Expansion av Umeå från invånare till invånare med bevarad energiomsättning i bostadssektorn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Expansion av Umeå från 100 000 invånare till 150 000 invånare med bevarad energiomsättning i bostadssektorn."

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Expansion av Umeå från invånare till invånare med bevarad energiomsättning i bostadssektorn. En verklighetsförankrad vision. Jennifer Forssell Examensarbete C-nivå 10p Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik Handledare: Andreas Skälegård, Sweco Theorells Jan-Ulric Sjögren, Umeå universitet 1

2 Sammanfattning Umeås befolkning har nästan fördubblats under det senaste 50 åren. Umeå kommun försöker uppnå en liknande tillväxt till år Den befintliga bostadsbebyggelsen använder ca 1000 GWh per år i Umeå. Med antagandena att: a) Umeås befolkning når invånare år b) En ökning av bostadsarea/person sker med 5 m 2. c) Antal personer per bostad fortsätter att minska till d) Utbyggnaden sker enligt kommunens verksamhetsplaner, med nya bostäder per år. Med ovanstående antaganden så ökar energianvändningen med nästan 500 GWh, eller 50 %, för att tillgodose nya invånare. Se tabell 1 nedan. Tabell 1. Den energianvändning som kan förväntas om energieffektivisering inte genomförs och bostadsarean ökar lite medan antal personer per bostad minskar. Befintliga bostäder GWh Den genomsnittliga energianvändningen för befintligt 180 kwh/m 2 *år och framtida bostadsbestånd Framtida bostäder Ökning av bostadsarea/person: Antal pers. per bostad minskar till: Befolkning : Total energianvändning GWh +5 m 2 /bostad - 0,25 Inv./bostad Invånare GWh Med beräkningar gjorda på antagande att: a) Bostäder i flerbostadshus och villor har lika stor bostadsarea. b) Befintliga villor och flerbostadshus i Umeå kan minska sin energianvändning med mellan 9-57 %. c) Framtida bostadsarean ökar med extra 5 m 2 /person och befolkningen ökar totalt med ca personer. Med ovanstående antaganden så minskar energianvändningen i befintligt bestånd med det beräknade värdet i Umeå, kan det framtida bostadsbeståndet ha en genomsnittlig energianvändning på 90 kwh/m 2 *år. Då kan den totala energianvändningen i Umeås bostadssektor ligga kvar på ca GWh per år Tabell 2. Den energianvändning som framtida och befintliga bostadsbeståndet måste hålla för att klara ca GWh, år Befintliga bostäder 2050 Ca. 800 GWh Genomsnittlig energianvändning Ca. 140 kwh/m 2 *år Framtida bostäder Genomsnittlig energianvändning Total energianvändning 2050 Ca. 200 GWh Ca. 90 kwh/m 2 *år Ca GWh 2

3 Expansion of Umeå from inhabitants to inhabitants with a preserved energy turnover in the household sector. A vision based upon reality. Abstract During the last fifty years the population in Umeå has nearly doubled. Umeå county plans for an equal growth factor into the year The existing housing sector has an energy turn over of GWh a year. On the assumption that: a) The population of Umeå is inhabitants in the year b) There is an increase in the area of households. c) The number of residents per household decrease. d) The production of new households continues as planned with 400 to 600 new ones per year. The energy turn over will increase by more than 400 GWh, or more than 40 %, to meet the need of new inhabitants. See table 1 below. Table 1. The energy turn over expected if no measures are taken to decrease the energy needs of the housing sector or restrict energy turn over in new housing. Excisting housing sector 2005 Ca GWh The average energy turn over for existing and future 180 kwh/m 2 * housing sector. year Future housing sector Increase in household area /person: Decrease in people per household Increased population Total energy turn over 2050 Ca. 400 GWh +5 m 2 /person - 0,25 pers./household inhabitants Ca GWh With calculations based on the following assumptions: a) Households in flats and villas, with many and few households, have the same household area. b) Existing households can reduce energy turn over between 9-57 %. c) Future household area/person increase with 5m 2 /person and the population increases with inhabitants. If energy turn over in the existing household sector decrease by the amount calculated, future households may have an average energy turn over of 90 kwh/m 2 *year. That makes it possible to maintain an energy turn over in Umeå s household sector of around GWh a year in Table 2. The energy turn over that the existing and future household sector must keep to maintain about GWh a year until Excisting households 2050 Ca. 800 GWh Average energy turn over Ca. 140 kwh/m 2 *year Future households Ca. 200 GWh Average energy turn over Ca. 90 kwh/m 2 *year Total energy turn over 2050 Ca GWh 3

4 Förord Det ögonblick som troligtvis är den största bidragande orsaken till mitt val av utbildning (energiteknik) inträffade när jag var 8 år gammal. Tjernobylolyckan följdes av två dygns regnande över mina föräldrars ekologiska jordbruk. Med geigermätaren som hjälp i den nya radioaktiva leken fågel, fisk eller mitt i mellan, sökte jag ivrigt efter det mest smattrande ställena. Den absoluta guldgruvan låg bokstavligen alldeles vid husknuten, på den blöta marken under stuprännorna. Jag vill bidra till en värld där kärnkraft är mindre ekonomisk och energimässigt betydelsefull och möjligheterna för att en liknande katastrof därmed minskar. Jag vill tacka er som på olika sätt bidragit till examensarbetet. Min handledare Andreas Skälegård på Sweco Theorells som med outtröttlig entusiasm knuffat mig framåt mot mållinjen, när jag tvekat. Jag uppskattar verkligen den tid du lagt ner på att bidra med fakta, korrekturläsa min rapport och ifrågasätta mina slutsatser och siffror. Du har förtjänat minst 5 av 5 stora guldstjärnor! Min handledare Jan-Ulric Sjögren på Umeå Universitet för att du gav mig roliga inblickar i byggbranschens värld och visat stort tillit för min kunskap och förmåga. Alla på Sweco i Umeå för att jag var välkommen på ert kontor under den här tiden. Det har varit intressant och värdefullt att umgås med er och se hur er arbetsplats fungerade och vad ni sysslar med. Dessa personer har också hjälpt till med fakta och bakgrundsmaterial till arbetet. Tack så mycket! Richard Ohlsson och Rigmor Långström på Fastighetsägarna Norr Christer Nyhlén och Lars-Bertil Eriksson på Bostaden AB i Umeå. Mats Jonsson ordförande Brf. Kemisten (Umeå), Per Sörlén vicevärd Brf. Licentiaten (Umeå). Anställda vid Umeå kommun och Västerbottens museum. Till sist vill jag tacka Marcus Robertsson, som korrekturläst min rapport och kärleksfullt tagit hand om mig under den här tiden. Jag lovar att återgälda dig när du påbörjar ditt examensarbete framöver. Umeå mars 2007 Jennifer Forssell 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Varför? Syfte Metod (Experimentbeskrivning) Energianvändning vid invånare Total energianvändning i bostadssektorn kwh/m 2 *år Umeå och dess utveckling fram till Energianvändningens förändring Trend personer per bostad Bostadsareans ökning Fakta om befintligt bestånd (byggår, teknik och områden) Trend boende och m 2 i Umeå kwh/m 2 *år tio år senare Genomsnittligt målvärde för tillåten kwh/m 2 *år, 2050 för olika bostadsareor Energislagets pris, CO 2 -utsläpp och primärenergi Effektivisering av befintliga bostäder Biologigränd i Umeå, Brf. Licentiaten AB Alingsåshem Brogården i Göteborg Solhusen i Gårdsten Kvarteret Ringdansen i Norrköping Potential för effektivisering i Umeå Energieffektiva nybyggnationer Lindås radhus utan värmesystem Kv Jöns Ols Kretsloppshuset på Tomtebo, Umeå Nybyggnationers möjliga energianvändning Varnande exempel Hammarby Sjöstad Resultat Energianvändningen år 2050 (utan åtgärder) Energianvändning i bostäder uppförda före 2006, vid effektivisering enligt kap Energianvändning i bostäder uppförda , om dessa byggs enligt de bästa exempel som finns idag Diskussion Ekvationer

6 13 Definitioner och nomenklatur Referenser Bilagor Bilaga 1 Primärenergi, CO2-utsläpp och årlig kostnad för en villa i Umeå som använder 20 MWh/år. 6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Inom byggbranschen har det genomförts många projekt som syftar till att minska energianvändningen kraftigt i bostadshus. Trots att flera av dessa projekt visar på goda resultat i minskad energianvändning, god boendemiljö och ekonomiska besparingar, avspeglas det inte i majoriteten av de bostäder som byggs idag. Bostäderna använder ofta dubbelt så mycket energi jämfört med de bostäder som har minst energianvändning. 1.2 Varför? Finns det en brist på verklighetsförankring i de hållbara visioner som presenteras för allmänheten? Nej, men det finns antagligen för mycket att välja mellan vilket gör det svårt att välja rätt. En plan som tar fasta på en energisnål inriktning och några få tydliga mål och prioriteringar är att föredra. Det som brister är troligtvis inte antalet goda exempel utan en tydligare beskrivning från Umeå kommun, vad för resultat de eftersträvar och där rätt beteende premieras, istället för att ge mer valfrihet? Från kommunens sida har det t.ex. krävts att fjärrvärme används till uppvärmning i bostäder [1], men hur energisnålt huset skall vara har de inte specificerat. Trots att Umeå kommun, redan 2003 antog en strategi (Energiprogram för hållbar utveckling), som säger att kommunen skall: främja introduktion och utbyggnad av miljöanpassad energiteknik., samt; aktivt arbeta för en övergång till förnybara energikällor, bättre energihushållning och energieffektivisering. är det ont om energieffektiva bostäder i Umeå. Efter millennieskiftet invigdes Green Zone [28], ett kretsloppsanpassat verksamhetsområde för Carstedts Bil, Ford, Statoil och McDonald s, som på den tiden var ett ambitiöst projekt. Green Zone skulle visa en minskad energianvändning och visa hur verksamheter som traditionellt sett har stor energianvändning och negativ miljöpåverkan kan bättra sig. Vad hände sedan? Nu till våren (2007) skall Umeå kommun följa upp hur mycket av Energiprogrammet som uppfyllts. På tre år har endast ett energisnålt byggnationsprojekt genomförts, det nyligen inflyttningsbara Kretsloppshuset på Tomtebo [29]. Det torde vara en signal som visar att det behövs mer insatser på området. Hans Eek (arkitekten och initiativtagare till Sveriges energisnålaste kvarter, Lindåshusen) säger att den enskilt viktigaste komponenten för att bygga bra energisnåla hus är ett nära samarbete i hela byggprocessen. Från dess att huset skissas fram till dess att det står färdig på backen. Traditionellt sett är det väldigt lite kontakt mellan de olika byggaktörerna som är involverade i ett hus. När helhetsperspektivet saknas är det svårt att bedöma det långsiktiga konsekvenserna av olika byggnadstekniker. Vid konstruktion av ett passivhus (mycket energisnålt p.g.a. mycket isolering bland annat) får den totala otätheten i hela klimatskalet (väggar, tak och golv) inte vara större än arean av en handflata. Om snickaren inte är medveten om hur viktigt tätheten är för att huset skall fungera, kan de energiberäkningar som beräknats på huset bli missvisande. Det arbete som snickaren gjort kan också förstöras om elektrikern borrar upp hål i isoleringen och tätskiktet, för att kablarnas placering inte tagits med i beräkningarna och konstruktionsritningar från början. 7

8 I Hans Eeks samarbetsmodell träffas alla involverade aktörer några gånger under byggnadens tillkomst, från dess att bygget börjar i projekteringsstadiet till dess att det är dags för uppföljning på det färdiga huset. 8

9 2 Syfte Umeå har som ambition att expandera från invånare till Hur skall expansionen ske med bevarad energiomsättning? Miljöbalken säger att: Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. [24] Förutom att totala energianvändningen skall minskas skall alltså förnyelsebara energikällor prioriteras. Riksdagen har fastställt 15 nationella miljökvalitetsmål och 67 delmål till dessa. Enligt delmål 7 under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö skall miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minska och vara lägre än den var Detta skall bland annat ske genom att den totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska. [30] Med detta som avstamp finns några frågor att besvara. Hur mycket energi omsatte Umeå när här fanns invånare, i bostadssektorn? Med erfarenhet av de energieffektiviseringsprojekt som skett i bl.a. miljonprojektbeståndet (t.ex. Gårdstenprojektet) och i nyproduktion (t.ex. Jöns Ols och Lindås), kan Umeå klara av att bevara energianvändningen på samma nivå som var vid invånare med invånare? 9

10 3 Metod (Experimentbeskrivning) Till att börja med utreds hur stor energiomsättningen var när Umeå hade invånare. Detta värde kommer vara rapportens målvärde. Nästa steg är att undersöka den mest troliga utvecklingen genom att studera hur Umeå har utvecklats hittills och vilka trender det finns när det gäller expanderingen (bostadsbebyggelse som behövs) kopplat till energianvändning. När dessa faktorer fastställts ges en trolig bild av hur energianvändningen kan se ut år Sannolikt blir energiomsättningen högre än den var vid invånare. Sedan undersöks de befintliga bostadsområdena beträffande byggår och uppvärmningssystem. Här kontaktas de stora fastighetsbolagen och bostadsrättsföreningarna för att kartlägga energibehovet. Där det inte är möjligt görs en uppskattning utifrån byggnadernas användningsområde, genomsnittliga användning för den sortens hus och troliga byggår. De data som tas fram jämförs med litteratur inom området och från SCB. När en uppskattning av energiomsättning och uppbyggnad av bostadsområdena i Umeå utretts, kan åtgärder avsedda att minska energibehovet föreslås. Här krävs en grundläggande efterforskning om lyckade besparingsprojekt runt om i landet. Därefter beräknas minskning av energi dessa förändringar förväntas ge, ett såkallat minskningsvärde. Schablonvärden på vad för investeringskostnader och återbetalningstider som åtgärderna haft är önskvärt för fastighetsägare, företag och privatpersoner. Med hjälp av målvärdet och minskningsvärdet fås det kvarvarande energiutrymmet som kan ges till ny bebyggelse i Umeå. Det energiutrymmet kan ges som nyckeltal i energi per person eller omsatt i ett mer vanligt begrepp kwh/m 2 *år. Här är det extra viktigt att använda kända begrepp och jämföra med exempel i litteraturen. En rapport med diskussion av resultatet skrivs. 10

11 4 Energianvändning vid invånare Umeås befolkning passerade invånare år Nedan är statistik från SCB som visar energianvändningen för samhällets olika delar. Energianvändningen inom bostadssektorn utgör 19 % av den totala energianvändningen i Umeå [4]. Jämfört med nationella snittet är det en mindre andel än vanligt, i riket där står bostadssektorn för ca 1/3 av energianvändningen [3]. Skillnaden kan förklaras i den tunga, energikrävande industrin som finns i Umeå regionen, bland annat Volvo lastvagnar Umeå och SCA Packaging Obbola. 20% Industri 43% Transporter 21% Service Hushåll 16% Figur 3. Energianvändning i Umeå 1995 fördelat på samhällssektorer, totalt 5200 GWh [4]. 4.1 Total energianvändning i bostadssektorn Den totala användningen inom bostadssektorn är idag ca GWh/år. När det var invånare i Umeå var energianvändningen ungefär densamma. I summan inkluderas den energi som används till hushållsel, driftel (kan även kallas fastighetsel), tappvarmvatten och uppvärmning. 4.2 kwh/m 2 *år 1995 Utgångspunkten är 1995 då Umeå kommun passerade invånare. Med hjälp av riksgenomsnittet för bostadsarean år 1995 (52,2 m 2 /person 1994 [6]), samt totala energianvändningen i bostadssektorn (1 025 GWh), delat på Umeås befolkning ( personer) beräknas antal kwh/m 2 *år kWh pers 52,2m / pers 10114kWh / pers 52,2m / pers 190kWh / 2 2 m var alltså energianvändningen i Umeås bostäder 190 kwh/m 2 *år. 11

12 5 Umeå och dess utveckling fram till Umeå har ett mycket ungt bostadsbestånd jämfört med flera andra norrlandskommuner. Det beror på att folkmängden nästan fördubblats under de senaste 50 åren. Figur 4 nedan, visar hur det sett ut de senaste 30 åren. personer årtal Figur 4. Befolkningsökningen i Umeå kommun, [5]. 5.1 Energianvändningens förändring Energianvändningen inom bostadssektorn har sedan 1995 varit i princip oförändrad trots ökad befolkning; något som kan bero på minst två anledningar. Dels har den köpta energin minskats genom installation av värmepumpar av olika slag, dels att energianvändningen minskar till följd av energieffektivare hushållsapparater. Figur 5 nedanför visar energianvändning Energianvändning i bostaden per invånare i kwh kwh eller GWh Årtal Figur 5. Energianvändningen i Umeå år 1995 till år 2004 [4] Total energianvändning Umeås befolkning GWh Total energianvändning i Umeås bostadssektor i GWh 12

13 Att energianvändningen inte ökat trots befolkningsökningen beror troligtvis på att det varit mycket fördelaktigt att ersätta el/oljeuppvärmning med mark/berg/luftvärmepumpar, dessa uppvärmningssätt ger en minskning av mängden inköpt el, även om bostadens värmebehov förblir densamma. Energimyndigheten hade förväntat sig att energianvändningen inom bostadssektorn nationellt sett skulle minska mer under de senare åren [7]. Skälet till den förväntningen var den kraftiga ökningen av värmepumpar, istället för eluppvärmning samt de ständigt energieffektivare apparater (vitvaror och andra hushållsapparater) som finns på marknaden. Ett skäl till att minskningen uteblir är enligt energimyndigheten att energianvändning ökar med komfortvärme och att bostäderna fylls av allt fler energislukande prylar. 5.2 Trend personer per bostad En annan viktig nationell trend är att antalet personer per bostad minskar (se figur 6 nedanför stycket). När antal personer per bostad minskar ökar energianvändningen ordentligt. Det beror på att två personer som delar bostad oftast lagar mat tillsammans, tvättar större tvättar och delar på en kyl och frys (istället för att ha en kyl och frys var). Sambobostäder kräver mindre energi än singelbostäder och totalt sett mindre antal hushållsapparater än singelbostäder. Umeå följer trenden i riket när det gäller minskningen av antal personer per bostad. Umeå kommuns utbyggnadsplan [1] för bostäder visar att kommunen räknar med att trenden kan hålla i sig. Utbyggnadsplanen kan i den extremaste tolkningen ge utrymme för en stor minskning av personer per bostad, se figur 6. I nedanstående scenario antas befolkningen i Umeå bli invånare år 2050 och den högre bostadsutbyggnadsgraden användas. Personer / bostad 2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 2 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 1, År ( riktiga värden) Figur 7. För har uppmätta värden för Umeå använts [18], [5]. Den prognostiserade minskningen har beräknats utifrån uppskattningen att 600 nya bostäder och 870 nya personer kommer per år. 13

14 5.3 Bostadsareans ökning Det finns en aspekt till som ger större energianvändning i framtiden om inte byggnadernas energibehov minskas kraftigt nämligen att bostadsarean ökar kontinuerligt. I SCB:s statistik finns dock inga uppgifter på hur stor bostadsarean per person är i Umeå. Den antas därför vara samma som riksgenomsnittet. 80 Ingen ökning Liten ökning G enom snittlig ökning Uppm ätta värden 70 Yta per person (m2) Årtal Figur 8. Bostadsarea (m2) per person, olika scenarion. Trianglarna är rikets genomsnittliga värden ( ), med dessa som utgångspunkt har tre scenarion ritats ut för Umeå[6] Vilken av dessa linjer som kommer vara närmast sanningen år 2050 är svårt att avgöra i nuläget, men den är troligtvis någonstans mellan den lilla ökningen och den genomsnittliga ökningen. Lutningen av den lilla ökningen har tagits fram med tanke på de två senaste riktigt uppmätta värdena, 1994 och Fakta om befintligt bestånd (byggår, teknik och områden) Bostadsbeståndet i Umeå är relativt ungt jämfört med andra städer av samma storlek. Orsaken är att Umeå nästan fördubblat sin folkmängd under de senaste 50 åren. Hundraåriga hus och äldre är ovanliga eftersom det inträffat flera större bränder i Umeå, den senaste år Den huvudsakliga källan för använd teknik och åldersfördelning av flerbostadsbostäder i det befintliga bostadsbeståndet har det största bostadsbolaget i Umeå, Bostaden AB (ett kommunalt bolag), stått för. Merparten av Bostaden ABs bostäder är byggda under 70-talet, under det så kallade miljonprogrammet. 14

15 Antal hus BoA tusen m2 m2/bostad Årsintervaller Figur 9. Bostaden AB i Umeå, bostadsbestånd efter byggår. Även Fastighetsägarna Norrs bostadsbestånd har varit till nytta under inventering av Umeås fastighetsbestånd. Deras bostäder är generellt sett äldre än Bostaden ABs. Se figur 10. nedan Antal hus Årtalsintervaller Figur 10. Fastighetsägarna Norr s bostadsbestånd i Umeå, efter byggår [19]. För att uppskatta bostäders byggår och spridning i hela Umeå har boken Arkitekturguide Umeå använts samt korrigerade värden av valmyndighetens valdistrikt (registrerat antal röstberättigade i de olika stadsdelarna). 15

16 Personer Backen Berghem Böleäng Carlshem Centrum Ersboda Ersmark Haga Marieberg Mariedal Mariehem Nydalahöjd Röbäck Sandbacka Sofiehem Teg Tomtebo Umedalen Universitetsområdet Väst på stan Västerslätt Ålidhem Öst på stan Figur 11. Antal personer som bor i de olika stadsdelarna [11] Personer Brännland Bullmark Böleå Hissjö Holmsund Hörnefors Innertavle Obbola Stöcke Sävar Tavelsjö Täfteå Ytterhiske Yttersjö Figur 12. Antal personer som bor utanför staden [11]. Med hjälp av antal boende i stadsdelarna (uppskattat m.h.a. indelningen av valdistrikt hösten 2006.), den åldersindelade utbyggnaden [12], samt antal personer per bostad [5], uppskattas beståndet i avseende på ålder, antal och sort (småhus och flerbostadshus). 16

17 Antal bostäder Flerbostadshus Småhus Före Troliga byggnadsår Efter 1990 Figur 13. Umeå regionens bostadsbestånd uppdelat i byggnadsår och typ av bostad, Den indelning som ligger till grund för beräkningar av energianvändningen i Umeåregionens bostäder. En mängd källor har använts för antaganden men främst Arkitekturguide [12], Bostaden AB [10] och Fastighetsägarna Norr [19]. 5.5 Trend boende och m 2 i Umeå Om Umeå kommun ger bygglov enligt öpl98 [1], det vill säga ca stycken bostäder per år, och befolkningen ökar som planerat (ca personer per år) innebär det att det genomsnittliga antalet personer per bostad kommer att minskas även i fortsättningen. (se avsnitt 5.2). I takt med att det bor färre personer per bostad, ökar också bostädernas area. Figur 14 visar relationen i antal bostäder, mellan befintligt och framtida bostadsbestånd. Den största delen av bostadsbeståndet som kommer finnas 2050 är redan byggt. Det är alltså viktigt att inte bara se till att bygga nya bostäder på ett smart och energisnålt sätt utan också kika på vad som kan göras åt de bostäder som finns redan idag. 34% Befintliga bostäder 2005 medel nybyggt % Figur 14. Bebyggelsen i Umeå år Antal befintliga hus respektive framtida hus, när +600 bostäder byggs per år till år Om den antagna utbyggnadstakten, befolkningsökningen och boendetrenden håller i sig betyder det att år 2050 kommer det i Umeå finnas drygt en tredjedel nya bostäder. Beräknas 17

18 enbart antalet bostäder kan dock energianvändningen underskattas eftersom antalet m 2 per bostad (eller m 2 per person) också ökar. 46% befintlig m2 54% framtida m2 Figur 15. Visar hur stor bostadsarean år 2050, kan bli i Umeå med en genomsnittlig ökning av bostadsarea per person och ett minskat antal personer per bostad. Det vill säga om m 2 per bostad ökar enligt genomsnittet (för riket) och minskning av personer per bostad fortsätter enligt genomsnittet (för Umeå), så innebär det en knapp fördubbling av bostadsarean. Trenderna tyder dock på att ökningen minskat de senaste fyra åren vilket innebär att det här resultatet troligen ligger i överkant. Energibehovet ökar när större bostadsytor måste hållas uppvärmda och ventilerade. Dessa trender har därför en mycket stor inverkan på energianvändningen, samt om det skall visa sig vara möjligt att öka befolkningen till invånare år 2050, utan att använda mer energi. 5.6 kwh/m 2 *år tio år senare Eftersom vissa uppgifter för 2005 inte fanns tillgängliga är följande beräknat på värden från Energianvändningen per invånare i bostadssektorn var 9349 kwh per person och år [4] och bostadsarean ca 53 m 2 per person (se figur 7 i rapporten). (Ekv. 1) kwh 9349 person * år 2 m 53 person kwh = m * år På ca tio år har alltså energianvändningen sjunkit från 190 kwh/m 2 *år till 176 kwh/m 2 *år, alltså med ca. 7,4 %. Den totala energianvändningen är densamma. Detta är intressant eftersom det betyder energiminskning sker tillsammans med befolkningsökningen. 5.7 Genomsnittligt målvärde för tillåten kwh/m 2 *år, 2050 för olika bostadsareor År 1995 använde bostadssektorn ca 1000 GWh/år och energianvändningen var ca 190 kwh/m 2 *år. Bostadsarean per person var då 52,2 m 2 och därmed totala BRA 4,9 miljoner m 2. 18

19 Om ingen ökning av antal m 2 per pers. skulle ske under expansionen av Umeå behöver medelvärdet per m 2 vara: (Ekv. 2.) 1000 _ GWh = 128 _ kwh / m 2 år 2 52,2_m /pers * personer Med den mindre ökningen (56m 2 per pers) måste energianvändningens medelvärde vara 119 kwh/m 2 *år (ekv.2 används). Om den större ökningen sker (70m 2 per pers) måste energianvändningens medelvärde vara 95 kwh/m 2 *år (ekv.2 används).. Med tanke på att energianvändningen i bostadssektorn (år 2005) låg på 176 kwh/m 2 *år, behöver Umeås bostadssektor minska energianvändningen med % i det befintliga beståndet. I de nya byggreglerna BBR 12, 9:2 är gränsvärdet för bostadens uppvärmning satt till 130 kwh/m 2 *år (förutom vid eluppvärmning då gränsvärdet satts lite lägre). Hushållsel är exkluderat i gränsvärdet, och därmed blir den totala tillåtna energianvändningen per m 2 och år ca 150 kwh/m 2 *år. Det betyder att det inte räcker att följa de gällande byggnadsreglerna för att bibehålla en energiomsättning på ca GWh/år i Umeå till

20 6 Energislagets pris, CO 2 -utsläpp och primärenergi När det gäller prisjämförelser för olika bränsleslag i hela Sverige, så har det analyserats noggrant av bygg- och energibranschen [8]. I figur 16 nedan, visas resultat för Umeå kommun. För en typisk svensk villa som drar 20 MWh per år finns kostnaderna för Umeå redovisade i bilaga 1, figur 1. 1,2 Kostnad per kwh i svenska kronor 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 El Värmepump Fjärrvärme Olja Biobränsle Figur 16. Kostnaden per kwh när drift och underhåll för olika energislag i Umeå kommun, år I en kostnadsjämförelse av olika de olika uppvärmningsalternativen i Umeå kommun är det stora skillnader beroende på energislag. Prisnivån är lägst för biobränsle i Umeå, tätt följt av fjärrvärme. Det är dyrast att värma bostaden med el. Med tanke på att priserna ökat de senaste åren, visar figur 16 värden som ligger något lägre än dagens priserna (år 2007). Allt tyder också på att energipriserna kommer att fortsätta öka. Ur energieffektiviseringssynpunkt är det bra, eftersom initiativet till att minska energianvändning kommer att ökas allt eftersom kostnader blir större. Vilket energislag som används för uppvärmning eller elektricitet spelar också stor roll när primärenergi och CO 2 -utsläpp analyseras. När det gäller el blir skillnaden i primärenergi och CO 2 -utsläpp mycket stor om den produceras med vindkraft jämfört om det produceras i ett kolkraftverk. Därför är det viktigt att visa vilken sorts el som används i beräkningar och varför. Den nordiska elmarknaden har som genomsnitt lägre CO 2 -utsläpp än den europeiska elmarknaden. Förklaringen till det är att Sverige har en stor del vattenkraft. När utsläpp och primärenergi baseras på nordisk elmarknad ser det ut som om miljöpåverkan är relativt låg och att det inte ger så stor effekt att byta till lågenergilampor och minska den egna energianvändningen. 20

21 Men driftkostnaderna är lägre för vindkraft, vattenkraft, kärnkraft, och biobränslekraftverk, vilka har låga fossila CO 2 -utsläpp, jämfört med att elkraft från fossila källor. Detta betyder det att så fort efterfrågan minskar (som t.ex. under sommaren), stängs de fossila elkraftverken ner för att vinsten dalar. Eftersom Sverige importerar en betydande (och ökande) andel fossil elkraft, betyder det att sparade kwh direkt påverkar negativt på de fossila kolkraftverkens vinstmöjligheter. När den effekten tas med i beräkningar för CO 2 -utsläpp vid minskad energianvändning, är det tydligt att varje sparad kwh ger stor positiv inverkan för att mildra klimatförändringen och miljöpåverkan. Rapporten [8] har också analyserat CO 2 -utsläppen från de olika energislagen. Det framgår där att solenergi och biobränsle är de bästa alternativen med avseende på CO 2 -utsläpp. De enda delarna av livscykeln som bidrar med utsläpp är transporter och tillverkningen. Biobränsle ger visserligen utsläpp när det eldas men eftersom det är en förnyelsebar energikälla så räknas det utsläppet vara del i ett naturligt kretslopp, till skillnad från de fossila bränslenas utsläpp. CO 2 -utsläppen från bostadssektorn i Umeå kommun har minskat under åren , enligt SCB:s statistik, tabell 3 nedan. Tabell 3. Koldioxidutsläpp per invånare från bostadssektorn, Umeå kommun. Bostadssektorn Umeå Kg CO2 per invånare När det gäller koldioxidutsläpp är Umeå kommuns bostadssektor riktigt bra. I SCB:s lista kommer Umeå på 6:e plats bland de som släpper ut minst bland 289 regioner. Det lägsta värdet ligger på 24 kg CO 2 per person och det högsta ligger på 861 kg CO 2 per person [27]. Troligtvis beror de goda resultaten på att det är en hög fjärrvärmeanslutning av bostäder samt att kommunen arbetat målmedvetet för att får bort fossila bränslen i den egna verksamheten. Tyvärr ligger de totala CO 2 -utsläppen per invånare (exklusive el-produktionens CO 2 -utsläpp) på en stadig och hög nivå, ca kg CO 2 per år. Umeå kommun har som mål att: År 2010 skall de sammanlagda utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ha minskat med tio procent jämfört med utsläppt mängd år (Koldioxidutsläpp från elförbrukning, avfalls- och torvförbränning ingår inte.) [31] Ur primärenergiperspektiv ger solenergi det bästa utbytet. Rapporten av bygg- och energibranschen, analyserar primärenergiaspekten med LCCkostnaden. De bästa åtgärdskombinationerna, det vill säga åtgärder som både har låg livscykelkostnad och låg primärenergianvändning bygger på fjärrvärme producerad med biobränslebaserad kraftvärme. Därefter följer åtgärdskombinationer med naturgasproducerad kraftvärme och frånluftsvärmepump. [8] Därmed kan det poängteras att det biobränslekraftsvärmeverk som Umeå Energi AB i Umeå bygger är bättre ur primärenergisynpunkt än deras nuvarande fjärrvärmeproduktion som baseras till stor del på sopor och viss oljeanvändning vid spetslast. Hushållselen är också en viktig aspekt av energianvändningen i bostadssektorn, den är ca 23 % av totala energibehovet. Eftersom elenergi har ett högt primärenergital kan den trots mindre del av energianvändning i bostäder vara lika stor som uppvärmningens primärenergiandel. [9]. I bygg- och energibranschens rapport har energieffektiva vitvaror visat sig ge goda resultat för att minska energianvändningen i bostäderna. 21

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24

NCC TEKNIK. Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24 Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Statens energimyndighet Objekt Handlingens status Slutrapport Datum 2005-08-24 Rubrik 1 (Uppdragsnamn)

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Underlagsmaterial till Boverkets regeringsuppdrag beträffande energieffektivisering i byggnader (M2004/4246/Kb) Chalmers EnergiCentrum - CEC Göteborg

Läs mer

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad

Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen i Halmstad Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet, år 3 Energieffektivisering vilken åtgärd är mest lönsam? En studie om energieffektiviserande åtgärder på Maratonvägen

Läs mer

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS Miljonprogrammet - Riva eller renovera En långsiktig ekonomisk jämförelse av åtgärder för en miljonprogramsbyggnad Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör LINUS DAHLÖF, ANDERS MALMROS

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen

Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energioptimering av flerbostadshus - En LCC-studie av ett nybyggnadsprojekt i Sannegårdshamnen Energy optimizing of multiple-unit dwelling houses - An LCC-study of a new building project in Sannegårdshamnen

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Agneta Persson, civilingenjör, sektionschef på

Läs mer

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv

Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Renovering av flerfamiljsbostäder inom miljonprogrammet ur ett energi- och lönsamhetsperspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANASTASIA ANDERSSON, DANIEL LARSSON Institutionen

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Boverket Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Läs mer