KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 11 november 2014 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr Föredragande Sid Svar på motion om nya riktlinjer för vår upphandling av livsmedel KST 20 14/496 Ninni Boss 3 2 Månadsuppföljning till och med oktober för kommunstyrelsen KST 2014/119 Angela Birnstein 3 Bilorganisation KST 2014/497 Angela Birnstein 4 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Solviks Bygdegård KST 2014/729 Angel a B irnstein 7 5 Utbetalning av lokalt pattistöd 2015 KST 2014/829 Mikael W estin 8 6 Löneutfall KST 2014/70 Anders Björck 9 7 Arvode till v.ordf. i kommunstyrelsen KST 2014/781 Anders Björck lo 8 Försäljning/köp Strandberget l: 14 KST 2014/834 Jan Esping Il 9 Begäran om att få köpa mark, Björkenäs l :21 KST 2014/699 Jan Esping Projektrapp01tering KST 2014/493 Jan Esping och Thomas Stjerndorff Il Information från Migrationsverket KST 2014/469 Felicia Weinberg Svar på remiss - Regional handlingsplan för samverkan inom energiomställning och minskad klimatpåverkan KST 2014/717 Tina Näslund Information om miljömålsarbete KST 2014/71 O Tina Näslund 14 Sammanträdestider 2015 KST 2014/815 Johanna Lundkvist Öppettider 2015 KST 2014/622 Johanna Lundkvist Övrig information och frågor KST 2014/91 Ann-Katrin läråsen Meddelanden KST 2014/122 Johanna Lundkvist 72 Kommunstyrelsens arbetsutskott Torsby kommun Besöksadress Nya Torget Torsby sekr

2 TORSBY KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott sid 2 Kallelse/underrättelse Ann-Katrin Järåsen ordförande Johanna Lundkvist sekreterare Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck Angela Birnstein Ann-Margret Edberg Jan Esping Johanna Lundkvist Torbjörn Almroth bitr. kom m unchef!hrchef ekonomichef administrativ chef teknisk chef kommunsekreterare stadsarkitekt/milj ö och byggchef anders. angela. j o banna. l by.se torbj by.se

3 Datum Svar på motion om nya riktlinjer för vår upphandling av livsmedel Dnr KST 2014/496 I en motion till kommunfullmäktige föreslår Karl-Erik Keck (MP) följande: Bakgrund "Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel genom att nya riktlinjer för vår upphandling utarbetas och antas i fullmäktige. Genom att ställa miljö - sociala- och djurrättsliga krav och genom att dela upp upphandlingen i mindre poster kan vi också bidra till att öka upphandlingen av lokalt producerade varor och tjänster. Detta ger, förutom miljövinster, även jobb och ökade skatteintäkter. När sedan de nya EU upphandlingsreglerna införs i Sverige lär det bli ännu lättare att få gehör.för detta. Bakgrund Sista tidens skränunande debatt i media om bekämpningsrester i frukt och grönt (herbicider, pesticider, stråförkortningsmedel m.m.), antibiotikarester i importerat kött, salmonella, hormonstörande ämnen, resistenta bal<terier, dålig djurhållning, oacceptabla arbetsförhållanden aktualis~rar nya riktlinjer för vår upphandling. m.m. Giftfri mat till våra barn, ungdomar och äldre är en självklarhet och kan påverkas kraftfullt av vår upphandling. Trots att de nya ED-reglerna väntas vara antagna i Sverige först 2016 så bör detta viktiga arbete påbörjas snarast, enligt vår mening." Tre önskemål finns att redovisa fakta kring: l. Ölaring av inköp av ekologiska livsmedel 2. Dela upp upphandlingar i mindre poster 3. Ställa miljö-, sociala-, och djurrättsliga krav \c s Per Kjellqvist upphandlingsstrateg Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyrelsen Torsby direkt mobil växel tax Sida 1 (3)

4 4 l. Ekologiska livsmedel Finns redan idag i befintliga upphandlade ramavtal. Andelen påverkas av tillgång, ekonomi, kunskap, möjlighet till uppföljning samt politiska direktiv. Kommunens kostavdelning har i sitt vision- och målarbete föreslagit att andelen ekologiska produkter skall ökas blev utfallet 7,6 %. Målet för 2014 och 2015 är 12 respektive 15 %. För dagen är andelen cirka 15 %. 2. Uppdelning mindre poster Görs redan idag där så anses att det är relevant. Som exempel kan nämnas snöröjningstjänster, möbler, hygienartiklar, transporttjänster m.fl. Vad gäller specifikt livsmedel så har Torsby och Sunne historiskt sett i sina gemensamma livsmedelupphandlingar delat upp upphandlingen i separata mindre upphandlingar för att gynna det lokala näringslivet samt små och medelstora företag. Som exempel kan nämnas upphandlingar av potatis, ägg, dricka, glass, bröd, charkprodukter allt efter förekomsten av leverantörer och visat intresse. Tyvärr så har en del företag under åren lagts ner. Den senaste livsmedelupphandlingen var uppdelad enligt nedan: l. Koloniala produkter 2. Färskt kött & chark 3. Färskt bröd 4. Djupfryst 5. FäJ:sk potatis 6. Färsk frukt & grönsaker 7. Färsk fisk 8. Färskt mejerisortiment Det var vad som bedömdes var möjligt med befintliga resurser. ' ' 3. Nya EV-regler I början av året röstade EU:s ministerråd och Europaparlamentet om nytt direktiv som ska möjliggöra för offentliga aldörer i medlemsländerna att i sin upphandlingsprocess mycket tydligare än idag få lov att definiera miljö-, sociala-, och djurrättsliga krav. Genomförandeutredningen, som arbetar med implementeringen av direktiven i svensk lag ett delbetänl<ande som nu är ute på remiss, kommer med sitt slutbetänkande senast l oktober i år. ED-direktivet om offentlig upphandling ska vara infört i svensk lagstiftning senast 18 maj I fackpressen råder det delade meninga1 om hur stora förändringarna kommer att bli. Några raka tydliga och enlda besked kan vi nog inte räl<na med. Så framtiden får utvisa hur långt upphandlande myndigheters ambitioner kan sträcka sig inom dessa områden. Avslutning Vi är väl medvetna om att en uppdelning av upphandlingar kan vara ett sätt att hjälpa små och medelstora samt lokala företag att delta i Torsby kommuns upphandlingar. Höjningen av direktupphandlingsbeloppet till SEK fr.o.m. l/ har gjort att det ges större möjlighet att upphandla närodlat från mindre och lokala leverantörer under förutsättning att det finns lokala leverantörer och att dessa ger sig tillkänna. 2

5 Självklart kommer vi efter bästa förmåga att använda miljö-, sociala-, och djurrättsliga krav i kommande upphandlingar. Vi följer utvecklingen och har god hjälp av Konkurrensverkets avdelning Miljöstyrningsrådets och dess anvisningar. Ett nytt Miljömålsprogram med handlingsplan (En ny miljöpolicy) håller på att tas fram för kommunen där det finns möjlighet att ange lokala mål och åtgärder inför kommande upphandlingar. Upphandlingspolicyn och upphandlingsriktlinjerna är mer till för ett samlat grepp för samtliga Torsby kommuns upphandlingar av varor, ijänster och entreprenader. Per kjellqvist Upphandlingsstrateg Ninni Boss Kostchef Tina Näslund Miljöstrateg/Energirådgivare 3

6 Motion om nya rildlinjer för vår upphandling av livsmedel från Miljöpartiet De Gröna. Vi vill öka andelen ekologiska livsmedel genom att nya riktlinjer för vår upphandling utarbetas och antas i fullmäktige. Genom att ställa miljö- sociala- och djurrättsligfa krav och genom att dela upp upphandlingen i mindre poster kan vi också bidra till att öka upphandligen av lokalt producerade varor och tjänster. Detta ger, förutom miljövinster, äver jobb och ökade skatteintäkter. När sedan de nya EU-upphandlingsreglema införs i Sverige lär det bli ännu lättare att få gehör för detta. Bakgrund Sista tidens shämmande debatt i media om bekämpningsrester i frukt och grönt ( herbicider, pesticider, stråförkortningsmedel m.m.), antibiotikarester i importerat kött, salmonella, hmmonstörande ämnen, resistenta bakterier, dålig djurhållning, oacceptabla arbetsförhållanden aktualliserar nya riktlinjer för vår upphandling. m.m. Giftfri mat till våra barn, ungdommar och äldre är en självklarhet och kan påverkas kraftfullt av vår upphandling. Trots att de nya BU-reglerna väntas vara antagna i Sverige först 2016 så bör detta viktiga arbete påbö1jas snaarast, enligt vår mening Torsby D POvJj {}e;zt~j2 Ka~kSik Keck, Miljöpmtiet De Gröna i Torsby.

7 ~föt7s"by~k.omitilm Kommunstyrelsen o 9 J\ A ((Yu:Le_ L/ 1 s. 1 '-'(;J:j- /J ' 'l/... ). Dnr.t:O.;.... r.,{f..1j.. 7.Zi:!l 1 ( Till Torsby kommun Kommunstyrelsen-a u Ansökan om ekonomiskt stöd till solviks Bygdegård Solviks Bygdegårdsförening kämpar på med helt ideella krafter för att den 90-åriga lokalen skall fortleva, och har hittills lyckats väl. Vi ser också att befolkningsminskning genom utflyttning av våra ungdomar gör det allt svårare att få nya krafter att ta tag i föreningslivet i bygden i stort. Vi har nu framför oss ett akut investeringsbehov på ca kr för följande saker: 1nstallation av vattenlås med rörelsevakt ca 8000:- Montering av ny stoppkran för inkommande vatten inkl maskingrävning " 8000:- Rep av rötskadad handikapramp Il 7000:- Rep av värmepumpar Il 3000:- Bygdegårdsföreningen har ansökt om bidrag (fonderade bygdemedel} Vi vädjar härmed om bidrag från Torsby kommun för ovan redovisade, ungefärliga kostnader. övrig finansiering genom egen arbetsinsats. Stöllet dag som ovan r ~dc#~/~ Lars-Göran Nilsson Ordf Solviks Bygdegårdsförening Adr: Nybacka 25, Stöllet

8 Datum Kommunstyrelsens arbetsu tskatt Utbetalning av lokalt partistöd 2015 Kommunfullmäktige antog , 92, nya regler om lokalt partistöd. Reglerna föranleddes av förändringar i kommunallagen från l februari Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden , dvs från och med verksamhetsåret 2015, och det krävs årliga beslut av fullmäktige innan utbetalning kan ske. Partistödet består av ett grundstöd och ett mandat stöd. För 2015 uppgår grundstödet till kr per parti som är representerat i kommunfullmäktige. Mandatstödet uppgår tillll 013 kr per mandat i kommunfullmäktige. Utbetalning av partistödet kan enbart ske till ett politiskt parti som är en juridisk person och som har en lokal partiförening. Det betyder att betalningsmottagaren inte får vara en privatperson eller en regional eller nationell partiorganisation. De partier som mottar lokalt partistöd för 2015 ska senast 30 juni 2016 redovisa för kommunfullmäktige hur det lokala partistödet använts i det lokala demokratiarbetet Förslag till beslut l. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av lokalt partistöd 2015 fastställs enligt följande: Socialdemokraterna, 14 mandat, Moderaterna, sex mandat, Centerpartiet, fyra mandat, Sverigedemokraterna, tre mandat, Vänsterpartiet, två mandat, Folkpartiet, ett mandat, Miljöpartiet, ett mandat, kr kr kr kr kr kr kr 2. Partierna ska till ekonomiavdelningen lämna in uppgifter om mottagare av det lokala partistödet. Mikael Westin förvaltningsekonom Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 2. Ekonomiavdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

9 Redovisning utfalll lönerevision 2014 l Per avtalsområde: l Rek. Lägsta nivå KS l Rek. Lägsta nivå avtal l verkligt utfall Procentuella påslag Dl K 2,2 3,66 FSA 2,2 2,31 Ledarna 2,2 2,96 Lärarförbundet 2,2 2,84 Lärarnas Riksförbund 2,2 2,69 oorganiserade 2,2 2,78 SSR 2,2 2,42 Sveriges Ingenjörer 2,2 2,90 Vision 2,2 2,87 Vårdförbundet 2,2 2,45 Kronpåslag l Kommunal 55ol 554,511

10 Datum KSAU Ärende; Komplettering av arvode för förtroendevalda Undertecknad fick i uppdrag av kommunstyrelsen (KS) den 3 november att komplettera förslag till arvode för kommunens politiker för år Kompletteringen avsåg arvode till vice ordförande i kommunstyrelsen. Under den gångna mandatperioden har vice ordförande i KS haft ett fast månadsarvode motsvarande 40% av kommunalrådsarvodet I och med den nya mandatperioden skall arvodet avseende denna funktion omprövas då omfånget på uppdraget kommer att förändras. Som förslag är att det sätts ett nytt fast månadsarvode som uppgår till20% av kommunalrådsarvodet dvs 9600 kronor per månad. Kommunstyrelsens ordförande skall tillsammans med vice ordförande i kommunstyrelsen träffa en överenskommelse om vilka uppgifter som skall inkluderas i det fasta arvodet. Om det visar sig att antalet uppdrag och omfånget på dessa blir mer omfattande skall en revidering av det fasta arvodet ske. Förslag till beslut Undertecknad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att rekommendera kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige besluta om att komplettera arvodena med att vice ordförande i kommunstyrelsen får ett fast månadsarvode vilket uppgår till20% av kommunalrådsarvodet, dvs 9600 kronor per månad, samt att kommunstyrelsens ordförande skall träffa en överenskommelse med vice ordförande i kommunstyrelsen om vilka uppgifter som skall inkluderas i det fasta arvodet. Det fasta arvodet gäller från den dag då kommunfullmäktige genomförde val till korrununstyrelsen. För Torsby kommun Anders Björck Bitr. kommunchef l I-ffi-chef Anders Björck Bitr. kommunchef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunkansliet Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

11 Datum Ksau Strandberget 1:14 mfl. Försäljning/köp av skogsfastighet Bakgrund Lars Gylterud, Nystugan Kärrbackstrand, har genom kommunens skogsförvaltare Skogssällskapet, ställt en förfrågan om att få köpa del av kommunens skogsfastighet Sh andberget 1:14. skogsfastigheten omfattar 3,3 ha och gränsar mot Lars Gylteruds bostadsfastighet. Lars Gylterud föreslår att kommunen köper skogsfastigheterna Sh andberget 1:3, 1:6 och 1:7, omfattande 13,3 ha, där 1:3 är ett mycket smalt skifte som är svårförvaltat Fördelen för kommunen är att Sh andberget 1:3 gränsar till kommunens fastighet Strandberget 1:2. skogsvärdering av de berörda fastigheterna har gjorts av skogssällskapet Förslag till beslut Tekniska avdelningen föreslår att Ksau ger Jan Esping i uppdrag att genom skogssällskapet revidera skogsvärderingen till dagens värde samt upprätta köpehandlingar som tillställs kommunstyrelsen för beslut Jan Esping Jan Esping teknisk chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1 O. Tekniska avdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

12

13 Datum Ksau Fastighetsförsäljning del av Björkenäs 1 :21 Bakgrund Birgitta Hedin Hermansson och Lars-Anders Hedin har tillskrivit Torsby kommun med en förfrågan om att få köpa fastigheten Björkenäs l :21. Björkenäs 1:21ligger mellan fastigheterna 1:82 och 1:85 som ägs av syskonen Hedin. På Björkenäs 1:21 finns två byggnader, en lada och ett gemensamägt sågverk som saknar brukningsvärde för kommunen och fastigheten är i övrigt beväxt med sly och skog. Markområdet omfattar ca m 2. Förslag till beslut Tekniska avdelningen föreslår att Ksau ger Jan Esping i uppdrag att värdera markområdet samt upprätta köpehandlingar som tillställs kommunstyrelsen för beslut Jan Esping Jan Esping teknisk chef Besöksadress Nya T orgel 8, T ors by Torsby kommun 1 O. Tekniska avdelningen Torsby direkt mobil växel fax Sida 1 (1)

14 l l l l l l

15

16 1 orsoy Kommun Kommunstyrelsen o \ lo / La -anders Hedin <lar en 3 juni : Birgitta Hedin-H Björkenäs 1: Björkenäs Till: Torsb.y Kommun Att: J an Esping Ref till vårt telsamtal tidigare i våras. Ang vårt intresse av att köpa inägamark i Björkenäs by i T ors by kommun med beteckning Björkenäs l :21. Hej Jan!. Min syster Birgitha Hedin Hermansson o jag äger tillsammans fastigheten Björkenäs l :82,som for övrigt är vårt barndomshem. Vi är intresserade av att köpa inägo mark med fastighetsbeteckning Björkenäs l :21 (ägs av er Torsby Kommun) som ligger inklämd i vår fastighet (Björkenäs l :82)- Urspmngligen hör dessa från samma fastghet. Varfor vi vill köpa är bl a vår gård helhetsbild. På inägamarken (Björkenäs l :21) finns en gammallada som ligger direkt i anslutning till gårdsplanen på vår fastighet. Runt denna lada är det helt igenväxt med sly o träd. Vår och Björkenäs Bys gemensamägda sågverk liggerockså på er fastighet (Björkenäs l :21), detta har aldrigjusterats efter att Torsby Kommun(dåvaran4e Norra Ny kommun) köpte Fastigheten Björkenäs l :21 av E Elofssons dödsl)o... Vi tycker att det vore bra och det skulle bli enklare att sköta,gårds bilden skulle bli mer homogen och att det "skämmer" med så mycket sly o träd in på knutarna- + Att v:i då hade vårt sågverk på egen mark. Birgitha b; v j t'i-k.a.. h. ~ tel''a.. (..o h-j Lars-Anders , larsand c om l

17 ~ Länsstyrelserna ~ Migrationsverket,j A v r0vt cle_ (( t s / f 1 Diarienummer Migrationsverket Diarienummer Länsstyrelsen Information tilllandets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande barn - utvidgade möjligheter. År 2014 har präglats av ett fortsatt mycket högt inresande av asylsökande ensamkommande barn, mer än l 00 procent högre än motsvarande period Migrationsverket har därför varit tvunget att göra så kallade utvidgade anvisningar enligt steg 3 under året. Steg 3a slutfordes vid månadsskiftet april/ maj och under midsommarveckan slutfordes anvisningarna enligt steg 3b. De utvidgade anvisningama enligt steg 3c, alltså till kommuner som har for fä överenskomna asylplatser i forhållande till sitt fordelningstal, bedöms vara slutförda under november månad. Därefter aktualiseras utvidgade anvisningar enligt steg 4, och fortsätter fram till årsskiftet. Vid årsskiftet nollställs de utvidgade anvisningarna, och från och med den l januari 2015 sker eventuella utvidgade anvisningar återigen enligt steg 3. Bakgrund Den l januari 2014 trädde lagändringen i kraft som ger Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun som ska ordna boende for ensamkommande barn. Lagändringen innebär att samtliga kommuner kan anvisas, oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. Ändringen i lagen ( 1994: 137) om mottagande av asylsökande m.fl. syftar till att fä en jämnare fordelning av mottagande av ensamkommande barn bland samtliga kommuner. Länsstyrelserna och Migrationsverket har under året träffat kommunerna i olika sammanhang; förhandlingar, dialoger och konferenser m.m. l samband med dessa har information getts om lagändringen, forhållandet mellan fördelningstal och asylplatser i överenskommelser samt turordningen for anvisningar. Vår gemensamma strävan är att samtliga kommuner i landet ska vara väl informerade om lagändringen och hur den nya lagen påverkar kommunernas mottagande. Principer för anvisning och fördelningstal Principerna for anvisning samt fordelningstal till kommun har tagits fram i samarbete mellan Migrationsverket och länsstyrelserna, i dialog med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Barnombudsmannen. Principerna for anvisande styr i vilken turordning Migrationsverket ska anvisa en kommun som ska ordna mottagande for ett ensamkommande barn. Fördelningstalen fastställer hur många platser en kommun forväntas tillhandahålla för mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Anvisningsprinciperna och fårdelningstalen bötjade gälla den l januari I korthet innebär anvisningsprinciperna att anvisning i fårsta hand sker till en kommun:

18 till vilken ett barn anses ha viss anknytning (steg l) eller till kommun med ledig överenskommen plats (steg 2) Om anvisande enligt dessa två steg inte är möjligt, kommer anvisning av kommun att ske med stöd av de utvidgade möjligheterna att anvisa. I detta skede sker anvisning enligt följande: kommuner utan överenskommelse (steg Ja) kommuner med överenskommelse men där mottagandet på platserna ännu inte statia t (steg J b) kommuner med få får få platser i överenskommelsen i fårhållande till fårdelningstalet (steg Je) Om anvisning enligt ovanstående tre steg inte är möjlig kommer fotisatt anvisande av kommun att ske: till samtliga kommuner i tur och ordning utifrån folkmängd, med start i Stockholm (steg 4). Anvisningarna sker får ett barn i taget, eller en sammanhållen grupp av barn, så länge behovet finns, fram till årsskiftet. Utvidgade möjligheter l vilken omfattning Migrationsverket behöver använda den utvidgade möjligheten att anvisa till en kommun beror på flera faktorer, bland annat: hur många ensamkommande barn som ansöker om asyl hur många överenskomna platser som finns lediga och rapporteras in till Migrationsverket Länsstyrelserna och Migrationsverket vill med detta brev infannera samtliga kommuner om det rådande läget. Vi vill särskilt uppmärksamma kommuner som saknar överenskommelse om att tillhandahålla platser för asylsökande ensamkommande barn samt kommuner som har får få överenskomna platser i fårhållande till kommunens fårdelningsta l, på att de utvidgade anvisningarna nollställs den l januari Detta innebär att eventuella utvidgade anvisningar därefter kommer att göras enligt steg J. Med vänlig hälsning vi1u!'l; rhz ftt-' Anneli Witten Kontaktlänsråd Integration t c 1ard Larsson B i trädande Enhetschef Bosättnings Och statsbidragsenheten För ytterligare information kontakta berörd länsstyrelse eller Migrationsverket Bilaga: "Aktuellt om ensamkommande barn och ungdomar"

19 Oktober 2014 Under 2014, t o m sista september, har ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, vilket är en ökning med över l 00 procent i förhållande till samma period A v dessa var 992 flickor vilket motsvarar 20 procent. Den l oktober fanns det asylsökande ensamkommande barn inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Under 2014: är den genomsnittliga handläggningstiden för ensamkommande barn 142 dagar. har ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i första instans, vilket är 71 %av de fattade besluten. o om man endast inkluderar de barn som fick sitt asylärende prövat i Sverige, dvs. exkluderar barn som bl.a. omfattas av Dublinförordningen eller de vars ärende avskrivs så beviljades 84% uppehållstillstånd o 2013 beviljades l 995 ensamkommande barn uppehållstillstånd i första instans och andelarna blev då att 67 %respektive 82 % beviljades uppehållstillstånd o 2012 beviljades l 882 ensamkommande barn uppehållstillstånd i första instans och andelarna blev då att 65% respektive 82% beviljades uppehållstillstånd Inkomna asylärende n, ensamkommande barn ~ , 5000 barn 2013, 3852 barn J~ , 2657 barn , 2393 barn ;, , 2250 barn , 1510 barn 2005, 398 barn Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

20 lo Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl ökar fmifarande kraftigt, vilket tydligt illustreras i grafen på föregående sida. Av verkets prognos frånjuli framgår bl.a. att uppskattningsvis ensamkommande barn årligen kommer att söka asyl under 2014 och Hittills i år är ökningen över l 00 % jämfö1i med samma period För att minimera antalet utvidgade anvisningar är det mycket viktigt att kommuner kontinuerligt och ornedelbalt rapporterar in samtliga lediga platser till verket. Som en direkt följd av den kraftigt ökade prognosen har Migrationsverket överlämnat en ny beräkning av behovet av antalet asylplatser till länsstyrelserna. Verket uppskattar behovet till asylplatser. På grund av den oförutsägbarhet som oroligheterna i omvärlden för med sig, så innefattar beräkningen 20 procent buffe1tplatser. Länsstyrelsernas nya fördelningstal för 2015, baserade på behovet av asylplatser, processas nu på länsnivå Sedan den första januari i år har Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Genom lagändringen kan alla kommuner anvisas för att ta emot ensamkommande barn oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn eller inte. I förberedelsearbetet har verket samarbetat med länsstyrelserna och fört dialog med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt i delar Barnombudsmannen. Från och med årsskiftet sker anvisning av kommun enligt något av följande fyra steg: l. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga. släkting 2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats 3. a) kommun utan överenskommelse b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte startat c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är fårre än kommunens fördelningstal 4. samtliga kommuner i rullande turordning utifrån storlek/folkmängd, med bö1jan till Stockholm. För närvarande sker utvidgade anvisningar enligt steg 3c, dvs. till kommuner med pågående mottagande enligt överenskommelse, men vars antal överenskomna asylplatser är fårre än det fördelningstal som kommunen har. Det stora flertalet av landets kommuner ingår i anvisningssteg 3c. Turordningen för dessa anvisningar sker enligt följande; först i tur står det län som vid aktuell tidpunkt procentuellt sett har lägst måluppfyllelse utifrån länets fördelningstal och då till den kommun i det länet som procentuellt sett har lägst måluppfyllelse i förhållande till kommunens fördelningstal Som en följd av såväl den mycket kraftiga ökning av antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige som att få lediga överenskomna asylplatser rapporteras in så torde utvidgade anvisningarna enligt steg 3 vara slutförda kring nästa månadsskifte varvid steg 4 aktualiseras. I steg 4 anvisas ett barn i taget (eller en sammanhållen gruppering) till kommunerna i en rullande turordning med start till Stockholm. Respektive länsstyrelse kan ge information om fördelningstal på läns- och kommunnivå.

21 2( Under 2014, t.o.m. sista september, har Migrationsverket gjort anvisningar. Dessa anvisningar är fördelade på de olika stegen för anvisning enligt följande: Steg l Steg 2 Steg 3 Steg4 l 914 anvisningar l 892 anvisningar l 214 anvisningar O anvisningar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i två beslut bl.a. redogjo1t för rättslaget och konstaterat att lagen anger att när en kommun anvisats ska det anses att det ensamkommande barnet vistas i den kommunen i den meningen som anges i 2 a kap. l socialtjänstlagen (SoL). IVO konstaterar vidare att lagen om mottagande av asylsökande (LMA) är speciallagstiftning och att dess bestämmelse om att ett barn som anvisats ska anses vistas i kommunen har företräde framför vistelsebegreppet i SoL. Ett av IVO:s beslut är överklagat till förvaltningsrätten som fastställde IVO:s beslut. Förvaltningsrättens dom har nu överklagats till kammarrätten. Beslut om eventuellt prövningstillstånd väntas fattas innan årsskiftet Enligt Dublinförordningen gäller sedan årsskiftet bl.a. att det för ensamkommande barn numera är presumtion att offentligt biträde ska utses vid handläggning av ärende. Ett beslut om överföring kan endast genomföras under följande förutsättningar: när beslutet vunnit laga kraft efter nöjdförklaring, när beslutet vunnit laga kraft och inget överklagande och/eller begäran om inhibition inkommit inom tre veckor från underrättelsedatum eller när Migrationsdomstolen avslagit en överklagan och/eller hävt en inhibition. Reglerna kring att hålla samman familjer har tydliggjorts i förordningen. När det gäller ensamkommande barn utökas familjebegreppet till att även gälla andra släktingar än kärnfamiljen. Det ska då dock bedömas om dessa släktingar har möjlighet att ta hand om barnet. En konsekvens av det utvidgade familjebegreppet är bland annat att Migrationsverket behöver lägga mer resurser på att leta efter anhöriga till ensamkommande barn. Läs om clublinprocessen i andra ED-länder: Dublin transnational project Sedan 2012 drivs Folkhögskolespåret för att utveckla folkhögskola som alternativ för ensamkommande ungdomars boende och studier. Projektet ägs av Trelleborgs kommun i samverkan med tolv kommuner, ett kommunalförbund och 15 folkhögskolor i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län. Det övergripande syftet är att engagera fler aktörer i mottagande och etablering. I nuläget driver Österlens folkhögskola 11 platser i HVB. Projektet arbetar strategiskt för ett möjliggörande av folkhögskolornas internat som utslussboende. Den primära målgruppen är ensamkommande ungdomar mellan år med PUT. För mer info. hänvisas till

22 Enligt förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. gäller sedan årsskiftet en schablonersättning för de kostnader en kommun har för sol-placeringar av anvisade asylsökande ensamkommande barn som placeras på hem för vård eller boende (HVB), som inte omfattas av kommunens överenskomna asylplatser. Det nya schablonbeloppet är l 900 kr per dygn per barn/ Migrationsverket fotisätter utvecklingen av en webbtjänst för informationsöverföring mellan verket och kommunerna för ensamkmmnande barn. Pilotverksamheten utökas fr.o.m. september med fler kommuner som ges möjlighet att ansluta sig till e-tjänsten. Tjänsten som ska omfatta samtliga ensamkommande barn i samtliga kommuner innebär att kommunerna via webbtjänsten ska kunna sköta rappotteringen av förändringar för respektive barn såsom t.ex. in- och utflyttningar, adressändringar mm. I oktober ska löpande redovisningar genom denna tjänst möjliggöra en automatiserad redovisning och därmed utbetalning av ersättningar för boendedygn etc. Webbtjänsten kommer i nästa steg att utvecklas med en funktionalitet som gör det möjligt att söka ersättning för utlägg och kostnader för asylsökande och för de som ratt uppehållstillstånd. De elektroniska ansökungdom och avser kostnader som uppkommit från och med årsskiftet. Detta innebär att kommunerna måste redovisa vilka barn som anvisats och som efter årsskiftet är sol-placerade på HVB. För placeringar enligt L VU eller för placeringar i familjehem gäller fattfarande ersättning för s.k. faktiska vårdkostnader. Se hemsidan för info. För att Migrationsverkets IT -stöd ering av överenskomna platser för ensamkommande bam ska fungera måste samtliga kommuner kontinuerligt rappottera förändringar i boendet, vilka barn och ungdomar som belägger de överenskomna platserna. Dessutom behöver kommunen rapportera förändringar som påverkar kommunens socialtjänstansval Uppgifterna meddelas som tidigare till faxnummer O l O Vid förändringar behöver kommunen endast, i ett eget dokument, ange vad som är nytt i förhållande till tidigare rapportering. Adressändringar lämnas, som tidigare, till den mottagningsenhet där barnet eller ungdomen är inskriven. De uppgifter som ska rappotteras är: dossiemummer, namn på den person det gäller, orsaken till förändringen, exempelvis o överflytt enligt SoL o avslutad vårdinsats o ny placering o barn som avviker o datum när förändringen bötjar gälla o om en plats utifrån förändringen inte är ledig Vid frågor, kontakta anvisningsfunktionen på Bosättnings- och statsbidragsenheten. Telefon: O l Il epost: ningarna i webbtjänsten ersätter då de blanketter som kommunerna använder i dag. Den nya webbtjänsten kommer att ställa krav på kommunernas anslutning till en katalogtjänst, och särskild legitimation: HSA-katalog och SITHS-kott som In era AB tillhandahåller; www. inera.se. De som ska använda tjänsten måste vara anslutna till katalogtjänsten HSA, vatje användare inom kommunen måste ha en särskild tjänstelegitimation, ett SITHS-kott. Migrationsverket informerar mer om detta på webinarium, intresserade kommuner anmäler sig till: migrationsverket.se. Mer information finns på: E-tjänst för statsbidrag

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer