KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 11 november 2014 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid Svar på motion om nya riktlinjer för vår upphandling av livsmedel KST 20 14/496 Ninni Boss 3 2 Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen KST 2014/119 Angela Birnstein 3 Bilorganisation KST 2014/497 Angela Birnstein 4 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Solviks Bygdegård KST 2014/729 Angel a B irnstein 7 5 Utbetalning av lokalt pattistöd 2015 KST 2014/829 Mikael W estin 8 6 Löneutfall KST 2014/70 Anders Björck 9 7 Arvode till v.ordf. i kommunstyrelsen KST 2014/781 Anders Björck lo 8 Försäljning/köp Strandberget l: 14 KST 2014/834 Jan Esping Il 9 Begäran om att få köpa mark, Björkenäs l :21 KST 2014/699 Jan Esping Projektrapp01tering KST 2014/493 Jan Esping och Thomas Stjerndorff Il Information från Migrationsverket KST 2014/469 Felicia Weinberg Svar på remiss - Regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan KST 2014/717 Tina Näslund Information om miljömålsarbete KST 2014/71 O Tina Näslund 14 Sammanträdestider 2015 KST 2014/815 Johanna Lundkvist Öppettider 2015 KST 2014/622 Johanna Lundkvist Övrig information och frågor KST 2014/91 Ann-Katrin läråsen Meddelanden KST 2014/122 Johanna Lundkvist 72 Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsby kommun Besöksadress Nya Torget Torsby sekr

2 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 2 Kallelse/underrättelse Ann-Katrin Järåsen ordförande Johanna Lundkvist sekreterare Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck Angela Birnstein Ann-Margret Edberg Jan Esping Johanna Lundkvist Torbjörn Almroth bitr. kom m unchef!hrchef ekonomichef administrativ chef teknisk chef kommunsekreterare stadsarkitekt/milj ö och byggchef anders. angela. j o banna. l by.se torbj by.se

3 Datum Svar på motion om nya riktlinjer för vår upphandling av livsmedel Dnr KST 2014/496 I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karl-Erik Keck (MP) följande: Bakgrund "Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel genom att nya riktlinjer för vår upphandling utarbetas och antas i fullmäktige. Genom att ställa miljö - sociala- och djurrättsliga krav och genom att dela upp upphandlingen i mindre poster kan vi också bidra till att öka upphandlingen av lokalt producerade varor och tjänster. Detta ger, förutom miljövinster, även jobb och ökade skatteintäkter. När sedan de nya EU upphandlingsreglerna införs i Sverige lär det bli ännu lättare att få gehör.för detta. Bakgrund Sista tidens skränunande debatt i media om bekämpningsrester i frukt och grönt (herbicider, pesticider, stråförkortningsmedel m.m.), antibiotikarester i importerat kött, salmonella, hormonstörande ämnen, resistenta bal<terier, dålig djurhållning, oacceptabla arbetsförhållanden aktualis~rar nya riktlinjer för vår upphandling. m.m. Giftfri mat till våra barn, ungdomar och äldre är en självklarhet och kan påverkas kraftfullt av vår upphandling. Trots att de nya ED-reglerna väntas vara antagna i Sverige först 2016 så bör detta viktiga arbete påbörjas snarast, enligt vår mening." Tre önskemål finns att redovisa fakta kring: l. Ölaring av inköp av ekologiska livsmedel 2. Dela upp upphandlingar i mindre poster 3. Ställa miljö-, sociala-, och djurrättsliga krav \c s Per Kjellqvist upphandlingsstrateg Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyrelsen Torsby direkt mobil växel tax Sida 1 (3)

4 4 l. Ekologiska livsmedel Finns redan idag i befintliga upphandlade ramavtal. Andelen påverkas av tillgång, ekonomi, kunskap, möjlighet till uppföljning samt politiska direktiv. Kommunens kostavdelning har i sitt vision- och målarbete föreslagit att andelen ekologiska produkter skall ökas blev utfallet 7,6 %. Målet för 2014 och 2015 är 12 respektive 15 %. För dagen är andelen cirka 15 %. 2. Uppdelning mindre poster Görs redan idag där så anses att det är relevant. Som exempel kan nämnas snöröjningstjänster, möbler, hygienartiklar, transporttjänster m.fl. Vad gäller specifikt livsmedel så har Torsby och Sunne historiskt sett i sina gemensamma livsmedelupphandlingar delat upp upphandlingen i separata mindre upphandlingar för att gynna det lokala näringslivet samt små och medelstora företag. Som exempel kan nämnas upphandlingar av potatis, ägg, dricka, glass, bröd, charkprodukter allt efter förekomsten av leverantörer och visat intresse. Tyvärr så har en del företag under åren lagts ner. Den senaste livsmedelupphandlingen var uppdelad enligt nedan: l. Koloniala produkter 2. Färskt kött & chark 3. Färskt bröd 4. Djupfryst 5. FäJ:sk potatis 6. Färsk frukt & grönsaker 7. Färsk fisk 8. Färskt mejerisortiment Det var vad som bedömdes var möjligt med befintliga resurser. ' ' 3. Nya EV-regler I början av året röstade EU:s ministerråd och Europaparlamentet om nytt direktiv som ska möjliggöra för offentliga aldörer i medlemsländerna att i sin upphandlingsprocess mycket tydligare än idag få lov att definiera miljö-, sociala-, och djurrättsliga krav. Genomförandeutredningen, som arbetar med implementeringen av direktiven i svensk lag ett delbetänl<ande som nu är ute på remiss, kommer med sitt slutbetänkande senast l oktober i år. ED-direktivet om offentlig upphandling ska vara infört i svensk lagstiftning senast 18 maj I fackpressen råder det delade meninga1 om hur stora förändringarna kommer att bli. Några raka tydliga och enlda besked kan vi nog inte räl<na med. Så framtiden får utvisa hur långt upphandlande myndigheters ambitioner kan sträcka sig inom dessa områden. Avslutning Vi är väl medvetna om att en uppdelning av upphandlingar kan vara ett sätt att hjälpa små och medelstora samt lokala företag att delta i Torsby kommuns upphandlingar. Höjningen av direktupphandlingsbeloppet till SEK fr.o.m. l/ har gjort att det ges större möjlighet att upphandla närodlat från mindre och lokala leverantörer under förutsättning att det finns lokala leverantörer och att dessa ger sig tillkänna. 2

5 Självklart kommer vi efter bästa förmåga att använda miljö-, sociala-, och djurrättsliga krav i kommande upphandlingar. Vi följer utvecklingen och har god hjälp av Konkurrensverkets avdelning Miljöstyrningsrådets och dess anvisningar. Ett nytt Miljömålsprogram med handlingsplan (En ny miljöpolicy) håller på att tas fram för kommunen där det finns möjlighet att ange lokala mål och åtgärder inför kommande upphandlingar. Upphandlingspolicyn och upphandlingsriktlinjerna är mer till för ett samlat grepp för samtliga Torsby kommuns upphandlingar av varor, ijänster och entreprenader. Per kjellqvist Upphandlingsstrateg Ninni Boss Kostchef Tina Näslund Miljöstrateg/Energirådgivare 3

6 Motion om nya rildlinjer för vår upphandling av livsmedel från Miljöpartiet De Gröna. Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel genom att nya riktlinjer för vår upphandling utarbetas och antas i fullmäktige. Genom att ställa miljö- sociala- och djurrättsligfa krav och genom att dela upp upphandlingen i mindre poster kan vi också bidra till att öka upphandligen av lokalt producerade varor och tjänster. Detta ger, förutom miljövinster, äver jobb och ökade skatteintäkter. När sedan de nya EU-upphandlingsreglema införs i Sverige lär det bli ännu lättare att få gehör för detta. Bakgrund Sista tidens shämmande debatt i media om bekämpningsrester i frukt och grönt ( herbicider, pesticider, stråförkortningsmedel m.m.), antibiotikarester i importerat kött, salmonella, hmmonstörande ämnen, resistenta bakterier, dålig djurhållning, oacceptabla arbetsförhållanden aktualliserar nya riktlinjer för vår upphandling. m.m. Giftfri mat till våra barn, ungdommar och äldre är en självklarhet och kan påverkas kraftfullt av vår upphandling. Trots att de nya BU-reglerna väntas vara antagna i Sverige först 2016 så bör detta viktiga arbete påbö1jas snaarast, enligt vår mening Torsby D POvJj {}e;zt~j2 Ka~kSik Keck, Miljöpmtiet De Gröna i Torsby.

7 ~föt7s"by~k.omitilm Kommunstyrelsen o 9 J\ A ((Yu:Le_ L/ 1 s. 1 '-'(;J:j- /J ' 'l/... ). Dnr.t:O.;.... r.,{f..1j.. 7.Zi:!l 1 ( Till Torsby kommun Kommunstyrelsen-a u Ansökan om ekonomiskt stöd till solviks Bygdegård Solviks Bygdegårdsförening kämpar på med helt ideella krafter för att den 90-åriga lokalen skall fortleva, och har hittills lyckats väl. Vi ser också att befolkningsminskning genom utflyttning av våra ungdomar gör det allt svårare att få nya krafter att ta tag i föreningslivet i bygden i stort. Vi har nu framför oss ett akut investeringsbehov på ca kr för följande saker: 1nstallation av vattenlås med rörelsevakt ca 8000:- Montering av ny stoppkran för inkommande vatten inkl maskingrävning " 8000:- Rep av rötskadad handikapramp Il 7000:- Rep av värmepumpar Il 3000:- Bygdegårdsföreningen har ansökt om bidrag (fonderade bygdemedel} Vi vädjar härmed om bidrag från Torsby kommun för ovan redovisade, ungefärliga kostnader. övrig finansiering genom egen arbetsinsats. Stöllet dag som ovan r ~dc#~/~ Lars-Göran Nilsson Ordf Solviks Bygdegårdsförening Adr: Nybacka 25, Stöllet

8 Datum Kommunstyrelsens arbetsu tskatt Utbetalning av lokalt partistöd 2015 Kommunfullmäktige antog , 92, nya regler om lokalt partistöd. Reglerna föranleddes av förändringar i kommunallagen från l februari Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden , dvs från och med verksamhetsåret 2015, och det krävs årliga beslut av fullmäktige innan utbetalning kan ske. Partistödet består av ett grundstöd och ett mandat stöd. För 2015 uppgår grundstödet till kr per parti som är representerat i kommunfullmäktige. Mandatstödet uppgår tillll 013 kr per mandat i kommunfullmäktige. Utbetalning av partistödet kan enbart ske till ett politiskt parti som är en juridisk person och som har en lokal partiförening. Det betyder att betalningsmottagaren inte får vara en privatperson eller en regional eller nationell partiorganisation. De partier som mottar lokalt partistöd för 2015 ska senast 30 juni 2016 redovisa för kommunfullmäktige hur det lokala partistödet använts i det lokala demokratiarbetet Förslag till beslut l. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av lokalt partistöd 2015 fastställs enligt följande: Socialdemokraterna, 14 mandat, Moderaterna, sex mandat, Centerpartiet, fyra mandat, Sverigedemokraterna, tre mandat, Vänsterpartiet, två mandat, Folkpartiet, ett mandat, Miljöpartiet, ett mandat, kr kr kr kr kr kr kr 2. Partierna ska till ekonomiavdelningen lämna in uppgifter om mottagare av det lokala partistödet. Mikael Westin förvaltningsekonom Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 2. Ekonomiavdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

9 Redovisning utfalll lönerevision 2014 l Per avtalsområde: l Rek. Lägsta nivå KS l Rek. Lägsta nivå avtal l verkligt utfall Procentuella påslag Dl K 2,2 3,66 FSA 2,2 2,31 Ledarna 2,2 2,96 Lärarförbundet 2,2 2,84 Lärarnas Riksförbund 2,2 2,69 oorganiserade 2,2 2,78 SSR 2,2 2,42 Sveriges Ingenjörer 2,2 2,90 Vision 2,2 2,87 Vårdförbundet 2,2 2,45 Kronpåslag l Kommunal 55ol 554,511

10 Datum KSAU Ärende; Komplettering av arvode för förtroendevalda Undertecknad fick i uppdrag av kommunstyrelsen (KS) den 3 november att komplettera förslag till arvode för kommunens politiker för år Kompletteringen avsåg arvode till vice ordförande i kommunstyrelsen. Under den gångna mandatperioden har vice ordförande i KS haft ett fast månadsarvode motsvarande 40% av kommunalrådsarvodet I och med den nya mandatperioden skall arvodet avseende denna funktion omprövas då omfånget på uppdraget kommer att förändras. Som förslag är att det sätts ett nytt fast månadsarvode som uppgår till20% av kommunalrådsarvodet dvs 9600 kronor per månad. Kommunstyrelsens ordförande skall tillsammans med vice ordförande i kommunstyrelsen träffa en överenskommelse om vilka uppgifter som skall inkluderas i det fasta arvodet. Om det visar sig att antalet uppdrag och omfånget på dessa blir mer omfattande skall en revidering av det fasta arvodet ske. Förslag till beslut Undertecknad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att rekommendera kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta om att komplettera arvodena med att vice ordförande i kommunstyrelsen får ett fast månadsarvode vilket uppgår till20% av kommunalrådsarvodet, dvs 9600 kronor per månad, samt att kommunstyrelsens ordförande skall träffa en överenskommelse med vice ordförande i kommunstyrelsen om vilka uppgifter som skall inkluderas i det fasta arvodet. Det fasta arvodet gäller från den dag då kommunfullmäktige genomförde val till korrununstyrelsen. För Torsby kommun Anders Björck Bitr. kommunchef l I-ffi-chef Anders Björck Bitr. kommunchef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunkansliet Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

11 Datum Ksau Strandberget 1:14 mfl. Försäljning/köp av skogsfastighet Bakgrund Lars Gylterud, Nystugan Kärrbackstrand, har genom kommunens skogsförvaltare Skogssällskapet, ställt en förfrågan om att få köpa del av kommunens skogsfastighet Sh andberget 1:14. skogsfastigheten omfattar 3,3 ha och gränsar mot Lars Gylteruds bostadsfastighet. Lars Gylterud föreslår att kommunen köper skogsfastigheterna Sh andberget 1:3, 1:6 och 1:7, omfattande 13,3 ha, där 1:3 är ett mycket smalt skifte som är svårförvaltat Fördelen för kommunen är att Sh andberget 1:3 gränsar till kommunens fastighet Strandberget 1:2. skogsvärdering av de berörda fastigheterna har gjorts av skogssällskapet Förslag till beslut Tekniska avdelningen föreslår att Ksau ger Jan Esping i uppdrag att genom skogssällskapet revidera skogsvärderingen till dagens värde samt upprätta köpehandlingar som tillställs kommunstyrelsen för beslut Jan Esping Jan Esping teknisk chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1 O. Tekniska avdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

12

13 Datum Ksau Fastighetsförsäljning del av Björkenäs 1 :21 Bakgrund Birgitta Hedin Hermansson och Lars-Anders Hedin har tillskrivit Torsby kommun med en förfrågan om att få köpa fastigheten Björkenäs l :21. Björkenäs 1:21ligger mellan fastigheterna 1:82 och 1:85 som ägs av syskonen Hedin. På Björkenäs 1:21 finns två byggnader, en lada och ett gemensamägt sågverk som saknar brukningsvärde för kommunen och fastigheten är i övrigt beväxt med sly och skog. Markområdet omfattar ca m 2. Förslag till beslut Tekniska avdelningen föreslår att Ksau ger Jan Esping i uppdrag att värdera markområdet samt upprätta köpehandlingar som tillställs kommunstyrelsen för beslut Jan Esping Jan Esping teknisk chef Besöksadress Nya T orgel 8, T ors by Torsby kommun 1 O. Tekniska avdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

14 l l l l l l

15

16 1 orsoy Kommun Kommunstyrelsen o \ lo / La -anders Hedin <lar en 3 juni : Birgitta Hedin-H Björkenäs 1: Björkenäs Till: Torsb.y Kommun Att: J an Esping Ref till vårt telsamtal tidigare i våras. Ang vårt intresse av att köpa inägamark i Björkenäs by i T ors by kommun med beteckning Björkenäs l :21. Hej Jan!. Min syster Birgitha Hedin Hermansson o jag äger tillsammans fastigheten Björkenäs l :82,som for övrigt är vårt barndomshem. Vi är intresserade av att köpa inägo mark med fastighetsbeteckning Björkenäs l :21 (ägs av er Torsby Kommun) som ligger inklämd i vår fastighet (Björkenäs l :82)- Urspmngligen hör dessa från samma fastghet. Varfor vi vill köpa är bl a vår gård helhetsbild. På inägamarken (Björkenäs l :21) finns en gammallada som ligger direkt i anslutning till gårdsplanen på vår fastighet. Runt denna lada är det helt igenväxt med sly o träd. Vår och Björkenäs Bys gemensamägda sågverk liggerockså på er fastighet (Björkenäs l :21), detta har aldrigjusterats efter att Torsby Kommun(dåvaran4e Norra Ny kommun) köpte Fastigheten Björkenäs l :21 av E Elofssons dödsl)o... Vi tycker att det vore bra och det skulle bli enklare att sköta,gårds bilden skulle bli mer homogen och att det "skämmer" med så mycket sly o träd in på knutarna- + Att v:i då hade vårt sågverk på egen mark. Birgitha b; v j t'i-k.a.. h. ~ tel''a.. (..o h-j Lars-Anders , larsand c om l

17 ~ Länsstyrelserna ~ Migrationsverket,j A v r0vt cle_ (( t s / f 1 Diarienummer Migrationsverket Diarienummer Länsstyrelsen Information tilllandets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande barn - utvidgade möjligheter. År 2014 har präglats av ett fortsatt mycket högt inresande av asylsökande ensamkommande barn, mer än l 00 procent högre än motsvarande period Migrationsverket har därför varit tvunget att göra så kallade utvidgade anvisningar enligt steg 3 under året. Steg 3a slutfordes vid månadsskiftet april/ maj och under midsommarveckan slutfordes anvisningarna enligt steg 3b. De utvidgade anvisningama enligt steg 3c, alltså till kommuner som har for fä överenskomna asylplatser i forhållande till sitt fordelningstal, bedöms vara slutförda under november månad. Därefter aktualiseras utvidgade anvisningar enligt steg 4, och fortsätter fram till årsskiftet. Vid årsskiftet nollställs de utvidgade anvisningarna, och från och med den l januari 2015 sker eventuella utvidgade anvisningar återigen enligt steg 3. Bakgrund Den l januari 2014 trädde lagändringen i kraft som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna boende for ensamkommande barn. Lagändringen innebär att samtliga kommuner kan anvisas, oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. Ändringen i lagen ( 1994: 137) om mottagande av asylsökande m.fl. syftar till att fä en jämnare fordelning av mottagande av ensamkommande barn bland samtliga kommuner. Länsstyrelserna och Migrationsverket har under året träffat kommunerna i olika sammanhang; förhandlingar, dialoger och konferenser m.m. l samband med dessa har information getts om lagändringen, forhållandet mellan fördelningstal och asylplatser i överenskommelser samt turordningen for anvisningar. Vår gemensamma strävan är att samtliga kommuner i landet ska vara väl informerade om lagändringen och hur den nya lagen påverkar kommunernas mottagande. Principer för anvisning och fördelningstal Principerna for anvisning samt fordelningstal till kommun har tagits fram i samarbete mellan Migrationsverket och länsstyrelserna, i dialog med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Barnombudsmannen. Principerna for anvisande styr i vilken turordning Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ordna mottagande for ett ensamkommande barn. Fördelningstalen fastställer hur många platser en kommun forväntas tillhandahålla för mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Anvisningsprinciperna och fårdelningstalen bötjade gälla den l januari I korthet innebär anvisningsprinciperna att anvisning i fårsta hand sker till en kommun:

18 till vilken ett barn anses ha viss anknytning (steg l) eller till kommun med ledig överenskommen plats (steg 2) Om anvisande enligt dessa två steg inte är möjligt, kommer anvisning av kommun att ske med stöd av de utvidgade möjligheterna att anvisa. I detta skede sker anvisning enligt följande: kommuner utan överenskommelse (steg Ja) kommuner med överenskommelse men där mottagandet på platserna ännu inte statia t (steg J b) kommuner med få får få platser i överenskommelsen i fårhållande till fårdelningstalet (steg Je) Om anvisning enligt ovanstående tre steg inte är möjlig kommer fotisatt anvisande av kommun att ske: till samtliga kommuner i tur och ordning utifrån folkmängd, med start i Stockholm (steg 4). Anvisningarna sker får ett barn i taget, eller en sammanhållen grupp av barn, så länge behovet finns, fram till årsskiftet. Utvidgade möjligheter l vilken omfattning Migrationsverket behöver använda den utvidgade möjligheten att anvisa till en kommun beror på flera faktorer, bland annat: hur många ensamkommande barn som ansöker om asyl hur många överenskomna platser som finns lediga och rapporteras in till Migrationsverket Länsstyrelserna och Migrationsverket vill med detta brev infannera samtliga kommuner om det rådande läget. Vi vill särskilt uppmärksamma kommuner som saknar överenskommelse om att tillhandahålla platser för asylsökande ensamkommande barn samt kommuner som har får få överenskomna platser i fårhållande till kommunens fårdelningsta l, på att de utvidgade anvisningarna nollställs den l januari Detta innebär att eventuella utvidgade anvisningar därefter kommer att göras enligt steg J. Med vänlig hälsning vi1u!'l; rhz ftt-' Anneli Witten Kontaktlänsråd Integration t c 1ard Larsson B i trädande Enhetschef Bosättnings Och statsbidragsenheten För ytterligare information kontakta berörd länsstyrelse eller Migrationsverket Bilaga: "Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar"

19 Oktober 2014 Under 2014, t o m sista september, har ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, vilket är en ökning med över l 00 procent i förhållande till samma period A v dessa var 992 flickor vilket motsvarar 20 procent. Den l oktober fanns det asylsökande ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Under 2014: är den genomsnittliga handläggningstiden för ensamkommande barn 142 dagar. har ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket är 71 %av de fattade besluten. o om man endast inkluderar de barn som fick sitt asylärende prövat i Sverige, dvs. exkluderar barn som bl.a. omfattas av Dublinförordningen eller de vars ärende avskrivs så beviljades 84% uppehållstillstånd o 2013 beviljades l 995 ensamkommande barn uppehållstillstånd i första instans och andelarna blev då att 67 %respektive 82 % beviljades uppehållstillstånd o 2012 beviljades l 882 ensamkommande barn uppehållstillstånd i första instans och andelarna blev då att 65% respektive 82% beviljades uppehållstillstånd Inkomna asylärende n, ensamkommande barn ~ , 5000 barn 2013, 3852 barn J~ , 2657 barn , 2393 barn ;, , 2250 barn , 1510 barn 2005, 398 barn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

20 lo Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl ökar fmifarande kraftigt, vilket tydligt illustreras i grafen på föregående sida. Av verkets prognos frånjuli framgår bl.a. att uppskattningsvis ensamkommande barn årligen kommer att söka asyl under 2014 och Hittills i år är ökningen över l 00 % jämfö1i med samma period För att minimera antalet utvidgade anvisningar är det mycket viktigt att kommuner kontinuerligt och ornedelbalt rapporterar in samtliga lediga platser till verket. Som en direkt följd av den kraftigt ökade prognosen har Migrationsverket överlämnat en ny beräkning av behovet av antalet asylplatser till länsstyrelserna. Verket uppskattar behovet till asylplatser. På grund av den oförutsägbarhet som oroligheterna i omvärlden för med sig, så innefattar beräkningen 20 procent buffe1tplatser. Länsstyrelsernas nya fördelningstal för 2015, baserade på behovet av asylplatser, processas nu på länsnivå Sedan den första januari i år har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Genom lagändringen kan alla kommuner anvisas för att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. I förberedelsearbetet har verket samarbetat med länsstyrelserna och fört dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt i delar Barnombudsmannen. Från och med årsskiftet sker anvisning av kommun enligt något av följande fyra steg: l. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga. släkting 2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats 3. a) kommun utan överenskommelse b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte startat c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är fårre än kommunens fördelningstal 4. samtliga kommuner i rullande turordning utifrån storlek/folkmängd, med bö1jan till Stockholm. För närvarande sker utvidgade anvisningar enligt steg 3c, dvs. till kommuner med pågående mottagande enligt överenskommelse, men vars antal överenskomna asylplatser är fårre än det fördelningstal som kommunen har. Det stora flertalet av landets kommuner ingår i anvisningssteg 3c. Turordningen för dessa anvisningar sker enligt följande; först i tur står det län som vid aktuell tidpunkt procentuellt sett har lägst måluppfyllelse utifrån länets fördelningstal och då till den kommun i det länet som procentuellt sett har lägst måluppfyllelse i förhållande till kommunens fördelningstal Som en följd av såväl den mycket kraftiga ökning av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige som att få lediga överenskomna asylplatser rapporteras in så torde utvidgade anvisningarna enligt steg 3 vara slutförda kring nästa månadsskifte varvid steg 4 aktualiseras. I steg 4 anvisas ett barn i taget (eller en sammanhållen gruppering) till kommunerna i en rullande turordning med start till Stockholm. Respektive länsstyrelse kan ge information om fördelningstal på läns- och kommunnivå.

21 2( Under 2014, t.o.m. sista september, har Migrationsverket gjort anvisningar. Dessa anvisningar är fördelade på de olika stegen för anvisning enligt följande: Steg l Steg 2 Steg 3 Steg4 l 914 anvisningar l 892 anvisningar l 214 anvisningar O anvisningar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i två beslut bl.a. redogjo1t för rättslaget och konstaterat att lagen anger att när en kommun anvisats ska det anses att det ensamkommande barnet vistas i den kommunen i den meningen som anges i 2 a kap. l socialtjänstlagen (SoL). IVO konstaterar vidare att lagen om mottagande av asylsökande (LMA) är speciallagstiftning och att dess bestämmelse om att ett barn som anvisats ska anses vistas i kommunen har företräde framför vistelsebegreppet i SoL. Ett av IVO:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten som fastställde IVO:s beslut. Förvaltningsrättens dom har nu överklagats till kammarrätten. Beslut om eventuellt prövningstillstånd väntas fattas innan årsskiftet Enligt Dublinförordningen gäller sedan årsskiftet bl.a. att det för ensamkommande barn numera är presumtion att offentligt biträde ska utses vid handläggning av ärende. Ett beslut om överföring kan endast genomföras under följande förutsättningar: när beslutet vunnit laga kraft efter nöjdförklaring, när beslutet vunnit laga kraft och inget överklagande och/eller begäran om inhibition inkommit inom tre veckor från underrättelsedatum eller när Migrationsdomstolen avslagit en överklagan och/eller hävt en inhibition. Reglerna kring att hålla samman familjer har tydliggjorts i förordningen. När det gäller ensamkommande barn utökas familjebegreppet till att även gälla andra släktingar än kärnfamiljen. Det ska då dock bedömas om dessa släktingar har möjlighet att ta hand om barnet. En konsekvens av det utvidgade familjebegreppet är bland annat att Migrationsverket behöver lägga mer resurser på att leta efter anhöriga till ensamkommande barn. Läs om clublinprocessen i andra ED-länder: Dublin transnational project Sedan 2012 drivs Folkhögskolespåret för att utveckla folkhögskola som alternativ för ensamkommande ungdomars boende och studier. Projektet ägs av Trelleborgs kommun i samverkan med tolv kommuner, ett kommunalförbund och 15 folkhögskolor i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län. Det övergripande syftet är att engagera fler aktörer i mottagande och etablering. I nuläget driver Österlens folkhögskola 11 platser i HVB. Projektet arbetar strategiskt för ett möjliggörande av folkhögskolornas internat som utslussboende. Den primära målgruppen är ensamkommande ungdomar mellan år med PUT. För mer info. hänvisas till

22 Enligt förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. gäller sedan årsskiftet en schablonersättning för de kostnader en kommun har för sol-placeringar av anvisade asylsökande ensamkommande barn som placeras på hem för vård eller boende (HVB), som inte omfattas av kommunens överenskomna asylplatser. Det nya schablonbeloppet är l 900 kr per dygn per barn/ Migrationsverket fotisätter utvecklingen av en webbtjänst för informationsöverföring mellan verket och kommunerna för ensamkmmnande barn. Pilotverksamheten utökas fr.o.m. september med fler kommuner som ges möjlighet att ansluta sig till e-tjänsten. Tjänsten som ska omfatta samtliga ensamkommande barn i samtliga kommuner innebär att kommunerna via webbtjänsten ska kunna sköta rappotteringen av förändringar för respektive barn såsom t.ex. in- och utflyttningar, adressändringar mm. I oktober ska löpande redovisningar genom denna tjänst möjliggöra en automatiserad redovisning och därmed utbetalning av ersättningar för boendedygn etc. Webbtjänsten kommer i nästa steg att utvecklas med en funktionalitet som gör det möjligt att söka ersättning för utlägg och kostnader för asylsökande och för de som ratt uppehållstillstånd. De elektroniska ansökungdom och avser kostnader som uppkommit från och med årsskiftet. Detta innebär att kommunerna måste redovisa vilka barn som anvisats och som efter årsskiftet är sol-placerade på HVB. För placeringar enligt L VU eller för placeringar i familjehem gäller fattfarande ersättning för s.k. faktiska vårdkostnader. Se hemsidan för info. För att Migrationsverkets IT -stöd ering av överenskomna platser för ensamkommande bam ska fungera måste samtliga kommuner kontinuerligt rappottera förändringar i boendet, vilka barn och ungdomar som belägger de överenskomna platserna. Dessutom behöver kommunen rapportera förändringar som påverkar kommunens socialtjänstansval Uppgifterna meddelas som tidigare till faxnummer O l O Vid förändringar behöver kommunen endast, i ett eget dokument, ange vad som är nytt i förhållande till tidigare rapportering. Adressändringar lämnas, som tidigare, till den mottagningsenhet där barnet eller ungdomen är inskriven. De uppgifter som ska rappotteras är: dossiemummer, namn på den person det gäller, orsaken till förändringen, exempelvis o överflytt enligt SoL o avslutad vårdinsats o ny placering o barn som avviker o datum när förändringen bötjar gälla o om en plats utifrån förändringen inte är ledig Vid frågor, kontakta anvisningsfunktionen på Bosättnings- och statsbidragsenheten. Telefon: O l Il epost: ningarna i webbtjänsten ersätter då de blanketter som kommunerna använder i dag. Den nya webbtjänsten kommer att ställa krav på kommunernas anslutning till en katalogtjänst, och särskild legitimation: HSA-katalog och SITHS-kott som In era AB tillhandahåller; www. inera.se. De som ska använda tjänsten måste vara anslutna till katalogtjänsten HSA, vatje användare inom kommunen måste ha en särskild tjänstelegitimation, ett SITHS-kott. Migrationsverket informerar mer om detta på webinarium, intresserade kommuner anmäler sig till: migrationsverket.se. Mer information finns på: E-tjänst för statsbidrag

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer