Bakgrund. Komma igång med Prestige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bakgrund. Komma igång med Prestige"

Transkript

1 Bakgrund De dominerande uppvärmningsformerna för våra bostäder har skiftat genom årens lopp. För hundra år sedan utgjorde kakelugnar, kaminer och vedspisar den vanligaste formen av uppvärmning. I och med centralvärmens introduktion flyttades eldstäderna från bostadsutrymmena till ett pannrum i från vilket värmen distribuerades vidare till en vattenburen radiatorkrets. Till en början skedde cirkulationen med hjälp av självcirkulation och krävde därmed en hög framledningstemperatur. Bränslet var ofta ved eller kol, men i och med att importen av olja tog fart kom detta bränsle snart att bli dominerande. Med tiden introducerades cirkulationspumpar som möjliggjorde bättre kontroll av flödet i radiatorkretsen. Cirkulationspumparna medförde även att framledningstemperaturen kunde sänkas och man behövde därmed inte riskera att bränna sig på vare sig framledningsrören eller radiatorerna. I och med oljekriserna på 70-talet blev statsmakterna varse om att vi måste minska vårt beroende av olja för uppvärmningsändamål. Bättre isolering av våra bostäder förordades och nybyggda småhus utrustades alltmer med eluppvärmning. Oljeberoendet minskades till stor del genom ett skifte till eluppvärmning. Detta skifte underlättades i och med utbyggnaden av kärnkraft. I dag står vi inför nya utmaningar i och med att vi måste minska vår användning av el och koldioxidutsläpp. En tillbakagång till oljeeldning är inte realistisk och tillbakavisas av de styrande med hjälp av ekonomiska instrument i form av höga skatter på eldningsolja. Fastbränsleeldade pannor och kaminer installeras återigen i småhus. Nya biobränslen i form av pellet har gjort det möjligt att automatisera och därmed förenkla den manuella hanteringen av eldningen. Ett utav de mest intressanta alternativen till eluppvärmning och oljeeldning har kommit att bli värmepumpar. En korrekt utförd installation av värmepump utgör i dag i det flesta fall ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till både olja och el. En korrekt utförd dimensionering och installation av ett värmepumpsystem kräver dock noggranna beräkningar av husets energianvändning under beaktande av såväl klimatologiska geologiska och tekniska förutsättningar. Det förekommer en rad olika dimensioneringsprogram på värmepumpmarknaden idag. Inget program är det andra likt vilket medför att offerter från olika tillverkare är svåra att jämföra och skillnaderna i beräknad energibesparing kan ofta vara påfallande stor för synbarligen likartade installationer. I syfte att stärka branschens trovärdighet startades därför ett gemensamt forskningsprojekt för att ta fram ett gemensamt beräkningsprogram. Projektet startades inom ramen för Energimyndighetens ramforskningsprogram Klimat-21 och fortsatte i det efterföljande programmet EFFSYS. Forskningen har finansierats av Energimyndigheten, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, ELFORSK, Thermia Värme, IVT Industrier och NIBE. Forskningen har utförts vid Institutionen för Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med ovanstående företag och organisationer. Lunds Tekniska Högskola har bidragit med värdefull kunskap om modellering av energiuttag från mark och berg. SVENSKA VÄRMEPUMPFÖRENINGEN (SVEP) har finansierat utvecklingen av användargränssnittet Prestige och de stödprogram och rutiner som krävs för att möjliggöra spridning och användning av programvaran.

2 Introduktion Prestige är den programvara som rekommenderas för dimensionering av värmepumpsystem av branschorganisationen SVEP. Du har kanske tidigare erfarenhet av liknande programvaror för dimensionering av värmepumpsystem och ställs nu inför en ny användarmiljö. För att snabbt komma igång med användningen av Prestige har vi tagit fram denna manual. Manualen ger inte svar på alla frågor som kan dyka upp vid användningen, utan fokuserar på att beskriva hur du använder indatasidorna, orienterar i menysystemet och skriver ut beräkningsresultat. I denna manual kommer vi att guida dig genom installation av programvaran och förevisa användarmiljön med hjälp av beräkningsexempel. Som du säkert kommer att märka täcker denna första version av Prestige inte in alla typer av värmepumpar, men det är vår målsättning att vidareutveckla programvaran och kontinuerligt uppdatera Prestige med nya funktioner. Den nuvarande programvaran täcker dock in flertalet av de installationer som utförs i dagsläget. Oavsett bakgrund och kunskap om värmepumpar hoppas vi att du kommer att ha glädje av Prestige. Installation Prestige är utvecklat för att köras i Windows-miljö och går utmärkt att installera i Windows 95 och alla senare versioner av Windows. Programmet installeras från din cd-skiva. De flesta cd-läsare startar automatiskt installationsprogrammet efter några sekunder. Om installationsprogrammet inte startas automatiskt måste det startas från utforskaren. Starta utforskaren och leta upp enheten för cd-läsaren. Därefter dubbelklickar du på ikonen för Setup. Följ sedan instruktionerna som ges i installationsprogrammet. Efter fullständig installation kan programmet startas på 2 sätt. Antingen via Windows Startknapp-Program-SVEP-Prestige. Eller via Prestige ikon (ett litet rött hus), som finns på skrivbordet. Då programmet startats dyker startsidan upp på skärmen. Gör din första beräkning 1:a sidan Adressuppgifter Vi skall nu bekanta oss med programmet genom att utföra en enkel beräkning. Då programmet startas laddas startsidan. Startsidan består av två stycken gråaktiga paneler för indata och en OK-knapp för att fortsätta beräkningsgången. I den vänstra indatapanelen anges kundens adressuppgifter och den ort som utgör grunden för beräkningens klimatuppgifter. Det går naturligtvis utmärkt att utföra beräkningen utan att ange några som helst adressuppgifter. Underlag för klimatdata måste däremot alltid anges. Adressuppgifterna skrivs ut i den rapport som genereras av programmet. Innan vi går igenom uppgifter i nästa panel fyller du lämpligtvis in namn och adressuppgifter för en påhittad kund. Då programmet startas finns alla klimatorter tillgängliga i rullistan för klimatdata. Stockholm är förvalt vid programuppstart. För att visa alla tillgängliga klimatorter klickar du på pilen i högra kanten av rullistan Klimatdata. Om du redan angivit ett postnummer i indatarutan Postadress uppdateras rullistan Klimatdata utifrån postnumret första siffra. Rullistan visar samtliga klimatorter vars första siffra i postnumret stämmer överens med den första siffran i angivet postnummer. Om vi exempelvis anger ett postnummer som börjar på 4, uppdateras rullistan med samtliga klimatorter med postnummer som börjar på 4.

3 Den synliga klimatorten är den ort i urvalet som kommer först i alfabetisk ordning. I detta fall är det Alingsås. Du kan snabbsöka i rullistan genom att först ta bort allt i indatarutan Postadress och sedan klicka på pilen till höger i rullistan Klimatdata och sedan skriva första bokstaven på den ort du söker. Om det finns någon ort i databasen som börjar på denna bokstav kommer listan att rulla fram så att denna ort blir synlig. Om det däremot inte finns någon ort som börjar på denna bokstav händer ingenting. Du måste då ange en närliggande ort istället. I den högra indatapanelen anges ett antal uppgifter om den aktuella byggnaden. I den översta delen av denna panel skall byggnadens tyngd karakteriseras. I rullistan kan man välja mellan lätt, medel och tung byggnad. Byggnadens tyngd avgör husets tidskonstant och används för beräkning av husets dimensionerande utetemperatur. Den dimensionerande utetemperaturen används bland annat för att bestämma reglerkurvan för husets radiatorsystem. Varför är den dimensionerande utetemperaturen beroende av byggnadens tyngd? Ju tyngre en byggnad är desto större förmåga har den att lagra energi. Ett temperaturfall utomhus kommer naturligtvis att medföra ett visst temperaturfall inomhus om energitillförseln är oförändrad. Temperaturfallet inomhus kommer dock att inträffa med en viss tidsförskjutning beroende på att byggnadsstommen och inredningen upplagrar energi. Eftersom extrema utetemperaturer endast förekommer under kortare tidsperioder behöver man nästan aldrig dimensionera en byggnad för de allra extremaste temperaturerna. Detta faktum inses kanske lättast genom ett kort exempel: Om vi tänker utrusta ett tält (extremt lätt byggnad) med en liten värmekamin vet vi att den måste dimensioneras för den lägsta utetemperatur som kan komma att uppträda, om vi inte vill tillåta oss att frysa lite på natten. Om vi istället tänker övernatta i ett mindre bergrum (extremt tung byggnad) kommer vi aldrig att hinna märka någon skillnad i effektbehov även om utetemperaturen sjunker dramatiskt under en klar natt. Om du ställer musmarkören i rullistan för egenskapen byggnadskarakteristik dyker det upp en liten textruta som anger exempel på hur en lätt, medeltung respektive tung byggnad kan vara uppbyggd. Textrutan är bara synlig ett par sekunder innan den försvinner igen. Om du inte hann läsa texten flyttar du bara ut musmarkören en liten bit för att sedan föra den tillbaka över rullistan igen. Denna snabbhjälpsfunktion kallas på programmeringsspråk för hint och finns tillgänglig för ett antal indatarutor i programmet. I de två nästkommande dialogrutorna anges den uppvärmda ytan och husets byggnadsår. Det byggnadsår som anges i den andra dialogrutan skall motsvara husets energistandard. Om beräkningen avser en äldre byggnad som har tilläggsisolerats eller varit föremål för andra energisparåtgärder, exempelvis fönsterbyte, och därmed har

4 uppgraderat energistandarden motsvarande ett hus byggt 1980 skall detta år anges som byggnadsår. I den underliggande rullisten väljs det alternativ som mest liknar husets form. Längst ned i den högra panelen markerar du vilken hustyp som bäst karakteriserar byggnaden. Husets typ, form, byggnadsår uppvärmd yta och ort används för att ta visa normal energianvändning för motsvarande byggnad. Det framräknade värdet kommer att dyka upp i rutan Årlig elanvändning på nästa sida. Innan vi går vidare skall du nu ange värden i den högra panelen. Börja med att ändra byggnadskarakteristiken i den översta rullgardinen till tung byggnad. Ange den uppvärmda ytan till 210 m² och ange byggnadsåret I rullistan Husform anger du 2-plan, ej källare, ej inredd vind och längst ned väljer du radhus eller parhus genom att vänsterklicka på denna rad. Kontrollera att Stockholm är angivet i rullistan Klimatdata. Gå nu vidare till nästa sida genom att klicka på OK-knappen nere till höger. 2:a sidan Energianvändning Sidan Energianvändning blir synlig så fort du tryckt på OK-knappen på startsidan och då tänds ytterligare en flik med namnet Energianvändning ovanför den övre panelen för indata. I panelen märkt nuvarande uppvärmning är el markerat och ett värde för årlig energianvändning ([kwh]) dyker upp till höger. I det här fallet står det Detta värde är alltså ett framräknat medelvärde för byggnader av samma storlek, typ, husform, läge och nybyggnadsår. Beräkningarna i Prestige baseras på känd energianvändning. Du kan välja mellan el, olja, ved och kombinationer av dessa energislag. Om el anges som energislag skall bara den del av elen som används för uppvärmning anges. Om du har kännedom om kundens verkliga elanvändning måste den del av elen som avser hushållsel uppskattas och dras av från totalanvändningen. Varning! God överensstämmelse mellan angiven energianvändning och verklig användning är en förutsättning för en lyckad dimensionering och rimlig uppskattning av kommande energianvändning. Det kan inte nog poängteras att du som kundens rådgivare måste göra allt vad du kan för att förvissa dig om att den angivna energianvändningen verkligen avspeglar den verkliga. Det angivna defaultvärdet utgör en grund för att bedöma rimligheten i de uppgifter som kunden anger. I de fall det är fråga om nybyggnation bör hustillverkaren eller byggherren tillfrågas om förväntad energianvändning. Om du snabbt vill kontrollera eller redigera de adressuppgifter du angav på startsidan kan du snabbt bläddra tillbaka genom att klick på fliken Adressuppgifter. Du kan också bläddra genom att gå in i menyn Redigera och välja Adressuppgifter. Om du

5 ändrar några uppgifter på startsidan måste du komma ihåg att klicka på OK-knappen, annars kommer inte dina ändringar att påverka beräkningen. Vi fortsätter nu vår beräkning med att ändra från el till olja. Klicka i rutan för olja. Nu försvann indatarutan för angivande av elanvändning och verkningsgrad för elvärmen. Istället visas nu en ruta för angivande av oljeförbrukning och en för verkningsgrad för oljepannan. Ange 3,5 m³ årlig oljeförbrukning och ändra verkningsgraden till 80%. Under den upplysta panelen där du angav uppgifterna om oljeförbrukning och verkningsgrad finns en ruta för angivande av inomhustemperatur. I denna ruta anges den inomhustemperatur som varit gällande med befintligt värmesystem. I beräkningarna antas att värmesystemet värmer luften till angiven inomhustemperatur minus 3 grader. Interlaster ( gratisvärme ) antas stå för ytterligare 3 grader. I denna beräkning låter vi det förvalda värdet (21 C) kvarstå. Förbrukning av varmvatten kan anges på 2 sätt. Antingen genom ett schablonvärde baserat på antalet personer i hushållet eller genom att ange antal kwh explicit. Återigen använder vi oss av det förvalda värdet, Schablonvärde och 3 personer i hushållet. Prestige prioriterar beredning av tappvarmvatten och särskiljer beräkningen av energiåtgång vid beredning tappvarmvatten från beräkningen avseende radiatorsystemet. Den sista uppgiften som skall anges på denna sida är dimensionerande temperaturer (DUT) för radiatorsystemet. Dessa uppgifter av central betydelse för beräkningen av värmepumpens prestanda i byggnaden. Framledningstemperatur och returledningstemperatur vid DUT kan anges fritt inom rimliga gränser. Vanliga värden finns förprogrammerade i rullistorna. I detta val använder vi oss av de förvalda värdena 55 respektive 45 C När skall man använda sig av känd varmvattenförbrukning? Om hushållet av någon anledning använder onormalt mycket varmvatten för exempelvis långa duschar eller högfrekvent badande bör detta anges i form av explicit angivande av kwh. Uppvärmning av inomhuspool kan också beaktas på detta sätt. Om man av någon anledning inte har för avsikt att använda värmepumpen för beredning av tappvarmvatten överhuvudtaget anges känd förbrukning 0 kwh. När samtliga indata är givna vänsterklickar du på OK-knappen. Nu dyker en kontrollruta upp som bland annat visar den aktuella byggnadens energianvändning i förhållande till en genomsnittsbyggnad med liknande utformning och läge. Om värdena är rimliga är det bara att fortsätta beräkningen genom att trycka på OKknappen. I annat fall går du tillbaka genom att trycka på knappen märkt Redigera. I detta fall fortsätter vi beräkningen genom att trycka OK. 3:e sidan Värmepump Nu är det dags att välja värmepump. Högst upp i den vänstra panelen väljer du typ av värmepump. I denna version av Prestige kan man välja mellan berg/ytjord/uteluft. I vår första beräkning väljer vi Berg. I rullistan nedanför valet av värmepumpstyp visas de tillverkare som finns tillgängliga i programmet. Denna programversion av Prestige levereras endast med fiktiva (icke verkliga) värmepumpar. Verkliga värmepumpar kan läggas till i programmet efter det har installerats. De fiktiva värmepumparna har fått tillverkarnamnet Normerade och finns i ett antal modeller för varje typ av värmepump. Prestanda för de normerade värmepumparna är att likställas med dagens

6 värmepumpar. I den tredje rullistan väljs sedan önskad modell. I den rullistan är en värmepump med nominell effekt om 7 kilowatt förvald. Programmet föreslår en lämplig värmepumpstorlek utifrån användarens programinställningar. Prestige har förvalsfunktion av värmepumpens storlek. Denna funktion innebär att programmet föreslår en viss storlek på värmepump med utgångspunkt av byggnadens toppeffekt. Då programmet levereras är det inställt för att föreslå den värmepump vars nominella värmeeffekt närmast överstiger 55% av husets toppeffekt. Optimal storlek på värmepump i förhållande till byggnadens toppeffekt varierar mellan olika anläggningar. Den förinställda procentsatsen (55%) skall därför inte tolkas som någon allmängiltig rekommendation. Ändring av procentsatsen görs genom att välja Förval värmepump i menyn Inställningar. Längst ned i den vänstra panelen skall sedan aktuell tillsatsvärme väljas. I denna beräkning antar vi att värmepumpen har inbyggd elpatron med en verkningsgrad om 95%. Nu återstår endast att välja värmeledningstal för berget och medeltemperatur för köldbäraren. Erforderlig borrhålslängd är mycket starkt beroende av bergets värmeledningstal och därmed blir beräkningens tillförlitlighet mycket beroende av kännedomen kring det aktuella bergets värmeledningsförmåga. I rullistan finns ett par fördefinierade värden för några vanliga bergarter. Dessa fördefinierade värden måste användas med mycket stor försiktighet då en och samma bergart har stora variationer av värmeledningsförmågan. Om man är osäker på bergets värmeledningstal bör man rådfråga lokal expertis eller SGU i Uppsala. I vår beräkning ändrar vi bergets värmeledningstal till 3.2 W/mK. Värdet ändras enkelt genom att ställa sig i rullistan och skriva 3.2. Om man frångår de fördefinierade värdena kan endast aktuellt värmeledningstal anges. Möjligheten att i klartext skriva aktuell bergart försvinner. Det sista indata som skall ges innan vi exekverar själva beräkningen är att ange den köldbärartemperatur vi vill upprätthålla in till värmepumpens förångare. Den temperatur som anges för köldbäraren är medeltemperatur för inkommande köldbärare under värmesäsongen. Programmet beräknar den aktiva borrhålslängd som erfordras för att upprätthålla den angivna medeltemperaturen för köldbäraren efter 10 års kontinuerlig drift. Programmet förutsätter stillastående grundvatten i borrhålet och utgår från att energiuttaget sker från ostört berg. Med ostört berg menas här att programmet inte tar hänsyn till att det eventuellt kan förekomma närliggande energibrunnar som redan sänkt berggrundens temperatur. Programmet genererar en varning om lägsta köldbärartemperatur någon gång under året understiger 5 C. Om denna temperatur understigs kan anläggningens funktion äventyras. I denna beräkning väljer vi att ändra den önskvärda köldbärartemperaturen till 0 C och utför sedan beräkningen genom att trycka på OK-knappen. Under beräkningen visas en liten rutan som beskriver hur beräkningen fortskrider. Då beräkningen är avslutad aktiveras resultatsidan. 4:e sidan Resultat Resultatsidan består av två större paneler. Den vänstra panelen återger beräkningsresultaten och den högra återger de angivna indata. Vi skall nu titta lite

7 närmare på det erhållna beräkningsresultatet i den vänstra panelen. Den första beräkningen som redovisas avser den energibesparing som anläggningen förväntas generera. Energibesparing kan tyckas vara ett lite olyckligt ordval eftersom den erforderliga energin till byggnaden är konstant. I detta sammanhang hänsyftar energibesparingen till den minskade mängd energi vi måste betala för, dvs. den energimängd som vi fritt tillgodogör oss ifrån berget, ytjorden eller utomhusluften. I det flesta fall kan vi se denna energi som upplagrad solenergi och därmed kan vi betrakta energibesparingen som förnyelsebar energi. Den översta posten som anges är Tillförd energi nuvarande system [kwh] Detta värde avser den värmeenergi som frigörs då 3.5 m³ olja förbränns med 80% verkningsgrad. Den andra raden anger Tillförd energi till värmepump [kwh] Detta värde motsvarar den elenergi som årligen tillförs kompressorn och nominell eleffekt för eventuell köldbärarpump. Den innefattar inte cirkulationspumpen till radiatorsystemet. Den tredje posten anger årlig Tillsatsenergi [kwh] 732. Detta är den energimängd värme som måste tillföras utöver den av värmepumpen avgivna värmeenergin. Sedan redovisas Netto årlig energibesparing som i detta fall är beräknat till [kwh]. Under detta värde redovisas även Brutto årlig energibesparing Som i detta fall är beräknat med hänsyn tagen till det teoretiska energivärdet för 3.5 m³ olja och den mängd tillsatsenergi som man verkligen betalar för. Den andra beräkningssammanställningen redovisar Avgiven energi från värmepumpen [kwh] och tillsatsenergin återigen. Summan av dessa värden skall ju naturligtvis vara densamma som den tillförda energin till nuvarande system. I den nedre delen av den vänstra panelen återges sedan rekommenderad tillsatseffekt 4 kw, erhållen energitäckning 97 %, Husets effektbehov vid årets lägsta uppmätta temperatur (-20 C) 9.7 kw och aktivt borrhålsdjup 137 m. Värmepumpens årsvärmefaktor är ett godhetstal som anger ett mått på hur väl värmepumpen fungerar i aktuellt system. Årsvärmefaktorn beräknas genom att dividera avgiven värmeenergi från värmepumpen dividerat med tillförd energi till värmepumpen. I detta beräkningsexempel beräknas motsvaras detta av = Total årsvärmefaktor tar även hänsyn till tillsatsenergin och tar därmed även hänsyn till hur värmepumpen är dimensionerad och hur effektivt tillsatsenergin tillförs. Den totala årsvärmefaktorn beräknas som byggnadens värmebehov dividerat med den energimängd som måste inköpas. I detta fall innebär det ( ) 0.95 = 2.83

8 Efter utförd beräkning kan energianvändning visas för varje enskild månad. Månadsdiagrammet görs tillgängligt under Visa i menyraden. 5:e sidan Ekonomi Efter utförd beräkning översätts energiberäkningen i ekonomiska termer på ekonomisidan. Klicka på Ekonomi-knappen under den vänstra panelen på resultatsidan. Även här dyker två paneler upp. Den vänstra utgör uppgifter för att beräkna driftkostnaden för nuvarande system och den högra utgör underlag för systemet med värmepump. För att underlätta beräkningar läser programmet in default-värden för energipriser, avgifter och underhållskostnader. Dessa default-värden kan givetvis ändras av användaren själv. Klicka på Inställningar i menyraden och markera Energipriser. Nu visas samtliga förprogrammerade värden för ekonomiberäkningarna. I detta fall gör vi inga ändringar i de fördefinierade värdena utan stänger dialogrutan genom att klicka på Spara-knappen. När du tryckt på Spara-knappen dyker en informationsruta upp som talar om att de nya default-värdena blir gällande först efter det att programmet startats upp på nytt. Vissa av rutorna på ekonomisidan är gråade och därmed ej editerbara. Detta beror på att dessa värden är ett direkt resultat av den utförda beräkningen. I denna beräkning använder vi oss av programmets grundinställningar och beräknar den årliga besparingen genom att klicka på Ok-knappen. Om du genomfört beräkningen enligt alla ovan beskrivna beräkningssteg redovisas SEK som årlig besparing. Rapportfunktionen Innan vi går vidare till den sista sidan Kostnadskalkyl skall vi titta lite närmare på den rapport som görs tillgänglig efter det att det ekonomiska utfallet är beräknat. Öppna rapporten genom att klicka på Arkiv i menyraden och vidare markera Beräkningsresultat till höger om Förhandsgranska. Rapporten som genereras är av central betydelse för Prestige och är utformad efter samma princip i alla olika versioner av programmet. Den enhetliga rapportutformningen är framtagen för att möjliggöra jämförelser mellan olika offerter. Överst på rapportens första sida återfinns adressuppgifter om beställaren och utföraren. Beställarens uppgifter är hämtade från programmet första sida Adressuppgifter. Utförarens uppgifter finns lagrade i en av programmets resourcefiler. Är det första gången du kör programmet anges det uppdiktade firmanamnet Rörkrökarn på Rörsvängen 6 i Stockholm. Du byter ut dessa uppgifter mot dina egna genom att ändra uppgifterna som visas i dialogrutan om du klickar på Användaruppgifter under Inställningar på menyraden. Under personuppgifter ges en skriftlig sammanfattning av beräkningsresultatet. I denna sammanfattning redovisas den årliga besparingen avrundat nedåt till närmsta tusental. Det framgår även att den utförda beräkningen endast är att betrakta som en prognos och inte ett löfte.

9 Resterande del av rapportens första sida redovisar den beräknade energibesparingen och i förekommande fall aktivt borrhålsdjup alternativt erforderlig slinglängd för ytjordvärme. Rapportens andra sida återger driftskostnaderna för befintligt system och systemet med värmepump. Den nedre delen av andra sidan återger alla indata som ligger till grund för beräkningen. Du skiftar sida i rapporten genom att klicka på pilarna i rapportens menyrad. Du sparar genererad rapport genom att i menyraden klicka på ikonen som föreställer en diskett. På motsvarande sätt kan du skriva ut rapporten genom att klicka på skrivarikonen och öppna en existerande rapport genom att klicka på den gula mappikonen. Återgå nu till huvudprogrammet genom att klicka på Close i menyraden alternativt klicka på krysset högst upp i fönstrets högra hörn. Nu återkommer vi till den sida i huvudprogrammet som var aktiv då vi öppnade rapporten. Om du inte redan befinner dig på ekonomisidan skall du förflytta dig dit genom att klicka på fliken Ekonomi i programfönstret. Varning! Rapporten skapas utifrån de uppgifter som återfinns på respektive sida i huvudprogrammet. Det betyder att om du gör en ändring av något indata som påverkar beräkningsresultatet så måste hela beräkningsgången fram till och med ekonomisidan genomföras innan en fullständigt uppdaterad rapport skapas. 6:e sidan Kostnadskalkyl Vi skall nu genomföra en förenklad kostnadskalkyl på programmets sista huvudsida. Klicka på knappen märkt kostnadskalkyl. På denna sidan visas initialt en panel i fönstrets vänstra del. Här anges i tur och ordning investeringsbeloppet, lånebelopp, årlig kostnadsökning, räntesats och amorteringstid. Kostnadskalkylen bygger på att lånebeloppet amorteras med samma belopp varje år och att driftskostnaderna ökar enligt den angivna kostnadsökningen. Om du följt hela detta beräkningsexempel och inte gör några ändringar i de angivna defaultvärdena på denna sidan kommer beräknas återbetalningstiden till 7.8 år. Efter utförd beräkning visas årsvis driftkostnad för nuvarande system, system med värmepump och lånekostnad i en överskådlig tabell. Under tabellen jämförs totalkostnaden för de två systemen under den totala amorteringstiden.

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning över värmepumpar för småhus Statens energimyndighet. ET 21:2002/10 000. Form: Ordförrådet Tryck: GET AB Foto: CCJ Annonsbyrå AB, Curt Ekholm. Eva Wernlid/Tiofoto.

Läs mer

Värmepumpar och solfångare

Värmepumpar och solfångare 21-8-3 Värmepumpar och solfångare Systemanalys Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Björn Karlsson, Energi och Byggnadsdesign, LTH Gunnar Bröms, Vattenfall Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Simulering av värmepumpsystem

Simulering av värmepumpsystem Simulering av värmepumpsystem Mätprojekt Totalkomfort i Småhus SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver bakgrund, metod och resultat från fältmätningar utförda inom ramen för projektet Simulering av värmepumpsystem.

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS

VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Ä r *Nlt* VÄRMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Teknik och ekonomi FJÄRRVÄRME Oktober FVF 2000:15 VARMEPUMPAR FÖR STÖRRE HUS Teknik och ekonomi ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD

Läs mer

Enkät- och fältundersökning av bergvärmepumpar. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget]

Enkät- och fältundersökning av bergvärmepumpar. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Enkät- och fältundersökning av bergvärmepumpar ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

System för fastighetsvärmepumpar

System för fastighetsvärmepumpar System för fastighetsvärmepumpar - Ett projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 - Slutrapport maj 2009 Daniel Åkervall, WSP Environmental Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum

Läs mer

Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget]

Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad. ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från förlaget] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige

Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige 1 Sjöfartshögskolan Valet mellan bergvärme och luftvärmepumpar i Sverige Källa: www.compricer.se Författare: Erik Freij Stefan Östangård Driftteknikerprogammet 120 hp Examensarbete 6 hp Vårterminen 2013

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet

RAPPORT. Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet RAPPORT Kyl- och värmesystem för sportanläggning Ett projektarbete i kursen TMPM01 vid Linköpings Universitet 2013-12-13 Ett arbete av: Jakob Agrell, student vid Linköpings Universitet Stefan Blomqvist,

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Bergvärme kombinerat med uteluftkonvektor

Bergvärme kombinerat med uteluftkonvektor Bergvärme kombinerat med uteluftkonvektor Johan Stare, Joachim Claesson Juni 2014 KTH Energiteknik Förord Detta är ett utredningsarbete kring eventuella fördelar med att komplettera befintliga bergvärmepumpsanläggningar

Läs mer

Bergva rme fo r den intresserade

Bergva rme fo r den intresserade 1 Bergva rme fo r den intresserade En handbok för dig som äger eller funderar på att köpa en bergvärmepump Författare: Erik Björk Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber 1

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi

Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Bra att veta innan du skaffar värmepump! Ingen kan mer om värme än vi Ingen kan mer om värme än vi Att byta värmesystem är ett stort ingrepp i ditt hus, och ofta en stor investering. Det finns många uppvärmningsmetoder

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer