9 Resultatuppföljning; med fokus på samhällsnytta och totalkvalitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Resultatuppföljning; med fokus på samhällsnytta och totalkvalitet."

Transkript

1 9 Resultatuppföljning; med fokus på samhällsnytta och totalkvalitet. Den ursprungliga titeln på detta avslutande kapitel var Utvärdering av nytta och kostnader för samhället av en service. Kapitlets innehåll relaterar till den samhällssituation som förelåg i Buckingham. I viss mån är erfarenheter och synpunkter generaliserbara till den svenska situationen. I andra delar är samhällsförväntningar och krav annorlunda än i England. De problemställningar Buckinghamprojektet haft vad gäller att kommunicera med sin omvärld, vårdgrannar, allmänhet, patient- och anhörigorganisationer, beslutsfattare och andra, är emellertid i allt väsentligt igenkännbara. Ett framgångsrikt genomförande av en behandlingsmodell kan stödjas på många sätt. Av stor betydelse är en sammanhållen planering för kvalitetsutveckling. Det gäller särskilt när nya principer skall genomföras gradvis under flera år, som i fallet integrerad vård. Denna plan bör utformas så att den kontinuerliga utvecklingen av programmet går att följa av alla berörda intressenter. I första hand naturligtvis av de som bestämt sig för att införa en modell. Minst lika viktigt är det att de som programmet är till för, patienter och närstående, kan upplysas om de kontinuerliga framstegen mot målet att ge en optimal vård. För att servicen skall få ett stabilt utvecklingsklimat under flera år är den också beroende av att politiker och andra, på befolkningens uppdrag, ges ett nödvändigt beslutsunderlag. Med författarnas tillåtelse har kapitlets innehåll ändrats till att, som titeln anger, sätta in Buckinghamprojektets modeller och erfarenheter i ett svenskt perspektiv med användande av totalkvalitetskonceptet som ram. Totalkvalitetskonceptet (TQM) är ett synsätt för verksamhetsutveckling, som under senare år alltmer tillämpats även för verksamheter av servicekaraktär. De svenska anpassningar av denna kvalitetsutvecklingsmodell härstammar från Baldrige Award (Hart & Bogan, 1992), som utvecklats i USA. Det har på senare tid använts främst i svenskt näringsliv, men successivt mer och mer även i offentlig förvaltning, under namnet Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Efter en försöksverksamhet inom sjukvården har Landstingsförbundet utvecklat instrumentet för sjukvårdsbruk, QUL - Qvalitet, Utveckling, Ledarskap (Landstingsförbundet & SIQ, 1996). En kontinuerlig förbättringsverksamhet enligt TQM-synsättet utgår från de grundläggande värderingarna att man når framgång genom att ha: kundorientering, ett engagerat ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, en strategi för ständig förbättring, en vilja att lära av andra, förmåga att reagera snabbt, faktabaserade beslut, samt samverkan. Med dessa värderingar som utgångspunkt analyserar man sin verksamhet och etablerar en kvalitetsutvecklingsplan för ständigt förbättringsarbete med fokus på följande områden: Ledarskap Information och analys Strategisk planering Medarbetarutveckling

2 Verksamhetsprocesser Verksamhetens resultat Kundtillfredsställelse Det totala i begreppet totalkvalitet innebär framföra allt att man hävdar vikten av att dessa listade komponenter alltid är viktiga, alltid samverkar och att en verksamhets framgång bestäms av i hur hög grad man lyckas bedriva kontinuerligt förbättringsarbete i alla dessa delar samtidigt. Ett annat vanligt sätt att se på sin verksamhet är att tala om struktur, process och resultat (Donabedian, 1985). Ledarskap, information och analys, strategisk planering och medarbetarutveckling kan ses som TQM s specificeringar av Donobedian s strukturbegrepp. Dessa delar, tillsammans med arbetets genomförande, verksamhetsprocesser i eller process enligt Donabedian s indelning, utgör tillsammans resursinsatsen, dvs kostnaden det innebär att bedriva verksamheten mot sina mål. Målen som formuleras, eller resultat som uppnås är naturligtvis för de som bedriver vården framgång i behandlingsarbetet med patienter och anhöriga. För vårdgivarna är därför meningsfulla begrepp för resultat; antal botade, antal förbättrade eller liknande. Totalkvalitetstänkandet kan sägas kommentera detta på så sätt att man anser det som en självklarhet att gott behandlingsresultat är vad alla strävar mot. Men det räcker inte att bara att ha detta i sikte. Man betonar betydelsen av nästa led i händelsekedjan. Det man åstadkommer, till exempel den vård och behandling man gett, måste vara till patientens tillfredsställelse. Det gäller både resultat och vägen dit. Genom att ha detta slutresultat i sikte, lyckas man bättre med att nå till steget före - excellent vård - genom att man blir lyhörd för att söka möjligheter till förbättringar utifrån patienters och andra brukares synpunkter. Patienten betraktas alltså som en kund. Kund är den om verksamheten är till för. Totalkvalitetskonceptet lägger dessutom till att kund är också den som man är beroende för att nå det slutliga målet. Det finns till exempel ett sådant förhållande mellan avdelningar och öppenvård, mellan psykiatri och socialtjänst och primärvård. En annan typ av kund -relation har verksamheten till sina uppdragsgivare/anslagsgivare, vårdpolitiker och ytterst befolkningen. Är man lyhört för alla dessa kunders synpunkter och hanterar deras uttalade eller outtalade behov (ofta framställda som klagomål) kan man, bättre nå huvudmålet: Optimalt behandlingsresultat och nöjda patienter. Denna bok är skriven i första hand som en metodbeskrivning och för att klargöra för läsaren den vetenskapliga grunden bakom de olika behandlingsstrategierna. Det senare kommenteras av Ulf Malm i kapitel 10. Kapitel för kapitel finns inpass med beskrivningar av sätt för att säkerställa olika behandlingsstrategier beträffande sina struktur- och processdelar. Detta är en ansats, som i hög grad framhålls som grundläggande i totalkvalitetskonceptet. Totalkvalitetskonceptet hävdar vidare att det krävs en systematisk och dokumenterad information och analys i olika hänseenden för att man ska nå framgång. Det räcker inte med att man inom en verksamhet vet hur det ligger till. Dokumentationen motiveras med att det är bästa sättet att försäkra sig om att det man tagit reda på också kommer till användning i förbättringsarbete. Det underlättar kommunikation mellan dem som berörs.

3 Vad som bör dokumenteras beträffande resultat och för att belysa nyttan av verksamheten i ett samhällsperspektiv är ett bland flera områden som man behöver ha en medveten plan för. Inom detta område, anser Falloon och Fadden att man vid utvecklingen av integrerad vård behöver ha systematisk information inom ett antal områden, dels för det egna förbättringsarbetet, men också för att kunna påvisa att man uppfyller samhällets behov. De områden som man, enligt deras mening, måste inrikta sin utvärdering på är följande: 1. Tillgänglighet. Att påvisa att optimal vård når alla som upplever psykisk störning inom det definierade området vid en tidpunkt och på ett sätt som maximerar effekten. 2. Tillfredsställelse. Att påvisa att brukarna uppfattar det sätt som servicen ges som acceptabel och att nyttan står i proportion till personliga kostnader eller upplevs prisvärd. 3. Effekt och nytta. Att påvisa att servicen är verksam och effektiv för att minska psykisk störning, funktionsbrist och handikapp förenliga med alla uttryckta behov av psykiatrisk vård i samhället. 4. Flexibilitet Att påvisa att vården klarar att anpassa sig till de föränderliga behoven som finns i samhället, inklusive skilda behov hos människor i olika faser av sina störningar. Man beskriver i princip ett kvalitetssystem med dessa fyra aspekter i fokus. Detta är ett exempel på hantering av området Information och analys enligt TQM i korsreferens med områdena: medarbetarutveckling, verksamhetsprocesser, verksamhetens resultat, kundtillfredsställelse, med fokus på de båda sistnämnda områdena. Översättning och bearbetning har gjorts med en distinkt strävan att i sak inte ändra på Falloon och Faddens beskrivning eller uttryck för deras värderingar. Ändringar i kapitlet har syftat till att lyfta fram hur väl deras aktiviteter kan ses som ett exempel på tillämpning av ett totalkvalitetstänkande. Några kommentarer framförs också från egna erfarenheter i samband med införandet av modellen (Kärräng & Ivarsson, 1995). Tillgänglighet För att framgångsrikt fylla samhällets behov av behandling av psykiskt sjuka har Buckinghamgruppen arbetat med en medveten strategi för att 1) aktivt bilda sig en uppfattning om hur stor behovsgruppen är och att tillse att så många som möjligt nås av behandlingsutbudet. Man har också tydligt formulerat 2) medvetna förhållningssätt för att säkerställa att behandlingskontakternas form och innehåll, och att kontakten med målgruppen kan upprätthållas.

4 Belysning av i vilken grad man når de behandlingsbehövande i samhället. Därnäst diskuterar Falloon och Fadden de metoder som man övervägt för att följa och beskriva i vilken mån man når de sjuka i befolkningen. De metoder man övervägde var: Befolkningsenkäter och -intervjuer Incidens i förhållande till förväntad prevalens Nya inremitterade till integrerad psykiatrisk vård från primärvård Att nå patienten genom det personliga nätverket Granska eventuell medikalisering av psykiska problem Stöd till allmänläkarna i deras tidigupptäckande roll Granska könsskillnader Befolkningsenkäter och -intervjuer Något annat säkert sätt att utröna en befolknings psykiska besvär och psykiatriska sjuklighet än att genomföra befolkningsundersökningar finns inte. Detta kan genomföras beträffande lättare psykiska störningar med till exempel olika väl utprövade enkäter, exempelvis General Health Questionnaire (GHQ). Stora studier bland patienter vid allmänpraktik har gjorts med hjälp av detta frågeformulär (Goldberg & Blackwell, 1970). Sådana undersökningar har varit värdefulla när det gällt att upptäcka mindre mentala problem, men av begränsat värde för att avtäcka dold sjuklighet i schizofreni och andra funktionsnedsättande, men mindre vanliga grava störningar. För detta krävs personlig undersökning i intervjuform, vilket är oerhört resurskrävande och inte möjligt att inrymma i en ordinär verksamhets åtagande. Varken intervjuer eller enkäter genomfördes i Buckingham. Man diskuterade värdet av den enklare befolkningsenkäten för lättare störningar, trots dess begränsade nytta för att avtäcka allvarligare psykiska besvär. De har fördelen att vara mycket lätta att genomföra (Newman et al, 1990) vid primärvårdsinstanser i samhället, och skulle kunna indikera nivån av mentala problem. Denna skulle kunna användas som indikator på befolkningens behov och kunna ställas mot identifierade fall som får psykiatrisk vård. Därigenom skulle man få en användbar indikation på i vilken utsträckning en integrerad vård når befolkningen. Detta skulle emellertid vara förenat med flera osäkerhetskällor. En sådan undersökning måste ta hänsyn till i vilken utsträckning man på olika allmänläkarstationer (och enskilda läkare) ägnar sig åt kvalificerad psykiatrisk vård. Många allmänläkare har betydande kunskap och erfarenhet av behandling av psykiatriska besvär och uppnår allt större skicklighet och säkerhet som ett resultat av konsultation från ett praktiskt arbetande psykiatriskt team. Andra är mindre intresserade. Incidens i förhållande till prevalens Det enda valida index på tillgängligheten fås från en befolkningsundersökning som klarlägger hur stor del av den befolkning som har psykiatriska besvär och som får optimal klinisk vård för

5 sina problem oavsett vårdgivare. Dvs incidens av psykiatriska fall i förhållande till förväntad prevalens. Allteftersom tillgängligheten av den specialiserade psykiatriska vården förbättras kan andelen nådda fall förväntas öka upp till en punkt där alla drabbade får en korrekt diagnostisering och adekvat vård. Den vid kliniken kända populationen närmar sig approximativt den befolkningsandel som klarlagts vid en befolkningsstudie (Strathdee et al, 1990). Olyckligtvis är resursbehovet för att genomföra sådana kartläggningar betydande. I praktiken har man nöjt sig med att som indikator på tillgängligheten göra uppskattningar utifrån en genomgång av de fall som upptäcks och får behandling vid varje vårdcentral och/eller psykiatriska teamet. Ett ytterligare problem är den andel av befolkningen som inte har grövre psykiska besvär, men som får hjälp av den psykiatriska servicen vid frånvaro av alternativ psykosocial rådgivning. En psykiatrisk service kan känna sig förpliktad att avsätta en del av sina resurser för dessa människor. Deras upplevelse av sin störning och handikapp kan subjektivt vara lika stor som för den som lider av psykisk störning. Emellertid får aldrig en sådan stödverksamhet ta så mycket av resurserna att det förhindrar att någon som lider av psykiatrisk sjukdom får optimal klinisk vård. Inremitterade nya fall till integrerad psykiatrisk vård från primärvård Ett mycket grövre index har använts för att belysa tillgängligheten. Man har följt antalet nya fall sedan starten av den integrerade vården i Buckingham. Detta tal har stigit från omkring 150 per invånare till omkring 1200 per årligen (se Tabellerna 9.1 & 9.2). Man antar sålunda att framgångsrika ansträngningar för att underlätta tillgängligheten av psykiatrisk hjälp kan avspegla sig i ett ökande antal av remitteringar till specialistvård. Samtidigt har andelen specilistbedömningar av patienter som inte visade sig ha psykiatriska störningar ökat från omkring 10% till nästan 50%. Fem av de 18 allmänläkarna står för en större del av ökningen. Tabell 9.1. Karakteristik av populationen som bedömts av den psykiatriska vården i Buckingham. Integrerad vård under en 12-månadersperiod. ===================================================================== Antal hänvisade till servicen 376 (100%) Kön Kvinnor 261 (69%) Män 115 (31%) Ålder 36 (spridning 14-69) Civilstånd Gift 235 (63%) Änka/änkling 13 (3%) Skild 34 (9%) Ensamstående 84 (22%) Utbildning Universitet 37 (10%) Fullbordad Highschool 237 (63%)

6 Påbörjad Highschool 59 (16%) Ej Highschool-utbildning 32 (9%) F n i arbete (inkl studerande och hemarbete) 301 (80%) Hälsotillstånd Fysisk sjukdom 85 (23%) Tidigare psykisk störning 138 (37%) Psykisk sjukdom förekommit i familjen 100 (27%) ===================================================================== Tabell 9.2. Diagnos enligt DSM-III-R bland dem som bedömts under en 12-månadersperiod av den psykiatriska vården i Buckingham. ================================================================================== = Förstagångs- Förnyad bedömn./ Antal per Diagnos bedömning /inflyttade fall Totalt inv Ångestsjukdomar Anpassningsstörning (kris) Somatiseringar, etc Dystymier Ätstörningar Affektiva sjukdomar Schizofrenisjukdom 0 5 a 5 3 Organiska störningar Andra psykiatriska störningar Psykosociala störningar 1 o missbruk o missbruk o personlighetsstörningar o personlighetsstörningar Sexuella störningar Familj/äktenskap/arbete Ingen störning ================================================================================== = Anm: a Fyra fall remitterades från service i angränsande område för att erhålla specialistbehandling.

7 De ansåg att det psykiatriska teamet skulle screena patienterna snarare än att försöka göra detta själva. I själva verket befanns mindre än en på fyra bland klienter remitterade från dessa allmänläkare ha en psykiatrisk störning. Å andra sidan förelåg psykiatrisk störning i 90% av de fall där begäran framfördes av en annan allmänläkare. Sådana uppgifter kan alltför lättvindigt tolkas som oförmåga att screena hos den förstnämnde eller en förträfflig förmåga hos den senare. Fallon och Fadden understryker vikten av att anpassa konsultations- och behandlingsinsatser till individuella allmänläkares kompetens. Den viktigaste strategin som beskrivits från Buckingham för att få uppfattning om befolkningens behov är att arbeta nära och tillsammans med dem som har den bredaste kontaktytan med befolkningen, allmänläkarna, och att stödja och utveckla deras förmåga. Man konkluderar att den integrerade vården på detta sätt har gjort det lättare för människor att få tillgång till specialistbedömning och kompetent behandling. Att nå patienten genom det personliga nätverket Den andra grundstrategin för att nå personer med behandlingsbehov, som förespråkas av Falloon och Fadden, är att alltid försöka bedöma inte enbart patienten, utan också alla familjemedlemmar eller andra närstående. Denna extra screening bidrog till en påtagligt ökad upptäckt av både smärre besvär och grava störningar. Ofta tog vänner och grannar kontakt för att söka hjälp för egen del eller andra som de i sin tur kände omsorg för. Över en 5-årsperiod har uppskattningsvis minst en av fem vuxna boende i samhället screenats. Dessa angreppssätt har lett till att dubbelt så många personer med långvarig psykisk störning fått tillgång till intensiv rehabilitering. Många tidigare oupptäckta fall av schizofreni och obsessivtkompulsivt tillstånd bedömdes och behandlades för första gången. Tidigare försök från allmänläkares sida att intressera dessa patienter för psykiatrisk hjälp hade misslyckats då de hade varit ovilliga att söka sjukhusbaserad vård, tvångsvård var inte indikerad, och hembaserade alternativ stod tidigare inte till buds. Trots dessa notabla framgångar, var det fortfarande uppenbart att de flesta med psykiatriska störningar var oupptäckta när siffrorna jämfördes med tal som noterats i befolkningsundersökningar (Dilling & Weyerer, 1984; Myers et al, 1984). Detta ledde till att man startade två ytterligare projekt som syftade till att öka upptäckten av psykiatriska störningar med hög grad av funktionsstörning. Stöd till allmänläkarna i deras tidigupptäckande roll De steg som togs i Buckingham för att förbättra psykiatrins möjligheter att tidigt nå behövande, bedömdes inte tillräckliga. Tillsammans med allmänläkarna utvecklade man därför metoder för att underlätta tidig upptäckt. Det viktigaste var den strategi för att förbättra tidig upptäckt av schizofreni och närliggande störningar, som har beskrivits i kapitel 4. Detta innebar ett paket

8 med riktlinjer, nya hjälpmedel och överenskommelse om lättillgänglig konsultation. Framför allt utnyttjades det psykiatriska teamets specialistsköterskor för denna uppgift. Granska eventuell medikalisering av psykiska problem Det andra innebar att man företog en översyn av förskrivning av lugnande medel, både tillfälligt och kontinuerligt. Man fann anmärkningsvärt få fall i båda kategorierna. De flesta allmänläkare berättade att de numera föredrog att sända patienterna till psykiatrin hellre än att förskriva lugnande eller sömnmedel. Skillnaden mellan att skriva ett recept eller att fylla i det speciella remissformuläret var minimal beträffade tidsåtgång eller ansträngning i övrigt. I anslutning till denna genomgång gavs utbildning i att genomföra medicinutsättning för människor som önskade sluta med långtidsanvändning. En av allmänläkarkollegorna bidrog i betydande utsträckning i denna utbildning genom att utforma en metod för successiv bensodiazepinutsättning (Clark, 1989). Denna innebar att överföra patienten till diazepamlösning, som de spädde ut efter varje dos. Detta är en illustration på den ömsesidiga metodförbättring som kan uppnås vid integrerade arbetsmodeller. Granska könsskillnader Ett annat område som man också följde upp var könsfördelningen. Det var fler kvinnor som bedömdes, diagnostiserades och sedermera behandlades. Även om befolkningsundersökningar visat en lätt överrepresentation av kvinnor hade man förväntat att upptäckta fall skulle vara mera jämnt könsfördelat än den relation 2:1 som man fann. Om lättare fall uteslöts från jämförelsen med hjälp av den skala för upplevda patientbesvär, som användes, Clinical Global Impression Scale, CGI <3, minskade förhållandet till 2:3.(se tabell 9.6 för beskrivning av CGI) Denna observation medförde att man diskuterade vägar att förbättra tillgängligheten för den manliga befolkningen. Bland annat genomfördes ökade möjligheter till konsultation vid allmänläkarnas kvällsmottagningar och under veckosluten. I anslutning till frågan om den ojämna könsfördelningen fann man anledning att närmare skärskåda frekvens och svårighetsgrad för depressionspatienter. Förekomsten av melankoliska syndrom var låg. Efter en kritisk genomgång vågade man anta att en möjlig förklaring är att det faktiskt kan vara ett resultat av den tidiga upptäckt och behandling som integrerad vård ger. En stor del av potentiella fall behandlades framgångsrikt i tidigt skede av den depressiva episoden och blir då klassificerade som kris. Liknande observationer har gjorts beträffande funktionella psykoser, där mycket få uppfyller de stringenta kriterierna för schizofrenisjukdom. Man påpekar dock att dessa observationer måste bli föremål för fortsatta uppföljningar innan de kan betraktas som något annat än artefakter till följd av kriterierna i diagnosklassifikationssystemet. Man arbetade vidare under huvudförutsättningen, att många fall av allvarliga störningar fortfarande förblivit oupptäckta och krävde verksamhetens fortsatta ansträngningar för att nås. De sätt att få en uppfattning om i vilken grad man nått de behandlingsbehövande, som redovisas av Falloon och Fadden i detta stycke, är varken fullkomliga eller heltäckande. Men man har med de begränsade möjligheterna och begränsade resurser som stått till buds ändock formulerat en strategi för ständig förbättring och omsatt den i praktiken. Redan genom att ta dessa första steg fick man tillräcklig grund för flera förbättringsåtgärder.

9 Belysning av åtgärder för att säkerställa att de behövande nås av god behandling. Det antas vanligtvis att varje fall som nås av vården omedelbart får bästa behandling för sina problem. Detta antagande prövas sällan, ens vid välrenommerade enheter. I Buckingham ser man också detta som ett resultatområde. Man antar att god vård i sig är patientrekryterande och ett viktigt medel för att patienter skall vara motiverade att fortsätta behandlingskontakten. De behandlingsstrategier och behandlingsmoment som belyses här är alltså de som man i Buckingham har valt att särskilt bevaka som indikatorer på psykologisk tillgänglighet. Dessa är 1. Den initiala standardiserade bedömningen 2. Inledande teamgenomgång 3. Handledning 4. Uppföljande fallgenomgång 5. Flexibla arbetsformer, innehållsmässigt och beträffande plats och tid Standardiserad bedömning Varje terapeut, oavsett profession, genomförde en identiskt utformad bedömning av varje fall. Uppgifterna kodades systematiskt och infördes i en databas. Bedömningen omfattade information om varje patients sårbarhet, medicinska och sociala anamnes, liksom diagnos, grad av störning, funktionsnedsättning och handikapp, närståendes belastning, behandlingsmål och problem, handlingsplan och index på framsteg. Dessa rutiner beskrivs ur ett genomförandeperspektiv i de tidigare kapitlen. Övrig journalföring var minimal och endast för vederbörande terapeuts bruk. Kvaliten i data för uppföljande analys säkerställs genom att terapeuterna fick utbildning i hur dessa semistrukturerade skattningar skulle utföras. Terapeuternas motivation för detta säkras genom att det är samma uppgifter, som utgör basen för den vardagliga kliniska handledningen. Inledande fallgenomgång av det integrerade teamet Varje nytt konsultationsärende genomgicks av teamet vid veckomötet med allmänläkarna. Huvudsakliga fynd (biomedicinskt, psykologiskt och beträffande sociala faktorer) fokuserades och teamets preliminära handlingsplan diskuterades tills man kom fram till ett godkännande i hela arbetslaget. Dessförinnan hade detta förfarande godkänts av patienten och närstående. Om det trots den samlade kompetensen fanns osäkerhet, var det viktigt att efterfråga synpunkter från andra specialister redan i detta skede. Men det fanns också ärenden där man stod inför störningar som saknade specifikt, välgrundat angreppssätt. Man försökte tillämpa samma principer som vid vetenskapliga fallstudier för att utveckla behandlingsplaner och genomföra behandling. Varje behandlingsplan måste innehålla mått på för uppföljning av framstegen. De instrument som regelbundet användes för att underlätta uppföljningen var några få och enkla globalmått (se

10 Tabell 9.3). Skattning av aktuella problem (Target problem rating) beskrivs i kapitel 5. De tre övriga är enkla mått på patientens grundläggande störning, psykosociala funktionsförmåga samt närståendes belastning. Kort bakgrund till dessa ges nedan under rubriken Val av resultatsmått Tabell 9.3. Instrument för uppföljning av framsteg ================================================================== Target problem rating (Falloon, 1985) Svårighetsgrad på den grundläggande störningen: Clinical Global Impression (Guy, 1976) Funktionsstörning: Charing Cross Health Index (Rosser & Kind, 1978)/Disability Index (Rosser & Kind, 1980) Anhörigas belastning: Global Family Burden Scale (Falloon, 1985) ================================================================== Handledning av allmänläkarna I den integrerade vården fungerar klientens allmänläkare oftast som patientansvarig och som samordnare. Det gäller även efter det att den psykiatriska vården kopplats in. Beslutet av allmänläkarmottagningens chef att påta sig ansvaret för detta var naturligtvis avgörande. För att allmänläkarna skall kunna ha denna roll måste de ges optimal handledning. Detta krävde å andra sidan att terapeuterna i det psykiatriska teamet tog på sig att ge specifik rådgivning och att de försäkrade sig om att ingen försökte att genomföra någon del av behandlingen som de inte hade kompetens för att genomföra. Då en specifik bedömning eller behandlingsstrategi låg utanför huvudkontaktens kompetens var dessa ansvariga för att söka assistans. Den psykiatriske teammedlemmen utförde sin uppgift under sessioner tillsammans med den som hade huvudkontakten, som då kunde tränas till att så småningom utföra en del av eller hela åtgärden själv. För teamets egen del var en liknande ödmjuk inställning nödvändig, så att man vid behov kunde anlita specialisthjälp. Den grundprincip man tillämpat i Buckingham för att uppnå en god vård som attraherade patienterna var alltså att alltid försöka arbeta tillsammans för att underlätta utbildning. Varje medlem i teamet förväntades att delta i regelbunden ömsesidig handledning av varandra, oavsett erfarenhet eller ställning. Uppföljande fallgenomgångar Vid den inledande genomgången bestämdes inte bara hur behandlingen skulle ske utan man fastställde också datum för uppföljning. Vid genomgång av framstegen fokuserades på insamlade data över minskning av symtom, funktionsnedsättningar och handikapp, med hjälp av de standardiserade skattningarna (se Tabell 9.3). Man jämförde också med de av klienten formulerade målproblemen och målen (se kapitel 5)

11 Om en förväntad förbättring inte inträffat, analyserades detta i termer av hur effektiv bedömning och behandligsstragegier varit. Terapeutens ansträngningar uppmärksammades även om man nått begränsad framgång. Metoden med problemlösning användes alltså i detta perspektiv medvetet som ett medel för att vidareutveckla angreppssätt för att bemästra svårigheterna. Det var sålunda viktigt att det var metoderna som var i fokus för konstruktiv kritik, inte terapeuterna. Hur ofta genomgångar skedde berodde på de individuella ärendena, där en del fall som var föremål för intensiv vård genomgicks dagligen. Handläggningen av långtidsärenden i rehabiliteringsfas genomgicks var tredje månad. Vid dessa senare användes samma skattningar som vid genomgång vid den tidiga fasen av interventionen. Därutöver användes ytterligare standardiserade skattningar av social funktion, arbetsaktiviteter, omgivningsstress och uppgifter om alla insatser som gjorts. Genom dessa systematiska observationer och data kunde man uppdatera alla aktuella behov. Rehabiliteringsansträngningar fortsatte åtminstone tills varje tecken på symtom, funktionsstörning och handikapp varit kontinuerligt frånvarande i minst 2 år. Även då någon beslutade sig för att inte vilja delta i ytterligare aktiv rehabilitering, försökte man komma överens om att de skulle fortsätta att delta i monitoreringsprogrammet. Genom detta försäkrade man sig om att kontakten bibehölls och det var lättare att övergå till aktiv intervention vid försämring, eller då patienten fick intresse av att ytterligare minska någon kvarvarande störning och återinträda i aktivt rehabiliteringsprogram. Man ansåg att en paus i aktiv intervention kan användas på ett konstruktivt sätt, och att detta inte behövde leda till att patienten lämnade servicen. I vissa fall innebar sådana planer att monitoreringen primärt sköttes av allmänläkaren och närstående. Flexibla arbetsformer En ytterligare dimension av sättet att arbeta, som Falloon och Fadden framhåller som den kanske viktigaste genomgående och övergripande principen för att möjliggöra god vård för patienter och andra brukare, är flexibel handläggning. Det betyder en anpassning av behandlingsformen till varje situation så att patienter och andra känner stort mått av delaktighet. Man anstrände sig för att så långt som möjligt eliminera de psykologiska kontinuitetsbrott som kan inträffa vid övergångar i vårdkedjor. Det gjordes genom att en och samma person i största möjliga utsträckning ansvarade för alla psykiatriska insatser. Man påpekar att det inte finns något som säger att personalen inom integrerad behandling är mer flexibel än vad man är vid sjukhusbaserade kliniker. Snarare är det en arbetshypotes att en flexibel användning av resurserna är möjlig i Integrerad Psykiatri. Det var särskilt viktigt att kompetensutveckla personalen så att den kunde arbeta med både intensivbehandling och långtidshandläggning. Intensivvård skall kunna ges var som helst och när som helst. Den nödvändiga förutsättningen är att personal görs tillgänglig och att de har förmåga att klara rätt insats.

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad

Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Revisorerna i Region Skåne samt Revisorerna i Malmö och Helsingborgsstad Granskning av vård och omsorg om psykiskt störda missbrukare November 2004 Ramböll Management Kapellgränd 7 S-10265 Stockholm Sweden

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen

KBT. Kognitiv beteendeterapi. Beteendeterapeutiska. föreningen KBT Beteendeterapeutiska Kognitiv beteendeterapi föreningen 1Allmänt om KBT VAD ÄR BETEENDETERAPI OCH KOGNITIV TERAPI? Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Beteendeterapi (BT) är psykoterapier som grundar

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Utvärdering av mobilt hembesöksteam

Utvärdering av mobilt hembesöksteam Utvärdering av mobilt hembesöksteam Ulrika Pöder, Med Dr & Barbro Wadensten, Docent Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap 2013-08-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 5 INLEDNING

Läs mer

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter

Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder. En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder En sexårsuppföljning av tio försöksverksamheter Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen

Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Pilotprojektet Jämt sjukskriven ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen Slutrapport Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Arbete för alla? införande och resultat av Supported Employment i en svensk kommun.

Arbete för alla? införande och resultat av Supported Employment i en svensk kommun. Arbete för alla? införande och resultat av Supported Employment i en svensk kommun. En forskningsstudie om rehabilitering till arbete för personer med psykiskt funktionshinder. Urban Markström Ulla Nygren

Läs mer