Gryning Vård AB Årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gryning Vård AB Årsredovisning 2013"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 2

3 Årsredovisning 2013 VD om det gångna året Ägarkrav, vision, affärsidé och centrala begrepp...6 Organisationsskiss...7 Väsentliga bolagsgemensamma händelser...8 Affärsområden...8 Barn och familj...9 LSS...10 Ungdom/akut- och korttidsvård...11 Ungdom/behandling...12 Familjehem...13 Specialist/HRV...14 Asyl...15 Missbruk...16 Kvalitet...17 Verksamhetsstatistik...18 Personal...19 Förvaltningsberättelse...21 Resultaträkning Balansräkning...28 Kassaflödesanalys...29 Noter och kommentarer...30 Revisionsberättelse

4 VD om det gångna året 2013 Katarina Ahlqvist Verkställande Direktör Gryning Vård AB Förändring och utveckling Under 2013 har Gryning Vård byggt en stabil grund för de kommande årens satsningar och utvecklingsarbete. Gryning kan nu beskrivas vara i sin nästa bolagsfas, där vi på ett samordnat sätt renodlar organisationen för att stärka förutsättningarna för ökad verksamhetsutveckling. Under året har Gryning organiserat sina verksamheter till åtta affärsområden, vilket ger samordningsfördelar över tid. Året har präglats av både enhetsutveckling, -översyner, -anpassningar och -avvecklingar. Därutöver har vi kunnat tillföra en ny asylenhet, vilket sammantaget numera innebär sex asylenheter i Gryning Vård. Under 2013 har också bolagets stödfunktioner HR-, Ekonomi, Kommunikation och Utveckling stärkts för att skapa förutsättningar för de kommande årens satsningar och utvecklingsarbete. Många nya ledningsoch professionella kompetenser har rekryterats, vilka kompletterar tidigare erfarna personer. De kommande årens utveckling ska ske i en allt mer föränderlig omvärld, som ställer nya krav på oss 4 som aktör. Detta arbete förenas med övergripande frågeställningar som i vårt samhälle handlar om vilken välfärd och vård vi har råd att betala för. Välfärdsfrågeställningarna synliggörs på olika vis idag i vårt samhälle och den branschförändring som nu sker. Helhetssyn, samverkan, delaktighet och kvalificerad vård-/behandlingsutveckling är nyckelfrågor för Gryning de kommande åren. Kvalificerad vård och behandling Gryning erbjuder ett brett, differentierat och kundanpassat vård- och behandlingsutbud i hela Västra Sverige. Denna bredd och geografiskt ansvarstagande i hela länet för särskilt utsatta och behövande människor är viktigt för oss som bolag. På så vis kan vi göra ägarnytta för alla våra 50 kommunala delägare. Bolaget kan också erbjuda en kvalificerad vård och behandling för särskilt behövande i åldersintervallet nyfödda till vuxna, som vilar på kunskap, beprövad erfarenhet, flexibilitet, kvalitet, lyhördhet. En bra verksamhet börjar och slutar med nöjda kunder. Återigen har vi under 2013 fått höga värden i våra kontinuerliga mätningar av kund- och klientnöjdhet, få klagomål och anmälningar. De kommande åren fortsätter vi att stärka enheternas förmåga att ge vård och behandling för individer med allt bredare och djupare komplex problematik. Ekonomisk återhämtning Hösten 2012 och 2013 års inledning var en ekonomisk utmaning för bolaget. Bakgrunden var en generellt sämre beläggning som en konsekvens av en betydligt lägre efterfrågan från kommunerna. Detta har resulte-

5 rat i många åtgärdsprogram, både på enhetsnivå och i hela bolaget, som har inneburit strama ekonomiska ramar under hela året. Dessa åtgärder har givit goda och synliga resultat både på enhets-, affärsområdesnivå och på bolagsnivå. I förvaltningsberättelsen framgår 2013 års verksamhets- och bolagsresultat, samt motsvarande jämförelse för föregående år. Bolaget redovisar för 2013 ett årsresultat till tkr (-499). Rörelseresultatet blev tkr (-7 670). Rörelsemarginalen blev 1,7 procent (-1,8). Bolagets soliditet uppgår till 62,5 procent. Intern mobilisering, samverkan och helhetssyn förenat med duktiga medarbetare har gjort detta resultat möjligt. Professionella medarbetare Tillsammans är vi många medarbetare som också är möjliggörare av Gryning Vårds verksamhet. Under 2013 har fler än 2000 individer fått stöd genom Gryning. Insatserna, med struktur och trygghet, ger människor synlighet, sammanhang, omtanke och framtidsdrömmar. Under 2013, som är mitt första verksamhetsår som VD, har jag besökt i stort sett alla Grynings enheter. Besöken och de informella samtalen om vardagen, verksamheten, det som är enkelt eller svårt i vård-/behandlingssynpunkt har givit mig mycket. Dessutom har tidigare intryck förstärkts av att Gryning Vård har förmånen att ha många kloka, engagerade och kunniga medarbetare som gör vardagen möjlig för våra klienter. Under året har bolaget också funnit former, förutsättningar och lösningar för hur vi kan mötas i en närmare gemenskap och delaktighet i våra bolagsgemensamma frågor. Verksamhetsförändringar bör byggas inifrån, då blir de hållbara över tid. En bred delaktighet är den viktigaste framgångsfaktorn. Ägarnytta År 2013 är Gryning Vårds trettonde verksamhetsår. Allt sedan starten har bolagets verksamhet breddats, fördjupats och differentierats. Gryning är också genom sin ägarbild, där 50 kommuner i Västra Götaland är delägare, en unik vårdaktör. Genom att arbeta med samhällsnytta som mål, affärsnytta som medel och med fokus på att utgöra komplement till kommunernas egna verksamhet, skapar Gryning nytta för ägarna, det vill säga ägarnytta. Under 2013 har många samtal förts om nyttans roll. Samhällsnytta Grynings mål och uppdrag innebär att vi gör samhällsnytta och bidrar till långsiktig hållbar utveckling i samhället. Bolaget har en stabilitet förenat med ett pågående förändringsarbete i sin verksamhet som gör att Gryning kan möta de kommande årens samhälleliga utmaningar genom att aktivt bidra. Tillsammans med våra ägare och kunder vill vi som offentligt ägd samhällsaktör fortsätta att bygga broar där vi arbetar tillsammans med fokus på helhetssyn, samverkan och uthållighet utifrån att vi människor är centrala i ett hållbart samhälle. Göteborg februari 2014 Katarina Ahlqvist Verkställande Direktör 5

6 Ägarkrav, vision, affärsidé och centrala begrepp Grynings konsortialavtal I Gryning Vårds konsortieavtal framgår bland annat: Bolaget ska på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla vård-, behandlings- utrednings- och rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Utformningen av Bolagets insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft. Bolagets tjänster ska i första hand erbjudas Parternas medlemskommuner. Utvecklingen av Bolagets verksamhet ska ske i nära samverkan med Parterna och Bolaget. Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa och förbinder sig särskilt att deltaga på bolagsstämma och utöva rösträtt för sina aktier i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Grynings vision och affärsidé Vision Gryning Vård AB ska skapa långsiktig kundtillfredsställelse och medverka till väsentligt förbättrad livskvalitet för människor i behov av stöd. Affärsidé Gryning Vård AB är ett offentligt ägt bolag, vars verksamhet ska utformas så att den, med respekt för den enskildes behov, bidrar till varaktiga förändringar i människors liv. Gryning ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Utvecklingen av verksamheten 6 ska ske i dialog och samverkan med kunderna. Grynings verksamhet ska vila på samhällsnyttig grund och förena samhällsansvar och ekonomiskt tänkande Utformningen av Grynings insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet. Detta ska bidraga till en verksamhet av hög kvalitet och med god konkurrenskraft. Genom att vara en seriös, engagerad och professionell vårdgivare och alltid sträva efter att tillmötesgå kundernas behov ska Gryning vara ett självklart förstahandsval. Centrala begrepp Här nedan definieras och förklaras några begrepp som är av central betydelse för bolaget. Med ägare avses de formella ägarna av bolaget, det vill säga de fyra kommunalförbunden som tillsammans äger Gryning Vård AB. Med delägare avses de cirka 50 kommuner som ingår i kommunalförbunden. De har alltså inte ett direkt och formellt ägarförhållande till Gryning, men innehar genom sitt medlemskap i kommunalförbunden ett indirekt delägarskap till bolaget. Kommunerna är också kunder till Gryning. Kundrollen finns på flera nivåer i kommunerna, från den politiska ledningsnivån (till exempel socialnämnd eller motsvarande) till handläggarnivå där en enskild socialsekreterare är kund till Grynings enheter. Grynings mål och uppdrag är att göra gott för människor och för samhälle, det vill säga att skapa samhällsnytta. Ett medel för att uppnå detta är affärsnytta, det vill säga att bolaget ska drivas på ett affärsmässigt hållbart sätt. Grynings verksamheter ska utgöra komplement till kommunernas egna verksamheter och flexibelt kunna erbjuda tjänster som svarar mot kommunernas aktuella behov. Genom att arbeta med samhällsnytta som mål, affärsnytta som medel och med fokus på att utgöra komplement till kommunernas egen verksamhet, skapar Gryning nytta för ägarna, det vill säga ägarnytta. Grynings verksamhet ska drivas med självkostnadsprincip som huvudregel. Det innebär att de avgifter som tas ut ska finansiera bolagets kostnader. Ett visst överskott behövs dock, det vill säga en rörelsemarginal. Denna rörelsemarginal täcker, tillsammans med avgifterna, den självkostnadsnivå som behövs för ständig verksamhetsutveckling i bolaget. Utvecklingen utgår från delägarnas behov, och utgörs av till exempel behandlings- och vårdutveckling alternativt för reglering av vårdavgifter. Grynings mål och uppdrag om att göra samhällsnytta innebär att bolaget ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället. Begreppet innebär en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att hindra framtida generationers möjligheter. För att en hållbar utveckling ska uppstå krävs utveckling inom tre, av varandra ömsesidigt beroende, perspektiv; ekologisk, ekonomisk och social dimension. Grynings verksamhet ska utvecklas över tid så att den stödjer och omfattar alla dessa dimensioner. Kunskapen om långsiktigt hållbar utveckling ska utvecklas inom bolaget.

7 Organisation 2013 VD Katarina Ahlqvist Stödfunktioner VD-administra on Kommunika on Fas ghet Assistent Utvecklingsfunk on/chef Birgi a Flärdh HR-funk on/chef Marie Malmström Ekonomifunk on/chef Henrik Persson Verksamhet Verksamhetsområdeschef Ann-Louise Östman Verksamhetsområdeschef Carina Fransson Verksamhetsområdeschef Nheri Samuelsson Affärsområden Ungdom/Akut Familjehem Asyl Ungdom/ Behandling Missbruk Specialist Barn och familj LSS 6 enheter 1 enhet (3 geografiskt spridda delar) 6 enheter 8 enheter 3 enheter 2 enheter 9 enheter 1 enhet Enhetschefer Enhetschefer Enhetschefer 7

8 Väsentliga bolagsgemensamma händelser Affärsområden Arbetet med bolags- och metodutveckling, marknadsföring och intern och extern kommunikation har varit betydelsefullt under året. Nedan beskrivs några väsentliga delar i det som varit gemensamma för bolaget. Gryning samarbetar med FoU i Väst kring metodutvecklingsfrågor. Samarbetet fokuserar för närvarande dels på metoder i arbetet med gruppen barn som utmanar, dels på att utveckla verktyg för bättre klientuppföljning i verksamheterna. Arbetet inleddes under året och kommer att intensifieras under Kommunikationsarbetet i bolaget har konkretiserats under året och en kommunikationsplattform har utarbetats och fastställts av styrelsen. Bolaget medverkade med en monter vid Kvalitetsmässan i Göteborg, vilket gav flera värdefulla kontakter och många tillfällen till samtal med kommunföreträdare och andra. Den årligen återkommande Gryningdagen genomfördes i december med tema hedersrelaterat våld. Cirka 250 personer från kommuner och myndigheter deltog. Under våren genomfördes regionala konferenser för alla medarbetare i bolaget. Konferenserna gav möjlighet till möten och samtal mellan medarbetare, ledning och styrelse samt till reflektion och dialog kring bolagets viktiga frågor. Bolaget organiserades i nuvarande affärsområden i mars Syftet var att skapa en mer renodlad organisation med bättre förutsättningar för ledning och styrning samt för verksamhetsutveckling inom respektive område. Så här långt kan konstateras att det gjorts flera samordningsvinster genom affärsområdesindelningen. Det bedöms finnas en stor potential i att ytterligare öka och utveckla samarbetet inom respektive affärsområde, det ger möjlighet till specialisering, utbyte och samordning av personal och kompetens samt till att de olika enheterna tydligare kompletterar varandra i utbudet till kunderna. Parallellt med ytterligare fördjupning av affärsområdesorganisationen pågår gemensamt arbete med utveckling av bolaget i stort där helhetssyn, delaktighet, samverkan och kompletterande vårdutbud är nyckelfrågor. Affärsområdena är: Barn och familj... sid 9 LSS... sid 10 Ungdom/Akut- och korttidsvård... sid 11 Ungdom behandling... sid 12 Familjehem... sid 13 Specialst/HRV... sid 14 Asyl... sid 15 Missbruk... sid 16 8

9 Barn och familj Gryning vård har åtta enheter som erbjuder heldygnsvård för barn och familjer. Affärsområdet erbjuder även öppenvård, lägenhetsboende och jourhem. Verksamhetens resultat Under hösten 2013 påbörjades en översyn av affärsområde barn och familj. Bakgrunden var den generellt lägre beläggningen under det senaste året men också ett behov av att inventera att utbudet svarar upp mot efterfrågan samt att enheterna har en effektiv organisation och adekvat bemanning. Affärsområdet behöver också säkerställa att enheterna kompletterar varandra. Som ett första steg i översynen minskar affärsområdet antalet platser på två enheter samtidigt som beläggningskravet för flera enheter sänks. Målet att förbättra förutsättningarna för enheterna att ta emot barn som på olika sätt utmanar på grund av omfattande behov och utåtagerande beteende har fortsatt under året. Flera enheter har tagit emot barn som varit kraftigt utåtagerande eller haft andra omfattande behov. Dessa enheter har utvecklat förmågan att göra anpassningar och bättre ekonomiska bedömningar vid den här typen av placeringar. Under 2013 har flertalet av enheterna på olika sätt ägnat sig åt inre arbete. Solsidan, Trollbacken och Birka har haft nya ledningsstrukturer och tre av enheterna har gjort särskilda insatser för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Uppföljning visar på att genomförda insatser har haft en gynnsam effekt. Ekonomiskt resultat Affärsområdet redovisar ett överskott med tkr. Det är en tydlig förbättring jämfört med 2012 då affärsområdet slutade med ett underskott på nästan tkr. Per februari 2013 redovisade fem av åtta enheter ett minusresultat. Ekonomiska åtgärdsplaner upprättades för att få ekonomin i balans. Åtgärderna var bland annat minimera kostnader för övertid, avvakta med att tillsätta tjänster och minimera behovet av sommarvikarier. Birka och Trollbacken stängde var sin avdelning under sommaren. Åtgärderna har haft en god effekt på ekonomin och de flesta enheter har lyckats mycket väl med att matcha bemanning med aktuell beläggning. Två enheter redovisar minusresultat för helåret Viktiga framtidsfrågor Översynen av affärsområdet är viktig för den närmsta framtiden. Arbetet fortsätter nu med fördjupning av det totala behandlingsutbudet och organisationsöversyn. Inventering av kommunernas behov av barn- och familjeplatser är relevant i samband med översynen. Affärsområdets förmåga att flexibelt kunna möta upp- och nedgångar i beläggning är viktig att bibehålla och utveckla, för fortsatt ekonomi i balans. Arbetet med att tillgodose kommunernas behov av stöd till barn med omfattande behov; barnen som utmanar, fortsätter

10 LSS Under 2013 har affärsområde LSS omfattat två boenden; Claesborg i Skövde och Kinnegatan i Lidköping. Verksamhetens resultat Under sommaren 2013 fick de båda enheterna en gemensam enhetschef med syftet att öka möjligheten till samordning av kompetens, samutnyttja vikarier och minska den ekonomiska sårbarheten. Det gav också möjlighet att utveckla en tydligare boendekedja och gemensam metodutveckling. Beläggningen på Kinnegatan var låg under inledningen av 2013 och under våren och sommaren sjönk den ytterligare. I oktober fattade Grynings styrelse beslut om att avveckla verksamheten vid Kinnegatan. Bakgrunden var den låga beläggningen och avsaknaden av efterfrågan. Då styrelsen fattade beslut om avveckling bodde endast en ungdom på Kinnegatan. Verksamheten var helt avvecklad december Claesborgs målgrupp är pojkar år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med social problematik. Claesborg tar emot pojkar med beslut enligt LSS men också enligt SoL förutsatt att de omfattas av personkretsen för LSS. Pojkarna som bor på Claesborg har ofta en mycket omfattande social problematik utöver sin funktionsnedsättning. Claesborg har varit fullbelagt eller haft överbeläggning under hela året. Claesborgs har under året fortsatt att utveckla det goda samarbetet med skolan. Under 2013 fortsatte även arbetet med att skapa metoder för att kartlägga de adaptiva funktionerna, det vill säga de förmågor människor behöver för att kunna fungera så bra som möjligt i samhället; ju bättre utvecklade funktioner desto bättre fungerar man tillsammans med andra människor. Exempel på funktioner är kommunikation, självständighet och hygien. Utvecklingen av användandet av tekniska kommunikationshjälpmedel har fortsatt under året. Ekonomiskt resultat Affärsområdet redovisar ekonomiskt underskott jämfört med budget med tkr. Detta utgörs av resultatunderskott och avvecklingskostnader för Kinnegatan. Claesborg redovisar ett överskott med cirka tkr. Viktiga framtidsfrågor Viktiga framtidsfrågor för affärsområde LSS är att göra det känt för kommunerna att Gryning även har LSS i sitt utbud. Inventering av hur Gryning kan komplettera kommunernas egna utbud av LSS-insatser, både idag och på längre sikt, behöver göras. I början av april 2014 kommer affärsområdet delta med utställning på Mötesplats funktionshinder i Göteborg; en återkommande konferens som sätter fokus på verksamhetsområde funktionshinder i Göteborgsregionen 10

11 Ungdom/akut- och korttidsvård Inom affärsområdet, som för året är nytt som eget resultatområde, finns fem enheter, som utför heldygnsvård och som vänder sig till ungdomar inom ålderspannet 9-21 år. Enheterna, varierar i storlek. Två av enheterna tar främst akuta placeringar, tre av enheterna arbetar enligt metoden MSMT. Verksamhetens resultat Under året har nystartade Svea i Borås snabbt etablerat sig inom det område som den var avsedd för, d v s ensamkommande ungdomar med behandlingsbehov. Svea, som organisatoriskt ligger under Ramnås, har varit fullbelagd under hela året varvid tillståndet utökats från sex till sju platser. Svea har samtidigt utökat sitt mottagande av övriga behandlingsärenden, det vill säga, ungdomar med psykosocial problematik. Man har vidare utvecklat sitt utbud ytterligare med öppenvård. Då efterfrågan varit god har Svea utökats med ytterligare personalresurs genom överföring från Ramnås. Både enheterna har liksom Bergiusgården och Hagen Övre haft jämn och hög beläggning under hela året medan efterfrågan varierat mera för akutenheterna. Arbetet med att bygga om och anpassa Hagens lokaler till målgruppen barn som utmanar har fortgått. I april fattade styrelsen beslut om att skjuta upp den planerade ombyggnationen. Utvecklingsarbetet avseende metod, organisation och roller har dock fortgått och planeringen är att ombyggnationen genomförs sommaren Under året har stort fokus inom affärsområdet varit beläggning och ekonomi. Flertalet enheter hade negativa resultat i inledningen av året varvid olika åtgärdsprogram upprättades med positiv utveckling för flertalet. Affärsområdet innefattar två akutenheter där placeringstiden är mycket kort vilket gör enheterna extra sårbara. Ekonomiskt resultat Det samlade resultatet för affärsområdet är tkr vilket är över budget och en förbättring med tkr i jämförelse med Tre enheter redovisar negativa resultat varav två mera begränsade underskott. Beläggningen har genomgående varit hög under året på flertalet enheter, dock med en viss nedgång vid några enheter under tidig höst. Viktiga framtidsfrågor Arbetet under de senaste åren har genomgående handlat om att öka flexibiliteten gällande intäkter och kostnader. Detta fokus kvarstår även fortsättningsvis. Ett arbete har också inletts för att stärka enheternas förmåga att bemästra en allt bredare problematik. Detta arbete kommer att fortgå under de närmaste åren. 11

12 Ungdom/behandling Inom affärsområdet finns totalt sex verksamheter som utför heldygnsvård med behandling som huvudinriktning och tre enheter som utför behandling i öppenvård som huvudinriktning. Samtliga verksamheter vänder sig till ungdomar. Verksamhetens resultat Enheterna har arbetat särskilt med målen som rör metod och som har påverkan på behandlingsarbetet. Två enheter har deltagit i ett förberedande forskningsprojekt och två andra enheter har startat sitt deltagande i ett pilotprojekt tillsammans med Västra Götalandsregionen, Närhälsan/ Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Enheterna har haft ett särskilt fokus på inskrivna ungdomars skolgång under året. Samverkan mellan de placerades hemskolor och skola under placeringen betonas. De undervisningsalternativ som enheten kan erbjuda liksom de egna metodernas påverkan på skola som friskfaktor har uppmärksammats. Under året har flera enheter inom affärsområdet granskat sitt vårdutbud och enhetens profil i förhållande till efterfrågan och kundernas synpunkter. Flera initiativ i form av förändring i målgrupp, ändrad sammansättning av vårdplatser, nya kompetenskrav hos personal och lokalförändringar har tagits. Det har skett en förändring i efterfrågan på platser inom behandling för ungdomar som gör att enheterna inom affärsområdet behöver utveckla sina verksamheter. Flera enheter inom heldygnsvården har haft svårt att få sina platser belagda i tillräckligt hög grad. Enheten Eriksdal har avvecklats då de möjligheter som krävdes för att säkerställa verksamheten i framtiden saknades. Enheterna som har sin huvudsakliga inriktning mot öppenvård har haft större efterfrågan och en enhet har utökat sin verksamhet inför Bägge MST-teamen har nytecknade avtal om abonnemang. 12 Några enheter har under året bytt chef och några enheter har fått arbeta aktivt med att stabilisera sin personalsituation. Ekonomiskt resultat Affärsområdet redovisar ett negativt sammanlagt resultat för 2013 med -992 tkr, vilket är en avvikelse med tkr i förhållande till budget. Flera enheter har vidtagit ekonomiska åtgärder under året och inför Viktiga framtidsfrågor Gemensamt för affärsområdet är att omvärldens krav och förväntningar förändras vilket får konsekvenser för enheternas arbete. Institutionsvård, i synnerhet för längre tid, är ifrågasatt. Affärsområdet måste, såväl kvalitetsmässigt som kostnadsmässigt, kunna möta kommunernas efterfrågan så att ungdomar kan få en adekvat och bra insats. Enheterna behöver bedriva sin verksamhet på ett mer ekonomiskt flexibelt sätt. För de två MST-teamen är kunskapen om metoden MST hos kunderna viktig och av avgörande betydelse för bra resultat.

13 Familjehem Grynings Familjehemsverksamhet består av tre geografiska enheter förlagda i Göteborg, Skaraborg och Vänersborg. Verksamheterna tillhandahåller platser för barn och ungdomar i konsulentstödd jour- och familjehemsvård samt konsulttjänster inom familjehemsområdet. Verksamhetens målsättning är att komplettera kommunernas egen familjehemsvård. Verksamhetens resultat Samtliga tre familjehemsenheter har haft god efterfrågan under året. Särskilt glädjande är att omsättningen i Skaraborg förbättrats under året som en följd av den handlingsplan som togs fram Enheten har utifrån handlingsplanen rekryterat nya familjer som bättre motsvarar behov och efterfrågan med högre beläggning som följd. Samtliga enheter har nu även en fungerande jourhemsverksamhet. I september 2012 inleddes ett projekt med målsättning att stärka de placerade barnens tillgång och stöd i undervisning samt att stärka familjehemsföräldrarnas roll och kunskap i skolfrågor och en specialpedagog anställdes. Specialpedagogen arbetar med de familjehem som har placeringar i grundskoleålder och medverkar i skolmöten och möten med socialtjänsten. Arbetet, har fallit väl ut och tjänsten beräknas bli del av ordinarie verksamhet från augusti 2014 då projekttiden avslutas. Personalgrupperna vid familjehemsverksamheterna har under många år varit stabil och konsulenterna har lång erfarenhet samt hög kompetens. I Göteborg förstärktes jourverksamheten med ytterligare en tjänst under våren 2013 och ytterligare förstärkning med en familjehemskonsulent genomförs i januari Under året har enheterna fortsatt att arbeta vidare för att stärka dialogen med våra ägarkommuner i syfte att säkerställa att de insatser som bolaget erbjuder kompletterar kommunernas egen verksamhet. Ekonomiskt resultat Det samlade resultatet för affärsområdet är tkr vilket är 342 tkr över budget. Försäljningsökning har skett i Vänersborg och Skaraborg men samtidigt har kostnaderna stigit utifrån att verksamheten utökat antalet familjer och att en expansion med ytterligare en konsulenttjänst har genomförts. Viktiga framtidsfrågor Arbetet för att öka volymen för att bättre motsvara efterfrågan fortgår. Vår förmåga att rekrytera och behålla familjehem- och jourfamiljer med hög kvalitet är en kärnfråga. Behovet av jour- och familjehem är ständigt växande samtidigt som flera utförare konkurrerar om samma familjer. Inom området pågår dessutom en ständig generationsväxling. En central och viktig framtidsfråga är också att skapa och behålla en öppen och levande dialog med ägarkommunerna så att våra insatser har rätt nivå i förhållande till behoven. 13

14 Specialist / HRV Affärsområdet består av Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV) samt Psykologenheten. Inom affärsområdet finns flera olika former av insatser som redovisas i andra affärsområden. Verksamhetens resultat Under 2013 har EHRV byggt en hållbar enhetsorganisation med tydliga strukturer efter växtvärk till följd av flera års snabb expansion. Detta arbete inleddes 2012 och första steget var att skapa nya ledningsfunktioner som från och med 2013 blev en permanent organisation har varit ett strukturår för verksamheten och ett aktivt arbete har gjorts, bland annat för att stabilisera medarbetarnas arbetstid. Synliggörande och marknadsföring av de kompetenser som finns inom enheten har skett främst genom den öppna konsultativa verksamheten Mina råd och stöd. Information och utbildning har bland annat skett på skolor. Mina är efterfrågat, det finns ett stort behov av information och stöd i hedersrelaterade frågor. För enheten och för de anställda förenklar det att ha en liten öppen verksamhet och en stor, mer dold verksamhet. EHRV ansvarade för Gryningdagen 2013 med tema En fråga om heder. Ett stort antal kunder och samarbetspartners deltog under dagen samt den efterföljande utbildningsdagen. Psykologenheten övergick från och med 2013 till att helt sälja sina tjänster inom och utom Gryning. Målsättningarna för året var att marknadsföra enhetens tjänster, etablera sig som säljande enhet samt så långt som möjligt nå ekonomisk balans. Detta arbete behöver intensifieras ytterligare för att få effekt. Ekonomiskt resultat Affärsområdet redovisar ett sammanlagt resultat för 2013 med tkr. EHRV har under 2013 haft en negativ resultatutveckling. Beläggningen har under hösten ökat markant men en fortsatt stor andel av beläggningen generar inga intäkter till enheten direkt. Enhetens kostnader är lägre än budgeterat så resultatet är att härleda till lägre intäkter än budgeterat. Resultatet för 2013 är tkr vilket är tkr sämre än budget. Psykologenheten uppvisar för 2013 ett underskott med tkr, vilket är en kraftig avvikelse i förhållande till budget. Omställningen till att anpassa verksamheten till att vara intäktsfinansierad fortgår. Viktiga framtidsfrågor Bägge enheterna har stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar framför sig. EHRV:s organisation behöver anpassas till aktuell efterfrågan och beläggning. Det innebär att ekonomin följs noggrant samt att utbudet på boendeformer kan behöva omprövas. Psykologenheten har under 2014 två fokusområden. Enheten behöver marknadsföra sig och öka sin försäljning väsentligt för att öka intäkterna. Enheten behöver också möta upp den efterfrågan på tjänster som finns internt i bolaget. 14

15 Asyl Grynings boende för ensamkommande ungdomar består av sex enheter geografiskt spridda över länet. Hälften av enheterna säljer platser styckevis, helt eller delvis, medan hälften har abonnemangsavtal med olika kommunkonstellationer. Fem av enheterna riktar sig främst till kommunplacerade ungdomar medan en enhet i huvudsak vänder sig till nyanlända ungdomar. Verksamhetens resultat Asylområdet är Grynings yngsta affärsområde där fyra av sex enheter har startats under perioden Castor i Göteborg öppnade i januari 2013 och är den senaste enheten. Området präglas av nybyggaranda varför ett av huvudmålen har varit att samordna och tydliggöra asylenheternas innehåll och metod. En särskild asylsamordnare har under mars 2012 till augusti 2013 haft i uppdrag att, i samverkan med cheferna vid asylenheterna, leda samordningen. Under 2013 har arbetet resulterat i gemensam utvecklingsdag för personal, gemensam utbildning och införande av ett enhetligt uppföljningssystem. Det har också inneburit utökat nätverk, kunskapsspridning och stöd till andra enheter inom bolaget som tar emot målgruppen. Samordnaren har på uppdrag av bolagsledningen följt utvecklingen inom flyktingområdet och tagit fram förslag på utvecklings- och expansionsmöjligheter. Ett av målen vad gäller kundområdet har varit att skapa en god samverkan med övriga aktörer kring ungdomen såsom socialtjänst, skola, sjukvård och gode män etc. Enheterna har genomgående arbetat aktivt och offensivt med frågan under året vilket bland annat innebär att det idag, vid i stort sett samtliga enheter, finns upprättade samverkansdokument i dialog med samverkansparter. Ekonomiskt resultat Affärsområdets samlade ekonomiska resultat är 4857 tkr vilket är 2798 tkr över budget och en förbättring med 1266 tkr jmf med Orsaken till det positiva resultatet är att flertalet enheter har haft högre beläggning än beräknat och att försäljningen varit jämn över hela året. Omsättningen har ökat från tkr till tkr, en ökning med tkr jämfört med Ökningen förklaras av att ytterligare en enhet, Castor, tillkommit under året. Viktiga framtidsfrågor I januari 2014 trädde två nya regler i kraft. Regeländringarna innebär dels förändrade ersättningsnivåer, dels att Migrationsverket ges möjlighet att anvisa ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som saknar avtal om mottagande av ensamkommande. Den stora utmaningen de närmaste åren blir därmed att med största möjliga följsamhet möta ungdomarna och kommunernas olika behov av insatser. 15

16 Missbruk Gryning har tre enheter som är inriktade mot utredning/ motivation och behandling för missbrukare. Två av dessa erbjuder boende, Lärjeholm och Strandgården, som endast tar emot kvinnor. Götateamet arbetar med hemmabaserad öppenvård för unga vuxna år. Verksamhetens resultat Under 2013 har verksamheterna genomfört sina planerade marknadsföringsinsatser. Halvdagskonferenser inom missbrukarområdet har erbjudits kunder och varit uppskattade. Därtill har enheterna varit aktiva i sina nätverk som utgör en bas för informationsspridning inom området beroendefrågor. Arbetet med kunskapsförmedling inom och utom Gryning, bland annat genom drogkonsultgruppen, har pågått under året. Drogkonsultgruppen finns som ett kunskapscentrum inom bolaget. Nya abonnemangsavtal med Göteborgs Stad för Lärjeholm och Götateamet är tecknade för de två kommande åren. Strandgården har tecknat ramavtal med Göteborgs Stads Upphandlingsbolag som gäller från och med Utbildningsinsatser för medarbetare har genomförts inom främst metoderna CRA och MI vilket har bidragit till att metodarbetet förstärkts under året. CRA är en behandlingsmodell för beroendetillstånd som rekommenderas i de nationella riktlinjerna. MI är en metod för motiverande intervju. Lärjeholm erbjuder nu utöver utredning och motivation även ett behandlingsprogram. Lärjeholm kan också efter ombyggnad under året erbjuda alla klienter enkelrum. Strandgården har, i syfte att minska antalet vårdsammanbrott, ändrat sin ledighets- och hemträningspolicy och installerat ett larm i enlighet med Kriminalvårdens krav. Kriminalvården har visat ett ökat intresse för att placera på Strandgården. Götateamet och Lärjeholm har inlett ett samarbete för att möta de unga vuxna som behöver mer struktur än vad Götateamet kan erbjuda. Götateamet har under året inlett diskussioner i syfte att starta familjehemsverksamhet för unga vuxna med beroendetillstånd. Ekonomiskt resultat Affärsområdet redovisar ett överskott för 2013 med 332 tkr, vilket är 712 tkr bättre än budgeterat för året. Det är en väsentlig förbättring i förhållande till resultatet för 2012 som var ett underskott med -924 tkr. Viktiga framtidsfrågor Affärsområdets funktion som kunskapsbas- och förmedlare inom och utom Gryning är av betydelse för bolaget och en viktig framtidsfråga är att upprätthålla kvaliteten i funktionen. Götateamet fortsätter att utveckla sitt arbete kring familjebehandling. Samarbete har inletts för att starta familjehemsverksamhet för missbrukande ungdomar och det arbetet fortsätter Arbetet med kunskapsöverföring mellan enheterna i syfte att ha bredd i de tjänster som erbjuds är prioriterat. Det leder till att vissa kompetenser kan användas mer flexibelt i organisationen och vid behov kan personal tjänstgöra på olika enheter. För att ytterligare förstärka möjligheterna till samordning och kompetenshöjning kommer affärsområdet under 2014 att fortsätta söka lösningar i syfte att samlokalisera verksamheterna. 16

17 Kvalitet Gryning har ett väl utvecklat och implementerat kvalitetsledningssystem som omfattar alla enheter. Systemet, med kvalitetshandböcker på alla enheter, har fått goda omdömen från tillsynsmyndigheten. Systemet säkerställer att erforderliga rutiner finns och tillämpas samt att verksamheten har goda förutsättningar för kvalitetsutveckling. Systemet följs upp årligen i enheternas årsredovisningar samt av respektive verksamhetsområdeschef. Gryning har få klagomål och anmälningar av olika slag. Totalt har 30 rapporter om missförhållanden upprättats under året, fem av dessa har anmälts vidare till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) enligt Lex Sarah. Klientuppföljning Gryning använder olika verktyg och metoder för att följa upp insatserna för klienterna. Resultaten används främst på enhetsnivå för utveckling och förbättring av insatserna. Sedan tidigare finns verktyget EVIDUR, ett uppföljningsverktyg som är utvecklat av Gryning och som syftar till att följa upp hur klienten upplever effekten av insatserna från Gryning. Frågor ställs inom några olika livsomården och klienten får skatta hur man upplever förändringen i sin situation. Verktyget används numera endast i begränsad utsträckning och av vissa enheter. Under 2013 har endast 106 EVIDUR-intervjuer genomförts och möjligheten att dra slutsatser av dessa är därmed begränsad. Målet i Affärsplan 2013 var att ha ett snittvärde på 5 (skala 1 10) för samtliga frågor om upplevd förbättring. Resultatet för de genomförda intervjuerna är ett snitt på 4,5. De enheter som inte använder EVIDUR använder andra uppföljningsverktyg, men där finns ingen sammanställning på bolagsgemensam nivå. För närvarande pågår översyn och utveckling av ett nytt bolagsgemensamt angreppssätt för klientuppföljning. Kunduppföljning Kundenkäter skickas till handläggare inom socialtjänsten när en placering avslutas. Enkäterna skickas från och med halvårsskiftet 2013 elektroniskt direkt via Grynings dokumentationssystem. Den nya hanteringen har inneburit en del inkörningsproblem och medfört låg svarsfrekvens på vissa enheter. Totalt har ca 400 svar inkommit. Under året har ca 1100 klienter skrivits ut från verksamheterna. Möjligheterna att dra långtgående slutsatser av resultaten är begränsade men sammanställningen på bolagsnivå ger ändå indikationer om kundnöjdheten, vilket är av stort värde. Kundenkäternas utformning varierar något beroende på verksamhetstyp, men enkäterna är uppbyggda på likartat sätt. Enkäterna innehåller bland annat ett s k nöjd-kund-index (NKI) uppbyggt av tre frågor med svarsalternativ på en skala från 1 till 10, där 1 motsvarar inte alls och 10 motsvarar mycket. Frågorna är följande; Hur nöjd är du med hur enheten (alt familjehemmet, jourhemmet, familjehemskonsulten) har genomfört uppdraget? Hur nöjd är du med kompetensen på/hos enheten? Hur nöjd är du med enhetens service, tillgänglighet och bemötande? Sammantaget för alla enkäter är värdet för NKI 8,7, vilket också är det som sattes som målvärde i affärsplanen för procent av de som svarat kan tänka sig att använda enheten igen. 35 procent har använt Grynings placeringsrådgivning innan placeringen och är mycket nöjda med servicen där, betyget är 9,5 (skala 1 10). Kunderna är mest nöjda med akutuppdrag och jourhem (ca 9). Behandlings- och utredningsuppdrag får en något lägre kundnöjdhet, även om man även där ger förhållandevis högt betyg till verksamheterna (ca 7,7). 17

18 Verksamhetsstatistik ÅR Totalt antal klientinsatser Från och med 2013 används ett nytt dokumentationssystem och all data hämtas ur systemet. Siffrorna är inte alltid fullt ut jämförbara med tidigare år. I korthet kan följande konstateras: Antalet klientinsatser har ökat något totalt sett och uppgår till Andelen barn i Grynings verksamheter har minskat jämfört med föregående år samtidigt som andelen ungdomar i åldrarna år har ökat. Antalet akuta placeringar har ökat medan utredningsuppdragen minskar. Antalet behandlingsuppdrag och motivationsuppdrag är på samma nivå som tidigare. Antalet placerade inom missbruksinstitutionerna har minskat något. Antalet placerade på asylboenden har ökat. Andelen utförda öppenvårdsinsatser inom Grynings totala verksamhetsutbud är 17 procent. Andelen korta insatser, med insatstid under åtta veckor, har ökat. Andelen med insatstider mellan åtta veckor och sex månader har minskat, medan de längre insatstiderna är på ungefär samma nivå som tidigare år. 18 ÅLDERSFÖRDELNING TOTALT - ANDEL år 31% 34% 24% år 50% 50% 60% 22 år 19% 16% 16% ÅLDERSFÖRDELNING TOTALT - ANTAL år år år år år år Ensamplacerade 37% 41% 51% 51% Tillsammans med syskon 6% 6% 6% 11% Familjeplacering 24% 19% 21% 27% Kön Pojkar/män Flickor/kvinnor Enhet Barn/familj Ungdomsenheter Missbruk Familjehemsenheten Asyl LSS EHRV* Öppenvård Andel öppenvård inkl EHRV 19% 17% Typ av insats Akuta placeringar Utredningsuppdrag Behandlingsuppdrag Motivationsuppdrag Familjehemsplacering 272 Jourhemsplacering 116 Annat (till exempel asyl, EHRV) 325 Insatstid Kortare än 8 veckor 45% 49% 44% 54% 8 veckor till 6 månader 32% 30% 31% 22% 6 månader till 1 år 10% 10% 12% 11% Längre än 1 år 13% 11% 13% 12% Lagrum Insats enligt SoL 73% 71% 80% 71% Insats enligt LVU 26% 27% 17% 27% Insats enligt annan lag 1% 2% 3% 2% *) EHRV = Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

19 Personal Allmänt Vid årsskiftet hade bolaget 482 (jämfört med 2012: 493) tillsvidareanställda. Därutöver fanns 25 (77) månadsavlönade vikarier och 270 (272) timavlönade vikarier som varit mer eller mindre fast knutna till olika enheter. Vidare var 242 (204) familjehem, jourhem och avlastare till familjehem knutna till bolaget genom uppdragsavtal, dock utan att anställningsförhållande föreligger. 96 (47) personer har slutat under året, vilket innebär en personalomsättning på 20 procent (9 procent). Personalomsättningen är bland annat en följd av avveckling av två enheter. I nyckeltal sammanställda per enhet saknas för 2013 uppgifter om sjukfrånvaro. Tidigare år har sjukfrånvaron redovisats i antal sjukskrivningsdagar per anställd och enhet samt totalt i bolaget. För 2013 har dessa jämförelsetal inte varit möjliga att ta fram på grund av ett HR-systembyte under året, där statistikuppgifter inte gått År Medeltal anställda Antal tillsvidareanställda Andel kvinnor 68 % 68 % 69 % 70 % Andel män 32 % 32 % 31 % 30 % Medelålder ,5 Personalomsättning 9 % 8 % 9 % 19 % att sammanföra. I arbetet med Grynings affärsplan 2014 har beslutats att nyckeltalet frisknärvaro ska ersätta sjukfrånvaro. Begreppet frisknärvaro har kommit att bli allt mer vanligt förekommande men definitionen av begreppet varierar. Inom Gryning Vård kommer frisknärvaro definieras som andel medarbetare med ingen eller högst en sjukskrivningsdag under ett år. Denna siffra är för hela bolaget beräknat på årets åtta sista månader 42,7 procent Övertidsuttaget är 39 tim/tillsvidareanställd. Antalet övertidstimmar har minskat med 8 tim/tillsvidareanställd jämfört med föregående år. Orsak till övertiden är de svårigheter som finns att rekrytera vikarier vid ordinarie personals akuta frånvaro, utbildning, möten med socialtjänsten, när barn/ungdomar är vakna under jourtid samt vid hög arbetsbelastning. Arbetsmiljö Arbetsmiljöarbetet i bolaget bedrivs både under löpande drift och vid förändringar. Riskbedömning och arbetsmiljöronder sker regelbundet i enlighet med bolagets samverkansavtal. Riskanalys och konsekvensbedömning sker även vid förändring av verksamhet. Den psykiska arbetsmiljön i verksamheten är ofta ansträngande och påfrestande. Att ständigt arbeta med vuxna, ungdomar, barn och familjer vars liv präglas av ångest, vanmakt, hot och våld medför en speciell arbetssituation. Under 2013 har bolaget gett samtalsstöd till 52 (62) personer både i förebyggande och i rehabiliterande syfte för att minska risken för sjukskrivningar samt för att vid sjukskrivning påskynda återgång till arbete. Syftet med förebyggande samtalsstöd är att ge anställda verktyg att hantera situationer av stress samt att minska frånvaro och konflikter. Förutom samtalsstöd finns det utbildning, handledning, behandlingskonferenser, överlämning, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal som bidrar till att upprätthålla hälsa och god arbetsmiljö. Under året har 334 (399) personer utnyttjat friskvårdsbidraget. Antalet arbetsskadeanmälningar och tillbud har minskat under året, 24 (35) arbetsskade-anmälningar och 211 (273) tillbud har rapporterats. Detta innebär en minskning med 24 procent. Det är främst tillbudsrapporterna inom bolagets barn- och familjehemsverksamheter, som är relaterade till kraftigt utagerande barn och ungdomar, som har minskat. Vid bolagets asylboenden har dock en 19

20 Antal tillbud/arbets- Verksamhet skador våld och hot Institutionsvård ungdom 92 (94) Institutionsvård barn och familj 80 (159) Missbruksvård 0 (5) Öppenvård/lägenhetsboende 2 (2) LSS-boenden 2 (8) Asylboenden 37 (23) Totalt 213 (291) * Alla siffror inom parentes avser ökning av rapporterade tillbud skett, dels till följd av fler enheter, dels till följd av utagerande beteende från ungdomarna vilket ofta har sin grogrund i deras situation. Det är som tidigare år flera av bolagets enheter, 8 (9), som inte har rapporterat några arbetsskador eller tillbud som avser våld- och hotsituationer. Samtalskontakt för den anställde är fortfarande den vanligaste åtgärden efter att ett tillbud inträffat. Jämställdhet Av personalstyrkan utgörs 70 procent av kvinnor och 30 procent av män. Målet är att få en mer jämn könsfördelning. I bolagets styrelse är 55 procent kvinnor och 45 procent män. Bolagsledningen består av sex kvinnor och en man. Vi försöker så långt möjligt att underlätta för de anställda att kombinera arbete och familj. Personalförsörjning Bolaget har under året tillsvidareanställt 52 personer. Att rekrytera män med högskoleexamen och arbetslivserfarenhet från området är fortfarande förenat med svårigheter. Utbildningsnivå 62 procent (56 procent) av alla tillsvidareanställda har högskoleexamen. Andelen anställda med högskoleexamen har ökat med sex procent, en orsak till detta är att de enheter som har avvecklats under året haft övervägande 20 del medarbetare med lägre utbildningsnivå. De vanligaste eftergymnasiala utbildningarna är KY- och folkhögskoleutbildningar till fritidsledare och behandlingsassistent. De vanligast förekommande högskoleutbildningarna är socionom, socialpedagog, socialpsykolog och fritidspedagog. Många har vidareutbildning i miljöterapi, familjeterapi, funktionell familjeterapi, BoF (barnorienterad familjeterapi), ART (Aggression Replacement Training), utvecklingspsykologi, interaktionistiskt förändringsarbete, MarteMeo, BBIC (Barns Behov I Centrum), MI (motiverande intervju), traumautbildning, traumaterapiutbildning, utbildning om hedersrelaterat våld, MST(Multi Systemisk Terapi) samt CRA. Kompetensutveckling Kompetensutveckling är en viktig investering inför framtiden och ett sätt att undvika stress och sjukskrivning. Samtliga personalgrupper på enheterna samt chefer/ arbetsledare har kontinuerligt erhållit handledning. Övrigt Implementering av ett nytt HR/lönesystem påbörjades under året. Det kommande året Styrelsen har gett bolaget ett långsiktigt uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för HR-området och arbetet kommer att pågå under kommande år. Den övergripande och långsiktiga målbilden är att HR-arbetet ska bidra till att uppnå bolagets mål om samhällsnytta, stärka varumärket och attrahera nya medarbetare. Detta sker genom medarbetare som är goda ambassadörer för verksamheterna och för bolaget. Bolaget ska erbjuda utvecklande arbetsuppgifter, möjlighet för var och en att utveckla sin kompetens under anställningstiden samt förutsättningar för gott medarbetar- och ledarskap. Detta gör Gryning till en konkurrensattraktiv arbetsgivare för såväl dagens som morgondagens medarbetare.

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans

Engagerat. Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Engagerat En tidning om vård och behandling DEC 2009 Ekonomi i balans Evidur Götateamet Boda komplett Starka tillsammans Foto: Tony Dahl. Gryning Vård AB är landets största företag inom hem för vård och

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla.

Årsredovisning 2014. Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Årsredovisning 2014 Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. Innehåll Humana 2014 1 Humana i korthet 2 Händelser under året 4 Verksamhetsområden 6 Vd-ord 8 Omsorgsmarknaden 12 Hur vi skapar värde och

Läs mer

Årsredovisning 2004. Statens institutionsstyrelse

Årsredovisning 2004. Statens institutionsstyrelse Årsredovisning 2004 Statens institutionsstyrelse SiS Årsredovisning 2004 2 Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Resultatredovisning... 4 Sammanfattning av året... 4 Omvärlds- och riskanalys...

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Fy vad jag retar mig på den där nya chefen Årsredovisning I 07 Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Inbjudan till årsstämma Anmälan om deltagande i årsstämman skall

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer