Årsredovisning 2014 Fabs AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Fabs AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014

2 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i mars. Föreställningarna handlade om mat och miljö och vad du som person kan göra lokalt för att påverka globalt. Den ena föreställningen riktades till högstadieelever och den andra mot allmänheten. och de uppfördes av enmansgycklartalkshowen TRiX.... vi under året har haft flera studiebesök på Stadsskogenskolan, Sveriges första nollenergiskola, på Älvdansens förskola och och Lendahls skolan. Studiebesöken har handlat om allt från energieffektivitet till tillgänglighet.... Fabs under oktober utökade samarbetet med systerbolagen (Alingsåshem, Alingsås Energi och Passivhuscentrum) när vi tillsammans spred Mänsklig värme i Nolhaga Park under Lights in Alingsås. Tillsammans ville vi öka kunskapen om vår roll i Alingsås och visa vilka vi är. Eftersom vi är stolta sponsorer och samarbetspartners till Light in Alingsås föll det sig naturligt att sprida mänsklig värme under kyliga höstkvällar. Evenemanget var välbesökt och vi serverade ca 1500 koppar varm dryck under totalt fem kvällar.... vi bjöd in våra näringslivshyresesgäster till en kundkväll i slutet av oktober. Vårt syfte med kundkvällen var att lära känna våra hyresgäster bättre och samtidigt förmedla Fabs tankar och visioner för framtiden. Tolv företag deltog och fick möjlighet att presentera sina verksamheter och planer för Fabs. Kvällen avslutades med en guidad tur av Lights in Alingsås VD har ordet Kommunal lokalförsörjning Näringslivsutveckling För en hållbar framtid Medarbetare Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisning och noter Styrelse och revisorer Redovisningsberättelse och granskningsrapport... vi lanserade vår nya webbplats i december. Vår nya webbplats ska ge våra blivande kunder och våra hyresgäster en bättre översikt över vad vi erbjuder. I arbetet för att få fram en webbplats skickade vi ut en webbenkät till våra hyresgäster för att få reda på deras behov och önskemål. Uifrån resultatet från enkäten, workshops med bolagets medarbetare och de behov som vi har uppfattat i dialog med våra hyresgäster har vi format en ny webbplats tillsammans med en webbyrå. Webbplatsen är tillgänglighetsanpassad och byggd så att den passar både mobil, läsplattor och datorer. Läs mer om oss på Omslagsbilden: Alströmerska magasinet uppfördes ca Idag huserar Alingsås museum i lokalerna som är beläget vid Lilla torget i Alingsås. 2 Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

3 FABS UPPDRAG Fabs AB är ett helägt dotterbolag i Alingsås kommuns bolagskoncern. Av ägardirektivet framgår att bolaget ska verka för näringslivsutveckling i Alingsås kommun och lokalförsörjning för kommunal verksamhet. Bolaget ska genom att bygga, förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter: VÅR VERKSAMHET FINNS ÖVER HELA ALINGSÅS KOMMUN Sollebrunn St. Mellby Magra erbjuda lokaler och kontor anpassade till kundernas behov, exploatera och sälja mark för verksamheter av olika slag, medverka till att företag i kommunen utvecklas, företagsetableringar sker och nyföretagande stimuleras, medverka till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa används effektivt. Gräfsnäs Långared Snabbfakta 2012* Kommunala verksamhetslokaler i Alingsås tätort Bolltorp Borgen Centrum Kristineholm Kullingsberg Nolhaga Noltorp Nolby Stadsskogen Stockslycke Sörhaga Tegelbruket Ängabo Östlyckan Alingsås tätort Industrilokaler, kontor och tomtmark har vi på Bolltorps, Sävelunds och Borgens industriområden samt i centrum. Intäkter (tkr) Uthyrningsbar yta (m²) Underhållskostnader (kr/m²) 47** 130,2 125,9 Vakansgrad lokaler (%) 2,6 2,0 2,0 Västra Bodarna Balansomslutning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Eget kapital (tkr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) 5,52 5,97 6,23 Snittränta (%) 2,8 2,76 2,59 Medelantal anställda * Jämförelsetalen för år 2012 har inte räknats om enligt K3. ** Kostnader för planerat underhåll redovisas efter övergången till K3 som aktiverade förbättringsarbeten. Ingared Hemsjö Ödenäs Fabs strävar mot Vision 2019 Fabs strävar för att nå Alingsås kommuns vision 2019 där Alingsås ska förena småstadens fördelar med närheten till storstaden och dess möjligheter. Vi satsar på hållbarhet och livskvalitet för alla kommuninvånare. Vision 2019 finns med som en ledstjärna i allt vi gör. 4 Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

4 VD HAR ORDET Jag tycker Alingsås visar en fantastisk vilja att arbeta tillsammans. Alla parter bidrar med initiativ och drivkraft som utvecklar vår kommun. Så har ännu ett år av passerat med spännande stadsutveckling i Alingsås. En stadsutveckling som blir verklighet genom att många olika funktioner i samhället drar år samma håll. Jag tycker Alingsås visar en fantastisk vilja att arbeta tillsammans. Företag, fastighetsägare, kommunala förvaltningar och bolag, näringslivsorganisationer och föreningar bidrar alla med initiativ och drivkraft som utvecklar vår kommun. Fabs är en av dessa funktioner och vi söker ständigt framkomliga vägar tillsammans med andra. Anledningen är enkel. Ensamma kommer vi inte långt, det är tillsammans vi kan göra skillnad. En av nycklarna i samverkan är att var och en som deltar kan hitta sin affär i det gemensamma. Att hitta sin affär innebär dock inte nödvändigtvis att maximera sin egen affär. Alla som samverkar behöver få ut tillräckligt mycket av samverkan men kanske inte alltid maximalt. Då faller många av de projekt som stadsutvecklingen i Alingsås behöver. Låt oss alla ha detta i åtanke i allt utvecklingsarbete framöver. Fabs har under året gjort en genomlysning av bolagets uppdrag i ägardirektiven. Detta har resulterat i flera olika strategiska ställningstaganden. På kort sikt är det mest konkreta vår roll i Alingsås näringslivsutveckling. Efter några år med ett relativt statiskt utbud av mark och lokaler ska Fabs bli en betydligt mer aktivt part. Vi tar även initiativ till att få alla berörda parter att tillsammans utveckla effektiva processer för företagsetableringar. Det behöver bli enkelt att etablera verksamhet i kommunen. Ett annat strategiskt ställningstagande som gjorts under 2014 är bolagets hållbarhetsarbete som kommer att breddas framöver. Vår styrka är energieffektivitet. Kvittot på vårt långsiktiga arbete har vi bland annat sett i SKL:s och Energimyndighetens jämförelse Energi och klimat Den visar att Alingsås kommunala verksamhetslokaler har bland den lägsta energiförbrukningen jämfört med andra kommuner i Västra Götalans län. Arbetet med att energieffektivisera ska förstås fortsätta men vi behöver ta nya kliv vad gäller både sociala och ekologisk aspekter i byggnation och förvaltning. Som ni förstår har vi ägnat mycket tid åt reflektion, eftertanke och strategiska ställningstaganden men året har förstås även innehållit mycket utveckling. Fabs har fortsatt att leverera nya lokaler till våra hyresgäster. Vi har deltagit i stadsutvecklingsprojektet Noltorp och arbetat för ungdomsbostäder vid kvarteret Farkosten. Vår ekonomiska redovisning har anpassats till det nya regelverket K3. Fabs organisation för fastighetsförvaltning har under året utvecklats till en geografisk organisation för att göra våra leveranser av service ännu bättre. Vi har tagit viktiga strategiska ställningstaganden inför framtiden. Den stora skolutbyggnaden i Hemsjö har startat. Vårt arbete har förstås inte enbart bjudit på framgångar. Två stora upphandlingar av byggentreprenader har överprövats. Rättsliga prövningar som får negativa konsekvenser för berörda hyresgäster. Detta är dock en del av spelets regler för offentliga verksamheter. Det får oss också att vilja vässa vår upphandlingsförmåga ytterligare inför framtida projekt. Här ovan har ni fått ett axplock ur Fabs verksamhet under Detta kan ni läsa mer om på följande sidor. Mycket nöje! Lars Mauritzson VD Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

5 KOMMUNAL LOKALFÖRSÖRJNING Ett av Fabs två huvuduppdrag är att förse de kommunala förvaltningarna med ändamålsenliga verksamhetslokaler och medverka till att de utnyttjas effektivt var ett händelsrikt år där bolagety sluförde många projekt på uppdrag av Alingsås kommun. Bolagets lokaler för kommunala verksamheter uppgår till ca kvm. Lokaler för förskola och utbildning dominerar lokalbeståndet följt av lokaler för kultur, fritid samt kontor för kommunens förvaltningar. Omfattningen på lokalbeståndet följer de beställningar av lokaler som förvaltningarna gör. Fabs organisation och arbetssätt har inriktats på en kundnära förvaltning med egen driftpersonal. Bolaget har en tät samverkan med kommunens förvaltningar. Detta är centralt för att Fabs ska förstå kundernas behov på både kort och lång sikt. Viktiga händelser under året Stockslycke förskola har i etapper genomgått en omfattade om- och tillbyggnation. Utbyggnaden omfattar totalt 560 kvm. De sista lokalerna togs i bruk under hösten På uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen har Alströmerska magasinet utvecklats och tagits i bruk av Alingsås museum. Museet invigdes 12 september Under hösten 2014 har flera projekt genomförts med syfte att förbättra ljudmiljön i skolorna. I projektet Stadsförnyelse Noltorp har Fabs deltagit i arbetet med en målbild för projektet. Under remissrundan för målbilden tog Fabs och Alingsåshem initiativ till att samla alla förvaltningar som har lokalbehov i området för att gemensamt behandla remissen. Ett konkret resultat av detta är att den fortsatta lokalplaneringen i Noltorp och angränsande områden kommer att genomföras samordnat för alla förvaltningar. Om- och tillbyggnad av Hemsjö kyrkskola har upphandlats under Byggnationen startade under hösten Projektet genomförs i etapper och ska vara klart till hösten En upphandling för totalrenovering och utbyggnad av Alingsås sim- och idrottshall, Nolhagahallen, har genomförts under året. Upphandlingen har dock överprövats i flera omgångar och är därför ännu inte avslutad. Förväntad framtida utveckling Under 2014 har bolaget arbetat fram en verksamhetsplan för kommande tre år. Planen har tagit sin utgångspunkt i strategiska ställningstaganden kring bolagets båda verksamhetsområden. Den kommunala lokalförsörjningen som dominerar bolagets verksamhet ska fortsätta att bedrivas med en kundnära förvaltning med egen driftpersonal. Bemanningen behöver även klara en fortsatt hög utbyggnadstakt. Bolaget har ambition att ta en mer aktiv del i kommunens processer för lokalplanering och samhällsplanering. Målet med detta är att skapa bättre framförhållning både inför nya projekt och i underhållsplaneringen för befintligt fastighetsbestånd. Projekten Hemsjö skola som byggstartade under hösten 2014 och Nolhagahallen som fortfarande befinner sig i en överprövad upphandlingsprocess kommer dominera investeringarna i bolaget under både 2015 och Modell över Hemsjö kyrkskola. Hösten 2014 togs första spadtaget för Hemsjö kyrkskola. Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

6 NÄRINGSLIVSUTVECKLING. Det andra av Fabs två huvuduppdrag är att vare ett instrument för näringslivsutveckling i kommunen. Bolaget ska hyra ut lokaler samt exploatera och sälja mark för företagsetableringar. Under 2014 fokuserade bolaget på att se över sin roll i Alingsås kommuns näringslivsutveckling vilket bland annat mynnade ut i nya strategiska ställningstaganden. Bolagets lokaler för kommersiell uthyrning uppgick till ca kvm vid årsskiftet 2014/2015. Lokaler för småindustri dominerar Fabs verksamhet följt av kontorslokaler. Lokalbeståndet har inte utvecklats i någon större omfattning de senaste åren och vakansgraden och genomströmningen av företag är låg. De närmsta åren behöver bolaget fokusera på utveckling av lokalbeståndet. Under senare år har markförsäljningar genomförts kontinuerligt. Bolaget har dock inte arbetat systematiskt med att köpa mark. Vårt markutbud behöver därför utvecklas. Efter att under 2013 ha genomfört flera etablerings- och utvecklingsprojekt så har 2014 inneburit ett år inriktat mot utveckling med eftertanke och dialog kring Fabs roll i arbetet med näringslivsutveckling. Förväntad framtida utveckling Fabs kommer de närmaste åren att ta en betydligt mer aktiv del i utvecklingen av Alingsås till att bli en attraktiv kommun för företagsetableringar. Det innebär dels att utveckla kommunens processer för etableringar, dels att utveckla Fabs utbud av mark och lokaler. Även det kommersiella fastighetsbeståndet kommer att bedrivas med en kundnära förvaltning. Under 2013 genomfördes försäljning av mark för handelsområdet Fodret. Handelsområdet invigdes i oktober Fabs kommer nu närmast undersöka möjligheterna att genomföra etapp 2 av handelsområdet. Alingsås som etableringsort Kommunala och privata fastighetsägare, tillståndsgivande myndigheter, näringslivsorganisationer behöver tillsammans utarbeta processer som gör det enkelt. Fabs har efter dialog med ägaren och andra berörda parter beslutat att ta initiativ till ett utvecklingsarbete med mål att skapa effektiva etableringsprocesser. Vi är övertygade om att samverkan mellan alla parter i dessa frågor är nyckeln till att bli en bra etableringsort. Utveckling av fastighetsbestånd och markutbud Parallellt med utveckling av etableringsprocesser kommer 2015 att ägnas åt att planera för en utveckling av Fabs eget fastighetsbestånd och markutbud. Bolaget har ingen ambition att bli en större fastighetsägare än idag. Istället ska bolaget bli mer aktivt. Att kontinuerligt förändra det egna fastighetsbeståndet genom köp, försäljning och byggnation så att lokaler kan erbjudas betydligt snabbare än idag. En etableringsansvarig har därför rekryterats under 2014 och arbetet startar på allvar under Bidrar till fler ungdomsbostäder Fabs har inlett ett samarbete med Ungdomsbostäder i Alingsås AB. Vid kvarteret Farkosten (Utbildningens hus) finns möjligheter att stycka av mark för byggnation av lägenheter. Den avstyckade marken är tänkt att säljas till Ungdomsbostäder som ska bygga cirka 35 små hyreslägenheter. Ny detaljplan behövs för området. Planförändring är påbörjad och beräknas klar till sommaren Markbyte gav möjlighet till ny anläggning Efter många om och men stod Börjessons nya lastbilsanläggning färdig i Borgens Industriområde i september Tankarna kring en nybyggnation för Börjessons Lastbilar har pågått i nästan 20 år men 2008 satte Trafikverket stopp för en byggnation i Bälinge på grund av oklarheter kring nya E20. Då skedde en uppgörelse mellan Fabs och Börjesson, som innebar att Börjessons fick motsvarande yta på Borgens industriområde och Fabs tog över deras mark i Bälinge. Idag har Börjessons Lastbilar, tack vare markbytet, en av Sveriges modernaste anläggning för tunga fordon. 10 Bilden: Lars Mauritzson tillsammans med Ola Börjesson och Joakim Jäger framför Börjessons Lastbilars nya anläggning. Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB 2014

7 FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Miljö- och hållbarhetsfrågor handlar om att fatta beslut som ger förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Fabs agerar för att tillgodose behoven idag och i framtiden. Ambitionen är ett resultat som balanserar olika faktorer på ett optimalt sätt - såväl ekonomisk som ekologisk och social hållbarhet. Ett exempel på Fabs hållbarhetsarbete är enegieffektivseringar som tydligt kombinerar minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader. Vårt arbete med att energieffektivisera har gett effekt Miljö- och hållbarhetsarbetet är alltid en viktig del i vår vardag och bolaget arbetar aktivt för att minska sin påverkan på miljön. Vi är sedan 2007 ett miljödiplomerat företag och har sedan dess blivit godkända i återkommande miljörevisionen. Vi ingår i kommuns miljösamordningsgruppoch arbetar dagligen mot kommunens prioriterade mål. Under 2013 arbetade bolaget fram nya miljömål. Dessa sträcker sig över 3 år, Tyngdpunkten i miljömålen ligger på energiområdet och Fabs försöker kontinuerligt minska energianvändningen i sina fastigheter. Fabs arbetar ständigt med att hitta lösningar som bidrar till bättre energieffektivitet vid byggnation. Hållbart byggande För att säkra användandet av miljövänliga byggvaror för ett långsiktigt hållbart byggande så bedöms alla byggvaror enligt branschens miljöbedömningssystem Byggvarubedömningen vid all nybyggnation. Utvecklas för att bli vassare Under 2014 hade bolaget fokus på att se över och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet. I maj åkte samtliga medarbetare på Fabs på ett studiebesök hos Lerums kommun. Lerums kommun arbetar aktivt med miljöcertifiering av byggnader. Syftet med studiebesöket var att kartlägga och utvärdera vad det skulle innebära att miljöcertifiera våra byggnader. Under hösten beslutade Fabs att göra en kraftfull satsning på internt miljöarbete och kompetenshöjning i den egna organisationen. Utgångspunkten är att bolagets interna miljöarbete ska utvecklas och spridas i hela fastighetsbeståndet. För att driva miljöarbetat beslutade bolaget att bilda en intern arbetsgrupp med fokus på hållbarhetsfrågor inom miljö och energi med bolagets miljömål i fokus. Fortsatt fokus på energifrågor Fabs fastslog också under hösten att bolaget ska ha fortsatt starkt fokus på energifrågor men kraftsamla kring uppföljning av genomförda projekt för att kunna utveckla arbetet ytterligare. En sådan uppföljning ska omfatta väsentliga aspekter som påverkas av energifrågorna såsom inomhusklimat, ekonomi, fastighetsunderhåll med mera. Vid årsskiftet 2014/2015 hade bolaget 15 tjänstebilar varav 13 är miljöbilar. Fabs ambition är att byta ut de bilar som inte är miljöklassade. Fabs har under året en monter hos Ekocentrum i Göteborg. Montern visar Träffpunkt Stadsskogen, Sveriges första nollenergiskola och hur Fabs arbetar med energieffektivt byggande. Av Fabs totala fastighetsbestånd värms 85% upp genom fjärrvärme (2% av dessa i lokala värmecentraler), 95% av fjärrvärmen produceras av biobränsle. 12% av ytan värms med el, 3% med olja eller värmepumpar med olja som tillskott. Fabs har sedan 2007 redovisat användningen av olja, fjärrvärme och el i sina miljömål och har sedan dess arbetat aktivt med att minska användningen av dessa energislag samt att på sikt helt fasa ut oljeanvändningen. Bolaget har under 2014 minskat användningen av el för uppvärmning samt fjärrvärme ytterligare. Det kan förklaras av nya energisnåla byggnader. Även oljeanvändningen har minskat, detta beror troligtvis på ett milt år med litet behov av tillskott till anläggningar med värmepumpar. Vid en normalårskorrigering av användningen så har snittförbrukningen per kvadratmeter minskat från föregående år och är nu nere på 109 kwh/m²/år (för värme, varmvatten och fastighetsel). Om vi inkluderar verksamhetsel uppgår förbrukningen till 140 kwh/m²/år. Nyckeltal inklusive verksamhetsel för jämförbara fastigheter i Sverige ligger på ca 187 kwh/m²/år enligt Sveriges Kommuner och Landsting och Energimyndigheters öppna jämförelser Energi och klimat Siffrorna Energi och klimat 2014 avser år Under 2014 har Fabs avslutat miljö- och energibesparande projekt på totalt 2,7 miljoner. Total energianvändning Fabs AB Sedan 2006 har: fjärrvärme minskat med 15%/m² oljeförbrukningen minskat med 75%/m² elförbrukningen (värme) minskat med 8%/m² elförbrukningen (övrigt) minskat med 17%/m² 2012 Olja (kwh) Fjärrvärme (kwh) Elvärme (kwh) El övrigt (kwh) Vatten (m³) Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

8 Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att nå framgång Medarbetare Fabs strävar efter att snabbt kunna möta kundernas behov och ta vara på alla utvecklingsmöjligheter för fastighetsbeståndet. Som en del av denna ambition vill Fabs attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med stort engagemang och driv. Fabs strävar efter en jämn fördelning av anställda mellan män och kvinnor, såväl bland medarbetare som i ledning. Vid årsskiftet hade Fabs 22 anställda varav 23 % var kvinnor och 77 % män. Under året så har två personer slutat, en pensionsavgång och en har gått vidare till annat arbete. I februari 2014 tillträdde en ny VD, Lars Mauritzson. De anställdas medelålder är 52 år. Organisation Fabs huvudsakliga verksamhet kretsar kring förvaltning, drift och byggnation. Det är dessa funktioner som i första hand möter våra kunder. Vi har samlat funktionerna i en avdelning med fastighetsförvaltare, fastighetstekniker, byggprojektledare och etableringsansvarig. Avdelningen leds av vår fastighetschef. Till stöd för organisationen finns en grupp för ekonomi och administration som leds av vår ekonomichef samt stabsfunktioner med inriktning mot kommunikation och HR. Bolagets ledningsgrupp utgörs av VD, fastighetschef, ekonomichef och stab. Delaktiga medarbetare Fabs medarbetare är bolagets viktigaste resurs. Att ha medarbetare som trivs i sin arbetssituation, har rätt kompetens och utvecklas i takt med bolaget är därför centralt för att Fabs ska bli framgångsrikt. Vi anser att medarbetarnas delaktighet är viktig. Delaktighet skapar vi genom en ständig dialog om bolagets roll och utveckling såväl som individens roll och utveckling. Vi vill ha en miljö där alla ges möjlighet att delta och påverka. Bolagets utveckling behandlas i en årlig process för verksamhetsplanering och uppföljning där alla medarbetare bereds möjlighet att delta. Medarbetarens utveckling behandlas och följs upp i enskilda medarbetarsamtal. Kompetensutveckling Fabs personal utbildas kontinuerligt inom sina arbetsområden för att kunna möta krav och vara med i utvecklingen av Fabs som bolag. Arbetsmiljö och hälsa Medarbetare som trivs och är friska är en förutsättning för framgång. Fabs arbetar därför löpande med frågor som rör arbetsmiljö och hälsa, bland annat genom att stimulera medarbetarna att motionera. Vi har regelbundna gemensamma friskvårdsaktiviteter under året. Utöver det erbjuds personalen årligen en hälsoundersökning, ett friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme i veckan. En gång per år har vi en skyddsrond där vi ser över alla anställdas arbetsplatser med hjälp av en ergonom och genomför de rekommenderade förbättringsåtgärderna. Vi tar hjälp av Metodicum som hjälper oss att sammanställa ett Hälsobokslut varje år där vi kan jämföra oss med andra runt om i landet och framförallt se vår egen utveckling. Vi får ett Hälsoindex som 2014 visade på ett väldigt bra resultat. Från 3,4 till 4,9 på en skala där rikssnitt är 0. Hälsobokslutet är ett verktyg som hjälper oss att hitta utvecklingsområden, då det bygger på frågor inom många olika områden. Årets sjukfrånvaro har sänkts i antal timmar jämfört med föregående år, men antal sjukfall har ökat, detta tyder på flera korta sjukskrivningar. Vi har haft en längre sjukskrivning men personen är tillbaka i arbete har vi ca 5 sjukdagar/anställd och år jämfört med 7 dagar Under året har Fabs haft tre studenter med praktikanställning under sommarmånaderna. Ronnie Wivestrand, Christian Wrang och Årsredovisning Fabs AB 2014 Leif-Inge Andersson arbetar tillsammans som fastighetstekniker. Årsredovisning Fabs AB

9 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Fabs AB (org nr ) är helägt dotterbolag av AB Alingsås Rådhus (org nr ). Fabs AB äger Spiken Fastighets Kommanditbolag (org nr ) i vilket Fabs AB är komplementär och AB Alingsås Rådhus kommanditdelägare. AB Alingsås Rådhus upprättar koncernredovisning vilken omfattar moderbolaget Fabs AB och dotterbolaget Spiken Fastighets Kommanditbolag. Fabs AB (org nr ), vars ursprungliga namn var Fastighets AB Småindustrier, bildades 1946 för att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter som var till nytta för det allmänna. Bolagets uppdrag har med tiden utökats. Bolaget har till uppgift att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler och kontor samt exploatera och sälja industrimark. Kommunala ändamålet Det kommunala ändamålet med Fabs AB framgår av bolagsordning och ägardirektiv. Det kan sammanfattas under följande två verksamhetsområden: Lokalförsörjning till kommunala förvaltningar Näringslivsutveckling i kommunen genom uthyrning av lokaler samt exploatering och försäljning av industrimark. Bolagets verksamhet ska medverka till att kommunens verksamheter har ändamålsenliga lokaler som används effektivt samt bidra till en positiv näringslivsutveckling i kommunen. Styrelsens och verkställande direktörens uppfattning är att bolaget uppfyller ändamålet. Fastighetsförvaltning Fabs fastigheter innehåller sammanlagt m 2 lokalyta. Vakansgraden är vid årsskiftet 2,6 %. Kostnaderna för löpande underhåll och reparationsarbeten uppgick tkr. Den genomsnittliga kostnaden för löpande under håll och reparationer uppgick till 47 kr per m 2. Av årets större insatser för löpande underhåll och reparation kan nämnas: Fastighet Belopp (tkr) Yta m 2 Kr per m 2 Alströmerskolan Sollebrunnsskolan Östlyckeskolan Lendahlsskolan Ishallen St. Mellby skolan Ängaboskolan Kullingsbergsskolan Nolhagahallen Nolbyskolan Nolhagaskolan Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Investeringar Under året har följande investeringar avslutats (tkr): Stockslycke förskola, om-, tillbyggnad etapp 2 Kv. Kristina, lokalanpassning Västra Bodarna skola, ombyggnad av skolgård Migrering av styrsystem Museet, ombyggnad Östlyckehallen, värme och ventilation Östlyckeskolan, lokalanpassning 760 Östlyckehallen, renovering av rum 741 Lendahlsskolan, gräsplan 680 Nolby skola, ombyggnad av VA 518 Kabom, takomläggning 510 Övriga mindre investeringar <500 tkr/st Summa investeringar Pågående projekt Pågående arbeten uppgick vid periodens utgång till tkr. Bland större projekt kan nämnas följande (tkr): Nolhagahallen, ombyggnad Hemsjö, ombyggnad Träffpunkten Stadsskogen, tillkommande Kabom, utredningar Långareds skola, markåtgärder 310 Fastighetsförvärv Under året har följande fastigheter förvärvats: Alingsås Hemsjö 5:30 (byggnad och mark) för tkr Fastighetsförsäljning Under året har fastigheten (mark) Alingsås Långared 7:26 och 7:27 sålts. Försäljningen gav bokföringsmässig vinst på 266 tkr. Tomtförsäljning En tomt på Borgen har sålts. Del av Kristineholm 1:48 på m 2, försäljningen gav bokföringsmässig vinst på 210 tkr. Tomtmark På industriområdena Borgen och Bälinge äger Fabs sammanlagt m 2 tomtmark. De nerlagda kostnaderna uppgår till tkr, vilket ger en genomsnittlig kostnad på 108 kr/m 2. Styrelsen och verkställande direktören bedömer att värdet på marken överstiger de nerlagda kostnaderna. Förväntad framtida utveckling samt risker och osäkerhetsfaktorer Under 2014 har bolaget arbetat fram en verksamhetsplan för kommande tre år. Planen har tagit sin utgångspunkt i strategiska ställningstaganden kring bolagets båda verksamhetsområden. Lokalförsörjning Den kommunala lokalförsörjningen som dominerar bolagets verksamhet ska fortsätta att bedrivas med en kundnära förvaltning med egen driftpersonal. Bemanningen behöver även klara en fortsatt hög utbyggnadstakt. Bolaget har ambition att ta en mer aktiv del i kommunens processer för lokalplanering och samhällsplanering. Målet med detta är att skapa bättre framförhållning både inför nya projekt och i underhållsplaneringen för befintligt fastighetsbestånd. Projekten Hemsjö skola som byggstartade under hösten 2014 och Nolhagahallen som fortfarande befinner sig i en överprövad upphandlingsprocess kommer dominera investeringarna i bolaget under både 2015 och Näringslivsutveckling Fabs kommer de närmaste åren att ta en betydligt mer aktiv del i utvecklingen av Alingsås till att bli en attraktiv kommun för företagsetableringar. Det innebär dels att tillsammans med övriga aktörer utveckla kommunens processer för etableringar, dels att utveckla Fabs utbud av mark och lokaler. Även det kommersiella fastighetsbeståndet kommer att bedrivas med en kundnära förvaltning med egen driftpersonal. Under 2013 genomfördes försäljning av mark för handelsområdet Fodret. Handelsområdet invigdes i oktober Fabs kommer nu närmast undersöka möjligheterna att genomföra etapp 2 av handelsområdet. Risker och osäkerheter Vakansgraden är låg, cirka 2,6% vid årsskiftet. Drygt 60% av hyresavtalen har löptider som sträcker sig mer än tre år framåt i tiden. Cirka 90% av bolagets intäkter kommer från den kommunala lokalförsörjningen. Risken för stora vakanser inom detta område bedöms som låg. Risken för att få stora vakanser i det kommersiella fastighetsbeståndet bedöms också som låg. Genomsnittlig löptid på låneportföljens räntebindning var vid årsskiftet 4,7 år och med en snittränta på 2,8%. Detta är en något längre räntebindningstid än vad finanspolicyn anger. Tillsammans med ränteprognoser för kommande år bedöms risken för väsentligt höjda räntekostnader i bolaget inom överskådlig tid därför som låg. 16 Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

10 Flerårsöversikt* (Belopp i tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Snittränta (%) 2,80 2,76 2,59 3,26 3,52 Medelantal anställda *) Jämförelsetalen för år har inte räknats om enligt K3. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel Balanserat resultat kr Årets resultat kr Totalt kr disponeras så att i ny räkning överföres kr Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balans räkningar med tillhörande bokslutskommentarer. RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr) Not Nettoomsättning 1, 2, 3, Fastighetskostnader 4, Bruttoresultat Administration och marknadsföring 5, Försäljning av anläggningstillgångar 14, Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i Spiken 9, 18 Fastighets KB Ränteintäkter från Spiken 10 Fastighets KB Ränteintäkter Räntekostnader Borgensavgift Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnat koncerbidrag Avsättning till periodiseringsfond 12 12, Återföring av periodiseringsfond 12, Resultat före skatt Skatter Aktuell skatt Justerad skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

11 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos dotterbolag Andelar i dotterbolag Andelar i andra företag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager Exploateringsmark Pågående arbete för annans räkning 76 0 Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun 20, Fordringar hos kommunala bolag Fordringar hos Spiken Fastighets KB Övriga fordringar Förutbetalda kostnader till Alingsås kommun Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (Belopp i tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 23 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver/reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Uppskjuten skatteskuld Summa obeskattade reserver Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26, 27, Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 26, 27, Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun 28, 29, Skulder till kommunala bolag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser skulder i Spiken Fastighets KB Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

12 KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar 14, Vinst vid försäljning av byggnader och mark Utrangering av anläggningstillgångar Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) varulager Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14, Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förstagångstillämpning av BFNAR 2012:1 (K3) Detta är första gången företaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I samband med övergången har bolaget tillämpat lättnadsregel avseende koncernbidrag. Koncernbidrag som redovisats över eget kapital före tidpunkten för övergången har inte klassificerats om. Effekt vid övergång till BFNAR 2012:1 (K3) Övergången till K3 har inte haft någon effekt på ingångsbalansräkningen. Fastställd balansräkning Justeringar vid övergång tiill BFNAR 2012:1 EGET KAPITAL Ingångsbalansräkning För att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har aktuella poster i RR och BR, kassaflödeanalys samt noter räknats om för jämförelseåret. Övergången till K3 har medfört förändringar beträffande aktiveringar och avskrivningar av materiella anläggningstillgångar samt redovisning av koncernbidrag. Kostnader för planerat underhåll redovisas efter övergången till K3 som aktiverade förbättringsarbeten i de fall standardhöjande åtgärd skett. I de fall där väsentliga utbyten har skett av befintlig byggnadskomponent redovisas dessa åtgärder som investering i fastigheten. Avskrivningarna har efter övergången till komponentavskrivning minskat. Koncernbidrag bokfördes tidigare direkt över eget kapital. I och med övergången till K3 redovisas dessa över resultaträkningen. Koncernbidraget för jämförelseåret 2013 har även omklacificerats till att redovisas över resultaträkningen. De korrigeringar som skett av jämförelseårets resultat- och balansräkning när dessa omräknats i samband med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) framgår nedan. Förändringarna i balansräkning återspeglas i anläggningstillgångarna, uppskjuten skatteskuld och eget kapital, förändringana i eget kapital redovisas separat nedan. Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

13 RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) Faställd resultaträkning Justeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 Omräknad resultaträkning Nettoomsättning Fastighetskostnader Bruttoresultat Administration och marknadsföring Försäljning av anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från andelar i Spiken Fastighets KB Ränteintäkter från Spiken Fastighets KB Ränteintäkter Räntekostnader Borgensavgift Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond 0 0 Resultat före skatt Skatter Aktuell skatt Justerad skatt Uppskjuten skatt ÅRETS RESULTAT (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fastställd balansräkning Justeringar vid övergång tiill BFNAR 2012:1 Omräknad balansräkning Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos dotterbolag Andelar i dotterbolag 0 0 Andelar i andra företag 4 4 Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslelager Exploateringsmark Pågående arbete för annans räkning 0 0 Summa varulager m m Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Fordringar hos Spiken Fastighets KB Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

14 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) Fastställd balansräkning Justeringar vid övergång tiill BFNAR 2012:1 Omräknad balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver/reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver Koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Uppskjuten skatteskuld Summa obeskattade reserver Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun Skulder till kommunala bolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser skulder i Spiken Fastighets KB Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Utgående eget kapital 2013 enligt fastställd BR Årets korrigeringar vid övergång till BFNAR 2012:1 (K3) Anläggningstillgångar Uppskjuten skatt IB 2014 korrigerat i enlighet med BFNAR 2012: Bedömningar och uppskattningar Fastighetsvärdering Fabs AB har gjort en värdering av fastigheterna med marknadsanpassande direktavkastningskrav. Marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet med ca tkr (11,2 %). Något nedskrivningsbehov för fastigheter har inte bedöms föreligga. Koncerntillhörighet Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är AB Alingsås Rådhus (org.nr ) med säte i Alingsås kommun. Moderföretag för hela koncernen är Alingsås Kommun (org.nr ) med säte i Alingsås. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden. Finansiella instrument Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Ersättning till anställda efter avslutad anställning I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstilltillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnadskomponenter Byggnadsinventarier Övriga maskiner och inventarier år 10 år 5 år 26 Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

15 Pågående ny- och ombyggnader Investeringar i pågående ny- och ombyggnader värderas till nedlagda kostnader. Varulager Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet eller nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktill-godohavanden, medel på koncernkonto och skattekonto. Fordringar, skulder och avsättningar Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. NOTER (Belopp i tkr) Not 1 Nettoomsättning Hyror och debiterade avgifter Ersättningar för förvaltningsuppdrag Intäkter tomtförsäljning Övriga intäkter Totalt Not 2 Större hyresgäster Kvm Andel av intäkter, % Alingsås kommun ,0 Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund ,6 Alf Petersson AB ,9 Alingsås Yrkesgymnasiet ,4 AMADA Sweden AB ,6 Alingsjös Bilservice AB Candit AB Data Vara Produktion Göteborg AB ,4 0,3 0,5 Not 3 Hyreskontraktens löptider Löptid till år Hyra Andel, % , , , , ,1 Totalt Not 4 Fastighetskostnader Planerat underhåll Driftkostnader Fastighetsskatt Förluster från utrangering av fast Kostnader tomtförsäljning Avskrivningar Totalt Avskrivningar av inventarier för fastighetsskötsel och kontor ingår i driftkostnader 28 Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

16 Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 5 Män Totalt Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och andra ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala pensionskostnader Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Könsfördelning bland ledande befattningshavare Antal kvinnor i styrelsen 1 1 Antal män i styrelsen 6 6 Antal kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 3 3 Antal män bland övriga ledande befattningshavare 2 2 Not 7 Övriga rörelsekostnader Not 8 Genomförande av handelsområdet Fodret Administrativa och utvecklingskostnader ABAR Konstaterade kundförluster Totalt Intäkter och kostnader mellan koncernföretag Andel av årets totala intäkter som skett från andra bolag inom koncernen (%) Andel av årets totala kostnader som skett till andra bolag inom koncernen (%) Not 9 Resultat från andelar i Spiken KB Not 10 Erhållna utdelningar Ränteintäkter Ränteintäkter från Spiken Fastighets KB Ränteintäkter koncernkonto Övriga ränteintäkter 6 75 Totalt Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 3 månader från bolagets och VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner exklusive semesterersättning. Under 2014 har ersättningen till verkställande direktören uppgått till ( ) kronor, kostnaden för avtalspension till ( ) kronor och kostnaden för pensionsförsäkring till ( ) kronor. Not 11 Räntekostnader Räntekostnader till Alingsås kommun 0 18 Övriga räntekostnader Totalt Not 6 Arvode och kostnadsersättning Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Revisionsnära tjänster 47 0 Andra uppdrag 0 11 Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag Totalt Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 30 Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

17 Not 12 Bokslutsdispositioner Återföring av periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Lämnat koncernbidrag Totalt Not 15 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 13 Skatt på årets resultat Effektiv skatt 22 % Aktuell skatt Justerad skatt Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader Redovisad skatt Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avstämning av effektiv skattesats Redovisat resultat före skatt Not 16 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Skatt enligt svensk skattesats (22 %) Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader ej skattepliktiga intäkter 1 5 skillnaden mellan bokf. och skattemässiga avskrivningar avdragsgilla aktiveringar Uppskjuten skatt Fabs AB och Spiken Justerad skatt Totalt Not 17 Ingående pågående nyanläggningar Årets pågående nyanläggningar Årets anskaffningar Årets investeringar Finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden hos Spiken Fastighets KB Amorteringar Utgående anskaffningsvärden hos Spiken Fastighets KB Not 14 Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utrangering Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning Utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Not 18 Ingående anskaffningsvärde hos Alingsås Futurum Ideell förening, andelskapital, 10 andelar Avgående Utgående anskaffningsvärden hos Alingsås Futurum Ideell förening Totalt Specifikation av andelar i dotterföretag Företag Kapitalandel Röstandel Antal andelar Spiken Fastighets KB 100% 100% 100% Utgående redovisat restvärde Mark Ingående anskaffningsvärden Förvärv/investeringar Försäljning Spiken Fastighets KB Org nr Säte Eget kapital Årets resultat Alingsås 0,1 553 kommun Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Marknadsvärde Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

18 Not 19 Not 20 Exploateringsmark Borgen Bälinge 6:16 del av Totalt Fordringar hos Alingsås kommun Tillgodohavande på koncernkonto Övriga fordringar Not 24 Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Not 21 Totalt Likvida medel Totalt Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatt Not 22 Kassa och bank Koncernkonto Totalt Fodringar hos Spiken Fastighets KB Årets resultat 2013 (byte av princip) Leverantörsskulder 0 4 Årets resultat Not 25 Not 26 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång Årets avsättningar Totalt Skulder till kreditinstitut Förfallotid Kapitalskuld Kapitalskuld Not 23 Totalt Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Ingående balans Omföring resultat föregående år Effekt ändrad redovisningsprincip Årets resultat Utgående balans Omföring resultat föregående år Årets resultat Utgående balans Inom ett år Två till fem år Längre än fem år Totalt Räntebindning till Kapitalskuld 2014 Genomsnittsränta Andel av lån, % Rörlig ränta ,66 15, ,78 20, ,97 2,77 11,30 9, ,75 13, ,46 19, ,23 11,30 Totalt , Antalet aktier uppgår till med kvotvärde. 34 Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

19 Not 32 Ansvarsförbindelser skulder i Spiken Fastighets KB Not 27 Upplysning om finansiella instrument Bolaget använder räntederivat för att minska osäkerheten i framtida räntekostnader och därmed få en jämnare kostnadsfördelning över åren. Bolagets finanspolicy anger att räntederivat inte får användas i spekulativt syfte samt att andelen räntederivat inte får överstiga utestående låneskuld. I huvudsak sker all upplåning till rörlig stiborränta med olika kapitalförfall för att minska finansieringsriskerna. En viss andel av skuldportföljens rörliga räntan säkras med hjälp av räntederivat där bolaget byter den rörliga räntan mot en fast ränta i en ränteswap. Per årsskiftet finns det sju säkringsrelationer av denna typ, s k kassaflödessäkringar. Säkringsrelationerna är beskrivna i en särskild säkringsdokumentation och effektiviteten är testad i en säkringsmodell som analyserar de kritiska villkoren för respektive säkringsrelation. Per årsskiftet finns även en säkringsrelation där en fast ränta i ett lån har omvandlats till rörliga ränta med hjälp av en ränteswap. Denna s k fair value säkring är dokumenterad och analyserad i ovan nämnda säkringsmodell. Per uppgår marknadsvärdet på utestående räntederivat till tkr ( , tkr). Marknadsvärdena erhålls från respektive motpart per årsskiftet. Genomförda säkringar har inneburit en högre räntekostnad för bolaget uppgående till tkr för 2014.Den totala snitträntan per årsskiftet uppgick till 2,80 %, 1,25 % om räntederivaten exkluderas.räntederivaten har förlängt den genomsnittliga räntebindningen från 0,58 år till 4,71 år. Leverantörsskulder Övriga skulder (moms ) Upplupna kostnader (fastighetsskatt) Skatteskuld Totalt Not 28 Not 29 Not 30 Säkerheter för skulder till kreditinstitut Alingsås kommun går i borgen för externa lån om tkr ( tkr). Skulder till Alingsås kommun och kommunala bolag Skuld till Alingsås kommun på koncernkonto 0 0 Övriga skulder till Alingsås kommun Övriga skulder till kommunala bolag Totalt Checkräkningskredit på koncernkonto Beviljad kredit Utnyttjad kredit 0 0 Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beräknad fastighetsskatt Upplupna personalkostnader Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Förutbetalda hyror Alingsåshem 15 0 Upplupna kostnader till Alingsås kommun Upplupna kostnader till Alingsås Energi Nät AB Upplupna kostnader till Alingsås Vårgårda RTJ 2 0 Övriga upplupna kostnader Totalt Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

20 Styrelse och revisorer Revisionsberättelse Till årsstämman i Fabs AB, org.nr Ledamöter Sten-Åke Gustafsson, ordförande Anne-Marlene, Hjortskog vice ordf Ulf Unosson Hans Lindell Per-Gordon Tranberg Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Fabs AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Fabs AB för Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Valter Samuelsson Nils Malmros Suppleanter Ingvar Brodén Peter Larsson En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Tore Hult Karl Wrede Britt Berggren Lena Klevenås Torbjörn Gustafsson Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Fabs ABs finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 2 mars 2015 Hans Gavin Auktoriserad revisor Personalrepresetanter Lars Friskopp, Sveriges ingenjörer Tjänstemän Lars Mauritzson, VD Maria Wallmo, sekreterare Granskningsrapport Till bolagsstämman i Fabs AB, org.nr Eje Jansson, Vision Ronnie Wivestrand, Vision (suppleant) Revisorer Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Per-Göran Örwall (Anita Andersson, suppleant) Av bolagstämman utsedd revisor Hans Gavin (Peter Öfverström, suppleant) Auktoriserade revisorer Ernst & Young AB Till Kommunfullmäktige för kännedom Jag har granskat bolagets verksamhet under Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändåmålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunmkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmäärkning mot styrelsen och verksställande direktörens förvaltning föreligger inte. Revisionsrappoerter för utförd granskning finns upprättade vilka har överlämnats till bolagets styrelse. Alingsås den 27 februari 2015 Per-Göran Örwall Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 38 Årsredovisning Fabs AB 2014 Årsredovisning Fabs AB

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB

Årsredovisning 2014. Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014 Arvika Kommunnät AB Årsredovisning 2014-06-05 2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktör för Arvika Kom mun nät AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Styrelse 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer