ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl Bo Eddie Rossbol, ordförande Roland Gross ersättare för Kristina Ideström, tom 37 Jan Petersson Jörg Eis Eva-Lena Gotthardsson Ingvar Gustavsson, tom 44 Börje Ullström ersättare för Per Schjelbred Göran Eriksson Kent-Göran Karlsson Åsa Albertsson byggnadschef Hans Lundgren, miljöchef Lennart Sellen, byggnadsinspektör Jan-Olof Olsson, stadsarkitekt Kristina Persson, miljöinspektör Jörg Eis Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Åsa Albertsson Ordförande... Bo Eddie Rossbol Justerande... Jörg Eis Nämnd / styrelse ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kommunförvaltningen, Emmaboda protokollet Underskrift

2 Bygg- och miljönämnden BMN 29 Dnr 2011:3 Ekonomirapport Åsa Albertsson redogör för ekonomirapporten per Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ekonomirapporten till protokollet.

3 Bygg- och miljönämnden BMN 30 Dnr 2010:292 Stångsmåla 2:9, strandskyddsdispens. Prövning av bygg- och miljönämndens beslut om strandstrandskyddsdispens för uppförande av bastu på fastigheten Stångsmåla 2:9, Emmaboda kommun Länsstyrelsen har beslutat att pröva rubricerade beslut och har därför remitterat ärendet för yttrande gällande åberopat skäl för dispens. Bygg- och miljönämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens. De särskilda skäl som angavs var att byggnaden måste ligga vid vattnet samt att det allemansrättsliga utnyttjandet av strandområdet inte skulle påverkas utöver den markyta som byggnaden själv upptog. I redogörelsen framgår att bastun är en del i en rekreationsanläggning som handlar om glesbygdsutveckling där även Länsstyrelsen varit involverad. Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram en handbok 2009:4 Strandskydd en vägledning för planering och prövning där det redogörs för kriterier som kan utgöra särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens. Så här står det bl a: Här kan kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen - om ett strandnära läge långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden - om tillgången till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet tillgodoses långsiktig. Emmaboda kommun arbetar med ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett förslag har varit på samråd. För tillfället pågår överarbetning av förslaget innan det ska ställas ut. I sakfrågan handlar aktuell strandskyddsdispens om det som framgår ovan dvs positiva sysselsättningseffekter för landsbygden samt att allmänheten ändock har god tillgång till stränder samt att växt- och djurlivet inte påverkas. Kommunen anser att - oaktat det faktum att tillägget till Översiktsplanen ännu inte är färdigt föreligger i själva sakfrågan sådana särskilda skäl som lagstiftaren pekat på i proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. BESLUT Bygg- och miljönämnden vidhåller uppfattningen att särskilda skäl föreligger i detta ärende och att strandskyddsdispens beviljas.

4 Bygg- och miljönämnden BMN 31 Dnr 2010:58 Emmabo 1:237, strandskyddsdispens Prövning av bygg- och miljönämndens beslut om strandstrandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus på fastigheten Emmabo 1:237, Emmaboda kommun Länsstyrelsen har beslutat att pröva rubricerade beslut och har därför remitterat ärendet för yttrande gällande åberopat skäl för dispens. Ingegärd Widerström samt Kerstin Lind Andréasson skrev under Länsstyrelsens i Kalmar län beslut att meddela dispens. Strandskyddsdispensen utnyttjades inte eftersom något byggnadsföretag inte påbörjades inom två år ansökte XXXXX om förhandsbesked i anslutning till dödsboet efter XXXXX. Av denna handling framgår bl a att besked givits daterat av Björn Adolfsson, Länsstyrelsen i Kalmar. I ansökningshandlingen sägs också att området redan används för privat bruk av grannfastigheten 1:228. Bygg- och miljönämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens med stöd av de särskilda skäl som Länsstyrelsen hade angett. Nämnden kunde inte se att de ändringar som gjordes i miljöbalken i juli 2009 kunde ge annan bedömning i ärendet. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att Länsstyrelsens tidigare redogörelse bör gälla och utgöra de särskilda skäl som erfordras för en strandskyddsdispens.

5 Bygg- och miljönämnden BMN 32 Dnr 2011:130 Pelikanen 1 och 2, förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral. Sökande: Möjligheternas Hus AB, Box 54, Emmaboda. Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral. För fastigheten gäller detaljplan daterad Området får användas endast för industriellt och därmed jämförligt ändamål. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral enligt ansökan. Förhandsbesked: kr

6 Bygg- och miljönämnden BMN 33 Dnr 2011:161 Emmabo 1:715, ny- och tillbyggnad av industribyggnad. Sökande: Svets och Maskinservice i Emmaboda AB, Stenvägen 2, Emmaboda Ansökan gäller ny- och tillbyggnad av industribyggnad. För fastigheten gäller detaljplan. BESLUT Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnad beviljas. Nämnden kallar byggherren till byggsamråd och resultatet av byggherrens och kommunens genomgång ska dokumenteras i en kontrollplan. Före samrådet och innan arbetena har påbörjats ska kvalitetsansvarig utses och anmälan om detta lämnas till byggnadsnämnden. Arkivbeständiga relationsritningar ska inlämnas till nämnden när arbetena är avslutade. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och i sin helhet avslutats inom fem år från beslutsdagen. Bygglovs- och bygganmälansavgift kr

7 Bygg- och miljönämnden BMN 34 Dnr 2011:132 t o m 2011:140 Bockabo 1:19, 2:3, Båldön 1:6, 1:30, Krukö 1:12, Muggetorp 2:5, Vissefjärda-Parismåla 2:1, Öremåla 1:21, nybyggnad av nätstationer. Sökande: EON Elnät Sverige AB, Box 735, Kalmar. Ansökan avser en byggnad på 9 m². Fastigheterna ligger utanför planlagt område. BESLUT Bygglov för nybyggnad av nätstationer beviljas. Byggloven upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och i sin helhet avslutats inom fem år från beslutsdagen. Bygglovs- och bygganmälansavgift 9 x 1000 kr

8 Bygg- och miljönämnden BMN 35 Dnr 2011:104 Ubbemåla 1:20, kommunalt va-bidrag beviljas ej. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden avslår XXXXX ansökan om kommunalt bidrag till anläggning av yttre vatten- och avloppsanläggning med anledning av två skäl: Ansökan inkom efter utfört arbete samt att det är nybyggnation. Bakgrund Ansökan om kommunalt bidrag för installation av ett vattenreningsfilter (avsyrningsfilter samt UV-ljus för dricksvatten) inkom till bygg- och miljönämnden Sökande är XXXXX, Emmaboda. Fastighetsägaren uppgav att installationen av reningsanläggningen redan var gjord. Köpeavtalet kvitterades den 8 december inkom besked att mikrobiologiskt vatten otjänligt på fastigheten Ubbemåla 1:20. Kontakt togs samma dag med XXXXX där information lämnades att dricksvattnet var otjänligt pga. koliforma bakterier. Rekommendation gavs att tömma brunnen och rengöra den samt se till att brunnen är tät så att inläckage ej kan ske. Därefter ta ett nytt mikrobiologiskt vattenprov. Sökande hade den 1 dec 2010 kontaktat Aquagruppen och fått bekräftelse om att installation av filter samt UV-ljus kunde ske omgående då de hade vägarna förbi. Beställning av filter gjord 1 dec och installationen utförd den 8 december Enligt bilagan till ansökan om kommunalt bidrag: Grunder för kommunalt bidrag till anordnande av yttre vatten- och avloppsanläggning samt installation av förmultningstoalett, punkt 2 och 4 kan läsas följande: Bidrag utgår endast till förbättring av befintlig bebyggelse och vad gäller nybyggnation som slutbesiktigats efter tidigast 15 år efter slutbesiktningen Ansökan skall inges innan arbetet har påbörjats. Påbörjas arbetet innan beslut har meddelats kan detta utgöra skäl till avslag på ansökan. Kommunicering Förslag till beslut har skickats till XXXXX som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 16 april Inga synpunkter har inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

9 Bygg- och miljönämnden BMN 36 Dnr 2011:119 Ålgärdehult 1:81, anmälan om tillfällig och återkommande produktion av blyhaltigt glas vid Åfors glasbruk. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden medger tillfällig produktion av blyhaltigt glas under två smältdygn under april månad 2011 om ca 400 kg glasråvara per smätdygn. Vidare förelägger nämnden Orrefors Kosta Boda att för ytterligare tillfällen med produktion av blyhaltigt glas ansöka om villkorsändring hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 miljöbalken och i tillståndsbeslut meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Bakgrund I gällande tillstånd föreskrivs bl.a. följande: 7. fram till och med år 2010 får 30 ton glasråvara med tillsats av bly förbrukas per år. I tillståndet står också skrivet att bolaget har möjlighet att ansöka om ändring av villkoret om det visar sig att bly inte kan ersättas. Bolaget har minskat användningen av blyat glas. Under 2010 smältes 2,9 ton glasråvara med tillsats av bly. Bolaget har anfört att man vill ta tillvara redan tillverkade glasdetaljer med blytillsats i tillverkningen av större gjutna produkter. För att inte spänningar ska uppstå i glaset måste även gjutglaset innehålla bly. Produktionen kommer att äga rum i befintlig elugn ansluten till befintligt filter för avskiljning av smältstoft. Länsstyrelsen har i yttrande tolkat tillståndsbeslutet så att anmälan inte ryms inom tillståndet utan är att betrakta som en tillståndspliktig ändring, i synnerhet också om Bolaget avser att återkomma med verksamheten. Utfasningen av bly är prioriterat och en tidsbegränsning av användningen har medverkat till detta. Man kan konstatera att bolaget minskat användningen betydligt och också genom åtgärder i process och reningsanordningar minskat utsläppet till luft och vatten betydligt. En särskild prövning av förutsättningarna för fortsatt användning av bly om än i mindre omfattning än tidigare är nödvändig. Ett medgivande till en produktion vid ett enstaka tillfälle enligt anmälan är dock skälig med hänsyn till den förhållandevis ringa mängden och att bolaget också kan ta tillvara redan tillverkat blyat glas och att produktionen sker med den process och reningsutrustning som installerats för att minska utsläppen till dagens låga nivå.

10 Bygg- och miljönämnden Kommunicering Förslag till beslut har skickats till Åfors Glasbruk som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 19 april Skriftliga synpunkter har inte inkommit men kommunicering har skett per telefon varvid bolaget accepterat förslaget. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Orrefors Kosta Boda AB, Åfors glasbruk, länsstyrelsen

11 Bygg- och miljönämnden BMN 37 Dnr 2011:48 Emmabo 1:12, underrättelse om förekomst av förorening och förslag om åtgärd vid Thelandergården, f d garveri. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden konstaterar att fastigheten Emmabo 1:12 är förorenad åtminstone på ett område där tidigare ett garveri varit beläget mellan Lyckebyån och befintligt bostadshus, att området behöver saneras för att långsiktigt vara lämpligt att användas för bostadsändamål fullt ut, att varken tidigare verksamhetsutövare eller nuvarande fastighetsägare kan göras ansvariga för avhjälpandeåtgärd enligt bestämmelserna i 10 kapitlet miljöbalken och att den som förvärvar den aktuella fastigheten kan göras ansvarig för att avhjälpa de föroreningsskador som konstateras på fastigheten. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att de åtgärder XXXXX föreslagit för att avhjälpa föroreningsskadan på fastigheten inte är tillräckliga, att de åtgärder som föreslagits av undersökande konsult är skäliga att förelägga XXXXX som ombud för fastighetsägaren XXXXX, att till nämnden anmäla varje ytterligare avhjälpandeåtgärd som ska göras på fastigheten och att enligt 26 kap 15 miljöbalken sända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Bakgrund Den 16 mars 2011 inkom skrivelse från XXXXX med underrättelse om förorening på fastigheten och förslag till åtgärder med anledning av den garveriverksamhet som bedrevs på platsen före En undersökning utförd med anledning av en försäljning av fastigheten utgör grund för skrivelsen. Även om det aktuella Thelanders garveri enligt tillgänglig beskrivning var helt och hållet vegetabiliskt var det ett starkt intresse från köparen att ta reda på om det fanns krom i marken eftersom krom används i många garverier. Länsstyrelsen hade i en genomgång av garverier härom året gett Thelanders garveri branschklass 2 dvs. stor risk. Efter uppgiften att garveriet helt och hållet var vegetabiliskt ändrade länsstyrelsen till branschklass 3 måttlig risk. Efter de senaste undersökningsresultaten gör länsstyrelsen en ny omklassning. Undersökningsrapporten inkom miljöenheten den 24 februari Undersökningen redovisar inga förhöjda halter av krom, men däremot av kadmium, bly och zink på ca 1 m djup och PAH både ytligt och på större djup i marken. Med anledning av resultatet föreslog den anlitade konsulten ytterligare undersökning och uppskattat saneringskostnaderna för borttagande av ca 600 m 3 massor. Fastighetsägarens förslag

12 Bygg- och miljönämnden XXXXX, ombud för fastighetsägaren XXXXX, framför i skrivelsen att det inte behövs några fler undersökningar för att bedöma vilka åtgärder som behövs. Vidare framför XXXXX att jorden kan lämnas orörd och eventuellt täckas med gödslad matjord för att påskynda nedbrytningsprocessen. Riskbedömning Miljöenheten har anlitat en oberoende konsult för riskbedömning av det som hittills framkommit. Svar inkom den 13 april via e-post. I riskbedömningen konstateras att marken i det undersökta området är förorenat med ämnen som överskrider riktvärdesnivån KM (känslig markanvändning) enligt naturvårdsverkets regelverk. De aktuella ämnena är metallerna kadmium, bly och zink samt PAH (polycykliska aromatiska kolväten). PAH överskrider även riktvärdesnivån MKM (mindre känslig markanvändning). Efter att ha tagit fram platsspecifika riktvärden med hjälp av naturvårdsverkets beräkningsprogram konstaterar utredaren att de förhöjda metallhalterna inte utgör någon risk. Däremot utgör PAH-föroreningen i marken en uppenbar risk. De styrande exponeringsvägarna är enligt utredaren skydd av markmiljö, inandning av ånga och intag av jord, alltså hälsoriskbaserade värden. Bostadshuset på fastigheten har varit bebott tills idag och enligt kommunens översiktsplan skall nybebyggelse inom området noggrant övervägas eftersom vattenförsörjningsändamålet ges absolut och högsta prioritet. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Föreslaget åtgärdsmål är att PAH-föroreningar och metaller skall åtgärdas ner till de framtagna platsspecifika riktvärdena. Utredaren menar vidare att åtgärder (t.ex. urgrävning och bortforsling) kan utföras utan att ytterligare provtagning görs, men då riskerar man att åtgärda antingen för lite eller för mycket. Remiss Materialet (markundersökningen och XXXXX skrivelse ) har remitterats till länsstyrelsen, Emmaboda Energi och Miljö AB samt kulturhandläggaren på bildningskontoret. Länsstyrelsen har svarat den 1 april att man som besvärsinstans för kommunens beslut är förhindrad att yttra sig i ärendet. Upplysningsvis meddelar länsstyrelsen vilket ansvar som åvilar verksamhetsutövare och fastighetsägare när det gäller att utföra eller bekosta avhjälpande av föroreningsskada enligt bestämmelserna i 10 kap miljöbalken. Emmaboda Energi och Miljö AB har också svarat den 1 april och meddelar att man har två separata servitut som belastar fastigheten Emmabo 1:12 till förmån för bolaget att använda vattentäkten (fylla på uppströms åvatten i en infiltrationsdamm belägen på fastigheten) dock utan några andra förpliktelser gentemot bolaget. Bolaget har också låtit ta vattenprover i en grävd brunn på fastigheten som inte används och i egna uttagsbrunnar några hundra meter söder därom och efter analys

13 Bygg- och miljönämnden konstaterat att samtliga prover uppvisade halter mindre än detektionsgränsen för PAH-ämnen. Bolaget föreslår vidare tillsynsmyndigheten att besluta att fastighetsägaren vidtar lämpliga åtgärder för att eliminera/reducera framtida påverkan på råvattnet för Emmaboda och Karlskrona kommuner. Kulturhandläggaren svarar den 1 april att det är mycket önskvärt att befintlig bebyggelse på fastigheten bevaras intakt även i framtiden. Riskvärdering En preliminär rapport av markundersökningen förelåg vid ett möte på Thelandergården den 9 februari med representanter för nuvarande ägare och för en spekulant på fastigheten samt undersökningskonsulten och tillsynsmyndigheten. Eftersom PAH-er konstaterats diskuterades ytterligare undersökning av föroreningens utbredning på platsen. Ett önskemål var också att via en referenspunkt kunna få en uppfattning om föroreningen finns allmänt i området eller om den bara är knuten till platsen för garveriet. Konsulten skulle lämna ett förslag. Den 1 april lämnar XXXXX via e-post en ekonomisk sammanställning avseende utförd och fortsatt undersökning och en uppskattning av saneringskostnader och bifogade de förslag konsulten hade lämnat henne redan den 14 februari. Redan utförd undersökning i januari kostnad kr Föreslagen fortsatt undersökning består i skruvborrning och provtagning i ca 25 punkter till en uppskattad kostnad av kr inkl moms. Preliminär sanering omfattande en yta på 600 m 2 mellan ån och bostadshuset (ca 600 m 3 förorenade massor) till en uppskattad kostnad av inkl moms. Återställning av området är inte medräknat. Uppskattad total kostnad av utförda och preliminärt föreslagna undersökningar och åtgärder enligt ovan är ca kr. Sättning av grundvattenrör kan tillkomma med kr plus vattenanalyser. Aktuell köpeskilling är kr. Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet till kr. Två konsulter inom området har båda oberoende av varandra och med stöd av naturvårdsverkets regelverk för ändamålet kommit fram till att en sanering behöver göras för att fastigheten ska kunna fortsätta att användas till bostad fullt ut. Mot detta har fastighetsägarens ombud XXXXX hävdat, med hänvisning till flera forskningsresultat, att marken kan lämnas orörd och täckas med gödslad matjord för att öka biologisk nedbrytning av PAH. Om hon själv fortsatt att bebo fastigheten, som hon uppger att det varit tänkt, hade förmodligen också marken lämnats orörd, åtminstone så länge någon närmare undersökning av eventuella föroreningar i marken inte varit aktuell.

14 Bygg- och miljönämnden I och med att fastigheten utbjudits till försäljning har just den frågan, om vilka föroreningar som blivit kvar efter att verksamheten upphört, blivit av intresse. Påvisade föroreningar i form av PAH-er är stabila i marken och finns kvar i jorden under mycket lång tid. De är ackumulerbara i näringskedjan och tas upp t.ex. vid odling av bladgrönsaker. Ett fortsatt boende fullt ut på fastigheten förutsätter att föroreningarna tas bort. Det är skäligt att en sanering görs enligt de förslag som lämnats av anlitade konsulter. Risken att en åtgärd skulle göra ont värre genom att PAH-erna skulle komma ut i miljön anses som försumbar. De kostnader som uppskattats för föreslagna åtgärder är förvisso avsevärda men om fastigheten ska kunna användas för bostadsändamål fullt ut och för överskådlig tid är de inte oskäliga. Ansvar Enligt 2 kap 8 och 10 kap 2 miljöbalken är den som orsakat eller bidragit till skada eller olägenhet för miljön ansvarig för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt. Bestämmelserna tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter 30 juni 1969 (8 lag om införande av miljöbalken). Thelanders garveri upphörde med verksamheten före Det finns alltså ingen verksamhetsutövare som kan göras ansvarig för sanering av föroreningarna på platsen. Under förutsättning att det inte finns någon verksamhetsutövare som kan svara för ett avhjälpande är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig om man vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den (10 kap 3 miljöbalken). Vid tillämpningen av dessa bestämmelser beaktas inte förvärv som har skett före miljöbalkens ikraftträdande (15 lag om införande av miljöbalken). Enligt fastighetsregistret skedde senaste ägobyte 1971, alltså 28 år före miljöbalken. Den nuvarande ägaren kan alltså inte heller göras ansvarig för sanering av föroreningarna på platsen. Varje förvärv, enligt vad som avses i 10 kap 3 miljöbalken, som sker efter att miljöbalken trädde ikraft gör förvärvaren ansvarig för en sanering. Se också länsstyrelsens yttrande. I ett förvärv av Thelandergården i dagsläget kan en ny fastighetsägare inte friskrivas från detta ansvar. Samtliga idag inblandade i den pågående försäljningen har god kännedom om förekommande föroreningar liksom om de åtgärder som förordats. Inte heller en ny spekulant kan undgå att få reda på förhållandena på fastigheten utan att försumma undersökningsplikten. En tillträdande fastighetsägare kan inte friskrivas från ansvar att avhjälpa en föroreningsskada. Kommunicering För kommunicering med kort tid till förfogande har nuvarande och eventuellt blivande fastighetsägare erbjudits tillfälle att framföra sina synpunkter på befintligt material till nämnden vid sammanträdet den 20 april.

15 Bygg- och miljönämnden XXXXX har fått del av inkommet material och har lämnat synpunkter i svarsskrivelse samt meddelat att hon inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet. XXXXX som spekulant på fastigheten närvarade vid sammanträdet för att ställa frågor och lämna synpunkter. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: XXXXX, länsstyrelsen

16 Bygg- och miljönämnden BMN 38 Dnr 2011:181 Kalvamo 1:167, föreläggande om att anlägga spolplatta, Jarl Timber AB, Broakulla. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 1 oktober 2011 ha anlagt en spolplatta med oljeavskiljare för tvätt av fordon. Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 miljöbalken (1998:808) och i beslut om tillstånd enligt miljöbalken meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Bakgrund I tillståndsbeslutet har bl.a. följande villkor för verksamheten föreskrivits: 3. Bolaget ska senast den 31 december 2010 ha anlagt en spolplatta med oljeavskiljare för tvätt av fordon. Vid inspektion på verksamheten vid Jarl Timber AB den 30 mars 2011 konstaterades att någon spolplatta inte anlagts enligt villkoret. I egenkontrollen har bolaget upprättat en checklista över åtgärder som vidtas enligt tillståndet eller eget åtagande. Listan uppdaterades senast den 22 januari Vid förstagångsbesiktning hade bolaget en plan för genomförandet och kontakt med entreprenör. I samband med ändrade förhållanden inom bolaget ändrades planerna för hur spolplattan skulle utföras och var den skulle placeras. Nu har bolaget åter tagit upp kontakterna med entreprenör för att anlägga spolplattan. Möjlighet finns för bolaget att ansökan om villkorsändring hos Länsstyrelsen. Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Bolaget inkom per telefon och e-post den 20 april med önskemål om tillfälligt tillstånd t.o.m. april 2012 med hänvisning till ett avtal med Jarls Åkeri AB om fordonstvätt. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

17 Bygg- och miljönämnden BMN 39 Dnr 2010:516 Kalvamo 1:167, föreläggande om att lämna bullerutredning med förslag till slutliga villkor till miljöprövningsdelegationen, Jarl Timber AB. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 15 maj 2011 lämna utredning om bullersituationen vid verksamheten samt förslag till slutliga villkor till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. För beslutet finns stöd i 26 kap 9 och 22 miljöbalken (1998:808) och i beslut om tillstånd enligt miljöbalken meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län (MPD). Bakgrund I tillståndsbeslutet gäller under prövotid bl.a. följande utredningsföreskrift för verksamheten: U 1. Bolaget ska under prövotiden utreda bullersituationen vid verksamheten samt möjligheterna att begränsa bullret vid verksamheten så att NV:s riktlinjer för nyetablerad industri klaras. Redovisningen samt förslag till slutliga villkor ska så snart utredningen är klar ges in till MPD, dock senast den 31 december Till förstagångsbesiktningen har utredningen utförts och rapporten redovisats strax efter. I bolagets checklista över åtgärder som ska vidtas med anledning av tillståndsvillkor eller egna åtaganden, uppdaterad senast , finns också utredningsvillkoret upptaget. Vid inspektion den 30 mars 2011 hade inte utredningen med förslag till slutliga villkor överlämnats till MPD. Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Några synpunkter har inte inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

18 Bygg- och miljönämnden BMN 40 Dnr 2011:178 Kalvamo 1:167, föreläggande om att inkomma med miljörapport för 2010, Jarl Timber AB, Broakulla. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 2 maj 2011 inkomma med miljörapport för Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 och 20 miljöbalken (1998:808) och 6 naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport. Bakgrund Enligt 26 kap 20 miljöbalken ska den som utövar tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 första stycket varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Enligt 6 naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport ska miljörapporten den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser vara inlämnad till tillsynsmyndigheten. Vid kontroll den 11 april 2011 konstateras att ingen miljörapport lämnats in för verksamheten vid bolaget under Någon ansökan om anstånd har inte inkommit. Vid kontroll senast den 20 april konstateras att någon miljörapport för 2010 inte lämnats in. Information Bestämmelser om miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inlämnad miljörapport finns i förordningen om miljösanktionsavgift. Fråga om miljösanktionsavgift prövas av bygg- och miljönämnden vid sammanträde i maj Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Några synpunkter har inte inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

19 Bygg- och miljönämnden BMN 41 Dnr 2010:660 Kontrollrapport från livsmedelsrevison. Vid länsstyrelsens revision av den lokala livsmedelskontrollen har avikelseer noterats på följande punkter: Personella resurser. Det går inte att bedöma om nämnden har tillgång till tillräcklig personalstyrka eftersom det saknas en behovsinventering. Förslag på åtgärd: Ses över i verksamhetsplanen Juridiska befogenheter. Nämden kan inte visa att beslut kan fattas omedelbart. Förslag på åtgärd: Delegationsordningen ska ses över. Jäv/opartiskhet/intressekonflikt. Nämnden kan inte visa att den har ändamålsenliga rutiner för att undvika intressekonflikt. Förslag på åtgärd: Hänskjuts till kommunledning/kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden äger inte frågan. Finansiering. Nämnden tar inte alltid ut avgift för extra offentlig kontroll. Förslag på åtgärd: Ändring av rutiner, avgift ska tas ut. Verksamhetsplan. Nämnden har ingen VP av vilken det framgår hur riskbaserad kontroll ska genomföras regelbundet och tillräckligt ofta vid samtliga anläggningar. Färslag på åtgärd: Tagit hänsyn till detta i verksamhetsplanen Enhetlig kontroll. Rutinen för enhetlig kontroll följs inte och några andra skriftliga instruktioner för hur kontrollen ska genomföras finns inte. Förslag på åtgärd: Rutinen ska ses över. Kontrollrapporter. Kontrollrapporterna innehåller inte samtliga föreskrivna uppgifter. Åtgärdat. Bygg- och miljönämnden beslutar att arbeta med avvikelserna enligt ovanstående förslag för att stänga och avsluta dessa.

20 Bygg- och miljönämnden BMN 42 Dnr 2010:660 Rutiner för handläggning av livsmedelsärenden. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa nedanstående rutiner för livsmedelskontrollen med anledning av länsstyrelsens revision i december Bakgrund Vid livsmedelsrevisionen hade länsveterinären synpunkter på att nedanstående rutiner ej var fastställda i nämnden. På grund av förnyande av kontrakt med Eurofins (går ut ) avvaktar nämnden med rutinen för livsmedelsprovtagning. Rutin för misstänkta vattenburna sjukdomsutbrott Rutin för avgifter vid offentlig kontroll Rutin för godkännande och registrering Rutin för matförgiftning Rutin för offentlig livsmedelskontroll Rutin för rapportering av offentlig kontroll Rutin för registerhållning Rutin för sanktioner offentlig kontroll Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-05-17 43 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 17 maj 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2012-09-20 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum, Scandic Portalen, Jönköping, torsdagen den 20 september 2012, kl 17.00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Per Adolfsson (S)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-09-19 84 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Clarion Hotell Fregatten, Varberg, torsdagen den 19 september 2013, kl 18.30 19.30. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-08-29 93 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Lövsalen, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, måndagen den 29 augusti 2011, kl 13.00. Göran Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-02-15 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 februari 2010, kl 13.00. Per Adolfsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden

Kallelse. Bygg- och Miljönämnden Kallelse Bygg- och Miljönämnden Tisdag 14 oktober 2014 Bygg- och miljönämnden 2014-10-07 2 Plats: Veckodag: Kommunkontoret, sammanträdesrummet TJÄDERN TISDAG Datum: 2014-10-14 Tid: 10:00 Sammanträde: BYGG-

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

/Vj, ty * : Gitte 8.inder. Ordförande... STl... jargaretatgjlel@hn^ J usterande...t:«.. ingemar Wailén. Bygg- och miljönämndens arbetsutskott NORRTÄLJE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL S am m anträd es datum 2015-02-19 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Norrtäije-saien 2015-02-19 kl. 15:00 ~ 15:15 Beslutande Margareta Lundgren (S) 26-27 Lennart Svenberg

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån

Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån 1 (5) 2013-03-25 M 2012-1313 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Igelboda 49:1, Svartkärrsvägen 32, BRF Igelbodaplatån Föreläggande med vite om att åtgärda fuktskador Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-03-21 1 (14) 2013-03-21 1 (14) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 21 mars 2013, klockan 09.00-10.30 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordf. Börjee Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer