Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan Ajournering klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10."

Transkript

1 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan Ajournering klockan Beslutande Peter Persson (S), ordförande Inge Pettersson (S) Ulf Bohlin (C) Johannes Lundén (M) Kristoffer Lennart Haglund Eriksson (M) Övriga deltagande Justerare Caroline Hagström Minna Ihanus Ulrika Nolåker Lina Alfredsson-Mihlzén Lovisa Johansson-Hollsten Lottie Schwan Ulf Bohlin miljö- och byggchef Sekreterare byggnadsinspektör, miljöhandläggare miljöhandläggare, 52, miljöhandläggare, 52 Justeringens plats och tid Kommunhuset fredag 27 mars 2015 klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Minna Ihanus Ordförande Justerare Peter Persson Ulf Bohlin Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Miljö- och byggnadsförvaltningen Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning Information om tjänster... 3 Redovisning lantbruksprojekt Tillsynsplan miljö/livsmedel... 5 Serveringstillstånd, tillfälligt till allmänheten, Vipan 2, Esti... 6 Aktuella planer... 8 Detaljplan Elisgården 22:1, Violen 1 m.fl Planändring kv. Iden m.fl. Planbeskedsbeslut Planändring kv. Iden m.fl. Samrådsbeslut kvarteret Iden m.fl Tillbyggnad med tvätthall samt fasadändring Grimman 2, Vara Tillbyggnad av industri Volvo Penta, Önum 5:9, Vara Nybyggnad av skulpturer Tornum 6:167, Kvänum Ändrad användning av kontor till gym - Trasten 2, Vara Nybyggnad av två lägenheter samt delning av lägenhet i befintligt flerbostadshus Lärkan Ändrad användning från butik till café/restaurang, Vedum 2:111, Vedum Ansökan om förlängd åtgärdstid Myreberg 1:1, Bitterna Ansökan om förlängd åtgärdstid Hålltorp 2:33, Naum Ansökan om förlängd åtgärdstid Källestorp 2:9, Vedum Beslut om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Smedtofta 2:86, 2: Delegeringsbeslut Övrigt... 28

3 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 50 Information om tjänster Caroline Hagström informerar om att hon går vidare till ny tjänst i Alingsås kommun. Internrekrytering inom förvaltningen har skett och Lina Alfredsson- Mihlzén kommer att föreslås Utdragsbestyrkande

4 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 51 Redovisning lantbruksprojekt Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen för lantbruksprojektet Beskrivning Lovisa Johansson-Hollsten och Lottie Schwan informerar om lantbruksprojektet som genom förts under Från början fanns en förteckning på 700 lantbruk. Totalt blev det aktuellt med 300 lantbruk, många har avvecklat sina verksamheter. Inom projektet har det bland annat arbetats med: Gödsel: Gödselplattor har förbättrats, bättre täckning på gödselbrunnar. Bekämpningsmedel: Bra förvaringsplatser och uppdaterade journaler över medel. Säkra påfyllningsplatser. Farligt avfall: Spillolja, lysrör. Har tittat på förvaringen, oftast bra. Cistern: Ett stort antal tankar har besiktigats och placeringen har setts över för att för att minska läckage Växtodlingsplaner Rapporten skickas ut till ledamöterna. Utdragsbestyrkande

5 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 52 Tillsynsplan miljö/livsmedel Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplanen för Beskrivning Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om tillsynsplan för 2015 års verksamhet. Tillsynsplanen omfattar både miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Planen omfattar den kontroll och tillsyn inom miljö- hälso- och livsmedelsområdet som miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för, det vill säga de områden miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för. Planen innehåller också övriga arbetsuppgifter för miljö- och byggnadsnämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt fastställt reglemente. Utgångspunkter för tillsynsplanen är lagstiftning, de nationella miljömålen och Vara kommuns styrdokument för Miljö- och byggnadsnämndens behandling Caroline Hagström föredrar tillsynsplanen. Uppföljning av planen sker kvartalsvis och i samband med bokslutet. Separat bilaga: Tillsynsplanen för miljö/livsmedel 2015 Utdragsbestyrkande

6 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 53 dnr 0395/2015 Serveringstillstånd, tillfälligt till allmänheten, Vipan 2, Esti Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beviljar Maria Frisk, organisationsnummer xxxxxx-xxxx, Odengatan 1, tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Esti, Stora Torget 3 i Vara, samt på tillhörande uteservering. Serveringstillståndet avser tillfällig servering till allmänheten, med serveringstid klockan vid tre tillfällen: 10/4, 8/5 och 12/6 i samband med afterwork. Ärendet Maria Frisk, organisationsnummer xxxxxx- xxxx, Odengatan 1 i Vara ansöker om att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker i Esti, Stora Torget 3 i Vara. Ansökan avser även servering på tillhörande uteservering. Ansökan avser tillfällig servering till allmänheten, med serveringstid kl vid tre tillfällen: 10/4, 8/5 och 12/6 i samband med afterwork. Utredning Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet: Esti är beläget i centrala Vara och är en kaféverksamhet med servering av frukost, lunch, fika och kvällsmål. Verksamhetens inriktning och omfattning Verksamheten är en kaféverksamhet och man erbjuder gästerna kalla och varma maträtter, såsom soppa, matiga sallader och pajer med mera. Under de sökta afterworkkvällarna dukas en plockbuffé upp till gästerna med råvaror från lokala producenterna i närområdet och man kommer att ha lättare underhållning i form av bakgrundsmusik, alternativt livetrubadur. Afterworken riktar sig till en målgrupp mellan år och åldersgränsen är 18 år och uppåt. Sökandes personliga lämplighet Maria Frisk har genomgått folkhälsomyndighetens kunskapsprov med betyget godkänt och bedöms ha goda kunskaper i alkohollagens lagar och regler. Ingen anmärkning finns i polisens belastningsregister, eller hos skatte- eller kronofogden. Bedömning Remissyttrande: Polismyndigheten: Det finns ingen erinran till de sökta serveringstiderna. Angående sökandens lämplighet finns inga anmärkningar. Utdragsbestyrkande

7 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden Polismyndigheten tillstyrker tillstånd enligt ansökan. Räddningstjänsten: Har ännu ej inkommit med något remissvar. Skatteverket: Sökanden har lämnat in f-skatt , arbetsgivarregister och momsregistrerad Finns inga aktuella eller restförda skatteeller kronofogdeskulder. Miljö- och byggnadsnämnden, livsmedelsinspektör: Verksamheten är enligt Miljö- och byggnadsnämndens beslut från registrerat som livsmedelsanläggning. Miljö- och byggnadsnämnden, miljöenheten, har inget att erinra mot alkoholservering enligt ansökan. Utredarens övervägande: Sökanden uppfyller kravet i 8 kap 12 alkohollagen att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden, samt omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs i denna lag, då sökanden inte har några anmärkningar hos skatte- eller kronofogden, ej heller förekommer i polisens belastningsregister. Sökanden har också genomgått folkhälsomyndighetens kunskapsprov med betyget godkänt och uppfyller kravet i 8 kap 12 om erforderliga kunskaper i alkohollagen och dess anslutande föreskrifter. Hyreskontrakt för lokalen och dess tillhörande uteservering finns och meny är inlämnad. Samtliga remissinstanser tillstyrker enligt ansökan och inget negativt har framkommit under utredningen som diskvalificerar sökanden. Kommunicering Kommunicering är gjord i enlighet med Förvaltningslagen 17. Miljö- och byggnadsnämndens behandling Alkoholhandläggare Annica Bringsved föredrar ärendet för nämnden. Annica berättar även lite allmänt om vilka regler och krav som gäller. Utdragsbestyrkande

8 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 54 Aktuella planer Aktuella planer anmäls enligt bilaga. Separat bilaga: Pågående planer Utdragsbestyrkande

9 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 55 Detaljplan Elisgården 22:1, Violen 1 m.fl. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att upprätta en ny detaljplan med mindre justeringar gentemot nu gällande detaljplan Elisgården 22:1 m.fl. Sammanfattning Gällande detaljplans syfte och huvuddrag Efter de senaste årens villabebyggelse finns endast ett fåtal byggbara småhustomter kvar i Vara. Inom planområdet ges plats för ytterligare 15 tomter för friliggande enbostadshus. Detaljplan Elisgården 22:1 m.fl. vann laga kraft i mars 2008 och möjliggör enbostadshus för 15 tomter. Nuvarande exploateringsbestämmelse utgår ifrån bruttoarea, men bör uttryckas i byggnadsarea för småskaligbebyggelse. Efter 5 år har endast fyra av de nya tomterna bebyggts. Enligt bygglovshandläggare önskas större byggnader än vad detaljplanen medger. Undertecknad delar bygglovshandläggarens åsikt. Undertecknad föreslår även att planbestämmelsen för exploatering samt typ av bostäder i anslutning till Longgatan ses över för att göra tomterna attraktivare för exploatering. Eftersom det endast är mindre justeringar av en befintlig plan med samma typ av markanvändningen föreslås ett standard planförfarande. Bakgrund Detaljplan Elisgården 22:1 m.fl. vann laga kraft i mars 2008 och har en genomförandetid på 5 år. En detaljplan ska normalt inte ändras inom den tiden. Detaljplanen möjliggör enbostadshus för 15 tomter på mellan ca 950 och 2200 kvm. Nuvarande exploateringsbestämmelse utgår ifrån bruttoarea. Syftet med bestämmelsen var troligtvis att skapa en luftig och gles bebyggelse. Generellt bör planbestämmelser med fasta tal användas för småskalig bebyggelse och de bör uttryckas i byggnadsarea, inte bruttoarea. Bestämmelser för större byggnationer som industri, handel och flerbostadshus bör uttryckas i bruttoarea enligt boverkets allmänna råd. Efter 5 år har endast fyra av de nya tomterna bebyggts. Bygglovshandläggare har flertalet gånger påpekat problem vid förfrågningar av medborgare om byggrättens möjligheter. Enligt bygglovshandläggare önskas större byggnader och byggnadsyta än vad detaljplanen idag medger. Undertecknad delar bygglovshandläggarens åsikt. När detaljplanen gjordes var trenden att medborgare önskade mindre hus, men den trenden har idag vänt och större hus är åter efterfrågade. Mycket beroende på att boräntorna är låga samt att byggbidrag från boverket på hus under 180 kvm har dragits in. Undertecknad föreslår att planbestämmelsen för exploatering samt bostäder i anslutning till Longgatan ändras för att göra tomterna attraktivare för exploate- Utdragsbestyrkande

10 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden ring. Ändring görs genom ett nytt planförslag baserat på det gamla med vissa revideringar med hänsyn till exploatering, möjliga bostadsformer och VAledningar. Förslag på förändringar följer nedan. Exploateringsgrad utifrån byggnadsarea1 istället för bruttoarea2. Justera exploateringsgrad utifrån typ av bebyggelse Tillåta att radhus, kedjehus och parhus får uppföras för fastigheterna Svalörten samt Påskliljan 7. Nytt u-område för VA-ledning mellan fastigheterna Svalörten 16 och 17. Utöka flexibiliteten för placering av bostadshus samt exploatering beroende på typ av bostad inom aktuella fastigheter. Byggnadsarea är den ytan som en byggnad upptar på marken. Detta kan beskrivas som en horisontalprojektion av byggnadens fasadliv omedelbart ovan sockeln. Balkong bör medräknas om den med sin undersida är lägre än 3 m över mark, likaså överbyggd gård och skärmtak. Byggnadsarea förkortas BYA. Byggnadsarea är lämplig att använda för småskalig bebyggelse med en och tvåbostadshus då det är viktigt att reglera upplevelsen av tätheten i området. I sådan bebyggelse är det intrycket av hela byggnadens eller byggnadernas volym som är viktig. Byggnadsarea kan anges i fasta tal eller som del av en fastighet. Byggnadsarea är inte lämpligt att använda om syftet med planeringen är en tät bebyggelse i flera våningar. Det är då inte relevant hur stor yta på marken som ska respektive inte ska användas, utan hur stor volym byggnaden får uppta. Bruttoarea är arean av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. Bruttoarea förkortas BTA. Bruttoarea omfattar även källare och inredd vind. Rumshöjden med mera avgör vad som ska inräknas i bruttoarean. Skärmtak, carport ingår t.ex. inte i bruttoarea. Bruttoarea är lämplig att använda för flerbostadshus, industrilokaler, lokaler för handelsändamål och andra byggnader med större volymer. Bestämmelser med bruttoarea är lämpliga när syftet är att tillåta en viss yta för en specificerad funktion. När bruttoarea används i planbestämmelser bör den anges i bestämda tal per fastighet. Bruttoarea är mindre lämplig att använda till småskalig bebyggelse med en och tvåbostadshus där det ofta är både volymen och ytan som är önskvärd att reglera. Beredning Ärendet har beretts av planarkitekt Jonas Hägg på Tillväxt- och utvecklingsavdelningen i samråd med stadsarkitekt Linnea Hedin samt byggnadsinspektör Ulrika Nolåker. Tjänstemannens ståndpunkt Med hänsyn till ovanstående föreslår undertecknade att tillväxt- och utvecklingsavdelningen får i uppdrag att ta fram ett nytt detaljplaneförslag för kv. Elisgården dvs. fastigheterna Påskliljan 6 och 7, Svalörten 7-18 samt Violen 1-5. Utdragsbestyrkande

11 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 56 Planändring kv. Iden m.fl. Planbeskedsbeslut Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att göra en planändring för befintlig detaljplan kv. Iden m.fl. Syftet är huvudsakligen att revidera gamla och otidsenliga bestämmelser. Sammanfattning Planens syfte och huvuddrag Syftet är huvudsakligen att justera befintliga bestämmelser till den byggda miljön genom att revidera äldre otidsenliga planbestämmelser. Föreslagna revideringar av detaljplan 2761 En revidering av byggnaders höjder för planområdet. Bakgrund I maj 2013 kontaktade fastighetsägaren till Iden 18 kommunen med en bygglovsansökan att utöka sitt garage. Bygglovet prövades inte med hänsyn till att maximal byggnadsarea skulle överskridas utan sökanden hänvisades till tillväxtoch utvecklingsavdelningen för att ansöka om planbesked. Under juli 2014 tog sökanden kontakt med undertecknad och efter möte inkom sökanden med planbesked. För fastigheten gäller detaljplan 2761 som berör fastigheterna Iden 1-2, Iden 14-15, Iden 18-20, Vittlingen 9-14 samt Kummeln 4 och 7. 5 november antog MBN en planändring avseende exploateringsgrad. Efter antagandet har det uppdagats ytterligare problematik kring höjdbestämmelser. Enligt dagens tolkning stämmer nuvarande planbestämmelser inte med befintlig bebyggelse. Befintlig bebyggelse är för bostadshusen mellan 4,2 meter och 7 meter i totalhöjd och mellan 3 och 4,4 meter för garagebyggnader. Bygglov medgavs främst inom de första 10 åren efter detaljplanens antagande. Beredning Jonas Hägg planarkitekt på tillväxt och utvecklingsavdelningen har berett ärendet i samråd med Ulrika Nolåker på byggenheten. Tjänstemannens ståndpunkt Detaljplanens höjdbestämmelser bedöms otidsenliga och bör revideras. Möjligheten till att göra så stora avsteg och betrakta det som en mindre avvikelse finns inte enligt bygglovshandläggare idag. Förändringarna bedöms kunna hanteras i ett standardförfarande (före 2 jan 2015 omnämnt som enkelt planförfarande). Utdragsbestyrkande

12 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 57 Planändring kv. Iden m.fl. Samrådsbeslut kvarteret Iden m.fl. Beslut Miljö- och byggnadsnämnden sänder ut planändringen för detaljplan Kv. Iden m.fl. på ett samråd. Sammanfattning Planens syfte och huvuddrag Syftet är huvudsakligen att justera befintliga bestämmelser till den byggda miljön genom att revidera äldre otidsenliga planbestämmelser. Föreslagna revideringar av detaljplan 2761 En revidering av bestämmelser för byggnaders höjder inom planområdet. Bakgrund I maj 2013 kontaktade fastighetsägaren till Iden 18 kommunen med en bygglovsansökan att utöka sitt garage. Bygglovet prövades inte med hänsyn till att maximal byggnadsarea skulle överskridas utan sökanden hänvisades till tillväxtoch utvecklingsavdelningen för att ansöka om planbesked. Under juli 2014 tog sökanden kontakt med undertecknad och efter möte inkom sökanden med planbesked. För fastigheten gäller detaljplan november antog MBN de ändringar som berörde exploateringsgrad för att möjliggöra byggnation. Efter antagandet har det uppdagats ytterligare problematik kring höjdbestämmelser. Enligt dagens tolkning stämmer nuvarande planbestämmelser inte med befintlig bebyggelse. Beredning Jonas Hägg planarkitekt på tillväxt och utvecklingsavdelningen har berett ärendet i samråd med Ulrika Nolåker på byggenheten. Utdragsbestyrkande

13 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 58 dnr 0234/2015 Tillbyggnad med tvätthall samt fasadändring Grimman 2, Vara Beslut Miljö- och byggnadsnämnden delegerar beslut om att bevilja bygglov för tillbyggnad med tvätthall samt fasadändring på Grimman 2 till byggnadsinspektören förutsatt att inga negativa synpunkter kommit in. Utdragsbestyrkande

14 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 59 dnr 0350/2015 Tillbyggnad av industri Volvo Penta, Önum 5:9, Vara Beslut Miljö- och byggnadsnämnden delegerar beslut om att bevilja bygglov för tillbyggnad av industri på Önum 5:9 till byggnadsinspektören förutsatt att inga negativa synpunkter kommit in. Miljö- och byggnadsnämndens behandling Vissa kompletteringar saknas ännu därför föreslår nämnden att beslut om bygglov delegeras till byggnadsinspektören. Miljö- och byggnadsnämnden poängterar dock att det är angeläget att kompletteringar och dylikt fortsättningsvis skickas in i god tid innan nämnd. Utdragsbestyrkande

15 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 60 dnr: 0212/2015 Nybyggnad av skulpturer Tornum 6:167, Kvänum Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beviljar Tornum 6:167 bygglov för nybyggnad av skulpturer med stöd av 9 kap 30 Plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes tidning, samt 3 veckor efter att berörda sakägare har tagit del av beslutet. Åtgärderna får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. Ansökan Ansökan avser uppsättning av tre skulpturer och målning av befintlig gångoch cykelbro. Förutsättningar Åtgärden är planenlig enligt detaljplan. Kontrollansvarig Kontrollansvarig krävs inte för åtgärderna. Yttranden Ärendet har varit kungjort i SKlt och NLT. Inga synpunkter har inkommit. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 9 kap 43 Plan- och bygglagen (2010:900). Startbesked Tekniskt samråd krävs inte för åtgärden. Däremot ska kontrollplan lämnas in och fastställas i startbeskedet. Ni ombeds kontakta Sandra Larsson (träffas säkrast på telefon mån, tis, tors, fre 10: ) när ni har beviljats bygglov. Åtgärden får inte påbörjas innan tekniskt samråd är genomfört och startbesked har beslutats. ar som har legat till grund för beslutet Situationsplan ankomst dat Illustrationsritning ankomst dat Avgift Avgift tas ut enligt kommunfullmäktige fastställda taxa. (faktura skickas separat). Bygglov/anmälan: 900 kr, Kommunicering/Kungörelse: kr. Att betala: kronor. Expedieras: Sökanden och Post och Inrikes tidning, POIT, Utdragsbestyrkande

16 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 61 dnr: 0244/2015 Ändrad användning av kontor till gym - Trasten 2, Vara Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av kontor till gym på Trasten 2 med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter kungörelse i Post- och Inrikes tidning, samt 3 veckor efter att berörda sakägare har tagit del av beslutet. Åtgärderna får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked lämnats. Ansökan Ansökan avser ändrad användning från kontor till gymverksamhet med ca 610 m² byggnadsarea (BYA). Enligt brandskyddsbeskrivningen 1.5 kommer är lokalerna dimensionerade för maximalt 50 personer, enligt uppgift från verksamheten. I lokalerna finns det befintliga omklädningsrum som byggs om. Verksamheten kommer att ligga på plan 2. Intern spiraltrapp i lokalerna sätts igen och ny dörr tas upp i fasad. Förutsättningar Åtgärden strider mot planbestämmelserna genom att planen medger handel i bottenvåning och kontor på plan 2. Ärendet har kungjorts i SKlt och NLT. Inga synpunkter har inkommit. Kontrollansvarig Ulf Sönegård, riksbehörig nivå K, godkänns som kontrollansvarig för åtgärderna. Yttranden Åtgärden strider mot planbestämmelserna genom att planen medger handel i bottenvåning och kontor på plan 2. Ärendet har kungjorts i SKlt och NLT. Inga synpunkter har inkommit. Ärendet är även remitterat till Räddningstjänsten, Miljöenheten och VAenheten. Yttrande har inkommit från Räddningstjänsten (se vidare yttrande bilaga 1) och från Miljöenheten (se vidare yttrande bilaga 2) Motivering av beslut Åtgärden bedöms utgöra en liten avvikelse, med avseende på användning som är förenligt med planens syfte. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden i övrigt uppfyller kraven i tillämpliga bestämmelser i kapitel 2 och kapitel 8 Plan- och bygglagen (2010:900). Utdragsbestyrkande

17 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden Tillgänglighetsbedömning Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden uppfyller kraven på tillgänglighet. Giltighetstid Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 9 kap 43 Plan- och bygglagen (2010:900). Startbesked Tekniskt samråd krävs för åtgärden. Ni ombeds kontakta Sandra Larsson (träffas säkrast på telefon mån, tis, tors, fre 10: ) när ni har beviljats bygglov och i god tid innan byggstart. Byggherren kallar själv de konsulter och entreprenörer som anses bör delta. Rådgör gärna med handläggare om vilka sakkunniga konsulter som bör vara med på samrådet. Byggnation får inte påbörjas innan tekniskt samråd är genomfört och startbesked har beslutats. ar som har legat till grund för beslutet Fasadritning ankomst dat Planritning ankomst dat Redovisning parkering ankomst dat Avgift Avgift tas ut enligt kommunfullmäktige fastställda taxa. (faktura skickas separat). Bygglov/anmälan: kr, Kommunicering/Kungörelse: kr. Att betala: kronor. Expedieras: Sökanden och fastighetsägaren, Post och Inrikes tidning, POIT, Utskick av beslut: Kontrollansvarig Meddelas för kännedom: Rågrannar på fastigheterna Trasten 1 och 4, Falken 1 och 2, Vara 31:1 och Höken 2 Utdragsbestyrkande

18 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 62 dnr 1353/2014 Nybyggnad av två lägenheter samt delning av lägenhet i befintligt flerbostadshus Lärkan 1 Beslut 1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att sökande ska komplettera situationsplanen med ytterligare en parkeringsplats utöver de två vanliga och handikappsparkeringen som sökande har redovisat. 2. Miljö- och byggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektören att bevilja bygglov när kompletteringar enligt punkt 1 inkommit. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning Miljö- och byggnadsnämnden är positiv till att lägenheterna byggs och menar att planavvikelsen är ringa. Nämnden anser däremot att parkeringsplatserna är för få. Utdragsbestyrkande

19 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 63 dnr 1351/2014 Ändrad användning från butik till café/restaurang, Vedum 2:111, Vedum Beslut 1. Miljö- och byggnadsnämnden medger avvikelse från tillgänglighetskravet på ytterdörr på Vedum 2: Miljö- och byggnadsnämnden delegerar även beslut om att bevilja bygglov för ändrad användning från butik till restaurang, Vedum 2:111 till byggnadsinspektör. Utdragsbestyrkande

20 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN /2014 Ansökan om förlängd åtgärdstid Myreberg 1:1, Bitterna Beslut Miljö- och byggnadsnämnden återvisar ansökan om förlängd åtgärdstid på Myreberg 1:1 för vidare utredning och kommer att ta upp det för beslut nästkommande nämnd. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning Miljö- och byggnadsnämnden tycker att det är oklart kring vilka som bor på fastigheten i och med att sökande uppgivit att en person bor där. Enligt folkbokföringen står två personer skrivna på fastigheten. Nämnden vill även veta hur huset är placerat och vilket skick det är i för att kunna göra en bättre bedömning. Utdragsbestyrkande

21 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN /2006 Ansökan om förlängd åtgärdstid Hålltorp 2:33, Naum Beslut Miljö- och byggnadsnämnden återvisar ärendet för vidare utredning och kommer att ta upp det för beslut nästkommande nämnd. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning Miljö- och byggnadsnämnden har redan tidigare beviljat förlängd åtgärdstid med motivering att sökande uppgett att han flyttar inom snar framtid. Sökande bor kvar och ansöker återigen om förlängd åtgärdstid. Fastighetsägaren menar att huset inte kommer att bebos när personen som bor där nu flyttar. Utdragsbestyrkande

22 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN /2012 Ansökan om förlängd åtgärdstid Källestorp 2:9, Vedum Beslut 1. Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om förlängd åtgärdstid för att åtgärda det enskilda avloppet på fastigheten Källestorp 2:9 2. Miljöenheten inom miljö- och byggnadsförvaltningen ges i uppdrag att kontakta fastighetsägaren för information om lämpliga alternativ för fastigheten vid anläggande av enskilt avlopp. Beskrivning Fastighetsägaren till Källestorp 2:9 ansöker om förlängd åtgärdstid för att åtgärda det enskilda avloppet på fastigheten. Som anledning anges att fastighetsägaren tillika boende på fastigheten använder väldigt lite vatten och är nedsatt på grund av sjukdom. Fastighetsägaren har tidigare blivit beviljad förlängd åtgärdstid med ett år med anledning av att flytt från fastigheten var på gång. Det förlängda tidsperspektivet har nu löpt ut. Miljö- och byggnadsnämndens behandling Miljöhandläggare Lina Alfredsson-Mihlzén deltar i föredragningen av ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden har satt upp ett antal kriterier som ska uppfyllas för att förlängd åtgärdstid ska beviljas. Ansökan i det aktuella ärendet uppfyller inte dessa kriterier. Fastigheten är också placerad inom Afsåns avrinningsområde, Afsån uppnår inte god ekologisk status. Utdragsbestyrkande

23 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 67 dnr 0420/2015 Beslut om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Smedtofta 2:86, 2:81 Beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att avslå Per-Olof Abelssons ansökan om att sprida bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att Per-Olof Abelsson får sprida bekämpningsmedel inom den sekundära skyddszonen i Smedtofta vattenskyddsområde på fastigheterna Smedtofta 2:81 och 2:86. Preparatet Ariane S får inte spridas inom vattenskyddsområdet. För spridningen gäller följande villkor: 1. Om det inte står något annat i följande villkor ska du sprida på samma sätt och med de medlen och de doser som du angett i ansökan. Tidsaspekt 2. Tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel gäller från den 1 april 2015 till och med den 31 oktober Hantering 3. Du ska hantera de kemiska bekämpningsmedlen enligt anvisningar i säkerhetsdatabladen. Spridning 4. Mängden bekämpningsmedel som används ska begränsas genom att du använder dig av bekämpningströsklar och dosnycklar. 5. Vid bekämpning ska skriften Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd användas för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd. 6. Spridning av bekämpningsmedel får inte ske när det blåser mer än 3 m/s. 7. Spridning får inte sker när det finns tydlig sprickbildning i marken. Påfyllning 8. Du ska fylla på din spruta på biobädd, spol-/gödselplatta kopplad till uppsamlingskärl eller annan motsvarande säker plats. Övrigt 9. Om det sker en olycka och bekämpningsmedel läcker ut, ska du kontakta räddningstjänsten samt miljöenheten omedelbart. Utdragsbestyrkande

24 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden Information Detta beslut befriar dig inte från att följa miljöbalken eller andra lagar. Om analyser på grundvattnet visar på förhöjda halter av bekämpningsmedel i grundvattnet eller om det uppkommer andra särskilda skäl kan vi återkalla tillståndet. Beskrivning Den 18 mars 2015 lämnade du in en ansökan om att under 2015 få sprida kemiska bekämpningsmedel inom Smedtofta vattenskyddsområde. Ansökan avser fastigheterna Smedtofta 2:81 och 2:86. Skiftet är markerat på den markkarta som bifogats ansökan. Aktuellt spridningsområde innehåller huvudsakligen lera. Spridning av bekämpningsmedlen kommer att utföras av Per Olof Abelsson som har ett kunskapsbevis som gäller till och med Förteckning över bekämpningsmedel enligt ansökan Skifte (bilaga 1) Gröda Preparat nr/ Bekämpningsmedel 1 Höstvete Ariane S 3856 Comet Pro 5183 Proline 4688 Dos per hektar 2,5 L 0,3 L 0,4 L Aktiva ämnen MCPA, Klopyralid, fluroxipyr-1-metylheptylester Pyraklostrobin Protiokonazol 3 Havre Ariane S ,5 L MCPA, Klopyralid, fluroxipyr-1-metylheptylester 4 Höstvete Spitfire 3838 Comet Pro 5183 Proline ,6,7 Höstvete Spitfire 3838 Comet Pro 5183 Proline ,5 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L 0,3 L 0,4 L fluroxipyr-1-metylheptylester Pyraklostrobin Protiokonazol fluroxipyr-1-metylheptylester Pyraklostrobin Protiokonazol 8 Havre Ariane S ,5 L MCPA, Klopyralid, fluroxipyr-1-metylheptylester Utdragsbestyrkande

25 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden Bedömning Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden anser att spridning av bekämpningsmedel inom primär vattenskyddszon inte är lämplig och att tillstånd för bekämpning därmed kan inte ges. Miljö- och byggnadsnämnden anser att spridning av preparat med låg rörlighet kan tillåtas inom sekundär skyddszon. Preparaten Comet och Proline har låg rörlighet och anses därmed kunna spridas inom den sekundära zonen. Spitfire bedöms vara måttligt rörligt och bedöms kunna spridas på icke känsliga jordar. Ariane S har hög rörlighet, preparatet bör därmed undvikas inom vattenskyddsområde. Nämnden bedömer att Ariane innebär en ökad risk för läckage av bekämpningsmedel till grundvatten och att medlet bör bytas ut till ett som är mindre rörligt. Medlet Ariane S tillåts inte att spridas inom Smedtoftas sekundär skyddszon på grund av dess rörlighet. Avslag inom primär Miljö- och byggnadsnämndens motiv till avslaget till spridning inom primär skyddszon är att man ska förhindra akuta föroreningssituationer för kommunens dricksvatten. Smedtofta grundvattentäkt fyller en vital funktion i kommunens dricksvattenförsörjning. I det tekniska underlaget för Smedtofta vattentäkt som är framtaget av SWECO framgår det att Smedtofta vattentäkt betraktas ha mycket högt skyddsvärde vilket är den näst högsta klassen av fyra värdeklasser. I det tekniska underlaget uppger man att spridning av bekämpningsmedel innebär en risk för vattenkvaliteten. För att kunna försäkra att vattenförsörjningen inom kommunen tryggas i ett flergenerationsperspektiv är det viktigt att man förebygger förorening av vattentäkten. Grundvatten ska kunna användas som dricksvattentäkt enligt direktiv till miljökvalitetsnormer för vatten. Miljö- och byggnadsnämnden gör därmed bedömningen att det inte är lämpligt att sprida kemiska bekämpningsmedel (även preparat som inte är lättrörliga) inom den primära skyddszonen. Bekämpning inom sekundär Bekämpning inom den sekundära skyddszonen kommer att ske på lera. Simuleringar har visat att lerjord har högre risk för läckage än lerfri jord för flera aktiva substanser (Odling i Balans, 2006a). Detta hänger samman med att läckagerisken är stor vid hög förekomst av makroporer i jordprofilen, och makroporflödena är särskilt stora på sprickbildande lerjordar (Stenemo, 2007). För att inte bekämpningsmedlet ska riskeras nå vattnet är det väldigt viktigt att spridning inte sker vid sprickbildning. Simuleringar i programmet MACRO DB steg 1 visar att risken för att produkterna Comet Pro, Proline och Spitfire (Starane 180) ska kunna transporteras till grundvatten i halter över 0,1 µg/l är försumbar. Comet (Pyraklostrobin) och Proline (protiokonazol) har GUS-index värden (Groundwater Ubiquety Score) under 0,1. Detta innebär att dessa ämnen anses ha låg rörlighet i marken. Utdragsbestyrkande

26 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden Spitfire (Starane 180) innehåller det aktiva ämnet; fluroxipyr-1-metylheptylester som också finns i Ariane. Fluroxipyr bedöms ha relativt hög rörlighet. Med hänsyn till jordarten där spridning kommer att ske bedöms risken med att använda Spitfire acceptabel. Ariane S innehåller följande aktiva ämnen, MCPA, Klopyralid, fluroxipyr-1- metylheptylester. MPCA har ett GUS index på 3,0, Klopyralid på 3,4 och fluroxipyr 3,7. Ett GUS index över 3 innebär att ämnet bedöms ha hög rörlighet. SANCO bedömer att finns potential för läckage till grundvatten i områden med känsliga jordar och klimat av ämnena MCPA och klorpyralid. Preparat med hör rörlighet ska undvikas inom vattenskyddsområde. Preparatet bedöms inte lämpligt att spridas inom vattenskyddsområde eftersom det innehåller lättrörliga ämnen. Ett annat preparat bör väljas. Vattnet i Smedtofta vattentäkt har analyserats med avseende på rester av kemiska bekämpningsmedel. Inga spår av bekämpningsmedelsrester har hittats. Nämnden bedömer att risken för att kemiska bekämpningsmedel ska nå grundvattnet är acceptabel under förutsättningar att ovanstående villkor följs. Gällande bestämmelser Skyddsföreskrifter för Smedtofta vattenskyddsområde Statens naturvårdsverks föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel 1997:2 säger att det krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Tillstånd ska sökas av den som kommer att sprida medlen. Naturvårdsverkets allmänna råd för tillståndsprövning enligt 14 SNFS 1997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Spridning av kemiska bekämpningsmedel Tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 Villkor för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom fastställda vattenskyddsområden i Vara kommun, MBN 21, Utdragsbestyrkande

27 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 68 Delegeringsbeslut Beslut Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av förtecknade delegeringsbeslut. Separata bilagor: Miljö- och byggreda ärendelista Underrättelse om förrättning Utdragsbestyrkande

28 VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden MBN 69 Övrigt 1. Uppdatering av sammanträdesdagar för 2015 och information ges om att beredningarna flyttas fram med en vecka för att ligga närmare nämnd. 2. Ulf Bohlin föreslår att man varje nämnd plockar ur ett ärende ur delegationslistan för redovisning till nästa nämnd. Alla var positiva till det. Lennart Haglund väljer ut ett ärende ur delegationslistan. Ärende med diarienummer 1265/2014, tillsyn minireningsverk ska redovisas nästa nämnd Utdragsbestyrkande

29 Bakgrund Miljö-och byggnadsnämnden ska besluta om tillsynsplan för 2015-års verksamhet. Tillsynsplanen omfattar både miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Planen omfattar den kontroll och tillsyn inom miljö-, hälso- och livsmedelsområdet som miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för, dvs. de områden miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för. Planen innehåller också övriga arbetsuppgifter för miljö- och byggnadsnämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt fastställt reglemente. Utgångspunkter för tillsynsplanen är lagstiftning, de nationella miljömålen och Vara kommuns styrdokument för Lagstöd Myndighetsarbetet styrs av lagstiftning. Den största delen av myndighetens tillsyn utförs med stöd av miljöbalken eller livsmedelslagen. Tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om animaliska biprodukter är andra aktuella lagstiftningar för miljökontoret. Enligt förordningen 1998:900 om tillsyn enligt miljöbalken 7 skall en myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter för tillsynsarbetet avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. Vidare ska samma myndighet, varje år uppdatera utredningen av tillsynsbehovet för sina ansvarsområden med hänsyn till de förutsättningar som kan ha ändrats föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn för sina ansvarsområden för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan, baserad på utredningen i första punkten och verksamhetsregistret i punkt två regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten När en kommunal nämnd utövar den operativa tillsynen är det nämnden som skall fatta beslut om tillsynsbehovet och tillsynsplanen. Även livsmedelsverket har i tillsynskungörelsen 4b föreskrivit att tillsynsmyndigheten ska utarbeta en plan för den årliga tillsynsverksamheten. Den ska omfatta alla de arbetsuppgifter som lagstiftningen kräver och anvisa bemanning för livsmedelstillsynen. Nämndens uppgift är därmed att se till att det finns tillräckligt med resurser och kompetens för att bedriva tillsynen/kontrollen. Förvaltningslagen säger även att en myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan liknande hjälp till enskilda inom myndighetens verksamhetsområde. Rådgivning ska också ges enligt miljöbalken, livsmedelslagen och annan aktuell lagstiftning. Myndigheten ska också vara tillgänglig, samarbeta med andra myndigheter, handlägga ärenden snabbt och garantera rättssäkerhet för den enskilde. Följande arbetsuppgifter ingår i tillsynsbegreppet: inspektion och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut följs granskning av inkomna miljörapporter, årsrapporter, analysprotokoll mm

30 föreläggande och förbud för att åstadkomma rättelse anmälan till polis- eller åklagare vid misstanke om brott beslut om miljösanktionsavgift information och rådgivning Miljöavdelningens arbetsuppgifter Miljökontorets tid består därmed av inkommande ärenden, såsom dispenser, tillstånd, beslut i anmälningsärenden, klagomål, registreringar m.m. Resterande tid ska användas för planerad verksamhet, såsom på förhand planerade inspektioner av verksamheter. Den planerade verksamheten bör också vara målinriktad och ske efter en prioritering. Utöver detta arbetar miljökontoret även med att ge synpunkter på planer och bygglov och delta i referensgrupper. Miljökontoret arbetar även aktivt med att sprida information om aktuella ämnen inom sitt verksamhetsområde, bland annat i kommunens informationsutskick Axet. Även via hemsidan kommunicerar enheten med kommunens invånare, eftersom internet i stor utsträckning används av allmänhet och verksamheter för att söka information. Uppdatering och kontinuerligt förbättringsarbete på de delar av kommunens hemsida som miljökontoret ansvarar för är därför en viktig del av dialogen med invånarna. Kontoret arbetar även kontinuerligt med klarspråksförbättringar för att underlätta kontakten med kunderna/brukarna. För att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling av brukarna sker även ett kontinuerligt förbättringsarbete med rutiner. Mål för tillsynsarbetet Målet med tillsynen enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Målet med kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen. Som grund för att detta ska kunna uppnås utgår vi från de 15 nationella miljömålen som är tillämpliga i Vara kommun. Kommunen har även tagit fram åtta lokala miljömål för att förbättra den lokala förankringen i målen. De 16 nationella miljömålen redogörs för nedan. 1. Begränsad miljöpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen Fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt och djurliv Flera av de lokala miljömålen går att koppla till mer än ett nationellt mål. Därför presenteras de separat här. 1. Koldioxidutsläppen från resor ska minska.

31 2. Andelen ekologiska livsmedel som köps ska öka under perioden. 3. Alla enheter ska sortera avfallet i plast, metall, papper, glas, papp, papper och farligt avfall. 4. Energiförbrukningen ska minska. 5. Pappersförbrukningen ska minska. 6. Fossila bränslen används inte för uppvärmning i kommunens lokaler. 7. Andelen vegetariska livsmedel i kommunens kostverksamhet ska öka. 8. Vara kommuns medarbetare ska ha ökat sina kunskaper om miljöpåverkan. Politiska styrdokument Förutom den lagstiftning som miljökontoret ska arbeta utifrån har Vara kommun också politiskt antagna styrdokument. Vara kommun har tagit fram en vision för kommunen, som ska vägleda kommunens arbete, Vision 2030, som antagits av kommunfullmäktige och finns med i kommunens översiktsplan. I den strategiska planen fastställs vidare det övergripande målet att Vara kommuns invånare trivs att bo och leva i kommunen. Den fastställda inriktningen innebär bland annat att: Kommunen ska bidra till att nå de 16 nationella miljömålen genom att uppfylla konkreta lokala miljömål och underlätta för företag och kommuninvånare att vara delaktiga i miljöarbetet. Invånarna ska ges större möjligheter att minska sin resursförbrukning. Två av kommunens sektorsprogram berör också mer specifikt nämndens arbetsområde, även om sektorsprogrammen anger viktiga frågor som ska gå tvärs igenom den traditionella förvaltningsorganisationen och arbetet i kommunens nämnder. De aktuella programmen handlar om folkhälsa och miljö: Hälsan bland Vara kommuns invånare ska förbättras samt Invånarna ska ges större möjligheter att minska sin resursförbrukning. Miljö- och byggnadsnämndens arbete ska under perioden vidare inriktas på att stödja kommunens invånare och näringsliv att ta ansvar för den egna miljön. Under 2015 kommer miljö- och byggnadsnämnden projektinriktat att arbeta med att öka standarden på de enskilda avloppen, förbättra reningsstandarden för mindre tvättanläggningar, fortsätta arbetet med hantering av skrot och skortbilar i kommunen samt påbörja arbetet med sanering av nedlagda deponier. Tjänstegarantier De politiskt beslutade operativa målen, de s.k. tjänstegarantierna styr också verksamheten. De tjänstegarantier som är beslutade för miljö- och byggnadsnämnden och som berör miljökontorets arbete är: En rättsäker handläggning Hög tillgänglighet Allas lika värde Beslut i tillståndsärenden ska normalt fattas inom sex veckor Beslut i ärenden om anmälan av ny verksamhet (MB 9:6) fattas normalt inom sex veckor Beslut i övriga anmälningsärenden fattas normalt inom sex veckor Beslut i ärende om godkännande av livsmedelslokal ska normalt fattas inom en vecka från det att nämnden fått in anmälan om att lokalen är färdigställd Övriga ärenden enligt miljöbalken, sex veckor

32 Om handlingar i ett ärende behöver kompletteras ska detta begäras in inom en vecka från det att handlingarna inkommit Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökande/anmälaren snarast och senast inom utlovad handläggningstid underrättas om förseningen och orsaken till denna Om sökanden eller den som enligt någon författning lämnat in anmälan ska ha fått möjlighet att ta del av beslutet i sitt ärende inom tre arbetsdagar efter det att beslut fattas Strategi För att vi ska kunna nå målen behöver vi bedriva en aktiv och regelbunden tillsyn och kontroll. Detta kan ske genom planerade tillsynsbesök/inspektioner, riktade besök eller projektinriktad tillsyn samt revisioner på livsmedelsverksamheter. Tillsynen och kontrollen ska så långt som möjligt bedrivas förebyggande, bl.a. genom en aktiv inspektionsverksamhet. Andra viktiga inslag i tillsynen är efterlevnadskontroll, uppföljning, rådgivning, informationsinsatser och strategiarbete. Vid överträdelser av bestämmelser ska åtgärder vidtas. Samordning För att tillsynen ska bli så rättsäker och ändamålsenlig som möjligt sker även samordning av tillsynen, dels gentemot aktuella myndigheter och dels inom miljökontoret. Samordning mellan behöriga myndigheter sker bland annat genom att miljökontoret deltar i aktiviteter för att samordna tillsynen, framför allt med kommuner i Skaraborg. Sedan ca 1 år tillbaka finns nu även en avtalsstadgad möjlighet till sammarbete mellan miljökontoren i Skara, Essunga, Grästorp-Lidköping-Götene, Mariestad-Töreboda-Gullspång, Skövde-Falköping-Karlsborg-Tibro-Hjo, samt Vara. Avtalet gör att miljökontoren både har möjlighet att samarbete, men även att köpa tjänster och därmed kompetens av varandra. Samarbete sker vidare med Länsstyrelsen i Västra Götaland samt andra kommuner inom Västra Götalandsregionen, främst genom Miljösamverkan Västra Götaland. För att utbyta erfarenheter med kollegor och skapa rättssäkerhet i arbetet inom livsmedelsområdet deltar handläggarna vid Miljösamverkan Västra Götalands livsmedelsträffar. Samordning och samarbete sker även med statliga myndigheter, främst Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Inom myndigheten sker samordning genom att miljökontoret, för respektive område, har återkommande möten ca 1 gång i månaden. Vid mötena diskuteras bland annat bedömningar och rutiner för att öka samordning och samsyn inom kontoret. På miljökontoret finns en grupp inom följande områden; avlopp, hälsoskydd, miljöskydd, lantbruk och livsmedel. Samordning sker även genom att enheten kontinuerligt arbetar för att ta fram och tillämpa gemensamma mallar och rutiner. Detta arbete är viktigt för rättssäkerheten. Kompetens En viktig del i att nå målen är också att nämnden tillförskaffar sig den kunskap och kompetens som behövs för att bedriva en effektiv tillsyn. Första steget är att säkerställa att anställda vid miljökontoret har den kompetens och utbildning som krävs för arbetet. Kompetensutveckling för personalen sker också kontinuerligt genom utbildningar, seminarium och erfarenhetsutbyte med

33 andra aktörer. Miljökontorets medarbetare deltar även i olika nationella och regionala projekt för att upprätthålla och vidareutveckla sin kompetens. Förutsättningar för verksamheten På miljökontoret arbetar 11 personer med allt från handläggning, tillsyn, kontroll utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftningen till att hålla politiker, tjänstemän, företag och kommuninvånare informerade om vad som händer inom området. Av de 11 personerna är det 5 som arbetar heltid under Det är framför allt fackligt arbete, föräldraledighet och sjukskrivning som ligger bakom att flera av kontorets medarbetare arbetar deltid. Arbetsfördelningen inom de olika områdena är fördelad enligt redovisningen nedan. En tjänst beräknas motsvara ca 1000 h tillsyn/kontroll. Förvaltningschef miljö och bygg: 0,5 tjänster (ca 500 h) Livsmedelshandläggning: 1,2 tjänster (ca 1200 h) Hälsoskyddshandläggning: 0,7 tjänster (ca 700 h) Miljöskyddshandläggning: 5,75 tjänster (ca 5750 h) Administration: 0,3 tjänster (ca 300 h) Den tid som är beräknad för de olika områdena innefattar allt som har med tillsynen att göra såsom besök, inläsning, skrivelse, vidareutbildningar, telefonsamtal, beslut, administration mm. Övergripande arbete (ca 300 tim) Avser arbete med olika typer av remisser, information och rådgivning, obefogade klagomål och liknande. Hälsoskydd (ca 700 tim) Från och med 2008 är följande verksamheter anmälningspliktiga: Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. Under 2014 har årliga avgifter för undervisningslokaler införts. Taxa för hälsoskyddsverksamheter antogs av fullmäktige 2013 och beslut om årlig avgift fattades under 2014 för alla undervisningslokaler. Då årliga avgifter införts kommer varje år ett tiotal objekt att besökas, och detta påbörjades under De verksamheter som uppvisade störst brister under tillsynskampanjen 2010/2011 besöktes under förra året och under 2015 kommer ytterligare 9 objekt att besökas. Tillsynen som påbörjades under 2014 fokuserade på verksamheternas egenkontroll och även under 2015 kommer undervisningslokalernas egenkontroll att stå i fokus.

34 Under 2014 genomfördes även ett projekt inom hälsoskyddsområdet som fokuserade på egenkontrollsarbetet för fastighetsägare till flerbostadshus. Uppföljning av tillsynsbesök samt arbetet med de mindre verksamheter som inte ska besökas kommer att fortsätta under början av Under 2015 kommer arbetet med att besluta om årlig avgift för anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter att fortsätta. Bland annat kommer bassängbaden i kommunen att besökas och få beslut om årlig avgift. Förutom detta arbete och det fortsatta arbetet med tillsyn på undervisningslokaler samt uppföljning av projektet med fastighetsägares egenkontroll kommer hälsoskyddshandläggningen främst utgöras av nya anmälningar och klagomål. Antalet inkomna anmälningar beräknas bli ca 4 medan antalet klagomål som är hälsoskyddsrelaterade beräknas bli ca 30 under Miljömål: Giftfri miljö, Säker strålmiljö Tobak (50 tim) I kommunen finns 23 anmälda verksamheter som saluför tobaksvaror. Tillsynen för dessa ansvarar miljö- och byggnadsnämndens miljökontor för men tillsynen utförs av handläggare på Lidköpings kommun genom samverkansavtal. Tillsyn utförs varje år. Miljömål: Frisk luft Receptfria läkemedel I kommunen finns 17 anmälda verksamheter som saluför receptfria läkemedel. Tillsynen för dessa ansvarar miljö- och byggnadsnämndens miljökontor för men tillsynen utförs av handläggare på Lidköpings kommun genom samverkansavtal. Tillsyn kommer att utföras Vid eventuella brister vid tillsynen rapporteras dessa till läkemedelsverket. Miljömål: Giftfri miljö Miljöskydd (5775 timmar) Miljöskyddshandläggningen omfattar flera stora områden. Redovisning av tillsynsarbetet inom miljöskyddsområdet kommer därför att delas in i ett antal underområden. Miljöfarlig verksamhet (ca 1400 tim) Tillsynen av kommunens miljöfarliga verksamheter är viktig bland annat för att kontrollera att verksamheternas egenkontroll följs. Brister i egenkontrollen ökar risken för utsläpp till luft, mark och vatten samt störande buller. Under 2015 kommer tillsynen på kommunens tillståndspliktiga verksamheter (B-objekt) respektive anmälningspliktiga verksamheter (C-objekt) att utföras i enlighet med tidigare beslutat tillsynsintervall. Förutom den ordinarie tillsynen kommer även ett antal U-objekt att besökas. Under 2014 har kommunens biltvättar prioriterats och detta arbete kommer att fortsätta under Senast den 1 oktober 2015 ska alla biltvättar klara kraven i policyn som antagits av kommunen. Under de senaste åren har antalet klagomål gällande skrotupplag och skrotbilar ökat i kommunen. Under 2014 påbörjades ett projekt där tillsyn ska genomföras på icke-anmälda skrotupplag i

35 kommunen. Några av de största och mest kända skrotupplagen i kommunen har besökts under 2014, och arbetet med dessa verksamheter kommer att fortsätta under Även hanteringen av skrotbilar i kommunen kommer att inkluderas. Miljömål: Samtliga mål utom Storslagen fjällmiljö Översikt - Miljöfarlig verksamhet (ej lantbruk och vindkraft) Typ av verksamhet Totalt antal verksamheter Antal besök/tillsyn B-objekt 7 7 C-objekt U-objekt Ca 40 Lantbruk (ca 700 tim) Vara kommun ligger mitt på Västgötaslätten med mycket lantbruksverksamheter som följd. I kommunen finns ca 250 registrerade lantbruksverksamheter varav ca 40 är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Under 2015 kommer ordinarie tillsyn att utföras på B- respektive C-verksamheter i enlighet med tidigare beslutat intervall. B-verksamheterna besöks normalt vart annat år och C-verksamheterna vart tredje år. Under de senaste åren har projektinriktad tillsyn på kommunens U-verksamheter skett och under 2014 besöktes ca 85 U-verksamheter inom ramen för projektet. Alla U-verksamheter inom lantbruk har nu besökts och projektet kommer att slutredovisas under våren Under 2015 kommer istället ett löpande tillsynsarbete på U-objekt inom lantbruk att påbörjas, där alla verksamheter ska besökas vart 4-5 år kommer ca 35 U-objekt att besökas. Miljömål: Ingen övergödning, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap Översikt lantbruk Typ av verksamhet Totalt antal verksamheter Antal besök/tillsyn B-objekt 10 4 C-objekt U-objekt Kemiska produkter Tillsyn av kemiska produkter sker normalt vid tillsyn av miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Under 2015 kommer det inte att bedrivas någon tillsyn som riktas särskilt mot kemiska produkter, utan denna tillsyn kommer att ske inom ramen för tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Under året beräknas nämnden också fatta ca 6 beslut om dispens för spridning av bekämpningsmedel inom de kommunala vattenskyddsområdena. Miljömål: Giftfri miljö

36 Förorenade mark/områden (600 Tim) Förorenade områden som sanerats och föroreningar som lämnats kvar är viktig information inför framtiden. Det är också viktigt att en verksamhetsutövare som kan ha orsakat att mark eller material blivit förorenat utreder detta och ser till att sanering sker om så behövs. Exempel på ärenden som kan komma in kontinuerligt under året är när verksamheter läggs ner, avyttras eller ändrar inriktning. Utredningar kan då komma att utföras för att visa att marken inte är förorenad. Är marken förorenad ska sanering utföras. Utöver inkomna ärenden kommer miljökontoret under 2015 att fortsätta arbetet med kommunens förorenade områden. Detta arbete påbörjades under 2014, genom att de verksamheter som klassats in i riskklass 1 enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden), dvs. sågverken, prioriterades. Eftersom sågverken är C-objekt sker en stor del av arbetet inom ramen för det ordinarie tillsynsarbetet. Under 2014 har arbetet med provtagningsplan och provtagning pågått på ett av sågverken och detta arbete kommer att fortsätta under Nämnden kommer även att gå vidare med det andra sågverkets anmälan och i enlighet med det beslutet kommer verksamheten att behöva undersöka föroreningar inom sitt verksamhetsområde. Under 2014 har även ett arbete påbörjats med att få till stånd sanering av de tre kemtvättar som legat i Vara kommun. Detta arbete sker delvis i samarbete med länsstyrelsen, som åtagit sig att göra ansvarsutredningar. Arbetet med åtgärder och sanering drivs dock av nämnden och kommer att fortsätta under Ett annat arbete som påbörjades under 2014 gäller tillsyn på icke-anmälningspliktiga skrotupplag i kommunen, där de största och mest kända upplagen besökts först. Detta arbete är en del i ett informations- och tillsynsprojekt för att förbättra hanteringen av skrotupplag och skrotbilar i kommunen. Arbetet kommer att fortsätta under 2015, genom att ytterligare skrotupplag besöks och projektet kommer även att inkludera hanteringen av skrotbilar i kommunen. Hela projektet är en del i arbetet med förorenade områden, dels genom att identifiera befintliga riskområden och dels genom att förebygga framtida förorening. Under 2014 har de sista objekten sanerats inom ramen för fonden SPIMFAB (SPI Miljösaneringsfond AB). Under 2015 kommer arbetet med nedlagda deponier i kommunen att påbörjas. Miljömål: Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet Enskilda avlopp och avloppssamordning (ca 2500 tim) Miljö- och byggnadsnämnden arbetar sedan ett antal år tillbaka med ett avloppsprojekt där kommunens mål är att alla enskilda avlopp ska uppfylla de lagkrav som ställs senast Kommunen har ca 3000 enskilda avlopp i kommunen och fortfarande uppfyller en stor andel av dessa inte kraven som ställs på rening. Ca en tredjedel beräknas uppfylla kraven på rening antingen genom att de installerat ett enskilt avlopp eller via anslutning till kommunens VA-nät. Målsättningen med att alla enskilda avlopp ska uppnå lagkraven senast 2015 inte att uppnås. Miljö- och byggnadsnämnden antog med anledning av detta en ny tidplan under För att nå målet har ett stort antal fastighetsägare fått föreläggande om förbud, vilket innebär att de haft en viss tid på sig att vidta åtgärder på sitt avlopp. Under 2014 förenades föreläggande om förbud

37 med vite redan i första steget, och detta arbete kommer att fortsätta under Åtgärdstakten kommer även att ökas genom att fler förelägganden än tidigare skickas ut och under 2015 kommer nämnden att skicka ut ca 300 nya vitesförelägganden till grupper runt om i kommunen. Områdena som prioriterats har främst legat inom Afsåns avrinningsområde med anledning av den dåliga status som råder i delar av avrinningsområdet. Under 2015 kommer arbetet att fortsätta genom att även Lidans avrinningsområde prioriteras och arbetet kommer främst att fortsätta in den sydöstra delen av kommunen. Innan vitesföreläggandena skickas kommer de berörda fastighetsägarna att bjudas in till ett informationsmöte om enskilda avlopp och möjligheten att ansluta kommunalt. Vid mötet kommer fastighetsägarna även att få information om att beslut om föreläggande med vite kommer att fattas ca 12 månader efter mötetstillfället, om tillståndsansökan inte kommit in innan dess. Denna rutin har ändrats för att möjliggöra att åtgärder genomförs utan att föreläggande behöver skickas. Informationsmötet sker inom ramen för avloppssamordning, där handläggarna även kan ge visst stöd och hjälp i att hitta gemensamma lösningar. Även representanter för kommunens tekniska enheter brukar delta på mötena. Under 2015 kommer informationsmöte att ske vid ett tillfälle under året. Förelägganden med vite kommer därför att skickas vid ett tillfälle under året. Under 2015 kommer två informationsmöten att hållas, men bara en omgång förelägganden med viten kommer att skickas. Delar av arbetet under våren 2015 kommer istället att ägnas åt LEAN-arbete vad gäller rutiner och metoder kring det fortsatta åtgärdsarbetet. På sikt kommer detta göra arbetet mer effektivt och lättare att överblicka. Under hösten 2015 kommer också ett större område att vara aktuellt för föreläggande med vite, ca 300 fastighter, dvs. fler än tidigare år. Nämnden beräknar dessutom handlägga omkring 200 nya tillstånd för enskilda avlopp Miljömål: Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet Värmepumpar (ca 150 tim) Vid installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs en skriftlig anmälan (ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområdena). Antalet anmälda värmepumpar har ökat under de senaste åren då många väljer att konvertera från framförallt oljeoch eluppvärmning. Under 2014 anmäldes ca 65 ärenden och under 2015 beräknar vi handlägga ytterligare ca 65 värmepumpsärende. Miljömål: Begränsad klimatpåverkan Köldmedier (ca 100 tim) Kontroll av köldmedia ska ske enligt gällande lagstiftning. Det innebär att en årlig rapport ska lämnas in till tillsynsmyndigheten om den sammanlagda mängden köldmedia överstiger 10 kg. Sammanlagt finns ca 60 rapporteringskyldiga anläggningar i kommunen. Under 2014 har de verksamheter som omfattas av rapporteringskravet, och som inte redan omfattades av årlig tillsynsavgift (B- och C- verksamheter), fått beslut om årlig avgift. Nämnden kommer att granska den årliga rapporteringen som inkommer under 2015.

38 Miljömål: Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt Avfall (ca 150 tim) Nämnden beräknas handlägga ca 50 ansökningar om uppehåll i sophämtning och förlängt hämtningsintervall samt 5-10 slamdispenser. Tillsyn av avfallshantering sker i övrigt normalt sett inom ramen för tillsynen av miljöfarlig verksamhet och lantbruk. Miljömål: Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet Vindkraft (175 tim) Antalet ärenden med beslut rörande vindkraft utifrån miljöbalken har minskat kraftigt de senaste åren. Det finns heller ingen anledning att tro att ärendeflödet kommer att öka under 2015, med anledning av försvarsmaktens stoppområde som ligger över stora delar av Vara kommun. Under 2014 har tillsyn påbörjats på de vindkraftverk som finns uppförda i kommunen. Tillsynen har fokuserat på att begära in och granska eventuella bullermätningar samt redovisning av egenkontroll. Detta arbete kommer att fortsätta under Under 2014 har de vindkraftverk som finns uppförda i kommunen fått nya klassningsbeslut, tillsammans med beslut om årlig avgift. I samband med dessa beslut har även tillsyn av verken påbörjats. Arbetet med att besluta om nya klassningar på de uppförda verken samt beslut om årlig avgift kommer vidare att påbörjas under Miljömål: God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan Strandskydd Strandskyddsproblematiken i kommunen är liten. De vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelserna är svårtillgängliga och det är inte speciellt vanligt att marken intill vattendragen tas i anspråk. Nämnden beräknas handlägga 1-3 strandskyddsärenden under Tillsynen enligt dessa bestämmelser kommer att prioriteras ned. Miljömål: Ett rikt växt- och djurliv, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker Projekt; miljö- och hälsoskydd Under 2014 har projektet med att besöka alla kommunens U-objekt inom lantbruk att avslutats. Alla U-objekt ska därmed ha besökts. Under 2014 har miljökontoret drivit ett informations- och tillsynsprojekt inriktat mot fastighetsägare till flerbostadshus. I projektet har fastighetsägare informerats om kraven som ställs enligt miljöbalken och vilka skyldigheter de har som verksamhetsutövare. Detta har skett via informationsutskick, informationsmöte och tillsynsbesök. Vid tillsynen arbetade 7 handläggare med projektet och ca besök gjordes. Uppföljning av tillsynsbesök samt arbetet med de mindre verksamheter som inte besökts, kommer att fortsätta under början av Under de senaste åren har antalet klagomål gällande skrotupplag och skrotbilar ökat i kommunen. Miljökontoret påbörjade under 2014 en informations- och tillsynskampanj för att förbättra hanteringen av skrot och skrotbilar inom kommunen. I projektets första steg har tillsyns genomförts på icke-anmälda skrotupplag i kommunen, där de största och mest kända upplagen besöktes först.

39 Projektet kommer att fortsätta under 2015, genom att ytterligare skrotupplag besöks. Projektet kommer även att inkludera hanteringen av skrotbilar i kommunen. Kontrollplan Livsmedel (1400 tim) Livsmedelskontrollen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intressen. Kontrollen innebär bland annat att olika smittskyddsutbrott som t ex. salmonella kan förhindras. Alla verksamheter som är berörda av livsmedelslagstiftningen är riskklassade och det är denna riskklassning som ligger till grund för kontrollplaneringen. Nämndens målsättning är att alla verksamheter i riskklass 3 och 4 normalt ska besökas två gånger per år. Undantag kan ske om revision sker, då görs bara ett besök det året. För riskklass 5 och 6 ska besök ske en gång per år, även här kan undantag ske vid revision. För riskklass 7 och 8 ska besök ske minst vart tredje år. Med denna utgångspunkt kommer inspektionerna att fördelas i enlighet med tabellen nedan. Översikt livsmedel Gruppindelning Antal verksamheter Antal besök Riskklass Riskklass Riskklass Riskklass Riskklass Riskklass Vattenverk Den kontrolltid som är beräknad för varje verksamhet grundar sig i Livsmedelsverkets modell för riskklassning. Inspektionerna genomförs vanligtvis utan förvarning med checklistor som underlag. Checklistorna innehåller standarddelar samt eventuella projektinriktningar. Allt material registreras i kommunens ärendehanteringssystem, MiljöReda, och är vanligtvis offentliga handlingar. Här finns alla verksamheter registrerade. Provtagning av livsmedel sker vanligtvis i projektform eller vid misstanke om matförgiftning. Livsmedelskontrollen utförs framförallt av två handläggare och beräknas för 2015 till 1,2 tjänster. Förutom de två handläggarnas tid beräknar nämnden lägga 0,2 tjänst ytterligare på livsmedelskontrollen i form av administratör och chef. Kontrollen av kommunens dricksvattenanläggningar kommer också att prioriteras under Miljömål: Giftfri miljö

40 Aktuella planer Röd text = planer där arbete pågår nu PLANBENÄMNING, ANSVARIG NÄMND BESLUT PLANBESKED, DATUM BESLUT PROGRAM, SAMRÅDTID BESLUT SAMRÅD, SAMRÅDSTID BESLUT GRANSKNING, UTST.TID BESLUT ANTAGANDE, DATUM BESLUT ANTAGANDE KF, DATUM LAGA KRAFT enl. KUNGÖRELSE DATUM ÖVERSIKTLIGA PLANER DETALJPLANER 2013 Del av Vara 36:1, kv Pinjen Mbn Mbn 8/ Mbn 201/ Mbn 68/ överklagat Del av Vara 31:1, Stora Torget Ks Ksau 22/ Ksau 56/ Ksau 88/ Ksau 30/ KF 13/ (återremiss) Överklagad st överklaganden Ksau 174 /13 Ksau 48/14 KF 33/14 Överklagad MmD dom p :6 1 st överklagande överklagad MmÖD 1-6 mån till beslut om prövningstillstånd MmÖD Ej beviljat prövningstillstånd 1

41 Dpl för Plåtslagaren i Vara Ksau 86/13 Ksau 87/13 Ksau Ksau 2/14 KF 4/14 Ksau Dpl för Stora Jungatorp 1:11 Mbn 112/13 Mbn 209/13 Mbn 3/14 Mbn Dpl för Lagerhuset 6 Mbn 210/13 Mbn 211/13 Mbn 1/14 Mbn Ändring Dpl Herregården 3:42 m.fl., Tråvad 3:38 Mbn 213/ Mbn 214/ Mbn 28/ Dpl Kedum 3:21 Mbn 248/13 Mbn 249/13 Mbn 29/14 Mbn Dpl Korsbacka 1:23 Mbn 4 /14 Mbn 68/14 Mbn Mbn Pausad på begäran Dpl Skrivaren 5 Mbn 6/14 Mbn 7/14 Mbn 30 /14 Mbn Mbn /14 (nytt antagande) 2

42 Kastanjen 14 Mbn 105/ Harren 3 och 4 m.fl. Mbn Mbn 129/ Mbn 197/ Mbn 175/ Mbn Lagerhuset 6 Mbn avbruten av sökanden före nämnd) Iden 18 Mbn Kullen 1 Mbn Kv Välten Ksau 81/ Mbn 153/ Mbn Mbn 196/ Mbn Elisgården Mbn 3

43 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2015 Beredning Onsdag 7 januari Nämnd Fredag 23 januari Onsdag 04 februari Onsdag 4 mars Onsdag 8 april Onsdag 6 maj Onsdag 3 juni Onsdag 19 augusti Onsdag 16 september Tisdag 07 oktober Onsdag 25 februari Onsdag 25 mars Fredag 24 april Onsdag 20 maj Onsdag 17 juni Onsdag 2 september Onsdag 30 september Onsdag 21 oktober Onsdag 4 november Onsdag 18 november Onsdag 2 december Onsdag 16 december POSTADRESS BESÖKSADRESS TEL VÄXEL E-POST HEMSIDA Vara kommun St Torget VARA VARA

44 Ärendelista Sida 1 Urval: Åtgärdstyp= BESLUT, Avdelning = POB,MOH Utskriven av: MINNA, Avdelning: MOH, Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening / Rubrik Arkivplats Fastighet P H 235 MINIH BESLUT Patrik Krall MBN 10 Ansökan om bygglov, nybyggnad garage och förråd Beslut MBN 10, KEDUM 6: U H 235 GÖRLÖ BESLUT Vara kommun B 031 Tillbyggnad av förskola Startbesked samt fastställande av kontrollplan VEDUM 7: B H 534 LINBJ BESLUT Suzanne Ing-Mari Kühnel M 0054 Ansökan om uppehåll sophämtning, dödsbo Beslut, uppehåll SÄLEN U H 237 GÖRLÖ BESLUT Anders Jonsson B 030 Installation av eldstad Startbesked samt fastställande av kontrollplan ÖNUM 2: P H 514 LINAL BESLUT Carlsson & Persson Skogstjänst AB Klagomål angående flislager Beslut MBN 18, Välaslätten 1: P 221 CARJ BESLUT NIEMINEN, TOIVO VELI ANTERO Tillsyn, ovårdad fastighet - tomt Beslut MBN 11, OXELN P 221 CARJ BESLUT ERIKSSON, EVA KRISTINA MARY Tillsyn, ovårdad fastighet - tomt Beslut MBN VEDUM 46:1

45 Ärendelista Sida 2 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH P H 221 SANLA BESLUT Niklas Johansson Ovårdad tomt Beslut MBN 13, Orren P H 522 LINAL BESLUT Bitterna Bygdegårdsförening Ansökan enskilt avlopp Beslut MBN KARLA 7: P H 522 LOTSC BESLUT Tore Ternell Ansökan om förlängd åtgärdstid Beslut MBN 16 BITTERNA-TUBBETORP 4: U H 236 GÖRLÖ BESLUT Karl Olof Härling/ dödsbo B 032 Rivningsanmälan Startbesked samt fastställande av rivningsplan ATTORP 1: U A 235 GÖRLÖ BESLUT Svegeråsens JSK B 033 Nybyggnad av skjuthall, tillbyggnad av förrådsbyggnad samt ombyggnad av skjuthall och klubbhus. Slutbesked ULVSTORP 7: V 522 LOTSC BESLUT Kent Svensson M 0057 Beslut, föreläggande enskilda avlopp Beslut, föreläggande med vite ÖNUM 5: E A 235 SANLA BESLUT Trafikverket gm Scanmast AB P 004 Nybyggnad av telemast Beslut om reviderad kontrollplan HÅKANTORP 7: H 522 LOTSC BESLUT Fredrik Haglund M 0058 Beslut, föreläggande enskilda avlopp Beslut, föreläggande med vite HORSHAGA 2:13

46 Ärendelista Sida 3 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH U A 235 GÖRLÖ BESLUT Jungs Friskola Ekonomiska förening B 035 Tillbyggnad av förskolebyggnad Slutbesked JUNG 2: B H 522 LOTSC BESLUT Anita och Bengt Karlsson M 0056 Tillsyn minireningsverk Beslut om avgift GRUVAD 2: B H 522 MATHU BESLUT Tage Svensson och Gunilla Berg M 0055 Ansökan enskilt avlopp Beslut, markbädd ÖSTERBITTERNA 10: B H 530 LOVHO BESLUT Daniel Björndahl M 0061 Tillsyn Lantbruk Beslut om avgift LÄNGJUM 5: U H 235 ULNO BESLUT Lennart Viktorsson B 036 Ombyggnad av kedjehus - uterum Vara-modellen./UN BRAXEN U H 235 ULNO BESLUT Lennart Viktorsson P 006 Ombyggnad av kedjehus - uterum Beslut om bygglov för inglasat uterum BRAXEN U H 235 ULNO BESLUT Thomas Cartemo P 005 Nybyggnad av garage Beslut om bygglov för nybyggnad av garage VÄSTERBITTERNA 2: E A 534 LINBJ BESLUT Anna Lundgren M 0060 Ansökan om miniservice Beslut HINSTORP 1:55

47 Ärendelista Sida 4 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH E A 523 MAJO BESLUT Dick och Camilla Wadlin M 0059 Anmälan om installation av värmepump Beslut BALJERED 1: U H 235 GÖRLÖ BESLUT Andreas Nilsson B 037 Nybyggnad, garage i Flygelbyggnad Slutbevis LUNDBY 3: U H 235 ULNO BESLUT Trafikverket genom Scanmast AB P 008 Nybyggnad av mast och teknikhus Beslut om avgift MYREBERG 1: U A 235 ULNO BESLUT Trafikverket gm Scanmast AB P 007 Nybyggnad av telemast Beslut om avgift HÅKANTORP 7: A 534 LOTSC BESLUT Anita och Bengt Karlsson M 0063 Ansökan om om förlängt hämtningsintervall, dispens på årlig tömning Beslut TORESTORP 1: U A 235 GÖRLÖ BESLUT Vedums AIS B 038 Om- och tillbyggnad av omklädningspaviljong - idrottsanläggning Slutbevis VEDUM 2: B H 522 MATHU BESLUT Ingemar Hurtig M 0065 Beslut om föreläggande, enskild avloppsanläggning Beslut, föreläggande HORNBORGA 4: B H 424 LOTSC BESLUT Ulla Sköld M 0064 Enskild avloppsanläggning - anmälan Beslut, föreläggande GROSSGÅRDEN 1:8

48 Ärendelista Sida 5 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH U A 235 GÖRLÖ BESLUT Vara Bostäder AB B 039 Ombyggnad balkonger Slutbesked BONDEN U H 235 GÖRLÖ BESLUT Svante Brink B 040 Ombyggnad av missionshus, ändrad planlösning. Startbesked samt fastställande av kontrollplan VALEBERG 3: H 514 LOTSC BESLUT John Freddy Ekström M 0067 Klagomål angående skällande hundar Beslut HELJEVED 1: E H 522 MATHU BESLUT Anders Glaas M 0066 Ansökan enskilt avlopp Beslut, BDT BORGA 2: E H 424 LINAL BESLUT Fredrik Andersson och Malin Svantesson M 0069 Enskild avloppsanläggning - tillstånd Beslut VÄSTERVÅNGA 19: E A 534 LINBJ BESLUT Göran Malmström M 0068 Ansökan om nedsatt hämtningsfrekvens Beslut ÖTTUM 8: U A 235 GÖRLÖ BESLUT Lars Gezelius B 043 Tillbyggnad - enbostadshus Slutbevis LUNDBY 12: V 522 LOTSC BESLUT Josef Greiner M 0070 Beslut, föreläggande enskilda avlopp Beslut, föreläggande med vite ÖNUM 1:24

49 Ärendelista Sida 6 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH U A 235 GÖRLÖ BESLUT Lars Gezelius och Christina Carlson B 042 Ansökan om bygglov, nybyggnad av spannmålssilo Slutbesked LUNDBY 12: U H 235 ULNO BESLUT Bildelen Nordström i Vara AB Nybyggnad av parkering, tidsbegränsat bygglov t.o.m Förslag till beslut BMN OBS! Arbetsmaterial./UN OXELN U 235 ULNO BESLUT Peter Larsson P 009 Tillbyggnad av fritidshus Beslut om bygglov för tillbyggnad av fritidshus Österbitterna 7: E A 235 SANLA BESLUT Trafikverket gm Scanmast AB B 041 Nybyggnad av telemast Slutbesked HÅKANTORP 7: E A 237 SANLA BESLUT Berzada Basic B 044 Installation av kassett i befintlig eldstad Slutbesked DUVHÖKEN U 235 ULNO BESLUT Frida Nilsson Ändrad användning från butik til café/restaurang Beslut till beslut om avsteg från tillgänglighetskrav MBN OBS! Arbetsmaterial. VEDUM 2: B 522 MATHU BESLUT Claes Karlsson M 0075 Ansökan enskilt avlopp Beslut, markbädd BITTERNA-ÅSA 1: B H 551 NIKP BESLUT Önums friskola och förskola M 0071 Registrering av livsmedelsanläggning ÖNUM 17:1

50 Ärendelista Sida 7 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH E A 523 MAJO BESLUT Anders Eliasson M 0073 Anmälan om installation av värmepump Beslut BORGA 15: B H 522 MATHU BESLUT Raimo Nyström M 0077 Ansökan enskilt avlopp Beslut, minireningsverk TRÅVAD 6: H 551 NIKP BESLUT Solgårdens förskola och fritidshem M 0074 Registrering av livsmedelsanläggning EDSVÄRA 5: B H 523 LINAL BESLUT VARA KOMMUN M 0072 Anmälan om installation av värmepump Beslut VEDUM 7: B H 417 LINAL BESLUT Svegeråsens jaktskytteklubb M 0078 Miljöbalken 9 kap 6 - anmälan Beslut om avgift ULVSTORP 7: U H 235 GÖRLÖ BESLUT Kent Nydenfeldt B 045 Ändring av garagetak Slutbevis LANDSFISKALEN B H 522 LINAL BESLUT Bitterna Bygdegårdsförening M 0079 Ansökan enskilt avlopp Beslut om avgift KARLA 7: U H 235 GÖRLÖ BESLUT Vara kommun B 046 Ombyggnad - vårdcentral Slutbesked med brister ASPEN 7

51 Ärendelista Sida 8 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH E H 235 SANLA BESLUT Levene Boulklubb B 047 Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vindskydd till och med Startbesked LEVENE 1: E A 235 SANLA BESLUT Vara kommun B 048 Tillbyggnad förskola Slutbevis LEVENE 1: B H 522 LINAL BESLUT Claes Green M 0082 Tillsyn minireningsverk Beslut om avgift FALEBERG 6: B H 522 LINAL BESLUT Claes Green M 0083 Tillsyn minireningsverk Beslut om avgift FALEBERG 6: U H 235 ULNO BESLUT Christian Grehn Tillbyggnad av garage/carport Förslag till beslut MBN OBS! Arbetsmaterial!/ UN FJÄLLRIPAN E H 832 CARJ BESLUT JK 10 IF Ö 002 Lotterier, registrering Beslut om regisrering AAL U H 235 ULNO BESLUT Varafast AB B 049 Fasadändring Varamodellen B 049/UN Grimman U H 235 ULNO BESLUT Varafast AB P 011 Fasadändring Beslut om bygglov för fasadändring. Grimman 2

52 Ärendelista Sida 9 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH B H 551 NIKP BESLUT Vara Sportklubb M 0081 Registrering av livsmedelsanläggning VARA 25: U A 235 GÖRLÖ BESLUT Vara kommun B 053 Nybyggnad, enbostadshus, Utslussningsbostad Slutbevis HALVÅS 6: U A 235 GÖRLÖ BESLUT Janne Svensson B 050 Nybyggnad - Enbostadshus Slutbevis Borga 20: U A 235 GÖRLÖ BESLUT Magnus Eriksson B 051 Ändrad användning - från lager till lägenhet Slutbesked ANDEN H 522 LOTSC BESLUT Rune Kjellander M 0085 Tillsyn minireningsverk Beslut, föreläggande VÄSTERVÅNGA 14: U H 235 GÖRLÖ BESLUT Thomas Cartemo B 054 Nybyggnad av garage Startbesked samt fastställande av kontrollplan VÄSTERBITTERNA 2: A 551 NIKP BESLUT Klas Larsson M 0084 Registrering av livsmedelsanläggning SLÄTTÅS 1: E H 237 SANLA BESLUT Johannes Lundén B 052 Installation av skorsten, rökkanal Startbesked samt fastställande av kontrollplan Kaparen 1

53 Ärendelista Sida 10 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH U H 235 GÖRLÖ BESLUT John Fahlgren o Elin Andersson B 055 Tillbyggnad - Enbostadshus Slutbesked Interimistiskt LEVENE 1: U A 235 GÖRLÖ BESLUT Tråvad Produkter B 056 Nybyggnad- industri- och lagerbyggnad Slutbesked TRÅVAD 3: U 234 GÖRLÖ BESLUT Vara kommun, tekniska service enheten B 058 Rivning av skolbyggnad Slutbevis LEVENE 4: B H 424 CARJ BESLUT Maths Larsson M 0087 Tillsyn, enskilt avlopp Beslut, föreläggande med vite ÖNUM 2: B H 522 MATHU BESLUT Jan-Åke Andersson M 0086 Ansökan enskilt avlopp Beslut, föreläggande RANGELTORP 1: E H 235 SANLA BESLUT Varaslättens Lagerhus B 057 Tillbyggnad av siloanläggning Startbesked samt fastställande av kontrollplan LAGERHUSET H 522 LOTSC BESLUT SCHULZE, VIOLA BIRGITTA M 0088 Beslut, föreläggande enskilda avlopp Beslut, föreläggande med vite ÖNUM 2: U 235 GÖRLÖ BESLUT Vara kommun, tekniska service enheten B 059 Skola och idrottshall Slutbevis LEVENE 4:1

54 Ärendelista Sida 11 Urval: Åtgärdstyp = BESLUT, Avdelning = POB,MOH U 237 GÖRLÖ BESLUT Levene Arena AB B 060 Nybyggnad Idrottshall Slutbesked LEVENE 4: U H 235 GÖRLÖ BESLUT Kloma KB B 063 Nybyggnad industribyggnad Slutbesked Interimistiskt REPARATÖREN 3 81 ar utskrivna

55 Underrättelse om förrättning Datum Ärendemening På delegation paragraf i delegeringssordningen Avstyckning från Torsgården 3:2 Jonas Hägg Beslut enligt 3.4 av ersättare för SA kompletteras med fastighetsreglering berörande Torsgården 2:5 och 3: Fastighetsreglering berörande Jonas Hägg Beslut enligt 3.4 av ersättare för SA Disarås 1:2 och Vånga-Entorp 1:2 samt avstyckning från Vånga-Entorp 1: Avstyckning från Kedum 21:1 (inkl Jonas Hägg Beslut enligt 3.4 av ersättare för SA yttrande från miljöenheten) Fastighetsreglering berörande Bäck Jonas Hägg Beslut enligt 3.4 av ersättare för SA 1:2 och Lanna 1:17 samt avstyckning från Lanna 1: Fastighetsreglering berörande Jonas Hägg Beslut enligt 3.4 av ersättare för SA Toltorp 1:1 och öttum 1: Avstyckning från Torsgården 3:2 samt fastighetsreglering berörande Torsgården 2:5 och 3:2 Jonas Hägg Beslut enligt 3.4 av ersättare för SA

56 Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2015 Beredning Onsdag 7 januari Nämnd Fredag 23 januari Onsdag 04 februari Onsdag 4 mars Onsdag 8 april Onsdag 6 maj Onsdag 3 juni Onsdag 19 augusti Onsdag 16 september Tisdag 07 oktober Onsdag 25 februari Onsdag 25 mars Fredag 24 april Onsdag 20 maj Onsdag 17 juni Onsdag 2 september Onsdag 30 september Onsdag 21 oktober Onsdag 4 november Onsdag 18 november Onsdag 2 december Onsdag 16 december POSTADRESS BESÖKSADRESS TEL VÄXEL E-POST HEMSIDA Vara kommun St Torget VARA VARA

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27

Tillsynsplan 2014. Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Dnr: VoO.2014.0051 1 (6) 2014-01-27 Vård och Omsorg Anette Borglin Tillsynsplan 2014 Plan för Eslövs kommuns tillsyn över servering av alkoholdrycker och folköl enligt alkohollagen, tobaksförsäljning enligt

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 42 50 42 Delegationsredovisning. 43 Kurser. 44 Sammanställning av inkomna medddelanden. 45 Ansökan om bygglov för skärmtak över

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun

tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Ljusdals Kommun tillsynsplan över försäljning av alkoholdrycker enligt alkohollagen samt tobaksförsäljning enligt tobakslagen i Ljusdals kommun Gäller från och med 2015-01-01 ljusdal.se Alkohollagen är

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.20-15.55 Ajournering: kl. 15.00-15.10 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer