Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 22 Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Kartor över Alingsåshems fastighetsbestånd 32 Noter 46 Revisionsberättelse 47 Granskningsrapport 48 Alingsåshem i siffror och nyckeltal

4 VD HAR ORDET Hållbarhet. Det är ett ord som används i många olika sammanhang. Det är också ett ord som vi på Alingsåshem ofta använder. I vår verksamhetspolicy står det att vi skall verka för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Men vad betyder hållbarhet? För oss betyder det nästan allt. 4 Hållbarhet betyder att vi att vi alltid försöker anlägga ett helhetstänkande när vi genomför ett projekt - oavsett storlek. Det betyder också att vi tänker långsiktigt och att vi utnyttjar de positiva mervärden som man får genom samverkan. Hållbar utveckling är ett ganska modernt begrepp. Det har framförallt etablerat sig i debatten efter att FN-rapporten Vår gemensamma framtid, även kallad Brundtlandrapporten, publicerades Brundtlandrapporten definierar hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är den definition som vi också använder. Enligt denna definition har hållbarheten tre dimensioner: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Ingen av dimensionerna blir komplett utan att ta hänsyn till de andra två. Skall vi skapa hållbarhet krävs det således att vi har ett helhetstänkande i all vår planering. Samtidigt skall vi ta tillvara kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det betyder givetvis att vi måste anlägga ett långt perspektiv, åtminstone år. Det långa perspektivet har vi t ex när vi bygger robusta passivhus. Där har vi socialt säkrat att våra hyresgäster kommer att ha en god inomhusmiljö under lång tid; en minskad energianvändning leder till en bättre ekologi samtidigt som den minskar våra utgifter för uppvärmning och underhåll vilket ger en tryggare ekonomi. Den optimala situationen är när vi kan skapa erbjudanden som inte bara är en hållbar affär för individen utan även för närområdet, staden - och på sikt även en globalt ekologisk nivå. Under verksamhetsåret 2012 har vi genomfört flera projekt som visar hur vår leverans till kommunen och till våra hyresgäster påverkas av helhetstänkandet.

5 Social hållbarhet Goda livsmiljöer kräver helhetstänkande. De kommande åren skall vi göra omfattande förnyelseprojekt i området Noltorp där vi äger drygt 700 lägenheter. Här hoppas vi att projektet kan dra nytta av de samarbetseffekter som uppstår när många olika aktörer tillsammans skall anamma ett hela-staden -perspektiv på uppgiften. Samtidigt som vi skall närma oss den förnyelsen från ett stadsbyggande perspektiv måste vi se till individerna. Vi vet att människor har olika drivkraft i sitt boende. Under året har vi därför påbörjat en dialog med hyresgästerna i deras boendemiljö för att få deras unikt insyn i vad som är viktigt för att bevara kvaliteterna i deras närområde. Det är viktigt att på ett meningsfullt sätt engagera hyresgästerna i sin boendemiljö för att skapa långsiktig hållbarhet i projektet. I Sollebrunn kommer det också att ske förnyelse inom kort. Här tog vi beslutet att riva en del av en fastighet. Det var inte längre socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart att behålla dessa hus som byggts under en tid när andra ideal styrde produktionen. Nu tittar på vi på andra lösningar för vad som kan tillföra området någonting bättre på lång sikt. Samtidigt har vi öppnat ett nytt trygghetsboende i Sollebrunn. Det betyder att vi har ökat variationen i vårt utbud på orten och skapat möjligheter för äldre att leva ett självständigt liv med stöd utan att behöva lämna sin bekanta miljö. Den typen av lösningar blir allt viktigare när vi möter en framtid med en åldrande befolkning. Ökad tillgänglighet, tillskapade mötesplatser och ett utbud med alternativa boendeformer är väsentliga faktorer när vi utför förnyelseplanering de betyder på sikt att vi kan få en bra integration av hyresgäster. Alingsås kommun har en tydligt uttalad vision om invånare år Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Vi bör redan nu öka variationen i vårt bostadsbestånd för att vara beredda på de nya förutsättningar som vi kommer att ställas inför till följd av nya generationers krav på sitt boende. Hushållning med resurserna Vi skapar en ekonomisk hållbarhet om vi kan genomföra förändringar på ett så rationellt sätt som möjligt. Därför gör vi t ex energieffektiviseringar tillsammans med stambyte, standardhöjning och ökad tillgänglighet. Det räcker inte att använda en traditionell fastighetskalkyl för att värdera alla de mervärden som hållbarhets-effekterna ger, eftersom de dessutom ofta förstärker varandra: när den sociala hållbarheten ökar blir det t ex mer attraktivt att bo i området, vilket i sin tur ökar värdet på fastigheterna. EU:s och Sveriges klimatmål anger hårda krav för att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 20 % till år 2020 och med 50 % till år Dessa mål kommer inte att nås genom att enbart bygga nya energieffektiva hus det är också nödvändigt att renovera befintliga byggnader energieffektivt. Alingsåshem ingår i EU-projektet BEEM-UP som skall ta fram strategier för hur energiförbrukningen kan minskas med 75% genom strategiska renoveringar. Här tjänar vårt projekt på Brogården som ett gott exempel på hur helhetstänkande och långsiktighet gett mervärden i hållbarhetens samtliga tre dimensioner. Vi måste också skapa förutsättningar för hyresgästerna själva att ta ansvar för sin resursanvändning. Vi har infört sjufraktioners källsorteringssystem på Brogården och skall införa det i fler områden. Vi har hittills infört individuell varmvattenmätning i 375 lägenheter. När hyresgästen själv får översikt över sin förbrukning brukar varmvattenkonsumtionen sjunka med 20-40% vilket ger både ekonomiska och ekologiska fördelar. Från och med hösten har vi också infört Lägenhetsfonden som är ett system för hyresgästen att själv styra sitt inre underhåll. Här erbjuds möjligheten att välja mellan att utnyttja fonden till nya ytskikt, eller att på sikt få en hyresrabatt. Förutom att göra hyresgästen delaktig i lägenhetens ekonomi och resursanvändning, så får var och en ett större inflytande över sitt eget boende. Där skapar vi en viktig samverkan mellan oss och våra kunder. Integration i bostadsområdena handlar mycket om att ta tillvara på olika personers erfarenheter, kompetenser och förutsättningar för att skapa en starkare helhet. På samma sätt är det viktigt att ta till vara på dessa individuella styrkor inom ett bolag. Alingsåshem utgörs inte bara av en samling fastigheter, bolaget utgörs minst lika mycket sina medarbetare. Det är dessa individer som året runt hjälper till att uppfylla ägardirektivets krav på att vi skall leverera boenden som är attraktiva, trygga och trivsamma. Tillsammans utgör vi en helhet som är större än delarna. Det är ett bra exempel på hur man skapar hållbarhet. Ing-Marie Odegren VD, AB Alingsåshem 5

6 6 Johan, husvärd

7 STYRELSE OCH ORGANISATION Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr ) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Styrelse och revisorer Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma Ordinarie ledamöter Maja-Stina Jakobsson ordförande Gun Pettersson Bohlin vice ordförande Rolf Nilsson Magnus Gedda Runar Kristensson Ingemar Klevenås Lennart Zackrisson Ersättare Birgit Josefsson Peter Gustavsson Kjell Eliasson Kristian Nilsson Ingvar Torstensson Alf Olofsson Sven-Erik Dahlgren (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (C) (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (KD) Personalrepresentanter Ingrid Åsheim ordinarie Vision Eivor Lindberg ersättare Vision Claes Svensson ordinarie Fastighetsanställdas Förbund Henrik Bohlin ersättare Fastighetsanställdas Förbund Revisorer Bernt-Erik Nyberg ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare utsedd av Alingsås kommun Hans Gavin ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Peter Öfverström ersättare auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Verkställande direktör Ing-Marie Odegren Ägarförhållande Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening Fastighetsbestånd Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till (3 277) bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på m 2 ( m 2 ). Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 386 (397) lägenheter om m 2 ( m 2 ) och omsorgsbostäder 74 (74) lägenheter om m 2 (4 503 m 2 ). Antalet lokaler för uthyrning är 280 (280) med en yta på m 2 ( m 2 ). 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄNDAMÅLET MED VERKSAMHETEN Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget skall också erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement, bidra till tillgänglighet för alla samt integration och bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt engagera sig i energieffektivt byggande. Alingsåshems styrelse har fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy: Alingsåshems verksamhetspolicy Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning Vår verksamhet Samtidigt som nya bostäder planeras och byggs måste det befintliga bostadsbeståndet ses över och förnyas i syfte att vara en god och långsiktigt hållbar livsmiljö såväl för dagens människor som för kommande generationer. För att kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer som gör att både stora och små åtgärder kan genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt och planerat sätt. Varje område är unikt och präglat av de värderingar som gällde vid områdets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister? Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda bristerna? Förnyelseplanering I förnyelseplaneringen har bostadsområdet dokumenterats i ord och bild med utgångspunkt från boendemiljön. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t.ex. öka tillgänglighet, trygghet och integration och för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi har en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Förnyelseplaneringen omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd inklusive behov av kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse och på nya platser. Dokumentationen är ett värdefullt underlag då underhållsåtgärder planeras. 8

9 Strategiarbete för långsiktig hållbarhet Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv och den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten. Att åstadkomma ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende är vår ledstjärna och vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna skall sträva mot denna. Styrande i det strategiska arbetet är den ettåriga budgeten, den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar Brogården Ombyggnads- och utvecklingsprojektet på Brogården fortsätter enligt plan. Under 2012 har ytterligare tre hus färdigställts: Knektegårdsgatan 27 (hus J, 12 lgh), Knektegårdsgatan 21 (hus H, 18 lgh), Knektegårdsgatan 15 (hus L, 14 lgh), med inflyttning 1 februari, 1 april, respektive 1 november 2012; sammanlagt ger detta ytterligare 44 färdigrenoverade lägenheter. Därmed kan konstateras att projektet i och med 2012 är färdigställt till nästan två tredjedelar, då 11 av de 16 husen är helt renoverade. Hela projektet beräknas vara klart Målet med ombyggnaden är att den skall vara långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Detta uppnår vi genom låga drifts- och underhållskostnader (tack vare låg energianvändning och beständigt materialval); ökad tillgänglighet i lägenheterna och området som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar i sitt bostadsområde med sina naturliga sociala skyddsnät (60 % lägenheter med full tillgänglighet); samt ökad variation vad gäller standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå. Vi skapar förutsättningarna för sociala mötesplatser för alla boende. Samtliga av dessa insatser bidrar också till en ökad integration. Punkthuset Brogården I planeringen för ett nytt punkthus på Brogården har ytterligare förankring skett med kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsnämnden angående hur staden kommer att gestalta sig med tanke på höga hus. För närvarande pågår bland annat en bullerutredning som skall avslutas innan projektet kan gå in i nästa fas. Bullerutredningen skall utröna var på tomten ett hus bäst kan placeras för att undvika kostsamma byggtekniska lösningar för att reducera ljudet från den närliggande vägen. Placeringen är viktig för projektet i stort, då den även påverkar planlösningen och därmed inomhusklimatet. De första besluten fattade på grundval av utredningarna förväntas tas efter sommaren Stambyten och renovering av badrum på Stockslycke En omfattande renovering pågår av sammanlagt 301 badrum på Stockslycke. Sammanlagt 169 lägenheter har färdigställts på Sjömansvägen, Arkitektvägen och Stockslyckevägen. Arbetena omfattar både underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar tillgängligheten och underlättar kvarboende. Förutom stambyten sker också totalrenovering av badrum, ny elinstallation, indragning av fiberkabel samt installation av individuell varmvattenmätning. För övrigt i husen byts belysningsarmaturer ut för att minska energianvändningen och öka tryggheten. Ytskikten i trapphus och tvättstugor åtgärdas också. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 10 Kvarteret Ljuset Kvarteret Ljuset stod klart för uthyrning 1 september. Punkthuset består av 25 lägenheter byggda med passivhusteknik. Extra hänsyn har tagits för att skapa en hög tillgänglighet för rörelsehindrade. Kv Ljuset erbjuder också ett rökfritt boende. Detta innebär att man kommer att kunna vistas i lägenheten, på balkongen och i husets omedelbara närhet utan att besväras av tobaksrök. Målet är att skapa variation i vårt utbud och att skapa ett boende som är bra för alla. Vid årsskiftet var kontrakt tecknade på 24 av de 25 lägenheterna. I 3 av dessa lägenheter sker inflytt under början av I december monterades Alingsåshems första solcellsanläggning på taket på kv Ljuset. Anläggningen, som beviljats bidrag från Boverket, är ansluten till fastighetens elnät. Energin som produceras används huvudsakligen till fastighetselen, dvs. till fläktar, belysning, hiss etc. Om solcellerna producerar mer el än vad som förbrukas i huset så går överskottet ut på elnätet. Kvarteret GÖKEN De sex lägenheterna i kvarteret Göken, som tidigare hyrts av integrationsavdelningen, är nu tillgängliga för den ordinarie bostadskön. Inför inflyttning under den tidiga hösten utfördes underhåll på ytskikten i samtliga lägenheter. SOLLEBRUNN Under hösten fattades beslut om att förbereda arbetet med att utveckla och förnya vårt lägenhetsbestånd i centrala Sollebrunn. Samtliga hus kommer under de närmaste åren bland annat att utrustas med stadsnätsanslutningar. Energieffektiviserande åtgärder kommer att utföras på flera av fastigheterna. Beslutet om förnyelse innebär också att uthyrningen kommer att avvecklas i de tre huskroppar med adress Trollhättevägen som totalt rymmer 20 lägenheter. Avvecklingen sker på grund av att dessa hus är av en så enkel konstruktion att en omfattande renovering inte kan motiveras. Samtliga hyresgäster erbjuds nya bostäder som motsvarar deras behov och önskemål. När avflyttningen är färdigställd kommer huskropparna att rivas. Stadsförnyelse Noltorp Kommunledningskontoret planerar för projekt Stadsförnyelse Noltorp, vars övergripande syfte är att ta fram ett utvecklingsprogram för Noltorp. Projektet skall ta sitt avstamp i en helhetssyn där stadsdelsförnyelse ses som en del av den övergripande stadsutvecklingen och där fysiska och sociala åtgärder kan kombineras. Projektet ska utgå från hållbar utveckling och dess tre ömsesidigt beroende dimensioner. Deltagande i projektgruppen är, förutom Alingsåshem, olika kommunala förvaltningar samt Fabs AB. Inom Stadsförnyelse Noltorp har AB Alingsåshem för avsikt att under 2014 påbörja en upprustning och förnyelse i kv Citronen och kv Bananen med utgångspunkt i ett uttryckligt hållbarhetsperspektiv. Det finns anledning att inför denna upprustning och förnyelse ta ett samlat grepp om stadsdelen Noltorp utifrån ett hela-staden-perspektiv. Den variation som finns vad gäller funktioner, boendeformer och gestaltning ska stärkas och utvecklas. En ökad stadsmässighet med respekt för kvaliteterna i området ska eftersträvas. Lägenhetsfonden Alingsåshem har tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram det nya konceptet Lägenhetsfond - en modell för inre underhåll som skall öka valfriheten för våra hyresgäster och ge dem ett större ansvar för sin resursanvändning. Lägenhetsfonden lanserades under hösten. I den nya modellen har varje lägenhet en fond vars innehåll beräknas utifrån när underhåll av tapeter, mattor och köksluckor gjordes i lägenheten. Fondkontot är kopplat till lägenheten, inte till hyresgästen. Den månatliga avsättningen till fonden baseras på lägenhetens storlek.

11 KVARTERET LJUSET Den förste september 2012 var det dags för de första hyresgästerna att flytta in på den vackert klingande adressen Paradisgatan, kvarteret Ljuset. Här har Alingsåshem byggt 25 nya hyresrätter. Kvarteret ligger omgärdat av grönska i ett lugnt område som avgränsas av Säveån på ena sidan och Lillån på andra sidan. Lägenheterna är fördelade på sju våningar i ett punkthus byggt med passivhusteknik. Formspråket är stramt och enkelt med öppna planlösningar. Förutom Alingsåshems hus kommer kvarteret Ljuset även att bebyggas av HSB. Kvarteret Ljuset är ett rökfritt boende. Rökfritt boende innebär att man kan vistas både inomoch utomhus på fastigheten utan att besväras av tobaksrök. Målet är att skapa variation i vårt utbud och att kunna erbjuda ett boende som är bra för alla Hög energieffektivitet Passivhusteknik ger robusta, välisolerade hus som kräver ett försumbart värmetillskott. För att hålla bra inomhustemperatur återanvänds värmen från energisnåla hushållsapparater, belysning och kroppsvärme från dem som bor i huset. Lägenheterna i Kv Ljuset har individuell mätning av varmvattnet. Alingsåshem samarbetar med Alingsås Energi för att få mätvärden till faktureringen. Uppvärmningen av varmvattnet i Kv Ljuset sker genom biobränsleeldad fjärrvärme. Den gemensamma hissen är elenergiåtergivande. En egen solcellsanläggning på taket är ansluten till fastighetens elnät och den producerade energin bidrar till den fastighetsgemensamma elen. Billigare än beräknat Arbetet med kv Ljuset inleddes För att ha något att utgå ifrån i de inledande kalkylerna så använde vi oss av det nyligen byggda punkthuset på Östlyckan som exempel. Vi räknade på ett hus med 18 lägenheter med en snittyta på 61 m 2 per lägenhet. Vad som sedan kom att byggas var 25 lägenheter med en snittyta på 81 m 2, dvs. ett nästan dubbelt så stort hus som i prospektet Vi räknade 2006 med en entreprenadkostnad på 23 miljoner, eller kr/m 2. Det hus som byggts kostade 41 miljoner, eller kr/m 2. Skulle vi räkna om det med en prisindexhöjning på 26,2% sedan 2006 så har varje kvadratmeter blivit drygt kr billigare än först beräknat*. * Notera att alla entreprenadkostnader som anges är exklusive moms. Genom att välja passivhusteknik bygger vi bort risker för både oss själva och hyresgästerna. En aningen högre byggkostnad leder på sikt till lägre kostnader för energiförbrukning och drift vi sänker driftskostnaden från Alingsåshems genomsnitt på 500 kr/m 2 /år till 188 kr/m 2 /år. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hyresgästen kan själv välja när något skall åtgärdas i lägenheten, förutsatt att det finns pengar i fonden. Om hyresgästen i stället väljer att avstå från underhållet under en längre period får de rabatt på hyran. Mätning av varmvatten Den individuella varmvattenmätningen slår väl ut och vi debiterar nu varmvattnet separat i 375 lägenheter. Vi kan se att hyresgästerna i många fall halverar sin varmvattenförbrukning. Detta är mycket betydelsefullt för att vi skall nå våra långsiktiga miljömål. Individuell varmvattenmätning skall vara införd i hela beståndet inom de närmaste åren. Varmvattenmätningen görs i samverkan med Alingsås Energi. Utbyggnad av infrastruktur Vi har påbörjat arbetet med att förse samtliga Alingsåshems lägenheter med fiberkabel och anslutning till öppet stadsnät. Arbetet kommer att pågå under de närmaste åren, med början i området Stockslycke. Etapp 1 beräknas vara klar 1 mars Beslut har tagits att inleda utbyggnaden av fibernätet i Sollebrunn under hösten Anslutningen möjliggör för hyresgästen att välja mellan olika leverantörer av bredbandstjänster och IP-telefoni. Inom några få år hoppas vi också kunna börja erbjuda IP-TV för hyresgästerna. Trygghet och APTUS I samband med fiberutbyggnaden kommer Alingsåshem att installera APTUS-passersystem för att öka tryggheten för hyresgästerna. Vi installerar elektroniska lås och porttelefoner så att entrédörrarna kan vara låsta dygnet runt. Gemensamma utrymmen, tex källare, sektioneras så att endast behöriga når utrymmen som förråd, lägenhetsförråd och tvättstugor. Tvättstugor förses med elektroniska bokningssystem som möjliggör för hyresgästen att boka tvättid både via bokningspanel, via hemsidan och i vissa fall även via sin smartphone. Det nya systemet säkerställer att ingen obehörig kommer in i tvättstugan under bokad tid. I dagsläget är ca 750 lägenheter anslutna till låssystem som innebär att portarna till trapphusen är låsta. Alla berörda hyresgäster förses med tre elektroniska passerbrickor. Om hyresgästen förlorar brickan är den lätt att spärra. På så sätt minskar vi risken att brickor hamnar i fel händer. Detta underlättar vår hantering av nycklar och minskar behovet av låsbyten på grund av förkommen nyckel. Trygghetsboende Med trygghetsboende avses bostadslägenheter med gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Boendet har personal som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Målgruppen för trygghetsboenden är personer som fyllt 70 år. Alingsåshem kan erbjuda 70 lägenheter i trygghetsboenden. Dessa är fördelade på Hagabo, Tuvebo, Brunnsbo och Bjärkebo som är ombyggda för ändamålet. Lägenheterna på Bjärkebo var inflyttningsklara 1 oktober och innebar ett tillskott av 11 nya lägenheter till beståndet. Länsstyrelsen har beviljat investeringsstöd för vissa av de ombyggda lägenheterna på Brogården då de uppfyller kraven som ställs för trygghetsboenden. De aktuella lägenheterna ligger i direkt anslutning till den gemensamhetslokal som stod klar i januari Lägenheterna har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för självständighet. Som hyresgäst har man också tillgång till gemensamhetslokaler där man träffar de övriga som bor i huset. Det pågår en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende. 12

13 SOLLEBRUNN & NOLTORP I Alingsåshems områden i Sollebrunn kommer flera förnyelse- och utvecklingsprojekt att utföras med början under Störst förändringar kommer att ske på Trollhättevägen i centrala Sollebrunn. Här kommer vi att avveckla uthyrningen. Lägenheterna på Trollhättevägen byggdes i slutet av 1970-talet. De är små, dåligt isolerade och uppfyller inte dagens krav på en god boende- och energistandard. Lösningen är då att riva dem och att erbjuda våra hyresgäster nya boenden som passar deras önskemål. Detta kommer vi att göra i övriga Sollebrunn: Vi kommer att satsa på modernisering, underhåll och boinflytande. Vi kommer att dra in fiber för bredband och kabel-tv till alla våra lägenheter i Sollebrunn. Vi kommer att ta över en del av Bjärkegården och omvandla den till bostäder. Vi har redan invigt ett nytt trygghetsboende i anslutning till Bjärkegården. Vi kommer att utveckla och satsa på energieffektivisering på Skolgatan. I centrala Sollebrunn kommer vi bland annat att rengöra och måla fasader. Vi kommer också att se över utemiljön och förändra den i samråd med hyresgästerna. De som bor i Sollebrunn kommer att kunna läsa mer om det kommande årens insatser genom Nyhetsbrev för Sollebrunn som vi delar ut i alla brevlådor, och som man också kommer att kunna läsa på vår hemsida. Under de närmaste åren väntar ett stort arbete med förnyelse och upprustning i området Noltorp. Precis som i all vår förnyelseplanering skall vi ta till vara på områdets kvaliteter och bevara dess själ samtidigt som vi åtgärdar bristerna. Förnyelsen av Noltorp skall ta ta fasta på hållbarhet genom att ha helhetssyn och långsiktighet. Den variation som redan finns när det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning ska stärkas och utvecklas. I detta arbete är det mycket viktigt att vara lyhörd inför de boendes egen syn på sitt område och sitt hem. Det finns trots allt inga större experter på ett område än de som bor där. Som ett led i detta har vi tillsammans med Hyresgästföreningen under november och december inbjudit till Onsdagsfika i hyresgästlokalen på Noltorpsgatan. Hit har alla boende i området varit välkomna att titta in en stund för att fika, prata och ställa frågor. Representanter från Alingsåshem och Hyresgästföreningen har varit närvarande vid alla fikatillfällen. Samtalet har varit fritt och handlat om boende, serviceanmälningar och problemlösning. Det har också varit ett utmärkt tillfälle för båda sidor att få ställa frågor. Försöket visade sig slå väl ut, då fikakvällarna varit mycket välbesökta. Det har från hyresgästernas sida funnits uttalade önskemål om att fortsätta med en liknande satsning även under

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Trygghetsboendet har en separat kö som Alingsåshem administrerar. Vi visar även lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen har anvisningsrätt till lägenheterna. Mötesplats Brogården Vård- och Äldreomsorgen har tagit initiativet till projektet Mötesplats Brogården. Projektet kommer att utmynna i ett arbetssätt, en prototyp, som sedan kan användas på alla våra trygghetsboenden. Inom ramen för projektet har Alingsåshem tillsammans med hyresgästföreningen gått ut med en enkät på Brogården, och i den närbelägna bostadsrättsföreningen Solängen, för att undersöka de boendes intresse för att engagera sig i olika typer av aktiviteter i områdets gemensamhetslokaler. En permanent lokal på Knektegårdsgatan 31 har ställts till projektets förfogande. Lokalen kan även utnyttjas till aktiviteter som initieras av hyresgästerna, samt till träffar anordnade av Hyresgästföreningen. Innan årets utgång hade två studiegrupper startat regelbundna träffar i lokalerna. Alla är välkomna att delta i dessa aktiviteter, även de hyresgäster som inte bor på Brogården. Representanter från Hyresgästföreningen och Vård- och Äldreomsorgen deltar vanligtvis vid träffarna. Boendestrategier för äldrelivet Alingsås kommun och Alingsåshem har fått kr i projektstöd från Hjälpmedelsinstitutet för att kartlägga behov och genom workshops ta fram boendestrategier som kan hjälpa de äldre att, i god tid, planera hur de vill bo under livets olika faser. Kartläggningen kommer att göras i stadsdelen Noltorp. syn på hur de vill bo och efter denna kunskap utarbeta boendestrategier. Strategierna blir också en hjälp för att öka samverkan mellan olika aktörer. Syftet är att ta fram attraktiva och kostnadseffektiva boendeformer och boendelösningar för den äldre befolkningen. Att skapa en gemensam verklighetsbild, från äldre personer och från inblandade aktörer, om hur människor vill bo och leva sina liv på äldre dagar. Målet är att ta fram nya kostnadseffektiva planer för boende för att förhindra en kraftig höjning av kommunalskatten. Exempel på två övergripande önskemål som tydligt har framkommit i undersökningen är: Gemensamma mötesplatser för alla Gemensamma mötesplatser för likasinnade Slutsatsen vi kan dra av detta är att det är viktigt att hitta rätt gemenskaper för olika äldregrupper, eftersom önskemålen skiftar. Personerna vill i hög grad själva kunna välja sina boenden så länge man själv är kapabel att göra detta. Hemsidan Under hösten 2012 lanserades vår nya hemsida med en rad nya funktioner för hyresgästerna. Bland nyheterna finns möjligheten att skriva ut sina avier, fylla i och skriva ut blanketter, se saldot på lägenhetsfonden, boka tvättstuga och att se riktad publicering. Syftet med den nya versionen av hemsidan har varit att göra det ännu lättare och naturligare för besökaren att hitta den information som eftersöks. Sidan skall vara lättillgänglig för alla och fler skall känna att den är en snabb källa till information. Följden blir kortare telefonköer, och eventuellt även färre besök i kundmottagningen. Detta frigör tid för våra bokonsulenter att fokusera på mer kvalificerade frågeställningar. Projektet kommer att arbeta med analysverktyget Boendesynen i äldrelivet för att öka förståelsen för varför äldre personer har olika 14

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

innehåll Kort om Familjebostäder

innehåll Kort om Familjebostäder innehåll Året i korthet 2007...2 Sammanfattning...3 VD har ordet...4 Framtidens boende...7 Ägardirektiv och mål... 10 Affärsidé, mål och strategier...12 Företagsledning...15 Styrelse...16 Kort om Familjebostäder

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 3 VD har ordet 4 Vår omvärld 6 ÅRET SOM GICK 8 Förvaltningsberättelse Styrverktyg och utvecklingsarbete 12 Våra hyresgäster 16 Våra bostäder 18 Våra

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4

INNEHÅLL. innehåll. VD har ordet...4 ÅRSREDOVISNING 2014 innehåll 2013 STARTADE EN ny ettårig utbildning för fastighetsvärdar på GR/VUX som tagits fram tillsammans med oss och våra systerbolag. Flera av eleverna har under 2014 fått anställning

Läs mer

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB

Ur Järfällahus affärsplan. Årsredovisning 2014 - Järfällahus AB Foto: Karolina Bjällerstedt Mickos m fl Tryck: Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2014 Affärsidé: Järfällahus AB skall i Järfälla kommun, till en bred allmänhet och på affärsmässiga grunder, erbjuda ett varierat utbud av attraktiva lägenheter med hyresrätt. Förvaltning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2012 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

eslövs bostads ab 2012 års redovisning

eslövs bostads ab 2012 års redovisning eslövs bostads ab 2012 års redovisning 1 Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Eslövs Bostads AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01-2012-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD

Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD Årsredovisning 2014 2014 i korthet Fortsatt satsning på Fröjdenborg Badrumsrenovering på Sandvången Friskis&Svettis flytt till Västra Fäladen Green Hub, Landskrona en hållbar satsning LAB en mötesplats

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2011

Å r s r e d o v i s n i n g 2011 Årsredovisning 2011 Kort om svenska bostäder Svenska Bostäder är ett bostadsbolag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Närmare 59 600 stockholmare bor i någon av våra

Läs mer