Bakgrund. Komma igång med Prestige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Komma igång med Prestige"

Transkript

1 Bakgrund De dominerande uppvärmningsformerna för våra bostäder har skiftat genom årens lopp. För hundra år sedan utgjorde kakelugnar, kaminer och vedspisar den vanligaste formen av uppvärmning. I och med centralvärmens introduktion flyttades eldstäderna från bostadsutrymmena till ett pannrum i från vilket värmen distribuerades vidare till en vattenburen radiatorkrets. Till en början skedde cirkulationen med hjälp av självcirkulation och krävde därmed en hög framledningstemperatur. Bränslet var ofta ved eller kol, men i och med att importen av olja tog fart kom detta bränsle snart att bli dominerande. Med tiden introducerades cirkulationspumpar som möjliggjorde bättre kontroll av flödet i radiatorkretsen. Cirkulationspumparna medförde även att framledningstemperaturen kunde sänkas och man behövde därmed inte riskera att bränna sig på vare sig framledningsrören eller radiatorerna. I och med oljekriserna på 70-talet blev statsmakterna varse om att vi måste minska vårt beroende av olja för uppvärmningsändamål. Bättre isolering av våra bostäder förordades och nybyggda småhus utrustades alltmer med eluppvärmning. Oljeberoendet minskades till stor del genom ett skifte till eluppvärmning. Detta skifte underlättades i och med utbyggnaden av kärnkraft. I dag står vi inför nya utmaningar i och med att vi måste minska vår användning av el och koldioxidutsläpp. En tillbakagång till oljeeldning är inte realistisk och tillbakavisas av de styrande med hjälp av ekonomiska instrument i form av höga skatter på eldningsolja. Fastbränsleeldade pannor och kaminer installeras återigen i småhus. Nya biobränslen i form av pellet har gjort det möjligt att automatisera och därmed förenkla den manuella hanteringen av eldningen. Ett utav de mest intressanta alternativen till eluppvärmning och oljeeldning har kommit att bli värmepumpar. En korrekt utförd installation av värmepump utgör i dag i det flesta fall ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till både olja och el. En korrekt utförd dimensionering och installation av ett värmepumpsystem kräver dock noggranna beräkningar av husets energianvändning under beaktande av såväl klimatologiska geologiska och tekniska förutsättningar. Det förekommer en rad olika dimensioneringsprogram på värmepumpmarknaden idag. Inget program är det andra likt vilket medför att offerter från olika tillverkare är svåra att jämföra och skillnaderna i beräknad energibesparing kan ofta vara påfallande stor för synbarligen likartade installationer. I syfte att stärka branschens trovärdighet startades därför ett gemensamt forskningsprojekt för att ta fram ett gemensamt beräkningsprogram. Projektet startades inom ramen för Energimyndighetens ramforskningsprogram Klimat-21 och fortsatte i det efterföljande programmet EFFSYS. Forskningen har finansierats av Energimyndigheten, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, ELFORSK, Thermia Värme, IVT Industrier och NIBE. Forskningen har utförts vid Institutionen för Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med ovanstående företag och organisationer. Lunds Tekniska Högskola har bidragit med värdefull kunskap om modellering av energiuttag från mark och berg. SVENSKA VÄRMEPUMPFÖRENINGEN (SVEP) har finansierat utvecklingen av användargränssnittet Prestige och de stödprogram och rutiner som krävs för att möjliggöra spridning och användning av programvaran.

2 Introduktion Prestige är den programvara som rekommenderas för dimensionering av värmepumpsystem av branschorganisationen SVEP. Du har kanske tidigare erfarenhet av liknande programvaror för dimensionering av värmepumpsystem och ställs nu inför en ny användarmiljö. För att snabbt komma igång med användningen av Prestige har vi tagit fram denna manual. Manualen ger inte svar på alla frågor som kan dyka upp vid användningen, utan fokuserar på att beskriva hur du använder indatasidorna, orienterar i menysystemet och skriver ut beräkningsresultat. I denna manual kommer vi att guida dig genom installation av programvaran och förevisa användarmiljön med hjälp av beräkningsexempel. Som du säkert kommer att märka täcker denna första version av Prestige inte in alla typer av värmepumpar, men det är vår målsättning att vidareutveckla programvaran och kontinuerligt uppdatera Prestige med nya funktioner. Den nuvarande programvaran täcker dock in flertalet av de installationer som utförs i dagsläget. Oavsett bakgrund och kunskap om värmepumpar hoppas vi att du kommer att ha glädje av Prestige. Installation Prestige är utvecklat för att köras i Windows-miljö och går utmärkt att installera i Windows 95 och alla senare versioner av Windows. Programmet installeras från din cd-skiva. De flesta cd-läsare startar automatiskt installationsprogrammet efter några sekunder. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt måste det startas från utforskaren. Starta utforskaren och leta upp enheten för cd-läsaren. Därefter dubbelklickar du på ikonen för Setup. Följ sedan instruktionerna som ges i installationsprogrammet. Efter fullständig installation kan programmet startas på 2 sätt. Antingen via Windows Startknapp-Program-SVEP-Prestige. Eller via Prestige ikon (ett litet rött hus), som finns på skrivbordet. Då programmet startats dyker startsidan upp på skärmen. Gör din första beräkning 1:a sidan Adressuppgifter Vi skall nu bekanta oss med programmet genom att utföra en enkel beräkning. Då programmet startas laddas startsidan. Startsidan består av två stycken gråaktiga paneler för indata och en OK-knapp för att fortsätta beräkningsgången. I den vänstra indatapanelen anges kundens adressuppgifter och den ort som utgör grunden för beräkningens klimatuppgifter. Det går naturligtvis utmärkt att utföra beräkningen utan att ange några som helst adressuppgifter. Underlag för klimatdata måste däremot alltid anges. Adressuppgifterna skrivs ut i den rapport som genereras av programmet. Innan vi går igenom uppgifter i nästa panel fyller du lämpligtvis in namn och adressuppgifter för en påhittad kund. Då programmet startas finns alla klimatorter tillgängliga i rullistan för klimatdata. Stockholm är förvalt vid programuppstart. För att visa alla tillgängliga klimatorter klickar du på pilen i högra kanten av rullistan Klimatdata. Om du redan angivit ett postnummer i indatarutan Postadress uppdateras rullistan Klimatdata utifrån postnumret första siffra. Rullistan visar samtliga klimatorter vars första siffra i postnumret stämmer överens med den första siffran i angivet postnummer. Om vi exempelvis anger ett postnummer som börjar på 4, uppdateras rullistan med samtliga klimatorter med postnummer som börjar på 4.

3 Den synliga klimatorten är den ort i urvalet som kommer först i alfabetisk ordning. I detta fall är det Alingsås. Du kan snabbsöka i rullistan genom att först ta bort allt i indatarutan Postadress och sedan klicka på pilen till höger i rullistan Klimatdata och sedan skriva första bokstaven på den ort du söker. Om det finns någon ort i databasen som börjar på denna bokstav kommer listan att rulla fram så att denna ort blir synlig. Om det däremot inte finns någon ort som börjar på denna bokstav händer ingenting. Du måste då ange en närliggande ort istället. I den högra indatapanelen anges ett antal uppgifter om den aktuella byggnaden. I den översta delen av denna panel skall byggnadens tyngd karakteriseras. I rullistan kan man välja mellan lätt, medel och tung byggnad. Byggnadens tyngd avgör husets tidskonstant och används för beräkning av husets dimensionerande utetemperatur. Den dimensionerande utetemperaturen används bland annat för att bestämma reglerkurvan för husets radiatorsystem. Varför är den dimensionerande utetemperaturen beroende av byggnadens tyngd? Ju tyngre en byggnad är desto större förmåga har den att lagra energi. Ett temperaturfall utomhus kommer naturligtvis att medföra ett visst temperaturfall inomhus om energitillförseln är oförändrad. Temperaturfallet inomhus kommer dock att inträffa med en viss tidsförskjutning beroende på att byggnadsstommen och inredningen upplagrar energi. Eftersom extrema utetemperaturer endast förekommer under kortare tidsperioder behöver man nästan aldrig dimensionera en byggnad för de allra extremaste temperaturerna. Detta faktum inses kanske lättast genom ett kort exempel: Om vi tänker utrusta ett tält (extremt lätt byggnad) med en liten värmekamin vet vi att den måste dimensioneras för den lägsta utetemperatur som kan komma att uppträda, om vi inte vill tillåta oss att frysa lite på natten. Om vi istället tänker övernatta i ett mindre bergrum (extremt tung byggnad) kommer vi aldrig att hinna märka någon skillnad i effektbehov även om utetemperaturen sjunker dramatiskt under en klar natt. Om du ställer musmarkören i rullistan för egenskapen byggnadskarakteristik dyker det upp en liten textruta som anger exempel på hur en lätt, medeltung respektive tung byggnad kan vara uppbyggd. Textrutan är bara synlig ett par sekunder innan den försvinner igen. Om du inte hann läsa texten flyttar du bara ut musmarkören en liten bit för att sedan föra den tillbaka över rullistan igen. Denna snabbhjälpsfunktion kallas på programmeringsspråk för hint och finns tillgänglig för ett antal indatarutor i programmet. I de två nästkommande dialogrutorna anges den uppvärmda ytan och husets byggnadsår. Det byggnadsår som anges i den andra dialogrutan skall motsvara husets energistandard. Om beräkningen avser en äldre byggnad som har tilläggsisolerats eller varit föremål för andra energisparåtgärder, exempelvis fönsterbyte, och därmed har

4 uppgraderat energistandarden motsvarande ett hus byggt 1980 skall detta år anges som byggnadsår. I den underliggande rullisten väljs det alternativ som mest liknar husets form. Längst ned i den högra panelen markerar du vilken hustyp som bäst karakteriserar byggnaden. Husets typ, form, byggnadsår uppvärmd yta och ort används för att ta visa normal energianvändning för motsvarande byggnad. Det framräknade värdet kommer att dyka upp i rutan Årlig elanvändning på nästa sida. Innan vi går vidare skall du nu ange värden i den högra panelen. Börja med att ändra byggnadskarakteristiken i den översta rullgardinen till tung byggnad. Ange den uppvärmda ytan till 210 m² och ange byggnadsåret I rullistan Husform anger du 2-plan, ej källare, ej inredd vind och längst ned väljer du radhus eller parhus genom att vänsterklicka på denna rad. Kontrollera att Stockholm är angivet i rullistan Klimatdata. Gå nu vidare till nästa sida genom att klicka på OK-knappen nere till höger. 2:a sidan Energianvändning Sidan Energianvändning blir synlig så fort du tryckt på OK-knappen på startsidan och då tänds ytterligare en flik med namnet Energianvändning ovanför den övre panelen för indata. I panelen märkt nuvarande uppvärmning är el markerat och ett värde för årlig energianvändning ([kwh]) dyker upp till höger. I det här fallet står det Detta värde är alltså ett framräknat medelvärde för byggnader av samma storlek, typ, husform, läge och nybyggnadsår. Beräkningarna i Prestige baseras på känd energianvändning. Du kan välja mellan el, olja, ved och kombinationer av dessa energislag. Om el anges som energislag skall bara den del av elen som används för uppvärmning anges. Om du har kännedom om kundens verkliga elanvändning måste den del av elen som avser hushållsel uppskattas och dras av från totalanvändningen. Varning! God överensstämmelse mellan angiven energianvändning och verklig användning är en förutsättning för en lyckad dimensionering och rimlig uppskattning av kommande energianvändning. Det kan inte nog poängteras att du som kundens rådgivare måste göra allt vad du kan för att förvissa dig om att den angivna energianvändningen verkligen avspeglar den verkliga. Det angivna defaultvärdet utgör en grund för att bedöma rimligheten i de uppgifter som kunden anger. I de fall det är fråga om nybyggnation bör hustillverkaren eller byggherren tillfrågas om förväntad energianvändning. Om du snabbt vill kontrollera eller redigera de adressuppgifter du angav på startsidan kan du snabbt bläddra tillbaka genom att klick på fliken Adressuppgifter. Du kan också bläddra genom att gå in i menyn Redigera och välja Adressuppgifter. Om du

5 ändrar några uppgifter på startsidan måste du komma ihåg att klicka på OK-knappen, annars kommer inte dina ändringar att påverka beräkningen. Vi fortsätter nu vår beräkning med att ändra från el till olja. Klicka i rutan för olja. Nu försvann indatarutan för angivande av elanvändning och verkningsgrad för elvärmen. Istället visas nu en ruta för angivande av oljeförbrukning och en för verkningsgrad för oljepannan. Ange 3,5 m³ årlig oljeförbrukning och ändra verkningsgraden till 80%. Under den upplysta panelen där du angav uppgifterna om oljeförbrukning och verkningsgrad finns en ruta för angivande av inomhustemperatur. I denna ruta anges den inomhustemperatur som varit gällande med befintligt värmesystem. I beräkningarna antas att värmesystemet värmer luften till angiven inomhustemperatur minus 3 grader. Interlaster ( gratisvärme ) antas stå för ytterligare 3 grader. I denna beräkning låter vi det förvalda värdet (21 C) kvarstå. Förbrukning av varmvatten kan anges på 2 sätt. Antingen genom ett schablonvärde baserat på antalet personer i hushållet eller genom att ange antal kwh explicit. Återigen använder vi oss av det förvalda värdet, Schablonvärde och 3 personer i hushållet. Prestige prioriterar beredning av tappvarmvatten och särskiljer beräkningen av energiåtgång vid beredning tappvarmvatten från beräkningen avseende radiatorsystemet. Den sista uppgiften som skall anges på denna sida är dimensionerande temperaturer (DUT) för radiatorsystemet. Dessa uppgifter av central betydelse för beräkningen av värmepumpens prestanda i byggnaden. Framledningstemperatur och returledningstemperatur vid DUT kan anges fritt inom rimliga gränser. Vanliga värden finns förprogrammerade i rullistorna. I detta val använder vi oss av de förvalda värdena 55 respektive 45 C När skall man använda sig av känd varmvattenförbrukning? Om hushållet av någon anledning använder onormalt mycket varmvatten för exempelvis långa duschar eller högfrekvent badande bör detta anges i form av explicit angivande av kwh. Uppvärmning av inomhuspool kan också beaktas på detta sätt. Om man av någon anledning inte har för avsikt att använda värmepumpen för beredning av tappvarmvatten överhuvudtaget anges känd förbrukning 0 kwh. När samtliga indata är givna vänsterklickar du på OK-knappen. Nu dyker en kontrollruta upp som bland annat visar den aktuella byggnadens energianvändning i förhållande till en genomsnittsbyggnad med liknande utformning och läge. Om värdena är rimliga är det bara att fortsätta beräkningen genom att trycka på OKknappen. I annat fall går du tillbaka genom att trycka på knappen märkt Redigera. I detta fall fortsätter vi beräkningen genom att trycka OK. 3:e sidan Värmepump Nu är det dags att välja värmepump. Högst upp i den vänstra panelen väljer du typ av värmepump. I denna version av Prestige kan man välja mellan berg/ytjord/uteluft. I vår första beräkning väljer vi Berg. I rullistan nedanför valet av värmepumpstyp visas de tillverkare som finns tillgängliga i programmet. Denna programversion av Prestige levereras endast med fiktiva (icke verkliga) värmepumpar. Verkliga värmepumpar kan läggas till i programmet efter det har installerats. De fiktiva värmepumparna har fått tillverkarnamnet Normerade och finns i ett antal modeller för varje typ av värmepump. Prestanda för de normerade värmepumparna är att likställas med dagens

6 värmepumpar. I den tredje rullistan väljs sedan önskad modell. I den rullistan är en värmepump med nominell effekt om 7 kilowatt förvald. Programmet föreslår en lämplig värmepumpstorlek utifrån användarens programinställningar. Prestige har förvalsfunktion av värmepumpens storlek. Denna funktion innebär att programmet föreslår en viss storlek på värmepump med utgångspunkt av byggnadens toppeffekt. Då programmet levereras är det inställt för att föreslå den värmepump vars nominella värmeeffekt närmast överstiger 55% av husets toppeffekt. Optimal storlek på värmepump i förhållande till byggnadens toppeffekt varierar mellan olika anläggningar. Den förinställda procentsatsen (55%) skall därför inte tolkas som någon allmängiltig rekommendation. Ändring av procentsatsen görs genom att välja Förval värmepump i menyn Inställningar. Längst ned i den vänstra panelen skall sedan aktuell tillsatsvärme väljas. I denna beräkning antar vi att värmepumpen har inbyggd elpatron med en verkningsgrad om 95%. Nu återstår endast att välja värmeledningstal för berget och medeltemperatur för köldbäraren. Erforderlig borrhålslängd är mycket starkt beroende av bergets värmeledningstal och därmed blir beräkningens tillförlitlighet mycket beroende av kännedomen kring det aktuella bergets värmeledningsförmåga. I rullistan finns ett par fördefinierade värden för några vanliga bergarter. Dessa fördefinierade värden måste användas med mycket stor försiktighet då en och samma bergart har stora variationer av värmeledningsförmågan. Om man är osäker på bergets värmeledningstal bör man rådfråga lokal expertis eller SGU i Uppsala. I vår beräkning ändrar vi bergets värmeledningstal till 3.2 W/mK. Värdet ändras enkelt genom att ställa sig i rullistan och skriva 3.2. Om man frångår de fördefinierade värdena kan endast aktuellt värmeledningstal anges. Möjligheten att i klartext skriva aktuell bergart försvinner. Det sista indata som skall ges innan vi exekverar själva beräkningen är att ange den köldbärartemperatur vi vill upprätthålla in till värmepumpens förångare. Den temperatur som anges för köldbäraren är medeltemperatur för inkommande köldbärare under värmesäsongen. Programmet beräknar den aktiva borrhålslängd som erfordras för att upprätthålla den angivna medeltemperaturen för köldbäraren efter 10 års kontinuerlig drift. Programmet förutsätter stillastående grundvatten i borrhålet och utgår från att energiuttaget sker från ostört berg. Med ostört berg menas här att programmet inte tar hänsyn till att det eventuellt kan förekomma närliggande energibrunnar som redan sänkt berggrundens temperatur. Programmet genererar en varning om lägsta köldbärartemperatur någon gång under året understiger 5 C. Om denna temperatur understigs kan anläggningens funktion äventyras. I denna beräkning väljer vi att ändra den önskvärda köldbärartemperaturen till 0 C och utför sedan beräkningen genom att trycka på OK-knappen. Under beräkningen visas en liten rutan som beskriver hur beräkningen fortskrider. Då beräkningen är avslutad aktiveras resultatsidan. 4:e sidan Resultat Resultatsidan består av två större paneler. Den vänstra panelen återger beräkningsresultaten och den högra återger de angivna indata. Vi skall nu titta lite

7 närmare på det erhållna beräkningsresultatet i den vänstra panelen. Den första beräkningen som redovisas avser den energibesparing som anläggningen förväntas generera. Energibesparing kan tyckas vara ett lite olyckligt ordval eftersom den erforderliga energin till byggnaden är konstant. I detta sammanhang hänsyftar energibesparingen till den minskade mängd energi vi måste betala för, dvs. den energimängd som vi fritt tillgodogör oss ifrån berget, ytjorden eller utomhusluften. I det flesta fall kan vi se denna energi som upplagrad solenergi och därmed kan vi betrakta energibesparingen som förnyelsebar energi. Den översta posten som anges är Tillförd energi nuvarande system [kwh] Detta värde avser den värmeenergi som frigörs då 3.5 m³ olja förbränns med 80% verkningsgrad. Den andra raden anger Tillförd energi till värmepump [kwh] Detta värde motsvarar den elenergi som årligen tillförs kompressorn och nominell eleffekt för eventuell köldbärarpump. Den innefattar inte cirkulationspumpen till radiatorsystemet. Den tredje posten anger årlig Tillsatsenergi [kwh] 732. Detta är den energimängd värme som måste tillföras utöver den av värmepumpen avgivna värmeenergin. Sedan redovisas Netto årlig energibesparing som i detta fall är beräknat till [kwh]. Under detta värde redovisas även Brutto årlig energibesparing Som i detta fall är beräknat med hänsyn tagen till det teoretiska energivärdet för 3.5 m³ olja och den mängd tillsatsenergi som man verkligen betalar för. Den andra beräkningssammanställningen redovisar Avgiven energi från värmepumpen [kwh] och tillsatsenergin återigen. Summan av dessa värden skall ju naturligtvis vara densamma som den tillförda energin till nuvarande system. I den nedre delen av den vänstra panelen återges sedan rekommenderad tillsatseffekt 4 kw, erhållen energitäckning 97 %, Husets effektbehov vid årets lägsta uppmätta temperatur (-20 C) 9.7 kw och aktivt borrhålsdjup 137 m. Värmepumpens årsvärmefaktor är ett godhetstal som anger ett mått på hur väl värmepumpen fungerar i aktuellt system. Årsvärmefaktorn beräknas genom att dividera avgiven värmeenergi från värmepumpen dividerat med tillförd energi till värmepumpen. I detta beräkningsexempel beräknas motsvaras detta av = Total årsvärmefaktor tar även hänsyn till tillsatsenergin och tar därmed även hänsyn till hur värmepumpen är dimensionerad och hur effektivt tillsatsenergin tillförs. Den totala årsvärmefaktorn beräknas som byggnadens värmebehov dividerat med den energimängd som måste inköpas. I detta fall innebär det ( ) 0.95 = 2.83

8 Efter utförd beräkning kan energianvändning visas för varje enskild månad. Månadsdiagrammet görs tillgängligt under Visa i menyraden. 5:e sidan Ekonomi Efter utförd beräkning översätts energiberäkningen i ekonomiska termer på ekonomisidan. Klicka på Ekonomi-knappen under den vänstra panelen på resultatsidan. Även här dyker två paneler upp. Den vänstra utgör uppgifter för att beräkna driftkostnaden för nuvarande system och den högra utgör underlag för systemet med värmepump. För att underlätta beräkningar läser programmet in default-värden för energipriser, avgifter och underhållskostnader. Dessa default-värden kan givetvis ändras av användaren själv. Klicka på Inställningar i menyraden och markera Energipriser. Nu visas samtliga förprogrammerade värden för ekonomiberäkningarna. I detta fall gör vi inga ändringar i de fördefinierade värdena utan stänger dialogrutan genom att klicka på Spara-knappen. När du tryckt på Spara-knappen dyker en informationsruta upp som talar om att de nya default-värdena blir gällande först efter det att programmet startats upp på nytt. Vissa av rutorna på ekonomisidan är gråade och därmed ej editerbara. Detta beror på att dessa värden är ett direkt resultat av den utförda beräkningen. I denna beräkning använder vi oss av programmets grundinställningar och beräknar den årliga besparingen genom att klicka på Ok-knappen. Om du genomfört beräkningen enligt alla ovan beskrivna beräkningssteg redovisas SEK som årlig besparing. Rapportfunktionen Innan vi går vidare till den sista sidan Kostnadskalkyl skall vi titta lite närmare på den rapport som görs tillgänglig efter det att det ekonomiska utfallet är beräknat. Öppna rapporten genom att klicka på Arkiv i menyraden och vidare markera Beräkningsresultat till höger om Förhandsgranska. Rapporten som genereras är av central betydelse för Prestige och är utformad efter samma princip i alla olika versioner av programmet. Den enhetliga rapportutformningen är framtagen för att möjliggöra jämförelser mellan olika offerter. Överst på rapportens första sida återfinns adressuppgifter om beställaren och utföraren. Beställarens uppgifter är hämtade från programmet första sida Adressuppgifter. Utförarens uppgifter finns lagrade i en av programmets resourcefiler. Är det första gången du kör programmet anges det uppdiktade firmanamnet Rörkrökarn på Rörsvängen 6 i Stockholm. Du byter ut dessa uppgifter mot dina egna genom att ändra uppgifterna som visas i dialogrutan om du klickar på Användaruppgifter under Inställningar på menyraden. Under personuppgifter ges en skriftlig sammanfattning av beräkningsresultatet. I denna sammanfattning redovisas den årliga besparingen avrundat nedåt till närmsta tusental. Det framgår även att den utförda beräkningen endast är att betrakta som en prognos och inte ett löfte.

9 Resterande del av rapportens första sida redovisar den beräknade energibesparingen och i förekommande fall aktivt borrhålsdjup alternativt erforderlig slinglängd för ytjordvärme. Rapportens andra sida återger driftskostnaderna för befintligt system och systemet med värmepump. Den nedre delen av andra sidan återger alla indata som ligger till grund för beräkningen. Du skiftar sida i rapporten genom att klicka på pilarna i rapportens menyrad. Du sparar genererad rapport genom att i menyraden klicka på ikonen som föreställer en diskett. På motsvarande sätt kan du skriva ut rapporten genom att klicka på skrivarikonen och öppna en existerande rapport genom att klicka på den gula mappikonen. Återgå nu till huvudprogrammet genom att klicka på Close i menyraden alternativt klicka på krysset högst upp i fönstrets högra hörn. Nu återkommer vi till den sida i huvudprogrammet som var aktiv då vi öppnade rapporten. Om du inte redan befinner dig på ekonomisidan skall du förflytta dig dit genom att klicka på fliken Ekonomi i programfönstret. Varning! Rapporten skapas utifrån de uppgifter som återfinns på respektive sida i huvudprogrammet. Det betyder att om du gör en ändring av något indata som påverkar beräkningsresultatet så måste hela beräkningsgången fram till och med ekonomisidan genomföras innan en fullständigt uppdaterad rapport skapas. 6:e sidan Kostnadskalkyl Vi skall nu genomföra en förenklad kostnadskalkyl på programmets sista huvudsida. Klicka på knappen märkt kostnadskalkyl. På denna sidan visas initialt en panel i fönstrets vänstra del. Här anges i tur och ordning investeringsbeloppet, lånebelopp, årlig kostnadsökning, räntesats och amorteringstid. Kostnadskalkylen bygger på att lånebeloppet amorteras med samma belopp varje år och att driftskostnaderna ökar enligt den angivna kostnadsökningen. Om du följt hela detta beräkningsexempel och inte gör några ändringar i de angivna defaultvärdena på denna sidan kommer beräknas återbetalningstiden till 7.8 år. Efter utförd beräkning visas årsvis driftkostnad för nuvarande system, system med värmepump och lånekostnad i en överskådlig tabell. Under tabellen jämförs totalkostnaden för de två systemen under den totala amorteringstiden.

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller

Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller Simulering av värmepumpsystem och klimatmodeller Martin Forsén KTH, Inst. För Energiteknik Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Inom energimyndighetens ramforskningsprogram

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57535

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57535 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 714 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Eksjö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bataljonen 7 Husnummer 1 Adress Kaserngatan 9A Adress Kaserngatan

Läs mer

Validitetskontroll energideklaration 2014

Validitetskontroll energideklaration 2014 Validitetskontroll energideklaration 2014 2 Validitetskontroll energideklaration 2014 Titel: Validitetskontroll energideklaration 2014 Utgivare:, juli 2015 Dnr: 1554-2015 Process: 3.4.1 Validitetskontroll

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Sannegården 82:20 Adress: Maj På Malös Gata 19, Göteborg. Radhus, uppvärmd yta (A temp): 152 m 2, byggår 2007. Värmesystem: Fjärrvärme (2007), vattenburet

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Värmdö Mörtnäs 1:23

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Värmdö Mörtnäs 1:23 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 502458 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Värmdö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Mörtnäs 1:23 Husnummer 1 Adress Älgbacken 5 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Skällared 3:28 Adress: Galjonsvägen 4, 439 94 Onsala Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 220 m 2, byggår 1986. Värmesystem: Bergvärmepump IVT Greenline

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 183 63

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 183 63 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 574732 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viggbyholm 82:12 Husnummer 1 Adress Röhällsvägen 38 Prefix

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gåshaga Brygga 25, Lidingö Lidingö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2001 Energidekarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Gåshaga Brygga 25, Lidingö Lidingö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2001 Energidekarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gåshaga Brygga 25, 181 66 Lidingö Lidingö stad Nybyggnadsår: 2001 Energidekarations-ID: 586895 Energiprestanda: 147 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tutviksvägen 32, 136 75 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: 661103

ENERGIDEKLARATION. Tutviksvägen 32, 136 75 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: 661103 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tutviksvägen 32, 136 75 Vendelsö Haninge kommun Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: 661103 Energiprestanda: 129 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18357

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 18357 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 578428 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gårdssmeden 17 Husnummer 1 Adress Slåttergränd 33 Prefix

Läs mer

Utkast energideklaration

Utkast energideklaration Utkast energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 553045 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skanör 40:11 Husnummer 1 Adress Mellangatan 38B Prefix

Läs mer

Simulering av värmepumpsystem

Simulering av värmepumpsystem Simulering av värmepumpsystem Mätprojekt Totalkomfort i Småhus SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver bakgrund, metod och resultat från fältmätningar utförda inom ramen för projektet Simulering av värmepumpsystem.

Läs mer

Värmesystem & Ventilation: Bergvärme Nibe F1225 (2008), en utegivare. Vattenburet radiatorsystem. Frånluftsventilation, friskluftsventiler i fönster.

Värmesystem & Ventilation: Bergvärme Nibe F1225 (2008), en utegivare. Vattenburet radiatorsystem. Frånluftsventilation, friskluftsventiler i fönster. - Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Önnered 33:7 Adress: Gredelingatan 12, Västra Frölunda Villa med uppvärmd yta (Atemp) 160 m 2, byggår 1988. Värmesystem & Ventilation: Bergvärme Nibe F1225

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 74191

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 74191 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575640 Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Knivsta Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ekhamn 1:2 Husnummer 1 Adress Södra Ekhamn 79 Prefix byggnadsid

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704

ENERGIDEKLARATION. Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Brändövägen 233, 975 97 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 676704 Energiprestanda: 144 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 497295 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Klippan Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Minerva 8 Husnummer 1 Adress Ringgatan 10 Prefix byggnadsid

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 38232

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 38232 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 554984 Byggnaden - Identifikation Län Kalmar Kommun Nybro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Heimdal 4 Husnummer 1 Adress Villagatan 14 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 522469 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Lidingö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lyftkranen 21 Husnummer 1 Adress Gåshaga Brygga 7 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 47371 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Upplands-Bro Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bro-Skällsta 1:15 Husnummer 1 Adress Rödbenevägen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 75596

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 75596 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 473103 Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Uppsala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) RASBO-HAMMARBY 1:55 Husnummer 1 Adress STÄMPLARVÄGEN 8

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 13466

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 13466 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 418727 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Värmdö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ingarö-Långvik 1:284 Husnummer 1 Adress Kolbacksvägen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västeråkers-Björk 126, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Västeråkers-Björk 126, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västeråkers-Björk 126, 755 91 Uppsala Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1947 Energideklarations-ID: 761998 Energiprestanda: 119 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Furuvägen 6, Sölvesborg Sölvesborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Furuvägen 6, Sölvesborg Sölvesborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Furuvägen 6, 294 76 s kommun Nybyggnadsår: 959 Energideklarations-ID: 64742 Energiprestanda: 47 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Heleneviksvägen 5, Mölndal Mölndals stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Heleneviksvägen 5, Mölndal Mölndals stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Heleneviksvägen 5, 431 36 Mölndal Mölndals stad Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: 814503 Energiprestanda: 44 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30564

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30564 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 457998 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gullbrandstorp 3:6 Husnummer 1 Adress Dammvägen 1B Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 Energiprestanda: 90 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 164603 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Varberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bocken 6 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41262

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41262 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 403950 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) KROKSLÄTT 113:2 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Östra Ödsgatan 5, 872 36 Kramfors Kramfors kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 640577

ENERGIDEKLARATION. Östra Ödsgatan 5, 872 36 Kramfors Kramfors kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 640577 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östra Ödsgatan 5, 872 36 Kramfors Kramfors kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 640577 Energiprestanda: 144 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 13431

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 13431 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 488419 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Värmdö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Östra Ekedal 1:206 Husnummer 1 Adress Wallius Väg 32 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 49490 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Skövde Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skövde 4:225 Husnummer 1 Adress Kapellvägen 24A Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26692

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26692 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 560182 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hillarp 4:9 Husnummer 1 Adress Tunnbindarvägen 52 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006

ENERGIDEKLARATION. Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 13835

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 13835 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 429944 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Nacka Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Älta 106:4 Husnummer 1 Adress Lönnvägen 7 Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Föreningsgatan 210, Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Föreningsgatan 210, Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Föreningsgatan 210, 261 51 Landskrona Landskrona stad Nybyggnadsår: 1974 Energideklarations-ID: 759701 Energiprestanda: 177 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 16271

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 16271 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 72 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Stockholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Brudgåvan Husnummer 1 Adress Västergöksvägen 87 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 Energiprestanda: 168 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Altonavägen 10, Laholm Laholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energidekarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Altonavägen 10, Laholm Laholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energidekarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Altonavägen 10, 312 31 Laholm Laholms kommun Nybyggnadsår: 1909 Energidekarations-ID: 582274 Energiprestanda: 81 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Kärr 3:56 Adress: Ensmärkesvägen 1B, 423 39 Torslanda Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 202 m 2, byggår 2010 Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 1.6 399129 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Svalöv Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Teckomatorp 21:43 Husnummer Adress Granbogatan 11 Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kolkgatan 5, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Kolkgatan 5, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kolkgatan 5, 974 41 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1945 Energideklarations-ID: 63698 Energiprestanda: 15 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26976

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26976 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 548661 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Båstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Svenstorp 3:152 Husnummer 1 Adress Kabyssgränd 7A Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 25459

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 25459 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 507263 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Helsingborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Medelhavsrosen 5 Husnummer 1 Adress Lundsbäcksgatan 23

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tensmyra 1, Älvkarleby Älvkarleby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Tensmyra 1, Älvkarleby Älvkarleby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tensmyra 1, 814 95 Älvkarleby Älvkarleby kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 429 Energiprestanda: 44 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vinbergs Väg 6, Västra Torup Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vinbergs Väg 6, Västra Torup Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vinbergs Väg 6, 282 92 Västra Torup Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 746338 Energiprestanda: 197 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor

Anmälan till tävling. Starta med startsidan. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Anmälan till tävling Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du anmäler dig till tävlingar. Börja med den för att komma igång.

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Nol 2:482. Adress: Bäckvägen 3B, 449 42 Nol. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 139 m 2, byggår: 2008. Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe 360P,

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 94131

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 94131 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 572627 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Piteå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Flädern 1 Husnummer 1 Adress Skomakargatan 7 Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bruncronas Väg 20, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bruncronas Väg 20, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bruncronas Väg 20, 139 34 Värmdö Värmdö kommun Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: 747809 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Borgåsvägen 23, 438 32 Landvetter Härryda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 648357

ENERGIDEKLARATION. Borgåsvägen 23, 438 32 Landvetter Härryda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 648357 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Borgåsvägen 23, 438 32 Landvetter Härryda kommun Nybyggnadsår: 972 Energideklarations-ID: 648357 Energiprestanda: 22 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 169809 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kantarellen 10 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) kwh/år Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 185 45 90 162 198

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) kwh/år Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 185 45 90 162 198 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 55531 Byggnaden - Identifikation Län Kommun Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ärnevi 2:23 Husnummer 1 Adress Ärnevilundsvägen 43 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skanneliden 22, Åstorp Åstorps kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2001 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skanneliden 22, Åstorp Åstorps kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2001 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skanneliden 22, 265 31 Åstorp Åstorps kommun Nybyggnadsår: 2001 Energideklarations-ID: 730553 Energiprestanda: 54 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ringvägen 17, 742 93 Östhammar Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energidekarations-ID: 586149

ENERGIDEKLARATION. Ringvägen 17, 742 93 Östhammar Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energidekarations-ID: 586149 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ringvägen 17, 742 93 Östhammar Östhammars kommun Nybyggnadsår: 1965 Energidekarations-ID: 586149 Energiprestanda: 58 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 552614 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Innertavle 14:4 Husnummer 2 Adress Sillviken 212 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Altardalsvägen 20, Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Altardalsvägen 20, Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Altardalsvägen 20, 434 93 Vallda Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 762669 Energiprestanda: 74 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431

ENERGIDEKLARATION. Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Aspviksvägen 27, 975 95 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 2000 Energideklarations-ID: 626431 Energiprestanda: 92 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skönhultsvägen 15, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skönhultsvägen 15, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skönhultsvägen 15, 975 97 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 747402 Energiprestanda: 167 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Trastvägen 8, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Trastvägen 8, Järfälla Järfälla kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Trastvägen 8, 175 64 Järfälla Järfälla kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 735496 Energiprestanda: 49 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 23591

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 23591 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 428943 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Vellinge 10:35 Husnummer 1 Adress Åkeshögsvägen 95-43 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Axelvold 3142, Kågeröd Svalövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1914 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Axelvold 3142, Kågeröd Svalövs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1914 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Axelvold 3142, 268 78 Kågeröd Svalövs kommun Nybyggnadsår: 1914 Energideklarations-ID: 637310 Energiprestanda: 64 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Djupdalsvägen 127, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Djupdalsvägen 127, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Djupdalsvägen 127, 167 72 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 602291 Energiprestanda: 150 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björkkärra 2, Rolfstorp Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björkkärra 2, Rolfstorp Varbergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkkärra 2, 432 97 Rolfstorp Varbergs kommun Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: 699233 Energiprestanda: 43 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Nol 3:226 Adress: Egnahemsvägen 29, 449 44 Nol Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 150 m 2, byggår 2010. Värmesystem: Frånluftsvärmepump Nibe Fighter

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 231084 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Borås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Viskarhult 2:42 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkliden 13, 187 41 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 749705 Energiprestanda: 117 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 31169

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 31169 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 563210 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Falkenberg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Stensjö 1:177 Husnummer 1 Adress Ejdervägen 19B Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ormåsa 1, Rångedala Borås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Ormåsa 1, Rångedala Borås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ormåsa 1, 516 93 Rångedala Borås stad Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 677016 Energiprestanda: 55 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Magnarpsv 99

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Magnarpsv 99 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 499122 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Magnarp 7:8 Husnummer 1 Adress Magnarpsvägen 99 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010

ENERGIDEKLARATION. Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Västergårdsvägen 24, 433 31 Partille Partille kommun Nybyggnadsår: 1994 Energidekarations-ID: 584010 Energiprestanda: 92 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Värmande läsning. 1 st IVT Greenline HE C7 (2kW tillskott)

Värmande läsning. 1 st IVT Greenline HE C7 (2kW tillskott) 2015-04-15 11837 Trivselhus AB Värmande läsning Varsågod. Här kommer kalkylen som visar hur mycket du kan spara i just din fastighet. Studera siffrorna, och du inser snart att du sparar stora pengar, samtidigt

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 499796 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Nacka Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Eknäs 1:273 Husnummer 3 Adress Höjdvägen 17E Adress Höjdvägen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Pomonavägen 1, Ekerö Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Pomonavägen 1, Ekerö Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Pomonavägen 1, 178 33 Ekerö Ekerö kommun Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 755020 Energiprestanda: 51 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Krankesjöv 13

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Krankesjöv 13 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 495443 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Lund Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Revinge 11:80 Husnummer 1 Adress Kollektgränden 1 Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Långbacksvägen 8, Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Långbacksvägen 8, Enköping Enköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Långbacksvägen 8, 745 93 Enköping Enköpings kommun Nybyggnadsår: 1932 Energideklarations-ID: 757988 Energiprestanda: 97 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Borenshultsgatan 40, Motala Motala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Borenshultsgatan 40, Motala Motala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Borenshultsgatan 40, 591 62 Motala Motala kommun Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 738581 Energiprestanda: 50 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Benestad Ekenäs

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Benestad Ekenäs Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 533772 Byggnaden - Identifikation Län Kronoberg Kommun Alvesta Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Benestad 27:8 Husnummer 1 Adress Benestad Prefix byggnadsid

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Backstigen 10, 182 33 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 679789

ENERGIDEKLARATION. Backstigen 10, 182 33 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 679789 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Backstigen 10, 182 33 Danderyd Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 679789 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Träkolsvägen 3, Kvicksund Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Träkolsvägen 3, Kvicksund Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Träkolsvägen 3, 635 32 Kvicksund Västerås stad Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 789259 Energiprestanda: 69 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Römöllevägen 160, 270 21 Glemmingebro Ystads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 652254

ENERGIDEKLARATION. Römöllevägen 160, 270 21 Glemmingebro Ystads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 652254 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Römöllevägen 160, 270 21 Glemmingebro Ystads kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 652254 Energiprestanda: 59 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045

ENERGIDEKLARATION. Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Lapplandsresan 16, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Lapplandsresan 16, Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Lapplandsresan 16, 757 55 kommun Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 714808 Energiprestanda: 72 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Arngrims Gränd 7, 754 40 kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer