ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden"

Transkript

1 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl Bo Eddie Rossbol, ordförande Roland Gross ersättare för Kristina Ideström, tom 37 Jan Petersson Jörg Eis Eva-Lena Gotthardsson Ingvar Gustavsson, tom 44 Börje Ullström ersättare för Per Schjelbred Göran Eriksson Kent-Göran Karlsson Åsa Albertsson byggnadschef Hans Lundgren, miljöchef Lennart Sellen, byggnadsinspektör Jan-Olof Olsson, stadsarkitekt Kristina Persson, miljöinspektör Jörg Eis Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, , kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Åsa Albertsson Ordförande... Bo Eddie Rossbol Justerande... Jörg Eis Nämnd / styrelse ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kommunförvaltningen, Emmaboda protokollet Underskrift

2 Bygg- och miljönämnden BMN 29 Dnr 2011:3 Ekonomirapport Åsa Albertsson redogör för ekonomirapporten per Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ekonomirapporten till protokollet.

3 Bygg- och miljönämnden BMN 30 Dnr 2010:292 Stångsmåla 2:9, strandskyddsdispens. Prövning av bygg- och miljönämndens beslut om strandstrandskyddsdispens för uppförande av bastu på fastigheten Stångsmåla 2:9, Emmaboda kommun Länsstyrelsen har beslutat att pröva rubricerade beslut och har därför remitterat ärendet för yttrande gällande åberopat skäl för dispens. Bygg- och miljönämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens. De särskilda skäl som angavs var att byggnaden måste ligga vid vattnet samt att det allemansrättsliga utnyttjandet av strandområdet inte skulle påverkas utöver den markyta som byggnaden själv upptog. I redogörelsen framgår att bastun är en del i en rekreationsanläggning som handlar om glesbygdsutveckling där även Länsstyrelsen varit involverad. Naturvårdsverket och Boverket har gemensamt tagit fram en handbok 2009:4 Strandskydd en vägledning för planering och prövning där det redogörs för kriterier som kan utgöra särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens. Så här står det bl a: Här kan kommunerna peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen - om ett strandnära läge långsiktigt bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden - om tillgången till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet tillgodoses långsiktig. Emmaboda kommun arbetar med ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett förslag har varit på samråd. För tillfället pågår överarbetning av förslaget innan det ska ställas ut. I sakfrågan handlar aktuell strandskyddsdispens om det som framgår ovan dvs positiva sysselsättningseffekter för landsbygden samt att allmänheten ändock har god tillgång till stränder samt att växt- och djurlivet inte påverkas. Kommunen anser att - oaktat det faktum att tillägget till Översiktsplanen ännu inte är färdigt föreligger i själva sakfrågan sådana särskilda skäl som lagstiftaren pekat på i proposition 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. BESLUT Bygg- och miljönämnden vidhåller uppfattningen att särskilda skäl föreligger i detta ärende och att strandskyddsdispens beviljas.

4 Bygg- och miljönämnden BMN 31 Dnr 2010:58 Emmabo 1:237, strandskyddsdispens Prövning av bygg- och miljönämndens beslut om strandstrandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus på fastigheten Emmabo 1:237, Emmaboda kommun Länsstyrelsen har beslutat att pröva rubricerade beslut och har därför remitterat ärendet för yttrande gällande åberopat skäl för dispens. Ingegärd Widerström samt Kerstin Lind Andréasson skrev under Länsstyrelsens i Kalmar län beslut att meddela dispens. Strandskyddsdispensen utnyttjades inte eftersom något byggnadsföretag inte påbörjades inom två år ansökte XXXXX om förhandsbesked i anslutning till dödsboet efter XXXXX. Av denna handling framgår bl a att besked givits daterat av Björn Adolfsson, Länsstyrelsen i Kalmar. I ansökningshandlingen sägs också att området redan används för privat bruk av grannfastigheten 1:228. Bygg- och miljönämnden beslutade att bevilja strandskyddsdispens med stöd av de särskilda skäl som Länsstyrelsen hade angett. Nämnden kunde inte se att de ändringar som gjordes i miljöbalken i juli 2009 kunde ge annan bedömning i ärendet. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att Länsstyrelsens tidigare redogörelse bör gälla och utgöra de särskilda skäl som erfordras för en strandskyddsdispens.

5 Bygg- och miljönämnden BMN 32 Dnr 2011:130 Pelikanen 1 och 2, förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral. Sökande: Möjligheternas Hus AB, Box 54, Emmaboda. Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral. För fastigheten gäller detaljplan daterad Området får användas endast för industriellt och därmed jämförligt ändamål. BESLUT Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av återvinningscentral enligt ansökan. Förhandsbesked: kr

6 Bygg- och miljönämnden BMN 33 Dnr 2011:161 Emmabo 1:715, ny- och tillbyggnad av industribyggnad. Sökande: Svets och Maskinservice i Emmaboda AB, Stenvägen 2, Emmaboda Ansökan gäller ny- och tillbyggnad av industribyggnad. För fastigheten gäller detaljplan. BESLUT Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnad beviljas. Nämnden kallar byggherren till byggsamråd och resultatet av byggherrens och kommunens genomgång ska dokumenteras i en kontrollplan. Före samrådet och innan arbetena har påbörjats ska kvalitetsansvarig utses och anmälan om detta lämnas till byggnadsnämnden. Arkivbeständiga relationsritningar ska inlämnas till nämnden när arbetena är avslutade. Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och i sin helhet avslutats inom fem år från beslutsdagen. Bygglovs- och bygganmälansavgift kr

7 Bygg- och miljönämnden BMN 34 Dnr 2011:132 t o m 2011:140 Bockabo 1:19, 2:3, Båldön 1:6, 1:30, Krukö 1:12, Muggetorp 2:5, Vissefjärda-Parismåla 2:1, Öremåla 1:21, nybyggnad av nätstationer. Sökande: EON Elnät Sverige AB, Box 735, Kalmar. Ansökan avser en byggnad på 9 m². Fastigheterna ligger utanför planlagt område. BESLUT Bygglov för nybyggnad av nätstationer beviljas. Byggloven upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och i sin helhet avslutats inom fem år från beslutsdagen. Bygglovs- och bygganmälansavgift 9 x 1000 kr

8 Bygg- och miljönämnden BMN 35 Dnr 2011:104 Ubbemåla 1:20, kommunalt va-bidrag beviljas ej. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden avslår XXXXX ansökan om kommunalt bidrag till anläggning av yttre vatten- och avloppsanläggning med anledning av två skäl: Ansökan inkom efter utfört arbete samt att det är nybyggnation. Bakgrund Ansökan om kommunalt bidrag för installation av ett vattenreningsfilter (avsyrningsfilter samt UV-ljus för dricksvatten) inkom till bygg- och miljönämnden Sökande är XXXXX, Emmaboda. Fastighetsägaren uppgav att installationen av reningsanläggningen redan var gjord. Köpeavtalet kvitterades den 8 december inkom besked att mikrobiologiskt vatten otjänligt på fastigheten Ubbemåla 1:20. Kontakt togs samma dag med XXXXX där information lämnades att dricksvattnet var otjänligt pga. koliforma bakterier. Rekommendation gavs att tömma brunnen och rengöra den samt se till att brunnen är tät så att inläckage ej kan ske. Därefter ta ett nytt mikrobiologiskt vattenprov. Sökande hade den 1 dec 2010 kontaktat Aquagruppen och fått bekräftelse om att installation av filter samt UV-ljus kunde ske omgående då de hade vägarna förbi. Beställning av filter gjord 1 dec och installationen utförd den 8 december Enligt bilagan till ansökan om kommunalt bidrag: Grunder för kommunalt bidrag till anordnande av yttre vatten- och avloppsanläggning samt installation av förmultningstoalett, punkt 2 och 4 kan läsas följande: Bidrag utgår endast till förbättring av befintlig bebyggelse och vad gäller nybyggnation som slutbesiktigats efter tidigast 15 år efter slutbesiktningen Ansökan skall inges innan arbetet har påbörjats. Påbörjas arbetet innan beslut har meddelats kan detta utgöra skäl till avslag på ansökan. Kommunicering Förslag till beslut har skickats till XXXXX som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 16 april Inga synpunkter har inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

9 Bygg- och miljönämnden BMN 36 Dnr 2011:119 Ålgärdehult 1:81, anmälan om tillfällig och återkommande produktion av blyhaltigt glas vid Åfors glasbruk. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden medger tillfällig produktion av blyhaltigt glas under två smältdygn under april månad 2011 om ca 400 kg glasråvara per smätdygn. Vidare förelägger nämnden Orrefors Kosta Boda att för ytterligare tillfällen med produktion av blyhaltigt glas ansöka om villkorsändring hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 miljöbalken och i tillståndsbeslut meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Bakgrund I gällande tillstånd föreskrivs bl.a. följande: 7. fram till och med år 2010 får 30 ton glasråvara med tillsats av bly förbrukas per år. I tillståndet står också skrivet att bolaget har möjlighet att ansöka om ändring av villkoret om det visar sig att bly inte kan ersättas. Bolaget har minskat användningen av blyat glas. Under 2010 smältes 2,9 ton glasråvara med tillsats av bly. Bolaget har anfört att man vill ta tillvara redan tillverkade glasdetaljer med blytillsats i tillverkningen av större gjutna produkter. För att inte spänningar ska uppstå i glaset måste även gjutglaset innehålla bly. Produktionen kommer att äga rum i befintlig elugn ansluten till befintligt filter för avskiljning av smältstoft. Länsstyrelsen har i yttrande tolkat tillståndsbeslutet så att anmälan inte ryms inom tillståndet utan är att betrakta som en tillståndspliktig ändring, i synnerhet också om Bolaget avser att återkomma med verksamheten. Utfasningen av bly är prioriterat och en tidsbegränsning av användningen har medverkat till detta. Man kan konstatera att bolaget minskat användningen betydligt och också genom åtgärder i process och reningsanordningar minskat utsläppet till luft och vatten betydligt. En särskild prövning av förutsättningarna för fortsatt användning av bly om än i mindre omfattning än tidigare är nödvändig. Ett medgivande till en produktion vid ett enstaka tillfälle enligt anmälan är dock skälig med hänsyn till den förhållandevis ringa mängden och att bolaget också kan ta tillvara redan tillverkat blyat glas och att produktionen sker med den process och reningsutrustning som installerats för att minska utsläppen till dagens låga nivå.

10 Bygg- och miljönämnden Kommunicering Förslag till beslut har skickats till Åfors Glasbruk som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 19 april Skriftliga synpunkter har inte inkommit men kommunicering har skett per telefon varvid bolaget accepterat förslaget. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Orrefors Kosta Boda AB, Åfors glasbruk, länsstyrelsen

11 Bygg- och miljönämnden BMN 37 Dnr 2011:48 Emmabo 1:12, underrättelse om förekomst av förorening och förslag om åtgärd vid Thelandergården, f d garveri. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden konstaterar att fastigheten Emmabo 1:12 är förorenad åtminstone på ett område där tidigare ett garveri varit beläget mellan Lyckebyån och befintligt bostadshus, att området behöver saneras för att långsiktigt vara lämpligt att användas för bostadsändamål fullt ut, att varken tidigare verksamhetsutövare eller nuvarande fastighetsägare kan göras ansvariga för avhjälpandeåtgärd enligt bestämmelserna i 10 kapitlet miljöbalken och att den som förvärvar den aktuella fastigheten kan göras ansvarig för att avhjälpa de föroreningsskador som konstateras på fastigheten. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att de åtgärder XXXXX föreslagit för att avhjälpa föroreningsskadan på fastigheten inte är tillräckliga, att de åtgärder som föreslagits av undersökande konsult är skäliga att förelägga XXXXX som ombud för fastighetsägaren XXXXX, att till nämnden anmäla varje ytterligare avhjälpandeåtgärd som ska göras på fastigheten och att enligt 26 kap 15 miljöbalken sända detta beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Bakgrund Den 16 mars 2011 inkom skrivelse från XXXXX med underrättelse om förorening på fastigheten och förslag till åtgärder med anledning av den garveriverksamhet som bedrevs på platsen före En undersökning utförd med anledning av en försäljning av fastigheten utgör grund för skrivelsen. Även om det aktuella Thelanders garveri enligt tillgänglig beskrivning var helt och hållet vegetabiliskt var det ett starkt intresse från köparen att ta reda på om det fanns krom i marken eftersom krom används i många garverier. Länsstyrelsen hade i en genomgång av garverier härom året gett Thelanders garveri branschklass 2 dvs. stor risk. Efter uppgiften att garveriet helt och hållet var vegetabiliskt ändrade länsstyrelsen till branschklass 3 måttlig risk. Efter de senaste undersökningsresultaten gör länsstyrelsen en ny omklassning. Undersökningsrapporten inkom miljöenheten den 24 februari Undersökningen redovisar inga förhöjda halter av krom, men däremot av kadmium, bly och zink på ca 1 m djup och PAH både ytligt och på större djup i marken. Med anledning av resultatet föreslog den anlitade konsulten ytterligare undersökning och uppskattat saneringskostnaderna för borttagande av ca 600 m 3 massor. Fastighetsägarens förslag

12 Bygg- och miljönämnden XXXXX, ombud för fastighetsägaren XXXXX, framför i skrivelsen att det inte behövs några fler undersökningar för att bedöma vilka åtgärder som behövs. Vidare framför XXXXX att jorden kan lämnas orörd och eventuellt täckas med gödslad matjord för att påskynda nedbrytningsprocessen. Riskbedömning Miljöenheten har anlitat en oberoende konsult för riskbedömning av det som hittills framkommit. Svar inkom den 13 april via e-post. I riskbedömningen konstateras att marken i det undersökta området är förorenat med ämnen som överskrider riktvärdesnivån KM (känslig markanvändning) enligt naturvårdsverkets regelverk. De aktuella ämnena är metallerna kadmium, bly och zink samt PAH (polycykliska aromatiska kolväten). PAH överskrider även riktvärdesnivån MKM (mindre känslig markanvändning). Efter att ha tagit fram platsspecifika riktvärden med hjälp av naturvårdsverkets beräkningsprogram konstaterar utredaren att de förhöjda metallhalterna inte utgör någon risk. Däremot utgör PAH-föroreningen i marken en uppenbar risk. De styrande exponeringsvägarna är enligt utredaren skydd av markmiljö, inandning av ånga och intag av jord, alltså hälsoriskbaserade värden. Bostadshuset på fastigheten har varit bebott tills idag och enligt kommunens översiktsplan skall nybebyggelse inom området noggrant övervägas eftersom vattenförsörjningsändamålet ges absolut och högsta prioritet. Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Föreslaget åtgärdsmål är att PAH-föroreningar och metaller skall åtgärdas ner till de framtagna platsspecifika riktvärdena. Utredaren menar vidare att åtgärder (t.ex. urgrävning och bortforsling) kan utföras utan att ytterligare provtagning görs, men då riskerar man att åtgärda antingen för lite eller för mycket. Remiss Materialet (markundersökningen och XXXXX skrivelse ) har remitterats till länsstyrelsen, Emmaboda Energi och Miljö AB samt kulturhandläggaren på bildningskontoret. Länsstyrelsen har svarat den 1 april att man som besvärsinstans för kommunens beslut är förhindrad att yttra sig i ärendet. Upplysningsvis meddelar länsstyrelsen vilket ansvar som åvilar verksamhetsutövare och fastighetsägare när det gäller att utföra eller bekosta avhjälpande av föroreningsskada enligt bestämmelserna i 10 kap miljöbalken. Emmaboda Energi och Miljö AB har också svarat den 1 april och meddelar att man har två separata servitut som belastar fastigheten Emmabo 1:12 till förmån för bolaget att använda vattentäkten (fylla på uppströms åvatten i en infiltrationsdamm belägen på fastigheten) dock utan några andra förpliktelser gentemot bolaget. Bolaget har också låtit ta vattenprover i en grävd brunn på fastigheten som inte används och i egna uttagsbrunnar några hundra meter söder därom och efter analys

13 Bygg- och miljönämnden konstaterat att samtliga prover uppvisade halter mindre än detektionsgränsen för PAH-ämnen. Bolaget föreslår vidare tillsynsmyndigheten att besluta att fastighetsägaren vidtar lämpliga åtgärder för att eliminera/reducera framtida påverkan på råvattnet för Emmaboda och Karlskrona kommuner. Kulturhandläggaren svarar den 1 april att det är mycket önskvärt att befintlig bebyggelse på fastigheten bevaras intakt även i framtiden. Riskvärdering En preliminär rapport av markundersökningen förelåg vid ett möte på Thelandergården den 9 februari med representanter för nuvarande ägare och för en spekulant på fastigheten samt undersökningskonsulten och tillsynsmyndigheten. Eftersom PAH-er konstaterats diskuterades ytterligare undersökning av föroreningens utbredning på platsen. Ett önskemål var också att via en referenspunkt kunna få en uppfattning om föroreningen finns allmänt i området eller om den bara är knuten till platsen för garveriet. Konsulten skulle lämna ett förslag. Den 1 april lämnar XXXXX via e-post en ekonomisk sammanställning avseende utförd och fortsatt undersökning och en uppskattning av saneringskostnader och bifogade de förslag konsulten hade lämnat henne redan den 14 februari. Redan utförd undersökning i januari kostnad kr Föreslagen fortsatt undersökning består i skruvborrning och provtagning i ca 25 punkter till en uppskattad kostnad av kr inkl moms. Preliminär sanering omfattande en yta på 600 m 2 mellan ån och bostadshuset (ca 600 m 3 förorenade massor) till en uppskattad kostnad av inkl moms. Återställning av området är inte medräknat. Uppskattad total kostnad av utförda och preliminärt föreslagna undersökningar och åtgärder enligt ovan är ca kr. Sättning av grundvattenrör kan tillkomma med kr plus vattenanalyser. Aktuell köpeskilling är kr. Fastigheten är taxerad som bebyggd lantbruksenhet till kr. Två konsulter inom området har båda oberoende av varandra och med stöd av naturvårdsverkets regelverk för ändamålet kommit fram till att en sanering behöver göras för att fastigheten ska kunna fortsätta att användas till bostad fullt ut. Mot detta har fastighetsägarens ombud XXXXX hävdat, med hänvisning till flera forskningsresultat, att marken kan lämnas orörd och täckas med gödslad matjord för att öka biologisk nedbrytning av PAH. Om hon själv fortsatt att bebo fastigheten, som hon uppger att det varit tänkt, hade förmodligen också marken lämnats orörd, åtminstone så länge någon närmare undersökning av eventuella föroreningar i marken inte varit aktuell.

14 Bygg- och miljönämnden I och med att fastigheten utbjudits till försäljning har just den frågan, om vilka föroreningar som blivit kvar efter att verksamheten upphört, blivit av intresse. Påvisade föroreningar i form av PAH-er är stabila i marken och finns kvar i jorden under mycket lång tid. De är ackumulerbara i näringskedjan och tas upp t.ex. vid odling av bladgrönsaker. Ett fortsatt boende fullt ut på fastigheten förutsätter att föroreningarna tas bort. Det är skäligt att en sanering görs enligt de förslag som lämnats av anlitade konsulter. Risken att en åtgärd skulle göra ont värre genom att PAH-erna skulle komma ut i miljön anses som försumbar. De kostnader som uppskattats för föreslagna åtgärder är förvisso avsevärda men om fastigheten ska kunna användas för bostadsändamål fullt ut och för överskådlig tid är de inte oskäliga. Ansvar Enligt 2 kap 8 och 10 kap 2 miljöbalken är den som orsakat eller bidragit till skada eller olägenhet för miljön ansvarig för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt. Bestämmelserna tillämpas i fråga om miljöfarlig verksamhet vars faktiska drift har pågått efter 30 juni 1969 (8 lag om införande av miljöbalken). Thelanders garveri upphörde med verksamheten före Det finns alltså ingen verksamhetsutövare som kan göras ansvarig för sanering av föroreningarna på platsen. Under förutsättning att det inte finns någon verksamhetsutövare som kan svara för ett avhjälpande är var och en som förvärvat den förorenade fastigheten ansvarig om man vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde ha upptäckt den (10 kap 3 miljöbalken). Vid tillämpningen av dessa bestämmelser beaktas inte förvärv som har skett före miljöbalkens ikraftträdande (15 lag om införande av miljöbalken). Enligt fastighetsregistret skedde senaste ägobyte 1971, alltså 28 år före miljöbalken. Den nuvarande ägaren kan alltså inte heller göras ansvarig för sanering av föroreningarna på platsen. Varje förvärv, enligt vad som avses i 10 kap 3 miljöbalken, som sker efter att miljöbalken trädde ikraft gör förvärvaren ansvarig för en sanering. Se också länsstyrelsens yttrande. I ett förvärv av Thelandergården i dagsläget kan en ny fastighetsägare inte friskrivas från detta ansvar. Samtliga idag inblandade i den pågående försäljningen har god kännedom om förekommande föroreningar liksom om de åtgärder som förordats. Inte heller en ny spekulant kan undgå att få reda på förhållandena på fastigheten utan att försumma undersökningsplikten. En tillträdande fastighetsägare kan inte friskrivas från ansvar att avhjälpa en föroreningsskada. Kommunicering För kommunicering med kort tid till förfogande har nuvarande och eventuellt blivande fastighetsägare erbjudits tillfälle att framföra sina synpunkter på befintligt material till nämnden vid sammanträdet den 20 april.

15 Bygg- och miljönämnden XXXXX har fått del av inkommet material och har lämnat synpunkter i svarsskrivelse samt meddelat att hon inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet. XXXXX som spekulant på fastigheten närvarade vid sammanträdet för att ställa frågor och lämna synpunkter. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: XXXXX, länsstyrelsen

16 Bygg- och miljönämnden BMN 38 Dnr 2011:181 Kalvamo 1:167, föreläggande om att anlägga spolplatta, Jarl Timber AB, Broakulla. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 1 oktober 2011 ha anlagt en spolplatta med oljeavskiljare för tvätt av fordon. Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 miljöbalken (1998:808) och i beslut om tillstånd enligt miljöbalken meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. Bakgrund I tillståndsbeslutet har bl.a. följande villkor för verksamheten föreskrivits: 3. Bolaget ska senast den 31 december 2010 ha anlagt en spolplatta med oljeavskiljare för tvätt av fordon. Vid inspektion på verksamheten vid Jarl Timber AB den 30 mars 2011 konstaterades att någon spolplatta inte anlagts enligt villkoret. I egenkontrollen har bolaget upprättat en checklista över åtgärder som vidtas enligt tillståndet eller eget åtagande. Listan uppdaterades senast den 22 januari Vid förstagångsbesiktning hade bolaget en plan för genomförandet och kontakt med entreprenör. I samband med ändrade förhållanden inom bolaget ändrades planerna för hur spolplattan skulle utföras och var den skulle placeras. Nu har bolaget åter tagit upp kontakterna med entreprenör för att anlägga spolplattan. Möjlighet finns för bolaget att ansökan om villkorsändring hos Länsstyrelsen. Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Bolaget inkom per telefon och e-post den 20 april med önskemål om tillfälligt tillstånd t.o.m. april 2012 med hänvisning till ett avtal med Jarls Åkeri AB om fordonstvätt. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

17 Bygg- och miljönämnden BMN 39 Dnr 2010:516 Kalvamo 1:167, föreläggande om att lämna bullerutredning med förslag till slutliga villkor till miljöprövningsdelegationen, Jarl Timber AB. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 15 maj 2011 lämna utredning om bullersituationen vid verksamheten samt förslag till slutliga villkor till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län. För beslutet finns stöd i 26 kap 9 och 22 miljöbalken (1998:808) och i beslut om tillstånd enligt miljöbalken meddelat av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Kalmar län (MPD). Bakgrund I tillståndsbeslutet gäller under prövotid bl.a. följande utredningsföreskrift för verksamheten: U 1. Bolaget ska under prövotiden utreda bullersituationen vid verksamheten samt möjligheterna att begränsa bullret vid verksamheten så att NV:s riktlinjer för nyetablerad industri klaras. Redovisningen samt förslag till slutliga villkor ska så snart utredningen är klar ges in till MPD, dock senast den 31 december Till förstagångsbesiktningen har utredningen utförts och rapporten redovisats strax efter. I bolagets checklista över åtgärder som ska vidtas med anledning av tillståndsvillkor eller egna åtaganden, uppdaterad senast , finns också utredningsvillkoret upptaget. Vid inspektion den 30 mars 2011 hade inte utredningen med förslag till slutliga villkor överlämnats till MPD. Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Några synpunkter har inte inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

18 Bygg- och miljönämnden BMN 40 Dnr 2011:178 Kalvamo 1:167, föreläggande om att inkomma med miljörapport för 2010, Jarl Timber AB, Broakulla. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden förelägger Jarl Timber AB att senast den 2 maj 2011 inkomma med miljörapport för Stöd för beslutet finns i 26 kap 9 och 20 miljöbalken (1998:808) och 6 naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport. Bakgrund Enligt 26 kap 20 miljöbalken ska den som utövar tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap 6 första stycket varje år lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Enligt 6 naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport ska miljörapporten den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser vara inlämnad till tillsynsmyndigheten. Vid kontroll den 11 april 2011 konstateras att ingen miljörapport lämnats in för verksamheten vid bolaget under Någon ansökan om anstånd har inte inkommit. Vid kontroll senast den 20 april konstateras att någon miljörapport för 2010 inte lämnats in. Information Bestämmelser om miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inlämnad miljörapport finns i förordningen om miljösanktionsavgift. Fråga om miljösanktionsavgift prövas av bygg- och miljönämnden vid sammanträde i maj Kommunicering Bolaget har muntligt per telefon den 11 april 2011 och per e-post meddelats om detta förslag till beslut och har tillfälle att före den 20 april lämna eventuella synpunkter. Några synpunkter har inte inkommit. Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget. Bilaga: Överklagandehänvisning Delges: Jarl Timber AB, länsstyrelsen

19 Bygg- och miljönämnden BMN 41 Dnr 2010:660 Kontrollrapport från livsmedelsrevison. Vid länsstyrelsens revision av den lokala livsmedelskontrollen har avikelseer noterats på följande punkter: Personella resurser. Det går inte att bedöma om nämnden har tillgång till tillräcklig personalstyrka eftersom det saknas en behovsinventering. Förslag på åtgärd: Ses över i verksamhetsplanen Juridiska befogenheter. Nämden kan inte visa att beslut kan fattas omedelbart. Förslag på åtgärd: Delegationsordningen ska ses över. Jäv/opartiskhet/intressekonflikt. Nämnden kan inte visa att den har ändamålsenliga rutiner för att undvika intressekonflikt. Förslag på åtgärd: Hänskjuts till kommunledning/kommunfullmäktige. Bygg- och miljönämnden äger inte frågan. Finansiering. Nämnden tar inte alltid ut avgift för extra offentlig kontroll. Förslag på åtgärd: Ändring av rutiner, avgift ska tas ut. Verksamhetsplan. Nämnden har ingen VP av vilken det framgår hur riskbaserad kontroll ska genomföras regelbundet och tillräckligt ofta vid samtliga anläggningar. Färslag på åtgärd: Tagit hänsyn till detta i verksamhetsplanen Enhetlig kontroll. Rutinen för enhetlig kontroll följs inte och några andra skriftliga instruktioner för hur kontrollen ska genomföras finns inte. Förslag på åtgärd: Rutinen ska ses över. Kontrollrapporter. Kontrollrapporterna innehåller inte samtliga föreskrivna uppgifter. Åtgärdat. Bygg- och miljönämnden beslutar att arbeta med avvikelserna enligt ovanstående förslag för att stänga och avsluta dessa.

20 Bygg- och miljönämnden BMN 42 Dnr 2010:660 Rutiner för handläggning av livsmedelsärenden. Förslag till beslut Bygg- och miljönämnden beslutar att fastställa nedanstående rutiner för livsmedelskontrollen med anledning av länsstyrelsens revision i december Bakgrund Vid livsmedelsrevisionen hade länsveterinären synpunkter på att nedanstående rutiner ej var fastställda i nämnden. På grund av förnyande av kontrakt med Eurofins (går ut ) avvaktar nämnden med rutinen för livsmedelsprovtagning. Rutin för misstänkta vattenburna sjukdomsutbrott Rutin för avgifter vid offentlig kontroll Rutin för godkännande och registrering Rutin för matförgiftning Rutin för offentlig livsmedelskontroll Rutin för rapportering av offentlig kontroll Rutin för registerhållning Rutin för sanktioner offentlig kontroll Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-06-17 67 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, kommunhuset, måndagen den 17 juni 2013, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Roland Gross (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-01-24 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda måndagen den 24 januari 2011, kl 13.00 Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 73 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 augusti 2013, kl 13.00 16.30. Avslutar med rundvandring

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-12-16 142 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, fredagen den 16 december 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2012-12-18 130 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ekebo, Algutsboda, tisdagen den 18 december 2012, kl 13.30. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Roland Gross

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2011-11-21 129 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 21 november 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol, ordförande Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-03-21 27 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 21 mars 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-11-15 118 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 15 november 2010, kl 13.00. Per Adolfsson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-05-17 43 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 17 maj 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Lars-Erik Carlsson. Thomas Backelin. Lars-Erik Carlsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(14) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 21 mars 2013, kl 08.30 9.50. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) 13-21, 23-25 Andris

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-02-02 1(10) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00-17.00, Nämndhuset plan E, sal Smedjan Franz Maretta (s) ordförande Bertil Persson (c) Gisela Lindh (s) Kent Gustavsson (s) Alf Carlsson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-09-20 91 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 september 2010, kl 13.00. Per Adolfsson,

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 16:30 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-03-17 1 (15) Plats och tid Konferensrum Moberg, 2014-03-17, kl. 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Roland Gross, (S) ersättare för Kristina Ideström, (S) Jan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2012-09-20 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum, Scandic Portalen, Jönköping, torsdagen den 20 september 2012, kl 17.00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Per Adolfsson (S)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-16

Sammanträdesdatum 2014-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Storegården Vissefjärda,, kl. 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol (S), ordförande Kristina Ideström (S) Jan Petersson (S)

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef

Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Bo Hallgren, förvaltningschef Per Olsson, t.f. miljöchef Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-10-07 kl. 09.00-12.15 Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande Per-Arne Brink (S) Kent Carlsson (S) Övriga deltagare Justerare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-09-19 84 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Clarion Hotell Fregatten, Varberg, torsdagen den 19 september 2013, kl 18.30 19.30. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 18 december 2014, kl 08.30 11.05. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S)

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic, (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:00 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Christer Norrby (S) ersättare för Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer