= lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO=

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "= lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO="

Transkript

1 = lãëçêöëö~ê~åíá= bå=ä~öëí~çö~ç=ê íí=íáää=öçç=çãëçêö= OMMSJMUJOO= =

2 lãëçêöëö~ê~åíá=é =ëí~íäáö=åáî = Det är något kusligt med ett samhälle som ger kor rätt till utevistelse men inte ger våra äldre rätt till en promenad. Som ger hästar rätt till sällskap men lämnar tusental gamla som fångar i sina egna hem, oförmögna att ta sig ut och träffa andra människor. Folkpartiet har sedan 1998 arbetat lokalt för att införa omsorgsgarantier i kommunerna. Det innebär ett system där kommunen ger vissa löften om kvaliteten i verksamheten, och om löftena bryts ska den som drabbas få inbetalda omsorgsavgifter tillbaka. Tyvärr har vi arbetat i motvind. Att övergå till att tänka sig kommunala verksamheter som något medborgarna kan ställa krav på är tydligen mycket svårt. Sveriges kommuner har inte visat sig beredda att genomföra det perspektivskifte som ligger i att äldre människor ska få tydliga rättigheter. De vårdskandaler som avlöser varandra och den utmaning som ligger i att allt fler äldre behöver äldreomsorg gör också att vi inte längre tror att det är möjligt att arbeta med en omsorgsgaranti enbart på kommunal nivå. Det är rimligt att alla i Sverige vet att de har rätt till en dräglig kvalitet i äldreomsorgen den dagen de behöver den. Folkpartiet föreslår därför nu en lagstadgad omsorgsgaranti på statlig nivå. De grundläggande rättigheter som äldre ska kunna ställa krav på ska inte vara utelämnade till kommunalt godtycke. Lagstiftningen ska ses som en minimilagstiftning med tydliga krav på äldreomsorgens kvalitet. Det exakta innehållet i en omsorgsgaranti ska utredas efter ett maktskifte men exempel på tio punkter som ska ingå anges i den här rapporten. Det handlar om. 1. Rätt till ett värdigt vardagsliv, möjlighet att komma ut varje dag och duscha regelbundet 2. Rätt till en fast läkarkontakt rätt till en egen doktor 3. Rätt till god vård i livets slutskede 4. Rätt att bo tillsammans med sin livskamrat 5. Rätt till en väl fungerande hemtjänst 6. Rätt till en god och näringsriktig mat 7. Rätten att veta att fallskador utreds och förebyggs 8. Rätt att flytta även för dem som bor på äldreboenden 9. Rätt till ett eget rum 10. Rätt till avlastning för anhörigvårdare. För folkpartiet är det centralt att se till att vi skapar ett regelverk för äldreomsorgen som gör att vi kan veta att alla kan få en värdig äldreomsorg. I dag känner många en stor oro för att äldreomsorgen inte fungerar många är helt enkelt rädda för att bli gamla. En lagstadgad omsorgsgaranti är ett led i att lyfta äldreomsorgen. För att skapa en sådan behövs det även resurser och mot den bakgrunden vill folkpartiet anslå 2,7 miljarder kr i statliga öronmärkta medel till äldreomsorgen. Stockholm Erik Ullenhag Socialpolitisk talesman (fp)

3 _ÉÜçîÉí=~î=Éå=çãëçêÖëÖ~ê~åíá= De senaste åren har vi regelbundet kunnat läsa om vårdskandaler på äldreboenden runt om i landet. I Hjo låg i november i fjol en man som bodde på ett demensboende med brutet lårben, bruten arm och axeln i led i fem dagar utan att få vård. På ett äldreboende i Gislaved kände sig den medicinskt ansvariga sjuksköterskan sig tvungen att göra en Lex Sarah-anmälan efter att personalen struntat i sjuksköteskans ordinationer. I Pajala frös tidigt i våras en dement man ihjäl i en snödriva utanför sin bostad samma kväll som han lämnat vårdcentralen med löfte till de anhöriga om att det skulle finnas en fungerande kommunal omsorg. Förra året föll en 82-årig man på ett äldreboende i Falkenberg tjugo gånger och bröt till slut lårbenshalsen. Nyligen satt en 81-årig dam ett halvt dygn övergiven på toaletten på ett äldreboende i Malmö. Samma sak drabbade en 95-årig kvinna på ett äldreboende i Landskrona hon glömdes bort en natt på en toalett på äldreboende och avled några dagar senare. Tyvärr kan listan över vårdskandaler göras längre. Sanningen är att svensk äldreomsorg inte håller den kvalitet som vi som medborgare kan kräva i ett land där vi betalar världens högsta skatter. En av huvudutmaningarna för en ny regering är att hitta vägar för att lyfta äldreomsorgen. Bristerna i dagens äldreomsorg är egentligen skäl nog. Men när man väger in hur ökningen av antalet äldre kommer att göra behoven mångdubbelt större inom ett par årtionden, blir det ännu viktigare att se till att vi börjar från ett bra utgångsläge. Och det gör vi inte som det ser ut nu. Det märker också människor och det är bakgrunden till att många känner en oro, ibland till och med en rädsla, för att bli gamla. Folkpartiets budskap är tydligt i vårt Sverige ska Du våga bli gammal. Tidigare har folkpartiet pläderat för en omsorgsgaranti på kommunal nivå. Men problemen i äldreomsorgen är nu så stora att vi behöver skapa en lagstadgad omsorgsgaranti på statlig nivå. Garantin ska innehålla vissa minirättigheter för äldre människor. Och om en kommun inte uppfyller de rättigheterna ska inbetalda avgifter återbetalas. Det exakta innehållet i en lagstadgad omsorgsgaranti behöver utredas närmare efter ett regeringsskifte men tio rättigheter som ska ingå anges i denna rapport. NK=o íí=íáää=éíí=î êçáöí=î~êç~öëäáî= Alldeles för många äldre människor nekas i dag ett värdigt vardagsliv, exempelvis i form av att komma ut och duscha regelbundet. Den ensamhet och isolering som många äldre upplever gör att livet för vissa inte känns som människovärdigt. Ett rimligt krav är att alla som får hemtjänst eller bor på ett äldreboende ska ha möjlighet att komma ut i friska luften varje dag. Den som bor på ett äldreboende ska också ges möjlighet att duscha varje dag. OK=o íí=íáää=éå=ñ~ëí=ä â~êâçåí~âí=ó=ê íí=íáää=éå=éöéå=ççâíçê= En husläkarlag ska införas som innebär att alla ska få en egen doktor en fast läkarkontakt. Detta är särskilt viktigt för äldre, multisjuka människor varför kravet på rätten till en egen doktor särskilt ska tas upp i omsorgsgarantin. Enligt en omfattande undersökning, Källa-projektet, som redovisas av Socialstyrelsen hade de äldre på boendena i snitt 10 läkemedel. Enligt Lars G Nilsson på Nepi, Nätverket för Läkemedelsepidemiologi, bör man normalt inte använda mer än fem läkemedel åt gången, effekterna av hur läkemedlen påverkar varandra blir helt oöverskådliga annars. Ju fler läkare som varit inblandade i förskrivningen desto fler läkemedel fick den äldre. Och ju fler förskrivande läkare, desto fler kvalitetsbrister, till exempel läkemedel som är olämpliga för äldre, kombinationer av läkemedel som kan vara skadliga och lugnande medel till äldre som inte hade några psykiska problem.

4 Omkring varannan åldring uppskattas vara felmedicinerad på något sätt. Många får mediciner som ger yrsel och ökar risken för fall, trots att fallolyckor är en vanlig dödsorsak. Det är vanligt att äldre som ses som stökiga får lugnande medel eller sömnmedel. Det verkar ske i stor utsträckning för personalens skull. En fast läkarkontakt för alla äldre kommer bl.a. att kunna medverka till att komma tillrätta med den felmedicinering som i dag skapar ett mycket stort lidande. Den fasta läkarkontakten skapar också en trygghet för den enskilde och det finns någon som tar helhetsansvaret för den enskildes vårdbehov. PK=o íí=íáää=öçç=î êç=á=äáîéíë=ëäìíëâéçé= Ingen människa ska behöva dö ensam och alla ska ha rätt till en god vård i livets slutskede. För många människor som känner en oro för döden finns det en rädsla för att dö i ensamhet och i stora smärtor. Rätten till ett värdigt slut; till att ha någon bredvid sig när man dör och till att få adekvat smärtlindring är ett viktigt inslag i omsorgsgarantin. QK=o íí=íáää=~íí=äç=íáääë~ãã~åë=ãéç=ëáå=äáîëâ~ãê~í= Det finns tyvärr rader av exempel på hur människor som levt tillsammans hela sitt liv nekas att fortsätta bo tillsammans när de behöver komma in på ett äldreboende. Inga par ska behöva splittras mot sin vilja och därför ska det införas en parboendegaranti i den lagstadgade omsorgsgarantin. RK=o íí=íáää=éå=î ä=ñìåöéê~åçé=üéãíà åëí= Flera kommuner utreder inte längre äldres behov av sociala insatser. Detta trots ett tillägg som gjordes i Socialtjänstlagen i januari 2002: Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Det finns en utbredd anhörigprövning av omsorgsbehovet. Det vill säga om de gamla har anhöriga i närheten som kan hjälpa dem så får de ingen hjälp av kommunen. Oftast innebär det att make/maka får rycka in, om inte det går brukar det vara något barn (oftast en dotter) eller svärdotter. Vad gäller städning och liknande så är det tillåtet för kommunen att göra så här om det är en make/maka som kan hjälpa till. Däremot får de inte förutsätta att dotter eller svärdotter ska göra något. De som drabbas är ofta kvinnor som är mitt uppe i yrkeslivet, och kanske fortfarande själva har barn hemma att ta ansvar för. Dessutom gäller anhörigprövningen inte bara städning. Man kan jämföra situationen med Danmark: bland gifta äldre med så stora rörelsebesvär att de inte kunde förflytta sig utomhus utan hjälp fick 85 procent hemhjälp jämfört med 35 procent i Sverige. Av dem som får hjälp av kommunen är 70 procent kvinnor, 30 procent män, eftersom männen ofta får hjälp av sina fruar. Kvinnor lever längre och är ofta lite yngre än sina män. De senaste 15 åren har andelen äldre som får hjälp av hemtjänsten minskat. Bland lågutbildade äldre har detta delvis kompenserats genom att de anhöriga fått ta mer ansvar, bland högutbildade genom att man tar in mer privat finansierad hjälp. Det finns också rapporter om att äldre med god ekonomi nekats hjälp och blivit hänvisade till privata företag.

5 För att se till att skapa en miniminivå på den hemtjänst som erbjuds och därmed höja kvalitén ska en del i omsorgsgarantin vara en väl fungerande hemtjänst. SK=o íí=íáää=éå=öçç=çåü=å êáåöëêáâíáö=ã~í= Socialstyrelsen har visat i en rad undersökningar att undernäring är vanligt bland äldre. På sjukhemmen är så många som sju av tio undernärda, på gruppboenden för dementa fyra av tio. Delvis är det en följd av minskad aptit, försämrat smaksinne, svårigheter att tugga och så vidare. Men problemen kan minskas om det finns tillräckligt med personal på boendena som kan ta sig tid att sitta ner och hjälpa de äldre med maten. Personalen måste också få lära sig om hur äldres näringsbehov påverkas av sjukdomar och läkemedel. I en undersökning i Umeå var var femte åldring över 85 så svårt undernärd att det kunde väntas leda till döden, 60 procent fick för lite eller fel näring. TK=o ííéå=~íí=îéí~=~íí=ñ~ääëâ~ççê=ìíêéçë=çåü=ñ êéäóööë= Mellan och personer dör varje år på grund av fallolyckor. Det kan man jämföra med cirka 500 döda i trafiken. Men det finns ingen nollvision för fallolyckor. Fall är den vanligaste dödsolyckan i Sverige. Olyckorna kostar samhället ungefär fem miljarder om året i vård- och omsorgskostnader och uteblivna inkomster. En enda höftledsfraktur kostar samhället en kvarts miljon kronor. Fallolyckor går i hög grad att förebygga. Man kan identifiera äldre med hög risk att falla och gå igenom deras bostad eller boende för att leta efter risker (lösa mattor, höga trösklar och så vidare). Det finns mattunderlägg, halkskydd till badkaret, broddar, bättre skor och höftskydd. Vissa läkemedel kan ge yrsel som biverkning men ges tyvärr ofta till äldre ändå, fastän det finns alternativ. Fysiska aktiviteter kan förbättra balans och koordination. Ett fall som ger höftleds- eller lårbensbrott kan ofta leda till döden för en sjuk åldring. Om de inte får hjälp med operation och rehabilitering snabbt kan det leda till liggsår, lunginflammation och blodproppar. Det är känt sedan många år tillbaka att landstingen och kommunerna har stora brister i samverkan vad gäller rehabilitering. När patienten väl skrivits ut från sjukhuset kan det dröja länge innan rehabiliteringen sätts in. Samtidigt vet vi att insatser de första dagarna är oerhört viktiga för att få patienten på benen igen. Det här gäller inte bara alla de åldringar som blir liggande efter fallolyckor, utan också de som drabbas av till exempel hjärnblödning. Rätten till att fallolyckor utreds och förebyggs är ett naturligt inslag i en lagstadgad omsorgsgaranti. De mänskliga och ekonomiska vinsterna av att förebygga fallskador är enorma. UK=o íí=~íí=ñäóíí~= îéå=ñ ê=çéã=ëçã=äçê=é = äçêéäçéåçéå= Självklart bör även den som fått en äldreboendeplats ha samma rätt som andra att flytta. Tyvärr finns det flera exempel på hur människor som till slut beviljas en plats på ett särskilt boende får en plats på ett boende långt ifrån det område där hon eller han vill bo. I omsorgsgarantin ska ingå en rätt att flytta även för den som bor på ett äldreboende. VK=o íí=íáää=éíí=éöéí=êìã= Tjugo år efter att Bengt Westerberg och Folkpartiet drev frågan om rätt till eget rum är det fortfarande äldre som mot sin vilja tvingas dela rum med andra det handlar om drygt människor som i oktober 2005 delade rum med någon som inte är anhörig. Självklart ska en äldre människa kunna stänga dörren om sig och vara i fred. En del i omsorgsgarantin ska därför vara rätten till ett eget rum.

6 NMK=o íí=íáää=~îä~ëíåáåö=ñ ê=~åü êáöî êç~êé= Anhöriga utför i dag en majoritet av äldreomsorgen. Det är naturligt att människor själva vill hjälpa sina nära och kära. Men samtidigt måste det offentliga ge stöd till de människor som ofta går på knäna när de tar hand om en sjuk anhörig. I dag saknas det en skyldighet för kommunerna att ge avlastning till anhöriga. En del i omsorgsgarantin ska vara en skyldighet för kommunerna att ge ett sådant individuellt anpassat stöd. Stödet kan variera och handla om avlösning, dagverksamhet eller möjlighet att resa bort med sin sjuke anhöriga. En väg för att ge stödet kan vara i form av en anhörigpeng så att anhöriga själva kan välja vilket stöd de ska ha.

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag

Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Förebyggande Hembesök i Lunds Kommun 2009-2010 Genomförande av hälsosamtal hos 80-åringar inom ramen för stimulansbidrag Slutrapport Elisabeth Bennet, Arbetsterapeut Cecilia Larsson Glowacki, Biståndshandläggare

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008

Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Förebyggande hembesök i Tomelilla kommun 2008 Sätt på kaffet! så tar jag med fikabröd. Rapport Tomelilla december 2008 Christel Nilsson Tel: 0417 181 28 Mobil 0709-958 128 HUchristel.nilsson@tomelillaU

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt

Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kvarboende eller flyttning på äldre dagar en kunskapsöversikt Kristina Larsson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2006:9 ISSN 1401-5129 Förord Den så kallade kvarboendeprincipen, det vill

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

www.lio.se 65 år och äldre

www.lio.se 65 år och äldre www.lio.se 65 år och äldre Folkhälsovetenskapligt centrum Landstinget i Östergötland Landstingshuset, S:t Larsgatan 49 B, 581 91 Linköping www.lio.se/fhvc Grafisk form och layout: ZON Reklambyrå Tryck:

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer