Uthållig kommun 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uthållig kommun 1 (7)"

Transkript

1 Uthållig kommun 1 (7) Dnr: Kommunledningskontoret Gunnar Israelsson Tfn: Mora - uthållig kommun. Förslag till handlingsplan. De EU-direktiv samt även beslut i Sveriges riksdag gällande klimatmål 2020 samt 2050 innebär att vi måste fatta ett antal strategiska kommunala klimatbeslut. Vi kan inte vänta på att omvärlden gör något som vi skall vänta in eller dra fördelar av, vi måste tänka till och planera inom vårt eget ansvarsområde. Det finns många goda exempel från omvärlden som vi skall studera och vi måste förstå att det är fullt möjligt att ställa om vårt sätt att leva till ett klimatsmartare levnadssätt med mindre utsläpp och mindre energiförbrukning. Vi måste förstå att vad kommunen gör är viktig för hur allmänheten tar till sig information och om att vi står inför ett paradigmskifte. I Sverige släpper varje invånare i genomsnitt ut ca 6 ton koldioxid/år och vi skall ner till ca 1,8 ton senast till år 2050! Därför krävs en målinriktad kommunal handlingsplan. Energieffektivisering. Mora kommuns fastigheter förbrukade år 2007 i genomsnitt 200 kwh/kvm och år. Det kommunala bostadsföretaget MoraStrand hade samma år en förbrukning på 223 kwh/kvm och år. Målsättningen enligt Moras energiplan är att till 2010 minska förbrukningen med 5 % men eftersom de flesta av fastigheterna är byggda under talet har de enligt dagens mått bristfällig isolering och fönster med dålig isolerförmåga. En renovering för att energieffektivisera kräver stora investeringar men i ett livscykelperspektiv måste stora insatser göras för att få ner energiförbrukningen med 50 % fram till Den nyproduktion som nu sker måste genomföras med större krav på energieffektivitet än vad byggnadsreglerna föreskriver (f.n. ca 100 kwh/kvm och år). Den energieffektivare passivhusbyggmetoden har prövats under lång tid i Europa och även i Sverige (Alingsås och Göteborg). Denna byggmetod får ner energianvändningen till kwh/kvm och år och därför föreslås att kommunen fattar ett beslut om att byggmetoden bör genomföras i det framtida nya fastighetsbeståndet inkluderande det kommunala bostadsföretaget MoraStrand. att fr.o.m tillämpa passivhus byggmetod vid nybyggnation och renovering. att ge MoraStrand AB i uppdrag att snarast införa ovanstående byggprincip. Att ge gymnasiechefen i uppdrag att involvera gymnasiets el- och byggprogram i energieffektivisering samt passiv husbyggnadsmetod.

2 2(7) Värmesystem. I det kommunala planeringsarbetet föreslås, att där fjärrvärmenät finns i anslutning till detaljplanelagt område, skall fjärrvärme framdragas till varje tomt. Anslutningsavgift för fjärrvärme skall ingå i tomtpris för undvikande av onödig värmeinstallationskostnad för fastighetsägaren men framförallt för att värmen skall produceras på ett hållbart och klimatneutralt sätt. Ingen ökad elförbrukning krävs för denna värme! I detaljplanelagda områden utan möjlighet till fjärrvärme föreslås en närvärmeanläggning med internvärmenät. Området kan förses med värme från pellets, flis eller större värmepump. Nödvändig el för denna bör kopplas till vindkraftsandelar vilket garanterar förnyelsebar energi. Byggnads-/tekniska nämnden föreslås besluta att anslutningsavgift för fjärrvärme skall ingå i tomtpris för kommunala tomter. Fjärrvärmenät och produktion. Fjärrvärmenätet bör byggas ut så att de som önskar konvertera sin värmeanläggning till ett miljövänligare alternativ får denna möjlighet. På sikt bör diskussioner föras om en framtida anslutning med Orsas fjärrvärmenät och de nya bostadsområden som planeras. I Mora gäller det området Noret norra och i Orsa planområdet Vångsgärde s: 3, söder Lisselhed. Den framtida värmecentralen för fjärrvärmes placering måste diskuteras med tanke på ovanstående områdens värmebehov. Förmodligen kan en placering av den nya centralen bli aktuell nära järnvägen i norra delen av Noret norra med möjlighet för strategisk dimensionering av nya ledningsnät som täcker de behov som kan förutses i Mora resp. Orsa. Den nya värmecentralen byggs så att den även producerar förnyelsebar el. Det är önskvärt att det möjliggörs att även fortsättningsvis förbränna hushålls- och verksamhetsavfall från norra Dalarna i en nybyggd framtida värmecentral. En samlokalisering med en framtida biogasanläggning kan ge samordningsvinster. Vi måste göra en överenskommelse med EON om lämplig kostnadsnivå för tvångsanslutning i detaljplanelagda områden med förberett fjärrvärmenät. Anslutningsavgiften ligger i förslaget inbakad i tomtpris! Tekniska nämnden föreslås besluta om översyn av anslutningsavgift för fjärrvärme gällande kommunala tomter i nya detaljplanelagda områden. Tekniska förvaltningen ges uppdraget att tillsammans med EON komma överens om reduktion av anslutningsavgift för fastigheter i detaljplanlagt område på kommunal mark. Tekniska förvaltningen ges uppdraget att söka lämplig entreprenör för närvärmecentraler i detaljplanelagda områden utan fjärrvärme. Biogas. Utredning pågår om möjlighet till biogasproduktion i norra länsdelen. De råvaror som finns i området räcker inte till ett flertal anläggningar. Det är viktigt att anläggningen kommer till stånd så att företrädesvis alla bussar och lastbilar i området kan drivas med biogas. Om produktionen räcker till ett eller två tankställen för privatbilism finns möjlighet för fordon från Mälardalen mm att köra på biogas upp till de populära fjällregionerna. Med det geografiska området avses Leksand, Gagnef, Rättvik, Mora, Orsa, Älvdalen, Malung/Sälens kommuner. Eventuellt kan

3 3(7) Vansbros kommun ingå i upptagningsområdet men där finns långtgående planer på en egen biogasanläggning. Kommunledningskontoret förbereder trafikbeställning av kollektivtrafik för införandet av biogasdrivna bussar i kollektivtrafik Kommunstyrelsen föreslås besluta utöka/ersätta bilpoolen med miljöbilar företrädesvis med biogas. Vindkraft. Rättviks kommun är föregångare genom att finansiera inköp av två vindkraftverk med ca 60 milj kr. Dessutom erbjuder man allmänheten köpa andelar i dessa. Vi föreslår att även Mora bör fatta beslut om vindkraftssatsning för att öka andelen av förnyelsebar elenergi. Moras energieffektivseringsgrupp framlägger förslag om konvertering av olja i kommunala fastigheter till alternativt hållbart värmesystem (Energiplanens mål). I denna konverteringsplan framkommer alternativet värmepump kopplat till inköp av kommunala vindkraftsandelar. Kravet enligt de övergripande klimatmålen är att elförbrukningen skall minska med 20 % till år 2020 varför ökad elförbrukning måste kopplas till förnyelsebar elproduktion. Tekniska nämnden föreslås besluta att vid konvertering av oljebaserad värme till värmepump i kommunens fastighetsbestånd inköpa andelar i vindkraftsel motsvarande elbehovet för den nya värmepumpsanläggningen. Kommunstyrelsen föreslås besluta om inköp av ett antal vindkraftverk eller andelar i dessa med syftet att sänka kommunens framtida energikostnader. Transporter. Mora är på grund av sitt geografiska läge en knutpunkt för både väg- och järnvägsnät med koncentrerad trafik över Noretbroarna. Timmer och vedterminaler är placerade längs Rv26/E45 söder om Mora tätort. Järnvägsstationen med godsbangård är placerad så att gods på tåg från Orsa och inlandsbanan måste ansluta befintlig godsbangård. Vi måste utreda godsmängderna och deras målpunkter hur mycket av gods på timmerbil kommer idag från norr och hur mycket gods bör gå på järnväg mot Borlänge? Kan Bollnäsbanan avlasta detta godsflöde och minska belastningen på den hårt trafikerade Dalabanan? Mora planerar för en framtida ny godsbangård öster om Färnäs vilket skulle avlasta både järnväg och vägnät i centrala Mora. Gods på tåg från norr skulle, om triangelspåret i Noret iordningställs, kunna färdas direkt till den nya godsbangården eller till mottagande destinationsort. Detta förutsätter elektrifiering av bandelen Orsa Mora som då skulle kunna öppnas för pendeltågsförbindelse. De planerade nya bostadsområdena vid Noret norra (ca 1500 inv.) samt Orsas planområde vid Vångsgärde kan använda sig av nya pendeltågsstationer. En ny värmecentral placerad vid Noret norra skulle därmed kunna förses med råvaror från järnväg. Kommunledningskontoret får i uppdrag att med berörda grannkommuner gemensamt lösa möjlighet till arbetspendling med kollektiva färdmedel. Kommunledningskontoret och Teknisk förvaltning får uppdraget att kartlägga godsflödet på väg till och från Mora. Kommunledningskontoret får i uppdrag att se till att genomföra en utredning om godsflöden och godsmängder för norra länsdelen.

4 4(7) Samhällsbyggnadsgruppen föreslås få uppdraget att framlägga förslag till beslut angående framtida godsbangård, timmerterminal och tidsplan för bostadsbyggande mellan Tingsnässvägen och bangården. Kommunledningskontoret föreslås utreda nya riktlinjer för anställdas bilavtal. Kommunledningskontoret föreslås utreda en kommunal bilpool med miljövänligare fordon. Personalkontoret föreslås utarbeta riktlinjer för hur kommunens Resepolicydokument skall tillämpas. Kollektivtrafik. Moras busslinjenät med turtäthet kommer att genomgå en total översyn. Vi måste veta hur vi bäst utnyttjar fordonsparken och var resande finns under dagen och till vilken målpunkt de vill resa. Tätortstrafiken behöver förmodligen tätare och kortare turer, avgång var 20: e minut, och mer av stjärntrafik istället för rundgående linjer. Förmodligen kommer vi att ställa in ett antal dagsturer med få resande för att istället kunna erbjuda t ex kvällstrafik fred-lörd eller ytterligare någon tätortstur! Detta måste få sin lösning dels på kort sikt men definitivt när vårt nya Resecentrum är på plats. Viktigt är också att kunna åka buss till och från Köpcentrum Noret och att busshållplatser ligger i nära anslutning till målpunkterna varför vägnätet för bussar måste genomföras enligt föreslagen detaljplan liksom de nya GC-stråken i Norets köpcentrum. Pendeltågstrafiken föreslås enligt utredning av Region Dalarna entimmestrafik vilket i sig kräver att bussturer ansluter till tågens ankomst och avgångstider. På sikt bör bandelen Orsa-Mora elektrifieras för att möjliggöra arbetspendling med tåg. År 2006 arbetspendlade 930 personer från Orsa till Mora och 260 personer till Orsa. Vi har idag ingen uppfattning hur dessa arbetspendlare transporteras till arbetsplatserna eller till vilken arbetsplats. Kartläggning av detta kommer att ske under dec-jan. Övrig tågtrafik är SJ: s direkttåg Mora Stockholm som idag sker med två turer i vardera riktningen. Vår målsättning är minst fyra direkttåg på sträckan år 2010 och vill få ner restiden till ca 3 tim Mora Stockholm. Ett förslag för att uppnå detta är att dessa direkttåg endast har ett perrongstopp/kommun på sträckan Mora Borlänge. Idag har Leksand tre perrongsstopp och Gagnef två! SJ: s nya Reginatåg som sätts i trafik 2010 kommer att vara snabbare än dagens Intercitytåg varför visionen om 3 tim restid är realistisk! På sikt är visionen ännu snabbare höghastighetståg vilket kräver ytterligare bandels- och signalombyggnader. Då krävs troligen parallellspår längs hela Dalabanan. I nuvarande investeringsplan från Banverket ligger parallellspår på sträckan Mora Borlänge bortom år 2020 vilket är under all kritik. Vi behöver snarast partiella parallellspår för att underlätta tågmöten. Skall tågresandet till turistanläggningar öka måste restiderna kortas. Kortare restider ligger också helt i linje med möjligheten till regionförstoring och möjlighet till god arbetspendling. Turismanläggningarna kommer att förbättra möjligheten till någon form av chartertransport med tåg/buss och med flyg. Till Mora/Siljans flygplats kommer vintern 2008/09 reguljärflyg med två turer/vecka att trafikera Växjö - Mora och Ängelholm Mora. Fjällanläggningarna planerar investera ca 10 miljarder under den kommande 10-årsperioden vilket ger nya bäddar och ca nya arbetstillfällen. Enligt beräkningar innebär detta ytterligare fler bilar/år och under vintersäsongen ca fler. Behovet av alternativt färdsätt med kollektivtrafik är därför viktig. Moras planerade Resecentrum kommer att bli ett viktigt nav för de olika trafikslagen för vidare transporter till de resandes målpunkter.

5 5(7) Kommunledningskontoret får i uppdrag att genomföra utredning om hur den framtida kollektivtrafiken optimalt skall fungera med det nya Resecentrum. Kommunledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med grannkommunerna förbättra möjligheten till kollektiv arbetspendling. Gång - och cykelvägar. Moras befintliga GC-nät är inte sammanhängande eller helt logiskt uppbyggt. En översyn av hur det ser ut och uppfattas av användare måste ske under 2008 och I planeringen ligger investeringar i nya GC-stråk på 1 milj kr de kommande 3 åren. Det är viktigt att stråken upplevs som trygga och attraktiva. I en trekilometersradie från Moras centrum bor ca invånare d.v.s. ca 40 % av kommunens invånare. Om de i högre utsträckning väljer kollektivt färdsätt eller att cykla eller gå ner till centrum avlastar vi vägnätet. Tekniska nämnden föreslås i investeringsbudgeten prioritera nya GCstråk samt förbättringar av de befintliga under perioden Tekniska förvaltningen ges uppdraget att snarast tillsätta en arbetsgrupp för GC-stråk med uppdrag att lämna förslag till förbättringar och nya GC-stråk. Vägnätet. Vägverket har genomfört en förstudie Genomfart Mora med studier av bl a trafikflödet. Det visar sig att av de fordon som i genomsnitt trafikerar Noretbron/dygn är ca % egen trafik. Detta innebär att större delen av trafiken över Noretbron är trafikanter som har en målpunkt i de centrala delarna av Mora. Det kan vara en arbetspendlare från Orsa som arbetar i Östnor, Örjastäppan eller i Mora centrum. Vägverket arbetar enligt 4-stegsprincipen vilken innebär att steg 1-2 är kommunens eget ansvar gällande attraktiva GC-stråk, bra kollektiv/tågpendlartrafik, arbetspendlarparkeringar eller Resecentrum. Det förutsätts också att vi ser över möjligheten av att avlasta vägnätet från tunga transporter genom att kartlägga godsflödens målpunkter och möjligheten av att föra över gods på väg till järnväg. I detta perspektiv är det viktigt med planerna för en ny godsbangård öster om Färnäs och flytt av timmerterminalen från Lomsmyren liksom Wasaåkarns och Green Cargos vedupplag på Örjastäppan. Steg 3 är förbättringar av vägnätet genom att bygga bort trafiksignaler, bygga nya rondeller, eventuell vägbreddning, nya körfält osv. Steg 4 är byggandet av ny överfart Sandängsleden mellan E 45 och Rv 70 mot Älvdalen. Det är viktigt att vi utreder och identifierar godstransporter på väg och då framförallt timmeroch massaved och vedtransporter till och från Mora. Om det visar sig att en placering av ny timmer- och godsterminal öster om Mora är strategisk viktig måste vi även undersöka hur denna påverkar trafikflödet av tung timmertransport. Stor del av denna kommer trots denna placering att belasta Älvgatan och Noretbron. Om vägverket i sin analys av steg 1-3 kommer fram till att denna bro behöver byggas om till ett tredje eller ev. fjärde körfält kommer överfart Sandängsleden i en ny dager. Utryckningsfordon behöver ett alternativ till Noretbron och tung trafik från Älvdalen och Rv 70 kan med fördel använda den nya överfarten till ny timmerterminal och/eller Siljanssågen. Turismtrafik till fjällanläggningarna kan med fördel använda den nya leden utan att belasta trafikflödet i centrala Mora. Den trafikintensiva Vasaloppsveckan får med den nya leden en avgörande avlastning av trafikknutpunkt Mora.

6 6(7) I sammanhanget är vårt beteende viktigt varför tar vi bilen? Kan vi samåka eller åka kollektivt? Kan vi cykla eller gå? Hur gör vi när bränslet kostar 30 kr/lit och vilken reklam gör vi för alternativa färdsätt? Hur diskuteras dessa frågor på arbetsplatserna? Uppmuntras medarbetare i att arbeta från hemmet t ex en dag/vecka? Hur uppfostrar vi våra barn när det gäller transporter? Kör vi barnen till skolan istället för att uppmuntra dem att ta cykeln eller gå? Har vi kunskap om tidtabellen eller har vi förutfattade meningar om att bussen går på fel tider? föreslås att kommunstyrelsen efter utredning fattar beslut om att prioritera Sandängsleden som ett led i hållbar boendemiljö för Moras ca invånare i de centrala delarna. Samhällsinformation. Kommunen måste hitta vägar och nya rutiner för god samhällsinformation med medborgarna. Detta är viktigt när det gäller nybyggnation. Man söker bygglov eller köper en kommunal tomt. Under denna process måste byggaren få information om lämpligt hållbart värmesystem, energieffektivisering, solfångare, solceller, kostnadskalkyl gällande husets livscykel och inte bara bankens kalkyl för räntekostnad och amortering. Passivhus som byggmetod är också ett viktigt område att informera om. Arbetet med att förstärka skolornas arbete med miljöfrågor och hållbar utveckling måste finnas högt på dagordningen. Barnen är viktiga bärare av kunskap in i hemmet och dess beteende. Dagens byggregler föreskriver den maximala energiförbrukningen för bostadshus i måttet ca 100 kwh/kvm/år. För fritidshus är reglerna mer frikostiga 130 kwh/kwh/år. Flertalet av fritidshusen används för uthyrning och utrustas till villastandard och förses i regel med direktverkande el. Jag anser att vi bör betrakta fritidshus som villor utifrån ett energiförbrukningsperspektiv, varför vi måste starkt rekommendera samma energikrav som för villa. Ett önskemål är att alla dalakommuner gör samma tolkning eftersom områdets framväxande stugbyar är stora energiförbrukare. Fjällnäringens satsningar i nya bäddar kräver planerad beredskap för ovanstående resonemang! Byggnadsnämnden föreslås besluta om nya rekommendationer/regler för energihushållning i fritidshus. Byggnadsnämnden/Stadsarkitektkontoret föreslås tillskriva Energimyndigheten och Boverket med uppmaningen att skärpa reglerna för energiförbrukning i nyproducerade fritidshus. Kraven bör vara samma som för bostäder. Stadsarkitektkontoret föreslås aktivt informera allmänheten om energieffektivt byggande. Energi- och klimatrådgivaren föreslås utarbeta en utställning om Mora som uthållig kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslås få uppdraget att förtydliga vikten av läroplanens mål gällande miljö- och energifrågor så att undervisningen i grund- och gymnasieskola har uthållig kommun som en grön tråd i undervisningen.

7 7(7)

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23

Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23 Energiplan Partille kommun - Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-23 Diarienummer KS/2008:87 Styrgrupp för Energiplanen Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp Samhällsbyggnadskontorets

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN

Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN Kollektivtrafikmyndigheten i Dalarna REGIONALT TRAFIKFÖR- SÖRJNINGSPROGRAM FÖR DALARNAS LÄN 2012-2016 Innehåll Innehåll 1 Förord 2 1. Inledning 3 1.1 Ny kollektivtrafiklag 3 1.2 Regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Framtiden är inte till salu

Framtiden är inte till salu Framtiden är inte till salu Omställningsplan för Stockholmsregionen FOTO: ANN FORSYTH Vänsterpartiet Storstockholm Juni 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Klimatsmarta bostäder eller dyrt och dragigt? Ett enkelt

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen

Samhällsbyggande för klimatet. Kommuner och landsting som visar vägen Samhällsbyggande för klimatet Kommuner och landsting som visar vägen Förord Med denna rapport vill vi lyfta fram hållbart samhällsbyggande, energieffektivisering och förnybar energi med stora potentialer

Läs mer