ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl Bo Eddie Rossbol, ordförande Roland Gross ersättare för Kristina Ideström, tom 37 Jan Petersson Jörg Eis Eva-Lena Gotthardsson Ingvar Gustavsson, tom 44 Börje Ullström ersättare för Per Schjelbred Göran Eriksson Kent-Göran Karlsson Åsa Albertsson byggnadschef Hans Lundgren, miljöchef Lennart Sellen, byggnadsinspektör Jan-Olof Olsson, stadsarkitekt Kristina Persson, miljöinspektör Jörg Eis Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Åsa Albertsson Ordförande... Bo Eddie Rossbol Justerande... Jörg Eis Nämnd / styrelse ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kommunförvaltningen, Emmaboda protokollet Underskrift

2 Bygg- och miljönämnden BMN 29 Dnr 2011:3 Ekonomirapport Åsa Albertsson redogör för ekonomirapporten per Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ekonomirapporten till protokollet.

3 Bygg- och miljönämnden BMN 30 Dnr 2010:292 Stångsmåla 2:9, strandskyddsdispens. Prövning av bygg- och miljönämndens beslut om strandstrandskyddsdispens för uppförande av bastu på fastigheten Stångsmåla 2:9, Emmaboda kommun Länsstyrelsen har beslutat att pröva rubricerade beslut och har därför remitterat ärendet för yttrande gällande åberopat skäl för dispens. Bygg- och miljönämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens. De särskilda skäl som angavs var att byggnaden måste ligga vid vattnet samt att det allemansrättsliga utnyttjandet av strandområdet inte skulle påverkas utöver den markyta som byggnaden själv upptog. I redogörelsen framgår att bastun är en del i en rekreationsanläggning som handlar om glesbygdsutveckling där även Länsstyrelsen varit involverad. Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram en handbok 2009:4 Strandskydd en vägledning för planering och prövning där det redogörs för kriterier som kan utgöra särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens. Så här står det bl a: Här kan kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen - om ett strandnära läge långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden - om tillgången till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet tillgodoses långsiktig. Emmaboda kommun arbetar med ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett förslag har varit på samråd. För tillfället pågår överarbetning av förslaget innan det ska ställas ut. I sakfrågan handlar aktuell strandskyddsdispens om det som framgår ovan dvs positiva sysselsättningseffekter för landsbygden samt att allmänheten ändock har god tillgång till stränder samt att växt- och djurlivet inte påverkas. Kommunen anser att - oaktat det faktum att tillägget till Översiktsplanen ännu inte är färdigt föreligger i själva sakfrågan sådana särskilda skäl som lagstiftaren pekat på i proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. BESLUT Bygg- och miljönämnden vidhåller uppfattningen att särskilda skäl föreligger i detta ärende och att strandskyddsdispens beviljas.

4 Bygg- och miljönämnden BMN 31 Dnr 2010:58 Emmabo 1:237, strandskyddsdispens Prövning av bygg- och miljönämndens beslut om strandstrandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus på fastigheten Emmabo 1:237, Emmaboda kommun Länsstyrelsen har beslutat att pröva rubricerade beslut och har därför remitterat ärendet för yttrande gällande åberopat skäl för dispens. Ingegärd Widerström samt Kerstin Lind Andréasson skrev under Länsstyrelsens i Kalmar län beslut att meddela dispens. Strandskyddsdispensen utnyttjades inte eftersom något byggnadsföretag inte påbörjades inom två år ansökte XXXXX om förhandsbesked i anslutning till dödsboet efter XXXXX. Av denna handling framgår bl a att besked givits daterat av Björn Adolfsson, Länsstyrelsen i Kalmar. I ansökningshandlingen sägs också att området redan används för privat bruk av grannfastigheten 1:228. Bygg- och miljönämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens med stöd av de särskilda skäl som Länsstyrelsen hade angett. Nämnden kunde inte se att de ändringar som gjordes i miljöbalken i juli 2009 kunde ge annan bedömning i ärendet. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att Länsstyrelsens tidigare redogörelse bör gälla och utgöra de särskilda skäl som erfordras för en strandskyddsdispens.

5 Bygg- och miljönämnden BMN 32 Dnr 2011:130 Pelikanen 1 och 2, förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral. Sökande: Möjligheternas Hus AB, Box 54, Emmaboda. Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral. För fastigheten gäller detaljplan daterad Området får användas endast för industriellt och därmed jämförligt ändamål. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral enligt ansökan. Förhandsbesked: kr

6 Bygg- och miljönämnden BMN 33 Dnr 2011:161 Emmabo 1:715, ny- och tillbyggnad av industribyggnad. Sökande: Svets och Maskinservice i Emmaboda AB, Stenvägen 2, Emmaboda Ansökan gäller ny- och tillbyggnad av industribyggnad. För fastigheten gäller detaljplan. BESLUT Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnad beviljas. Nämnden kallar byggherren till byggsamråd och resultatet av byggherrens och kommunens genomgång ska dokumenteras i en kontrollplan. Före samrådet och innan arbetena har påbörjats ska kvalitetsansvarig utses och anmälan om detta lämnas till byggnadsnämnden. Arkivbeständiga relationsritningar ska inlämnas till nämnden när arbetena är avslutade. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och i sin helhet avslutats inom fem år från beslutsdagen. Bygglovs- och bygganmälansavgift kr

7 Bygg- och miljönämnden BMN 34 Dnr 2011:132 t o m 2011:140 Bockabo 1:19, 2:3, Båldön 1:6, 1:30, Krukö 1:12, Muggetorp 2:5, Vissefjärda-Parismåla 2:1, Öremåla 1:21, nybyggnad av nätstationer. Sökande: EON Elnät Sverige AB, Box 735, Kalmar. Ansökan avser en byggnad på 9 m². Fastigheterna ligger utanför planlagt område. BESLUT Bygglov för nybyggnad av nätstationer beviljas. Byggloven upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och i sin helhet avslutats inom fem år från beslutsdagen. Bygglovs- och bygganmälansavgift 9 x 1000 kr

8 Bygg- och miljönämnden BMN 35 Dnr 2011:104 Ubbemåla 1:20, kommunalt va-bidrag beviljas ej. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden avslår XXXXX ansökan om kommunalt bidrag till anläggning av yttre vatten- och avloppsanläggning med anledning av två skäl: Ansökan inkom efter utfört arbete samt att det är nybyggnation. Bakgrund Ansökan om kommunalt bidrag för installation av ett vattenreningsfilter (avsyrningsfilter samt UV-ljus för dricksvatten) inkom till bygg- och miljönämnden Sökande är XXXXX, Emmaboda. Fastighetsägaren uppgav att installationen av reningsanläggningen redan var gjord. Köpeavtalet kvitterades den 8 december inkom besked att mikrobiologiskt vatten otjänligt på fastigheten Ubbemåla 1:20. Kontakt togs samma dag med XXXXX där information lämnades att dricksvattnet var otjänligt pga. koliforma bakterier. Rekommendation gavs att tömma brunnen och rengöra den samt se till att brunnen är tät så att inläckage ej kan ske. Därefter ta ett nytt mikrobiologiskt vattenprov. Sökande hade den 1 dec 2010 kontaktat Aquagruppen och fått bekräftelse om att installation av filter samt UV-ljus kunde ske omgående då de hade vägarna förbi. Beställning av filter gjord 1 dec och installationen utförd den 8 december Enligt bilagan till ansökan om kommunalt bidrag: Grunder för kommunalt bidrag till anordnande av yttre vatten- och avloppsanläggning samt installation av förmultningstoalett, punkt 2 och 4 kan läsas följande: Bidrag utgår endast till förbättring av befintlig bebyggelse och vad gäller nybyggnation som slutbesiktigats efter tidigast 15 år efter slutbesiktningen Ansökan skall inges innan arbetet har påbörjats. Påbörjas arbetet innan beslut har meddelats kan detta utgöra skäl till avslag på ansökan. Kommunicering Förslag till beslut har skickats till XXXXX som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 16 april Inga synpunkter har inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

9 Bygg- och miljönämnden BMN 36 Dnr 2011:119 Ålgärdehult 1:81, anmälan om tillfällig och återkommande produktion av blyhaltigt glas vid Åfors glasbruk. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden medger tillfällig produktion av blyhaltigt glas under två smältdygn under april månad 2011 om ca 400 kg glasråvara per smätdygn. Vidare förelägger nämnden Orrefors Kosta Boda att för ytterligare tillfällen med produktion av blyhaltigt glas ansöka om villkorsändring hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 miljöbalken och i tillståndsbeslut meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Bakgrund I gällande tillstånd föreskrivs bl.a. följande: 7. fram till och med år 2010 får 30 ton glasråvara med tillsats av bly förbrukas per år. I tillståndet står också skrivet att bolaget har möjlighet att ansöka om ändring av villkoret om det visar sig att bly inte kan ersättas. Bolaget har minskat användningen av blyat glas. Under 2010 smältes 2,9 ton glasråvara med tillsats av bly. Bolaget har anfört att man vill ta tillvara redan tillverkade glasdetaljer med blytillsats i tillverkningen av större gjutna produkter. För att inte spänningar ska uppstå i glaset måste även gjutglaset innehålla bly. Produktionen kommer att äga rum i befintlig elugn ansluten till befintligt filter för avskiljning av smältstoft. Länsstyrelsen har i yttrande tolkat tillståndsbeslutet så att anmälan inte ryms inom tillståndet utan är att betrakta som en tillståndspliktig ändring, i synnerhet också om Bolaget avser att återkomma med verksamheten. Utfasningen av bly är prioriterat och en tidsbegränsning av användningen har medverkat till detta. Man kan konstatera att bolaget minskat användningen betydligt och också genom åtgärder i process och reningsanordningar minskat utsläppet till luft och vatten betydligt. En särskild prövning av förutsättningarna för fortsatt användning av bly om än i mindre omfattning än tidigare är nödvändig. Ett medgivande till en produktion vid ett enstaka tillfälle enligt anmälan är dock skälig med hänsyn till den förhållandevis ringa mängden och att bolaget också kan ta tillvara redan tillverkat blyat glas och att produktionen sker med den process och reningsutrustning som installerats för att minska utsläppen till dagens låga nivå.

10 Bygg- och miljönämnden Kommunicering Förslag till beslut har skickats till Åfors Glasbruk som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 19 april Skriftliga synpunkter har inte inkommit men kommunicering har skett per telefon varvid bolaget accepterat förslaget. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Orrefors Kosta Boda AB, Åfors glasbruk, länsstyrelsen

11 Bygg- och miljönämnden BMN 37 Dnr 2011:48 Emmabo 1:12, underrättelse om förekomst av förorening och förslag om åtgärd vid Thelandergården, f d garveri. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden konstaterar att fastigheten Emmabo 1:12 är förorenad åtminstone på ett område där tidigare ett garveri varit beläget mellan Lyckebyån och befintligt bostadshus, att området behöver saneras för att långsiktigt vara lämpligt att användas för bostadsändamål fullt ut, att varken tidigare verksamhetsutövare eller nuvarande fastighetsägare kan göras ansvariga för avhjälpandeåtgärd enligt bestämmelserna i 10 kapitlet miljöbalken och att den som förvärvar den aktuella fastigheten kan göras ansvarig för att avhjälpa de föroreningsskador som konstateras på fastigheten. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att de åtgärder XXXXX föreslagit för att avhjälpa föroreningsskadan på fastigheten inte är tillräckliga, att de åtgärder som föreslagits av undersökande konsult är skäliga att förelägga XXXXX som ombud för fastighetsägaren XXXXX, att till nämnden anmäla varje ytterligare avhjälpandeåtgärd som ska göras på fastigheten och att enligt 26 kap 15 miljöbalken sända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Bakgrund Den 16 mars 2011 inkom skrivelse från XXXXX med underrättelse om förorening på fastigheten och förslag till åtgärder med anledning av den garveriverksamhet som bedrevs på platsen före En undersökning utförd med anledning av en försäljning av fastigheten utgör grund för skrivelsen. Även om det aktuella Thelanders garveri enligt tillgänglig beskrivning var helt och hållet vegetabiliskt var det ett starkt intresse från köparen att ta reda på om det fanns krom i marken eftersom krom används i många garverier. Länsstyrelsen hade i en genomgång av garverier härom året gett Thelanders garveri branschklass 2 dvs. stor risk. Efter uppgiften att garveriet helt och hållet var vegetabiliskt ändrade länsstyrelsen till branschklass 3 måttlig risk. Efter de senaste undersökningsresultaten gör länsstyrelsen en ny omklassning. Undersökningsrapporten inkom miljöenheten den 24 februari Undersökningen redovisar inga förhöjda halter av krom, men däremot av kadmium, bly och zink på ca 1 m djup och PAH både ytligt och på större djup i marken. Med anledning av resultatet föreslog den anlitade konsulten ytterligare undersökning och uppskattat saneringskostnaderna för borttagande av ca 600 m 3 massor. Fastighetsägarens förslag

12 Bygg- och miljönämnden XXXXX, ombud för fastighetsägaren XXXXX, framför i skrivelsen att det inte behövs några fler undersökningar för att bedöma vilka åtgärder som behövs. Vidare framför XXXXX att jorden kan lämnas orörd och eventuellt täckas med gödslad matjord för att påskynda nedbrytningsprocessen. Riskbedömning Miljöenheten har anlitat en oberoende konsult för riskbedömning av det som hittills framkommit. Svar inkom den 13 april via e-post. I riskbedömningen konstateras att marken i det undersökta området är förorenat med ämnen som överskrider riktvärdesnivån KM (känslig markanvändning) enligt naturvårdsverkets regelverk. De aktuella ämnena är metallerna kadmium, bly och zink samt PAH (polycykliska aromatiska kolväten). PAH överskrider även riktvärdesnivån MKM (mindre känslig markanvändning). Efter att ha tagit fram platsspecifika riktvärden med hjälp av naturvårdsverkets beräkningsprogram konstaterar utredaren att de förhöjda metallhalterna inte utgör någon risk. Däremot utgör PAH-föroreningen i marken en uppenbar risk. De styrande exponeringsvägarna är enligt utredaren skydd av markmiljö, inandning av ånga och intag av jord, alltså hälsoriskbaserade värden. Bostadshuset på fastigheten har varit bebott tills idag och enligt kommunens översiktsplan skall nybebyggelse inom området noggrant övervägas eftersom vattenförsörjningsändamålet ges absolut och högsta prioritet. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Föreslaget åtgärdsmål är att PAH-föroreningar och metaller skall åtgärdas ner till de framtagna platsspecifika riktvärdena. Utredaren menar vidare att åtgärder (t.ex. urgrävning och bortforsling) kan utföras utan att ytterligare provtagning görs, men då riskerar man att åtgärda antingen för lite eller för mycket. Remiss Materialet (markundersökningen och XXXXX skrivelse ) har remitterats till länsstyrelsen, Emmaboda Energi och Miljö AB samt kulturhandläggaren på bildningskontoret. Länsstyrelsen har svarat den 1 april att man som besvärsinstans för kommunens beslut är förhindrad att yttra sig i ärendet. Upplysningsvis meddelar länsstyrelsen vilket ansvar som åvilar verksamhetsutövare och fastighetsägare när det gäller att utföra eller bekosta avhjälpande av föroreningsskada enligt bestämmelserna i 10 kap miljöbalken. Emmaboda Energi och Miljö AB har också svarat den 1 april och meddelar att man har två separata servitut som belastar fastigheten Emmabo 1:12 till förmån för bolaget att använda vattentäkten (fylla på uppströms åvatten i en infiltrationsdamm belägen på fastigheten) dock utan några andra förpliktelser gentemot bolaget. Bolaget har också låtit ta vattenprover i en grävd brunn på fastigheten som inte används och i egna uttagsbrunnar några hundra meter söder därom och efter analys

13 Bygg- och miljönämnden konstaterat att samtliga prover uppvisade halter mindre än detektionsgränsen för PAH-ämnen. Bolaget föreslår vidare tillsynsmyndigheten att besluta att fastighetsägaren vidtar lämpliga åtgärder för att eliminera/reducera framtida påverkan på råvattnet för Emmaboda och Karlskrona kommuner. Kulturhandläggaren svarar den 1 april att det är mycket önskvärt att befintlig bebyggelse på fastigheten bevaras intakt även i framtiden. Riskvärdering En preliminär rapport av markundersökningen förelåg vid ett möte på Thelandergården den 9 februari med representanter för nuvarande ägare och för en spekulant på fastigheten samt undersökningskonsulten och tillsynsmyndigheten. Eftersom PAH-er konstaterats diskuterades ytterligare undersökning av föroreningens utbredning på platsen. Ett önskemål var också att via en referenspunkt kunna få en uppfattning om föroreningen finns allmänt i området eller om den bara är knuten till platsen för garveriet. Konsulten skulle lämna ett förslag. Den 1 april lämnar XXXXX via e-post en ekonomisk sammanställning avseende utförd och fortsatt undersökning och en uppskattning av saneringskostnader och bifogade de förslag konsulten hade lämnat henne redan den 14 februari. Redan utförd undersökning i januari kostnad kr Föreslagen fortsatt undersökning består i skruvborrning och provtagning i ca 25 punkter till en uppskattad kostnad av kr inkl moms. Preliminär sanering omfattande en yta på 600 m 2 mellan ån och bostadshuset (ca 600 m 3 förorenade massor) till en uppskattad kostnad av inkl moms. Återställning av området är inte medräknat. Uppskattad total kostnad av utförda och preliminärt föreslagna undersökningar och åtgärder enligt ovan är ca kr. Sättning av grundvattenrör kan tillkomma med kr plus vattenanalyser. Aktuell köpeskilling är kr. Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet till kr. Två konsulter inom området har båda oberoende av varandra och med stöd av naturvårdsverkets regelverk för ändamålet kommit fram till att en sanering behöver göras för att fastigheten ska kunna fortsätta att användas till bostad fullt ut. Mot detta har fastighetsägarens ombud XXXXX hävdat, med hänvisning till flera forskningsresultat, att marken kan lämnas orörd och täckas med gödslad matjord för att öka biologisk nedbrytning av PAH. Om hon själv fortsatt att bebo fastigheten, som hon uppger att det varit tänkt, hade förmodligen också marken lämnats orörd, åtminstone så länge någon närmare undersökning av eventuella föroreningar i marken inte varit aktuell.

14 Bygg- och miljönämnden I och med att fastigheten utbjudits till försäljning har just den frågan, om vilka föroreningar som blivit kvar efter att verksamheten upphört, blivit av intresse. Påvisade föroreningar i form av PAH-er är stabila i marken och finns kvar i jorden under mycket lång tid. De är ackumulerbara i näringskedjan och tas upp t.ex. vid odling av bladgrönsaker. Ett fortsatt boende fullt ut på fastigheten förutsätter att föroreningarna tas bort. Det är skäligt att en sanering görs enligt de förslag som lämnats av anlitade konsulter. Risken att en åtgärd skulle göra ont värre genom att PAH-erna skulle komma ut i miljön anses som försumbar. De kostnader som uppskattats för föreslagna åtgärder är förvisso avsevärda men om fastigheten ska kunna användas för bostadsändamål fullt ut och för överskådlig tid är de inte oskäliga. Ansvar Enligt 2 kap 8 och 10 kap 2 miljöbalken är den som orsakat eller bidragit till skada eller olägenhet för miljön ansvarig för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt. Bestämmelserna tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter 30 juni 1969 (8 lag om införande av miljöbalken). Thelanders garveri upphörde med verksamheten före Det finns alltså ingen verksamhetsutövare som kan göras ansvarig för sanering av föroreningarna på platsen. Under förutsättning att det inte finns någon verksamhetsutövare som kan svara för ett avhjälpande är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig om man vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den (10 kap 3 miljöbalken). Vid tillämpningen av dessa bestämmelser beaktas inte förvärv som har skett före miljöbalkens ikraftträdande (15 lag om införande av miljöbalken). Enligt fastighetsregistret skedde senaste ägobyte 1971, alltså 28 år före miljöbalken. Den nuvarande ägaren kan alltså inte heller göras ansvarig för sanering av föroreningarna på platsen. Varje förvärv, enligt vad som avses i 10 kap 3 miljöbalken, som sker efter att miljöbalken trädde ikraft gör förvärvaren ansvarig för en sanering. Se också länsstyrelsens yttrande. I ett förvärv av Thelandergården i dagsläget kan en ny fastighetsägare inte friskrivas från detta ansvar. Samtliga idag inblandade i den pågående försäljningen har god kännedom om förekommande föroreningar liksom om de åtgärder som förordats. Inte heller en ny spekulant kan undgå att få reda på förhållandena på fastigheten utan att försumma undersökningsplikten. En tillträdande fastighetsägare kan inte friskrivas från ansvar att avhjälpa en föroreningsskada. Kommunicering För kommunicering med kort tid till förfogande har nuvarande och eventuellt blivande fastighetsägare erbjudits tillfälle att framföra sina synpunkter på befintligt material till nämnden vid sammanträdet den 20 april.

15 Bygg- och miljönämnden XXXXX har fått del av inkommet material och har lämnat synpunkter i svarsskrivelse samt meddelat att hon inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet. XXXXX som spekulant på fastigheten närvarade vid sammanträdet för att ställa frågor och lämna synpunkter. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: XXXXX, länsstyrelsen

16 Bygg- och miljönämnden BMN 38 Dnr 2011:181 Kalvamo 1:167, föreläggande om att anlägga spolplatta, Jarl Timber AB, Broakulla. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 1 oktober 2011 ha anlagt en spolplatta med oljeavskiljare för tvätt av fordon. Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 miljöbalken (1998:808) och i beslut om tillstånd enligt miljöbalken meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Bakgrund I tillståndsbeslutet har bl.a. följande villkor för verksamheten föreskrivits: 3. Bolaget ska senast den 31 december 2010 ha anlagt en spolplatta med oljeavskiljare för tvätt av fordon. Vid inspektion på verksamheten vid Jarl Timber AB den 30 mars 2011 konstaterades att någon spolplatta inte anlagts enligt villkoret. I egenkontrollen har bolaget upprättat en checklista över åtgärder som vidtas enligt tillståndet eller eget åtagande. Listan uppdaterades senast den 22 januari Vid förstagångsbesiktning hade bolaget en plan för genomförandet och kontakt med entreprenör. I samband med ändrade förhållanden inom bolaget ändrades planerna för hur spolplattan skulle utföras och var den skulle placeras. Nu har bolaget åter tagit upp kontakterna med entreprenör för att anlägga spolplattan. Möjlighet finns för bolaget att ansökan om villkorsändring hos Länsstyrelsen. Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Bolaget inkom per telefon och e-post den 20 april med önskemål om tillfälligt tillstånd t.o.m. april 2012 med hänvisning till ett avtal med Jarls Åkeri AB om fordonstvätt. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

17 Bygg- och miljönämnden BMN 39 Dnr 2010:516 Kalvamo 1:167, föreläggande om att lämna bullerutredning med förslag till slutliga villkor till miljöprövningsdelegationen, Jarl Timber AB. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 15 maj 2011 lämna utredning om bullersituationen vid verksamheten samt förslag till slutliga villkor till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. För beslutet finns stöd i 26 kap 9 och 22 miljöbalken (1998:808) och i beslut om tillstånd enligt miljöbalken meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län (MPD). Bakgrund I tillståndsbeslutet gäller under prövotid bl.a. följande utredningsföreskrift för verksamheten: U 1. Bolaget ska under prövotiden utreda bullersituationen vid verksamheten samt möjligheterna att begränsa bullret vid verksamheten så att NV:s riktlinjer för nyetablerad industri klaras. Redovisningen samt förslag till slutliga villkor ska så snart utredningen är klar ges in till MPD, dock senast den 31 december Till förstagångsbesiktningen har utredningen utförts och rapporten redovisats strax efter. I bolagets checklista över åtgärder som ska vidtas med anledning av tillståndsvillkor eller egna åtaganden, uppdaterad senast , finns också utredningsvillkoret upptaget. Vid inspektion den 30 mars 2011 hade inte utredningen med förslag till slutliga villkor överlämnats till MPD. Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Några synpunkter har inte inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

18 Bygg- och miljönämnden BMN 40 Dnr 2011:178 Kalvamo 1:167, föreläggande om att inkomma med miljörapport för 2010, Jarl Timber AB, Broakulla. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 2 maj 2011 inkomma med miljörapport för Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 och 20 miljöbalken (1998:808) och 6 naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport. Bakgrund Enligt 26 kap 20 miljöbalken ska den som utövar tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 första stycket varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Enligt 6 naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport ska miljörapporten den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser vara inlämnad till tillsynsmyndigheten. Vid kontroll den 11 april 2011 konstateras att ingen miljörapport lämnats in för verksamheten vid bolaget under Någon ansökan om anstånd har inte inkommit. Vid kontroll senast den 20 april konstateras att någon miljörapport för 2010 inte lämnats in. Information Bestämmelser om miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inlämnad miljörapport finns i förordningen om miljösanktionsavgift. Fråga om miljösanktionsavgift prövas av bygg- och miljönämnden vid sammanträde i maj Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Några synpunkter har inte inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

19 Bygg- och miljönämnden BMN 41 Dnr 2010:660 Kontrollrapport från livsmedelsrevison. Vid länsstyrelsens revision av den lokala livsmedelskontrollen har avikelseer noterats på följande punkter: Personella resurser. Det går inte att bedöma om nämnden har tillgång till tillräcklig personalstyrka eftersom det saknas en behovsinventering. Förslag på åtgärd: Ses över i verksamhetsplanen Juridiska befogenheter. Nämden kan inte visa att beslut kan fattas omedelbart. Förslag på åtgärd: Delegationsordningen ska ses över. Jäv/opartiskhet/intressekonflikt. Nämnden kan inte visa att den har ändamålsenliga rutiner för att undvika intressekonflikt. Förslag på åtgärd: Hänskjuts till kommunledning/kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden äger inte frågan. Finansiering. Nämnden tar inte alltid ut avgift för extra offentlig kontroll. Förslag på åtgärd: Ändring av rutiner, avgift ska tas ut. Verksamhetsplan. Nämnden har ingen VP av vilken det framgår hur riskbaserad kontroll ska genomföras regelbundet och tillräckligt ofta vid samtliga anläggningar. Färslag på åtgärd: Tagit hänsyn till detta i verksamhetsplanen Enhetlig kontroll. Rutinen för enhetlig kontroll följs inte och några andra skriftliga instruktioner för hur kontrollen ska genomföras finns inte. Förslag på åtgärd: Rutinen ska ses över. Kontrollrapporter. Kontrollrapporterna innehåller inte samtliga föreskrivna uppgifter. Åtgärdat. Bygg- och miljönämnden beslutar att arbeta med avvikelserna enligt ovanstående förslag för att stänga och avsluta dessa.

20 Bygg- och miljönämnden BMN 42 Dnr 2010:660 Rutiner för handläggning av livsmedelsärenden. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa nedanstående rutiner för livsmedelskontrollen med anledning av länsstyrelsens revision i december Bakgrund Vid livsmedelsrevisionen hade länsveterinären synpunkter på att nedanstående rutiner ej var fastställda i nämnden. På grund av förnyande av kontrakt med Eurofins (går ut ) avvaktar nämnden med rutinen för livsmedelsprovtagning. Rutin för misstänkta vattenburna sjukdomsutbrott Rutin för avgifter vid offentlig kontroll Rutin för godkännande och registrering Rutin för matförgiftning Rutin för offentlig livsmedelskontroll Rutin för rapportering av offentlig kontroll Rutin för registerhållning Rutin för sanktioner offentlig kontroll Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-08-29 93 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Lövsalen, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, måndagen den 29 augusti 2011, kl 13.00. Göran Eriksson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2011-06-21 2 40 Dnr. 2011 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-maj 2011. Riktpunkten

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11

Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten Ådö 1:11 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bygg-och miljöavdelningen Jan Lindberg TJÄNSTESKRIVELSE 2009-01-26 Dnr 08/234 1(2) Bygg- och miljönämnden Ansökan om förhandsbesked angående avstyckning av tre tomter på fastigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137

Erik Palmgren(m) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 112-115A, H Fahlén-Nordström. 0550-88551 115-137 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid Konferensrummet, Uroxen, Kungsgatan 30, Kl. 15.00-16.20 Beslutande Ledamöter Mats Thorén (fp), ordf Christian Sundby (m) Erik Palmgren (m) Mbn 112-122, 124-137

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer