Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 22 Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Kartor över Alingsåshems fastighetsbestånd 32 Noter 46 Revisionsberättelse 47 Granskningsrapport 48 Alingsåshem i siffror och nyckeltal

4 VD HAR ORDET Hållbarhet. Det är ett ord som används i många olika sammanhang. Det är också ett ord som vi på Alingsåshem ofta använder. I vår verksamhetspolicy står det att vi skall verka för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Men vad betyder hållbarhet? För oss betyder det nästan allt. 4 Hållbarhet betyder att vi att vi alltid försöker anlägga ett helhetstänkande när vi genomför ett projekt - oavsett storlek. Det betyder också att vi tänker långsiktigt och att vi utnyttjar de positiva mervärden som man får genom samverkan. Hållbar utveckling är ett ganska modernt begrepp. Det har framförallt etablerat sig i debatten efter att FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten, publicerades Brundtlandrapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är den definition som vi också använder. Enligt denna definition har hållbarheten tre dimensioner: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Ingen av dimensionerna blir komplett utan att ta hänsyn till de andra två. Skall vi skapa hållbarhet krävs det således att vi har ett helhetstänkande i all vår planering. Samtidigt skall vi ta tillvara kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det betyder givetvis att vi måste anlägga ett långt perspektiv, åtminstone år. Det långa perspektivet har vi t ex när vi bygger robusta passivhus. Där har vi socialt säkrat att våra hyresgäster kommer att ha en god inomhusmiljö under lång tid; en minskad energianvändning leder till en bättre ekologi samtidigt som den minskar våra utgifter för uppvärmning och underhåll vilket ger en tryggare ekonomi. Den optimala situationen är när vi kan skapa erbjudanden som inte bara är en hållbar affär för individen utan även för närområdet, staden - och på sikt även en globalt ekologisk nivå. Under verksamhetsåret 2012 har vi genomfört flera projekt som visar hur vår leverans till kommunen och till våra hyresgäster påverkas av helhetstänkandet.

5 Social hållbarhet Goda livsmiljöer kräver helhetstänkande. De kommande åren skall vi göra omfattande förnyelseprojekt i området Noltorp där vi äger drygt 700 lägenheter. Här hoppas vi att projektet kan dra nytta av de samarbetseffekter som uppstår när många olika aktörer tillsammans skall anamma ett hela-staden -perspektiv på uppgiften. Samtidigt som vi skall närma oss den förnyelsen från ett stadsbyggande perspektiv måste vi se till individerna. Vi vet att människor har olika drivkraft i sitt boende. Under året har vi därför påbörjat en dialog med hyresgästerna i deras boendemiljö för att få deras unikt insyn i vad som är viktigt för att bevara kvaliteterna i deras närområde. Det är viktigt att på ett meningsfullt sätt engagera hyresgästerna i sin boendemiljö för att skapa långsiktig hållbarhet i projektet. I Sollebrunn kommer det också att ske förnyelse inom kort. Här tog vi beslutet att riva en del av en fastighet. Det var inte längre socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart att behålla dessa hus som byggts under en tid när andra ideal styrde produktionen. Nu tittar på vi på andra lösningar för vad som kan tillföra området någonting bättre på lång sikt. Samtidigt har vi öppnat ett nytt trygghetsboende i Sollebrunn. Det betyder att vi har ökat variationen i vårt utbud på orten och skapat möjligheter för äldre att leva ett självständigt liv med stöd utan att behöva lämna sin bekanta miljö. Den typen av lösningar blir allt viktigare när vi möter en framtid med en åldrande befolkning. Ökad tillgänglighet, tillskapade mötesplatser och ett utbud med alternativa boendeformer är väsentliga faktorer när vi utför förnyelseplanering de betyder på sikt att vi kan få en bra integration av hyresgäster. Alingsås kommun har en tydligt uttalad vision om invånare år Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Vi bör redan nu öka variationen i vårt bostadsbestånd för att vara beredda på de nya förutsättningar som vi kommer att ställas inför till följd av nya generationers krav på sitt boende. Hushållning med resurserna Vi skapar en ekonomisk hållbarhet om vi kan genomföra förändringar på ett så rationellt sätt som möjligt. Därför gör vi t ex energieffektiviseringar tillsammans med stambyte, standardhöjning och ökad tillgänglighet. Det räcker inte att använda en traditionell fastighetskalkyl för att värdera alla de mervärden som hållbarhets-effekterna ger, eftersom de dessutom ofta förstärker varandra: när den sociala hållbarheten ökar blir det t ex mer attraktivt att bo i området, vilket i sin tur ökar värdet på fastigheterna. EU:s och Sveriges klimatmål anger hårda krav för att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 20 % till år 2020 och med 50 % till år Dessa mål kommer inte att nås genom att enbart bygga nya energieffektiva hus det är också nödvändigt att renovera befintliga byggnader energieffektivt. Alingsåshem ingår i EU-projektet BEEM-UP som skall ta fram strategier för hur energiförbrukningen kan minskas med 75% genom strategiska renoveringar. Här tjänar vårt projekt på Brogården som ett gott exempel på hur helhetstänkande och långsiktighet gett mervärden i hållbarhetens samtliga tre dimensioner. Vi måste också skapa förutsättningar för hyresgästerna själva att ta ansvar för sin resursanvändning. Vi har infört sjufraktioners källsorteringssystem på Brogården och skall införa det i fler områden. Vi har hittills infört individuell varmvattenmätning i 375 lägenheter. När hyresgästen själv får översikt över sin förbrukning brukar varmvattenkonsumtionen sjunka med 20-40% vilket ger både ekonomiska och ekologiska fördelar. Från och med hösten har vi också infört Lägenhetsfonden som är ett system för hyresgästen att själv styra sitt inre underhåll. Här erbjuds möjligheten att välja mellan att utnyttja fonden till nya ytskikt, eller att på sikt få en hyresrabatt. Förutom att göra hyresgästen delaktig i lägenhetens ekonomi och resursanvändning, så får var och en ett större inflytande över sitt eget boende. Där skapar vi en viktig samverkan mellan oss och våra kunder. Integration i bostadsområdena handlar mycket om att ta tillvara på olika personers erfarenheter, kompetenser och förutsättningar för att skapa en starkare helhet. På samma sätt är det viktigt att ta till vara på dessa individuella styrkor inom ett bolag. Alingsåshem utgörs inte bara av en samling fastigheter, bolaget utgörs minst lika mycket sina medarbetare. Det är dessa individer som året runt hjälper till att uppfylla ägardirektivets krav på att vi skall leverera boenden som är attraktiva, trygga och trivsamma. Tillsammans utgör vi en helhet som är större än delarna. Det är ett bra exempel på hur man skapar hållbarhet. Ing-Marie Odegren VD, AB Alingsåshem 5

6 6 Johan, husvärd

7 STYRELSE OCH ORGANISATION Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr ) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Styrelse och revisorer Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma Ordinarie ledamöter Maja-Stina Jakobsson ordförande Gun Pettersson Bohlin vice ordförande Rolf Nilsson Magnus Gedda Runar Kristensson Ingemar Klevenås Lennart Zackrisson Ersättare Birgit Josefsson Peter Gustavsson Kjell Eliasson Kristian Nilsson Ingvar Torstensson Alf Olofsson Sven-Erik Dahlgren (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (C) (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (KD) Personalrepresentanter Ingrid Åsheim ordinarie Vision Eivor Lindberg ersättare Vision Claes Svensson ordinarie Fastighetsanställdas Förbund Henrik Bohlin ersättare Fastighetsanställdas Förbund Revisorer Bernt-Erik Nyberg ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare utsedd av Alingsås kommun Hans Gavin ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Peter Öfverström ersättare auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Verkställande direktör Ing-Marie Odegren Ägarförhållande Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening Fastighetsbestånd Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till (3 277) bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på m 2 ( m 2 ). Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 386 (397) lägenheter om m 2 ( m 2 ) och omsorgsbostäder 74 (74) lägenheter om m 2 (4 503 m 2 ). Antalet lokaler för uthyrning är 280 (280) med en yta på m 2 ( m 2 ). 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄNDAMÅLET MED VERKSAMHETEN Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget skall också erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement, bidra till tillgänglighet för alla samt integration och bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt engagera sig i energieffektivt byggande. Alingsåshems styrelse har fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy: Alingsåshems verksamhetspolicy Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning Vår verksamhet Samtidigt som nya bostäder planeras och byggs måste det befintliga bostadsbeståndet ses över och förnyas i syfte att vara en god och långsiktigt hållbar livsmiljö såväl för dagens människor som för kommande generationer. För att kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer som gör att både stora och små åtgärder kan genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt och planerat sätt. Varje område är unikt och präglat av de värderingar som gällde vid områdets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister? Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda bristerna? Förnyelseplanering I förnyelseplaneringen har bostadsområdet dokumenterats i ord och bild med utgångspunkt från boendemiljön. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t.ex. öka tillgänglighet, trygghet och integration och för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi har en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Förnyelseplaneringen omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd inklusive behov av kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse och på nya platser. Dokumentationen är ett värdefullt underlag då underhållsåtgärder planeras. 8

9 Strategiarbete för långsiktig hållbarhet Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv och den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten. Att åstadkomma ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende är vår ledstjärna och vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna skall sträva mot denna. Styrande i det strategiska arbetet är den ettåriga budgeten, den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar Brogården Ombyggnads- och utvecklingsprojektet på Brogården fortsätter enligt plan. Under 2012 har ytterligare tre hus färdigställts: Knektegårdsgatan 27 (hus J, 12 lgh), Knektegårdsgatan 21 (hus H, 18 lgh), Knektegårdsgatan 15 (hus L, 14 lgh), med inflyttning 1 februari, 1 april, respektive 1 november 2012; sammanlagt ger detta ytterligare 44 färdigrenoverade lägenheter. Därmed kan konstateras att projektet i och med 2012 är färdigställt till nästan två tredjedelar, då 11 av de 16 husen är helt renoverade. Hela projektet beräknas vara klart Målet med ombyggnaden är att den skall vara långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Detta uppnår vi genom låga drifts- och underhållskostnader (tack vare låg energianvändning och beständigt materialval); ökad tillgänglighet i lägenheterna och området som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar i sitt bostadsområde med sina naturliga sociala skyddsnät (60 % lägenheter med full tillgänglighet); samt ökad variation vad gäller standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå. Vi skapar förutsättningarna för sociala mötesplatser för alla boende. Samtliga av dessa insatser bidrar också till en ökad integration. Punkthuset Brogården I planeringen för ett nytt punkthus på Brogården har ytterligare förankring skett med kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsnämnden angående hur staden kommer att gestalta sig med tanke på höga hus. För närvarande pågår bland annat en bullerutredning som skall avslutas innan projektet kan gå in i nästa fas. Bullerutredningen skall utröna var på tomten ett hus bäst kan placeras för att undvika kostsamma byggtekniska lösningar för att reducera ljudet från den närliggande vägen. Placeringen är viktig för projektet i stort, då den även påverkar planlösningen och därmed inomhusklimatet. De första besluten fattade på grundval av utredningarna förväntas tas efter sommaren Stambyten och renovering av badrum på Stockslycke En omfattande renovering pågår av sammanlagt 301 badrum på Stockslycke. Sammanlagt 169 lägenheter har färdigställts på Sjömansvägen, Arkitektvägen och Stockslyckevägen. Arbetena omfattar både underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar tillgängligheten och underlättar kvarboende. Förutom stambyten sker också totalrenovering av badrum, ny elinstallation, indragning av fiberkabel samt installation av individuell varmvattenmätning. För övrigt i husen byts belysningsarmaturer ut för att minska energianvändningen och öka tryggheten. Ytskikten i trapphus och tvättstugor åtgärdas också. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 Kvarteret Ljuset Kvarteret Ljuset stod klart för uthyrning 1 september. Punkthuset består av 25 lägenheter byggda med passivhusteknik. Extra hänsyn har tagits för att skapa en hög tillgänglighet för rörelsehindrade. Kv Ljuset erbjuder också ett rökfritt boende. Detta innebär att man kommer att kunna vistas i lägenheten, på balkongen och i husets omedelbara närhet utan att besväras av tobaksrök. Målet är att skapa variation i vårt utbud och att skapa ett boende som är bra för alla. Vid årsskiftet var kontrakt tecknade på 24 av de 25 lägenheterna. I 3 av dessa lägenheter sker inflytt under början av I december monterades Alingsåshems första solcellsanläggning på taket på kv Ljuset. Anläggningen, som beviljats bidrag från Boverket, är ansluten till fastighetens elnät. Energin som produceras används huvudsakligen till fastighetselen, dvs. till fläktar, belysning, hiss etc. Om solcellerna producerar mer el än vad som förbrukas i huset så går överskottet ut på elnätet. Kvarteret GÖKEN De sex lägenheterna i kvarteret Göken, som tidigare hyrts av integrationsavdelningen, är nu tillgängliga för den ordinarie bostadskön. Inför inflyttning under den tidiga hösten utfördes underhåll på ytskikten i samtliga lägenheter. SOLLEBRUNN Under hösten fattades beslut om att förbereda arbetet med att utveckla och förnya vårt lägenhetsbestånd i centrala Sollebrunn. Samtliga hus kommer under de närmaste åren bland annat att utrustas med stadsnätsanslutningar. Energieffektiviserande åtgärder kommer att utföras på flera av fastigheterna. Beslutet om förnyelse innebär också att uthyrningen kommer att avvecklas i de tre huskroppar med adress Trollhättevägen som totalt rymmer 20 lägenheter. Avvecklingen sker på grund av att dessa hus är av en så enkel konstruktion att en omfattande renovering inte kan motiveras. Samtliga hyresgäster erbjuds nya bostäder som motsvarar deras behov och önskemål. När avflyttningen är färdigställd kommer huskropparna att rivas. Stadsförnyelse Noltorp Kommunledningskontoret planerar för projekt Stadsförnyelse Noltorp, vars övergripande syfte är att ta fram ett utvecklingsprogram för Noltorp. Projektet skall ta sitt avstamp i en helhetssyn där stadsdelsförnyelse ses som en del av den övergripande stadsutvecklingen och där fysiska och sociala åtgärder kan kombineras. Projektet ska utgå från hållbar utveckling och dess tre ömsesidigt beroende dimensioner. Deltagande i projektgruppen är, förutom Alingsåshem, olika kommunala förvaltningar samt Fabs AB. Inom Stadsförnyelse Noltorp har AB Alingsåshem för avsikt att under 2014 påbörja en upprustning och förnyelse i kv Citronen och kv Bananen med utgångspunkt i ett uttryckligt hållbarhetsperspektiv. Det finns anledning att inför denna upprustning och förnyelse ta ett samlat grepp om stadsdelen Noltorp utifrån ett hela-staden-perspektiv. Den variation som finns vad gäller funktioner, boendeformer och gestaltning ska stärkas och utvecklas. En ökad stadsmässighet med respekt för kvaliteterna i området ska eftersträvas. Lägenhetsfonden Alingsåshem har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram det nya konceptet Lägenhetsfond - en modell för inre underhåll som skall öka valfriheten för våra hyresgäster och ge dem ett större ansvar för sin resursanvändning. Lägenhetsfonden lanserades under hösten. I den nya modellen har varje lägenhet en fond vars innehåll beräknas utifrån när underhåll av tapeter, mattor och köksluckor gjordes i lägenheten. Fondkontot är kopplat till lägenheten, inte till hyresgästen. Den månatliga avsättningen till fonden baseras på lägenhetens storlek.

11 KVARTERET LJUSET Den förste september 2012 var det dags för de första hyresgästerna att flytta in på den vackert klingande adressen Paradisgatan, kvarteret Ljuset. Här har Alingsåshem byggt 25 nya hyresrätter. Kvarteret ligger omgärdat av grönska i ett lugnt område som avgränsas av Säveån på ena sidan och Lillån på andra sidan. Lägenheterna är fördelade på sju våningar i ett punkthus byggt med passivhusteknik. Formspråket är stramt och enkelt med öppna planlösningar. Förutom Alingsåshems hus kommer kvarteret Ljuset även att bebyggas av HSB. Kvarteret Ljuset är ett rökfritt boende. Rökfritt boende innebär att man kan vistas både inomoch utomhus på fastigheten utan att besväras av tobaksrök. Målet är att skapa variation i vårt utbud och att kunna erbjuda ett boende som är bra för alla Hög energieffektivitet Passivhusteknik ger robusta, välisolerade hus som kräver ett försumbart värmetillskott. För att hålla bra inomhustemperatur återanvänds värmen från energisnåla hushållsapparater, belysning och kroppsvärme från dem som bor i huset. Lägenheterna i Kv Ljuset har individuell mätning av varmvattnet. Alingsåshem samarbetar med Alingsås Energi för att få mätvärden till faktureringen. Uppvärmningen av varmvattnet i Kv Ljuset sker genom biobränsleeldad fjärrvärme. Den gemensamma hissen är elenergiåtergivande. En egen solcellsanläggning på taket är ansluten till fastighetens elnät och den producerade energin bidrar till den fastighetsgemensamma elen. Billigare än beräknat Arbetet med kv Ljuset inleddes För att ha något att utgå ifrån i de inledande kalkylerna så använde vi oss av det nyligen byggda punkthuset på Östlyckan som exempel. Vi räknade på ett hus med 18 lägenheter med en snittyta på 61 m 2 per lägenhet. Vad som sedan kom att byggas var 25 lägenheter med en snittyta på 81 m 2, dvs. ett nästan dubbelt så stort hus som i prospektet Vi räknade 2006 med en entreprenadkostnad på 23 miljoner, eller kr/m 2. Det hus som byggts kostade 41 miljoner, eller kr/m 2. Skulle vi räkna om det med en prisindexhöjning på 26,2% sedan 2006 så har varje kvadratmeter blivit drygt kr billigare än först beräknat*. * Notera att alla entreprenadkostnader som anges är exklusive moms. Genom att välja passivhusteknik bygger vi bort risker för både oss själva och hyresgästerna. En aningen högre byggkostnad leder på sikt till lägre kostnader för energiförbrukning och drift vi sänker driftskostnaden från Alingsåshems genomsnitt på 500 kr/m 2 /år till 188 kr/m 2 /år. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hyresgästen kan själv välja när något skall åtgärdas i lägenheten, förutsatt att det finns pengar i fonden. Om hyresgästen i stället väljer att avstå från underhållet under en längre period får de rabatt på hyran. Mätning av varmvatten Den individuella varmvattenmätningen slår väl ut och vi debiterar nu varmvattnet separat i 375 lägenheter. Vi kan se att hyresgästerna i många fall halverar sin varmvattenförbrukning. Detta är mycket betydelsefullt för att vi skall nå våra långsiktiga miljömål. Individuell varmvattenmätning skall vara införd i hela beståndet inom de närmaste åren. Varmvattenmätningen görs i samverkan med Alingsås Energi. Utbyggnad av infrastruktur Vi har påbörjat arbetet med att förse samtliga Alingsåshems lägenheter med fiberkabel och anslutning till öppet stadsnät. Arbetet kommer att pågå under de närmaste åren, med början i området Stockslycke. Etapp 1 beräknas vara klar 1 mars Beslut har tagits att inleda utbyggnaden av fibernätet i Sollebrunn under hösten Anslutningen möjliggör för hyresgästen att välja mellan olika leverantörer av bredbandstjänster och IP-telefoni. Inom några få år hoppas vi också kunna börja erbjuda IP-TV för hyresgästerna. Trygghet och APTUS I samband med fiberutbyggnaden kommer Alingsåshem att installera APTUS-passersystem för att öka tryggheten för hyresgästerna. Vi installerar elektroniska lås och porttelefoner så att entrédörrarna kan vara låsta dygnet runt. Gemensamma utrymmen, tex källare, sektioneras så att endast behöriga når utrymmen som förråd, lägenhetsförråd och tvättstugor. Tvättstugor förses med elektroniska bokningssystem som möjliggör för hyresgästen att boka tvättid både via bokningspanel, via hemsidan och i vissa fall även via sin smartphone. Det nya systemet säkerställer att ingen obehörig kommer in i tvättstugan under bokad tid. I dagsläget är ca 750 lägenheter anslutna till låssystem som innebär att portarna till trapphusen är låsta. Alla berörda hyresgäster förses med tre elektroniska passerbrickor. Om hyresgästen förlorar brickan är den lätt att spärra. På så sätt minskar vi risken att brickor hamnar i fel händer. Detta underlättar vår hantering av nycklar och minskar behovet av låsbyten på grund av förkommen nyckel. Trygghetsboende Med trygghetsboende avses bostadslägenheter med gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Boendet har personal som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Målgruppen för trygghetsboenden är personer som fyllt 70 år. Alingsåshem kan erbjuda 70 lägenheter i trygghetsboenden. Dessa är fördelade på Hagabo, Tuvebo, Brunnsbo och Bjärkebo som är ombyggda för ändamålet. Lägenheterna på Bjärkebo var inflyttningsklara 1 oktober och innebar ett tillskott av 11 nya lägenheter till beståndet. Länsstyrelsen har beviljat investeringsstöd för vissa av de ombyggda lägenheterna på Brogården då de uppfyller kraven som ställs för trygghetsboenden. De aktuella lägenheterna ligger i direkt anslutning till den gemensamhetslokal som stod klar i januari Lägenheterna har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för självständighet. Som hyresgäst har man också tillgång till gemensamhetslokaler där man träffar de övriga som bor i huset. Det pågår en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende. 12

13 SOLLEBRUNN & NOLTORP I Alingsåshems områden i Sollebrunn kommer flera förnyelse- och utvecklingsprojekt att utföras med början under Störst förändringar kommer att ske på Trollhättevägen i centrala Sollebrunn. Här kommer vi att avveckla uthyrningen. Lägenheterna på Trollhättevägen byggdes i slutet av 1970-talet. De är små, dåligt isolerade och uppfyller inte dagens krav på en god boende- och energistandard. Lösningen är då att riva dem och att erbjuda våra hyresgäster nya boenden som passar deras önskemål. Detta kommer vi att göra i övriga Sollebrunn: Vi kommer att satsa på modernisering, underhåll och boinflytande. Vi kommer att dra in fiber för bredband och kabel-tv till alla våra lägenheter i Sollebrunn. Vi kommer att ta över en del av Bjärkegården och omvandla den till bostäder. Vi har redan invigt ett nytt trygghetsboende i anslutning till Bjärkegården. Vi kommer att utveckla och satsa på energieffektivisering på Skolgatan. I centrala Sollebrunn kommer vi bland annat att rengöra och måla fasader. Vi kommer också att se över utemiljön och förändra den i samråd med hyresgästerna. De som bor i Sollebrunn kommer att kunna läsa mer om det kommande årens insatser genom Nyhetsbrev för Sollebrunn som vi delar ut i alla brevlådor, och som man också kommer att kunna läsa på vår hemsida. Under de närmaste åren väntar ett stort arbete med förnyelse och upprustning i området Noltorp. Precis som i all vår förnyelseplanering skall vi ta till vara på områdets kvaliteter och bevara dess själ samtidigt som vi åtgärdar bristerna. Förnyelsen av Noltorp skall ta ta fasta på hållbarhet genom att ha helhetssyn och långsiktighet. Den variation som redan finns när det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning ska stärkas och utvecklas. I detta arbete är det mycket viktigt att vara lyhörd inför de boendes egen syn på sitt område och sitt hem. Det finns trots allt inga större experter på ett område än de som bor där. Som ett led i detta har vi tillsammans med Hyresgästföreningen under november och december inbjudit till Onsdagsfika i hyresgästlokalen på Noltorpsgatan. Hit har alla boende i området varit välkomna att titta in en stund för att fika, prata och ställa frågor. Representanter från Alingsåshem och Hyresgästföreningen har varit närvarande vid alla fikatillfällen. Samtalet har varit fritt och handlat om boende, serviceanmälningar och problemlösning. Det har också varit ett utmärkt tillfälle för båda sidor att få ställa frågor. Försöket visade sig slå väl ut, då fikakvällarna varit mycket välbesökta. Det har från hyresgästernas sida funnits uttalade önskemål om att fortsätta med en liknande satsning även under

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trygghetsboendet har en separat kö som Alingsåshem administrerar. Vi visar även lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen har anvisningsrätt till lägenheterna. Mötesplats Brogården Vård- och Äldreomsorgen har tagit initiativet till projektet Mötesplats Brogården. Projektet kommer att utmynna i ett arbetssätt, en prototyp, som sedan kan användas på alla våra trygghetsboenden. Inom ramen för projektet har Alingsåshem tillsammans med hyresgästföreningen gått ut med en enkät på Brogården, och i den närbelägna bostadsrättsföreningen Solängen, för att undersöka de boendes intresse för att engagera sig i olika typer av aktiviteter i områdets gemensamhetslokaler. En permanent lokal på Knektegårdsgatan 31 har ställts till projektets förfogande. Lokalen kan även utnyttjas till aktiviteter som initieras av hyresgästerna, samt till träffar anordnade av Hyresgästföreningen. Innan årets utgång hade två studiegrupper startat regelbundna träffar i lokalerna. Alla är välkomna att delta i dessa aktiviteter, även de hyresgäster som inte bor på Brogården. Representanter från Hyresgästföreningen och Vård- och Äldreomsorgen deltar vanligtvis vid träffarna. Boendestrategier för äldrelivet Alingsås kommun och Alingsåshem har fått kr i projektstöd från Hjälpmedelsinstitutet för att kartlägga behov och genom workshops ta fram boendestrategier som kan hjälpa de äldre att, i god tid, planera hur de vill bo under livets olika faser. Kartläggningen kommer att göras i stadsdelen Noltorp. syn på hur de vill bo och efter denna kunskap utarbeta boendestrategier. Strategierna blir också en hjälp för att öka samverkan mellan olika aktörer. Syftet är att ta fram attraktiva och kostnadseffektiva boendeformer och boendelösningar för den äldre befolkningen. Att skapa en gemensam verklighetsbild, från äldre personer och från inblandade aktörer, om hur människor vill bo och leva sina liv på äldre dagar. Målet är att ta fram nya kostnadseffektiva planer för boende för att förhindra en kraftig höjning av kommunalskatten. Exempel på två övergripande önskemål som tydligt har framkommit i undersökningen är: Gemensamma mötesplatser för alla Gemensamma mötesplatser för likasinnade Slutsatsen vi kan dra av detta är att det är viktigt att hitta rätt gemenskaper för olika äldregrupper, eftersom önskemålen skiftar. Personerna vill i hög grad själva kunna välja sina boenden så länge man själv är kapabel att göra detta. Hemsidan Under hösten 2012 lanserades vår nya hemsida med en rad nya funktioner för hyresgästerna. Bland nyheterna finns möjligheten att skriva ut sina avier, fylla i och skriva ut blanketter, se saldot på lägenhetsfonden, boka tvättstuga och att se riktad publicering. Syftet med den nya versionen av hemsidan har varit att göra det ännu lättare och naturligare för besökaren att hitta den information som eftersöks. Sidan skall vara lättillgänglig för alla och fler skall känna att den är en snabb källa till information. Följden blir kortare telefonköer, och eventuellt även färre besök i kundmottagningen. Detta frigör tid för våra bokonsulenter att fokusera på mer kvalificerade frågeställningar. Projektet kommer att arbeta med analysverktyget Boendesynen i äldrelivet för att öka förståelsen för varför äldre personer har olika 14

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Inledning Ägardirektiv Ändamålet med verksamheten erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt

Läs mer

Brogårdens ombyggnad utveckling av metodik för ekonomiska långtidsplaner

Brogårdens ombyggnad utveckling av metodik för ekonomiska långtidsplaner Passivhus Norden 2013 Brogårdens ombyggnad utveckling av metodik för ekonomiska långtidsplaner Ulf Alexandersson, AB Alingsåshem, box 146, 441 23 Alingsås, Sverige ulf.alexandersson@alingsashem.se Referat

Läs mer

Årsredovisning 2011 AB Alingsåshem 1

Årsredovisning 2011 AB Alingsåshem 1 Årsredovisning 2011 AB Alingsåshem 1 2 Innehållsförteckning 4 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 18 Ekonomi 20 Förslag till årsstämman 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 28 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2013 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2013 AB Alingsåshem Årsredovisning 2013 AB Alingsåshem Årsredovisning 2013 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Ekonomi 27 Förslag till årsstämman 29 Resultaträkning 31 Balansräkning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

AB Alingsåshem. Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag.

AB Alingsåshem. Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag. Alingsåshem 2013 AB Alingsåshem Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag. AB Alingsåshem äger och förvaltar ca 3 300 lägenheter i Alingsås, Gräfsnäs, Sollebrunn och St Mellby Vi omsätter 210

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås

Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås Kvarteret Ljuset 25 attraktiva, trygga och trivsamma hem mitt i Alingsås Kvarteret Ljuset Alingsåshem har byggt 25 nya hyresrätter i kvarteret Ljuset. Kvarteret ligger omgärdat av grönska i ett lugnt område

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Ekonomisk sammanställning - Brogården

Ekonomisk sammanställning - Brogården Ekonomisk sammanställning - Brogården 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Går det att räkna hem?

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Alingsåshem. Kommunens ändamål med AB Alingsåshem

Alingsåshem. Kommunens ändamål med AB Alingsåshem Alingsåshem 2013 Alingsåshem Kommunens ändamål med AB Alingsåshem Alingsåshem arbetar för att erbjuda ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende med integration och tillgänglighet för alla samt möjlighet

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus!

Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! Augusti 2012 Nyhet! Lägenhetsfond med valfrihet sid 2 Nyhet! Botid blir kötid sid 4 Nyhet! Ny hemsida sid 8 Ljuset kommer snart sid 7 Vi bjuder på cirkus! sid 6 Inledning Nu inför Alingsåshem Om man äger

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Aktiebolaget Alingsåshem

ÅRSREDOVISNING. Aktiebolaget Alingsåshem ÅRSREDOVISNING 2015 Aktiebolaget Alingsåshem 2015 Under 2015 har alingsåshem... Invigt 11 nya hyreslägenheter i Sollebrunn Projekterat för ungdomslägenheter i kvarteret Pumpan, Noltorp Rivit garage på

Läs mer

Årsredovisning 2010 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2010 AB Alingsåshem Årsredovisning 2010 AB Alingsåshem 2 Innehållsförteckning 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 18 Ekonomi 20 Förslag till årsstämman 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2014 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2014 AB Alingsåshem Årsredovisning 2014 AB Alingsåshem VARFÖR EN SOLROS PÅ OMSLAGET? Därför att solrosen här blir en symbol för vårt hållbarhetstänkande. Vad kan egentligen ett kommunalt bostadsbolag göra för en mer hållbar

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder.

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. För klimatet! Det behövs ett miljardprogram till boendet för klimatets skull Bostäderna i Sverige behöver

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen Alingsås kommun Alingsåshem, FABS och Alingsås Energi är dotterbolag i koncernen AB Alingsås Rådhus Ägaren styr bolagen genom ägardirektiv Energibolag som energiproducent och Alingsåshem och FABS som konsumenter

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Sidan 36 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-09-29, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Göran Sjögren (GS) Lars Magnusson (LM) Fredrik Lindqvist

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Passivhus vår framtida byggnorm?

Passivhus vår framtida byggnorm? Passivhus vår framtida byggnorm? Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Vi bygger klimatsmart för framtiden Passivhuscentrum Västra Götaland www.passivhuscentrum.se Hans Eek, arkitekt SAR/MSA Passivhuscentrum Västra

Läs mer

Ägardirektiv Flens Bostads AB

Ägardirektiv Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:9-902 Ägardirektiv Flens Bostads AB Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-15 89 1 Detta ägardirektiv avser Flens Bostadsaktiebolag. (556154-4866), (nedan kallat bolaget)

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Solståndet i Göteborg Org. nr: 716409-4943 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014.07.01-2015.06.30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING BRF STENKULLEN I VÄRMDÖ Org nr 769607-3449 1 Verksamhetsberättelse För räkenskapsåret 2011 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Läkarvillan. 16 st. lägenheter i Hunnebostrand

Läkarvillan. 16 st. lägenheter i Hunnebostrand Läkarvillan 16 st. lägenheter i Hunnebostrand Sotenäsbostäders Trygghetsboende +70 i Hunnebostrand Om Sotenäsbostäder Sotenäsbostäder är ett av Sotenäs kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag. Sotenäsbostäder

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun

Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Information om ansökan av subvention till värd/- värdinna samt delfinansiering av gemensamhetsytor i trygghetsboende inom Umeå kommun Trygghetsboende ska ses en del av utbudet av bostäder i kommunen där

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gullmaren. Redovisningen omfattar

Bostadsrättsföreningen Gullmaren. Redovisningen omfattar Årsredovisning Styrelsen för bostadsrättsföreningen Gullmaren i Stockholm Organisationsnummer: 769602-5563 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN

BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN BOENDE FÖR ÄLDRE TRYGGHETSBOENDE I MJÖLBY KOMMUN EN TRYGGARE BOENDEFORM FÖR ÄLDRE En lägenhet i ett trygghetsboende passar dig som känner att du vill ha ett bekvämt och mer tillgängligt boende. Bor du

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN

INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE BRF TINGVALLEN 28 JANUARI 2015 LQE-AVTAL MED HSB SKÅNE LQE utvidgat ekonomiskt avtal LQE Långsiktig Qvalitets Ekonomi VERKSAMHETSÅRET Årsstämma Leveransplan Kallelser Årlig

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2014. Org.nr 746000-1477

Årsredovisning för Brf Ängen 2014. Org.nr 746000-1477 Årsredovisning för Brf Ängen 2014 Org.nr 746000-1477 Årsberättelse 2014 Brf Ängen Org.nr 746000-1477 Styrelsen för Brf Ängen får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2014-01-01

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer