iniliiijnitu Tiyitlväriiic Taliheciiotja 77 VJirnic )Lim^ 20

21 FJÄRRVARMEDISTRIBUTION 2002 MedlenVOn Anral lägenheter iansluma Reibo^iBifgliLiT Antal anslutna Abonnerad LEVEIEFEII mängd isliibulinisnatels längd jparvisaioi) flnvtiiirbrdnsla mmflk WBrnieproOuklloi Vetlanda.. Vilhelmina SI Trädbcän^c Vimmerby m Trädhränsle Vännäs 1É r^elhräui>rc VJirniepiHnp 13 Värnamo Iclvuitm Väslervik Tcadbianslc Olja 4 Västerås IMalamwr^Aat 44 OM t Tcädbcänslc liiilbcckoljj Vjrmtpump yi 21 Västra göta 1 a ndsre gi Kärnsjukhuset _ 0 _ TcädbtäLiak Växjö i.i 179 Tfadbrin.de 569 El ÖS 4 Ystad 4#U m S7 45 Ir^iJbrdn^lf 1 k(v,l[ectl Värmepump n VämnpnMlijkEJwi för W"räe 21

22 FJÄRRVARME0J5TRIBUTIQN 2002 \ ansluliia flhrhpshidilius anslutna AborieTRil Leverernd mängh DiSlritirlionB. ralcls längd [panrl&a råi\ Använt bränsle m m lör vainlfpfddjfdion =55 14 u 31 Älmhult " n Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm Trjclbrinilc 1 f ctvatttn Trädbcäinli; 1 '1 Hallsberg. KumEa 1 ra^br.in^ie Induyiicll Spillvärme V:irmepurnp Iktvamn ÖrkeJljunga Örnsköldsvik #4 Trädhrln^ic Industriell spiltvärmi \^nnepump Trjjijbr^n.ile IjidiL^HrJQll spillvacrai Östersund [JÉmlkiaflflBj liadbtin^u ÖuerkaliK Kl JndyHiicll spill Viimre VäfLnejsunip Tr^Enirfliisft 1 OvGrtarneå TrSiibcänsle M

23 FJÄRRVARMEOISTRIBUTION 2002 MmHmn/Oit Antal Ingenhet^i j anslutna flerhösiarleilije anslutn småhus Abonnerad Levererad mängd DiäLribbtloflsnalersJangd Anvflnl iteänela ni m för väiniepioouklion Samtliga medlemmar I SOO fioo Träd bränsle Väinicpump 52 m Industriell spillvärme Oiiii M:ULH &,I& 3 2U0 Hetvancn Z7fiO RTfLs 2 CH9 Tallbcekolja ti?08 ^ N# Etiogsi».'IS Gasol 1W Sol väi mc ^ Övrigt ## FJARRKYLAPflODUKTION 200? flledleni/oit Borås Eskilstuna Gävle Göteborg Halmstad Helsingborg Jönköping Kalmar Karlskrona Kungsbacka Linköping ihnimhniaiig kyleudd 4,5 LJ.3 LEfETETBd av. 4,4 f9 Dlblribulionsnarm längd Malmö Norrenergi Norrköping Norrtälje Ronneby Skellefteå Sollentuna Stockholm Södertälje Södertörn Uppsala %& 3 0,75 Västerås Åtvidaberg Örefara Östersund Summa TM 23U 3%

24 KRAFTVARMEPRDDUKTION Med fem/dit Installerad tletfekl HW Producerad el i netto \ Producerad värme i kombinerad drih Använi bränsle lör efpiodluklian Borås Eksjö Trädhränslc Träd bränsle 17? Enköping Eskilstuna Iradbciinik Fortum Värme Sthlm centrala SO 40 TrMbränsfe Sthlm västra Sthlm södra Trdd bränsle "[TilJb^nslc IrinlhraTilie % Gällivare Göteborg Helsingborg Biogas Hudiksvall Härnösand Jönköping Träil bran de Tridhrjn^le ii m Karlstad 32 TEadbiändc, W\ \ rdilbriin^e Kristianstad Trj,lhFäTiile Kungsbacka Lidköping Linköping S Trldliränslc RTflis 'lradbränilc "Lrädbrrinilc 33 Lycksele U na Iradbrän^r Malmö 24

25 KRAFTVÄRMEPRQDUKTION 2DDZ Medlem/Ort IzistalleiHd Producerad el inano] Producerad värme i kombinerad drift AnvrinT bränsle lör ql produktion Nnrrenergi 19 5 Ol ia 21 Nnrrköping Tradbiäanlc 37 RTflis ^0 Nyköping iniilemltifile 32 Nässjö f Trjdhrjnslc 34 Oskarshamn 7 4 > Sala 10 V> IVäiEhrlittEi! 36 Sandviken Skellefteå f i To,v 1 Tiädhrvinilij Ii SkellefteåMala " " KS TradbriinJf 16 Sundsvall m Tranås i» I Tiädbrstnilr 1 Umeå i# it m Avfall 57 Uppsala 3i7 TrädbräTisir S Varberg 1 Västerås lallkviiul}» irnjb^nsle W S7 Hi^^i^ Växjö TrwHirämie 211 Ängelholm Trjdhränhle JU '" Olia 106 TriidJiränsEe 3U Östersund 124 Tfjdhriuislc J1)»

26 KRAFTVARMEPRODUKTION 2002 Medlem/Ort Installerad eletfek! Pioduceiad el Inetto) Producerad värme i kombinerad drift Arwänl bränsle för elproduktion Medlemmar med kraftvärmeproduktion Kn\ %## TradbrånsTe OIJJ Nacurgas 594 Avfall 179 ETfl is SS Tillbcckolfa 39 Bingos 1H Oviign 69 VÄRME PUMPAR 2002 Med fam/ort Produktion av värme Eran värmepump Medlem/Un FrmlukliDrf BV värme frän värmepump Akademiska hus Gbg Borlänge Eksjö Eskilstuna Eslöv Gölenofg Järfälla Jönköping Karlstad Klippan Kungsbacka v n; Solna, Sund by b ef g Stockholm Säderhsmn UpplandsB ra Uppsala Vallentuna Vattenfall Vännäs Västerås 1.1 ti "13 Lilla Edel Malmö Oskarshamn Piteå 2 Örnsköldsvik Östersund Medlemmar totalt. M FÖRBRÄNNING AV KOL 2002 Medfnm/On Kolmängd för produktion av GWrr») Medfem/Ori Kolmängd lör produktion av Ak»dem Hus Helsingborg Linköping Norrköping Nyköping Stockholm 15 SI V 247 Uppsala Västerås Östersund Summa Medlemmar totalt 1

27 FÖRBRÄNNING AV TORV 2002 Medlem/Ort Torvmangd förproduktion BIT vamie Medlem/Dit TörvmängiJ för produktion av värme GWh Avesta Fagersia, Ludvika Gran in ge Värme AB Gällivare Haparanda Helsingborg Hudiksvall Härnösand Karlskoga Kramfors Ljungby Ljusdal Lycksele Malmö Mölndal 1" 218 Nyköping Sandviken Skellefteå Sollefteå Surah ammar Söderenergi Uddevalla Uppsala Vilhelmina Västerås Växjö Östersund Överkal ix Medlemmar (otalt INDUSTRIELL SPILLVÄRME Medlem/Dit Maltaynu spillvärme Medlom/On Malta gen spillvärme Amka Borlänge Bromölla Eksjö Graninge Göteborg Götene Halmstad Hammarö Helsingborg Hällefors Härjedalen Härnösand Hässleholm Karlshamn Kiruna Köping Landskrona Lidköping Lindesberg Malmö Nordmaling Norrtälje # Nybro Oxelösund Piteå Skellefteå Skinn skatta berg Skövde Smedjebacken Stanungsund Stockholm Sundsvall Söderenergi Varberg Vattenfall Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Medlemmar tota II s fl 23 m et v» 28 l# #7

28 FÖRBRÄNNING AV TRÄD B RÅNS LE. PELLETS M M 2002 Mängd lör produktion av värme, GUVh WEdleni/Oii TradbiänslB BriliElV Sr B Medlem/Ort Träd bränsle Brikotl/ Sra Alvesta Arboga Bollnäs Borlänge De g erfors Eksjö Enköping Eskilstuna Fagersta, Ludvika Falkenberg Falköping Finspång Graninge Värme AB Gällivare Göteborg Göte ne Halmstad Hammare Hedern om Helsingborg HJQ Hällefors Härnösand Hässleholm Jokkmokk Järfälla Jönköping Kalix Kalmar Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kiruna Klippan Kramfors Kristianstad Kungsbacka Kungsör Ku ug älv Landskiona a &? 114»? '# m A 102 A. i I4JS 203 1H 55 Si Laxå Leksand Lilla Ed el Linköping Ljungby Luleå Lycksele Malmö Malung Mjölby Munkfors NoTdmaling NDiikoping NoTdälje Nässjö Oskarshamn Piteå Rindi Energi AB Ronneby Rättvik Sala Sandviken Simrishamn Skellefteå Sma diabacken Stockholm Stfängnäs Strömsund Sundsvall Surahammar Sävsjö Söderhamn Tranas Trollhättan Uddevalla Ulriceliamn UpphandsBra, Håba Uppsala is i ij»i W 40 IB # # # S » a, # # 113 ti rs n im

29 FÖRBRÄNNING AV TRÄD BRÄNSLE, PEUETS M M 2002 Mängd för produklmn ÖV värme, GWh Medleiii/Qit Brilntf pe tlä MlEdlem/Oft Trädbränsle Tnidbrängle BfikeTV' pfl " flls S:P 3002 Vaggeryd Vallentuna Vnrberg Vattenfatl Vilhelmina Vinimerby Vännäs Västervik Västerås Västragöta 1 an dsre g. Växjö # 40 a Alvsbyn Äng el halm Drkelljunga Örnsköldsvik Östersund Överkalix Övettorneä Summa m 28. # 11 FÖRBRÄNNING AV AVFALL ZODZ Med fem/ort AvtalIsinÄiiud tur picöuklioii Med lem/ort Avfallsmängd iät produktion HY värnie GWh Avesta Bollnäs Borlänge Eksjö Göteborg Halmstad Haninge, Tyresö Karl ska ga Karlstad Kiruna Köping Landskrona US m m n\t Lidköping Linköping Ljungby Malmö Norrköping Stockholm Sundsvall Uppsala Västervik Väste råa m 4 SI 11» lä, Medlemmar totalt

30 Definitioner och förklaringar t f fkkt i,,' Fjärrvärme distribution Levererad värmet/längd. Inom parentes anges leveranser till andra fjärrvärme leverantörer. Använt britnste. Vid köp av prima hetvatten från annan producent anges, dar det är möjligt, använt brände lins producenten. I annat Fall anges inköpet som hetvatten. Vid rörbränning av bränslen, anges imcrgimänf^l furu förbränning. Industriell spillvärme av ber mottagen värmtmängd. I or värmepumpar avses med producerad värme drivenetgi, vanligen elkraft, och tillvaratagen spillvärme Kraffvärme produktion Producerad! (netto) avsei kraft producerad vid generatorerna med avddrag för kraft för statronsdrift iiiklubivl' drift av fjarrvärmepumpar odi for förluster i ki^ftstatiunstransfurmatoix^i Symboler och enheter lneei finns at! redovisa Mindre än 0,5 av cnhut^n Uppgift kan e\ förekomma Uppgift ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges I kw (kilowatt) I kwh (kiluwattiminl') lmw(megawatl) 1 GWh (gfgawattjrume) 1 TWli (tirawa trimma) Im' lätt eldningsolja 1 m^tung eldningsolja = 1 kj/s(kilojoule per sekund) = 3,6 M (mcgjjuidt:) = ] nuimv = i MJ/S ] 000MWli(megawattLnmat) = 3,6TJ(terajoule) = GWh = 3,6 PJ (pctapuk) = 9 # 9MVVh = 10,8 MWh

31 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Afläf sveken KWkfcflma AB ^712.^ KARLSKRONA r6io4557wq0 Fa><H5i SOS 15 Enköpings Värmeverk AB ENKÖPING tfn 01712jaoo Fa.U17123% ti A ^,^ MO!^i Nii AB 441 SI ALJNGbÅb TÉ. (t J Tax Elkihrujia itwtftl Öc Miljö AB (i.ti H6 LbKlLMUNA l uolfrli> 1000 Fas M "O Alvesta knagi AR Arboga Immjnurr Vinåt vetkei Srorg torget. R Jdhusel 73lil AkKOCA Arvika rfärrvärmi! AB ARVIKA TSnltnu kcimmun Varmeiurlwi 821 SO BOLLNÄS Horlängr Fncrgi ATI?S1 28 BORLANGli Eoristnef^i Alt BflRAS EnktHEnraei V^i»^ 4%. Stil SvinsL Huskvamii 1^ Tas i ^3 TFu 0jfi^S7ftUH Tfr, SO Ny 0)70172^9 Tfn Fa UZ7J5256 (1(1 Tla.Ul4373rtflft Fa, 0243 B63 04 T e Wöa4fcä35 Bl 00 Tax03i35?lbl Tin 036 3fl 7H 70 Fa MGIS 7fl 90 É.klbygdc h nci B' MaiLnad AB ÄSARP FaJktubcrg pneigi AR FALKEN BL KG Lfllu hncigi Afi I=ALUN Einvy.\UÄS Icknisks VcrkAB rimpäi^! FlVAU/Jiämiinnc i Vcdanda AB VETLANDA Fjänv Jime I Oiby AU 3M 22 OÄ15Y F^rluni Varaie AB I [(iingovaisti ^ronarolm ' "finll^tidb Energi AB 'ICUA \nvaviigcn 1 i t2153 VISI^V Tfn 1) Q Fas ^09 Tfii 03468h7 00 Ftt «9 JTn Ejttfl2377 4SW T& BCI l^oj2ib51l7 Tfnftttl7tf3!lDO Fai tö M Tfn 047^1 Ht 4(V Fax B3 4? Tfn O» 671 7ni>fl Fa OS 671 TU 6U Tfn W 5U W PJVO49R2B SI 30 llrijmulli rjärrvimn: AD SLOitilli" 4J 2V511 BROMÖLLA 1'fii w^451 nn m t 04S628«60 Gr.inin^c Jarfiilia Väime AB S2 17 DANDtRYd TFn 0S7.S.J #% Brdf kc kommnn ITanKcrli.hfraQn KRKCKF. CA Mnirai AB KlUSllANSTAn Tkgcrloc T:nci!i A6 69] 21 DHGLRtORS Dlngk Hio^s ATt ihl Rrftlidlfnijir;,V EllClfil Mnnkcdak kctmrnun 4# MU^KHRAI. Ethjö Entriy AB 57SBI) J :.KSJO IfuUSyjlöl 00 TaxOS9il Tfn Kix 0442» is 09 TJh t4u 20 Fax 05B64S5 Hl Tfcfl5S4iaO 00 fin OSH1B2EW TfnOiSl.WOOO hik LWfl1 W 4H GEöningC KflTmjr Väimr AB WI 2R KALMAR Cianin&e MSl,lfKraft Väinw AB ]&i 17 fjanderyd Cranini;r Väime AB 1B217 LlANflFRYU (7illiv3rc Vannivai AB lllijlisliromrwrr 4M2 2S GALLIVAllli Civlt tueigi AB NOT 29 CAVTF [cb((kifhs<ms10 0U F M W8M.S m4n 1 luog 75) SO M Vax Tbn Oö 753 SI 00 Vax 0R75J Tfn " BO hn O?707.>5 Bl Tfn YnxDlb 17S5U9 ClrVrra VSime AB Vnergivcrltcn i ITalmitaJ AB HALMS 1AD Tfn eau27l274lfl TFnDM21 tifio Fax ^(lithnicn nii^ AH julian WiMJiisC^td t GU1HBOKU HJLPU totfs' ^ll f.ihrik^bjcin I HAHO Ttn FarOll I5 25U1 I fn l ; ai03ö4l31 Z6' 31

32 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Hammare hlwigi AS SKOGTTATT. Ttn054ot iöoo TaxO.W.^l Kunununal Trkiök Tcilltbun; RäittiiKer WHA Ifilll^OKl, Tfn U41U 533 J#U FAX Hnp.ir.milj Vfrmtttrk AB AJ]iLditiv3j>cn 1 93! 3A TWAKANhA HtdfiUHjid Energi AB Lvir.lij'ciLVJ^cn 2 77Ä.13 HHDh.MOHA Hjo Enri^T AB Hufoi\ rncrgi Ali 8tlft2 KOK1H6 Huilik Krafl AD &,y 1 OM?lrU2 HUllJKbVAiX Hällcfiin Värme AR Rjirnirrönisviäeil 1 712^4 HAILEFORH Ilamrmnd hncrg; tcmiljöab S7±26 HARNf)!iflM> TL K IS 1^x^ IS Tfn Tfn 05(Hl.i A '10 t/x O5O31U5 03 Tfn 02^U7& st) UV ttu02w76sqqi Tfnft^D^.lOa ITHQ55M fqs9ll23 61 Fa ÖL Kitmmujiinrrci i liotenr AB lusfl fifitfkf KramJon, Fj invärme AB R72 S[l KRAMrORS KlUiABFiJirv^iiuttAB Liunghygatan 11 2^0 711 LJUNCfiVHFTi Kiiminch^nuii [pcr^i AB VimuTTiilfilcn KuTTjjiuri kommun KUNG5ÖH. Kungäh lncrgi ATI H2 a i XUNCJALV köpings Vijnin>liLi Snua oiiyct, RjdhuHrt Tfn Éfl 00 Fav&Sll.VMI 17 Tin OÖ UU. T^sOfil 2108^5 Ttb B 01 Tax ^ ThL 0550 DO lax 0.VJ01Ä7 47 Tb # Faftii7^oi nn TfpOmi990 0O tas 03UM32 70 Tfn ?0 00 FJJL WZZ1Z53 36 Tläi^Tcliofni fyinviuine AB 'I W^^CH IlASSlTlIOIM Ji>ttniokks Väoncveik AB 9É124 JOKKMOKK JäuiikcjEt AB j^cnlland^vännc \R civ CnniiiEc Villlie AK ftaiity?kvjj;i:ii ib Sii 35 STRÖMSUND Tiu(H512(i70 00 F3XU4T1S4LÄ0 Ttn Fa #7 Tfn UÄ ^ F& 06310frj 41 Tfn ^1 tdxo67ol 4?7^ Laudtkrcma kummiin Sradfiii^r [JfOEiiiiiffiä,iian SU LANDSKRONA I jrävörmc Akticbpliig i&522 LAXÄ Lekidiid^R^iLiviL rroduliia^i AB 7#W I.PKSAND Lnum ZntTiypiLfJukuuQ AB giknkul I KN T6i (JU Fax TftiAttT444 4tilOT Fa\U>%4 UG48 itu ÖG R, S15 TÉU » 50 Tu B 69 fonfcripiiiftfcueirlab Box 5150 KfclIbcTjwatiinJ.. M\1 ÖS JONKÖFlftC;. Kari^hamn Fnfi^i AT!.i74Z3 KARLSHAMN Karlskoga lncr$i & Miljö AB T&i&lA Fix0^1tfiS5 "ifiilhs+aisou F^x 04i'lS53 30 TlhOSBddU 01) ti dliöpinp Vännen czi: AD S riklbsfrittin # 511 4U LlDKOriNG lilla lidet» Ffiinwme All TROLLHÄTTAN Liiidt tutiju AB Sknnnaryalau & Ttn (1 hnc GS1077 0S B Tfn 0120SSO 00 Fax 1) Fax(l5Gl!l87 0JJ öl 11 KAäl^KM KjrlsMds tinnnab 651 tia KARI^TAn k jifiiicfofskmftyännc AB MARIISIAD Thi(]H29 50GG Thi H50139.^4Tf Tiawi)5ill33 «4( 7i i i4 i ixnrsnnrc LjuD <by Fncikc AB J4J IS IJUNCKV T.fuidal Tini^rp AR imfseaiaa I «2730 LJUSDAL Tlu 0372B46 OU Ta 0J72S34 43 Tln 0ii ^0^ K.lliiuthiilin Enfi^i AR ft4l ^1 KAJKLNtHOLM i^i U4U I.ukä hmjc^i Alt bu jololt Skepphhn^aran il «7jH ]Uf f\ TA,{M20 2Ä44W.32

33 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 t inris I iwrgi AB Tfn 0^635 «d [KS Oxelti EncsRi AB Tnj]Jeherj»;rägcn.f I mt> LVL tade EnciRl AB 921 i,l I.VCKSHLt Lyjckil, FTicrgi Atl GJjfiitr^i lml[[ilriodirä Jc AS3.ll Ly^kil Mnlmig^ Ijoninum Ttn 09.^2.12 Of) TfhOf2.tflfl.UnO Fa^OiSfllÄSO? ÖI3Ö1 DXhLOSlLND PajalaVänniivcrk AD Teknikvalen. ~f PAjALA Pc:^nr[H Kjärrvärmc AlS LKhrsirii^&en B1LLEBLRGA l'irchn«gi AB Ml 28 PFTFA Hindi titcrfti AB JuiiKmaniHJlan 1 A 41 S3 T«W TN097R7H59 saxny?a7i70fl Tln U9H643 Oti J4OSU173]B Fax Q49B SZÄ1 MALUNG MjrmudTrirchnnJ^ hnc^i Ah MAR!ESTAI> 'fnu5tll637lhj 1J.\ Rin!i]u Energi AB Värmeverket TroirtnrvngeJi N Tfn UU Tax Mark? Värme A«MjplhySv.in JdiTcn Kncrgi AB f 29 MJt^LBY Mnnl fiij Väfilic.ssk AB 684 Zt MUNKFORS MJhireueifeiAB 72? Ill VAST>WiS MöJnJal Entrén AB MÖLNDAL NorJmalinp, HncigiTcrit Aft do ft.raiiin c Värme A» l n U32UI76 00 FaxÖMQ Ifn UH2S5S W FaxOHZ tu r^05d]503«9 Tfn Fax02].WIf;n(] TFnO.TLftitf00 KnrHJl86 6J05 Tfn tas (#" # RnrmdtyMnjfi octi Teknik Alt KaFäihifiiiJJi^iwtM 4 72 S[J RO\"NTBY Rdij.j Ton AB Bjalkgaran t Ränviki Tckmk AB 795 so HXrrviK SalaIlchj Lnag\ AB SALA Sandviken hncrgi 4 Ii B11 40 SANDVTKCN Tfn 04171N9M Ya\ Tfu Tax QtHO Tfn02<tB700 0U ftrc fl Th, Q224.i7é 00 1^1) Tfn tax Hl OSTERSUNn Monciiergi AB Nimläljt Entr%i AB 7AI Jl NOKEUALJE Nybin fncrgi AR Tfn OS Va\ 0fl47f M 114. Thn Fas 0176I3H Tfn 04»l4SO U(? FaiO4öl I24O0 bkai.i HnaRi AB bkara ^kclfcftt^ K/,if[ Ad W W SKFLTEITFA Skilvdt kummun Tik ni'kn kr)np»rct Vjhiinrivikn BddliLL,K.iLdn 22 ^41 )L) ^KOVDE rfii[)5jl32o(k) Fax lyn Oyj«77"lf LlO 'Ba 0^07728 (É2 TfnUSUO 49WOU0 N. OSOO4^ Nynäslianin Värme Alt ÖSMO Nä«jh Affärsverk AB S^IBH NASSfO TfnOM4iHnf >h TlutEENMl 8255 Fa\0}K0"S2~J Smedtebtfiktn Fiuriui AEt (iunnar.«a^n KMFDJ^mrKFX Sol [rcituna Zinnip AB TQiO240«fJ<J0D Fa U6 32 Tfn OS623 BB 00 F»TON.^70W Ohkarslianin hrjcrgj Ail O5KARSITAWN itno^iaaj 10 Fa\ 0491 BBO # ljä133 ÄOLLLNIUNA Strän&ni, Fntrgi ATl ValoiiKCTL 1 (V414) STRANfiWÄÄ TfiT01>2fTOflOttxOJ52ima 33

34 Föreningens ordinarie medlemmar den 1 september 2003 Sunds., imtsi AB Nnrta [äinväfigahn I ftsi 23 SUNDSVALL Suiahammar\ Kummunal Teknik AB 73i2t SUKAHAMMAK Svaliiv^Varmcvizri! AT! Sralnvs Lrommun»# 80 WALOV SvtnlinngaFnn^i AU KlmoCrJrtd L 51Z50 SVENLJUN<;A Sydkirjfl Mä^irViimtcrtl 701 M OREURO SydLr,ifr Värme Hiijed.iieii Att H51 24 Sund^vnll iydkf ifr Vänm Syd AB 20i0y MAIMO nuoéonzzyy FasD(;0175S3S Tln 022O.192 JO ]:avf>2io.lfc74 Tfti 041 fl47 S1 Hl Tfn % SO Fd L>3257$ä S Tftini9i5^i DO tai Ol^iö U4 03 lin 06MO71 1^42 Tfu010 2S62 00 Fax 0402^2 JO 'IicrpsHiflrrvormcAH Slili TIERP Irjnfefcner&i AM 571 Z4 TRANAS TcoUharlun Enf%i Aö 4ftt A9 TROITT1A7TAN UddivaJla EnirruiM'. 411 M IIDDFVAIT.A Ukittkamnf, Eat i Aä Snrrcgninn 6 SZiiä LILJUC:tHA,\LN 301 OS UMEÅ Vjiggcrydf hncrgi Alt ^7 24 VACrGERYD l'fri [» Tfn l)l40h31 2j Pas 0S2J) 4^70S7 Tfn U52246U W Fas 0J219Ö2 DO I fil U5Å\5i 2i M Fax W Tfn B 00 h4x 0901C 19^9 TFn 019J7R6 23 iax W9i?BS 21 Sydkraft Vinae TiiurA AB R1 24 SlINTJSVAH. Sydkraft ÖlVinnE AE Entrégatan.S 1O1 "1 NtiHKKOfINg SäfUc Fjärrvärme AB fffil RO SÄKFIh SrL>jjiiEntri;i AB Sfijufrjnvrigetr SAVSJÖ bos SODF.RTAIJF. ifuoto l!f67 0U FaQ(ia12 32Sl Thi Fax H W TIH as.\3na w Ttnfllft FavlHfl2H"i 10 Tfn 0H55W Ii4 "fl fdios 550 iä7s0 ValkiMiimi Njrviirmc AK KjinaLvaj^n l.i TÄBY VarhLT Fncrfii AB? Hov 11)4 J 4321 VAHfiJiRG Vattenfall AR JdLUlljilds^Jl.iil M 162 K7 STOCKHOLM V^licn^ll Kjli\ Kiflirv^niic AH 9S2.S1 KATJX, VdJieotiil VJrofe Up^^la AB 753 B2 UPPSALA rrna3.s22 2l)lflQ U )1 Tfn SS 00 Fox J Tlr,nB739SOO0 taxtift TIn ( <# Un (ils fak OiS Södccliauiu Em:(iji AE Slabliläj^irt^alan 11 Tfu Fa S 027O4IIO5. VilliEkiiiid ViruHUrcrk, AB C]ranherj;\vJsi:[L VIT JTHIMINA Tft)W fio f U?4U SädtTluim. Fiäirvännr AB 5ii>Iindava rii i 14)53 NUlttBORt; Thi QBiJI FirxDS?l4 7n.S 10 Vimmeibv Encijy AB Fnrrid^atan WI VIMMNH Till U4^276 4HJ (JU Tax Teltnitba Verken rklrnna AR Kinim kommun KIRUNA Tfn O9R07O7 21 HK OUÖOIB1 25 Vännäs Varmcvirt 9]I Bl VÄNNÄS Tln K,i091il40 10 TcltnTsVa Volten i lii^kopiuä AM Ko% 1S{)O ibl Ii LINKÖPING lel^etuöftlnjiae n«0ia2uh0 "O Fax BO 01 TfuOH 5S Fax OBSSO Värnamo Hflcrgi AU Bua 226 ti VÄRNAMO Vii[fHjci^l^ciis Värme AR Hu% Ä6(J 771 2S LUDVIKA Th, %; taso^?0l?3 4n Thi 0240R7& 00 ta N U24OI07 59 l^i 27 Siirfcnälie TirJainjIm, Enciyi AB TinOJOZlflJOO V$xäSQl7W Wt Viiiifeiiks V.ifmcvcfk AH 393? i VA. ( TF.RVnf "Jtn<>49DlS70 20 Fax » 50 S >AHOLM

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt

Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt TWh 20 15 10 Bioenergin dominerar fjärrvärmen helt Bioenergi Värmepump 5 Hetvatten Övrigt Spillvärme El Kol Fossil gas Olja Fjärrvärmeföreningen har vid Bioenergis pressläggning nästan sin statistik färdig.

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

statistik 2003 Rapport Februari 2005

statistik 2003 Rapport Februari 2005 statistik 00 Rapport Februari 00 Omvandlingstabell kw (kilowatt) = kj/s (kilojoule per sekund) kwh (kilowattimme) =, MJ (megajoule) MW (megawatt) = 00 KW = MJ/s GWh (gigawattimme) = 00 MWh (megawattimmar)

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun

Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2017-01-16 Här steg bostadspriserna mest under 2016 kommun för kommun Efter rekordåret 2015 fortsatte priserna även i fjol att stiga över hela landet. Anledningarna till prisökningarna

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2015

Barn berörda av avhysning 2015 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2015 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 472 stycken. Det är en ökning med ca 3 procent jämfört med 2014 då antalet uppgick till 459.

Läs mer

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se

FJÄRRVÄRME. Adresser ll ärrvärmeföretag. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se FJÄRRVÄRME Adresser ll ärrvärmeföretag Adressuppgi erna är hämtade från Svensk Fjärrvärmes medlemsförteckning. Affärsverken i Karlskrona AB e-post info@affarsverken.se www.affarsverken.se Alingsås Energi

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp

Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Pizzafavoriter i Sverige 2011, fem-i-topp Annelöv Arboga Avesta Billesholm Boden 1. Kebabpizza 27% Egen variant 23% Egen variant 22% Egen variant 46% Kebabpizza 18% 2. Egen variant 22% Kebabpizza 18% Kebabpizza

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

för förklaring se sidan 2

för förklaring se sidan 2 teleskopbomliftar DIESELdrivna 15,2 13,7 12,1 10,6 9,1 7,6 6,1 4,5 3,0 1,5-1,5-1,52m 1,5 3,0 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2m Genie S45RTJ 7361742 15,7 13,7 11,20 0,91x2,44 227 8,50 2,30 2,50 6709 Skumfyllda

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert

Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37. Senior alert Punktprevalensmätning av trycksår 2014 vecka 37 Senior alert Sammanfattning 22173 personer har observerats 22208 gånger från särskilt boende, demensboende och korttidsboende i 196 kommuner. 32 procent

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms

Jämförelse av nätavgifter för villa med elvärme 20A/ 20.000 kwh Inklusive moms Stockholms län Ekerö Ekerö Energi AB 5676 5901 4% Stockholm Fortum Distribution AB, Stockholm 5780 5825 1% Norrtälje Norrtälje Energi AB 5383 5768 7% Solna Vattenfall Sveanät AB, Huvudsta 4991 5745 15%

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer