Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark"

Transkript

1 Förslag servicestation Gräfsnäs slottspark Gräfsnäsparken Erik Samuelsson

2 Uppdrag Föreningen Gräfsnäsparken har fått i uppdrag av Parkens arbetsgrupp att hämta in synpunkter på behoven för parkens aktörer för en servicestation och behov av förråden i parken. Utifrån detta har vi utarbetat ett förslag hur en servicestation kan se ut och disponeras. Uppdraget ska redovisas till Parkens arbetsgrupp och markägaren (Alingsås kommun Exploateringsavdelningen). Berörda aktörer i parken ska höras och förslaget ska utgå från en lösning som så långt som möjligt kan tillgodose de behov som finns. Bakgrund I utkanten av parken finns två förrådsbyggnader, den ena troligen byggd i mitten av 1940-talet ("den nedre") samt den andra i början av 1990-talet ("den övre"). Även ett tak (?) till en tidigare byggnad finns här som materialförråd. Den övre byggnaden uppfördes enligt uppgifter av parkens föreningar där kommunen (Fritidsförvaltningen) stod för tillstånd och kostnader för material. Inga kontrakt finns upprättade. Dagsläge Området runt byggnaderna upplevs som ostädad och används ineffektivt. Här finns olika grusfraktioner i olika högar, kompost samt förvaring av skrymmande föremål. När de inte används står parkens två baja-major här. "Spontana" lagringsplatser uppkommer runt om i hela parken med allt från utemöbler, grillar, byggnadsmaterial etc. Behovet av samordning och bättre nyttjande är stort. Den nedre förrådsbyggnaden disponeras av hembygdsföreningen. Här förvaras bland annat hästvagnar samt diverse museiföremål som har anknytning till bygden. Mycket "smått" finns på ett loft som sträcker sig över hela byggnaden. Den övre byggnaden består av tre lika stora utrymmen ("fack"). Varje utrymme har egen dubbelport och är försedda med loft. Ingen förbindelse finns mellan "facken". Det "övre" facket (närmast bygdegården) har disponerats av Gräfsnäs IF ("idrottsföreningen") som nu gått upp i Gräfsnäs Bygdegårdsförening. Här förvaras bland annat en traktor och gräsklippare för att tidigare kunnat sköta bland annat gräsfotbollsplanen (har nu upphört), bouleplanen samt området runt bygdegården. Mittutrymmet disponeras för parkskötseln, alltså kommunens Parkavdelning som ligger under Tekniska kontoret. Runt två av väggarna har föreningen Tornart satt upp pallställ där fyndmaterial från slottsruinen förvaras. Fynden ägs av Vänersborgs museum. Loftet disponeras av Tornart där utställningsmaterial, skyltar och montrar finns. Även en större låda finns i utrymmet för pågående skulpturutställning som arrangeras av Tornart. Här finns även normalt parkens elbil med tillhörande kärra som disponeras av alla aktörer i parken. Det "nedre" facket disponeras av Bjärke hembygdsförening. Här förvaras bland annat en hästvagn samt diverse museiföremål som spinnrockar, verktyg etc som har anknytning till bygden. Mycket "smått" finns på loftet. Process De aktörer i parken som på något sätt har behov av förvaring eller utrymme för parkens "service" har tillfrågats respektive organisations behov muntligen eller per mail. Ett möte med syn på platsen har genomförts. Under mötet diskuterades även konstaterade eller förmodade framtida behov för att

3 kunna utveckla parken och vad en "servicestation" för alla parkens aktörer skulle kunna innehålla och vara uppbyggd. Detta är nu ett förslag utifrån inkomna synpunkter som skickas ut till parkens aktörer. Förslaget kompletteras sen och lämnas över till markägaren och Parkens arbetsgrupp för eventuella åtgärder. Aktörernas behov Gräfsnäs IF (nedlagd). Nu kommitté inom Gräfsnäs Bygdegårdsförening. Har ej inkommit med synpunkter eller deltagit på möte. Troligen behov av möjlighet att ställa upp gräsklippare för skötsel av gräsytor runt bygdegården. Parkavdelningen. Önskvärt med mer förvaringsutrymme för exempelvis bänkar, sopkärl etc under vintern. Möjlighet till uppställning av gräsklippare under säsong. Önskemål finns om arbetsytor för exempelvis oljning av möbler, bättre förvaring av maskiner (ställs för närvarande i personalutrymmet i Grindstugan), ordning på grusfraktioner med "L-stöd" samt kompost. Vänersborgs museum (ej tillfrågade). Vill förvara fyndmaterial från Gräfsnäs i parken och har tidigare uttryckt stor tacksamhet för nuvarande förvaring i pallställ. Tornart. Önskar tillgång till fortsatt förvaring av utställningsmaterial, skyltar och montrar. Önskvärt med arbetsyta för målning av podier och likande inför utställningar. Föreningen Gräfsnäsparken. Behov av uppställning samt laddplats för elbil med släp. Önskvärt med isolerad verkstadsutrymme för underhåll och verkstad som kan varmhållas vintertid för att kunna hålla med anställd personal året om i parken. Bjärke Hembygdsförening. Meddelade på möte att man är nöjd med nuvarande lösning och att "det inte finns något att diskutera i frågan". Gräfsnäs slottscafé. Har vintertid behov av förvaring av utemöbler, "värmesvampar", grillar etc. Förvaras idag utomhus på olika håll i parken. Sommartid finns behov av att kunna ställa av framförallt grillar som används vid catering. Stod i somras vid restaurangens lastbrygga. Önskemål finns att kunna stå skyddat på inför säsongen för att kunna exempelvis olja utemöbler. Nuvarande köksutrustning som finns bakom förrådet ska avyttras.

4 Förslag på ny servicestation Utgångspunkt i detta förslag är att det ska finnas en effektiv "servicestation" som ska betjäna Gräfsnäs slottspark och alla dess aktörer. En ökad samordning mellan parkens aktörer och gemensamt utnyttjande av lokalerna gör att alla kan få ut mer totalt sett. En förutsättning är att man måste gå ur sin "box" och se till det totala behovet. Förslaget tillgodoser dagens behov och möjliggör ett utveckling av området som en resurs för alla. Organisation En "husgrupp" bör bildas där parterna som använder servicestationen regelbundet träffas och utvärderar hur det fungerar. Sammankallande och ansvarig för detta är förslagsvis föreningen Gräfsnäsparken tillsammans med markägaren. Löpande bör frågan diskuteras hur ytorna och byggnaderna används med särskilt fokus att ingen aktör "tar över" utan att de används för parkens bästa. Alla byggnader och ytor föreslås ha en gemensam huvudman (Alingsås kommun Exploateringsavdelningen) för att ha möjlighet till samordning och kontroll över området. Parkens aktörer får disponera ytor i servicestationen fritt mot att verksamheten som bedrivs där är för parkens bästa och att man aktivt är med och arbetar i den "husgrupp" som samordnar verksamheten på platsen. Kostnader för föreslagna förbättringar och ändringar enligt detta förslag belastar parkens aktörer. Föreningen Gräfsnäsparken ställer resurser för genomförande till förfogande. Löpande underhåll ligger på huvudmannen. Detta öppnar upp för nya aktörer i parken och en tydligare struktur. Ytor och byggnader Markområdet runt förrådsbyggnaderna. För framtida utveckling av parken (exempelvis parkering, trädgårdar, vagnbod) bör markområden ligga samlat och i utkanten av parken. I förslaget ligger markområdet fortfarande lokaliserat kring den övre förrådsbyggnaden men kan med små medel flyttas längre ut om så behövs och kan med fördel samordnad med eventuell gemensam avfallsanläggning. I förslaget ändras den nedre förrådsbyggnaden till verksamhetslokal där vagnar och utställningsföremål kan visas för allmänheten. Vintertid kan med fördel saker som behöver vinterförvaras placeras här. Idéer finns att i en framtid använda byggnaden som bakstuga, utrymme för honungsberedning (kopplat till planerad visningsbigård) och renseri (för grönsaker och rotfrukter som producerats i trädgården och ska till restaurangen). Detta förutsätter andra satsningar (vagnbod och trädgård) och är inte aktuellt i dagsläget. Den övre förrådsbyggnaden föreslås användas som byggnad för parkens verksamhet med inredd verkstad och förråd. Utrymme ska finnas för gräsklippare och övriga maskiner som behövs i parkens skötsel (även bygdegården, trädgårdsmästarbostaden etc). Detta görs genom mer effektivare förvaring på höjden och isolering av ett "fack" där ett betonggolv gjuts. Uppgrusning och ett enklare snedtak på baksidan möjliggör förvaring av saker som inte är stöldbegärliga och enbart behöver enklare skydd (exempelvis sopkärl).

5 Mark Markområdet runt befintliga förrådsbyggnader städas av och löst material som inte ska användas körs bort för att möjliggöra anläggning av grusfickor, nybyggnation etc. "Taket" bakom övre förrådsbyggnaden tas bort. I en framtid kan närområdet komma användas för mer publik verksamhet (parkering, trädgård etc) så det är viktigt att det upplevs städat och kan med fördel inhägnas med plank för att undvika att avfall dumpas här. Här behöver finnas utrymme för grusfickor med olika fraktioner där exempelvis "L-stöd" kan användas. En kompost för organiskt material från parken (ej matavfall) anläggs. En hårdgjord yta bör finnas bakom plank för tillfällig förvaring av föremål. Placering är bakom och ovanför den övre förrådsbyggnaden för att kunna möjliggöra mer publik verksamhet i den nedre förrådsbyggnaden. Alternativ placering är på ytan där nuvarande parkeringsförslag (M2012) anger yta för husbilsparkering då det i så fall mer hamnar i parkens ytterkant. Denna placering är dock inte aktuell i dagsläget då det för närvarande pågår en diskussion om framtida verksamhet i Bygdegården och kan behövas för verksamhetens utveckling.

6 Nedre förrådsbyggnaden Föreslås i ett första läge få ändrad användning till en verksamhetslokal där utställningar kan hållas och ska vara öppen för allmänheten. På bottenvåningen ställs hembygdsföreningens hästvagnar och slädar ut. Loftet töms och här görs en utställning om parkens trädgårdar som funnits på platsen. I byggnaden visas en utställning om biodling som kopplas till den bigård som ska byggas upp i parken. Övrigt material gås igenom och det som ska sparas flyttas till den övre förrådsbyggnaden. Byggnaden föreslås öppnas för allmänheten.

7 Övre förrådsbyggnaden Loftet Öppningar mellan utrymmena öppnas så loftet är öppet mellan alla avdelningar. Trapporna i mitten och nedre "facket" tas bort av utrymmesskäl. I det nedre "facket" läggs golv över hela loftet för att möjliggöra isolering av bottenvåningen. I "mittenfacket" byggs ett staket av säkerhetsskäl som är möjligt att lyfta ner för att kunna ta upp och ner skrymmande föremål med exempelvis kran eller lyftanordning. I övre "facket" byggs ett fast staket. Här behålls befintlig trappa som alltså betjänar hela loftet. På loftet kan hyllor byggas för att få en effektivare förvaring. Belysningen kompletteras för att få tillfredställande arbetsbelysning på loftet (ca 8 st lysrörsarmaturer). Utrymmet föreslås disponeras ensamt av Bjärke hembygdsförening. Övre "facket" Pallställ sätts upp under loftet mot bakväggen samt mot väggen mot "mittenfacket". Dessa kan disponeras efter behov av parkens aktörer för förvaring av exempelvis utställningsmaterial, tegel för ruinrenovering etc. Golvytan används för gräsklippare, traktor och andra maskiner som behövs för park- och trädgårdsskötsel för alla aktörer. "Mittenfacket" Befintliga pallställ behålls. Borttagande av arbetsbänk och trappa till loftet ökar ytan för uppställning av gräsklippare och andra fordon. Viktigt att golvytan finns tillgänglig för tillfällig uppställning av högre maskiner tex grävmaskin då porten här är högre. Möjlighet ska finnas att lyfta upp skrymmande saker på loftet. Huvudsakligen kommer golvutrymmet användas av parkavdelningen.

8 Nedre "facket" Trappan tas bort och golv på loftet läggs över hela utrymmet. Hela utrymmet isoleras och en betongplatta gjuts. El, belysning och värme (förslagsvis en värmepump) sätts upp för att få en ändamålsenlig verkstad för parkens alla aktörer. Snedtak på baksidan Här finns för närvarande ett "tak" som tjänar som enklare materialförråd. För att få en bra och effektiv förvaring så föreslås att detta tas bort. Ytan bakom förrådet grusas upp och ett snedtak byggs längs med hela baksidan som går ut ca 4 meter. Eventuellt kan pall-/materialställ sättas upp längs delar av väggen för effektiv förvaring av exempelvis virke. Loftet föreslås öppnas upp genom hela byggnaden för förvaring av hembygdsföreningens föremål.

9 Elbilsgarage (förslag - flytt av byggnad) I direkt anslutning till servicestationen uppförs en enklare garagebyggnad på plintgrund för parkens elbil. Detta är tidigare lekförråd från fd. förskola i Alingsås. Rustas upp och flyttas inom ramen för projekt M2012 och överförs sedan på huvudmannen. Vagnbod (förslag - nybyggnation) Utanför detta uppdrag. Förslag finns att i anslutning till servicestationen uppföra en vagnbod för Alingsås museers hästvagnar. Skulle då samordnas med hembygdsföreningens vagnar och bereda möjlighet för verksamhet i nedre förrådet. Avfallsstation (förslag - nybyggnation) Utanför detta uppdrag. Förslag finns att i anslutning till servicestationen uppföra en avfallsstation för parkens avfall. Denna bör då placeras så inte tankarna om vagnbod, trädgård etc hindras. Placering skilt från det nedre förrådet för att möjliggöra publik verksamhet där.

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård 20131007 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter

Läs mer

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22

Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad 2012-11-22 Att: Anna Sohlberg Kopia till Gatukontoret Att: Arne Mattsson Kompletterande information angående detaljplan för Klagshamnsudden och nytt arrendeavtal

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet

Konsekvensbeskrivning Centrala skolområdet Skolförvaltningen Margaretha Karlsson margareta.karlsson@kristinehamn.se KONSEKVENSBESKRIV- Sida NING CENTRALA S:O 1(8) Datum Referens 2007-04-17 MK Bilaga 1 elevantal Bilaga 2 matsalen Till Skolnämnden

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

Drömmen om ett annat liv

Drömmen om ett annat liv Drömmen om ett annat liv UTREDNING AV KVARTERET VRÅKEN 2014 Sofia Fälth KINDA KOMMUN INNEHÅLL Inledning... 3 Utredningsuppdrag... 3 Referensgrupp... 3 Studieresor... 4 Konsulter... 4 Intervjuer... 4 Platsens

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 2 (8) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-01 KS-2011/239.119 1 (8) HANDLÄGGARE Rosborg, Björn bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt kommunhus inriktningsbeslut

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer