Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland"

Transkript

1 Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland Åsa Jardeby, Roger Nordman, Oskar Räftegård SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut :

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Summary 5 1 Tillväxt inom området geoenergi Nya innovationer 7 2 Förslag på mål programperiod Större regional marknad för säsongslager & stora geoenergisystem Ökad forskning och innovation 9 3 Konkreta och understödjande åtgärder för att nå målen Demonstration och information om säsongslager Finansiering och affärsmodell för samverkan Forskning och innovation 11

3 3 Förord Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland är framtagen av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut inom InterReg IVC-projektet Geo.Power. Geo.Power är ett två år långt interregionalt samarbetsprojekt vars främsta syfte är att utbyta bästa praxis inom området geoenergi. Utvalda praxis har utvärderats ur teknik-, miljö-, kostnads- och legala perspektiv gällande deras reproducerbarhet inom olika regioner. Under projektets gång har även en kunskapsbas bildats från de bästa förslagen inom de deltagande regionerna som även kan verka som underlag till framtida referensverk efter att projektet avslutats. Till resultaten från projektet hör bland annat de för varje region framtagna handlingsplanerna samt en praktisk handbok för varje region. Projektet initierades av provinsen Ferrara i Italien och är sammansatt av departement, regioner, lokala myndigheter, universitet och FoU-organ från åtta länder (Bulgarien, Ungern, Grekland, Italien, Sverige, Estland, Storbritannien och Belgien). Dessa länder är i olika utsträckning involverade i att uppnå de europeiska politiska mål som är satta i samband med 20/20/20 Kyotoavtalet och EU:s direktiv gällande byggnaders prestanda. En stark teknisk bakgrund finns inom projektet tack vare deltagare med erfarenhet från stora EU-projekt som t.ex. Ground-Reach, GROUNDHIT, Ground-Med och LOW-BIN. Handlingsplanen för Västra Götaland ska bidra till ökad förståelse och ge förslag på hur strukturfondsmedel kan användas för att skapa tillväxt inom geoenergiområdet i den kommande strukturfondsperioden

4 4 Sammanfattning Handlingsplan för geoenergi i Västra Götaland syftar till att visa hur strukturfondsinvesteringar inom området geoenergi som är en svensk miljötekniksexportsuccé, är ett effektivt sätt att stimulera och öka tillväxt i Västra Götaland. Framgångsfaktorer är att fokusera strukturfondsmedlen på forskning och innovation, utveckling av små och medelstora företag, samt att stärka regionala forsknings- och utvecklingssamarbeten inom geoenergiområdet. Samtidigt kan den regionala omställningen till en förnyelsebar och energieffektiv fastighetsektor användas som drivkraft för ökad användning och utveckling av ny geoenergiteknik. Miljöteknikinnovation inom geoenergi är inget nytt i Sverige. Bergvärmepumpen är en internationell miljötekniksuccé och ett resultat av svensk statligt finansierad forskning från 1970-talet och framåt. En grov överslagsberäkning visar att den statligt finansierade forskningen har en pay-offtid på bara fyra dagar(!) i form av sänkt energiräkning för skattebetalarna. I Västra Götaland finns starka forskningsmiljöer, både SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers har internationellt ledande forskning och avancerade laboratorier. I Västra Götaland finns även ett flertal tillverkare av komponenter och system. Förslag på åtgärder i den kommande programperioden är att fortsätta med de FoU-kort som redan har hjälpt små geoenergiföretag. För det andra behövs testbäddar dels för borrhålslager och dels för geoenergi för nära-nollenergibyggnader. Testbäddar är viktiga för små företag med begränsade resurser samtidigt som de attraherar stora internationella aktörer (som sedan tidigare har ögonen på svensk geoenergiforskning). För det tredje är finansiering av projektansökningar till Horizon 2020 ett effektivt sätt att växla upp regional finansiering av forskning och innovation och att stärka det interregionala samarbetet mellan akademi, forskningsinstitut och små och medelstora företag. I förlängningen ökar detta tillgången till den europeiska marknaden där geoenergi är en tillväxtmarknad med tydlig koppling mot smarta nät, energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Den regionala marknaden för säsongslager för värme och kyla är omogen i Västsverige. Stimulering av denna marknad kan skapa arbetstillfällen, öka fastighetssektorns värdeskapande genom sänkta energikostnader, öka den regionala energieffektiviteteten, minska CO 2 -utsläpp, öka andelen förnybar energi och inte minst stödja ovan nämnda cleantechföretag med en stark, kunnig och krävande hemmamarknad. Förslag på åtgärder är oberoende utvärdering och demonstration av geoenergilager samt informations- och utbildningsinsatser. Ett av dessa initiativ bör riktas mot finanssektorn för att öka kunskap om finansiering av gröna investeringar i fastighetssektorn. En fond för gröna lån eller motsvarande kan vara en komplementerande åtgärd för att stärka den regionala geoenergimarknaden.

5 5 Summary The GEO.POWER Action Plan for Västra Götaland aims to show how investments from the European Regional Development Fund in the field of geothermal energy, a Swedish clean tech export success area, will be one of the most cost efficient ways to stimulate and increase regional growth. Key actions are to focus ERDF funding on research and innovation, the development of clean tech SMEs, strengthen regional (research) collaboration in geothermal energy, while using the regional transition to a renewable and energy efficient building sector as the driving force for this development. Clean tech innovations within the field of geothermal energy are not new in Sweden. The ground source heat pump technology was early researched and developed and the government has invested in research and promotion of heat pumps since the 1970 s. A rough calculation shows a simple pay-back of only four days (!) for all tax funded research from mid-1970 s until mid-2000 s. There are strong research institutions in the region Västra Götaland (VGR), both SP Technical Research Institute of Sweden and Chalmers University of Technology have internationally leading research in geothermal energy together with advanced laboratories. There are also several manufacturers of components and sub systems in VGR. Proposed Actions in the coming programme period are to continue with Research cheques for SMEs ; these have already helped SMEs working with geothermal energy. Secondly, test beds for borehole thermal energy storages and for geothermal energy in near zero energy buildings are prioritised. Test beds are essential for small clean tech enterprises with limited resources and also attract major international industries, which many of them already have an interest in Swedish geothermal energy research. Thirdly, finance regionally based researchers and SMEs in developing proposals/applications for research projects in Horizon 2020 (has earlier not been allowed). This will facilitate research funding and cooperation between local clean tech SMEs, research institutions and European partners. In the long run this will also facilitate access to the European market where geothermal energy still is an emerging key technology for smart grid systems. The regional market for seasonal storage for heating and cooling is still immature in VGR. Stimulating this market will create regional job opportunities, add value in the real estate sector by saving energy costs, improve regional energy efficiency, decrease CO 2 emissions, increase the share of renewable energy and not least support above mentioned clean tech enterprises with a strong and able home market. Proposed actions are independent evaluation and demonstration of existing, and new geothermal energy storages and information and training programmes. One of these initiatives should aim at the finance sector s competence in risk management of investments in seasonal storages and in development of a generic risk model. This should lead to increased funding for green investments in storages. A fund for "green loans" could be a complementary action to support the regional geothermal energy market.

6 6 1 Tillväxt inom området geoenergi Geoenergi, i Sverige mest känt i form av bergvärme är en förnybar energikälla där Sverige legat i global framkant i form av miljöteknikinnovation och omställning till förnybar energi. Bergvärmepumpen är i mångt och mycket en svensk uppfinning och den är en stor del av förklaringen till Sveriges ur internationellt perspektiv häpnadsväckande snabba omställning till förnybar energi. Den svenska marknaden för värmepumpar tog fart i mitten av 1990-talet efter tjugo år av statlig stimulans och den födde ett flertal av de fabrikat som än idag är världsledande (IVT, NIBE, Termia, Enertech, m.fl.). Värmepumpen är en av Sveriges största miljöteknikexportsuccéer genom tiderna, kanske den största. I dag är alla större tillverkare utom en uppköpta av internationella koncerner och mycket av produktionen har flyttat utomlands. Enligt Energimyndigheten 1 hämtar värmepumpar GWh/år förnybar energi från berg, luft och vatten, energi som annars hade fått köpas i form av el eller bränsle. De flesta konsumenter fick sin värme från olja eller el före omställningen vilket innebär att svenska hushåll och fastighetsägare undviker att köpa el och bränslen för mer än 15 miljarder kronor varje år räknat på ett konsument pris på 1 kr/kwh värme. All statligt finansierad forskning under åren från 1970 fram till mitten av 2000-talet betalar sig på fyra dagar (!) enligt en grov beräkning 2, som enbart inkluderat sänkta energikostnader för hushållen och t.ex. inte arbetstillfällen. Geoenergi ingår även i Sveriges nationella handlingsplan för främjande av förnybar energi enligt Direktiv 2009/28/EG. Enligt planen skall geoenergi 3 tredubblas på endast 10 år, från ca GWh år 2010 till ca GWh år Ökad användning av geoenergi i Västra Götaland skulle bidra till att uppfylla flera nationella miljömål, bl.a. begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och frisk luft. Ökad användning av geoenergi skulle även bidra till att nå i mål med Handslaget, det regionala målet om ett fossiloberoende Västra Götaland år Sverige ledande på värmepumpar, Swedish Energy Agency, ET2009:23, Slutrapport för Eff-Sys, Energimyndighetens utvecklingsprogram Effektivare kyl- och värmepumpssystem, Se tabell 11, sidan 99, Geotermisk energi (jordvärme) : 272 ktoe år 2010 och 815 ktoe år 2020

7 7 1.1 Nya innovationer Trots de enorma framgångar som nåtts med bergvärme har potentialen för andra användningsområden för geoenergi inte alls utvecklats i samma utsträckning. Hit hör bland annat större geoenergisystem så som borrhålslager och akviferlager (grundvattenmagasin) som är väl lämpade för säsongslagring av värme och kyla till kommersiella lokaler, t.ex. till köpcentrum, sjukhus, handelsplatser och stora kontorsbyggnader. Omställning av Europas bebyggelse till förnybar och energieffektiv (Direktiv2009/28/EC om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor respektive Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda) rymmer en enorm potential för nya geoenergilösningar. Det finns med andra ord god potential för nya innovationer, nya företag och på sikt nya exportmöjligheter, då hela Europas fastighetsektor inom de närmaste decennierna kommer genomgå en omfattande omvandling. Det mesta av infrastrukturen för en ny miljöteknikexportsuccé finns fortfarande kvar i Sverige. Enbart i Västra Götaland finns världsledande forskning inom geoenergi på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och på Chalmers Tekniska högskola, det finns inkubatorsverksamheter och ett flertal etablerade tillverkningsindustrier inom området. För att lyckas ta nya innovationer hela vägen till internationell succé krävs en stark och krävande hemmamarknad. I dag har bland annat Akademiska Hus och Västfastigheter investerat i stora geoenergisystem, men marknadspotentialen är väsentligt större än så i Västra Götaland. Investeringar i geoenergi skulle dessutom bidra till lokala arbetstillfällen då anläggande av geoenergisystem är en arbetskraftintensiv verksamhet. Kan hemmamarknaden dessutom kopplas till innovativa miljöteknikbolag med exportpotential kan det framtida regionala värdeskapandet bli mångfalt större.

8 8 2 Förslag på mål programperiod När denna handlingsplan skrivs har regelverk och budget för den nya programperioden ännu inte fastställts av Europeiska Kommissionen. Därefter är det Västragötalandsregionen tillsammans med Halland som i samråd med Tillväxtverket arbetar fram de regionala riktlinjerna för användning av strukturfondsmedlen. Tillväxtverket är tillsynsmyndighet, men för enskilda aktörer och institutioner är det de olika projekt som VGR kommer att driva som har störst betydelse till vad och för vem strukturfondsmedelen blir åtkomliga. Det är genom dessa projekt tillväxtmedel och resurser kommer att slussas. Exempelvis genom projekt som finansierar inkubatorsverksamhet, testbäddar eller forskningscheckar. Nedan finns förslag på delmål för geoenergi för den kommande programperioden som framtagits inom Interreg IVc-projektet Geo.Power 2.1 Större regional marknad för säsongslager & stora geoenergisystem Det finns en outnyttjad potential för stora geoenergisystem för kommersiella byggnader och områden så som köpcentrum, sjukhus, skolor, offentliga byggnader (museum, konsertlokaler, m.m.), kontorskomplex och idrottsanläggningar Regionala effekter: Ökat antal arbetstillfällen (anläggning av lager är arbetskrävande) Ökad arbetskraftskompetens (konsulter, fastighetsservice, operatörer) Ökad grön tillväxt Större hemmamarknad för lokala innovativa miljöteknikbolag Bidra till att uppfylla flera nationella miljömålen på regional nivå, bl.a. o Begränsad klimatpåverkan o God bebyggd miljö o Frisk luft Aktivitetsindikatorer inklusive mål 2 st. demonstrations- och informationsprojekt för ökad användning av geoenergi inom fastighetssektorn. 1 st. projekt med inriktning mot finansieringsformer/system av geoenergisystem. 1 st. nätverksprojekt inom utsatta områden för ökad sysselsättning inom geoenergibranschen (ev. i samverkan med socialfonden. En KY/Gymnasiekurs med inriktning förnybar energi för fastigheter, brunnsborrar kurs, eller motsvarande skulle helt kunna drivas av socialfonden) Resultatindikatorer inklusive mål Geoenergilösningar finns bland prioriterade tekniklösningar i 15 kommuner inom regionen, samt av landstinget 300 GWh ny förnybar årsproduktion energi från säsongslager 1000 MSEK investeringar i säsongslager är genomförda eller beslutade 200 MSEK/år ökat värdeskapande från installerade eller beslutade säsongslager 200 st. fler heltidssysselsatta inom geoenergi 100 st. förstudier av säsongslager gjorda av fastighetsägare 50 st. säsongslager har börjat anläggas 5 st. företag har utvecklat sin marknad inom geoenergiområdet 5 st. säsongslager är utvärderade och dokumenterade av oberoende part

9 9 2.2 Ökad forskning och innovation Sveriges historiska framgångar inom teknikutveckling och innovation inom geoenergiområdet är betydande, men det mesta är ännu ogjort. Omställningen av den Europeiska byggnadssektorn till att bli förnybar och energieffektiv, liksom den ökande andelen förnybara energikällor i elnäten skapar behov av nya, smarta och innovativa geoenergilösningar. Regionala effekter: Ökat antal kvalificerade arbetstillfällen inom forskning och utveckling Ökat antal internationella experter med koppling till Västra Götaland Ökat värdeskapande inom miljötekniksektorn Ökat antal nystartade företag Ökad innovationsvolym, inklusive ökad forskningsvolym inom miljöteknikområdet Aktivitetsindikatorer inklusive mål 3 st. projekt för (produkt/system-)utveckling där näringsliv och institut/universitet samverkar 1 st. projekt som genererar vetenskapliga artiklar 1 st. projekt innehållande patentsökning Resultatindikatorer inklusive mål 8 st. oberoende tekniska utvärderingar av ny teknik, nya produkter och/eller nydanande systemlösningar som inkluderar geoenergi 4 st. demonstrationer/fälttester av nya produkter eller av nydanande systemlösningar 2 st. nya produkter eller nya konceptlösningar tillgängliga på marknaden 2 st. beviljade patent

10 10 3 Konkreta och understödjande åtgärder för att nå målen Nedan beskrivs förslag på ett antal konkreta aktiviteter för att nå ovanstående mål. 3.1 Demonstration och information om säsongslager Demonstrations- och informationsprojekt som inkluderar studiebesök och lättillgänglig faktabaserad dokumentation av anläggningar som utvärderats av oberoende part kan öka fastighetsägares intresse och kunskap för tekniken. Fastighetsägare tar intryck och tar i betydande omfattning efter vad lokala kollegor gör och har gjort. I Västra Götaland är kunskap och erfarenhet begränsad till ett fåtal större fastighetsägare och till ett fåtal tekniska konsulter. Konkreta informationsinsatser, så som studiebesök och seminarier behöver därför genomföras, främst med inriktning mot fastighetsägare och driftpersonal/driftentreprenörer. Demonstratorer är ovärderliga i sammanhanget. I dag saknas väldokumenterade geoenergilager (borrhålslager och grundvattenmagasin) som är utvärderade med verkliga kostnader och verklig mätt energiprestanda av oberoende part. Detta behövs för att öka trovärdigheten. En bieffekt av utvärderingarna är ökad kunskap om vad som kan förbättras/optimeras vilket kan leda till nya eller förbättrade produkter och tjänster. Aktörer: Hållbar utveckling Väst, kommunala energirådgivare, branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet, etc. 3.2 Finansiering och affärsmodell för samverkan Finansierings- och affärsmodeller för säsongslager är dåligt utvecklade Finansieringslösningar för säsongslager. Ett säsongslager är en stor investering men den har i gengäld mycket lång livslängd. Riskvärdering är A och O för den typen av investering. För att göra en finansieringsanalys med någorlunda korrekt värdering av risk krävs förutom kompetens i fastighetsekonomi, även kunskap om byggnadsteknik, värmepumpande tekniker, geologi och om energimarknaderna. Genom att skapa en tvärvetenskaplig riskmodell som accepteras av såväl fastighetsägare som finansinstitut kan betydande kapital frigöras som i dag är upplåst p.g.a. felaktig och överskattad risk. Detta skulle i synnerhet underlätta för mindre fastighetsägare som kan ha svårt att finansiera en investering i ett lager. Ett komplement till ovanstående riskmodell skulle kunna vara tillgång till en grön fond för investeringar i miljötekniklösningar eller tillgång till gröna lån, t.ex. efter norsk modell. Aktörer: forskningsinstitut, handelshögskolor, större privata och offentliga fastighetsägare, finansieringsinstitut/affärsbanker och Fastighetsägarna eller annan branschorganisation.

11 Affärsmodell för närlagersystem Externa handelsplatser, mindre centrumbildningar eller lätta industriområden som består av ett flertal fastigheter och som idag saknar fjärrkyla skulle kunna försörjas med kyla och värme från ett gemensamt säsongslager. Detta kan t.ex. ägas och driftas av det lokala fjärrvärmebolaget eller av ett samägt närenergibolag. Flertalet tänkbara aktörer inom Västra Götaland är små och det saknas fungerande affärmodeller. Utveckling av affärsmodell, organisation, tariffstruktur med mera skulle kunna underlätta investeringar i gemensamma energilösningar för ovan nämnda typer av handelsplatser och områden där det idag saknas tydliga aktörer. Aktörer: fjärrvärmebolag, centrum/handelsplats-förening, handelshögskola, forskningsinstitut och övriga företag som har eller kan ha detta som affärsidé. 3.3 Forskning och innovation Exempel på aktiviteter som skulle öka möjligheten till nya innovationer inom geoenergiområdet Nätverksaktivitet för entreprenörer, uppfinnare, affärsänglar och inkubatorer Att sänka barriärerna mellan entreprenörer/uppfinnare och affärsänglar/inkubatorer är minst lika viktig för innovationen som att stärka samverkan mellan entreprenör och forskare/akademi. Att upprätta ett nätverk som har det uttalade ansvaret för geoenergi med tillhörande tekniker skulle sänka barriärerna och ge en tydlig kontaktpunkt för samtliga aktörer. Aktörer: Inkubatorer, forskningsinstitut Borrhålstestfält för säsongslager Ett testfält för borrhålsvärmeväxlare/kollektorer där nya kollektortyper och systemlösningar för säsongslager kan utvärderas och testas. Idag används standardmässigt vanlig plastslang som hänger ner i en loop i borrhålet (s.k. U-rör). Utvecklingsmöjligheterna är betydande. I Västra Götaland finns dessutom tillverkare av kollektorslangar. Testfältet kan även användas för att testa nydanande systemlösningar, kombinationer med bergvärme och solvärme samt användas för att utveckling av bättre styr- och regleralgoritmer, verifiera och validera programvaror, testa smartgrid teknik, o.s.v. Jämförande provning mellan stora utrustningar och storskaliga systemlösningar möjliggörs Aktörer: Universitet, forskningsinstitut Testbädd och LivingLab för bergvärme i näranollenergihus Dagens bergvärmesystem är anpassade till gårdagens byggnader. Nära-nollenergihus har väsentligt lägre värmebehov och brukarbeteendet får proportionellt sett mycket större påverkan på energianvändningen. En testmiljö för bergvärme och andra geoenergitillämpningar för denna typ av byggnader skulle bidra till utveckling och innovation inom området. En testmiljö som inkluderar brukarbeteende (i bostäder och kontor) och som är kopplad till verkliga brukare, t.ex. via ett Living Lab, skulle göra testmiljön unik, inte bara i Europa utan globalt och attrahera internationella aktörer. Aktörer: Forskningsinstitut, universitet, branschorganisationer, Passivhus centrum i Alingsås, enskilda industriaktörer

12 FoU-kort, checkar och handledning Mindre entreprenörer saknar i regel egna laboratoriemöjligheter och av naturliga skäl saknas många gånger kompetens inom något nödvändigt teknikområde för tillkomsten av en ny innovation. Dessutom saknas ofta kontaktvägar/nätverk mellan entreprenörer och akademi. De FoU-kort och konsultcheckar som finns finansieras inte inom befintligt program som löper t.o.m Dessa borde kunna behållas, utökas och finansieras inom nästa program. FoU-korten hjälper till att bryta barriären mellan entreprenör och akademi, samtidigt ger det entreprenören tillgång till labbresurser och specialistkompetens. En komplettering skulle kunna vara checkar för extern handledning av examensarbetare. För ett litet företag kan examensarbeten vara ett kostnadseffektivt sätt att komma framåt, men ett litet företag vet inte alltid vad ett examensarbete innebär och kan leda till. En handledningscheck skulle underlätta detta samtidigt som studenten i fråga kan bli anställningsbar om examensarbetet är framgångsrikt. För studenter med utländsk bakgrund som har svårare att få fotfäste på den svenska arbetsmarkanden kan detta vara av särskild betydelse Oberoende teknikutvärdering, due diligence-kort Oberoende teknikutvärdering, det vill säga en teknisk due diligence av en potentiell innovation, skulle ge aktörer så som inkubatorer, affärsänglar, m.fl. bättre beslutsunderlag och i tidigare skede sålla bort idéer som t.ex. bryter mot fysikaliska principer (det vill säga är tekniskt omöjliga att genomföra). System med Due diligence-kort skulle kunna läggas upp på likande sätt som FoU-korten, men vara avsedd för i inkubatorer, m.fl. Aktörer: Universitet, forskningsinstitut, inkubatorer, affärsänglar, VGR Finansiering av forskningsansökningar Universiteten men framförallt forskningsinstituten har möjlighet att koppla samman och inkludera enskilda små och medelstora företag i större nationella och europeiska forskningskonsortier i mångmiljonklassen. Det kan bli möjligt att använda strukturfondsmedel till att finansiera ansökningar bl.a. till EU:s kommande forskningsprogram Horizon Finansieringsmöjligheten bör utnyttjas! Kostnaden för att utveckla en ansökan inom det nuvarande ramprogrammet uppgår till hundratusentals kronor och kräver omfattande expertkunskaper för att nå tillräcklig kvalitet. Finansieringen skulle ge en hög utväxling på tillfört europeiskt kapital till forskning och innovation. Deltagande i internationella forskningsprojekt skapar även långa samarbeten och breddar internationella nätverk och ger ökad kunskap. Horizon 2020 har dessutom som målsättning att bli tillgängligare för små och medelstora företag, jämfört dagens ramprogram. Aktörer: Universitet, forskningsinstitut, små och medelstora företag Teknikdrivande upphandling inom geoenergi Tekniktävlingar och teknikdrivande upphandlingar är en effektiv metod att få ut ny teknik på marknaden. Det var en tekniktävling som till sist fick värmepumpsmarkanden att ta fart i Sverige. En viktig framgångsfaktor är att tävlingen leds av en part som har hög trovärdighet både hos teknikutvecklande leverantörer och hos köpare av den nya tekniken. En internationell teknikupphandling som drivs av VGR i samarbete med andra regioner kring Östersjön och Nordsjön och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstut (som utformade tekniskt underlag i värmepumpstävlingen), skulle ha den trovärdighet och det marknadsunderlag som krävs. Aktörer: VGR, andra regioner, forskningsinstitut, företag, fastighetsägare

13 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vi arbetar med innovation och värdeskapande teknikutveckling. Genom att vi har Sveriges bredaste och mest kvalificerade resurser för teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling har vi stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Vår forskning sker i nära samarbete med universitet och högskolor och bland våra cirka kunder finns allt från nytänkande småföretag till internationella koncerner. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, BORÅS Telefon: , Telefax: E-post: Internet: Energiteknik SP Rapport : ISBN ISSN Mer information om SP:s publikationer:

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 REGEOCITIES EU-projekt med 11 deltagande länder Länder med mogen marknad Länder med tillväxtmarknad Länder med ung

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.

Värmepumpar i bebyggelse. SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp. Värmepumpar i bebyggelse SP Byggdagar, Borås, 2011-10-05 Roger Nordman SP Technical Research Institute of Sweden roger.nordman@sp.se Värmepumpar vad är hemligheten? Aerothermal Hydrothermal Geothermal

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar

Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Ekonomiska värme- och kylsystem för lågenergihus Beräkningar, jämförelser och utvärdering av olika systemlösningar Forskarutförare och projektledare (SP Energiteknik) Tekn. Lic. Svein H. Ruud Projektledare,

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Klimatneutrala Västsverige

Klimatneutrala Västsverige www.gamenetwork.se Klimatneutrala Västsverige Bilen, biffen, bostaden 2.0 Nätverkets mål: Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Nätverket GAME 2012-2014 www.gamenetwork.se

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN. Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09

TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN. Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09 TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09 INNEHÅLL Acreo Swedish ICT AB Arbetssätt Företagsexempel Horizon 2020 & EU-SME Industriell Dynamik VISION AFFÄRSIDÉ FRÄMJA HÅLLBAR

Läs mer

Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07

Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07 Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07 Innehåll Bakgrund Var står vi idag? Vad kan en region göra? Framtiden Vårt förslag 2 Bakgrund Mitt namn

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se

Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. www.svebio.se Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bioenergi Sveriges största energislag! Naturgas Vindkraft 11,3 TWh, 5,3 TWh, Värmepumpar 3,0% 1,4% 3,8

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Globala energitrender, klimat - och lite vatten

Globala energitrender, klimat - och lite vatten , klimat - och lite vatten Markus Wråke International Water Day 2014 Stockholm March 21 Källor när inget annat anges är IEA Global energitillförsel - en tråkig historia Världens energitillförsel är lika

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik

Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion. MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik Sol, vind och vatten möjligheter till egen energiproduktion MEN FÖRST Peter Kovács, SP Energiteknik SP-koncernen 2010 En resurs för tillväxt och förnyelse Antal medarbetare ca 950 Ägare Svenska staten

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Geotecs roll i branschen

Geotecs roll i branschen Geotecs roll i branschen Tyréns geoenergidag 2013-05-23 Johan Barth Johan Barth Bakgrund som hydrogeolog vid Swecos grundvattengrupp i Malmö Affärsområdeschef för Malmberg Borrning Ordförande och därefter

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

GEO.POWER Lokalt nyhetsbrev #1

GEO.POWER Lokalt nyhetsbrev #1 GEO.POWER Lokalt nyhetsbrev #1 Detta är det första lokala nyhetsbrevet inom projektet GEO.POWER. Det är ett europeiskt projekt, koordinerat av den italienska Ferraraprovinsen, som samlar de viktigaste

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex

Regional Exportsamverkan. Håkan Knutsson Sustainable Business Hub. Dan Samuelsson Ecoex Regional Exportsamverkan Håkan Knutsson Sustainable Business Hub Dan Samuelsson Ecoex Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export För västsvenska miljölösningar ut i

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner.

RIEEB-projektet skall öka kunskap och medvetenhet i energieffektivitet i byggnader bland deltagande regioner. Inom RIEEB har energikonsulter analyserat hur nationella regler (BBR mm) påverkar energieffektivitet inom ett 30-tal byggnader (bostäder, kontor, skolor mm). Hänsyn har tagits till de särskilda förhållanden

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen

Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv. Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Hållbara transportsystem i ett globalt perspektiv Mikael Karlsson, Fil. Dr. Ordförande Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation 180000 medlemmar, 6000 aktiva Natur, hälsa, global solidaritet

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Sustainable Business Hub

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub Cleantech Affärsnätverk i Sydsverige Sustainable Business Hub Förening ägd av medlemmarna Finansierad av: 1/3 EU >1/3 Andra källor (mest privat) Övergripande

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik.

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik. EURAMET/iMERA Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik 5 februari 2008 Gothia Towers, Göteborg (Sweden) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Inledning Sverige Eurachem

Läs mer

Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum!

Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum! Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum! www.passivhuscentrum.se 0322-61 68 00 Besöksadress/Utställning: Stora Torget, Alingsås

Läs mer