Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012"

Transkript

1 Strategirapport för Västbanken och Gaza september 2011 september 2012 SAMMANFATTNING Sveriges utvecklingssamarbete med Västbanken Gaza följer den gällande, förlängda, samarbetsstrategin. De sammanlagda resultaten under sektormålen har under perioden, trots den avstannade fredsprocessen, bidragit till strategins mål om att främja fredsbyggande och fredsprocessen samt ett demokratiskt palestinskt statsbyggande. Inom sektorn främja fredsprocessen och fredsbyggande har den stagnerande fredsprocessen och den uteblivna försoningen mellan Fatah och Hamas dock begränsat resultaten. Dock visar Sidas portföljanalys att stödet till ett demokratiskt palestinskt statsbyggande varit grundläggande för en framtida fredsprocess och bidragit till ökad palestinsk förhandlingskapacitet. Inom främjandet av ett demokratiskt palestinskt statsbyggande görs framsteg inom reformarbetet mellan justitieministeriet och de centrala rättsinstitutionerna men flera utmaningar kvarstår. För tillfället kan vi enbart stödja grundläggande samhällsservice i Gaza (samt hälsa och utbildning via UNRWA). Ockupationen utgör alltjämt huvudproblemet, och är det största hindret för ett palestinskt statsbyggande då det s.k. område C (62 % av Västbanken) inte kontrolleras av den palestinska myndigheten (PA), men måste dock omfattas i en kommande tvåstatslösning. Situationen för mänskliga rättigheter är alltjämt svår, kränkningar begås av Israel, PA och den de facto Hamas ledda regeringen i Gaza. Denna negativa utveckling påverkar inte minst kvinnors situation. Arbetet inom infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad följer väl sektormålet trots förseningar och fördyrningar i genomförandet främst p.g.a. svårigheter att föra in material till Gaza. Målet att förbättra samhällsservice inom vatten och sanitet är fortsatt relevant och behoven är stora. Sverige har även ett fortsatt stöd till palestinska miljömyndigheten som nyligen uppgraderats till ministerium och kommer att ha fortsatta behov av institutionellt stöd. Sverige har (som ordförande) i sektorarbetsgruppen för miljö haft möjlighet att påverkar områdets profil och lyfta viktiga policyfrågor. Sektormålet för privatsektor och utveckling av internationell handel är en mycket aktuell och angelägen fråga, inte minst i ljuset av den nuvarande ekonomiska krisen som är strukturell. En hållbar ekonomisk utveckling kan endast ske genom en starkare privatsektorutveckling. Dock påverkas sektormålet allmänt av den pågående konflikten som gör att varor och personer inte fritt kan röra sig mellan eller inom Västbanken, östra 1

2 Jerusalem och Gaza. Sidas bedömning är att sektorn, trots svårigheterna, är högst relevant och bör kunna utvecklas. Fortsättningsvis kommer arbetet framförallt att koncentreras till insatser inom område C, östra Jerusalem och Gaza (trots risken för förseningar och demoleringar av projekt) med ett tydligt fokus på kvinnliga företagare. Dialogen som Sverige har fört med den palestinska myndigheten för att förstärka resultaten inom de olika sektorerna har inkluderat; mänskliga rättigheter, kvinnors aktiva del i det ekonomiska och politiska livet samt att motverka uppdelningen av de palestinska områdena. Dialogen har även förts i EU-gruppen med gemensamma rapporter och initiativ inom bl.a. område C (som Sverige har varit särskilt drivande inom). Anti-korruption diskuteras löpande med samarbetsparterna och en nationell plan och lagrum har tagits fram av den palestinska myndigheten och kommer att följas upp. De största riskerna för att genomföra strategin och möjligheten att uppnå strategimålen är fortfarande det låsta politiska läget samt den akuta ekonomiska krisen. De politiska riskerna och konflikten genomsyrar det mesta av Sidas arbete och är svåra att påverka även om den dialog som nämns ovan i de olika sektorerna gör att biståndsinsatserna trots den svåra miljön kan genomföras. Under hösten har PA s finansiella kris förvärrats med ett flertal demonstrationer som en direkt följd. En svår ekonomisk situation parad med politisk stagnation och frustration (låst fredsprocess samt uteblivna allmänna val på de palestinska områdena) är några av faktorerna till de våldsamma reaktionerna. Kortsiktigt kan ytterligare externa bidrag hjälpa i kombination med PA s fortsatta interna reformer inom den statliga förvaltningen, men på längre sikt behövs en ekonomisk utveckling med nya investeringar och tillgång till regionala/internationella marknader för att hitta en hållbar lösning på de strukturella ekonomiska problemen. Om inte konstruktiva förhandlingar mellan parterna inleds inom överskådlig tid finns en uppenbar risk, p.g.a. utvecklingen på marken, att möjligheten till en tvåstatslösning försvinner. Vi kan således notera att sektormål kan uppnås och även vidareutvecklas, med viss risk och höga kostnader. De övergripande politiska målsättningarna för samarbetsstrategin, en fredsöverenskommelse som ska skapa en fredlig, självständig och demokratisk palestinsk stat, är i dagsläget möjligen mer svåruppnåeliga än tidigare. Inför verksamhetsplanen 2013 och arbetet med ny resultatstrategi bör följande särskilt beaktas: Framtida stöd till dialogprojekt som främjar kontakten mellan parterna; israeler och palestinier samt den intrapalestinska dialogen, inom ramen för samarbetsstrategins målsättningar, bör kunna genomföras. Hanteringen av framtida dialogprojekt bör dock noga övervägas i ljuset av generalkonsulatets begränsade handläggningskapacitet, en särskild mekanism för hantering av dialogprojekt bör övervägas. Den akut försämrade vatten- och miljösituationen kommer troligen att kräva åtgärder med både kort- och långsiktigt perspektiv. Sida har beredskap för att flexibelt möta eventuell ökad efterfrågan inom ramen för existerande program och fonder. 2

3 PA:s ekonomiska kris utgör ett direkt hot mot de palestinska statsinstitutionerna vilka ju utgör förutsättningen för en framtida palestinsk stat. Åtgärder bör därför fortsatt genomföras inom den privata sektorn för att på sikt främja en hållbar ekonomisk utveckling och minska biståndsberoendet. För att möta kommande akuta behov finns en beredskap att ge eventuellt ökat direkt finansiellt stöd till PA, i första hand genom PEGASE. 1. INLEDNING Utvecklingssamarbetet styrs av strategin för Västbanken och Gaza juli 2008 december 2011 som därefter förlängts tillsvidare. De övergripande målen för det svenska utvecklingssamarbetet med Västbanken och Gaza är att främja fredsbyggande och fredsprocessen samt att främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande. Samarbetet är inriktat på följande områden; a) fredsprocessen och fredsbyggande, b) demokratiskt statsbyggande, c) infrastruktur och samhällsbyggnad samt d) privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel. Dessutom ges ett direkt finansiellt svenskt stöd (via EUmekanismen PEGASE) i enlighet med landets nationella plan. 2. EKONOMISKT UTFALL Allokeringen för implementeringen av strategin för Västbanken och Gaza för 2012 uppgår till 200 MSEK. Den nuvarande strategin har förlängts tills vidare, med troligt slutdatum Till och med den 30 september 2012 har totalt 153,3 MSEK utbetalats. Detta motsvarar 76 % av anslaget för Bemyndiganderam är 300 MSEK, varav 194 MSEK är intecknat i. Hänsyn taget till återbetalningar. Allokering 2012 (MSEK) Utfall Prognos ii 1 jan-30 sep jan-dec (MSEK) (MSEK) Främja fredsprocessen och fredsbyggande iii 8,4 15 Främja ett demokratiskt palestinskt 84,1 110 statsbyggande Infrastruktur och samhällsbyggnad 60,1 62,6 Privatsektorutveckling och utveckling av -0,2 iv 9,8 internationell handel Övrigt 0,9 1,6 Totalt ,3 199 Prognosen för ett fullt utnyttjande av delegerade medel 2012 bedöms som god. Det finns en beredskap att hantera mindre justeringar mellan insatser inom fördelad ram skulle behov uppstå. 3

4 3. RESULTAT 3.1 Sektor 1: Främja fredsprocessen och fredsbyggande Antal avtalade insatser: 4 Under perioden januari september 2012 har 1 insats slutförts medan inga nya avtal om insatser har undertecknats Bedömning av strategins sektormål för Främja fredsprocessen och fredsbyggande Sektormål: En förstärkt palestinsk förhandlingskapacitet; stärkta freds- och försoningsprocesser baserade på folkrätten; ökat förtroende och samarbetstillfällen mellan israeler och palestinier och ökat deltagande bland kvinnor i fredsprocessen. Som tidigare år är den stagnerade fredsprocessen den huvudsakliga anledningen till de begränsade resultaten inom sektorn. Förutsättningar för en förhandlad tvåstatslösning minskar snarare än ökar. Försoningsavtalet mellan Fatah och Hamas från våren 2011 har inte implementerats och försoningsprocessen står för närvarande stilla. Strategimålet ökat förtroende och samarbete mellan israeler och palestinier försvåras av de israeliska restriktionerna för rörelsefrihet. Målet ökat deltagande och inflytande för kvinnor i fredsprocessen hindras inte bara av den avstannade fredsprocessen, men också av kvinnors generellt försämrade rättighetssituation. Trots detta visar Sidas portföljanalys av landprogrammet att det totala stödet täcker in de viktigaste delarna av fred och säkerhetspolicyn. Detta sker till stor del genom stödet till det demokratiska palestinska statsbyggandet som är grundläggande för en framtida fredsprocess v. Vad gäller fredsbyggande insatserna per se så bedömer Sida att de har bidragit till palestinsk kapacitetsutveckling och möten mellan israeler och palestinier vi. Insatserna uppfyller del av sektormålen men själva fredsprocessen ligger utanför insatsernas kontroll. Som noterats i 2011 års uppföljning är risken med för högt uppsatta sektormål att resultat blir svåra att uppnå och mäta. Oavsett den politiska utvecklingen och oavsett vad som sker i fredsprocessen och möjligheten till en tvåstatslösning så kommer insatserna att behövas för att främja dialogen mellan de olika parterna Resultat på insatsnivå Insats 1: Stöd till Negotiations Affairs Department/Negotiations Support Unit (NAD/NSU) Insatsens huvudsakliga mål: Att stärka den palestinska förhandlingsenhetens kapacitet att förbereda och genomföra fredsförhandlingar med Israel för att uppnå en hållbar, rättvis och bestående tvåstatslösning. 4

5 Avtalat belopp (MSEK) 15 MSEK Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 2,2 MSEK NAD Projekt 19 Resultatredovisning: Interna referensguider för förhandlingsteamet kommande arbete har uppdaterats inom följande portföljer: flyktingar, vatten, miljö, Jerusalem, gränser, bosättare, säkerhet, kompensation, ekonomi, fångar, stat-till-stat och rättsadministration. Kvinnors specifika situation och behov har tagits i beaktande vid utarbetandet. NAD/NSU spelade också en central roll i att förbereda den palestinska inlagan till FN om statusfrågan. De gjorde nödvändiga rättsliga efterforskningar, analyser och datainsamling och gav råd till PA s ledarskap inför och vid internationella relaterade möten. Faktablad med Frequently asked Questions har uppdaterats inom 11 olika områden. Bland annat om Jerusalem, Jordandalen, vilka länder som erkänt den Palestina staten, religionsfrihet och bosättningar. Femton Op-Eds har publicerats i spanska och engelska tidningar. Ett flertal informationsbroschyrer och annat läsmaterial har också tagits fram och spridits till PA, internationell media, civila samhället, EU- och US-delegationer och dess parlamentariker, studentgrupper etc. Ansträngningar har gjorts att nå ut till kvinnor, bl.a. genom speciella pressbriefingar med bara kvinnliga journalister. Under palestinskt ägarskap har NAD/NSU lyckts reducera driftskostnaderna med 40 %. Två nya policyrådgivare har rekryterats och samarbete med linjeministerierna har därmed stärkts. NAD-kontoret i Jerusalem har återöppnats och mer fokus skall ges till Jerusalem. I SCR 1325 s anda har NAD sökt uppnå en bättre könsfördelning inom sina egna strukturer. Aktiv rekrytering av kvinnor kommer att fortsätta för att nå detta mål. Sidas bedömning är att projektet har uppfyllt sina mål för perioden trots att fredsförhandlingarna är frusna. NAD har hörsammat behovet av tydligare palestinskt ägarskap. PA/PLO har under rapporteringsperioden bidragit med 2% av budgeten och samordningen med PA/PLOs ledarskap har stärkts. Försök har även gjort att stärka kvinnors deltagande. Möjligheterna till ett på sikt ytterligare ökat palestinskt finansieringsansvar bör diskuteras med de övriga fem givarländerna. Det största hotet mot projektet är alltjämt det politiska läget, dvs relationen mellan PA/PLO och Israel, dock något som är utanför Sidas möjlighet att påverka. 5

6 Insats 2: Palestine International Business Forum (PIBF) Insatsens huvudsakliga mål under perioden : Privata sektorns ansträngningar medför uthållig ekonomisk tillväxt vilket utgör grunden för politisk och social stabilitet i Mellanöstern. Därefter har en sju månaders förlängning beslutats med målet att få en ny organisation på plats samt en handlingsplan för att komma tillrätta med tidigare svagheter i projektupplägget. Avtalat belopp (MSEK) 30, Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 25,4 NIR avtalspart Projekt 100 Resultatredovisning vii : I 2011-års strategirapport rapporterades de resultat som PIBF uppnått under , dvs fram till aktivitetsperiodens slut. Som då rapporterades har PIBF varit ett unikt dialogforum mellan palestinier och israeler om än inte helt okontroversiellt och svårt att mäta effekterna av. Brister har funnit i konfliktkänslighet, integrering av ett jämställdhetsperspektiv samt i presentationen av tydliga, mätbara resultat. För att komma till rätta med dessa svagheter gjordes en sju månaders förlängning för att revitalisera PIBF, förbättra projektupplägget och förbereda för nästa fas. Slutsatserna av förlängningen är att PIBF s vision av att stötta dels den palestinska privata sektorn dels en internationalisering av det palestinska näringslivet kvarstår men att aktiviteterna måste genomgå en grundlig konflikt- och jämställdhetsanalys med en tydlig åtgärdsplan, ett starkare ägarskap från palestinsk sida och tydliga, konkreta resultat av planerade aktiviteter. Dessutom förslås några strukturella förändringar; i) att den medlemsbaserade organisationen, som skapat problem i valet av medlemmar samt inte visat på vidden av det palestinska näringslivet, ska bytas ut mot ett affärsnätverk för att kunna verka mer flexibelt och öppna upp för nya aktörer, ii) att PIBF s tidigare styrelse som inte haft ett tydligt mandat och begränsat styrelsemedlemmarnas möjlighet att delta i verksamhetsnära aktiviteter tagit fram en ny organisationsstruktur med en styrkommitté med deltagare från Sverige, Israel och Palestina med relevant bakgrund för projektet (dvs även representanter för småföretag, ekonomiskt svagare aktörer samt kvinnliga företagare). NIR kommer att axla ett större ansvar för PIBF i den nya organisationen. PIBF har i sitt fortsatta arbete även utvecklat en gender policy med en tydlig genderfokusering av resultat samt i all dialog med parter. Även ett förhållningssätt till miljö och klimat har tagits fram både när det gäller det interna arbetet som med de samarbetsparter som arbetet ska riktas 6

7 mot. Målsättningen är att öka medvetandet när det gäller hållbart nyttjande av naturresurser. Inom både jordbrukssektorn och turism finns mycket att göra för att miljösäkra produkter och service. Eftersom Sida bedömer insatsen som fortsatt relevant för den svenska strategin och att en uthållig ekonomisk tillväxt är en viktig faktor för politisk och social stabilitet och därmed öka möjligheten till en fredlig utveckling, kommer PIBF s nyligen inkomna ansökan om en fortsättning att beredas under hösten för en möjlig fortsättning. Sida kommer vid en eventuell ny insats att på plats löpande följa upp de brister som tidigare funnits och att konkreta resultat uppnås. Insats 3: Diplomatic Mission Support Fund Insatsens huvudsakliga mål: att stödja upprätthållandet av en Palestinsk representation i Sverige Avtalat belopp (MSEK) 5, Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 5,8 Office of the president of the Palestine Liberation Organisation, PLO Core support to organisation 100 Resultatredovisning: Rapporten för 2011 visar att insatsen genom finansiellt stöd har möjliggjort målet att upprätthålla en Palestinsk representation i Sverige under rapporteringsperioden. Stödet har uteslutande gått till administrativa omkostnader som finansiering av lokalhyra och residens, lönekostnader för lokalanställd personal viii och löpande utgifter såsom el, telefon och transportkostnader samt kontorsmateriel och utrustning. Stödet har även innefattat finansiering av en årlig mottagning på den palestinska delegationen i Stockholm ix. En effekt av stödet är att PLO kan ha diplomatiska kontakter med Sverige och andra länder även i Stockholm, vilket bedöms som en viktig om än liten komponent i fredsprocessen. Eftersom konflikten har starka internationella kopplingar så ökar betydelsen av en stark palestinsk utlandsmyndighet. Den palestinska representationens status uppgraderats av den svenska regeringen under rapporteringsperioden. Den tidigare palestinska representanten har uppgraderats till ambassadör. Detta som ett led i att uppgradera representationen till ambassad i en framtida fredsöverenskommelse. Sidas bedömning är att stödet i nuläget är nödvändigt men PA bör uppmuntras att på sikt ta ett fullt eget finansiellt ansvar. 7

8 3.2 Sektor 2: Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande Antal avtalade insatser: 13 Under perioden januari september 2012 har 1 insats slutförts medan 3 nya avtal om insatser har undertecknats Bedömning av strategins sektormål för Främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande Sektormål: ett väl fungerande palestinskt rättsväsende; ökad respekt för de mänskliga rättigheterna; och en effektiv och demokratisk förvaltning på lokal och central nivå. Institutionella reformer pågår och samarbetet mellan justitieministeriet och de centrala rättsinstitutionerna förbättrats successivt. Men betydande utmaningar och risker kvarstår, som kapacitetsbrist hos samtliga institutioner, men också det faktum att det palestinska parlamentet, Palestinian Legislative Council, PLC, fortfarande inte sammanträder och alltså inte utövar översyn över systemet. Trots det intra-palestinska försoningsavtalet är den av palestinska myndigheten, PA, kontrollerade Västbanken och den Hamas-styrda Gazaremsan uppdelat. Det gör att framstegen inom demokratisk statsbyggande endast gäller de av PA kontrollerade delarna av Västbanken. Det gör att skillnaderna regionalt mellan både vad gäller kapacitet och system ökar, vilket är ett allvarligt hinder för utveckling. Ytterligare ett hinder för ett palestinskt statsbyggande är förstås ockupationen och den israeliska kontrollen över område C, Vidare uppvisar MR-situationen stora brister, rättssäkerheten är svag och kränkningar begås av både Israel och den Palestinska myndigheten och de facto regeringen i Gaza. Ett rättsväsende baserat på sharia har i praktiken etablerats i Gaza, även om dessa lagar tillämpas selektivt x. Denna utveckling påverkar MR situationen negativt och i synnerhet kvinnors situation. Sidas bedömning är att de svenska insatserna har bidragit till framsteg inom den palestinska rättssektorn. Sida arbetar även i program med palestinska och israeliska organisationer för att bevaka palestiniernas rättigheter i de ockuperade områdena xi. I område C där palestinska myndigheten inte kan verka fullt ut, är detta stöd synnerligen nödvändigt. Givet den negativa utvecklingen har arbetet med mänskliga rättigheter svårare att nå sektormålen. Men det har varit betydelsefullt för dokumentation av MR-övergrepp, påverkansarbete och utbildning. Inte minst för att främja kvinnors rättigheter, funktionshindrades rättigheter och rätten till hälsa. Organisationernas arbete har också en särskilt viktig roll i Gaza eftersom Sverige på grund av EU:s s.k. Non-Contact-Policy inte kan ha samarbete med Hamas. Förutom nedanstående insatser bör även nämnas stödet genom Kvinna till kvinna som aktivt deltagit i den nationella strategin som tagits fram för att minska våld mot kvinnor Ktk har även varit aktiva inom SR 1325 för kvinnligt deltagande i försoningsarbetet mellan Fatah och Hamas och för ökat kvinnligt deltagande i det politiska livet. 8

9 Sidas bedömning är att sektorportföljen är relevant i förhållande till strategimålen och till vad andra givare gör i sektorn. En överhängande risk är dock den oförutsägbara politiska utvecklingen som kräver ständig och nära uppföljning av insatserna vilket också görs löpande med både lokala och internationella parter. Det svenska stödet är tänkt att nå ut till hela det palestinska området, inklusive område C, östra Jerusalem och Gaza Resultat på insatsnivå Insats 1: Stöd till Palestinian Medical Relief Services (PMRS) and Gaza Community Mental Health Program (GCMHP ) genom Palestinagrupperna, Sverige. Insatsens huvudsakliga mål: Att ge stöd till primärvårdsinsatser (PMRS) och mentalvårdstjänster (GCMHP) på Västbanken och i Gaza samt genom GCMHP bidra till att arbeta med ett icke-vålds miljö för barn, främja mänskliga rättigheter, minska våld mot kvinnor och bli ett kunskapsbaserat centrum. Att för PMRS säkerställa tillgång för primärvårdstjänster för alla palestinier till en låg kostnad oavsett socioekonomisk bakgrund, ålder, kön, ras eller religion. Avtalat belopp (MSEK) Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 79, Resultatredovisning: 78,8 Palestinagrupperna, PGS Projekt 100 GCMHP har fortsatt arbetet med att integrera mental hälsovård i skolor. Programmet som syftar till att minska nivån av våld i skolan har bland annat har det lett till en betydande minskning av studenters hyperaktivitet och emotionella problem. GCMHP har nu helt etablerat samarbetet med undervisningsministeriet. Det innebär att organisationen nu arbetar integrerat med ministeriet med utbildning av lärare och tjänstemän i mental hälsovård. Dubbelt så många vuxna kvinnor som män har fått tillgång till PMRS 22 vårdcentraler i hela det palestinska området under verksamhetsåret. Det är ett viktigt resultat framförallt eftersom det når kvinnor i utsatta områden som landsbygd och område C. Insatsen ligger på gränsen till vad som skulle kallas ett hälsostöd, men motiveras i portföljen dels i perspektivet rätten till hälsa, men också av den prekära situation som råder i Västbanken och Gaza vad gäller tillgång till hälso- och sjukvård. Sidas bedömning är att båda organisationerna har lyckats genomföra sina aktiviteter trots stora hinder inte minst i Gaza, med brist på bränsle, elavbrott, Israels belägring samt politisk instabilitet längs Gazas gränser under bl.a. den egyptiska revolutionen. 9

10 Rekommendationerna från utvärderingen för båda organisationerna har lett fram till konkreta förändringar i organisationernas styrning och strategiarbete. På basis av den senaste utvärderingen har Sida också beslutat, i samråd med organisationerna, att ge ett bilateralt stöd till organisationerna och därmed ge Palestinagrupperna en något annan roll där deras tekniska kunskaper bättre kommer till sin rätt i kombination med att öka det lokala ägarskapet hos organisationerna. Sida kommer att fortsätta att ha dialog med båda organisationerna i frågor som rör rättighetsperspektiv, strategier, jämställdhet, ekonomisk hållbarhet, resultat, riskhantering, samt övergång från projekt till programansats. Insats 2: Direktstöd till palestinska myndigheten för offentliganställdas löner och pensioner genom EU-mekanismen PEGASE Insatsens huvudsakliga mål: att bistå den palestinska myndigheten att (i) fullgöra sina finansiella skyldigheter gentemot offentliganställda och pensionärer och att (ii) säkerställa en kontinuerlig leverans av grundläggande samhällsservice inom hälsa, utbildning, sociala frågor, etc. på Västbanken och i Gaza. Avtalat belopp (MSEK) Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) EU/Palestinska Myndigheten Programstöd 4,5 Resultatredovisning: Stödet möjliggjorde en planerad utbetalning av löner och pensioner till ca Palestinska offentliganställda på Västbanken och i Gaza. xii Månatliga betalningar som sker enligt plan till palestinier har bidragit till att upprätthålla PA s verksamhet, både ur ett makroekonomiskt perspektiv och i form av kapacitetsuppbyggnad. En direkt effekt av det totala programmet är en minskning av PA:s budgetunderskott. PEGASE-stödet har sedan starten bedömts haft en betydande stabiliserande inverkan på den palestinska ekonomin och bidragit till att upprätthålla PA:s institutioner. Samtidigt har tillgång till grundläggande hälso- och utbildningsservice kunnat säkerställas på Västbanken och i Gaza. Vidare är PEGASE idag den enda gemensamma EUmekanismen för givarstöd till PA, vilket gör insatsen betydelsefull för samarbetet mellan EU:s medlemsstater. Inom programmet är 64 % av mottagarna män och 36 % kvinnor. 1xiii 1 10

11 En identifierad extern risk för denna insats är en fortsatt brist på finansiellt bistånd och offentliga intäkter, med fördjupad finansiell kris och PA:s bristande funktionsförmåga som följd. Under givarnas bevakning, och för att minska behoven av extern finansiering, arbetar PA med åtgärder för att öka de inhemska intäkterna, främst genom skattehöjningar och ytterligare begränsningar av löpande utgifter. Ett direkt finansiellt stöd till löneutbetalningar till PA inte är en hållbar lösning på sikt, dock ses stödet som en förutsättning för att undvika en finansiell kollaps. En extern utvärdering av PEGASE som genomfördes 2012 xiv pekar på behoven av att koppla stödet till en tydligare reform- och dialogagenda, och därigenom möta också behovet av förbättrad resultatrapportering. Detta var också de svenska ståndpunkter som framfördes i utvärderingen. Mot bakgrund av ovan har Sverige ingått korta, ettåriga avtal för stöd via PEGASE, för att kunna behålla en flexibel hållning avhängigt beslut om ny inriktning av den svenska insatsen. Stödet har också gett Sverige en position och insyn i PA:s finansiella sektor som kan komma till gagn i ett eventuellt framtida riktat stöd till utvecklingen av PA, med möjligt fokus på transparens och offentliga ansvars/kontrollfunktioner. I övrigt är Sidas bedömning att PEGASE är ett väl etablerat instrument för att kanalisera medel till dess specifika resultatområden. Själva inrättandet av PEGASE-mekanismen var delvis ett svar på givarsamfundets identifierade risker som förknippas med att kanalisera medel till PA. Riskhanteringen omfattar möjligheten till öronmärkning, återkommande revisioner och utvärderingar, kontroll mot internationella sanktionslistor, och EU:s kontrollfunktion. Även om den rigorösa kontrollen inverkar på kostnadseffektiviteten så bidrar systemet till förhöjd kapacitet hos Finansministeriet och ökad transparens. Även det faktum att PEGASE använder ett under-konto till statsbudgeten (Single Treasury Account) bidrar till ett positivt resultat i form av användning av nationella system i enlighet med bl.a. Busans slutsatser om biståndseffektivitet. Insats 3: Supporting the Rule of Law and Access to Justice for the Palestinian People Insatsens huvudsakliga mål: att öka kapaciteten inom de palestinska rättsinstitutionerna, att öka tillgången till rättvisa på gräsrotsnivå (inkl. i Gaza); och att förbättra den rättsliga situationen för kvinnor och ungdomar Avtalat belopp (MSEK) Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) ,6 UNDP/PAPP Programstöd 35 11

12 Resultatredovisning: UNDP har under året fokuserat på att effektivisera justitieministerns kansli i samordning med justitiekansler och det högsta rättsliga rådet (High Judicial Council). Årsrapporten för 2011 redovisar att ministeriet har kunnat bidra till utkast till 28 nya lagförslag däribland en lag mot våld mot kvinnor, en lag mot korruption och en lag för hälso- och sjukvårdsförsäkring för att nämna några. xv Information om stöd till rättshjälp har genom s k Legal Aid Clinics nått ut till 3700 mottagare på Västbanken Av dessa har 1500 fall fått stöd och 1200 fall fått rättshjälp med ombud tack vare klinikerna xvi. I Gaza har mer än 8000 mottagare fått information genom klinikerna, drygt 2000 personer har fått juridisk rådgivning och 275 individer (av vilka 88 procent kvinnor) har fått rättshjälp xvii. Sidas bedömning är att insatsen som helhet följer årsplanen och svarar mot uppsatta mål. Insatsen går nu in i sitt sista verksamhetsår då den också ska utvärderas. Det är dock tydligt att den osäkra politiska situationen i de palestinska områdena, den fortsatta delningen mellan Västbanken och Gaza, svårigheten att nå område C, avsaknaden av ett fungerande parlament samt uteblivna val, innebär sammantaget stora utmaningar och risker för allt reform- och utvecklingsarbete inom den palestinska myndigheten. Men en intra-palestinsk försoning kan också innebära en risk för programmet. UNDP understryker i årsrapporten för 2011 att en inkludering av Hamas i en framtida palestinsk regering kan påverka programmet om många givare väljer att inte samarbeta med en sådan regering. Även en försvårad konflikt och försämrad säkerhetssituation kan påverka programmet som bör följas noga xviii. 3. RESULTAT 3.3 Sektor 3: Infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Antal avtalade insatser: 10 Under perioden januari september 2012 har 2 nya avtal om insatser undertecknats och 4 är under utfasning Bedömning av strategins sektormål för infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad Sektormål: Stärkt kapacitet för samhällsbyggnad och infrastrukturutveckling, där miljöoch klimatfrågor beaktas med särskilt fokus på tillvaratagande av vattenresurser. Sektorn för infrastruktur, miljö och samhällsbyggnad är viktig för att kunna leverera basal samhällsservice och infrastruktur för att tillgodose de mest akuta behoven. Sektorn kan generellt uppvisa konkreta resultat och att samarbete mellan parterna på teknisk insatsnivå är möjlig. 12

13 Sida bedömer att de svenska insatserna följer sektormålet trots att takten i genomförandet är fortsatt långsam till följd av den svåra säkerhetssituationen, främst i Gaza. Israels blockad av införsel av material till Gaza bidrar exempelvis till förseningar i projekten. Sida anser att sammansättningen av portföljen bidrar till uppfyllandet av det övergripande sektormålet. Resultaten som redovisas är som tidigare, främst på output nivå mer än på övergripande sektornivå, men högst konkreta. Stort fokus har varit på vattenrening och avloppshantering i norra Gaza, där behoven är omfattande. Amer pumpstation inom vattenreningsprojektet med den palestinska vattenmyndigheten har färdigställts. Stödet till kulturorganisationerna för restaurering av palestinska, historiskt värdefulla miljöer har bidragit till att stärka det palestinska samhällsbyggandet och skapat betydande antal arbetstillfällen i områden med hög arbetslöshet. Sida har drivit att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra insatserna men ytterligare arbete krävs inom hela sektorportföljen för att det verkligen ska konkretiseras i genomförandet. Ett gott exempel utgör trots allt det kommunala låne- och utvecklingsprogrammet som påbörjat arbetet med att ta fram genderindikatorer. Inom ramen för miljö- och klimatfrågor har Sida fortsatt det institutionella stödet till den palestinska miljömyndigheten EQA, som under rapporteringstiden uppgraderats till ministerium, Ministry of Environmental Affairs (MEnA). Ministeriet är institutionellt svagt och kommer att behöva kapacitetsstöd för sin verksamhet Sida har tillsammans med ministeriet delat ordförandeskapet i sektorarbetsgruppen för miljö. Sidas stöd har spelat en viktig roll och givet uppgraderingen till ministerium finns en potential att arbeta med miljöfrågorna på policynivå Resultat på insatsnivå Insats 1: Kommunalt låne- och utvecklingsprogram (MDP MDLF), fas 1, cykel 1. Insatsens huvudsakliga mål: att bidra till bättre kommunal förvaltning avseende insyn, redovisning, finansiella system och kapacitet att hantera och prioritera behoven hos varje kommun. Avtalat belopp (MSEK) 65, Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 65,0 Municipal PBA/0 10 Development & Lending Fund Center Resultatredovisning: Inom programmet redovisas exempelvis följande konkreta resultat för Västbanken och Gaza gemensamt; 159 km väg restaurerad, 618 nya gatlyktor levererade, 11 km av vattennätverket återställt, 18 km av avloppsreningsnätverket återställt, 4 13

14 transformatorer installerade, kvm parkanläggning uppförd, kvm offentliga byggnader reparerade, etc. xix En prestationsbaserad modell har tagits fram, för att basera fördelningen av de finansiella bidragen på till de ansökande kommunerna, i nästa fas av programmet (formeln bygger till 50 % på prestation, 20 % behov, 30 % folkmängd), rankingen av 86 % av kommunerna genomförd. xx Den kapacitetsstärkande komponenten av programmet riktad till kommunerna i den första fasen genomförd avseende; strategisk utveckling och investeringsplan (41 kommuner) finansiella policys och processer (75 kommuner) registrering och värdering av fast egendom (4 kommuner). xxi Sida bedömer resultaten som tillfredställande i förhållande till plan och relevanta för att bidra till att uppfylla det övergripande insatsmålet. Programmet har levererat något över satta indikatormål inom undersektorerna för väg, vatten, upprustning av offentliga byggnader och anläggningar. Däremot något under inom undersektorerna för avloppsrening och elektricitet, där den svåra situationen i Gaza kan ha bidraget till en något lägre prestationsida har varit en av de givare som tydligast drivit frågan om integrering av jämställdhetsperspektivet i programmet, genderindikatorer har börjat formuleras men frågan kräver ett fortsatt engagemang från givarna. Resultaten har generellt bidragit till en förbättrad kommunal infrastruktur och service, samt de kapacitetsstärkande komponenterna förväntas leda till en effektivisering av den kommunala förvaltningen. De lokala palestinska valen har hittills varit uppskjutna på obestämd tid och inneburit en risk för genomförandet i form av brist på engagemang och bristfälliga politiska prioriteringar. Lokala val kan nu komma att genomföras under hösten. Sida kommer fortsätta stödja programmet under Världsbankens Multi-Donor Trust Fund xxii. Insats 2: Kulturarv och skapande av arbetstillfällen, fas 3 Insatsens huvudsakliga mål: Att skydda och bevara det palestinska kulturarvet, bidra till att skapa arbetstillfällen och stärka den lokala utvecklingen. Avtalat belopp (MSEK) 64, Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) 64,3 Fyra palestinska Specific programme 50 kulturarvs- managed by organisationer organisation (15) Resultatredovisning xxiii : Totalt har cirka 30 byggnader av arkitekturhistoriskt värde restaurerats under programmets avtalsperiod, huvudsakligen på Västbanken och i östra Jerusalem. De har bl a anpassats till allaktivitetshus för kulturella- och sociala verksamheter, såsom kliniker, daghem, förskolor och föreningsverksamhet, flera också med fokus på att 14

15 skapa mötesplatser för kvinnor och bidra till deras deltagande i samhällslivet på lokal nivå. Totalt har cirka arbetsdagar genererats under programmets avtalstid, vilket bidragit till att skapa lokala arbetstillfällen, samt upprätthålla kunskapen om lokala byggnadstekniker för att restaurera historiskt värdefulla byggnader. Utåtriktad verksamhet för att informera om det palestinska kulturarvet, i form av bl a kurser, föreläsningar, tävlingar och arrangerade studiebesök till renoverade byggnader, riktade till olika lokala målgrupper, har i olika omfattning bedrivits av alla organisationer. Verksamheten har omfattat cirka personer enligt CCHP xxiv. Slutanvändarna av byggnaderna uppgår till cirka personer enligt Riwaq xxv och WA OCJRP xxvi, därutöver tillkommer också deras utåtriktade verksamheter. Sidas bedömning är att de separata insatserna kan visa på goda resultat i linje med insatsmålet. Därmed bidrar insatsen i sin helhet till det övergripande sektormålet om palestinskt samhällsbyggande. Den ökade kunskapen om det palestinska kulturarvet lokalt förväntas också bidra till att stärka den palestinska identiteten.samarbetet har karaktäriserats av ett effektivt genomförande enligt plan. Sida har ingått ett nytt treårigt avtal administrerat av UNESCO. Inför det nya avtalet genomfördes systemrevisioner av alla fyra organisationer. xxvii Åtgärderna ska tas om hand av organisationerna under UNESCOs översyn, för att i ännu högre grad säkerställa ett effektivt, riskreducerande och ändamålsenligt genomförande. Den nya programansatsen avser också att bidra till att stärka samordningen, samarbetet och utbytet mellan organisationerna samt UNESCO, vilket har välkomnats av PA. Insats 3: Projekt i norra Gaza avseende akut avloppsrening (NGEST), fas 2 Insatsens huvudsakliga mål: Att tillhandahålla hållbar avloppsrening i norra Gaza, skydda grundvattentäkter (akvifärer), samt minska de omedelbara hälsoriskerna för befolkningen. Avtalat belopp (MSEK) 45, Avtalsperiod Utfall (MSEK) Samarbetspartner Samarbetsform Svensk andel av totala stödet (%) Resultatredovisning: 45,0 Palestinian Water PBA/0 10 Authority, för NGEST genom Världsbanken, TF Avloppsreningsanläggningen är till hälften uppförd, avser att ha en max kapacitet på kubikmeter/dag och tjäna hela norra Gaza, inklusive Gaza City. xxviii Projektet är Gazas största nu pågående infrastruktursatsning vilket är komplext och tekniskt avancerat. Det genomförs i en politisk- och säkerhetsmässig högriskmiljö, bl a 15

16 med lokalisering av anläggningen i nära anslutning till separationsbarriären. Säkerhetsproblemen har bl a visat sig genom beskjutningar av anläggningen från den israeliska sidan vid två tillfällen, vilket lett till att den internationella personalen lämnat Gaza med ytterligare förseningar av projektet som följd xxix Därutöver har vissa problem med införsel av material och utrustning fortsatt på grund av den israeliska blockaden. Men givarnas gemensamma ansträngningar att närmare följa projektet ha lett till en ökad acceptans från den israeliska sidan. xxx Projektet som helhet är fortsatt försenat men Sida bedömer, givet omständigheterna, att projektet levererat godtagbart i förhållande till plan, speciellt då själva byggandet kommit igång och är i linje med insatsmålen. Förseningarna utgör dock en stor risk för ökade kostnader av projektet och det kommer fortsatt att dröja innan de långsiktiga hälsoeffekterna är mätbara. Världsbanken kommer under hösten att besöka området och då kommer man att med givarna på plats diskutera möjliga lösningar på förseningarna och säkerhetsproblemen. Sida kommer fortsätta stödja insatsen under Världsbankens Multi-Donor Trust Fund xxxi. 3.4 Sektor 4 xxxii : Privatsektorutveckling och utveckling av internationell handel Antal avtalade insatser: 1 (redovisas under sektor 1) Under perioden januari september 2012 har inga insatser slutförts och inga nya avtal om insatser undertecknats Bedömning xxxiii av strategins sektormål för Privatsektor och utveckling av internationell handel Sektormål: i) bättre förutsättningar för utveckling av det privata näringslivet, ii) ökat palestinskt deltagande i internationell handel Sektorns utveckling påverkas negativt av den pågående konflikten med stängning av gränser, svårigheter för personer att röra sig fritt, varor att transporteras samt de därmed negativa följderna på handel och investeringar. Många givare är aktiva i sektorn och givarkoordineringen är svag. Trots svårigheter att arbeta med sektorn är det Sidas bedömning att sektorn är av stor vikt för en framtida självständig palestinsk stat och för en fredlig samexistens och en breddning av portföljen planeras. Inom privatsektorutveckling har den svenska insats som nu pågår (redovisas under det fredsbyggande målet) visat positiva resultat på aktivitetsnivå, dock är det svenska stödet på sektornivå alltför begränsat för att kunna härledas till några direkta resultat på övergripande nivå. Sidas bedömning är att det är nödvändigt att fortsätta ansträngningar att hitta relevanta insatser som ska kunna bidra positivt till sektorns utveckling. En sektoranalys har gjorts för en strategisk ansats till hur privatsektorportföljen ska kunna utvecklas och där Sverige ska kunna hitta en tydlig roll utan risk att överlappa med andra givares aktiviteter. Denna analys har gjorts i avvaktan på en ny resultatstrategi. Följande kriterier har satts för nya insatser; i) följer målen för sektorn i den svenska strategin, ii) har goda möjligheter att uppnå hållbara resultat, iii) överensstämmer med den palestinska utvecklingsplanen, iv) innehåller program som täcker in Gaza, område C och östra Jerusalem och har ett tydligt fokus på kvinnor och kvinnligt företagande. Två insatser har initialt bedömts motsvara dessa kriterier och 16

17 inledande beslut om beredning har under våren tagits gällande dessa; dels en lån och garantifacilitet, dels en UNDP insats med målsättningen att hjälpa ekonomiskt sårbara familjer på Västbanken och Gaza att bli mer självförsörjande Resultat på insatsnivå Sektorns, för närvarande, enda insats är stödet till Palestinian Israeli Business Forum (PIBF) som redovisas under det fredsbyggande målet (3.1.) eftersom den också relaterar till strategimålet för fredsbyggande och statsbyggande. 4. BISTÅNDSEFFEKTIVITET xxxiv Biståndseffektivitetsmål (en)/ processmål (en) i strategin är: xxxv Biståndet ska under strategiperioden effektiviseras och övergå till att huvudsakligen kanaliseras genom programstöd, ökat direktstöd och koncentreras till färre områden. Givarsamordningen ska förbättras och samfinansiering med andra givare ska öka, särskilt EU-kommissionen (KOM), Världsbanken (VB) och FN. Sveriges insatser ska även fortsatt i hög grad komplettera det bistånd som lämnas via EU-kommissionen. Det palestinska strategiska ledarskapet ska stärkas och det palestinska ägarskapet för utvecklingsprogram och insatser ska öka. Samverkan mellan det långsiktiga utvecklingssamarbete och det humanitära biståndet ska öka. Sida arbetar med att öka andelen programstöd inom alla sektorer, och för färre och längre avtal var antalet avtalade insatser 32 som nu minskat till 30. Genomsnittligt avtalat belopp har under samma period ökat från 26,9 MSEK till 35,1 MSEK. Genomsnittligt avtalade antal månader är 48,7 för 2012 jämfört med 45 månader vid förra rapporteringstillfället Givarsamordning genomförs löpande genom olika sektorarbetsgrupper och givargrupper där Sverige deltar aktivt. Den politiserade miljön gör att de flesta givare har egna direktiv från sina hemländer, vilket försvårar koordinering och gör att en tät dialog behövs för att föra utvecklingen framåt. Planeringen av portföljen görs med hänsyn till EU-kommissionens stöd inom alla sektorer. Det palestinska ägarskapet är en prioritet för allt stöd och en förutsättning för en framtida statsbildning. Sedan 2011 pågår ett intensivt arbete, främst inom EU-kretsen, med att öka fokus på område C, östra Jerusalem och Gaza, dit hittills i huvudsak humanitärt bistånd nått. Detta arbete har i hög grad letts och utvecklats av Sverige. Syftet är att dels synliggöra behoven i dessa områden, dels att möjliggöra transitionen från humanitärt mot ökat utvecklingsbistånd. Ett exempel på detta är beslutet under 2012 till CRDP (Community Resilience & Development Programme for Area C and East Jerusalem), ett exempel på hur transitionen mot ökat utvecklingsbistånd kan genomföras. Det är även ett bra exempel på hur det palestinska ägarskapet kan stärkas och hur myndigheten kan få ökat inflytande över område C. EU:s medlemsländers lokala representationer har under arbetets gång blivit 17

18 alltmer drivande i frågan. Ett positivt resultat av detta arbete var de Rådslutsatser som antogs i maj xxxvi Den en nya palestinska utvecklingsplanen från kommer även att betona vikten av att samtliga områden ingår i utvecklingssamarbetet. Vid högnivåmötet i Busan i nov/dec 2011 gjordes åtaganden om biståndseffektivitet i synnerhet vad gäller resultat, transparens och näringslivets roll i utvecklingssamarbetet. Arbetet med en ny resultatstrategi för Västbanken och Gaza kommer att möjliggöra att ytterligare betona de mål som sattes in Busan, även om resultatfokus och privata sektorns viktiga roll redan finns med i det pågående samarbetet. Den kommande strategiprocessen kommer även att kunna svara mot målet om att transparenta, gemensamma resultatramverk ska tas fram på landnivå utifrån samarbetsländernas egna mål och prioriteringar. Palestinska myndigheten arbetar just nu med en ny utvecklingsplan som ska sjösättas under nästa år vilket öppnar upp för närmare koordinering med den nya svenska strategin. 5. DIALOGFRÅGOR xxxvii Övergripande dialogfrågor enligt strategin är: Fattiga människors situation samt MR. Särskilt kvinnor, barn samt utsatta grupper bör uppmärksammas. Motverkande av korruption. Motverkande av en permanent uppdelning av de palestinska områdena. Dialog med den palestinska myndigheten förs genom de årliga samråden. Vid det senaste mötet, den 8 december, 2011, lyftes samtliga av strategins dialogfrågor. Dialogen under perioden har framförallt rört betydelsen av att lyfta fram område C och östra Jerusalem samt fortsätta bevaka Gaza både vad gäller områdenas behov, men även betydelse för en framtida statsbildning. Sverige har aktivt drivit frågor kring mänskliga rättigheter; fattiga barn, kvinnor och mäns situation och utsatthet i dessa områden (bl.a. i enlighet med SR 1325) och Sverige tog fram ett utkast till en gemensam EU-rapport om område C som legat till grund för EU:s rådslutsatser i maj 2012 och som nu skall operationaliseras. Kvinnor som ekonomiska aktörer är också en fråga som särskilts lyfts inom privatsektorinsatser. Den palestinska myndigheten antagit en nationell anti-korruptionsplan och en ny antikorruptionslag, i dagsläget är det för tidigt att se några direkta resultat av detta. Sida har en löpande dialog med den palestinska myndigheten om betydelsen av transparenta system, samt stödjer även initiativ för att förstärka det palestinska rättssystemet. Via det biståndsfinansierade internationella resurscentret för anti-korruptionsfrågor, U4, kommer ett tvådagars anti-korruptionsseminarium att genomföras i Ramallah under hösten Belgien delar värdskapet för detta seminarium med den palestinska myndigheten. Syftet är erfarenhetsutbyte och utbildning för att stärka de palestinska insatserna inom antikorruptionsområdet. Förutom brett deltagande från den palestinska myndigheten kommer U4 länderna inklusive Sverige att också delta. 18

19 Dialogen för att motverka en permanent uppdelning av de palestinska områdena har framförallt förts på politisk nivå. En kartläggning av det svenska biståndets uppdelning mellan Västbanken och Gaza har visat på en bra fördelning mellan dessa två områden. Däremot visade studien på att mycket begränsade insatser görs inom område C och östra Jerusalem, detta håller nu på att ses över inom de olika sektorportföljerna eftersom de bedöms som helt nödvändiga för en framtida palestinsk statsbildning. Sida bedömer att dialogfrågorna är fortsatt relevanta även om resultaten, p.g.a. den politiska/ekonomiska kontexten, tar tid att uppnå och många gånger är svåra att mäta. 6. DE TRE TEMATISKA PRIORITERINGARNA Demokrati och mänskliga rättigheter Demokrati och mänskliga rättigheter är en egen sektor i strategin, men har också en bredare ansats i utförandet av utvecklingssamarbetet. Ett led i arbetet är att stödet till civila samhället är integrerat i alla sektorer i strategin och även det humanitära stödet. Det civila samhället har viktig roll i demokratisk statsbyggnad och i synnerhet de mest utsatta inom område C, östra Jerusalem och Gaza där organisationerna är en av de få kanalerna för att nå ut med stöd. Fokus är, bland annat, att stödja Palestinierna i deras rätt att stanna kvar på sitt land i väntan på en fredlig lösning av konflikten. Utöver det diskuteras demokratisk förvaltning på lokal och central nivå inom hela det svenska statsbyggnadsstödet inklusive infrastruktur. Världsbankens kommunala låne- och utvecklingsprogram inkluderar också olika konsultationsprocesser med olika aktörer som bidrar till att stimulera demokratiska deltagandeprocesser på lokal nivå. xxxviii Jämställdhet Jämställdhet är viktigt i samtliga sektorer i strategin och diskuteras alltid vid beredningar och uppföljning med tydliga markörer/indikatorer (se tidigare avsnitt om sektoranalyserna och dialogfrågor). Konsulatet har en fokalpunkt för gender och en resursperson på Sida Stockholm som gett råd inom de olika portföljerna och för att planera en gemensam gender översyn av hela biståndsportföljen senare under året. Sida har aktivt deltagit i det lokala EUarbetet för att ta fram en genderstrategi xxxix. Sverige planerar att i samband med höstens gendergenomgång konsultera de strategier som är framtagna av andra givare (bl.a. med den norska som nyligen tagits fram) för att se vilka synergier med andra givare som Sverige kan bidra med. Dessutom har alla avtal, där det är möjligt, numera en paragraf som säger att genderstatistik måste anges i all avrapportering till Sida. Miljö och klimat De palestinska myndigheterna har visat ett allt större intresse för att öka givarnas närvaro inom miljösektorn. PA uppmanade bl a Sverige vid det senast samrådsmötet xl att öka sitt stöd till miljösektorn och om möjligt kapacitetsstöd till dåvarande miljömyndigheten (EQA), numera miljöministeriet (MEnA). Genom det delade ordförandeskapet i sektorarbetsgruppen för miljö (Sverige är s.k. Co-chair) har frågan om ökad givarnärvaro drivits av Sverige 19

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-05-14 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 1. Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

(MSEK) Demokratisk samhällsstyrning 30 6 19 Fred och säkerhet 0 7 Totalt 30 1] 6 26

(MSEK) Demokratisk samhällsstyrning 30 6 19 Fred och säkerhet 0 7 Totalt 30 1] 6 26 PROMEMORIA 1(10) 15 november, 2010 Strategirapport för Burundi 2010 1. INLEDNING Utvecklingssamarbetet styrs av samarbetsstrategin för Burundi 2009-2012. Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010

Mål och strategi för Riksbankens internationella arbete 2010 PM DATUM: 2009-11-13 AVDELNING: STA/INT HANDLÄGGARE: Kai Barvèll/Christina Nordh Berntsson HANTERINGSKLASS: ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikplats: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikperiod: 30 augusti 2010 14 januari 2011 Handledare: David Holmertz

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016 2018 Protokoll II:5 vid regeringssammanträde 2016-01-21 UD2016/01034/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Sveriges samarbete

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi

Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Styrelsen Bilaga 2 Vetenskapsrådets jämställdhetsstrategi Mål för Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete Vetenskapsrådet ska, enligt instruktionen, främja jämställdheten inom sitt verksamhetsområde. Strategin

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Här står vi. Dit går vi.

Här står vi. Dit går vi. december 2006 Färdriktning för Sida Här står vi. Dit går vi. Tid för förändring Utvecklingssamarbetet omvandlas. FN har satt Millenniemål. Sverige har fått en Politik för Global Utveckling, PGU, som gäller

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar Många av konventionens rättigheter ligger inom kommunernas, landstingens och regionernas

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 26.5.2011 2011/2019(BUD) YTTRANDE från utskottet för utveckling till budgetutskottet över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 125 . 126 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet 6.1 Utveckling av den ekonomiska styrningen I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1, sid 143 ff)

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Irak. juli 2009 december 2014

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Irak. juli 2009 december 2014 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Irak juli 2009 december 2014 - Bilaga till regeringsbeslut UF2009/32538/MENA Strategi för utvecklingssamarbetet med Irak Sammanfattning Denna strategi

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD 1 Ur pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001: UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD Idag antog Generalkonferensen Unescos högsta beslutande organ det som kallas

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Antaget vid Europaforum Norra Sverige XXI, Östersund 13 mars 2015 Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige. Europaforum Norra Sverige

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012 Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med Makedonien januari 2010 december 2012 Bilaga till regeringsbeslut 2010-08-12( UF2010/47609/EC ) Utfasningsstrategi för det svenska stödet till Makedonien

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.054

Läs mer

Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på. Sydöstasien. september 2010 juni 2015

Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på. Sydöstasien. september 2010 juni 2015 Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på Sydöstasien september 2010 juni 2015 Bilaga till 2010-09-09 UF2010/33456/ASO Samarbetsstrategi för det regionala utvecklingssamarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram

Naturvårdsverket ARBETSMATERIAL Handbok för vatten 2004-12-20 Kontakt: Egon Enocksson. Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram Med detta kapitel avser vi att, utifrån gällande lagstiftning, ge främst vattenmyndigheterna vägledning i utarbetandet av åtgärdsprogram för vatten Syftet är också att ge information till

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan.

I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från riktlinjerna ovan. Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 28 augusti 2012 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer

STAFFANSTORPS KOMMUN. Sveriges bästa livskvalitet för seniorer STAFFANSTORPS KOMMUN Sveriges bästa livskvalitet för seniorer Socialnämndens plattform för arbetet med kommunens seniora medborgare 2011-2015 2 Framtidens äldreomsorg Dokumentet du håller i din hand har

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik

Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Mina damer och herrar Seminarium: Europaforum Norra Sverige IV 6 juni, 2002 Sundsvall, Sverige Tal av Guy Crauser, Europeiska kommissionen Generaldirektör, DG Regionalpolitik Jag är mycket glad att ha

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68

ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/0099(COD) 5.2.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 40-68 Förslag till yttrande Ole Christensen (PE430.995v01-00) Ändring av direktiv 2006/48/EG

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD?

FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? 13/06/2005 FINNS DET EN MÖJLIGHET ATT SKAPA EN KAPITALFOND FÖR LOKAL UTECKLING, UNDER KOMMANDE STRUKTURFONDSPERIOD? - Svar, Ja! Tekniskt sett finns det inga hinder som omöjliggör att en kapitalfond upprättas

Läs mer