Järfälla kommun. Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järfälla kommun. Brukarundersökning 2011. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2012"

Transkript

1 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari 2012 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS: Slottsgatan 14, Jönköping, Sweden PHONE +46 (0) FAX +46 (0) VAT NO. SE INTERNET 1

2 2

3 Innehållsförteckning SIDAN Nordiska Undersökningsgruppen 4 Inledning 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Metod och svarsfrekvens 5 Bortfallsanalys 6 Enkäten 6 Anonymitet 6 Denna rapport 6 Rapporten 7 Dagverksamhet inom ÄO totalt 7 Egen regi 14 Extern utförare 15 Barkarby 16 Kallhäll 18 Övrigas kommentarer 20 3

4 Nordiska Undersökningsgruppen Nordiska Undersökningsgruppen är ett marknadsundersökningsföretag som bildades 1986 som ett av de allra första avknoppningsföretagen till Högskolan i Jönköping. För mer information se Slottsgatan Jönköping Tel: Fax: Ansvariga för undersökningen är: Nordiska Undersökningsgruppen Projektledare: Anders Lindhe e-post: Projektassistent: Marcus Kvist e-post: 4

5 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Funktionshinderomsorgen (FO) eller Äldreomsorgen (ÄO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens två verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/10 har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av Järfälla kommun. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem, eller företrädarens. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 123 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 68%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Målgrupp Antal Naturliga Bas Antal svar Svarsfrekvens utskickade bortfall FO Hemtjänst 185 st 8 st 177 st 102 st 56% 51% 59% 58% LSS Dagl verksamhet 167 st 9 st 158 st 99 st 78% 70% 64% 63% LSS Grpbost/Serv.bo. 136 st 3 st 133 st 81 st 64% 68% 60% 61% SPT Grpbost/Serv.bo. 58 st 4 st 54 st 20 st 60% 52% 48% 37% ÄO Hemtjänst 1338 st 64 st 1274 st 941 st 73% 69% 75% 74% Äldreboende 312 st 29 st 283 st 189 st 56% 59% 58% 67% Dagverksamhet 94 st 6 st 88 st 45 st * 61% 67% 51% 5

6 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder Samtliga Resp Samtliga Resp Samtliga Resp FO Hemtjänst 60% 67% 40% 33% 51,4 år 52,5 år LSS Dagl verksamhet 56% 44% 44% 56% 40,0 år 39,2 år LSS Grpbost/Serv.bo. 42% 43% 58% 57% 39,5 år 40,2 år SPT Grpbost/Serv.bo. 43% 60% 57% 40% 47,6 år 51,9 år ÄO Hemtjänst 65% 67% 35% 33% 82,3 år 82,2 år Äldreboende 74% 69% 26% 31% 85,5 år 86,6 år Dagverksamhet 59% 62% 41% 38% 82,1 år 82,3 år Enkäten I förarbetet gjordes förändringar i enkäten från Frågor har tillkommit och några har formulerats om. Där det förekommer omformulerade frågor, men ändå anses kunna jämföras med tidigare år, markeras detta med **. I de fall där frågeställningen är ny eller såpass förändrad att jämförelser ej går att göra, markeras detta med *. Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Dagverksamhet inom ÄO. Totalt skickades 94 enkäter ut. 6 var naturliga bortfall och 45 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 51%. Svaren har efter insamling brutits mot dagverksamhet. 6

7 Dagverksamhet inom ÄO totalt, 45 svar, 51% KÖN Kvinna 62 Man Procent Jämförelser - Trendbevakning Kvinna 50% 47% 62% Man 50% 53% 38% ÅLDER 85 år eller äldre år år år år år år år 14 år eller yngre Procent Jämförelser - Trendbevakning år eller äldre 28% 31% 47% år 55% 49% 38% år 17% 20% 16% år 0% 0% 0% år 0% 0% 0% år 0% 0% 0% år 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 14 år eller yngre 0% 0% 0% 7

8 Dagverksamhet inom ÄO totalt, 45 svar, 51% DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST/DAGVERKSAMHET g trivs på min dagverksamhet** g får den hjälp jag behöver på min dagverksamhet g känner mig trygg med personalen på min dagverksamhet g känner förtroende för personalen g träffar oftast personal som jag känner Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med personalen Maten som serveras vid min dagverksamhet är god** g är nöjd med utbudet av aktiviteter som finns inom dagverksamhet Vistelsen på min dagverksamhet ökar min livskvalitet g har varit delaktig i planeringen av min dagverksamhet Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt 3,7 4,6 4,6 4,8 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jämförelser - Trendbevakning g trivs på min dagverksamhet** 4,3 4,3 4,6 g får den hjälp jag behöver på min dagverksamhet * * * 4,6 g känner mig trygg med personalen på min dagverksamhet * * * g känner förtroende för personalen * 4,8 4,8 g träffar oftast personal som jag känner * Personalen visar respekt för mig * 4,9 Personalen tar hänsyn till mina önskemål * Det är lätt att komma i kontakt med personalen * 4,6 4,8 Maten som serveras vid min dagverksamhet är god** * 4,3 g är nöjd med utbudet av aktiviteter som finns inom dagverksamhet * * * Vistelsen på min dagverksamhet ökar min livskvalitet * * * g har varit delaktig i planeringen av min dagverksamhet * * * 3,7 8

9 Dagverksamhet inom ÄO totalt, 45 svar, 51% HUR OFTA DELTAR DU I NÅGON DAGVERKSAMHET? Varje dag 13 Varje vecka 60 Mer sällan Ej svar Procent Jämförelser - Trendbevakning Varje dag 19% 14% 13% Varje vecka 62% 73% 60% Mer sällan 10% 5% 13% Ej svar 9% 8% 13% VAR BRUKAR DU DELTA I DAGVERKSAMHET? Barkarby 29 Kallhäll 56 Röda stugan 2 Tallbohov Procent Jämförelser - Trendbevakning Barkarby 36% 32% 29% Kallhäll 26% 34% 56% Röda stugan 2% 3% 2% Tallbohov 36% 31% 13% 9

10 Dagverksamhet inom ÄO totalt, 45 svar, 51% HAR DU FÅTT HJÄLP ATT FYLLA I ENKÄTEN? 33, företrädare t ex anhörig/god man/vän 53, personal Procent Jämförelser - Trendbevakning % 22% 33%, företrädare t ex anhörig/god man/vän 67% 71% 53%, personal 3% 3% 2% 4% 4% 11% 10

11 Dagverksamhet inom ÄO totalt, 45 svar, 51% HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN BISTÅNDSBEDÖMARE? Procent Jämförelser - Trendbevakning % 73% 69% 33% 27% 31% HAR DU FÅTT AVSLAG PÅ DIN ANSÖKAN? (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) Procent Jämförelser - Trendbevakning % 0% 3% 82% 98% 84% Ej svar 10% 2% 13% HAR DU FÅTT INFORMATION OM DIN RÄTT ATT ÖVERKLAGA BESLUTET? (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) 3 0 Ej svar Procent 11

12 Dagverksamhet inom ÄO totalt, 45 svar, 51% DINA KONTAKTER MED MYNDIGHETEN (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g är nöjd med min biståndsbedömares behandling av mitt ärende g anser att beslutet är anpassat efter mina behov Min biståndsbedömare bemöter mig med respekt Min biståndsbedömare visar förståelse för min situation Min biståndsbedömare lyssnar till vad jag säger Min biståndsbedömare är kunnig Min biståndsbedömare är lätt att komma i kontakt med g har fått tillräcklig information av min biståndsbedömare olika dagverksamheter om vilka utförare som det jag kan finns besöka av de on från min biståndsbedömare om vilka dagverksamheter som jag kan besöka Jämförelser - Trendbevakning 4,6 4,8 4,2 4,2 4, Tar helt avstånd Instämmer helt g är nöjd med min biståndsbedömares behandling av mitt ärende * * g anser att beslutet är anpassat efter mina behov * * 4,6 Min biståndsbedömare bemöter mig med respekt 4,6 4,9 Min biståndsbedömare visar förståelse för min situation * Min biståndsbedömare lyssnar till vad jag säger * 4,8 Min biståndsbedömare är kunnig 4,3 4,6 Min biståndsbedömare är lätt att komma i kontakt med 4,3 4,2 g har fått tillräckligt med information från min biståndsbedömare om vilka olika dagverksamheter som jag kan besöka * * 4,2 KÄNNER DU TILL ATT DU KAN ANSÖKA OM INSATSER VIA JÄRFÄLLA KOMMUNS HEM- SIDA? (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) Ej svar Procent 12

13 Kontakter med kommunens biståndsbedömare Vad är du särskilt nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Att få snabbt svar, 1 st -Man lyssnar -Min biståndshandläggare är jättebra -Snabba beslut när vi behöver mer/förändra och lägga till insatser Vad är du mindre nöjd med när det gäller kontakterna med i dessa frågor? -Att det finns en person som man, utan att bli rädd kan kunna klaga till, men även tala om när något är bra, 1 st -Biståndsbedömaren borde få ge tips vid val av hemtjänstföretag -Dålig information om ekonomiska konsekvenser för en äldre människa, som plötsligt p.g.a. sjukdom får höga kostnader för hemtjänst och dagverksamhet -Ej respons direkt på inskickad blankett om nya inkomstförhållanden -g vill att mina anhöriga ska vara med vid möten, men de får inte alltid information om när det är -Tidsbristen hos anställda 13

14 Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Egen regi, 25 svar DINA SYNPUNKTER PÅ DIN DAGVERKSAMHET Hur väl instämmer du i följande påståenden? g trivs på min dagverksamhet** g får den hjälp jag behöver på min dagverksamhet g känner mig trygg med personalen på min dagverksamhet g känner förtroende för personalen g träffar oftast personal som jag känner Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med personalen Maten som serveras vid min dagverksamhet är god** g är nöjd med utbudet av aktiviteter som finns inom dagverksamhet Vistelsen på min dagverksamhet ökar min livskvalitet g har varit delaktig i planeringen av min dagverksamhet Hur ofta deltar du i någon dagverksamhet? Varje dag Varje vecka Mer sällan Ej svar Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal Egen regi svar Egen regi svar Egen regi 25 svar 4,2 * * 4,6 * * 4,6 4,8 4,9 3,9 4,6 4,8 4,9 4,3 4,8 4,6 4,9 4,8 * * 4,3 * * * * 3,6 20% 15% 12% 53% 65% 56% 13% 10% 16% 13% 10% 16% 40% 40% 32% 47% 60% 48% 7% 0% 4% 7% 0% 16% Järfälla totalt 4,6 4,6 4,8 4,9 3,7 13% 60% 13% 13% 33% 53% 2% 11% 14

15 Extern utförare, 20 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN DAGVERKSAMHET Hur väl instämmer du i följande påståenden? g trivs på min dagverksamhet** g får den hjälp jag behöver på min dagverksamhet g känner mig trygg med personalen på min dagverksamhet g känner förtroende för personalen g träffar oftast personal som jag känner Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med personalen Maten som serveras vid min dagverksamhet är god** g är nöjd med utbudet av aktiviteter som finns inom dagverksamhet Vistelsen på min dagverksamhet ökar min livskvalitet g har varit delaktig i planeringen av min dagverksamhet Extern utförare svar Extern utförare svar Extern utförare 20 svar 4,6 * * * * 4,8 4,9 4,6 4,9 4,6 4,8 4,6 4,6 4,2 4,6 4,6 * * * * 4,6 * * 3,9 Järfälla totalt 4,6 4,6 4,8 4,9 3,7 Hur ofta deltar du i någon dagverksamhet? Varje dag Varje vecka Mer sällan Ej svar Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal 19% 13% 15% 65% 77% 65% 9% 3% 10% 7% 7% 10% 21% 13% 35% 74% 77% 60% 2% 5% 0% 2% 5% 5% 13% 60% 13% 13% 33% 53% 2% 11% 15

16 Barkarby, 13 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Barkarby svar Barkarby svar Barkarby 13 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN DAGVERKSAMHET Hur väl instämmer du i följande påståenden? g trivs på min dagverksamhet** g får den hjälp jag behöver på min dagverksamhet g känner mig trygg med personalen på min dagverksamhet g känner förtroende för personalen g träffar oftast personal som jag känner Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med personalen Maten som serveras vid min dagverksamhet är god** g är nöjd med utbudet av aktiviteter som finns inom dagverksamhet Vistelsen på min dagverksamhet ökar min livskvalitet g har varit delaktig i planeringen av min dagverksamhet Hur ofta deltar du i någon dagverksamhet? Varje dag Varje vecka Mer sällan Ej svar Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal 4,8 * * 4,3 * * 4,8 4,9 5,0 4,8 4,8 4,6 4,1 4,6 * * * * * * 4,1 19% 16% 0% 62% 74% 77% 10% 5% 8% 10% 5% 15% 29% 16% 38% 71% 79% 54% 0% 5% 0% 0% 0% 8% 4,6 4,6 4,8 4,9 3,7 13% 60% 13% 13% 33% 53% 2% 11% 16

17 Barkarby, 13 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller dagverksamheten? -Sällskapet och sysselsättningen, 2 st -Alltihop: att få komma ut, träffa folk och äta och fika tillsammans, 1 st -Frågesport. Bra personal -Gymnastik och handarbete. Träffa vänner -Hjälp att ta sig dit -Promenaderna och maten -Trevligt bemötande -Träffa andra människor Vad är du mindre nöjd med när det gäller dagverksamheten? -Deltog åtta gånger. Tyckte att det blev för jobbigt och slutade, 1 st -Mycket väntetider -Saknar sittgymnastik -Är inte bra på att prata svenska. Har ibland svårt att prata 17

18 Kallhäll, 25 svar Medelvärdena i tabellen grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt Kallhäll svar Kallhäll svar Kallhäll 25 svar Järfälla totalt DINA SYNPUNKTER PÅ DIN DAGVERKSAMHET Hur väl instämmer du i följande påståenden? g trivs på min dagverksamhet** g får den hjälp jag behöver på min dagverksamhet g känner mig trygg med personalen på min dagverksamhet g känner förtroende för personalen g träffar oftast personal som jag känner Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med personalen Maten som serveras vid min dagverksamhet är god** g är nöjd med utbudet av aktiviteter som finns inom dagverksamhet Vistelsen på min dagverksamhet ökar min livskvalitet g har varit delaktig i planeringen av min dagverksamhet Hur ofta deltar du i någon dagverksamhet? Varje dag Varje vecka Mer sällan Ej svar Är det någon som hjälpt dig att fylla i denna enkät?, företrädare t ex anhörig/god man/vän, personal 4,2 * * 4,6 * * 4,6 4,8 4,9 3,9 4,6 4,8 4,9 4,3 4,8 4,6 4,9 4,8 * * 4,3 * * * * 3,6 20% 15% 12% 53% 65% 56% 13% 10% 16% 13% 10% 16% 40% 40% 32% 47% 60% 48% 7% 0% 4% 7% 0% 16% 4,6 4,6 4,8 4,9 3,7 13% 60% 13% 13% 33% 53% 2% 11% 18

19 Kallhäll, 25 svar Vad är du särskilt nöjd med när det gäller dagverksamheten? -Kontakt med andra människor, 4 st -Att det inte är tvång att vara med i alla aktiviteter, 1st -Att det är rent och fräscht. Ljusa fina lokaler. God standard -Maten. Hämtningen -Personalen -Positiv stämning i gruppen Vad är du mindre nöjd med när det gäller dagverksamheten? -Dålig luft. Vi är många. Ganska liten lokal, 1 st -För lite musik/sång -Personalen tycks glömma att jag hör väldigt dåligt -Saknar aktiviteter -Skifte av bostad, 2 veckor på kastanjen, resten hemma i månader. Förvirrande. Vill helst ha eget boende -Vill ha egen aktivitet 19

20 Övriga dagverksamheter -Röda Stugan, 1 st -Tallbohov, 6 st Övrigas kommentarer Vad är du särskilt nöjd med när det gäller dagverksamheten? -Personalen på Tallbohov. Helt fantastiska i sitt arbete. Bästa betyget, 3 st -Gemenskapen, 1 st -Glatt humör -g trivs där Vad är du mindre nöjd med när det gäller dagverksamheten? -Att det inte är öppet även på helgerna, 1 st 20

21 Brukarundersökning Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) nuari NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) ADDRESS: Slottsgatan 14, Jönköping, Sweden PHONE +46 (0) FAX +46 (0) VAT NO. SE INTERNET 1

22 2

23 Innehållsförteckning SIDAN Nordiska Undersökningsgruppen 4 Inledning 5 Bakgrund 5 Syfte 5 Metod och svarsfrekvens 5 Bortfallsanalys 6 Enkäten 6 Anonymitet 6 Denna rapport 6 Rapporten 7 Hemtjänst inom ÄO totalt 7 Egen regi 15 Extern utförare 16 Aleris Äldreomsorg - Kvarnplans Hemtjänst 19 Attendo Care 21 Carema 23 HSB Omsorg AB 25 Järfälla Hemtjänst 27 KS Omtanke 30 Loki AB 32 Rossab 34 Viola Hemtjänst 36 Övrigas kommentarer 38 3

24 Nordiska Undersökningsgruppen Nordiska Undersökningsgruppen är ett marknadsundersökningsföretag som bildades 1986 som ett av de allra första avknoppningsföretagen till Högskolan i Jönköping. För mer information se Slottsgatan Jönköping Tel: Fax: Ansvariga för undersökningen är: Nordiska Undersökningsgruppen Projektledare: Anders Lindhe e-post: Projektassistent: Marcus Kvist e-post: 4

25 Inledning Bakgrund Socialnämnden i har givit Nordiska Undersökningsgruppen i uppdrag att genomföra brukarundersökningar bland de kommuninvånare som har insatser från Funktionshinderomsorgen (FO) eller Äldreomsorgen (ÄO). Av socialnämndens uppföljningsplan framgår att nämndens två verksamhetsområden systematiskt ska följas upp. En av informationskällorna skall utgöras av information från brukarna, vilket redovisas i denna rapportserie. Syfte Syftet med undersökningen är att ge en övergripande bild av brukarnas upplevelse av kvaliteten i de olika insatserna, myndighetens tillgänglighet och bemötande samt identifiera områden där insatserna kan utvecklas ytterligare. Metod och svarsfrekvens Samtliga brukare med insats per den 1/10 har ingått i undersökningen (totalundersökning). Datainsamlingen har skett med hjälp av en postal enkät och adresserna har tillhandahållits av Järfälla kommun. Enkäten har sänts direkt till brukarens hem, eller företrädarens. Två påminnelser har sänts ut till de som inte svarat inom föreskriven tid. Datainsamlingen pågick under perioden vecka Totalt skickades enkäter ut. Av dessa var 123 sk naturliga bortfall (postretur, avliden, skulle ej ingått i urvalet) vilka räknas bort från det totala antalet utskickade enkäter varvid den verkliga basen utgörs av respondenter. Totalt erhölls svar vilket innebär en svarsfrekvens på 68%. Observera att svarsfrekvensen varierar mellan de olika målgrupperna. Målgrupp Antal Naturliga Bas Antal svar Svarsfrekvens utskickade bortfall FO Hemtjänst 185 st 8 st 177 st 102 st 56% 51% 59% 58% LSS Dagl verksamhet 167 st 9 st 158 st 99 st 78% 70% 64% 63% LSS Grpbost/Serv.bo. 136 st 3 st 133 st 81 st 64% 68% 60% 61% SPT Grpbost/Serv.bo. 58 st 4 st 54 st 20 st 60% 52% 48% 37% ÄO Hemtjänst 1338 st 64 st 1274 st 941 st 73% 69% 75% 74% Äldreboende 312 st 29 st 283 st 189 st 56% 59% 58% 67% Dagverksamhet 94 st 6 st 88 st 45 st * 61% 67% 51% 5

26 Bortfallsanalys I tabellen nedan framgår könsfördelning och medelålder för hela målgruppen och för respondenterna (de som skickat in svar). Kön och ålder var så kallade registeruppgifter vilket innebär att uppgifterna var kända före insamling. Målgrupp Kvinnor Män Medelålder Samtliga Resp Samtliga Resp Samtliga Resp FO Hemtjänst 60% 67% 40% 33% 51,4 år 52,5 år LSS Dagl verksamhet 56% 44% 44% 56% 40,0 år 39,2 år LSS Grpbost/Serv.bo. 42% 43% 58% 57% 39,5 år 40,2 år SPT Grpbost/Serv.bo. 43% 60% 57% 40% 47,6 år 51,9 år ÄO Hemtjänst 65% 67% 35% 33% 82,3 år 82,2 år Äldreboende 74% 69% 26% 31% 85,5 år 86,6 år Dagverksamhet 59% 62% 41% 38% 82,1 år 82,3 år Enkäten I förarbetet gjordes förändringar i enkäten från Frågor har tillkommit och några har formulerats om. Där det förekommer omformulerade frågor, men ändå anses kunna jämföras med tidigare år, markeras detta med **. I de fall där frågeställningen är ny eller såpass förändrad att jämförelser ej går att göra, markeras detta med *. Enkäten var uppbyggd kring positivt formulerade påståenden. Respondenterna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till hur väl de instämde i dessa. Instämmandet gjordes på en 5-gradig skala, där 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med brukarens uppfattning och 5 innebär att brukaren instämmer till fullo i påståendet. Anonymitet Enligt överenskommelser mellan Nordiska Undersökningsgruppen och skall anonymiteten garanteras. I denna undersökning gjordes bedömningen utefter branschetiska normer samt erfarenhet att materialet ej bryts om underlaget understiger 8 svar. Denna rapport I denna rapport redovisas svaren för Hemtjänst inom ÄO. Totalt skickades enkäter ut. 64 var naturliga bortfall och 941 svar erhölls vilket ger en slutlig svarsfrekvens på 74%. Svaren har efter insamling brutits mot hemtjänstutförare. 6

27 Hemtjänst inom ÄO totalt, 941 svar, 74% KÖN Kvinna 67 Man Procent Jämförelser - Trendbevakning Kvinna 70% 67% 66% 67% Man 30% 33% 34% 33% ÅLDER 85 år eller äldre år år år år år år år 14 år eller yngre Procent Jämförelser - Trendbevakning år eller äldre 41% 41% 42% 42% år 43% 43% 44% 42% år 16% 16% 14% 16% år 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% år 0% 0% 0% 0% 14 år eller yngre 0% 0% 0% 0% 7

28 Hemtjänst inom ÄO totalt, 941 svar, 74% HEMTJÄNSTUTFÖRARE Akedo Omsorg Aleris hemtjänst Alerta Aman Care Attendo Care Barkarby/Skälby/Viksjö Hemtjänst Care rent Carema Care Enklare vardag Eveo HSB Omsorg Järfälla hemtjänst Kallhälls hemtjänst Kristinas omtanke Loki Ab Mångkulturell Hemtjänst Naimis Vård o omsorg No Vis Omsorgshuset i Stockholm Proffssystem i Stockholm Rossab Sam Care Viola Hemtjänst Procent Jämförelser - Trendbevakning Akedo Omsorg * * * 0% Aleris hemtjänst 8% 11% 11% 10% Alerta * 0% 0% 0% Aman Care * * 0% 0% Attendo Care 9% 8% 8% 9% Barkarby/Skälby/Viksjö Hemtjänst * * * 0% Care rent * * * 0% Carema Care 5% 4% 4% 2% Enklare vardag * * 0% 0% Eveo * * * 0% HSB Omsorg 14% 13% 12% 13% Järfälla hemtjänst * 50% 45% 43% Kallhälls hemtjänst * * * 0% Kristinas omtanke 1% 2% 3% 6% Loki Ab * * 1% 2% Mångkulturell Hemtjänst * * * 0% Naimis Vård o omsorg * * 0% 0% No Vis * * * 0% Omsorgshuset i Stockholm 0% 0% 0% 0% Proffssystem i Stockholm * * 0% 1% Rossab 1% 1% 1% 1% Sam Care * * 0% 0% Viola hemtjänst 6% 8% 9% 12% 8

29 Hemtjänst inom ÄO totalt, 941 svar, 74% DINA SYNPUNKTER PÅ DIN HEMTJÄNST Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g trivs med det företaget som utför min hemtjänst** g känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten g får den hjälp jag enligt beslut har rätt till g känner förtroende för personalen g träffar oftast personal som jag känner Personalen visar respekt för mig Personalen tar hänsyn till mina önskemål Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats g är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider Insatsen från hemtjänsten ökar min möjlighet att leva ett självständigt liv Insatsen från hemtjänsten ökar min livskvalitet g har varit delaktig i planeringen av min vardag 4,6 4,6 4,2 4,2 4, Tar helt avstånd Instämmer helt Jämförelser - Trendbevakning g trivs med det företaget som utför min hemtjänst** 4,2 4,3 4,6 g känner mig trygg med den hjälp jag får från hemtjänsten 4,3 4,3 4,6 g får den hjälp jag enligt beslut har rätt till * * * g känner förtroende för personalen 4,6 4,3 4,3 g träffar oftast personal som jag känner 4,2 3,8 3,9 4,2 Personalen visar respekt för mig 4,6 Personalen tar hänsyn till mina önskemål 4,6 4,3 Det är lätt att komma i kontakt med hemtjänstpersonalen 4,2 4,2 Hemtjänstpersonalen kommer på den tiden som avtalats 4,1 4,1 g är nöjd med de insatser som jag får från hemtjänsten vid mina måltider 4,1 3,9 3,8 4,2 Insatsen från hemtjänsten ökar min möjlighet att leva ett självständigt liv * * * Insatsen från hemtjänsten ökar min livskvalitet * * * g har varit delaktig i planeringen av min vardag * * * 4,3 9

30 Hemtjänst inom ÄO totalt, 941 svar, 74% KÄNNER DU TILL VAD OLIKA FRIVILLIGORGANISATIONER ERBJUDER FÖR STÖD FÖR DIG? Ej svar Procent Jämförelser - Trendbevakning % 22% 25% 28% 58% 46% 43% 58% 28% 32% 32% 13% KÄNNER DU TILL NÅGON MÖTESPLATS/TRÄFFPUNKT FÖR ÄLDRE I NÄRHETEN AV DÄR DU BOR? Ej svar Procent Jämförelser - Trendbevakning % 39% 45% 53% 38% 29% 23% 38% 37% 32% 32% 9% 10

31 Hemtjänst inom ÄO totalt, 941 svar, 74% BRUKAR DU DELTA I AKTIVITETER OCH I SÅ FALL VAR? Kallhälls mötesplats (seniorboendet) Barkarby Mötesplats (seniorboendet) Träffpunkt Kvarnplan (kobsbergskyrkan) Röda Korsets mötesplats (Aspnäsvägen 22) Träffpunkt Järfälla (Kvarnplan 11) Träffpunkt Söderhöjden (Tallbohovs äldreboende) Annan Mötesplats eller Träffpunkt, brukar ej delta i aktiviteter Ej svar Procent Jämförelser - Trendbevakning Kallhälls mötesplats (seniorboendet) 5% 7% 8% 7% Barkarby Mötesplats (seniorboendet) 4% 7% 6% 5% Träffpunkt Kvarnplan (kobsbergskyrkan) 1% 2% 3% 3% Röda Korsets mötesplats (Aspnäsvägen 22) 1% 2% 1% 0% Träffpunkt Järfälla (Kvarnplan 11) 0,5% 1% 1% 1% Träffpunkt Söderhöjden (Tallbohovs äldreboende) 0,5% 1% 1% 1% Annan Mötesplats eller Träffpunkt * 3% 3% 9%, brukar ej delta i aktiviteter 60% 38% 42% 55% Ej svar 27% 39% 35% 19% HAR DU FÅTT HJÄLP ATT FYLLA I ENKÄTEN? 68, företrädare t ex anhörig/god man/vän 26, personal Procent Jämförelser - Trendbevakning % 62% 60% 68%, företrädare t ex anhörig/god man/vän 31% 29% 32% 26%, personal 3% 4% 3% 3% 7% 5% 5% 3% 11

32 Hemtjänst inom ÄO totalt, 941 svar, 74% HAR DU HAFT KONTAKT MED DIN BISTÅNDSBEDÖMARE? Procent Jämförelser - Trendbevakning % 59% 63% 58% 32% 41% 37% 42% HAR DU FÅTT AVSLAG PÅ DIN ANSÖKAN? (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) 7 76 Ej svar Procent Jämförelser - Trendbevakning % 5% 7% 7% 59% 84% 83% 76% Ej svar 37% 11% 10% 17% HAR DU FÅTT INFORMATION OM DIN RÄTT ATT ÖVERKLAGA BESLUTET? (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) 6 3 Ej svar Procent 12

33 Hemtjänst inom ÄO totalt, 941 svar, 74% DINA KONTAKTER MED MYNDIGHETEN (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) Medelvärdena i figuren grundar sig på en 5-gradig skala där 1= Tar helt avstånd och 5= Instämmer helt g är nöjd med min biståndsbedömares behandling av mitt ärende g anser att beslutet är anpassat efter mina behov Min biståndsbedömare bemöter mig med respekt Min biståndsbedömare visar förståelse för min situation Min biståndsbedömare lyssnar till vad jag säger Min biståndsbedömare är kunnig Min biståndsbedömare är lätt att komma i kontakt med g har fått tillräcklig information av min biståndsbedömare hur valet om av hemtjänstutförare vilka som går finns nformation från min biståndsbedömare om till 4,8 4,8 Jämförelser - Trendbevakning Tar helt avstånd Instämmer helt g är nöjd med min biståndsbedömares behandling av mitt ärende * * * g anser att beslutet är anpassat efter mina behov * * * Min biståndsbedömare bemöter mig med respekt 4,8 4,8 4,8 Min biståndsbedömare visar förståelse för min situation * * * Min biståndsbedömare lyssnar till vad jag säger * * * 4,8 Min biståndsbedömare är kunnig * * * Min biståndsbedömare är lätt att komma i kontakt med g har fått tillräckligt med information från min biståndsbedömare om hur valet av hemtjänstutförare går till * * * HAR DU SJÄLV VALT HEMTJÄNSTUTFÖRARE? (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) 63, företrädare (släkting, vän o dyl) hjälpte till, kommunens biståndsbedömare hjälpte till Ej svar Procent 13

34 Hemtjänst inom ÄO totalt, 941 svar, 74% KÄNNER DU TILL ATT DU KAN ANSÖKA OM INSATSER VIA JÄRFÄLLA KOMMUNS HEM- SIDA (Bas: De som har haft kontakt med sin biståndsbedömare ) Ej svar Procent 14

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014

Brukarundersökning 2013. Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering hemtjänst inom Äldreomsorgen

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder

RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder RAPPORT OM HEMTJÄNST I HÖGSBY KOMMUN 2009 Samtal med 121 brukare/kunder Innehållsförteckning 1. Nationella uppdraget sid 3 2. Syfte och mål med utredningen sid 3 3. Metod sid 3 4. Redogörelse för svarsfrekvensen

Läs mer

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03

RAPPORT SHIS KUNDUNDERSÖKNING 2014 (NKI) STATISTIK OCH UTREDNINGAR 2014-06-03 STATISTIK OCH UTREDNINGAR Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 1.1 Syfte 4 1.2 Metod och målgrupp 4 1.3 Enkäten 5 1.4 Nöjd-Kund-Index 5 2 Resultat 6 2.1 De svarande 6 2.2 Betygsindex per frågeområde 10 2.3

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan. Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen

Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan. Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen Att ha eller inte ha inflytande - det är frågan Brukares uppfattning om individuellt arbetssätt med social dokumentation i äldreomsorgen Charlotte Nyberg Utredare Äldreomsorgen i Centrum Augusti 2007 Sammanfattning

Läs mer

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling

Omsorg när du blir gammal - från ord till handling Omsorg när du blir gammal - från ord till handling En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. Rapport från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg hösten 2008/2009 Sven Erik Wånell, Äldrecentrum

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2).

Äldrenämnden. Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens synpunkter på PWC.s granskning av hemvården i Uppsala kommun (bilaga 2). KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Lennart Gröndal Datum 2014-03-24 Diarienummer ALN-2014-0087.30 Äldrenämnden Synpunkter på granskning av hemvården i Kommunens revisorer har begärt äldrenämndens

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2009

Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Äldreombudsmannens årsrapport 2009 Dnr:113-48/2009 Gäller verksamhetsåret 2008 Äldreombudsmannens instruktion Beslutad av kommunstyrelsen i Stockholms Stad i juni 2002 Äldreombudsmannen (ÄO) är en fristående

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris?

Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? Ensamförälder på heltid: Starka individualister som ror hem det mesta! Men till vilket pris? En rapport om det ibland påtvingade och oönskade annorlundaskapet som ett heltidsensamföräldraskap kan innebära.

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer