Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland"

Transkript

1 Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland Åsa Jardeby, Roger Nordman, Oskar Räftegård SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut :

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Summary 5 1 Tillväxt inom området geoenergi Nya innovationer 7 2 Förslag på mål programperiod Större regional marknad för säsongslager & stora geoenergisystem Ökad forskning och innovation 9 3 Konkreta och understödjande åtgärder för att nå målen Demonstration och information om säsongslager Finansiering och affärsmodell för samverkan Forskning och innovation 11

3 3 Förord Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland är framtagen av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut inom InterReg IVC-projektet Geo.Power. Geo.Power är ett två år långt interregionalt samarbetsprojekt vars främsta syfte är att utbyta bästa praxis inom området geoenergi. Utvalda praxis har utvärderats ur teknik-, miljö-, kostnads- och legala perspektiv gällande deras reproducerbarhet inom olika regioner. Under projektets gång har även en kunskapsbas bildats från de bästa förslagen inom de deltagande regionerna som även kan verka som underlag till framtida referensverk efter att projektet avslutats. Till resultaten från projektet hör bland annat de för varje region framtagna handlingsplanerna samt en praktisk handbok för varje region. Projektet initierades av provinsen Ferrara i Italien och är sammansatt av departement, regioner, lokala myndigheter, universitet och FoU-organ från åtta länder (Bulgarien, Ungern, Grekland, Italien, Sverige, Estland, Storbritannien och Belgien). Dessa länder är i olika utsträckning involverade i att uppnå de europeiska politiska mål som är satta i samband med 20/20/20 Kyotoavtalet och EU:s direktiv gällande byggnaders prestanda. En stark teknisk bakgrund finns inom projektet tack vare deltagare med erfarenhet från stora EU-projekt som t.ex. Ground-Reach, GROUNDHIT, Ground-Med och LOW-BIN. Handlingsplanen för Västra Götaland ska bidra till ökad förståelse och ge förslag på hur strukturfondsmedel kan användas för att skapa tillväxt inom geoenergiområdet i den kommande strukturfondsperioden

4 4 Sammanfattning Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland syftar till att visa hur strukturfondsinvesteringar inom området geoenergi som är en svensk miljötekniksexportsuccé, är ett effektivt sätt att stimulera och öka tillväxt i Västra Götaland. Framgångsfaktorer är att fokusera strukturfondsmedlen på forskning och innovation, utveckling av små och medelstora företag, samt att stärka regionala forsknings- och utvecklingssamarbeten inom geoenergiområdet. Samtidigt kan den regionala omställningen till en förnyelsebar och energieffektiv fastighetsektor användas som drivkraft för ökad användning och utveckling av ny geoenergiteknik. Miljöteknikinnovation inom geoenergi är inget nytt i Sverige. Bergvärmepumpen är en internationell miljötekniksuccé och ett resultat av svensk statligt finansierad forskning från 1970-talet och framåt. En grov överslagsberäkning visar att den statligt finansierade forskningen har en pay-offtid på bara fyra dagar(!) i form av sänkt energiräkning för skattebetalarna. I Västra Götaland finns starka forskningsmiljöer, både SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers har internationellt ledande forskning och avancerade laboratorier. I Västra Götaland finns även ett flertal tillverkare av komponenter och system. Förslag på åtgärder i den kommande programperioden är att fortsätta med de FoU-kort som redan har hjälpt små geoenergiföretag. För det andra behövs testbäddar dels för borrhålslager och dels för geoenergi för nära-nollenergibyggnader. Testbäddar är viktiga för små företag med begränsade resurser samtidigt som de attraherar stora internationella aktörer (som sedan tidigare har ögonen på svensk geoenergiforskning). För det tredje är finansiering av projektansökningar till Horizon 2020 ett effektivt sätt att växla upp regional finansiering av forskning och innovation och att stärka det interregionala samarbetet mellan akademi, forskningsinstitut och små och medelstora företag. I förlängningen ökar detta tillgången till den europeiska marknaden där geoenergi är en tillväxtmarknad med tydlig koppling mot smarta nät, energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Den regionala marknaden för säsongslager för värme och kyla är omogen i Västsverige. Stimulering av denna marknad kan skapa arbetstillfällen, öka fastighetssektorns värdeskapande genom sänkta energikostnader, öka den regionala energieffektiviteteten, minska CO 2 -utsläpp, öka andelen förnybar energi och inte minst stödja ovan nämnda cleantechföretag med en stark, kunnig och krävande hemmamarknad. Förslag på åtgärder är oberoende utvärdering och demonstration av geoenergilager samt informations- och utbildningsinsatser. Ett av dessa initiativ bör riktas mot finanssektorn för att öka kunskap om finansiering av gröna investeringar i fastighetssektorn. En fond för gröna lån eller motsvarande kan vara en komplementerande åtgärd för att stärka den regionala geoenergimarknaden.

5 5 Summary The GEO.POWER Action Plan for Västra Götaland aims to show how investments from the European Regional Development Fund in the field of geothermal energy, a Swedish clean tech export success area, will be one of the most cost efficient ways to stimulate and increase regional growth. Key actions are to focus ERDF funding on research and innovation, the development of clean tech SMEs, strengthen regional (research) collaboration in geothermal energy, while using the regional transition to a renewable and energy efficient building sector as the driving force for this development. Clean tech innovations within the field of geothermal energy are not new in Sweden. The ground source heat pump technology was early researched and developed and the government has invested in research and promotion of heat pumps since the 1970 s. A rough calculation shows a simple pay-back of only four days (!) for all tax funded research from mid-1970 s until mid-2000 s. There are strong research institutions in the region Västra Götaland (VGR), both SP Technical Research Institute of Sweden and Chalmers University of Technology have internationally leading research in geothermal energy together with advanced laboratories. There are also several manufacturers of components and sub systems in VGR. Proposed Actions in the coming programme period are to continue with Research cheques for SMEs ; these have already helped SMEs working with geothermal energy. Secondly, test beds for borehole thermal energy storages and for geothermal energy in near zero energy buildings are prioritised. Test beds are essential for small clean tech enterprises with limited resources and also attract major international industries, which many of them already have an interest in Swedish geothermal energy research. Thirdly, finance regionally based researchers and SMEs in developing proposals/applications for research projects in Horizon 2020 (has earlier not been allowed). This will facilitate research funding and cooperation between local clean tech SMEs, research institutions and European partners. In the long run this will also facilitate access to the European market where geothermal energy still is an emerging key technology for smart grid systems. The regional market for seasonal storage for heating and cooling is still immature in VGR. Stimulating this market will create regional job opportunities, add value in the real estate sector by saving energy costs, improve regional energy efficiency, decrease CO 2 emissions, increase the share of renewable energy and not least support above mentioned clean tech enterprises with a strong and able home market. Proposed actions are independent evaluation and demonstration of existing, and new geothermal energy storages and information and training programmes. One of these initiatives should aim at the finance sector s competence in risk management of investments in seasonal storages and in development of a generic risk model. This should lead to increased funding for green investments in storages. A fund for "green loans" could be a complementary action to support the regional geothermal energy market.

6 6 1 Tillväxt inom området geoenergi Geoenergi, i Sverige mest känt i form av bergvärme är en förnybar energikälla där Sverige legat i global framkant i form av miljöteknikinnovation och omställning till förnybar energi. Bergvärmepumpen är i mångt och mycket en svensk uppfinning och den är en stor del av förklaringen till Sveriges ur internationellt perspektiv häpnadsväckande snabba omställning till förnybar energi. Den svenska marknaden för värmepumpar tog fart i mitten av 1990-talet efter tjugo år av statlig stimulans och den födde ett flertal av de fabrikat som än idag är världsledande (IVT, NIBE, Termia, Enertech, m.fl.). Värmepumpen är en av Sveriges största miljöteknikexportsuccéer genom tiderna, kanske den största. I dag är alla större tillverkare utom en uppköpta av internationella koncerner och mycket av produktionen har flyttat utomlands. Enligt Energimyndigheten 1 hämtar värmepumpar GWh/år förnybar energi från berg, luft och vatten, energi som annars hade fått köpas i form av el eller bränsle. De flesta konsumenter fick sin värme från olja eller el före omställningen vilket innebär att svenska hushåll och fastighetsägare undviker att köpa el och bränslen för mer än 15 miljarder kronor varje år räknat på ett konsument pris på 1 kr/kwh värme. All statligt finansierad forskning under åren från 1970 fram till mitten av 2000-talet betalar sig på fyra dagar (!) enligt en grov beräkning 2, som enbart inkluderat sänkta energikostnader för hushållen och t.ex. inte arbetstillfällen. Geoenergi ingår även i Sveriges nationella handlingsplan för främjande av förnybar energi enligt Direktiv 2009/28/EG. Enligt planen skall geoenergi 3 tredubblas på endast 10 år, från ca GWh år 2010 till ca GWh år Ökad användning av geoenergi i Västra Götaland skulle bidra till att uppfylla flera nationella miljömål, bl.a. begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och frisk luft. Ökad användning av geoenergi skulle även bidra till att nå i mål med Handslaget, det regionala målet om ett fossiloberoende Västra Götaland år Sverige ledande på värmepumpar, Swedish Energy Agency, ET2009:23, Slutrapport för Eff-Sys, Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem, Se tabell 11, sidan 99, Geotermisk energi (jordvärme) : 272 ktoe år 2010 och 815 ktoe år 2020

7 7 1.1 Nya innovationer Trots de enorma framgångar som nåtts med bergvärme har potentialen för andra användningsområden för geoenergi inte alls utvecklats i samma utsträckning. Hit hör bland annat större geoenergisystem så som borrhålslager och akviferlager (grundvattenmagasin) som är väl lämpade för säsongslagring av värme och kyla till kommersiella lokaler, t.ex. till köpcentrum, sjukhus, handelsplatser och stora kontorsbyggnader. Omställning av Europas bebyggelse till förnybar och energieffektiv (Direktiv2009/28/EC om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor respektive Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda) rymmer en enorm potential för nya geoenergilösningar. Det finns med andra ord god potential för nya innovationer, nya företag och på sikt nya exportmöjligheter, då hela Europas fastighetsektor inom de närmaste decennierna kommer genomgå en omfattande omvandling. Det mesta av infrastrukturen för en ny miljöteknikexportsuccé finns fortfarande kvar i Sverige. Enbart i Västra Götaland finns världsledande forskning inom geoenergi på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och på Chalmers Tekniska högskola, det finns inkubatorsverksamheter och ett flertal etablerade tillverkningsindustrier inom området. För att lyckas ta nya innovationer hela vägen till internationell succé krävs en stark och krävande hemmamarknad. I dag har bland annat Akademiska Hus och Västfastigheter investerat i stora geoenergisystem, men marknadspotentialen är väsentligt större än så i Västra Götaland. Investeringar i geoenergi skulle dessutom bidra till lokala arbetstillfällen då anläggande av geoenergisystem är en arbetskraftintensiv verksamhet. Kan hemmamarknaden dessutom kopplas till innovativa miljöteknikbolag med exportpotential kan det framtida regionala värdeskapandet bli mångfalt större.

8 8 2 Förslag på mål programperiod När denna handlingsplan skrivs har regelverk och budget för den nya programperioden ännu inte fastställts av Europeiska Kommissionen. Därefter är det Västragötalandsregionen tillsammans med Halland som i samråd med Tillväxtverket arbetar fram de regionala riktlinjerna för användning av strukturfondsmedlen. Tillväxtverket är tillsynsmyndighet, men för enskilda aktörer och institutioner är det de olika projekt som VGR kommer att driva som har störst betydelse till vad och för vem strukturfondsmedelen blir åtkomliga. Det är genom dessa projekt tillväxtmedel och resurser kommer att slussas. Exempelvis genom projekt som finansierar inkubatorsverksamhet, testbäddar eller forskningscheckar. Nedan finns förslag på delmål för geoenergi för den kommande programperioden som framtagits inom Interreg IVc-projektet Geo.Power 2.1 Större regional marknad för säsongslager & stora geoenergisystem Det finns en outnyttjad potential för stora geoenergisystem för kommersiella byggnader och områden så som köpcentrum, sjukhus, skolor, offentliga byggnader (museum, konsertlokaler, m.m.), kontorskomplex och idrottsanläggningar Regionala effekter: Ökat antal arbetstillfällen (anläggning av lager är arbetskrävande) Ökad arbetskraftskompetens (konsulter, fastighetsservice, operatörer) Ökad grön tillväxt Större hemmamarknad för lokala innovativa miljöteknikbolag Bidra till att uppfylla flera nationella miljömålen på regional nivå, bl.a. o Begränsad klimatpåverkan o God bebyggd miljö o Frisk luft Aktivitetsindikatorer inklusive mål 2 st. demonstrations- och informationsprojekt för ökad användning av geoenergi inom fastighetssektorn. 1 st. projekt med inriktning mot finansieringsformer/system av geoenergisystem. 1 st. nätverksprojekt inom utsatta områden för ökad sysselsättning inom geoenergibranschen (ev. i samverkan med socialfonden. En KY/Gymnasiekurs med inriktning förnybar energi för fastigheter, brunnsborrar kurs, eller motsvarande skulle helt kunna drivas av socialfonden) Resultatindikatorer inklusive mål Geoenergilösningar finns bland prioriterade tekniklösningar i 15 kommuner inom regionen, samt av landstinget 300 GWh ny förnybar årsproduktion energi från säsongslager 1000 MSEK investeringar i säsongslager är genomförda eller beslutade 200 MSEK/år ökat värdeskapande från installerade eller beslutade säsongslager 200 st. fler heltidssysselsatta inom geoenergi 100 st. förstudier av säsongslager gjorda av fastighetsägare 50 st. säsongslager har börjat anläggas 5 st. företag har utvecklat sin marknad inom geoenergiområdet 5 st. säsongslager är utvärderade och dokumenterade av oberoende part

9 9 2.2 Ökad forskning och innovation Sveriges historiska framgångar inom teknikutveckling och innovation inom geoenergiområdet är betydande, men det mesta är ännu ogjort. Omställningen av den Europeiska byggnadssektorn till att bli förnybar och energieffektiv, liksom den ökande andelen förnybara energikällor i elnäten skapar behov av nya, smarta och innovativa geoenergilösningar. Regionala effekter: Ökat antal kvalificerade arbetstillfällen inom forskning och utveckling Ökat antal internationella experter med koppling till Västra Götaland Ökat värdeskapande inom miljötekniksektorn Ökat antal nystartade företag Ökad innovationsvolym, inklusive ökad forskningsvolym inom miljöteknikområdet Aktivitetsindikatorer inklusive mål 3 st. projekt för (produkt/system-)utveckling där näringsliv och institut/universitet samverkar 1 st. projekt som genererar vetenskapliga artiklar 1 st. projekt innehållande patentsökning Resultatindikatorer inklusive mål 8 st. oberoende tekniska utvärderingar av ny teknik, nya produkter och/eller nydanande systemlösningar som inkluderar geoenergi 4 st. demonstrationer/fälttester av nya produkter eller av nydanande systemlösningar 2 st. nya produkter eller nya konceptlösningar tillgängliga på marknaden 2 st. beviljade patent

10 10 3 Konkreta och understödjande åtgärder för att nå målen Nedan beskrivs förslag på ett antal konkreta aktiviteter för att nå ovanstående mål. 3.1 Demonstration och information om säsongslager Demonstrations- och informationsprojekt som inkluderar studiebesök och lättillgänglig faktabaserad dokumentation av anläggningar som utvärderats av oberoende part kan öka fastighetsägares intresse och kunskap för tekniken. Fastighetsägare tar intryck och tar i betydande omfattning efter vad lokala kollegor gör och har gjort. I Västra Götaland är kunskap och erfarenhet begränsad till ett fåtal större fastighetsägare och till ett fåtal tekniska konsulter. Konkreta informationsinsatser, så som studiebesök och seminarier behöver därför genomföras, främst med inriktning mot fastighetsägare och driftpersonal/driftentreprenörer. Demonstratorer är ovärderliga i sammanhanget. I dag saknas väldokumenterade geoenergilager (borrhålslager och grundvattenmagasin) som är utvärderade med verkliga kostnader och verklig mätt energiprestanda av oberoende part. Detta behövs för att öka trovärdigheten. En bieffekt av utvärderingarna är ökad kunskap om vad som kan förbättras/optimeras vilket kan leda till nya eller förbättrade produkter och tjänster. Aktörer: Hållbar utveckling Väst, kommunala energirådgivare, branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet, etc. 3.2 Finansiering och affärsmodell för samverkan Finansierings- och affärsmodeller för säsongslager är dåligt utvecklade Finansieringslösningar för säsongslager. Ett säsongslager är en stor investering men den har i gengäld mycket lång livslängd. Riskvärdering är A och O för den typen av investering. För att göra en finansieringsanalys med någorlunda korrekt värdering av risk krävs förutom kompetens i fastighetsekonomi, även kunskap om byggnadsteknik, värmepumpande tekniker, geologi och om energimarknaderna. Genom att skapa en tvärvetenskaplig riskmodell som accepteras av såväl fastighetsägare som finansinstitut kan betydande kapital frigöras som i dag är upplåst p.g.a. felaktig och överskattad risk. Detta skulle i synnerhet underlätta för mindre fastighetsägare som kan ha svårt att finansiera en investering i ett lager. Ett komplement till ovanstående riskmodell skulle kunna vara tillgång till en grön fond för investeringar i miljötekniklösningar eller tillgång till gröna lån, t.ex. efter norsk modell. Aktörer: forskningsinstitut, handelshögskolor, större privata och offentliga fastighetsägare, finansieringsinstitut/affärsbanker och Fastighetsägarna eller annan branschorganisation.

11 Affärsmodell för närlagersystem Externa handelsplatser, mindre centrumbildningar eller lätta industriområden som består av ett flertal fastigheter och som idag saknar fjärrkyla skulle kunna försörjas med kyla och värme från ett gemensamt säsongslager. Detta kan t.ex. ägas och driftas av det lokala fjärrvärmebolaget eller av ett samägt närenergibolag. Flertalet tänkbara aktörer inom Västra Götaland är små och det saknas fungerande affärmodeller. Utveckling av affärsmodell, organisation, tariffstruktur med mera skulle kunna underlätta investeringar i gemensamma energilösningar för ovan nämnda typer av handelsplatser och områden där det idag saknas tydliga aktörer. Aktörer: fjärrvärmebolag, centrum/handelsplats-förening, handelshögskola, forskningsinstitut och övriga företag som har eller kan ha detta som affärsidé. 3.3 Forskning och innovation Exempel på aktiviteter som skulle öka möjligheten till nya innovationer inom geoenergiområdet Nätverksaktivitet för entreprenörer, uppfinnare, affärsänglar och inkubatorer Att sänka barriärerna mellan entreprenörer/uppfinnare och affärsänglar/inkubatorer är minst lika viktig för innovationen som att stärka samverkan mellan entreprenör och forskare/akademi. Att upprätta ett nätverk som har det uttalade ansvaret för geoenergi med tillhörande tekniker skulle sänka barriärerna och ge en tydlig kontaktpunkt för samtliga aktörer. Aktörer: Inkubatorer, forskningsinstitut Borrhålstestfält för säsongslager Ett testfält för borrhålsvärmeväxlare/kollektorer där nya kollektortyper och systemlösningar för säsongslager kan utvärderas och testas. Idag används standardmässigt vanlig plastslang som hänger ner i en loop i borrhålet (s.k. U-rör). Utvecklingsmöjligheterna är betydande. I Västra Götaland finns dessutom tillverkare av kollektorslangar. Testfältet kan även användas för att testa nydanande systemlösningar, kombinationer med bergvärme och solvärme samt användas för att utveckling av bättre styr- och regleralgoritmer, verifiera och validera programvaror, testa smartgrid teknik, o.s.v. Jämförande provning mellan stora utrustningar och storskaliga systemlösningar möjliggörs Aktörer: Universitet, forskningsinstitut Testbädd och LivingLab för bergvärme i näranollenergihus Dagens bergvärmesystem är anpassade till gårdagens byggnader. Nära-nollenergihus har väsentligt lägre värmebehov och brukarbeteendet får proportionellt sett mycket större påverkan på energianvändningen. En testmiljö för bergvärme och andra geoenergitillämpningar för denna typ av byggnader skulle bidra till utveckling och innovation inom området. En testmiljö som inkluderar brukarbeteende (i bostäder och kontor) och som är kopplad till verkliga brukare, t.ex. via ett Living Lab, skulle göra testmiljön unik, inte bara i Europa utan globalt och attrahera internationella aktörer. Aktörer: Forskningsinstitut, universitet, branschorganisationer, Passivhus centrum i Alingsås, enskilda industriaktörer

12 FoU-kort, checkar och handledning Mindre entreprenörer saknar i regel egna laboratoriemöjligheter och av naturliga skäl saknas många gånger kompetens inom något nödvändigt teknikområde för tillkomsten av en ny innovation. Dessutom saknas ofta kontaktvägar/nätverk mellan entreprenörer och akademi. De FoU-kort och konsultcheckar som finns finansieras inte inom befintligt program som löper t.o.m Dessa borde kunna behållas, utökas och finansieras inom nästa program. FoU-korten hjälper till att bryta barriären mellan entreprenör och akademi, samtidigt ger det entreprenören tillgång till labbresurser och specialistkompetens. En komplettering skulle kunna vara checkar för extern handledning av examensarbetare. För ett litet företag kan examensarbeten vara ett kostnadseffektivt sätt att komma framåt, men ett litet företag vet inte alltid vad ett examensarbete innebär och kan leda till. En handledningscheck skulle underlätta detta samtidigt som studenten i fråga kan bli anställningsbar om examensarbetet är framgångsrikt. För studenter med utländsk bakgrund som har svårare att få fotfäste på den svenska arbetsmarkanden kan detta vara av särskild betydelse Oberoende teknikutvärdering, due diligence-kort Oberoende teknikutvärdering, det vill säga en teknisk due diligence av en potentiell innovation, skulle ge aktörer så som inkubatorer, affärsänglar, m.fl. bättre beslutsunderlag och i tidigare skede sålla bort idéer som t.ex. bryter mot fysikaliska principer (det vill säga är tekniskt omöjliga att genomföra). System med Due diligence-kort skulle kunna läggas upp på likande sätt som FoU-korten, men vara avsedd för i inkubatorer, m.fl. Aktörer: Universitet, forskningsinstitut, inkubatorer, affärsänglar, VGR Finansiering av forskningsansökningar Universiteten men framförallt forskningsinstituten har möjlighet att koppla samman och inkludera enskilda små och medelstora företag i större nationella och europeiska forskningskonsortier i mångmiljonklassen. Det kan bli möjligt att använda strukturfondsmedel till att finansiera ansökningar bl.a. till EU:s kommande forskningsprogram Horizon Finansieringsmöjligheten bör utnyttjas! Kostnaden för att utveckla en ansökan inom det nuvarande ramprogrammet uppgår till hundratusentals kronor och kräver omfattande expertkunskaper för att nå tillräcklig kvalitet. Finansieringen skulle ge en hög utväxling på tillfört europeiskt kapital till forskning och innovation. Deltagande i internationella forskningsprojekt skapar även långa samarbeten och breddar internationella nätverk och ger ökad kunskap. Horizon 2020 har dessutom som målsättning att bli tillgängligare för små och medelstora företag, jämfört dagens ramprogram. Aktörer: Universitet, forskningsinstitut, små och medelstora företag Teknikdrivande upphandling inom geoenergi Tekniktävlingar och teknikdrivande upphandlingar är en effektiv metod att få ut ny teknik på marknaden. Det var en tekniktävling som till sist fick värmepumpsmarkanden att ta fart i Sverige. En viktig framgångsfaktor är att tävlingen leds av en part som har hög trovärdighet både hos teknikutvecklande leverantörer och hos köpare av den nya tekniken. En internationell teknikupphandling som drivs av VGR i samarbete med andra regioner kring Östersjön och Nordsjön och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstut (som utformade tekniskt underlag i värmepumpstävlingen), skulle ha den trovärdighet och det marknadsunderlag som krävs. Aktörer: VGR, andra regioner, forskningsinstitut, företag, fastighetsägare

13 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och högskolor och bland våra cirka kunder finns allt från nytänkande småföretag till internationella koncerner. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, BORÅS Telefon: , Telefax: E-post: Internet: Energiteknik SP Rapport : ISBN ISSN Mer information om SP:s publikationer:

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 REGEOCITIES EU-projekt med 11 deltagande länder Länder med mogen marknad Länder med tillväxtmarknad Länder med ung

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost

REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling. Hans Gulliksson, Energikontor Sydost REGBIE+, RADAR och Agriforenergy- Tre EU-projekt kring bioenergi och regional utveckling Hans Gulliksson, Energikontor Sydost 1 EU-program med anknytning till bioenergi IEE Intelligent Energy Europe programme

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp. Värmepumpar i bebyggelse SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.se Värmepumpar vad är hemligheten? Aerothermal Hydrothermal Geothermal

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Vad händer i Väst inom miljöteknik?

Vad händer i Väst inom miljöteknik? Vad händer i Väst inom miljöteknik? Tore Sveälv, GU Holding AB Bakgrund GU Holding AB Grundat på regeringens inioaov 1995 Helägt av Svenska Staten Förvaltas av Göteborgs universitet sedan 1998 Affärsidé

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering

Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering HSS 2013 Eskilstuna, 2013-05-16 Maria Lindqvist Senior Research Fellow Bakgrund EUs Knowledge for Growth (K4G) http://ec.europa.eu/invest-inresearch/monitoring/knowledge_en.htm

Läs mer

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att Sida 1(5) Utbildningsplan Energiteknikerprogrammet 120 högskolepoäng Energy Technician Programme 120 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning på grundnivå

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för

SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för SP är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Gothenburg Action for Management of the Environment. Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige

Gothenburg Action for Management of the Environment. Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige Gothenburg Action for Management of the Environment Företagsnätverk för innovativ miljöteknik i Västsverige Finansiering av företagssamverkan inom miljöteknik Innovera och sprid miljöteknik i Västsverige

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Regional innovation, kluster och smart specialisering

Regional innovation, kluster och smart specialisering Regional innovation, kluster och smart specialisering Tillväxtverket 2012-11-28 Maria Lindqvist Lukas Smas Senior Research Fellows Smart specialisering a dynamic strategic process where regions and Member

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem?

Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem? Kan framtidens byggnader klara sig utan energiförsörjningssystem? Jan-Olof Dalenbäck Excellence profile Buildings Energy use and efficiency SO Energi 5 nov 2010 1 Jan-Olof Dalenbäck Fler frågor..? Hur

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Hållbarhet inom industri och politikens roll

Hållbarhet inom industri och politikens roll Hållbarhet inom industri och politikens roll Per-Anders Widell,, 19 februari 2013 Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Governance: the cornerstone of cluster initiatives. Emiliano Duch Competitiveness 11 October 2006 Conférence TCI Lyon 2006

Governance: the cornerstone of cluster initiatives. Emiliano Duch Competitiveness 11 October 2006 Conférence TCI Lyon 2006 Governance: the cornerstone of cluster initiatives Emiliano Duch Competitiveness 11 October 2006 Conférence TCI Lyon 2006 Governance: the cornerstone of cluster initiatives Governance and clusters? Governance

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering

Läs mer

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Energimyndighetens mål: ett hållbart energisystem Helhetssyn är nyckeln Från forskning

Läs mer

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se

Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta Stefan Ivarsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut stefan.ivarsson@sp.se Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Regionalfonden Västsverige

Regionalfonden Västsverige Regionalfonden Västsverige 2014-2020 Kort om Tillväxtverket Arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Highlighting European Research Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Åttonde ramprogrammet, FP8 Ett nytt steg mot framtida europeisk forskningsfinansiering Det europeiska forskningssamarbetet

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät?

Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Smarta nät vad krävs? Hur blir innovationer affärer i smarta elnät? Bo Normark Ordförande avdelningen för elektroteknik, IVA Kommissionen lanserar ny innovationsindikator Här är det första resultatet Indikatorn

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer